4.4.2009   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 82/10


Appell ippreżentat fid-9 ta' Frar 2009 minn Deepak Rajani (Dear!Net Online) kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Prim'Istanza (It-Tmien Awla) tas-26 ta' Novembru 2008 fil-Kawża T-100/06 — Deepak Rajani (Dear!Net Online) vs L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni)

(Kawża C-559/08 P)

(2009/C 82/19)

Lingwa tal-kawża: L-Ingliż

Partijiet

Appellant: Deepak Rajani (Dear!Net Online) (rappreżentant: A. Kockläuner, Rechtsanwalt)

Appellat: L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade Marks u Disinni)

Talbiet tal-appellant

twarrab interament id-Deċiżjoni tal-qpi tas-26 ta' Novembru 2008, Kawża T- l00/06.

tordna lill-UASI jħallas l-ispejjeż tal-kawża quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja.

Motivi u argumenti prinċipali

L-appellant jissottometti li s-sentenza appellata għandha tkun annullata minħabba r-raġunijiet segwenti:

meta ċaħdet l-ewwel motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza interpretat ħażin it-Taqsima 2 u 3 tal-Artikolu 43 tar-Regolament dwar it-trade mark Komunitarja (RTMK) flimkien mat Taqsima 1 tal-Artikolu 4 tal-Ftehim ta' Madrid;

meta ċaħdet l-ewwel motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 6 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea (Verżjoni Konsolidata) kif ukoll l-Artikolu 6 flimkien mal-Artikolu 14 tal-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali (KEDB);

meta ċaħdet l-ewwel motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 10 tad-Direttiva 89/104 (KE) (1) flimkien mal-Artikolu 1 tad-Direttiva 89/104 (KE);

meta ċaħdet it-tieni motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikolu 79 tar-RTMK billi ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li l-konvenut aġixxa b' mala fede;

meta ċaħdet it-tieni motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza kkunsidrat b'mod żbaljat li t-trade marks inkwistjoni kienu simili b'mod li jistgħu joħolqu konfużjoni u għalhekk, kisret it-Taqsima 1(b) tal-Artikolu 8 tar-RTMK;

meta ċaħdet it-tieni motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret it-Taqsima 4 tal-Artikolu 135 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti tal-Prim'Istanza billi ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-evidenza korroborattriċi bħala annessi għall-azzjoni ġuridika quddiemha;

meta ċaħdet it-tieni motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza kisret l-Artikoli 49 u 50 flimkien mal-Artikolu 220 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (Verżjoni Konsolidata);

meta ċaħdet it-tieni motiv, il-Qorti tal-Prim'Istanza ma ħaditx inkunsiderazzjoni l-fatt li l-UASI uża ħażin il-poter tiegħu.


(1)  L-ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104/KEE tal-21 ta' Diċembru, 1988 biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 40, p. 1).