19.7.2011   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 212/22


SEJĦA GĦALL-PROPOSTI

“Appoġġ għal miżuri ta’ informazzjoni fil-qasam tal-politika agrikola komuni”

L-implimentazzjoni ta' miżuri ta' informazzjoni skont il-linja tal-baġit 05 08 06 għall-2012

2011/C 212/11

1.   DAĦLA

Din is-sejħa għall-proposti hija bbażata fuq ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 814/2000 tas-17 ta’ April 2000 dwar il-miżuri ta' tagħrif li għandhom x'jaqsmu mal-politika agrikola komuni (1), li jiddefinixxi t-tip u l-kontenut tal-miżuri ta’ informazzjoni li l-Unjoni tista’ tikkofinanzja. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2208/2002 (2), emendat bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1820/2004 (3), jistabbilixxi r-regoli ddettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 814/2000.

Din is-sejħa hija għal proposti għall-iffinanzjar ta’ miżuri ta’ informazzjoni, kif deskritti fl-Artikolu 3(1) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 814/2000, minn approprjazzjonijiet tal-baġit tal-2012. Din is-sejħa għall-proposti tikkonċerna miżuri ta’ informazzjoni li għandhom jiġu implimentati (inklużi l-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-segwitu u l-evalwazzjoni) bejn l-1 ta’ Marzu 2012 u t-28 ta’ Frar 2013.

Miżura ta' informazzjoni hija operazzjoni ta' informazzjoni integrata, indipendenti u koerenti mwettqa abbażi ta' baġit uniku. Il- miżuri inklużi f’operazzjoni bħal din jistgħu jvarjaw minn sempliċi serje ta' konferenzi għal kampanja komprensiva ta’ informazzjoni li tkopri diversi tipi ta’ miżuri u ta’ għodda ta’ informazzjoni/ta’ komunikazzjoni għall-pubbliku.

Kif speċifikat fl-Artikolu 4(2) tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2208/2002, l-applikanti għal din is-sejħa għall-proposti għandhom ikunu persuni ġuridiċi kkostitwiti legalment fi Stat Membru għal mill-inqas sentejn.

2.   IL-PRIJORITAJIET U T-TIPI TA’ MIŻURI GĦALL-2012

2.1.   Il-prijoritajiet

Il-bażi tal-integrazzjoni Ewropea, il-PAK, fl-2012 se tagħlaq 50 sena. Għalhekk dan l-anniversarju huwa okkażjoni biex ikunu żviluppati miżuri ta’ komunikazzjoni dwar il-PAK, l-istorja u l-iżvilupp tagħha, ir-riżultati konkreti u l-perspettivi għall-iżvilupp fil-kuntest tar-riformi proposti.

Fil-qafas ta’ din is-sejħa għall-proposti, il-Kummissjoni tixtieq tagħti prijorità lill-miżuri li mistennija jkollhom impatt qawwi, li huma innovattivi u kreattivi, u li huma mmirati mhux biss għan-nies fiż-żoni rurali, iżda għas-soċjetà kollha.

Il-miżuri għandu jkollhom l-għan li jippromovu r-rwol u l-utilità tal-PAK bħala politika komuni tal-UE li twieġeb għall-ħtiġijiet u l-aspettattivi tas-soċjetà u li għandha l-għan:

li twieġeb aħjar għall-isfidi tas-sigurtà tal-ikel, tat-tibdil fil-klima, tal-użu sostenibbli tar-riżorsi naturali u tal-iżvilupp ibbilanċjat tat-territorji,

li tgħin lis-settur agrikolu jaffronta l-effetti tal-kriżi ekonomika u ż-żieda fil-volatilità tal-prezzijiet agrikoli,

li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklużiv kif definit fl-istrateġija “Ewropa 2020”.

2.2.   It-tipi ta’ miżuri ta’ informazzjoni

F’din is-sejħa għall-proposti, il-Kummissjoni tixtieq tappoġġa żewġ tipi ta’ miżuri integrati ta’ komunikazzjoni għall-pubbliku:

fil-livell nazzjonali, billi jingħaqdu flimkien diversi msieħba fi proġett komuni fuq skala kbira,

fil-livell Ewropew, l-involviment tal-massimu tal-Istati Membri sabiex jiżdied l-impatt tal-miżuri.

il-miżuri ta’ informazzjoni għandu jkollhom l-għan li:

isaħħu l-għarfien dwar il-PAK, l-istorja u l-iżvilupp tagħha, kif ukoll dwar il-perspettivi tagħha għall-iżvilupp fil-kuntest tar-riformi proposti, fil-pajjiż ikkonċernat/fil-livell Ewropew,

iqajmu l-interess tal-pubbliku fuq firxa wiesgħa, u l-aktar tal-pubbliku ġenerali fiż-żoni urbani, dwar ir-rwol tal-agrikoltura u l-iżvilupp rurali fis-soċjetajiet tagħna billi jagħtu valur lid-diversi funzjonijiet tal-bdiewa.

Il-miżuri ta’ informazzjoni għandhom isiru fil-forma ta’ kampanji ta’ informazzjoni fuq skala kbira li jinkludu attività waħda jew aktar minn dawk imsemmija hawn taħt:

il-produzzjoni u d-distribuzzjoni ta’ materjal tal-multimidja u/jew awdjoviżiv li jkun innovattiv u oriġinali (programmi tar-radju u/jew televiżivi (4), programmi tat-tip “reality show”, programmi ta' diskussjoni, klipps, eċċ.) (5),

il-kampanji ta’ kartelluni murija lill-pubbliku f’postijiet fejn jgħaddi ħafna traffiku (fil-metro, fl-istazzjonijiet tal-ferrovija, eċċ.),

l-avvennimenti tat-tip imsejjaħ “ir-razzett fil-belt” eċċ.,

l-avvenimenti fuq il-mezzi tax-xandir,

il-konferenzi, is-seminars u l-gruppi ta' ħidma speċjalizzati mmirati għal gruppi speċifiċi tal-pubbliku.

2.3.   Il-pubbliku fil-mira

Il-pubbliku fil-mira kkonċernat minn din is-sejħa għall-proposti huwa l-pubbliku inġenerali (l-aktar iż-żgħażagħ f’żoni urbani), il-midja, is-soċjetà ċivili u l-atturi fiż-żoni rurali.

3.   IT-TUL TA' ŻMIEN U L-BAĠIT

Din is-sejħa għall-proposti tikkonċerna miżuri ta’ informazzjoni li għandhom jiġu implimentati (inklużi l-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-segwitu u l-evalwazzjoni) bejn l-1 ta’ Marzu 2012 u t-28 ta’ Frar 2013, imma li għandhom assolutament jitwettqu fl-2012.

Il-baġit totali previst għall-miżuri ta' informazzjoni li għandhom jitwettqu skont din is-sejħa għall-proposti jammonta għal EUR 3 250 000. Dan l-ammont se jitqassam fost dawk l-applikazzjonijiet li jingħataw l-ogħla punti mill-Kumitat ta’ evalwazzjoni, skont il-kriterji msemmija fil-punt 2 tal-Anness III. Il-Kummssjoni tirriżerva d-dritt li tnaqqas dan l-ammont totali, jekk ikun meħtieġ.

L-ammont tal-għotja mitlub mingħand il-Kummissjoni se jkun ta’ bejn EUR 100 000 u EUR 500 000 għal kull miżura ta’ informazzjoni msemmija fil-punt 2.2 (rata fissa (ammont b’rata fissa) għall-ispejjeż tal-persunal).

