11.1.2021   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 10/30


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ informazzjoni, il-governanza tal-prodotti u l-limiti ta’ pożizzjoni għall-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19”

(COM(2020) 280 final — 2020/0152 (COD))

“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 fir-rigward tal-prospett ta’ Rkupru tal-UE u aġġustamenti mmirati għall-intermedjarji finanzjarji biex jgħinu l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19”

(COM(2020) 281 final — 2020/0155 (COD))

“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2402 li jistabbilixxi qafas ġenerali għat-titolizzazzjoni u li joħloq qafas speċifiku għal titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata biex jgħin l-irkupru mill-pandemija tal-COVID-19”

(COM(2020) 282 final — 2020/0151 (COD))

“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 fir-rigward ta’ aġġustamenti għall-qafas ta’ titolizzazzjoni bħala appoġġ għall-irkupru ekonomiku b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19”

(COM(2020) 283 final — 2020/0156 (COD))

(2021/C 10/05)

Relatur Ġenerali:

Giuseppe GUERINI

Konsultazzjoni

Kunsill tal-Unjoni Ewropea, 27.08.2020 (COM(2020) 281 final, COM(2020) 282 final u COM(2020) 283 final).

Parlament Ewropew, 14.09.2020 (COM(2020) 281 final, COM(2020) 282 final u COM(2020) 283 final).

Kummissjoni Ewropea, 23.09.2020 (COM(2020) 280 final).

Bażi legali

Artikoli 114 u 304 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Sezzjoni kompetenti

Sezzjoni għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja u l-Koeżjoni Ekonomika u Soċjali

Adottata fil-plenarja

29.10.2020

Sessjoni plenarja Nru

555

Riżultat tal-votazzjoni

(favur/kontra/astensjonijiet)

246/0/8

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.

Il-KESE jappoġġja u jaqbel mal-proposti tal-emendi għad-Direttiva dwar ir-regolamentazzjoni tas-swieq finanzjarji li jinsabu fil-pakkett dwar l-irkupru tas-swieq kapitali, li huma s-suġġett ta’ din l-Opinjoni. L-emendi li jinsabu fihom għandhom l-għan li jissemplifikaw b’mod sostanzjali d-dokumentazzjoni u r-rekwiżiti li jirregolaw is-swieq finanzjarji, u b’mod speċifiku d-dispożizzjonijiet tad-Direttiva MiFID II (id-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji). Madankollu, peress li l-pakkett ta’ emendi oriġinarjament kien jinkludi erba’ miżuri ta’ emendi differenti, din l-Opinjoni tqis li huwa xieraq li tiġi eżaminata l-iskema ta’ semplifikazzjoni kollha kemm hi, li hija mfassla mhux biss biex tissemplifika d-Direttiva MiFID II iżda b’mod aktar ġenerali biex tnaqqas il-piż amministrattiv minn fuq l-operaturi bankarji u finanzjarji u b’hekk tillibera r-riżorsi għall-investiment fl-irkupru ekonomiku.

1.2.

Il-KESE japprova l-proposti tal-Kummissjoni u jaqbel mal-għanijiet tal-pakkett ta’ riforma propost minnha. Għandu jsir kull sforz biex ikun hemm innovazzjoni fir-rigward tar-regoli sabiex: i) jiġi ffaċilitat l-investiment fl-ekonomija reali; ii) tingħata preferenza għall-għoti ta’ self lil individwi u lill-SMEs, u iii) tiġi mħeġġa r-rikapitalizzazzjoni ta’ negozji Ewropej u t-tisħiħ tar-rwol tas-swieq tat-titoli.

1.3.

Il-KESE jilqa’ bi pjaċir is-semplifikazzjoni ta’ wħud mill-piżijiet imposti mir-regolamentazzjoni finanzjarja fuq kontropartijiet eliġibbli u investituri professjonali, filwaqt li jissekonda l-appoġġ għal dan li diġà wrew l-operaturi tas-settur bankarju.

1.4.

