SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba’ Awla)

11 ta’ Marzu 2021 ( *1 )

“Rinviju għal deċiżjoni preliminari – Tassazzjoni – Taxxa fuq il-valur miżjud (VAT) – Direttiva 2006/112/KE – Artikolu 9 – Persuna taxxabbli – Kunċett – Artikolu 11 – Grupp tal-VAT – Stabbiliment prinċipali li jappartjeni għal grupp tal-VAT li l-fergħa tiegħu ma tagħmilx parti minnu – Stabbiliment prinċipali li jipprovdi servizzi lill-fergħa u li jimputalha l-ispejjeż ta’ dawn is-servizzi”

Fil-Kawża C‑812/19,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Högsta förvaltningsdomstolen (il-Qorti Amministrattiva Suprema, l-Isvezja), permezz ta’ deċiżjoni tal‑24 ta’ Ottubru 2019, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fl‑4 ta’ Novembru 2019, fil-proċedura

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial,

vs

Skatteverket,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Is-Seba’ Awla),

komposta minn A. Kumin, President tal-Awla, T. von Danwitz (Relatur) u P. G. Xuereb, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Tanchev,

Reġistratur: A. Calot Escobar,

wara li rat il-proċedura bil-miktub,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

għal Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, minn T. Karlsson,

għals-Skatteverket, minn K. Alvesson, bħala aġent,

għall-Gvern Daniż, minn J. Nymann-Lindegren, P. Jespersen u S. Wolff, bħala aġenti,

għall-Gvern Franċiż, minn E. Toutain u E. de Moustier, bħala aġenti,

għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn P. Gentili, avvocato dello Stato,

għall-Kummissjoni Ewropea, minn R. Lyal, K. Simonsson u G. Tolstoy, bħala aġenti,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema’ l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata’ mingħajr konklużjonijiet

tagħti l-preżenti

Sentenza

1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 2(1), tal-Artikolu 9(1) u tal-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat‑28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud (ĠU 2006, L 347, p. 1, rettifika fil ĠU 2007, L 335, p. 60, iktar ’il quddiem id-“Direttiva VAT”).

2

Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ tilwima bejn, minn naħa, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, fergħa Svediża tal-kumpannija Daniża Danske Bank A/S u, min-naħa l-oħra, is-Skatteverket (l-Aġenzija tat-Taxxi, l-Isvezja), dwar deċiżjoni fiskali li nħarġet mis-Skatterättsnämnden (il-Kummissjoni tad-Dritt Fiskali, l-Isvezja) li tirrigwarda l-mervärdesskattelagen (1994:200) (il-Liġi dwar it-Taxxa Fuq il-Valur Miżjud (1994:200).

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3

L-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva VAT jipprovdi:

“It-transazzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu soġġetti għall-VAT: […]

ċ)

il-provvista ta’ servizzi bi ħlas fit-territorju ta’ Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali.”

4

L-Artikolu 9(1) ta’ din id-direttiva, jipprevedi:

“‘Persuna taxxabbli’ għandha tfisser kull persuna li, b’mod indipendenti, twettaq fi kwalunkwe post kwalunkwe attività ekonomika, ikun x’ikun l-iskop jew ir-riżultati ta’ dik l-attività.

Kwalunkwe attività ta’ produtturi, kummerċjanti jew persuni li jagħtu servizzi, inklużi attivitajiet fil-minjieri u fl-agrikoltura u attivitajiet fil-professjonijiet, għandhom jitqiesu bħala ‘attività ekonomika’. L-isfruttament ta’ proprjetà tanġibbli jew intanġibbli għal skopijiet ta’ dħul minnha fuq bażi kontinwa għandha b’mod partikolari titqies bħala attività ekonomika.”

5

Skont l-Artikolu 11 tal-imsemmija direttiva:

“Wara konsultazzjoni mal-Kumitat Konsultattiv tal-VAT, kull Stat Membru jista’ jikkunsidra bħala persuna taxxabbli waħedha kwalunkwe persuni stabbiliti fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru li, filwaqt li huma indipendenti legalment, ikollhom x’jaqsmu mill-qrib ma’ xulxin b’rabtiet finanzjarji, ekonomiċi u organizzattivi.

