SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja)

13 ta’ Mejju 2014 ( *1 )

“Data personali — Protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ din id-data — Direttiva 95/46/KE — Artikoli 2, 4, 12 u 14 — Kamp ta’ applikazzjoni ratione materiae u territorjali — Muturi ta’ tfittxija fuq l-internet — Ipproċessar tad-data li tkun tinsab f’siti tal-internet — Tfittxija, elenkar f’indiċi u ħażna ta’ din id-data — Responsabbiltà tal-operatur tal-mutur ta’ tfittxija — Stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru — Portata tal-obbligi ta’ dan l-operatur u tad-drittijiet tas-suġġett tad-data — Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea — Artikoli 7 u 8”

Fil-Kawża C‑131/12,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l-Artikolu 267 TFUE, imressqa mill-Audiencia Nacional (Spanja), permezz ta’ deċiżjoni tas-27 ta’ Frar 2012, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fid-9 ta’ Marzu 2012, fil-proċedura

Google Spain SL,

Google Inc.

vs

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),

Mario Costeja González,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (Awla Manja),

komposta minn V. Skouris, President, K. Lenaerts, Viċi President, M. Ilešič (Relatur), L. Bay Larsen, T. von Danwitz, M. Safjan, Presidenti ta’ Awla, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev, M. Berger, A. Prechal u E. Jarašiūnas, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: N. Jääskinen,

Reġistratur: M. Ferreira, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tas-26 ta’ Frar 2013,

wara li kkunsidrat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

għal Google Spain SL u Google Inc, minn F. González Díaz, J. Baño Fos u B. Holles, avukati,

għal M. Costeja González, minn J. Muñoz Rodríguez, avukat,

għall-Gvern Spanjol, minn A. Rubio González, bħala aġent,

għall-Gvern Elleniku, minn E.‑M. Mamouna u K. Boskovits, bħala aġenti,

għall-Gvern Taljan, minn G. Palmieri, bħala aġent, assistita minn P. Gentili, avvocato dello Stato,

għall-Gvern Awstrijak, minn G. Kunnert u C. Pesendorfer, bħala aġenti,

għall-Gvern Pollakk, minn B. Majczyna u M. Szpunar, bħala aġenti,

għall-Kummissjoni Ewropea, minn I. Martínez del Peral u B. Martenczuk, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet tal-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tal-25 ta’ Ġunju 2013,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1

It-talba għal deċiżjoni preliminari tikkonċerna l-interpretazzjoni tal-Artikoli 2(b) u (d), 4(1)(a) u (ċ) u 12(b), u tal-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-24 ta’ Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta’ individwi [persuni fiżiċi] fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 13, Vol. 15, p. 355), kif ukoll tal-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Karta”).

2

Din it-talba tressqet fil-kuntest ta’ kawża bejn, minn naħa, Google Spain SL (iktar ’il quddiem “Google Spain”) u Google Inc. u, min-naħa l-oħra, l-Agencia Española de Protección de Datos (Aġenzija Spanjola għall-protezzjoni tad-data, iktar ’il quddiem l-“AEPD”) u M. Costeja González dwar deċiżjoni ta’ din l-aġenzija li tilqa’ l-ilment imressaq minn M. Costeja González kontra dawn iż-żewġ kumpanniji u li tordna lil Google Inc. tadotta l-miżuri neċessarji sabiex tirtira data personali li tikkonċerna lil M. Costeja Gonzálex mill-indiċi tagħha u sabiex tipprekludi l-aċċess għal din id-data fil-futur.

Il-kuntest ġuridiku

Id-dritt tal-Unjoni

3

Id-Direttiva 95/46 li, skont l-Artikolu 1 tagħha, għandha bħala għan il-protezzjoni tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali tal-persuni fiżiċi, b’mod partikolari tad-dritt għall-ħajja privata, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, kif ukoll it-tneħħija tal-ostakoli għall-moviment libertu ta’ din id-data, tipprovdi, fil-premessi 2, 10, 18 sa 20 u 25 tagħha:

“(2)

Billi s-sistemi ta’ l-ipproċessar ta’ data huma maħsuba biex jaqdu lill-bniedem; billi, indipendentement miċ-ċittadinanza jew residenza ta’ persuna naturali, huma għandhom jirrispettaw id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, l-aktar id-dritt għall-ħajja privata, u jaghtu sehemhom għall-[...]ġid tal-persuna;

[...]

(10)

Billi l-għan tal-liġijiet nazzjonali dwar il-proċessar ta’ data personali huwa l-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali, l-aktar id-dritt għall-ħajja privata, li huwa rikonoxxut kemm fl-Artikolu 8 tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali[, iffirmata f’Ruma fl-4 ta’ Novembru 1950,] u fil-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Komunità; billi, għal dik ir-raġuni, l-approssimazzjoni ta’ dawk il-liġijiet m’għandhiex bħala riżultat ta’ dan tnaqqas mill-protezzjoni minnhom mogħtija, imma għandha, għall-kuntrarju, tfittex li tassigura grad għoli ta’ protezzjoni fil-Komunità;

[...]

(18)

Billi, sabiex ikun assigurat li individwi ma jiċċaħdux mill-protezzjoni li għandhom dritt għaliha b’din id-Direttiva, kull ipproċessar ta’ data personali fil-Komunità għandu jsir skond il-liġi ta’ wieħed mill-Istati Membri; billi, f’dan il-qasam, l-ipproċessar magħmul taħt ir-responsabbiltà ta’ kontrollur li jkun stabbilit fi Stat Membru għand[u] jkun regolat bil-liġi ta’ dak l-Istat;

(19)

Billi stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru jfisser l-eżerċizzju effettiv u reali ta’ attività permezz ta’ arranġamenti stabbli; billi l-forma legali ta’ stabbiliment bħal dan, kemm jekk sempliċi fergħa jew sussidjarju b’personalità ġuridika, mhux il-fattur determinanti dwar dan; billi, meta kontrollur wieħed ikun stabbilit fit-territorju ta’ diversi Stati Membri, partikolarment permezz ta’ sussidjarji, huwa għandu jassigura, sabiex ma jkunux skartati regoli nazzjonali, li kull stabbiliment jissodisfa l-obbligazzjonijiet tal-liġi nazzjonali li jkunu japplikaw għall-attivitajiet tiegħu;

(20)

Billi l-fatt li l-ipproċessar ta’ data jsir minn persuna stabbilita f’pajjiż terz m’għandux ikun ta’ xkiel għall-protezzjoni ta’ l-individwu kif provdut f’din id-Direttiva; billi f’dawn il-każi, l-ipproċessar għandu jkun regolat bil-liġi ta’ l-Istat Membru li fih ikunu jinsabu l-mezzi wżati [għall-ipproċessar tad-data inkwistjoni], u għandu jkun hemm garanziji li jassiguraw li d-drittijiet u l-obbligazzjonijiet imsemmija f’din id-Direttiva jkunu rispettati fil-prattika;

[...]

(25)

Billi l-prinċipji ta’ protezzjoni għandhom ikunu riflessi, minn naħa l-waħda, fl-obbligazzjonijiet imposti fuq persuni [...] responsabbli għal ipproċessar [tad-data], partikolarment dwar il-kwalità tad-data, sigurtà teknika, avviżi lill-awtorità ta’ superviżjoni, u ċ-ċirkostanzi li fihom jista’ jsir l-ipproċessar, u, minn naħa l-oħra, id-dritt mogħti lil individwu, li d-data dwaru jkun is-suġġett ta’ l-ipproċessar, li jkun mgħarraf bl-ipproċessar li jkun qed isir dwaru, li jikkonsulta d-data, jitlob korrezzjonijiet u li jagħmel ukoll oġġezzjoni għal ipproċessar f’ċerti ċirkostanzi”.

4

L-Artikolu 2 tad-Direttiva 95/46 jipprovdi li, “[g]ħall-finijiet ta’ din id-Direttiva:

(a)

‘data personali’ tfisser kull data li jkollha x’taqsam ma’ persuna naturali identifikata jew identifikabbli (‘suġġett tad-data’); persuna identifikabbli huwa min jista’ jkun identifikat, direttament jew indirettament, partikolarment b’referenza għal numru ta’ identità jew għal fattur wieħed speċifiku jew aktar dwar l-identità fiżika, fiżjoloġika, mentali, ekonomika, kulturali jew soċjali tiegħu;

(b)

‘ipproċessar ta’ data personali’ (‘ipproċessar’) tfisser kull operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq data personali, b’mezzi awtomatiċi jew mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, reġistrazzjoni, organizzazzjoni, ħażna, adattament jew bdil, rkupru, konsultazzjoni, użu, żvelar bi trasmissjoni, tixrid jew li xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli jew li jġibu allineament, taħlita, imblokk, tħassir jew distruzzjoni;

[...]

(d)

‘kontrollur’ tfisser persuna naturali jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ oħrajn jiddetermina l-finijiet u l-mezzi ta’ l-ipproċessar ta’ data personali; meta l-finijiet u l-mezzi ta’ l-ipproċessar ikunu determinati minn liġijiet jew regolamenti nazzjonali jew tal-Komunità, il-kontrollur jew il-kriterji speċifiċi għan-nomina tiegħu jistgħu jkunu stabbiliti b’liġijiet nazzjonali jew tal-Komunità;

[...]”

5

L-Artikolu 3 tal-imsemmija direttiva, intitolat “Skop”, jipprovdi, fil-paragrafu 1 tiegħu:

“Din id-Direttiva għandha tkun applikabbli għall-ipproċessar ta’ data personali fl-intier tiegħu jew parti minnu b’mezzi awtomatiċi, u għall-ipproċessar b’mezzi oħra mhux awtomatiċi ta’ data personali li tagħmel parti minn sistema ta’ skedar jew li tkun maħsuba li tagħmel parti minn sistema ta’ skedar.”

6

L-Artikolu 4 tal-istess direttiva, intitolat “Il-Liġi nazzjonali applikabbli”, jipprovdi:

“1.   Kull Stat Membru għandu japplika d-dispożizzjonijiet nazzjonali li hu jadotta skont din id-Direttiva għall-ipproċessar ta’ data personali meta:

(a)

l-ipproċessar isir fil-kuntest ta’ l-attivitajiet ta’ stabbiliment tal-kontrollur fit-territorju ta’ l-Istat Membru; meta l-istess kontrollur ikun stabbilit fit-territorju ta’ diversi Stati Membri, hu għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jassigura li kull wieħed minn dawk l-istabbilimenti jkunu konformi ta’ [ma’] l-obbligazzjonijiet meħtieġa mill-liġi nazzjonali li tkun tapplika;

(b)

il-kontrollur ma jkunx stabbilit fit-territorju ta’ l-Istat Membru, imma f’post fejn il-liġi nazzjonali ta’ dak l-Istat tkun tapplika skond il-liġi pubblika internazzjonali;

(ċ)

il-kontrollur ma jkunx stabbilit fit-territorju tal-Komunità u, għall-finijiet ta’ l-ipproċessar ta’ data personali jagħmel użu minn tagħmir, awtomatizzat jew xort’oħra, li jkun jinsab fit-territorju ta’ l-imsemmi Stat Membru, sakemm dak it-tagħmir jintuża biss għal għanijiet ta’ trasmissjoni fit-territorju tal-Komunità.

2.   Fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafu 1 (ċ), il-kontrollur għandu jinnomina rappreżentant stabbilit fit-territorju ta’ dak l-Istat Membru, bla ħsara għal azzjonijiet legali li jistgħu jinbdew kontra l-kontrollur innifsu.”

7

L-Artikolu 6 tad-Direttiva 95/46, li jinsab fit-Taqsima I, intitolata “Prinċipji dwar il-kwalità tad-data”, tal-Kapitolu II ta’ din id-direttiva, huwa fformulat kif ġej:

“1.   Stati Membri għandhom jipprovdu li data personali għand[ha] [t]kun:

(a)

pproċessat[a] b’mod ġust u skond il-liġi;

(b)

miġbur[a] għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u mhux ipproċessat[a] aktar b’mod li ma jkunx kompatibbli ma dawk il-finijiet. Ippoċessar iktar ta’ data għal finijiet storiċi, ta’ statistika jew xjentifiċi m’għandux jitqies bħala inkompatibbli sakemm dak l-Istat Membru jagħti protezzjoni xierqa;

(ċ)

adekwat[a], rilevanti u mhux eċċessiv[a] għall-finijiet li għalih [tinġabar] u/jew [t]iġi iktar ipproċessat[a];

(d)

eżatt[a] u, fejn meħtieġ, [t]inżamm aġġornat[a]; għandu jsir dak kollu raġjonevoli biex ikun assigurat li data li ma tkunx eżatta jew mhux kompleta, meħud kont tal-finijiet li għalihom kien[et] inġab[ret] jew li għalihom ikun sar iktar ipproċessar, [t]itħassar jew [t]issewwa;

(e)

miżmum[a] b’mod li jippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal mhux iktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom id-data tkun inġabret jew li għalihom tkun iktar ipproċessata. Stati Membri għandhom jistabbilixxu protezzjoni xierqa għal data personali maħżuna għal perijodi itwal għal użu storiku, ta’ statistika jew xjentifiku.

