Emissjonijiet industrijali

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2010/75/UE — dwar l-emissjonijiet industrijali

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Din tippreskrivi regoli maħsuba għall-prevenzjoni jew, meta dan ma jkunx prattiku, għat-tnaqqis ta’ emissjonijiet fl-arja, fl-ilma u fl-art u għall-prevenzjoni tal-ġenerazzjoni tal-iskart, sabiex jinkiseb livell għoli ta’ protezzjoni tal-ambjent.

PUNTI EWLENIN

Ambitu

Permessi

Regoli speċifiċi

Id-direttiva tistabbilixxi rekwiżiti minimi għal setturi speċifiċi f’kapitoli separati. Hija tinkludi regoli speċifiċi relatati ma’:

Revoka

Id-direttiva tirrevoka u tissostitwixxi 7 direttivi eżistenti qabel: id-Direttiva dwar il-prevenzjoni u l-kontroll integrat tat-tniġġiż (IPPC) (id-Direttiva 2008/1/KE), id-Direttiva dwar l-impjanti kbar tal-kombustjoni (id-Direttiva 2001/80/KE), id-Direttiva dwar l-inċinerazzjoni ta’ skart (id-Direttiva 2000/76/KE), id-Direttiva dwar l-emissjonijiet ta’ solventi (id-Direttiva 1999/13/KE) u 3 direttivi dwar id-Dijossidu tat-Titanju (78/176/KEE, 82/883/KEE, 92/112/KEE).

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mis-6 ta’ Jannar 2011 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sas-7 ta’ Jannar 2013.

SFOND

TERMINI EWLENIN

L-aqwa tekniki disponibbli (BATs): l-iktar tekniki effettivi sabiex jiġu evitati u mnaqqsa l-emissjonijiet, li huma teknikament fattibbli u ekonomikament vijabbli fi ħdan is-settur.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (kontroll u prevenzjoni tat-tniġġis integrati) (Riformulazzjoni) (ĠU L 334, 17.12.2010, pp. 17-119)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2010/75/UE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva 2011/92/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-istima tal-effetti ta’ ċerti proġetti pubbliċi u privati fuq l-ambjent (ĠU L 26, 28.1.2012, pp. 1-21)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 30.06.2020