KONKLUŻJONIJIET TAL-AVUKAT ĠENERALI

GIOVANNI PITRUZZELLA

ippreżentati fil‑21 ta’ Jannar 2021 ( 1 )

Kawża C‑52/19 P

Banco Santander, SA

vs

Il‑Kummissjoni Ewropea

“Appell – Dispożizzjonijiet dwar it-taxxa fuq il-kumpanniji li jippermettu lill‑impriżi b’domiċilju fiskali fi Spanja jamortizzaw l-avvjament riżultanti minn akkwisti ta’ azzjonijiet f’kumpanniji b’domiċilju fiskali barra mill-pajjiż – Kunċett tal-għajnuna mill-Istat – Selettività”

1.

Din il-kawża għandha bħala għan l-appell ippreżentat minn Banco Santander, SA (iktar ’il quddiem “Banco Santander”) mis-sentenza tal‑15 ta’ Novembru 2018, Banco Santander vs Il‑Kummissjoni ( 2 ) (iktar ’il quddiem is-“sentenza appellata”), li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ex Artikolu 263 TFUE ppreżentat minn Banco Santander u intiż għall-annullament tal-Artikolu 1(1) tad-Deċiżjoni 2011/5/KE tal-Kummissjoni tat‑28 ta’ Ottubru 2009 dwar l-amortizzazzjoni tat-taxxa tal-avvjament finanzjarju għal akkwiżizzjonijiet ta’ ishma barranin implimentata minn Spanja (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”) ( 3 ) u, sussidjarjament, tal-Artikolu 4 tal-istess deċiżjoni.

2.

Dan l-appell jagħmel parti minn serje ta’ tmien kawżi paralleli li għandhom bħala għan l-annullament tas-sentenzi li permezz tagħhom il-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikorsi ppreżentati minn ċerti kumpanniji Spanjoli kontra d-deċiżjoni kkontestata jew kontra d-Deċiżjoni 2011/282/UE tal-Kummissjoni tat‑12 ta’ Jannar 2011 dwar l-amortizzazzjoni tat-taxxa tal-avvjament finanzjarju għal akkwiżizzjonijiet ta’ ishma barranin implimentata minn Spanja (iktar ’il quddiem id-“Deċiżjoni tat‑12 ta’ Jannar 2011”) ( 4 ).

I. Il-fatti, il-miżura kontenzjuża u d-deċiżjoni kkontestata

3.

Fl‑10 ta’ Ottubru 2007, wara diversi interrogazzjonijiet bil-miktub li sarulha matul l‑2005 u l‑2006 minn Membri tal-Parlament Ewropew, kif ukoll denunzja ta’ operatur privat li kienet id-destinatarja tagħha matul l‑2007, il-Kummissjoni Ewropea ddeċidiet li tiftaħ il-proċedura ta’ investigazzjoni formali skont l-attwali Artikolu 108(2) TFUE ( 5 ) (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni tal-ftuħ”), fir-rigward tad-dispożittiv previst mill-Artikolu 12(5) introdott fil-Ley del Impuesto sobre Sociedades (il-Liġi Spanjola dwar it-Taxxa fuq il-Kumpanniji) mil-Ley 24/2001, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (il-Liġi 24/2001, li tadotta Miżuri Fiskali, Amministrattivi u ta’ Natura Soċjali), tas‑27 ta’ Diċembru 2001 ( 6 ), u riprodott fir-Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (id-Digriet Leġiżlattiv Irjali 4/2004, li japprova t-Test Rivedut tal-Liġi dwar it-Taxxa fuq il-Kumpanniji, iktar il quddiem it-“TRLIS”), tal‑5 ta’ Marzu 2004 (iktar ’il quddiem il-“miżura kontenzjuża”). Il-miżura kontenzjuża tipprevedi li, fil-każ ta’ akkwist minn impriża taxxabbli fi Spanja ta’ azzjonijiet f’“kumpannija barranija”, meta dan l-akkwist ta’ azzjonijiet ikun ta’ mill-inqas 5 % u meta l-azzjonijiet inkwistjoni jinżammu għal perijodu mhux interrott ta’ mill-inqas sena, l-avvjament ( 7 ) finanzjarju ( 8 ) li jirriżulta minn dan jista’ jitnaqqas, fil-forma ta’ amortizzazzjoni, mill-bażi taxxabbli tat-taxxa fuq il-kumpanniji li għaliha hija suġġetta l-impriża. Il-miżura kontenzjuża tippreċiża li, sabiex tiġi kklassifikata bħala “kumpannija barranija”, kumpannija għandha tkun suġġetta għal taxxa identika għat-taxxa applikabbli fi Spanja u d-dħul tagħha għandu joriġina essenzjalment mit-twettiq ta’ attivitajiet barra mill-pajjiż.

