DIGRIET TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba’ Awla)

3 ta’ Ġunju 2022 ( *1 )

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Dritt għal tnaqqis tal-VAT – Modalitajiet ta’ eżerċizzju – Tħassir u stabbiliment mill-ġdid tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli – Revoka tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT marbuta mat-tranżazzjonijiet imwettqa matul il-perijodu li ppreċeda dan it-tħassir – Prinċipju ta’ proporzjonalità”

Fil-Kawża C-188/21,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Kúria (il-Qorti Suprema, l-Ungerija), permezz ta’ deċiżjoni tal‑25 ta’ Frar 2021, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil‑25 ta’ Marzu 2021, fil-proċedura

Megatherm-Csillaghegy Kft.

vs

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba’ Awla),

komposta minn J. Passer, President tal-Awla, F. Biltgen u M. L. Arastey Sahún (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: L. Medina,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

għall-Gvern Ungeriż, minn M. Z. Fehér u R. Kissné Berta, bħala aġenti,

għall-Kummissjoni Ewropea, minn B. Béres u J. Jokubauskaitė, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstemgħet l-Avukata Ġenerali, li tingħata deċiżjoni permezz ta’ digriet motivat konformement mal-Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja,

tagħti l-preżenti

Digriet

1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikoli 63, 167 u 168, 178 sa 180, 182 u 273 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE ta’ 28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU 2006, L 347, p. 1, rettifika fil-ĠU 2007, L 335, p. 60), kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2010/45/UE tat‑13 ta’ Lulju 2010 (ĠU 2010, L 189, p. 1) (iktar ’il quddiem id-“Direttiva dwar il-VAT”), kif ukoll tal-prinċipji ta’ newtralità tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT).

2

Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża bejn Megatherm-Csillagheg Kft. u Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (id-Direttorat tal-Appelli tal-Amministrazzjoni Nazzjonali tat-Taxxa u tad-Dwana, l-Ungerija), dwar id-deċiżjoni ta’ din tal-aħħar li tiċħad lil Megatherm-Csillagheg mid-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT imħallsa qabel it-tħassir u l-istabbiliment mill-ġdid sussegwenti tan-numru fiskali tagħha.

Il‑kuntest ġuridiku

Id‑dritt tal‑Unjoni

3

Skont il-premessa 30 tad-Direttiva tal-VAT, “[s]abiex tinżamm in-newtralità tal-VAT, ir-rati applikati mill-Istati Membri għandhom ikunu tali li jippermettu, bħala regola ġenerali, it-tnaqqis tal-VAT applikat fl-istadju preċedenti.”.

4

L-Artikolu 63 ta’ din id-direttiva jipprevedi:

Għandu jkun hemm avveniment li jagħti lok għal ħlas u l-VAT għandha tiġi imposta meta l-merkanzija jew is–servizzi huma pprovduti.”

5

Taħt l-Artikolu 167 ta’ din id-direttiva:

Dritt ta’ tnaqqis iseħħ fil-ħin meta t-taxxa mnaqqsa tiġi imposta.”

6

L-Artikolu 168 tal-istess direttiva huwa fformulat kif ġej:

“Sakemm il-merkanzija u s-servizzi jintużaw għall-iskopijiet tat-transazzjonijiet taxxabbli ta’ persuna taxxabbli, il-persuna taxxabbli għandha tkun intitolata, fl-Istat Membru li fih twettaq dawn it-transazzjonijiet, li tnaqqas mll-VAT li għandha tħallas dan li ġej:

(a)

il-VAT dovuta jew imħallsa f’dak l-Istat Membru rigward provvisti li sarulha ta’ merkanzija jew servizzi, li twettqu jew li għad iridu jitwettqu minn persuna taxxabli oħra;

(b)

il-VAT dovuta rigward transazzjonijiet trattati bħala provvisti ta’ merkanzija jew servizzi skond l-Artikolu 18(a) u l-Artikolu 27;

[…]”

7

L-Artikolu 178 tad-Direttiva tal-VAT jipprevedi:

“Biex teżerċita d-dritt ta’ tnaqqis, persuna taxxabbli għandha tissodisfa l-kondizzjonijiet li ġejjin::

“(a)

għall-finijiet ta’ tnaqqis skont l-Artikolu 168(a), fir-rigward tal-provvista ta’ merkanzija jew servizzi, dan irid ikollu fattura magħmula skont it-Taqsimiet 3 sa 6 tal-Kapitolu 3 tat-Titolu XI

(b)

għall-finijiet ta’ tnaqqis skond l-Artikolu 168(b), fir-rigward ta’ transazzjonijiet trattati bħala l-provvista ta’ merkanzija jew servizzi, hi għandha tkun konformi mal-formalitajiet kif stabbiliti minn kull Stat Membru;

[…]”

8

L-Artikolu 179 ta’ din id-direttiva jipprevedi:

“Il-persuna taxxabbli għandha teffettwa t-tnaqqis billi tnaqqas mill-ammont totali tal-VAT dovuta għal perijodu partikolari ta’ taxxa l-ammont totali ta’ VAT li fir-rigward tagħha, matul l-istess perijodu, id-dritt li tnaqqas irriżulta u hu eżerċitat skont l-Artikolu 178.

Madanakollu, l-Istati Membi jistgħu jeħtieġu li persuni taxxabbli li jwettqu transazzjonijiet okkażjonali, kif definiti fl-Artikolu 12, jeżerċitaw id-dritt tagħhom ta’ tnaqqis fil-ħin tal-provvista biss.”

9

L-Artikolu 180 tal-imsemmija direttiva huwa fformulat kif ġej:

“L-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw persuna taxxabbli li tagħmel tnaqqis li ma tkunx għamlet skond l-Artikoli 178 u 179.”

10

L-Artikolu 182 tal-istess direttiva jiddisponi:

“L-Istati Membri għandhom jiddeterminaw il-kondizzjonijiet u r-regoli dettaljati biex japplikaw l-Artikoli 180 u 181.”

11

L-Artikolu 250(1) tad-Direttiva tal-VAT jipprevedi:

“Kull persuna taxxabbli għandha tipprezżenta denunzja tal-VAT li tistipula l-informazzjoni kollha meħtieġa biex tinħadem it-taxxa li ġiet imposta u t-tnaqqis li jrid isir inkluż, sa fejn hu meħtieġ biex tkun stabbilita l-bażi tal-valutazzjoni, il-valur totali tat-transazzjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ dawn it-taxxi u tnaqqis u l-valur ta’ kwalunkwe transazzjonijiet eżenti.”