Is-sehem tal-Kummissjoni fl-applikazzjonijiet magħżula huwa limitat għal 50 % tal-ispejjeż totali eliġibbli (ara l-Anness IV – It-Tfassil tal-Baġit), mingħajr l-ispejjeż tal-persunal, li għalihom jiżdied pagament b’rata fissa ta’ massimu ta' EUR 10 000 għal miżuri li l-ispejjeż totali eliġibbli tagħhom (mingħajr l-ammont b’rata fissa għall-ispejjeż tal-persunal) jammontaw għal anqas minn EUR 400 000 u ta’ massimu ta' EUR 25 000 għall-miżuri li l-ispejjeż totali eliġibbli tagħhom (mingħajr l-ammont b’rata fissa għall-ispejjeż tal-persunal) jammontaw għal bejn EUR 400 000 u EUR 950 000.

Għall-miżuri ta’ informazzjoni ta’ natura eċċezzjonali, u fil-każ li l-kandidat jitlob dan, il-perċentwali tas-sehem tal-Kummissjoni jista' jitla’ sa 75 %.

Miżura ta’ informazzjoni tiġi rrikonoxxuta bħala ta’ natura eċċezzjonali kif imsemmi fl-Artikolu 7(2) tar-Regolament (KE) Nru 2208/2002 jekk jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(1)

tkun tinkludi pjan ta’ diffużjoni li jiżgura d-diffużjoni tal-informazzjoni fost l-akbar firxa possibbli tal-pubbliku, li jkun ikopri għall-inqas tliet Stati Membri u jkun jirrappreżenta minimu ta’ 5 % mill-popolazzjoni nazzjonali fl-Istati Membri kollha koperti, u li l-impatt mistenni tiegħu (ex-ante) u dak irrealizzat (ex-post) se jkun appoġġat minn provi esterni adegwati (l-istatistika dwar l-udjenza, eċċ.)

(2)

il-Kumitat ta’ Evalwazzjoni, minn hawn ’il quddiem “il-Kumitat”, ikun taha mill-inqas 75 punt minn 100 għall-kriterji tal-għotja mniżżlin fil-punt 2 tal-Anness III.

Mhu se jingħata l-ebda prefinanzjament għall-miżuri ta’ informazzjoni li ngħataw għotja skont din is-sejħa għall-proposti. Il-benefiċjarju jista’ jitlob għal pagament interim billi jippreżenta rapport interim tekniku u finanzjarju. L-ammont tal-pagament interim ma jistax jaqbeż it-30 % tal-ammont totali previst fil-ftehim tal-għotja. Dan l-ammont għandu jkun iddeterminat abbażi tar-realizzazzjoni effettiva tal-miżura u tal-ispejjeż eliġibbli attwalment murija fid-dikjarazzjoni finanzjarja interim u dawk li ġew ivvalidati mill-Kummissjoni, li għalihom għandu japplika l-perċentwali tal-kofinanzjament stipulat fil-ftehim tal-għotja. L-ammont b’rata fissa għall-ispejjeż tal-persunal jingħata biss mal-pagament finali.

L-għażla ta’ applikazzjoni ma tobbligax lill-Kummissjoni tagħti l-ammont sħiħ mitlub mill-applikant. Fl-ebda ċirkostanza l-għotja ma għandha taqbeż l-ammont mitlub. Għotja ma tistax tingħata lil ebda miżura li hija s-suġġett ta' finanzjament ieħor mill-Unjoni Ewropea.

4.   L-ISTRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦAT-TRESSIQ TAT-TALBIET

4.1.   L-istruzzjonijiet għat-tħejjija tal-applikazzjoni

Kull applikant huwa awtorizzat iressaq applikazzjoni għal miżura ta’ informazzjoni waħda biss għal kull eżerċizzju baġitarju (sena tal-baġit).

L-applikazzjoni titressaq bl-użu tal-formoli apposta disponibbli fl-indirizz tal-internet li ġej: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_mt.htm

L-applikazzjoni għandha tinkiteb b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni. Madankollu, sabiex ikun iffaċilitat it-trattament f’waqtu tal-applikazzjoni tagħhom, l-applikanti huma mħeġġa jissottomettu (iressqu) l-applikazzjoni tagħhom bl-Ingliż jew bil-Franċiż. Jekk dan ma jkunx possibbli, l-applikanti għandhom talanqas jinkludu traduzzjoni tal-kontenut tal-formola nru 3 bl-Ingliż jew bil-Franċiż.

L-applikazzjoni għandha tinkludi bilfors id-dokumenti li ġejjin li huma disponibbli fl-indirizz tal-internet imsemmi hawn fuq:

l-ittra tal-applikazzjoni li ssemmi t-titolu tal-miżura ta’ informazzjoni proposta u li tindika l-ammont tal-għotja mitlub, iffirmata mir-rappreżentant awtorizzat legalment fi ħdan l-organizzazzjoni li tkun qed tapplika; wieħed għandu jinnota li l-ammont tal-għotja mitlub fl-ittra għandu jkun identiku għall-ammont ta' kofinanzjament mill-Unjoni Ewropea indikat fit-tabella tad-dħul tal-baġit (il-punti g + h),

il-Formola Nru 1 (informazzjoni dwar l-applikant), Nru 2 (informazzjoni dwar il-koorganizzaturi eventwali (jekk ikun hemm)) u Nru 3 (deskrizzjoni ddettaljata tal-miżura ta’ informazzjoni) tal-applikazzjoni. Jekk mistoqsija ma tapplikax għall-miżura ta’ informazzjoni proposta, għandek iddaħħal “mhux applikabbli” jew “m/a”. Jiġu kkunsidrati biss l-applikazzjonijiet ippreżentati fuq dawn il-formoli; fil-każ li l-Formola Nru 2 ma tapplikax jekk jogħġbok ikteb “M/A” fuq l-ewwel paġna tagħha,

baġit tal-miżura ta' informazzjoni proposta (li huwa magħmul minn tabella waħda dettaljata tan-nefqa u tabella waħda dettaljata tad-dħul u fil-bilanċ (ibbilanċjati)), mimlija (mimli) kif xieraq, iffirmat u ddatat mir-rappreżentant awtorizzat legalment fl-organizzazzjoni li tkun qed tapplika,

id-dokumenti kollha addizzjonali msemmija fl-Anness I (dokumenti addizzjonali meħtieġa sabiex tapplika għall-għotja).

4.2.   L-iskadenzi u d-destinatarji li lilhom trid tintbagħat l-applikazzjoni

L-applikanti għandhom jibagħtu kopja waħda tal-applikazzjoni sħiħa tagħhom sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 2011 bil-posta rreġistrata li tkun tinkludi għarfien li l-applikazzjoni waslet (il-marka (it-timbru) tal-posta fuq l-envelopp isservi (iservi) ta' prova tad-data ta' meta tkun intbagħtet) fl-indirizz li ġej:

European Commission

Unit AGRI. K.1.

Call for proposals 2011/C /…

Attn. Angela Filote

L130 4/148A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

L-applikazzjonijiet iridu jintbagħtu ġo envelopp jew kaxxa tal-kartun issiġillata li titqiegħed ġo envelopp ieħor jew kaxxa tal-kartun issiġillata. Fuq l-envelopp jew il-kaxxa tal-kartun ta’ ġewwa, barra l-indirizz tad-destinatarju, kif inhu indikat fis-sejħa għall-proposti, għandu jkun hemm ukoll it-titlu “appel à propositions — à ne pas ouvrir par le service du courrier” (“Sejħa għall-proposti – li m'għandhiex tinfetaħ mis-servizzi postali”). Meta jintużaw enveloppijiet li jkun fihom il-kolla, dawn għandhom ikunu ssiġillati b’tejp adeżiv u min jibgħathom għandu jiffirma fuq dak it-tejp.

Ladarba d-dokumenti kollha li jintbagħtu lill-Kummissjoni għandhom (iridu) jiġu skennjati paġna paġna, huwa mitlub li l-folji tal-applikazzjoni u tal-annessi ma jitwaħħlux flimkien. Barra minn hekk, b’rispett għall-ambjent, il-kandidati (huma) mħeġġa jressqu l-applikazzjoni tagħhom fuq karti riċiklati jew (u) stampati minn wara u minn quddiem.