4.

Fit‑28 ta’ Ottubru 2009, il-Kummissjoni adottat id-deċiżjoni kkontestata, li permezz tagħha għalqet il-proċedura ta’ investigazzjoni formali dwar l-akkwisti ta’ azzjonijiet mwettqa fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Wara li indikat, fil-premessa 19 ta’ din id-deċiżjoni, li “[s]kont il-prinċipji tal-politika tat-taxxa Spanjola, bl-eċċezzjoni tal-miżura inkwistjoni, l-avvjament jista’ jiġi amortizzat biss wara kombinament tan-negozju li tqum jew minħabba akkwiżizzjoni jew b’kontribuzzjoni tal-assi miżmuma minn kumpaniji indipendenti jew wara operazzjoni ta’ fużjoni jew firda” u wara li ppreċiżat, fil-premessa 20, li “l-kunċett ta’ avvjament finanzjarju skont [il-miżura kontenzjuża] jintroduċi […] fil-qasam tal-akkwiżizzjonijiet tal-ishma kunċett li normalment jintuża fit-trasferiment tal-assi jew transazzjonijiet ta’ kombinament tan-negozju”, il-Kummissjoni ddeċidiet li l-miżura inkwistjoni kienet selettiva peress illi tiffavorixxi esklużivament ċerti gruppi ta’ impriżi li jwettqu investimenti ddeterminati barra mill-pajjiż u li din in-natura speċifika tas-sistema ma hijiex iġġustifikata min-natura tas-sistema stess. Skont il-Kummissjoni, din il-konklużjoni hija valida irrispettivament minn jekk is-sistema ta’ referenza hijiex iddefinita bħala regola dwar it-trattament fiskali tal-avvjament finanzjarju taħt is-sistema fiskali Spanjola (ara l-premessi 89 u minn 92 sa 114) jew bħala t-trattament tat-taxxa tal-avvjament li ġej minn interess ekonomiku f’kumpanniji residenti fi Stat ieħor minbarra Spanja (ara l-premessi 89 u minn 115 sa 119). Fl-Artikolu 1(1) ta’ din id-deċiżjoni, il-Kummissjoni ddikjarat li “[l]-iskema tal-għajnuna implimentata minn Spanja skont [il-miżura kontenzjuża] […] mhijiex kompatibbli mas-suq komuni fir-rigward tal-għajnuna mogħtija lill-benefiċjarji fir-rigward tal-akkwiżizzjonijiet intra-Komunitarji” u, fl-Artikolu 4, ordnat l-irkupru tal-għajnuna korrispondenti għat-tnaqqis fit-taxxa taħt din is-sistema ( 9 ).

5.

Il-Kummissjoni żammet miftuħa l-proċedura ta’ investigazzjoni formali għal dak li jirrigwarda l-akkwisti ta’ azzjonijiet mwettqa barra mill-Unjoni, hija u tistenna elementi supplimentari li l-awtoritajiet Spanjoli ħadu l-impenn li jipprovdu. Din il-parti tal-proċess ġiet magħluqa bl-adozzjoni tad-Deċiżjoni tat‑12 ta’ Jannar 2011, li permezz tagħha l-Kummissjoni ddikjarat bħala inkompatibbli mas-suq intern is-sistema ta’ għajnuna implimentata minn Spanja permezz tal-miżura kkontestata, anki fil-parti li tapplika għal akkwisti ta’ ishma f’impriżi residenti barra l-Unjoni.

II. Il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza appellata

6.

Permezz ta’ att promotur ippreżentat fir-reġistru tal-Qorti Ġenerali fit‑18 ta’ Mejju 2010, Banco Santander ippreżentat rikors intiż għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata. Il-proċedura ġiet sospiża mit‑13 ta’ Marzu sas‑7 ta’ Novembru 2014, id-data li fiha l-Qorti Ġenerali tat id-deċiżjoni tagħha fil-kawża li tat lok għas-sentenza tas‑7 ta’ Novembru 2014, Autogrill España vs Il‑Kummissjoni ( 10 ) (iktar ’il quddiem is-“sentenza Autogrill España vs Il‑Kummissjoni”), li annullat id-deċiżjoni kkontestata bil-motivazzjoni li l-Kummissjoni kienet applikat b’mod żbaljat ir-rekwiżit tas-selettività previst fl-Artikolu 107(1) TFUE. Il-Qorti Ġenerali annullat ukoll id-deċiżjoni tat‑12 ta’ Jannar 2011 permezz tas-sentenza tas‑7 ta’ Novembru 2014, Banco Santander u Santusa vs Il‑Kummissjoni ( 11 ) (iktar ’il quddiem is-“sentenza Banco Santander u Santusa vs Il‑Kummissjoni”).

