Brussell, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

2018/0196(COD)

Proposta emendata għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.    KUNTEST TAL-PROPOSTA

Fit-28 ta’ Novembru 2018, il-Kummissjoni ppreżentat il-viżjoni strateġika fit-tul tagħha għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima sal-2050 1 . L-istrateġija turi kif l-Ewropa tista’ tkun minn ta’ quddiem fin-newtralità klimatika billi tinvesti f’soluzzjonijiet teknoloġiċi realistiċi, billi tagħti s-setgħa liċ-ċittadini tagħha u billi tallinja l-azzjonijiet tagħha f’oqsma ewlenin bħall-politika industrijali, il-finanzi jew ir-riċerka, filwaqt li tiżgura l-ġustizzja soċjali sabiex il-bidla tkun waħda ġusta.

Kif ġie stabbilit fil-Komunikazzjoni dwar il-Patt Ekoloġiku Ewropew 2 , il-Kummissjoni qiegħda tipproponi Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta li jikkumplimenta l-proposti baġitarji u ġuridiċi li tressqu għall-perjodu bejn l-2021 u l-2027. Il-Mekkaniżmu għal Tranżizzjoni Ġusta jinkludi Fond għal Tranżizzjoni Ġusta li huwa implimentat fil-qafas tal-politika ta’ koeżjoni. Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta nħoloq permezz ta’ regolament apposta li jistipula l-għanijiet speċifiċi tiegħu, il-kopertura ġeografika tiegħu, il-metodoloġija tal-allokazzjoni tar-riżorsi finanzjarji u l-kontenut tal-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta li huma meħtieġa biex jirfdu l-ipprogrammar.

Il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta se jkun komplementari għall-fondi tal-politika ta’ koeżjoni li ġew proposti, fosthom il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (“FEŻR”), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (“FSE+”) u l-Fond ta’ Koeżjoni, u għaldaqstant se jiġi implimentat fl-ambitu tal-politika ta’ koeżjoni. Għaldaqstant il-ġestjoni ġenerali tiegħu se tiġi rregolata mid-dispożizzjonijiet stipulati fir-Regolament li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (“Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni”). Għal din ir-raġuni jenħtieġ li l-proposta tiġi emendata sabiex il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta jiddaħħal bħala Fond ġdid fil-politika ta’ koeżjoni.

2.    BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

   Bażi ġuridika

L-azzjoni tal-UE hija ġġustifikata mill-ewwel (1) paragrafu tal-Artikolu 174 tat-TFUE: “L-Unjoni għandha tiżviluppa u tfittex li twettaq l-azzjonijiet tagħha li jwasslu sabiex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fi ħdanha. B’mod partikolari, l-Unjoni għandha jkollha l-għan li tnaqqas id-diverġenzi bejn il-livelli ta’ żvilupp tar-reġjuni varji u r-ritard ta’ dawk ir-reġjuni li huma anqas favoriti”.

   Sussidjarjetà u proporzjonalità

B’konformità mal-Artikolu 4(2) TFUE l-Unjoni għandha kompetenza kondiviża mal-Istati Membri fil-qasam tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali kif ukoll dwar ċerti aspetti tal-politika soċjali. Għandha wkoll kompetenza biex twettaq azzjonijiet li jappoġġaw, jikkoordinaw jew jissupplimentaw l-azzjonijiet tal-Istati Membri fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ vokazzjonali kif ukoll tal-industrija (l-Artikolu 6 TFUE).

Il-ġestjoni kondiviża għandha l-għan li tiżgura li d-deċiżjonijiet jittieħdu kemm jista’ jkun viċin iċ-ċittadini u li l-azzjoni fil-livell tal-UE tkun ġustifikata fid-dawl tal-possibilitajiet u l-ispeċifiċitajiet fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali. Il-ġestjoni kondiviża tqarreb aktar lill-Ewropa u liċ-ċittadini tagħha u tlaqqa’ l-ħtiġijiet lokali mal-għanijiet Ewropej. Barra minn hekk, iżżid is-sjieda tal-għanijiet tal-UE għaliex l-Istati Membri u l-Kummissjoni jikkondividu s-setgħa u r-responsabbiltà tat-teħid tad-deċiżjonijiet u jikkofinanzjaw il-programmi b’mod konġunt.

   Għażla tal-istrument

Dan ir-Regolament jemenda l-proposta għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni 3 .

3.    RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET EX-POST, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

   Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta inizjali għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni jispjega l-konsultazzjonijiet pubbliċi u l-konsultazzjonijiet li saru mal-partijiet ikkonċernati kif ukoll il-mod kif ġew riflessi l-kontributi li ħarġu minnhom. Din l-emenda ma tirrekjedix aktar konsultazzjoni.

   Evalwazzjonijiet u valutazzjonijiet tal-impatt

Il-memorandum ta’ spjegazzjoni tal-proposta inizjali għar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni jispjega l-eżitu tal-evalwazzjonijiet ex-post u interim li saru bħala appoġġ għall-proposta.

Jikkonferma wkoll li dan ir-Regolament mhuwiex suġġett għal valutazzjoni tal-impatt għaliex jistabbilixxi regoli komuni u mekkaniżmu eżekuttiv għall-politiki u fondi differenti li huma ġestiti b’mod kondiviż. Min-naħa l-oħra, ir-Regolamenti speċifiċi għal kull wieħed mill-Fondi li jipprovdi appoġġ huma akkumpanjati mill-valutazzjoni tal-impatt tagħhom.

4.    IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

L-għan tal-Kummissjoni huwa li twettaq il-prijoritajiet tagħha kif inhuma stabbiliti fil-linji gwida politiċi bħala parti mill-ambizzjoni aktar ġenerali tal-baġit tal-UE. Fond għal Tranżizzjoni Ġusta ambizzjuż huwa prijorità f’dan il-kuntest. Din hija r-raġuni għaliex il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta leġislattiva għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta fil-bidu nett tal-mandat tagħha hekk kif dan il-fond huwa komplementari u addizzjonali għall-proposti eżistenti għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali (“QFP”) li jmiss. Il-proposta, kif ukoll din l-emenda għall-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, se tikkontribwixxi għan-negozjati dwar il-QFP li jmiss u mistennija tiġi integrata fil-qafas ta’ ftehim kumplessiv dwar il-QFP li jmiss.

5.    ELEMENTI OĦRA

   Spjegazzjoni fid-dettall tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta

Il-qafas legali jikkonsisti minn proposta apposta għal Regolament dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u modifiki mmirati fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni.

L-eżekuzzjoni u l-implimentazzjoni tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta se jkunu rregolati mir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni, li għad irid jiġi emendat.

L-emendi ewlenin li ddaħħlu jirrigwardaw dan li ġej:

·Aġġustamenti fir-rekwiżiti tal-kontenut tal-Ftehim ta’ Sħubija u tal-programmi li jirċievu appoġġ mill-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta. B’mod partikolari dawn jistabbilixxu l-obbligu li jiġu ppreżentati pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta, kif inhu definit fil-proposta għal Regolament dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, bħala anness għall-programmi li jinvolvu appoġġ mill-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta.

