SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

22 ta’ Ġunju 2022 ( *1 )

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali – Regolament (UE) 2016/679 – It-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) – Uffiċjal tal-protezzjoni tad-data – Projbizzjoni, għal kontrollur jew proċessur, li jneħħi lil uffiċjal tal-protezzjoni tad-data mill-funzjonijiet tiegħu jew li jippenalizzah minħabba t-twettiq tal-kompiti tiegħu – Bażi legali – Artikolu 16 TFUE – Rekwiżit ta’ indipendenza funzjonali – Leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprojbixxi t-tkeċċija ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fl-assenza ta’ raġuni serja”

Fil-Kawża C‑534/20,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Bundesarbeitsgericht (il-Qorti Industrijali Federali, il-Ġermanja), permezz ta’ deċiżjoni tat‑30 ta’ Lulju 2020, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fil‑21 ta’ Ottubru 2020, fil-proċedura

Leistritz AG

vs

LH,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn A. Arabadjiev, President tal-Awla, I. Ziemele (Relatriċi) u P. G. Xuereb, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: J. Richard de la Tour,

Reġistratur: D. Dittert, Kap ta’ Diviżjoni,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tat‑18 ta’ Novembru 2021,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

għal Leistritz AG, minn O. Seeling u C. Wencker, Rechtsanwälte,

għal LH, minn S. Lohneis, Rechtsanwalt,

għall-Gvern Ġermaniż, minn J. Möller u S. K. Costanzo, bħala aġenti,

għall-Gvern Rumen, minn E. Gane, bħala aġent,

għall-Parlament Ewropew, minn O. Hrstková Šolcová, P. López-Carceller u B. Schäfer, bħala aġenti,

għall-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, minn T. Haas u K. Pleśniak, bħala aġenti,

għall-Kummissjoni Ewropea, minn K. Herrmann, H. Kranenborg u D. Nardi, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas‑27 ta’ Jannar 2022,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni u l-validità tat-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas‑27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data) (ĠU 2016, L 119, p. 1, u rettifika fil-ĠU 2018, L 127, p. 2, iktar ‘il quddiem ir-“RĠPD”).

2

Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ tilwima bejn Leistritz AG u LH, li kienet teżerċita l-funzjonijiet ta’ delega tal-protezzjoni tad-data fi ħdan din il-kumpannija, dwar it-terminazzjoni tal-kuntratt ta’ xogħol tagħha, immotivata minn organizzazzjoni mill-ġdid tas-servizzi tal-imsemmija kumpannija.

Il‑kuntest ġuridiku

Id‑dritt tal‑Unjoni

3

Il-premessi 10 u 97 tar-RĠPD jistipulaw:

“(10)

Sabiex ikun żgurat livell konsistenti u għoli ta’ protezzjoni tal-persuni fiżiċi u sabiex jitneħħew l-ostakoli għaċ-ċirkolazzjoni tad-data personali fl-Unjoni, il-livell ta’ protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ din id-data għandu jkun ekwivalenti fl-Istati Membri kollha. L-applikazzjoni konsistenti u omoġenea tar-regoli għall-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali għandha tkun żgurata fl-Unjoni kollha. […]

[…]

(97)

[…] [L-]uffiċjali tal-protezzjoni tad-data, kemm jekk ikunu impjegati tal-kontrollur kif ukoll jekk ma jkunux, għandhom ikunu f’pożizzjoni li jwettqu d-dmirijiet u l-kompiti tagħhom b’mod indipendenti”.

4

L-Artikolu 37 tar-RĠPD, intitolat “Ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data”, jaqra kif ġej:

“1.   Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jaħtru uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fi kwalunkwe każ fejn:

(a)

l-ipproċessar isir minn awtorità jew korp pubbliku, ħlief għal qrati li jaġixxu fil-kapaċità ġudizzjarja tagħhom;

(b)

l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f’operazzjonijiet ta’ pproċessar li, minħabba n-natura tagħhom, l-ambitu u/jew l-għanijiet tagħhom, jeħtieġu monitoraġġ regolari u sistematiku tas-suġġetti tad-data fuq skala kbira; jew

(c)

l-attivitajiet ewlenin tal-kontrollur jew tal-proċessur jikkonsistu f’ipproċessar fuq skala kbira ta’ kategoriji speċjali ta’ data skont l-Artikolu 9 jew ta’ data personali relatata ma’ kundanni kriminali u reati msemmija fl-Artikolu 10.

