Brussell, 18.11.2020

COM(2020) 737 final

2020/0328(NLE)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.IL-KUNTEST TAL-PROPOSTA

Raġunijiet u objettivi tal-proposta

Sabiex jiġu żgurati l-fornimenti suffiċjenti u mingħajr interruzzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli u industrijali li huma prodotti b’mod insuffiċjenti jew li ma jiġux prodotti fl-Unjoni u sabiex jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fis-suq għal dawn il-prodotti, uħud mid-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni ġew sospiżi parzjalment jew totalment bir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 (minn hawn ’il quddiem “ir-Regolament”).

Ir-Regolament jiġi aġġornat kull sitt xhur biex jakkomoda l-ħtiġijiet tal-industrija tal-Unjoni. Il-Kummissjoni, megħjuna mill-Grupp dwar il-Kwistjonijiet ta’ Ekonomija Tariffarja, għamlet rieżami tat-talbiet kollha tal-Istati Membri għas-sospensjonijiet tariffarji awtonomi.

Wara dan ir-rieżami, il-Kummissjoni tqis li s-sospensjoni tad-dazji hija ġġustifikata għal xi prodotti ġodda li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament. Fir-rigward ta’ xi prodotti oħra, hemm bżonn ta’ modifikazzjoni tal-kundizzjonijiet tad-deskrizzjoni tal-prodott, tal-klassifikazzjoni, tar-rati tad-dazju, tar-rekwiżit tal-użu aħħari jew tad-data prevista għar-rieżami obbligatorju. Meta s-sospensjoni tariffarja ta’ ċerti prodotti ma tibqax fl-interess ekonomiku tal-Unjoni, dawn iridu jiġu rtirati.

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet ta’ politika eżistenti fil-qasam tal-politika

Din il-proposta ma taffettwax lill-pajjiżi li għandhom ftehim ta’ kummerċ preferenzjali mal-Unjoni, u lanqas lill-pajjiżi kandidati jew lill-kandidati potenzjali għal ftehimiet preferenzjali mal-Unjoni (eż. is-Sistema Ġeneralizzata ta’ Preferenzi; ir-reġim kummerċjali tal-grupp ta’ Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku; il-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles).

Konsistenza ma’ politiki oħrajn tal-Unjoni

Il-proposta tikkonforma mal-politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-agrikoltura, tal-kummerċ, tal-intrapriżi, tal-ambjent, tal-iżvilupp u tar-relazzjonijiet esterni.

2.BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

Bażi ġuridika

Il-bażi ġuridika ta’ din il-proposta hija l-Artikolu 31 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Sussidjarjetà (għall-kompetenza mhux esklussiva)

Il-proposta taqa’ taħt il-kompetenza esklużiva tal-Unjoni. Għaldaqstant, il-prinċipju tas-sussidjarjetà ma japplikax.

Proporzjonalità

Il-proposta tikkonforma mal-prinċipju tal-proporzjonalità. Il-miżuri previsti jikkonformaw mal-prinċipji għas-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-operaturi involuti fil-kummerċ barrani, kif iddikjarat fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi 1 . Dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħqu l-objettivi mixtieqa skont l-Artikolu 5(4) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE).

Għażla tal-istrument

Skont l-Artikolu 31 tat-TFUE, “Id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni għandhom jiġu stabbiliti mill-Kunsill li jaġixxi fuq proposta mill-Kummissjoni”. Għalhekk, l-istrument xieraq huwa regolament tal-Kunsill.

3.RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET EX POST, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Evalwazzjonijiet ex post/kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni eżistenti

L-iskema ta’ sospensjonijiet awtonomi kienet soġġetta għal studju ta’ evalwazzjoni li twettaq fl-2013. L-evalwazzjoni kkonkludiet li r-raġuni fundamentali għall-iskema għadha valida. L-iffrankar tal-ispejjeż għan-negozji tal-UE li jimportaw oġġetti skont l-iskema jista’ jkun sinifikanti. Barra minn hekk, skont il-prodott, il-kumpanija u s-settur, dan l-iffrankar jista’ jwassal għal benefiċċji usa’, bħall-ixprunar tal-kompetittività, it-titjib fl-effiċjenza tal-metodi ta’ produzzjoni u l-ħolqien jew iż-żamma tal-impjiegi fl-Unjoni. Id-dettalji tal-iffrankar ta’ dan ir-Regolament jinsabu fid-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva mehmuża.

Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

Il-Grupp dwar il-Kwistjonijiet ta’ Ekonomija Tariffarja, li jikkonsisti minn delegazzjonijiet mill-Istati Membri kollha u mit-Turkija, għen lill-Kummissjoni biex tivvaluta din il-proposta. Il-grupp iltaqa’ tliet darbiet qabel ma ntlaħaq ftehim dwar il-bidliet f’din il-proposta.

Kull talba (ġdida, emenda jew tneħħija) ġiet ivvalutata bir-reqqa. Kull każ ġie eżaminat speċifikament biex ikun aċċertat li ma kkawża ebda ħsara lill-produtturi tal-Unjoni u li l-kompetittività tal-produzzjoni tal-Unjoni kienet qed tissaħħaħ u tiġi kkonsolidata. Il-membri tal-Grupp dwar il-Kwistjonijiet ta’ Ekonomija Tariffarja wettqu l-valutazzjoni permezz ta’ diskussjonijiet, u l-Istati Membri kkonsultaw lill-industriji, lill-assoċjazzjonijiet, lill-kmamar tal-kummerċ ikkonċernati u lil partijiet ikkonċernati oħra involuti.

Is-sospensjonijiet kollha tat-tariffa elenkati kienu s-suġġett ta’ ftehimiet jew ta’ kompromessi milħuqa fid-diskussjonijiet li saru fil-Grupp dwar il-Kwistjonijiet ta’ Ekonomija Tariffarja. Ma ssemma l-ebda riskju potenzjalment serju b’konsegwenzi irriversibbli.

Valutazzjoni tal-impatt

L-emenda proposta hija ta’ natura purament teknika u tikkonċerna biss il-kopertura tas-sospensjonijiet elenkati fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk, ma twettqet l-ebda valutazzjoni tal-impatt għal din il-proposta.

Drittijiet fundamentali

Il-proposta ma għandha l-ebda konsegwenza fuq id-drittijiet fundamentali.

4.IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

Din il-proposta ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq in-nefqa iżda għandha impatt finanzjarju fuq id-dħul. Id-dazji doganali mhux miġbura li jikkorrispondu għas-sospensjoni jammontaw għal madwar EUR 47,6 miljun fis-sena. L-effett negattiv fuq ir-riżorsi proprji tradizzjonali tal-baġit huwa ta’ EUR 38,1 miljun fis-sena (jiġifieri 80 % tat-total). Id-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva tistabbilixxi l-implikazzjonijiet baġitarji tal-proposta f’aktar dettall.

It-telf tad-dħul f’riżorsi proprji tradizzjonali għandu jiġi kkumpensat bl-Introjtu Nazzjonali Gross (ING) tal-Istati Membri abbażi tal-kontribuzzjonijiet għar-riżorsi.

5.ELEMENTI OĦRAJN

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni u arranġamenti dwar il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rappurtar

Il-miżuri proposti huma ġestiti fil-qafas tat-Tariffa Integrata tal-Unjoni Ewropea (TARIC) u huma applikati mill-amministrazzjonijiet doganali tal-Istati Membri.

2020/0328 (NLE)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 31 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)Sabiex tiġi żgurata provvista suffiċjenti u mingħajr interruzzjoni ta’ ċerti prodotti agrikoli u industrijali li mhumiex magħmula fl-Unjoni u b’hekk jiġi evitat kwalunkwe tfixkil fis-suq għal dawk il-prodotti, id-dazji tat-Tariffa Doganali Komuni (TDK) tat-tip imsemmi fl-Artikolu 56(2)(c) tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2 fuq dawk il-prodotti ġew sospiżi permezz tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 3 . Dawk il-prodotti jistgħu jiġu importati fl-Unjoni b’rati ta’ dazju mnaqqsa jew żero.

(2)Il-produzzjoni tal-Unjoni ta’ ċerti prodotti li mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 mhix adegwata jew ma teżistix. L-Unjoni għalhekk għandha interess li tissospendi għalkollox id-dazji awtonomi tat-TDK fuq dawk il-prodotti.

(3)Bil-ħsieb li tiġi promossa l-produzzjoni integrata tal-batteriji fl-Unjoni f’konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-17 ta’ Mejju 2018 intitolata “L-Ewropa Attiva – Il-Mobbiltà Sostenibbli għall-Ewropa: sikura, konnessa u nadifa” 4 , jenħtieġ li tingħata sospensjoni parzjali tad-dazju TDK għal ċerti prodotti li bħalissa mhumiex elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Barra minn hekk, jenħtieġ li tingħata sospensjoni parzjali biss tad-dazji TDK fir-rigward ta’ ċerti prodotti li attwalment huma soġġetti għal sospensjonijiet sħaħ. Id-data għar-rieżami obbligatorju ta’ dawk is-sospensjonijiet jenħtieġ li tkun il-31 ta’ Diċembru 2021 sabiex dak ir-rieżami ikun jista’ jqis l-evoluzzjoni tas-settur tal-batteriji fl-Unjoni.

(4)Huwa neċessarju li jiġu emendati d-deskrizzjoni tal-prodott, il-klassifikazzjoni u r-rekwiżit tal-użu aħħari ta’ ċertu sospensjonijiet tad-dazju tat-TDK elenkati fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 sabiex jitqiesu l-iżviluppi tekniċi tal-prodott u tax-xejriet ekonomiċi fis-suq.

(5)Sar rieżami ta’ ċerti sospensjonijiet tad-dazju TDK elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk jenħtieġ li jiġu stabbiliti dati ġodda għar-rieżami obbligatorju li jmiss.

(6)Ma għadux fl-interess tal-Unjoni li żżomm is-sospensjonijiet tad-dazji tat-TDK għal ċerti prodotti elenkati fl-Anness għar-Regolament (UE) Nru 1387/2013. Għalhekk jenħtieġ li s-sospensjonijiet għal dawk il-prodotti jiġu rtirati. Barra minn hekk, skont il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta' Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi 5 , għal raġunijiet prattiċi t-talbiet għal sospensjonijiet jew kwoti tariffarji fejn huwa stmat li l-ammont ta’ dazji doganali mhux miġbura huwa inqas minn EUR 15 000 fis-sena ma jistgħux jiġu kkunsidrati. Jenħtieġ li s-sospensjonijiet għall-prodotti li ma jilħqux dak il-limitu, kif indikat mir-reviżjoni obbligatorja, jiġu rtirati mill-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013.

(7)Għaldaqstant, jenħtieġ li r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 jiġi emendat skont dan.

(8)Sabiex tiġi evitata kwalunkwe interruzzjoni fl-applikazzjoni tal-iskema tas-sospensjonijiet awtonomi u biex ikun hemm konformità mal-linji gwida stabbiliti fil-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni tat-13 ta’ Diċembru 2011 rigward is-sospensjonijiet u l-kwoti tariffarji awtonomi, il-bidliet previsti f'dan ir-Regolament dwar is-sospensjonijiet tat-tariffi għall-prodotti kkonċernati jenħtieġ li japplikaw mill-1 ta’ Jannar 2021. Għaldaqstant jenħtieġ li dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ b’urġenza,

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat f’konformità mal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Huwa għandu japplika mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

   Għall-Kunsill

   Il-President

DIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

1.1. ISEM IL-PROPOSTA:

Ir-Regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali

2.LINJI BAĠITARJI:

Kapitolu u Artikolu: Kapitolu 12, Artikolu 120

Ammont ibbaġitjat għas-sena 2021: 17 605 000 700

3.IMPATT FINANZJARJU

   Il-proposta ma għandha l-ebda implikazzjoni finanzjarja

X Il-proposta ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq in-nefqa iżda għandha impatt finanzjarju fuq id-dħul - l-effett huwa kif ġej:

(EUR miljun sa pożizzjoni deċimali waħda)

Linja baġitarja

Dħul

Perjodu ta’ 12-il xahar li jibda minn jj/xx/ssss

[Sena 2021]

Artikolu 120

Impatt fuq ir-riżorsi proprji

01/01/2021

-38,1

Sitwazzjoni wara l-azzjoni

[2021 – 2025]

Artikolu 120

- EUR 38,1 miljun fis-sena

L-Anness fih 83 prodott ġdid. Id-dazji mhux miġbura li jikkorrispondu għal dawn is-sospensjonijiet, ikkalkulati abbażi tat-tbassir tal-Istat Membru li għamel it-talba għall-perjodu ta’ bejn l-2021 u l-2025, jammontaw għal EUR 37,6 miljun fis-sena.

Madankollu, abbażi tal-istatistika eżistenti għas-snin ta’ qabel, jidher li dan l-ammont jeħtieġ li jiżdied b’fattur medju, li huwa stmat għal 1,8 sabiex jitqiesu l-importazzjonijiet fi Stati Membri oħra li jużaw l-istess sospensjonijiet. Dan ifisser dazji mhux miġbura ta’ madwar EUR 67,7 miljun fis-sena.

Ir-rata ta’ dazju żero għal erba’ sospensjonijiet eżistenti żdiedet. Dan jirrappreżenta żieda ta’ EUR 0,3 miljun kull sena fil-ġbir tad-dazji, kif stmat abbażi tal-istatistika tal-2019.

It-tneħħija ta’ 116 prodott minn dan l-Anness tirrifletti l-introduzzjoni mill-ġdid tad-dazji doganali. Dan jirrappreżenta żieda ta’ EUR 19,8 miljun kull sena fil-ġbir tad-dazji, kif stmat abbażi tal-istatistika tal-2019.

Abbażi ta’ dan t’hawn fuq, l-impatt fuq it-telf ta’ dħul għall-baġit tal-UE li jirriżulta minn dan ir-Regolament huwa stmat li se jkun ta’ 67,7 – 19,8 – 0,3 = EUR 47,6 miljuni (ammont gross, inklużi l-kostijiet tal-ġbir) x 0,8 = EUR 38,1 miljun fis-sena għall-perjodu ta’ bejn l-01.01.2021 - 31.12.2025.

4.MIŻURI KONTRA L-FRODI

Se jitwettqu kontrolli fuq l-użu aħħari ta’ wħud mill-prodotti koperti minn dan ir-Regolament tal-Kunsill skont l-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

Barra minn hekk, l-Istati Membri jistgħu jwettqu kwalunkwe kontroll doganali li jqisu xieraq taħt il-ġestjoni tar-riskju li joperaw, kif stipulat fl-Artikolu 46 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni.

(1)    ĠU C 363, 13.12.2011, p. 6.
(2)    Ir-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).
(3)    Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1387/2013 tas-17 ta' Diċembru 2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 (ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201).
(4)    COM(2018) 293 finali
(5)    ĠU C 363, 13.12.2011, p. 6.

