Protezzjoni tad-data personali (mill-2018)

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (UE) 2016/679 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Drittijiet taċ-ċittadini

Il-GDPR isaħħaħ drittijiet eżistenti, jipprovdi għal drittijiet ġodda u jagħti liċ-ċittadini aktar kontroll fuq id-data personali tagħhom. Dawn jinkludu:

Regoli għan-negozji

Il-GDPR huwa mfassal biex joħloq opportunitajiet tan-negozju u jistimula l-innovazzjoni permezz ta’ għadd ta’ passi fosthom:

Reviżjoni

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tissottometti rapport dwar l-evalwazzjoni u r-reviżjoni tar-Regolament mill-25 ta’ Mejju 2020.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Il-GDPR ser japplika mill-25 ta’ Mejju 2018.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 1–88)

ATTI RELATATI

Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta' reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta' pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta' tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 89–131)

l-aħħar aġġornament 25.05.2020