L-organizzazzjoni komuni tas-swieq agrikoli fl-UE

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (UE) Nru 1308/2013 - organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Il-karatteristiċi ewlenin tal-organizzazzjoni komuni tas-swieq (CMO) huma:

L-intervent fis-suq

Ir-regolament jistabbilixxi regoli dwar:

Dan jirrevedi s-sistemi eżistenti ta’ intervent pubbliku u tal-għajnuna għall-ħażna privata biex jagħmilhom aktar reattivi u effiċjenti. Dan isir, pereżempju, permezz ta’ aġġustamenti tekniċi għall-prodotti taċ-ċanga u tal-ħalib, u għal ċerti ġobnijiet b’denominazzjoni ta’ oriġini protetta jew b’indikazzjoni ġeografika protetta.

Miżuri eċċezjonali

Miżuri biex tiġi kkontrollata l-provvista

Miżuri oħrajn

Il-baġit annwali għal skemi li jippromwovu l-konsum tal-frott u tal-ħalib fl-iskejjel żdied (minn €90 sa €150 miljun).

Organizzazzjonijiet tal-produtturi u interprofessjonali

Ir-regolament jippromwovi l-ħolqien ta’ organizzazzjonijiet tal-produtturi biex isaħħu s-saħħa tagħhom fil-katina tal-ikel. Dan ġie emendat u ssupplementat b’:

Kummerċ ma’ pajjiżi mhux tal-UE

L-importazzjoni u l-esportazzjoni ta’ ċerti prodotti jafu jkunu jirrikjedu liċenzja.

Id-dazji fuq l-importazzjoni fit-Tariffa Doganali Komuni japplikaw għall-prodotti agrikoli, għalkemm hemm regoli speċifiċi stabbiliti għal ċerti prodotti (eż. qanneb, ħops, inbid u zokkor biex jiġi rfinut). Barra minn hekk, il-Kummissjoni tista’ tiffissa l-kwoti tariffarji tal-importazzjoni, jiġifieri limiti speċifiċi fuq il-volum tal-oġġetti li jistgħu jiġu importati b’dazju doganali mnaqqas.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014.

SFOND

Ir-regolament dwar l-organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli huwa wieħed minn pakkett ta’ miżuri ta’ riforma tal-PAK. Il-pakkett jinkludi wkoll regolamenti fuq:

Għal iktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 922/72, (KEE) Nru 234/79, (KE) Nru 1037/2001 u (KE) Nru 1234/2007 (ĠU L 347, 20.12.2013, pp 671-854)

Emendi suċċessivi għal Regolament (UE) Nru 1308/2013 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hi ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (UE) 2017/2393 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2017 li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1305/2013 dwar appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR), (UE) Nru 1306/2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni, (UE) Nru 1307/2013 li jistabbilixxi regoli għal pagamenti diretti lill-bdiewa taħt skemi ta’ appoġġ fil-qafas tal-politika agrikola komuni, Nru 1308/2013 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikoli u (UE) Nru 652/2014 li jistabbilixxi dispożizzjonijiet għall-ġestjoni tan-nefqa marbuta mal-katina alimentari, mas-saħħa tal-annimali u mat-trattament xieraq tal-annimali, u marbuta mas-saħħa tal-pjanti u mal-materjal riproduttiv tal-pjanti (ĠU L 350, 29.12.2017, pp. 15-49)

Sentenza tal-Qorti (Is-Seba’ Awla) tal-14 ta’ Ġunju 2017. Verband Sozialer Wettbewerb eV vs TofuTown.com GmbH. Talba għal deċiżjoni preliminari mil-Landgericht Trier. Referenza għad-deċiżjoni preliminari — L-Organizzazzjoni komuni tas-swieq fi prodotti agrikolli — Regolament (UE) Nru 1308/2013 — l-Artikolu 78 u l-Anness VII, Parti III — Deċiżjoni 2010/791/UE — Definizzjonijiet, deżinjazzjonijiet u deskrizzjonijiet tal-bejgħ — “Ħalib” u “prodotti tal-ħalib” — Deżinjazzjonijiet użati għall-promozzjoni u għall-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti ibbażati purament fuq il-pjanti. Kawża C-422/16

Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/891 tat-13 ta’ Marzu 2017 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għas-setturi tal-frott u l-ħaxix u tal-frott u l-ħaxix ipproċessat u li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-penali li jridu jiġu applikati f’dawk is-setturi u li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 543/2011 (ĠU L 138, 25.5.2017, pp. 4-56)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/892 tat-13 ta’ Marzu 2017 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 1308/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fis-setturi tal-frott u l-ħxejjex u tal-frott u l-ħxejjex ipproċessati (ĠU L 138, 25.5.2017, pp. 57-91)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1370/2013 tas-16 ta’ Diċembru 2013 li jiddetermina miżuri dwar l-iffissar ta’ ċerti għajnuniet u rifużjonijiet relatati mal-organizzazzjoni komuni tas-swieq tal-prodotti agrikoli (ĠU L 346, 20.12.2013, pp. 12-19)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament (UE) Nru 1306/2013 tal-PArlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-finanzjament, il-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-politika agrikola komuni u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 352/78, (KE) Nru 165/94, (KE) Nru 2799/98, (KE) Nru 814/2000, (KE) Nru 1290/2005 u (KE) Nru 485/2008 (ĠU L 347, 20.12.2013, pp. 549-607)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 18.09.2018