SENTENZA TAL‑QORTI TAL‑ĠUSTIZZJA (It‑Tielet Awla)

23 ta’ April 2009 (*)

“Sitt Direttiva tal‑VAT – Artikolu 17(2) u (6) – Dritt għat‑tnaqqis tat‑taxxa tal‑input – Spejjeż ta’ kostruzzjoni ta’ bini allokat lill‑impriża ta’ persuna taxxabbli – Artikolu 6(2) – Użu ta’ parti mill‑bini għal bżonnijiet privati – Vantaġġ ekonomiku meta mqabbel ma’ persuni mhux taxxabbli – Trattament ugwali – Għajnuna mill‑Istat skont l‑Artikolu 87 KE – Esklużjoni tad‑dritt għat‑tnaqqis”

Fil‑kawża C‑460/07,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skont l‑Artikolu 234 KE, imressqa mill‑Verwaltungsgerichtshof (l‑Awstrija), permezz ta’ deċiżjoni tal‑24 ta’ Settembru 2007, li waslet fil‑Qorti tal‑Ġustizzja fil‑11 ta’ Ottubru 2007, fil‑kawża

Sandra Puffer

vs

Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz,

IL‑QORTI TAL‑ĠUSTIZZJA (It‑Tielet Awla),

komposta minn A. Rosas, President tal‑Awla, J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, P. Lindh u A. Arabadjiev (Relatur), Imħallfin,

Avukat Ġenerali: E. Sharpston,

Reġistratur: B. Fülöp, Amministratur,

wara li rat il‑proċedura bil‑miktub u wara s‑seduta tas‑16 ta’ Ottubru 2008,

wara li kkunsidrat l‑osservazzjonijiet ippreżentati:

–        għal S. Puffer, minn F. Schubert u W.‑D. Arnold, Rechtsanwälte, kif ukoll C. Prodinger, Steuerberater,

–        għall‑Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz, minn T. Krumenacker, bħala aġent,

–        għall‑Gvern Awstrijak, minn J. Bauer, bħala aġent,

–        għall‑Kummissjoni tal‑Komunitajiet Ewropej, minn K. Gross u D. Triantafyllou, bħala aġenti,

wara li semgħet il‑konklużjonijiet tal‑Avukat Ġenerali, ippreżentati fis‑seduta tal‑11 ta’ Diċembru 2008,

tagħti l‑preżenti

Sentenza

1        It‑talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l‑interpretazzjoni tal‑Artikolu 17 tas‑Sitt Direttiva tal‑Kunsill 77/388/KEE, tas‑17 ta’ Mejju 1977, fuq l‑armonizzazzjoni tal‑liġijiet tal‑Istati Membri dwar taxxi fuq id‑dħul mill‑bejgħ ‑ Sistema komuni ta’ taxxa fuq il‑valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, (ĠU Edizzjoni Speċjali bil‑Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 23, iktar ’il quddiem is‑“Sitt Direttiva”) u l‑kompatibbiltà tagħha mal‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali.

2        Din it‑talba tressqet fil‑kuntest ta’ kawża bejn S. Puffer u l‑Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Linz (amministrazzjoni fiskali ta’ Linz, iktar ’il quddiem l‑“Unabhängiger Finanzsenat”) rigward id‑dritt għat‑tnaqqis tat‑taxxa fuq il‑valur miżjud (iktar ’il quddiem il‑“VAT”), imħallsa matul is‑snin 2002 u 2003 għall‑ispejjeż ta’ kostruzzjoni ta’ bini allokat fit‑totalità tiegħu lill‑impriża ta’ S. Puffer, imma parzjalment użat għal bżonnijiet privati.

 Il‑kuntest ġuridiku

 Il‑leġiżlazzjoni Komunitarja

3        Skont l‑Artikolu 2 tas‑Sitt Direttiva “għandhom ikunu soġġetti [għall‑VAT] […] il‑provvista ta’ oġġetti u servizzi magħmula bi ħlas fit‑territorju tal‑pajjiż minn persuna taxxabbli li taġixxi bħala tali”.

4        L‑Artikolu 4(1) u (2) tas‑Sitt Direttiva jistabbilixxi:

“1. ‘Persuna taxxabbli’ tfisser kull persuna li b’mod indipendenti twettaq fi kwalunkwe post attività ekonomika msemmija fil‑paragrafu 2, ikun x’ikun l‑iskop jew ir‑riżultati ta’ dik l‑attività.

2. L‑attivitajiet ekonomiċi msemmija fil‑paragrafu 1 għandhom jinkludu l‑attivitajiet kollha ta’ produtturi, kummerċjanti u persuni li jagħtu [jipprovdu servizz], magħduda [inkluż] attivitajiet fil‑minjieri u fl‑agrikoltura u attivitajiet fil‑professjonijiet. L‑isfruttament ta’ proprjetà tanġibbli jew intanġibbli għal skop ta’ dħul minnha fuq bażi kontinwa għandu wkoll jitqies bħala attività ekonomika”.

5        L‑inċiż (a) tal‑ewwel paragrafu tal‑Artikolu 6(2) tas‑Sitt Direttiva jqabbel ma’ provvista ta’ servizzi bi ħlas “l‑użu ta’ oġġetti li jifformaw parti mill‑assi ta’ negozju għall‑użu privat ta’ persuna taxxabbli jew tal‑persunal tiegħu jew b’mod iktar ġenerali għal skopijiet oħra barra dawk tan‑negozju tiegħu fejn [il‑VAT] fuq dawn l‑oġġetti hija deduċibbli kollha jew parti minnha”.

6        Skont l‑Artikolu 11A(1)(ċ) tas‑Sitt Direttiva, l‑ammont taxxabli huwa magħmul minn “fir‑rigward ta’ provvisti msemmija fl‑Artikolu 6(2), l‑ispejjeż kollha lill‑persuna taxxabbli tal‑provvediment tas‑servizzi”.

7        Skont l‑ewwel paragrafu tal‑Artikolu 13B(b) tas‑Sitt Direttiva, l‑Istati Membri jeżoneraw “il‑kiri jew l‑aljenazzjoni [il‑lokazzjoni] ta’ proprjeta immobbli”, ħlief fil‑każ ta’ ċerti eċċezzjonijiet li mhumiex rilevanti f’dan il‑każ.

8        L‑Artikolu 17 tas‑Sitt Direttiva jiddisponi:

“1. Id‑dritt li tnaqqas għandu jqum fl‑istess ħin meta t‑taxxa mnaqqsa ssir taxxabbli

2. Sa kemm l‑oġġetti u s‑servizzi huma użati għall‑iskopijiet fuq it‑transazzjoni taxxabbli tiegħu, il‑persuna taxxabbli għandha tkun intitolata biex tnaqqas mit‑taxxa li hi responsabbli biex tħallas:

a)      [il‑VAT] dovuta jew mħallsa fir‑rigward ta’ oġġetti jew servizzi pprovduti jew li għandhom ikunu pprovduti lilu minn persuna taxxabbli oħra;

[…]

5.      Fir‑rigward ta’ oġġetti u servizzi li għandhom ikunu użati minn persuna taxxabbli kemm għal transazzjonijiet koperti b’paragrafi 2 u 3, fir‑rigward ta’ li t‑taxxa fuq il‑valur miżjud titnaqqas, u għal transazzjonijiet fir‑rigward ta’ li t‑taxxa fuq il‑valur miżjud ma titnaqqasx, it‑tali proporzjon biss [tal‑VAT] għandu jkun imnaqqas kif hu attribwit għat‑transazzjonijiet ta’ qabel.

Dan il‑proporzjon għandu jkun determinat, b’mod konformi ma’ l‑Artikolu 19, għat‑transazzjonijiet kollha mwettqa minn persuna taxxabbli.

[…]

6.      Qabel perjodu ta’ erba’ snin ta’ l‑inqas ikunu għaddew mid‑data tad‑dħul fis‑seħħ ta’ din id‑Direttiva, il‑Kunsill, jaġixxi unanimament fuq proposta mill‑Kummissjoni, għandu jiddeċiedi liema nefqa m’għandiex tkun eleġġibli għal tnaqqis [tal‑VAT]. It‑taxxa fuq il‑valur miżjud fl‑ebda ċirkostanza m'għandha tkun imnaqqsa fuq spejjeż li mhux strettament nefqa tan‑negozju, bħal dik fuq il‑lussu, pjaċiri jew divertiment.

Sa kemm ir‑regoli ta’ fuq jidħlu fis‑seħħ, Stati Membri jistgħu iżommu l‑esklużjonijiet kollha pprovduti taħt il‑liġijiet nazzjonali meta din id‑Direttiva tidħol fis‑seħħ.

[…]”

9        L‑Artikolu 20 tas‑Sitt Direttiva, kif emendata bid‑Direttiva tal‑Kunsill 95/7/KE tal‑10 ta’ April 1995 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil‑Malti, Kapitolu 9, Vol. 1, p. 274) jipprovdi:

“1.      It‑tnaqqis inizzjali għandu jkun aġġustat b’mod konformi mal‑proċeduri stabbiliti mill‑Istati Membri b’mod partikolari:

a)      fejn it‑tnaqqis jkun ogħla jew inqas minn dak li għalih l‑persuna taxxabbli hi ntitolata;

b)      fejn wara li jsir il‑prospett xi tibdil isir fil‑fatturi użati biex jiddeterminaw l‑ammont li għandu jitnaqqas, b’mod partikolari fejn ix‑xirjiet huma kanċellati jew roħs fil‑prezz hu miksub […]

2.      Fil‑każ ta’ oġġetti kapitali, l‑aġġustment għandu jkun mifrux fuq ħames snin inkluż dik meta l‑oġġetti jkunu akkwistati jew fabbrikati. L‑aġġustament annwali għandu jsir biss fir‑rigward ta’ wieħed minn ħamsa tat‑taxxa imposta fuq l‑oġġetti. L‑aġġustament għandu jsir fuq bażi tal‑varjazzjonijet fit‑tnaqqis intitolat fis‑snin konsekwenti b’relazzjoni għal dik is‑sena meta l‑oġġetti kienu akkwistati jew fabbrikati.

