Kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Dikjarazzjoni tal-Ministri Ewropej tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, u l-Kummissjoni Ewropea dwar il-kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIKJARAZZJONI

PUNTI EWLENIN

Il-proċess ta’ Kopenħagen jifforma parti integrali mis-sett strateġiku tar-regolari tal-“Edukazzjoni u t-taħriġ” (ET 2020) u jfittex li jikkontribwixxi għall-kisba tal-miri relatati mal-edukazzjoni tal-istrateġija Ewropa 2020.

Il-proċess jikkonsisti fi:

Prijoritajiet

Il-prijoritajiet stabbiliti mid-Dikjarazzjoni ta’ Kopenħagen jipprovdu l-bażi għall-kooperazzjoni volontarja fl-ETV. Bil-mira tal-2010, huma mmiraw għal:

Kisbiet

Sekwenza ta’ komunikazzjonijiet stabbiliet is-suċċess tal-UE fl-ilħuq ta’ dawn l-għanijiet kif ukoll il-passi għat-titjib ta’ kooperazzjoni ulterjuri tal-ETV.

Il-Komunikazzjoni ta’ Maastricht 2004 kkonfermat is-suċċess tal-proċess ta’ Kopenħagen fit-trawwim tal-viżibilità u l-profil tal-ETV fil-livell Ewropew. Hija żviluppat ukoll il-prijoritajiet stabbiliti mid-Dikjarazzjoni ta’ Kopenħagen u stabbiliet prijoritajiet speċifiċi għax-xogħol fuq livell nazzjonali fuq l-ETV, inkluż:

Il-Komunikazzjoni ta’ Ħelsinki 2006 evalwat il-proċess ta’ Kopenħagen u rrevediet il-prijoritajjiet u l-istrateġiji tagħha. Hija nnotat għadd ta’ kisbiet, inkluż:

Il-Komunikazzjoni ta’ Bordeaux 2008 rrevediet il-prijoritajiet u l-istrateġiji tal-proċess ta’ Kopenħagen fid-dawl ta’ programm futur ta’ edukazzjoni u taħriġ wara l-2010. Hija sabet li l-proċess wera li kien effettiv fil-promozzjoni tal-immaġni tal-ETV filwaqt li żamm id-diversità tas-sistemi nazzjonali tal-ETV. Madanakollu, hija talbet għal impetus ġdid, b’mod partikolari rigward:

Il-Komunikazzjoni ta’ Bruges 2010 stabbiliet għanijiet strateġiċi fit-tul għal kooperazzjoni Ewropea fl-ETV għall-perjodu 2011-2020, flimkien mat-22 riżultati fuq terminu qasir għall-perjodu 2011-2014, li jipprovdu azzjonijiet konkreti fuq livell nazzjonali għall-ilħuq ta’ dawn l-għanijiet. Għalkemm dawn l-għanijiet għadhom ibbażati fuq il-prinċipji tal-proċess ta’ Kopenħagen, ħadu minn kisbiet tal-passat iżda għandhom l-għan li jirrispondu għall-isfidi attwali u futuri.

Il-konklużjonijiet tagħha sabu li l-proċess ta’ Kopenħagen:

Huwa stabbilixxa li biex l-ETV jirrispondi għall-isfidi attwali u futuri, sistemi Ewropej tal-edukazzjoni u t-taħriġ għandhom, fost affarijiet oħra:

Il-Konklużjoniiet ta’ Riga jistabbilixxu lista ta’ riżultati ġodda għall-perjodu 2015-2020 ibbażata fuq reviżjoni tar-riżultati tad-deliverables għall-perjodu 2011-2014.

Ir-reviżjoni sabet li dawk ir-riżultati għenu kemm lill-Unjoni Ewropea kif ukoll lill-pajjiżi kandidati jiffokaw u jimplimentaw ir-riforma. Ħames oqsma ta’ prijorità ġew stabbiliti għall-2015-2020:

SFOND

* TERMINI EWLENIN

Tagħlim tul il-ħajja: tippermetti lin-nies, f’kull stadju tal-ħajja tagħhom, biex jieħdu sehem f’esperjenzi stimulanti ta’ tagħlim

DOKUMENT EWLIENI

Dikjarazzjoni tal-Ministri Ewropej tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali, u l-Kummissjoni Ewropea, li ltaqgħu f’Kopenħagen fid-29 u t-30 ta’ Novembru 2002, dwar kooperazzjoni Ewropea mtejba fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali — “Id-Dikjarazzjoni ta’ Kopenħagen” (Mhux ippubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali)

l-aħħar aġġornament 11.10.2016