L-immodernizzar tal-edukazzjoni għolja fl-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea (KUMM(2011) 567 finali) — aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-UE

SOMMARJU

X’TAGĦMEL DIN IL-KOMUNIKAZZJONI?

Hija tistipula l-prijoritajiet ewlenin għall-edukazzjoni għolja fl-UE. L-aġenda hija maħsuba biex tippermetti lis-sistemi edukattivi għolja jikkontribwixxu aħjar għall-għanijiet tal-istrateġija għat-tkabbir Ewropa 2020.

Il-komunikazzjoni kienet segwita minn żewġ rapporti lill-Kummissjoni Ewropea fl-2013 u fl-2014 dwar it-titjib tal-kwalità tat-tagħlim f’istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja fl-Ewropa, u dwar modi ġodda ta’ tagħlim fl-edukazzjoni għolja.

PUNTI EWLENIN

Il-komunikazzjoni tistabbilixxi ħames oqsma ewlenin ta’ prijorità għall-azzjoni mill-pajjiżi tal-UE u l-istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni ogħla, kif ukoll il-miżuri li l-UE se tieħu biex tappoġġa l-isforzi tagħhom.

Studju tal-2015 stabbilixxa r-rati ta’ studenti li jtemmu jew jitilqu mill-edukazzjoni għolja qabel iż-żmien madwar l-Ewropa.

Il-kontribut tal-UE

L-UE beħsiebha tappoġġa l-isforzi li saru mill-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet nazzjonali f’dawn il-ħames oqsma billi:

L-azzjonijiet li għandhom jittieħdu mill-Kummissjoni jinkludu:

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara

ATT

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Insostnu t-tkabbir u l-impjiegi – aġenda għall-immodernizzar tas-sistemi ta' edukazzjoni għolja fl-Ewropa (KUMM(2011) 567 finali tal-20.9.2011)

ATTI RELATATI

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Soċjali u Ekonomiku Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni — Nindirizzaw il-problema tal-waqfien mill-iskola qabel iż-żmien: Kontribut ewlieni għall-Aġenda tal-Ewropa 2020 (COM(2011) 18 final tal-31.1.2011)

Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tat-28 ta’ Ġunju 2011 dwar linji politiċi sabiex jitnaqqas it-tluq bikri mill-iskejjel (ĠU C 191, 1.7.2011, pp. 1–6)

Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar it-tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskejjel u l-promozzjoni tas-suċċess fl-iskola (ĠU C 417, 15.12.2015, pp. 36–40)

l-aħħar aġġornament 14.06.2016