Permezz ta’ deroga mis‑sub‑paragrafu preċedenti, Stati Membri jistgħu jibbażaw l‑aġġustament fuq perjodu ta’ ħames snin sħaħ li jibdew miż‑żmien meta l‑oġġetti huma użati għall‑ewwel darba.

Fil‑każ ta’ proprjetà immobbli akkwistata bħala oġġetti kapitali l‑perjodu ta’ l‑aġġustament jista’ jkun estiż sa 20 sena.”

Il‑leġiżlazzjoni nazzjonali

10      Il‑punti (1) u (2)(a) tal‑Artikolu 12(2), tal‑liġi tal‑1994 dwar it‑taxxa fuq id‑dħul mill‑bejgħ (Umsatzsteuergesetz 1994, BGBl. 663/1994, iktar ’il quddiem l‑“UStG 1994”), fis‑seħħ mill‑mument tal‑adeżjoni tar‑Repubblika tal‑Awstrija għall‑Unjoni Ewropea, jiġifieri l‑1 ta’ Jannar 1995, kien jaqra kif ġej:

“1.      Il‑kunsinni jew prestazzjonijiet oħrajn relatati max‑xiri, kostruzzjoni jew manutenzjoni ta’ bini għandhom jitqiesu li jkunu twettqu għall‑impriża biss sa fejn il‑ħlas għalihom jikkostitwixxi, fid‑dawl tal‑liġi dwar it‑taxxa fuq id‑dħul, spejjeż tal‑operat jew spejjeż professjonali.

2.      Ma għandhom jitqies li twettqu għall‑impriża l‑kunsinni jew prestazzjonijiet oħra

a)      li l‑ħlas tagħhom ma jikkostitwix prinċipalment spejjeż deduċibbli fis‑sens tal‑punti (1) sa (5) tal‑Artikolu 20(1) tal‑liġi tal‑1988 dwar it‑taxxa fuq id‑dħul (Einkommensteuergesetz [1988], BGBl. 400/1988) jew tal‑Artikolu 8(2) u tal‑punti (1) sa (5) tal‑Artikolu 12(1) tal‑liġi tal‑1988 dwar it‑taxxa fuq il‑kumpanniji (Körperschaftsteuergesetz [1988], BGBl. 401/1988)”.

11      Mid‑deċiżjoni tar‑rinviju jirriżulta li, minħabba li l‑punti (1) sa (5) tal‑Artikolu 20(1) tal‑liġi tal‑1988 dwar it‑taxxa fuq id‑dħul kienet teskludi mid‑dħul taxxabbli t‑tnaqqis tal‑ispejjeż ta’ għixien, fosthom dawk għal residenza, il‑punti (1) u (2)(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 kellhhom l‑effett li t‑tnaqqis tal‑VAT kien jingħata biss għall‑parti ta’ bini użat għal skopijiet professjonali u mhux għal dik użata għal skopijiet privati ta’ residenza.

12      Permezz tal‑liġi finanzjarja ta’ rettifika għall‑1997 (Abgabenänderungsgesetz 1997, BGBl. I, 9/1998, iktar ’il quddiem l‑“AbgÄG 1997”), minn naħa l‑punt (1) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 ġie emendat fis‑sens li immobbli għal użu mħallat jista’ jiġi allokat fit‑totalità tiegħu lill‑impriża. Min‑naħa l‑oħra, ġie stabbilit, fil‑punt (16) tal‑Artikolu 6(1) flimkien mal‑Artikoli 6(2) u 12(3) tal‑UstG 1994, li l‑użu mill‑partijiet tal‑bini għal skopijiet privati ta’ residenza jikkostitwixxi “tranżazzjoni eżenti” fis‑sens tal‑ewwel paragrafu tal‑Artikolu 13B(b) tas‑Sitt Direttiva, li teskludi b’hekk it‑tnaqqis.

13      Jirriżulta mid‑deċiżjoni tar‑rinviju li l‑leġiżlatur Awstrijak kien ried iżomm, permezz ta’ dawn l‑emendi, l‑esklużjoni tat‑tnaqqis tal‑VAT għall‑partijiet ta’ bini użati għal skopijiet privati ta’ residenza, filwaqt li tiġi rrikonoxxuta l‑possibbiltà, li tirriżulta mis‑sentenza tat‑8 ta’ Mejju 2003, Seeling (C‑269/00, Ġabra p. I‑4101), li talloka t‑totalità ta’ immobbli għal użu mħallat lill‑impriża.

 Il‑kawża prinċipali u d‑domandi preliminari

14      S. Puffer bniet, matul il‑perijodu minn Novembru 2002 sa Ġunju 2004, dar residenzjali unifamiljali bil‑pixxina. Mis‑sena 2003, hija użat dan l‑immobbli għal skopijiet privati ta’ residenza, b’eċċezzjoni ta’ parti minnha, li tirrappreżenta madwar 11 % tal‑bini, li kriet għal skopijiet professjonali.

15      S. Puffer allokat l‑immobbli kollu lill‑impriża tagħha u talbet it‑tnaqqis tat‑taxxi kollha tal‑input iffatturati għall‑kostruzzjoni tal‑bini.

16      Permezz ta’ avviżi ta’ tassazzjoni rettifikattivi dwar il‑VAT għas‑snin 2002 u 2003, il‑Finanzamt (amministrazzjoni fiskali), minn naħa, irrifjutat li tieħu inkunsiderazzjoni, għall‑finijiet tat‑tnaqqis, it‑taxxi mħallsa qabel għall‑kostruzzjoni tal‑pixxina. Min‑naħa l‑oħra, għall‑ispejjeż ta’ kostruzzjoni l‑oħra, ma aċċettatx it‑tnaqqis tat‑taxxi tal‑input imħallsa ħlief għal dak li jintuża għal skopijiet professjonali tal‑bini, jiġifieri 11 %.

17      S. Puffer ressqet ilment kontra l‑imsemmija avviżi, li ġie miċħud mill‑Unabhängiger Finanzsenat minħabba li, b’mod partikolari, il‑liġi nazzjonali tipprevedi, fil‑mument tad‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva għar‑Repubblika tal‑Awstrija, esklużjoni tad‑dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovuta għall‑ispejjeż ta’ kostruzzjoni tal‑partijiet tal‑immobbli użati għal skopijiet privati ta’ residenza u li l‑leġiżlatur nazzjonali ma kienx irrinunzja għall‑possibbiltà, prevista fl‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva, li jżomm din l‑esklużjoni.

18      Sussegwentement, S. Puffer ippreżentat rikors kontra din id‑deċiżjoni quddiem il‑Verwaltungsgerichtshof. Hija ssostni, minn naħa, li l‑allokazzjoni fit‑totalità tagħha ta’ beni lill‑impriża jagħti d‑dritt, skont il‑ġurisprudenza tal‑Qorti tal‑Ġustizzja, għat‑tnaqqis komplet tal‑VAT u, min‑naħa l‑oħra, li l‑kundizzjonijiet stabbiliti fl‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva, li jippermettu lill‑Istati Membri jżommu esklużjoni minn tnaqqis eżistenti fil‑mument tad‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva, mhumiex sodisfatti f’dan il‑każ.

19      Wara li ġie kkonstatat li, kuntrarjament għall‑Artikolu 17(2) tas‑Sitt Direttiva, il‑liġi Awstrijaka ma tippermettix it‑tnaqqis komplet u immedjat tal‑VAT fuq l‑ispejjeż ta’ kostruzzjoni ta’ beni immobbli għal użu mħallat allokat fit‑totalità tiegħu lil impriża, il‑qorti tar‑rinviju tistaqsi dwar il‑kompatibbiltà ta’ din id‑dispożizzjoni mal‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali.

20      F’dan ir‑rigward, il‑qorti tar‑rinviju tirrileva li t‑tnaqqis komplet u immedjat tal‑VAT fuq l‑ispejjeż ta’ kostruzzjoni ta’ tali beni immobbli għal użu mħallat u t‑tassazzjoni ulterjuri tal‑VAT fuq l‑ispejjeż relatati mal‑parti tal‑immobbli użata għal skopijiet privati ta’ residenza, imqassma fuq għaxar snin, għandu l‑effett li jagħti lill‑persuna taxxabbli, għal dan il‑perijodu, “kreditu mingħajr interess” li minnu ma tkunx tista’ tibbenefika persuna mhux taxxabbli.

21      Konsegwentement, hija tistqasi jekk il‑vantaġġ finanzjarju li jirriżulta, li tikkwantifika għal 5 % tal‑ispejjeż netti ta’ kostruzzjoni tal‑parti tal‑immobbbli użata għal skopijiet privati, jagħtix lok għal trattament mhux ugwali bejn il‑persuni taxxabbli u dawk mhux taxxabbli kif ukoll, fil‑kuntest tal‑kategorija tal‑persuni taxxabbli, bejn il‑persuni taxxabbli li jibnu immobbli għal skopijiet purament privati u dawk li jibnu, f’parti, għall‑impriża tagħhom.