7.

Permezz ta’ att promotur ippreżentat fir-reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fid‑19 ta’ Jannar 2015, il-Kummissjoni appellat mis-sentenza Autogrill España vs Il‑Kummissjoni. Dan l-appell, li ġie rreġistrat bin-numru C‑20/15 P, ġie magħqud mal-appell, irreġistrat bin-numru C‑21/15 P, li l-Kummissjoni kienet ippreżentat mis-sentenza Banco Santander u Santusa vs Il‑Kummissjoni. Permezz tad-deċiżjonijiet tal-President tal-Qorti Ġenerali tad‑19 ta’ Mejju 2015, ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja, l-Irlanda u r-Renju ta’ Spanja ġew ammessi sabiex jintervjenu fil-kawżi magħquda insostenn tat-talbiet ta’ WDFG u ta’ Banco Santander u Santusa. Permezz tas-sentenza tal‑21 ta’ Diċembru 2016, Il‑Kummissjoni vs World Duty Free Group et ( 12 ) (iktar ’il quddiem is-“sentenza WDFG”), il-Qorti tal-Ġustizzja annullat is-sentenza Autogrill España vs Il‑Kummissjoni, u bagħtet lura l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali u parzjalment irriżervat l-ispejjeż. Il-Qorti tal-Ġustizzja annullat ukoll is-sentenza Banco Santander u Santusa vs Il‑Kummissjoni.

8.

Il-proċedura quddiem il-Qorti Ġenerali, li ġiet sospiża mill-ġdid mid‑9 ta’ Marzu 2015, tkompliet fil‑21 ta’ Diċembru 2016 u ġiet konkluża bl-adozzjoni tas-sentenza appellata, li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali ċaħdet ir-rikors ta’ Banco Santander u kkundannatha għall-ispejjeż.

III. Il-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja u t-talbiet tal-partijiet

9.

Permezz ta’ att promotur ippreżentat fir-reġistru tal-Qorti tal-Ġustizzja fil‑25 ta’ Jannar 2019, Banco Santander ippreżentat dan l-appell. Hija titlob l-annullament tas-sentenza appellata, l-annullament tad-deċiżjoni kkontestata flimkien mal-aċċettazzjoni tar-rikors tagħha quddiem il-Qorti Ġenerali u li l-Kummissjoni tiġi kkundannata għall-ispejjeż. Il-Kummissjoni titlob iċ-ċaħda tal-appell u li r-rikorrenti tiġi kkundannata għall-ispejjeż.

IV. Analiżi

A.   Osservazzjonijiet preliminari

10.

Għal eżami tal-istat attwali tal-ġurisprudenza fil-kwistjoni tas-selettività tal-miżuri fiskali, u, senjatament, sabiex jintwera l-metodu ta’ analiżi tas-selettività fi tliet fażijiet żviluppat mill-Qorti tal-Ġustizzja, nirreferi għall-kunsiderazzjonijiet magħmula u għall-kriterji mfakkra fil-punti minn 11 sa 21 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P, World Duty Free Group vs Il‑Kummissjoni, u C‑64/19 P, Spanja vs Il‑Kummissjoni, ippreżentati llum. Huwa fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet u kriterji li sejrin jiġu eżaminati l-ilmenti magħmula minn Banco Santander. Dwar l-implikazzjonijiet tas-sentenza WDFG għall-għan tal-eżami ta’ dan l-appell, nirreferi pjuttost għall-punti minn 23 sa 27 ta’ dawn il-konklużjonijiet.

B.   Fuq l-appell

11.

Banco Santander tqajjem aggravju uniku insostenn tal-appell tagħha, relatat ma’ żball fl-interpretazzjoni tal-Artikolu 107(1) TFUE fir-rigward tal-kriterju tas-selettività. Dan l-aggravju huwa maqsum f’erba’ partijiet prinċipali u tnejn sussidjarji.

1. Fuq l-ewwel parti tal-aggravju uniku: żball fid-determinazzjoni tas-sistema ta’ referenza

12.

