Regola “de minimis” — eżenzjoni ta’ ammonti żgħar ta’ għajnuna min-notifika

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (UE) Nru 1407/2013 dwar l-għajnuna “de minimis” għall-għajnuna statali

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Dan jiddixxiplina ammonti żgħar ta’ għajnuna statali (hekk imsejħa għajnuna “De minimis”) li huma eżentati mill-kontroll tal-għajnuna statali minħabba li huma meqjusa bħala li m’għandhomx impatt fuq il-kompetizzjoni u l-kummerċ fis-suq intern tal-UE.

L-għajnuna “de minimis” tabilħaqq tirreferi għal ammonti żgħar ta’ għajnuna statali lill-impriżi (essenzjalment kumpaniji) li l-pajjiżi fl-UE mhemmx għalfejn jinnotifikaw lill-Kummissjoni Ewropea dwarhom. L-ammont massimu huwa EUR 200 000 għal kull impriża matul perjodu ta’ 3 snin.

PUNTI EWLENIN

Il-finanzjament mill-istat, li jissodisfa l-kriterji fl-Artikolu 107(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), jikkostitwixxi għajnuna Statali u jeħtieġ notifika lill-Kummissjoni skont l-Artikolu 108(3) tat-TFUE. Madankollu, il-Kunsill jista’ jistabbilixxi l-kategoriji tal-għajnuna li huma eżentati minn din il-ħtieġa ta’ notifika u l-Kummissjoni tista’ tadotta regolamenti relatati ma’ dawk il-kategoriji ta’ għajnuna Statali. L-għajnuna “de minimis” tista’ tikkostitwixxi kategorija bħal din u għalhekk mhijiex soġġetta għall-proċedura ta’ notifika.

Fl-2006, il-Kummissjoni adottat regolament “de minimis” (Regolament (KE) Nru 1998/2006) li kien jgħodd għall-perjodu mill-2007 sal-2013. Din irdoppjat l-ammonti tal-livell massimu għall-għajnuna eżentata minn EUR 100 000 għal kull kumpanija għal kull perjodu ta’ 3 snin għal EUR 200 000. Din iż-żieda qieset mhux biss l-evoluzzjoni tal-inflazzjoni u tal-prodott gross domestiku fl-UE sal-2006, iżda wkoll l-iżvilupp probabbli ta’ dawn il-fatturi mill-2007 sal-2013. Minħabba l-kriżi finanzjarja, l-inflazzjoni reali kienet ferm aktar baxxa milli kien mistenni fl-2006. Għalhekk, aktar żieda fil-livell massimu ma kinitx iġġustifikata għal dawn ir-raġunijiet.

Fir-Regolament (UE) attwali Nru 1407/2013, li jirrevedi u jieħu post ir-Regolament (KE) Nru 1998/2006, it-trattament ta’ miżuri żgħar ta’ għajnuna huwa ssimplifikat aktar. B’mod partikolari, kumpaniji li qegħdin jesperjenzaw diffikultajiet finanzjarji mhumiex aktar esklużi mill-ambitu tar-regolament u għalhekk se jitħallew jirċievu għajnuna “de minimis”.

Barra minn hekk, id-definizzjoni ta’ x’jikkostitwixxi “impriża” ġiet issimplifikata u ċċarata. Id-dettalji dwar dan jistgħu jinqraw fl-Artikolu 2.2 tar-regolament.

Barra minn hekk, is-self issussidjat sa EUR 1 miljun jista’ wkoll jibbenefika mir-regolament “de minimis” jekk jissodisfa ċerti kundizzjonijiet. Aktar dettalji jistgħu jinqraw fl-Artikolu 4 tar-Regolament.

MINN META JIBDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ir-Regolament ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014. Dan għandu japplika sal-31 ta’ Diċembru 2020.

SFOND

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1407/2013 tat-18 ta’ Diċembru 2013 dwar l-applikazzjoni tal-Artikoli 107 u 108 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għall-għajnuna de minimis (ĠU L 352, 24.12.2013, pp. 1-8)

l-aħħar aġġornament 02.06.2020