22      Barra minn hekk, il‑qorti tar‑rinviju tistaqsi dwar il‑kwistjoni li jsir magħruf jekk dan il‑vantaġġ finanzjarju, li huwa offrut lill‑persuni taxxabbli li jagħmlu tranżazzjonijiet taxxabbli u mhux lil dawk li jagħmlu biss tranżazzjonijiet eżenti, jistax jikkostitwixxi għajnuna mill‑Istat skont l‑Artikolu 87 KE minħabba li jirriżulta minn miżura nazzjonali ta’ traspożizzjoni tas‑Sitt Direttiva u minabba li dawn iż‑żewġ kategoriji ta’ persuni taxxabbli jinsabu f’sitwazzjoni ta’ kompetizzjoni.

23      Fl‑aħħar nett, il‑qorti tar‑rinviju tistaqsi jekk, minkejja l‑emendi magħmula permezz tal‑AbgÄG 1997, il‑liġi nazzjonali li teskludi t‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input hijiex koperta, hekk kif issostni l‑Unabhängiger Finanzsenat, bl‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva.

24      F’dawn iċ‑ċirkustanzi, il‑Verwaltungsgerichtshof iddeċiediet li tissospendi l‑proċeduri quddiemha u li tagħmel lill‑Qorti tal‑Ġustizzja d‑domandi preliminari segwenti:

“1)      Is‑Sitt Direttiva […] u b’mod paritkolari d‑dispożizzjonijiet tal‑Artikolu 17 tiegħu, jiksru d‑dirittijiet fundamentali Komunitarji (il‑prinċipju Komunitarju ta’ trattament ugwali) billi għandhom l‑effett li, fir‑rigward ta’ ċittadini oħra tal‑Unjoni Ewropea, persuni taxxabbli jistgħu jsiru proprjetarji ta’ proprjetà immobbli għall‑użu privat tagħhom bħala residenza (użu domestiku) għal prezz iktar vantaġġjuż ta’ madwar 5 %, li l‑ammont finali tiegħu jista’ jibqa’ jiżdied mingħajr limitu skont iż‑żieda fil‑livell tal‑prezz għax‑xiri u tal‑ispejjeż tal‑kostruzzjoni ta’ din il‑proprjetà immobbli? Ksur bħal dan jirriżulta wkoll mill‑fatt li l‑persuni taxxabbli għandhom il‑possibbiltà li jsiru proprjetarji ta’ proprjetà immobbli għall‑użu privat tagħhom, meta jużaw għall‑inqas parti minima għall‑impriża tagħhom, għal prezz iktar vantaġġjuż ta’ madwar 5 % meta mqabbla ma persuni taxxabbli oħra li ma jużawx il‑proprjetà immobbli privata tagħhom, anki jekk f’parti minima, għall‑impriża tagħhom?

2)      Miżura nazzjonali ta’ traspożizzjoni tas‑Sitt Direttiva, u b’mod partikolari tad‑dispożizzjonijiet tal‑Artikolu 17 ta’ din id‑Direttiva, tikser l‑Artikolu 87 KE minħabba li tagħti l‑vantaġġ, imsemmi fl‑ewwel domanda, fir‑rigward tal‑proprjetà immobbli li l‑persuna taxxabbli tuża għall‑użu privat tagħha, lill‑persuni taxxabbli li jwettqu tranżazzjonijiet taxxabbli, filwaqt illi tiċħad dan il‑vantaġġ lil persuni taxxabbli li jwettqu tranżazzjonijiet li jkunu eżenti?

3)      L‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva jibqa’ jkollu effett meta l‑leġiżlatur nazzjonali jemenda dispożizzjoni nazzjonali dwar l‑esklużjoni mill‑eleġġibiltà għat‑tnaqqis (f’dan il‑każ, il‑punt 1 ta’ l‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994), […] li hija bbażata fuq l‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva, bl‑intenzjoni espressa li tinżamm din l‑esklużjoni, u li żamma tal‑esklużjoni ta’ dan it‑tnaqqis jirriżulta wkoll mill‑UStG nazzjonali, iżda li l‑leġiżlatur nazzjonali, minħabba fi żball ta’ interpretazzjoni tad‑dritt Komunitarju [jiġifieri l‑ Artikolu 13B(b) tas‑Sitt Direttiva] li seta’ jiġi identifikat biss iktar ’il quddiem, għamel liġi li, meta kkunsidrata separatament, tawtorizza tnaqqis skont id‑dritt Komunitarju [skont l‑interpretazzjoni mogħtija lill‑Artikolu 13B(b) tas‑Sitt Direttiva fis‑sentenza Seeling, iċċitata iktar ’il fuq]?

4)      Fil‑każ ta’ risposta negattiva għat‑tielet domanda:

L‑effetti ta’ esklużjoni tat‑tnaqqis [f’dan il‑każ, li jirrigwarda l‑punt 2(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994] ibbażati fuq il‑“klawżola standstill” […] stabbilita fl‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva, jistgħu jiġu effettwati miċ‑ċirkustanza li, waħda minn żewġ esklużjonijiet mis‑sistema tat‑tnaqqis li jikkoinċidu fil‑leġiżlazzjoni nazzjonali [jiġifieri l‑punt 2(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 u l‑punt (1) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994] ġiet emendata mil‑leġiżlatur nazzjonali u, fl‑aħħar nett, jirrinunzja għaliex ikun wettaq żball ta’ liġi?”

 Fuq id‑domandi preliminari

 Fuq l‑ewwel domanda, dwar il‑kompatibbiltà tal‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva mal‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali

25      Bl‑ewwel domanda tagħha, il‑qorti tar‑rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l‑Artikoli 17(2)(a) u 6(2)(a) tas‑Sitt Direttiva jiksrux il‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali minħabba li dawn id‑dispożizzjonijiet jistgħu jikkonferixxu lill‑persuni taxxabbli, permezz tal‑mekkaniżmu tad‑dritt għat‑tnaqqis totali u immedjat tal‑VAT tal‑input dovut għall‑kostruzzjoni ta’ immobbli għal użu mħallat u t‑tassazzjoni ulterjuri mqassma ta’ din it‑taxxa fuq l‑użu privat ta’ dan l‑immobbli, vantaġġ finanzjarju meta mqabbel ma’ persuni mhux taxxabbli u persuni taxxabbli li jużaw l‑immobbli tagħhom biss għal skopijiet privati ta’ residenza.

 Osservazzjonijiet imressqa lill‑Qorti tal‑Ġustizzja

26      S. Puffer issostni li l‑imprenditur jista’ jagħżel li jalloka bini għal użu mħallat fit‑totalità tiegħu lill‑impriża sabiex iżżomm il‑possibbiltà li tnaqqas l‑VAT tal‑input dovuta meta l‑użu professjonali tal‑imsemmi bini jsir, sussegwentement, iktar importanti.

27      Fil‑fatt, hija tgħid li fil‑każ ta’ allokazzjoni inizjali, anki parzjali, tal‑bini għal użu privat u ta’ riallokazzjoni ulterjuri ta’ dan il‑bini lill‑impriża, is‑Sitt Direttiva ma tippermettix eżattament iktar it‑tnaqqis tat‑taxxa tal‑input dovuta. It‑tnaqqis immedjat u totali tal‑VAT kif ukoll it‑tassazzjoni ulterjuri mqassma tal‑VAT fuq l‑użu privat tal‑imsemmi bini jirriżulta mis‑sistema tas‑Sitt Direttiva u l‑Qorti tal‑Ġustizzja kienet konxja, fil‑ġurisprudenza tagħha, tal‑implikazzjonijiet ta’ din is‑sistema. Għalhekk, ma hemm l‑ebda raġuni li tiġi ddubitata l‑kompatibbiltà tal‑imsemmija sistema mal‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali.

28      L‑Unabhängiger Finanzsenat tirrileva li l‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva ma jippermettix it‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovuta sa fejn il‑bini jew servizzi jintużaw għall‑bżonnijiet tat‑tranżazzjonijiet intaxxati tal‑imprenditur. Minn dan jirriżulta li s‑Sitt Direttiva ta’ tagħtix dritt għat‑tnaqqis għall‑proporzjoni ta’ użu ta’ beni għal skopijiet privati.

29      Fil‑fatt, hija tgħid li l‑ewwel nett għandu tiġi ddeterminata, skont il‑formulazzjoni ċara tal‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva, l‑estensjoni tat‑tnaqqis ammissibbli minħabba l‑użu tal‑proprjetà għall‑bżonnijiet tat‑tranżazzjonijiet taxxabbli. Dan huwa biss wara li jkun hemm lok li jiġi vverifikat jekk użu għal skopijiet privati ta’ parti tal‑proprjetà inizjalment allokata għal użu għal tranżazzjonijiet taxxabbli għandhiex tiġi allokata għal provvista ta’ servizzi bi ħlas, skont l‑Artikolu 6(2)(a) tas‑Sitt Direttiva.

30      Konsegwentement, skont l‑Unabhängiger Finanzsenat, la l‑allokazzjoni ta’ proprjetà lill‑impriża u lanqas il‑kwalità ta’ imprenditur ma jistgħu jagħtu lilhom waħedhom dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovuta. Fil‑fatt, dan jirrigwarda biss żewġ kundizzjonijiet fost oħrajn li għandhom jiġu sodisfatti.