[…]

6.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jista’ jkun parti mill-persunal tal-kontrollur jew tal-proċessur, jew iwettaq il-kompiti tiegħu fuq il-bażi ta’ kuntratt ta’ servizz.

[…]”

5

L-Artikolu 38 tar-RĠPD, intitolat “Pożizzjoni tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data”, jipprevedi, fil-paragrafi 3 u 5 tiegħu:

“3.   Il-kontrollur u l-proċessur għandhom jiżguraw li l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data ma jirċievi l-ebda istruzzjoni dwar l-eżerċizzju ta’ dawk il-kompiti. Ma għandux jitkeċċa jew ikun penalizzat mill-kontrollur jew mill-proċessur minħabba t-twettiq tal-kompiti tiegħu. L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jirrapporta b’mod dirett lill-ogħla livell ta’ maniġment tal-kontrollur jew tal-proċessur.

[…]

5.   L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jkunu marbut b’segretezza jew b’kunfidenzjalità dwar il-qadi ta’ dmirijietu, skont il-liġi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru.”

6

L-Artikolu 39 tar-RĠPD, intitolat “Kompiti tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data”, jistabbilixxi fil-paragrafu 1(b) tiegħu:

“L-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għandu jkollu mill-inqas il-kompiti li ġejjin:

[…]

(b)

jissorvelja l-konformità ma’ dan ir-Regolament, ma’ dispożizzjonijiet oħra tal-Unjoni jew ta’ Stati Membri dwar il-protezzjoni tad-data u mal-politiki tal-kontrollur jew tal-proċessur fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali, inklużi l-assenjazzjoni tar-responsabbiltajiet, is-sensibilizzazzjoni u t-taħriġ tal-persunal involut fl-attivitajiet ta’ pproċessar, u l-verifiki relatati;

[…]”

Id‑dritt Ġermaniż

7

L-Artikolu 6 tal-Bundesdatenschutzgesetz (il-Liġi Federali dwar il-Protezzjoni tad-Data) tal‑20 ta’ Diċembru 1990 (BGB1. 1990 I, p. 2954), fil-verżjoni tiegħu fis-seħħ mill‑25 ta’ Mejju 2018 sal‑25 ta’ Novembru 2019 (BGB1. 2017 I, p. 2097) (iktar ’il quddiem il-“BDSG”), intitolat “Funzjoni”, jipprovdi, fil-paragrafu 4 tiegħu:

“L-uffiċjal(a) tal-protezzjoni tad-data jista’ jitneħħa mill-funzjonijiet tiegħu biss fil-kuntest ta’ applikazzjoni b’analoġija tal-Artikolu 626 tal-Bürgerliches Gesetzbuch [(il-Kodiċi Ċivili)], fil-verżjoni tiegħu ppubblikata fit‑2 ta’ Jannar 2002 (BGB1. 2002 I, p. 42, u rettifiki BGB1. 2002 I, p. 2909 u BGB1. 2003 I, p. 738). It-tkeċċija ta’ uffiċjal(a) tal-protezzjoni tad-data hija illegali, sakemm il-fatti ma jawtorizzawx lill-organu pubbliku jipproċedi bit-tkeċċija tiegħu(tagħha) għal raġuni serja mingħajr osservanza tal-perijodu ta’ preavviż. Wara t-terminazzjoni tal-funzjonijiet ta’ uffiċjal(a) tal-protezzjoni tad-data, it-tkeċċija hija illegali għal sena, sakemm l-organu pubbliku ma jkunx awtorizzat jipproċedi bit-tkeċċija għal raġuni serja mingħajr osservanza tal-perijodu ta’ preavviż”.

