Netwerks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 714/2009 — kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IR-REGOLAMENT?

L-għan tiegħu huwa li jistabbilixxi regoli għall-bdil bejn bejn il-fruntieri fl-elettriku bil-ħsieb li jittejbu l-kompetizzjoni u l-armonizzazzjoni fis-suq uniku tal-UE għall-elettriku.

PUNTI EWLENIN

Ċertifikazzjoni tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni (TSOs)

L-atoritajiet regolatorji nazzjonali jibagħtu lill-Kummissjoni Ewropea notifika dwar id-deċiżjonijiet dwar iċ-ċertifikazzjoni tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni (TSO)*. Il-Kummissjoni għandha xahrejn biex tagħti l-opinjoni tagħha lill-awtorità regolatorja nazzjonali. L-awtorità mbagħad tadotta d-deċiżjoni finali dwar iċ-ċertifikazzjoni tat-TSO.

Netwerk Ewropew tal-Operaturi tas-Sistema ta’ Trażmissjoni tal-Elettriku (ENTSOE)

L-ENTSOE huwa responsabbli mill-ġestjoni tan-netwerk tat-trażmissjoni tal-elettriku u jippermetti n-negozjar u l-provvista ta’ elettriku transkonfinali fl-UE.

Il-kompiti tal-ENTSOE

L-ENTSOE huwa responsabbli għat-tfassil u/jew l-adozzjoni ta’:

L-ACER tirrevedi l-kodiċijiet kollha tan-netwerk żviluppati mill-ENTSOE. Jekk tkun sodisfatta li l-linji gwida jkunu ntlaħqu, l-ACER tissottomettiha lill-Kummissjoni li tirrakkomanda l-adozzjoni tagħha.

Koperazzjoni reġjonali tal-operaturi tas-sistema ta’ trażmissjoni

It-TSOs għandhom jistabbilixxu kooperazzjoni reġjonali fi ħdan l-ENTSOE u jippubblikaw pjan ta’ investiment reġjonali kull sentejn, li fuqu jistgħu jkunu bbażati l-investimenti.

Mekkaniżmu ta’ kumpens għall-operaturi ta’ sistemi ta’ intertrażmissjoni u tariffi għall-aċċess għan-netwerks

It-TSOs jingħataw kumpens għall-ispejjeż imġarrba b’riżultat tal-ospitar tal-flussi transkonfinali ta’ elettriku fin-netwerks tagħhom. Il-kumpens huwa mħallas mill-operaturi tas-sistemi ta’ trażmissjoni nazzjonali li minnhom għandhom joriġinaw il-flussi transkonfinali. L-ispejjeż huma stabbiliti fuq il-bażi tal-ispejjeż imbassra. It-tariffi għall-aċċess għan-netwerks huma applikati wkoll mill-operaturi tan-netwerks.

Prinċipji ġenerali tal-ġestjoni tal-konġestjoni

Konġestjoni* tan-netwerk il-problemi għandhom jiġu indirizzati b’soluzzjonijiet mhux diskriminatorji bbażati fuq mekkaniżmi li jagħtu sinjali ekonomiċi lill-parteċipanti fis-suq u lit-TSOs. Ladarba tiġi allokata l-kapaċità, tista’ “titnaqqas” biss minn TSOs f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza ladarba l-alternattivi raġonevoli l-oħra kollha biex jindirizzaw il-kwistjoni jkunu ġew eżawriti. Fil-każ li titnaqqas il-kapaċità allokata, il-kumpens għandu jitħallas lill-parteċipanti fis-suq ħlief f’każijiet ta’ force majeure.

Regoli għal interkonnetturi ġodda

Interkonnetturi ġodda* tista’ tintalab eżenzjoni temporanja mir-regoli ġenerali li jirregolaw l-użu tad-dħul mill-konġestjoni, is-separazzjoni* ta’ sistemi ta’ distribuzzjoni u TSOs u aċċess għal partijiet terzi. L-eżenzjoni tkun bil-kundizzjoni li:

Hemm obbligu ġenerali li l-kapaċità massima possibbli tal-interkonnetturi għall-flussi transkonfinali ssir disponibbli għall-parteċipanti fis-suq, filwaqt li jiġu rrispettati l-istandards ta’ sikurezza relatati mat-tħaddim sikur tan-netwerk.

L-awtoritajiet regolatorji nazzjonali jibagħtu lill-Kummissjoni abbozzi ta’ deċiżjonijiet dwar l-eżenzjoni ta’ interkonnettur ġdid mir-regoli kollha jew minn parti minn dawn li ġejjin:

Il-Kummissjoni għandha xahrejn biex titlob lill-awtorità regolatorja nazzjonali biex temenda jew tirtira l-eżenzjoni. L-awtorità mbagħad tadotta d-deċiżjoni finali dwar l-eżenzjoni.

MINN META JIBDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu fis-seħħ mit-3 ta’ Marzu 2011. Huwa jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 b’effett mit-2 ta’ Marzu 2011.

TERMINI EWLENIN

Operatur tas-sistema ta’ trażmissjoni (TSO): kumpaniji responsabbli għan-netwerks użati għat-trażmissjoni tal-elettriku.
Kodiċijiet tan-netwerk:
Konġestjoni: sitwazzjonijiet ta’ konġestjoni, li jistgħu jinqalgħu fejn interkonnessjoni li tgħaqqad in-netwerks ta’ trażmissjoni nazzjonali ma tkunx tista’ takkomoda l-flussi fiżiċi kollha li jirriżultaw mill-kummerċ internazzjonali mitlub mill-parteċipanti fis-suq. Dan jista’ jkun minħabba nuqqas fil-kapaċità tal-interkonnetturi u/jew tas-sistemi nazzjonali ta’ trażmissjoni kkonċernati. Mekkaniżmi tal-ipprezzar jintużaw biex itaffu l-konġestjoni.
Interkonnettur: tfisser linja ta’ trażmissjoni li taqsam il-fruntiera bejn żewġ pajjiżi tal-UE u li tgħaqqad is-sistemi nazzjonali ta’ trażmissjoni tagħhom.
Separazzjoni: is-separazzjoni hija s-separazzjoni tas-sjieda tan-netwerks tat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni tal-enerġija. Dan jiżgura li huma indipendenti f’termini ta’ organizzazzjoni u teħid ta’ deċiżjonijiet.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar kondizzjonijiet għall-aċċess għan-networks għall-bdil bejn il-fruntieri fl-elettriku u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1228/2003 (ĠU L 211, 14.8.2009, pp. 15-35)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 714/2009 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 838/2010 tat-23 ta’ Settembru 2010 dwar l-iffissar ta’ linji gwida għall-mekkaniżmu ta’ kumpens lil operaturi tas-sistemi ta’ intertrażmissjoni u għal approċċ regolatorju komuni għall-ħlasijiet tat-trażmissjoni (ĠU L 250, 24.9.2010, pp. 5-11)

l-aħħar aġġornament 08.05.2018