Liġi tal-UE dwar l-immaniġġjar tal-iskart

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart

SOMMARJU

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hija tistabbilixxi qafas legali għat-trattament tal-iskart fl-UE. Din hija ddisinjata biex tipproteġi l-ambjent u s-saħħa tal-bniedem billi tenfasizza l-importanza ta’ tekniki xierqa tal-immaniġġjar, l-irkupru u r-riċiklaġġ tal-iskart bil-għan li jitnaqqsu l-pressjonijiet fuq ir-riżorsi u jittejjeb l-użu tagħhom.

PUNTI EWLENIN

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija tapplika mit-12 ta' Diċembru 2008. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali tagħhom sal-12 ta’ Diċembru 2010.

TERMINI EWLENIN

* Prodott sekondarju: riżultat minn proċess tal-produzzjoni li ma kienx l-għan primarju ta’ dak il-proċess. Kuntrarju għall-iskart, huwa għandu jkun jista’ jkompli jintuża wara. Id-direttiva tippermetti lill-Kummissjoni Ewropea tistabbilixxi l-kriterji li għandhom jiġu ssodisfati mis-sustanzi sabiex tkun tista’ ssir distinzjoni bejn il-prodotti sekondarji u l-iskart.

SFOND

Il-ġenerazzjoni tal-iskart kienet prodott sekondarju li ma setax jiġi evitat u mhux mixtieq tal-attività ekonomika u tat-tkabbir ekonomiku. Bit-teknoloġija moderna u b'kura attenta, dik ir-rabta ċiklika tista' tinkiser.

ATT

Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, pp. 3–30).

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2008/98/UE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2014/955/UE tat-18 ta’ Diċembru 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2000/532/KE dwar il-lista ta’ skart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 370, 30.12.2014, pp. 44–86).

Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1127 tal-10 ta' Lulju 2015 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċertu Direttivi (ĠU L 184, 11.7.2015, pp. 13–15). Ara r-rettifika.

l-aħħar aġġornament 24.02.2016