Proċeduri ta’ asil fl-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Id-Direttiva 2013/32/UE — proċeduri komuni għall-għoti u l-irtirar tal-protezzjoni internazzjonali

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Min hu milqut?

Id-Direttiva tkopri l-applikazzjonijiet kollha għall-protezzjoni internazzjonali li jsiru fil-pajjiżi tal-UE (bl-eċċezzjoni tad-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit (1)), inkluż fil-fruntieri, fl-ibħra territorjali jew f’żoni ta’ tranżitu.

Kif?

Garanziji bażiċi

Proċedura ta’ eżaminazzjoni

Qabel mal-awtorità rilevanti tasal għad-deċiżjoni tagħha, l-applikanti huma intitolati għal intervista personali fejn għandu jkollhom l-opportuntà li jindikaw ir-raġunijiet kollha għall-applikazzjoni tagħhom. Il-persuna li tmexxi l-intervista għandha tkun kompetenti biex tqis iċ-ċirkostanzi personali tal-applikant u ċ-ċirkostanzi ġenerali tas-sitwazzjoni. Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li l-informazzjoni dwar applikazzjonijiet individwali jinżammu kunfidenzjali.

Garanziji speċifiċi għall-persuni vulnerabbli

Prevenzjoni ta’ applikazzjonijiet ripetuti

Il-pajjiżi tal-UE għandhom metodi ġodda f’każijiet ta’ applikazzjonijiet ripetuti li jsiru mill-istess persuna. Persuni li ma għandhomx bżonn ta’ protezzjoni ma jistgħux jevitaw li jintbagħtu lura pajjiżhom billi jitfgħu applikazzjonijiet ġodda b’mod kostanti.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2013/32/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar proċeduri komuni għall-għoti u rtirar ta’ protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, pp. 60-95).

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva 2011/95/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat- 13 ta’ Diċembru 2011 dwar standards għall-kwalifika ta’ ċittadini nazzjonali ta’ pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala benefiċjarji ta’ protezzjoni internazzjonali, għal stat uniformi għar-refuġjati jew għal persuni eliġibbli għal protezzjoni sussidjarja, u għall-kontenut tal-protezzjoni mogħtija (ĠU L 337, 20.12.2011, pp. 9-26)

Ir-Regolament (UE) Nru 603/2013 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar l-istabbiliment tal-“Eurodac” għat-tqabbil ta' marki tas-swaba’ għall-applikazzjoni effettiva tar-Regolament (UE) Nru 604/2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali ddepożitata f’wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida u dwar talbiet għat-tqabbil ma' data tal-Eurodac mill-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u mill-Europol għall-finijiet ta’ infurzar tal-liġi, u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1077/2011 li jistabbilixxi Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (ĠU L 180, 29.6.2013, pp. 1-30)

Ir-Regolament (UE) Nru 604/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 li jistabbilixxi l-kriterji u l-mekkaniżmi biex ikun iddeterminat liema hu l-Istat Membru responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għall-protezzjoni internazzjonali iddepożitata għand wieħed mill-Istati Membri minn ċittadin ta’ pajjiż terz jew persuna apolida (tfassil mill-ġdid) (ĠU L 180, 29.6.2013, pp. 31-59)

Id-Direttiva 2013/33/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas- 26 ta’ Ġunju 2013 li tistabbilixxi l-istandards dwar l-akkoljenza ta’ applikanti għall-protezzjoni internazzjonali (ĠU L 180, 29.6.2013, pp. 96-116)

l-aħħar aġġornament 25.05.2020(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.