·Deskrizzjoni tal-mekkaniżmu u r-regoli li jirregolaw it-trasferiment obbligatorju tar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ lejn il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta, abbażi tat-tip ta’ interventi li jridu jiġu appoġġati.

·L-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet stipulati fir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni u fil-proposta għal Regolament dwar il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta għar-riżorsi komplementari tal-FEŻR/FSE+ biex jiġi żgurat li r-riżorsi kollha tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta jkunu rregolati minn sett uniku ta’ regoli (aggregazzjoni unika tar-riżorsi b’sett uniku ta’ regoli).

·Spjegazzjoni li l-bażijiet għall-ikkalkular tar-rekwiżiti ta’ konċentrazzjoni tematika tal-FEŻR u tal-FSE+ ma jinkludux l-ammonti li jiġu ttrasferiti mill-FEŻR u l-FSE+ bħala riżorsi komplementari tal-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta.

2018/0196 (COD)

Proposta emendata għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi

Il-proposta tal-Kummissjoni COM(2018)375 hija emendata kif ġej:

(1)    it-titolu tal-proposta jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi”;

(2)    il-premessa (2) tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“(2) Sabiex tiġi żviluppata implimentazzjoni aktar koordinata u armonizzata tal-Fondi tal-Unjoni li jiġu implimentati permezz ta’ ġestjoni kondiviża, jiġifieri l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond Soċjali Ewropew Plus (“FSE +”), il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (“JTF”), il-miżuri ffinanzjati permezz ta’ ġestjoni kondiviża fil-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (“FEMS”), fil-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil (“AMIF”), fil-Fond għas-Sigurtà Interna (“FSI”) u fil-Fond għall-Ġestjoni Integrata tal-Fruntieri (“BMVI”), jenħtieġ li jiġu stipulati regoli finanzjarji abbażi tal-Artikolu 322 TFUE għall-dawk il-Fondi kollha (“il-Fondi”), li jispeċifikaw b’mod ċar il-kamp ta’ applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti. Barra minn hekk, jenħtieġ li d-dispożizzjonijiet komuni abbażi tal-Artikolu 177 TFUE jiġu stipulati b’mod li jkopri regoli speċifiċi għall-politika fir-rigward tal-FEŻR, tal-FSE+, tal-Fond ta’ Koeżjoni, tal-JTF u tal-FEMS.”;

(3)    il-premessa (8) tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“(8) Sabiex jikkontribwixxu għall-prijoritajiet tal-Unjoni, jenħtieġ li l-Fondi jiffukaw l-appoġġ tagħhom fuq għadd limitat ta’ għanijiet tal-politika b’konformità mal-missjonijiet speċifiċi għall-Fondi skont l-objettivi bbażati fuq it-Trattat. L-għanijiet tal-politika fir-rigward tal-AMIF, tal-FSI u tal-BMVI jenħtieġ li jiġu stabbiliti fir-regolamenti rispettivi speċifiċi għall-Fondi. Il-JTF u r-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE + li jiġu ttrasferiti bħala appoġġ komplementari għall-JTF jenħtieġ li jikkontribwixxu għal objettiv speċifiku uniku.”;

(4)    fil-premessa 19, l-ewwel sentenza tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“Jenħtieġ li l-Istati Membri jwettqu rieżami ta’ nofs it-terminu ta’ kull programm appoġġat mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF. ”;

(5)    tiddaħħal il-premessa (22a) li ġejja:

“(22A) Sabiex tittejjeb l-effettività tal-JTF, ir-riżorsi komplementari mill-FEŻR u mill-FSE + jenħtieġ li jsiru disponibbli għall-JTF. Dawn ir-riżorsi komplementari jenħtieġ li jingħataw permezz ta’ trasferiment obbligatorju speċifiku minn dawk il-fondi lejn l-JTF b’kunsiderazzjoni għall-isfidi tat-tranżizzjoni spjegati fil-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta, li jenħtieġ li jiġu indirizzati. L-ammonti li jridu jiġu ttrasferiti jenħtieġ li jingħataw mir-riżorsi tal-kategoriji tar-reġjuni fejn ikunu jinsabu t-territorji li jkunu ġew identifikati fil-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta. Minħabba dawn l-arranġamenti speċifiċi dwar l-użu tar-riżorsi tal-JTF, fir-rigward tal-għamla tar-riżorsi tal-JTF jenħtieġ li japplika biss il-mekkaniżmu ta’ trasferiment speċifiku. Barra minn hekk, jenħtieġ li jiġi ċċarat li fir-rigward tal-JTF u tar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ li jiġu ttrasferiti lejn il-JTF, li jsiru wkoll appoġġ mill-JTF, japplikaw biss id-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament u tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF] La r-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-FEŻR/FK] u lanqas ir-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar l-FSE+] ma jenħtieġ li japplikaw għall-appoġġ komplementari. Għaldaqstant, ir-riżorsi tal-FEŻR li jiġu ttrasferiti bħala appoġġ kumplementari għall-JTF jenħtieġ li jiġu esklużi mill-bażi tal-ikkalkolar tar-rekwiżiti tal-konċentrazzjoni tematika stipulati fl-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-FEŻR/FK] u mill-bażi tal-ikkalkolar tal-allokazzjonijiet minimi għal żvilupp urban sostenibbli kif hu stipulat fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-FEŻR/FK]. L-istess japplika għar-riżorsi tal-FSE + li jiġu ttrasferiti bħala appoġġ komplementari għall-JTF fir-rigward tal-rekwiżiti tal-konċentrazzjoni tematika stipulati fl-Artikolu 7 tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar l-FSE+].”;

(6)    il-premessa (27) tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“(27) L-Istat Membru jenħtieġ li jwaqqaf kumitati ta’ monitoraġġ biex tiġi eżaminata l-prestazzjoni tal-programmi. Fir-rigward tal-FEŻR, tal-FSE+ u tal-Fond ta’ Koeżjoni, jenħtieġ li r-rapporti annwali ta’ implimentazzjoni jiġu ssostitwiti minn djalogu ta’ politika strutturat annwali bbażat fuq l-aħħar informazzjoni u data dwar l-implimentazzjoni tal-programmi li jkunu saru disponibbli mill-Istat Membru. Il-laqgħa ta’ rieżami annwali jenħtieġ li tiġi organizzata wkoll għall-programmi li jkopru l-JTF.”;

(7)    il-premessa (39) tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“(39) Bl-iskop li jittejbu l-kumplementaritajiet u tiġi ssimplifikata l-implimentazzjoni, jenħtieġ li jkun possibbli li l-appoġġ mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-JTF u mill-FEŻR jitlaqqa’ ma’ appoġġ mill-FSE+ fi programmi konġunti taħt il-mira Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.”;

(8)    L-Artikolu 1 jiġi emendat kif ġej:

(a)il-paragrafu 1 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“1. Dan ir-Regolament jistipula:

(a)regoli finanzjarji għall-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (“FEŻR”), għall-Fond Soċjali Ewropew Plus (“FSE+”), għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (“JTF”), għall-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (“FEMS”), għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni (“AMIF”), għall-Fond għas-Sigurtà Interna (“FSI”) u għall-Istrument ta’ Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi (“BMVI”) (“il-Fondi”);

(b)dispożizzjonijiet komuni għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni, għall-JTF u għall-FEMS.”;

(b)fil-paragrafu 6 jiddaħħal il-punt (h) li ġej:

“(h) ir-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF] (ir-“Regolament dwar il-JTF”)(*).