2.   Għandu jkun il-kontrollur li jassigura konformità mal-paragrafu 1.”

8

L-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46, li jinsab fit-Taqsima II, intitolata “Kriterji biex l-ipproċessar ta’ data jkun leġittimu”, tal-Kapitolu II ta’ din id-direttiva, jipprovdi:

“Stati Membri għandhom jipprovdu li data personali [t]ista’ [t]kun ipproċessat[a] biss jekk:

[...]

(f)

l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-finijiet ta’ l-interessi leġittimi li jkollu l-kontrollur jew il-parti terza jew il-partijiet [terzi] li lilhom [t]kun żvelat[a] id-data, ħlief meta dawk l-interessi jiġu wara l-interessi ta’ drittijiet u libertajiet fundamentali tas-suġġett tad-data li jkun jeħtiġilhom protezzjoni skont l-Artikolu 1(1).”

9

L‑Artikolu 9 tal-imsemmija direttiva, intitolat “L-ipproċessar ta’ data personali u libertà ta’ l-espressjoni”, jipprovdi:

“Stati Membri għandhom jipprovdu għal eżenzjonijiet jew derogi mid-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu, il-Kapitolu IV u l-Kapitolu VI dwar l-ipproċessar ta’ data personali magħmul biss għal għanijiet ġurnalistiċi jew għall-iskop ta’ espressjoni artistika jew letterarja jekk dawn ikunu meħtieġa biss biex jirrikonċiljaw id-dritt tal-ħajja parivata mar-regoli li jirregolaw il-libertà ta’ l-espressjoni.”

10

L-Artikolu 12 tal-istess direttiva, intitolat “Dritt ta’ aċċess”, jipprovdi:

“Stati Membri għandhom jiggarantixxu lil kull suġġett tad-data d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur:

[...]

(b)

skond kif jixraq, ir-rettifika, tħassir jew imblokk ta’ data li l-ipproċessar [tagħha] ma jkunx skond id-dispożizzjonijiet ta’ din id-Direttiva, partikolarment minħabba n-natura mhux kompluta jew mhux eżatta tad-data;

[...]”

11

L-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46, intitolat “Id-dritt tas-suġġett tad-data li jagħmel oġġezzjoni”, jipprovdi:

“Stati Membri għandhom jagħtu lis-suġġett tad-data d-dritt:

(a)

li, bla ħsara għal dak provdut fil-liġijiet nazzjonali, mill-inqas fil-każi msemmija fl-Artikolu 7(e) u (f), jagħmel oġġezzjoni f’kull żmien kontra l-ipproċessar ta’ data dwaru għal raġunijiet gravi u leġittimi dwar is-sitwazzjoni partikolari tiegħu. Meta jkun hemm oġġezzjoni ġustifikata, l-ipproċessar mibdi mill-kontrollur jista’ ma jibqax [ma jistax jibqa’] juża dak id-data;

[...]”

12

L-Artikolu 28 tal-imsemmija direttiva, intitolat “Awtorità ta’ superviżjoni”, huwa fformulat kif ġej:

“1.   Kull Stat Membru għandu jipprovdi li awtorità pubblika waħda jew aktar ikunu responsabbli tas-sorveljanza ta’ l-applikazzjoni fit-territorju tiegħu tad-dispożizzjonijiet adottati mill-Istati Membri skond din id-Direttiva.

[...]

3.   Kull awtorità għandha jkollha partikolarment:

setgħat investigattivi, bħalma huma setgħat ta’ aċċess għal data li tagħmel parti mis-suġġett ta’ operazzjonijiet ta’ ipproċessar u setgħat għal ġbir ta’ l-informazzjoni kollha meħtieġa biex twettaq id-dmirijiet tagħha ta’ superviżjoni,

setgħat effettivi ta’ intervent, bħalma hu, per eżempju, dak li [...] tordna l-imblokk, tħassir jew distruzzjoni ta’ data, li ma tħallix għal xi żmien jew għal dejjem milli jsir ipproċessar [...]

[...]

Deċiżjonijiet ta’ l-awtorità ta’ superviżjoni li jagħtu lok għal ilmenti jistgħu jkunu appellati fil-qrati.

4.   Kull awtorità ta’ superviżjoni għandha tisma’ talbiet maghmulin minn kull persuna, jew minn għaqda li tirrappreżenta lil dik il-persuna, dwar il-protezzjoni tad-drittijiet jew libertajiet tagħha fl-ipproċessar ta’ data personali. Il-persuna kkonċernata għandha tkun mgħarrfa bir-riżultat tat-talba. [...]

[...]

6.   Kull awtorità ta’ superviżjoni hija kompetenti, tkun liema tkun il-liġi nazzjonali li tkun [t]applika għall-ipproċessar in kwistjoni, li teżerċita, fit-territorju tal-Istat Membru tagħha nfisha, is-setgħat mogħtija lilha skont il-paragrafu 3. Kull awtorità tista’ tintalab li teżerċita s-setgħat tagħha minn awtorità ta’ Stat Membru ieħor.

L-awtoritajiet ta’ superviżjoni għandhom jikkooperaw ma xulxin f’dak li jkun meħtieġ biex iwettqu dmirijiethom, partikolarment billi jaqsmu flimkien kull informazzjoni utli.

[...]”

Id-dritt Spanjol

13

Id-Direttiva 95/46 ġiet trasposta fid-dritt Spanjol permezz tal-Liġi Organika Nru 15/1999, tat-13 ta’ Diċembru 1999, dwar il-protezzjoni ta’ data personali (BOE Nru 298, tal-14 ta’ Diċembru 1999, p. 43088).

Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

14

Fil-5 ta’ Marzu 2010, M. Costeja González, ċittadin Spanjol u residenti fi Spanja, ressaq quddiem l-AEPD, ilment kontra La Vanguardia Ediciones SL, li tippubblika gazzetta ta’ kuljum b’ċirkolazzjoni kbira, b’mod partikolari f’Catalunya (Spanja) (iktar ’il quddiem “La Vanguardia”) kif ukoll kontra Google Spain u Google Inc. Dan l-ilment kien ibbażat fuq il-fatt li, meta utent tal-internet kien idaħħal l-isem ta’ M. Costeja González fil-mutur ta’ tfittxija tal-grupp Google (iktar ’il quddiem “Google Search”), dan l-utent kien jikseb konnessjonijiet għal żewġ paġni tal-gazzetta ta’ kuljum ta’ La Vanguardia tad-19 ta’ Jannar u tad-9 ta’ Marzu 1998 rispettivament, li fuqhom kien jidher avviż, li jsemmi l-isem ta’ M. Costeja González, dwar bejgħ b’irkant ta’ proprjetà immobbli marbut ma’ proċedura ta’ eżekuzzjoni għall-irkupru ta’ dejn tas-sigurtà soċjali.

15

Permezz ta’ dan l-ilment, M. Costeja González talab, minn naħa, li La Vanguardia tiġi ordnata tneħħi jew temenda l-imsemmija paġni sabiex id-data personali tiegħu ma tibqax tidher fuqhom, jew inkella tapplika għodda partikolari pprovduta mill-muturi ta’ tfittxija sabiex tiġi protetta din id-data. Min-naħa l-oħra, huwa talab li Google Spain jew Google Inc. jiġu ordnati jneħħu jew jaħbu d-data personali tiegħu sabiex din id-data ma tibqax tiġi inkluża fir-riżultati ta’ tfittxija u ma tibqax tidher fost il-konnessjonijiet ta’ La Vanguardia. M. Costeja González sostna f’dan il-kuntest li l-proċedura ta’ eżekuzzjoni, li kien is-suġġett tagħha, kienet ilha diversi snin li ngħalqet kompletament u li issa l-indikazzjoni tagħha ma għad għandha ebda rilevanza.

16

Permezz ta’ deċiżjoni tat-30 ta’ Lulju 2010, l-AEPD ċaħdet dan l-ilment sa fejn kien jikkonċerna lil La Vanguardia, peress li qieset li l-pubblikazzjoni minn din tal-aħħar tal-informazzjoni inkwistjoni kienet legalment iġġustifikata minħabba li kienet seħħet fuq ordni tal-Ministru għax-xogħol u għall-affarijiet soċjali u kellha l-għan li tagħti l-iktar pubbliċità possibbli lill-bejgħ pubbliku sabiex jinġabar l-ikbar numru possibbli ta’ offerenti fil-bejgħ b’irkant.

17

Għall-kuntrarju, dan l-istess ilment intlaqa’ sa fejn kien indirizzat kontra Google Spain u Google Inc. F’dan ir-rigward, l-AEPD ikkunsidrat li l-operaturi ta’ muturi ta’ tfittxija huma suġġetti għal-leġiżlazzjoni fil-qasam tal-protezzjoni tad-data peress li jwettqu pproċessar ta’ data li huma responsabbli għalih u peress li jaġixxu bħala intermedjarji tas-soċjetà tal-informazzjoni. L-AEPD qieset li hija awtorizzata tordna l-irtirar tad-data u l-projbizzjoni ta’ aċċess għal ċerta data mill-operaturi ta’ muturi ta’ tfittxija meta tikkunsidra li l-lokalizzazzjoni u d-diffużjoni ta’ din id-data jkunu ta’ natura li jistgħu jippreġudikaw id-dritt fundamentali ta’ protezzjoni tad-data u d-dinjità tal-persuni, mifhuma f’sens wiesa’ li jinkludi wkoll is-sempliċi rieda tal-persuna kkonċernata li din id-data ma tkunx magħrufa minn terzi. L-AEPD ikkunsidrat li dan l-obbligu jista’ jaqa’ direttament fuq l-operaturi ta’ muturi ta’ tfittxija mingħajr ma jkun neċessarju li d-data jew l-informazzjoni jitħassru mis-sit tal-internet fejn ikunu jinsabu, b’mod partikolari meta ż-żamma ta’ din l-informazzjoni fuq dan is-sit tkun iġġustifikata minn dispożizzjoni legali.

18

Google Spain u Google Inc. ressqu żewġ kawżi separati kontra l-imsemmija deċiżjoni quddiem l-Audiencia Nacional, li ngħaqdu minn din tal-aħħar.

19

Fid-deċiżjoni tar-rinviju, din il-qorti tispjega li l-imsemmija kawżi jqajmu l-kwistjoni ta’ liema huma l-obbligi li għandhom l-operaturi ta’ muturi ta’ tfittxija fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali tal-persuni kkonċernati li ma jkunux jixtiequ li ċerta informazzjoni, li tkun ippubblikata fuq is-siti tal-internet ta’ terzi u li tinkludi d-data personali tagħhom li tippermetti li din l-informazzjoni tintrabat magħhom, tiġi llokalizzata, elenkata f’indiċi u mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-utenti tal-internet b’mod indefinit. Ir-risposta għal din il-kwistjoni tiddependi, skont il-qorti tar-rinviju, mill-mod kif id-Direttiva 95/46 għandha tiġi interpretata fil-kuntest ta’ dawn it-teknoloġiji li bdew jintużaw wara l-pubblikazzjoni tagħha.

20

F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-Audiencia Nacional iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri quddiemha u li tagħmel dawn id-domandi preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja:

“1)

F’dak li jikkonċerna l-applikazzjoni territorjali tad-Direttiva [95/46] u, konsegwentement, tal-leġiżlazzjoni Spanjola dwar il-protezzjoni tad-data personali:

(a)

Għandu jiġi kkunsidrat li jeżisti ‘stabbiliment’’, fis-sens tad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva [95/46] meta tkun issodisfatta waħda jew iktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

meta l-kumpannija li tforni l-mutur ta’ riċerka toħloq fi Stat Membru fergħa jew sussidjarja intiża sabiex tiżgura l-promozzjoni u l-bejgħ tal-ispazji ta’ reklamar proposti fuq il-mutur ta’ riċerka, u li l-attività tagħha hija orjentata lejn ir-residenti ta’ dan l-Istat Membru,

jew

meta l-kumpannija parent taħtar sussidjarja stabbilita f’dan l-Istat Membru bħala r-rappreżentanti tagħha u bħala responsabbli għall-ipproċessar ta’ żewġ fajls speċifiċi li jinkludu d-data tal-klijenti li jkunu kkonkludew servizzi ta’ reklamar ma’ din l-impriża,

jew

meta l-fergħa jew is-sussidjarja stabbilita fi Stat Membru tittrażmetti lill-kumpannija parent, ibbażata barra mill-Unjoni Ewropea, l-ilmenti u l-ordnijiet mingħand kemm il-persuni kkonċernati kif ukoll l-awtoritajiet kompetenti relatati mar-rispett tad-dritt għall-protezzjoni tad-data, anki meta din il-kollaborazzjoni tkun seħħet b’mod volontarju?

