27.5.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 181/2


SEJĦA GĦAL PROPOSTI

GR/002/19

Appoġġ għall-attivitajiet li jqajmu sensibilizzazzjoni dwar il-valur tal-proprjetà intellettwali u l-ħsara kkawżata mill-falsifikazzjoni u l-piraterija

(2019/C 181/02)

1.   Objettivi u Deskrizzjoni

L-objettiv ġenerali tas-sejħa għal proposti huwa li titqajjem sensibilizzazzjoni dwar il-valur u l-benefiċċji tal-proprjetà intellettwali (IP) u l-ħsara kkawżata minn ksur tad-drittijiet tal-IP.

Iż-żieda fl-għarfien u l-involviment tal-udjenzi prijoritarji sabiex jitrawwem ir-rispett għall-IP għandhom eventwalment ibiddlu l-imġiba tan-nies billi jnaqqsu x-xiri tagħhom ta’ oġġetti ffalsifikati u t-tniżżil min-naħa tagħhom ta’ kontenut diġitali minn sorsi illegali.

L-objettivi speċifiċi tas-sejħa huma li:

jiżdied l-għarfien tal-valur tal-IP bħala għodda li tipproteġi l-kreattività u l-innovazzjoni billi tipprovdi informazzjoni konkreta u objettiva dwar l-IP f’dan il-kuntest u tiżdied s-sensibilizzazzjoni dwar il-ħsara kkawżata mill-ksur tad-drittijiet tal-IP;

jiġu involuti udjenzi prijoritarji rigward dawn il-kwistjonijiet, billi jitqiesu l-possibbiltajiet ta’ ingranaġġ rilevanti u speċjalment kif l-udjenzi jistennew li jiġu indirizzati dwar dawn il-kwistjonijiet (mhux patronizzanti, objettivi u newtrali) bl-għan li tinbidel l-imġiba u titnaqqas l-attrazzjoni tal-falsifikazzjoni u tal-piraterija.

Ir-riżultati mistennija huma:

jiġi żgurat l-ilħuq massimu tal-miri identifikati;

jinħoloq l-impenn ta’ influwenti rilevanti bħal bloggers, artisti u atturi oħrajn bħal għalliema u esperti akkademiċi jew multiplikaturi bħall-midja, awtoritajiet pubbliċi jew assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ, li huma kapaċi jilħqu udjenzi fil-mira permezz ta’ proċess definit u li jista’ jitkejjel b’mod ċar;

tiġi żgurata s-sostenibbiltà u l-iskalabbiltà tar-riżultati tal-proġett.

Ir-riżultati tal-attivitajiet sejrin jitkejlu permezz ta’ indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni (KPIs) definiti minn qabel dwar il-volum u l-kwantità (skont in-natura tal-attività u l-mezzi użati).

Il-proġetti mmirati skont il-lott huma:

Lott 1: li jintlaħqu t-tfal u l-għalliema/għalliema futuri permezz ta’ attivitajiet edukattivi f’ambjenti ta’ tagħlim akkademiċi u mhux akkademiċi;

Lott 2: jintlaħqu konsumaturi/ċittadini u speċjalment żgħażagħ.

Attivitajiet transkonfinali se jirrappreżentaw kriterju preferenzjali fl-evalwazzjoni għal-Lott 1 u huma obbligatorji għal-Lott 2. Bi transkonfinali, nirreferu għal proġetti li huma implimentati f’mill-inqas żewġ Stati Membri.

Jekk jogħġbok sib l-informazzjoni rilevanti fil-Linji gwida għall-Applikanti Kapitolu I — Ħarsa Ġenerali tas-Sejħa għall-Proposta.

2.   Applikanti Eleġibbli

L-applikanti kkunsidrati eliġibbli biex iwieġbu għal din is-sejħa għandhom:

ikunu entità legali, pubblika jew privata. Bħalma huma:

organizzazzjoni mingħajr skop ta’ qligħ, assoċjazzjoni, NGO;

korp pubbliku fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali;

università, fondazzjoni, kumpanija privata jew stazzjon tat-televiżjoni.

Persuni fiżiċi ma jistgħux japplikaw għal għotja.

ikunu rreġistrati f’wieħed mit-28 Stat Membru u jipprovdu evidenza mill-pajjiż ta’ reġistrazzjoni tagħhom li tiċċertifika li ilhom irreġistrati b’mod korrett għal aktar minn sentejn.

