Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1920/2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Jirrevedi u jħassar ir-Regolament (KEE) Nru 302/93 li oriġinarjament waqqaf iċ- Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA).

Jestendi r-rwol taċ-Ċentru għall-monitoraġġ ta’ aspetti bħal xejriet ġodda fl-użu tad-droga, speċjalment fl-użu tal-polidroga (fejn drogi illegali jittieħdu flimkien ma’ drogi legali jew ma’ medikazzjoni).

Ir-regolament ġie emendat bir-Regolament(UE) 2017/2101 fir-rigward tal-iskambju ta’ informazzjoni dwar, u sistema ta’ twissija bikrija u proċedura għall-valutazzjoni tar-riskju għal, sustanzi psikoattivi ġodda* (NPSs).

PUNTI EWLENIN

Iċ-Ċentru:

L-għanijiet prinċipali tiegħu huma li:

Oqsma ta’ prijorità

Iċ-Ċentru jikkonċentra fuq:

Netwerk Reitox

Biex iwettaq il-kompitu ewlieni tiegħu li jipprovdi informazzjoni soda u komparabbli dwar id-drogi, l-EMCDDA żviluppa għodda biex jiġbor data nazzjonali b’mod armonizzat permezz tan- netwerk Reitox.

Reitox jikkollega sistemi ta’ informazzjoni nazzjonali dwar id-droga u huwa l-mezz ewlieni li permezz tiegħu l-EMCDDA jiskambja data u informazzjoni metodoloġika dwar id-drogi u d-dipendenza fuq id-droga fl-UE.

Id-data miġbura permezz tan-netwerk Reitox tintuża wkoll sabiex:

In-netwerk huwa magħmul minnpunt fokali wieħed għal kull pajjiż tal-UE li jipparteċipa fl-EMCDDA u punt fokali għall-Kummissjoni.

Sorveljanza msaħħa u proċedura għall-valutazzjoni tar-riskju

Ir-Regolament (UE) 2017/2101 jeħtieġ li l-pajjiżi tal-UE jiżguraw li l-punti fokali nazzjonali tagħhom u l-unitajiet nazzjonali tal-Europol jipprovdu liċ-ċentru b’informazzjoni li jiġbru dwar l-SPĠ.

B’ħidma mill-qrib mal-Europol, l-EMCDDA jiġbor, jiċċekkja, janalizza u jivvaluta l-informazzjoni u jibgħatha malajr lill-punti fokali nazzjonali, lill-unitajiet nazzjonali tal-Europol, u lill-Kummissjoni. Dan jiżgura li kollha jirċievu informazzjoni malajr kemm jista’ jkun għall-finijiet ta’ twissija bikrija u jippermetti wkoll li ċ-Ċentru jfassal ir-rapport inizjali dwar SPĠ fejn ikun hemm tħassib li s-sustanza tista’ toħloq riskji għas-saħħa jew soċjali fl-UE kollha.

Fi żmien ġimagħtejn minn meta tirċievi rapport inizjali, il-Kummissjoni tista’ titlob liċ-Ċentru biex jivvaluta r-riskji potenzjali ppreżentati mill-SPĠ u biex iħejji rapport għall-valutazzjoni tar-riskju. Iċ-Ċentru għandu jissottometti r-rapport għall-valutazzjoni tar-riskju fi żmien 6 ġimgħat mit-talba tal-Kummissjoni. Fuq il-bażi tal-proċedura għall-valutazzjoni tar-riskju, il-Kummisssjoni tiddeċiedi jekk l-SPĠ ikkonċernata għandhiex tkun inkluża fid-definizzjoni ta’ “droga” skont il-proċedura msemmija fid-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2004/757/ĠAIAtti kriminali u l-penali applikabbli — it-traffikar tad-droga.

Organizzazzjoni u funzjonament

Imwaqqaf fl-1993 f’Lisbona (il-Portugall), iċ-ċentru, li huwa wieħed mill- aġenziji deċentralizzatital-UE, jinkludi Bord ta’ Tmexxija, assistit minn:

Iċ-ċentru jżomm rabtiet mill-qrib mal-punti fokali nazzjonali tan-netwerk Reitox u ma’ organizzazzjonijiet sħab oħra. Iwettaq il-kompiti tiegħu b’konformità mal-istrateġija tiegħu li tiddefinixxi l-għanijiet ewlenin tax-xogħol tiegħu għal perjodu speċifiku. L- istrateġija tiegħu li tibqa’ għaddejja sal-2025 u l- programm mill-2018-2020 it-tnejn għandhom l-għan li jikkontribwixxu lejn Ewropa aktar sikura u b’saħħitha. Il-programm jiffoka fuq:

Iċ-Ċentru qed jespandi wkoll l-appoġġ tiegħu għall-proġett Ewropew ta’ stħarriġ skolastiku dwar l-alkoħol u drogi oħrajn u matul il-perjodu ta’ tliet snin qed jippjana li:

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Sar applikabbli mis-16 ta’ Jannar 2007. Ir-Regolament (KE) Nru 1920/2006 irreveda u ssostitwixxa r-Regolament (KEE) Nru 302/93 (u l-emendi sussegwenti tiegħu).

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

TERMINI EWLENIN

Sustanzi psikoattivi: sustanza, f’għamla pura jew fi preparazzjoni, li ma taqax taħt il- Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1961 dwar id-Drogi Narkotiċi, kif emendata mill-Protokoll tal-1972, jew mill-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti tal-1971 dwar Sustanzi Psikotropiċi izda tista’ toħloq riskji għas-saħħa jew soċjali simili għal dawk ikkawżati mis-sustanzi koperti minn dawk il-Konvenzjonijiet. Dawn huma sustanzi li meta jinbelgħu jaffettwaw il-moħħ.

DOKUMENT PRINĊIPALI

Ir-Regolament (KE) Nru 1920/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006 dwar iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 376, 27.12.2006, pp. 1-13)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1920/2006 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI tal-25 ta’ Ottubru 2004 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet minimi dwar l-elementi kostitwenti ta’ atti kriminali u ta’ pieni fil-qasam tat-traffikar illeċitu ta; drogi (ĠU L 335, 11.11.2004, pp. 8-11)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 11.01.2019