Regoli tal-UE li jiżguraw li l-istrumenti tal-kejl huma preċiżi

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 2014/32/EU dwar strumenti tal-kejl

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIRETTIVA?

Hija tistabbilixxi regoli uniformi madwar l-UE kollha dwar il-bejgħ u t-tħaddim ta’ strumenti tal-kejl (MIs). MIs huma importanti għall-kummerċ, il-konsumaturi u l-industrija billi jiżguraw il-preċiżjoni tal-kejl u jgħinu fit-trasparenza u l-ekwità ta’ tranżazzjonijiet kummerċjali.

Hija għandha l-għan li:

Il-benefiċċji għandhom jinkludu:

Id-Direttiva tirriformula u tirrevoka d-Direttiva 2004/22/KE.

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva ġġib il-leġiżlazzjoni dwar l-MI konformi mal-“qafas leġislattiv ġdid” tal-UE. Dan il-qafas jinkludi żewġ testi komplementari:

Kamp ta’ applikazzjoni

Strumenti tal-kejl ikkontrollati legalment jintużaw għal varjetà ta’ kompiti ta’ kejl fl-oqsma tas-saħħa u s-sigurtà pubblika kif ukoll ta’ kummerċ ġust. Id-Direttiva tapplika għal:

Id-Direttiva tapplika għall-MIs kollha li huma ġodda fis-suq tal-UE meta jitqiegħdu f’dak is-suq jew jitħaddmu, jiġifieri huma:

Hija tapplika għall-forom kollha ta’ provvista ta’ MIs, inkluż bejgħ mill-bogħod.

Responsabbilitajiet tal-manifatturi, tal-importaturi u tad-distributuri

Il-manifatturi għandhom jiżguraw li:

L-importaturi għandhom jiżguraw li:

Id-distributuri għandhom jiżguraw li:

Barra minn hekk, id-Direttiva:

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-Direttiva 2014/32/UE rrevediet u ssostitwiet id-Direttiva 2004/22/KE u kellha tiġi applikata fil-pajjiżi tal-UE mill-20 ta’ April 2016.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Apparat ta’ konverżjoni tal-volum: apparat użat biex jikkonverti l-fluss tal-kejl, it-temperatura, il-pressjoni u l-kompożizzjoni tal-gass taħt kundizzjonijiet operattivi f’kundizzjonijiet bażi.
Korp notifikat: organizzazzjoni indipendenti maħtura minn pajjiż tal-UE biex tivvaluta l-konformità ta’ ċerti prodotti qabel ma jitqiegħdu fis-suq. Huwa jwettaq kompiti relatati mal-proċeduri ta’ valutazzjoni tal-konformità stabbiliti fil-leġiżlazzjoni rilevanti, meta jkun meħtieġ l-intervent ta’ awtorità esterna.
Rappreżentant awtorizzat: kull individwu jew organizzazzjoni stabbilita fl-UE b’mandat bil-miktub mingħand il-manifattur sabiex taġixxi f’isimhom.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2014/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relattivament għat-tqegħid fis-suq ta’ strumenti tal-kejl (riformulazzjoni) (ĠU L 96, 29.3.2014, pp. 149-250)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2014/32/UE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, pp. 30-47)

Id-Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/465/KEE (ĠU L 218, 13.8.2008, pp. 82-128)

l-aħħar aġġornament 12.11.2019