Fl-istess ħin u sa mhux aktar tard mit-30 ta’ Settembru 2011 f'nofsillejl (ħin ta' Brussell), l-applikanti għandhom jibagħtu wkoll kopja elettronika tal-applikazzjoni tagħhom, (permezz tal-opzjoni għall-konferma tal-wasla) li tinkludi tal-anqas il-verżjoni elettronika tal-ittra tal-applikazzjoni (għall-għotja), il-formoli minn 1 sa 3 u l-baġit, (li għandhom ikunu) identiċi għal dawk mibgħuta bil-posta, fl-indirizz elettroniku li ġej:

AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu

Hija r-responsabbiltà tal-applikanti li jibagħtu l-applikazzjoni tagħhom (bil-posta u b'mod elettroniku) b'mod sħiħ u sad-data tal-iskadenza. L-applikazzjonijiet mibgħuta wara l-iskadenza ppubblikata jiġu rrifjutati.

5.   IL-PROĊEDURA U L-ISKEDA TAŻ-ŻMIEN

5.1.   Il-wasla u r-reġistrazzjoni tal-applikazzjonijiet

Il-Kummissjoni tirreġistra l-applikazzjoni u tibgħat konferma tar-riċeviment (tal-wasla) tagħha bil-posta elettronika bin-numru assenjat għall-applikazzjonijiet fi żmien ħmistax-il jum mit-terminu tas-sottomissjoni (mid-data tal-iskadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet).

5.2.   L-eżami tal-applikazzjonijiet fid-dawl tal-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-esklużjoni

Kumitat ta' evalwazzjoni apposta jwettaq l-eżami tal-eliġibbiltà tal-applikazzjonijiet. L-applikazzjonijiet li ma jissodisfawx kriterju wieħed jew aktar minn dawk stabbiliti fl-Anness II (il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-esklużjoni) ma jintlaqgħux.

L-applikazzjonijiet kollha eliġibbli jgħaddu għall-fażi tal-evalwazzjoni li jmiss (eżami fid-dawl tal-kriterji tal-għażla – il-kapaċità teknika u finanzjarja tal-applikanti).

5.3.   L-eżami tal-applikazzjonijiet fid-dawl tal-kriterji tal-għażla – il-kapaċità teknika u finanzjarja tal-applikanti

Matul din il-fażi, il-kumitat se jeżamina l-kapaċità teknika u finanzjarja tal-applikanti eliġibbli abbażi tal-informazzjoni pprovduta fl-applikazzjoni u skont il-kriterji deskritti fl-Anness III(1) (il-kriterji ta’ għażla).

L-applikazzjonijiet kollha li jgħaddu din il-fażi jingħataw aċċess għall-fażi li jmiss (evalwazzjoni fid-dawl tal-kriterji tal-għotja).

5.4.   L-evalwazzjoni tal-applikazzjonijiet fid-dawl tal-kriterji għall-għoti (tal-għotja)

Matul din il-fażi, il-kumitat jevalwa l-applikazzjonijiet fid-dawl tal-kriterji għall-għoti (tal-għotja) spjegati fl-Anness III(2) (il-kriterji għall-għoti (tal-għotja)).

Il-fajls li jirċievu matul din il-fażi tal-evalwazzjoni mill-inqas 60 punt mill-100 disponibbli (u mill-inqas 50 % tal-punti disponibbli għal kull kriterju) biss ikunu proposti għal għotja mill-kumitat ta’ evalwazzjoni. Madankollu, li miżura tirċievi 60 mill-100 punt disponibbli mhuwiex garanzija li l-miżura ta’ informazzjoni se tingħata l-għotja. Fil-fatt, il-Kummissjoni tista' tgħolli r-rata minima aċċettabbli fid-dawl tan-numru ta’ applikazzjonijiet ta' suċċess (skont l-għadd ta’ applikazzjonijiet eliġibbli) u tar-riżorsi baġitarji disponibbli.

Il-fajls li jirċievu inqas minn 60 punt mill-100 disponibbli jew anqas minn 50 % tal-punti disponibbli għal kull kriterju jiġu mwarrba; l-applikant jirċievi notifika bil-miktub li tagħti r-raġunijiet li għalihom ġiet imwarrba l-applikazzjoni.

Jekk l-għotja mitluba tingħata, il-benefiċjarju jirċievi ftehim ta’ għoti (ftehim tal-għotja) (mudell disponibbli mill-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti), denominat f’euro, li jispeċifika l-kundizzjonijiet u l-livell ta’ finanzjament, li jista’ jkun inferjuri għall-ammont mitlub fil-fajl (tal-applikazzjoni). Fil-każ ta' żbalji aritmetiċi jew spejjeż ikkunsidrati mhux eliġibbli, il-baġit jiġi kkoreġut mis-servizzi tal-Kummissjoni. Jekk il-korrezzjoni twassal għal ammont ogħla tal-ispejjeż totali, l-ammont mitlub jibqa’ mhux mibdul (tali kwali) u l-kontribuzzjoni tal-applikant tiżdied kif xieraq.

Id-data prevista għall-għeluq tal-proċedura tal-evalwazzjoni hija l-bidu tal-2012. Is-servizzi tal-Kummissjoni mhumiex awtorizzati li jinfurmaw lill-applikanti dwar l-istat tal-evalwazzjoni tal-fajls tagħhom qabel id-deċiżjoni tal-għotja. Għal din ir-raġuni, l-applikanti huma mitluba ma jċemplux u ma jiktbux lill-Kummissjoni biex ikunu jafu dwar ir-riżultat tal-applikazzjoni tagħhom qabel id-data prevista msemmija hawn fuq.

6.   IR-REKLAMAR

6.1.   Ir-responsabbiltajiet tal-benefiċjarju

Id-DĠ AGRI se jiżviluppa lowgo għal kull proġett ta’ komunikazzjoni dwar il-politika agrikola komuni – il-PAK. Dan il-lowgo se jkun disponibbli fuq is-sit tal-internet li ġej: http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_mt.htm u se jkun jista’ jitniżżel f’verżjoni elettronika biex jintuża f’diversi formati (“banners”, kartelluni, “roll-ups”, eċċ.).

Il-benefiċjarji se jkollhom l-obbligu kuntrattwali li jniżżlu dan il-materjal minn fuq l-internet sabiex jużawh fil-formati adegwati meħtieġa fil-kuntest tal-kampanja tagħhom skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim tal-għotja. L-ispejjeż marbuta mal-ħolqien ta’ dan il-materjal ta’ promozzjoni għandhom jiddaħħlu fil-baġit tal-miżura.

Barra minn hekk, il-benefiċjarji għandhom l-obbligu (kuntrattwali) li jiżguraw, bil-mezzi adegwati kollha u skont il-kundizzjonijiet stabbiliti fil-konvenzjoni tas-sussidju (fil-ftehim tal-għotja), li l-komunikazzjonijiet kollha, ir-reklamar (il-pubblikazzjonijiet) jew l-oġġetti promozzjonali (kollha) dwar il-miżura jsemmu l-finanzjament mogħti mill-Unjoni, u dan tul iż-żmien kollu tal-miżura.

Barra minn hekk, kull komunikazzjoni jew pubblikazzjoni tal-benefiċjarju, fi kwalunkwe forma u dwar kwalunkwe appoġġ (u fi kwalunkwe format), għandhom isemmu (għandha ssemmi) l-fatt li din torbot biss lill-awtur tagħha u li ma tirrappreżentax neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni.

L-evidenza ta’ dan ir-reklamar trid tiġi inkluża fir-rapporti tekniċi finali ta’ implimentazzjoni. Mudell tal-lowgo jista’ jitniżżel mill-indirizz tal-internet li ġej: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_mt.htm u għandu jinkludi fih il-kliem “bl-appoġġ tal-Unjoni Ewropea”.

