L-implimentazzjoni tal-inizjattiva tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju

 

SOMMARJU TA’:

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/660/UE — il-ftehim fuq mudell ta’ finanzjament għall-kontribuzzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali għal strumenti finanzjarji konġunti illimitati ta’ garanzija u ta’ titolizzazzjoni favur impriżi żgħar u ta’ daqs medju

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI?

Din għandha l-għan li tiżgura:

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Id-deċiżjoni tistabbilixxi l-mudell tal-ftehim ta’ finanzjament għall-kontribuzzjoni finanzjarja:

Regoli

Ir-regoli għall-mudell tal-ftehim ta’ finanzjament huma stabbiliti fl-anness għad-deċiżjoni. Dawn ikopru għadd ta’ elementi, li jinkludu:

MINN META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Din ilha tapplika mit-13 ta’ Settembru 2014.

SFOND

Għal iktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

strumenti finanzjarji konġunti illimitati ta’ garanzija jipprovdu garanziji tal-portafoll mingħajr limitu u solliev kapitali parzjali previst lil banek li qed jibnu portafolli ġodda ta’ self. Min-naħa tagħhom, l-oriġinaturi jittrasferixxu l-benefiċċji tal-istrument lill-SMEs fil-forma ta’ aċċettazzjoni ta’ klijenti ta’ riskju akbar, ta’ rekwiżiti kollaterali mnaqqsa, u/jew prezzijiet imnaqqsa.
Titolizzazzjoni: transazzjonijiet appoġġjati minn portafoll ta’ self eżistenti. Min-naħa tagħhom, l-oriġinaturi jaqblu b’mod espliċitu li jintrabtu b’finanzjament tal-UE ġdid għall-SMEs fir-reġjuni rilevanti f’konformità mal-kriterji ta’ eliġibbiltà li l-fondi tal-UE kkontribwixxew fl-istruttura.
Finanzjament permezz ta’ self ġdid: self, lokazzjonijiet jew garanziji ġodda lil riċevituri finali li joriġinaw minn intermedjarju finanzjarju mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2023 skont it-termini u kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehimiet operattivi.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni 2014/660/UE tal-11 ta’ Settembru 2014 dwar il-ftehim fuq mudell ta’ finanzjament għall-kontribuzzjoni tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali għal strumenti finanzjarji konġunti illimitati ta’ garanzija u ta’ titolizzazzjoni favur impriżi żgħar u ta’ daqs medju (ĠU L 271, 12.9.2014, pp. 58-92)

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) Nru 1301/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi li jikkonċernaw l-investiment li għandu fil-mira t-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1080/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 289-302)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 1301/2013 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

Regolament (UE) Nru 1291/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni – Orizzont 2020 (2014-2020) u jirrevoka d-Deċiżjoni Nru 1982/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 104–173)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament (UE) Nru 1287/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi Programm għall-Kompetittività tal-Intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (COSME) (2014-2020) u jħassar id-Deċiżjoni Nru 1639/2006/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 33-49)

Id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE (ĠU L 176, 27.6.2013, pp. 338–436)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, pp. 1–337)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 (ĠU L 298, 26.10.2012, pp. 1-96)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 01.02.2019