(b)

L-Artikolu 4(1)(ċ) tad-Direttiva [95/46] għandu jiġi interpretat fis-sens li jeżisti ‘użu ta’ tagħmir [...] li jkun jinsab fit-territorju tal-Istat Membru’:

meta mutur ta’ riċerka juża crawlers jew robots sabiex jillokalizza u jelenka f’indiċi l-informazzjoni li tinsab f’siti internet li jinsabu fuq servers f’dan l-Istat Membru,

jew

meta dan juża isem ta’ domain ta’ Stat Membru u jorjenta r-riċerki u r-riżultati tiegħu skont il-lingwa ta’ dan l-Istat Membru?

(c)

Il-ħżin temporanju tal-informazzjoni elenkata f’indiċi mill-muturi ta’ riċerka fuq l-internet jista’ jiġi kkunsidrat bħala li jikkostitwixxi użu ta’ tagħmir, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(ċ) tad-Direttiva [95/46]? F’każ ta’ risposta fl-affermattiv għal din l-aħħar domanda, jista’ jiġi kkunsidrat li dan il-kriterju ta’ konnessjoni huwa ssodisfatt meta l‑impriża tirrifjuta li tiżvela l-post fejn hija taħżen dawn l-indiċi, filwaqt li tinvoka raġunijiet ta’ kompetizzjoni?

(d)

Indipendentement mir-risposta li tingħata lid-domandi preċedenti, u b’mod partikolari fil-każ fejn il-Qorti tal-Ġustizzja tkun tal-opinjoni li l-kriterji ta’ konnessjoni previsti fl-Artikolu 4 tad-Direttiva [95/46] ma humiex issodisfatti, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tirrispondi għad-domanda li ġejja:

Fid-dawl tal-Artikolu 8 tal-[Karta], [id-Direttiva 95/46] għandha tiġi applikata fl-Istat Membru fejn jinsab iċ-ċentru ta’ gravità tal-kunflitt, u li fih id-drittijiet rikonoxxuti liċ-ċittadini tal-Unjoni [...] jistgħu jiġu protetti bl-iżjed mod effettiv?

2)

F’dak li jirrigwarda l-attività tal-muturi ta’ riċerka bħala fornituri ta’ kontenut b’konnessjoni mad-[Direttiva 95/46]:

(a)

Fir-rigward [ta’ Google Search], li taġixxi bħala fornitur ta’ kontenut u li l-attività tagħha tikkonsisti f’li ssib informazzjoni ppubblikata jew imqiegħda fuq l-internet minn terzi, telenkaha f’indiċi b’mod awtomatiku, taħżinha temporanjament u fl-aħħar nett tqegħdha għad-dispożizzjoni tal-utenti tal-internet skont ordni ta’ preferenza partikolari, u meta din l-informazzjoni tkun tinkludi data personali ta’ terzi, għandu jiġi kkunsidrat li attività bħal dik deskritta hija inkluża fil-kunċett ta’ ‘ipproċessar ta’ data personali’ kif iddefinit fl-Artikolu 2(b) tad-Direttiva [95/46]?

(b)

Fil-każ fejn id-domanda preċedenti tingħata risposta fl-affermattiv, u dejjem f’relazzjoni ma’ attività bħal dik deskritta fil-paragrafu preċedenti: L-Artikolu 2(d) tad-Direttiva [95/46] għandu jiġi interpretat fis-sens li għandu jiġi kkunsidrat li l-impriża li topera l-[Google Search] hija l-‘kontrollur’ tad-data personali li tinsab fis-siti internet li hija telenka f’indiċi?

(c)

Fl-ipoteżi fejn id-domanda preċedenti tingħata risposta fl-affermattiv:

L-[AEPD] tista’ sabiex jiġu rrispettati d-drittijiet li jinsabu fl-Artikol[u] 12(b) u [fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14] tad-Direttiva [95/46], tordna direttament [lil Google Search] jirtira mill-indiċi tiegħu informazzjoni ppubblikata minn terzi, mingħajr ma tindirizza ruħha preliminarjament jew simultanjament lill-proprjetarju tas-sit internet li fuqu tkun tinsab l-imsemmija informazzjoni?

(d)

Fl-ipoteżi fejn ir-risposta għad-domanda preċedenti tkun fl-affermattiv:

Il-muturi ta’ riċerka huma liberi mill-obbligu tagħhom li jirrispettaw dawn id-drittijiet meta l-informazzjoni li tinsab fid-data personali kienet ġiet ppubblikata legalment minn terzi u tkun għadha fuq is-sit internet oriġinali?

3)

F’dak li jikkonċerna l-portata tad-dritt li jinkiseb it-tħassir u/jew li ssir oppożizzjoni għall-ipproċessar ta’ data li tikkonċerna lill-persuna kkonċernata, b’relazzjoni mad-‘dritt li jintesa’’, il-Qorti tal-Ġustizzja hija mitluba tiddeċiedi jekk:

Id-dritt li jinkiseb it-tħassir u l-ibblokkar tad-data personali u dak li ssir oppożizzjoni għall-ipproċessar tagħha (drittijiet irregolati mill-Artikol[u] 12(b) u [mill-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14] tad-Direttiva [95/46]), għandhom jiġu interpretati fis-sens li jippermettu lill-persuna kkonċernata [lis-suġġett tad-data] tindirizza ruħha lill-muturi ta’ riċerka sabiex topponi għall-elenkar f’indiċi tal-informazzjoni li tikkonċernaha personalment, ippubblikata fuq siti internet ta’ terzi, billi tinvoka l-volontà tagħha li din l-informazzjoni ma tkunx magħrufa lill-utenti tal-internet meta hija tikkunsidra li din l-informazzjoni tista’ tikkawżalha dannu jew meta tkun tixtieq li din l-informazzjoni tintesa’, anki meta din tkun informazzjoni ppubblikata b’mod legali minn terzi?”

Fuq id-domandi preliminari

Fuq il-partijiet (a) u (b) tat-tieni domanda, dwar il-kamp ta ’ applikazzjoni ratione materiae tad-Direttiva 95/46

21

Permezz tal-partijiet (a) u (b) tat-tieni domanda tagħha, li għandhom jiġu eżaminati fl-ewwel lok, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 95/46 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-attività ta’ mutur ta’ tfittxija bħala fornitur ta’ kontenut, li tikkonsisti fit-tisjib ta’ informazzjoni ppubblikata jew imqiegħda fuq l-internet minn terzi, fl-elenkar b’mod awtomatiku ta’ din l-informazzjoni f’indiċi, fil-ħażna temporanja ta’ din l-informazzjoni u, fl-aħħar nett, fit-tqegħid ta’ din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-utenti tal-internet skont ordni ta’ preferenza partikolari għandha titqies li hija “ipproċessar ta’ data personali”, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, meta din l-informazzjoni tkun tinkludi data personali. Fil-każ ta’ risposta fl-affermattiv, il-qorti tar-rinviju tixtieq tkun taf ukoll jekk il-punt (d) ta’ dan l-Artikolu 2 għandux jiġi interpretat fis-sens li l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija għandu jitqies li huwa l-“kontrollur” tal-imsemmi pproċessar ta’ data personali, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni.

22

Skont Google Spain u Google Inc., l-attività tal-muturi ta’ tfittxija ma tistax titqies li hija pproċessar ta’ data li tidher fuq il-paġni tal-internet ta’ terzi li jintwerew fil-lista tar-riżultati tat-tfittxija peress li dawn il-muturi jipproċessaw l-informazzjoni aċċessibbli fuq l-internet b’mod ġenerali mingħajr ma jagħmlu selezzjoni bejn data personali u informazzjoni oħra. Barra minn hekk, anki jekk jitqies li din l-attività għandha tiġi kklassifikata bħala “ipproċessar ta’ data”, l-operatur ta’ mutur ta’ riċerka ma jistax jitqies li huwa l-“kontrollur” ta’ dan l-ipproċessar peress li ma jkollux konoxxenza ta’ din id-data u ma jeżerċitax kontroll fuqha.

23

Għall-kuntrarju, M. Costeja González, il-Gvern Spanjol, il-Gvern Taljan, il-Gvern Awstrijak, il-Gvern Pollakk u l-Kummissjoni Ewropea jqisu li l-imsemmija attività timplika b’mod manifest “ipproċessar ta’ data” fis-sens tad-Direttiva 95/46, li huwa distint mill-ipproċessar ta’ data mill-edituri tas-siti tal-internet u li għandu finijiet differenti minn dan l-ipproċessar tal-aħħar. Skonthom, l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija huwa l-“kontrollur” tal-ipproċessar ta’ data mwettaq minnu peress li huwa dan l-operatur li jiddetermina l-finijiet u l-mezzi ta’ dan l-ipproċessar.

24

Skont il-Gvern Elleniku, l-attività inkwistjoni tikkostitwixxi tali “ipproċessar” iżda, sa fejn il-muturi ta’ tfittxija huma sempliċi intermedjarji, l-impriżi li joperawhom ma jistgħux jitqiesu li huma l-“kontrolluri”, ħlief f’dawk il-każijiet fejn dawn jaħżnu d-data f’“memorja intermedjarja” jew f’“memorja temporanja” għal perijodu ta’ żmien li jmur lil hinn minn dak li huwa teknikament neċessarju.

25

F’dan id-dawl, għandu jiġi osservat li l-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 95/46 jiddefinixxi l-“ipproċessar ta’ data personali” bħala “kull operazzjoni jew sett ta’ operazzjonijiet li jsiru fuq data personali, b’mezzi awtomatiċi jew mingħajrhom, bħalma huma l-ġbir, reġistrazzjoni, organizzazzjoni, ħażna, adattament jew bdil, rkupru, konsultazzjoni, użu, żvelar bi trasmissjoni, tixrid jew li xort’oħra jagħmlu l-ipproċessar disponibbli jew li jġibu allineament, taħlita, imblokk, tħassir jew distruzzjoni”.

26

Fir-rigward b’mod partikolari tal-internet, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kellha l-opportunità tikkonstata li l-attività li tikkonsisti fit-tqegħid, fuq paġna tal-internet, ta’ data personali għandha titqies li hija tali “ipproċessar” fis-sens tal-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 95/46 (ara s-sentenza Lindqvist, C‑101/01, EU:C:2003:596, punt 25).

27

Fir-rigward tal-attività inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ma huwiex ikkontestat li fost id-data misjuba, elenkata f’indiċi, maħżuna mill-muturi ta’ tfittxija u mqiegħda għad-dispożizzjoni tal-utenti tagħhom tinsab ukoll informazzjoni li tikkonċerna persuni fiżiċi identifikati jew identifikabbli, u għalhekk “data personali” fis-sens tal-Artikolu 2(a) ta’ din id-direttiva.

28

Għaldaqstant, għandu jiġi kkonstatat li, billi jirriċerka l-internet b’mod awtomatizzat, kostanti u sistematiku sabiex ifittex informazzjoni li tkun ippubblikata fuq l-internet, l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija jkun qiegħed “jiġbor” tali data, li huwa sussegwentement “jirkupra”, “jirreġistra” u “jorganizza” fil-kuntest tal-programmi ta’ elenkar f’indiċi tiegħu, “jaħżen” fuq is-servers tiegħu u, jekk ikun il-każ, “jikkomunika lil” jew “iqiegħed għad-dispożizzjoni ta’” l-utenti tiegħu fil-forma ta’ listi ta’ riżultati tat-tfittxijiet tagħhom. Peress li jaqgħu b’mod espliċitu u inkundizzjonat taħt l-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 95/46, dawn l‑operazzjonijiet għandhom jiġu kklassifikati bħala “ipproċessar” fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, mingħajr ma huwa rilevanti li l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija japplika l-istess operazzjonijiet anki għal tipi oħra ta’ informazzjoni u li ma jagħmilx distinzjoni bejn din l-informazzjoni u d-data personali.