8

L-Artikolu 38 tal-BDSG, intitolat “Uffiċjali tal-protezzjoni tad-data ta’ organi mhux pubbliċi”, jipprevedi:

“(1)   B’żieda mal-Artikolu 37(1)(b) u (c) tar-[RĠPD], il-kontrollur u l-proċessur għandhom jaħtru uffiċjal(a) tal-protezzjoni tad-data normalment meta jimpjegaw tal-inqas għaxar persuni assenjati b’mod permanenti għall-ipproċessar awtomatiku ta’ data personali. […]

(2)   L-Artikolu 6(4), it-tieni sentenza tal-Artikolu 6(5) u l-Artikolu 6(6) huma applikabbli; madankollu, l-Artikolu 6(4) japplika biss meta l-ħatra ta’ uffiċjal(a) tal-protezzjoni tad-data hija obbligatorja”.

9

L-Artikolu 134 tal-Kodiċi Ċivili, fil-verżjoni tiegħu ppubblikata fit‑2 ta’ Jannar 2002 (iktar ’il quddiem il-“Kodiċi Ċivili”), intitolat “Projbizzjoni legali”, huwa fformulat kif ġej:

“Kull att ġuridiku li jmur kontra projbizzjoni legali huwa null sa fejn il-liġi ma tipprovdix mod ieħor”.

10

L-Artikolu 626 tal-Kodiċi Ċivili, intitolat “Xoljiment mingħajr preavviż għal raġuni serja”, jipprovdi:

“(1)   Kull parti għall-kuntratt tista’ xxolji r-relazzjoni ta’ xogħol għal raġuni serja mingħajr osservanza tal-perijodu ta’ preavviż meta, minħabba ċerti fatti, it-tkomplija tar-relazzjoni ta’ xogħol sal-iskadenza tal-perijodu ta’ preavviż jew sat-tmiem miftiehem tar-relazzjoni ta’ xogħol ma tistax tkun meħtieġa mill-parti li xxolji, fid-dawl taċ-ċirkustanzi kollha tal-każ inkwistjoni u fid-dawl tal-interessi taż-żewġ partijiet għall-kuntratt.

(2)   Ix-xoljiment jista’ jseħħ biss f’terminu ta’ ġimagħtejn. It-terminu jibda mill-mument li fih il-parti li tista’ tipproċedi bix-xoljiment issir taf bil-fatti rilevanti għax-xoljiment […]”

Il‑kawża prinċipali u d‑domandi preliminari

11

Leistritz hija kumpannija rregolata mid-dritt privat, li għandha l-obbligu li taħtar uffiċjal tal-protezzjoni tad-data skont id-dritt Ġermaniż. LH eżerċitat, ma’ din il-kumpannija, il-funzjonijiet ta’ “kap tad-dipartiment tal-affarijiet legali” mill‑15 ta’ Jannar 2018 u ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data mill‑1 ta’ Frar 2018.

12

Permezz ta’ ittra tat‑13 ta’ Lulju 2018, Leistritz keċċiet lil LH bi preavviż, b’effett mill‑15 ta’ Awwissu 2018, billi invokat miżura ta’ ristrutturazzjoni ta’ din il-kumpannija, li fil-kuntest tagħha l-attività interna ta’ konsulenza legali u s-servizz ta’ protezzjoni tad-data kienu esternalizzati.

13

Il-qrati li jiddeċiedu dwar il-mertu aditi minn LH bil-kontestazzjoni tal-validità tat-tkeċċija tagħha ddeċidew li din it-tkeċċija kienet invalida peress li, konformement mad-dispożizzjonijiet konġunti tal-Artikolu 38(2) u tat-tieni sentenza tal-Artikolu 6(4) tal-BDSG, LH setgħet biss, minħabba l-kwalità tagħha ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, titkeċċa mingħajr preavviż għal raġuni serja. Madankollu, il-miżura ta’ ristrutturazzjoni deskritta minn Leistritz ma tikkostitwixxix tali raġuni.