31      B’mod partikolari, kieku dawn iż‑żewġ kundizzjonijiet kienu biżżejjed, isegwi raġunament ċirkulari u inkoerenzi mhux konformi mas‑sistema tas‑Sitt Direttiva. F’dan ir‑rigward, l‑Unabhängiger Finanzsenat tirrileva li l‑imprendituri li jeffettwaw biss tranżazzjonijiet eżenti u li, għaldaqstant, bħala regola, ma jistgħu inaqqsu l‑ebda taxxa tal‑input, jistgħu madankollu jsostnu tnaqqis sal‑użu għal skopijiet privati għall‑proprjetà li hija s‑suġġett ta’ użu mħallat.

32      L‑Unabhängiger Finanzsenat issostni wkoll li l‑imprendituri li jeffettwaw f’parti tranżazzjonijiet eżenti u f’parti tranżazzjonijiet taxxabbli, jistgħu jnaqqsu biss il‑VAT prorata tat‑tranżazzjonijiet taxxabbli tagħhom, skont l‑Artikolu 17(5) tas‑Sitt Direttiva. Issa, din il‑prorata tista’ tkun kunsiderevolment differenti mil‑proporzjonijet tal‑użu privat u professjonali.

33      Il‑Gvern Awstrijak sostna, waqt is‑seduta, l‑interpretazzjoni tal‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva mogtija mill‑Unabhängiger Finanzsenat. Fil‑fatt, dan il‑gvern jikkunsidra li l‑formulazzjoni ta’ din id‑dispożizzjoni tawtorizza biss tnaqqis għall‑parti ta’ proprjetà intiża għall‑użu għal tranżazzjonijiet taxxabbli u mhux għal dik intiża għal użu privat. B’mod definittiv, mhuwiex neċessarju, skont l‑imsemmi gvern, li tingħata risposta għall‑ewwel domanda, minħabba li, fl‑applikazzjoni ta’ din l‑interpretazzjoni, ma tqum l‑ebda problema ta’ trattament ugwali.

34      Il‑Kummissjoni ssostni li l‑possibbiltà għall‑persuna taxxabbli li talloka proprjetà għal użu mħallat fit‑totalità tagħha lill‑impriża tagħha hija bbażata fuq il‑prinċipju ta’ newtralità fiskali li sservi sabiex jiġi ggarantit l‑eżerċizzju liberu u mingħajr xkiel ta’ attivitajiet ekonomiċi. L‑obbligu korrispondenti, għall‑persuna taxxabbli, li tħallas il‑VAT fuq l‑ammont tal‑ispejjeż magħmula għall‑użu privat tal‑imsemmija proprjetà, imqabbel ma servizz bi ħlas, huwa intiż preċiżament sabiex jiżgura t‑trattament ugwali bejn il‑persuni taxxabbli u mhux taxxabbli.

35      Il‑vantaġġ finanzjarju żgħir li jista’ jibqa’ favur il‑persuni taxxabbli taħt din is‑sistema, minn naħa, jirriżulta mill‑attività ekonomika tagħhom u l‑istatus legali tagħhom li jimplika li huma jiġbru u jħallsu lill‑amministrazzjoni fiskali l‑VAT u, min‑naħa l‑oħra, huwa l‑korollarju tal‑fatt li l‑użu professjonali tal‑proprjetà għal użu mħallat jista’ sussegwentement jiżdied. B’hekk, l‑eżistenza ta’ dan il‑vantaġġ ma tistax tippermetti li jiġi dedott ksur tal‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali.

36      Dan jista’ jkun biss meta kull użu professjonali jiġi eskluż mill‑bidu, jew għal raġunijiet oġġettivi, jew minħabba li l‑persuna taxxabbli stess tkun eskludiet tali użu, li allokazzjoni lil impriża kif ukoll it‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut relatat ikunu esklużi.

37      Barra minn hekk, il‑Kummissjoni tikkunsidra li l‑prinċipju ta’ trattament ugwali mhuwiex miksur meta persuna taxxabbli li ma tkunx għażlet li talloka proprjetà lill‑impriża tagħha ma tistax tnaqqas il‑VAT tal‑input dovuta, minħabba li l‑persuna taxxabbli kellha din il‑possibbiltà u ma użathiex. Issa, la ma eżerċitatx id‑dritt ta’ għażla tagħha, ma tistax tinvoka trattament mhux ugwali.

38      Fl‑aħħar nett, id‑differenza ta’ trattament bejn il‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet taxxabbli u dawk li jeffettwaw tranżazzjonijiet eżenti tirriżulta, skont il‑Kummissjoni, definittivament, mill‑prinċipju ta’ newtralità li ma tippermettix it‑tnaqqis tal‑VAT ħlief għat‑tranżazzjonijiet taxxabbli.

 Risposta tal‑Qorti tal‑Ġustizzja

39      Jeħtieġ jitfakkar, l‑ewwel nett, li teżisti ġurisprudenza stabbilita li, fil‑każ ta’ użu ta’ beni kapitali kemm għal skop professjonali kif ukoll privat, l‑interessat għandu l‑għażla, għall‑iskopijiet tal‑VAT, kemm li jinkludi dan il‑beni fl‑intier tiegħu fil‑patrimonju tal‑impriża tiegħu, kif ukoll li jżommu fl‑intier tiegħu fil‑patrimonju privat tiegħu billi jeskludieh kompletament mis‑sistema tal‑VAT, kif ukoll li jinkludieh fl‑impriża tiegħu għal dak li huwa użu professjonali effettiv (sentenzi tal‑14 ta’ Lulju 2005, Charles u Charles‑Tijmens, C‑434/03, Ġabra p. I‑7037, punt 23 u ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll tal‑14 ta’ Settembru 2006, Wollny, C‑72/05, Ġabra p. I‑8297, punt 21).

40      Jekk il‑persuna taxxabbli tagħżel li tittratta l‑beni kapitali użati kemm professjonalment u privatament bħala beni tal‑impriża, l‑VAT tal‑input dovut fuq ix‑xiri ta’ dawn il‑beni fil‑prinċipju jitnaqqas kompletament u immedjatament (sentenzi ċċitati iktar ’il fuq Charles u Charles‑Tijmens, punt 24, kif ukoll Wollny, punt 22).

41      Madankollu, mill‑inċiż (a) tal‑ewwel paragrafu, tal‑Artikolu 6(2) tas‑Sitt Direttiva jirriżulta li, fejn beni allokat lill‑impriża jagħti d‑dritt għat‑tnaqqis komplet jew parzjali tal‑VAT tal‑input mħallsa, l‑użu tiegħu għall‑bżonnijiet privati tal‑persuna taxxabbli jew tal‑persunal tiegħu jew għal użu barra mill‑impriża tiegħu huwa simili għal servizzi pprovduti bi ħlas. Dan l‑użu, li għalhekk jikkostitwixxi tranżazzjoni taxxabbli skont l‑Artikolu 17(2) tal‑istess direttiva, huwa konformi mal‑Artikolu 11A(1)(ċ) tiegħu, intaxxat fuq il‑bażi tal‑ammont tal‑ispejjeż li sostna għat‑twettiq tas‑servizzi pprovduti (sentenzi ċċitati iktar ’il fuq Charles u Charles‑Tijmens, punt 25, kif ukoll Wollny, punt 23).

42      B’konsegwenza ta’ dan, il‑persuna taxxabbli li tagħżel li tikkunsidra l‑bini kollu bħala li jifforma parti mill‑assi tan‑negozju tagħha u li wara tuża partijiet minn dak il‑bini għall‑bżonnijiet privati tagħha, minn naħa għandha d‑dritt tnaqqas il‑VAT tal‑input imħallsa fuq l‑ispejjeż kollha tal‑kostruzzjoni tal‑imsemmi bini u, min‑naħa l‑oħra l‑obbligu korrispondenti li tħallas il‑VAT fuq l‑ispejjeż kollha li jkunu saru sabiex isir tali użu (sentenza Wollny, iċċitata iktar ’il fuq, punt 24).

43      Min‑naħa l‑oħra, jekk il‑persuna taxxabbli tagħżel, meta jinxtara l‑beni kapitali, li tinkludih fit‑totalità tiegħu mal‑patrimonju privat tagħha jew li tinkludi biss parti minnu mal‑attivitajiet professjonali tagħha, ma jinħoloq l‑ebda dritt għat‑tnaqqis rigward il‑parti inkluża mal‑patrimonju privat (ara, f’dan is‑sens, is‑sentenzi tal‑11 ta’ Lulju 1991, Lennartz, C‑97/90, Ġabra p. I‑3795, punti 8 u 9, kif ukoll tal‑21 ta’ April 2005, HE, C‑25/03, Ġabra p. I‑3123, punt 43).

44      Barra minn hekk, f’din l‑ipoteżi, użu ieħor għal skopijiet professjonali ta’ parti tal‑bini inkluża mal‑patrimonju privat ma jistax jagħti lok għal dritt għat‑tnaqqis, minħabba li l‑Artikolu 17(1) tas‑Sitt Direttiva jipprevedi l‑ħolqien tad‑dritt għat‑tnaqqis fil‑mument fejn it‑taxxa deduċibbli ssir dovuta. L‑ebda mekkaniżmu ta’ aġġustament f’dan is‑sens ma huwa previst fil‑leġiżlazzjoni Komunitarja attwali, kif irrilevat l‑Avukat Ġenerali fil‑punt 50 tal‑konklużjonijiet tagħha.

