Brussell, 22.7.2019

COM(2019) 344 final

2019/0157(NLE)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju stabbilit permezz tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u l-Ukrajna, fuq in-naħa l-oħra


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.Suġġett tal-proposta

Din il-proposta tikkonċerna d-deċiżjoni li tistabbilixxi l-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fis-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarja u Fitosanitarja bejn l-UE u l-Ukrajna (minn hawn ’il quddiem “is-Sottokumitat SPS”) b’rabta mal-adozzjoni prevista ta’ deċiżjoni dwar il-modifika tal-Anness V tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni.

2.Kuntest tal-proposta

2.1.Il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni

Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukraina, min-naħa l-oħra 1 (minn hawn’ il quddiem “il-Ftehim”) għandu l-għan li jistabbilixxi kundizzjonijiet għal titjib fir-relazzjonijiet ekonomiċi u kummerċjali li jwasslu għall-integrazzjoni gradwali tal-Ukrajnafis-Suq Intern tal-UE, inkluż permezz tat-twaqqif ta’ Żona ta’ Kummerċ Ħieles Approfondita u Komprensiva kif stipulat fit-Titolu IV (Kummerċ u Kwistjonijiet relatati mal-Kummerċ) tal-Ftehim, u biex jappoġġa l-isforzi tal-Ukrajnabiex titlesta t-tranżizzjoni lejn ekonomija tas-suq li tiffunzjona permezz, fost l-oħrajn, tal-approssimazzjoni progressiva tal-leġiżlazzjoni tagħha lejn dik tal-Unjoni. Il-Ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2017.

2.2.Is-Sottokumitat dwar il-Ġestjoni Sanitarja u Fitosanitarja

Is-Sottokumitat tal-SPS għandu jassisti lill-Kumitat ta’ Assoċjazzjoni fil-konfigurazzjoni tiegħu tal-Kummerċ biex jikseb l-għanijiet stabbiliti fl-Artikolu 59 dwar l-iffaċilitar tal-kummerċ f’komoditajiet koperti minn miżuri sanitarji u fitosanitarji filwaqt li jissalvagwardja l-ħajja jew is-saħħa tal-bniedem, tal-annimali u tal-pjanti. Is-Sottokumitat SPS jadotta deċiżjonijiet, opinjonijiet, rakkomandazzjonijiet, rapporti u azzjonijiet konġunti kif previst fl-Artikolu 74 tal-Ftehim. Is-Sottokumitat SPS għandu jadotta d-deċiżjonijiet tiegħu bi ftehim bejn il-Partijiet.

2.3.L-att previst tas-Sottokumitat SPS

Is-Sottokumitat SPS għandu jadotta deċiżjoni dwar il-modifika tal-Anness V tal-Ftehim, li jelenka l-acquis tal-Unjoni li miegħu l-Ukrajna għandha l-ħsieb li tapprossima l-leġiżlazzjoni tagħha fil-qasam tal-miżuri sanitarji, fitosanitarji u tal-benesseri tal-annimali kif previst fl-Artikolu 64 tal-Ftehim. F’Ġunju 2016 l-Ukrajna ppreżentat lista (Strateġija Komprensiva) lill-Kummissjoni. Abbażi ta’ din il-lista, ġiet adottata d-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1391 2 dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fis-Sottokumitat SPS. Madankollu, id-deċiżjoni mis-Sottokumitat SPS qatt ma ttieħdet minħabba li l-Ukrajna ftit wara ħabbret li kien hemm bżonn ta’ għadd ta’ kjarifiki u bidliet fil-lista, bħal pereżempju li tinkludi ċerti atti leġiżlattivi u biex tiċċara l-iskadenzi għall-adozzjoni. Wara skambji u kjarifiki addizzjonali dwar il-lista bejn il-Kummissjoni u l-Ukrajnamatul l-2018, kien hemm qbil tekniku dwar lista riveduta. L-Ukrajnappreżentat il-lista riveduta f’Ottubru 2018.

3.Pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni

Il-pożizzjoni li se tiġi adottata f’isem l-Unjoni gġandja l-għan li timmodifika l-Anness V tal-Ftehim, li jelenka l-acquis tal-Unjoni li miegħu l-Ukrajna għandha l-ħsieb li tapprossima l-leġiżlazzjoni tagħha fil-qasam tal-miżuri sanitarji, fitosanitarji u tal-benesseri tal-annimali kif previst fl-Artikolu 64 tal-Ftehim.

Id-Deċiżjoni tikkostitwixxi l-istrument legali li jistabbilixxi l-pożizzjoni tal-Unjoni li għandha tiġi adottata f’isimha fis-Sottokumitat SPS.

Din id-deċiżjoni timplimenta l-politika kummerċjali komuni tal-Unjoni lejn Pajjiż Sieħeb tal-Lvant, abbażi tad-dispożizzjonijiet tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni msemmi hawn fuq.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill se tħassar ukoll id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1391 peress li l-lista adottata b’dik id-deċiżjoni ġiet emendata u sostitwita bil-lista għal din id-Deċiżjoni.

4.Bażi ġuridika

4.1.Bażi ġuridika proċedurali

4.1.1.Prinċipji

L-Artikolu 218(9) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprevedi deċiżjonijiet li jistabbilixxu “l-pożizzjonijiet li għandhom jiġu adottati f’isem l-Unjoni f’sede stabbilita fi ftehim, meta dik is-sede tintalab tadotta atti li jkollhom effetti legali, sakemm dawn ma jkunux atti li jissupplimentaw jew jemendaw il-qafas istituzzjonali tal-ftehim.”

Il-kunċett ta’ “atti li jkollhom effetti legali” jinkludi l-atti li jkollhom effetti legali skont ir-regoli tad-dritt internazzjonali li jirregola l-korp ikkonċernat. Dan jinkludi wkoll l-istrumenti li ma għandhomx effett vinkolanti skont id-dritt internazzjonali, iżda li “jistgħu jinfluwenzaw b’mod determinanti l-kontenut tal-leġiżlazzjoni adottata mil-leġiżlatura tal-UE” 3 .

4.1.2.Applikazzjoni għall-każ preżenti

Is-Sottokumitat SPS huwa korp stabbilit permezz tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni. L-att, li s-Sottokumitat SPS huwa mitlub jadotta, jikkostitwixxi att li għandu effetti legali. L-atti previst se jkun vinkolanti skont id-dritt internazzjonali f'konformità mal-Artikolu 466(4) tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni. L-att previst la jissupplimenta jew lanqas jemenda l-qafas istituzzjonali tal-Ftehim. Għaldaqstant, il-bażi ġuridika proċedurali għad-deċiżjoni proposta hija l-Artikolu 218(9) tat-TFUE.

4.2.Bażi ġuridika sostantiva

4.2.1.Prinċipji

Il-bażi ġuridika sostantiva hija l-Artikolu 207(4) flimkien ma’ 218(9) tat-TFUE.

L-objettiv ewlieni u l-kontenut tal-att previst huma relatati mal-implimentazzjoni tal-politika kummerċjali komuni tal-Unjoni.

Għalhekk, il-bażi ġuridika sostantiva tad-deċiżjoni proposta hija l-Artikolu 207(4).

4.3.Konklużjoni

Il-bażi ġuridika tad-deċiżjoni proposta jenħtieġ li tkun l-Artikolu 207(4), flimkien mal-Artikolu 218(9) TFUE.

5.Pubblikazzjoni tal-att previst

Peress li l-att tas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju se jemenda l-Anness V tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni, huwa xieraq li jiġi ppubblikat f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea wara l-adozzjoni tiegħu.

2019/0157 (NLE)

Proposta għal

DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju stabbilit permezz tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u l-Ukrajna, fuq in-naħa l-oħra

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikulari l-Artikoli 207(3) u l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 207(4) flimkien mal-Artikolu 218(9) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Billi:

(1)Il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (il-“Ftehim”) daħal fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2017.

(2)L-Artikolu 64(1) tal-Ftehim jistipula li l-Ukrajna għandha gradwalment tapprossima il-leġislazzjoni sanitarja u fitosanitarja u dik dwar il-benesseri tal-annimali tagħha lejn dik tal-Unjoni kif stipulat fl-Anness V għall-Ftehim.

(3)L-Artikolu 64(4) tal-Ftehim jorbot lill-Ukrajna sabiex tippreżenta lista tal-acquis tal-Unjoni dwar miżuri sanitarji, fitosanitarji u tal-benessri tal-annimali li lejh biħsiebha tapprossima l-leġiżlazzjoni domestika tagħha. Il-lista għandha sservi bħala dokument ta' referenza għall-implimentazzjoni ta' Kapitolu 4 (Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji) tat-Titolu IV (Kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ) tal-Ftehim, u għandha tiżdied mal-Anness V għall-Ftehim. Għaldaqstant, l-Anness V tal-Ftehim għandu jiġi modifikat b'deċiżjoni tas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju (“is-Sottokumitat SPS”), kif stipulat fl-Artikolu 74 tal-Ftehim.

(4)L-Ukrajna ppreżentat il-lista lill-Kummissjoni f'Ġunju 2016. Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1391 tal-17 ta’ Lulju 2017 adottat pożizzjoni tal-Unjoni fuq il-bażi ta’ dik il-lista. L-Ukrajna ħabbret ftit wara li hija qieset li kien meħtieġ li tagħmel aktar kjarifiki u bidliet dwar id-dati tal-approssimazzjoni u tal-korrezzjonijiet fir-rigward tad-duplikazzjoni tal-atti u ż-żieda tal-atti l-ġodda. Konsegwentement, id-deċiżjoni mis-Sottokumitat SPS ma ġietx adottata abbażi tal-pożizzjoni tal-Unjoni adottata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/1391.

(5)L-Ukrajna ppreżentat lista riveduta lill-Kummissjoni Ewropea f'Ottubru 2018. Abbażi ta’ dik il-lista, is-Sottokumitat tal-SPS għalhekk se jadotta l-att previst li jimmodifika l-Anness V tal-Ftehim.

(6)Jixraq li tiġi stabbilita l-pożizzjoni li trid tittieħed f’isem l-Unjoni fis-Sottokumitat tal-SPS għax id-deċiżjoni dwar il-modifika tal-Anness V se tkun vinkolanti għall-Unjoni.

(7)Minħabba li l-lista adottata bid-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1391 ġiet emendata u riveduta huwa meħtieġ li titħassar id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1391,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

1.Il-pożizzjoni li għandha tittieħed f’isem l-Unjoni fis-Sottokumitat SPS stabbilit mill-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra fir-rigward tal-modifika tal-Anness V għandha tkun ibbażata fuq l-abbozz ta’ Deċiżjoni ta’ dak il-Kumitat mehmuż ma’ din id-Deċiżjoni.

2.Bidliet żgħar fl-abbozz tad-deċiżjonijiet jistgħu jiġu miftehma mir-rappreżentanti tal-Unjoni fis-Sottokumitat tal-SPS, mingħajr deċiżjoni ulterjuri tal-Kunsill.

Artikolu 2

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2017/1391 tas-17 ta’ Lulju 2017 hija b’dan imħassra.

Artikolu 3

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fid-data tal-adozzjoni tagħha.

Artikolu 4

Id-deċiżjoni tas-Sottokumitat tal-SPS għandha tiġi ppubblikata f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Magħmul fi Brussell,

   Għall-Kunsill

   Il-President

(1)    ĠU L 161, 29.5.2014, p. 1.
(2)    ĠU L 195, 27.7.2017, p. 13.
(3)    Is-Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Ottubru 2014, il-Ġermanja vs il-Kunsill, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, il-paragrafi 61 sa 64.

Brussell, 22.7.2019

COM(2019) 344 final

ANNESS

tal-

Proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill

dwar il-pożizzjoni li għandha tittieħed f'isem l-Unjoni Ewropea fil-Kunsill tas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju stabbilit permezz tal-Ftehim ta' Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa waħda, u l-Ukrajna, fuq in-naħa l-oħra


DOKUMENT MEHMUŻ

Deċiżjoni Nru …./2019 tas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni sanitarja u fitosanitarja bejn l-UE u l-Ukrajna

ta’.....2019

li timmodifika l-Anness V tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni

IS-SOTTOKUMITAT TA’ ĠESTJONI SANITARJU U FITOSANITARJU,

Wara li kkunsidra l-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, fuq naħa, u l-Ukrajna, fuq in-naħa l-oħra 1 , iffirmat fi Brussell fis-27 ta’ Ġunju 2014, u b’mod partikolari l-Artikolu 74(2) tiegħu,

Billi:

(1)Il-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra (il-“Ftehim”) daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Settembru 2017.

(2)L-Artikolu 64(1) tal-Ftehim jistipula li l-Ukrajna għandha gradwalment tapprossima il-leġiżlazzjoni sanitarja u fitosanitarja u dik dwar il-benesseri tal-annimali tagħha lejn dik tal-Unjoni kif stipulat fl-Anness V għall-Ftehim.

(3)L-Artikolu 64(4) tal-Ftehim jorbot lill-Ukrajna li tippreżenta lista tad-dispożizzjonijiet tal-acquis tal-Unjoni dwar il-benesseri sanitarju, fitosanitarju u tal-annimali (il-“lista”) li lejhom biħsiebha tapprossima l-leġiżlazzjoni domestika tagħha. L-Istrateġija Komprensiva għandha sservi bħala dokument ta’ referenza għall-implimentazzjoni tal-Kapitolu 4 (Miżuri sanitarji u fitosanitarji) tat-Titolu IV (Kummerċ u kwistjonijiet relatati mal-kummerċ) tal-Ftehim.

(4)L-Ukrajna ppreżentat il-lista lill-Kummissjoni Ewropea f’Ottubru 2018. Għalhekk, abbażi ta’ din il-lista s-Sottokumitat tal-SPS se jadotta l-att previst li jimmodifika l-Anness V tal-Ftehim.

(5)Huwa għalhekk xieraq li s-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju jieħu deċiżjoni biex jissostittwixxi l-Anness V eżistenti b’Anness ġdid,

ADOTTA DIN ID-DEĊIŻJONI:

Artikolu 1

L-Anness V tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika u l-Istati Membri tagħhom, minn naħa waħda, u l-Ukrajna, min-naħa l-oħra, huwa hawnhekk mibdul mill-Anness għal din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fil-jum tal-adozzjoni tagħha.

Magħmul fi …, …Għas-Sottokumitat ta’ Ġestjoni Sanitarju u Fitosanitarju

Għall-President

Is-segretarji

Għall-Unjoni

Għall-Ukrajna

ANNESS

MODIFIKA TAL-ANNESS V TAL-FTEHIM TA’ ASSOĊJAZZJONI

L-Anness V ġie sostitwit b’dan li ġej:

“ANNESS V

LISTA TAL-LEĠIŻLAZZJONI TAL-UNJONI LI GĦANDHA TKUN APPROSSIMATA MILL-UKRAJNA

L-Ukrajna timpenja ruħha li tapprossima l-leġiżlazzjoni tagħha lejn il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li ġejja bl-iskadenzi tal-adozzjoni u l-implimentazzjoni elenkati hawn taħt, skont l-Artikolu 64(4) ta’ dan il-Ftehim.

Leġiżlazzjoni tal-Unjoni

Skadenza għall-adozzjoni 2

Kapitolu I – Leġiżlazzjoni ġenerali (is-saħħa pubblika)

Id-Direttiva tal-Kunsill 91/496/KEE tal-15 ta’ Lulju 1991 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni ta’ kontrolli veterinarji fuq annimali li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi u li temenda d-Direttivi 89/662/KEE, 90/425/KEE u 90/675/KEE

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE tat-18 ta’ Diċembru 1997 li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi

2018

Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 178/2002 tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel

2016

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 852/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar l-iġjene tal-oġġetti tal-ikel

2016

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġiniw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman

2016

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 669/2009 tal-24 ta’ Lulju 2009 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar iż-żieda fil-livell tal-kontrolli uffiċjali mwettqa fuq l-importazzjoni ta’ ċertu għalf u ikel ta’ oriġini mhux mill-annimali u li jemenda d-Deċiżjoni 2006/504/KE

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 16/2011 tal-10 ta’ Jannar 2011 li jistabbilixxi miżuri ta’ implimentazzjoni għas-sistema ta’ twissija bikrija għall-ikel u l-għalf

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 931/2011 tad-19 ta’ Settembru 2011 dwar ir-rekwiżiti tat-traċċabbiltà stabbiliti bir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill għall-ikel li joriġina mill-annimali

2018

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 208/2013 tal-11 ta’ Marzu 2013 dwar ir-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà għan-nebbieta u ż-żrieragħ maħsubin għall-produzzjoni tan-nebbieta

2018

Tikkettar u informazzjoni dwar oġġetti tal-ikel

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta’ vitamini u minerali u ta’ ċerti sustanzi oħra mal-ikel

2018

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004

2018

Id-Direttiva 2011/91 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Diċembru 2011 dwar l-indikazzjonijiet jew il-marki li jidentifikaw il-lott li għalih jappartjeni oġġett tal-ikel

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 432/2012 tas-16 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi lista ta’ indikazzjonijiet permessi dwar is-saħħa li jsiru fuq l-ikel, barra dawk li jirreferu għat-tnaqqis fir-riskju tal-mard u għall-iżvilupp u s-saħħa tat-tfal

2018

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2013/63/UE tal-24 ta’ Jannar 2013 li tadotta linji gwida għall-implimentazzjoni ta’ kundizzjonijiet speċifiċi għal indikazzjonijiet tas-saħħa stabbiliti fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2018

Miżuri applikabbli għall-prodotti tal-annimali

Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/110/KE tal-20 ta’ Diċembru 2001 li tirrigwarda l-għasel

2019

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2002/226 tal-15 ta’ Marzu 2002 li tistabbilixxi kontrolli sanitarji speċjali għall-ġbir u l-ipproċessar ta’ ċerti molluski b’żewġ valvoli b’ livell ta’ velenu amnesiku tal-malluski ASP (Amnesic Shellfish Poison) li jabqeż il-limitu ffissat mid-direttiva 91/492/KEE tal-Kunsill

2020

Ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2003 dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni użat jew intiż għall-użu fi jew fuq l-ikel

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu I, Appendiċi II)

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu V Appendiċi III)

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu VII Appendiċi III)

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu VIII Appendiċi III)

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu IX Appendiċi III)

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu X Appendiċi III).

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu XI Appendiċi III)

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu XII Appendiċi III)

2020

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu XIII Appendiċi III)

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu XIV Appendiċi III)

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu XV Appendiċi III)

2020

Ir-Regolament (KE) Nru 854/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jippreskrivi regoli speċifiċi għall-organizzazzjoni ta’ kontrolli uffiċjali fuq prodotti li joriġiniw mill-annimali maħsuba għall-konsum uman

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 37/2005 tat-12 ta’ Jannar 2005 dwar il-monitoraġġ tat-temperatura f’mezzi ta’ trasport, ħżin u magazzinaġġ ta’ ikel quickfrozen maħsub għall-konsum uman

2016

Ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enżimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-enżimi tal-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE u r-Regolament (KE) Nru 258/97

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 234/2011 tal-10 ta’ Marzu 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsil li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2012 tad-9 ta’ Marzu 2012 li jistabbilixxi l-ispeċifikazzjonijiet għall-addittivi tal-ikel elenkati fl-Annessi II u III tar-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2018

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 872/2012 tal-1 ta’ Ottubru 2012 li jadotta l-lista ta’ sustanzi aromatizzanti stipulati bir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, jintroduċiha fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u jħassar ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2000 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 873/2012 tal-1 ta’ Ottubru 2012 dwar miżuri tranżitorji li jirrigwardaw il-lista ta’ ħwawar u materjali mis-sors stabbiliti fl-Anness I tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2018

Miżuri oħrajn

Id-Direttiva tal-Kunsill Nru 78/142/KEE tat-30 ta’ Jannar 1978 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu ma’ materjali u oġġetti li fihom il-monomer tal-klorur tal-vinil u li huma maħsuba biex jiġu f’kuntatt ma’ oġġetti tal-ikel

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/711/KEE tat-18 ta’ Ottubru 1982 li li tistabbilixxi r-regoli bażiċi meħtieġa għall-ittestjar tal-migrazzjoni tal-kostitwenti ta’ materjali u oġġetti tal-plastik intenzjonati biex jiġu f’kuntatt ma’ oġġetti tal-ikel

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 84/500/KEE tal-15 ta’ Ottubru 1984 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x’jaqsmu mal-oġġetti taċ-ċeramika maħsuba sabiex jiġu f’kuntatt mal-oġġetti tal-ikel

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/572/KEE tad-19 ta’ Diċembru 1985 li tistabbilixxi l-lista tas-simulanti sabiex jintużaw għat-testijiet tal-migrazzjoni tal-kostitwenti tal-materjali u l-oġġetti plastiċi maħsuba biex jidħlu f’kuntatt mal-oġġetti tal-ikel

2019

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/11/KEE tal-15 ta’ Marzu 1993 dwar ir-rilaxx tas-sustanzi Nnitrosamini u Nnitrosatabbli mill-gażażi u soothers tal-elastomeri jew tal-lastiku naturali

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar ikel u għalf modifikat ġenetikament

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 641/2004 tas-6 ta’ April 2004 dwar regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni tal-ikel u l-għalf ġdid ġenetikament modifikat, in-notifika ta’ prodotti eżistenti u preżenża aċċidentali jew teknikament inevitabbli ta’ materjal ġenetikament modifikati li bbenifika minn valutazzjoni tar-riskju favorevoli

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1895/2005 tat-18 ta’ Novembru 2005 dwar ir-restrizzjoni fuq l-użu ta’ ċerti epoksi derivati fil-materjali u fl-artikoli li huma intenzjonati li jiġu f’kuntatt mal-ikel

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006 tat-22 ta’ Diċembru 2006 dwar prassi tajba ta’ manifattura għal materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel

2019

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2007/275/KE tal-17 ta’ April 2007 dwar il-listi ta’ annimali u prodotti li huma soġġetti għal kontrolli fil-postijiet ta’ spezzjoni fuq il-fruntieri skond id-Direttivi tal-Kunsill 91/496/KEE u 97/78/KE

2018

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/42 tad-29 ta’ Ġunju 2007 dwar materjali u oġġetti magħmula minn tertuqa riġenerata taċ-ċelluloża intiża biex jiġu f’kuntatt ma’ oġġetti tal-ikel

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 282/2008 tas-27 ta’ Marzu 2008 dwar materjali u oġġetti tal-plastik riċiklat maħsuba sabiex jiġu f’kuntatt ma’ oġġetti tal-ikel u li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2023/2006

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 450/2009 tad-29 ta’ Mejju 2009 dwar materjali u oġġetti attivi u intelliġenti intenzjonati li jiġu f’kuntatt mal-ikel

2019

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/169 tad-19 ta’ Marzu 2010 dwar in-noninklużjoni ta’ 2,4,4’-trichloro-2’-hydroxydiphenyl ether fil-lista tal-Unjoni ta’ addittivi li jistgħu jintużaw fil-manifattura ta’ materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel skont id-Direttiva 2002/72/KE

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 10/2011 tal-14 ta’ Jannar 2011 dwar il-materjali u oġġetti tal-plastik maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 284/2011 tat-22 ta’ Marzu 2011 li jistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi u proċeduri ddettaljati għall-importazzjoni ta’ oġġetti tal-kċina magħmulin mill-plastiċi poliammid u melammina li joriġinaw jew li jintbagħtu mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u mir-Reġjun Speċjali Amministrattiv ta’ Ħong Kong, iċ-Ċina

2019

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 28/2012 tal-11 ta’ Jannar 2012 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni tal-importazzjoni għall-Unjoni u tat-tranżitu minn ġol-Unjoni ta’ ċerti prodotti komposti u li jemenda d-Deċiżjoni 2007/275/KE u r-Regolament (KE) Nru 1162/2009

2021

Miżuri li għandhom jiġu inklużi wara l-approssimazzjoni tal-leġiżlazzjoni

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/23/KE tad-29 ta’ April 1996 dwar miżuri għall-monitoraġġ ta’ ċerti sustanzi u residwi tagħhom f’annimali ħajjin u prodotti tal-annimali u li tħassar id-Direttivi 85/358/KEE u 86/469/KEE u d-Deċiżjonijiet 89/187/KEE u 91/664/KEE

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 258/97 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 1997 dwar l-ikel il-ġdid u l-ingredjenti tal-ikel il-ġdid

2020

Id-Direttiva 1999/2/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Frar 1999 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li jikkonċernaw ikel u ingredjenti tal-ikel trattati b’radjazzjoni li tionizza

2020

Id-Direttiva 1999/3/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Frar 1999 dwar l-istabbiliment ta’ lista Komunitarja ta’ ikel u ta’ ingredjenti tal-ikel ittrattati bir-radjazzjoni jonizzanti

2020

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/63/KE tal-11 ta’ Lulju 2002 li tistabbilixxi metodi tal-Komunità ta’ teħid ta’ kampjuni għall-kontroll uffiċjali ta’ residwi ta’ pestiċidi ġo u fuq prodotti li joriġinaw mill-pjanti jew mill-annimali u li tħassar id-Direttiva 79/700/KEE

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 401/2006 tat-23 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi l-metodi tat-teħid ta’ kampjuni u l-metodi ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ mikotossini fl-oġġetti tal-ikel

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1881/2006 tat-19 ta’ Diċembru 2006 li tiffissa l-livelli massimi ta’ ċerti kontaminanti fl-oġġetti tal-ikel

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1882/2006 tad-19 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u ta’ analiżi għall-kontroll uffiċjali tal-livelli ta’ nitrati f’ċerti oġġetti tal-ikel

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 333/2007 tat-28 ta’ Marzu 2007 li jistabbilixxi l-metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u analiżi għall-kontroll uffiċjali ta’ livelli ta’ ċomb, kadmju, merkurju, landa inorganika, 3-MCPD u benzo(a)pyrene fl-oġġetti tal-ikel

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 589/2014 tat-2 ta’ Ġunju 2014 li jistabbilixxi metodi ta’ teħid ta’ kampjuni u analiżi għall-kontroll tal-livelli ta’ diossini, PCBs simili għad-diossini u PCBs mhux simili għad-diossini f’ċerti oġġetti tal-ikel, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 252/2012

2018

Il-Kapitolu II - Is-Saħħa tal-Annimali

Id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffetwaw il-kummerċ ta’ annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 86/474/KEE tal-11 ta’ Settembru 1986 dwar l-implimentazzjoni tal-ispezzjonijiet fuq il-post li jridu jitwettqu dwar l-importazzjoni ta’ annimali tal-ifratt u majjali u laħam frisk minn pajjiżi mhux membri

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 88/407/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1988 li tistabilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju u għal importazzjonijiet ta’ deep frozensemen ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi tal-bovini

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/556/KEE tal-25 ta’ Settembru 1989 dwar kondizzjonijiet ta’ saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju fi u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ embrijoni ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi tal-ifrat

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 li tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-bhejjem applikabbli għal kummerċ intra-Komunitarju u għall-importazzjonijiet ta’ semen ta’ bhejjem domestiċi tal-ispeċi tal-majjali

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A (I) ta’ Direttiva 90/425/KEE

2018

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta’ fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/211/KE tas-6 ta’ Jannar 2004 li tistabbilixxi l-lista ta’ pajjiżi terzi u ta’ partijiet mit-territorju tagħhom li minnhom l-Istati Membri jawtorizzaw l-importazzjoni ta’ equidae ħajjin u ta’ semen, ova u embrijoni tal-ispeċi ekwina, u li temenda d-Deċiżjonijiet Nru 93/195/KEE u 94/63/KE

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 853/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 li jistabbilixi ċerti regoli speċifiċi ta’ iġjene għall-ikel li joriġina mill-annimali (Kapitolu VII)

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1739/2005 tal-21 ta’ Ottubru 2005 li jistipula r-rekwiżiti dwar is-saħħa tal-annimali għall-moviment tal-annimali taċ-ċirku bejn l-Istati Membri

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/168/KE tal-4 ta’ Jannar 2006 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali u taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjoni fil-Komunità ta’ embrijuni bovini u li tirrevoka d-Deċiżjoni 2005/217/KE

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/605/KE tas-6 ta’ Settembru 2006 dwar ċerti miżuri ta’ protezzjoni fir-rigward ta’ kummerċ intrakomunitarju tat-tjur maħsuba għall-popolament mill-ġdid tal-provvista ta’ annimali tal-kaċċa

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard f’annimali akkwatiċi

2020

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/767/KE tas-6 ta’ Novembru 2006 li temenda d-Deċiżjonijiet 2003/804/KE u 2003/858/KE, rigward il-ħtiġijiet ta’ ċertifikazzjoni għall-molluski u l-ħut ħajjin tal-oriġini tal-akwakultura u prodotti tagħhom maħsuba għall-konsum mill-bniedem

2020

Ir-Regolament (KE) Nru 798/2008 tat-8 ta’ Awwissu 2008 li jistabbilixxi lista ta’ pajjiżi terzi, territorji, żoni jew kumpartimenti li minnhom jistgħu jiġu impurtati u jsir tranżitu ta’ tjur u prodotti tat-tjur fil-Komunità u r-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni veterinarja

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1251/2008 tat-12 ta’ Diċembru 2008 li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE fir-rigward tal-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni għat-tqegħid fis-suq u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali tal-akkwakultura u prodotti tagħhom u li jistabbilixxi lista ta’ speċi li jgħaddu l-mard

2020

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/712/KE tat-18 ta’ Settembru 2009 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/73/KE fir-rigward ta’ paġni ta’ tagħrif ibbażati fuq l-Internet li fihom listi ta’ stabbilimenti u laboratorji approvati mill-Istati Membri bi qbil mal-leġiżlazzjoni veterinarja u żooteknika tal-Komunità

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/156/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/57/UE tat-3 ta’ Frar 2010 li tistabbilixxi garanziji tas-saħħa għat-tranżitu tal-equidae (razza taż-żwiemel) li jkunu qegħdin jiġu ttrasportati mit-territorji elenkati fl-Anness I tad-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE

2019

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/270/UE tas-6 ta’ Mejju 2010 li temenda l-Partijiet 1 u 2 tal-Anness E tad-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE fir-rigward taċ-ċertifikati mudelli tas-saħħa tal-annimali minn stabbilimenti u għan-naħal u n-naħal bagħli