14

Il-qorti tar-rinviju, adita bir-rikors għal reviżjoni ppreżentat minn Leistritz, tosserva li, skont id-dritt Ġermaniż, it-tkeċċija ta’ LH hija nulla b’applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet u tal-Artikolu 134 tal-Kodiċi Ċivili. Madankollu, hija tirrileva li l-applikabbiltà tal-Artikolu 38(2) u tat-tieni sentenza tal-Artikolu 6(4) tal-BDSG tiddependi mill-kwistjoni dwar jekk id-dritt tal-Unjoni, u, b’mod partikolari, it-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD jawtorizzawx leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru li tissuġġetta t-tkeċċija ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għal kundizzjonijiet iktar stretti minn dawk previsti mid-dritt tal-Unjoni. Jekk dan ma huwiex il-każ, hija jkollha tilqa’ r-rikors għal reviżjoni.

15

Il-qorti tar-rinviju tippreċiża li d-dubji tagħha huma b’mod partikolari sostnuti bl-eżistenza ta’ diverġenza dottrinali nazzjonali. Minn naħa, l-opinjoni tal-maġġoranza tqis li l-protezzjoni speċjali kontra t-tkeċċija prevista mid-dispożizzjonijiet magħquda tal-Artikolu 38(2) u tat-tieni sentenza tal-Artikolu 6(4) tal-BDSG tikkostitwixxi regola sostantiva tad-dritt industrijali li fir-rigward tagħha l-Unjoni ma għandhiex kompetenza leġiżlattiva, b’tali mod li l-imsemmija dispożizzjonijiet ma jmorrux kontra t-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tal-RĠPD. Min-naħa l-oħra, skont il-proponenti tal-opinjoni minoritarja, ir-rabtiet bejn din il-protezzjoni u l-funzjoni ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data jidħlu f’kunflitt mad-dritt tal-Unjoni u jqajmu pressjoni ekonomika sabiex jinżamm għal żmien twil uffiċjal tal-protezzjoni tad-data ladarba dan ikun ġie nnominat.

16

F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Bundesarbeitsgericht (il-Qorti Industrijali Federali, il-Ġermanja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domandi preliminari li ġejjin:

(1)

It-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-[RĠPD] għandha tiġi interpretata fis-sens li tipprekludi dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali, bħalma huwa f’dan il-każ l-Artikolu 38(1) u (2) ikkunsidrat flimkien mat-tieni sentenza tal-Artikolu 6(4) tal-[BDSG], li tipprovdi li huwa inammissibbli x-xoljiment ordinarju tar-relazzjoni ta’ xogħol tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data mill-kontrollur, li jkun il-persuna li timpjega lil dan l-uffiċjal, u dan irrispettivament minn jekk dan ix-xoljiment ikunx dovut jew le għat-twettiq tal-kompiti tiegħu?

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda:

(2)

It-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-[RĠPD] tipprekludi wkoll tali dispożizzjoni tad-dritt nazzjonali meta l-ħatra tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data ma tkunx obbligatorja taħt l-Artikolu 37(1) ta’ dan ir-regolament iżda tkun meħtieġa biss bis-saħħa tad-dritt tal-Istat Membru?

Fil-każ li tingħata risposta fl-affermattiv għall-ewwel domanda:

(3)

It-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-[RĠPD] hija bbażata fuq bażi legali suffiċjenti, b’mod partikolari sa fejn tkopri l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data li jkollhom relazzjoni ta’ xogħol mal-kontrollur?”

Fuq id‑domandi preliminari

Fuq l‑ewwel domanda

17

Permezz tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk it-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD għandhiex tiġi interpretata fis-sens li tipprekludi leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi li kontrollur jew proċessur ma jistgħux jkeċċu uffiċjal tal-protezzjoni tad-data li huwa membru tal-persunal tagħhom ħlief għal raġuni serja, anki jekk it-tkeċċija ma hijiex marbuta mal-eżerċizzju tal-kompiti ta’ dan l-uffiċjal.