45      Fil‑każ ta’ beni kapitali għal użu mħallat li jvarja fiż‑żmien, l‑interpretazzjoni tal‑Artikolu 17(1) u (2) tas‑Sitt Direttiva sostnuta mill‑Unabhängiger Finanzsenat u l‑Gvern Awstrijak jista’ jkollha l‑konsegwenza li t‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut jiġi rrifjutat lill‑persuna taxxabbli għall‑użu professjonali futur li jiġi ntaxxat, minkejja l‑intenzjoni tal‑bidu tal‑persuna taxxabbli li talloka l‑beni inkwistjoni fit‑totalità tagħha lill‑impriża, fid‑dawl ta’ tranżazzjonijiet futuri.

46      Issa, f’tali sitwazzjoni, il‑persuna taxxabbli mhijiex ħielsa mit‑totalità tat‑taxxa relatata mal‑proprjetà li tuża għall‑bżonnijiet tal‑attività ekonomika tagħha u t‑tassazzjoni tal‑attivitajiet professjonali tagħha twassal għal tassazzjoni doppja kuntrarjament għall‑prinċipju ta’ newtralità fiskali inerenti għas‑sistema komuni ta’ VAT u li s‑Sitt Direttiva taqa’ taħtu (ara, f’dan is‑sens, is‑sentenzi tat‑8 ta’ Marzu 2001, Bakcsi, C‑415/98, Ġabra p. I‑1831, punt 46, u HE, iċċitata iktar ’il fuq, punt 71).

47       Barra minn hekk, anki jekk jitqies, wara użu professjonali effettiv tal‑parti tal‑bini li kienet inizjalment użata għal skopijiet privati, restituzzjoni tat‑taxxa tal‑input dovuta għall‑ispejjeż ta’ kostruzzjoni hija prevista, hemm spiża finanzjarja fuq il‑beni matul it‑terminu xi kultant kunsiderevoli li jgħaddi bejn l‑ispejjeż ta’ investiment u l‑użu professjonali effettiv. Issa, il‑prinċipju tan‑newtralità tal‑VAT f’dak li jikkonċerna t‑taxxa li għandha tħallas l‑impriża jirrikjedi li l‑ispejjeż ta’ investiment li jsiru għall‑bżonnijiet u minħabba fl‑impriża jitqiesu li huma attivitajiet ekonomiċi li jagħtu lok għat‑tnaqqis immedjat tal‑VAT tal‑input dovut. Fil‑fatt, is‑sistema ta’ tnaqqis tfittex li tħaffef lill‑persuna taxxabbli mill‑piż tal‑VAT dovuta jew imħallsa fil‑kuntest tal‑attivitajiet ekonomiċi taxxabbli kollha (ara, f’dan is‑sens, is‑sentenza tal‑14 ta’ Frar 1985, Rompelman, 268/83, Ġabra p. 655, punti 19 u 23).

48      Fl‑aħħar nett, kuntrarjament għal dak li jsostnu l‑Unabhängiger Finanzsenat u l‑Gvern Awstrijak, l‑interpretazzjoni tal‑Artikolu 17(2) tas‑Sitt Direttiva mogħtija fil‑ġurisprudenza ma twassal la għal raġunament ċirkulari, kif irrilevat l‑Avukat Ġenerali fil‑punt 46 tal‑konklużjonijiet tagħha, u lanqas għal inkoerenzi sistematiċi.

49      Fil‑fatt, persuni taxxabbli li jeffettwaw biss tranżazzjonijiet eżenti ma jistgħu jnaqqsu, skont l‑imsemmija dispożizzjoni, l‑ebda taxxa tal‑input u, għaldaqstant, lanqas ma jistgħu jfittxu tnaqqis rigward l‑użu għal skopijiet privati ta’ beni għal użu mħallat.

50      Bl‑istess mod, rigward il‑persuni taxxabbli li jagħmlu kemm tranżazzjonijiet eżenti kif ukoll tranżazzjonijiet taxxabbli, ma jeżisti l‑ebda kunflitt bejn il‑proporzjon tal‑użu privat u professjonali u l‑prorata ta’ tnaqqis prevista fl‑Artikolu 17(5) tas‑Sitt Direttiva.

51      Fil‑fatt, mill‑istruttura tal‑Artikolu 17 tal‑imsemmija direttiva jirriżulta li jekk il‑persuna taxxabbli tagħżel, waqt l‑akkwist ta’ beni kapitali, li tallokah fit‑totalità tiegħu lill‑impriża tagħha, it‑tnaqqis immedjat tal‑VAT tal‑input dovuta hija permessa għall‑parti tal‑VAT li hija proporzjonali għall‑ammont relatat mat‑tranżazzjonijiet taxxabbli. Sa fejn din il‑prorata tista’, sussegwentement, tvarja matul iż‑żmien, l‑Artikolu 20 tas‑Sitt Direttiva jipprevedi mekkaniżmu ta’ aġġustament. Madankollu, meta l‑implementazzjoni tal‑Artikoli 17 u 20 tal‑imsemmija direttiva tagħti dritt għat‑tnaqqis parzjali tal‑VAT, il‑persuna taxxabbli ma tistax tevita, bħala persuna taxxabbli li tagħmel biss tranżazzjonijiet taxxabbli, it‑tassazzjoni mqassma tal‑VAT fuq l‑użu privat tagħha fuq l‑imsemmi beni.

52      Fit‑tieni lok, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, ksur ta’ prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali jikkonsisti fl‑implementazzjoni ta’ regoli differenti għal sitwazzjonijiet simili jew fl‑implementazzjoni tal‑istess regola għal sitwazzjonijiet differenti (ara s‑sentenzi tas‑7 ta’ Mejju 1998, Lease Plan, C‑390/96, Ġabra p. I‑2553, punt 34, u tad‑19 ta’ Settembru 2000, Il‑Ġermanja vs Il‑Kummissjoni, C‑156/98, Ġabra p. I‑6857, punt 84).

53      Għandu wkoll jitfakkar li l‑prinċipju ta’ newtralità fiskali jikkostitwixxi t‑traduzzjoni, għall‑qasam tal‑VAT, tal‑prinċipju ta’ trattament ugwali (sentenzi tat‑8 ta’ Ġunju 2006, L.u.P., C‑106/05, Ġabra p. I‑5123, punt 48 u l‑ġurisprudenza ċċitata, kif ukoll tal‑10 ta’ April 2008, Marks & Spencer, C‑309/06, Ġabra p. I‑2283, punt 49).

54      Barra minn hekk, il‑Qorti tal‑Ġustizzja diġà ddeċidiet li, billi jqabbel l‑użu privat ta’ beni allokat mill‑persuna taxxabbli lill‑imrpiża tagħha mal‑provvista ta’ servizzi bi ħlas, l‑inċiż (a) tal‑ewwel paragrafu tal‑Artikolu 6(2) tas‑Sitt Direttiva jipprovdi, minn naħa, li jiżgura trattament ugwali bejn il‑persuni taxxabbli, li setgħet tnaqqas il‑VAT fuq ix‑xiri jew il‑bini tal‑imsemmi beni, u l‑konsumatur finali, li jixtri l‑prodott filwaqt li jħallas il‑VAT, billi jipprojbixxi li l‑ewwel japprofitta minn vantaġġ mhux dovut meta mqabbel ma’ tal‑aħħar, u, min‑naħa l‑oħra, li jiżgura newtralità fiskali filwaqt li jiggarantixxi qbil bejn it‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input u l‑ġbir tal‑imsemmija taxxa tal‑output (ara, f’dan is‑sens, is‑sentenza Wollny, iċċitata iktar ’il fuq, punti 30 sa 33).

55      Madankollu, kif tirrileva l‑qorti tar‑rinviju, rigward l‑użu privat ta’ beni kapitali għal użu mħallat, huwa possibbli li l‑imsemmija dispożizzjoni ma tiżgurax, waħidha, l‑istess trattament bejn il‑persuni taxxabbli u l‑persuni mhux taxxabbli jew persuni taxxabbli oħra li jixtru beni tal‑istess natura għal skop privat u, minħabba dan il‑fatt, għandhom iħallsu immedjatament l‑ammont totali tal‑VAT. Fil‑fatt, ma jistax ikun eskluż li l‑għan imfakkar fil‑punt 47 ta’ din is‑sentenza li l‑persuna taxxabbli titħaffef kompletament, permezz tal‑mekkaniżmu tal‑Artikolu 17(1) u (2), kif ukoll tal‑inċiż (a) tal‑ewwel paragrafu tal‑Artikolu 6(2) tas‑Sitt Direttiva, mill‑piż tal‑VAT dovuta jew imħallsa fil‑kuntest tal‑attivitajiet ekonomiċi taxxabbli kollha tagħhom, inkluża kull taxxa dovuta fuq beni matul il‑perijodu li jgħaddi bejn l‑ispejjeż ta’ investiment u l‑użu professjonali effettiv, jista’ jipproduċi vantaġġ finanzjarju f’dak li jikkonċerna l‑użu privat tal‑imsemmi beni mill‑persuna taxxabbli (ara, b’analoġija, is‑sentenza Wollny, iċċitata iktar ’il fuq, punt 38).

56      B’hekk, id‑differenza fit‑trattament eventwali li teżisti bejn il‑persuni taxxabbli u mhux taxxabbli tirriżulta mill‑applikazzjoni tal‑prinċipju ta’ newtralità fiskali li jiżgura, fl‑ewwel lok, it‑trattament ugwali fost il‑persuni taxxabbli. Din id‑differenza potenzjali tirriżulta, barra minn hekk, mill‑eżerċizzju minn dawn il‑persuni taxxabbli tal‑attivitajiet ekonomiċi tagħhom hekk kif iddefiniti fl‑Artikolu 4(2) tas‑Sitt Direttiva. Fl‑aħħar nett, hija marbuta mal‑istatus speċifiku tal‑persuni taxxabbli previst mis‑Sitt Direttiva, li jimplika b’mod partikolari li, skont l‑Artikolu 21 ta’ din id‑direttiva, huma persuni responsabbli għall‑ħlas tal‑VAT u għandhom jiġbruha.

57      Minħabba dawn il‑karatteristiċi li jiddistingwu s‑sitwazzjoni tal‑persuni taxxabbli minn dik tal‑persuni mhux taxxabbli li ma jeżerċitawx tali attivitajiet ekonomiċi, differenza ta’ trattament eventwali, li tirriżulta mill‑implementazzjoni tar‑regoli differenti għal sitwazzjonijiet differenti, ma twassal b’hekk għall‑ebda ksur tal‑ prinċipju ta’ trattament ugwali.

58      Jiġri l‑istess f’dak li jikkonċerna persuna taxxabbli li tkun allokat beni kapitali fit‑totalità tiegħu lill‑patrimonju privat tagħha, minħabba li mhux tfittex li tkompli l‑attivitajiet ekonomiċi tagħha permezz ta’ dan il‑beni, imma li tuża dan għal skopijiet privati.

59      L‑evalwazzjoni ma setgħetx tkun differenti f’dak li jikkonċerna persuna taxxabbli li tagħmel tranżazzjonijiet eżenti biss, minħabba li tali persuna taxxabbli għandha tħallas l‑istess piż ta’ VAT bħal persuna mhux taxxabbli u l‑istatus tagħha huwa għalhekk sostanzjalment simili għal din tal‑aħħar.

60      Fl‑aħħar nett, fir‑rigward tal‑persuni taxxabbli li jeffettwaw kemm tranżazzjonijiet eżenti kif ukoll tranżazzjonijiet taxxabbli, jirriżulta mill‑konstatazzjonijiet magħmula fil‑punt 50 ta’ din is‑sentenza li jiġu trattati, għal kull kategorija tal‑attivitajiet ekonomiċi tagħhom kif ukoll għall‑użu privat tal‑beni tagħhom, eżattament bl‑istess mod bħall‑persuni li jeżerċitaw esklużivament attivitajiet li jaqgħu taħt waħda minn dawn il‑kategoriji ta’ attivitajiet jew ta’ użu.

61      Jirriżulta li l‑Artikoli 17(2)(a) u 6(2)(a) tas‑Sitt Direttiva ma jmorrux kontra l‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali.

62      Fid‑dawl ta’ dak li ntqal, ir‑risposta għall‑ewwel domanda għandha tkun li l‑Artikoli 17(2)(a) u 6(2)(a) tas‑Sitt Direttiva ma jippreġudikawx il‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali bil‑fatt li dawn id‑dispożizzjonijiet jistgħu jagħtu lill‑persuna taxxabbli, permezz tal‑mekkaniżmu tad‑dritt għat‑tnaqqis totali u immedjat tal‑VAT tal‑input dovut għall‑kostruzzjoni ta’ immobbli għal użu mħallat u t‑tassazzjoni ulterjuri mqassma ta’ din it‑taxxa fuq l‑użu privat ta’ dan l‑immobbli, vantaġġ finanzjarju meta mqabbel ma’ persuni mhux taxxabbli u persuni taxxabbli li jużaw l‑immobbli tagħhom biss għal skopijiet privati ta’ residenza.

 Fuq it‑tieni domanda, dwar in‑natura ta’ għajnuna mill‑Istat ta’ vantaġġ ta’ likwidità li jirriżulta mill‑miżuri nazzjonali li jittrasponu l‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva

63      Permezz tat‑tieni domanda tagħha, il‑qorti tar‑rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk l‑Artikolu 87 KE jipprekludix miżura nazzjonali li tittrasponi l‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva u li jipprevedi li d‑dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut jiġi limitat għall‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet taxxabbli, bl‑esklużjoni ta’ dawk li jeffettwaw biss tranżazzjonijiet eżenti, sa fejn din il‑miżura nazzjonali tista’ tagħti vantaġġ finanzjarju, bħal dak imsemmi fil‑kuntest tal‑ewwel domanda, biss lill‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet taxxabbli.

 Osservazzjonijiet ippreżentati lill‑Qorti tal‑Ġustizzja

64      S. Puffer tikkunsidra li l‑persuni taxxabbli jeffettwaw biss tranżazzjonijiet taxxabbli, dawk li jeffettwaw kemm tranżazzjonijiet eżenti u tranżazzjonijiet taxxabbli kif ukoll dawk li jeffettwaw biss tranżazzjonijiet eżenti jinsabu, fil‑verità fl‑istess sitwazzjoni. Fil‑fatt, kollha jistgħu jagħżlu l‑allokazzjoni tal‑beni għal użu mħallat fit‑totalità tiegħu lill‑impriża u ħlas mqassam ulterjuri tal‑VAT għall‑użu privat tal‑beni. Għalhekk, hija tgħid li ma kienx hemm ksur tal‑Artikolu 87 KE.

65      L‑Unabhängiger Finanzsenat issostni li, minħabba li s‑Sitt Direttiva ma tagħtix dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovuta għall‑beni għal użu mħallat fil‑proporzjon tal‑użu tiegħu għal skopijiet privati, ma kienx hemm ksur tal‑Artikolu 87 KE.

66      Il‑Kummissjoni tosserva li l‑kwalifika ta’ “għajnuna mill‑Istat” fis‑sens tal‑Artikolu 87(1) KE tirrikkjedi b’mod partikolari intervent tal‑Istat li jiffavorixxi ċerti impriżi meta mqabbla ma’ oħrajn. Issa, f’dan il‑każ, dawn iż‑żewġ kundizzjonijiet ma jeżistux, minħabba li d‑dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovuta jirriżulta direttament mis‑Sitt Direttiva u li l‑vantaġġ mogħti lill‑benefiċċjarji jirriżulta mill‑ekonomija ġenerali tas‑sistema tal‑VAT.

 Risposta tal‑Qorti tal‑Ġustizzja

67      Skont l‑Artikolu 87(1) KE “kull għajnuna, ta’ kwalunkwe forma, mogħtija minn Stat Membru jew permezz ta’ riżorsi ta’ l‑Istat, li twassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni għall‑kompetizzjoni billi tiffavorixxi ċerti impriżi jew ċerti produtturi għandha, safejn tolqot il‑kummerċ bejn l‑Istati Membri, tkun inkompatibbli mas‑suq komuni”.

68      Skont ġurisprudenza stabbilita, il‑kwalifika ta’ “għajnuna” fis‑sens tal‑Artikolu 87(1) KE tirrikjedi li l‑kundizzjonijiet kollha msemmija f’din id‑dispożizzjoni jkunu sodisfatti. B’hekk, l‑ewwel nett, għandu jkun intervent tal‑Istat jew permezz tar‑riżorsi tal‑Istat, fit‑tieni nett, għandha tkun kapaċi taffettwa l‑kummerċ bejn l‑Istati Membri, fit‑tielet nett, għandha tagħti vantaġġ lill‑benefiċjarju, u fir‑raba’ nett, għandha twassal għal distorsjoni jew theddida ta’ distorsjoni tal‑kompetizzjoni (sentenza tal‑1 ta’ Lulju 2008, Chronopost u La Poste vs Ufex et, C‑341/06 P u C‑342/06 P, Ġabra p. I‑4777, punti 121 u 122 kif ukoll il‑ġurisprudenza ċċitata).

69      Issa, id‑dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovuta, kif ukoll l‑eventwali vantaġġ finanzjarju relatat għall‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet taxxabbli, jirriżulta direttament mill‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva, li l‑Istati Membri għandhom jittrasponu fid‑dritt nazzjonali tagħhom.

70      Kif irrelevat l‑Avukat Ġenerali fil‑punt 70 tal‑konklużjonijiet tagħha, il‑limitazzjoni ta’ dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut għat‑tranżazzjonijiet taxxabbli biss tagħmel parti integranti mis‑sistema tal‑VAT stabbilita permezz ta’ dispożizzjonijiet Komunitarji li għandhom ikunu applikati b’mod uniformi mill‑Istati Membri kollha. Konsegwentement, il‑kundizzjoni ta’ intervent tal‑Istat naqset, b’mod li l‑Artikolu 87(1) KE ma jistax japplika.

71      F’dawn iċ‑ċirkustanzi, u mingħajr ma jkun neċessarju li jiġu eżaminati t‑tlett kundizzjonijiet l‑oħrajn, ir‑risposta għat‑tieni domanda għandha tkun li l‑Artikolu 87(1) KE għandu jiġi interpretat fis‑sens li ma jipprekludix miżura nazzjonali li tittrasponi l‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva u li tipprevedi li d‑dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut ikun limitat għall‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet, bl‑esklużjoni ta’ dawk li jeffettwaw biss it‑tranżazzjonijiet eżenti, sa fejn din il‑miżura nazzjonali tista’ tagħti vantaġġ finanzjarju biss lill‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet taxxabbli.