Stat Membru li jeżerċita l-għażla prevista fl-ewwel paragrafu, jista’ jadotta kwalunkwe miżura meħtieġa biex jimpedixxi l-evażjoni jew l-evitar tat-taxxa permezz ta’ l-użu ta’ din id-dispożizzjoni.”

Id-dritt Daniż

6

Fid-Danimarka, l-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT ġie traspost permezz tal-Artikolu 47(4) tal-lov om merværdiafgift (il-Liġi dwar it-Taxxa Fuq il-Valur Miżjud). Din id-dispożizzjoni tawtorizza b’mod partikolari diversi persuni taxxabbli li għandhom l-istess proprjetarju sabiex jirreġistraw grupp tal-VAT Daniż. Minn dan il-paragrafu jirriżulta wkoll li l-grupp jista’ jirrigwarda biss impriżi li huma stabbiliti fid-Danimarka, b’tali mod li stabbiliment prinċipali jew fergħa jistgħu jsiru biss membri ta’ grupp tal-VAT Daniż jekk jikkostitwixxu stabbilimenti permanenti fit-territorju Daniż.

Il-kawża prinċipali u d-domanda preliminari

7

Danske Bank hija kumpannija li l-istabbiliment prinċipali tagħha jinsab fid-Danimarka. Hija teżerċita l-attività tagħha fl-Isvezja permezz ta’ fergħa, Danske Bank, Danmark, Sverige Filial, stabbilita f’dan l-aħħar Stat Membru. L-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank jagħmel parti minn grupp tal-VAT Daniż (iktar ’il quddiem il-“grupp tal-VAT Daniż inkwistjoni”), ikkostitwit skont il-leġiżlazzjoni Daniża li tittrasponi l-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT. Il-fergħa Svediża tagħha ma tagħmilx parti minn grupp tal-VAT Svediż.

8

Danske Bank tuża pjattaforma informatika fil-kuntest tal-attività tagħha fil-pajjiżi Skandinavi. Din il-pjattaforma hija fil-parti l-kbira komuni għall-istabbilimenti kollha ta’ din il-kumpannija. L-ispejjeż marbuta mal-użu tal-imsemmija pjattaforma mill-fergħa Svediża għall-bżonnijiet tal-attivitajiet tagħha fl-Isvezja huma imputati lilha mill-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank.

9

It-talba għal deċiżjoni fiskali mressqa quddiem il-Kummissjoni tad-Dritt Fiskali mill-fergħa Svediża ta’ Danske Bank kellha b’mod partikolari l-għan li tiddetermina jekk il-fatt li l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank jagħmel parti minn grupp tal-VAT Daniż kienx jimplika li dan il-grupp għandu, għall-finijiet tal-applikazzjoni tal-Liġi dwar it-Taxxa Fuq il-Valur Miżjud (1994:200), jiġi kkunsidrat bħala persuna taxxabbli distinta minn din il-fergħa. Din tal-aħħar riedet ukoll tkun taf jekk is-servizzi pprovduti mill-grupp tal-VAT, li l-ispejjeż tagħhom huma imputati lilha, kellhomx jiġu kkunsidrati bħala servizzi pprovduti għall-finijiet tal-VAT u jekk hija kellhiex tħallas il-VAT fl-Isvezja, bħala persuna li tirċievi s-servizzi.

10

Permezz tad-deċiżjoni tagħha tat‑23 ta’ Novembru 2018, il-Kummissjoni tad-Dritt Fiskali kkonstatat li l-grupp tal-VAT Daniż inkwistjoni, li minnu jifforma parti l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank, minn naħa, u l-fergħa Svediża ta’ din il-kumpannija, min-naħa l-oħra, kellhom jiġu kkunsidrati bħala żewġ persuni taxxabbli distinti. Meta ssieħeb mal-grupp tal-VAT Daniż inkwistjoni konformement mal-leġiżlazzjoni Daniża, għall-finijiet tal-VAT, l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank issepara ruħu mill-fergħa Svediża tiegħu. L-imsemmija kummissjoni kkonstatat ukoll li s-servizzi pprovduti mill-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank, li l-ispejjeż tagħhom huma imputati lill-fergħa Svediża, għandhom jitqiesu bħala provvisti ta’ servizzi għall-finijiet tal-VAT.

