SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla)

14 ta' Diċembru 2006 (*)

"Libertà ta' stabbiliment – Taxxa fuq il-kumpanniji – Tqassim ta’ dividendi – Eżenzjoni tad-dividendi mħallsa lil kumpanniji residenti – Taxxa f’ras il-għajn imposta fuq id-dividendi mħallsa lil kumpanniji mhux residenti – Ftehim fiskali għall-prevenzjoni tat-tassazzjoni doppja – Possibbiltà li l-ammont intaxxat f’ras il-għajn jitnaqqas mit-taxxa dovuta fi Stat Membru ieħor"

Fil-kawża C-170/05,

li għandha bħala suġġett talba għal deċiżjoni preliminari skond l-Artikolu 234 KE, imressqa mill-Conseil d'État (Franza), permezz ta' deċiżjoni tal-15 ta' Diċembru 2004, li waslet fil-Qorti tal-Ġustizzja fit-8 ta' Frar 2005, fil-kawża

Denkavit Internationaal BV,

Denkavit France SARL

vs

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (L-Ewwel Awla),

komposta minn P. Jann, President ta' l-Awla, K. Lenaerts (Relatur), E. Juhász, K. Schiemann u E. Levits, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: L. A. Geelhoed,

Reġistratur: K. Sztranc-Sławiczek, Amministratur,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tad-19 ta' Jannar 2006,

wara li rat l-osservazzjonijiet ippreżentati:

–       għal Denkavit Internationaal BV u Denkavit Franza SARL, minn B. Soubeille, avukat,

–       għall-Gvern Franċiż, minn G. de Bergues, J. C. Gracia u C. Jurgensen, bħala aġenti,

–       għall-Gvern Olandiż, minn H. G. Sevenster u D. J. M. de Grave, bħala aġenti,

–       għall-Gvern tar-Renju Unit, minn C. White, bħala aġent, assistita minn J. Stratford, barrister,

–       għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, minn J.‑P. Keppenne u R. Lyal, bħala aġenti,

–       għall-Autorité de surveillance AELE, minn P. Bjørgan u N. Fenger, bħala aġenti,

wara li semgħet il-konklużjonijiet ta' l-Avukat Ġenerali, ippreżentati fis-seduta tas-27 ta' April 2006,

tagħti l-preżenti

Sentenza

1       It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni ta' l-Artikolu 43 KE għall-finijiet tal-leġiżlazzjoni fiskali Franċiża, li, fiż-żmien meta ġraw il-fatti tal-kawża, kienet timponi taxxa f’ras il-għajn fil-każ ta' tqassim ta' dividendi minn kumpannija sussidjarja residenti lil kumpannija parent mhux residenti, meta d-dividendi mqassma minn kumpannija residenti lil kumpannija parent residenti kienet kważi totalment eżenti mit-taxxa fuq il-kumpanniji.

2       Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta' kawża, pendenti quddiem il-Conseil d’État, li tirrigwarda t-tassazzjoni ta’ dividendi mħallsa minn Denkavit France SARL (iktar 'il quddiem "Denkavit France") u Agro Finances SARL (iktar 'il quddiem "Agro Finances"), stabbiliti fi Franza, lill-kumpannija parent tagħhom, Denkavit Internationaal BV (iktar 'il quddiem "Denkavit Internationaal"), stabbilita fl-Olanda.

 Il-kuntest ġuridiku

 Il-leġiżlazzjoni nazzjonali

3       Skond l-Artikolu 119a(2) tal-Code général des impôts (Kodiċi Ġenerali tat-Taxxa, iktar 'il quddiem il-"KĠT"), fil-verżjoni tiegħu fis-seħħ meta ġraw il-fatti tal-kawża, id-dividendi mqassma minn kumpannija residenti lil persuna fiżika jew ġuridika li m'għandiex id-domiċilju fiskali jew l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Franza, kienu jagħtu lok għal taxxa f’ras il-għajn b'rata ta' 25%. Għad-dividendi mqassma minn kumpannija residenti lil azzjonist residenti ebda taxxa f'ras il-għajn ma kienet prevista.

4       Skond l-Artikoli 145 u 216 tal-KĠT, kumpannija parent li għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha jew stabbiliment permanenti fi Franza tista', fil-kuntest tat-tassazzjoni tad-dħul tal-kumpanniji, tibbenifika, taħt ċerti kundizzjonijiet, minn eżenzjoni kważi totali tad-dividendi mqassma mill-kumpannija sussidjarja tagħha. Fil-fatt, bl-eċċezzjoni ta' sehem ta' 5%, dawn id-dividendi ma kinux jiffurmaw parti mill-profitt nett taxxabbli tal-kumpannija parent u għaldaqstant kienu eżenti mit-taxxa imposta fuqha. L-imsemmi sehem ta' 5% kien jibqa’ jifforma parti mill-profitt nett taxxabbli tal-kumpannija parent u kien suġġett għat-taxxa bir-rata applikabbli għall-finijiet tat-taxxa fuq il-kumpanniji.