Jekk l-organizzazzjoni benefiċjarja ma tkunx konformi mal-obbligi msemmija hawn fuq, il-Kummissjoni tirriżerva d-dritt li tnaqqas l-ammont tal-għotja allokat għall-miżura ta' informazzjoni kkonċernata jew li tiċħad kompletament il-ħlas tal-għotja lill-benefiċjarju.

7.   IL-ĦARSIEN TAD-DEJTA PERSONALI

Il-Kummissjoni Ewropea tiżgura li kwalunkwe dejta personali inkluża fl-applikazzjoni tkun ipproċessata skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi tal-Unjoni Ewropea u dwar il-moviment ħieles ta' dik id-dejta (6). Dawn id-dispożizzjonijiet japplikaw b’mod partikolari għall-kunfidenzjalità u s-sikurezza tad-dejta inkwistjoni.


(1)  ĠU L 100, 20.4.2000, p. 7.

(2)  ĠU L 337, 13.12.2002, p. 21.

(3)  ĠU L 320, 21.10.2004, p. 14.

(4)  Kull programm awdjoviżiv għandu jkun marbut ma’ impenn sod ta’ diffużjoni f’każ li jiġi kkofinanzjat.

(5)  Għal din it-tip ta’ azzjoni (miżura), il-Konvenzjoni għas-sussidju (il-ftehim tal-għotja) tawtorizza lill-Kummissjoni tiddisponi minn drittijiet ta’ riproduzzjoni u diffużjoni, għal finijiet mhux kummerċjali, f’kull qasam tax-xandir, għal perjodu ta’ żmien mhux limitat u mingħajr restrizzjoni territorjali, tal-prodotti jew programmi jew ta’ partijiet minn dawn deskritti f’din il-miżura.

(6)  ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1.


ANNESS I

DOKUMENTI ADDIZZJONALI MEĦTIEĠA SABIEX WIEĦED JAPPLIKA GĦAS-SUSSIDJU [GĦALL-GĦOTJA]

Sabiex ikunu kompluti, l-applikazzjonijiet għandhom jinkludu (minbarra l-ittra tal-applikazzjoni, il-formoli tal-applikazzjoni u [tal-preżentazzjoni ta’] l-baġit disponibbli mill-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti), id-dokumenti addizzjonali kollha li ġejjin. L-applikanti għandhom jiżguraw li d-dokumenti jkunu mehmuża fl-ordni ppreżentata fit-tabella hawn taħt. In-nuqqas ta' wieħed minn dawn id-dokumenti jista' jwassal biex l-applikazzjoni tkun miċħuda.

Dokument

Deskrizzjoni

Kummenti

Id-dokument A

Formola ta’ identifikazzjoni tal-entità legali

Għall-applikanti kollha. Il-formola hija disponibbli fuq l-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti.

Id-dokument B

Formola ta’ identifikazzjoni finanzjarja

Għall-applikanti kollha. Il-formola hija disponibbli fuq l-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti.

Id-dokument C

L-att kostituttiv ta' assoċjazzjoni (statuti).

Għall-applikanti kollha li mhumiex entitajiet pubbliċi.

Id-dokument D

Estratt riċenti mir-reġistrazzjoni tal-applikant fir-reġistru professjonali [uffiċjali] prevista [previst] mil-leġiżlazzjoni tal-Istat Membru fejn ikun stabbilit (bħalma hu estratt mill-ġurnal uffiċjali jew [mir-]reġistru tal-kumpaniji) li juri biċ-ċar l-isem u l-indirizz tal-applikant u d-data ta' reġistrazzjoni

Għall-applikanti kollha.

Id-dokument E

Jekk l-applikant huwa soġġett għall-VAT, kopja tad-dokument irreġistrat [ta’ reġistrazzjoni].

Jekk l-applikant mhuwiex intitolat li jiġbor lura l-VAT, dokument uffiċjali li jikkonferma dan.

Għall-applikanti li huma entitajiet privati (il-VAT imħallsa mill-entitajiet pubbliċi mhi eliġibbli fl-ebda każ). Jekk il-VAT ma tkunx tinġabar lura, l-applikant għandu jew jehmeż ċertifikat mill-awtorità tal-VAT jew mingħand kwalunkwe persuna esterna oħra responsabbli mill-istabbiliment jew mill-kontroll tal-kontijiet (kontabilista indipendenti, awditur, eċċ.) li jikkonferma dan kollu inkella inizjalment [għandu] jagħmel awtoċertifikazzjoni. Madankollu jekk ma jiġix ipprovdut iċ-ċertifikat estern il-konvenzjoni eventwali ta’ sussidju ma tistax tiġi ffirmata [ma jistax jiġi ffirmat il-ftehim tal-għotja].

Id-dokument F

Il-karti tal-bilanċ u l-kontijiet tat-telf u tal-qligħ tal-aħħar sentejn finanzjarji li għalihom ġew magħluqa l-kontijiet, jew kwalunkwe dokument ieħor (bħal ċertifikat bankarju) li jagħti prova tas-sitwazzjoni finanzjarja tal-applikant u l-kapaċità tiegħu li jżomm [jkompli jwettaq] l-attività matul il-perjodu li fih tkun qed titwettaq il-miżura ta' informazzjoni.

Għall-applikanti kollha li mhumiex entitajiet pubbliċi.

Id-dokument G

Curriculum vitae tal-persunal li se jwettaq il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-segwitu u l-evalwazzjoni tal-miżura ta' informazzjoni proposta.

Għall-applikanti u l-koorganizzaturi tagħhom kollha.

Id-dokument H

Prova tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji minn fornituri oħra ta’ fondi (anke jekk il-fornitur tal-fondi huwa wkoll koorganizzatur) għall-miżura ta’ informazzjoni proposta (li għandha tikkonsisti mill-inqas f'attestat [minn ċertifikat] uffiċjali ta’ finanzjar minn kull wieħed mill-fornituri previsti li jsemmi t-titolu tal-miżura ta' informazzjoni u l-ammont li jkun se jiġi kkontribwit).

Formola li għandha tkun mehmuża b'mod obbligatorju f'każ li jkun hemm kontribuzzjoni minn fornituri ta' fondi oħrajn.

NB:

Wieħed għandu jinnota li ż-żewġ raġunijiet prinċipali sabiex [għaliex] applikazzjonijiet ma tqisux eliġibbli f’dawn l-aħħar eżerċizzji [snin] kienu n-nuqqas ta’ rispett tal-obligazzjonijiet [tal-obbligi] marbuta mad-dokumenti E u H aktar ’il quddiem [imsemmija hawn fuq]. F’dak li għandu x’jaqsam mal-VAT (dok [id-dokument] E), huwa tassew importanti li d-dokumenti mitluba jingħataw anke jekk l-applikant mhuwiex suġġett għall-VAT (talanqas awtoċertifikazzjoni). F’dak li għandu x’jaqsam mal-provi tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji (dok [id-dokument] H), dawn għandhom jingħataw għal kull fornitur ta’ fondi (il-punti c, d u f tat-tabella tad-dħul tal-baġit).


ANNESS II

KRITERJI TA' ELIĠIBBILTÀ U TA' ESKLUŻJONI

1.   Il-kriterji tal-eliġibbiltà

(a)   Il-kriterji tal-eliġibbiltà li jikkonċernaw l-applikant:

L-applikant irid ikun persuna ġuridika kkostitwita legalment fi Stat Membru għal mill-inqas sentejn. Dan irid jintwera b’mod ċar fl-applikazzjoni u fid-dokumenti mehmuża. Dawk l-applikanti li ma jkunux ikkostitwiti legalment fi Stat Membru għal mill-inqas sentejn, jew li (ma) jistgħux juru dan, jiġu skwalifikati.

(b)   Il-kriterji tal-eliġibbiltà li jikkonċernaw l-applikazzjoni:

Kull applikazzjoni taħt (skont) din is-sejħa għall-proposti għandha tissodisfa l-kriterji (kollha) li ġejjin:

għandha tintbagħat sa mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 2011 (it-timbru tal-posta fuq l-envelopp jikkonferma dan),

għandha ssir, minn naħa waħda, bl-għajnuna tal-formoli oriġinali previsti għall-applikazzjoni u għall-baġit, li jistgħu jitniżżlu mill-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1, u, min-naħa l-oħra, b'verżjoni elettronika,

għandha tinkiteb b’waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni,

għandha tinkludi d-dokumenti kollha elenkati fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti,

għandha tinkludi ittra ta' applikazzjoni li ssemmi t-titolu tal-miżura ta' informazzjoni u l-ammont tas-sussidju (tal-għotja) mitlub (li għandu jkun identiku għall-ammont indikat fil-punti g u h tat-tabella tad-dħul tal-baġit), iffirmata mir-rappreżentant awtorizzat legalment fi ħdan l-organizzazzjoni li tkun qed tapplika,

l-applikanti jistgħu jissottomettu (jressqu) applikazzjoni waħda biss għal kull sena baġitarja,

l-ammont tas-sussidju (tal-għotja) mitlub lill-Kummissjoni (inkluż (l-ammont tar-rata fissa għal) l-ispejjeż tal-persunal) għandu jkun ta' bejn EUR 100 000 u EUR 500 000;

Il-baġit tal-miżuri ta’ informazzjoni proposti għandu:

ikun denominat f’Euro,

jinkludi tabella tal-bilanċ waħda għall-infiq u waħda għad-dħul (tabella tan-nefqa u tabella tad-dħul ibbilanċjati),

ikun iddatat u ffirmat fil-parti kemm tal-infiq kif ukoll tad-dħul mir-rappreżentant awtorizzat legalment fi ħdan l-organizzazzjoni li qed tapplika,

jitfassal bl-użu ta’ kalkoli ddettaljati (kwantitajiet, prezzijiet ta’ kull unità, prezzijiet totali) u speċifikazzjonijiet użati fit-tfassil tiegħu; l-ebda ammont b'rata fissa (ħlief għall-ispejjeż tal-persunal) mhuwa se jiġi aċċettat,

jirrispetta l-ammonti massimi stabbiliti mill-Kummissjoni għal ċerti kategoriji ta’ nfiq (ara l-Anness IV u d-dokument (imsejjaħ) “l-ispejjeż massimi għall-akkomodazzjoni (il-lukandi) aċċettati mill-Kummissjoni” disponibbli fuq l-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1),

ikun ippreżentat mingħajr VAT jekk l-applikant huwa soġġett għall-VAT u intitolat li jnaqqasha, jew jekk l-applikant huwa entità pubblika,

jinkludi fil-parti mmarkata “dħul” il-kontribuzzjoni diretta mill-applikant, il-finanzjament mitlub mingħand il-Kummissjoni, u (jekk applikabbli) id-dettall (id-dettalji) dwar kwalunkwe kontribuzzjoni minn donaturi (fornituri) oħra ta’ fondi, kif ukoll id-dħul kollu ġġenerat mill-proġett, inkluż, fejn opportun (xieraq), id-drittijiet finanzjarji (il-ħlasijiet) meħtieġa mill-parteċipanti.

L-implimentazzjoni tal-miżura ta’ informazzjoni proposta (il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-segwitu u l-evalwazzjoni) għandha sseħħ bejn l-1 ta’ Marzu 2012 u t-28 ta’ Frar 2013.

Dawn li ġejjin mhumiex eliġibbli:

il-miżuri obbligatorji bil-liġi,

il-miżuri li jirċievu finanzjament mill-Unjoni Ewropea minn linja baġitarja oħra,

il-miżuri li jagħmlu l-qligħ (li minnhom isir qligħ);

l-assembleji ġenerali jew laqgħat statutorji.

L-applikazzjonijiet kollha li ma jissodisfawx waħda jew aktar mill-kundizzjonijiet ta' hawn fuq mhumiex eliġibbli u jiġu rrifjutati.

2.   Il-kriterji tal-esklużjoni

Il-Kummissjoni se teskludi l-applikanti kollha li jsibu ruħhom f’waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fl-Artikolu 5 tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2208/2002 u fl-Artikoli 93(1), 94 u 96(2), il-punt a) tar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002, regolament finanzjarju tal-25 ta’ Ġunju 2002 applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

L-għotjiet tas-sussidju (L-għotjiet) ma jistgħux jingħataw lill-applikanti li huma, fiż-żmien tal-proċedura tal-għotja, f'waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin: l-applikanti

li jinsabu fi stat ta' falliment jew qegħdin fil-proċess ta' stralċ, għandhom kwistjonijiet il-qorti jew daħlu f’arranġament mal-kredituri, għandhom attivitajiet kummerċjali sospiżi, jew jinsabu f’sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili prevista fil-leġiżlazzjoni jew regolamenti nazzjonali,

li nstabu ħatja ta’ reat rigward il-kondotta professjonali tagħhom b’sentenza li għandha s-saħħa ta’ res judicata,

li fil-qasam professjonali kienu ħatja ta' mġiba ħażina pprovata bi kwalunkwe mezz li l-awtorità kontraenti tista' tiġġustifika,

li ma ssodisfawx l-obbligi relatati mal-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jew dawk relatati mal-ħlas ta’ taxxi skont id-dispożizzjonijet legali tal-pajjiż fejn huma stabbiliti jew dawk tal-pajjiż tal-awtorità kontraenti jew dawk tal-pajjiż fejn sejra titwettaq il-miżura,

(li) kienu s-suġġett ta' sentenza li għandha s-saħħa ta' res judicata għal frodi, korruzzjoni, involviment f'organizzazzjoni kriminali jew kwalunkwe attività illegali (oħra) li hi ta' detriment għall-interessi finanzjarji tal-Unjoni,

li, wara proċedura (oħra) ta' akkwist jew proċedura oħra ta' għotja ta’ sussidju (ta’ għotja) ffinanzjata mill-baġit tal-Unjoni Ewropea, kienu ddikjarati li kisru b'mod serju l-kuntratt minħabba li ma kkonformawx mal-obbligi kuntrattwali tagħhom,

(li) jkunu suġġetti għal kunflitt ta’ interessi,

(li) huma ħatja jew ta' dikjarazzjonijiet foloz fil-preżentazzjoni tal-informazzjoni meħtieġa partikularment mid-dipartiment awtorizzanti jew talli ma pprovdewx din l-informazzjoni.

L-applikanti jridu jiddikjaraw fuq l-unur (tagħhom) li mhumiex f’waħda mis-sitwazzjonijiet ta’ hawn fuq (ara l-ittra ta’ applikazzjoni disponibbli fl-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti). Skont ir-riżultati tal-analiżi tal-ġestjoni tar-riskji (tal-analiżi tar-riskji tal-ġestjoni), il-Kummissjoni tista’ titlob evidenza addizzjonali. L-applikanti li jinstabu ħatja ta' dikjarazzjonijiet foloz jistgħu jkunu soġġetti għal pieni amministrattivi u finanzjarji.


ANNESS III

IL-KRITERJI TAL-GĦAŻLA U TAL-GĦOTJA

1.   Il-kriterji tal-għażla

Sabiex jagħtu prova tal-kapaċità teknika tagħhom, l-applikanti għandhom juru li:

għandhom il-ħiliet tekniċi (tal-persunal tekniku) neċessarji ta’ rilevanza diretta għall-preparazzjoni, l-implimentazzjoni, is-segwitu u l-evalwazzjoni tat-tip (skont it-tip) ta’ miżura ta’ informazzjoni proposta,

jkunu wettqu mill-inqas proġett wieħed ta’ informazzjoni pubblika fis-sentejn li għaddew;

għandhom mill-inqas sentejn esperjenza fit-trattament tas-suġġett(i) propost(i).

Sabiex jagħtu prova tal-kapaċità finanzjarja tagħhom, l-applikanti għandhom juru li:

is-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom hija b’saħħitha biżżejjed biex iżżomm (ikomplu jwettqu) l-attività tagħhom matul il-perjodu li fih tkun qiegħda titwettaq il-miżura ta' informazzjoni.

Il-kapaċità teknika u finanzjarja tal-applikanti se tkun iġġudikata abbażi tal-informazzjoni pprovduta fil-fajl tal-applikazzjoni tagħhom. Madankollu, il-Kummissjoni tista’ titlob informazzjoni addizzjonali. L-applikanti huma mfakkra li l-Kummissjoni ma hija se tagħti l-ebda finanzjament minn qabel għal dawk il-miżuri ta’ informazzjoni li jingħataw għotja taħt din is-sejħa għall-proposti. L-applikanti se jkollhom iġorru l-ispiża totali tal-miżuri ta’ informazzjoni huma stess. Is-sussidju (L-għotja) tal-Kummissjoni se jitħallas (se titħallas) biss wara l-approvazzjoni tar-rapport tekniku u finanzjarju finali ta' implimentazzjoni mressaq mill-benefiċjarji wara t-tmiem tal-miżura ta' informazzjoni u, f'dak il-każ (jekk ikun il-każ), (wara) l-esklużjoni tal-infiq li mhux eliġibbli.

Il-benefiċjarju jista’ jitlob pagament interim (ara d-dettalji mogħtija fil-punt 3 tas-sejħa għall-proposti msejjaħ “It-tul ta’ żmien u l-baġit”).

2.   Il-kriterji tal-għotja

Kull miżura ta’ informazzjoni se tkun evalwata mill-kumitat adegwat fid-dawl tal-kriterji li ġejjin:

(1)

(massimu ta’ 30 punt): Ir-rilevanza u l-interess ġenerali tal-miżura huma ġġudikati, b'mod partikulari fir-rigward:

ta’ kemm l-għanijiet u l-kontenut tal-miżura jkunu konformi mal-objettivi (huma adegwati għall-għanijiet) stabbiliti fl-Artikolu 1 tar-Regolament (KE) Nru 814/2000 u mal-prijoritajiet (għall-prijoritajiet) indikati fil-punt 2.1 u t-tipi ta’ miżuri deskritti fil-punt 2.2 (15-il punt),

tal-kwalità sħiħa tal-proposta. Fil-proposti tal-proġett għandhom ikunu definiti b'mod ċar l-approċċ kunċettwali tagħhom u r-riżultati li jridu jinkisbu. Id-deskrizzjoni tal-miżura u l-għanijiet għandhom ikunu preċiżi u r-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-applikant u ta’ kull koorganizzatur għandhom ikunu ċari. Il-programm tal-miżura għandu jkun iddettaljat u l-iskeda ta' ħidma għandha tkun realistika u adattata għall-għanijiet tal-proġett (15-il punt);

(2)

(massimu ta’ 30 punt): Il-valur miżjud ġenerali tal-proposta huwa ġġudikat, b'mod partikulari fir-rigward:

tal-pubbliku fil-mira kkonċernat mill-miżura. Se tingħata preferenza lil miżuri li għandhom fil-mira bosta pajjiżi u 5 % tal-popolazzjoni tagħhom (15-il punt),

tal-karattru innovattiv u kreattiv tal-miżuri proposti (10 punti),

tal-kwalità finanzjarja tal-proposta. Il-proposti għandhom juru li l-miżura se tagħmel użu tajjeb mill-appoġġ finanzjarju mitlub mingħand il-Kummissjoni u li se tkun ta’ benefiċċju għall-ispejjeż involuti [se tkun kosteffettiva] (5 punti);

(3)

(massimu ta’ 25 punt): L-impatt tal-miżura u l-politika ta’ tixrid adottata huma ġġudikati, b'mod partikulari fir-rigward:

tad-dimensjoni, tal-kwalità u tar-rappreżentanza tal-pubbliku fil-mira (inklużi l-benefiċjarji indiretti) f’dak li għandu x’jaqsam mat-tip ta’ miżura (15-il punt),

tal-ħila tal-applikant u tal-koorganizzaturi li jiżguraw segwitu effikaċi u tixrid tar-riżultati miksuba kif ukoll li jiżguraw (kif ukoll fir-rigward tal-)mezzi ta' tixrid użati (b’mod partikolari l-istampa, ir-radju u t-televiżjoni, l-internet, id-distribuzzjoni diretta) u r-rwol tagħhom fil-qafas tal-miżura (10 punti);

(4)

(massimu ta’ 15-il punt) L-evalwazzjoni tal-miżura hija ġġudikata b'mod partikulari fir-rigward:

tal-interess li jitqajjem mill-miżura u mill-evalwazzjoni tar-riżultati wara t-twettiq tal-miżura (tal-ġustifikażżjoni għall-impatt mistenni mill-miżura (analiżi ex ante) u minn analiżi tar-riżultati wara li tkun twettqet il-miżura (analiżi ex post) (10 punti),

tat-tekniki użati (stħarriġ, kwestjonarji, statistiċi, eċċ.) sabiex jitkejjel l-impatt tal-messaġġi mibgħuta (5 punti).

Kwalunkwe miżura titqies tal-ogħla kwalità mill-Kumitat ta’ Evalwazzjoni u tiġi proposta għal għotja jekk din iġġib mill-inqas 60 mill-100 punt allokat għaliha fil-kriterji (allokati għall-kriterji) (1) sa (4) kif deskritt hawn fuq, u jkollha (ġġib) mill-inqas 50 % tal-punti disponibbli għal kull kriterju. Il-Kummissjoni tista' tgħolli (din i)r-rata minima aċċettabbli fid-dawl tar-riżorsi ta' baġit disponibbli. Jekk jogħġbok innota li d-deċiżjoni finali tal-Kummissjoni li tagħti l-għotja tista’ tkun differenti mill-proposta maħruġa mill-Kumitat ta' Evalwazzjoni.


ANNESS IV

IT-TFASSIL TAL-BAĠIT

Il-baġit għandu jirrispetta r-regoli rilevanti kollha previsti fl-Anness II (Il-kriterji tal-eliġibbiltà u tal-esklużjoni). Għandu jiġi ppreżentat bl-użu tal-formoli oriġinali (tabelli tal-infiq u tad-dħul).

It-tabella tal-infiq għandha tkun speċifika u għandha tippermetti fehim ċar ta’ kull nefqa (pereżempju m'għandux ikun hemm “(spejjeż) oħrajn”). Il-kategoriji differenti tal-ispejjeż għandhom ikunu riflessi fid-deskrizzjoni tal-miżura ta’ informazzjoni (Formola Nru 3).

It-tabella tad-dħul għandha tkun speċifika u għandha tippermetti fehim ċar ta’ kull kontribuzzjoni ta’ dħul/dik finanzjarja (ta’ kull dħul/kontribuzzjoni finanzjarja) u għandha tirrispetta r-regola tan-non-profitt (tan-nuqqas ta’ profitt). Il-provi tal-kontribuzzjonijiet minn fornituri oħra ta’ fondi għandhom ikunu annessi (ara d-dokument H tal-Anness I).

Sabiex ikun iffaċilitat it-tfassil tal-baġit, mudell ta’ baġit mimli b'mod korrett jinsab fl-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1.

It-tabella tal-infiq tal-baġit għandha tinkludi biss spejjeż eliġibbli (ara iktar 'il quddiem).

Kwalunkwe nfiq li jsir qabel ikun iffirmat il-ftehim isir b’riskju proprju tal-applikant u ma huwa se joħloq l-ebda rabta, la legali u lanqas finanzjarja, min-naħa tal-Kummissjoni.

1.   Spejjeż eliġibbli

L-ispejjeż eliġibbli għall-miżuri ta' informazzjoni huma spejjeż li fil-fatt saru mill-benefiċjarju, li jissodisfaw il-kriterji li ġejjin:

(a)

huma marbuta mal-konvenzjoni (mas-suġġett tal-ftehim) u huma indikati fil-baġit ġenerali previst fil-miżura (għall-miżura) ta' informazzjoni;

(b)

huma meħtieġa għat-twettiq tal-miżura suġġetta għas-sussidju (tal-miżura li hija s-suġġett tal-għotja);

(c)

għandhom is-sostenn ta' u huma mħallsa (jiġġarrbu u jitħallsu) mill-benefiċjarju sakemm iddum il-miżura ta' informazzjoni kif speċifikat fl-Artikolu I.2.2 tal-konvenzjoni tas-sussidju (tal-ftehim tal-għotja), jiġifieri, (huma) appoġġati mid-dokumenti ta' sostenn oriġinali (ara t-tabella fil-punt 3 iktar ’il quddiem) u mill-provi rispettivi ta' ħlas;

(d)

huma identifikabbli u verifikabbli, b’mod partikulari hekk kif huma rreġistrati fil-kontabbiltà (fir-reġistri tal-kontabbiltà) tal-benefiċjarju u ddeterminati skont in-normi (l-istandards) tal-kontabbiltà applikabbli tal-pajjiż fejn il-benefiċjarju huwa stabbilit kif ukoll skont il-prattiki abitwali tal-benefiċjarju fir-rigward tal-kontabbiltà analitika;

(e)

huma raġonevoli, iġġustifikati, u jissodisfaw il-ħtiġijiet (ir-rekwiżiti) ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, b’mod partikulari fuq il-pjan (fir-rigward) tal-ekonomija u l-effiċjenza;

(f)

huma jissodisfaw id-dispożizzjonijiet tal-leġiżlazzjoni fiskali u tal-leġiżlazzjoni soċjali applikabbli.

FORNITURI/SOTTOKUNTRATTURI għal servizzi li jaqbżu l-EUR 10 000

Tajjeb li tinnota (wieħed jinnota) li fejn l-applikant għandu l-intenzjoni li juża fornituri/sottokuntratturi u fejn l-ammont tas-servizzi kollha li ser jingħataw mill-istess fornitur/sottokuntrattur jaqbżu l-EUR 10 000, l-applikant jeħtieġ jippreżenta lill-Kummissjoni mill-inqas tliet offerti, mitluba minn tliet kumpaniji differenti u jannessa (jehmeż) l-offerta magħżula filwaqt li juri li l-fornitur/is-sottokuntrattur magħżul jirrappreżenta l-aħjar valur għall-flus u għandhom jiġġustifikaw (għandu jiġġustifika) l-għażla fejn l-offerta magħżula ma tkunx l-irħas waħda.

Dawn id-dokumenti għandhom jiġu ppreżentati malajr kemm jista' jkun lill-Kummissjoni u dan mhux aktar tard mir-rapporti tekniċi u finanzjarji finali.

Jekk dan ma jsirx, il-Kummissjoni (tista’) tikkunsidra li dawn l-ispejjeż mhumiex eliġibbli.

2.   Spejjeż li mhumiex eliġibbli

Dawn l-ispejjeż li ġejjin ma għandhomx jitqiesu bħala eliġibbli:

il-kontribuzzjonijiet f’oġġetti (mhux fi flus),

l-infiq mhux speċifikat jew b'rata fissa, ħlief fil-każ ta' spejjeż tal-persunal,

l-ispejjeż indiretti (kera, elettriku, ilma, gass, assigurazzjoni, taxxi, eċċ.),

l-ispejjeż għal materjal għall-uffiċċju (bħal karti, kartolerija, eċċ.),

l-ispejjeż li ġejjin mix-xiri ta’ tagħmir ġdid jew użat,

l-ispejjeż ta’ deprezzament tat-tagħmir,

l-ispejjeż mhux ipprovduti fil-baġit bikri (previst),

il-VAT, ħlief meta l-benefiċjarju jista' juri li ma jistax jiġborha lura skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali applikabbli. Fi kwalunkwe każ, il-VAT imħallsa mill-entitajiet pubbliċi mhix eliġibbli,

ir-redditu fuq il-kapital,

id-dejn u l-ħlas fuq servizzi ta’ djun,

il-proviżjonijiet (il-provvedimenti) għal telf jew djun potenzjali fil-futur,

l-imgħax dovut,

id-djun dubjużi,

it-telf mill-kambju,

l-ispejjeż iddikjarati mill-benefiċjarju u koperti fil-qafas ta' miżura oħra jew ta' programm ta’ ħidma ieħor li jkun qiegħed jirċievi sussidju (għotja) mill-Unjoni Ewropea;

l-infiq eċċessiv jew bla kontroll.

3.   Id-dispożizzjonijiet speċifiċi relatati mal-ispejjeż eliġibbli u d-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni mitluba

Kategorija ta' nfiq

Eliġibbli

Dokumenti ta’ sostenn meħtieġa (NB.: Jekk huma elenkati diversi dokumenti, dawn iridu jiġu pprovduti kollha)

L-ispejjeż tal-persunal

1.

L-impjegati

Se jitħallsu ammont massimu b’rata fissa ta’ EUR 10 000 għall-miżuri li l-ispejjeż totali eliġibbli tagħhom (minbarra l-ammont b’rata fissa għall-ispejjeż tal-persunal) huma ta’ anqas minn EUR 400 000 EUR u ammont massimu ta’ EUR 25 000 EUR għall-miżuri li l-ispejjeż totali eliġibbli tagħhom (minbarra l-ammont b’rata fissa għall-ispejjeż tal-persunal) huma ta’ bejn EUR 400 000 u EUR 950 000. L-ammont għandu jinkludi l-ispejjeż tal-persunal għat-tfassil, l-implimentazzjoni, is-segwitu u l-evalwazzjoni.

Ma huma meħtieġa l-ebda dokumenti ta’ sostenn biex tinkiseb is-somma fissa (biex jingħata l-ammont b’rata fissa).

Madankollu għal skopijiet ta' analiżi, il-benefiċjari huma mitluba jehmżu dokument li jindika l- ispejjeż reali tal-persunal imġarrbin b'rabta mal-miżura ta’ informazzjoni.

2.

Persuni li jaħdmu għal rashom

Fattura li tindika għall-inqas it-titolu tal-miżura ta' informazzjoni, in-natura tax-xogħol imwettaq u d-dati ta' meta sar dan ix-xogħol.

Prova tal-ħlas.

L-ispejjeż għat-trasport (1)

1.

Bil-ferrovija

L-ispiża tal-ivvjaġġar fit-tieni klassi bl-użu tal-iqsar rotta (2).

Biljett.

Prova tal-ħlas.

2.

Bl-ajru

Il-ħlas tar-riżervazzjoni u l-ispiża tal-vjaġġ bl-ajru fi klassi ekonomika, bl-użu tal-irħas tariffa promozzjonali disponibbli fis-suq (APEX, PEX, Excursion, eċċ.)

Ir-reġistrazzjoni (Ir-riżervazzjoni) elettronika (inkluż il-prezz).

Il-biljett użat tat-tlugħ fuq l-ajruplan. Il-biljett tat-tlugħ għandu jindika l-isem, id-data, il-post tat-tluq u d-destinazzjoni.

Il-fattura tal-aġenzija tal-ivvjaġġar, jekk applikabbli.