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/471/UE tas-26 ta’ Awwissu 2010 dwar importazzjonijiet fl-Unjoni ta’ semen, ova u embrijuni ta’ annimali tal-ispeċi ekwina fir-rigward ta’ listi ta’ ċentri ta’ ġbir u ħażna ta’ semen u timijiet ta’ ġbir u produzzjoni tal-embrijuni u rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/472/UE tas-26 ta’ Awwissu 2010 dwar l-importazzjonijiet ta’ semen, ova u embrijuni ta’ annimali tal-ispeċi ovina u kaprina fl-Unjoni

2018

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/630/UE tal-20 ta’ Settembru 2011 dwar l-importazzjonijiet fl-Unjoni tas-semen tal-annimali domestiċi tal-ispeċi tal-bovini

2018

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/137/UE tal-1 ta’ Marzu 2012 dwar l-importazzjonijiet fl-Unjoni tas-semen tal-annimali domestiċi tal-ispeċi porċina

2018

Il-mard tal-annimali

Id-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1982 dwar in-notifika ta’ mard tal-annimali fil-Komunità

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 92/260/KEE tal-10 ta’ April 1992 dwar kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ annimali u ċertifikazzjoni veterinarja għal dħul temporanju ta’ żwiemel irreġistrati

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/35/KEE tad-29 ta’ April 1992 li tistabilixxi r-regoli ta’ kontroll u miżuri biex tkun miġġielda l-marda Afrikana taż- żwiemel

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tintroduċi miżuri ġenerali Komunitarji għall-kontroll ta’ ċertu mard tal-annimali u l-miżuri speċifiċi li għandhom x’jaqsmu mal-marda vexxikolari tal-ħnieżer

2020

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 93/197/KEE tal-5 ta’ Frar 1993 fuq il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u ċertifikazzjoni tal-veterinarju għall-importazzjoni ta’ annimali tar-razza tal-ekwidi rreġistrati għat-tnissil u produzzjoni

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/428/KE tal-4 ta’ Lulju 2000 li jistabilixxi proċeduri dijanjostiċi, metodi ta’ kampjuni u kriterji għall-evalwazzjoni ta’ riżultati ta’ provi ta’ laboratorju għal konferma u dijanjosi differenti ta’ “swine vesicular disease”

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE tal-20 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi għall-kontroll u l-eradikazzjoni tal-bluetongue

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/89/KE tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda tal-infafet vesikolari (deni klassiku) tal-ħnieżer

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/60/KE tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tistabbilixxi miżuri għall-kontroll tad-deni Afrikan tal-qżieqeż u temenda id-Direttiva 92/119/KE għar-rigward tal-marda Teschen u d-deni Afrikan tal-qżieqeż

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/466/KE tat-13 ta’ Ġunju 2003 li tistabbilixxi kriterji għat-taqsim ta’ territorju f’żoni u għas-sorveljanza uffiċjali wara suspetti jew konferma tal-preżenza ta’ anemija tas-salamun infettiva (ISA)

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2003/634/KE tat-28 ta’ Awwissu 2003li tapprova programmi li għandhom l-għan li jinkiseb l-istatus ta’ żoni approvati u ta’ rziezet approvati f’żoni li m’humiex approvati fir-rigward ta’ viral haemorrhagic septicaemia (VHS) u infectious haematopoietic necrosis (IHN) fil-ħut

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2005/217/KE tad-9 ta’ Marzu 2005 li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali u l-ħtiġijiet taċ-ċertifikazzjoni veterinarja għall-importazzjoni ta’ embrijuni bovini fil-Komunità

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/855/KE tat-3 ta’ Novembru 2008 dwar miżuri ta’ kontroll tas-saħħa tal-annimali marbuta mad-deni klassiku tal-ħnieżer f’ċerti Stati Membri

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/3/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li twaqqaf riservi Komunitarji ta’ vaċċini kontra l-marda Afrikana taż-żwiemel

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 789/2009 tat-28 ta’ Awwissu 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1266/2007 fir-rigward tal-ħarsien kontra attakki minn organiżmi li jġorru l-mikrobu u r-rekwiżiti minimi għall-programmi ta’ monitoraġġ u sorveljanza tal-bluetongue

2018

L-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali

Ir-Regolament (KE) Nru 494/98 tas-27 ta’ Frar 1998 li jistipula regoli dettaljati għall-implementazzjoni ta’ Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97 għall-applikazzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi minimi fl-istruttura tas-sistema għall-identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-bovini

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Lulju 2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2000/678/KE tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi regoli dettaljati għar-reġistrazzjoni ta’ rziezet f’databases nazzjonali għall-majjali kif previst mid-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1082/2003 tat-23 ta’Ġunju 2003 li jniżżel regoli dettaljati għall-implementazzjoni tar-Regolament (KE) Numru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-livell minimu ta’ kontrolli li għandhom isiru fil-qafas tas-sistema għall-identifikazzjoni u reġistrazzjoni ta’ annimali bovini

2018

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ammiali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttiva 91/102/KEE u 64/432/KEE

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 911/2004 tad-29 ta’ April 2004 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 1760/2000 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lametti tal-widnejn, tal-passaporti u tar-reġistri

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/28/KE tat-18 ta’ Jannar 2006 dwar estensjoni tal-perjodu massimu biex jitwaħħlu l-lametti tal-widnejn fuq ċerti annimali bovini

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1505/2006 tal-11 ta’ Ottubru 2006 li jimplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward tal-livell minimu ta’ kontrolli li għandhom isiru fir-rigward tal-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali bovini u l-kaprini.

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/968/KE tal-15 ta’ Diċembru 2006 li timplimenta r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 fir-rigward ta’ linji gwida u proċeduri għall-identifikazzjoni tal-annimali ovini u kaprini

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer

2018

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/262 tas-17 ta’ Frar 2015li jistabbilixxi regoli skont id-Direttivi tal-Kunsill 90/427/KEE u 2009/156/KE fir-rigward tal-metodi għall-identifikazzjoni tal-equidae (Regolament dwar il-Passaport Ekwin)

2018

Prodotti sekondarji tal-annimali

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 fuq il-kontroll tas-salmonella u aġenti Zoonotiċi oħra speċifiċi li jkun hemm ġewwa l-ikel

2019

Id-Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 rigward il-monitoraġġ taż-żoonożi u tal-aġenti żoonotiċi, temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE u tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/117/KEE

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali)

2018

Ir-Regolament (UE) Nru 142/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE li tistabbilixxi l-prinċipji li jirregolaw l-organizzazzjoni tal-verifiki veterinarji fuq prodotti li jidħlu fil-Komunità minn pajjiżi terzi skont dik id-Direttiva

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 749/2011 tad-29 ta’ Lulju 2011 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 142/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jimplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 97/78/KE fir-rigward ta’ ċerti kampjuni u oġġetti li huma eżentati mill-verifiki veterinarji fil-fruntiera skont dik id-Direttiva

2018

Miżuri applikabbli għall-addittivi tal-ikel u l-għalf

Id-Direttiva tal-Kunsill 90/167/KEE tas-26 ta’ Marzu 1990 li tistipula l-kondizzjonijiet li jirregolaw il-preparazzjoni, id-dħul fuq is-suq u l-użu fil-Komunità ta’ prodotti tal-ikel medikat

2019

Id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 fuq l-additivi għall-użu fl-għalf tal-annimali

2018

Id-Direttiva 2004/28/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 li temenda id-Direttiva 2001/82/KE fuq il-kodiċi tal-Komunità dwar prodotti mediċinali veterinarji

2018

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2004/704/KE tal-11 ta’ Ottubru 2004 dwar il-monitoraġġ tal-ammont tad-diossini u PĊBs li jixbħu d-diossina fl-għalf tal-annimali