29

Il-konstatazzjoni preċedenti lanqas ma hija invalidata mill-fatt li din id-data kienet diġà s-suġġett ta’ pubblikazzjoni fuq l-internet u ma tkunx mibdula minn dan il-mutur ta’ tfittxija.

30

F’dan is-sens, il-Qorti tal-Ġustizzja diġà kkonstatat li l-operazzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 95/46 għandhom jiġu kklassifikati bħala tali pproċessar anki fil-każ fejn jikkonċernaw esklużivament informazzjoni li tkun diġà ppubblikata bħala tali fil-mezzi ta’ komunikazzjoni. Fil-fatt, hija osservat f’dan ir-rigward li deroga ġenerali mill-applikazzjoni tad-Direttiva 95/46 f’tali każ iċċaħħad b’mod estensiv lil din tal-aħħar mis-sens tagħha (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Satakunnan Markkinapörssi u Satamedia, C‑73/07, EU:C:2008:727, punti 48 u 49).

31

Barra minn hekk, mid-definizzjoni li tinsab fl-Artikolu 2(b) tad-Direttiva 95/46 jirriżulta li, għalkemm il-bdil ta’ data personali jikkostitwixxi ċertament ipproċessar fis-sens ta’ din id-definizzjoni, l-operazzjonijiet l-oħra msemmija f’dan l-artikolu b’ebda mod ma jeħtieġu, għall-kuntrarju, li din id-data tkun mibdula.

32

Fir-rigward tal-kwistjoni dwar jekk l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija għandux jiġi kkunsidrat jew le bħala li huwa “l-kontrollur tal-ipproċessar” ta’ data personali mwettaq minn dan il-mutur fil-kuntest ta’ attività bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, għandu jitfakkar li l-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 95/46 jiddefinixxi dan il-kontrollur bħala l-“persuna naturali jew ġuridika, awtorità pubblika, aġenzija jew korp ieħor li waħdu jew flimkien ma’ oħrajn jiddetermina l-finijiet u l-mezzi ta’ l-ipproċessar ta’ data personali”.

33

Għaldaqstant, huwa l-operatur tal-mutur ta’ tfittxija li jiddetermina l-finijiet u l-mezzi ta’ din l-attività u għalhekk tal-ipproċessar ta’ data personali mwettaq minnu stess fil-kuntest ta’ din l-attività u li għandu, konsegwentement, jitqies li huwa l-“kontrollur” ta’ dan l-ipproċessar skont l-imsemmi Artikolu 2(d).

34

Barra minn hekk, għandu jiġi kkonstatat li jkun kuntrarju mhux biss għall-formulazzjoni ċara iżda wkoll għall-għan ta’ din id-dispożizzjoni, li huwa li, permezz ta’ definizzjoni wiesgħa tal-kunċett ta’ “kontrollur”, tiġi żgurata protezzjoni effikaċi u kompleta tas-suġġetti tad-data, jekk minn dan il-kunċett jiġi eskluż l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija minħabba li ma jeżerċitax kontrol fuq id-data personali ppubblikata fuq il-paġni tal-internet ta’ terzi.

35

F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li l-ipproċessar ta’ data personali mwettaq fil-kuntest tal-attività ta’ mutur ta’ tfittxija huwa differenti minn u jitwettaq b’mod addizzjonali għall-ipproċessar imwettaq mill-edituri ta’ siti tal-internet, ipproċessar li jikkonsisti fit-tqegħid ta’ din id-data fuq paġna tal-internet.

36

Barra minn hekk, huwa paċifiku li din l-attività tal-muturi ta’ tfittxija għandha rwol deċiżiv fid-diffużjoni globali ta’ din id-data sa fejn tagħmel din id-data aċċessibbli għal kull utent tal-internet li jwettaq tfittxija fuq il-bażi tal-isem tas-suġġett tad-data, inkluż għall-utenti tal-internet li, li kieku ma kienx għal dawn il-muturi ta’ tfittxija, ma kinux isibu l-paġna tal-internet fejn din l-istess data hija ppubblikata.

37

Barra minn hekk, l-organizzazzjoni u l-kollezzjoni tal-informazzjoni ppubblikata fuq l-internet imwettqa mill-muturi ta’ tfittxija bil-għan li jiffaċilitaw għall-utenti tagħhom l-aċċess għal din l-informazzjoni, jistgħu jwasslu, meta t-tfittxija ta’ dawn tal-aħħar titwettaq fuq il-bażi tal-isem ta’ persuna fiżika, sabiex dawn l-utenti jiksbu, permezz tal-lista ta’ riżultati, stampa ġenerali strutturata tal-informazzjoni dwar din il-persuna li tista’ tinstab fuq l-internet li tippermettilhom jibnu profil ftit jew wisq iddettaljat tas-suġġett tad-data.

38

Sa fejn l-attività ta’ mutur ta’ tfittxija tista’ għalhekk tolqot, b’mod sinjifikattiv u b’mod addizzjonali meta mqabbla mal-attività tal-edituri ta’ siti tal-internet, id-drittijiet fundamentali tal-ħajja privata u tal-protezzjoni ta’ data personali, l-operatur ta’ dan il-mutur, bħala l-persuna li tiddetermina l-finijiet u l-mezzi ta’ din l-attività, għandu jiżgura, fil-kuntest tar-responsabbiltajiet tiegħu, tal-kompetenzi tiegħu u tal-possibbiltajiet tiegħu, li din l-attività tissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46 b’tali mod li l-garanziji previsti minn din id-direttiva jkun jista’ jkollhom l-effetti kollha tagħhom u b’tali mod li tkun tista’ effettivament tinkiseb protezzjoni effikaċi u kompleta tas-suġġetti tad-data, b’mod partikolari tad-dritt tagħhom għar-rispett tal-ħajja privata tagħhom.

39

Fl-aħħar nett, iċ-ċirkustanza li l-edituri ta’ siti tal-internet għandhom il-possibbiltà li jindikaw lill-operaturi ta’ muturi ta’ tfittxija, b’mod partikolari permezz ta’ protokolli ta’ esklużjoni bħal “robot.txt” jew ta’ kodiċi bħal “noindex” jew “noarchive”, li jixtiequ li informazzjoni partikolari, ippubblikata fuq is-sit tagħhom, tiġi eskluża kompletament jew parzjalment mill-indiċi awtomatiċi ta’ dawn il-muturi, ma tfissirx li l-assenza ta’ tali indikazzjoni min-naħa ta’ dawn l-edituri teżenta lill-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija mir-responsabbiltà tiegħu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali li huwa jwettaq fil-kuntest tal-attività ta’ dan il-mutur.

40

Fil-fatt, din iċ-ċirkustanza ma tibdilx il-fatt li l-finijiet u l-mezzi ta’ dan l-ipproċessar jiġu ddeterminati minn dan l-operatur. Barra minn hekk, lanqas jekk jitqies li din il-possibbiltà li għandhom l-edituri ta’ siti tal-internet tfisser li dawn jiddeterminaw flimkien mal-imsemmi operatur il-mezzi tal-imsemmi ipproċessar, din il-konstatazzjoni ma tnaqqas xejn mir-responsabbiltà ta’ dan tal-aħħar peress li l-Artikolu 2(d) tad-Direttiva 95/46 jipprovdi b’mod espliċitu li din id-determinazzjoni tista’ ssir “waħdu jew flimkien ma’ oħrajn”.

41

Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha jirriżulta li r-risposta għall-partijiet (a) u (b) tat-tieni domanda għandha tkun li l-Artikolu 2(b) u (d) tad-Direttiva 95/46 għandu jiġi interpretat fis-sens li, minn naħa, l-attività ta’ mutur ta’ tfittxija li tikkonsisti fit-tisjib ta’ informazzjoni ppubblikata jew imqiegħda fuq l-internet minn terzi, fl-elenkar b’mod awtomatiku ta’ din l-informazzjoni f’indiċi, fil-ħażna temporanja ta’ din l-informazzjoni u, fl-aħħar nett, fit-tqegħid ta’ din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-utenti tal-internet skont ordni ta’ preferenza partikolari għandha titqies li hija “ipproċessar ta’ data personali”, fis-sens tal-punt (b) ta’ dan l-Artikolu 2, meta din l-informazzjoni tkun tinkludi data personali u, min-naħa l-oħra, l-operatur ta’ dan il-mutur ta’ tfittxija għandu jitqies li huwa l-“kontrollur” tal-imsemmi pproċessar, fis-sens tal-punt (d) tal-imsemmi Artikolu 2.

Fuq il-punti (a) sa (d) tal-ewwel domanda, dwar il-kamp ta ’ applikazzjoni territorjali tad-Direttiva 95/46

42

Permezz tal-punti (a) sa (d) tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju tixtieq tistabbilixxi jekk huwiex possibbli li l-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva 95/46 tiġi applikata f’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

43

F’dan il-kuntest, il-qorti tar-rinviju stabbilixxiet il-fatti segwenti:

Google Search huwa propost fuq livell mondjali permezz tas-sit tal-internet “www.google.com”. F’diversi Stati, jeżistu verżjonijiet lokali aġġustati għal-lingwa nazzjonali. Il-verżjoni bl-Ispanjol ta’ Google Search hija proposta permezz tas-sit tal-internet “www.google.es”, li ilu rreġistrat mis-16 ta’ Settembru 2003. Google Search huwa wieħed mill-iktar muturi ta’ tfittxija użati fi Spanja.

Google Search huwa operat minn Google Inc., li hija l-kumpannija parent tal-grupp Google u li l-uffiċċju rreġistrat tagħha jinsab fl-Istati Uniti.

Google Search iżomm indiċi bis-siti tal-internet tad-dinja kollha, li fosthom jinsabu s-siti li jinsabu fi Spanja. L-informazzjoni elenkata f’indiċi permezz tal-“web crawlers” tiegħu jew tar-robots li jelenkaw f’indiċi, jiġifieri programmi tal-informatika użati sabiex jiġi llokalizzat u identifikat il-kontenut tal-paġni tal-internet b’mod metodiku u awtomatizzat, tinħażen temporanjament f’servers li l-Istat fejn jinsabu ma huwiex magħruf minħabba li din l-informazzjoni partikolari tinżamm sigrieta għal raġunijiet ta’ kompetizzjoni.

Google Search ma jipprovdix sempliċement aċċess għall-kontenut maħżun fuq is-siti tal-internet elenkati fl-indiċi iżda jikseb vantaġġ minn din l-attività billi jinkludi, bi ħlas, reklami marbuta mal-kliem ta’ tfittxija introdotti mill-utenti tal-internet, għal impriżi li jkunu jixtiequ jużaw din l-għodda sabiex joffru l-prodotti jew is-servizzi tagħhom lil dawn tal-aħħar.

Il-grupp Google juża s-sussidjarja tiegħu Google Spain għall-promozzjoni ta’ bejgħ ta’ spazji għal reklamar iġġenerati fuq is-sit tal-internet “www.google.com”. Google Spain, li kienet inkorporata fit-3 ta’ Settembru 2003 u li għandha personalità ġuridika individwali, għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha f’Madrid (Spanja). Hija tiżviluppa l-attivitajiet tagħha essenzjalment għall-impriżi bbażati fi Spanja, billi taġixxi bħala aġent kummerċjali tal-imsemmi grupp f’dan l-Istat Membru. L-għan kummerċjali tagħha huwa li tippromwovi, tiffaċilita u twettaq il-bejgħ ta’ prodotti u ta’ servizzi ta’ reklamar fuq l-internet lil terzi kif ukoll il-marketing ta’ dan ir-reklamar.

Google Inc. innominat lil Google Spain bħala kontrollur tal-ipproċessar, fi Spanja, ta’ żewġ fajls irreġistrati minn Google Inc. mal-AEPD, liema fajls huma maħsuba sabiex jinkludu d-data personali tal-klijenti li jkunu kkonkludew kuntratti ta’ servizzi ta’ reklamar ma’ Google Inc.

44

B’mod konkret, il-qorti tar-rinviju għandha dubju, prinċipalment, dwar il-kunċett ta’ “stabbiliment”, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46, u dwar il-kunċett ta’ “użu ta’ tagħmir li jinsab fit-territorju tal-imsemmi Stat Membru”, fis-sens tal-Artikolu 4(1)(ċ) tal-istess direttiva.