Brussell, 18.11.2020

COM(2020) 737 final

ANNESS

tal-

Proposta ta' REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali


ANNESS

L-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 huwa emendat kif ġej:

(1)ir-ringieli li għandhom in-numri tas-serje li ġejjin jitħassru:

0.3338, 0.3662, 0.4675, 0.4795, 0.4856, 0.4891, 0.4902, 0.4903, 0.4905, 0.4908,

0.4911, 0.4920, 0.4926, 0.4935, 0.4939, 0.4943, 0.4973, 0.4995, 0.5012, 0.5022,

0.5039, 0.5043, 0.5052, 0.5053, 0.5067, 0.5092, 0.5103, 0.5123, 0.5125, 0.5126,

0.5311, 0.5498, 0.5953, 0.6036, 0.6068, 0.6087, 0.6450, 0.6527, 0.6591, 0.6592,

0.6595, 0.6596, 0.6597, 0.6606, 0.6607, 0.6608, 0.6610, 0.6615, 0.6616, 0.6619,

0.6626, 0.6636, 0.6639, 0.6651, 0.6653, 0.6665, 0.6676, 0.6694, 0.6697, 0.6704,

0.6705, 0.6715, 0.6724, 0.6727, 0.6731, 0.6733, 0.6735, 0.6743, 0.6744, 0.6755,

0.6756, 0.6758, 0.6760, 0.6768, 0.6775, 0.6776, 0.6778, 0.6780, 0.6785, 0.6786,

0.6787, 0.6788, 0.6795, 0.6798, 0.6803, 0.6807, 0.6811, 0.6832, 0.6833, 0.6834,

0.6838, 0.6841, 0.6883, 0.6890, 0.6895, 0.6900, 0.6902, 0.6909, 0.6914, 0.6916,

0.6918, 0.6928, 0.6941, 0.6942, 0.6943, 0.6944, 0.6953, 0.6954, 0.7040, 0.7222,

0.7293, 0.7558, 0.7560, 0.7697, 0.7715 u 0.7855;

(2)ir-ringieli fit-tabella hawn taħt jissostitwixxu lil dawk fl-Anness tar-Regolament (UE) Nru 1387/2013 li jkollhom l-istess numri tas-serje:

Numru tas-serje

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta' dazji awtonomi

Unità Supplimentari

Data prevista għal reviżjoni mandatorja

‘0.6748

ex 0709 59 10

10

Faqqiegħ chanterelle frisk jew imkessaħ għat-trattament għajr għall-ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi għall-bejgħ bl-imnut (1)(2)

0 %

-

31.12.2025

0.2864

ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

20

20

20

20

20

20

Żejt tal-palma, żejt tal-ġewż tal-Indi (copra), żejt taż-żerriegħa tal-palm, għall-manifattura ta':

aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali tas-subintestatura 3823 19 10,

esteri tal-metil ta' aċidi grassi tas-subintestatura 2915 jew 2916,

alkoħols grassi tas-subintestaturi 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,

alkoħols grassi tas-subintestatura 2905 16, safja jew imħallta, użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,

aċidu steariku tas-subintestatura 3823 11 00,

oġġetti tal-intestatura 3401, jew

aċidi grassi ta' purità għolja tal-intestatura 2915(2)

 

0 %

-

31.12.2021

0.6789

ex 1512 19 10

10

Żejt tal-għosfor raffinat (CAS RN  8001-23-8) għall-użu fil-manifattura tal-

aċidu linolejku kkonjugat tal-intestatura 3823 jew

esteri tal-etil jew tal-metil tal-aċidu linolejku tal-intestatura 2916(2)

0 %

-

31.12.2022

0.5004

ex 2008 99 48

94

Puree tal-mang:

mhux minn konċentrat

tal-ġenus Mangifera,

b’valur Brix ta’ 14 jew iktar iżda mhux iktar minn 20,

użat fil-manifattura ta’ prodottti għall-industrija tal-bibiti (2)

6 %

-

31.12.2022

0.4709

ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihiex spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm  jekk le

0 %

-

31.12.2025

0.6723

ex 2008 99 91

20

Qastan tal-ilma Ċiniż (Eleocharis dulcis jew Eleocharis tuberosa) imqaxxar, maħsul, ibbjankat, iffriskat u ffriżat malajr individwalment għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel għal trattament għajr ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi (1)(2)

0 %(3)

-

31.12.2025

0.4992

ex 2009 41 92

ex 2009 41 99

20

70

Meraq tal-ananas:

mhux minn konċentrat

tal-ġenus Ananas,

b’valur Brix ta’ 11 jew iktar iżda mhux iktar minn 16,

użat fil-manifattura ta’ prodottti għall-industrija tal-bibiti (2)

8 %

-

31.12.2025

0.7393

ex 2712 90 99

10

Taħlita ta’ 1-alkeni li skont il-piż fiha 90 % jew aktar ta’ 1-alkeni b’tul ta’ katina ta’ 24 atomu tal-karbonju jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 % 1-alkeni b’tul ta’ katina ta’ aktar minn 70 atomu tal-karbonju

0 %

-

31.12.2022

0.6658

ex 2805 12 00

10

Kalċju b’purità ta’ 98 % jew aktar, bil-piż, f’forma ta’ trab jew ta’ wajer (CAS RN 7440-70-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4979

2805 30 20

2805 30 30

2805 30 40

Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta’ purità bil-piż ta’ 95 % jew iżjed 

0 %

-

31.12.2025

0.6836

ex 2811 22 00

15

Diossidu tas-siliċju amorfu (CAS RN 60676-86-0),

fil-forma ta' trab

ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar

b'daqs medju tal-gran ta' 0,7 µm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2,1 µm

fejn 70 % tal-partiċelli għandhom dijametru ta' mhux iktar minn 3 µm

0 %

-

31.12.2022

0.5110

ex 2818 10 91

20

Korundum sinterizzat bi struttura mikrokristallina, li fih l-ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), l-aluminat tal-manjeżju (CAS RN 12068-51-8) u l-aluminati terrestri rari tal-ittriju, il-lantanju, u n-neodimju b'kontenut ta' piż (ikkalkolati f'ossidi):

94 % jew aktar, iżda inqas minn 98,5 % ta' ossidu tal-aluminju,

2 % (± 1,5 %) ta' ossidu tal-manjeżju,

1 % (± 0,6 %) ta' ossidu tal-ittriju,

u

jew 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-latanju jew

2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-latanju u ossidu tan-neodimju,

b'anqas minn 50 % tal-piż totali jkollu daqs tal-partiċella ta' aktar minn 10 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6837

ex 2818 30 00

20

Idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2)

fil-forma ta' trab

ta' purità skont il-piż ta' 99,5 % jew iktar

b'punt ta' dekompożizzjoni ta' 263 °C jew iktar

b'daqs tal-partiċella ta' 4 µm (± 1 µm)

b'kontenut totali skont il-piż ta' Na2O ta' mhux iktar minn 0,06 %

0 %

-

31.12.2025

0.7897

ex 2825 20 00

10

Monoidrat tal-idrossidu tal-litju (1-) (CAS RN 1310-66-3)

2.6 %

-

31.12.2021

0.6819

ex 2825 50 00

30

Ossidu tar-ram (II) (CAS RN 1317-38-0), b'daqs tal-partiċella ta' mhux iktar minn 100 nm

0 %

-

31.12.2025

0.5055

ex 2826 19 90

10

Eżaflorur tat-tangstin (CAS RN  7783-82-6) ta’ purità ta’ mill-inqas 99,9 % f’piż

0 %

-

31.12.2025

0.5090

ex 2833 29 80

30

Sulfat taż-żirkonju (CAS RN 14644-61-2)

0 %

-

31.12.2021

0.6632

ex 2840 20 90

10

Borat taż-żingu (CAS RN 12767-90-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7288

ex 2841 50 00

11

Dikromat tal-potassju (CAS RN 7778-50-9) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

2 %

-

31.12.2021

0.4222

ex 2841 90 85

10

Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju (CAS RN 12190-79-3) b’kontenut ta’ kobalt ta’ mhux inqas minn 59 %

2.7 %

-

31.12.2021

0.3419

ex 2850 00 20

80

Arsina (CAS RN 7784-42-1) b’purità skont il-volum ta’ 99,999 % jew aktar

0 %

-

31.12.2024

0.6633

2903 39 21

Difluworometan (CAS RN 75-10-5)

0 %

-

31.12.2025

0.2583

ex 2903 89 80

45

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekakloropentaċiklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]ottadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

2 %

-

31.12.2021

0.6611

ex 2903 99 80

15

4-Bromo-2-Kloro-1-Fluworobenżen (CAS RN 60811-21-4)

0 %

-

31.12.2025

0.3409

ex 2904 20 00

10

Nitromethane (CAS RN 75-52-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3391

ex 2904 20 00

20

Nitroethane (CAS RN 79-24-3)

0 %

-

31.12.2022

0.3408

ex 2904 20 00

30

1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6612

ex 2904 99 00

25

Klorur tad-difluworometansulfonil (CAS RN 1512-30-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6613

ex 2904 99 00

35

1-Fluworo-4-nitrobenżina (CAS RN 350-46-9)

0 %

-

31.12.2025

0.4934

ex 2905 39 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6757

ex 2906 29 00

40

2-Bromo-5-jodo-benżenmetanol (CAS RN 946525-30-0)

0 %

-

31.12.2022

0.6782

ex 2908 19 00

40

3,4,5-Trifluworofenol (CAS RN 99627-05-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6915

ex 2908 19 00

50

4-Fluworofenol (CAS RN 371-41-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6649

ex 2909 30 38

30

1,1'-(1-Metiletiliden) bis [3,5-dibromo- 4- (2,3-dibromo- 2-metilpropossi]) -benżen (CAS RN 97416-84-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5117

ex 2909 30 90

30

3,4,5-Trimetossitoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6614

ex 2909 30 90

40

1-Kloro-2,5-dimetossibenżen (CAS RN 2100-42-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6783

ex 2909 30 90

50

1-Etossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 121219-07-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6784

ex 2909 30 90

60

1-Butossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 136239-66-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6927

ex 2909 49 80

10

1-Propossipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)

0 %

-

31.12.2021

0.6660

ex 2910 90 00

50

2,3-Epossipropil feniletere (CAS RN 122-60-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5135

ex 2912 49 00

30

Saliċilaldeide (CAS RN 90-02-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6678

ex 2912 49 00

40

3-Idrossi-p-anisaldeid (CAS RN 621-59-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4933

ex 2914 29 00

30

(R)-p-Mentha-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4932

ex 2914 50 00

20

3’-Hydroxyacetophenone (CAS RN 121-71-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6762

ex 2914 50 00

75

7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)

0 %

-

31.12.2022

0.4948

ex 2914 79 00

60

4’-tert-Butil-2’,6’-dimetil-3’,5’-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)

0 %

-

31.12.2021

0.5119

ex 2915 39 00

60

Aċetat tad-dodek-8-enil (CAS RN 28079-04-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5121

ex 2915 39 00

65

 Aċetat tad-dodeka-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5120

ex 2915 39 00

70

Aċetat tad-dodek-9-enil (CAS RN 16974-11-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7541

ex 2915 90 30

10

Lawrat tal-metil (CAS RN 111-82-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4954

ex 2915 90 70

60

6,8-Dikloroottanoat tal-etil  (CAS RN 1070-64-0)

0 %

-

31.12.2025

0.3466

ex 2916 13 00

30

Monometakrilat taż-żingu,f’forma ta’ trab (CAS RN 63451-47-8), kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx aktar minn 17 % skont il-piż ta’ impuritajiet tal-manifattura

0 %

-

31.12.2025

0.4931

ex 2916 20 00

60

Aċidu 3-Cyclohexylpropionic (CAS RN 701-97-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4930

ex 2916 39 90

30

Kloru tat-2,4,6-Trimethylbenzoyl (CAS RN 938-18-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6794

ex 2916 39 90

41

Klorur ta' 4-Bromo-2,6-difluworobenżojl (CAS RN 497181-19-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6661

ex 2916 39 90

53

5-Jodo-2-aċidu metilbenżojku (CAS RN 54811-38-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4918

ex 2917 19 80

50

Aċidu Tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)

0 %

-

31.12.2025

0.4945

ex 2917 39 95

20

Dibutyl-1,4-benzenedicarboxylate  (CAS RN 1962-75-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6796

ex 2917 39 95

25

Anidrid tan-naftalen-1,8-dikarbossiliku (CAS RN 81-84-5)

0 %

-

31.12.2025

0.3640

ex 2917 39 95

30

Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 89-32-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6800

ex 2917 39 95

35

1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6814

ex 2918 99 90

13

Klorur ta' 3-Metossi-2-metilbenżojl (CAS RN 24487-91-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6901

ex 2918 99 90

18

Etil 2-idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6747

ex 2918 99 90

85

Trinessapak-Etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.5038

ex 2920 29 00

20

Fosfit tat-tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5045

ex 2920 29 00

40

Difosfite tal-bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)

0 %

-

31.12.2025

0.7559

ex 2920 90 10

15

Karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0)

3.2 %

-

31.12.2021

0.6598

ex 2920 90 70

80

Bis (pinakolato) diboron (CAS RN 73183-34-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4917

ex 2921 29 00

40

Decamethylenediamine (CAS RN 646-25-3)

0 %

-

31.12.2025

0.4862

ex 2921 30 99

30

1,3-Cyclohexanedimethanamine  (CAS RN 2579-20-6)

0 %

-

31.12.2021

0.5124

ex 2921 43 00

60

3-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 98-16-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6825

ex 2921 49 00

60

2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6947

ex 2922 19 00

35

2-[2-(Dimetilammino)etossi] etanol (CAS RN 1704-62-7)

0 %

-

31.12.2025

0.6624

ex 2922 29 00

30

1,2-Bis(2-amminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6634

ex 2922 29 00

63

Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.4956

ex 2922 29 00

75

4-(2-Aminoethyl)fenol  (CAS RN 51-67-2)

0 %

-

31.12.2025

0.4914

ex 2922 39 00

20

2-Amino-5-chlorobenzophenone (CAS RN 719-59-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6761

ex 2922 39 00

35

5-Kloro-2-(metilammino)benżofenon (CAS RN 1022-13-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7853

ex 2922 49 85

13

Benżilgliċinat—4-metilbenżen-1-aċidu sulfoniku (1/1) (CAS RN 1738-76-7) b’purità skont il-piż ta’ 93 % jew aktar

0 %

-

31.12.2024

0.5037

ex 2922 49 85

17

Gliċina (CAS RN 56-40-6) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar, kemm jekk b’żieda ta’ 5 % jew aktar ta’ diossidu tas-siliċju antiagglomerant kif ukoll jekk le (CAS RN 112926-00-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6948

ex 2922 49 85

30

Soluzzjoni milwiema li fiha 40 % skont il-piż jew iktar ta' metilamminoaċetat tas-sodju (CAS RN 4316-73-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6650

ex 2922 49 85

65

Aminomalonat tad-dietil kloridrat (CAS RN 13433-00-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5063

ex 2923 90 00

75

Idrossidu tat-Tetraetilammonju, fil-forma ta’ soluzzjoni ilmija li fiha:  

35 % (± 0,5 %) bil-piż ta’ idrossidu tat-tetraetilammonju,

1 000 mg/kg jew inqas ta’ klorur,

2 mg/kg jew inqas ta’ ħadid u

10 mg/kg jew inqas ta’ potassju

0 %

-

31.12.2025

0.3689

ex 2924 19 00

23

Akrilammid (CAS RN 79-06-1) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

2 %

-

31.12.2021

0.5066

ex 2924 29 70

40

N,N’-1,4-Fenilinbis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5) 

0 %

-

31.12.2025

0.5127

ex 2924 29 70

45

Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

-

31.12.2025

0.5069

ex 2924 29 70

55

N,N’-(2,5-Dimetil-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5) 

0 %

-

31.12.2025

0.6767

ex 2924 29 70

62

2-Klorobenżammid (CAS RN 609-66-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6766

ex 2924 29 70

64

N-(3',4'-dikloro-5-fluworo[1,1’-bifenil]-2-il)-aċetammid (CAS RN 877179-03-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6934

ex 2926 90 70

17

Ċipermetrina (ISO) bl-istereoisomeri tagħha (CAS RN 52315-07-8) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.6259

ex 2926 90 70

26

Ċiflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) b’purità skont il-piż ta’ 95,5 % jew aktar għall-użu fil-manifattura ta’ prodotti bijoċidali

 (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6871

ex 2928 00 90

23

Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.4929

ex 2928 00 90

25

Acetaldehyde oxime (CAS RN 107-29-9) fis-soluzzjoni ta’ ilma 

0 %

-

31.12.2025

0.6635

ex 2928 00 90

50

Soluzzjoni milwiema ta' 2,2’-(idrossiminu) bisaċidu etanusulfaniku  melħ tad-disodju (CAS RN 133986-51-3) b'kontenut, bil-piż, ta' iktar minn 35 % iżda ma jaqbiżx  is-36,5 %

0 %

-

31.12.2025

0.5035

ex 2930 90 98

10

2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

-

31.12.2022

0.6769

ex 2930 90 98

22

Tembotrijon (ISO) (CAS RN 335104-84-2) b'purità skont il-piż ta' 94,5 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.6873

ex 2930 90 98

26

Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) b'purità skont il-piż ta' 97,5 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.6617

ex 2930 90 98

53

Bis(4-klorofenil) sulfon (CAS RN 80-07-9)

0 %

-

31.12.2025

0.5114

ex 2930 90 98

55

Tiourea (CAS RN 62-56-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6917

ex 2931 90 00

63

Kloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)

0 %

-

31.12.2021

0.6946

ex 2931 90 00

65

Bis(4-terz-butilfenil)jodonju eżafluworofosfat (CAS RN 61358-25-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6620

ex 2932 20 90

65

Sodju 4-(metossikarbonil)-5-osso-2,5-diidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)

0 %

-

31.12.2025

0.7639

ex 2932 99 00

27

(2-Butil-3-benżofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)metanon (CAS RN 1951-26-4) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

-

31.12.2023

0.4907

ex 2932 99 00

50

7-Metil-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-one  (CAS RN 28940-11-6)

0 %

-

31.12.2021

0.6771

ex 2932 99 00

65

4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiċiklo[5,1,0]ottan (CAS RN 57280-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.7811

ex 2933 19 90

33

Fipronil (ISO) (CAS RN 120068-37-3) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar għall-użu fil-manifattura ta’ mediċina veterinarja (2)

0 %

-

31.12.2024

0.6835

ex 2933 21 00

55

Idroklorur ta' 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)

0 %

-

31.12.2025

0.5115

ex 2933 21 00

80

5,5-Dimetilidantoin  (CAS RN 77-71-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6812

ex 2933 39 99

14

Idroklorur N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinammina (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)

0 %

-

31.12.2022

0.4842

ex 2933 39 99

20

Trab tal-piritjon tar-ramm (CAS RN 14915-37-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6813

ex 2933 39 99

26

Diidroklorur ta' 2-[4-(Idrażinilmetil)fenil]-piridina (CAS RN 1802485-62-6)

0 %

-

31.12.2022

0.5129

ex 2933 39 99

85

2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6773

ex 2933 49 10

50

Aċidu 1-ċiklopropil-6,7,8-trifluworo-1,4-diidro-4-osso-3-kinolinakarbossiliku (CAS RN 94695-52-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4927

ex 2933 49 90

30

Kinolina (CAS RN 91-22-5)

0 %

-

31.12.2025

0.6763

ex 2933 59 95

21

N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benżammid (CAS RN 26661-13-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6677

ex 2933 59 95

47

6-Metil-2-oksoperidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) b'purità ta' 94 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.6774

ex 2933 69 80

13

Metribużin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.6621

ex 2933 69 80

15

2-Kloro-4,6-dimetossi-1,3,5-triażina (CAS RN 3140-73-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6951

ex 2933 69 80

17

Benżoguanammina (CAS RN 91-76-9)

0 %

-

31.12.2021

0.5131

ex 2933 69 80

55

Terbutrin (ISO)  (CAS RN 886-50-0)

0 %

-

31.12.2025

0.4957

ex 2933 69 80

60

Aċidu ċjanuriku  (CAS RN 108-80-5) 

0 %

-

31.12.2025

0.4985

ex 2933 79 00

70

(S)-N-[(Dietilammino)metil]-alfa-etil-2-osso-1-pirrolidinaċetammid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)  

0 %

-

31.12.2025

0.6872

ex 2933 99 80

16

Piridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.6829

ex 2933 99 80

21

1-(Bis(dimetilammino)metilen)-1H-[1,2,3]triażolo[4,5-b]piridinju 3-ossidu eżafluworofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6599

ex 2933 99 80

54

3-(Saliċilojlammino)-1,2,4-triażol(CAS RN 36411-52-6)

0 %

-

31.12.2025

0.6933

ex 2933 99 80

87

Karfentrażon-etil (ISOM) (CAS RN 128639-02-1) b’purità skont il-piż ta’ 90 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.4955

ex 2934 20 80

60

Benzothiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacetate (CAS RN 143183-03-3)

0 %

-

31.12.2022

0.4910

ex 2934 20 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazolu -2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-ammina  (CAS RN 3741-80-8)

0 %

-

31.12.2025

0.4942

ex 2934 99 90

25

2,4-Diethyl-9H-thioxanthen-9-one (CAS RN 82799-44-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6824

ex 2934 99 90

39

4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-karbażol (CAS RN 51997-51-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6823

ex 2934 99 90

41

11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperażinil]dibenżo(b,f)(1,4)tijażepina (CAS RN 352232-17-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6893

ex 2934 99 90

44

Propikonażol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) b'purità skont il-piż ta' 92 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.5133

ex 2934 99 90

86

Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

-

31.12.2025

0.5136

ex 2934 99 90

87

2,2’-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

-

31.12.2025

0.5036

ex 2935 90 90

42

Penossulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

-

31.12.2025

0.6777

ex 2935 90 90

54

Propossikarbażon-sodju (ISO) (CAS RN 181274-15-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar

0 %

-

31.12.2025

0.6802

ex 2935 90 90

56

N-(p-Toluwensulfonil)-N'-(3-(p-toluwensulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)

0 %

-

31.12.2025

0.6903

ex 2935 90 90

57

N-{2-[(fenilkarbamojl)ammino]fenil}benżensulfonammid (CAS RN 215917-77-4)

0 %

-

31.12.2025

0.6664

ex 2935 90 90

59

Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.4944

ex 2938 90 30

10

Ammonium glycyrrhizate (CAS RN 53956-04-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6600

ex 3201 90 90

ex 3202 90 00

40

10

Prodott ta' reazzjoni tal-estratt tal-Akaċja mearnsii, il-klorur tal-ammonja u l-formaldeid (CAS RN 85029-52-3)

0 %

-

31.12.2021

0.5091

ex 3204 11 00

20

Koloranti C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9)  u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma’ kolorant C.I. Disperse Yellow 241 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż

0 %

-

31.12.2021

0.5134

ex 3204 11 00

45

Preparat ta’ żebgħa tad-dispersjoni, li fih:

C.I. Disperse Orange 61 (CAS RN 12270-45-0) jew Disperse Orange 288 (CAS RN 96662-24-7),

C.I. Disperse Blue 291:1 (CAS RN 872142-01-3),

C.I. Disperse Violet 93:1 (CAS RN 122463-28-9),

kemm jekk jinkludi C.I kif ukoll jekk le. Disperse Red 54 (CAS RN 6657-37-0)

0 %

-

31.12.2025

0.6652

ex 3204 12 00

70

Kolorant C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Acid Blue 25 ta' 80 % jew iktar bil-piż

0 %

-

31.12.2025

0.6603

ex 3204 17 00

33

Kolorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Pigment Blue15:1 ta' 35 % jew iktar bil-piż

0 %

-

31.12.2025

0.5100

ex 3204 19 00

73

Koloranti C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6)  u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma’ kolorant C.I. Solvent Blue 104 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż

0 %

-

31.12.2021

0.6726

ex 3208 90 19

55

Preparat ta’ 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % skont il-piż ta’ kopolimeru tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta’ polipropilen u kopolimer tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta’ polipropilen u kopolimer tal-propilen, tal-isobuten u tal-anidrid malejku f’solvent organiku  

0 %

-

31.12.2021

0.5031

ex 3215 90 70

40

Trab tal-inka xott ma’ bażi ta’ raża mħallta (magħmula minn raża akrilika fotosensittiva u raża tal-poliester) flimkien ma’:

xema’;

polimeru abbażi ta’ vinyl u

aġent li jagħti l-kulur

għall-użu fil-produzzjoni ta’ flixken tat-toner għall-magni tal-fotokopji, magni tal-faks, printers u tagħmir multifunzjonali(2)

0 %

-

31.12.2025

0.4863

ex 3402 11 90

10

Sodju lawrojl metil  isetionat

0 %

-

31.12.2021

0.6725

ex 3506 91 90

50

Preparat li jkun fih:

15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta’ kopolimeri tal-istiren butadjen jew kopolimeri tal-istirene isopropen u

10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta’ polimeri tal-pinen jew kopolimeri tal-pentadien

maħlul fi:

Metiletilketon (Numru ta' referenza tal-CAS 78-93-3)

Eptan (Numru ta' referenza tal-CAS 142-82-5), u

Toluwen (Numru ta' referenza tal-CAS 108-88-3) jew solvent ħafif tan-nafta alifatika (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-89-8)

0 %

-

31.12.2021

0.6759

ex 3802 10 00

10

Taħlita ta' karbonju attiv u polietilen, fil-forma ta' trab

0 %

-

31.12.2025

0.6874

ex 3808 92 30

10

Mankożeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importat f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 500kg jew iktar (1)

0 %

-

31.12.2025

0.5048

ex 3808 93 90

20

Preparat magħmul minn benzyl(purin-6-yl)amine f’soluzzjoni ta’ glycol, li jinkludi f’piż:

1,88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,00 % ta’ benzyl(purin-6-yl)amine  

ta’ tip użat f’regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti

0 %

-

31.12.2025

0.5030

ex 3808 93 90

30

Soluzzjoni ilmija li tinkludi f’piż:

1,8 % ta’ paranitrofenolat tas-sodju,

1,2 % ta’ ortonitrofenolat tas-sodju,

0,6 % ta’ 5-nitrogwajakolat tas-sodju

Biex tintuża fil-manifattura ta’ regolatur ta’ kemm jikbru l-pjanti(2)

0 %

-

31.12.2022

0.5088

ex 3808 93 90

50

Preparat f’forma ta’ trab, li jinkludi f’piż:

55 % jew aktar ta’ Ġibberellina A4,

1 % jew aktar imma mhux aktar minn 35 % ta’ Ġibberellina A7,

90 % jew aktar ta’ Ġibberellina A4 u Ġibberellina A7 mħalltin

mhux aktar minn 10 % ta’ taħlita ta’ ilma u Ġibberellini oħrajn li jeżistu b’mod naturali

ta’ tip użati f’regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti

0 %

-

31.12.2021

0.6532

ex 3808 94 20

30

Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) li fih:

1,3-Dikloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 118-52-5),

1,3-Dibromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 77-48-5),

1-Bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), u/jew

1-Kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)

0 %

-

31.12.2024

0.6904

ex 3811 21 00

12

Aġent dispersiv li fih:

esteri tal-aċidu tal-poliisobutenil suċċiniku u tal-pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9),

iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali u

b'kontenut ta' kloru ta' mhux iktar minn 0,05 % skont il-piż,

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6906

ex 3811 21 00

14

Aġent dispersiv:

li fih suċċinimid tal-poliisobuten derivat minn prodotti tar-reazzjoni tal-polietilenpoliammini mal-anidrid tal-poliisobutenil suċċiniku (CAS RN 147880-09-9),

li fih iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali,

b'kontenut ta' kloru skont il-piż li ma jaqbiżx iż-0,05 %, 

li għandu numru bażi totali iżgħar minn 15,

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6907

ex 3811 21 00

16

Deterġent li fih:

melħ tal-kalċju tal-beta-amminokarbonil alkilfenol (prodott tar-reazzjoni Mannich ibbażat fuq l-alkilfenol)

iktar minn 40 % iżda mhux iktar minn 60 % skont il-piż ta' żjut minerali u

li għandu numru bażi totali ikbar minn 120,

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6905

ex 3811 21 00

18

Deterġent li fih:

sulfonati tal-kalċju tal-alkiltoluwen bi ktajjen twal,

iktar minn 30 % iżda mhux iktar minn 50 % skont il-piż ta' żjut minerali u

li għandu numru bażi totali ikbar minn 310 iżda iżgħar minn 340

użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6671

ex 3811 21 00

75

Additivi li fihom:

dialkilbenzensulfonati tal-kalċju (C10-C14),

aktar minn 40 %, iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta’ żjut minerali,

b’numru ta’ bażi totali ta’ mhux aktar minn 10, għall-użu fil-manifattura ta’ taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2022

0.6669

ex 3811 21 00

77

Addittivi kontra r-ragħwa li jikkonsistu minn:

kopolimeru ta’ akrilat ta’ 2-etileksil u akrilat tal-etil, u

aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 80 % bil-piż ta’ żjut minerali

għall-użu fil-manifattura ta’ taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2022

0.6666

ex 3811 21 00

80

Additivi li fihom:

suċċinimid tal-polisobutilen u ta' poliamini aromatiċi,

aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta’ żjut minerali,

b’kontenut ta' nitroġenu ta’ aktar minn 0,6 % iżda mhux aktar minn 0,9 % bil-piż, għall-użu fil-manifattura ta’ taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2022

0.6668

ex 3811 29 00

65

Additivi li jikkonsistu f’taħlita kubritizzata ta’ żejt veġetali, α-olefini ta' katina twila u aċti xaħmin tat-tallojla, b’kontenut ta’ kubrit ta’ 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % bil-piż, għall-użu fil-manifattura ta’ taħlitiet ta’ addittivi għaż-żjut lubrikanti(2)

0 %

-

31.12.2022

0.5062

ex 3815 90 90

30

Katalist, li jikkonsisti f’sospensjoni fiż-żejt minerali ta’:

kumplessi tat-tetraidrofuran tal-klorur tal-manjeżju u tetraklorur tat-titanju; u

dijossidu tas-silikon

li jikkonsisti f’6,6 % (± 0,6 %) bil-piż ta’ manjeżju, u

li jikkonsisti fi 2,3 % (± 0,2 %) bil-piż ta’ titanju

0 %

-

31.12.2025

0.2783

ex 3815 90 90

80

Katalizzatur li jikkonsisti fil-biċċa l-kbira f’dinonylnaphthalenedisulfonic acid f’forma ta’ soluzzjoni f’isobutanol

0 %

-

31.12.2025

0.6810

ex 3824 99 92

23

Kumplessi tal-butilfosfat tat-titanju(IV) (CAS RN 109037-78-7), maħlula fl-etanol u fil-propan-2-ol

0 %

-

31.12.2025

0.4909

ex 3824 99 92

29

Preparat li l-piż tiegħu skont il-piż fih:

85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99 %, ta’ etere tal-polietilenglikol ta’ akrilat tal-butil 2-ċjano 3-(4-idrossi-3-metoissifenil), u

1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 %, ta’ sorbitantrioleat tal-poliossietilen (20)

0 %

-

31.12.2025

0.6779

ex 3824 99 92

40

Soluzzjoni ta' 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) f’dilwent organiku

0 %

-

31.12.2025

0.7742

ex 3824 99 92

52

Elettrolit li jkun fih:

5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta’ eżafluworofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3) jew tetrafluworoborat tal-litju (CAS RN 14283-07-9),

60 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta’ taħlita ta’ karbonat tal-etilen (CAS RN 96-49-1), ta’ karbonat tad-dimetil (CAS RN 616-38-6 ) u/jew karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0),

0,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 20 % ta’ 1,3,2-diossatijolan 2,2-diossidu (CAS RN 1072-53-3)

għall-użu fil-manifattura tal-batteriji tal-vetturi bil-mutur(2)

3.2 %

-

31.12.2021

0.5050

ex 3824 99 92

61

3’,4’,5’-Trifluworobifenil-2-amina,  fil-forma ta’ soluzzjoni f’toluwen li jinkludi f’piż 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 90 % ta’ 3’,4’,5’- Trifluworobifenil-2-amina

0 %

-

31.12.2025

0.6720

ex 3824 99 92

68

Preparazzjoni li fiha bil-piż:

20 % (±1 %) ((3- (sek-butil)-4-(deċilossi)fenil)metanetril) tribenżen (Numru ta' referenza tal-CAS 1404190-37-9),

Imdewbin fi:

10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenol (Numru ta' referenza tal-CAS 89-72-5)

64 % (± 7 %) solvent tan-nafta (petroleum), aromatiku tqil (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-94-5) u

6 % (± 1,0 %) Naftalen (Numru ta' referenza tal-CAS 91-20-3)

0 %

-

31.12.2025

0.6719

ex 3824 99 92

69

Preparazzjoni li fiha:

80 % tal-piż jew iktar, iżda mhux iktar minn 92 % tal-piż, ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil) (CAS RN 5945-33-5)

7 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' oligomeri ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil), u

mhux aktar minn 1 % tal-piż ta' fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6)

0 %

-

31.12.2021

0.3069

ex 3824 99 92

88

2,4,7,9-Tetrametildek-5-ina-4,7-diol, idrossietilat (CAS RN 9014-85-1)

0 %

-

31.12.2025

0.4719

ex 3824 99 93

35

Paraffina b’livell ta’ klorinazzjoni ta’ 70 % jew aktar (CAS RN 63449-39-8)