12

L-Artikolu 273 ta’ din id-direttiva jipprevedi:

“L-Istati Membri jistgħu jimponu obbligi oħrajn li jidhrulhom meħtieġa biex jiżguraw il-ġbir korrett ta’ VAT u biex ma ssirx frodi, soġġett għall-ħtieġa ta’ trattament indaqs bejn transazzjonijiet domestiċi u transazzjonijiet li jsiru bejn Stati Membri minn persuni taxxabbli u sakemm dawn l-obbligi, fin-negozju bejn Stati Membri, ma jagħtux lok għal formalitajiet konnessi mal-qsim ta’ fruntieri.

L-għażla skond l-ewwel paragrafu ma tistax tintuża biex timponi obbligi tal-fatturazzjoni addizzjonali aktar minn dawk stabbiliti fil-Kapitolu 3.”

Id‑dritt Ungeriż

13

L-Artikolu 137(3) tal-az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (il-Liġi Nru CXXVII tal‑2007 dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud) [Magyar Közlöny 2007/155 (XI. 16.)] (iktar ’il quddiem il-“Liġi dwar il-VAT”), fil-verżjoni tagħha applikabbli matul il-perijodu mill‑1 ta’ Jannar 2015 sal‑31 ta’ Diċembru 2017, kien jipprevedi:

“Meta l-amministrazzjoni fiskali u doganali ċentrali ttemm, konformement mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta’ Proċedura Fiskali, is-sospensjoni tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli billi tipproċedi, fl-istess ħin, għat-tħassir ta’ dan in-numru, id-dritt għal tnaqqis ta’ din il-persuna taxxabbli jiskadi fid-data li fiha d-deċiżjoni ta’ tħassir tal-imsemmi numru ssir definittiva. Id-dritt għal tnaqqis tal-imsemmija persuna taxxabbli jiskadi fid-data meta din id-deċiżjoni ta’ tħassir issir definittiva anki fil-każ fejn din l-amministrazzjoni tħassar l-istess numru mingħajr ma ssospendietu.”

14

L-Artikolu 137 tal-Liġi dwar il-VAT, fil-verżjoni tagħha applikabbli matul il-perijodu mill‑1 ta’ Jannar 2018 sas‑26 ta’ Novembru 2020, kien jipprevedi:

“Meta l-amministrazzjoni fiskali u doganali ċentrali tħassar in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli, id-dritt għal tnaqqis tagħha jiskadi fid-data meta d-deċiżjoni ta’ tħassir ta’ dan in-numru ssir definittiva.”

Il‑kawża prinċipali u d‑domandi preliminari

15

Permezz tad-deċiżjoni tat‑8 ta’ April 2015, in-Nemzeti Adó — és Vámhivatal Pest Megyei Adó — és Vámigazgatósága (id-Direttorat tat-Taxxa u tad-Dwana għad-Dipartiment ta’ Pest tal-Amministrazzjoni Nazzjonali tat-Taxxa u tad-Dwana, l-Ungerija) (iktar ’il quddiem id-“Direttorat tat-Taxxi u tad-Dwana”) ħassret in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali għar-raġuni li din tal-aħħar kienet naqset milli twettaq l-obbligi tagħha ta’ preżentazzjoni u ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-kontijiet annwali tagħha għas-sena 2013, minkejja diversi tfakkiriet li kienu indirizzati lilha u tal-multi li kienu ġew imposti fuqha bħala riżultat ta’ dan il-ksur. Peress li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali rregolarizzat l-imsemmi nuqqas fl‑10 ta’ Ġunju 2015, id-Direttorat tat-Taxxa u tad-Dwana stabbilixxa mill-ġdid in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha b’effett minn din id-data.

16

Fl‑20 ta’ Jannar 2015, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ppreżentat id-dikjarazzjoni fiskali tagħha għax-xahar ta’ Ottubru 2014. Madankollu, din id-dikjarazzjoni ġiet arkivjata mid-direttorat tat-taxxi u tad-dwana minħabba li kienet ġiet ippreżentata bħala dikjarazzjoni trimestrali u mhux bħala dikjarazzjoni mensili, mingħajr ma ġiet irreġistrata d-data f’ċifri li kien fiha. Fit‑8 ta’ Awwissu 2016, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ppreżentat dikjarazzjoni fiskali ġdida, skont il-frekwenza meħtieġa. Din id-dikjarazzjoni fiskali ġdida ġiet segwita minn diversi rettifiki, fosthom l-aħħar waħda tas‑6 ta’ Diċembru 2016. Id-Direttorat tat-Taxxi u tad-Dwana qies li l-imsemmija dikjarazzjoni fiskali ġdida kienet żbaljata minħabba li din tal-aħħar kienet issemmi taxxa li tista’ titnaqqas filwaqt li, minħabba t-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali, hija ma setgħetx tinkludi tali taxxa. Id-Direttorat tat-taxxi u tad-dwana b’hekk stieden lir-rikorrenti fil-kawża prinċipali tirrettifikaha. Fl-assenza ta’ tali rettifika, id-direttorat tat-taxxi u tad-dwana informa lir-rikorrenti fil-kawża prinċipali li hija kienet tapprova l-istess dikjarazzjoni fiskali ġdida mingħajr ma eżaminat il-mertu tagħha.

17

Permezz tat-talba mressqa fit‑22 ta’ Diċembru 2016 quddiem id-direttorat tat-taxxi u tad-dwana, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali talbet b’mod partikolari li ammont li jikkorrispondi għall-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu preċedenti għall-istabbiliment mill-ġdid tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha, jiġifieri HUF 75889000 Forint Ungeriż (madwar EUR 242 844.80), jiġi kkreditat jew irrimborsat lilha. Parti minn dan l-ammont kienet tikkorrispondi għall-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu preċedenti għat-tħassir ta’ dan in-numru.