11

Il-fergħa Svediża ta’ Danske Bank ikkontestat id-deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-Dritt Fiskali quddiem il-Högsta förvaltningsdomstolen (il-Qorti Amministrattiva Suprema, l-Isvezja), billi sostniet li l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank u din il-fergħa kellhom jitqiesu bħala persuna taxxabbli waħda u li s-servizzi pprovduti lil din il-fergħa mill-imsemmi stabbiliment prinċipali ma kellhomx jitqiesu bħala provvista ta’ servizzi għall-finijiet tal-VAT. L-imsemmija fergħa ma teżerċitax attività ekonomika indipendenti u ma tagħmilx parti minn grupp tal-VAT fl-Isvezja, b’tali mod li ma tistax tiġi sseparata mill-istabbiliment prinċipali kkonċernat.

12

L-Aġenzija tat-Taxxi talbet il-konferma tal-imsemmija deċiżjoni. Skont il-leġiżlazzjoni Daniża, huma biss l-istabbilimenti li jinsabu fid-Danimarka li jistgħu jsiru membri ta’ grupp tal-VAT Daniż. Għaldaqstant, il-fergħa Svediża ta’ Danske Bank ma tagħmilx parti minn dan il-grupp, b’tali mod li ma tistax titqies bħala persuna taxxabbli waħda mal-istabbiliment prinċipali ta’ din il-kumpannija.

13

Il-qorti tar-rinviju tosserva li żewġ interpretazzjonijiet tad-dispożizzjonijiet rilevanti huma possibbli. L-ewwel interpretazzjoni possibbli ta’ dawn id-dispożizzjonijiet tikkonsisti fil-kunsiderazzjoni, b’applikazzjoni tal-ġurisprudenza li tirriżulta mis-sentenza tat‑23 ta’ Marzu 2006, FCE Bank (C‑210/04, EU:C:2006:196), li l-fergħa Svediża, li ma hijiex indipendenti mill-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank u ma tagħmilx parti minn grupp tal-VAT fl-Isvezja, tagħmel parti mill-istess persuna taxxabbli bħall-imsemmi stabbiliment, anki jekk dan tal-aħħar huwa membru ta’ grupp tal-VAT Daniż. It-tieni interpretazzjoni possibbli tikkonsisti fil-kunsiderazzjoni li, billi ngħaqad mal-grupp tal-VAT Daniż inkwistjoni, għall-finijiet tal-VAT, l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank huwa issa separat mill-persuna taxxabbli li l-imsemmi stabbiliment u l-fergħa Svediża huma, bħala prinċipju, meqjusa li jikkostitwixxu flimkien f’dak li jirrigwarda t-tranżazzjonijiet imwettqa bejniethom.

14

Għalhekk, fis-sentenza tagħha tas‑17 ta’ Settembru 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C‑7/13, EU:C:2014:2225), il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li fergħa li ma hijiex indipendenti mill-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija barranija, iżda li tagħmel parti minn grupp tal-VAT fi Stat Membru, tifforma persuna taxxabbli waħda mal-membri ta’ dan il-grupp, b’tali mod li s-servizzi pprovduti lilha bi ħlas mill-istabbiliment prinċipali għandhom jitqiesu li twettqu mhux favur il-fergħa, iżda favur il-grupp tal-VAT. Għaldaqstant, dawn huma tranżazzjonijiet bejn żewġ persuni taxxabbli distinti. Issa, din is-sentenza tikkonċerna sitwazzjoni li fiha l-fergħa tagħmel parti minn grupp tal-VAT, filwaqt li, f’din il-kawża, huwa l-istabbiliment prinċipali li jagħmel parti minn tali grupp.

15

Il-qorti tar-rinviju ssemmi wkoll il-linji gwida li jirriżultaw mill‑105 laqgħa tal-Kumitat tal-VAT, tas‑26 ta’ Ottubru 2015, li minnhom jirriżulta li dan tal-aħħar qies, b’maġġoranza kbira, li f’każ bħal dak li hija adita bih, il-grupp tal-VAT li għalih jappartjeni l-istabbiliment prinċipali li jinsab fi Stat Membru u l-fergħa li tinsab fi Stat Membru ieħor għandhom jitqiesu li huma żewġ persuni taxxabbli distinti.