0 %

-

31.12.2024

0.7313

ex 3824 99 96

45

Trab tal-Ossidu tal-Litju-Nikil-Kobalt-Aluminju (CAS RN 177997-13-6):

b'daqs tal-partiċella ta’ inqas minn 10 μm,

b’purità skont il-piż ta’ aktar minn 98 %

 

3.2 %

-

31.12.2021

0.6628

ex 3824 99 96

46

Granulat ta' manganiż-żingu-ferrit, li bil-piż fih:

52 % jew aktar iżda mhux aktar minn 76 % ta' ossidu tal-ħadid(III),

13 % jew aktar iżda mhux aktar minn 42 % ta' ossidu tal-manganiż(II), u

2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' ossidu taż-żingu

0 %

-

31.12.2025

0.6749

ex 3824 99 96

48

Ossidu taż-żirkonju (ZrO2), Ossidu tal-kalċju stabbilizzat (CAS RN 68937-53-1) b’kontenut ta' ossidu taż-żirkonju bil-piż ta’ 92 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 97 %

0 %

-

31.12.2025

0.6897

ex 3901 40 00

30

Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) bl-ottan prodotta bil-metodu katalizzatur Ziegler-Natta fl-għamla ta' pellets:

b'aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 20 % f'piż ta' kopolimeru,

b'rata ta' tidwib (MFR 190°C/2.16 kg) ta' 0.7 g / 10 min iżda mhux aktar minn 0.9 g / 10 min, u

b'densità (ASTM D4703) ta' 0,911 g/cm³ jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm³

għall-użu fl-ipproċessar b'koestrużjoni ta' films għall-ippakkjar flessibbli tal-ikel(2)

0 %

31.12.2025

0.6920

ex 3901 90 80

53

Kopolimeru tal-etilen u tal-aċidu akriliku (CAS RN 9010-77-9) bi:

kontenut ta’ aċidu akriliku ta’ 18,5 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 49,5 % skont il-piż (ASTM D4094), u

rata ta’ fluss tat-tidwib ta’ 10g/10 min jew aktar (125 °C/2.16 kg, ASTM D1238)

0 %

31.12.2025

0.6734

ex 3901 90 80

55

Żingu jew melħ tas-sodju ta’ kopolimeru ta’ etilen u aċtu akriliku, b’:

kontenut ta’ aċtu akriliku ta' 6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % bil-piż, u

rata ta’ tidwib ta’ 1 g/10 min jew aktar f’190°C/2,16kg (imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D1238)

0 %

-

31.12.2025

0.5049

ex 3901 90 80

67

Kopolimeru magħmul esklużivament mill-monomeri tal-aċidu etilen u tal-aċidu metakriliku li fih il-kontenut tal-aċidu metakriliku huwa 11 % skont il-piż jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.6736

ex 3903 90 90

65

Kopolimeru ta’ Stiren bi 2,5-Furandjon u (1-metiletil) benżen f’forma ta’ qxur jew trab (Numru ta' referenza tal-CAS 26762-29-8)

0 %

-

31.12.2025

0.6804

ex 3903 90 90

70

Kopolimeru fil-forma ta' granijiet li fihom skont il-piż:

75 % (± 7 %) stiren u

25 % (± 7 %) metilmetakrilat

0 %

31.12.2025

0.4981

ex 3904 69 80

81

Poli(vinylidene fluoride)  (CAS RN 24937-79-9)

0 %

-

31.12.2025

0.6672

ex 3906 90 90

33

Kopolimeru tal-akrilat tal-butil u l-metakrilat alkiliku tat-tip Core shell, b’daqs ta’ partiċelli ta’ 5 µm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 10 µm

0 %

-

31.12.2025

0.6663

ex 3906 90 90

37

Kopolimeru tat-trimetakrilat tat-trimetilolpropan u l-metakrilat tal-metil (Numru ta' referenza tal-CAS 28931-67-1), f’forma ta' mikrosfera ta' dijametru medju ta’ 3 μm

0 %

-

31.12.2025

0.6891

ex 3907 10 00

20

Poliossimetilen bi gruppi terminali tal-aċetil, li fih polidimetilsilossan u fibri ta' kopolimeru tal-aċidu tereftaliku u 1,4-fenildiammina

0 %

-

31.12.2022

0.6839

ex 3907 30 00

15

Reżina tal-epossidu, mingħajr aloġeni,

li fiha iktar minn 2 % taʼ fosforu, skont il-piż, ikkalkulat fuq il-kontenut solidu, marbut bʼmod kimiku fir-reżina tal-epossidu,

li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 300 ppm taʼ klorur idroliżabbli, u

li fiha s-solventi

għall-użu fil-manifattura tal-folji prepreg jew taʼ rollijiet taʼ tip użat fil-produzzjoni taċ-ċirkwiti stampati (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6840

ex 3907 30 00

25

Reżina tal-epossidu

li fiha, skont il-piż, 21 % jew iktar taʼ bromu,

li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 500 ppm taʼ klorur idroliżabbli, u

li fiha s-solventi

0 %

-

31.12.2025

0.4940

ex 3907 99 80

ex 3913 90 00

30

20

Poly(hydroxyalkanoate), li  fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)  

0 %

-

31.12.2025

0.5057

ex 3907 99 80

80

Kopolimeru, li jikkonsisti minn 72 % bil-piż jew aktar minn aċidu tereftaliku u/jew derivattivi tiegħu u cyclohexanedimethanol, mitmum b’djoli lineari u/jew ċikliċi

0 %

-

31.12.2025

0.5032

ex 3909 40 00

20

Trab ta’ raża li meta tissaħħan tieħu forma permanenti fejn il-partiċelli manjetiċi jkunu ġew imqassmin b’mod uniformi, li jintuża fil-manifattura tal-linka għall-fotokopjaturi, għall-magni tal-feks, għall-printers  u għat-tagħmir multifunzjonali (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6921

ex 3910 00 00

15

Dimetil, metil(propil(ossidu polipropilen)) silossan (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi tterminat

0 %

-

31.12.2021

0.7217

ex 3910 00 00

45

Dimetil silossan, polimeru bit-terminali tal-idrossil b’viskożità ta’ 38-100 mPa·s (CAS RN 70131-67-8)

0 %

-

31.12.2021

0.5109

ex 3911 90 99

35

Kopolimeru alternat ta’ etilene u anidride malejku (EMA)

0 %

-

31.12.2025

0.4953

ex 3912 11 00

40

Trab  tad-diaċetat taċ-ċelluloża  

0 %

-

31.12.2025

0.6718

ex 3912 39 85

50

Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)

0 %

-

31.12.2025

0.4757

ex 3919 10 80

37

Film  tal-polytetrafluoroethylene:

bi ħxuna ta’ 100µm jew aktar,

li jingħata jekk jiġġebbed iżjed minn 100 % tat-tul tiegħu,

kopert min-naħa waħda b’kolla tas-silikonju sensittiva għall-pressjoni

0 %

-

31.12.2025

0.4761

ex 3919 10 80

ex 3919 90 80

43

26

Rita tal-etilen bl-aċetat tal-vinil:

bi ħxuna ta' 100 µm jew aktar,

miksija fuq naħa waħda b’adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa jew għall-UV u kisja tal-poliester jew tal-polipropilen

0 %

-

31.12.2022

0.6886

ex 3919 10 80

63

Rita li tirrifletti li tikkonsisti minn

saff ta' reżina akrilika b'impronti kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għall-użu intenzjonat,

saff ta' reżina tal-akriliku li għandu ż-żibeġ tal-ħġieġ inkorporati fih,

saff ta' reżina tal-akriliku mwebbes b'aġent retikolat tal-melammina,

saff tal-metall,

adeżiv tal-akriliku, u

rita tar-rilaxx

0 %

-

31.12.2025

0.4947

ex 3919 90 80

65

Film li jeħel waħdu bi ħxuna ta’ 40 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 475 µm, li jikkonsisti minn saff wieħed jew aktar ta’ poli(etilen tereftalat) trasparenti, metallizzat jew ikkulurit, kopert minn naħa waħda b’kisja reżistenti għall-grif u min-naħa l-oħra b' adeżiv sensittiv għall-pressa u ib'film protettiv li jitneħħa

0 %

-

31.12.2025

0.4925

ex 3919 90 80

70

Diski tal-illustrar tal-poliuretan mikroporuż li jeħlu waħedhom, kemm jekk miksija bil-pannu u kemm  jekk le

0 %

-

31.12.2025

0.4964

ex 3919 90 80

82

Film riflettenti li jikkonsisti minn:

saff ta’ poliuretan,

saff ta’ mikrosferi tal-ħġieġ,

saff ta’ aluminju metallizzat, u

adeżiv, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b’film protettiv li jitneħħa,

anke b’saff ta’ poli(klorur tal-vinil) jew le,

saff li jista’ jkollu marki tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta’ dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku

0 %

-

31.12.2025

0.6640

ex 3920 10 40

40

Folja rqiqa tubulari 8b'mod predominanti tal-polietilen:

li tikkonsisti f’barriera ta’ tliet saffi, b’saff tal-qalba magħmul mill-etilen-vinil-alkoħol miksi kull naħa b’saff ta’ poliamida, miksi kull naħa b’mill-inqas saff wieħed ta’ polietilen,

bi ħxuna totali ta’ 55 µm jew iżjed,

b’dijametru ta’ 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm

0 %

-

31.12.2025

0.3357

ex 3920 62 19

48

Folji jew rombli ta’ poli(etilene tereftalat):

miksijin fuq iż-żewġ naħat b’saff ta’ reżina epossidika akrilika,

bi ħxuna totali ta’ 37 μm (± 3 μm) 

0 %

-

31.12.2025

0.2589

ex 3920 62 19

52

Film tal-polietilentereftalat, polietilen naftalat jew poliester simili miksi fuq naħa b’metalli u/jew b’ossidi tal-metalli, li fih, skont il-piż, anqas minn 0.1 % ta’ aluminju, bi ħxuna ta’ mhux aktar minn 300 µm u reżistività tas-superfiċje li ma taqbiżx l-10 000 ohm (kull kwadru) (kif iddeterminat mill-metodu ASTM D257)

0 %

-

31.12.2023

0.6911

ex 3921 19 00

40

Film tal-polietilen imlaqqam bl-aċidu akriliku, mikroporuż, trasparenti, fl-għamla ta' rombli:

b'wisa' ta' 98 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm,

bi ħxuna ta' 15 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 36 µm,

tat-tip użat għall-manifattura ta' separaturi tal-batterija alkalina

3.2 %

-

31.12.2021

0.7263

ex 3921 19 00

45

Film mikroporuż b’saff wieħed ta’ polipropilen jew film mikroporuż bi tliet saffi ta’ polipropilen, polietilen u polipropilen, fejn kull film ikollu:

żero tiċkin trasversali tad-direzzjoni ta’ produzzjoni (TD),

ħxuna totali ta’ 8 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 50 μm,

wisa’ ta’ 15-il mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 900 mm,

tul ta’ aktar minn 200 m, iżda mhux aktar minn 8 000 m,

pori ta’ daqs medju ta’ bejn 0,02 μm u 0,1 μm

laminat jew le b’mat mhux minsuġ tal-polipropilen ta’ ħxuna ta’ bejn 50 u 200 µm

miksi jew le b’surfattant

miksi jew le fuq naħa waħda jew tnejn b’saff taċ-ċeramika ta’ ħxuna ta’ mill-inqas 1 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 µm

miksi jew le fuq naħa waħda jew tnejn b’legant li jwaħħal, tat-tip PVdF jew simili ta’ ħxuna ta’ mill-inqas 0,5 µm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 µm

3.2 %

-

31.12.2021

0.6742

ex 3921 90 55

40

Tessut bi tliet saffi, f’rombli,

li jikkonsisti f’saff tal-qalba ta’ 100 % Najlon Taffeta jew Najlon/Poliester imħallat Taffeta,

miksi fuq iż-żewġ naħat b’poliammid,

ta’ ħxuna totali ta’ mhux aktar minn 135 μm,

ta' piż totali ta’ mhux aktar minn 80 g/m

0 %

31.12.2025

0.7335

ex 3926 30 00

ex 3926 90 97

50

48

Parts dekorattivi miksijin għal ġewwa jew għal barra magħmula minn:

kopolimeru tal-akrilonitril-butadjen-stiren (ABS), kemm jekk imħallat bil-polikarbonat u kemm jekk le,

fojl tal-PVC,

li ma fihomx saffi tar-ram, tan-nikil jew tal-kromu,

għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705(2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6717

ex 3926 90 97

23

Għata tal-plastik bil-klips tal-mera retroviżur esterna għal vetturi bil-mutur 

0 %

p/st

31.12.2025

0.3850

ex 3926 90 97

43

Taħlita ta’ ilma u skont il-piż 19 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 % tal-mikrosferi vojta estiżi ta’ kopolimeru ta’ akrilonitril, metakrilonitril u metakrilat tal-isobornil jew metakrilat ieħor, ta’ dijametru ta’ 3 µm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 4,95 μm

0 %

-

31.12.2023

0.6708

ex 4009 42 00

20

Pajp tal-brejk tal-gomma b’:

ċineg ta’ tessuti,

ħxuna ta’ 3,2 mm,

terminal tal-metall vojt minn ġewwa ppressat fuq iż-żewġ naħat, u

brekit waħda jew aktar tal-immuntar,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-kapitolu 87(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6844

ex 4016 93 00

30

Gaskit rettangolari tal-lastku tal-etilen-propilen-dien, b’:

tul ta’ 72 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 825 mm,

wisa’ ta’ 18 mm jew aktar iżda mhux ta’ aktar minn 155 mm,

temperatura massima ta’ 150 °C jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 240 °C,

ħruġ ta’ materjal permissibbli fil-post tal-qasma tal-forma ta’ mhux aktar minn 0,3 mm

0 %

-

31.12.2025

0.6884

ex 5403 39 00

10

Monofilament bijodegredabbli (norma EN 149995) ta' mhux iktar minn 33 dtex, li fih tal-inqas 98 % skont il-piż polilattur (PLA), għall-użu fil-manifattura tat-tessuti tal-filtrazzjoni għall-industrija tal-ikel(2)

0 %

-

31.12.2022

0.5059

ex 5603 13 10

20

Materjali mhux minsuġa tal-polietilene miksuba permezz tal-għażil dirett, b’kisja

ta’ wisgħa ta’ aktar minn 80 g/m² iżda mhux aktar minn 105 g/m² u

reżistenza għall-arja (Gurley) ta’ 8 sekondi jew aktar iżda li ma taqbiżx il-75 sekonda (skont il-metodu  ISO 5636/5)

0 %

31.12.2025

0.5987

ex 5603 14 90

60

Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn media b’filatura diretta ta’ poli(etilen tereftalat):

ta’ piż ta’ 160 g/m² jew aktar iżda mhux aktar minn 300 g/m²,

mhux laminati

b’effiċjenza minima ta’ filtrazzjoni skont id-DIN ta’ 60335-2-69:2008 Klassi tal-filtru M

li jistgħu jintwew fi piegi

0 %

31.12.2023

0.4978

ex 6909 19 00

20

Rombli u blalen tan-nitrid tas-silikon (Si3N4

0 %

-

31.12.2025

0.7619

ex 7006 00 90

40

Pjastri tal-ħġieġ tas-sodalim jew tal-borosilikat ta’ kwalità STN (Super Twisted Nematic) jew TN (Twisted Nematic) li għandhom:

tul ta’ 300 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 500 mm,

wisa’ ta’ 300 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 500 mm,

ħxuna ta’ 0,5 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1,1 mm,

kisi tal-indju-landa-ossidu b’reżistenza ta’ 80 Ω jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 160 Ω fuq naħa waħda,

b’saff ta’ passivazzjoni tad-diossidu tas-siliċju (SiO2) jew mingħajru bejn is-saff tal-indju-landa-ossidu u s-superfiċje tal-ħġieġ,

b'kisi ta’ saffi multipli għal kontra r-riflessjonijiet fuq in-naħa l-oħra jew mingħajru, u

xfar immaxinjati (iċċanfrinati)

0 %

-

31.12.2023

0.6870

ex 7009 10 00

40

Mera ta' wara fuq ġewwa elettrokromika li tbaxxi d-dawl waħidha, u tikkonsisti minn:

appoġġ tal-mera

kejsing tal-plastik

ċirkwit integrat

għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87(2)

0 %

-

31.12.2025

0.5021

ex 7019 19 10

20

Ħajt ta’ 10,3 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 11,9 tex, miksub minn filamenti ta’ ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta’ filamenti ta’ dijametru ta’ 4,83 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 µm 

0 %

-

31.12.2025

0.5020

ex 7019 19 10

25

Ħajt ta’ 5.1 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 6.0 tex, miksub minn filamenti ta’ ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta’ filamenti ta’ dijametru ta’ 4.83 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 µm

0 %

-

31.12.2025

0.4853

ex 7202 99 80

10

Ħadid-disprożju, li fih bil-piż:

78 % jew iktar disprożju u

18 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 22 % ħadid

0 %

-

31.12.2025

0.7502

ex 7318 24 00

40

Elementi ta’ ġonot tat-trażżin tat-tubi jew tal-pajpijiet:

tal-azzar inossidabbli skont l-ispeċifikazzjoni 17-4PH jew tal-azzar skont l-ispeċifikazzjoni tal-għodod azzar S7,

prodotti permezz ta' forma għall-injezzjoni tal-metall,

b’ebusija Rockwell ta’ 38 HRC (± 1) jew 53 HRC (+ 2/– 1),

b’daqs ta’ 7 mm x 4 mm x 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 mm x 20 mm x 10 mm

0 %

-

31.12.2023

0.6680

ex 7326 90 98

40

Piżijiet ta’ azzar u ħadid

bi jew mingħajr partijiet ta’ materjal ieħor

bi jew mingħajr partijiet ta’ metalli oħra

bi trattament tal-wiċċ jew le

kemm jekk stampati kif ukoll jekk le

ta' tip użat għall-produzzjoni ta' tagħmir ta' kontroll mill-bogħod

0 %

-

31.12.2025

0.5029

ex 7604 29 10

ex 7606 12 99

ex 7606 12 99

10

21

25

Folji jew vireg tal-alojs  ta’ aluminju-litju 

0 %

-

31.12.2022

0.5487

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

48

49

51

52

53

56

Rombli tal-folji tal-aluminju:

b’purità ta’ 99,99 % skont il-piż,

bi ħxuna ta’ 0,021 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,2 mm,

b’wisa’ ta’ 500 mm,

b’saff tal-ossidu fil-wiċċ bejn 3 u 4 nm ħxuna,

u bi struttura kubika ta’ aktar minn 95 %

0 %

-

31.12.2021

0.4050

ex 7607 11 90

60

Fojl ta’ l-aluminju naturali b’dawn il-parametri li ġejjin:

kontenut ta’ l-aluminju ta’ 99,98 % jew aktar

ħxuna ta’ 0,070 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,125 mm,

struttura kubika

tat-tip użat għall-inċiżjoni b’vultaġġ għoli

3.7 %

-

31.12.2021

0.7698

ex 7607 20 90

10

Fojl tal-aluminju, f’rombli:

miksi bil-polipropilen jew bil-polipropilen u l-polipropilen modifikat bl-aċidu fuq naħa minnhom u fuq in-naħa l-oħra bil-poliammid u l-polietilentereftalat, b’saffi adeżivi bejniethom,

b’wisa’ ta’ 200 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 400 mm,

bi ħxuna ta’ 0,138 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 0,168 mm,

għall-użu fil-manifattura tal-kavers għaċ-ċelloli tal-batteriji tal-jon tal-litju(2)

3.7 %

-

31.12.2021

0.6730

ex 8101 96 00

10

Wajer tat-tungstenu li fih 99 % jew aktar tungstenu skont il-piż, b’:

dimensjoni trażversali massima ta’ mhux aktar minn 50 µm

reżistenza ta’ 40 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 300 Ohm, b’tul ta’ metru (1)

0 %

-

31.12.2025

0.5097

ex 8104 30 00

35

Trab tal-manjeżju

b’purità skont il-piż ta’ aktar minn 99,5 %

b'daqs tal-partiċella ta' 0,2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 0,8 mm

0 %

-

31.12.2025

0.4904

ex 8108 90 30

45

Wajer magħmul minn liga tat-titanju-aluminju-vanadju (TiAl6V4), ta’ dijametru ta' anqas minn 20 mm u li jikkonforma mal-istandards AMS 4928, 4965 jew 4967

0 %

-

31.12.2025

0.6805

ex 8113 00 90

20

Spazjatur kubu magħmul mill-kompost tal-karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC) użat għall-imballaġġ fil-moduli IGBT

0 %

-

31.12.2025

0.5024

ex 8301 60 00

ex 8419 90 85

ex 8479 90 70

ex 8481 90 00

ex 8503 00 99

ex 8515 90 80

ex 8537 10 98

ex 8538 90 99

ex 8708 99 10

ex 8708 99 97

30

40

30

50

43

40

55

70

55

22

Tastieri tas-siliċju jew tal-plastik, li fihom:

partijiet ta’ metall komuni, u

b’partijiet tal-plastik jew mingħajr,

reżina epossidika rinfurzata bil-fibreglass jew bl-injam,

stampati bi trattament tas-superfiċje jew mingħajr,

b’kondutturi elettriċi jew mingħajr

b’membrana marbuta mat-tastiera jew mingħajr,

b’film protettiv b’saff wieħed jew b’ħafna saffi jew mingħajr

0 %

p/st

31.12.2025

0.4996

ex 8407 90 90

20

Sistema ta’ Magna tal-Gass taż-Żejt Likwidu Kumpatt (LPG), b’:

6 ċilindri,

output ta’ 75 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 80 kW,

valves tad-dħul u l-ħruġ modifikati biex joperaw kontinwament f’applikazzjonijiet heavy duty,

għall-użu fil-manifattura ta’ vettruri taħt l-intestatura 8427(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6160

ex 8414 30 81

ex 8414 80 73

60

30

Kompressuri rotatorji ermetiċi għar-refriġeranti tal-idrofluworokarbur (HFC) jew tal-idrokarbur:

imdawra b’“kurrent alternat (AC) ta’ fażi singola jixgħel u jitfi” jew minn muturi b’veloċità varjabbli ta’ “kurrent dirett ta’ bla brushes” (BLDC) ,

b’potenza nominali ta’ mhux aktar minn 1,5 kW,

b’voltaġġ nominali ta’ 100 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 240 V,

b’għoli ta’ mhux aktar minn 300 mm,

b’dijametru estern ta’ mhux aktar minn 150 mm,

b’piż tal-unità ta’ mhux aktar minn 15-il kg,

għall-użu fil-manifattura tal-pompi tas-sħana għall-apparati domestiċi, inkluż il-magni li jnixxfu l-ħwejjeġ(2)

0 %

-

31.12.2023

0.7317

ex 8414 80 22

20

Kompressur tal-arja tal-membrana bi:

fluss ta’ 4.5 l/min jew aktar iżda mhux aktar minn 7 l/min,

qawwa tal-elettriku ta’ mhux aktar minn 8.1 W, u

kapaċità tal-pressjoni tal-gejġ li ma taqbiżx l-400 hPa (0.4 bar)

tat-tip użat fil-produzzjoni tas-sits tal-vetturi bil-mutur

0 %

-

31.12.2022

0.6842

ex 8415 90 00

60

Blokka tal-aluminju ssaldjata bi fjamma, għat-tubu ta’ konnessjoni mal-kondensatur fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi:

b’linji estrużi ta’ konnettur kurvat tal-aluminju b’dijametru estern ta’ 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 25 mm,

b’piż ta’ 0,02 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,25 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.6860

ex 8415 90 00

65

Riċevitur li jnixxef li jista’ jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark, b’elementi tal-poliammid u taċ-ċeramika b':

tul ta’ 143 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 292 mm,

dijametru ta’ 31 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 99 mm,  

b’piż ta’ mhux anqas minn 0,12 kg u ta’ mhux aktar minn 0,9 kg, 

tul tal-ispangle ta’ mhux aktar minn 0,2 mm u ħxuna ta’ mhux aktar minn 0,06 mm, u 

dijametru tal-partikola solida ta’ mhux aktar minn 0,06 mm,

għall-użu fil-manifattura ta’ sistemi tal-arja kondizzjonata tal-karozzi(2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6821

ex 8436 99 00

10

Parti li fiha:

mutur AC ta' fażi unika,

apparat tal-gerijiet epiċikliku,

xafra cutter

li fiha jew ma fihiex:

kapasiter,

parti ffittjata b'bolt bil-kamin

għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.7380

ex 8481 80 59

30

Valv li jikkontrolla l-fluss bidirezzjonali b’kisi, b’:

mill-anqas 5, iżda mhux aktar minn 16-il toqba tal-ħruġ b’dijametru ta’ mill-anqas 0,05 mm, iżda ta’ mhux aktar minn 0,5 mm,

mill-anqas 330 cm3/minuta, iżda mhux aktar 5 000 cm3/rata ta’ fluss kull minuta,

pressjoni tat-tħaddim ta’ mill-anqas 19, iżda mhux aktar minn 300 MPa

0 %

-

31.12.2022

0.7518

ex 8481 90 00

40

Armature tal-valv:

għall-ftuħ u għall-għeluq tal-fluss tal-fjuwil,

magħmul minn xaft u xafra,

b’mill-anqas 3 iżda mhux aktar minn 8 toqbiet fuq ix-xafra,

magħmul mill-metall u/jew minn liga/i tal-metall

0 %

-

31.12.2023

0.4997

ex 8483 40 90

80

Kaxxa tal-gerijiet tat-trażmissjoni, b’:

mhux aktar minn 3 gerijiet,

sistema awtomatika ta’ deċelerazzjoni u

sistema biex taqleb id-direzzjoni tat-trażmissjoni,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti taħt l-intestatura  8427(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6854

ex 8501 10 10

20

Mutur sinkroniku għall-magni tal-ħasil tal-platti b'mekkaniżmu ta' kontroll tal-fluss tal-ilma:

b'tul mingħajr il-fus ta' 24 mm (+/- 0,3),

b'dijametru ta' 49,3 mm (+/- 0,3)

b'vultaġġ nominali ta' 220 V AC jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V AC,

bi frekwenza nominali ta' 50 Hz jew aktar iżda mhux aktar minn 60 Hz,

b'potenza tal-input ta' mhux aktar minn 4 W,

b'veloċità tad-dawran ta' 4 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 4,8 rpm,

b'torque tal-output ta' mhux inqas minn10 kgf/cm

0 %

-

31.12.2022

0.6858

ex 8501 10 99

64

Mutur DC biex jikkontrolla l-pożizzjoni angulari tal-flap biex jaġġusta l-fluss tal-gass fl-aċċeleratur tal-arja u fil-valv tal-EGR:

bi standard Protezzjoni mill-Intrużjoni (IP) ta’ IP69,

b’veloċità tar-rotor ta’ mhux iktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi;

b’vultaġġ nominali ta’ 12,0 V (+/- 0,1),

ta’ medda speċifikata tat-temperatura ta’ - 40 °C jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn + 165 °C,

b’pinion ta’ konnessjoni jew mingħajru,

b’konnettur tal-magna jew mingħajru

bi flanġ jew mingħajru,

b’dijametru ta’ mhux aktar minn 40 mm (il-flanġ mhux inkluż),

b’għoli globali ta’ mhux aktar minn 90 mm (mill-qiegħ sal-pinion)

0 %

-

30.06.2021

0.6880

ex 8501 10 99

65

Attwatur elettriku turboċarġer, bi:

mutur DC,

mekkaniżmu integrat tal-gerijiet,

forza (tal-ġibda) ta' 200 N jew iktar f'temperatura minima ambjentali elevata ta' 140 C,

forza (tal-ġibda) ta' 250 N jew iktar f'kull pożizzjoni tal-istrowk tiegħu,

strowk effettiv ta’ 15 mm jew iktar iżda ta’ mhux iktar minn 25 mm,

b'interfaċċa tad-dijanjostika abbord jew mingħajrha

0 %

-

31.12.2025

0.6627

ex 8501 10 99

75

Mutur DC b’eċitazzjoni permanenti bi

tkebbib b’fażijiet multipli

dijametru estern ta’ 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 mm,

veloċità mkejla ta’ mhux aktar minn 12 000 rpm,

vultaġġ tal-provvista ta’ 8 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 27 V

0 %

-

31.12.2025

0.4731

ex 8501 31 00

37

Mutur DC b’eċitazzjoni permanenti bi

tkebbib b’fażijiet multipli,

dijametru estern ta’ 30 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 90 mm, inkluż il-flanġ tal-immuntar,

veloċità nominali ta’ mhux aktar minn 15 000-il rpm,

output ta’ 45 W jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 400 W u

vultaġġ tal-provvista ta’ 9 V jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 50 V,

bi drive disc jew mingħajru,

b’kaxxa tal-krank jew mingħajrha,

b’fann jew mingħajru,

b’għata jew mingħajrha,

b’irkaptu tax-xemx jew mingħajru,

b’kodifikatur tal-veloċità u tad-direzzjoni rotazzjonali jew mingħajru,

b’sensur tal-veloċità jew tad-direzzjoni rotazzjonali tat-tip resolver jew Hall effect jew mingħajru,

bi flanġ tal-immuntar jew mingħajru

0 %

-

31.12.2024

0.5577

ex 8501 31 00

50

Muturi DC, mingħajr brushes, bi:

dijametru estern ta’ 80 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 200 mm,

vultaġġ tal-provvista ta’ 9 V jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 16-il V,

output ta’ 300 W jew aktar f’20 °C, iżda ta’ mhux aktar minn 750 W,

torque ta’ 2,00 Nm jew aktar f’20 °C, iżda ta’ mhux aktar minn 7,00 Nm,

veloċità nominali ta’ 600 rpm jew aktar f’20 °C, iżda ta’ mhux aktar minn 3 100 rpm,

b’taljola jew mingħajrha,

b’sensur/kontrollur tal-power steering elettroniku jew mingħajru

0 %

-

31.12.2022

0.6809

ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

53

45

Mutur b'eċitazzjoni permanenti, lest għall-użu fil-vetturi, b’kurrent dirett u mingħajr brushes, b’:

veloċità speċifikata ta’ mhux aktar minn 4 100 rpm,

output minimu ta’ 400 W, iżda ta’ mhux aktar minn 1,3 kW (bi 12-il V),

dijametru tal-flanġ ta’ 85 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 200 mm,

tul massimu ta’ 335 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta’ barra,

tul massimu tal-kisi ta’ 265 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta’ barra,

kisi tal-aluminju fondut jew tal-folji tal-azzar magħmul minn massimu ta’ żewġ biċċiet (kisi bażiku inklużi komponenti tal-elettriku u flanġ b’minimu ta’ 2 toqob u massimu ta’ 11-il toqba) kemm b’kompost tal-issiġillar, kemm jekk le (kanal b’O-ring u bil-griż),

statur b’disinn T-tooth uniku u tkebbibiet ta’ koljatura unika fit-tipoloġija 9/6 jew 12/8, u

kalamiti tas-superfiċje,

kemm jekk bil-kontrollur tal-power steering elettroniku, kif ukoll jekk le

0 %

-

31.12.2025

0.6161

ex 8503 00 99

55

Stator għal mutur mingħajr brushes,

b’dijametru intern ta’ 206,6 mm (± 0,5),

b’dijametru estern ta’ 265,0 mm (± 0,2), u

b’wisa’ ta’ 37,2 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 47,8 mm,

ta’ tip li jintuża fil-manifattura ta’ magni tal-ħasil, ta’ magni tal-ħasil u tat-tnixxif jew ta’ magni tat-tnixxif mgħammra b’tamburi ta’ trażmissjoni diretta