 Il-ftehim fiskali Franko-Olandiż

5       L-ArL-Artikolu 10,(1), tal-ftehim bejn il-Gvern tar-Repubblika Franċiża u l-Gvern tar-Renju ta' l-Olanda sabiex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja, u għall-prevenzjoni ta' l-evażjoni tat-taxxi fir-rigward tat-taxxa fuq id-dħul u tat-taxxa fuq il-kapital, iffirmat f'Pariġi fis-16 ta' Marzu 1973, (iktar 'il quddiem il-"ftehim Franko-Olandiz"), jipprovdi li d-dividendi mħallsa minn kumpannija residenti f'wieħed mill-Istati kontraenti lil resident ta' Stat ieħor huma taxxabbli f'dan l-aħħar Stat. Skond l-Artikolu 10,(2) ta' dan il-ftehim, dawn id-dividendi jistgħu madankollu jiġu ntaxxati fl-Istat ta' residenza tal-kumpannija li qiegħda tqassam, f’każ ta’ kumpannija parent li żżomm mill-inqas 25% tal-kapital tal-kumpannija sussidjarja, bir-rata massima ta' 5%.

6       Skond l-Artikolu 24A(1) u (3) tal-ftehim Franko-Olandiż, ir-Renju ta' l-Olanda jista' jinkludi fil-bażi ta' l-istima tat-taxxa tar-residenti tiegħu, il-fatturi tad-dħul li huma taxxabbli fi Franza skond dan il-ftehim. Fir-rigward tal-fatturi tad-dħul taxxabbli fi Franza skond l-Artikolu 10,(2) ta' l-imsemmi ftehim, dan ir-Renju jagħti tnaqqis li hu ekwivalenti għall-ammont mħallas fi Franza, mingħajr ma dan it-tnaqqis jista’ jaqbeż l-ammont ta' taxxa dovuta fuq dawn il-fatturi tad-dħul fl-Olanda.

 Il-kawża prinċipali u d-domandi preliminari

7       Fiż-żmien meta seħħew il-fatti tal-kawża, Denkavit Internationaal kellha 50 % tal-kapital ta' Denkavit France u 99.9 % tal-kapital ta' Agro Finances, li min-naħa tagħha kellha 50 % tal-kapital ta' Denkavit France.

8       Fil-perijodu bejn l-1987 sa l-1989, Denkavit France u Agro Finances, li sussegwentement ingħaqdu, ħallsu lil Denkavit Internationaal xi dividendi li ammontaw għal total ta' FRF 14 500 000.

9       Skond id-dispożizzjonijiet ta' l-Artikolu 119a(2) tal-KĠT u ta' l-Artikolu 10(2) tal-ftehim Franko-Olandiż meħudin flimkien, ittieħdu, permezz tat-taxxa f'ras il-għajn, 5 % ta' l-ammont ta' dawn id-dividendi, jiġifieri FRF 725 000.

10     Wara rikors ippreżentat quddiem it-tribunal administratif de Nantes (il-Qorti Amministrattiva ta' Nantes), Denkavit Internationaal kisbet il-ħlas lura ta' l-ammont tat-taxxa f'ras il-għajn. Madankollu, b’sentenza tat-13 ta' Marzu 2001, il-cour administratif d’appel de Nantes (il-Qorti Amministrattiva ta' l-Appell ta' Nantes) annullat id-deċiżjoni tal-Qorti Amministrattiva ta' Nantes u kkundannat lil Denkavit Internationaal tħallas l-ammont ta' FRF 725 000.

11     Denkavit Internationaal u Denkavit France appellaw minn din is-sentenza ta' l-aħħar quddiem il-Conseil d'État. Quddiem din il-qorti, huma sostnew, partikolarment, li l-leġiżlazzjoni fiskali Franċiża in kwistjoni tmur kontra l-Artikolu 43 KE.

12     BiBilli l-qorti tar-rinviju hija ta’ l-opinjoni li t-taxxa f'ras il-għajn prevista mil-leġiżlazzjoni Franċiża in kwistjoni ma taffettwax lill-kumpannija residenti li tqassam id-dividendi, iżda lill-kumpannija parent mhux residenti li lilha jitqassmu d-dividendi, filwaqt li kumpannija parent residenti tista', fil-kuntest tat-tassazzjoni tad-dħul tal-kumpanniji, tibbenifika minn eżenzjoni kważi totali tad-dividendi mħallsa mill-kumpanniji sussidjarji tagħha, hija tistaqsi, fid-dawl ta' din id-differenza ta’ trattament fiskali, jekk kumpannija parent residenti u kumpannija parent mhux residenti humiex f'sitwazzjoni oġġettivament paragunabbli fir-rigward tal-mekkaniżmu tat-taxxa f'ras il-għajn fuq id-dividendi.

13     Il-qorti tar-rinviju tistaqsi wkoll x’effett għandhom id-dispożizzjonijiet tal-ftehim Franko-Olandiż fir-rigward ta’ l-evalwazzjoni tal-kompatibbiltà tat-taxxa f'ras il-għajn mal-libertà ta’ stabbiliment.