(*) ĠU L , , p. .”;

(9)    L-Artikolu 4 jiġi emendat kif ġej:

(a)fil-paragrafu 1, jiżdiedu s-subparagrafi li ġejjin:

“Il-JTF għandu jappoġġa l-objettiv speċifiku li r-reġjuni u n-nies jitpoġġew f’pożizzjoni li jindirizzaw l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima”.

L-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ma għandux japplika għar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ li jiġu ttrasferiti lejn il-JTF skont l-Artikolu 21a.”;

(b)il-paragrafu 2 għandu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“2. Il-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-JTF għandhom jikkontribwixxu għall-azzjonijiet tal-Unjoni u jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha f’konformità mal-Artikolu 174 TFUE billi jkollhom l-għanijiet li ġejjin:

(a)Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi fl-Istati Membri u r-reġjuni, li jridu jiġu appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF; kif ukoll

(b)kooperazzjoni territorjali Ewropea (Interreg), li trid tiġi appoġġata mill-FEŻR.”;

(c)fil-paragrafu 3, l-ewwel sentenza tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“Fil-każ tal-FEŻR, tal-FSE+, tal-Fond ta’ Koeżjoni u tal-JTF, għandhom ikunu attribwiti ponderazzjonijiet għad-dimensjonijiet u għall-kodiċijiet għat-tipi ta’ interventi stabbiliti fl-Anness I.”;

(10)    L-Artikolu 8 jiġi emendat kif ġej:

(a)il-punt (a) jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“(a) l-għanijiet tal-politika magħżula u l-objettiv speċifiku tal-JTF li jindikaw liema huma l-Fondi u l-programmi li bihom se jinkisbu u ġustifikazzjoni għalihom, u meta rilevanti, ġustifikazzjoni għall-użu tal-modalità eżekuttiva ta’ InvestEU, filwaqt li jitqiesu rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżi;”;

(b)fil-punt (b), il-parti introduttorja tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“(b) għal kull waħda mill-għanijiet tal-politika magħżula msemmija fil-punt (a) u l-objettiv speċifiku tal-JTF;”;

(c)il-punt (c) jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“(c) l-allokazzjoni finanzjarja preliminari minn kull wieħed mill-Fondi skont l-objettiv tal-politika fil-livell nazzjonali, b’rispett għar-regoli speċifiċi għall-Fondi dwar il-konċentrazzjoni tematika u l-allokazzjoni finanzjarja preliminari għall-objettiv speċifiku tal-JTF fosthom kwalunkwe riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ li jridu jiġu ttrasferiti lejn il-JTF b’konformità mal-Artikolu 21a;”;

(11)    L-Artikolu 10 jiġi emendat kif ġej:

(a)it-titolu tal-Artikolu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

Artikolu 10    
L-użu tal-FEŻR, l-FSE+, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-JTF u l-FEMS eżegwiti bis-saħħa ta’ InvestEU”;

(b)fil-paragrafu 1, l-ewwel sentenza tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“1. Fil-Ftehim ta’ Sħubija jew fit-talba għal emenda ta’ programm l-Istati Membri jistgħu jallokaw l-ammont tal-FEŻR, tal-FSE+, tal-Fond ta’ Koeżjoni, tal-JTF u tal-FEMS li jrid jingħata f’kontribuzzjonijiet lil InvestEU u jiġi eżegwit bis-saħħa tal-garanziji baġitarji.”;

(12)    fl-Artikolu 11, il-paragrafu 7 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“7. L-Anness IV ma għandux japplika għall-programmi appoġġati mill-FEMS.

“Lanqas l-Anness IV ma għandu japplika għall-prijoritajiet appoġġati mill-JTF u għar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ li jiġu ttrasferiti lejn il-JTF skont l-Artikolu 21a. ”;

(13)    fl-Artikolu 14, il-paragrafu 1 jiġi emendat kif ġej:

(a)il-parti introduttorja tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

“1. Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF, l-Istat Membru għandu jagħmel rieżami ta’ kull programm, filwaqt li jqis l-elementi li ġejjin:”;

(b)jiddaħħal il-punt (e) li ġej:

“ (e) barra minn hekk, fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-JTF, il-valutazzjoni mwettqa mill-Kummissjoni, b’konformità mal-punt (b) tal-Artikolu 29(1) tar-Regolament (UE) 2018/1999(*).

(*) Ir-Regolament (UE) 2018/1999 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija u tal-Azzjoni Klimatika, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 663/2009 u (KE) Nru 715/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi 94/22/KE, 98/70/KE, 2009/31/KE, 2010/31/UE, 2012/27/UE u 2013/30/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kunsill 2009/119/KE u (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.";

(14)    L-Artikolu 17 jiġi emendat kif ġej:

(a)il-paragrafu 1 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“1. Kull programm għandu jistabbilixxi strateġija għall-kontribuzzjoni tal-programm għall-objettivi tal-politika jew għall-objettiv speċifiku tal-JTF u għall-komunikazzjoni tar-riżultati tiegħu.”;

(b)fil-paragrafu 2, l-ewwel subparagrafu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“2. Programm għandu jkun magħmul minn prijoritajiet. Kull prijorità għandha tikkorrispondi għal objettiv uniku jew għall-objettiv speċifiku tal-JTF jew għall-assistenza teknika. Prijorità li tikkorrispondi għal objettiv tal-politika għandha tkun magħmula minn objettiv speċifiku wieħed jew aktar. Aktar minn prijorità waħda tista’ tikkorrispondi għall-istess objettiv tal-politika jew għall-objettiv speċifiku tal-JTF.”;

(c)il-paragrafu 3 jiġi emendat kif ġej:

(i)fil-punt (a), jiżdied il-punt (viii) li ġej:

“ (viii)barra minn hekk, fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-JTF, l-isfidi marbuta mat-tranżizzjoni li jiġu identifikati fil-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta kif stipulat fl-Artikolu [7] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF];”;

(ii)il-punt (d) jiġi emendat kif ġej:

-il-punt (i) jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“(i)it-tipi ta’ azzjonijiet relatati, fosthom lista ta’ operazzjonijiet ta’ importanza strateġika ppjanati, u l-kontribuzzjoni li mistennija jagħtu għal dawk l-objettivi strateġiċi, għall-istrateġiji makroreġjonali, għall-istrateġiji tal-baċiri tal-baħar, u għall-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta kif stipulat fl-Artikolu [7] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF] appoġġati mill-JTF, fejn ikun xieraq;”;

-jiżdied il-punt (viii) li ġej:

“(viii) barra minn hekk, fir-rigward tal-objettiv speċifiku għall-JTF, il-ġustifikazzjoni għall-ammonti ttrasferiti rispettivament mir-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ b’konformità mal-Artikolu 21a, kif ukoll it-tqassim tagħhom skont il-kategorija tar-reġjuni, li jirrifletti t-tipi tal-interventi ppjanati skont il-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta stipulati fl-Artikolu [7] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF];”; ”;

(iii)fil-punt (f), il-punt (i) jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“(i) tabella li tispeċifika l-allokazzjonijiet finanzjarji totali għal kull wieħed mill-Fondi u għal kull kategorija ta’ reġjun għal perjodu ta’ programmazzjoni kollu u skont is-sena, inkluż kull ammont trasferit skont l-Artikolu 21 jew l-Artikolu 21a; ”;

(d)il-paragrafu 6 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“(6) Għall-programmi tal-FEŻR, tal-FSE+, tal-Fond ta’ Koeżjoni u tal-JTF ippreżentati b’konformità mal-Artikolu 16, it-tabella msemmija fil-paragrafu (3)(f)(ii) għandha tinkludi l-ammonti għas-snin mill-2021 sal-2025 biss.”;

(e)jiżdied il-paragrafu 8 li ġej:

“8. Fir-rigward tal-programmi tal-JTF, l-Istati Membri għandhom jippreżentaw lill-Kummissjoni l-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta b’konformità mal-Artikolu [7] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF] bħala parti mill-programm jew minn talba biex jiġi emendat.”;

(15)    fil-paragrafu 5 tal-Artikolu 19, l-ewwel subparagrafu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“5. Matul il-perjodu ta’ programmazzjoni, l-Istat Membru jista’ jittrasferixxi ammont sa massimu ta’ 5 % tal-allokazzjoni inizjali ta’ prijorità u mhux aktar minn 3 % tal-baġit tal-programm lejn prijorità oħra tal-istess Fond tal-istess programm. Għall-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+ u mill-JTF, it-trasferiment għandu jikkonċerna biss l-allokazzjonijiet għall-istess kategorija ta’ reġjuni.”;

(16)    L-Artikolu 20 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

Artikolu 20
Appoġġ konġunt mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-JTF u mill-Fond ta’ Koeżjoni

1.    Il-FEŻR, il-FSE+, il-JTF u l-Fond ta’ Koeżjoni jistgħu jipprovdu appoġġ b’mod konġunt għall-programmi taħt il-mira Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi.

2.    Il-FEŻR u l-FSE+ jistgħu jiffinanzjaw, b’mod kumplementari u suġġett għal limitu ta’ 10 % ta’ appoġġ minn dawk il-Fondi għal kull prijorità ta’ programm, l-operazzjoni kollha jew parti minnha li l-ispejjeż tagħha jkunu eliġibbli għal appoġġ mill-Fond l-ieħor abbażi tar-regoli ta’ eliġibbiltà applikati għal dak il-Fond, dment li tali spejjeż ikunu meħtieġa għall-implimentazzjoni. Dik l-għażla ma għandhiex tapplika għar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ li jiġu ttrasferiti lejn il-JTF skont l-Artikolu 21a.”;

(17)    fl-Artikolu 21, jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:

“6. Ir-riżorsi tal-JTF, fosthom ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR u l-FSE+ b’konformità mal-Artikolu 21a, ma għandhomx ikunu trasferibbli lejn Fondi jew strumenti oħrajn skont il-paragrafi minn 1 sa 5.

Il-JTF ma għandux jirċievi trasferimenti b’konformità mal-paragrafi minn 1 sa 5.

It-trasferiment tar-riżorsi mill-FEŻR u l-FSE+ lejn il-JTF b’konformità mal-Artikolu 21a għandu jiġi eskluż abbażi tal-ikkalkolar għall-finijiet tal-limitu massimu ta’ 5 % stabbilit fil-paragrafu 1. ”;

(18)    jiddaħħal l-Artikolu 21 a li ġej:

Artikolu 21a    
Trasferiment ta’ riżorsi mill-FEŻR u mill-FSE+ lejn il-JTF

1.L-ammont ta’ riżorsi disponibbli għall-JTF taħt l-għan tal-Investiment għall-impjiegi u t-tkabbir b’konformità mal-Artikolu [3] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF], għandu jiġi kkumplimentat bir-riżorsi mill-FEŻR, mill-FSE+ jew minn riżorsi mit-tnejn li huma, tal-kategorija tar-reġjuni fejn ikun jinsab it-territorju kkonċernat. L-ammont totali tar-riżorsi mill-FEŻR u mill-FSE+ li jiġi ttrasferit lejn il-JTF għandu jkun tal-anqas darba u nofs daqs l-ammont ta’ appoġġ mill-JTF, iżda ma għandux jaqbeż tliet darbiet l-ammont ta’ dak l-appoġġ. Ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR jew mill-FSE+ fl-ebda każ ma għandhom jaqbżu l-20 % tal-allokazzjoni rispettiva mill-FEŻR u mill-FSE+ lill-Istat Membru kkonċernat.

It-trasferimenti rispettivi mir-riżorsi tal-FEŻR u mill-FSE+ lejn il-prijorità jew il-prijoritajiet appoġġati mill-JTF għandhom jirreflettu t-tipi tal-interventi b’konformità mal-informazzjoni stabbilita fil-programm skont il-punt (viii) tal-Artikolu 17(3)(d). Tali trasferimenti għandhom jitqiesu definittivi.

2.Ir-riżorsi tal-JTF, fosthom ir-riżorsi ttrasferiti mill-FEŻR u l-FSE+, għandhom jiġu implimentati skont ir-regoli stipulati f’dan ir-Regolament u fir-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF]. Ir-regoli stipulati fir-Regolament (UE) [ir-Regolament FEŻR/FK] u fir-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar l-FSE+] ma għandhomx japplikaw għar-riżorsi tal-FEŻR u tal-FSE+ ttrasferiti b’konformità mal-paragrafu 1.”;

(19)    fl-Artikolu 25, il-paragrafu 1 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“1. Il-FEŻR, l-FSE+, il-JTF u l-FEMS jistgħu jappoġġaw żvilupp lokali mmexxi mill-komunità.”;

(20)    fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 31, jiddaħħal il-punt (e) li ġej:

“(e) għall-appoġġ tal-JTF: 3,25%.”;

(21)    fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 35, il-punt (b) jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“(b) ir-rapport annwali dwar il-prestazzjoni għall-programmi appoġġati mill-FEMS, mill-AMF, mill-ISF u mill-BMVI, u r-rapport finali dwar il-prestazzjoni tal-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF;”;