L-entitajiet pubbliċi li jirċievu fondi jew appoġġ mill-EUIPO permezz ta’ miżuri finanzjarji oħrajn, bħal programmi ta’ kooperazzjoni, u li għandhom l-għan li jsegwu l-istess objettivi bħal din is-sejħa, mhumiex eliġibbli (eż. l-uffiċċji nazzjonali u reġjonali tal-IP, organizzazzjonijiet internazzjonali, eċċ.).

F’każ ta’ sħubiji, kull entità li tipparteċipa fi proposta, irrispettivament mir-rwol tagħha fil-proġett, għandha tissodisfa l-kriterji ta’ eliġibbiltà applikabbli għall-applikant innifsu jew innifisha u għandha tiffirma ittra ta’ intenzjoni.

Applikazzjoni tista’ tkun ikkoordinata u sottomessa biss — f’isem il-parteċipanti kollha — minn applikant wieħed, li huwa r-rappreżentant legali tal-organizzazzjoni applikanta.

Għal applikanti Brittaniċi: jekk jogħġobkom kunu afu li l-konformità mal-kriterji ta’ eliġibilità għandha tkun għat-tul kollu tal-għotja. Jekk ir-Renju Unit jirtira mill-UE matul il-perjodu tal-għotja mingħajr ma jikkonkludi ftehim mal-UE li b’mod partikolari jiżgura li l-applikanti Brittaniċi jkomplu jkunu eliġibbli, inti tieqaf tirċievi finanzjament mill-UE (filwaqt li, sa fejn ikun possibbli, tkompli tipparteċipa) jew tista’ tkun meħtieġ titlaq mill-proġett skont id-dispożizzjonijiet relevanti tal-ftehim tal-għotja dwar it-terminazzjoni.

Jekk jogħġbok sib l-informazzjoni rilevanti fil-Linji Gwida għall-Applikanti Kapitolu II punt 8.1. L-Applikanti Eliġibbli.

3.   Azzjonijiet Eliġibbli

It-tul massimu (perjodu ta’ eliġibbiltà) huwa ta’ 12-il xahar mid-data tal-firma tal-ftehim tal-għotja.

L-azzjonijiet għandhom isiru f’pajjiż wieħed jew aktar mill-pajjiżi li ġejjin: 28 Stat Membru tal-UE.

Entità tista’ tapplika fil-lottijiet differenti u, b’mod awtomatiku, tingħata għotja fil-lottijiet differenti.

L-attivitajiet li għandhom jiġu ffinanzjati skont il-lottijiet mhumiex eżawrjenti u jistgħu jkopru, pereżempju:

attivitajiet tal-midja u tal-midja soċjali;

produzzjoni u disseminazzjoni ta’ materjal jew pubblikazzjonijiet awdjoviżivi;

l-organizzazzjoni ta’ avvenimenti, fieri, esibizzjonijiet u attivitajiet ta’ taħriġ li huma parti mill-proġett speċifiku;

inforikreazzjoni (dibattiti, programmi għaż-żgħażagħ, kwiżżijiet, logħob tal-vidjo jew programmi tal-mużika, eċċ.),

għodod, attivitajiet u soluzzjonijet ibbażati fuq il-web, eċċ.

Għal-Lott 2, l-attivitajiet għandhom isiru f’mill-inqas żewġ Stati Membri tal-UE.

It-tipi ta’ azzjonijiet li ġejjin huma ineliġibbli:

proġetti li jikkonsistu prinċipalment (jew biss) minn sponsorizzazzjoni individwali għall-attivitajiet ta’ parteċipazzjoni/taħdit f’sessjonijiet ta’ ħidma, seminars, konferenzi, kungressi jew kwalunkwe opportunità oħra ta’ taħdit;

proġetti li jikkonsistu prinċipalment (jew biss) minn boroż ta’ studju individwali għall-istudji jew korsijiet ta’ taħriġ.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għall-Kapitolu II tal-Linji Gwida għall-applikanti punt 8.3. Attivitajiet eliġibbli.

