Il-governanza tal-unjoni tal-enerġija

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (UE) 2018/1999 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

L-Istrateġija tal-Unjoni tal-Enerġija għandha ħames dimensjonijiet:

Ir-Regolament għandu għadd ta’ funzjonijiet ewlenin.

Leġiżlazzjoni li temenda

Ir-Regolament (UE) 2021/1119, magħruf bħala l-liġi Ewropea dwar il-klima, temenda r-Regolament (UE) 2018/1999. Huwa jipprovdi mira vinkolanti tal-UE għal tnaqqis domestiku nett fl-emissjonijiet ta’ gass serra b’mill-inqas 55% (mqabbla mal-livelli tal-1990) sal-2030, u biex jimpenja ruħu li jiffissa mira tal-klima għall-2040 fi żmien sitt xhur tal-ewwel rendikont globali taħt il-Ftehim ta’ Pariġi.

Atti delegati

Atti ta’ implimentazzjoni

Il-Kummissjoni adottat żewġ atti ta’ implimentazzjoni:

Revoka

Ir-regolament iħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 dwar il-mekkaniżmu għall-monitoraġġ u r-rapportar ta’ emissjonijiet ta’ gassijiet serra.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mill-24 ta’ Diċembru 2018.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOCUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2009/73/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 328, 21.12.2018, pp. 1–77).

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) 2018/1999 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1294 tal-15 ta’ Settembru 2020 dwar il-mekkaniżmu ta’ finanzjament tal-enerġija rinnovabbli tal-Unjoni (ĠU L 303, 17.9.2020, pp. 1–17).

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1208 tas-7 ta’ Awwissu 2020 dwar l-istruttura, il-format u l-proċessi tal-preżentazzjoni u r-rieżami tal-informazzjoni rrappurtata mill-Istati Membri skont ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 749/2014 (ĠU L 278, 26.8.2020, pp. 1–132).

Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1044 tat-8 ta’ Mejju 2020 li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-valuri għall-potenzjali ta’ tisħin globali u l-linji gwida tal-inventarju u fir-rigward tas-sistema tal-inventarju tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) Nru 666/2014 (ĠU L 230, 17.7.2019, pp. 1–6).

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/1841 tal-5 ta’ Ottubru 2016 dwar il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim ta’ Pariġi adottat skont il-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (ĠU L 282, 19.10.2016, pp. 1–3).

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni: Qafas ta’ politika għall-klima u l-enerġija fil-perjodu ta’ bejn l-2020 u l-2030 (COM(2014) 15 final, 28.1.2014).

l-aħħar aġġornament 18.12.2021