14     Minn naħa. Minn naħa, peress li, skond l-Artikolu 24 ta' l-imsemmi ftehim, kumpannija parent li hija residenti fl-Olanda u li tirċievi dividendi minn kumpannija li hija resident fi Franza tista', bħala regola, tnaqqas it-taxxa mħallsa fi Franza mill-ammont ta' taxxa li trid titħallas fl-Olanda, il-qorti tar-rinviju tistaqsi jekk it-taxxa f'ras il-għajn, awtorizzata mill-ftehim Franko-Olandiż bil-kundizzjoni li tiġi stabbilita rata massima u li din it-taxxa titnaqqas mit-tassazzjoni ta' l-azzjonist Olandiż li jirċievi dawn id-dividendi, tistax tiġi meqjusa bħala sempliċi sistema ta' tqassim ta’ l-intaxxar tad-dividendi bejn ir-Repubblika Franċiża u r-Renju ta' l-Olanda, mingħajr effett fuq ir-responsabbiltà globali għall-ħlas tat-taxxa tal-kumpannija parent Olandiża u għaldaqstant, fuq il-libertà ta' stabbiliment ta' din il-kumpannija.

15     Hija tqajjem, min-naħa l-oħra, il-kwistjoni tal-bżonn li jiġi kkunsidrat il-fatt li l-kumpannija residenti fl-Olanda ma tistax tibbenifika minn tali tnaqqis ħlief jekk it-taxxa dovuta minnha fl-Olanda hija ogħla mit-tnaqqis ta' taxxa li hija intitolata għalih skond l-Artikolu 24 tal-ftehim Franko-Olandiż.

16     Jekk jiPeress li l-Conseil d’État kkunsidra li, f'dawn iċ-ċirkustanzi, is-soluzzjoni għall-kawża prinċipali teħtieġ interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju, iddeċieda li jissospendi l-proċeduri u li jagħmel is-segwenti domandi preliminari lill-Qorti tal-Ġustizzja:

"1"1)      Dispożizzjoni li timponi responsabbiltà għall-ħlas tat-taxxa fuq kumpannija parent li tirċievi dividendi, li mhijiex residenti fi Franza, filwaqt li teżenta lill-kumpanniji parent li huma residenti fi Franza, tista' tiġi kkontestata fid-dawl tal-prinċipju tal-libertà ta' stabbiliment?

2)      Tali dispożizzjoni dwar taxxa f'ras il-għajn tista' tiġi kkontestata fiha nfisha fid-dawl tal-prinċipju tal-libertà ta' stabbiliment, jew, peress li ftehim fiskali bejn Franza u Stat Membru ieħor, li jawtorizza din it-taxxa f'ras il-għajn, jipprovdi l-possibbiltà li t-taxxa imposta skond id-dispożizzjoni kkontestata tiġi mnaqqsa mit-taxxa dovuta f'dan l-Istat Membru l-ieħor, dan il-ftehim għandu jittieħed in kunsiderazzjoni sabiex tiġi evalwata l-kompatibbiltà ta' din id-dispożizzjoni mal-prinċipju tal-libertà ta' stabbiliment?

3)      F’każ li jiġi deċiż li t-tieni parti ta' l-alternattiva mogħtija [fit-tieni domanda] hija applikabbli, l-eżistenza tal-ftehim imsemmi iktar 'il fuq hija biżżejjed sabiex id-dispożizzjoni kkontestata titqies bħala sempliċi mekkaniżmu ta' tqassim tal-beni taxxabbli bejn iż-żewġ Stati kkonċernati, mingħajr effett fuq l-impriżi, jew il-fatt li huwa impossibbli għal kumpannija parent mhux residenti fi Franza teżerċita d-dritt għat-tnaqqis previst fil-ftehim għandu jwassal biex din id-dispożizzjoni tiġi kkunsidrata bħala li tinjora l-prinċipju tal-libertà ta' stabbiliment?"

 Fuq id-domandi preliminari

17     Qabel kollox, għandu jiġi osservat li l-kawża prinċipali tirrigwarda fatti li ġraw qabel l-adozzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 90/435/KEE, tat-23 ta' Lulju 1990, dwar is-sistema komuni tat-tassazzjoni li tapplika fil-każ tal-kumpanniji parent u sussidjarji ta' Stati Membri differenti (ĠU L 225, p. 6). Bħala konsegwenza ta’ dan, ir-risposti għad-domandi preliminari se jkunu bbażati biss fuq id-dispożizzjonijiet relevanti tat-Trattat KE.

 Fuq l-ewwel domanda

18     Permezz ta' l-ewwel domanda tagħha, il-qorti tar-rinviju qiegħda essenzjalment tistaqsi jekk l-Artikolu 43 KE jipprekludix li leġiżlazzjoni nazzjonali tissuġġetta għat-taxxa dividendi mħallsa minn kumpanniji sussidjarji residenti lill-kumpannija parent tagħhom stabbilita fi Stat Membru ieħor, filwaqt li l-kumpanniji parent residenti huma kważi totalmenti eżenti mit-taxxa. L-ewwel domanda għandha għaldaqstant tiġi kkunsidrata bħala li tirrigwarda wkoll l-Artikolu 48 KE.

