Ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 2010/31/UE dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Emendi għad-direttiva oriġinali

MINN META TIBDA TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-Direttiva 2010/31/UE ilha tapplika sa mit-8 ta’ Lulju 2010 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sad-9 ta’ Lulju 2012.

Id-Direttiva (UE) 2018/844 ilha tapplika sa mid-9 ta’ Lulju 2018 u trid issir liġi fil-pajjiżi tal-UE sal-10 ta’ Marzu 2020.

SFOND

Is-settur tal-bini fl-UE huwa l-ikbar konsumatur uniku tal-enerġija fl-Ewropa, li jassorbi 40 % tal-enerġija, u madwar 75 % tal-bini mhumiex effiċjenti fl-enerġija. Minħabba dawn il-livelli baxxi ta’ effiċjenza fl-enerġija, id-dekarbonizzazzjoni tal-istokk tal-bini hija wieħed mill-għanijiet fit-tul tal-UE. Din id-Direttiva hija element importanti li jgħin jagħmel il-bini iktar effiċjenti.

Għal aktar informazzjoni, ara

TERMINI EWLENIN

Sistema teknika tal-bini: tagħmir tekniku għat-tisħin tal-ispazju, it-tkessiħ tal-ispazju, il-ventilazzjoni, l-ilma sħun domestiku, l-installazzjonijiet tad-dawl fissi, l-awtomatizzazzjoni u l-kontroll tal-bini, il-ġenerazzjoni tal-elettriku fuq il-post, jew kombinazzjoni ta’ dawn, inklużi dawk is-sistemi li jużaw l-enerġija minn sorsi rinnovabbli, ta’ binja jew unità tal-bini.
Bini b’użu ta’ kważi żero enerġija: bini li għandu rendiment fl-użu tal-enerġija għoli ħafna. L-ammont verament baxx ta’ enerġija meħtieġa jenħtieġ li jkun kopert sa livell sinifikanti ħafna minn sorsi rinnovabbli, li jinkludi enerġija minn sorsi rinnovabbli prodotti fuq il-post jew fil-viċinanzi.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 2010 dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 153, 18.6.2010, pp. 13-35)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2010/31/UE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1318 tad-29 ta’ Lulju 2016 dwar il-linji gwida għall-promozzjoni ta’ binjiet b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero u l-aħjar prattiki biex jiġi żgurat li, sal-2020, il-binjiet ġodda kollha jkunu binjiet b’użu ta’ enerġija qrib iż-żero (ĠU L 208, 2.8.2016, pp. 46-57)

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: Il-progress mill-Istati Membri lejn Binjiet b’Konsum ta’ Enerġija Kważi Żero (COM(2013) 483 final/2, 28.6.2013)

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill: L-appoġġ finanzjarju għall-effiċjenza enerġetika fil-bini (COM(2013) 225 final, 18.4.2013)

Id-Direttiva 2012/27/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar l-effiċjenza fl-enerġija, li temenda d-Direttivi 2009/125/KE u 2010/30/UE u li tħassar id-Direttivi 2004/8/KE u 2006/32/KE (ĠU L 315, 14.11.2012, pp. 1-56)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 244/2012 tas-16 ta’ Jannar 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2010/31/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rendiment tal-bini fl-użu tal-enerġija billi jistabbilixxi qafas ta’ metodoloġija komparattiva għall-kalkolu tal-livelli kostottimali tar-rekwiżiti minimi tar-rendiment enerġetiku tal-bini u tal-elementi tal-bini (ĠU L 81, 21.3.2012, pp. 18-36)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 08.08.2018