 Fuq it‑tielet u r‑raba’ domandi, dwar il‑kundizzjonijiet ta’ implementazzjoni tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva

72      Permezz tat‑tielet u r‑raba’ domandi tagħha, li jaqbel li jiġu eżaminati flimkien, il‑qorti tar‑rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk id‑deroga prevista permezz tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva tapplikax meta l‑leġiżlatur nazzjonali jemenda waħda miż‑żewġ dispożizzjonijiet nazzjonali li jikkoinċidu u li jeskludu t‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut permezz ta’ liġi li għandha, skont l‑intenzjoni espressa tal‑leġiżlatur nazzjonali, iżżomm ir‑riżultat ta’ din l‑esklużjoni, imma li, kkunsidrata waħidha, tawtorizza tnaqqis, konsegwenza ta’ żball ta’ interpretazzjoni tad‑dritt Komunitarju mwettqa mil‑leġiżlatur nazzjonali.

 Osservazzjonijiet ippreżentati lill‑Qorti tal‑Ġustizzja

73      S. Puffer issostni li bid‑dispożizzjonijiet ta’ qabel li jipprevedu l‑esklużjoni ta’ tnaqqis meta d‑dispożizzjonijiet il‑ġodda jipprevedu l‑allokazzjoni jew le tal‑beni lill‑impriża, l‑AbgÄG 1997 introduċa teknika amministrattiva kompletament differenti minn dik li kienet teżisti qabel, kemm fil‑forma tagħha kif ukoll fil‑funzjonament u fl‑effetti tagħha. Għaldaqstant, il‑kundizzjonijiet tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva ma ġewx sodisfatti.

74      F’dan ir‑rigward, il‑fatt li l‑punt (2)(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 ma ġiex formalment emendat bl‑AbgÄG 1997 jibqa’ mingħajr importanza, minħabba li l‑interpretazzjoni ssuġġerita mill‑qorti tar‑rinviju hija materjalment differenti mis‑sens mogħti preċedentement lil din id‑dispożizzjoni.

75      L‑Unabhängiger Finanzsenat tikkunsidra li minħabba li s‑Sitt Direttiva ma tagħtix dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut għal beni għal użu mħallat skont il‑proporzjon tal‑użu tiegħu għal skopijiet privati, il‑liġi Awstrijaka ma tillimitax iżjed id‑dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut, b’mod li l‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva mhuwiex rilevanti f’dan il‑każ.

76      Il‑Gvern Awstrijak sostna, waqt is‑seduta, li d‑deroga prevista fl‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva tapplika kemm għall‑punt (1) tal‑Artikolu 12(2), kif ukoll għall‑punt (2)(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994.

77      L‑ewwel nett, huwa jsostni li dawn iż‑żewġ dispożizzjonijiet jipprevedu, kull waħda indipendentement mill‑oħra, l‑esklużjoni tat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut għall‑partijiet tal‑immobbli maħsuba għal użu privat.

78      Sussegwentement, il‑Gvern Awstrijak jirrileva li ma saret l‑ebda emenda tal‑punt (2)(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 sa mid‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva.

79      huwa fl‑aħħar jikkunsidra li l‑emendi magħmula mill‑AbgÄG 1997 lill‑punt (1) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 jibqgħu mingħajr konsegwenza rigward l‑applikabbiltà tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva, minħabba li l‑intenzjoni tal‑leġiżlatur nazzjonali kienet li jinżamm ir‑riżultat li kien jeżisti qabel l‑esklużjoni tat‑tnaqqis tal‑VAT tal‑input dovut għall‑partijiet tal‑immobbli maħsuba għal skopijiet privati ta’ residenza.

80      Il‑Kummissjoni ssostni li, meta mqabbla mal‑leġiżlazzjoni preċedenti, l‑emendi introdotti mill‑AbgÄG 1997 ma jikkostitwixxu la tkabbir u lanqas restrizzjoni tal‑esklużjoni tat‑tnaqqis tal‑VAT, imma jwasslu għall‑istess riżultat, jiġifieri esklużjoni tat‑tnaqqis tal‑VAT għall‑kostruzzjoni ta’ immobbli għal użu mħallat sa fejn huma użati għal skopijiet privati.

81      Madankollu, il‑mekkaniżmi leġiżlattivi preċedenti u l‑ġodda li jippermettu li jintlaħaq dan l‑istess riżultat huma differenti. Issa, minħabba li l‑loġika tal‑mekkaniżmu l‑ġdid hija differenti minn dik tal‑mekkaniżmu l‑antik, ma jistax jintalab li jinżamm għal “liġi eżistenti” fis‑sens tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva. F’dan ir‑rigward, żball eventwali tal‑leġiżlatur nazzjonali dwar il‑kompatibbiltà tal‑mekkaniżmu l‑ġdid mas‑Sitt Direttiva huwa mingħajr rilevanza.

 Risposta tal‑Qorti tal‑Ġustizzja

82      Għandu jitfakkar li l‑Artikolu 17(2) tas‑Sitt Direttiva jistabbilixxi f’termini espliċiti u preċiżi l‑prinċipju tat‑tnaqqis tal‑ammonti ffatturati bħala VAT għall‑beni mogħtija jew għas‑servizzi pprovduti lill‑persuna taxxabbli, sa fejn dawn il‑beni jew dawn is‑servizzi jintużaw għall‑bżonnijiet tat‑tranżazzjonijiet taxxabbli.

83      Il‑prinċpiju tad‑dritt għat‑tnaqqis tal‑VAT huwa madankollu suġġett għad‑dispożizzjoni derogatorja fl‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva, u b’mod partikolari fit‑tieni paragrafu tiegħu. F’dan ir‑rigward, minħabba li l‑ebda waħda mill‑proposti ppreżentati mill‑Kummissjoni lill‑Kunsill skont l‑ewwel paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva ma ġew adottati minn dan tal‑aħħar, l‑Istati Membri għadhom awtorizzati jżommu l‑liġi eżistenti tagħhom fil‑qasam tal‑esklużjoni tad‑dritt għat‑tnaqqis fid‑data ta’ dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva (sentenzi tal‑14 ta’ Ġunju 2001, Il‑Kummissjoni vs Franza, C‑345/99, Ġabra p. I‑4493, punt 19, kif ukoll tat‑8 ta’ Jannar 2002, Metropol u Stadler, C‑409/99, Ġabra p. I‑81, punt 44).

84      Filwaqt li huwa d‑dmir, bħala regola, tal‑qorti nazzjonali li tiddetermina l‑kontenut tal‑leġiżlazzjoni eżistenti fid‑data stabbilita minn att Komunitarju, il‑Qorti tal‑Ġustizzja tista’ tipprovdi l‑elementi ta’ interpretazzjoni tal‑kunċett Komunitarju li jikkostitwixxi l‑bażi għall‑applikazzjoni ta’ sistema derogatorja Komunitarja għal leġiżlazzjoni nazzjonali eżistenti f’data speċifika (sentenza tal‑24 ta’ Mejju 2007, Holböck, C‑157/05, Ġabra p. I‑4051, punt 40).

85      F’dan il‑kuntest, il‑Qorti tal‑Ġustizzja stabbilixxiet li kull miżura nazzjonali adottata wara data hekk iffissata mhijiex, abbażi ta’ dan il‑fatt waħdu, awtomatikament eskluża mis‑sistema derogatorja stabbilita mill‑att Komunitarju inkwistjoni (sentenza Holböck, iċċitata iktar ’il fuq, punt 41). Fil‑fatt, sa fejn il‑leġiżlazzjoni ta’ Stat Membru temenda billi tnaqqas, wara d‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva, il‑kamp ta’ esklużjonijiet eżistenti u tersaq bl‑istess lejn l‑għan tas‑Sitt Direttiva, huwa kkunsidrat li din il‑leġiżlazzjoni hija koperta mid‑deroga prevista fit‑tieni paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva u ma tiksirx l‑Artikolu 17(2) ta’ din id‑direttiva (ara s‑sentenzi ċċitati iktar ’il fuq Il‑Kummissjoni vs Franza, punt 22, kif ukoll Metropol u Stadler, punt 45).

86      Min‑naħa l‑oħra, liġi nazzjonali ma tikkostitwixxix deroga permessa mit‑tieni paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva u tikser l‑Artikolu 17(2) ta’ din tal‑aħħar jekk ikollha l‑effett li twessa’, wara d‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva, il‑kamp ta’ esklużjonijiet eżistenti billi hekk titbiegħed mill‑għan ta’ din id‑direttiva (ara s‑sentenza tal‑14 ta’ Ġunju 2001, Il‑Kummissjoni vs Franza, C‑40/00, Ġabra p. I‑4539, punt 17, kif ukoll Metropol u Stadler, iċċitati iktar ’il fuq, punt 46).

87      Konsegwentement, għandu jkun ikkunsidrat li dispożizzjoni li hija, fis‑sustanza, identika għal‑leġiżlazzjoni preċedenti jew li hija limitata għat‑tnaqqis jew it‑tneħħija ta’ ostakolu fl‑eżerċizzju ta’ drittijiet u libertajiet Komunitarji li jinsabu fil‑leġiżlazzjoni preċedenti tibbenefika mid‑deroga prevista fl‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva. Min‑naħa l‑oħra, leġiżlazzjoni li hija bbażata fuq loġika differenti minn dik tad‑dritt preċedenti u tistabbilixxi proċedura ġdida ma tistax tiġi mqabbla mal‑leġiżlazzjoni eżistenti fid‑data stabbilita mill‑att Komunitarju inkwistjoni (ara, f’dan is‑sens, is‑sentenza tal‑11 ta’ Settembru 2003, Cookies World, C‑155/01, Ġabra 2003 p. I‑8785, punt 63, u b’analoġija, is‑sentenza Holböck, iċċitata iktar ’il fuq, punt 41).