19     Preliminarjament, għandu jiġi mfakkar li, skond ġurisprudenza kostanti, għalkemm it-tassazzjoni diretta taqa’ taħt il-kompetenza ta’ l-Istati Membri, dawn ta’ l-aħħar iridu madankollu jeżerċitawha filwaqt li josservaw id-dritt Komunitarju (sentenzi ta' l-14 ta' Frar 1995, Schumacker, C-279/93, Ġabra p. I-225, punt 21; tas-16 ta' Lulju 1998, ICI, C-264/96, Ġabra p. I-4695, punt 19, u tat-23 ta' Frar 2006, Keller Holding, C-471/04, Ġabra p. I-2107, punt 28) u m’għandhomx jiddiskriminaw abbażi tan-nazzjonalità (sentenza tal-11 ta' Awwissu 1995, Wielockx, C-80/94, Ġabra p. I-2493, punt 16; tad-29 ta' April 1999, Royal Bank of Scotland, C-311/97, Ġabra p. I-2651, punt 19, u tat-8 ta' Marzu 2001, Metallgesellschaft et, C-397/98 u C-410/98, Ġabra p. I-1727, punt 37).

20     Issa, il-libertà ta' stabbiliment, li l-Artikolu 43 KE jirrikonoxxi liċ-ċittadini Komunitarji u li tinkludi d-dritt li jibdew u jeżerċitaw attivitajiet bħala persuni li jaħdmu għal rashom, kif ukoll li jikkostitwixxu u jmexxu impriżi, taħt l-istess kundizzjonijiet bħal dawk iddefiniti fil-liġijiet tal-pajjiż fejn jistabbilixxu ruħhom, għaċ-ċittadini tiegħu stess, tinkludi, skond l-Artikolu 48 KE, għall-kumpanniji stabbiliti skond il-liġijiet ta’ Stat Membru u li jkollhom l-uffiċċju rreġistrat jew it-tmexxija ċentrali jew is-sede prinċipali ġewwa l-Komunità, id-dritt li jeżerċitaw l-attività tagħhom fl-Istat Membru kkonċernat permezz ta' kumpannija sussidjarja, ta' fergħa jew ta' aġenzija (is-sentenzi tal-21 ta' Settembru 1999, Saint-Gobain ZN, C‑307/97, Ġabra. p. I-6161, punt 35, u Keller Holding, iċċitata iktar 'il fuq, punt 29).

21     L-eliminazzjoni tar-restrizzjonijiet għal-libertà ta' stabbiliment tinkludi r-restrizzjonijiet għat-twaqqif ta' aġenziji, fergħat jew kumpanniji sussidjarji miċ-ċittadini ta' Stat Membru stabbiliti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor (sentenzi tat-28 ta' Jannar 1986, Il-Kummissjoni vs Franza, 270/83, Ġabra p. 273, punt 13, u Royal Bank of Scotland, iċċitata iktar 'il fuq punt 22).

22     Għall-Fir-rigward tal-kumpanniji, għandu jiġi rrilevat li l-uffiċċju rreġistrat tagħhom, fis-sens ta' l-Artikolu 48 KE jservi biex jiddetermina, bħan-nazzjonalita tal-persuni fiżiċi, ir-rabta tagħhom ma' l-ordinament ġuridiku ta' Stat (ara s-sentenza Metallgesellschaft et, iċċitata iktar 'il fuq, punt 42 u l-ġurisprudenza ċċitata). Li jiġi ammess li l-Istat Membru fejn hija stabbilita l-kumpannija sussidjarja residenti jista' liberament japplika trattament differenti lill-imsemmija kumpannija sussidjarja biss minħabba l-fatt li l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpannija parent tagħha jinsab fi Stat Membru ieħor iġib fix-xejn is-sinjifikat ta’ l-Artikolu 43 KE (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi Il-Kummissjoni vs Franza, iċċitata iktar 'il fuq, punt 18; tat-13 ta' Lulju 1993, Commerzbank, C-330/91, Ġabra p. I-4017, punt 13; Metallgesellschaft et, iċċitata iktar 'il fuq, punt 42, u tat-13 ta' Diċembru 2005, Marks & Spencer, C-446/03, Ġabra p. I-10837, punt 37). B’hekk, il-libertà ta' stabbiliment hija intiża sabiex tiggarantixxi l-benefiċċju tat-trattament nazzjonali fl-Istat Membru ospitanti tal-kumpannija sussidjarja, billi tipprojbixxi kull diskriminazzjoni, anke dik minima, ibbażata fuq il-post ta’ l-uffiċċju rreġistrat tal-kumpanniji (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi ċċitati iktar 'il fuq Il-Kummissjoni vs Franza, punt 14, u Saint-Gobain ZN, punt 35).

23     Huwa veru li Qorti tal-Ġustizzja diġà ddeċidiet li, fid-dritt fiskali, ir-residenza tal-persuni taxxabbli tista' tikkostitwixxi fattur li jista' jiġġustifika regoli nazzjonali li jirriżultaw f’differenza fit-trattament bejn persuna taxxabbli residenti u persuna taxxabbli mhux residenti (sentenza Marks & Spencer, iċċitata iktar 'il fuq, punt 37).

24     Differenza fit-trattament bejn persuni taxxabbli residenti u persuni taxxabbli mhux residenti ma tistax, għaldaqstant, fiha nfisha, tkun ikkunsidrata bħala diskriminazzjoni fis-sens tat-Trattat (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Wielockx, iċċitata iktar 'il fuq, punt 19).