4.   Kriterji ta’ Esklużjoni u ta’ Għażla

L-applikanti m’għandhomx ikunu f’sitwazzjoni li teskludihom mill-parteċipazzjoni u/jew minn għotja kif definita mir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1).

L-applikanti għandu jkollhom il-kapaċità finanzjarja u operazzjonali sabiex ilestu l-attivitajiet proposti.

Jekk jogħġbok irreferi għall-Kapitolu II tal-Linji Gwida għall-applikanti punt 9 — Kriterji ta’ Esklużjoni u punt 10 — Kriterji tal-Għażla għal aktar dettalji.

5.   Kriterji tal-Għoti

Il-punteġġ għall-valutazzjoni u l-għoti ta’ proposti eliġibbli huwa allokat (minn total ta’ 100) abbażi tal-kriterji li ġejjin:

 

Limitu minimu

Punteġġ massimu

1.

Rilevanza u interess ġenerali tal-proġett

25

35

2.

Ilħuq u impatt

25

35

3.

Sostenibbiltà u metodoloġija

14

20

4.

Il-kosteffettività

6

10

Total

70

100

Sabiex jiġu kkunsidrati għal finanzjament, il-proposti jridu jġibu:

mill-inqas 70 punt b’mod ġenerali,

il-punti minimi f’kull wieħed mis-subkriterji.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għall-Kapitolu II tal-Linji Gwida għall-applikanti punt 11 — Kriterji tal-Għoti.

6.   Baġit

Il-baġit totali disponibbli għall-kofinanzjament ta’ proġetti taħt din is-sejħa huwa ta’ EUR 1 000 000.

Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-EUIPO ma tistax taqbeż it-80 % tal-kostijiet totali eliġibbli sottomessi mill-applikant u għandha tkun bejn l-ammonti massimi u minimi li ġejjin f’konformità maż-żewġ lottijiet differenti disponibbli:

 

Għal-Lott 1 — Nilħqu lit-tfal u lill-għalliema/għalliema futuri permezz ta’ attivitajiet edukattivi f’ambjenti akkademiċi u mhux akkademiċi (baġit indikattiv disponibbli = EUR 400 000):

ammont minimu: EUR 20 000

ammont massimu: EUR 60 000

 

Għal-Lott 2 — Nilħqu liċ-ċittadini Ewropej u speċjalment liż-żgħażagħ (baġit indikattiv disponibbli = EUR 600 000):

ammont minimu: EUR 40 000

ammont massimu: EUR 90 000

L-EUIPO jirriżerva d-dritt li ma jqassamx il-fondi kollha disponibbli.

Jekk jogħġbok sib l-informazzjoni rilevanti fil-Linji gwida għall-Applikanti Kapitolu I punt 6. Baġit disponibbli.

7.   Data ta’ Skadenza għas-Sottomissjoni tal-Applikazzjonijiet

Il-pakkett tal-applikazzjoni huwa disponibbli fuq l-Internet fl-indirizz li ġej: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

L-applikazzjonijiet għandhom jiġu sottomessi lill-EUIPO bl-użu ta’ formola ta’ applikazzjoni online (formola elettronika) mhux aktar tard mit-2 ta’ Lulju 2019 fis-13.00 (ħin lokali).

Mhu se jiġi aċċettat l-ebda metodu ieħor ta’ sottomissjoni ta’ applikazzjoni.

L-applikanti għandhom jiżguraw li d-dokumenti kollha mitluba u msemmija fil-Formola elettronika jiġu pprovduti.

L-applikazzjonijiet li ma jinkludux l-annessi kollha stipulati u li ma jiġux sottomessi qabel id-data ta’ skadenza mhux ser jiġu kkunsidrati.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għal-Linji Gwida għall-applikanti Kapitolu IV — Proċedura għall-Preżentazzjoni tal-Proposti.

8.   Dettalji Sħaħ

Il-kundizzjonijiet iddettaljati ta’ din is-sejħa għal proposti jistgħu jinstabu fil-Linji Gwida għall-applikanti fl-indirizz tal-Internet li ġej: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

L-applikazzjonijiet għandhom ikunu konformi mat-termini kollha tal-Linji Gwida u għandhom jiġu sottomessi fuq il-formoli pprovduti.

9.   Kuntatt

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja l-kaxxa postali li ġejja: grants@euipo.europa.eu


(1)  ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1.