88      Is‑Sitt Direttiva daħlet fis‑seħħ għar‑Repubblika tal‑Awstrija fid‑data tal‑adeżjoni ta’ dan l‑Istat mal‑Unjoni Ewropea, jiġifieri fl‑1 ta’ Jannar 1995. Għalhekk, hija din id‑data li hija rilevanti għall‑iskopijiet tal‑implementazzjoni tat‑tieni paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva f’dak li jikkonċerna dan l‑Istat Membru.

89      Il‑qorti tar‑rinviju tippreċiża li fid‑data tad‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva għar‑Repubblika tal‑Awstrija, il‑punti 1 u 2(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 kellhom l‑effett li t‑tnaqqis tal‑VAT ma kienx jingħata ħlief għall‑parti tal‑bini użat għal skopijiet professjonali u mhux għal dik użata għal skopijiet privati residenzjali.

90      B’mod partikolari, skont l‑imsemmija qorti, jirriżulta mill‑punt 1 tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 li, meta din il‑liġi tidħol fis‑seħħ, il‑prestazzjonijiet marbuta mal‑kostruzzjoni tal‑bini ma kinux meqjusa li twettqu għall‑impriża ħlief sa fejn il‑ħlas relatat jikkostitwixxi spiża tal‑operat jew spiża professjonali.

91      Konsegwentement, jidher li, fil‑mument tad‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva, il‑liġi Awstrijaka kienet tillimita, essenzjalment, il‑possibbiltà li jiġi allokat lill‑impriża immobbli għal użu mħallat għall‑partijiet tal‑bini użat u għal skopijiet professjonali biss.

92      Il‑qorti tar‑rinviju rrilevat ukoll li l‑AbgÄG 1997, minn naħa, emendat il‑punt 1 tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 fis‑sens li l‑immobbli għal użu mħallat jistgħu jiġu allokati fit‑totalità tagħhom lill‑impriża u, min‑naħa l‑oħra, stabbilixxiet, fil‑punt 16 tal‑Artikolu 6(1) flimkien mal‑Artikolu 6(2) u 12(3) tal‑UStG 1994, li l‑użu tal‑partijiet tal‑bini għal skopijiet privati ta’ residenza jikkostitwixxi “tranżazzjoni eżenti” fis‑sens tal‑ewwel paragrafu tal‑Artikolu 13B(b) tas‑Sitt Direttiva, eskluż it‑tnaqqis.

93      Għaldaqstant, għandu jiġi ikkunsidrat li, anki jekk ma jistax ikun eskluż li huma jiżguraw riżultati, essenzjalment, identiċi, il‑liġijiet ta’ qabel u dik ġdida jistrieħu fuq loġika differenti u stabbilixxew proċeduri differenti, b’mod li l‑liġi l‑ġdida ma tistax titqabbel mal‑liġi eżistenti fid‑data tad‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva.

94      F’dan ir‑rigward, huwa indifferenti, kif irrilevat l‑Avukat Ġenerali fil‑punt 77 tal‑konklużjonijiet tagħha, li l‑leġiżlatur nazzjonali pproċeda għall‑emenda tal‑leġiżlazzjoni nazzjonali ta’ qabel billi bbaża ruħu fuq interpretazzjoni eżatta jew żbaljata tad‑dritt Komunitarju.

95      Fl‑aħħar nett, fir‑rigward tal‑kwistjoni li jsir magħruf jekk l‑emenda tal‑punt 1 tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994, permezz tal‑AbgÄG 1997, taffettwax ukoll l‑implementazzjoni tat‑tieni paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva għall‑punt 2(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994, li ma kellux emendi leġiżlattivi, għandu jitqies li r‑risposta tiddependi min‑natura interdipenenti jew awtonoma tal‑imsemmija dispożizzjoni nazzjonali.

96      Fil‑fatt, jekk il‑punt (2)(a) tal‑Artikolu 12(2) tal‑UStG 1994 ma jistax jiġi implementat indipendentement mill‑punt 1 ta’ dan l‑istess Artikolu 12(2), inkompattibbiltà tal‑imsemmi punt 1 taffettwa konsegwentement ukoll l‑imsemmi punt 2(a). Madankollu jekk tkun dispożizzjoni li tista’ tiġi implementata b’mod awtonomu, li kienet teżisti mid‑dħul fis‑seħħ tas‑Sitt Direttiva u li minn dak iż‑żmien tkun għadha ma ġietx emendata, allura d‑deroga prevista fit‑tieni paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva hija applikabbli għal din id‑dispożizzjoni.

97      Hija l‑qorti nazzjonali li għandha tiddetermina l‑portata tad‑dispożizzjonijiet nazzjonali inkwistjoni.

98      Fid‑dawl ta’ dak li ntqal, ir‑risposta għat‑tielet u r‑raba’ domandi għandha tkun li l‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva għandu jiġi interpretat fis‑sens li d‑deroga prevista minnu ma tapplikax għal dispożizzjoni nazzjonali li kienet teżisti fid‑dħul fis‑seħħ ta’ din id‑direttiva, li sserraħ fuq loġika differenti minn dik tal‑liġi ta’ qabel u li ddaħħal fis‑seħħ proċeduri ġodda. F’dan ir‑rigward, huwa indifferenti jekk il‑leġiżlatur nazzjonali jkunx emenda l‑liġi nazzjonali ta’ qabel billi jkun ibbaża ruħu fuq interpretazzjoni eżatta jew żbaljata tad‑dritt Komunitarju. Il‑kwistjoni li jsir magħruf jekk tali emenda ta’ dispożizzjoni nazzjonali taffettwax ukoll, fid‑dawl tal‑applikabbiltà tat‑tieni paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva, dispożizzjoni nazzjonali oħra, tiddependi min‑natura interdipendenti jew awtonoma tal‑imsemmija dispożizzjonijiet nazzjonali, ħaġa li hija l‑qorti nazzjonali li għandha tiddeċiedi.

 Fuq l‑ispejjeż

99      Peress li l‑proċedura għandha, fir‑rigward tal‑partijiet fil‑kawża prinċipali, in‑natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il‑qorti tar‑rinviju, hija din il‑qorti li tiddeċiedi fuq l‑ispejjeż. L‑ispejjeż sostnuti għas‑sottomissjoni tal‑osservazzjonijiet lill‑Qorti tal‑Ġustizzja, barra dawk tal‑imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il‑motivi, Il‑Qorti tal‑Ġustizzja (It‑Tielet Awla), taqta’ u tiddeċiedi li:

1)      L‑Artikoli 17(2)(a) u 6(2)(a) tas‑Sitt Direttiva tal‑Kunsill 77/388/KEE fuq l‑armonizzazzjoni tal‑liġijiet tal‑Istati Membri dwar taxxi fuq id‑dħul mill‑bejgħ ‑ Sistema komuni ta’ taxxa fuq il‑valur miżjud: bażi uniformi ta’ stima, ma jmmorux kontra l‑prinċipju ġenerali tad‑dritt Komunitarju ta’ trattament ugwali bil‑fatt li dawn id‑dispożizzjonijiet jistgħu jagħtu lill‑persuna taxxabbli, permezz tal‑mekkaniżmu tad‑dritt għat‑tnaqqis totali u immedjat tat‑taxxa fuq il‑valur miżjud tal‑input għall‑kostruzzjoni ta’ immobbli għal użu mħallat u t‑tassazzjoni ulterjuri mqassma ta’ din it‑taxxa fuq l‑użu privat ta’ dan l‑immobbli, vantaġġ finanzjarju meta mqabbel ma’ persuni mhux taxxabbli u persuni taxxabbli li jużaw l‑immobbli tagħhom biss għal skopijiet privati ta’ residenza.

2)      L‑Artikolu 87(1) KE għandu jiġi interpretat fis‑sens li ma jipprekludix miżura nazzjonali li tittrasponi l‑Artikolu 17(2)(a) tas‑Sitt Direttiva u li tipprevedi li d‑dritt għat‑tnaqqis tat‑taxxa fuq il‑valur miżjud tal‑input dovut ikun limitat għall‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet, bl‑esklużjoni ta’ dawk li jeffettwaw biss it‑tranżazzjonijiet eżenti, sa fejn din il‑miżura nazzjonali tista’ tagħti vantaġġ finanzjarju biss lill‑persuni taxxabbli li jeffettwaw tranżazzjonijiet taxxabbli.

3)      L‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva 77/388 għandu jiġi interpretat fis‑sens li d‑deroga prevista fih ma tapplikax għal dispożizzjoni nazzjonali li kienet teżisti fid‑dħul fis‑seħħ ta’ din id‑direttiva, li sserraħ fuq loġika differenti minn dik tal‑liġi ta’ qabel u li ddaħħal fis‑seħħ proċeduri ġodda. F’dan ir‑rigward, huwa indifferenti jekk il‑leġiżlatur nazzjonali jkunx emenda l‑liġi nazzjonali ta’ qabel billi jkun ibbaża ruħu fuq interpretazzjoni eżatta jew żbaljata tad‑dritt Komunitarju. Il‑kwistjoni li jsir magħruf jekk tali emenda ta’ dispożizzjoni nazzjonali taffettwax ukoll, fid‑dawl tal‑applikabbiltà tat‑tieni paragrafu tal‑Artikolu 17(6) tas‑Sitt Direttiva 77/388, dispożizzjoni nazzjonali oħra, tiddependi min‑natura interdipendenti jew awtonoma tal‑imsemmija dispożizzjonijiet nazzjonali, ħaġa li hija l‑qorti nazzjonali li għandha tiddeċiedi.

Firem


* Lingwa tal‑kawża: Il‑Ġermaniż.