Fuq il-parti (a) tal-ewwel domanda

45

Permezz tal-parti (a) tal-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46 għandux jiġi interpretat fis-sens li pproċessar ta’ data personali jitwettaq fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment tal-kontrollur ta’ dan l-ipproċessar fit-territorju ta’ Stat Membru, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, meta waħda jew iktar mit-tliet kundizzjonijiet segwenti jkunu ssodisfatti:

l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija joħloq fi Stat Membru fergħa jew sussidjarja maħsuba sabiex tiżgura l-promozzjoni u l-bejgħ tal-ispazji ta’ reklamar proposti minn dan il-mutur u li l-attività tagħha tkun orjentata lejn ir-residenti ta’ dan l-Istat Membru, jew

il-kumpannija parent tinnomina sussidjarja li tkun tinsab fl-imsemmi Stat Membru bħala r-rappreżentant tagħha u bħala l-kontrollur tal-ipproċessar ta’ żewġ fajls speċifiċi li jinkludu d-data tal-klijenti li jkunu kkonkludew servizzi ta’ reklamar ma’ din l-impriża, jew

il-fergħa jew is-sussidjarja stabbilita fi Stat Membru tittrasmetti lill-kumpannija parent, ibbażata barra mill-Unjoni, l-ilmenti u l-ordnijiet li jsirulha kemm mill-persuni kkonċernati u kemm mill-awtoritajiet kompetenti sabiex jiġi rrispettat id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali, anki meta din il-kollaborazzjoni sseħħ b’mod volontarju.

46

Fir-rigward tal-ewwel waħda minn dawn it-tliet kundizzjonijiet, il-qorti tar-rinviju tosserva li Google Search huwa operat u ġestit minn Google Inc. u li ma huwiex stabbilit li Google Spain twettaq fi Spanja attività marbuta direttament mal-elenkar f’indiċi jew mal-ħażna ta’ informazzjoni jew ta’ data li tinsab fis-siti tal-internet ta’ terzi. Madankollu, l-attività ta’ promozzjoni u ta’ bejgħ tal-ispazji ta’ reklamar, eżerċitata minn Google Spain fir-rigward ta’ Spanja, tikkostitwixxi l-parti essenzjali tal-attività kummerċjali tal-grupp Google u tista’ titqies li hija marbuta mill-qrib ma’ Google Search.

47

M. Costeja González, il-Gvern Spanjol, il-Gvern Taljan, il-Gvern Awstrijak, il-Gvern Pollakk u l-Kummissjoni jqisu li, fid-dawl tar-rabta inseparabbli bejn l-attività tal-mutur ta’ tfittxija operat minn Google Inc. u dik ta’ Google Spain, din tal-aħħar għandha titqies bħala stabbiliment ta’ dik tal-ewwel, li fil-kuntest tal-attivitajiet tiegħu jitwettaq l-ipproċessar ta’ data personali. Għall-kuntrarju, skont Google Spain, Google Inc. u l-Gvern Elleniku, l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46 ma għandux jiġi applikat fil-każ tal-ewwel waħda mit-tliet kundizzjonijiet elenkati mill-qorti tar-rinviju.

48

F’dan ir-rigward, għandu l-ewwel nett jiġi osservat li l-premessa 19 tad-Direttiva 95/46 tispeċifika li “stabbiliment fit-territorju ta’ Stat Membru jfisser l-eżerċizzju effettiv u reali ta’ attività permezz ta’ arranġamenti stabbli” u li “l-forma legali ta’ stabbiliment bħal dan, kemm jekk sempliċi fergħa jew sussidjarju b’personalità ġuridika, mhux il-fattur determinanti dwar dan”.

49

Issa, ma huwiex ikkontestat li Google Spain teżerċita effettivament u realment attività permezz ta’ arranġament stabbli fi Spanja. Peress li barra minn hekk għandha personalità ġuridika individwali, Google Spain tikkostitwixxi għalhekk sussidjarja ta’ Google Inc. fit-territorju Spanjol u, għaldaqstant, “stabbiliment” fis-sens tal-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46.

50

Sabiex jiġi ssodisfat il-kriterju stabbilit f’din id-dispożizzjoni, huwa meħtieġ ukoll li l-ipproċessar ta’ data personali mill-kontrollur ta’ dan l-ipproċessar “isir fil-kuntest ta’ l-attivitajiet” ta’ stabbiliment ta’ dan il-kontrollur fit-territorju ta’ Stat Membru.

51

Google Spain u Google Inc. jikkontestaw li dan huwa l-każ peress li l-ipproċessar ta’ data personali inkwistjoni fil-kawża prinċipali jitwettaq esklużivament minn Google Inc., li topera Google Search mingħajr ebda intervent min-naħa ta’ Google Spain, li l-attività tagħha hija limitata għall-provvista ta’ sostenn għall-attività ta’ reklamar tal-grupp Google, li hija distinta mis-servizz ta’ mutur ta’ tfittxija tiegħu.

52

Madankollu, kif enfasizzaw b’mod partikolari l-Gvern Spanjol u l-Kummissjoni, l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46 ma jeżiġix li l-ipproċessar ta’ data personali inkwistjoni jsir “minn” l-istabbiliment ikkonċernat stess, iżda jeżiġi biss li dan isir “fil-kuntest ta’ l-attivitajiet” tiegħu.

53

Barra minn hekk, fid-dawl tal-għan tad-Direttiva 95/46 li tiżgura protezzjoni effikaċi u kompleta tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali tal-persuni fiżiċi, b’mod partikolari tad-dritt għall-ħajja privata, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, din l-espressjoni tal-aħħar ma għandhiex tingħata interpretazzjoni ristrettiva (ara, b’analoġija, is-sentenza L’Oréal et, C‑324/09, EU:C:2011:474, punti 62 u 63).

54

F’dan il-kuntest għandu jiġi rrilevat li, b’mod partikolari mill-premessi 18 sa 20 u mill-Artikolu 4 tad-Direttiva 95/46, jirriżulta li l-leġiżlatur tal-Unjoni, billi ppreveda kamp ta’ applikazzjoni territorjali partikolarment wiesa’, kellu l-intenzjoni li jevita li persuna tiġi eskluża mill-protezzjoni ggarantita minn din id-direttiva u li jevita li din il-protezzjoni tiġi ffrustrata.

55

Fid-dawl ta’ dan l-għan tad-Direttiva 95/46 u tal-formulazzjoni tal-Artikolu 4(1)(a) tagħha, għandu jiġi kkunsidrat li l-ipproċessar ta’ data personali li jsir għall-ħtiġijiet tas-servizz ta’ mutur ta’ tfittxija bħal Google Search, li huwa operat minn impriża li għandha s-sede tagħha fi Stat terz iżda li għandha stabbiliment fi Stat Membru, isir “fil-kuntest ta’ l-attivitajiet” ta’ dan l-istabbiliment jekk dan l-ipproċessar ikun maħsub sabiex jiġu żgurati, f’dan l-Istat Membru, il-promozzjoni u l-bejgħ ta’ spazji ta’ reklamar proposti minn dan il-mutur ta’ tfittxija, li jservu sabiex jagħmlu profittabbli s-servizz offrut minn dan il-mutur.

56

Fil-fatt, f’tali ċirkustanzi, l-attivitajiet tal-operatur tal-mutur ta’ tfittxija u dawk tal-istabbiliment tiegħu li jkun jinsab fl-Istat Membru ikkonċernat ikunu marbuta b’mod inseparabbli peress li l-attivitajiet marbuta mal-ispazji ta’ reklamar jikkostitwixxu l-mezz sabiex il-mutur ta’ tfittxija inkwistjoni jkun ekonomikament profittabbli u peress li, fl-istess ħin, dan il-mutur huwa l-mezz li permezz tiegħu jistgħu jitwettqu dawn l-attivitajiet.

57

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, kif ġie speċifikat fil-punti 26 sa 28 ta’ din is-sentenza, il-fatt stess li data personali tintwera fuq paġna ta’ riżultati ta’ tfittxija jikkostitwixxi pproċessar ta’ tali data. Issa, peress li dawn ir-riżultati jintwerew, fuq l-istess paġna, flimkien ma’ reklamar marbut mal-kliem ta’ tfittxija, għandu jiġi kkonstatat li l-ipproċessar ta’ data personali inkwistjoni jsir fil-kuntest tal-attività ta’ reklamar u kummerċjali tal-istabbiliment tal-kontrollur tal-ipproċessar fit-territorju ta’ Stat Membru, f’dan il-każ fit-territorju Spanjol.

58

F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma jistax jiġi aċċettat li l-ipproċessar ta’ data personali magħmul għall-ħtiġijiet tal-funzjonament tal-imsemmi mutur ta’ tfittxija jiġi eżentat mill-obbligi u mill-garanziji previsti mid-Direttiva 95/46, li jkun jippreġudika l-effettività tagħha u l-protezzjoni effikaċi u kompleta tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali tal-persuni fiżiċi li huwa l-għan ta’ din id-direttiva li tiżgura (ara, b’analoġija, is-sentenza L’Oréal et, EU:C:2011:474, punti 62 u 63), b’mod partikolari d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata tagħhom, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, dritt li fir-rigward tiegħu din id-direttiva tagħti importanza partikolari kif ikkonfermat b’mod partikolari fl-Artikolu 1(1) tagħha u fil-premessi 2 u 10 tagħha (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi Österreichischer Rundfunk et, C‑465/00, C‑138/01 u C‑139/01, EU:C:2003:294, punt 70; Rijkeboer, C‑553/07, EU:C:2009:293, punt 47, kif ukoll IPI, C‑473/12, EU:C:2013:715, punt 28 u l-ġurisprudenza ċċitata).

59

Sa fejn l-ewwel waħda mit-tliet kundizzjonijiet elenkati mill-qorti tar-rinviju hija biżżejjed waħedha sabiex jiġi konkluż li stabbiliment bħal Google Spain jissodisfa l-kriterju previst fl-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46, ma huwiex meħtieġ li jiġu eżaminati ż-żewġ kundizzjonijiet l-oħra.

60

Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li r-risposta għall-parti (a) tal-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46 għandu jiġi interpretat fis-sens li pproċessar ta’ data personali jitwettaq fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment tal-kontrollur ta’ dan l-ipproċessar fit-territorju ta’ Stat Membru, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, meta l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija joħloq fi Stat Membru fergħa jew sussidjarja maħsuba sabiex tiżgura l-promozzjoni u l-bejgħ tal-ispazji ta’ reklamar proposti minn dan il-mutur u li l-attività tagħha tkun orjentata lejn ir-residenti ta’ dan l-Istat Membru.

Fuq il-partijiet (b) sa (d) tal-ewwel domanda

61

Fid-dawl tar-risposta mogħtija għall-parti (a) tal-ewwel domanda, ma hemmx lok li tingħata risposta għall-partijiet (b) sa (d) tal-ewwel domanda.

Fuq il-partijiet (c) u (d) tat-tieni domanda, dwar il-portata tar-responsabbiltà tal-operatur ta ’ mutur ta ’ tfittxija skont id-Direttiva 95/46

62

Permezz tal-partijiet (c) u (d) tat-tieni domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li, sabiex jiġu rrispettati d-drittijiet previsti f’dawn id-dispożizzjonijiet, l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija huwa obbligat ineħħi mil-lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi tal-isem ta’ persuna, il-konnessjonijiet lejn paġni tal-internet, ippubblikati minn terzi u li jinkludu informazzjoni dwar din il-persuna, anki fil-każ fejn dan l-isem jew din l-informazzjoni ma jkunux tneħħew preċedentement jew simultanjament minn dawn il-paġni tal-internet, u dan, jekk ikun il-każ, anki meta l-pubblikazzjoni tagħhom fuq dawn il-paġni tkun, fiha nnifisha, leġittima.

63

Google Spain u Google Inc. iqisu li, skont il-prinċipju ta’ proporzjonalità, kull talba intiża għat-tneħħija ta’ informazzjoni għandha titressaq lill-editur tas-sit tal-internet ikkonċernat peress li huwa dan tal-aħħar li jieħu r-responsabbiltà li jagħmel l-informazzjoni pubblika, li huwa f’pożizzjoni li jevalwa l-leġittimità ta’ din il-pubblikazzjoni u li għandu l-mezzi l-iktar effikaċi u l-inqas restrittivi sabiex jagħmel din l-informazzjoni inaċċessibbli. Barra minn hekk, jekk l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija jiġi obbligat jirtira mill-indiċi tiegħu informazzjoni ppubblikata fuq l-internet, id-drittijiet fundamentali tal-edituri ta’ siti tal-internet, ta’ utenti oħra tal-internet kif ukoll ta’ dan l-operatur stess ma jkunux qegħdin jittieħdu suffiċjentement inkunsiderazzjoni.

64

Skont il-Gvern Awstrijak, awtorità ta’ superviżjoni nazzjonali tista’ tordna lil tali operatur li jħassar mill-fajls tiegħu informazzjoni ppubblikata minn terzi biss jekk l-illegalità jew l-ineżattezza tad-data inkwistjoni tkun ġiet ikkonstatata minn qabel jew jekk is-suġġett tad-data jkun ressaq b’suċċess oġġezzjoni quddiem l-editur tas-sit tal-internet li fuqu tkun ġiet ippubblikata din l-informazzjoni.

