Brussell, 30.5.2018

COM(2018) 367 final

2018/0191(COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi “Erasmus”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

{SEC(2018) 265 final}
{SWD(2018) 276 final}
{SWD(2018) 277 final}


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.KUNTEST TAL-PROPOSTA

Raġunijiet u għanijiet tal-proposta

Reċentement l-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ ġibdu l-attenzjoni tal-Mexxejja tal-UE. Fid-Dikjarazzjoni ta’ Ruma, tal-25 ta’ Marzu 2017, talbu għal “Unjoni fejn iċ-ċittadini jkollhom opportunitajiet ġodda għall-iżvilupp kulturali u soċjali u għat-tkabbir ekonomiku” u wegħdu li jaħdmu għal “Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-aħjar edukazzjoni u taħriġ u jistgħu jistudjaw u jsibu impjieg madwar il-kontinent.

Fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta’ Settembru 2017 “dwar il-futur tal-programm Erasmus+”, il-Parlament Ewropew enfasizza li l-programm futur jenħtieġ li finalment ikun immirat lejn iż-żgħażagħ kollha u li dawn l-ambizzjonijiet ogħla għall-perjodu ta’ programmazzjoni li jmiss jenħtieġ li jkunu riflessi f’baġit ikbar sabiex jiġi sfruttat il-potenzjal sħiħ tal-programm.

Fil-kuntest tas-Summit Soċjali f’Gothenburg tas-17 ta’ Novembru 2017, il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni pproklamaw solennement u ffirmaw il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali li, bħala l-ewwel prinċipju, jistabbilixxi li kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni ta’ kwalità u inklużiva, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja sabiex jinżammu u jinkisbu ħiliet li jippermettulhom jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u jġestixxu t-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol b’suċċess.

Fil-konklużjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2017, il-Kunsill Ewropew enfasizza l-importanza tad-dimensjoni soċjali, edukattiva u kulturali tal-politiki tal-Unjoni sabiex tressaq liċ-ċittadini Ewropej qrib xulxin u nibnu l-futur komuni tagħna, u talab lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni, b’mod konformi mal-kompetenzi rispettivi tagħhom, biex jipproċedu bil-ħidma bil-għan li jżidu l-mobbiltà u l-iskambji, inkluż permezz ta’ programm sostanzjalment imsaħħaħ, inklużiv u estiż.

Fil-Komunikazzjoni tagħha tal-14 ta’ Frar 2018 dwar “Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropea li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b’mod effiċjenti wara l-2020” 1 , il-Kummissjoni enfasizzat li l-baġit tal-Unjoni jrid iwettaq il-wegħdiet li għamlu l-Mexxejja tal-Unjoni, inkluż permezz tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, u l-appoġġ għaż-żgħażagħ u l-mobbiltà taċ-ċittadini Ewropej. Il-Komunikazzjoni enfasizzat ukoll il-kunsens qawwi dwar il-ħtieġa li jiżdiedu kemm il-mobbiltà u l-iskambji, inkluż permezz ta’ Erasmus+ sostanzjalment imsaħħaħ, inklużiv u estiż, u ssottolinjat li l-programm jagħti liż-żgħażagħ il-ħiliet għas-suq tax-xogħol, itejjeb il-fehim kulturali u jsaħħaħ in-nisġa soċjali tal-Unjoni.

Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar “Baġit modern għal Unjoni li tipproteġi, tagħti s-setgħa u tiddefendi il-qafas finanzjarju pluriennali għall-2021-2027” 2 adottata fit-2 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni pproponiet “enfasi akbar fuq iż-“żgħażagħ” fil-qafas finanzjarju li jmiss. Dan se jinkiseb mhux biss permezz tal-irduppjar tad-daqs ta’ Erasmus+ (...), wieħed mill-aktar stejjer ta’ suċċess viżibbli tal-Unjoni.” L-enfasi tal-Programm il-ġdid “se tkun fuq l-inklużività, u li jintlaħqu aktar żgħażagħ minn kuntesti żvantaġġati. Dan se jippermetti aktar żgħażagħ li jmorru jgħixu f’pajjiż ieħor biex jitgħallmu jew jaħdmu.” Għalhekk il-Kummissjoni pproponiet “programm Erasmus iktar b’saħħtu li se jilħaq id-daqs ta’ EUR 30 biljun matul il-perjodu”. Ipproponiet ukoll li tinkludi ammont ta’ EUR 700 miljun għal inizjattiva ġdida “DiscoverEU” li se toffri liż-żgħażagħ l-opportunità li jiskopru pajjiżi tal-UE oħrajn.

