Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (2014-2020)

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 — il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd

XINHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS) għandu l-għan li jgħin lill-popolazzjonijiet kostali u lil dawk li jaħdmu fis-settur tas-sajd u tal-akkwakultura biex jadattaw għall-politika komuni tas-sajd (PKS) tal-UE li għadha kemm ġiet riformata għall-perjodu ta’ bejn l-2014 u l-2020.

PUNTI EWLENIN

Baġit u prijoritajiet

B’baġit ta’ EUR 6.5 biljun għall-perjodu ta’ bejn l-2014 u l-2020, il-FEMS għandu l-għan li:

Implimentazzjoni

Il-pandemija tal-COVID-19 — emenda tar-regolament

MINN META JIBDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2014. Il-miżuri temporanji relatati mat-tifqigħa tal-COVID-19 japplikaw b’mod retroattiv mill-1 ta’ Frar 2020 u se jdumu disponibbli sal-31 ta’ Diċembru 2020.

SFOND

Il-FEMS huwa l-istrument finanzjarju li jappoġġja l-PKS għall-perjodu ta’ bejn l-2014 u l-2020. Huwa wieħed mill-5 Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej li jikkompementaw lil xulxin u għandu l-għan li jippromwovi rkupru fl-Ewropa bbażat fuq it-tkabbir u fuq l-impjiegi.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 149, 20.5.2014, pp. 1-66)

L-emendi suċċessivi tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/852 tas-27 ta’ Marzu 2015 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità u tal-każijiet ta’ nuqqas ta’ konformità serju mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd li jistgħu jwasslu għal interruzzjoni tal-iskadenza tal-pagament jew għal sospensjoni tal-pagamenti tal-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd (ĠU L 135, 2.6.2015, pp. 13-17)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1362/2014 tat-18 ta’ Diċembru 2014 li jistabbilixxi regoli dwar proċedura simplifikata għall-approvazzjoni ta’ ċerti emendi għal programmi operazzjonali ffinanzjati mill-Fond Ewropew Marittimu u tas-Sajd u regoli li jikkonċernaw il-format u l-preżentazzjoni tar-rapporti annwali dwar l-implimentazzjoni ta’ dawk il-programmi (ĠU L 365, 19.12.2014, pp. 124-136)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1243/2014 tal-20 ta’ Novembru 2014 li jistabbilixxi regoli skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-informazzjoni li għandha tintbagħat mill-Istati Membri, kif ukoll dwar ir-rekwiżiti tad-data (dejta) u s-sinerġiji bejn sorsi potenzjali tad-data (ĠU L 334, 21.11.2014, pp. 39-51)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1242/2014 tal-20 ta’ Novembru 2014 li jistabbilixxi regoli skont ir-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew Marittimu u s-Sajd rigward il-preżentazzjoni ta’ data kumulattiva rilevanti dwar l-operazzjonijiet (ĠU L 334, 21.11.2014, pp. 11-38)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 1014/2014 tat-22 ta’ Lulju 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KE) Nru 2328/2003, (KE) Nru 861/2006, (KE) Nru 1198/2006 u (KE) Nru 791/2007 (UE) u r-Regolament (UE) Nru 1255/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-kontenut u l-kostruzzjoni ta’ sistema komuni ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni għall-operazzjonijiet finanzjati mill-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (ĠU L 283, 27.9.2014, pp. 11-19)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 763/2014 tal-11 ta’ Lulju 2014 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 508/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd fir-rigward tal-karatteristiċi tekniċi tal-miżuri ta’ informazzjoni u pubbliċità u l-istruzzjonijiet gћall-ћolqien tal-emblema tal-Unjoni (ĠU L 209, 16.7.2014, pp. 1-4)

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/372/UE tal-11 ta’ Ġunju 2014 li tistabbilixxi t-tqassim annwali mill-Istati Membri tar-riżorsi globali tal-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd disponibbli fil-qafas ta’ ġestjoni konġunta għall-perjodu 2014-2020 (notifikata bid-dokument C(2014) 3781) (ĠU L 180, 20.6.2014, pp. 18-20)

l-aħħar aġġornament 09.06.2020