18

Id-Direttorat tat-Taxxi u tad-Dwana informa lir-rikorrenti fil-kawża prinċipali li ma kienx hemm lok li tilqa’ t-talba tagħha u li d-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT kien skada f’dak li jirrigwarda l-perijodu preċedenti għat-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha. Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali talbet lill-korp regolatorju sabiex jiddeċiedi dwar din il-kwistjoni. Peress li din it-talba ma kellha ebda riżultat, hija għalhekk ippreżentat azzjoni ġudizzjarja intiża sabiex l-awtorità tal-ewwel istanza, jiġifieri d-direttorat tat-taxxi u tad-dwana, tiġi ordnata tiddeċiedi dwar it-talba tagħha tat‑22 ta’ Diċembru 2016. Wara d-digriet mogħti mill-Fġvárosi Törvényszék (il-Qorti tal-Belt ta’ Budapest, l-Ungerija) fejn ordnatilha tieħu konjizzjoni tal-kawża, id-Direttorat tat-Taxxa u tad-Dwana ddeċieda dwar din it-talba billi ta total ta’ ħames deċiżjonijiet waħda għal kull perijodu ta’ dikjarazzjoni.

19

B’mod partikolari, permezz tad-deċiżjoni tat‑3 ta’ April 2019, id-direttorat tat-taxxi u tad-dwana ċaħad it-talba tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali intiża sabiex l-ammont tal-VAT deduċibbli msemmi fid-dikjarazzjoni ta’ rettifika ppreżentata għall-perijodu mill‑1 sal‑31 ta’ Ottubru 2014 jiġi inkluż fil-kont fiskali tagħha u jiġi rrimborsat lilha. Din id-deċiżjoni kienet is-suġġett ta’ azzjoni amministrattiva u ġiet ikkonfermata bid-deċiżjoni tad-Direttorat tal-Appelli tal-Amministrazzjoni Nazzjonali tat-Taxxa u tad-Dwana, tat‑3 ta’ Ġunju 2019.

20

Minn din l-aħħar deċiżjoni jirriżulta li kien biss wara l-istabbiliment mill-ġdid tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha, li seħħ wara t-tħassir tiegħu, li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali kienet ippreżentat, għax-xahar ta’ Ottubru 2014, dikjarazzjoni tal-VAT fi stat li tiġi pproċessata u li, skont l-Artikolu 137(3) tal-Liġi dwar il-VAT, fil-verżjoni tagħha applikabbli matul il-perijodu mill‑1 ta’ Jannar 2015 sal‑31 ta’ Diċembru 2017, id-dritt tagħha għal tnaqqis kien ġie estint għall-perijodu preċedenti għat-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha.

21

Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ppreżentat azzjoni ġudizzjarja kontra d-deċiżjoni tad-Direttorat tal-Appelli tal-Amministrazzjoni Nazzjonali tat-Taxxa u tad-Dwana, tat‑3 ta’ Ġunju 2019, li ġie miċħud fl-ewwel istanza permezz ta’ sentenza li kisbet l-awtorità ta’ res judicata.

22

Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali għalhekk ippreżentat appell ta’ kassazzjoni minn din is-sentenza quddiem il-qorti tar-rinviju, il-Kúria (il-Qorti Suprema, l-Ungerija). Fil-kuntest ta’ dan l-appell, hija ssostni b’mod partikolari li l-imsemmija sentenza tmur kontra l-Artikoli 167 u 168, 176 u 177 tad-Direttiva tal-VAT u tikser il-prinċipju ta’ newtralità tal-VAT, sa fejn tiddikjara li d-dritt għal tnaqqis tal-VAT kien ġie estint f’dak li jirrigwarda l-perijodu preċedenti għat-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha. Ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali ssostni, barra minn hekk, li l-Artikoli 176 u 177 tad-Direttiva tal-VAT ma jagħtux lill-Istati Membri l-possibbiltà li jorbtu r-revoka tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT imħallsa mat-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli.

23

Il-qorti tar-rinviju tirrileva li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali eżerċitat attività ekonomika reali matul ix-xahar ta’ Ottubru 2014 u li hija kellha l-intenzjoni li tikkonforma ruħha mal-obbligu ta’ dikjarazzjoni impost fuqha fir-rigward ta’ dan il-perijodu, minkejja li hija ma għamlitx dan skont il-frekwenza meħtieġa u ddepożitat id-dikjarazzjoni tagħha biss wara l-istabbiliment mill-ġdid tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha wara t-tħassir tiegħu. Barra minn hekk, skont il-konstatazzjonijiet magħmula minn din il-qorti, ma hemm xejn fil-proċess għad-dispożizzjoni tagħha li jippermetti li jiġi kkunsidrat li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali pprovat teżerċita d-dritt tagħha għal tnaqqis b’mod frawdolenti.

24

Issa, il-qorti tar-rinviju tiddeduċi mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja li n-nuqqas ta’ osservanza tal-formalitajiet tad-dritt għat-tnaqqis tal-VAT jista’ jwassal għar-rifjut ta’ dan id-dritt biss jekk dan jipprekludi lill-amministrazzjoni fiskali kkonċernata milli tistabbilixxi l-ammont tat-taxxa jew tostakola ġlieda effikaċi kontra l-frodi tal-VAT. Għalhekk, hija tqis li t-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli ma jiġġustifikax fih innifsu li din tal-aħħar tiġi mċaħħda mid-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT imħallsa, peress li tali telf tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT jista’ jseħħ biss jekk jiġu stabbiliti fatti li jikkostitwixxu frodi tal-VAT.

25

F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kúria (il-Qorti Suprema) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

“1)

Il-prinċipju ta’ newtralità tat-taxxa fuq il-valur miżjud, kif ukoll il-premessa 30 u l-Artikoli 63, 167, 168, 178 sa 180, 182 u 273 tad-Direttiva tal-VAT għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu l-aħħar sentenza tal-Artikolu 137(3) tal-az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, (il-Liġi CXXVII tal-2007 dwar it-taxxa fuq il-valur miżjud), fil-verżjoni tagħha fis-seħħ bejn l‑1 ta’ Jannar 2015 u l‑31 ta’ Diċembru 2017,[…], u jipprekludu [wkoll l-]Artikolu 137 tal-liġi fil-verżjoni tagħha fis-seħħ bejn l‑1 ta’ Jannar 2018 u s‑26 ta’ Novembru 2020, […]?