16

F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Högsta förvaltningsdomstolen (il-Qorti Amministrattiva Suprema, l-Isvezja) iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:

“Fergħa Żvediża ta’ bank li għandu l-istabbiliment prinċipali tiegħu fi Stat Membru ieħor għajr [ir-Renju tal-] Isvezja hija, meta l-istabbiliment prinċipali huwa parti minn grupp ta’ VAT fl-Istat Membru l-ieħor, filwaqt li l-fergħa Svediża ma hija membru ta’ ebda grupp ta’ VAT fl-Isvezja, titiqes bħala persuna taxxabbli separata meta l-istabbiliment prinċipali jipprovdi lill-fergħa b’servizzi li l-ispejjeż huma imputati lill-fergħa?”

Fuq id-domanda preliminari

17

Permezz tad-domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT għandhomx jiġu interpretati fis-sens li, għall-finijiet tal-VAT, l-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija, li tinsab fi Stat Membru u li tagħmel parti minn grupp tal-VAT ikkostitwit abbażi ta’ dan l-Artikolu 11, u l-fergħa ta’ din il-kumpannija, stabbilita fi Stat Membru ieħor, għandhomx jitqiesu bħala persuni taxxabbli distinti meta dan l-istabbiliment prinċipali jipprovdi lill-imsemmija fergħa servizzi li l-ispejjeż tagħhom huma imputati lilha.

18

Sabiex tingħata risposta għal din id-domanda, għandu jitfakklar li, skont l-Artikolu 2(1)(ċ) tad-Direttiva VAT hija suġġetti għall-VAT il-provvista ta’ servizzi mwettqa bi ħlas fit-territorju ta’ Stat Membru minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali.

19

Skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 9(1) ta’ din id-direttiva, “persuna taxxabbli” tfisser kull persuna li, b’mod indipendenti, twettaq fi kwalunkwe post, attività ekonomika, irrispettivament mill-iskopijiet jew mir-riżultat ta’ din l-attività.

20

Fir-rigward ta’ provvista ta’ servizzi bejn l-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija, li tinsab fi Stat Membru, u fergħa tagħha, li tinsab fi Stat Membru ieħor, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li tali provvista ta’ servizzi hija taxxabbli biss jekk ikun hemm relazzjoni legali bejn il-fornitur u l-benefiċjarju li matulha jkun hemm skambju ta’ servizzi reċiproċi. Fin-nuqqas ta’ relazzjoni legali bejn fergħa u s-sede tagħha, li flimkien jifformaw persuna taxxabbli waħda, is-servizzi reċiproċi skambjati bejn dawn l-entitajiet jikkostitwixxu flussi interni mhux taxxabbli, bid-differenza tat-tranżazzjonijiet intaxxati, imwettqa ma’ terzi (sentenza tal‑24 ta’ Jannar 2019, Morgan Stanley levat Co. International, C‑165/17, EU:C:2019:58, punti 37 u 38 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

21

Sabiex jiġi stabbilit jekk teżistix tali relazzjoni legali, għandu jiġi vverifikat jekk il-fergħa twettaqx attività ekonomika indipendenti. F’dan ir-rigward, għandu jiġi eżaminat jekk din tistax tiġi kkunsidrata bħala awtonoma, b’mod partikolari sa fejn hija ssostni r-riskju ekonomiku li jirriżulta mill-attività tagħha (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat‑23 ta’ Marzu 2006, FCE Bank, C‑210/04, EU:C:2006:196, punt 35, kif ukoll tal‑24 ta’ Jannar 2019, Morgan Stanley & Co. International, C‑165/17, EU:C:2019:58, punt 35 u l-ġurisprudenza ċċitata).

22

Madankollu, fir-rigward tal-klassifikazzjoni tar-relazzjoni legali eżistenti bejn l-istabbiliment prinċipali u l-fergħa ta’ kumpannija, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni wkoll l-appartenenza eventwali tagħhom għal grupp tal-VAT ikkostitwit skont l-ewwel paragrafu tal-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT.

23

Skont din id-dispożizzjoni, kull Stat Membru jista’ jqis bħala persuna taxxabbli waħda l-persuni stabbiliti fit-territorju tiegħu li huma indipendenti mill-perspettiva legali, iżda li huma marbuta mill-qrib bejniethom fuq il-livell finanzjarju, ekonomiku u ta’ organizzazzjoni.

24

Il-formulazzjoni stess tal-imsemmi Artikolu 11 jinkludi limitazzjoni territorjali, b’tali mod li Stat Membru ma jistax jipprevedi li grupp tal-VAT ikun jinkludi persuni stabbiliti fi Stat Membru ieħor. Għalhekk, kif jirriżulta mill-atti tal-proċess li għandha l-Qorti tal-Ġustizzja, skont il-leġiżlazzjoni Daniża li tittrasponi din id-dispożizzjoni, huma biss l-istabbilimenti permanenti li jinsabu fid-Danimarka li jistgħu jagħmlu parti minn grupp tal-VAT Daniż.

25

Fir-rigward tal-effetti tal-appartenenza għal grupp tal-VAT ikkostitwit skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li tali grupp jifforma persuna taxxabbli waħda. L-assimilazzjoni għal persuna taxxabbli waħda teskludi li l-membri tal-grupp tal-VAT ikomplu jissottomettu separatament dikjarazzjonijiet tal-VAT u jibqgħu jiġu identifikati, fil-grupp jew barra l-grupp tagħhom, bħala persuni taxxabbli, peress li hija l-persuna taxxabbli waħda li hija awtorizzata tissottometti l-imsemmija dikjarazzjonijiet. (sentenza tas‑17 ta’ Settembru 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punti 28 u 29 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata).

26

Minn dan isegwi li, meta l-istabbiliment prinċipali u l-fergħa ta’ kumpannija jinsabu fi Stati Membri differenti u meta wieħed minnhom ikun jappartjeni għal grupp tal-VAT, ir-relazzjoni legali bejniethom għandha tiġi evalwata billi tittieħed inkunsiderazzjoni, minn naħa, l-assimilazzjoni ta’ dan il-grupp għal persuna taxxabbli waħda u, min-naħa l-oħra, il-limiti territorjali ta’ dan il-grupp.

27

F’dan ir-rigward, il-Qorti tal-Ġustizzja ddeċidiet li l-provvista ta’ servizzi minn stabbiliment prinċipali stabbilit f’pajjiż terz lill-fergħa tiegħu stabbilita fi Stat Membru tikkostitwixxi tranżazzjoni taxxabbli meta din il-fergħa tkun membru ta’ grupp tal-VAT (sentenza tas‑17 ta’ Settembru 2014, Skandia America (USA), filial Sverige, C‑7/13, EU:C:2014:2225, punt 32). Issa, il-prinċipju stabbilit f’din is-sentenza japplika wkoll meta l-provvista ssir bejn stabbiliment prinċipali, li jinsab fi Stat Membru u li jappartjeni għal grupp tal-VAT fi ħdanu, u fergħa stabbilita fi Stat Membru ieħor.

28

F’dan il-każ, l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank jagħmel parti mill-grupp tal-VAT Daniż inkwistjoni. Minħabba l-appartenenza tiegħu għal dan il-grupp tal-VAT, għandu jiġi kkunsidrat, għall-finijiet tal-VAT, li huwa dan il-grupp li jipprovdi s-servizzi inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

29

Barra minn hekk, fid-dawl tal-limiti territorjali li jirriżultaw mill-ewwel paragrafu tal-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT, il-fergħa Svediża ta’ Danske Bank ma tistax titqies li tagħmel parti mill-grupp tal-VAT Daniż inkwistjoni.

30

Għaldaqstant, għall-finijiet tal-VAT, il-grupp tal-VAT Daniż li għalih jappartjeni l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank, minn naħa, u l-fergħa Svediża ta’ din il-kumpannija, min-naħa l-oħra, ma jistgħux jitqiesu li huma jifformaw flimkien persuna taxxabbli waħda.

31

L-ebda argument imressaq minn Danske Bank ma jista’ jikkontesta din il-konklużjoni.

32

Qabel kollox, Danske Bank issostni li s-sitwazzjoni li wasslet għas-sentenza tas‑17 ta’ Settembru 2014, Skandia America (USA), filial Sverige (C‑7/13, EU:C:2014:2225), u dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali huma differenti, fatt li jiġġustifika trattament differenti. Issa, la l-fatt li, fil-kawża prinċipali, kuntrarjament għal dak li kien il-każ fil-kawża li tat lok għal din is-sentenza, ma hijiex il-fergħa, iżda l-istabbiliment prinċipali ta’ Danske Bank li jagħmel parti mill-grupp tal-VAT, u lanqas il-fatt li l-imsemmi stabbiliment prinċipali ma jinsabx fi Stat terz, iżda fi Stat Membru, ma huma ta’ natura li jikkontestaw is-soluzzjoni adottata fl-imsemmija sentenza, fid-dawl tal-limiti territorjali speċifiċi għall-gruppi kkostitwiti skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT.

33

Sussegwentement, kuntrarjament għal dak li ssostni Danske Bank, għalkemm il-formulazzjoni tal-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT tipprekludi li Stat Membru jestendi l-portata ta’ grupp tal-VAT għal entitajiet stabbiliti barra mit-territorju tiegħu, xorta jibqa’ l-fatt li l-eżistenza ta’ grupp tal-VAT f’dan l-Istat Membru għandha, jekk ikun il-każ, tittieħed inkunsiderazzjoni għall-finijiet tat-tassazzjoni fi Stati Membri oħra, b’mod partikolari meta dawn tal-aħħar jevalwaw l-obbligi fiskali ta’ fergħa stabbilita fit-territorju tagħhom.

34

Fl-aħħar nett, fir-rigward tal-prinċipju ta’ newtralità fiskali, ukoll invokat minn Danske Bank, għandu jitfakkar li dan jikkostitwixxi prinċipju fundamentali tas-sistema komuni tal-VAT li jipprekludi li tranżazzjonijiet ekonomiċi li jixxiebhu, li jkunu jinsabu konsegwentement f’kompetizzjoni ma’ xulxin, jiġu ttrattati b’mod differenti f’dak li jirrigwarda l-VAT (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat‑22 ta’ Mejju 2008, Ampliscientifica u Amplifin, C‑162/07, EU:C:2008:301, punt 25 kif ukoll il-ġurisprudenza ċċitata). Issa, fid-dawl tal-effetti tal-istabbiliment ta’ grupp tal-VAT kif ukoll tal-limiti territorjali ta’ dan tal-aħħar, tranżazzjoni li sseħħ bejn il-fergħa ta’ Danske Bank li tinsab fl-Isvezja u l-grupp tal-VAT Daniż inkwistjoni, li minnu jagħmel parti l-istabbiliment prinċipali ta’ din il-kumpannija, ma tistax titqies li tixbah tranżazzjoni li sseħħ bejn fergħa u stabbiliment prinċipali li ma jagħmilx parti minn grupp tal-VAT.

35

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, ir-risposta għad-domanda magħmula għandha tkun li l-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 11 tad-Direttiva VAT għandhom jiġu interpretati fis-sens li, għall-finijiet tal-VAT, l-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija, li tinsab fi Stat Membru u li tagħmel parti minn grupp tal-VAT ikkostitwit abbażi ta’ dan l-Artikolu 11, u l-fergħa ta’ din il-kumpannija, stabbilita fi Stat Membru ieħor, għandhom jitqiesu li huma persuni taxxabbli distinti meta dan l-istabbiliment prinċipali jipprovdi lill-imsemmija fergħa servizzi li l-ispejjeż tagħhom huma imputati lilha.

Fuq l-ispejjeż

36

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

 

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi:

 

L-Artikolu 9(1) u l-Artikolu 11 tad-Direttiva tal-Kunsill 2006/112/KE tat‑28 ta’ Novembru 2006 dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud għandhom jiġu interpretati fis-sens li, għall-finijiet tat-taxxa fuq il-valur miżjud (VAT), l-istabbiliment prinċipali ta’ kumpannija, li tinsab fi Stat Membru u li tagħmel parti minn grupp tal-VAT ikkostitwit abbażi ta’ dan l-Artikolu 11, u l-fergħa ta’ din il-kumpannija, stabbilita fi Stat Membru ieħor, għandhom jitqiesu li huma persuni taxxabbli distinti meta dan l-istabbiliment prinċipali jipprovdi lill-imsemmija fergħa servizzi li l-ispejjeż tagħhom huma imputati lilha.

 

Firem


( *1 ) Lingwa tal-kawża: l-Isvediż.