L-ilmenti mressqa fil-kuntest tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander huma bbażati fuq l-ewwel fażi tal-analiżi tas-selettività, intiża għad-determinazzjoni tas-sistema ta’ referenza. Dwar il-kunċett tas-“sistema ta’ referenza” u dwar il-kriterji applikabbli għall-għan tad-determinazzjoni tagħha, nirreferi għall-osservazzjonijiet magħmula fil-punti minn 37 sa 51 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P, World Duty Free Group vs Il‑Kummissjoni, u C‑64/19 P, Spanja vs Il‑Kummissjoni, ippreżentati llum.

a) Fuq l-ewwel ilment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku

13.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imressqa fil-kuntest tal-ilment inkwistjoni, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tal-ewwel ilment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi, mutatis mutandis, għall-punti 31 sa 36 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum, fir-rigward tal-eċċezzjoni tal-inammissibbiltà mqajma mill-Kummissjoni, u għall-punti minn 52 sa 59 ta’ dawn il-konklużjonijiet fir-rigward tal-mertu. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-ewwel ilment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

b) Fuq it-tieni lment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku

14.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imqajma fil-kuntest tat-tieni lment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tat-tieni lment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi mutatis mutandis għall-punti minn 62 sa 82 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum, li fihom nissuġġerixxi li dawn il-kontestazzjonijiet kollha jiġu miċħuda. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad it-tieni lment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

c) Fuq it-tielet ilment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku

15.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imqajma fil-kuntest tat-tielet ilment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tat-tielet ilment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi mutatis mutandis għall-punti minn 85 sa 87 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad it-tielet ilment tal-ewwel parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

2. Fuq it-tieni parti tal-aggravju uniku: żball fid-determinazzjoni tal-għan li skontu għandu jitwettaq l-eżami tal-komparabbiltà

16.

L-ilmenti magħmula minn Banco Santander fil-kuntest tat-tieni parti tal-aggravju uniku tagħha huma bbażati fuq il-punti minn 130 sa 151 tas-sentenza appellata u huma intiżi sabiex jikkontestaw il-motivi ta’ din is-sentenza li permezz tagħha l-Qorti Ġenerali identifikat l-għan tas-sistema ta’ referenza u qabblet, fid-dawl ta’ dan l-għan, is-sitwazzjoni tal-impriżi benefiċjarji tal-vantaġġ introdott mill-miżura kontenzjuża ma’ dawk li huma esklużi minnha.

17.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imqajma fil-kuntest ta’ din il-parti tal-appell ta’ Banco Santander, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tat-tieni parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi mutatis mutandis għall-punti minn 91 sa 106 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad it-tieni parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

3. Fuq it-tielet parti tal-aggravju uniku: żball fid-dritt fit-tqassim tal-oneru tal-prova

18.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imqajma fil-kuntest tat-tielet parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tat-tielet parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi mutatis mutandis għall-punti minn 109 u 110 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad it-tielet parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

4. Fuq ir-raba’ parti tal-aggravju uniku: proporzjonalità

19.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imqajma fil-kuntest tar-raba’ parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tar-raba’ parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi mutatis mutandis għall-punti 112 u 113 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad ir-raba’ parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

5. Fuq il-ħames parti tal-aggravju uniku: rabta kawżali

20.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imqajma fil-kuntest tal-ħames parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tal-ħames parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi mutatis mutandis għall-punti minn 114 sa 117 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad il-ħames parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

6. Fuq is-sitt parti tal-aggravju uniku: diviżibbiltà tal-miżura

21.

Peress illi l-kontestazzjonijiet imqajma fil-kuntest tas-sitt parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander, kif ukoll l-argumenti invokati insostenn ta’ dawn il-kontestazzjonijiet, huma identiċi għal dawk imqajma fil-kuntest tas-sitt parti tal-aggravju uniku ta’ World Duty Free Group fil-Kawża C‑51/19 P, ser nillimita ruħi, għall-għan tal-eżami tagħhom, li nirreferi mutatis mutandis għall-punti minn 119 sa 122 tal-konklużjonijiet tiegħi fil-Kawżi magħquda C‑51/19 P u C‑64/19 P, ippreżentati llum. Għall-istess raġunijiet bħal dawk esposti f’dawn il-punti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad is-sitt parti tal-aggravju uniku ta’ Banco Santander.

7. Konklużjonijiet fuq l-appell

22.

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell fit-totalità tiegħu.

V. Fuq l-ispejjeż

23.

Skont l-Artikolu 184(2) tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Qorti tal-Ġustizzja, meta l-appell jiġi miċħud il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tiddeċiedi dwar l-ispejjeż. Skont l-Artikolu 138(1) ta’ dawn ir-regoli, applikabbli, mutatis mutandis, għall-proċedura quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja li għandha bħala għan appell minn deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali, il-parti li tilfet tiġi kkundannata għall-ispejjeż jekk tkun saret talba għal dan. Peress illi nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell ta’ Banco Santander, din għandha, fil-fehma tiegħi, tiġi kkundannata għall-ispejjeż, konformement mat-talba f’dan is-sens imressqa mill-Kummissjoni.

VI. Konklużjoni

24.

Fuq il-bażi tal-kunsiderazzjonijiet kollha preċedenti, nissuġġerixxi li l-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tikkundanna lil Banco Santander għall-ispejjeż.


( 1 ) Lingwa oriġinali: it-Taljan

( 2 ) T‑227/10, mhux ippubblikata, EU:T:2018:785.

( 3 ) C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) (ĠU 2011, L 7, p. 48).

( 4 ) C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) implimentata minn Spanja (ĠU 2011, L 135, p. 1). Il-kawżi l-oħra, li qiegħed nippreżenta l-konklużjonijiet tiegħi dwarhom illum, huma l-Kawżi magħquda C‑51/19 P, World Duty Free Group vs Il‑Kummissjoni, u C‑64/19 P, Spanja vs Il‑Kummissjoni, C‑53/19 P, Banco Santander u Santusa vs Il‑Kummissjoni, u C‑65/19 P, Spanja vs Il‑Kummissjoni, u l-Kawżi C‑50/19 P, Sigma vs Il‑Kummissjoni, C‑54/19 P, Axa Mediterranean vs Il‑Kummissjoni, u C‑55/19 P, Proseguor Compañía de Seguridade vs Il‑Kummissjoni.

( 5 ) ĠU 2007, C 311, p. 21.

( 6 ) BOE nru 61, tal‑11 ta’ Marzu 2004, p. 10951.

( 7 ) L-avvjament huwa ddefinit fil-premessa 18 tad-deċiżjoni kkontestata bħala “l-valur ta’ isem tan-negozju rispettat sew, relazzjonijiet tajbin ma’ klijenti, ħiliet tal-impjegati, u tali fatturi oħra li huma mistennija li jsarrfu fi qligħ ikbar milli evidenti fil-futur”, li jikkorrispondi għall-“prezz imħallas għall-akkwiżizzjoni ta’ negozju li jaqbeż il-valur fis-suq tal-assi li jikkostitwixxu n-negozju”, u għandu jitniżżel fil-kotba, skont il-prinċipji tal-kontabbiltà Spanjoli, bħala assi intanġibbli separati hekk kif il-kumpannija akkwirenti tieħu l-kontroll tal-kumpannija fil-mira.

( 8 ) Il-premessa 20 tad-deċiżjoni kkontestata tistabbilixxi li, “avvjament finanzjarju” kif użat fis-sistema tat-taxxa Spanjola huwa l-avvjament li kien jitniżżel fil-kotba kieku l-kumpannija li għandha l-azzjonijiet u l-kumpannija fil-mira fformaw grupp.

( 9 ) L-Artikolu 1(2) tad-deċiżjoni kkontestata eskluda mid-dikjarazzjoni ta’ inkompatibbiltà u mill-ordni tal-irkupru t-tnaqqis tat-taxxa li l-benefiċjarji għamlu użu minnu sabiex iwettqu akkwisti intra-Komunitarji bl-applikazzjoni tal-miżura kontenzjuża “li huma relatati ma’ drittijiet miżmuma direttament jew indirettament f’kumpaniji barranin li jilħqu l-kundizzjonijiet rilevanti tal-iskema tal-għajnuna sal‑21 ta’ Diċembru 2007, apparti mill-kundizzjoni li jżommu l-ishma tagħhom għal perjodu mhux interrott ta’ mill-inqas sena”. Il Kummissjoni fil-fatt iddeċidiet li sa dik id-data (li tikkorrispondi għall-pubblikazzjoni fil-ĠU tad-deċiżjoni tal-ftuħ tal-proċess ta’ investigazzjoni formali), il-benefiċjarji tal-miżura kontenzjuża gawdew minn aspettattivi leġittimi fil-legalità ta’ din il-miżura (ara l-premessi 165 sa 168 tad-deċiżjoni kkontestata).

( 10 ) T‑219/10, EU:T:2014:939.

( 11 ) T‑399/11, EU:T:2014:938.

( 12 ) C‑20/15 P u C‑21/15 P, EU:C:2016:981.