L-ambizzjoni għall-programm li jmiss (minn hawn ’il quddiem imsejjaħ “il-Programm”) timxi id f’id mal-viżjoni tal-Kummissjoni li taħdem lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025 kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tagħha dwar “It-tisħiħ tal-Identità Ewropea permezz tal-Edukazzjoni u l-Kultura” tal-14 ta’ Novembru 2017 3 . Iż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni tfisser “Ewropa fejn it-tagħlim ma jkunx imfixkel mill-fruntieri. Kontinent li fih sar standard li wieħed iqatta’ żmien fi Stat Membru ieħor biex jistudja, jitgħallem u jaħdem u fejn, minbarra l-lingwa materna tiegħu, saret in-norma li wieħed jitkellem żewġ lingwi oħra. Kontinent li fih il-persuni għandhom sens qawwi tal-identità tagħhom bħala Ewropej, tal-wirt kulturali tal-Ewropa u tad-diversità tagħha”. Il-Programm se jkun komponent ewlieni li jappoġġa l-ħidma lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni.

L-għan huwa li jissaħħaħ il-Programm li diġà ġie ppruvat u ttestjat fil-kategoriji kollha tal-istudenti, kemm jekk jieħdu sehem f’attivitajiet ta’ edukazzjoni għolja, edukazzjoni ġenerali, edukazzjoni vokazzjonali u taħriġ u edukazzjoni għall-adulti kif ukoll f’edukazzjoni mhux formali, attivitajiet taż-żgħażagħ u parteċipazzjoni attiva. Iż-żieda fl-aċċessibbiltà tal-Programm għal għadd usa’ ta’ individwi tfisser investiment finanzjarju miżjud fil-Programm iżda wkoll, u b’mod importanti ħafna, taħlita ta’ miżuri, regoli u modalitajiet ta’ parteċipazzjoni li jippermettu li jsiru ekonomiji ta’ skala, li jintroduċu simplifikazzjoni sabiex jittaffa l-piż amministrattiv, u b’hekk jitneħħew l-ostakli għall-mobbiltà u tiżdied ir-rilevanza, l-attraenza u l-karattru inklużiv tal-Programm. L-għan huwa li jittrippla l-għadd ta’ parteċipanti filwaqt li fl-istess ħin jiġu introdotti miżuri u inċentivi kwalitattivi li jippermettu li tittejjeb is-sensibilizzazzjoni għal studenti b’inqas opportunitajiet.

L-Ewropej iridu jkunu mgħammra bil-ħiliet meħtieġa f’soċjetà li qed issir dejjem aktar mobbli, multikulturali u diġitali. Hemm ħtieġa ċara li din l-isfida tiġi indirizzata u li jsir investiment f’attivitajiet li jipprovdu lill-individwi b’sett tajjeb ta’ għarfien, ħiliet u kompetenzi inkluż lingwi, mill-perspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja. Dan se jgħin biex isiru iktar reżiljenti u b’potenzjal aħjar li jiġu impjegati filwaqt li trawwem il-koeżjoni soċjali. L-Ewropa teħtieġ ukoll aktar investimenti f’ħiliet diġitali u oqsma li jħarsu ’l quddiem bħat-tibdil fil-klima, l-enerġija nadifa, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, l-analiżi tad-data, l-arti/id-disinn, eċċ. Dawn huma lkoll oqsma essenzjali għat-tkabbir sostenibbli u l-koeżjoni tal-futur tal-Ewropa. Il-Programm jista’ jagħmel kontribut sinifikanti billi jistimola l-innovazzjoni u jnaqqas id-distakk fl-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi tal-Ewropa. L-azzjonijiet iffokati se jippermettu lill-Unjoni tisfrutta l-potenzjal tagħha għall-innovazzjoni, il-kreattività u l-intraprenditorija fl-ekonomija diġitali. L-appoġġ għall-kultura u l-kreattività fl-edukazzjoni se jikkontribwixxi għal żieda fir-reżiljenza tas-soċjetà Ewropea.

Sabiex iżid l-impatt kwalitattiv tal-programm attwali, il-Programm futur jenħtieġ li jilħaq aktar u b’mod aħjar lil persuni ta’ etajiet differenti u minn kuntesti kulturali, soċjali u ekonomiċi differenti. Jenħtieġ li jilħaq iktar lil dawk b’inqas opportunitajiet, inkluż persuni b’diżabilitajiet u migranti kif ukoll ċittadini tal-Unjoni li jgħixu f’żoni remoti. Għall-istudenti tal-iskola, l-esperjenzi tal-mobbiltà għat-tagħlim kienu eċċezzjoni sa issa. Fir-rigward ta’ studenti ta’ edukazzjoni għolja, trainees, apprendisti, żgħażagħ b’mod ġenerali, il-programm attwali ma jistax jissodisfa d-domanda kbira u dejjem tikber għall-parteċipazzjoni f’attivitajiet ta’ mobbiltà għat-tagħlim. Għalhekk, huma meħtieġa sforzi ulterjuri sabiex il-Programm isir aktar inklużiv u sabiex tkompli tiżdied l-effiċjenza tiegħu, permezz tal-bini fuq ir-riżultati eċċellenti miksuba matul dawn l-aħħar tletin sena minn programmi tal-Unjoni f’dan il-qasam. Dan se jsir b’mod partikolari billi jiżdiedu u jiġu ffaċilitati l-attivitajiet tal-mobbiltà għall-istudenti tal-iskola, l-istudenti vokazzjonali, l-apprendisti u ż-żgħażagħ. Għat-tipi kollha ta’ attivitajiet tal-mobbiltà, il-livell ta’ appoġġ tal-għotja jenħtieġ li jiġi ottimizzat, inkluż billi jiġu żgurati għotjiet ikbar għal ċerti kategoriji ta’ studenti differenti, inkluż fil-mobbiltà tal-edukazzjoni għolja. L-opportunitajiet ta’ mobbiltà għaż-żgħażagħ li jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ tagħlim mhux formali se jiġu estiżi wkoll sabiex jilħqu aktar żgħażagħ. Se jittieħdu miżuri li jinkoraġġixxu liż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom u jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika, irawmu sensibilizzazzjoni dwar valuri komuni tal-Unjoni, jiġbru flimkien liż-żgħażagħ u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet fil-livell lokali, nazzjonali u Ewropew, kif ukoll jikkontribwixxu għall-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea.

Il-Programm jenħtieġ li jilħaq ukoll grupp fil-mira ikbar kemm fl-Unjoni kif ukoll lil hinn minnha permezz ta’ użu akbar tal-għodod ta’ informazzjoni, komunikazzjoni u teknoloġija, il-mobbiltà mħallta (kombinazzjoni ta’ mobbiltà fiżika u virtwali) u l-kooperazzjoni virtwali. Sabiex il-Programm isir iktar inklużiv u b’mod partikolari biex jindirizza l-ħtiġijiet ta’ ċerti gruppi fil-mira, bħall-istudenti adulti, se jiġu promossi formats tal-mobbiltà għat-tagħlim iktar flessibbli, bħall-mobbiltà ta’ terminu qasir, fi grupp jew virtwali. L-aħjar prattiki dwar l-inklużjoni fil-qasam taż-żgħażagħ jistgħu jiġu estiżi għal oqsma oħra. Azzjoni speċifika – sħubiji fuq skala żgħira - tkun imfassla biex tagħmel il-Programm aċċessibbli għal organizzazzjonijiet bi ftit esperjenza jew mingħajr esperjenza, b’kapaċità operattiva iżgħar, b’mod partikolari għal organizzazzjonijiet ta’ bażi u dawk l-organizzazzjonijiet li jaħdmu ma’ persuni b’inqas opportunitajiet.

