17.3.2022   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 122/33


OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW

tat-13 ta’ Jannar 2022

dwar proposta biex jiġi emendat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment fir-rigward tar-riżoluzzjoni

(CON/2022/3)

(2022/C 122/10)

Introduzzjoni u bażi legali

Fid-29 ta’ Novembru 2021 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talbiet mill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew għal opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 u d-Direttiva 2014/59/UE fir-rigward tat-trattament prudenzjali ta’ gruppi ta’ istituzzjonijiet globali sistemikament importanti bi strateġija ta’ riżoluzzjoni b’punti multipli ta’ dħul u metodoloġija għas-sottoskrizzjoni indiretta ta’ strumenti eliġibbli biex jissodisfaw ir-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli (1) (minn hawn ’il quddiem ir-“regolament propost”).

Il-kompetenza tal-BĊE biex jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-Artikoli 127(4) u 282(5) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea billi r-regolament propost fih dispożizzjonijiet li jaffettwaw il-kompiti tal-BĊE dwar superviżjoni prudenzjali ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu skont l-Artikolu 127(6) tat-Trattat u l-kontribuzzjoni tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali għat-tmexxija bla xkiel ta’ politiki relatati mal-istabbiltà tas-sistema finanzjarja, kif imsemmi fl-Artikolu 127(5) tat-Trattat. Skont l-ewwel sentenza tal-Artikolu 17.5 tar-Regoli ta’ Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Kunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.

Osservazzjonijiet Ġenerali

Il-BĊE jirrikonoxxi li r-regolament propost jikkonsisti f’aġġustamenti tekniċi bil-għan li jiġu operazzjonalizzati deċiżjonijiet leġiżlattivi sostantivi implimentati mill-aħħar emendi għad-Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) (minn hawn ’il quddiem il-“BRRD”), ivvalutati fl-opinjoni tal-BĊE dwar ir-reviżjonijiet tal-qafas tal-Unjoni għall-ġestjoni tal-kriżijiet (3).

Il-BĊE jappoġġa r-regolament propost, li jiżgura allinjament aħjar bejn id-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (4) (minn hawn ’il quddiem ir-“Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital” jew “CRR”) u d-dispożizzjonijiet tal-BRRD, wara d-dħul fis-seħħ tal-qafas rivedut dwar il-Kapaċità Totali ta’ Assorbiment tat-Telf (TLAC) u r-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli. Il-BĊE jappoġġa wkoll ir-regolament propost peress li jiżgura allinjament aħjar tat-trattament regolatorju ta’ istituzzjonijiet globali sistemikament importanti (G-SIIs) ma’ strateġija ta’ riżoluzzjoni ta’ punti multipli ta’ dħul (MPE), inklużi gruppi b’sussidjarji rreġistrati f’pajjiżi terzi, mat-trattament deskritt fl-istandard TLAC.

Għall-quddiem, il-BĊE jistieden lill-korpi leġiżlattivi tal-Unjoni biex jimmonitorjaw u jivvalutaw l-implimentazzjoni ta’ dawn l-emendi għas-CRR fid-dawl tal-għanijiet msemmija hawn fuq, b’mod aktar speċifiku biex jivvalutaw l-interazzjoni bejn il-BRRD u s-CRR kif ukoll biex jevitaw banek globali sistemikament importanti u G-SIIs involuti f’arbitraġġ regolatorju bejn punt uniku ta’ dħul u strateġiji ta’ riżoluzzjoni MPE bbażati fuq ir-rekwiżit minimu għal fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli jew il-livell fil-mira tat-TLAC.

Qed jiġu proposti xi aġġustamenti tekniċi żgħar, bil-għan li tiġi ċċarata l-interpretazzjoni tat-test legali jew biex tiġi żgurata l-konsistenza tat-terminoloġija użata fir-regolament. Għal dan il-għan, proposta speċifika ta’ abbozzar tinsab f’dokument ta’ ħidma tekniku separat akkumpanjat minn test ta’ spjegazzjoni. Id-dokument ta’ ħidma tekniku huwa disponibbli bl-Ingliż fuq EUR-Lex.

Magħmul fi Frankfurt am Main, it-13 ta’ Jannar 2022.

Il-President tal-BĊE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 665 final.

(2)  Direttiva 2014/59/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Mejju 2014 li tistabbilixxi qafas għall-irkupru u r-riżoluzzjoni ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu u ditti ta’ investiment u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 82/891/KEE u d-Direttivi 2001/24/KE, 2002/47/KE, 2004/25/KE, 2005/56/KE, 2007/36/KE, 2011/35/UE, 2012/30/UE u 2013/36/UE, u r-Regolamenti (UE) Nru 1093/2010 u (UE) Nru 648/2012, tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 173, 12.6.2014, p. 190).

(3)  Opinjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew tat-8 ta’ Novembru 2017 dwar reviżjonijiet għall-qafas ta’ ġestjoni ta’ kriżijiet tal-Unjoni (CON/2017/47) (ĠU C 314, 31.1.2018, p. 17).

(4)  Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 176, 27.6.2013, p. 1).