25     Madankollu, differenza fit-trattament bejn żewġ kategoriji ta' persuni taxxabbli għandha tiġi kkunsidrata bħala diskriminazzjoni fis-sens tat-Trattat meta ma teżisti ebda differenza fis-sitwazzjoni oġġettiva li tiġġustifika din id-differenza fit-trattament (ara f'dan is-sens, is-sentenzi iċċitata iktar 'il fuq Schumacker, punti 36 sa 38, u Royal Bank of Scotland, punt 27).

26     F’din il-kawża, mil-leġiżlazzjoni nazzjonali in kwistjoni fil-kawża prinċipali, indipendentement mill-effett tal-ftehim Franko-Olandiż, jirriżulta li hemm differenza fit-trattament fiskali tad-dividendi mqassma minn kumpannija sussidjarja residenti lill-kumpannija parent tagħha skond jekk din hijiex residenti jew le.

27     Fil-fatt, filwaqt li l-kumpanniji parent residenti għandhom il-possibbiltà li jibbenifikaw minn eżenzjoni kważi totali tad-dividendi li jirċievu, l-kumpanniji parent mhux residenti huma, għall-kuntrarju, suġġetti għal taxxa, permezz ta' taxxa f'ras il-għajn, ta’ 25% ta' l-ammont tad-dividendi mqassma.

28     Għaldaqstant, id-dividendi mħallsa lill-kumpanniji parent mhux residenti, b'differenza għal dawk imħallsa lill-kumpanniji parent residenti huma suġġetti għall-impożizzjoni ta’ sensiela ta' taxxi skond il-leġiżlazzjoni fiskali Franċiża, inkwantu, kif jirrileva l-Avukat Ġenerali fil-punti 16 sa 18 tal-konklużjonijiet tiegħu, dawn id-dividendi huma ntaxxati, l-ewwel darba, bl-impożizzjoni ta’ taxxa fuq il-kumpanniji li tbatiha l-kumpannija sussidjarja residenti li tqassamhom, u, it-tieni darba, bl-impożizzjoni ta’ taxxa f'ras il-għajn li għaliha hija suġġetta l-kumpannija parent mhux residenti li tirċievi l-imsemmija dividendi.

29     Tali differenza fit-trattament fiskali tad-dividendi bejn kumpanniji parent minħabba l-post ta’ l-uffiċċju rreġistrat tagħhom tikkostitwixxi restrizzjoni tal-libertà ta’ stabbiliment li, bħala regola, hija pprojbita mill-Artikoli 43 KE u 48 KE.

30     Il-miżura fiskali in kwistjoni fil-kawża prinċipali fil-fatt tirrendi anqas attraenti l-eżerċizzju tal-libertà ta’ stabbiliment minn kumpanniji stabbiliti fi Stati Membri oħra, li jistgħu, bħala konsegwenza ta’ dan jirrinunzjaw għax-xiri, it-twaqqif jew iż-żamma ta’ kumpannija sussidjarja fl-Istat Membru li jimponi din il-miżura (ara, f’dan is-sens, is-sentenzi tat-12 ta’ Diċembru 2002, Lankhorst-Hohorst, C 324/00, Ġabra p. I-11779, punt 32, u Keller Holding, iċċitata iktar ‘il fuq, punt 35).

31     Madankollu, il-Gvern Franċiż isostni li l-possibbiltà li kumpannija tibbenefika minn eżenzjoni kważi totali tad-dividendi hija miftuħa wkoll għall-kumpanniji parent mhux residenti li għandhom stabbiliment permanenti fi Franza. Issa, fir-rigward tad-dispożizzjoni dwar taxxa f’ras il-għajn bħal dik in kwistjoni fil-kawża prinċipali, is-sitwazzjoni tal-kumpanniji parent mhux residenti li m’għandhomx stabbiliment permanenti fi Franza mhijiex paragunabbli ma' dik ta’ kumpanniji parent residenti, jew ta’ kumpanniji parent mhux residenti li għandhom stabbiliment permanenti fi Franza.

32     Il-Gvern Franċiż iżid li, skond il-prinċipju ta’ territorjalità, l-eżenzjoni tad-dividendi mħallsa minn kumpanniji sussidjarji residenti lil kumpanniji parent mhux residenti li m’għandhomx stabbiliment permanenti fi Franza tippermetti lil dawn ta’ l-aħħar li jevitaw kull tip ta’ tassazzjoni fuq dan id-dħul, kemm fi Franza kif ukoll fl-Olanda u tqajjem dubji dwar it-tqassim tal-kompetenzi fiskali bejn ir-Repubblika Franċiża u r-Renju ta’ l-Olanda.

33     Dawn l-argumenti ma jistgħux jiġu aċċettati.

34     Huwa veru li, fir-rigward tal-miżuri previsti minn Stat Membru sabiex jipprevjeni jew inaqqas l-impożizzjoni ta’ sensieli ta' taxxi jew it-tassazzjoni doppja fuq profitti mqassma minn kumpanniji residenti, l-azzjonisti residenti li jirċievu d-dividendi ma jinsabux neċessarjament f’sitwazzjoni li hija paragunabbli ma’ dik ta’ azzjonisti li jirċievu dividendi u li jirrisjedu fi Stat Membru ieħor (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tat-12 ta’ Diċembru 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C-374/94, li għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġabra, punti 57 sa 65).