Il-Programm se jindirizza x-xejriet mifruxa madwar l-Ewropa ta’ parteċipazzjoni limitata fil-ħajja demokratika u l-livelli baxxi ta’ għarfien u ta’ sensibilizzazzjoni dwar kwistjonijiet Ewropej li għandhom impatt fuq il-ħajjiet taċ-ċittadini Ewropej kollha. Ħafna persuni ma jippreferux, jew jaffaċċaw diffikultajiet, li jinvolvu lilhom infushom u jipparteċipaw b’mod attiv fil-komunitajiet tagħhom jew fil-ħajja politika u soċjali tal-Unjoni. Barra minn hekk, għalkemm illum 70% tal-Ewropej iħossu li huma ċittadini tal-Unjoni, bil-perċentwal saħansitra ogħla fost il-ġenerazzjonijiet iżgħar, hemm nuqqas mifrux ta’ sensibilizzazzjoni u ta’ fehim dwar x’inhi l-Unjoni Ewropea, kif taħdem u x’valur miżjud għandha għaċ-ċittadini tagħha 4 . It-tisħiħ tal-identità Ewropea u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-proċessi demokratiċi huma ta’ importanza kbira għall-futur tal-Unjoni. Il-Programm jista’ jikkontribwixxi għas-sensibilizzazzjoni u l-għarfien dwar l-Unjoni Ewropea fost iktar persuni milli għamel s’issa. L-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jagħqdu rwol ewlieni fl-iżvilupp tal-edukazzjoni ċivika u fil-bini tal-għarfien dwar kwistjonijiet tal-Unjoni b’mod ġenerali. Meta wieħed iħares lejn il-fehim taż-żgħażagħ Ewropej dwar l-Unjoni Ewropea, jinduna li ftit għandhom għarfien lil hinn mill-fatti bażiċi 5 . Kważi disgħa minn kull għaxar żgħażagħ fl-Unjoni jemmnu li jenħtieġ li jkun hemm edukazzjoni skolastika iktar b’saħħitha dwar id-drittijiet u r-responsabbiltajiet bħala ċittadin tal-Unjoni 6 . Fl-istess ħin, il-kopertura tat-tagħlim dwar l-Unjoni Ewropea fil-kurrikuli nazzjonali hija frammentata ħafna u d-dimensjoni tal-parteċipazzjoni attiva hija nieqsa fil-maġġor parti 7 . Hemm ukoll ħtieġa ġenerali li l-persuni jingħataw is-setgħa li jsiru aktar attivi fis-soċjetà, u jkunu lesti u kapaċi jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u fil-ħajja demokratika tal-Ewropa.

L-appoġġ u l-iffaċilitar tal-kooperazzjoni transnazzjonali u internazzjonali bejn l-organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport huma strumentali għall-kisba tal-għanijiet u biex jiġu indirizzati l-isfidi deskritti hawn fuq. Il-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet hija katalizzatur għal modi innovattivi sabiex jingħata appoġġ lill-istudenti fl-iżvilupp personali, edukattiv u professjonali tagħhom. Din trendi effetti pożittivi konkreti għall-individwi, pereżempju billi tagħti tikkonferixxi lill-persuni b’iktar kompetenzi ewlenin, tnaqqas it-tluq bikri mill-iskola, tirrikonoxxi l-kompetenzi miksuba permezz tal-volontarjat u t-tagħlim mhux formali, iżżid il-kisba ta’ edukazzjoni għolja jew timplimenta r-riformi ta’ Bolonja. Tiffaċilita wkoll iċ-ċirkulazzjoni ta’ ideat u t-trażmissjoni tal-aħjar prattiki u għarfien espert, u b’hekk tikkontribwixxi għal edukazzjoni ta’ kwalità għolja. Madankollu, l-intensità u l-kapaċità tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni mnissla mill-programm Erasmus+ għadhom mhumiex suffiċjenti, speċjalment fost organizzazzjonijiet żgħar u ta’ bażi. Il-grad ta’ kooperazzjoni ivarja bejn il-pajjiżi u r-reġjuni, u fis-setturi. Hemm lok għal titjib fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-iskejjel, l-istabbilimenti ta’ tagħlim għall-adulti u l-assoċjazzjonijiet taż-żgħażagħ. Din is-sitwazzjoni xxekkel ir-riformi istituzzjonali u l-modernizzazzjoni tas-sistemi edukattivi, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ fil-livell nazzjonali u Ewropew.

Id-dimensjoni internazzjonali tal-Programm hija element fundamentali u trasversali li huwa rilevanti għall-mobbiltà, il-kooperazzjoni kif ukoll l-attivitajiet ta’ djalogu ta’ politika. B’mod partikolari, hemm il-ħtieġa li tiġi intensifikata l-mobbiltà u l-kooperazzjoni internazzjonali mal-pajjiżi terzi - b’mod partikolari pajjiżi tat-tkabbir, tal-viċinat, industrijalizzati u emerġenti - sabiex jiġu appoġġati istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet fl-Ewropa meta jaffaċċaw l-isfidi tal-globalizzazzjoni. Fl-istess ħin, huwa essenzjali li jiġu żgurati sinerġiji mal-istrumenti esterni tal-Unjoni sabiex jiġu segwiti l-azzjonijiet esterni tagħha biex tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-bniedem u istituzzjonali f’pajjiżi terzi, inkluż f’pajjiżi li qed jiżviluppaw, u sabiex ikun hemm involviment maż-żgħażagħ tagħhom, bħala element essenzjali għall-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u titjieb il-fiduċja bejn il-kulturi.