65

M. Costeja González, il-Gvern Spanjol, il-Gvern Taljan, il-Gvern Pollakk u l-Kummissjoni jqisu li l-awtorità nazzjonali tista’ tordna direttament lill-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija jirtira mill-indiċi tiegħu u mill-memorja intermedjarja tiegħu l-informazzjoni li tinkludi data personali ppubblikata minn terzi, mingħajr ma tkun meħtieġa tindirizza ruħha preċedentement jew simultanjament lill-editur tal-paġna tal-internet li fuqha tkun tinsab din l-informazzjoni. Barra minn hekk, skont M. Costeja González, il-Gvern Spanjol, il-Gvern Taljan u l-Kummissjoni, il-fatt li l-imsemmija informazzjoni tkun ġiet ippubblikata b’mod leġittimu u li din tkun għadha tidher fuq il-paġna tal-internet oriġinali ma għandu ebda impatt fuq l-obbligi tal-imsemmi operatur taħt id-Direttiva 95/46. Għall-kuntrarju, għall-Gvern Pollakk, dan il-fatt huwa ta’ natura li jeżenta lil dan l-operatur mill-obbligi tiegħu.

66

Preliminarjament, għandu jitfakkar li, kif jirriżulta mill-Artikolu 1 tagħha u mill-premessa 10 tagħha, id-Direttiva 95/46 hija intiża li tiggarantixxi livell għoli ta’ protezzjoni tal-libertajiet u tad-drittijiet fundamentali tal-persuni fiżiċi, b’mod partikolari tal-ħajja privata tagħhom, fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali (ara, f’dan is-sens, is-sentenza IPI, EU:C:2013:715, punt 28).

67

Skont il-premessa 25 tad-Direttiva 95/46, il-prinċipji ta’ protezzjoni previsti f’din id-direttiva għandhom ikunu riflessi, minn naħa, fl-obbligi imposti fuq il-persuni li jipproċessaw id-data, obbligi li jikkonċernaw b’mod partikolari l-kwalità tad-data, is-sigurtà teknika, in-notifika lill-awtorità ta’ superviżjoni, iċ-ċirkustanzi li fihom jista’ jsir l-ipproċessar, u, min-naħa l-oħra, fid-drittijiet mogħtija lill-persuni li d-data tagħhom tkun is-suġġett ta’ pproċessar li jkunu informati dwar dan, li jkunu jistgħu jkollhom aċċess għad-data, li jkunu jistgħu jitolbu rettifiki tad-data, u li saħansitra joġġezzjonaw għall-ipproċessar f’ċerti kundizzjonijiet.

68

Il-Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/46, sa fejn jirregolaw l-ipproċessar ta’ data personali li tista’ tippreġudika l-libertajiet fundamentali u, b’mod partikolari, id-dritt għall-ħajja privata, għandhom neċessarjament jiġu interpretati fid-dawl tad-drittijiet fundamentali li, skont ġurisprudenza stabbilita, jagħmlu parti integrali mill-prinċipji ġenerali tad-dritt li l-Qorti tal-Ġustizzja tiżgura l-osservanza tagħhom u li issa jinsabu rrikonoxxuti fil-Karta (ara, b’mod partikolari, is-sentenzi Connolly vs Il-Kummissjoni, C‑274/99 P, EU:C:2001:127, punt 37, kif ukoll Österreichischer Rundfunk et, EU:C:2003:294, punt 68).

69

F’dan il-kuntest, l-Artikolu 7 tal-Karta jiggarantixxi d-dritt għar-rispett tal-ħajja privata, filwaqt li l-Artikolu 8 tal-Karta jirrikonoxxi espliċitament id-dritt għall-protezzjoni tad-data personali. L-Artikolu 8(2) u (3) tal-Karta jispeċifika li din id-data għandha tiġi pproċessata b’mod ġust, għal finijiet iddeterminati u abbażi tal-kunsens tal-persuna li tkun is-suġġett tad-data jew fuq bażi oħra leġittima stabbilita mil-liġi, li kull persuna għandha d-dritt ta’ aċċess għad-data miġbura li tikkonċernaha u d-dritt li tikseb ir-rettifika tagħha, u li l-osservanza ta’ dawn ir-regoli għandha titqiegħed taħt il-kontroll ta’ awtorità indipendenti. Dawn ir-rekwiżiti huma implementati b’mod partikolari permezz tal-Artikoli 6, 7, 12, 14 u 28 tad-Direttiva 95/46.

70

Fir-rigward tal-Artikolu 12(b) tad-Direttiva 95/46, dan jipprovdi li l-Istati Membri għandhom jiggarantixxu lil kull suġġett tad-data d-dritt li jikseb mingħand il-kontrollur, skont il-każ, ir-rettifika, it-tħassir jew l-imblokk tad-data li l-ipproċessar tagħha ma jkunx konformi mad-Direttiva 95/46, b’mod partikolari minħabba n-natura inkompleta jew ineżatta tad-data. Peress li din il-preċiżazzjoni tal-aħħar dwar il-każ li ma jkunux osservati ċerti rekwiżiti previsti fl-Artikolu 6(1)(d) tad-Direttiva 95/46 għandha n-natura ta’ eżempju u ma hijiex eżawrjenti, minn dan isegwi li n-nuqqas ta’ konformità tal-ipproċessar, li jista’ jintitola lis-suġġett tad-data għad-dritt iggarantit mill-Artikolu 12(b) tal-imsemmija direttiva, jista’ jirriżulta wkoll min-nuqqas ta’ osservanza ta’ kundizzjonijiet oħra ta’ leġittimità imposti minn din id-direttiva fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali.

71

F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, bla ħsara għad-derogi ammessi taħt l-Artikolu 13 tad-Direttiva 95/46, kull ipproċessar ta’ data għandu, minn naħa, ikun konformi mal-prinċipji dwar il-kwalità tad-data stabbiliti fl-Artikolu 6 ta’ din id-direttiva u, min-naħa l-oħra, jissodisfa wieħed mill-prinċipji dwar in-natura leġittima tal-ipproċessar ta’ data elenkati fl-Artikolu 7 tal-imsemmija direttiva (ara s-sentenzi Österreichischer Rundfunk et, EU:C:2003:294, punt 65; ASNEF u FECEMD, C‑468/10 u C‑469/10, EU:C:2011:777, punt 26, kif ukoll Worten, C‑342/12, EU:C:2013:355, punt 33).

72

Skont dan l-Artikolu 6 u bla ħsara għal dispożizzjonijiet speċifiċi li l-Istati Membri jistgħu jipprevedu fir-rigward tal-ipproċessar għal finijiet storiċi, ta’ statistika jew xjentifiċi, il-kontrollur tal-ipproċessar għandu jiżgura li d-data personali tkun “ipproċessata b’mod ġust u legali”, li din id-data tinġabar “għal finijiet speċifiċi, espliċiti u leġittimi u [ma tkunx] ipproċessat[a] aktar b’mod li ma jkunx kompatibbli ma dawk il-finijiet”, li din id-data tkun “adekwat[a], rilevanti u mhux eċċessiv[a] għall-finijiet li għalih [tinġabar] u/jew [tiġi] iktar ipproċessat[a]”, li din id-data tkun “eżatt[a] u, fejn meħtieġ, [t]inżamm aġġornat[a]” u, fl-aħħar nett, li din id-data tinżamm “b’mod li jippermetti l-identifikazzjoni tas-suġġetti tad-data għal mhux iktar milli jkun meħtieġ għall-finijiet li għalihom id-data tkun inġabret jew li għalihom tkun iktar ipproċessata”. F’dan il-kuntest, dan il-kontrollur għandu jieħu l-miżuri raġonevoli kollha sabiex id-data li ma tkunx tissodisfa r-rekwiżiti ta’ din id-dispożizzjoni titħassar jew tiġi rrettifikata.

73

Fir-rigward tan-natura leġittima, taħt l-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46, ta’ pproċessar bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali mwettaq mill-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija, dan l-ipproċessar huwa ta’ natura tali li jista’ jaqa’ taħt ir-raġuni prevista fl-Artikolu 7(f) ta’ din id-direttiva.

74

Din id-dispożizzjoni tippermetti l-ipproċessar ta’ data personali meta dan ikun meħtieġ sabiex jintlaħaq l-interess leġittimu segwit mill-kontrollur tal-ipproċessar jew mit-terz jew mit-terzi li lilhom tkun ikkomunikata d-data, sakemm ma jkunux iktar importanti l-interess jew il-libertajiet u d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-data, b’mod partikolari d-dritt tiegħu għar-rispett tal-ħajja privata tiegħu fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali, li jeħtieġu protezzjoni taħt l-Artikolu 1(1) ta’ din id-direttiva. Għaldaqstant, l-applikazzjoni tal-Artikolu 7(f) tal-imsemmija direttiva teħtieġ ibbilanċjar tad-drittijiet u tal-interessi opposti inkwistjoni li fil-kuntest tiegħu għandha tittieħed inkunsiderazzjoni l-importanza tad-drittijiet tas-suġġett tad-data li jirriżultaw mill-Artikoli 7 u 8 tal-Karta (ara s-sentenza ASNEF u FECEMD, EU:C:2011:777, punti 38 u 40).

75

Filwaqt li l-konformità tal-ipproċessar mal-Artikoli 6 u 7(f) tad-Direttiva 95/46 tista’ tiġi vverifikata fil-kuntest ta’ talba fis-sens tal-Artikolu 12(b) ta’ din id-direttiva, is-suġġett tad-data jista’, barra minn hekk, jinvoka, f’ċerti kundizzjonijiet, id-dritt ta’ oġġezzjoni previst fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tagħha.

76

Skont dan il-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14, l-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu lis-suġġett tad-data d-dritt, minn tal-inqas fil-każijiet imsemmija fl-Artikolu 7(e) u (f) tad-Direttiva 95/46, li joġġezzjona f’kull ħin, għal raġunijiet gravi u leġittimi marbuta mas-sitwazzjoni partikolari tiegħu, għall-ipproċessar ta’ data li tikkonċernah, sakemm ma jkunx hemm dispożizzjoni kuntrarja fid-dritt nazzjonali. Għalhekk, l-ibbilanċjar li għandu jitwettaq fil-kuntest tal-imsemmi punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 jippermetti li jittieħdu inkunsiderazzjoni b’mod iktar speċifiku ċ-ċirkustanzi kollha tas-sitwazzjoni konkreta tas-suġġett tad-data. Fil-każ ta’ oġġezzjoni ġġustifikata, l-ipproċessar implementat mill-kontrollur ta’ dan l-ipproċessar ma jkunx jista’ jibqa’ jkopri din id-data.

77

It-talbiet fis-sens tal-Artikolu 12(b) u tal-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 jistgħu jiġu indirizzati direttament mis-suġġett tad-data lill-kontrollur tal-ipproċessar li, f’dan il-każ, ikollu jeżamina debitament il-fondatezza ta’ dawn it-talbiet u, jekk ikun il-każ, iwaqqaf l-ipproċessar tad-data inkwistjoni. Fil-każ li l-kontrollur tal-ipproċessar ma jiħux provvedimenti fid-dawl ta’ dawn it-talbiet, is-suġġett tad-data jista’ jressaq il-każ tiegħu quddiem l-awtorità ta’ superviżjoni jew quddiem l-awtorità ġudizzjarja sabiex dawn iwettqu l-verifiki meħtieġa u konsegwentement jordnaw lil dan il-kontrollur jieħu miżuri preċiżi.

78

F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li mill-Artikolu 28(3) u (4) tad-Direttiva 95/46 jirriżulta li kull awtorità ta’ superviżjoni tista’ tkun adita minn kull persuna b’talba dwar il-protezzjoni tad-drititjiet u tal-libertajiet tagħha fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u li din l-awtorità għandu jkollha setgħat investigattivi u setgħat effettivi ta’ intervent li jippermettulha tordna b’mod partikolari l-imblokk, it-tħassir jew id-distruzzjoni ta’ data, jew li tipprojbixxi temporanjament jew definittivament tali pproċessar.

79

Huwa fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonijiet li għandhom jiġu interpretati u applikati d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/46 li jirregolaw id-drittijiet tas-suġġett tad-data meta l-awtorità ta’ superviżjoni jew l-awtorità ġudizzjarja jkunu aditi minn dan tal-aħħar b’talba bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali.