35     Madankollu, malli Stat Membru, unilateralment jew permezz ta' konvenzjoni, jimponi t-taxxa fuq id-dħul mhux biss fuq l-azzjonisti residenti, iżda wkoll fuq azzjonisti mhux residenti, fir-rigward tad-dividenedi li huma jirċievu mingħand kumpannija residenti, is-sitwazzjoni ta' l-imsemmija azzjonisti mhux residenti ssir tixbah lil dik ta' l-azzjonisti residenti (sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, iċċitata iktar 'il fuq, punt 68).

36     F'dan il-każ, f'dak li jirrigwarda t-tassazzjoni fi Franza tad-dividendi mqassma minn kumpanniji sussidjarji residenti, il-kumpanniji parent li jirċievu dividendi qiegħdin f'sitwazzjoni paragunabbli, kemm jekk jirċievu dawn id-dividendi bħala kumpanniji parent residenti jew bħala kumpanniji parent mhux residenti, iżda li għandhom fi Franza stabbiliment permanenti jew ukoll bħala kumpanniji parent mhux residenti li m’għandhomx stabbiliment permanenti fi Franza. Fil-fatt, f'dawn il-każijiet kollha, ir-Repubblika Franċiża timponi taxxa fuq id-dividendi mqassmin minn kumpannija residenti.

37     F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat li l-eżenzjoni tad-dividendi għall-benefiċċju tal-kumpanniji parent residenti hija intiża sabiex tipprevjeni l-impożizzjoni ta’ sensiela ta' taxxi fuq il-profitti tal-kumpanniji sussidjarji li huma mqassma bħala dividendi lill-kumpanniji parent ta' dawn ta' l-aħħar. Issa, kif jirrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 22 tal-konklużjonijiet tiegħu, peress li r-Repubblika Franċiża għażlet li ma timponix tali tassazzjoni fuq ir-residenti tagħha, hija għandha testendi din il-miżura għal dawk li mhumiex residenti, safejn tassazzjoni analoga li tolqot lil dawn il-persuni mhux residenti tirriżulta mill-eżerċizzju tal-kompetenza fiskali tagħha fuq dawn ta' l-aħħar (ara, f'dan is-sens, is-sentenza Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, iċċitata iktar 'il fuq, punt 70).

38      F’dan il-kuntest, il-mekkaniżmu ta' taxxa f'ras il-għajn applikabbli għad-dividendi mħallsa minn kumpanniji sussidjarji residenti lill-kumpanniji parent mhux residenti li m’għandhomx stabbiliment permanenti fi Franza biss ma jistax jiġi ġġustifikat mill-bżonn li dawn il-kumpanniji jiġu ostakolati milli jevitaw kull taxxa fuq id-dividendi tagħhom, fi Franza u fl-Olanda, peress li l-kumpanniji parent residenti lanqas ma huma suġġetti għal taxxa ulterjuri fuq id-dividendi tagħhom.

39     Billi rrifjutat li tagħti lill-kumpanniji parent mhux residenti t-trattament fiskali nazzjonali, li huwa iktar ta' vantaġġ, mogħti lill-kumpanniji parent residenti, il-leġiżlazzjoni nazzjonali in kwistjoni fil-kawża prinċipali tikkostitwixxi miżura diskriminatorja li hija inkompatibbli mat-Trattat, safejn tipprevedi tassazzjoni ogħla fuq id-dividendi mħallsa mill-kumpanniji sussidjarji residenti lill-kumpanniji parent Olandiżi minn dik fuq l-istess dividendi mħallsa lil kumpanniji parent Franċiżi.

40     Peress li l-Gvern Franċiż ma ressaqx iktar motivi ta' ġustifikazzjoni, għandu jiġi kkunsidrat li d-dispożizzjonijiet nazzjonali in kwistjoni fil-kawża prinċipali jikkostitwixxu diskriminazzjoni bejn kumpanniji parent li għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Franza u dawk li għandhom l-uffiċċju rreġistrat tagħhom fi Stat Membru ieħor, diskriminazzjoni li tmur kontra l-Artikoli 43 KE u 48 KE.

41     Għaldaqstant, ir-risposta għall-ewwel domanda għandha tkun li l-Artikoli 43 KE u 48 KE għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, billi timponi responsabbiltà għall-ħlas tat-taxxa fuq dividendi fuq kumpannija parent mhux residenti filwaqt li tiddispensa kważi totalment lill-kumpanniji parent residenti, tikkostitwixxi restrizzjoni diskriminatorja għal-libertà ta' stabbiliment.

 Fuq it-tieni u t-tielet domandi

42     Permezz tat-tieni u t-tielet domandi, li għandhom jiġu eżaminati flimkien, il-qorti tar-rinviju tistaqsi, essenzjalment, jekk ir-risposta għall-ewwel domanda tistax tkun differenti peress li, skond il-ftehim Franko-Olandiż, il-kumpanniji parent residenti fl-Olanda, tista' bħala regola tnaqqas mit-taxxa dovuta minnha f'dan l-Istat it-taxxa li ħallset fi Franza u li, għaldaqstant, it-taxxa f'ras il-għajn hija sempliċiment metodu li bih jitqassmu l-kompetenzi fiskali bejn l-Istati Membri kkonċernati, li ma jistax jiġi kkontestat fid-dawl ta' l-Artikoli 43 KE u 48 KE, għalkemm ikun impossibbli għall-kumpannija parent residenti fl-Olanda li teżerċita d-dritt ta’ t-tnaqqis previst mill-imsemmi ftehim.

43     F'dan ir-rigward, għandu jiġi mfakkar qabel kollox li, fin-nuqqas ta' miżuri ta' armonizzazzjoni Komunitarji jew ta' konvenzjonijiet konklużi bejn l-Istati Membri kollha skond it-tieni inċiż ta' l-Artikolu 293 KE, l- Istati Membri jibqgħu kompetenti biex jistabbilixxu l-kriterji ta' tassazzjoni tad-dħul sabiex jeliminaw, jekk ikun il-każ, permezz ta' konvenzjonijiet, it-tassazzjoni doppja. F'dan il-kuntest, l-Istati Membri għandhom il-libertà, fil-qafas ta' konvenzjonijiet bilaterali, konklużi sabiex tiġi evitata t-tassazzjoni doppja, li jistabbilixxu l-fatturi ta' konnessjoni għall-finijiet tat-tqassim tal-kompetenza fiskali (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi Saint-Gobain ZN, iċċitata iktar 'il fuq, punt 57 u tad-19 ta' Jannar 2006, Bouanich, C-265/04, Ġabra p. I-923, punt 49).

44     Il-fatt jibqa' li, f'dak li jirrigwarda l-eżerċizzju tas-setgħa ta' tassazzjoni hekk attribbwita, l-Istati Membri ma jistgħux ma josservawx ir-regoli Komunitarji, fid-dawl tal-prinċipju mfakkar fil-punt 19 ta’ din is-sentenza (sentenza Saint-Gobain ZN, iċċitata iktar 'il fuq, punt 58). B'mod partikolari, dan it-tqassim tal-kompetenza fiskali ma jippermettix lill-Istati Membri li jintroduċu diskriminazzjoni li hija kuntrarja għar-regoli Komunitarji (sentenza Bouanich, iċċitata iktar 'il fuq, punt 50).

45     F’dan il-każ, peress li s-sistema ta' tassazzjoni li jirriżulta mill-ftehim Franko-Olandiż jagħmel parti mill-kuntest ġuridiku applikabbli fil-kawża prinċipali u li ġie ppreżentat bħala tali mill-qorti tar-rinviju, il-Qorti tal-Ġustizzja għandha tikkunsidrah, sabiex tagħti interpretazzjoni tad-dritt Komunitarju li tkun utli għall-qorti nazzjonali (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi tas-7 ta' Settembru 2004, Manninen, C-319/02, Ġabra p. I-7477, punt 21; Bouanich, iċċitata iktar 'il fuq, punt 51, u Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, iċċitata iktar 'il fuq, punt 71).

46     Fir-rigward tat-trattament fiskali li jirriżulta mill-ftehim Franko-Olandiż, għandu jiġi mfakkar li kumpannija mhux residenti, bħalma hija Denkavit Internationaal, hija, bħala regola, awtorizzata, skond dan il-ftehim, tnaqqas mit-taxxa dovuta minnha fl-Olanda t-taxxa f'ras il-għajn ta' 5% li tħallset fuq id-dividendi ġejjin minn Franza. Madankollu, dan it-tnaqqis ma jistax jaqbeż l-ammont ta' taxxa Olandiża dovuta normalment fuq dawn id-dividendi. Issa mhuwiex ikkontestat li l-kumpanniji prinċipali Olandiżi huma eżenti mir-Renju ta' l-Olanda mit-taxxa fuq id-dividendi ta' oriġini barranija, u għaldaqstant ta' oriġini Franċiża, b’mod li ebda tnaqqis ma jingħata fir-rigward tat-taxxa f'ras il-għajn Franċiża.

47     Għandu jiġi kkonstatat li l-applikazzjoni tal-ftehim Franko-Olandiż flimkien mal-leġiżlazzjoni Olandiża relevanti ma tippermettix li jiġu newtralizzati l-effetti tar-restrizzjoni għal-libertà ta' stabbiliment irrilevata fil-kuntest tar-risposta għall-ewwel domanda.

48     Fil-fatt, skond il-ftehim Franko-Olandiż u l-leġiżlazzjoni Olandiża relevanti, kumpannija parent stabbilita fl-Olanda, li tirċievi dividendi mingħand kumpannija sussidjarja stabbilita fi Franza, hija suġġetta għal taxxa imposta f'ras il-għajn, limitata mill-imsemmi ftehim għal 5% ta' l-ammont tad-dividendi kkonċernati, filwaqt li kumpannija parent stabbilita fi Franza, kif ġie rrilevat fil-punt 4 ta’ din is-sentenza, hija kważi totalment eżenti mit-taxxa.

49     Tkun xi tkun il-portata tagħha, id-differenza fit-trattament fiskali li tirriżulta mill-applikazzjoni ta' dan il-ftehim u l-leġiżlazzjoni tikkostitwixxi diskriminazzjoni għad-dannu tal-kumpanniji parent minħabba l-post ta’ l-uffiċċju rreġistrat tagħhom, li mhijiex kompatibbli mal-libertà ta' stabbiliment iggarantita mit-Trattat.

50     Fil-fatt, anke restrizzjoni għal-libertà ta' stabbiliment ta' portata limitata jew ta' importanza żgħira hija pprojbita mill-Artikolu 43 KE (ara, f'dan is-sens, is-sentenzi Il-Kummissjoni vs Franza, iċċitata iktar 'il fuq, punt 21; tal-15 ta' Frar 2000, Il-Kummissjoni vs Franza, C-34/98, Ġabra p. I-995, punt 49 u tal-11 ta' Marzu 2004, De Lasteyrie du Saillant, C-9/02, Ġabra p. I-2409, punt 43).

51     F'dan ir-rigward, il-Gvern Franċiż isostni li, skond il-prinċipji stipulati fid-dritt fiskali internazzjonali u kif jirriżulta mill-ftehim Franko-Olandiż, huwa l-Istat ta' residenza tal-persuna taxxabbli, u mhux dak ta’ l-oriġini tal-profitti taxxabbli, li għandu jikkoreġi l-effetti ta' tassazzjoni doppja.

52     Dan l-argument ma jistax jintlaqa', peress li huwa nieqes minn kull relevanza f'dan il-kuntest.

53     Fil-fatt, ir-Repubblika Franċiża ma tistax tuża l-ftehim Franko-Olandiż sabiex tevita l-obbligi li hija għandha skond it-Trattat (ara, f'dan is-sens, is-sentenza tat-28 ta' Jannar 1986, Il-Kummissjoni vs Franza, iċċitata iktar 'il fuq, punt 26).

54     Issa, l-applikazzjoni tal-ftehim Franko-Olandiż flimkien mal-leġiżlazzjoni Olandiża relevanti ma tippermettix li tiġi evitata l-impożizzjoni ta' sensiela ta' taxxi li hija suġġetta għaliha, b'differenza ta' kumpannija parent residenti, kumpannija parent mhux residenti, u għaldaqstant, li jiġu newtralizzati l-effetti tar-restrizzjoni għal-libertà ta' stabbiliment irrilevata fil-kuntest tar-risposta għall-ewwel domanda magħmula, kif ġie stabbilit fil-punti 46 sa 48 ta’ din is-sentenza.

55     Fil-fatt, filwaqt li l-kumpanniji parent residenti jibbenifikaw minn sistema fiskali li tippermettilhom li jevitaw l-impożizzjoni ta’ sensiela ta' taxxi, kif ġie mfakkar fil-punt 37 ta’ din is-sentenza, il-kumpanniji parent mhux residenti huma, għall-kuntrarju, suġġetti għal tali tassazzjoni tad-dividendi mqassma mill-kumpanniji sussidjarji tagħhom stabbiliti fi Franza.

56     Għaldaqstant, ir-risposta għat-tieni u għat-tielet domandi għandha tkun li l-Artikoli 43 KE u 48 KE għandhom jiġu interpretati fis-sens li jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi, fir-rigward biss tal-kumpanniji parent mhux residenti, l-impożizzjoni ta’ taxxa f'ras il-għajn fuq id-dividendi mqassma minn kumpanniji sussidjarji residenti, anki meta ftehim fiskali bejn l-Istat Membru in kwistjoni u Stat Membru ieħor, li jawtorizza din it-taxxa f'ras il-għajn, jipprovdi l-possibbiltà ta' tnaqqis mit-taxxa dovuta f'dan l-Istat l-ieħor, tat-taxxa imposta skond l-imsemmija leġiżlazzjoni nazzjonali, meta huwa impossibbli għal kumpannija parent, f'dan l-Istat Membru l-ieħor, li teżerċita d-dritt għal tnaqqis previst mill-imsemmi ftehim.

 Fuq l-ispejjeż

57     Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni ta’ l-osservazzjonijiet lill-Qorti, barra dawk ta’ l-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura.

Għal dawn il-motivi, il-Qorti tal-Ġustizzja (L-Ewwel Awla) taqta' u tiddeċiedi:

1)      L-Artikoli 43 KE u 48 KE jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li, billi timponi responsabbiltà għall-ħlas tat-taxxa fuq dividendi fuq kumpannija parent mhux residenti filwaqt li tiddispensa kważi totalment lill-kumpanniji parent residenti, tikkostitwixxi restrizzjoni diskriminatorja għal-libertà ta' stabbiliment.

2)       L-Artikoli 43 KE u 48 KE jipprekludu leġiżlazzjoni nazzjonali li tipprovdi, fir-rigward biss tal-kumpanniji parent mhux residenti, l-impożizzjoni ta’ taxxa f'ras il-għajn fuq id-dividendi mqassma minn kumpanniji sussidjarji residenti, anki meta ftehim fiskali bejn l-Istat Membru in kwistjoni u Stat Membru ieħor, li jawtorizza din it-taxxa f'ras il-għajn, jipprovdi l-possibbiltà ta' tnaqqis mit-taxxa dovuta f'dan l-Istat Membru ieħor, tat-taxxa imposta skond l-imsemmija leġiżlazzjoni nazzjonali, meta li huwa impossibbli għal kumpannija parent f'dan l-Istat Membru l-ieħor li teżerċita d-dritt għal tnaqqis previst mill-imsemmi ftehim.

Firem


* Lingwa tal-kawża: il-Franċiż.