Fir-rwol tiegħu li jirrappreżenta lill-konsumaturi u lis-soċjetà ċivili, u filwaqt li jfakkar fil-ħtieġa li jiġu protetti wkoll dawk li jfaddlu u l-investituri mhux professjonali, il-KESE jilqa’ d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li, bl-emendi mmirati, tfittex li tibqa’ tagħti livell għoli ta’ attenzjoni lir-regolamentazzjoni, filwaqt li tfittex bilanċ ġust bejn il-ħtiġijiet tal-kategoriji differenti ta’ investituri. Is-semplifikazzjoni tar-regoli m’għandhiex tnaqqas is-salvagwardji għal dawk li jfaddlu u għall-investituri b’inqas esperjenza, u għandha tinżamm distinzjoni bejnhom u l-operaturi professjonisti.

1.5.

Il-KESE jappoġġja l-għan tal-Kummissjoni li tnaqqas l-ispejjeż ta’ konformità, u tevita l-ħela ta’ riżorsi materjali, billi tnaqqas b’mod sinifikanti l-produzzjoni ta’ dokumentazzjoni stampata dwar l-investiment favur għodod diġitali, li jiżguraw interazzjoni aktar rapida u aktar sikura bejn l-operaturi u l-klijenti, kif ukoll jiffaċilitaw il-preservazzjoni tad-dokumentazzjoni u jiżguraw sostenibbiltà ambjentali aħjar.

1.6.

Il-KESE jilqa’ b’mod speċjali l-għan li t-titolizzazzjonijiet li jittrattaw skoperturi improduttivi jsiru aktar sempliċi. Dan l-iżvilupp tar-regoli jippermetti lill-banek inaqqsu l-pressjoni fuq il-karti tal-bilanċ tagħhom, filwaqt li jżidu l-kapaċità ta’ self tagħhom fi żmien meta din il-kapaċità tkun essenzjali.

1.7.

Għalhekk, il-KESE jqis li l-intervent tal-Kummissjoni għandu jkun saħansitra usa’ minn dak propost. Il-qafas regolatorju attwalment fis-seħħ biex jiżgura self improduttiv kien strutturat qabel il-pandemija, u fih riġiditajiet li jista’ jkollhom impatt negattiv fuq l-ekonomija reali, u b’mod partikolari fuq l-SMEs, fil-kuntest ekonomiku attwali li jinsab mhedded mill-pandemija.

1.8.

Dawn ir-riġiditajiet, b’mod partikolari dawk relatati mal-iskeda ta’ żmien għall-banek biex jiddisponu minn skoperturi improduttivi, iridu jiġu ġestiti b’attenzjoni sabiex jiġi żgurat li s-semplifikazzjoni proposta ma tkunx ta’ benefiċċju bla bżonn għall-operaturi li jispeċjalizzaw fit-trattament tas-self improduttiv, u b’hekk il-kumpaniji jitqiegħdu f’diffikultà (ulterjuri) jekk il-banek jiġu mħeġġa jeħilsu minn dan is-self fi żmien qasir wisq.

2.   Kummenti ġenerali

2.1.

Il-pakkett, li fih l-emendi proposti għar-regolamentazzjoni finanzjarja, tressaq mill-Kummissjoni Ewropea fl-24 ta’ Lulju 2020 u jsegwi sensiela ta’ miżuri adottati f’dawn l-aħħar xhur dwar kwistjonijiet bankarji u finanzjarji mmirati biex jistimulaw irkupru effettiv mill-kriżi kkawżata mill-pandemija tal-COVID-19.

2.2.

L-ewwel sett ta’ miżuri mressaq f’din l-istrateġija ffukaw fuq is-settur bankarju, u kellhom l-għan li jħeġġu u jappoġġjaw is-self mill-banek lill-unitajiet domestiċi u n-negozji fl-UE kollha biex jiġu indirizzati l-effetti negattivi tal-impatt tal-pandemija fuq setturi differenti tal-produzzjoni.

2.3.

Min-naħa l-oħra, l-emendi li jinsabu fil-pakkett ta’ miżuri propost fl-24 ta’ Lulju huma mmirati lejn is-swieq kapitali, bil-għan li jippromovu l-investiment, iżidu l-kapitalizzazzjoni tan-negozji u jżidu l-kapaċità tal-banek li jiffinanzjaw l-irkupru ekonomiku.

