Regoli dwar kuntratti għall-bejgħ ta’ oġġetti bejn bejjiegħa u konsumaturi

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva (UE) 2019/771 dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta’ oġġetti

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Għandha l-għan li tiżgura funzjonament xieraq tas-suq intern, filwaqt li tipprovdi livell għoli ta’ protezzjoni lill-konsumaturi. Dan tagħmlu billi tistabbilixxi ċerti regoli komuni dwar il-kuntratti għall-bejgħ bejn il-bejjiegħa u l-konsumaturi.

Dawn ikopru:

PUNTI EWLENIN

Il-leġiżlazzjoni tapplika għal kuntratti għall-bejgħ* bejn konsumatur u bejjiegħ għall-provvista ta’ oġġetti*.

Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax:

Il-bejjiegħa għandhom jiżguraw li l-oġġetti mwassla lill-konsumatur jikkonformaw mal-kuntratt tal-bejgħ billi:

Il-bejjiegħa huma responsabbli għal kwalunkwe nuqqas ta’ konformità li jsir evidenti fi żmien sentejn mill-kunsinna. Matul l-ewwel sena, il-konsumatur m’għandux għalfejn jagħti provi li d-difett kien jeżisti meta saret il-kunsinna.

Għal oġġetti b’elementi diġitali:

Jekk l-oġġetti jkunu difettużi (“nuqqas ta’ konformità”), il-konsumaturi għandhom id-dritt għar-rimedji li ġejjin:

Garanziji kummerċjali:

IL-PAJJIŻI TAL-UE JISTGĦU:

Il-pajjiżi tal-UE:

Il-Kummissjoni Ewropea tissottometti rapport lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sat-12 ta’ Ġunju 2024 dwar l-implimentazzjoni tad-direttiva.

Tħassir

Id-Direttiva (UE) 2019/771 tħassar u tissostitwixxi d-Direttiva 1999/44/KE (id-Direttiva dwar il-Bejgħ u l-Garanziji tal-Konsumatur — CSGD) mill-1 ta’ Jannar 2022.

MINN META TAPPLIKA DIN ID-DIRETTIVA?

Il-pajjiżi tal-UE għandhom japplikaw ir-regoli mill-1 ta’ Jannar 2022.

SFOND

TERMINI EWLENIN

Kuntratt għall-bejgħ: kuntratt fejn il-bejjiegħ jittrasferixxi s-sjieda tal-oġġetti lil konsumatur inkambju għall-ħlas ta’ prezz.
Oġġetti:
Kontenut diġitali: data prodotta u pprovduta f’forma diġitali.
Servizz diġitali:

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva (UE) 2019/771 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2019 dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw kuntratti għall-bejgħ ta’ oġġetti, li temenda r-Regolament (UE) 2017/2394 u d-Direttiva 2009/22/KE, u li tħassar id-Direttiva 1999/44/KE (ĠU L 136, 22.5.2019, p. 28-50)

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva (UE) 2019/770 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2019 dwar ċerti aspetti li jikkonċernaw il-kuntratti għall-provvista ta’ kontenut diġitali u ta’ servizzi diġitali (ĠU L 136, 22.5.2019, p. 1-27)

Regolament (UE) 2017/1128 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta’ Ġunju 2017 dwar l-iżgurar tal-portabbiltà transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern (ĠU L 168, 30.6.2017, p. 1-11)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) 2017/1128 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 1999 dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta’ oġġetti tal-konsum u garanziji assoċjati magħhom (ĠU L 171, 7.7.1999, p. 12-16)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 10.09.2019