(22)    fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 36, l-ewwel subparagrafu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“3. Fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF, l-Istat Membru għandu, mhux aktar tard minn xahar qabel il-laqgħa annwali ta’ rieżami, jipprovdi lill-Kummissjoni bl-informazzjoni dwar l-elementi elenkati fl-Artikolu 35(1).”;

(23)    fl-Artikolu 38, il-paragrafu 1 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“1. Fir-rigward tal-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF, kull awtorità ta’ ġestjoni għandha tissottometti rapport finali dwar il-prestazzjoni tal-programm lill-Kummissjoni sal-15 ta’ Frar 2031.”;

(24)    fil-punt (c) tal-Artikolu 45(1), il-punt (ii) jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“(ii) l-operazzjonijiet appoġġati mill-FSE+, mill-JTF, mill-FEMS, mill-ISF, mill-AMIF u mill-BMVI, li l-ispiża totali tagħhom taqbeż il-EUR 100 000;”;

(25)    fil-paragrafu 1 tal-Artikolu 48, it-tieni subparagrafu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Jekk l-ispiża totali ta’ operazzjoni ma tkunx taqbeż l-EUR 200 000, il-kontribuzzjoni provduta lill-benefiċjarju mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-JTF, mill-AMIF, mill-ISF u mill-BMVI għandha tieħu l-forma ta’ kostijiet unitarji, somom f’daqqa jew ta’ rati fissi, għajr għal dawk l-operazzjonijiet li għalihom l-appoġġ jikkostitwixxi għajnuna mill-Istat. Jekk jintuża finanzjament b’rata fissa, huma biss il-kategoriji tal-ispiża li għalihom tapplika r-rata fissa li jistgħu jkunu rimborżati skont il-punt (a) tal-ewwel subparagrafu.”;

(26)    fl-Artikolu 51, il-paragrafu 2 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“2. Fir-rigward tal-operazzjonijiet appoġġati mill-AMIF, l-FSI, il-BMVI, l-FSE+, il-JTF u l-FEŻR, is-salarji u l-allokazzjonijiet imħallsin lill-parteċipanti għandhom jitqiesu bħala spiża eliġibbli addizzjonali mhux inkluż fir-rata fissa.”;

(27)    L-Artikolu 57 jiġi emendat kif ġej:

(a)fil-paragrafu 3 jiżdied is-subparagrafu li ġej:

“Fir-rigward tal-JTF, in-nefqa relatata mal-operazzjonijiet għandha tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-pjan territorjali għal tranżizzjoni ġusta rilevanti stabbilit b’konformità mal-Artikolu [7] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF].”;

(b)fil-paragrafu 7, it-tieni subparagrafu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Fir-rigward tal-FEŻR, il-Fond ta’ Koeżjoni u l-JTF, dan għandu jkun il-każ fejn tip ġdid ta’ intervent imsemmi fit-Tabella 1 tal-Anness I jew, għall-AMIF, l-ISF u l-BMVI, fir-Regolamenti speċifiċi għall-Fond tiżdied fil-programm.”;

(28)    fl-Artikolu 59, il-paragrafu 2 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“2. L-operazzjonijiet appoġġati mill-FSE+ jew mill-JTF b’konformità mal-[punti (h), (i) u (j) tal-Artikolu [4(2)]] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF] għandhom jirrimborżaw l-appoġġ meta jkunu suġġetti għal obbligu għaż-żamma tal-investiment skont ir-regoli dwar l-għajnuna mill-Istat.”;

(29)    fil-paragrafu 2 tal-Artikolu 73, it-tieni subparagrafu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Il-kampjun statistiku jista’ jkopri programm wieħed jew aktar li jirċievu l-appoġġ mill-FEŻR, mill-Fond ta’ Koeżjoni, mill-JTF u mill-FSE + u, fejn xieraq, suġġett għall-istratifikazzjoni, il-perjodu ta’ programmazzjoni wieħed jew aktar skont il-ġudizzju professjonali tal-awtorità tal-awditjar.”;

(30)    fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 74, l-ewwel subparagrafu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“3. L-operazzjonijiet li n-nefqa totali eliġibbli għalihom ma taqbiżx l-EUR 400 000 għall-FEŻR u l-Fond ta’ Koeżjoni, EUR 300 000 għall-FSE+ u l-JTF jew EUR 200 000 għall-FEMS, l-AMIF, l-ISF u l-BMVI, ma għandhomx ikunu suġġetti għal aktar minn awditu wieħed mill-awtorità tal-awditjar jew mill-Kummissjoni qabel il-preżentazzjoni tal-kontijiet għas-sena ta’ kontabbiltà li fiha tkun tlestiet l-operazzjoni.”;

(31)    fl-Artikolu 96, il-paragrafu 5 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“5. Fir-rigward tas-sena kontabilistika finali, il-Kummissjoni għandha tħallas jew tirkupra l-bilanċ annwali tal-kontijiet tal-programmi appoġġati mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-JTF u mill-Fond ta’ Koeżjoni mhux aktar tard minn xahrejn mid-data tal-aċċettazzjoni tar-rapport finali dwar il-prestazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 38.”;

(32)    fl-Artikolu 98, jiżdied il-paragrafu 6 li ġej:

“6. Ir-regoli speċifiċi għall-Fondi fir-rigward tal-JTF jistgħu jistipulaw bażijiet speċifiċi għall-korrezzjonijiet finanzjarji mill-Kummissjoni marbuta man-nuqqas ta’ lħuq tal-miri stabbiliti għall-JTF.”;

(33)    fl-Artikolu 99, il-paragrafu 3 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“3. Il-parti tal-impenji li tkun għadha miftuħa fil-31 ta’ Diċembru 2029 għandha tiġi diżimpenjata jekk il-pakkett ta’ aċċertament u r-rapport finali dwar il-prestazzjoni tal-programmi appoġġati mill-FSE+, mill-FEŻR, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-JTF ikunu għadhom ma ġewx ippreżentati lill-Kummissjoni sal-jum tal-iskadenza stipulat fl-Artikolu 38(1).”;

(34)    fil-paragrafu 3 tal-Artikolu 106 jiddaħħal is-subparagrafu li ġej:

“Ir-rata ta’ kofinanzjament għall-prijorità appoġġata mill-JTF ma għandhiex tkun ogħla mir-rati ta’ kofinanzjament stipulati fil-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu applikabbli għar-reġjun fejn ikun jinsab it-territorju jew it-territorji identifikati fil-pjanijiet territorjali għal tranżizzjoni ġusta b’konformità mal-Artikolu [7] tar-Regolament (UE) [ir-Regolament dwar il-JTF].”;

(35) L-Annessi I, II, III u IV jiġu emendati skont l-Anness ta’ din id-Deċiżjoni.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew    Għall-Kunsill

Il-President    Il-President

(1)    Pjaneta Nadif għall-kulħadd Viżjoni strateġika Ewropea fit-tul għal ekonomija għanja, moderna, kompetittiva u newtrali għall-klima”, Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Bank Ewropew tal-Investiment - COM(2018) 773 final.
(2)    Ara COM(2019) 640 final.
(3)    COM(2018) 375 final.

Brussell, 14.1.2020

COM(2020) 23 final

ANNESS

tal-

Proposta emendata għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistipula dispożizzjonijiet komuni dwar il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew Plus, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta u l-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u r-regoli finanzjarji għalihom u għall-Fond għall-Ażil u l-Migrazzjoni, il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-Istrument għall-Ġestjoni tal-Fruntieri u tal-Viżi


ANNESS

L-Annessi I, II, V u VII tal-proposta tal-Kummissjoni COM(2018) 375 jiġu emendati kif ġej:

ANNESS I

(1) It-titolu jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“Id-dimensjonijiet u l-kodiċi għat-tipi ta’ intervent għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-Fond ta’ Koeżjoni u għall-JTF - l-Artikolu 17(5)”

(2) In-nota f’qiegħ il-paġna tiżdied mat-titolu tat-Tabella 1:

* Għall-objettiv speċifiku “li r-reġjuni u n-nies jitpoġġew f’sitwazzjoni li jindirizzaw l-impatti soċjali, ekonomiċi u ambjentali tat-tranżizzjoni lejn ekonomija newtrali għall-klima” appoġġat mill-JTF, l-oqsma ta’ intervent u l-objettivi tal-politika jistgħu jintużaw sakemm dawn ikunu konsistenti mal-Artikoli [4] u [5] tar-Regolament (UE) [ir-regolament il-ġdid tal-JTF] u jkunu jikkonformaw mal-pjan territorjali għal tranżizzjoni ġusta rilevanti” Għal dan l-objettiv speċifiku, il-koeffiċjent għall-ikkalkolar tal-appoġġ għall-objettivi tat-tibdil fil-klima fir-rigward tal-oqsma kollha ta’ intervent li jintużaw huwa ta’ 100 %.”

ANNESS II

(1)    Il-punt 1 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“1. Għażla tal-objettivi tal-politika u l-objettiv speċifiku tal-JTF, jekk tapplika

Referenza: L-Artikolu 8(a), RDK, l-Artikolu 3 tar-Regolamenti dwar l-AMIF, l-FSI u l-BMVI

Tabella 1: Għażla tal-objettiv tal-politika (u l-objettiv speċifiku tal-JTF) b’ġustifikazzjoni

Objettiv magħżul

Programm

Fond

Ġustifikazzjoni għal għażla ta’ objettiv tal-politika (jew objettiv speċifiku tal-JTF)

[3 500 għal kull objettiv](2)    Il-punt 5 jiġi ssostitwit b’dan li ġej:

“5. Allokazzjoni finanzjarja preliminari skont l-objettiv tal-politika u l-objettiv speċifiku tal-JTF

Referenza: L-Artikolu 68(8) (c) tal-RDK

Tabella 4: Allokazzjoni finanzjarja preliminari mill-FEŻR, mill-FSE+, mill-JTF, mill-FK u mill-FEMS skont l-objettiv tal-politika*

Politika/objettiv speċifiku tal-JTF

FEŻR

FSE+

JTF

Fond ta’ Koeżjoni

FEMS

Totali

Objettiv tal-politika 1

Objettiv tal-politika 2

Objettiv tal-politika 3

Objettiv tal-politika 4

Objettiv tal-politika 5

JTF objettiv speċifiku**

Assistenza teknika

Allokazzjoni għall-2026–2027

Totali

*Objettiv tal-politika u l-objettiv speċifiku tal-JTF skont l-Artikolu 4(1), RDK. Għall-FEŻR, l-FSE+, il-FK u l-JTF għas-snin 2021-2025; għall-FEMS għall-2021-2027.

**F’din ir-ringiela inkludi l-appoġġ komplementari mill-FEŻR u l-FSE+ li se jiġu ttrasferiti lejn il-JTF.”(3)    Taħt il-punt 6(c), it-Tabella 6 tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

Tabella 6. Lista ta’ programmi b’allokazzjonijiet finanzjarji preliminari*

Titolu [255]

Fond

Kategorija tar-reġjuni

Kontribuzzjoni tal-UE

Kontribuzzjoni nazzjonali**

Totali

Programm 1

FEŻR

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Programm 1

FK

Programm 1

FSE+

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Programm 1

JTF – allokazzjoni***

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Programm 1

Appoġġ komplementari mill-JTF – FSE+ li se jiġi ttrasferit lejn il-JTF

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Programm 1

Appoġġ komplementari mill-FEŻR – FSE+ li se jiġi ttrasferit lejn il-JTF

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Totali

FEŻR, FK, FSE+, JTF

Programm 2

FEMS

Programm 3

AMIF

Programm 4

FSI

Programm 5

BMVI

Totali

Il-fondi kollha

*Objettiv tal-politika u l-objettiv speċifiku tal-JTF skont l-Artikolu 4(1), RDK. Għall-FEŻR, l-FSE+, il-FK u l-JTF għas-snin 2021-2025; għall-FEMS għall-2021-2027.

**B’konformità mal-Artikolu 106(2) dwar id-determinazzjoni tar-rati ta’ kofinanzjament

*** L-allokazzjoni preliminari prevista għall-JTF – li tindika b’mod separat l-allokazzjoni oriġinali tal-JTF u l-appoġġ komplementari mill-FSE+ u mill-FEŻR għall-kategoriji ta’ reġjuni kkonċernati, jekk ikunu diġà magħrufa.ANNESS V

(1)    It-titolu u l-ewwel tabella jiġu ssostitwiti kif ġej:

Mudell għall-programmi appoġġati mill-FEŻR (il-mira tal-Investiment għall-Impjiegi u t-Tkabbir), mill-FSE+, mill-JTF, mill-Fond ta’ Koeżjoni u mill-FEMS – l-Artikolu 16(3)

CCI

Titolu bl-Ingliż

[255 karattru*]

Titolu bil-lingwa/i nazzjonali

[255]

Verżjoni

L-ewwel sena

[4]

L-aħħar sena

[4]

Eliġibbli minn

Eliġibbli sa

Numru tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Data tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni

Numru tad-deċiżjoni ta’ emenda tal-Istat Membru

Data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni ta’ emenda tal-Istat Membru

Trasferiment mhux sostanzjali (art. 19.5)

Iva/Le

Reġjuni NUTS koperti mill-programm (mhux applikabbli għall-FEMS)

Fond ikkonċernat

FEŻR

Fond ta’ Koeżjoni

FSE+

JTF

FEMS

* In-numri fil-parentesi kwadri jirreferu għan-numru ta’ karattri.(2)    Taħt il-punt 2, it-Tabella 1 T tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

ID

Titolu [300]

TA

Il-bażi għall-kalkolu

Fond

Kategorija tar-reġjun appoġġat

Objettiv Speċifiku magħżul

1

Prijorità 1

Le

FEŻR

Aktar żviluppati

SO 1

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

SO 2

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Aktar żviluppati

SO 3

2

Prijorità 2

Le

FSE+

Aktar żviluppati

SO 4

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

SO 5

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

3

Prijorità 3

Le

FK

Mhux applikabbli

SO 6

4

Prijorità 4

Le

JTF*

Aktar żviluppati

SO JTF

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

5

Prijorità tal-assistenza teknika

Iva

Mhux applikabbli

..

Prijorità speċifika għall-impjiegi taż-żgħażagħ)

Le

FSE+

..

Prijorità speċifika għas-CSRs

Le

FSE+

..

Prijorità speċifika għal Azzjonijiet innovattivi

Le

FSE+

SO 8

Prijorità speċifika għall-Privazzjoni materjali

Le

FSE+

SO 9

* Din tinkludi l-allokazzjoni tal-JTF u l-appoġġ komplementari ttrasferit mill-FERŻ u l-FSE+.(3)    Taħt il-punt 3.A, it-Tabella 15 tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

Kategorija ta’ reġjun

Perjodu 1

Perjodu 2

Perjodu 3

Perjodu 4

Perjodu 5

Ammont

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)=(a)+(b)+(c)+(d)+(e))

FEŻR

Aktar żviluppati

Anqas żviluppati

Tranżizzjoni

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

FSE+

Aktar żviluppati

Anqas żviluppati

Tranżizzjoni

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

JTF*

Aktar żviluppati

Anqas żviluppati

Tranżizzjoni

FK

FEMS

Totali

* L-allokazzjoni inizjali tal-JTF (mingħajr it-trasferiment ta’ riżorsi komplementari) fil-limiti stipulati fl-Artikolu 21.(4)    Taħt il-punt 3.A, tiddaħħal Tabella 18 ġdida:

“Tabella 18: Allokazzjoni inizjali mill-JTF għall-programm1

Referenza: Artikolu 21 a

Allokazzjoni inizjali mill-JTF għall-programm* għal kull kategorija ta’ reġjun

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Allokazzjoni inizjali mill-JTF fil-programm*

* Programm b’allokazzjoni mill-JTF.

1 Meta l-JTF jkun il-“fond ikkonċernat” (data bażika dwar il-programm, p.1 tal-mudell tal-programm).”

(5)    Taħt il-punt 3.A, tiddaħħal kaxxa li tista’ tiġi mmarkata, wara t-Tabella 18:

“It-trasferiment obbligatorju ta’ riżorsi mill-FERŻ u mill-FSE+ bħala appoġġ komplementari għall-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta2

Trasferiment lejn il-JTF

Tikkonċerna trasferimenti interni fil-programm b’allokazzjoni mill-JTF (Tabella 18A)

Dwar trasferimenti minn programmi oħrajn lejn il-programm b’allokazzjoni mill-JTF (Tabella 18B)

Mhux applikabbli (jiġifieri l-ebda appoġġ mill-JTF għall-programm)

2Fil-każ li programm appoġġat mill-JTF jirċievi appoġġ komplementari (ara l-Artikolu 21a) fi ħdan il-programm u minn programmi oħrajn ikunu jridu jimtlew iż-żewġ Tabelli 18A u 18B.(6)    Taħt il-punt 3.A, tiddaħħal Tabella 18A ġdida:

“Tabella 18 A: It-trasferiment ta’ riżorsi mill-FEŻR u l-FSE+ lejn il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) fi ħdan il-programm

Allokazzjoni mill-JTF fil-programm* għal kull kategorija ta’ reġjun

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Trasferiment fil-programm * (appoġġ komplementari) għal kull kategorija ta’ reġjun

FEŻR

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

FSE+

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Totali

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

* Programm b’allokazzjoni mill-JTF.”

 (7)    Taħt il-punt 3.A, tiddaħħal Tabella 18B ġdida:

“Tabella 18 B: It-trasferiment ta’ riżorsi mill-FEŻR u l-FSE+ minn programm(i) oħra lejn il-Fond għal Tranżizzjoni Ġusta (JTF) f’dan il-programm

Appoġġ komplementari lill-JTF f’dan il-programm (numru CCI)* għal kull kategorija ta’ reġjun

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Trasferiment(i) minn programm(i) ieħor/oħra ** għal kull kategorija ta’ reġjun

Programm 1 (Numru tas-CCI)

FEŻR

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

FSE+

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Programm 2 (Numru tas-CCI)

Programm 3 (Numru tas-CCI)

Total tal-FEŻR

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Total tal-FSE+

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-aktar imbiegħda

Totali

* programm b’allokazzjoni mill-JTF li jirċievi appoġġ komplementari mill-FEŻR u l-FSE+.

** programm li jipprovdi appoġġ komplementari mill-(sors) tal-FWŻR u FSE+.”

Ġustifikazzjoni għat-trasferiment obbligatorju mill-FEŻR u l-FSE+ ibbażat fuq it-tipi ta’ interventi ppjanati – l-Artikolu 17(3)(d)(viii)

Kaxxa tat-test [3 000]

(8)    Taħt il-punt 3.1, it-Tabella 10 tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

Tabella 10: Approprjazzjonijiet finanzjarji skont is-sena

Fond

Kategorija ta’ reġjun

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Totali

FEŻR*

Anqas żviluppati

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Totali

FSE+*

Anqas żviluppati

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Totali

JTF**

Anqas żviluppati

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Totali

Fond ta’ Koeżjoni

Mhux applikabbli

FEMS

Mhux applikabbli

Totali

* Ammonti wara t-trasferiment obbligatorju jiġifieri jekk it-trasferiment obbligatorju mill-FEŻR u l-FSE+ jsir minn dan il-programm, l-ammonti mill-FEŻR u l-FSE+ ma jinkludux l-ammonti ttrasferiti.

** Indika r-riżorsi totali tal-JTF b’riżultat tat-Tabella 18 (jiġifieri l-allokazzjoni tal-JTF u l-appoġġ komplementari ttrasferiti mill-FEŻR u l-FSE+).

(9)    Il-punt 3.2 jiġi ssostitwit kif ġej:

3.2. Approprjazzjonijiet finanzjarji totali skont il-fond u l-kofinanzjament nazzjonali *

Referenza: Artikolu 17(3(f)(ii), Artikolu 17(6)

Għall-mira Investimenti għat-Tkabbir u l-Impjiegi:

Tabella 11: Approprjazzjonijiet finanzjarji totali skont il-fond u kofinanzjament nazzjonali

Politika/objettiv tal-JTF jew AT (assistenza teknika)

Prijorità

Bażi għall-kalkolu tal-appoġġ tal-UE (total jew pubblika)

Fond

Kategorija ta’ reġjun**

Kontribuzzjoni tal-UE

Kontribuzzjoni nazzjonali

Tqassim indikattiv tal-kontribuzzjoni nazzjonali

Totali

Rata ta’ kofinanzjament

pubblika

privata

(a)

(b)=(c)+(d)

(c)

(d)

(e)=(a)+ (b)***

(f)=(a)/(e)***

Prijorità 1

P/T

FEŻR

Anqas żviluppati

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

L-allokazzjoni speċjali għal reġjuni l-iktar imbiegħda jew reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Prijorità 2

FSE+

Anqas żviluppati

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Reġjuni l-iktar imbiegħda jew reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Prijorità 3

JTF****

Anqas żviluppati

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Prijorità 4

FK

TA

TA Art. 29 RDK

FEŻR jew FSE+ jew FK jew JTF

TA Art. 30 RDK

FEŻR jew FSE+ jew FK jew JTF

Total tal-FEŻR

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

L-allokazzjoni speċjali għal reġjuni l-iktar imbiegħda jew reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Total tal-FSE+

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Reġjuni l-iktar imbiegħda jew reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

Total tal-JTF

Aktar żviluppati

Tranżizzjoni

Anqas żviluppati

Total tal-FK

Mhux applikabbli

Total ta’ kollox

* Qabel ir-rieżami ta’ nofs it-terminu fl-2025 għall-FEŻR, għall-FSE+, għall-FK u għall-JTF, l-approprjazzjonijiet finanzjarji għas-snin 2021 sa 2025 biss.

**Għall-FEŻR: Anqas żviluppat, tranżizzjoni, aktar żviluppat, u, fejn applikabbli allokazzjoni speċjali għal reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa. Għall-FSE+: Anqas żviluppat, tranżizzjoni, aktar żviluppat, u, fejn applikabbli allokazzjoni addizzjonali għal reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa. Għall-FK: mhux applikabbli. Għal assistenza teknika, l-applikazzjoni ta’ kategoriji ta’ reġjuni tiddependi dwar l-għażla tal-fond.

*** Fejn rilevanti għall-kategoriji kollha tar-reġjuni.

** Indika r-riżorsi totali tal-JTF b’riżultat tat-Tabella 18 (jiġiferi allokazzjoni tal-JTF u l-appoġġ komplementari ttrasferiti mill-FEŻR u l-FSE+).(10)    Taħt il-punt 8, it-Tabella 14 tiġi ssostitwita b’dan li ġej:

Indikazzjoni tal-użu tal-Artikoli 88 u 89 tar-RDK*

Nru ta’ prijorità

Fond

Objettiv speċifiku (mira tal-Impjiegi u t-tkabbir) jew qasam ta’ appoġġ (FEMS)

Użu ta’ rimborż ta’ nefqa eliġibbli bbażata fuq kost unitarju, somma f’daqqa u rati fissi bi prijorità skont l-Artikolu 88 tar-RDK

Prijorità 1

FEŻR

SO 1

SO 2

Prijorità 2

FSE+

SO 3

SO 4

Prijorità 3

FK

SO 5

SO 6

Prijorità 4

JTF

SO JTF

Użu ta’ finanzjament mhux marbut ma’ spejjeż skont l-Artikolu 89 tar-RDK

Prijorità 1

FEŻR

SO 7

SO 8

Prijorità 2

FSE+

SO 9

SO 10

Prijorità 3

FK

SO 11

SO 12

Prijorità 4

JTF

SO JTF

* Informazzjoni sħiħa se tingħata skont il-mudelli annessi mar-RDK.”ANNESS VII

(1)    It-Tabella 1 tiġi ssostitwita kif ġej: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

L-approprjazzjoni finanzjarja tal-prijorità bbażata fuq il-programm

Data kumulattiva dwar il-progress finanzjarju tal-programm

Prijorità

Objettiv speċifiku

Fond

Kategorija ta’ reġjun

Bażi għall-kalkolu tal-kontribuzzjoni tal-Unjoni*

(Kontribuzzjoni totali jew kontribuzzjoni pubblika)

Approprjazzjoni finanzjarja totali

(EUR)

Rata ta’ kofinanzjament

(%)

L-ispiża eliġibbli totali ta’ operazzjonijiet magħżula għall-appoġġ (EUR)

Kontribuzzjoni mill-fondi għal operazzjonijiet magħżula mill-appoġġ (EUR)

Il-proporzjon tal-allokazzjoni totali koperta b’operazzjonijiet magħżula (%)

[kolonna 7/ kolonna 5x 100]

L-ammont totali ta’ nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa fl-operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni

Il-proporzjon tal-allokazzjoni totali koperta minn nefqa eliġibbli mġarrba mill-benefiċjarji u mħallsa f’operazzjonijiet ta’ implimentazzjoni (%)

[kolonna 10 / kolonna 5 x 100]

Għadd ta’ operazzjonijiet magħżula

Kalkolu

Kalkolu

<tip=“S” input=“G”>

<tip=“S” input=“G”>

<tip=“S” input=“G”>

<tip=“S” input=“G”>

<tip=“S” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“M”>

Prijorità 1

SO 1

FEŻR

Prijorità 2

SO 2

FSE+

Prijorità 3

SO 3

Fond ta’ Koeżjoni

Mhux applikabbli

Prijorità 4

SO JTF

JTF*

Totali

FEŻR

Anqas żviluppati

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

FEŻR

Tranżizzjoni

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

FEŻR

Aktar żviluppati

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

FEŻR

L-allokazzjoni speċjali għal reġjuni l-iktar imbiegħda jew reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

FSE+

Anqas żviluppati

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

FSE+

Tranżizzjoni

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

FSE+

Aktar żviluppati

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

FSE+

L-allokazzjoni speċjali għal reġjuni l-iktar imbiegħda jew tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

Fond ta’ Koeżjoni

Mhux applikabbli

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

JTF*

Anqas żviluppati

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

JTF*

Tranżizzjoni

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

Totali

JTF*

Aktar żviluppati

<tip=“N” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“Cu” input=“G”>

<tip=“P” input=“G”>

<tip=“N” input=“G”>

*** Ammonti li jinkludu l-appoġġ komplementari ttrasferit mill-FEŻR u l-FSE+.

(2)    It-Tabella 7 tiġi ssostitwita kif ġej:

Fond

Kategorija ta’ reġjun

Kontribuzzjoni tal-Unjoni

[sena kalendarja kurrenti]

[sena kalendarja sussegwenti]

Jannar - Ottubru

Novembru - Diċembru

Jannar - Diċembru

FEŻR

Anqas żviluppati

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

Tranżizzjoni

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

Aktar żviluppati

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa *

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

ETC

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

FSE+

Anqas żviluppati

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

Tranżizzjoni

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

Aktar żviluppati

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

L-aktar imbiegħda u tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa*

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

JTF**

Anqas żviluppati

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

Tranżizzjoni

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

Aktar żviluppati

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

<tip=“Cu” input=“M”>

FSI

BMVI

       * Din jenħtieġ li turi biss l-allokazzjoni speċifika għar-reġjuni l-aktar imbiegħda/reġjuni tat-tramuntana b’popolazzjoni skarsa.

** Ammonti li jinkludu l-finanzjament komplementari ttrasferit mill-FEŻR u l-FSE+ kif xieraq.