2.4.

Il-pakkett propost mill-Kummissjoni jindirizza bidliet speċifiċi u ta’ semplifikazzjoni għal erba’ miżuri importanti ta’ regolamentazzjoni bankarja u finanzjarja: id-Direttiva dwar is-Swieq fl-Istrumenti Finanzjarji (MiFID II), ir-Regolament dwar il-Prospett, ir-Regolament dwar it-Titolizzazzjoni u r-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital (CRR). Għal din ir-raġuni, għalkemm is-suġġett ewlieni ta’ din l-Opinjoni huwa d-Direttiva MiFID II, tqies li huwa importanti li tingħata Opinjoni dwar il-pakkett kollu kemm hu, peress li l-effettività u l-utilità tal-inizjattiva tal-Kummissjoni jidhru li huma aktar evidenti meta jitqiegħdu fil-perspettiva ta’ qafas komprensiv tal-emendi.

2.5.

Il-miżuri biex jissemplifikaw ir-rekwiżiti ta’ informazzjoni stabbiliti mid-Direttiva MiFID II kienu diġà ppjanati għall-2021 u l-2022, u għalhekk il-Kummissjoni diġà kienet wettqet konsultazzjoni pubblika għal dan il-għan. Il-KESE jqis opportun li dawn l-emendi jiġu antiċipati sabiex l-ispejjeż ta’ konformità marbuta mal-implimentazzjoni tar-regoli tal-MiFID II jitnaqqsu malajr, fi stadju kritiku għall-ekonomija Ewropea.

2.6.

L-emendi proposti għar-Regolament (UE) 2017/1129 dwar il-prospett, permezz tal-promozzjoni ta’ Prospett ta’ Rkupru tal-UE u l-aġġustamenti mmirati għall-intermedjarji finanzjarji stabbiliti fil-pakkett tal-Kummissjoni Ewropea, jintroduċu semplifikazzjonijiet estensivi mmirati lejn it-tnaqqis tat-tul tal-prospetti għal 30 paġna, li fil-preżent jistgħu jammontaw għal aktar minn mitt paġna.

2.7.

Min-naħa l-oħra, bl-emendi għar-Regolament dwar it-Titolizzazzjoni u r-Regolament dwar ir-Rekwiżiti ta’ Kapital, il-Kummissjoni beħsiebha ttejjeb l-għodod disponibbli għas-sistema bankarja tal-UE sabiex ittejjeb il-kapaċità tagħha li tiffinanzja l-ekonomija reali. Dawn il-miżuri jsegwu l-proposta preċedenti tal-Kummissjoni Ewropea biex jiġu emendati r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) 2019/876 b’reazzjoni għall-pandemija tal-COVID-19.

2.8.

Il-proposta tal-Kummissjoni li hija ffukata fuq it-titolizzazzjoni ta’ self improduttiv, għandha l-għan li tiffavorixxi l-possibbiltà li s-self improduttiv jiġi ttrasformat f’titoli negozjabbli. Din it-titolizzazzjoni għandha għalhekk tillibera kapital bankarju għal aktar self u tippermetti li firxa usa’ ta’ investituri jiffinanzjaw l-irkupru ekonomiku.

2.9.

F’termini ġenerali, il-proposti tal-Kummissjoni jsegwu semplifikazzjoni effettiva tad-dokumentazzjoni tal-investiment sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv, u b’hekk jiġu liberati r-riżorsi għall-investiment fi rkupru ekonomiku fil-pront.

3.   Kummenti speċifiċi u ġenerali

3.1.

Il-KESE jilqa’ bi pjaċir il-proposti tal-Kummissjoni u japprova l-għanijiet tagħha. Jeħtieġ li jsir kull sforz regolatorju sabiex: (i) jiġi ffaċilitat l-investiment fl-ekonomija reali; (ii) jitħeġġeġ l-għoti ta’ self lill-individwi u l-SMEs; (iii) jitħeġġu r-rikapitalizzazzjoni ta’ negozji Ewropej u t-tisħiħ tar-rwol tas-swieq tat-titoli biex jgħinu l-irkupru.

3.2.

Il-KESE jilqa’ l-intenzjoni li tittaffa parti mill-piż tar-regolamentazzjoni finanzjarja fuq il-kontropartijiet eliġibbli u l-investituri professjonali. F’dan is-sens, l-objettiv tal-Kummissjoni ta’ semplifikazzjoni diġà ntlaqa’ tajjeb mill-operaturi bankarji.

3.3.

Bħala rappreżentant tal-konsumaturi u tas-soċjetà ċivili, il-KESE japprezza d-deċiżjoni li jinżamm il-livell limitu regolatorju biex jiġu protetti dawk li jfaddlu u l-investituri mhux professjonali, filwaqt li jinstab bilanċ bejn il-ħtiġijiet differenti. Huwa ċar li s-semplifikazzjoni regolatorja m’għandhiex tnaqqas is-salvagwardji għal dawk li jfaddlu u għall-investituri b’inqas esperjenza, u għandha tinżamm distinzjoni bejnhom u l-operaturi professjonisti u l-kontropartijiet kwalifikati.

3.4.

Kif ġie ddikjarat reċentement fir-rapport maħruġ mill-Forum ta’ Livell Għoli dwar l-Unjoni tas-Swieq Kapitali, il-KESE jappella għal reviżjoni komprensiva tar-regoli bankarji u finanzjarji tal-UE biex jiġu eliminati d-duplikazzjonijiet u d-diverġenzi fis-settur u, fuq kollox, biex jiġu sostitwiti d-dispożizzjonijiet (imfassla biex jipproteġu s-sikurezza ta’ dawk li jfaddlu) li wrew li huma ineffettivi, b’ħafna spejjeż u jippenalizzaw lill-operaturi finanzjarji kif ukoll lill-investituri.

3.5.

Il-KESE jappoġġja wkoll l-għan tal-Kummissjoni li tnaqqas l-ispejjeż ta’ konformità u l-ħela ta’ riżorsi materjali, billi tnaqqas b’mod sinifikanti l-produzzjoni ta’ dokumenti stampati favur forom ta’ interazzjoni diġitali. L-għodod diġitali jistgħu jiżguraw interazzjoni aktar rapida u sikura bejn l-operaturi u l-klijenti, filwaqt li jiffaċilitaw iż-żamma fit-tul tad-dokumentazzjoni u jiżguraw sostenibbiltà ambjentali aħjar.

3.6.

Jappoġġja wkoll il-miżuri li jissemplifikaw l-ispejjeż u t-tariffi anċillari għall-investimenti, li jiddistingwu bejn livelli differenti ta’ rekwiżiti ta’ divulgazzjoni skont jekk il-kontropartijiet humiex eliġibbli jew le. Anke f’dan l-aspett propizju u speċifiku, jeħtieġ li jinstab bilanċ ġust bejn il-ħtieġa għas-semplifikazzjoni u l-ħtieġa għal protezzjoni adegwata ta’ dawk li jfaddlu u tal-investituri mhux professjonali.

3.7.

Fost l-aspetti l-aktar importanti introdotti mill-proposta biex tiġi emendata d-Direttiva MiFID II, il-KESE jenfasizza dawk li jikkonċernaw il-limiti u l-iħħeġġjar għal investimenti f’derivattivi finanzjarji fil-qasam tal-enerġija; madankollu, iqis li jkun utli jekk il-miżura dwar l-użu tal-eżenzjonijiet tal-iħħeġġjar għad-derivattivi tal-enerġija tkun tista’ tipprovdi forom ta’ inċentivi għall-investimenti fl-enerġija rinnovabbli.

3.8.

Il-KESE japprova d-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tikkonferma r-regoli li jillimitaw ir-rikors għall-iħħeġġjar bl-użu ta’ strumenti finanzjarji derivati minn investimenti fi prodotti agrikoli maħsuba għall-konsum mill-bniedem. Dan għaliex, għalkemm huwa importanti u meħtieġ li jiġi żgurat l-iżvilupp ta’ swieq ġodda billi jitħeġġeġ l-investiment anke permezz ta’ strumenti finanzjarji, il-prodotti agrikoli ddeżinjati bħala sinifikanti jistħoqqilhom attenzjoni speċjali sabiex jiġi evitat, pereżempju, li jiġu ppremjati użi li mhumiex alimentari.

