Il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 2009/147/KE dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Miżuri għall-ispeċijiet fil-periklu

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jieħdu azzjoni biex iżommu jew jirkupraw il-popolazzjonijiet tal-ispeċijiet tal-għasafar għal livell konformi mar-rekwiżiti ekoloġiċi, xjentifiċi u kulturali, filwaqt li jqisu l-ħtiġijiet ekonomiċi u rikreazzjonali.

Miżuri għall-ispeċijiet tal-għasafar kollha

Għandhom jiġu stabbiliti miżuri għall-preservazzjoni, għaż-żamma jew għall-istabbiliment mill-ġdid ta’ diversità u żona ta’ ħabitats* suffiċjenti għall-ispeċijiet kollha tal-għasafar.

Dawn il-miżuri prinċipalment jinvolvu:

Miżuri speċjali

Miżuri ta’ protezzjoni ġenerali

Il-kaċċa għall-għasafar

Riċerka

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jippromwovu r-riċerka għall-finijiet tal-ġestjoni, il-protezzjoni u l-isfruttar għaqli (eż., għall-istabbiliment tal-listi nazzjonali ta’ speċijiet f’periklu ta’ estinzjoni) tal-għasafar selvaġġi fl-Ewropa

Rapportar

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mill-15 ta’ Frar 2010.Id-Direttiva 2009/147/KE kkodifikat u ssostitwiet id-Direttiva 79/409/KEE u l-emendi sussegwenti tagħha.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Ħabitat: żona naturali jew tip ta’ ambjent fejn normalment jgħix tip partikolari ta’ annimal jew pjanta.
Bijotop: żona ta’ kundizzjonijiet ambjentali uniformi li tipprovdi spazju għall-għajxien ta’ taħlita speċifika ta’ annimali u pjanti.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2009/147/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-konservazzjoni tal-għasafar selvaġġi (verżjoni kodifikata (ĠU L 20, 26.1.2010, pp. 7-25)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2009/147/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2019/1010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Ġunju 2019 dwar l-allinjament tal-obbligi ta’ rapportar fil-qasam tal-leġislazzjoni relatata mal-ambjent u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 166/2006 u (UE) Nru 995/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 2002/49/KE, 2004/35/KE, 2007/2/KE, 2009/147/KE u 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 u (KE) Nru 2173/2005, u d-Direttiva tal-Kunsill 86/278/KEE (ĠU L 170, 25.6.2019, pp. 115-127)

l-aħħar aġġornament 28.05.2020