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 183/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Jannar 2005 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-iġjene tal-għalf

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 378/2005 tal-4 ta’ Marzu 2005 regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-dmirijiet u l-ħidmiet tal-Laboratorju ta’ Referenza Komunitarju fil-kuntest tal-applikazzjoni għall-awtorizzazzjoni għall-użu ta’ adittivi fl-għalf tal-annimali

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1876/2006 tat-18 ta’ Diċembru 2006 dwar l-awtorizzazzjonijiet permanenti u proviżorji ta’ ċerti addittivi fl-għalf

2018

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/38/KE tal-5 ta’ Marzu 2008 li tistabbilixxi lista ta’ użu intiż tal-materjali tal-għalf għall-annimali għal skopijiet partikolari nutrizzjonali

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 429/2008 tal-25 ta’ April 2008 dwar regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-preparazzjoni u l-preżentazzjoni ta’ applikazzjonijiet u l-valutazzjoni u l-awtorizzazzjoni ta’ addittivi fl-għalf

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2018

Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu ta’ għalf, li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 79/373/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 80/511/KEE, id-Direttivi tal-Kunsill 82/471/KEE, 83/228/KEE, 93/74/KEE, 93/113/KE u 96/25/KE u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2004/217/KE

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1270/2009 tal-21 ta’ Diċembru 2009 li jikkonċerna l-awtorizzazzjonijiet permanenti u provviżjorji ta’ ċerti addittivi fl-għalf

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 892/2010 tat-8 ta’ Ottubru 2010 dwar l-istatus ta’ ċerti prodotti fir-rigward tal-addittivi tal-għalf fi ħdan l-ambitu tar-Regolament (KE) Nru 1831/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2018

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2011/25/UE tal-14 ta’ Jannar 2011 li tistabbilixxi linji gwida għad-distinzjoni bejn il-materjali tal-għalf, il-prodotti bijoċidali u l-prodotti mediċinali veterinarji

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 68/2013 tas-16 ta’ Jannar 2013 dwar il-Katalgu tal-materjali tal-għalf

2018

Benesseri tal-annimali

Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE tad-19 ta’ Lulju 1999 li tistabilixxi standards minimi għall-ħarsien ta’ tiġieġ li jbid

2018

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2002/4/KE tat-30 ta’ Jannar 2002 fuq ir-reġistrazzjoni tan-negozji stabbiliti tat-trobbija tat-tiġieġ li jbidu, koperti mid-Direttiva tal-Kunsill 1999/74/KE

2018

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 tat-22 ta’ Diċembru 2004 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li temenda d-Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/97

2019

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/778/KE tal-14 ta’ Novembru 2006 li tikkonċerna r-rekwiżiti minimi għall-ġbir tal-informazzjoni waqt l-ispezzjonijiet tas-siti ta’ produzzjoni li fihom jinżammu ċerti annimali għal skopijiet ta’ biedja

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/43/KE tat-28 ta’ Ġunju 2007 li tistabbilixxi regoli minimi għall-protezzjoni tat-tiġieġ miżmuma għall-produzzjoni tal-laħam

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/119/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-għoġiela

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/120/KE tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tistabbilixxi standards minimi għall-protezzjoni tal-majjali

2018

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1099/2009 tal-24 ta’ Settembru 2009 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt il-qatla

2019

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni Nru 2013/188/UE tat-18 ta’ April 2013 dwar rapporti annwali li jikkonċernaw spezzjonijiet mhux diskriminatorji li twettqu skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2005 dwar il-protezzjoni tal-annimali waqt it-trasport u operazzjonijiet relatati u li jemenda d-Direttivi 64/432/KEE u 93/119/KE u r-Regolament (KE) Nru 1255/97

2018

Kapitolu III – Miżuri fitosanitarji

Id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ żerriegħa ta’ pjanti tal-għalf

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 66/402/KEE tal-14 ta’ Ġunju 1966 dwar il-marketing taż-żerriegħa tal-ġwież

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 69/464/KEE tat-8 ta’ Diċembru 1969 dwar il-kontroll tal-marda tal-ġlata fil-patata

2020

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/90/KEE tat-3 ta’ Novembru 1992 li twaqqaf l-obbligi li għalihom produtturi u importaturi ta’ pjanti, prodotti ta’ pjanti u oġġetti oħra huma suġġetti u li twaqqaf dettalji għar-reġistrazzjoni tagħhom

2019

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 92/105/KEE tat-3 ta’ Diċembru 1992 li tistabbilixxi grad ta’ standardizzazzjoni għal passaporti ta’ pjanti biex jintużaw għaċ-ċaqliq ta’ ċerti pjanti, prodotti ta’ pjanti jew oġġetti oħra ġewwa l-Komunità, u li tistabbilixxi l-proċeduri dettaljati dwar il-ħruġ ta’ passaporti simili u l-kondizzjonijiet u l-proċeduri dettaljati għall-bdil tagħhom

2020

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 93/51/KEE tal-24 ta’ Ġunju 1993 li tistabbilixxi regoli għaċ-ċaqliq ta’ ċerti pjanti, prodotti tal-pjanti jew prodotti oħrajn tal-pjanti matul żona protetta, u għaċ-ċaqliq ta’ dawk il-pjaniti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħrajn li joriġinaw fi jew li jiċċaqalqu fi ħdan dik iż-żona protetta

2020

Id-Direttiva tal-Kunsill 93/85/KEE tal-4 ta’ Ottubru 1993 dwar il-kontroll tat-tħassir forma ta’ ċirku tal-patata

2020

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 94/3/KE tal-21 ta’ Jannar 1994 li tistabbilixxi proċedura għan-notifika ta’ interċettazzjoni ta’ kunsinna jew organiżmu jikkawżaw ħsara minn pajjiżi terzi u li jkun ta’ periklu fitosanitarju imminenti

2019

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta’Lulju 1994 dwar drittijiet ta’ varjetajiet ta’ pjanti fil-Komunità

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1238/95 tal-31 ta’ Mejju 1995 li jistabbilixxi r-regoli tal-implimentazzjoni sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 rigward il-piżijiet pagabbli lill-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

2020

Ir-Regolament tal-Kummissijoni (KE) Nru 1768/95 tal-24 ta’ Lulju 1995 li jimplimenta regoli dwar l-eżenzjoni agrikola prevista fl-Artikolu 14(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 2100/94 dwar drittijiet Komunitarji rigward varjetajiet ta’ pjanti

2020

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2506/95 tal-25 ta’ Ottubru 1995 li jemenda ir-Regolament (KE) Nru 2100/94 dwar id-drittijiet tal-varjetajiet tal-pjanti tal-Komunità

2020

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2470/96 tas-17 ta’ Diċembru 1996 li jipprovdi għall-estensjoni tat-termini ta’ dritt Komunitarju dwar varjetà ta’ pjanta rigward il-patata

2020

Id-Direttiva tal-Kummissjoni Nru 97/46/KE tal-25 ta’ Lulju 1997 li temenda d- Direttiva 95/44/KE li tistabilixxi l-kundizzjonijiet li japplikaw għall-introduzzjoni jew għall-moviment ta’ ċerti organismi li jagħmlu l-ħsara, pjanti, prodotti magħmula mill-pjanti u oġġetti oħrajn elenkati fl-Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsill 77/93/KEE ġewwa l-Komunità jew ċerti żoni protetti tagħha, għal provi jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali

2021

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 98/22/KE tal-15 ta’ April 1998 li tistabbilixxi l-kundizzjonijiet minimi biex isiru verifiki fuq is-saħħa tal-pjanti fil-Komunità, f’postijiet ta’ spezzjoni għajr dawk li jkun hemm fil-post tad-destinazzjoni, ta’ pjanti, ta’ prodotti tal-pjanti jew ta’ oġġetti oħra li jkunu ġejjin minn pajjiżi terzi

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/56/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-marketing tal-materjali tal-propagazzjoni tal-pjanti ornamentali

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 98/57/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar il-kontroll tar-Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2605/98 tat-3 ta’ Diċembru 1998 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1768/95 li jimplimenta r-regoli dettaljati fuq l-eżenzjoni agrikoli li għaliha jipprovdi l-Artikolu 14(3) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 dwar id-Drittijiet fuq il-Varjetajiet ta’ Pjanti fil-Komunità

2020

Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE tat-8 ta’ Mejju 2000 ddwar il-miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni ġewwa l-Komunità ta’ organiżmi ta’ ħsara għall-prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom ġewwa l-Komunità

2019

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/54/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq ta’ żerriegħa tal-pitravi

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/55/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-marketing ta’ żrieragħ tal-ħxejjex

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 dwar il-bejgħ fis-suq tal-patata taż-żerriegħa

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/57/KE tat-13 ta’ Ġunju 2002 fuq il-marketing taż-żerriegħa ta’ pjanti taż-żejt u tal-fibra

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/17/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 dwar l-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa fil-pajjiżi terzi fuq l-uċuh tar-raba li jipproduċu ż-żerriegħa u dwar l-ekwivalenza taż-żerriegħa prodotta fil-pajjiżi terzi

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1830/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003 dwar it-traċċjabilità u l-ittikkettjar ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u t-traċċjabilità ta’ prodotti tal-ikel u għalf manifatturati minn organiżmi modifikati ġenetikament u li jemenda d-Direttiva 2001/18/KE

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 2003/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003 dwar il-fertilizzanti

2021

Ir-Regolament (KE) Nru 882/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004 dwar il-kontrolli uffiċjali mwettqa biex tiġi żgurata l-verifikazzjoni tal-konformità mal-liġi tal-għalf u l-ikel, mas-saħħa tal-annimali u mar-regoli dwar il-welfare tal-annimali

2018

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/102/KE tal-5 ta’ Ottubru 2004 li temenda l-Annessi II, III, IV u V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-komunità ta’ organiżmi li huma ta’ ħsara għall-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

2019

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/103/KE tas-7 ta’ Ottubru 2004 dwar il-kontrolli tal-identità u s-saħħa tal-pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra, elenkati f’ Parti B tal-Anness V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE, li jistgħu jiġu esegwiti f’post ieħor li m’huwiex il-punt tad-dħul fil-Komunità jew f’post ieħor fil-qrib u tispeċifika il-kundizzjonijiet li jirrigwardaw dawn il-kontrolli

2020

Ir-Regolament (KE) Nru 1756/2004 tal-11 ta’ Ottubru 2004 li jispeċika l-kondizzjonijiet dettaljati għall-evidenza meħtieġa u l-kriterji għat-tip u l-livell ta’ riduzzjoni tal-kontrolli tas-saħħa tal-pjanti ta’ ċertu pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra elenkati fil-Parti B tal-Anness V għad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE

2020

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2004/105/KE tal-15 ta’ Ottubru 2004 li tiddetermina il-mudelli ta’ ċertifikati fitosanitarji uffiċjali jew ċertifikati fitosanitarji għar-ri-esportazzjoni li jakkumpanjaw il-pjanti, prodotti tal-pjanti jew oġġetti oħra minn pajjiżi terzi u mniżżla fid-Direttiva 2000/29/KE

2019

Ir-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-23 ta’ Frar 2005 dwar il-livelli massimi ta’ residwu ta’ pestiċidi fi jew fuq ikel u għalf li joriġina minn pjanti u annimali u jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 217/2006 tat-8 ta’ Frar 2006 li jistabbilixxi regoli għall-applikazzjoni tad-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE fir-rigward tal-awtorizzazzjoni tal-Istati Membri biex jippermettu t-tqegħid fis-suq ta’ żrieragħ li ma jissodisfawx ir-rekwiżiti fir-rigward tat-tfellis minimu (minimum germination)

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2007/33/KE tal-11 ta’ Ġunju 2007 dwar il-kontroll ta’ nematodi taċ-ċisti fil-patata u li tħassar id-Direttiva 69/465/KEE

2020

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/495/KE tas-7 ta’ Mejju 2008 dwar il-projbizzjoni proviżorja tal-użu u l-bejgħ fl-Awstrija ta’ qamħirrum modifikat ġenetikament (Zea mays L. linja MON810) skond id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2018

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2008/61/KE tas-17 ta’ Ġunju 2008 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet li bihom ċerti organiżmi ta’ ħsara, pjanti, prodotti mill-pjanti u oġġetti oħra elenkati fl-Annessi I sa V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE jistgħu jiddaħħlu jew jiġu mċaqalqa fil-Komunità jew f’ċerti żoni protetti tagħha, għal prova jew għal skopijiet xjentifiċi u għal xogħol fuq selezzjonijiet varjetali

2020

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/72/KE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ ħxejjex ta’ propagazzjoni u materjal taż-żrigħ, barra ż-żerriegħa

2018

Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE tad-29 ta’ Settembru 2008 dwar il-kummerċjalizzazzjoni tal-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u tal-pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott

2018

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/244/KE tas-16 ta’ Marzu 2009 dwar it-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta’ qronfla (Dianthus caryophyllus L., linja 123.8.12) immodifikata ġenetikament għall-kulur tal-fjura

2018

Id-Direttiva 2009/41/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar l-użu konfinat ta’ mikro-organiżmi modifikati ġenetikament

2018

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 874/2009 tas-17 ta’ Settembru 2009 li jistabbilixxi r-regoli ta’ implimentazzjoni sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 rigward il-proċedimenti quddiem l-Uffiċċju Komunitarju tal-Varjetajiet tal-Pjanti

2020

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2009/770/KE tat-13 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi formati standard tar-rappurtar għall-preżentazzjoni tar-riżultati tal-monitoraġġ tar-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament, bħala jew fi prodotti, għal għan tat-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

2018

Id-Direttiva 2009/128/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja biex jinkiseb użu sostenibbli tal-pestiċidi

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jħassar id-Direttivi tal-Kunsill 79/117/KEE u 91/414/KEE

2020

Id-Deċiżjoni 2010/135 tat-2 ta’ Marzu 2010 dwar it-tqegħid fis-suq, skont id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, ta’ prodott tal-patata (Solanum tuberosum L. linja EH92-527-1) modifikat ġenetikament għal kontenut miżjud tal-komponent amylopectin tal-lamtu

2018

Ir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2010/C 200/01 tat-13 ta’ Lulju 2010 dwar linji gwida għall-iżvilupp ta’ miżuri ta’ koeżistenza nazzjonali biex tiġi evitata l-preżenza mhux intenzjonata ta’ OMĠ f’uċuħ tar-raba’ konvenzjonali u organiċi

2018

Ir-Regolament (UE) Nru 188/2011 tal-25 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 91/414/KEE fir-rigward tal-proċedura għall-valutazzjoni ta’ sustanzi attivi li ma kinux fis-suq sentejn wara d-data ta’ notifika ta’ dik id-Direttiva

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 tal-25 ta’ Mejju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mal-lista ta’ sustanzi attivi approvati

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 541/2011 tal-1 ta’ Ġunju 2011 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-lista tas-sustanzi attivi approvati

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 547/2011 tat-8 ta’ Ġunju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti ta’ tikkettjar tal-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 544/2011 tal-10 ta’ Ġunju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’dak li għandu x’jaqsam mar-rekwiżiti tad-dejta għas-sustanzi attivi

2020

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 545/2011 tal-10 ta’ Ġunju 2011 li jimplimenta r-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżiti tad-dejta dwar prodotti għall-ħarsien tal-pjanti

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 702/2011 tal-20 ta’ Lulju 2011 li japprova s-sustanza attiva proeżadjon, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 703/2011 tal-20 ta’ Lulju 2011 li japprova s-sustanza attiva ażossistrobin, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 704/2011 tal-20 ta’ Lulju 2011 li japprova s-sustanza attiva ażimsulfuron, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament tal-Kummissjoni ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 705/2011 tal-20 ta’ Lulju 2011 li japprova s-sustanza attiva imażalil, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 706/2011 tal-20 ta’ Lulju 2011 li japprova s-sutanza attiva profossidim, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 736/2011 tas-26 ta’ Lulju 2011 li japprova s-sustanza attiva flurossipir, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 740/2011 tas-27 ta’ Lulju 2011 li japprova s-sustanza attiva bispiribak, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 786/2011 tal-5 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva 1-naftilaċetammid, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness mar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 787/2011 tal-5 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva “aċidu 1-naftilaċetiku”, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/941/KE

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 788/2011 tal-5 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva fluważifop-P, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 797/2011 tad-9 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva spirossammina, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kummerċjalizzazzjoni ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 798/2011 tad-9 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva ossflworfen, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 800/2011 tad-9 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva teflutrina, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 u li jemenda d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 807/2011 tal-10 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva triażossidu, skont it-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 810/2011 tal-11 ta’ Awwissu 2011 li japprova s-sustanza attiva kreżossimmetil, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 974/2011 tal-29 ta’ Settembru 2011 li japprova s-sustanza attiva akrinatrina, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 993/2011 tas-6 ta’ Ottubru 2011 li japprova s-sustanza attiva 8-idrossikwinolina, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1143/2011 tal-10 ta’ Novembru 2011 li japprova s-sustanza attiva prokloraż, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2008/934/KE

2020

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2011/787/UE tad-29 ta’ Novembru 2011 li tawtorizza l-Istati Membri jieħdu temporanjament miżuri ta’ emerġenza kontra t-tixrid ta’ Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. fir-rigward tal-Eġittu

2020

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/138 tal-1 ta’ Marzu 2012 fir-rigward tal-miżuri ta’ emerġenza li jipprevjenu l-introduzzjoni u t-tixrid tal-Anoplophora chinensis (Forster)

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 359/2012 tal-25 ta’ April 2012 li japprova s-sustanza attiva metam, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/340/UE tal-25 ta’ Ġunju 2012 dwar l-organizzazzjoni ta’ esperiment temporanju skont id-Direttivi tal-Kunsill 66/401/KEE, 66/402/KEE, 2002/54/KE, 2002/55/KE u 2002/57/KE fir-rigward tal-ispezzjoni tal-għelieqi taħt superviżjoni uffiċjali għaż-żerriegħa bażika u ż-żerriegħa mrobbija ta’ ġenerazzjonijiet li ġew qabel iż-żerriegħa bażika

2018

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 582/2012 tat-2 ta’ Lulju 2012 li japprova s-sustanza attiva bifentrin, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 589/2012 tal-4 ta’ Lulju 2012 li japprova s-sustanza attiva fluksapirossad, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 595/2012 tal-5 ta’ Lulju 2012 li japprova s-sustanza attiva fenpirażammina, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 746/2012 tas-16 ta’ Awwissu 2012 li japprova s-sustanza attiva Adoxophyes orana granulovirus, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness għar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2012/535/UE tas-26 ta’Settembru 2012 dwar il-miżuri ta’ emerġenza għall-prevenzjoni tat-tixrid fl-Unjoni tal-Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (in-nematodu tal-injam tal-arżnu)

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 485/2013 tal-24 ta’ Mejju 2013 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 540/2011 fir-rigward tal-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni tas-sustanzi attivi klotijanidin, tijametossam u imidakloprid u li jipprojbixxi l-użu u l-bejgħ taż-żerriegħa trattata bi prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti li fihom dawk is-sustanzi attivi

2018

Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/20/UE tas-6 ta’ Frar 2014 li tistabbilixxi l-klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ bażika u ċċertifikata, u l-kundizzjonijiet u l-marki applikabbli għal dawn il-klassijiet

2018

Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/21/UE tas-6 ta’ Frar 2014 li tiddetermina l-kundizzjonijiet minimi u l-klassijiet tal-Unjoni għal patata taż-żrigħ prebażika

2018

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 632/2014 tat-13 ta’ Mejju 2014 li japprova s-sustanza attiva flubendiammid, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 571/2014 tas-26 ta’ Mejju 2014 li japprova s-sustanza attiva ipkonażol, skont ir-Regolament (KE) Nru 1107/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tqegħid fis-suq ta’ prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti, u li jemenda l-Anness tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 540/2011

2020

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/362/UE tat-13 ta’ Ġunju 2014 li temenda d-Deċiżjoni 2009/109/KE dwar l-organizzazzjoni ta’ esperiment temporanju li jipprovdi għal ċerti derogi għat-tqegħid fis-suq ta’ taħlitiet taż-żrieragħ intiżi għall-użu bħala pjanti tal-għalf skont id-Direttiva tal-Kunsill 66/401/KEE

2018

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/367/UE tas-16 ta’ Ġunju 2014 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 2002/56/KE fir-rigward tad-data stipulata fl-Artikolu 21(3) sa meta l-Istati Membri huma awtorizzati jestendu l-validità tad-deċiżjonijiet dwar l-ekwivalenza tal-patata taż-żrigħ minn pajjiżi terzi

2018

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2014/83/UE tal-25 ta’ Ġunju 2014 li temenda l-Annessi I, II, III, IV u V tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/29/KE dwar miżuri protettivi kontra l-introduzzjoni fil-komunità ta’ organiżmi li huma ta’ ħsara għall-pjanti jew prodotti tal-pjanti u kontra t-tixrid tagħhom fil-Komunità

2019

Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/96/UE tal-15 ta’ Ottubru 2014 dwar ir-rekwiżiti għat-tikkettar, is-siġillar u l-imballaġġar ta’ materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti tal-frott u ta’ pjanti tal-frott maħsuba għall-produzzjoni tal-frott, li jaqgħu fl-ambitu tad-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE

2018

Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/97/UE tal-15 ta’ Ottubru 2014 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta’ fornituri u ta’ varjetajiet u l-lista komuni ta’ varjetajiet

2018

Id-Direttiva ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni 2014/98/UE tal-15 ta’ Ottubru 2014 li timplimenta d-Direttiva tal-Kunsill 2008/90/KE fir-rigward ta’ rekwiżiti speċifiċi għall-ġeneru u l-ispeċi tal-pjanti tal-frott imsemmija fl-Anness I tagħha, rekwiżiti speċifiċi li għandhom jiġu ssodisfati mill-fornituri u regoli dettaljati dwar l-ispezzjonijiet uffiċjali

2018

Id-Direttiva 2001/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Marzu 2001 dwar ir-rilaxx intenzjonat fl-ambjent ta’ organiżmi modifikati ġenetikament u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 90/220/KEE

2018

Ir-Regolament (KE) Nru 1946/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Lulju 2003 dwar il-movimenti transkonfinali ta’ organiżmi modifikati ġenetikament

2018

(1)    ĠU L 161, 29.5.2014, p. 3.
(2)    “Adozzjoni” tfisser id-data tal-implimentazzjoni stabbilita fl-att legali rilevanti ppubblikat fil-“Ġurnal Uffiċjali tal-Ukrajna” jew “Courier Governattiv” jew ippubblikat fuq is-sit web uffiċjali tas-Servizz tal-Istat tal-Ukrajna dwar is-Sikurezza tal-Ikel u l-Ħarsien tal-Konsumatur b’effett immedjat jew b’perjodu ta’ tranżizzjoni indikat.