80

F’dan id-dawl, għandu jiġi osservat qabel kollox li, kif ġie kkonstatat fil-punti 36 sa 38 ta’ din is-sentenza, ipproċessar ta’ data personali, bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, imwettaq mill-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija, jista’ jolqot b’mod sinjifikattiv id-drittijiet fundamentali għar-rispett tal-ħajja privata u għall-protezzjoni tad-data personali meta t-tfittxija permezz ta’ dan il-mutur titwettaq fuq il-bażi tal-isem ta’ persuna fiżika, peress li l-imsemmi pproċessar jippermetti lil kull utent tal-internet jikseb, permezz tal-lista ta’ riżultati, stampa ġenerali strutturata tal-informazzjoni dwar din il-persuna li tista’ tinstab fuq l-internet, informazzjoni li potenzjalment tista’ tikkonċerna diversi aspetti tal-ħajja privata tiegħu u li, mingħajr l-imsemmi mutur ta’ tfittxija, kien ikun impossibbli jew diffiċli ħafna li jiġu konnessi flimkien, u li b’hekk tali utent ikun jista’ jibni profil ftit jew wisq iddettaljat tas-suġġett tad-data. Barra minn hekk, il-portata tal-effett tal-interferenza fl-imsemmija drittijiet tas-suġġett tad-data hija msaħħa minħabba r-rwol importanti li għandhom l-internet u l-muturi ta’ tfittxija fis-soċjetà moderna, li jagħtu lill-informazzjoni li tkun tinsab f’tali lista ta’ riżultati natura omnipreżenti (ara, f’dan is-sens, is-sentenza eDate Advertising et, C‑509/09 u C‑161/10, EU:C:2011:685, punt 45).

81

Fid-dawl tal-gravità potenzjali ta’ din l-interferenza, għandu jiġi kkonstatat li din l-interferenza ma tistax tiġi ġġustifikata abbażi biss tal-interess ekonomiku li tali pproċessar jirrappreżenta għall-operatur ta’ tali mutur. Madankollu, sa fejn it-tneħħija ta’ konnessjonijiet mil-lista ta’ riżultati jista’ jkollha, fid-dawl tal-informazzjoni inkwistjoni, riperkussjonijiet fuq l-interess leġittimu tal-utenti tal-internet li jista’ jkollhom interess li jkollhom aċċess għall-informazzjoni inkwistjoni, għandu jipprova jintlaħaq, f’sitwazzjonijiet bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, bilanċ ġust b’mod partikolari bejn dan l-interess u d-drittijiet fundamentali ta’ dan is-suġġett tad-data taħt l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta. Għalkemm huwa minnu li d-drittijiet tas-suġġett tad-data protetti minn dawn l-aritkoli jipprevalu wkoll, b’mod ġenerali, fuq l-imsemmi interess tal-utenti tal-internet, dan il-bilanċ jista’ madankollu jiddependi, f’każijiet partikolari, min-natura tal-informazzjoni inkwistjoni u min-natura sensittiva tagħha għall-ħajja privata tas-suġġett tad-data, kif ukoll mill-interess tal-pubbliku li jkollu din l-informazzjoni, li jista’ jvarja b’mod partikolari skont ir-rwol li għandu dan is-suġġett tad-data fil-ħajja pubblika.

82

Meta jtemmu l-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet meħtieġa għall-applikazzjoni tal-Artikolu 12(b) u tal-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 li għandha titwettaq meta jkunu aditi b’talba bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, l-awtorità ta’ superviżjoni jew l-awtorità ġudizzjarja jistgħu jordnaw lill-imsemmi operatur sabiex ineħħi mil-lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi tal-isem ta’ persuna, il-konnessjonijiet lejn paġni tal-internet, ippubblikati minn terzi u li jinkludu informazzjoni dwar din il-persuna, mingħajr ma jkun meħtieġ, sabiex tingħata ordni f’dan is-sens, li dan l-isem jew din l-informazzjoni jkunu, b’mod volontarju mill-editur jew fuq ordni ta’ waħda minn dawn l-awtoritajiet, tneħħew preċedentement jew simultanjament mill-paġna tal-internet fejn ikunu ġew ippubblikati.

83

Fil-fatt, kif ġie kkonstatat fil-punti 35 sa 38 ta’ din is-sentenza, sa fejn l-ipproċessar ta’ data mwettaq fil-kuntest tal-attività ta’ mutur ta’ tfittxija huwa differenti minn u jitwettaq b’mod addizzjonali għall-ipproċessar imwettaq mill-edituri ta’ siti tal-internet u jolqot b’mod addizzjonali d-drittijiet fundamentali tas-suġġett tad-data, l-operatur ta’ dan il-mutur, bħala l-kontrollur ta’ dan l-ipproċessar, għandu jiżgura, fil-kuntest tar-responsabbiltajiet tiegħu, tal-kompetenzi tiegħu u tal-possibbiltajiet tiegħu, li dan l-ipproċessar jissodisfa r-rekwiżiti tad-Direttiva 95/46, b’tali mod li l-garanziji previsti minnha jkun jista’ jkollhom l-effetti kollha tagħhom.

84

F’dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li, fid-dawl tal-faċilità li biha informazzjoni ppubblikata fuq sit tal-internet tista’ tiġi rriprodotta fuq siti oħra u fid-dawl tal-fatt li l-kontrolluri tal-pubblikazzjoni tagħha mhux dejjem ikunu suġġetti għal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, ma tkunx tista’ tinkiseb protezzjoni effikaċi u kompleta tas-suġġetti tad-data jekk dawn ikollhom preċedentement jew simultanjament jiksbu t-tħassir tal-informazzjoni li tikkonċernahom min-naħa tal-edituri tas-siti tal-internet.

85

Barra minn hekk, l-ipproċessar mill-editur ta’ paġna tal-internet, li jikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta’ informazzjoni dwar persuna fiżika, jista’ jsir, skont il-każ, “biss għal għanijiet ġurnalisitiċi” u għalhekk jista’ jibbenefika, taħt l-Artikolu 9 tad-Direttiva 95/46, minn derogi għar-rekwiżiti stabbiliti minn din id-direttiva, filwaqt li dan ma jidhirx li huwa l-każ fir-rigward tal-ipproċessar imwettaq mill-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija. B’hekk, ma jistax jiġi eskluż li s-suġġett tad-data jkun jista’, f’ċerti ċirkustanzi, jeżerċita d-drittijiet previsti fl-Artikolu 12(b) u fil-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 kontra l-imsemmi operatur iżda mhux kontra l-editur tal-imsemmija paġna tal-internet.

86

Fl-aħħar nett, għandu jiġi kkonstatat li minbarra l-fatt li r-raġuni li tiġġustifika, skont l-Artikolu 7 tad-Direttiva 95/46, il-pubblikazzjoni ta’ data personali fuq sit tal-internet ma tikkoinċidix neċessarjament mar-raġuni li tapplika għall-attività tal-muturi ta’ tfittxija, anki meta dan ikun il-każ, ir-riżultat tal-ibbilanċjar tal-interessi inkwistjoni li għandu jitwettaq skont l-Artikolu 7(f) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 ta’ din id-direttiva jista’ jvarja skont jekk ikunx involut l-ipproċessar imwettaq mill-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija jew l-ipproċessar imwettaq mill-editur ta’ din il-paġna tal-internet peress li, minn naħa, l-interessi leġittimi li jiġġustifikaw dawn iż-żewġ istanzi ta’ pproċessar jistgħu jkunu differenti u, min-naħa l-oħra, il-konsegwenzi tal-imsemmija istanzi ta’ pproċessar għas-suġġett tad-data, u b’mod partikolari għall-ħajja privata tiegħu, ma humiex neċessarjament l-istess.

87

Fil-fatt, sa fejn l-inklużjoni fil-lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi tal-isem ta’ persuna, ta’ paġna tal-internet u tal-informazzjoni li tkun tinsab f’din il-paġna dwar din il-persuna tiffaċilita b’mod kunsiderevoli l-aċċessibbiltà għal din l-informazzjoni minn kull utent tal-internet li jwettaq tfittxija dwar is-suġġett tad-data u jista’ jkollha rwol deċiżiv fir-rigward tad-diffużjoni ta’ din l-informazzjoni, tali inklużjoni tista’ tikkostitwixxi interferenza iktar sinjifikattiva fid-dritt fundamentali għar-rispett tal-ħajja privata tas-suġġett tad-data milli l-pubblikazzjoni mill-editur ta’ din il-paġna tal-internet.

88

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti kollha, ir-risposta li għandha tingħata għall-partijiet (c) u (d) tat-tieni domanda hija li l-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, sabiex jiġu rrispettati d-drittijiet previsti f’dawn id-dispożizzjonijiet u sakemm il-kundizzjonijiet previsti f’dawn id-dispożizzjonijiet ikunu effettivament issodisfatti, l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija huwa obbligat ineħħi mil-lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi tal-isem ta’ persuna, il-konnessjonijiet lejn paġni tal-internet, ippubblikati minn terzi u li jinkludu informazzjoni dwar din il-persuna, anki fil-każ fejn dan l-isem jew din l-informazzjoni ma jkunux tneħħew preċedentement jew simultanjament minn dawn il-paġni tal-internet, u dan, jekk ikun il-każ, anki meta l-pubblikazzjoni tagħhom fuq dawn il-paġni tkun, fiha nnifisha, leġittima.

Fuq it-tielet domanda, dwar il-portata tad-drittijiet tas-suġġett tad-data ggarantiti mid-Direttiva 95/46

89

Permezz tat-tielet domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 għandhomx jiġu interpretati fis-sens li jippermettu lis-suġġett tad-data jeżiġi li l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija jneħħi mil-lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi tal-isem ta’ dan is-suġġett tad-data, konnessjonijiet lejn paġni tal-internet, ippubblikati legalment minn terzi u li jinkludu informazzjoni li hija vera dwar dan is-suġġett tad-data, għar-raġuni li din l-informazzjoni tkun tista’ tippreġudikah jew għar-raġuni li jkun jixtieq li din l-informazzjoni “tintesa” wara ċertu żmien.

90

Google Spain, Google Inc., il-Gvern Elleniku, il-Gvern Awstrijak, il-Gvern Pollakk u l-Kummissjoni jqisu li din id-domanda għandha tingħata risposta negattiva. Google Spain, Google Inc., il-Gvern Pollakk u l-Kummissjoni jsostnu f’dan ir-rigward li l-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 jagħtu drittijiet lis-suġġetti tad-data biss meta l-ipproċessar inkwistjoni jkun inkompatibbli ma’ din id-direttiva jew meta jkun hemm raġunijiet gravi u leġittimi marbuta mas-sitwazzjoni partikolari tagħhom, u mhux sempliċement meta dawn iqisu li dan l-ipproċessar ikun ta’ natura tali li jista’ jippreġudikahom jew meta jkunu jixtiequ li d-data li tkun is-suġġett tal-imsemmi pproċessar tintesa. Il-Gvern Elleniku u l-Gvern Awstrijak iqisu li s-suġġett tad-data għandu jindirizza ruħu lill-editur tas-sit tal-internet ikkonċernat.

91

M. Costeja González, il-Gvern Spanjol u l-Gvern Taljan huma tal-fehma li s-suġġett tad-data jista’ joġġezzjoni għall-elenkar f’indiċi tad-data personali tiegħu minn mutur ta’ tfittxija meta d-diffużjoni ta’ din id-data permezz ta’ mutur tikkawżalu preġudizzju u meta d-drittijiet fundamentali tiegħu għall-protezzjoni tal-imsemmija data u għar-rispett tal-ħajja privata, li jinkludu d-“dritt li d-data tintesa”, jirbħu fuq l-interessi leġittimi tal-operatur tal-imsemmi mutur u fuq l-interess ġenerali għal-libertà ta’ informazzjoni.

92

Fir-rigward tal-Artikolu 12(b) tad-Direttiva 95/46, li l-applikazzjoni tiegħu hija suġġetta għall-kundizzjoni li l-ipproċessar ta’ data personali jkun inkompatibbli ma’ din id-direttiva, għandu jitfakkar li, kif ġie rrilevat fil-punt 72 ta’ din is-sentenza, tali inkompatibbiltà tista’ tirriżulta mhux biss mill-fatt li din id-data tkun ineżatta iżda wkoll, b’mod partikolari, mill-fatt li din id-data tkun inadegwata, irrilevanti jew eċċessiva fir-rigward tal-finijiet tal-ipproċessar, li din id-data ma tkunx aġġornata jew li din id-data tinżamm għal perijodu itwal minn dak neċessarju, sakemm iż-żamma tagħha ma tkunx meħtieġa għal finijiet storiċi, ta’ statistika jew xjentifiċi.