18

Bħalma jirriżulta minn ġurisprudenza stabbilita, għall-interpretazzjoni ta’ dispożizzjoni tad-dritt tal-Unjoni, għandhom jittieħdu inkunsiderazzjoni mhux biss il-kliem tagħha konformement mat-tifsira normali tagħha fil-lingwa ta’ kuljum, iżda wkoll il-kuntest tagħha u l-għanijiet imfittxija mil-leġiżlazzjoni li tagħmel parti minnha (sentenza tat‑22 ta’ Frar 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd et, C‑160/20, EU:C:2022:101, punt 29 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

19

Fl-ewwel lok, fir-rigward tal-formulazzjoni tad-dispożizzjoni inkwistjoni, għandu jitfakkar li l-Artikolu 38(3) tar-RĠPD jipprovdi, fit-tieni sentenza tiegħu, li “[l-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data] [m]a għandux jitkeċċa jew ikun penalizzat mill-kontrollur jew mill-proċessur minħabba t-twettiq tal-kompiti tiegħu”.

20

Qabelxejn, għandu jiġi rrilevat li r-RĠPD ma jiddefinixxix it-termini “jitkeċċa”, “ippenalizzat” u “minħabba t-twettiq tal-kompiti tiegħu”, li jinsabu f’din it-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3).

21

Madankollu, l-ewwel, konformement mas-sens ta’ dawn it-termini fil-lingwaġġ ta’ kuljum, il-projbizzjoni imposta fuq il-kontrollur jew il-proċessur li jkeċċi lil uffiċjal tal-protezzjoni tad-data mill-funzjonijiet tiegħu jew li jippenalizzah tfisser, kif irrileva l-Avukat Ġenerali, essenzjalment, fil-punti 24 u 26 tal-konklużjonijiet tiegħu, li dan l-uffiċjal għandu jiġi protett kontra kull deċiżjoni li permezz tagħha jintemmu l-funzjonijiet tiegħu, li permezz tagħha huwa jsofri żvantaġġ jew li tikkostitwixxi sanzjoni.

22

F’dan ir-rigward, tista’ tikkostitwixxi tali deċiżjoni miżura ta’ tkeċċija ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data li tittieħed mill-persuna li timpjegah u li ttemm ir-relazzjoni ta’ xogħol eżistenti bejn dan l-uffiċjal u din il-persuna li timpjega kif ukoll, għaldaqstant, anki l-funzjoni ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data fi ħdan l-impriża kkonċernata.

23

It-tieni, għandu jiġi kkonstatat li t-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD tapplika mingħajr distinzjoni kemm għall-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data li huwa membru tal-persunal tal-kontrollur jew tal-proċessur kif ukoll għal dak li jeżerċita l-funzjonijiet tiegħu abbażi ta’ kuntratt ta’ servizz konkluż ma’ dawn tal-aħħar, konformement mal-Artikolu 37(6) tar-RĠPD.

24

Minn dan isegwi li t-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD hija intiża li tapplika għar-relazzjonijiet bejn uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u kontrollur jew proċessur, indipendentement min-natura tar-relazzjoni ta’ xogħol li tgħaqqad lil dan l-uffiċjal ma’ dawn tal-aħħar.

25

It-tielet, għandu jiġi rrilevat li din id-dispożizzjoni tistabbilixxi limitu li jikkonsisti, kif enfasizza l-Avukat Ġenerali, essenzjalment, fil-punt 29 tal-konklużjonijiet tiegħu, f’li tipprojbixxi t-tkeċċija ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data għal raġuni bbażata fuq it-twettiq tal-kompiti tiegħu, li jinkludu, b’mod partikolari, skont l-Artikolu 39(1)(b) tar-RĠPD, il-kontroll tal-osservanza tad-dispożizzjonijiet tad-dritt tal-Unjoni jew tad-dritt tal-Istati Membri fil-qasam ta’ protezzjoni tad-data kif ukoll tar-regoli interni tal-kontrollur jew tal-proċessur fil-qasam ta’ protezzjoni tad-data personali.

26

Fit-tieni lok, f’dak li jirrigwarda l-għan imfittex mit-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD, għandu jiġi enfasizzat, l-ewwel, li l-premessa 97 ta’ dan tal-aħħar tistabbilixxi li l-uffiċjali tal-protezzjoni tad-data, kemm jekk huma impjegati tal-kontrollur kif ukoll jekk ma humiex, għandhom ikunu f’pożizzjoni li jeżerċitaw il-funzjonijiet u l-kompiti tagħhom b’indipendenza sħiħa. F’dan ir-rigward, tali indipendenza għandha neċessarjament tippermettilhom jeżerċitaw il-kompiti tagħhom konformement mal-għan tar-RĠPD, li huwa intiż, b’mod partikolari, bħalma jirriżulta mill-premessa 10 tiegħu, li jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-persuni fiżiċi fi ħdan l-Unjoni u, għal dan l-għan, li tiġi żgurata applikazzjoni koerenti u omoġena tar-regoli ta’ protezzjoni tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali ta’ dawn il-persuni fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali fl-Unjoni kollha (sentenza tas‑6 ta’ Ottubru 2020, La Quadrature du Net et, C‑511/18, C‑512/18 u C‑520/18, EU:C:2020:791, punt 207 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

27

It-tieni, l-għan intiż li tiġi żgurata l-indipendenza funzjonali tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, kif jirriżulta mit-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD, jirriżulta wkoll minn dawn l-ewwel u t-tielet sentenzi ta’ dan l-Artikolu 38(3), li jimponu li dan l-uffiċjal ma jirċievi ebda struzzjoni f’dak li jirrigwarda l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u għandu jirrapporta direttament lill-ogħla livell tal-amministrazzjoni tal-kontrollur jew tal-proċessur, kif ukoll mill-imsemmi Artikolu 38(5), li jipprevedi, fir-rigward ta’ dan l-eżerċizzju, li l-imsemmi uffiċjal huwa suġġett għas-sigriet professjonali jew għal obbligu ta’ kunfidenzjalità.

28

Għalhekk, it-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD, billi tipproteġi lill-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data minn kull deċiżjoni li ttemm il-funzjonijiet tiegħu, iġġiegħlu jsofri żvantaġġ jew li tikkostitwixxi sanzjoni, meta tali deċiżjoni tkun marbuta mal-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, għandha titqies li hija intiża essenzjalment li tippreżerva l-indipendenza funzjonali tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data u, għaldaqstant, li tiggarantixxi l-effettività tad-dispożizzjonijiet tar-RĠPD. Min-naħa l-oħra, din id-dispożizzjoni ma għandhiex l-għan li tirregola globalment ir-relazzjonijiet ta’ xogħol bejn kontrollur jew proċessur u membri tal-persunal tiegħu, li jistgħu jiġu affettwati biss b’mod anċillari, sa fejn strettament neċessarju għat-twettiq ta’ dawn l-għanijiet.

29

Din l-interpretazzjoni hija kkorroborata, fit-tielet lok, mill-kuntest li tidħol fih l-imsemmija dispożizzjoni u, b’mod partikolari, mill-bażi legali li abbażi tagħha l-leġiżlatur tal-Unjoni adotta r-RĠPD.

30

Fil-fatt, mill-preambolu tar-RĠPD isegwi li dan ġie adottat abbażi tal-Artikolu 16 TFUE, li l-paragrafu 2 tiegħu jipprevedi b’mod partikolari li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, li jaġixxu konformement mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja, għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar, minn naħa, il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, il-korpi u l-organi tal-Unjoni, kif ukoll mill-Istati Membri fl-eżerċizzju ta’ attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-dritt tal-Unjoni u, min-naħa l-oħra, mal-moviment liberu ta’ din id-data.

31

Min-naħa l-oħra, ’il barra mill-protezzjoni speċifika tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data prevista fit-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD, l-iffissar ta’ regoli dwar il-protezzjoni kontra t-tkeċċija ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data impjegat minn kontrollur jew minn proċessur la jaqa’ taħt il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar tad-data personali u lanqas taħt il-moviment liberu ta’ din id-data, iżda fil-qasam tal-politika soċjali.

32

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar, minn naħa, li, skont l-Artikolu 4(2)(b) TFUE, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom, fil-qasam tal-politika soċjali, għall-aspetti ddefiniti fit-Trattat FUE, kompetenza kondiviża, fis-sens tal-Artikolu 2(2) TFUE. Min-naħa l-oħra, kif jispeċifika l-Artikolu 153(1)(d) TFUE, l-Unjoni ssostni u tikkompleta l-azzjoni tal-Istati Membri fil-qasam tal-protezzjoni tal-ħaddiema fil-każ ta’ xoljiment tal-kuntratt ta’ xogħol (ara, b’analoġija, is-sentenza tad‑19 ta’ Novembru 2019, TSN u AKT, C‑609/17 u C‑610/17, EU:C:2019:981, punt 47).

33

Madankollu, bħalma jirriżulta mill-Artikolu 153(2)(b) TFUE, huwa permezz ta’ direttivi li l-Parlament u l-Kunsill jistgħu jistabbilixxu rekwiżiti minimi f’dan ir-rigward, liema rekwiżiti minimi ma jistgħux, skont il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, fid-dawl tal-Artikolu 153(4) TFUE, jipprekludu lil Stat Membru milli jżomm jew jistabbilixxi miżuri ta’ protezzjoni iktar stretti, kompatibbli mat-Trattati (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tad‑19 ta’ Novembru 2019, TSN u AKT, C‑609/17 u C‑610/17, EU:C:2019:981, punt 48).

34

Minn dan isegwi, bħalma enfasizza, essenzjalment, l-Avukat Ġenerali fil-punt 44 tal-konklużjonijiet tiegħu, li kull Stat Membru huwa liberu, fl-eżerċizzju tal-kompetenza tiegħu adottata, li jipprevedi dispożizzjonijiet partikolari iktar protettivi fil-qasam tat-tkeċċija tal-uffiċjal tal-protezzjoni tad-data, sakemm dawn id-dispożizzjonijiet ikunu kompatibbli mad-dritt tal-Unjoni u, b’mod partikolari, mad-dispożizzjonijiet tar-RĠPD, b’mod partikolari mat-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tiegħu.

35

B’mod partikolari, bħalma rrileva l-Avukat Ġenerali fil-punti 50 u 51 tal-konklużjonijiet tiegħu, tali protezzjoni ikbar ma tistax tikkomprometti t-twettiq tal-għanijiet tar-RĠPD. Issa, dan ikun il-każ jekk din tkun tipprekludi kull tkeċċija, minn kontrollur jew minn proċessur, ta’ uffiċjal tal-protezzjoni tad-data li ma jkollux iktar il-kwalitajiet professjonali meħtieġa sabiex iwettaq il-kompiti tiegħu jew li ma jwettaqx dawn il-funzjonijiet konformement mad-dispożizzjonijiet tar-RĠPD.

36

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li t-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-RĠPD għandha tiġi interpretata fis-sens li ma tipprekludix leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi li kontrollur jew proċessur ma jistax ikeċċi uffiċjal tal-protezzjoni tad-data li huwa membru tal-persunal tiegħu ħlief għal raġuni serja, anki jekk it-tkeċċija ma hijiex marbuta mal-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta’ dan l-uffiċjal, sakemm tali leġiżlazzjoni ma tikkompromettix it-twettiq tal-għanijiet tar-RĠPD.

Fuq it‑tieni u t‑tielet domanda

37

Fid-dawl tar-risposta mogħtija għall-ewwel domanda, ma hemmx lok li tingħata risposta għat-tieni u għat-tielet domanda.

Fuq l‑ispejjeż

38

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

 

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

 

It-tieni sentenza tal-Artikolu 38(3) tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas‑27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni tal-persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li jħassar id-Direttiva 95/46/KE (Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data), għandha tiġi interpretata fis-sens li ma tipprekludix leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprevedi li kontrollur jew proċessur ma jistax ikeċċi uffiċjal tal-protezzjoni tad-data li huwa membru tal-persunal tiegħu ħlief għal raġuni serja, anki jekk it-tkeċċija ma hijiex marbuta mal-eżerċizzju tal-funzjonijiet ta’ dan l-uffiċjal, sakemm tali leġiżlazzjoni ma tikkompromettix it-twettiq tal-għanijiet ta’ dan ir-regolament.

 

Firem


( *1 ) Lingwa tal-kawża: il-Ġermaniż.