Il-protezzjoni ta’ data personali meta tintuża mill-awtoritajiet tal-pulizija u tal-ġustizzja kriminali (mill-2018)

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva (UE) 2016/680 — il-protezzjoni ta' individwi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali tagħhom mill-awtoritajiet tal-pulizija u tal-ġustizzja kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva teħtieġ li d-data miġbura mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tkun:

Limiti taż-żmien

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jistabbilixxu limiti taż-żmien għat-tħassir tad-data personali jew għal eżami regolari tal-bżonn li tinħażen tali data.

Individwi kkonċernati (“suġġetti tad-data”)

Id-Direttiva teħtieġ li l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi jagħmlu distinzjoni ċara bejn id-data ta’ kategoriji differenti ta’ persuni inkluż:

Informazzjoni disponibbli jew ipprovduta lis-suġġett tad-data

L-individwi għandhom id-dritt li ċerta informazzjoni ssir disponibbli għalihom mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi (jiġifieri tal-protezzjoni tad-data) inkluż:

Sigurtà

L-awtoritajiet nazzjonali jridu jieħdu miżuri tekniċi u organizzattivi sabiex jiżguraw livell ta’ sigurtà għad-data personali li jkun xieraq għar-riskju. Fejn l-ipproċessar tad-data jkun awtomatizzat, għandhom jiġu stabbiliti għadd ta’ miżuri, inkluż li :

Revoka

Id-Direttiva tissostiwixxi d-Deċiżjoni Qafas 2008/977/ĠAI dwar il-protezzjoni ta' data personali fil-qafas tal-kooperazzjoni ġudizzjarja u tal-pulizija fi kwistjonijiet kriminali b’effett mis-6 ta’ Mejju 2018.

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mill-5 ta’ Mejju 2016. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fid-dritt nazzjonali tagħhom sas-6 ta' Mejju 2018.

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 89–131)

ATTI RELATATI

Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 1–88)

l-aħħar aġġornament 23.01.2017