93

Minn dawn ir-rekwiżiti, previsti fl-Artikolu 6(1)(ċ) sa (e) tad-Direttiva 95/46, jirriżulta li anki pproċessar inizjalment leġittimu ta’ data eżatta jista’ jsir, biż-żmien, inkompatibbli ma’ din id-direttiva meta din id-data ma tkunx iktar neċessarja fir-rigward tal-finijiet li għalihom tkun inġabret jew tkun ġiet ipproċessata. Dan ikun b’mod partikolari l-każ meta d-data tidher li hija inadegwata, li ma hijiex jew ma għadhiex rilevanti jew li hija eċċessiva fir-rigward ta’ dawn il-finijiet u taż-żmien li jkun għadda.

94

Għaldaqstant, fil-każ li jiġi kkonstatat, wara talba mis-suġġett tad-data taħt l-Artikolu 12(b) tad-Direttiva 95/46, li l-inklużjoni fil-lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi tal-isem tiegħu, tal-konnessjonijiet lejn paġni tal-internet, ippubblikati legalment minn terzi u li jinkludu informazzjoni personali li hija vera, tkun, attwalment, inkompatibbli mal-imsemmi Artikolu 6(1)(ċ) sa (e), minħabba l-fatt li din l-informazzjoni tidher, fid-dawl taċ-ċirkustanzi kollha li jikkaratterizzaw il-każ ineżami, li hija inadegwata, li ma hijiex jew ma għadhiex rilevanti jew li hija eċċessiva fir-rigward tal-finijiet tal‑ipproċessar inkwistjoni mwettaq mill-operatur tal-mutur ta’ tfittxija, l-informazzjoni u l-konnessjonijiet ikkonċernati tal-imsemmija lista ta’ riżultati għandhom jitħassru.

95

Fir-rigward tat-talbiet fis-sens ta’ dan l-Artikolu 12(b), ibbażati fuq l-allegat nuqqas ta’ osservanza tal-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 7(f) tad-Direttiva 95/46 kif ukoll fir-rigward tat-talbiet taħt il-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 ta’ din id-direttiva, għandu jiġi osservat li kull ipproċessar ta’ data personali għandu jkun leġittimu fis-sens ta’ dan l-Artikolu 7 għall-perijodu kollu li matulu jitwettaq.

96

Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet preċedenti, fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta’ tali talbiet imressqa fil-konfront ta’ pproċessar bħal dak inkwistjoni fil-kawża prinċipali, għandu jiġi eżaminat b’mod partikolari jekk is-suġġett tad-data għandux dritt li l-informazzjoni dwar il-persuna tiegħu ma tibqax attwalment marbuta ma’ ismu permezz ta’ lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi ta’ ismu. F’dan ir-rigward, għandu jiġi enfasizzat li għall-konstatazzjoni ta’ tali dritt ma huwiex meħtieġ li l-inklużjoni tal-informazzjoni inkwistjoni fil-lista ta’ riżultati tikkawża preġudizzju għas-suġġett tad-data.

97

Peress li s-suġġett tad-data jista’, fid-dawl tad-drittijiet fundamentali tiegħu taħt l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta, jitlob li l-informazzjoni inkwistjoni ma tibqax imqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali permezz tal-inklużjoni tagħha f’tali lista ta’ riżultati, għandu jiġi kkunsidrat, kif jirriżulta b’mod partikolari mill-punt 81 ta’ din is-sentenza, li dawn id-drittijiet, bħala regola ġenerali, jipprevalu mhux biss fuq l-interess ekonomiku tal-operatur tal-mutur ta’ tfittxija, iżda wkoll fuq l-interess ta’ dan il-pubbliku li jsib l-imsemmija informazzjoni meta jwettaq tfittxija fuq il-bażi tal-isem ta’ dan is-suġġett tad-data. Madankollu, dan ma jkunx il-każ jekk jidher, għal raġunijiet partikolari, bħalma huwa r-rwol li l-imsemmi suġġett tad-data jkollu fil-ħajja pubblika, li l-interferenza fid-drittijiet fundamentali tiegħu tkun iġġustifikata mill-interess superjuri tal-imsemmi pubbliku li jkollu, minħabba din l-inklużjoni, aċċess għall-informazzjoni inkwistjoni.

98

Fir-rigward ta’ sitwazzjoni bħal dik inkwistjoni fil-kawża prinċipali, li tikkonċerna l-fatt li, fil-lista ta’ riżultati li l-utent tal-internet jikseb meta jwettaq tfittxija fuq il-bażi tal-isem tas-suġġett tad-data permezz ta’ Google Search, jintwerew konnessjonijiet lejn żewġ paġni tal-arkivji diġitali ta’ gazzetta ta’ kuljum li jinkludu avviżi li jsemmu l-isem ta’ dan is-suġġett tad-data u li jikkonċernaw bejgħ b’irkant ta’ proprjetà immobbli marbut ma’ proċedura ta’ eżekuzzjoni għall-irkupru ta’ dejn tas-sigurtà soċjali, għandu jiġi kkunsidrat li, fid-dawl tan-natura sensittiva tal-informazzjoni inkluża f’dawn l-avviżi fir-rigward tal-ħajja privata tal-imsemmi suġġett tad-data u fid-dawl tal-fatt li l-pubblikazzjoni inizjali tagħhom kienet saret 16-il sena ilu, is-suġġett tad-data għandu dritt li din l-informazzjoni ma tibqax marbuta ma’ ismu permezz ta’ tali lista. Għaldaqstant, sa fejn, fil-każ ineżami, ma jidhirx li hemm raġunijiet partikolari li jiġġustifikaw interess superjuri tal-pubbliku li jkollu, fil-kuntest ta’ tali tfittxija, aċċess għal din l-informazzjoni, punt dan li għandu madankollu jiġi vverifikat mill-qorti tar-rinviju, is-suġġett tad-data jista’, taħt l-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46, jeżiġi t-tneħħija tal-imsemmija konnessjonijiet minn din il-lista ta’ riżultati.

99

Mill-kunsiderazzjonijiet preċedenti jirriżulta li r-risposta li għandha tingħata għat-tielet domanda hija li l-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, għandu jiġi eżaminat b’mod partikolari jekk is-suġġett tad-data għandux dritt li l-informazzjoni inkwistjoni dwar il-persuna tiegħu ma tibqax attwalment marbuta ma’ ismu permezz ta’ lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi ta’ ismu, mingħajr ma huwa meħtieġ, sabiex jiġi kkonstatat tali dritt, li l-inklużjoni tal-informazzjoni inkwistjoni fil-lista ta’ riżultati tikkawża preġudizzju għal dan is-suġġett tad-data. Peress li dan tal-aħħar jista’, fid-dawl tad-drittijiet fundamentali tiegħu taħt l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta, jitlob li l-informazzjoni inkwistjoni ma tibqax imqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali minħabba l-inklużjoni tagħha f’tali lista ta’ riżultati, dawn id-drittijiet, bħala regola ġenerali, jipprevalu mhux biss fuq l-interess ekonomiku tal-operatur tal-mutur ta’ tfittxija, iżda wkoll fuq l-interess ta’ dan il-pubbliku li jkollu aċċess għall-imsemmija informazzjoni meta jwettaq tfittxija fuq il-bażi tal-isem ta’ dan is-suġġett tad-data. Madankollu, dan ma jkunx il-każ jekk jidher, għal raġunijiet partikolari bħalma huwa r-rwol li l-imsemmi suġġett tad-data jkollu fil-ħajja pubblika, li l-interferenza fid-drittijiet fundamentali tiegħu tkun iġġustifikata mill-interess superjuri tal-imsemmi pubbliku li jkollu, minħabba din l-inklużjoni, aċċess għall-informazzjoni inkwistjoni

Fuq l-ispejjeż

100

Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas‑sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti tal-Ġustizzja, minbarra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

 

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) taqta’ u tiddeċiedi:

 

1)

L-Artikolu 2(b) u (d) tad-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tal-24 ta’ Ottubru 1995, dwar il-protezzjoni ta’ individwi [persuni fiżiċi] fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data, għandu jiġi interpretat fis-sens li, minn naħa, l-attività ta’ mutur ta’ tfittxija li tikkonsisti fit-tisjib ta’ informazzjoni ppubblikata jew imqiegħda fuq l-internet minn terzi, fl-elenkar b’mod awtomatiku ta’ din l-informazzjoni f’indiċi, fil-ħażna temporanja ta’ din l-informazzjoni u, fl-aħħar nett, fit-tqegħid ta’ din l-informazzjoni għad-dispożizzjoni tal-utenti tal-internet skont ordni ta’ preferenza partikolari għandha titqies li hija “ipproċessar ta’ data personali”, fis-sens tal-punt (b) ta’ dan l-Artikolu 2, meta din l-informazzjoni tkun tinkludi data personali u, min-naħa l-oħra, l-operatur ta’ dan il-mutur ta’ tfittxija għandu jitqies li huwa l-“kontrollur” tal-imsemmi pproċessar, fis-sens tal-punt (d) tal-imsemmi Artikolu 2.

 

2)

L-Artikolu 4(1)(a) tad-Direttiva 95/46 għandu jiġi interpretat fis-sens li pproċessar ta’ data personali jitwettaq fil-kuntest tal-attivitajiet ta’ stabbiliment tal-kontrollur ta’ dan l-ipproċessar fit-territorju ta’ Stat Membru, fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni, meta l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija joħloq fi Stat Membru fergħa jew sussidjarja maħsuba sabiex tiżgura l-promozzjoni u l-bejgħ tal-ispazji ta’ reklamar proposti minn dan il-mutur u li l-attività tagħha tkun orjentata lejn ir-residenti ta’ dan l-Istat Membru.

 

3)

L-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, sabiex jiġu rrispettati d-drittijiet previsti f’dawn id-dispożizzjonijiet u sakemm il-kundizzjonijiet previsti f’dawn id-dispożizzjonijiet ikunu effettivament issodisfatti, l-operatur ta’ mutur ta’ tfittxija huwa obbligat ineħħi mil-lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi tal-isem ta’ persuna, il-konnessjonijiet lejn paġni tal-internet, ippubblikati minn terzi u li jinkludu informazzjoni dwar din il-persuna, anki fil-każ fejn dan l-isem jew din l-informazzjoni ma jkunux tneħħew preċedentement jew simultanjament minn dawn il-paġni tal-internet, u dan, jekk ikun il-każ, anki meta l-pubblikazzjoni tagħhom fuq dawn il-paġni tkun, fiha nnifisha, leġittima.

 

4)

L-Artikolu 12(b) u l-punt (a) tal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 14 tad-Direttiva 95/46 għandhom jiġu interpretati fis-sens li, fil-kuntest tal-evalwazzjoni tal-kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ta’ dawn id-dispożizzjonijiet, għandu jiġi eżaminat b’mod partikolari jekk is-suġġett tad-data għandux dritt li l-informazzjoni inkwistjoni dwar il-persuna tiegħu ma tibqax attwalment marbuta ma’ ismu permezz ta’ lista ta’ riżultati, li tintwera wara tfittxija mwettqa fuq il-bażi ta’ ismu, mingħajr ma huwa meħtieġ, sabiex jiġi kkonstatat tali dritt, li l-inklużjoni tal-informazzjoni inkwistjoni fil-lista ta’ riżultati tikkawża preġudizzju għal dan is-suġġett tad-data. Peress li dan tal-aħħar jista’, fid-dawl tad-drittijiet fundamentali tiegħu taħt l-Artikoli 7 u 8 tal-Karta, jitlob li l-informazzjoni inkwistjoni ma tibqax imqiegħda għad-dispożizzjoni tal-pubbliku ġenerali permezz tal-inklużjoni tagħha f’tali lista ta’ riżultati, dawn id-drittijiet, bħala regola ġenerali, jipprevalu mhux biss fuq l-interess ekonomiku tal-operatur tal-mutur ta’ tfittxija, iżda wkoll fuq l-interess ta’ dan il-pubbliku li jkollu aċċess għall-imsemmija informazzjoni meta jwettaq tfittxija fuq il-bażi tal-isem ta’ dan is-suġġett tad-data. Madankollu, dan ma jkunx il-każ jekk jidher, għal raġunijiet partikolari bħalma huwa r-rwol li l-imsemmi suġġett tad-data jkollu fil-ħajja pubblika, li l-interferenza fid-drittijiet fundamentali tiegħu tkun iġġustifikata mill-interess superjuri tal-imsemmi pubbliku li jkollu, minħabba din l-inklużjoni, aċċess għall-informazzjoni inkwistjoni.

 

Firem


( *1 ) Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol.