Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar il-protezzjoni ta’ data personali

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Deċiżjoni (UE) 2016/920 dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-UE dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni personali relatata mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali

Ftehim bejn l-UE u l-Istati Uniti dwar standards ta' protezzjoni meta data personali tiġi transferita bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-UE u l-Istati Uniti

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI U L-FTEHIM?

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Protezzjoni

Il-ftehim jipprovdi għadd ta’ miżuri ta’ protezzjoni għad-data personali meta tiġi skambjata bejn il-pulizija u l-awtoritajiet tal-ġustizzja inkluż:

MINN META JAPPLIKAW ID-DEĊIŻJONI U L-FTEHIM?

Id-Deċiżjoni ilha tapplika mill-20 ta' Mejju 2016. Il-ftehim ġie ffirmat mill-UE u l-Istati Uniti fit-2 ta’ Ġunju 2016.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

* TERMINI EWLENIN

Suġġett tad-data: il-persuna li d-data personali tkun relatata magħha.

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/920 tal-20 ta’ Mejju 2016 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni ta’ informazzjoni personali relatata mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien u l-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali (ĠU L 154, 11.6.2016, p. 1-2)

Ftehim bejn l-Istati Uniti tal-Amerika u l-Unjoni Ewropea dwar il-protezzjoni personali ta' informazzjoni relatata mal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, l-iskoperta, u l-prosekuzzjoni ta' reati kriminali (ĠU L 336, 10.12.2016, p. 3-13)

DOKUMENTI RELATATI

Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

l-aħħar aġġornament 23.01.2017