Liġi tal-UE dwar l-immaniġġjar tal-iskart

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 2008/98/KE dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Direttiva 2008/98/KE

Id-Direttiva Emendatorja (UE) 2018/851

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

SFOND

TERMINI EWLENIN

Prodott sekondarju: sustanza jew oġġett li jirriżulta minn proċess ta’ produzzjoni, li l-għan primarju tiegħu mhuwiex il-produzzjoni ta’ dik is-sustanza jew oġġett. Id-Direttiva tistabbilixxi kundizzjonijiet li taħthom sustanza jew oġġett m’għandhomx jiġu kkunsidrati bħala skart.
Skemi ta’ responsabbiltà estiża tal-produttur: sett ta’ miżuri meħuda mill-pajjiżi tal-UE biex jiżguraw li l-produtturi ta’ prodotti ikollhom responsabbiltà finanzjarja jew responsabbiltà finanzjarja u organizzazzjonali għall-immaniġġjar tal-istadju ta’ skart taċ-ċiklu tal-ħajja ta’ prodott.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, pp. 3-30)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2008/98/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1004 tas-7 ta’ Ġunju 2019 li tistabbilixxi regoli għall-kalkolu, għall-verifika u għar-rapportar tad-data dwar l-iskart skont id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni C(2012) 2384 (ĠU L 163, 20.6.2019, p. 66-100)

Id-Direttiva tal-Kummissjoni (UE) 2015/1127 tal-10 ta’ Lulju 2015 li temenda l-Anness II tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċertu Direttivi (ĠU L 184, 11.7.2015, pp. 13-15).

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/532/KEtat-3 ta’ Mejju 2000li tissostitwixxi d-Deċiżjoni 94/3/KE li tistabilixxi lista ta’ skart skont l-Artikolu 1(a) tad-Direttiva tal-Kunsill 75/442/KEE dwar l-iskart u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/904/KE li tistabilixxi lista ta’ skart perikoluż skont l-Artikolu 1(4) tad-Direttiva tal-Kunsill 91/689/KEE dwar skart perikoluż (ĠU L 226, 6.9.2000, pp. 3-24).

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 22.06.2020