2)

L-Artikolu 273 tad-Direttiva tal-VAT għandu jiġi interpretat fis-sens li t-tmiem tad-dritt ta’ tnaqqis tat-taxxa bħala konsegwenza ġuridika obbligatorja, imur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu l-għanijiet ta’ ġbir tat-taxxa u ta’ ġlieda kontra l-evażjoni tat-taxxa (jiġifieri li hija sproporzjonata)?”

Fuq id‑domandi preliminari

26

Skont l-Artikolu 99 tar-Regoli tal-Proċedura tagħha, il-Qorti tal-Ġustizzja tista’, b’mod partikolari meta r-risposta għal domanda preliminari tkun tista’ tiġi dedotta b’mod ċar mill-ġurisprudenza jew meta r-risposta għal tali domanda ma tħalli lok għal ebda dubju raġonevoli, f’kull ħin, fuq proposta tal-Imħallef Relatur u wara li jinstema’ l-Avukat Ġenerali, li tiddeċiedi permezz ta’ digriet motivat.

27

Hemm lok li din id-dispożizzjoni tiġi applikata fil-kuntest ta’ din il-kawża.

Fuq l‑ammissibbiltà

28

Mingħajr ma jeċċepixxi formalment l-inammissibbiltà tat-talba għal deċiżjoni preliminari, il-Gvern Ungeriż isostni, essenzjalment, li d-domandi magħmula huma bbażati fuq interpretazzjoni żbaljata tad-dritt Ungeriż u, b’mod partikolari, tal-konsegwenzi tat-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali segwit mill-istabbiliment tiegħu fir-rigward tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT ta’ persuna taxxabbli li tinsab f’sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

29

B’mod partikolari, il-Gvern Ungeriż jispjega li l-Artikolu 137(3) tal-Liġi dwar il-VAT, li l-kompatibbiltà tiegħu fir-rigward tad-Direttiva tal-VAT hija kkontestata mill-qorti tar-rinviju, kien is-suġġett ta’ emenda li daħlet fis-seħħ fis‑27 ta’ Novembru 2020, li permezz tagħha d-dritt għal tnaqqis tal-VAT ta’ persuna taxxabbli ma jiġix estint bl-effett tat-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha meta d-direttorat tat-taxxi u tad-dwana jkun stabbilixxa mill-ġdid dan in-numru wara li jkun ħassarha, b’tali mod li din il-persuna taxxabbli tista’ teżerċita t-tnaqqis tagħha “permezz ta’ awto-rettifika” filwaqt li tosserva t-terminu ta’ preskrizzjoni. Din il-possibbiltà hija applikabbli wkoll, skont id-dispożizzjonijiet tranżitorji, fir-rigward tal-persuni taxxabbli li n-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħhom ġie stabbilit mill-ġdid qabel id-dħul fis-seħħ ta’ din l-emenda. Barra minn hekk, teżisti possibbiltà li jinkiseb, fis-sitwazzjonijiet bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ir-rimbors tal-VAT tal-input fuq talba, meta ċerti kundizzjonijiet ikunu ssodisfatti, fil-kuntest tal-applikazzjoni tal-iskema ta’ rimbors speċjali tal-VAT, li ilha fis-seħħ mill‑1 ta’ Jannar 2020. Skont il-Gvern Ungeriż, dawn id-dispożizzjonijiet nazzjonali jiżguraw l-osservanza tal-prinċipju ta’ newtralità tal-VAT.

30

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li l-proċedura stabbilita fl-Artikolu 267 TFUE hija bbażata, skont ġurisprudenza stabbilita, fuq separazzjoni netta tal-funzjonijiet bejn il-qrati nazzjonali u l-Qorti tal-Ġustizzja, peress li din tal-aħħar hija biss awtorizzata tiddeċiedi fuq l-interpretazzjoni jew il-validità tal-atti tal-Unjoni msemmija f’dan l-artikolu. F’dan il-kuntest, ma hijiex il-Qorti tal-Ġustizzja li għandha tevalwa l-interpretazzjoni tad-dispożizzjonijiet tad-dritt nazzjonali jew li tiddeċiedi jekk l-interpretazzjoni tagħhom li l-qorti nazzjonali tagħti hijiex korretta (sentenza tas‑26 ta’ Settembru 2013, Texdata Software, C‑418/11, EU:C:2013:588, punt 28 u l-ġurisprudenza ċċitata).

31

Minn dan isegwi li hija l-Qorti tal-Ġustizzja li għandha tieħu inkunsiderazzjoni l-kuntest fattwali u leġiżlattiv li fih jidħlu d-domandi preliminari, kif iddefinit fit-talba għal deċiżjoni preliminari (sentenza tas‑26 ta’ Settembru 2013, Texdata Software, C-418/11, EU:C:2013:588, punt 29 u l-ġurisprudenza ċċitata). Konsegwentement, hemm lok li wieħed joqgħod fuq l-interpretazzjoni tad-dritt Ungeriż kif tirriżulta mit-talba għal deċiżjoni preliminari u li tikkostitwixxi l-premessa tad-domandi magħmula lill-Qorti tal-Ġustizzja.

32

Għaldaqstant, it-talba għal deċiżjoni preliminari hija ammissibbli.

Fuq il‑mertu

33

Permezz tad-domandi tagħha, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l-Artikoli 63, 167 u 168, l-Artikoli 178 sa 180, 182 u 273 tad-Direttiva tal-VAT kif ukoll il-prinċipji ta’ newtralità tal-VAT u ta’ proporzjonalità għandhomx jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu miżura nazzjonali li permezz tagħha persuna taxxabbli għall-VAT li n-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha tħassar minħabba li hija kienet naqset milli tippreżenta u tippubblika l-kontijiet annwali tagħha, sussegwentement stabbilit mill-ġdid, wara r-regolarizzazzjoni ta’ din l-ommissjoni, hija mċaħħda mid-dritt tagħha li tnaqqas il-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu li jippreċedi tali tħassir.