3.9.

Il-KESE jilqa’ l-fatt li fost il-bidliet proposti hemm is-semplifikazzjoni tal-prospetti, tar-rapporti ta’ informazzjoni u tar-rapporti perjodiċi kollha, li tista’ twassal għall-iffrankar meħtieġ biex jiġu promossi investimenti alternattivi, inkluż permezz ta’ użu akbar ta’ għodod diġitali.

3.10.

It-tnaqqis tat-tul tal-prospetti huwa pass daqstant pożittiv, peress li jnaqqas l-ispiża tal-konformità meta mqabbla ma’ dokumenti li ħafna drabi, fil-prattika, kienu twal wisq u diffiċli biex jinftiehmu għal dawk li jfaddlu b’inqas esperjenza. Għalhekk, il-KESE jittama li jkun hemm semplifikazzjoni doppja, kemm fir-rigward tar-riżorsi ddedikati għall-informazzjoni kif ukoll, fuq kollox, fir-rigward tal-għoti ta’ informazzjoni lil dawk li jfaddlu.

3.11.

Semplifikazzjoni komprensiva tas-settur, kif muri fil-mudell il-ġdid tal-“prospett ta’ Rkupru tal-UE”, tista’ tħeġġeġ l-influss ta’ likwidità għan-negozji u l-irkupru ta’ livelli ta’ kapital li ntilfu matul il-pandemija tal-COVID-19. Dan jiffaċilita wkoll il-ħruġ ta’ ishma ġodda minn naħa ta’ negozji b’kapitalizzazzjoni medja u żgħira, u b’hekk jittejjeb l-aċċess tagħhom għall-kapital mingħajr ma tiġi rinunzjata l-protezzjoni meħtieġa għal dawk li jfaddlu.

3.12.

L-emenda li tipproponi li jiżdied il-limitu għall-eżenzjoni mill-prospett għal titoli mingħajr ekwità miġbura minn negozji permezz ta’ istituzzjonijiet ta’ kreditu, minn EUR 75 miljun għal EUR 150 miljun, tidher partikolarment utli biex tippromovi r-rwol attiv min-naħa tal-banek u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu fl-iffaċilitar tal-irkupru. Il-proposta tal-Kummissjoni tipprevedi li din iż-żieda fil-limitu tal-eżenzjoni mill-prospett hija temporanja. Madankollu, il-KESE jemmen li, fejn il-miżura tiffavorixxi diversifikazzjoni effettiva tal-forom ta’ finanzjament tan-negozji billi tqarreb lill-SMEs lejn is-suq kapitali, ikun xieraq li l-miżura tissokta wara l-perjodu ta’ kriżi.

3.13.

Il-KESE japprezza l-għan li jiġu ssemplifikati t-titolizzazzjonijiet billi jingħatalhom trattament prudenzjali inqas strett fir-rigward tas-self improduttiv, u b’hekk il-banek ikunu jistgħu jnaqqsu l-pressjoni minn fuq il-karti tal-bilanċ tagħhom, u b’hekk tiżdied il-kapaċità ta’ self tagħhom. Madankollu, jeħtieġ li tingħata attenzjoni partikolari biex ikun żgurat li din is-semplifikazzjoni ma tirriżultax biss f’benefiċċju għan-negozji li jispeċjalizzaw fit-trattament tas-self improduttiv, filwaqt li toħloq diffikultajiet addizzjonali għan-negozji jekk il-banek ibigħu s-self improduttiv malajr wisq.

3.14.

B’referenza partikolari għall-proposti dwar it-titolizzazzjoni tas-self improduttiv, il-KESE, filwaqt li jikkondividi l-objettiv tal-proposti tal-Kummissjoni, jemmen li l-azzjoni trid tkun aktar ambizzjuża minn dik proposta.

3.15.