0 %

p/st

31.12.2025

0.7764

ex 8504 31 80

55

Transformer tal-elettriku b':

kapaċita ta’ 0,22 kVA jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 0,24 kVA,

firxa ta’ temperatura tat-tħaddim ta’ + 10 °C jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn + 125 °C,

erba' jew ħames tkebbibiet ta’ wajer tar-ram akkoppjati b’mod induttiv,

11 jew 12-il pinn ta’ konnessjoni fil-qiegħ u

dimensjonijiet ta’ mhux aktar minn 32 mm x 37,8 mm x 25,8 mm

0 %

-

31.12.2024

0.7788

ex 8505 11 00

68

Blokok magħmula min-neodimju, mill-ħadid u mill-boron jew minn liga ta’ samarju u kobalt, kemm jekk koperti biż-żingu kif ukoll jekk le, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b’:

tul ta’ 13,8 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 45,2 mm,

wisa’ ta’ 7,8 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 25,2 mm,

għoli ta’ 1,3 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 4,7 mm

0 %

-

31.12.2024

0.6857

ex 8505 11 00

ex 8505 19 90

73

35

Oġġetti fil-forma ta’ żbarri ċatti, żbarri mgħawġa jew quarter sleeves, magħmula mill-ferrit, jew mill-kobalt, jew mis-samarju jew minn metalli tal-materjali tal-art rari oħra, jew il-liga tagħhom, irrispettivament minn jekk jiġux iffurmati b’polimeri, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b’:

tul minimu ta’ 5 mm u tul massimu ta’ 60 mm,

wisa’ ta’ 5 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 40 mm,

ħxuna ta’ 3 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 15-il mm

0 %

p/st

31.12.2022

0.7641

ex 8507 60 00

13

Akkumulaturi elettriċi priżmatiċi tal-jon tal-litju li jkollhom:

wisa’ ta’ 173,0 mm (± 0,3 mm),

ħxuna ta’ 45,0 mm (± 0,3 mm),

għoli ta’ 125,0 mm (± 0,3 mm),

vultaġġ nominali ta’ 3,67 V (± 0,01 V), u

kapaċità nominali ta’ 94 Ah u/jew 120 Ah,

għall-użu fil-manifattura ta’ batteriji rikarikabbli għall-vetturi tal-elettriku(2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6685

ex 8507 60 00

15

Akkumulaturi jew moduli tal-jone tal-litju forma ta' ċilindru b':

kapaċità nominali ta' 8,8 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 18 Ah,

vultaġġ nominali ta' 36 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 48 V,

qawwa ta' 300 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 648 Wh,

għall-użu fil-manifattura ta’ roti elettriċi(2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6625

ex 8507 60 00

17

Akkumulatur għall-istartjar tal-jone tal-litju, li jikkonsisti f’erba’ ċelluli sekondarji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati, b':

vultaġġ ta' qawwa ta’ 12 V

tul ta' 350 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 355 mm,

wisa’ ta’ 170 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm,

għoli ta' 180 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 195 mm,

li jiżen 10kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 kg,

kapaċità nominali ta' 60 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.7663

ex 8507 60 00

18

Akkumulatur tal-polimeru tal-jon tal-litju mgħammar b’sistema ta’ ġestjoni tal-batterija u b’interfaċċa can-bus, b’:

tul ta’ mhux aktar minn 1600 mm,

wisa’ ta’ mhux aktar minn 448 mm,

għoli ta’ mhux aktar minn 395 mm,

vultaġġ nominali ta’ 280 V jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 400 V,

kapaċità nominali ta’ 9,7 Ah jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 10,35 Ah,

vultaġġ tal-iċċarġjar ta’ 110 V jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 230 V, u

li fih 6 moduli b’90 ċellola jew aktar, iżda mhux aktar minn 96 ċellola, magħluqa f’qafas tal-azzar,

għall-użu fil-manifattura ta’ vetturi li jistgħu jiġu ċċarġjati billi jitqabbdu ma’ sors estern tal-potenza elettrika tal-intestatura 8703(2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.7717

ex 8507 60 00

22

Sistema ta’ batterija integrata f’kaxxa tal-metall bil-holders, li tikkonsisti fi:

batterija primarja tal-jon tal-litju b’vultaġġ ta’ 48 V (± 5 V) u b’kapaċità ta’ 0,44 kWh (± 0,05 kWh),

Sistema ta’ Ġestjoni tal-Batterija,

rilej,

konvertitur tal-vultaġġ baxx (DC/DC);

mill-inqas konnettur wieħed

għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur ibridi(2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.2907

ex 8507 60 00

30

Akkumulatur jew module tal-litju-joni, f’forma ċilindrika, b’tul ta’ 63 mm jew aktar u dijametru ta’ 17,2 mm jew aktar, b’kapaċità nominali ta’ 1 200 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta’ batteriji li jistgħu jerġgħu  jkunu ċċarġjati (2)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6703

ex 8507 60 00

33

Akkumulatur tal-joni tal-litju li fih:

tul ta’ 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,000 mm,

wisa’ ta’ 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,000 mm,

għoli ta’ 200 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,500 mm,

piż ta’ 75 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 kg,

kapaċità nominali ta’ mhux anqas minn 150 Ah u mhux aktar minn 500 Ah,

vultaġġ ta’ output nominali ta’ 230V AC (Linja għan-newtrali) jew vultaġġ nominali ta’ 64V (+/-10 %)

1.3 %

-

31.12.2021

0.6702

ex 8507 60 00

37

Akkumulatur tal-joni tal-litju li fih:

tul ta’ 1 200 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 000 mm,

wisa’ ta’ 800 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 300 mm,

għoli ta’ 2 000 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 800 mm,

piż ta’ 1 800kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 000 kg,

kapaċità nominali ta’ 2 800 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 7 200 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.5548

ex 8507 60 00

50

Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju:

b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 mm,

b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm,

b'għoli ta' 75 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm,

b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u

b'qawwa ta' 458 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 Wh

1.3 %

-

31.12.2021

0.5342

ex 8507 60 00

65

Batterija ċilindrika tal-joni tal-litju bi

3,5 VDC sa 3,8 VDC,

300 mAh sa  900 mAh, u

dijametru ta’ 10,0 mm sa 14,5-il mm

1.3 %

-

31.12.2021

0.7888

ex 8507 60 00

68

Akkumulatur tal-jon tal-litju f’kisi tal-metall, b’

tul ta’ 65 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 225 mm,

wisa’ ta’ 10 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 75 mm,

għoli ta’ 60 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 285 mm,

vultaġġ nominali ta’ 2,1 V jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 3,8 V, u

kapaċità nominali ta’ 2.5 Ah jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 325 Ah

1.3 %

-

31.12.2021

0.5356

ex 8507 60 00

75

Akkumulatur tal-joni tal-litju rettangolari, bi 

kejsing tal-metall,

tul ta’ 173 mm (± 0,15 mm),

wisa’ ta’ 21 mm (± 0,1 mm),

għoli ta’ 91 mm (± 0,15 mm),

vultaġġ nominali ta’ 3,3 V u,

kapaċità nominali ta’ 21 Ah jew aktar

1.3 %

-

31.12.2021

0.6753

ex 8507 60 00

77

Batteriji tal-joni tal-litju riċarġabbli, li fihom:

tul ta’ 700 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 820 mm,

wisa’ ta’ 935 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 660 mm

għoli ta’ 85 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 700 mm,

piż ta’ 250 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 700 kg,

qawwa ta’ mhux aktar minn 175 kWh;

vultaġġ nominali ta’ 400 V

1.3 %

-

31.12.2021

0.5014

ex 8508 70 00

ex 8537 10 98

20

98

Kards ta’ ċirkwit elettroniku li:

li huma konnessi b’wajer jew frekwenza tar-radju ma’ xulxin u l-kard tal-kontrollur tal-mutur, u

li jirregolaw il-funzjonament (li jixegħlu jew jitfu u l-kapaċità ta’ ġbid) ta’ vacuum cleaners skont il-programm maħżun,

kemm jekk mgħammra b’indikaturi li juru l-funzjonament tal-vacuum cleaner kif ukoll jekk le (kapaċità ta’ ġbid u/jew borża tat-trab mimlija u/jew filtru  mimli)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6856

ex 8512 20 00

30

Modulu tad-dawl, li fih mill-inqas:

żewġ LEDs,

lentijiet tal-ħġieġ jew tal-plastik, li jiffokaw/jixħtu d-dawk emess mil-LEDs,

rifletturi li jbiddlu d-direzzjoni tad-dawl emess mil- LEDs,

f'qafas tal-aluminju b'radjatur, immuntat fuq brekit b'attwatur

0 %

p/st

31.12.2025

0.6863

ex 8512 30 90

20

Buzzer ta’ twissija għas-sistema ta’ sensuri tal-parkeġġ f’qafas tal-plastik li jopera fuq il-prinċipju ta’ piezo-mekkanika, li fih:

bord ta’ ċirkwit stampat,

konnettur,

ħowlder tal-metall jew le,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-kapitolu 87(2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.6689

ex 8529 90 65

28

Assemblaġġ elettroniku li fih mill-anqas:

bord ta’ ċirkwit stampat bi,

FPGA (Arranġament tal-Gate Programmabbli tal-Kamp) wieħed jew aktar u/jew proċessuri għall-applikazzjonijiet multimedjali u l-ipproċessar tas-sinjali tal-vidjow,

Memorja flash,

memorja tat-tħaddim,

bi jew mingħajr USB, HDMI, VGA-, RJ-45 wieħed jew aktar u/jew interfaċċi multimedjali oħra,

sokits u plaggs għall-konnessjoni ta’ apparat tal-wiri LCD, tidwil LED u pannell tal-kontroll

0 %

p/st

31.12.2025

0.4893

ex 8529 90 65

ex 8529 90 92

65

53

Ċirkwit stampat għad-distribuzzjoni tal-vultaġġ tal-forniment u tas-sinjali ta’ kontroll direttament fiċ-ċirkwit tal-kontroll fuq pannell tal-ħġieġ TFT ta’ modulu  LCD

0 %

p/st

31.12.2025

0.4890

ex 8529 90 92

25

Moduli LCD mhux ikkombinati ma’ faċilitajiet touch screen li jikkonsistu biss minn:

ċellola TFT waħda jew iktar tal-ħġieġ jew tal-plastik,

sink tas-sħana tal-metall fondut,

unità tar-retroluminazzjoni,

ċirkwit stampat b’mikro kontrollur, u

interfaċċa LVDS (Low Voltage Differential Signaling) u,

għall-użu fil-manifattura ta’ radjijiet għall-vetturi  motorizzati(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6654

ex 8529 90 92

37

Qafliet għall-irbit u l-għata tal-ligat tal-aluminju li fihom:

is-siliċju u l-manjeżju,

b'tul ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm,

b’forma speċifika għall-użu fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6629

ex 8529 90 92

63

Modulu LCD

b’tul djagonali tal-iskrin ta’ 14,5 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 38,5 cm,

bi skrin tattili jew mingħajru,

b'dawl LED minn wara,

b’bord ta’ ċirkwit stampat b'EEPROM, kontrollur mikro, riċevitur LVDS u komponenti attivi u passivi oħrajn,

bi plakka għall-provvista tal-elettriku u interfaċċi CAN u LVDS,

b’komponenti elettroniċi jew mingħajrhom għal aġġustamenti dinamiċi tal-kulur,

f’qafas, b’funzjonijiet ta’ kontroll mekkaniċi, sensittivi għall-mess jew li jaħdmu mingħajr kuntatt, jew mingħajrhom, u b’sistema attiva ta’ tkessiħ jew mingħajrha,

tajjeb għall-istallazzjoni f'vetturi bil-mutur tal-kapitolu 87(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.5018

ex 8529 90 92

67

Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-moniters LCD tal-intestatura 8528:

b’kejl dijagonali tal-iskrin ta’ 14,48 cm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 31,24 cm,

bi jew mingħajr skrin tattili,

b'dawl fl-isfond, mikro-kontrollur,

b'kontrollur CAN (Controller area network) b’interfaċċa LVDS (Low-voltage differential signalling) waħda jew aktar u CAN/sokit tal-alimentazzjoni wieħed jew aktar jew b’kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b'interfaċċa APIX,

f’ħawsing bi jew mingħajr dissipatur tas-sħana fuq wara tal-ħawsing,

mingħajr modulu li jipproċessa s-sinjali,

kemm jekk b’feedback tattili u akustiku kemm jekk le,

għal użu fil-manifattura ta’ vetturi elenkati fil-Kapitolu 87(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6781

ex 8529 90 92

85

Modulu LCD tal-kulur f'ħawsing:

b'kejl djagonali tal-iskrin ta' 14.48 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 26 cm,

mingħajr skrin tattilu,

b'dawl minn wara u mikrokontrollur,

b'kontrollur CAN (Controller Area Network), interfaċċa LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) u konnettur CAN/potenza,

mingħajr modulu tal-ipproċessar tas-sinjal,

b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels biss,

b'mekkaniżmu motorizzat għaċ-ċaqliq tal-iskrin tad-displej,

għal installazzjoni permanenti fil-vetturi tal-Kapitolu 87(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6849

ex 8536 69 90

60

Sokits u plakek tal-elettriku b'tul ta' mhux iktar minn 12,7 mm jew b'dijametru ta' mhux iktar minn 10,8 mm, għall-użu fil-produzzjoni tal-apparat tas-smigħ u tal-proċessuri tad-diskors(2)

0 %

p/st

31.12.2022

0.5028

ex 8536 69 90

84

Sokit jew plagg Universal serial bus (USB) f'forma unika jew multipla għall-konnessjoni ma’ tagħmir ieħor USB, għall-użu fil-manifattura ta’ oġġetti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew  8528(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6864

ex 8537 10 91

50

Modulu ta' kontroll tal-fuse f'ħawsing tal-plastik bi brekits tal-immuntar li jinkludi:

sokits bil-fuses jew mingħajrhom,

portijiet tal-konnessjoni,

bord taċ-ċirkwit stampat bi mikroproċessur inkorporat, mikroswiċċ u rilej

ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6889

ex 8537 10 98

35

Unità ta' kontroll elettroniku mingħajr memorja, għal vultaġġ ta' 12 V, għas-sistemi ta' skambju tal-informazzjoni fil-vetturi (għall-konnessjoni tal-awdjo, tat-telefonija, tan-navigazzjoni, tal-kamera u tas-servizz mingħajr fili tal-karozza) li fiha:

2 knobs rotatorji

minimu ta' 27 pushbutton

dwal LED

2 ċirkwiti integrati biex jirċievu u jibagħtu s-sinjali ta' kontroll permezz tal-LIN-bus

0 %

p/st

31.12.2025

0.6866

ex 8538 90 91

ex 8538 90 99

20

50

Antenna interna għal sistema ta’ sellatura tal-bibien tal-karozzi, li tinkludi:

modulu tal-antenna f’qafas tal-plastik,

kejbil tal-konnessjoni bi plakka,

mill-anqas żewġ brekits tal-muntaġġ,

kemm jekk b’PCB li tinkludi tranżisters, dijodi u ċirkwiti integrati, kif ukoll jekk mingħajrha,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6710

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

60

50

Kejbil ta’ konnessjoni ta’ b’erbgħa li fih żewġ female konnekters għat-trażmissjoni ta’ sinjali diġitali minn sistemi ta’ navigazzjoni u awdjo lejn USB konnekter, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87(2)

0 %

-

31.12.2025

0.6867

ex 8544 30 00

85

Kejbil tal-estensjoni b’żewġ cores b’żewġ konnetturi, li fih mill-inqas:

grommet tal-lakstu,

brekit tal-metall għall-irbit

ta’ tip użat biex jikkonnettja s-sensuri tal-veloċità tal-vetturi fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6853

ex 8544 42 90

70

Kondutturi elettriċi:

ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V,

b'tul ta' mhux iktar minn 120 cm,

iffittjati bil-konnetturi,

għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-kits tal-aċċessorji u tal-proċessuri tad-diskors(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6861

ex 8544 49 93

30

Kondutturi elettriċi:

ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V,

ta' liga tal-platinu-iridju,

miksija bil-poli(tetrafluworoetilen),

mingħajr konnetturi,

għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-impjanti u tal-proċessuri tad-diskors(2)

0 %

m

31.12.2025

0.5002

ex 8545 90 90

40

Substrat b’saffi tal-fibra teknika reżistenti għall-korrużjoni, b’saff diffużur tal-gass li fih:

it-tul ikkontrollat tal-fibra, is-saħħa tal-flessibbiltà, il-porożità, il-konduttività termali, ir-reżistenza elettrika,

ħxuna anqas minn 600 µm,

piż tal-erja ta’ anqas minn 500 gsm

0 %

31.12.2021

0.6707

ex 8708 30 10

ex 8708 30 91

70

40

Brakit ta' sostenn tal-brejk ta' ħadid duttili, tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87

0 %

p/st

31.12.2025

0.6869

ex 8708 40 20

ex 8708 40 50

20

10

Gerboks idrodinamika awtomatika

b’konvertitur tat-torque idrawliku,

mingħajr kaxxa tat-trasferiment u xaft cardan,

b'differenxjal ta’ quddiem jew mingħajru,

għall-użu fil-manifattura ta’ vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87(2)

0 %

p/st

 

31.12.2025

0.6648

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

20

10

Xaft ta’ trażmissjoni magħmul minn plastik rinfurzat bil-fibra tal-karbonju li jikkonsisti f’biċċa unika mingħajr ġonta fin-nofs

ta' tul ta' 1 m jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 m,

ta' piż ta’ 6kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 kg

0 %

p/st

31.12.2025

0.7581

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

60

15

Kompartiment ta’ trasferiment tal-karozza b’input wieħed, output doppju, sabiex jiddistribwixxi t-torque bejn il-fusien ta’ quddiem u ta’ wara f’qafas tal-aluminju, b’dimensjoni ta’ mhux aktar minn 565 x 570 x 510 mm, li jinkludi:

mill-anqas attwatur,

kemm jekk ikun hemm distribuzzjoni minn ġewwa bil-katina kif ukoll jekk le

0 %

-

31.12.2024

0.6711

ex 8708 80 20

ex 8708 80 35

10

10

Puntal iżolatur ta’ fuq li fih:

ħowlder tal-metall bi tliet viti għall-immuntar, u 

rubber bump,

għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6859

ex 8708 91 20

ex 8708 91 99

30

30

Tank tal-arja tal-inlet jew tal-outlet ta' liga tal-aluminju manifatturat skont l-istandard EN AC 42100 b':

iċċattjar tal-erja ta' iżolament ta' mhux iktar minn 0,1 mm,

kwantità permissibbli tal-partikoli ta' 0,3 mg għal kull tank,

distanza bejn il-pori ta' 2 mm jew iktar,

daqs tal-pori ta' mhux iktar minn 0,4 mm, u

mhux iktar minn 3 pori ikbar minn 0,2 mm

ta' tip użat fl-iskambjaturi tas-sħana għas-sistemi ta' tkessiħ tal-karozzi

0 %

p/st

31.12.2025

0.7716

ex 8708 91 35

20

Kanal tat-tkessiħ ta’ turboċarġer li jkun fih:

kanal magħmul b’liga tal-aluminju li jkollu mill-inqas holder tal-metall wieħed u mill-inqas żewġ toqob tal-immuntar,

pajp tal-lasktu bil-klippijiet,

flanġ tal-azzar inossidabbli reżistenti ħafna għall-korrużjoni [SUS430JIL],

għall-użu fil-manifattura ta’ magni ta’ tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur(2)

0 %

-

31.12.2024

0.6687

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

10

20

Kuxin tas-sikurezza li tintefaħ ta’ fibra tal-poliammid ta’ saħħa kbira:

meħjuta,

mitwija f’forma ta’ imballaġġ tridimensjonali, imwaħħla b’ifformar termali, jew kuxin tas-sigurtà ċatt (mhux mitwi) b’ifformar termali jew mingħajr

0 %

p/st

31.12.2025

0.6688

ex 8708 95 10

ex 8708 95 99

20

30

Kuxin tas-sikurezza li tintefaħ ta' fibra tal-poliamid ta' saħħa kbira:

meħjuta,

mitwija,

b’kolla tas-silikon applikata b'mod tridimensjonali għall-iffurmar tal-ħofra tal-airbag u l-issiġillar tal-airbag regolat bil-piż

tajba għat-teknoloġija bil-gass kiesaħ

0 %

p/st

31.12.2025

0.6686

ex 8714 10 90

10

Tubi ta’ ġewwa tal-virga tal-fork tal-muturi:

tal-azzar tal-karbonju SAE1541,

b’saff tal-kromju iebes ta’ 20 μm (+ 15-il μm/ – 5 μm),

bi ħxuna tal-materjal 1,3 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,6 mm,

b’elongazzjoni sal-ksur ta’ 15 %,

perforati

0 %

p/st

31.12.2025

0.6848

ex 8714 10 90

70

Radjaturi tal-muturi f’kunsinna ta’ 100 biċċa jew aktar

0 %

p/st

31.12.2022

0.6879

ex 8714 96 10

10

Pedali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi)

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.6878

ex 8714 99 90

30

Tubi tas-sedili, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi roti elettriċi)

 (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4883

ex 9001 90 00

85

Pannell li jiggwida d-dawl magħmul mill-poli(metakrilat tal-metil),

kemm jekk maqtugħ kif ukoll jekk le,

kemm jekk stampat kif ukoll jekk le,

għall-użu fil-manifattura ta’ unitajiet tar-retroluminazzjoni għall-iskrijns ċatti tat-televiżjonijiet

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7590

ex 9002 11 00

18

Assemblaġġ tal-lenti li jikkonsisti f’għata f’forma ta’ ċilindru magħmul mill-metall jew mill-plastik u elementi ottiċi li jkollu:

firxa tal-kamp viżiv orizzontali sa massimu ta’ 120 grad,

firxa tal-kamp viżiv dijagonali sa massimu ta’ 92 grad,

tul fokali sa massimu ta’ 7,50 mm,

apertura relattiva ta’ massimu ta’ F/2,90,

dijametru massimu ta’ 22 mm

0 %

-

31.12.2023

0.5692

ex 9002 11 00

20

Lentijiet:

ta’ daqs mhux akbar minn 95 mm × 55 mm × 50 mm,

b’riżoluzzjoni ta’ 160 linja/mm jew aħjar, u

bi proporzjon taż-zoom ta’ 3 darbiet jew aktar

0 %

-

31.12.2022

0.5025

ex 9401 90 80

10

Disketti bis-snien għall-użu fil-manifattura ta’ sedili tal-karozzi li jitilgħu u jinżlu (2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.4846

ex 9503 00 75

ex 9503 00 95

10

10

Mudelli tal-plastik fuq skala ta’ cable cars kemm jekk bil-mutur kif ukoll mingħajr mutur,  għall-istampar(2)

0 %

p/st

31.12.2025

0.6950

ex 9607 20 10

10

Slajders, tejp dejjaq bi snien taż-żipp immuntati, pinnijiet/kaxxi u partijiet oħrajn tal-qafliet slajd, ta' metall ta' bażi għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet(2)

0 %

-

31.12.2022

0.6949

ex 9607 20 90

10

Strippi dojoq immuntati bi scoops ta' katina tal-plastik għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet(2)

0 %

-

31.12.2025’

‘(1)

Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma għandhiex tapplika meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.

(2)

Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f’konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni  (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

(3)

Id-dazju ad valorem biss huwa sospiż. Id-dazju speċifiku għandu jkompli japplika.’

(3)    ir-ringlieli li ġejjin jiżdiedu jew jiddaħħlu skont l-ordni tal-ewwel kodiċijiet NM u TARIC tal-miżura korrispondenti indikati fit-tieni u fit-tielet kolonna, rispettivament:

Numru tas-serje

Il-kodiċi tan-NM

TARIC

Deskrizzjoni

Ir-rata ta' dazji awtonomi

Unità Supplimentari

Data prevista għal reviżjoni mandatorja

‘0.8021

2804 70 10

Fosforu aħmar

0 %

-

31.12.2022

0.8022

2804 70 90

Fosforu, minbarra fosforu aħmar

0 %

-

31.12.2023

0.7974

ex 2903 39 19

40

3-(Bromometil)pentan (CAS RN 3814-34-4) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8017

ex 2903 99 80

25

2,2’-Dibromobifenil (CAS RN 13029-09-9) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8018

ex 2903 99 80

35

2-Bromo-9,9’-spirobi[9H-fluworen] (CAS RN 171408-76-7) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7957

ex 2904 99 00

55

2,4-dikloro-1,3-dinitro-5-(trifluworometil)benżen (CAS RN 29091-09-6) b’purità skont il-piż ta’ 96 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7963

ex 2906 29 00

70

1,2,3,4-Tetraidro-1-naftol (CAS RN 529-33-9) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8015

ex 2914 29 00

35

4-(trans-4-Propilċikloeżil)ċikloeżanon (CAS RN 82832-73-3) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7955

ex 2915 24 00

10

Anidride aċetiku (CAS RN 108-24-7) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7980

ex 2916 19 95

60

Metil 2-fluworoprop-2-enoat (CAS RN 2343-89-7) b’purità skont il-piż ta’ 93 % jew aktar, kemm jekk b’mhux aktar minn 7 % tal-istabbilizzant 2,6-di-tert-butil-p-kresol (CAS RN 128-37-0) u nitrit tat-tetrabutilammonju (CAS RN 26501-54-2) kif ukoll jekk le

0 %

-

31.12.2025

0.7940

ex 2916 19 95

70

Metil 3-metil-2-butenoat (CAS RN 924-50-5) b’purità skont il-piż ta’ 99.0 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7931

ex 2916 20 00

25

Klorur taċ-ċikloeżankarbonil (CAS RN 2719-27-9) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7933

ex 2916 20 00

35

2-Aċidu ċiklopropilaċetiku (CAS RN 5239-82-7) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7929

ex 2916 39 90

16

3-Fluworo-5-jodo-4-aċidu metilbenżojku (CAS RN 861905-94-4) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8008

ex 2918 29 00

40

3-Idrossi-4-aċidu nitrobenżojku (CAS RN 619-14-7) b’purità skont il-piż ta’ aktar minn 96.5 %

0 %

-

31.12.2025

0.7934

ex 2918 99 90

43

Aċidu vanilliku (CAS RN 121-34-6) b’purità skont il-piż ta’ 98.5 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7947

ex 2921 29 00

70

N,N,N’,N’-tetrametiletilendjammina (CAS RN 110-18-9) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8019

ex 2921 49 00

45

2-(4-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluworen (CAS RN 897671-69-1) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8020

ex 2921 49 00

55

2-(2-Bifenilil)ammino-9,9-dimetilfluworen (CAS RN 1198395-24-2) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7946

ex 2922 19 00

29

N-Metil-N-(2-idrossietil)-p-toluidina (CAS RN 2842-44-6) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7935

ex 2922 19 00

70

2-Benżilamminoetanol (CAS 104-63-2) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8000

ex 2924 19 00

18

2-(((Butilammino)karbonil)ossi)etil akrilat (CAS RN 63225-53-6) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8013

ex 2925 19 95

40

N-lodosuċċinimid (CAS RN 516-12-1) b’purità skont il-piż ta’ 98.5 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7985

ex 2930 90 98

88

1-{4-[(4-Benżoilfenil)sulfanil]fenil}-2-metil-2-[(4-metilfenil)sulfonil]propan-1-on (CAS RN 272460-97-6) b’purità skont il-piż ta’ 94 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7951

ex 2931 90 00

25

N-(3-(dimetossimetilsilil)propil)etilendiammina (CAS RN 3069-29-2) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7958

ex 2932 20 90

18

4-Idrossikumarina (CAS-RN 1076-38-6) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7984

ex 2932 20 90

23

1,4-Diossan-2,5-dion (CAS RN 502-97-6) b’purità skont il-piż ta’ 99.5 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7978

ex 2932 99 00

68

3,9-Dietiliden-2,4,8,10-tetraossaspiro[5.5]undekan (CAS RN 65967-52-4) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7930

ex 2932 99 00

73

5-Fluworo-3-metilbenżofuran-2-aċidu karbossiliku (CAS RN 81718-76-5) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7936

ex 2932 99 00

78

Metil 2,2-difluworo-1,3-benżodiossol-5-karbossilat (CAS RN 773873-95-3) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7954

ex 2932 99 00

83

6,11-Diidrodibenż[b,e]ossepin-11-on (CAS RN 4504-87-4) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7938

ex 2933 19 90

43

tert-Butil 2-(3,5-dimetil-1H-pirażol-4-il)aċetat (CAS RN 1082827-81-3) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7937

ex 2933 29 90

23

1,1’-Tjokarbonilbis(imidażol) (CAS RN 6160-65-2) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7976

ex 2933 39 99

83

2-Idrossi-4-ażoniaspiro[3,5]klorur tan-nonan (CAS RN 15285-58-2) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7925

ex 2933 39 99

84

Dietil(3-piridil)boran (CAS RN 89878-14-8) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7981

ex 2933 39 99

86

3-(N-idrossikarbamimmidoil)piridina 1-osside (CAS RN 92757-16-9) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7939

ex 2933 39 99

87

6-Kloro-N-(2,2-dimetilpropil)piridina-3-karbossammid (CAS RN 585544-20-3) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7986

ex 2933 39 99

88

Benżil 4-ammino-3-kloro-6-(4-kloro-2-fluworo-3-metossifenil)-5-fluworopiridina-2-karbossilat (CAS RN 1390661-72-9) b’purità skont il-piż ta’ 92 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7952

ex 2933 69 80

33

2,4,6-Trikloro-1,3,5-triażina (CAS RN 108-77-0) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7927

ex 2933 99 80

60

2-[(6,11-Diidro-5H-dibenż[b,e]ażepin-6-il)-metil]-1H-isoindol-1,3(2H)-dion (CAS RN 143878-20-0) b’purità skont il-piż ta’ 99 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7971

ex 2933 99 80

70

5-(Bis-(2-idrossimetil)-ammino)-1-metil-1H-benżimidażol-2-ester etil tal-aċidu butanojku (CAS RN 3543-74-6) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.8014

ex 2933 99 80

80

Pirrol-2-karbossaldeid (CAS RN 1003-29-8) b’purità skont il-piż ta’ 97 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7926

ex 2934 99 90

65

Benżo[b]tijofen-10-metossiċikloettanon (CAS RN 59743-84-9) b’purità skont il-piż ta’ 98 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7944

ex 2934 99 90

70

1,3,4-tijadijażolidina-2,5-ditijon (CAS RN 1072-71-5) b’purità skont il-piż ta’ 95 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7928

ex 2935 90 90

44

4-[2-(7-Metossi-4,4-dimetil-1,3-diosso-3,4-diidroisokinolina-2(1H)-il)etil]beżensulfonammid (CAS RN 33456-68-7) b’purità skont il-piż ta’ 99,5 % jew aktar

0 %

-

31.12.2025

0.7943

ex 3201 90 20

10

Rhus chinensis gall (Gallachinensis) estratt ibbażat fuq l-ilma, b’kontenut ta’ tannin skont il-piż ta’ 85 % jew inqas

0 %

-

31.12.2025

0.7975

ex 3801 10 00

10

Grafit artifiċjali fil-forma ta’ trab, (CAS RN 7782-42-5) bi:

struttura ta’ partikoli sekondarji li hija aggregata minn partikoli primarji iżgħar.

mingħajr kisi fuq is-superfiċje,

daqs tal-partikoli rrappreżentat b’valur d50 ta’ 13,5 µm (± 0,5),

erja tas-superfiċje speċifika (imkejla permezz ta’ BET) ta’ anqas minn 2,0 m2/g,

densità tal-vit: 1,10 ~ 1,70 g/cm3 ,

Kapaċità ta’ Skariku speċifika ta’ 351,0 mAh/g (±3,0),

effiċjenza inizjali ta’ 94,0 % (± 1,0)

1.8 %

-

31.12.2021

0.7994

ex 3801 10 00

20

Grafit artifiċjali (CAS RN 7782-42-5) fil-forma ta’ trab:

b’erja tas-superfiċje speċifika (mkejla permezz tal-BET) ta’ 0,8 m2/g (± 0,25),

b’densità volumetrika tal-massa wara t-taptip: 0,85 g/cm3 (± 0,10),

b’daqs tal-partikoli rrappreżentat b’valur d50 ta’ 21,0 µm (± 2,0),

b’kapaċità ta’ skariku speċifika ta’ 351,0 mAh/g (±3,0),

b’effiċjenza inizjali ta’ 94,0 % (± 2,0)

1.8 %

-

31.12.2021

0.7998

ex 3815 90 90

38

Fotoinizjatur, li skont il-piż fih:

80 % jew aktar ta’ polietilenglikol di[β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benżil)butanoilfenil]piperażina]propjonat (CAS RN 886463-10-1),

mhux aktar minn 17 % ta’ polietilenglikol [β-4-[4-(2-dimetilammino-2-benżil)butanoilfenil]piperażina]propjonat

0 %

-

31.12.2025

0.7999

ex 3815 90 90

48

Fotoinizjatur, li skont il-piż fih:

88 % jew aktar ta’ α-(2-benżoilbenżoil)-ω-[(2-benżoilbenżoil)ossi]-poli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 1246194-73-9),

mhux aktar minn 12 % ta’ α-(2-benżoilbenżoil)-ω-idrossi-poli(ossi-1,2-etanedil) (CAS RN 1648797-60-7)

0 %

-

31.12.2025

0.7950

ex 3902 90 90

65

Kopolimeru brominat tal-butadien-stiren (CAS RN 1195978-93-8) b’kontenut ta’ bromin ta’ 60 % jew aktar skont il-piż iżda ta’ mhux aktar minn 68 %, f’forom kif definiti fin-Nota 6(b) tal-Kapitolu 39

0 %

-

31.12.2025

0.7953

ex 3910 00 00

65

Kopolimeru likwidu bbażat fuq il-polidimetilsilossan bi gruppi ta’ epossidi terminali CAS RN 2102536-93-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8009

ex 3911 90 99

38

Taħlita li skont il-piż fiha:

90 % (± 1 %) ta’ 1,4:5,8- Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-,polimeru bi 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-inden, idroġenat (CAS RN 881025-72-5), u

10 % (± 1 %) ta’ kopolimeru idroġenat tal-istiren butadien (CAS RN 66070-58-4)

0 %

-

31.12.2025

0.8010

ex 3911 90 99

48

Taħlita li skont il-piż fiha:

90 % (± 1 %) ta’ 1,4:5,8- Dimetanonaftalen, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-,polimeru bi 3a,4,7,7a- tetraidro- 4,7-metano-1H-inden, idroġenat (CAS RN 881025-72-5), u

10 % (± 1 %) ta’ kopolimeru tal-etilen-propilen (CAS RN 9010-79-1)

0 %

-

31.12.2025

0.7949

ex 3920 61 00

40

Folji jew films termoplastiċi estrużi tal-polikarbonat b’:

tiswira tas-superfiċje matta fuq iż-żewġ naħat,

ħxuna ta’ aktar minn 50 μm iżda ta’ mhux aktar minn 200 μm,

wisa’ ta’ 800 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 500 mm, u

tul ta’ 915 m jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 2 500 m, 

għall-użu fil-produzzjoni ta’ prodotti retroriflettivi

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.8011

ex 3920 62 19

ex 3920 62 90

68

20

Film tal-poli(etilen tereftalat) f’rombli:

bi ħxuna ta’ 50 μm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 350 μm, u

miksi b’saff ta’ metall prezzjuż ippulverizzat bħal deheb jew palladju bi ħxuna ta’ 0,02 μm jew aktar iżda mhux ta’ aktar minn 0,06 μm

0 %

-

31.12.2025

0.8005

ex 3920 99 28

48

Fojl tal-poliuretan termoplastiku f’rombli, b':

wisa’ ta’ 900 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 016 mm,

finitura matta,

ħxuna ta’ 0,4 mm (± 8 %),

elongazzjoni fil-ksur ta’ 480 % jew aktar (ASTM D412 (Die C)),

saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta’ 470 (± 10) kg/cm² (ASTM D412 (Die C)),

ebusija Shore A ta’ 90 (± 3) (ASTM D2240),

reżistenza għat-tiċrit ta’ 100 (± 10) kg/cm² (ASTM D624 (Die C)),

temperatura tat-tidwib ta’ 165 °C (± 10 °C)

0 %

-

31.12.2025

0.8024

ex 5603 14 10

20

Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn media b’filatura diretta ta’ poli(etilen tereftalat):

ta’ piż ta’ 160 g/m² jew aktar iżda mhux aktar minn 300 g/m²

laminati fuq naħa waħda b’membrana jew b’membrana u bl-aluminju

b’effiċjenza minima ta’ filtrazzjoni skont id-DIN ta’ 60335-2-69:2008 Klassi tal-filtru M

li jistgħu jintwew fi piegi

0 %

31.12.2023

0.8028

ex 6909 19 00

40

Skrataċ tal-assorbiment biċ-ċeramika u l-karbonju bil-karatteristiċi li ġejjin:

struttura ċilindrika multiċellulari estruża mgħaqqda biċ-ċeramika moħmija,

b’10 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 35 % skont il-piż ta’ karbonju attivat,

b’65 % jew aktar skont il-piż iżda mhux aktar minn 90 % skont il-piż ta’ legant taċ-ċeramika,

b’dijametru ta’ 29 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 41 mm,

b’tul ta’ mhux aktar minn 150 mm,

moħmija f’temperatura ta’ 800 °C jew aktar, u

għall-adsorbiment tal-fwar,

ta’ tip użat għall-assemblaġġ fl-assorbituri tal-fwar tal-fjuwil fis-sistemi tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur

0 %

p/st

31.12.2025

0.7913

ex 7506 20 00

20

Pjanċi u strixxi f’koljaturi bil-liga tan-nikil għal standard ASME SB-582/UNS N06030:

bi ħxuna ta’ 0,5 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 3 mm,

b’wisa’ ta’ 250 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 219 mm

0 %

-

31.12.2025

0.7997

ex 7616 99 90

35

Pjanċa tal-aluminju:

b’tul ta’ 36 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 49 mm,

b’wisa’ ta’ 29,8 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 45,2 mm,

bi ħxuna ta’ 0,18 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,66 mm,

mgħammra b’tape tal-polipropilen:

b’tul ta’ 6,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 16,5 mm,

b’wisa’ ta’ 39 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 56 mm,

b’karatteristika li tippermetti l-ħolqien ta’ ġonta solida b’saff estern f’forma ta’ pouch permezz ta’ proċess ta’ tidwib li tassigura s-siġillar kontra t-tnixxijiet u t-telf tal-pressjoni taċ-ċellola,

b’reżistenza għall-influwenza tal-elettrolit,

għall-użu fil-manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji tal-jon tal-litju għall-batteriji tal-vetturi bil-mutur

 (2)

3 %

-

31.12.2021

0.7966

ex 8104 19 00

10

Manjeżju mhux maħdum li fih 93 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99,7 % skont il-piż ta’ manjeżju

0 %

-

31.12.2025

0.7942

ex 8108 90 30

35

Vireg u wajers tat-titanju b’kontenut ta’ titanju ta’ 98,8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 99,9 % ta’ dijametru anqas minn 20 mm

0 %

-

31.12.2025

0.8012

ex 8406 82 00

10

Turbina tal-fwar industrijali b':

output ta’ 5 MW jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 40 MW,

iddisinjata għal pressjoni ta’ mhux aktar minn 140 bar u temperatura ta’ mhux aktar minn 540 °C,

mgħammra b’valvi b’żewġ sits fuq in-naħa tal-fwar li għaddej kurrent elettriku minnha li jitħaddmu b’servo idrawlika ta’ mhux aktar minn 12-il bar

0 %

-

31.12.2025

0.7961

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

55

60

Korp taż-żennuna għar-regolazzjoni tal-angolu u tad-distribuzzjoni tal-injezzjoni tal-fjuwil:

ta’ forma ċilindrika,

magħmul minn azzar inossidabbli,

b’4 toqob jew aktar, iżda b’mhux aktar minn 16-il toqba,

b’rata ta’ fluss ta’ 100 cm3/minuta jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 500 cm3/minuta

0 %

-

31.12.2025

0.7965

ex 8409 91 00

75

Kisi tal-valv għall-injezzjoni tal-fjuwil għall-ġenerazzjoni ta’ kamp elettromanjetiku biex jattwa l-valv ta’ injezzjoni b':

dijametru tal-bokka ta’ 2 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 10 mm,

dijametru tal-ħruġ ta’ 2 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 10 mm,

koljatura elettrika b’reżistenza ta’ 10 Ω jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 15 Ω, li tintemm f’konnessjoni elettrika,

għata tal-plastik iffurmata madwar tubu tal-azzar inossidabbli

0 %

-

31.12.2025

0.7967

ex 8409 91 00

ex 8481 90 00

80

70

Labra taż-żennuna biex tiftaħ u tagħlaq il-fluss tal-fjuwil fil-magna, b':

2 toqbiet,

4 mogħdijiet,

b’dijametru ta’ 3 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 6 mm,

b’tul ta’ 25 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 35 mm,

magħmula mill-azzar inossidabbli b’kisi tal-kromju iebes

0 %

-

31.12.2025

0.7969

ex 8413 30 20

40

Pompa tal-planġer ta’ pressjoni għolja għall-injezzjoni diretta tad-diżil, bi:

pressjoni tat-tħaddim ta’ mhux aktar minn 275 MPa,

kamxaft,

ħruġ ta’ fluwidu ta’ 15 cm 3 fil-minuta jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1 800 cm3 fil-minuta,

valv li jirregola l-pressjoni elettrika

0 %

-

31.12.2025

0.7970

ex 8413 30 20

50

Pompa tal-planġer bi pressjoni għolja għall-injezzjoni diretta tad-diżil:

bi pressjoni tat-tħaddim ta’ mhux aktar minn 275 MPa,

iddisinjata biex tagħmel kuntatt mal-krankxaft,

b’valv elettromanjetiku

0 %

-

31.12.2025

0.7996

ex 8418 99 90

20

Blokka ta’ konnessjoni tal-aluminju għall-konnessjoni ma’ manifold ta’ kondensitur fil-proċess tal-iwweldjar:

imwebbsa għal temper ta’ T6 jew T5,

b’piż ta’ mhux aktar minn 150 g,

b’tul ta’ 20 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 150 mm,

b’rejl tat-twaħħil f’biċċa waħda

0 %

-

31.12.2025

0.8004

ex 8418 99 90

30

Profil ta’ drajer riċevitur għall-konnessjoni ma’ manifold ta’ kondensitur fil-proċess tal-iwweljdar bi:

ċatt tal-ibbrejżjar ta’ mhux aktar minn 0,2 mm,

piż ta’ 100 g jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 600 g,

rejl tat-twaħħil f’biċċa waħda

0 %

-

31.12.2025

0.7979

ex 8479 89 97

55

Linja awtomatizzata integrata ta’ makkinarju turnkey għall-manifattura ta’ rollijiet tal-jelly taċ-ċelloli ċilindriċi tal-batteriji tal-jon tal-litju permezz tat-tkebbib, tal-assemblaġġ tat-tabs u l-qtugħ tal-katodu, tas-separatur u tal-anodu

0.8 %

-

31.12.2021

0.7982

ex 8479 89 97

65

Linja awtomatizzata integrata ta’ makkinarju turnkey għall-assemblaġġ taċ-ċelloli tal-batteriji mal-batteriji ċilindriċi tal-jon tal-litju b’veloċità ta’ 300 parts kull minuta u linja ta’ produzzjoni

0.8 %

-

31.12.2021

0.7964

ex 8479 90 70

40

Housing tal-parti tar-rotor tal-unità mekkanika li jiżgura l-aġġustament tal-moviment tal-kamxaft meta mqabbel mal-krankxaft:

ta’ forma ċirkolari,

magħmul minn liga tal-azzar permezz ta’ proċess ta’ sinterizzazzjoni,

b’mhux aktar minn 8 kmamar taż-żejt,

b’ebusija Rockwell ta’ 55 jew aktar,

b’densità ta’ 6,5 g/cm3, jew aktar, iżda mhux aktar minn 6,7 g/cm3

0 %

-

31.12.2025

0.7968

ex 8481 30 91

ex 8481 30 99

30

50

Valv ta’ kontroll mekkaniku (unidirezzjonali) għall-ftuħ u għall-għeluq tal-fluss tal-fjuwil:

bi pressjoni tat-tħaddim ta’ mhux aktar minn 250 MPa,

b’rata tal-fluss ta’ 45 cm3/minuta jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 55 cm3/minuta,

b’4 toqob tal-bokka, b’kull waħda minnhom b’dijametru ta’ 1,2 mm jew aktar, iżda ta’ mhux aktar minn 1,6 mm,

magħmul mill-azzar

0 %

-

31.12.2025

0.7960

ex 8481 80 59

ex 8481 90 00

70

80

Valv għall-kontroll tal-fluss

magħmul mill-azzar,

b’toqba tal-ħruġ b’dijametru ta’ mill-anqas 0,05 mm, iżda ta’ mhux aktar minn 0,5 mm,

b’toqba tal-bokka b’dijametru ta’ mill-anqas 0,1 mm, iżda ta’ mhux aktar minn 1,3 mm

0 %

-

31.12.2025

0.7972

ex 8527 29 00

ex 8529 90 65

10

38

Modulu tar-riċevitur tar-radju bis-satellita:

b’forma rettangolari ta’ dimensjonijiet 70,5 x 44,9 x 10,5 mm,

li fih dissipatur tas-sħana u bord ta’ ċirkwit stampat b’reżisters, kapaċitaturi, tranżisturi, koljaturi, dijodi u IC,

li kapaċi jipproċessa sinjali tal-frekwenza tar-radju,

b’unità ta’ frekwenza medja,

għall-użu fil-manifattura tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura 8527

 (2)

0 %

-

31.12.2025

0.7987

ex 8708 50 20

ex 8708 50 55

15

50

Gaġġa tal-bolberings tal-ġonot ta’ veloċità kostanti fuq barra u b’forma sferika, parti mis-sistema ta’ trażmissjoni tal-vettura, magħmula minn materjal adattat biex jiġi karburizzat b’kontenut ta’ karbonju ta’ 0,14 % jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 0,57 %, maħdum, itturnjat, imtaqqab, ikkusksjat u mwebbes

0 %

-

31.12.2025

0.7988

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

25

45

Kisi tal-ġonot ta’ veloċità kostanti fuq barra tat-tip ballun għat-trażmissjoni ta’ torque mill-magna u t-trażmissjoni għar-roti tal-vetturi bil-mutur, f’forma ta’ race esterna, b’:

6 trajettorji tal-blalen jew aktar iżda mhux aktar minn 8, b’

kamin,

spline involute esterna b’21 sinna jew aktar iżda b’mhux aktar minn 38 sinna,

għal tħaddim b’bolberings magħmulin mill-azzar b’kontenut ta’ karbonju ta’ 0,48 % jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 0,57 %,

maħduma, itturnjati, ikkusksjati u mwebbsa

0 %

-

31.12.2025

0.7989

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

35

50

Kisi ta’ trepied tal-ġonot ta’ veloċità kostanti fuq ġewwa, b’:

dijametru ta’ barra ta’ 67,0 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 99,0 mm,

3 linji tar-rombli kkalibrati bil-kesħa b’dijametru ta’ 29,95 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 49,2 mm,

spline esterna b’21 sinna jew aktar iżda b’mhux aktar minn 41 sinna,

maħduma, itturnjati, irrumblati u mwebbsa

0 %

-

31.12.2025

0.7990

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

45

55

Race ta’ ġewwa tal-ġonot ta’ veloċità kostanti fuq barra, parti mis-sistema ta’ trażmissjoni tal-vettura, b’:

6 linji tal-blalen jew aktar iżda mhux aktar minn 8, tajbin għall-ġarr ta’ blalen b’dijametru ta’ 12,0 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 24,0 mm,

maħduma, itturnjata, ikkuskjata, imtaqqba u mwebbsa

0 %

-

31.12.2025

0.7991

ex 8708 50 20

ex 8708 50 99

55

60

Spider ta’ trepied tal-ġonot ta’ veloċità kostanti fuq ġewwa, parti mis-sistema ta’ trażmissjoni tal-vettura, b’:

3 assi orizzonatali b’dijametru ta’ 17 128 mm jew aktar iżda ta’ mhux aktar minn 25 468 mm,

maħduma, itturnjata, imtaqqba u mwebbsa

0 %

-

31.12.2025

0.7973

ex 9002 11 00

23

Lentijiet b’:

fokus motorizzat, zoom, apertura,

filtru tal-qtugħ infraaħmar li jista’ jinbidel b’mod elettroniku,

tul fokali aġġustabbli ta’ mhux anqas minn 2,7 mm u ta’ mhux aktar minn 55 mm,

piż ta’ mhux aktar minn 100 g,

tul ta’ anqas minn 70 mm,

dijametru ta’ mhux aktar minn 60 mm

0 %

-

31.12.2025’

‘(2)

Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f’konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta’ Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni  (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).’