34

Bil-għan li tingħata risposta għal dawn id-domandi, fl-ewwel lok għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti tal-Ġustizzja, id-dritt tal-persuni taxxabbli li jnaqqsu, mill-VAT li huma suġġetti għaliha, il-VAT tal-input dovuta jew imħallsa għall-beni akkwistati jew għas-servizzi rċevuti minnhom jikkostitwixxi prinċipju fundamentali tas-sistema komuni tal-VAT stabbilit mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Id-dritt għal tnaqqis previst fl-Artikoli 167 et seq. tad-Direttiva dwar il-VAT jagħmel parti integrali mill-mekkaniżmu tal-VAT u, bħala prinċipju, ma jistax jiġi limitat. B’mod partikolari, dan id-dritt għandu jiġi eżerċitat immedjatament għat-totalità tat-taxxi imposti fuq it-tranżazzjonijiet tal-input imwettqa. Is-sistema tat-tnaqqis hija intiża sabiex ittaffi kompletament lill-imprenditur mill-piż tal-VAT dovuta jew imħallsa fil-kuntest tal-attivitajiet ekonomiċi kollha tiegħu u s-sistema komuni tal-VAT tiżgura n-newtralità fir-rigward tal-piż fiskali tal-attivitajiet ekonomiċi kollha, irrispettivament mill-għanijiet jew mir-riżultati ta’ dawn l-attivitajiet, bil-kundizzjoni li l-imsemmija attivitajiet ikunu, bħala prinċipju, huma stess suġġetti għall-VAT (sentenza tat‑18 ta’ Novembru 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, punt 33 u l-ġurisprudenza ċċitata).

35

Id-dritt għat-tnaqqis tal-VAT huwa madankollu suġġett għall-osservanza ta’ rekwiżiti jew kundizzjonijiet kemm sostantivi kif ukoll proċedurali (sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2018, Siemens Gamesa Renewable Energy România, C‑69/17, EU:C:2018:703, punt 31). F’dan ir-rigward, għandu jiġi speċifikat li r-rekwiżiti sostantivi tad-dritt għal tnaqqis huma dawk li jirregolaw l-bażi u l-portata ta’ dan id-dritt, bħalma huma dawk previsti fil-Kapitolu 1 tat-Titolu X tad-Direttiva tal-VAT, intitolat “Oriġini u skop tad-dritt ta’ tnaqqis”, filwaqt li r-rekwiżiti proċedurali tal-imsemmi dritt jirregolaw il-modalitajiet u l-kontroll tal-eżerċizzju tiegħu kif ukoll il-funzjonament tajjeb tas-sistema tal-VAT, bħal dawk dwar il-kontabbiltà, il-fatturazzjoni u d-dikjarazzjoni (sentenza tat‑28 ta’ Lulju 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punt 47 u l-ġurisprudenza ċċitata).

36

Fir-rigward tar-rekwiżiti jew tal-kundizzjonijiet ta’ natura sostantiva, mill-Artikolu 168(a) tad-Direttiva 2006/112 jirriżulta li, sabiex tkun tista’ tibbenefika mid-dritt għal tnaqqis, huwa meħtieġ, minn naħa, li l-persuna kkonċernata tkun “persuna taxxabbli” fis-sens ta’ din id-direttiva u, min-naħa l-oħra, li l-merkanzija jew is-servizzi invokati insostenn tal-imsemmi dritt jintużaw fi stadju sussegwenti mill-persuna taxxabbli għall-ħtiġijiet tat-tranżazzjonijiet intaxxati tagħha stess u li, fi stadju preċedenti, din il-merkanzija kienet ġiet ikkunsinnata jew dawn is-servizzi kienu ġew ipprovduti minn persuna taxxabbli oħra (sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2018, Siemens Gamesa Renewable Energy România, C‑69/17, EU:C:2018:703, punt 32 u l-ġurisprudenza ċċitata).

37

F’dak li jirrigwarda l-kundizzjonijiet formali tal-istess dritt, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-VAT u tal-kontroll tagħha mill-amministrazzjoni fiskali kkonċernata, it-Titolu XI tad-Direttiva tal-VAT jelenka ċerti obbligi li għandhom il-persuni taxxabbli responsabbli għall-ħlas ta’ din it-taxxa, bħal b’mod partikolari l-obbligu ta’ ħlas tal-VAT li jirriżultaw b’mod partikolari mill-Artikoli 193 u 206 ta’ din id-direttiva, l-obbligu li jiġi ddikjarat il-bidu, il-bidla u l-waqfien tal-attivitajiet previsti fl-Artikolu 213 tal-imsemmija direttiva, l-identifikazzjoni tal-VAT imsemmija fl-Artikolu 214 tal-istess direttiva, iż-żamma ta’ kontabbiltà adegwata previsti fl-Artikolu 242 tad-Direttiva tal-VAT, l-obbligu li jinħażnu l-fatturi kollha imposti mill-Artikolu 244 ta’ din id-Direttiva u l-preżentazzjoni ta’ dikjarazzjoni f’perjodu partikolari msemmi fl-Artikoli 250 u 252 tal-imsemmija direttiva (sentenza tat‑28 ta’ Lulju 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punt 48). Rigward il-modalitajiet għall-eżerċizzju tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT, li jistgħu jiġu assimilati għal rekwiżiti jew għal kundizzjonijiet ta’ natura formali, l-Artikolu 178(a) tad-Direttiva dwar il-VAT jipprevedi li l-persuna taxxabbli għandu jkollha fattura stabbilita skont l-Artikoli 220 sa 236 u l-Artikoli 238 sa 240 ta’ din (sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2018, Siemens Gamesa Renewable Energy România, C‑69/17, EU:C:2018:703, punt 33 u l-ġurisprudenza ċċitata).

38

Hekk bħalma ripetutament iddeċidiet il-Qorti tal-Ġustizzja, il-prinċipju fundamentali ta’ newtralità tal-VAT jeżiġi li t-tnaqqis tat-taxxa tal-input fuq il-valur miżjud jingħata jekk ir-rekwiżiti sostantivi jkunu ssodisfatti, minkejja l-fatt li l-persuni taxxabbli jkunu naqsu milli jissodisfaw ċerti rekwiżiti proċedurali. Konsegwentement, peress li l-amministrazzjoni fiskali kkonċernata għandha l-informazzjoni neċessarja sabiex tistabbilixxi li r-rekwiżiti sostantivi huma ssodisfatti, hija ma tistax tirrifjuta li tirrikonoxxi d-dritt għal tnaqqis (sentenza tat‑18 ta’ Novembru 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata).

39

Madankollu, ir-rifjut tad-dritt għat-tnaqqis jista’ jkun iġġustifikat meta l-ksur tar-rekwiżiti formali jkollu l-effett li jipprekludi l-produzzjoni tal-prova ċerta li r-rekwiżiti sostantivi ġew issodisfatti (sentenza tat‑18 ta’ Novembru 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, punt 34 u l-ġurisprudenza ċċitata). Fil-fatt, tali rifjut huwa iktar marbut mal-assenza tal-informazzjoni neċessarja sabiex jiġi stabbilit li r-rekwiżiti sostantivi huma ssodisfatti milli man-nuqqas ta’ osservanza ta’ rekwiżit formali (sentenza tas‑7 ta’ Marzu 2018Dobre, C‑159/17, EU:C:2018:161, punt 35 u l-ġurisprudenza ċċitata).

40

Bl-istess mod, hija ġurisprudenza stabbilita li d-dritt għal tnaqqis tal-VAT jista’ jiġi rrifjutat meta jiġi stabbilit, fid-dawl ta’ elementi oġġettivi, li dan id-dritt huwa invokat b’mod frawdolenti jew abbużiv. Fil-fatt, il-ġlieda kontra l-frodi, l-evażjoni fiskali u l-possibbiltà ta’ abbużi huwa għan irrikonoxxut u inkoraġġut mid-Direttiva tal-VAT, u l-individwi ma jistgħux jinvokaw b’mod frawdolenti jew b’mod abbużiv regoli tad-dritt tal-Unjoni (sentenza tad‑19 ta’ Ottubru 2017, Paper Consult, C‑101/16, EU:C:2017:775, punt 43 u l-ġurisprudenza ċċitata).

41

Fi kwalunkwe każ, peress li r-rifjut tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT jikkostitwixxi eċċezzjoni għall-applikazzjoni tal-prinċipju fundamentali li jikkostitwixxi dan id-dritt, huma l-awtoritajiet fiskali kompetenti li għandhom jistabbilixxu b’mod suffiċjenti fid-dritt li hemm il-prova oġġettiva li tistabbilixxi l-eżistenza ta’ frodi jew abbuż. Huwa għall-qrati nazzjonali sussegwentement sabiex jiddeterminaw jekk l-amministrazzjoni fiskali kkonċernata stabbilixxietx l-eżistenza ta’ tali prova oġġettiva (sentenza tat‑28 ta’ Lulju 2016, Astone, C‑332/15, EU:C:2016:614, punt 52 u l-ġurisprudenza ċċitata).

42

Fil-kuntest ta’ din il-verifika, huma l-qrati nazzjonali li għandhom jieħdu inkunsiderazzjoni tal-fatt li, anki jekk in-nuqqasijiet tal-obbligi formali ma jipprekludux li tiġi prodotta l-prova ċerta li r-rekwiżiti sostantivi li jagħtu lok għal dritt għal tnaqqis tal-VAT tal-input huma ssodisfatti, tali ċirkustanzi jistgħu jistabbilixxu l-eżistenza tal-każ l-iktar sempliċi ta’ frodi fiskali, li fih il-persuna taxxabbli deliberatament tonqos milli tissodisfa l-obbligi formali li huma imposti fuqha bl-għan li tevadi l-ħlas tat-taxxa (sentenza tat‑18 ta’ Novembru 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, punt 39 u l-ġurisprudenza ċċitata).

43

Fit-tieni lok, għandu jitfakkar li għalkemm, skont l-Artikolu 167 l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 179 tad-Direttiva tal-VAT, id-dritt għal tnaqqis tal-VAT iseħħ, bħala prinċipju, matul l-istess perijodu bħal dak li fih tnissel, jiġifieri fil-mument meta t-taxxa ssir dovuta, xorta jibqa’ l-fatt li, skont l-Artikoli 180 u 182 ta’ din id-direttiva, persuna taxxabbli tista’ tiġi awtorizzata tipproċedi għat-tnaqqis tal-VAT anki jekk madankollu ma tkunx eżerċitat dan id-dritt, matul il-perijodu, li fih dan id-dritt tnissel, bla ħsara, madankollu, għall-osservanza tal-kundizzjonijiet u tal-modalitajiet stabbiliti mil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali. F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja rrikonoxxiet li, sabiex jiġi ggarantit il-prinċipju ta’ ċertezza legali, il-possibbiltà li jiġi eżerċitat id-dritt għal tnaqqis tal-VAT tista’ tkun suġġetta għal terminu ta’ dekadenza, sakemm dan it-terminu jkun konformi mal-prinċipji ta’ ekwivalenza u ta’ effettività (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal‑21 ta’ Marzu 2018, Volkswagen, C‑533/16, EU:C:2018:204, punti 44 sa 47 u l-ġurisprudenza ċċitata).

44

F’dan il-kuntest, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li d-data li fiha tiġi ppreżentata d-dikjarazzjoni tal-VAT jew il-fattura stabbilita ma għandhiex neċessarjament effett fuq ir-rekwiżiti sostantivi li jagħtu d-dritt għal tnaqqis ta’ din it-taxxa (sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2018, Siemens Gamesa Renewable Energy România, C‑69/17, EU:C:2018:703, punt 41).

45

Fit-tielet u l-aħħar lok, għandu jitfakkar li, fil-kuntest ta’ kawża li tikkonċerna kumpannija li eżerċitat id-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu li matulu n-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha kien ġie annullat minħabba n-nuqqas ta’ osservanza tal-obbligi ta’ denunzja kollha previsti mil-liġi, il-Qorti tal-Ġustizzja, billi bbażat ruħha fuq il-ġurisprudenza msemmija fil-punti preċedenti ta’ dan id-digriet, iddeċidiet li d-Direttiva tal-VAT għandha tiġi interpretata fis-sens li din tipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li tippermetti lill-amministrazzjoni fiskali kkonċernata li tirrifjuta lil persuna taxxabbli, li tkun għamlet akkwisti matul il-perjodu li matulu n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa tagħha kien ġie annullat minħabba ommissjoni li tissottometti dikjarazzjonijiet tat-taxxa, mid-dritt tagħha li tnaqqas il-VAT relatata ma’ dawn l-akkwisti mezzi ta’ dikjarazzjonijiet tal-VAT magħmula, jew fatturi maħruġa, wara li n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa ta’ dan tal-aħħar ġie stabbilit mill-ġdid, għar-raġuni unika li dawn l-akkwisti kienu saru matul il-perijodu ta’ diżattivazzjoni, meta r-rekwiżiti sostantivi ġew issodisfatti u li d-dritt għat-tnaqqis ma ġiex invokat b’mod frawdolenti jew abbużiv (sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2018, (sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2018, Siemens Gamesa Renewable Energy România, C‑69/17, EU:C:2018:703, punt 44).

46

F’dan il-każ, mit-talba għal deċiżjoni preliminari jirriżulta li, matul ix-xahar ta’ Ottubru 2014, ir-rikorrenti fil-kawża prinċipali eżerċitat attività ekonomika reali li matulha hija ħallset il-VAT tal-input. Peress li ma osservax l-obbligu ta’ depożitu u ta’ pubblikazzjoni elettronika tal-kontijiet annwali tiegħu għas-sena 2013 li kellu, fit‑8 ta’ April 2015, id-Direttorat tat-Taxxi u tad-Dwana ħassar in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tiegħu. Wara l-aġġustament ta’ tali ommissjoni, fl‑10 ta’ Ġunju ta’ wara, dan id-direttorat stabbilixxa mill-ġdid in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali. Wara tali stabbiliment mill-ġdid tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali, din tal-aħħar ressqet talba intiża b’mod partikolari għat-tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa, matul ix-xahar ta’ Ottubru 2014. Xejn fil-proċess li għandha l-Qorti tal-Ġustizzja ma jippermetti li jiġi kkunsidrat li tali talba tressqet wara l-iskadenza tat-terminu li kellha r-rikorrenti fil-kawża prinċipali sabiex teżerċita tali dritt għal tnaqqis. Fl-aħħar nett, skont il-konstatazzjonijiet magħmula mill-qorti tar-rinviju, xejn ma jindika li r-rikorrenti fil-kawża prinċipali pprovat teżerċita d-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT b’mod frawdolenti.

47

Fid-dawl tal-ġurisprudenza msemmija fil-punti 34 sa 45 ta’ dan id-digriet, għandu jiġi kkonstatat li, sakemm jiġi stabbilit li r-rekwiżiti sostantivi li jagħtu lok għad-dritt għat-tnaqqis tal-VAT imħallsa matul il-perijodu li jkun qabel it-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa ta’ persuna taxxabbli huma sodisfatti u li dan id-dritt ma jkunx ġie invokat b’mod frawdolenti jew abbużiv, din il-persuna taxxabbli li ssib ruħha f’ċirkustanzi bħal dawk deskritti fil-punt preċedenti tkun intitolata li tinvoka l-imsemmi dritt, wara l-istabbiliment mill-ġdid tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tiegħu li jirriżulta mir-regolarizzazzjoni tal-ommissjonijiet formali li kienu wasslu għat-tħassir ta’ dawn tal-aħħar.

48

Madankollu, mit-talba għal deċiżjoni preliminari jirriżulta, fatt li għandu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju, li, skont l-Artikolu 137(3) tal-Liġi dwar il-VAT, it-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli minħabba n-nuqqas ta’ twettiq tal-obbligu ta’ depożitu u ta’ pubblikazzjoni tal-kontijiet annwali impost fuqha jwassal, waħdu, għad-dekadenza definittiva tad-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu ta’ qabel tali tħassir. Għalhekk, meta, bħal f’dan il-każ, in-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ din il-persuna taxxabbli jerġa’ jiġi stabbilit mill-ġdid wara r-regolarizzazzjoni ta’ dan in-nuqqas, din tal-aħħar ma tkunx tista’ tinvoka dan id-dritt, anki jekk jiġi stabbilit li l-kundizzjonijiet sostantivi meħtieġa sabiex wieħed ikun jista’ jibbenefika minnu huma ssodisfatti u ma eżerċitatx tali dritt b’mod frawdolenti jew abbużiv.

49

Fl-osservazzjonijiet bil-miktub tiegħu, il-Gvern Ungeriż spjega li t-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli jikkostitwixxi wieħed mill-istrumenti tal-ġlieda kontra l-ekonomija klandestina. Din il-miżura b’hekk ġiet stabbilita prinċipalment sabiex tissanzjona l-persuni taxxabbli fittizji jew animati b’rieda ta’ evażjoni jew frodi fiskali u li ma jeżerċitawx attività ekonomika reali, kif ukoll li teskludihom fil-pront mill-ħajja ekonomika. Barra minn hekk, l-imsemmija miżura sservi sabiex tiffaċilita l-istabbiliment mill-ġdid ta’ aġir konformi mal-liġi tal-persuni taxxabbli li realment jeżerċitaw attività ekonomika, iżda bi ksur tal-liġi.

50

Fid-dawl tal-elementi li jirriżultaw mit-talba għal deċiżjoni preliminari, is-sitwazzjoni tar-rikorrenti fil-kawża prinċipali taqa’ taħt il-każijiet ta’ tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli li fihom din tal-aħħar, filwaqt li jkollha attività ekonomika reali, teżerċitaha madankollu bi ksur tal-liġi.

51

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, għalkemm, kif ġustament jirrileva l-Gvern Ungeriż, konformement mal-Artikolu 273 tad-Direttiva tal-VAT, l-Istati Membri għandhom il-possibbiltà li jadottaw miżuri sabiex jiżguraw il-ġbir korrett tat-taxxa u li jevitaw il-frodi, bħal sanzjonijiet fil-każ ta’ nuqqas ta’ osservanza tal-kundizzjonijiet formali relatati mal-eżerċizzju tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT, dawn il-miżuri madankollu ma għandhomx imorru lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħqu tali għanijiet u ma għandhomx iqiegħdu inkwistjoni l-ġurisprudenza ċċitata (sentenza tal‑15 ta’ Settembru 2016, Senatex, C‑518/14, EU:C:2016:691, punt 41 u l-ġurisprudenza ċċitata).