Fil-fatt, il-proposti l-aktar reċenti mressqa mill-Kummissjoni, ġustament, għandhom it-tendenza li jintroduċu regoli speċifiċi għal skoperturi improduttivi, bil-għan li jiddifferenzjawhom f’xi aspetti minn dawk tas-self produttiv. Madankollu, għandu jiġi nnutat li l-qafas regolatorju attwali dwar is-self improduttiv huwa kkaratterizzat minn riġiditajiet li jista’ jkollhom impatt qawwi fuq l-ekonomija reali, b’mod partikolari fuq l-SMEs, speċjalment fil-kuntest ekonomiku attwali, li jinsab mhedded mill-pandemija.

3.16.

B’mod partikolari, issir referenza għar-“regolament dwar il-garanzija ta’ kontinġenza għal self improduttiv (NPLs Backstop regulation)”, li jirrikjedi li s-self improduttiv jiġi żvalutat f’perjodu ta’ żmien strett u ftit li xejn iqis (jew ma jqis xejn) il-valur ekonomiku reali tal-garanziji fuq dan l-istess self. Jekk qabel il-pandemija, qafas bħal dan diġà deher diffiċli li jiġi rikonċiljat mar-realtà tas-suq sekondarju għal self improduttiv, huwa faċli li wieħed jimmaġina li fl-ambjent ekonomiku ta’ wara l-pandemija dan jista’ jkun saħansitra aktar problematiku. Għalhekk huwa xieraq, tal-inqas temporanjament, li jiġu sospiżi jew definiti mill-ġdid il-kurvi ta’ proviżjonament previsti fir-regolament dwar il-garanzija ta’ kontinġenza għal self improduttiv. Ir-regola “past due” ta’ 90 jum jenħtieġ li tiġi llaxkata temporanjament minħabba l-kriżi tal-COVID-19, sabiex jiġi evitat l-impatt soċjali negattiv ta’ perjodu qasir ta’ żmien bħal dan.

3.17.

Il-KESE huwa konxju li l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea stabbilita fil-pakkett ta’ emendi maħsuba biex jiffaċilitaw l-irkupru tas-suq kapitali għandha l-għan li tindirizza l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19, madankollu, irridu nindikaw il-fatt li r-regoli dwar il-kopertura minima tas-self improduttiv stabbiliti fir-Regolament 2019/630 tal-Parlament u tal-Kunsill fil-preżent m’għadhomx adegwati biex jindirizzaw l-effetti ekonomiċi tal-pandemija u għalhekk jenħtieġ li jiġu llaxkati temporanjament.

3.18.

Minbarra l-proposti tal-Kummissjoni dwar is-self titolizzat, jenħtieġ li t-trattament tas-self improduttiv mixtri minn istituzzjonijiet speċjalizzati u istituzzjonijiet finanzjarji, mingħajr rikors għat-titolizzazzjonijiet, isir ukoll aktar effiċjenti milli huwa l-każ bħalissa skont ir-regoli prudenzjali attwali, billi jittejjeb l-Artikolu 127 tar-Regolament CRR. Il-qafas legali attwali joħloq diżinċentiv paradossali minħabba l-assorbiment eċċessiv tal-kapital min-naħa tal-istituzzjonijiet finanzjarji li jixtru self improduttiv fis-suq sekondarju.

3.19.

Dan jirriżulta f’vantaġġ għal fondi speċjalizzati għall-akkwist ta’ self improduttiv, li f’xi każijiet huma miżmuma minn operaturi finanzjarji barra mill-Ewropa li mhumiex soġġetti għall-qafas regolatorju tal-UE u għar-Regolament CRR. Dan iwassal għal paradoss, li jmur kontra l-prinċipju ta’ “l-istess riskji, l-istess regoli”, jiġifieri li l-enfasi tal-UE fuq ir-regolamentazzjoni interna x’aktarx li tkun ta’ benefiċċju għal dawk li joperaw fis-Suq Uniku Ewropew filwaqt li jżommu l-uffiċċju reġistrat u l-kapital tagħhom barra mill-Unjoni Ewropea u, tal-anqas parzjalment, barra mis-sistema ta’ regoli tagħha.

Brussell, id-29 ta’ Ottubru 2020.

Christa SCHWENG

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew