Ir-regolament ġenerali dwar il-protezzjoni tad-data (GDPR)

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (UE) 2016/679 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Drittijiet tal-individwi

Il-GDPR isaħħaħ id-drittijiet eżistenti, jipprovdi għal drittijiet ġodda u jagħti liċ-ċittadini aktar kontroll fuq id-data personali tagħhom. Huwa jinkludi dan li ġej.

Regoli għan-negozji

Il-GDPR joħloq kundizzjonijiet ekwi għall-kumpaniji kollha li joperaw fis-suq intern, tal-UE, jadotta approċċ teknoloġikament newtrali u jistimula l-innovazzjoni permezz ta’ għadd ta’ passi, li jinkludu dan li ġej.

Rieżami

Il-Kummissjoni Ewropea ssottomettiet rapport dwar l-evalwazzjoni u r-rieżami tar-regolament f’Ġunju 2020. L-evalwazzjoni li jmiss għandha tkun lesta fl-2024.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Il-GDPR ilu japplika mill-25 ta’ Mejju 2018.

SFOND

Għal iktar informazzjoni, ara:

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 1–88).

Emendi suċċessivi tar-Regolament (UE) 2016/679 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha biss valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva (UE) 2016/680 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-awtoritajiet kompetenti għall-finijiet tal-prevenzjoni, l-investigazzjoni, is-sejbien jew il-prosekuzzjoni ta’ reati kriminali jew l-eżekuzzjoni ta’ pieni kriminali, u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/977/ĠAI (ĠU L 119, 4.5.2016, pp. 89–131).

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 u d-Deċiżjoni Nru 1247/2002/KE (ĠU L 295, 21.11.2018, pp. 39–98).

Id-Direttiva 2002/58/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Lulju 2002 dwar l-ipproċessar tad-data personali u l-protezzjoni tal-privatezza fis-settur tal-komunikazzjoni elettronika (Direttiva dwar il-privatezza u l-komunikazzjonijiet elettroniċi) (ĠU L 201, 31.7.2002, pp. 37–47).

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 07.01.2022