52

Issa, sa fejn, skont l-Artikolu 137(3) tal-Liġi dwar il-VAT, it-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali ta’ persuna taxxabbli jwassal għar-revoka tad-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa, għandu jitfakkar li l-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li, fid-dawl tal-pożizzjoni predominanti li jokkupa d-dritt għal tnaqqis fis-sistema komuni tal-VAT, sanzjoni li tikkonsisti f’rifjut assolut tad-dritt għal tnaqqis tidher sproporzjonata fil-każ fejn ebda frodi jew preġudizzju għall-baġit tal-Istat ma jkunu stabbiliti (sentenza tat‑12 ta’ Lulju 2012, EMS-Bulgaria Transport, C‑284/11, EU:C:2012:458, punt 70).

53

Barra minn hekk, kif jirriżulta mill-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, il-fatt li jiġi ssanzjonat in-nuqqas ta’ osservanza ta’ obbligi proċedurali bir-rifjut tad-dritt għal tnaqqis tal-VAT, mingħajr ma jittieħdu inkunsiderazzjoni r-rekwiżiti sostantivi u, b’mod partikolari, mingħajr ma jiġi mistoqsi jekk dawn humiex issodisfatti, imur lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jiġi żgurat il-ġbir korrett tat-taxxa (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑18 ta’ Novembru 2021, Promexor Trade, C‑358/20, EU:C:2021:936, punt 42 u l-ġurisprudenza ċċitata).

54

Fl-aħħar nett, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-fatt li jiġi ssanzjonat in-nuqqas ta’ osservanza minn persuna taxxabbli tal-obbligi ta’ kontabbiltà u ta’ dikjarazzjoni bir-rifjut tad-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT imur b’mod ċar lil hinn minn dak li huwa neċessarju sabiex jintlaħaq l-għan li tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta ta’ dawn l-obbligi, peress li d-dritt tal-Unjoni ma jipprekludix lill-Istati Membri milli jimponu, jekk ikun il-każ, multa jew sanzjoni pekunjarja proporzjonata għall-gravità tal-ksur. Madankollu, il-Qorti tal-Ġustizzja ppreċiżat li jista’ jkun mod ieħor jekk il-ksur ta’ tali rekwiżiti formali jkollu l-effett li jipprekludi l-produzzjoni tal-prova ċerta li r-rekwiżiti sostantivi ġew issodisfatti (sentenza tat‑12 ta’ Settembru 2018, Siemens Gamesa Renewable Energy România, C‑69/17, EU:C:2018:703, punti 3738 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

55

Minn dan jirriżulta li miżura nazzjonali li tikkonsisti f’li tissanzjona n-nuqqas minn persuna taxxabbli għall-VAT tal-obbligi formali tagħha bit-tħassir tan-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha u r-revoka tad-dritt tagħha għal tnaqqis tal-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu li ppreċeda dan it-tħassir, b’tali mod li din il-persuna taxxabbli ma tkunx iktar iġġustifikata li teżerċita dan id-dritt, minkejja li tkun irrimedjat għal tali nuqqas ta’ twettiq ta’ obbligu, li n-numru ta’ identifikazzjoni tat-taxxa tiegħu konsegwentement ġie stabbilit mill-ġdid, li l-imsemmi nuqqas ma kellux l-effett li jagħmilha impossibbli li jiġi stabbilit jekk il-kundizzjonijiet sostantivi għall-benefiċċju tal-imsemmi dritt humiex issodisfatti u li ma ġiex stabbilit l-ebda aġir abbużiv jew frawdolenti tal-imsemmija persuna taxxabbli tmur lil hinn minn dak li hu meħtieġ biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta ta’ dawn l-obbligi u l-ġbir korrett tat-taxxa u biex tiġi evitata l-evażjoni tat-taxxa.

56

Madankollu, finalment, hija l-qorti tar-rinviju li għandha tevalwa l-kompatibbiltà tal-leġiżlazzjoni nazzjonali kkonċernata u tal-applikazzjoni tagħha mid-direttorat tat-taxxi u tad-dwana mar-rekwiżiti msemmija fil-punti 51 sa 54 ta’ dan id-digriet, fid-dawl taċ-ċirkustanzi kollha tal-kawża prinċipali.

57

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, ir-risposta għad-domandi magħmula għandha tkun li l-Artikoli 63, 167 u 168, 178 sa 180, 182 u 273 tad-Direttiva tal-VAT kif ukoll il-prinċipji ta’ newtralità tal-VAT u ta’ proporzjonalità għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu miżura nazzjonali li permezz tagħha l-persuna taxxabbli suġġetta għall-VAT li n-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha jkun tħassar minħabba li hija kienet naqset milli tippreżenta u tippubblika l-kontijiet annwali tagħha, imbagħad sussegwentement jiġi stabbilit mill-ġdid, wara r-regolarizzazzjoni ta’ din l-ommissjoni, hija mċaħħda mid-dritt tagħha li tnaqqas il-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu li jippreċedi tali tħassir, minkejja li r-rekwiżiti sostantivi li jagħtu lok għal tali tnaqqis ikunu ssodisfatti u li l-imsemmija persuna taxxabbli ma tkunx aġixxiet b’mod frawdolenti jew abbużiv sabiex tibbenefika minn dan id-dritt.

Fuq l‑ispejjeż

58

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż.

 

Għal dawn il-motivi, la Cour(Is-Seba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

 

L-Artikoli 63, 167 u 168, 178 sa 180, 182 u 273 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat‑28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, kif emendata bid-Direttiva tal-Kunsill 2010/45/UE tat‑13 ta’ Lulju 2010, kif ukoll il-prinċipji ta’ newtralità tal-VAT u ta’ proporzjonalità għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu miżura nazzjonali li permezz tagħha l-persuna taxxabbli suġġetta għall-VAT li n-numru ta’ identifikazzjoni fiskali tagħha jkun tħassar minħabba li hija kienet naqset milli tippreżenta u tippubblika l-kontijiet annwali tagħha, imbagħad sussegwentement jiġi stabbilit mill-ġdid, wara r-regolarizzazzjoni ta’ din l-ommissjoni, hija mċaħħda mid-dritt tagħha li tnaqqas il-VAT tal-input imħallsa, matul il-perijodu li jippreċedi tali tħassir, minkejja li r-rekwiżiti sostantivi li jagħtu lok għal tali tnaqqis ikunu ssodisfatti u li l-imsemmija persuna taxxabbli ma tkunx aġixxiet b’mod frawdolenti jew abbużiv sabiex tibbenefika minn dan id-dritt

 

Firem


( *1 ) Lingwa tal-kawża: l-Ungeriż.