Prova tal-ħlas.

3.

Bil-kowċ

Ivvjaġġar bejn l-ibliet (“intercity”) bl-iqsar rotta

Fattura li tindika talanqas il-postijiet tat-tluq u l-wasla, in-numru ta’ passiġġieri u d-dati tal-ivvjaġġar (tal-vjaġġ).

Prova tal-ħlas.

4.

Ferry

Biljett.

Prova tal-ħlas.

Akkomodazzjoni

1.

Waqt il-preparazzjoni tal-miżura ta’ informazzjoni

Akkomodazzjoni f’lukanda sa ammont massimu kull lejl stabbilit skont il-pajjiż. Dan l-ammont massimu jinsab fl-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti (“Spejjeż massimi għall-akkomodazzjoni (lukanda) aċċettati mill-Kummissjoni”)

Fattura ddettaljata tal-lukanda li tindika isem il-persuni, id-dati u n-numru ta’ ljieli. Jekk il-fattura hija għal grupp, għandha tingħata l-istess informazzjoni.

Deskrizzjoni mill-benefiċjarju tal-għotja tal-iskop tal-akkomodazzjoni, ir-rabta bejn (mal-) il-miżura ta’ informazzjoni kkofinanzjata u r-rwol tal-persuni kkonċernati.

Jekk applikabbli, il-minuti tal-laqgħa.

Prova tal-ħlas.

2.

Waqt l-implimentazzjoni tal-miżura ta’ informazzjoni

Akkomodazzjoni f’lukanda sa ammont massimu kull lejl stabbilit skont il-pajjiż. Dan l-ammont massimu jinsab fl-indirizz tal-internet imsemmi fil-punt 4.1 ta’ din is-sejħa għall-proposti (“Spejjeż massimi għall-akkomodazzjoni (lukanda) aċċettati mill-Kummissjoni”)

Fattura ddettaljata tal-lukanda li tindika isem il-persuni, id-dati u n-numru ta’ ljieli. Jekk il-fattura hija għal grupp, għandha tingħata l-istess informazzjoni.

Lista tal-attendenza (tal-parteċipanti) ffirmata mill-parteċipanti kif mitlub għar-rapport tekniku (ara l-Artikolu I.5.2.2 tal-ftehim tal-għotja).

Prova tal-ħlas.

Ikliet

Waqt l-implimentazzjoni tal-miżura ta’ informazzjoni biss sal-ammont massimu (VAT eskluża) ta’:

EUR 5 kull persuna għall-waqfa għall-kafè

EUR 25 kull persuna għall-ikla ta' nofsinhar

EUR 40 kull persuna għall-ikla ta' filgħaxija

Fattura globali (3) (minn kumpaniji (kumpanija) tal-catering, mil-lukanda, miċ-ċentru għall-konferenzi, eċċ.) li tindika talanqas it-titlu tal-miżura ta' informazzjoni, id-data, in-numru ta' persuni, it-tip ta' servizzi mogħtija (waqfiet għall-kafè, ikliet ta' nofsinhar u/jew ikliet ta' filgħaxija), il-prezzijiet unitarji u l-prezz totali.

Lista tal-attendenza (tal-parteċipanti) ffirmata mill-parteċipanti kif mitlub għar-rapport tekniku (ara l-Artikolu I.5.2.2 tal-ftehim tal-għotja).

Prova tal-ħlas.

Interpretazzjoni

1.

L-impjegati: l-ispejjeż għall-impjegati (għall-pagi tal-impjegati) huma inklużi fir-rata fissa massima (fl-ammont massimu b’rata fissa) li titħallas (jitħallas) taħt il-kategorija “spejjeż tal-persunal”.

Mhuwa meħtieġ l-ebda dokument ta’ sostenn.

2.

Il-persuni li jaħdmu għal rashom: sal-ammont massimu ta’ EUR 600 għal kull ġurnata (eskluża l-VAT).

Fattura li tindika mill-inqas it-titolu tal-miżura ta' informazzjoni, il-lingwi li minnhom u li fihom ġiet ipprovduta l-interpretazzjoni, id-dati ta' meta twettaq ix-xogħol, u n-numru ta' sigħat maħduma.

Prova tal-ħlas.

Traduzzjoni

1.

L-impjegati: l-ispejjeż għall-impjegati (għall-pagi tal-impjegati) huma inklużi fir-rata fissa massima (fl-ammont massimu b’rata fissa) li titħallas (jitħallas) taħt il-kategorija “spejjeż tal-persunal”.

Mhuwa meħtieġ l-ebda dokument ta’ sostenn.

2.

Il-persuni li jaħdmu għal rashom: sa ammont massimu ta’ EUR 45 għal kull paġna (eskluża l-VAT).

N.B. Paġna waħda tikkorrispondi għal 1 800 karattru mingħajr spazji.

Fattura li tindika mill-inqas it-titolu tal-miżura ta' informazzjoni, il-lingwi li minnhom u li fihom ġiet ipprovduta t-traduzzjoni, u n-numru ta' paġni tradotti.

Prova tal-ħlas.

Miżati għal konsulenti u kelliema

Sa ammont massimu ta’ EUR 600 kuljum (VAT eskluża).

Il-miżati tal-esperti jew tal-kelliema mhumiex eliġibbli fejn il-persuni konċernati jkunu ħaddiema taċ-ċivil nazzjonali, tal-Unjoni Ewropea jew internazzjonali jew (meta dawn ikunu) membri jew impjegati tal-organizzazzjoni li tirċievi l-għotja jew ta’ organizzazzjoni assoċjata jew affiljata (magħha).

L-ispejjeż tal-akkomodazzjoni u t-trasport: jekk jogħġbok irreferi għal dawn il-kategoriji ta’ nfiq.

Fattura li tindika mill-inqas it-titolu tal-miżura ta' informazzjoni, in-natura tax-xogħol imwettaq, u d-dati ta' meta sar ix-xogħol.

Il-programm finali tal-konferenza li jinkludi l-isem u l-funzjoni tal-kelliem.

Prova tal-ħlas.

Il-kiri ta’ swali għall-konferenzi u apparat

NB: il-kiri ta’ kabini għall-interpretazzjoni simultanja huwa limitat għal ammont massimu ta’ EUR 750 għal kull ġurnata (eskluża l-VAT).

Fattura li tindika mill-inqas it-titolu tal-miżura ta’ informazzjoni, in-natura tal-apparat u d-dati ta’ meta nkrew is-swali għall-konferenzi u l-apparat.

Prova tal-ħlas.

L-ispejjeż tal-posta

Is-servizz postali jew ta’ kurjer għall-posta ta’ (biex jintbagħtu) dokumenti relatati mal-miżura ta’ informazzjoni (stediniet, eċċ.).

Fattura dettaljata li tindika tal-anqas l-isem u n-numru tad-dokumenti mibgħuta jew riċevuta tal-posta bil-ġustifikazzjoni tal-benefiċjarju (flimkien ma’ prova mogħtija mill-benefiċjarju).

Prova tal-ħlas.


(1)  L-ispejjeż għat-trasport komuni biss se jiġu ffinanzjati (ferrovija, ajruplan, dgħajsa). Madankollu wieħed għandu jinnota li t-tariffi tal-karozzi tal-linja, tal-metro, tat-tramm u tat-taxi mhumiex eliġibbli.

(2)  Fejn tintuża klassi oħra li mhix dik ekonomika, l-ispejjeż ikunu eliġibbli biss jekk tiġi ppreżentata dikjarazzjoni mill-kumpanija tat-trasport li tindika l-prezz ta' vjaġġ fit-tieni klassi (fil-klassi ekonomika). F'dan il-każ, in-nefqa eliġibbli se tkun limitata għal dak l-ammont.

(3)  Mhumiex se jiġu aċċettati riċevuti individwali tar-ristoranti.