Il-Programm se jkollu jindirizza kwistjonijiet trasversali li jikkonċernaw il-programmi kollha tal-Unjoni, bħas-simplifikazzjoni tal-aċċess għall-Programm għall-ikbar firxa wiesgħa possibbli ta’ gruppi fil-mira (eż. regoli u proċeduri amministrattivi aktar sempliċi, u għodod online ottimizzati) filwaqt li tiġi żgurata għażla kompetittiva u trasparenti tal-proġetti, ċiklu ta’ ġestjoni tal-għotjiet korrett bir-riskji finanzjarji għall-Unjoni minimizzati. Addizzjonalment, il-modalitajiet ta’ implimentazzjoni tal-parti internazzjonali jenħtieġ li jkunu simplifikati, sabiex tiżdied l-aċċessibbiltà għall-azzjoni.

Din il-proposta tipprevedi data ta’ applikazzjoni fl-1 ta’ Jannar 2021 u hija ppreżentata għal Unjoni ta’ sebgħa u għoxrin Stat Membru, b’konformità man-notifika tar-Renju Unit dwar l-intenzjoni tiegħu li jirtira mill-Unjoni Ewropea u Euratom abbażi tal-Artikolu 50 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea li rċieva l-Kunsill Ewropew fid-29 ta’ Marzu 2017.

Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti tal-politika

Il-Programm huwa wieħed mill-istrumenti ta’ finanzjament skont il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 immirat lejn l-investiment fil-persuni, fil-koeżjoni soċjali u fil-valuri. Huwa strument ewlieni fil-livell tal-Unjoni li jiffinanzja l-attivitajiet fil-livell Ewropew b’appoġġ għall-mobbilità għat-tagħlim, il-kooperazzjoni u l-iżviluppi ta’ politika innovattivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport.

Il-politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jikkonsistu f’ħidma lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni, filwaqt li jiġi promoss il-qafas strateġiku globali għall-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, u l-aġendi settorjali sottostanti tagħha dwar l-iskola, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, l-edukazzjoni għolja u t-tagħlim għall-adulti, l-avvanz tal-kooperazzjoni fil-politika taż-żgħażagħ skont l-Istrateġija taż-Żgħażagħ tal-UE 2019-2027 u l-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-isport, b’mod partikolari l-isport tal-organizzazzjonijiet ta’ bażi. Il-Programm huwa strument ewlieni li jappoġġa l-implimentazzjoni ta’ dawn il-politiki tal-Unjoni, biex b’hekk jikkontribwixxi għal tkabbir sostenibbli, impjiegi u koeżjoni soċjali u t-tisħiħ tal-identità Ewropea, kif spjegat fl-għanijiet tal-Programm.

B’mod partikolari, il-Programm se jappoġġa (a) l-iżvilupp tal-iskejjel u t-tagħlim eċċellenti; (b) il-proċess ta’ Copenhagen dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali; (c) l-aġenda mġedda tal-UE għall-edukazzjoni għolja u l-proċess ta’ Bolonja; (d) l-aġenda tal-UE mġedda għat-tagħlim għall-adulti; (e) l-istrateġija taż-żgħażagħ tal-UE mġedda u (f) il-pjan ta’ ħidma tal-UE għall-isport. Dawn il-politiki se jkomplu jiddependu fuq l-appoġġ mill-approċċ integrat għat-tagħlim tul il-ħajja tal-Programm.

Addizzjonalment, il-Programm se jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Aġenda Ġdida għall-Ħiliet għall-Ewropa b’impenn kondiviż għall-importanza strateġika tal-ħiliet għaż-żamma tal-impjiegi, it-tkabbir u l-kompetittività. Jappoġġa wkoll lill-Istati Membri fl-ilħuq tal-għanijiet stabbiliti fid-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar il-promozzjoni taċ-ċittadinanza u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni fis-17 ta’ Marzu 2015.

Il-Programm se jikkontribwixxi wkoll għall-Aġenda 2030 għall-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli, b’mod partikolari l-Għan ta’ Żvilupp Sostenibbli numru 4 biex tiġi żgurata edukazzjoni ta’ kwalità inklużiva u ekwitabbli u jiġu promossi opportunitajiet ta’ tagħlim tul il-ħajja għal kulħadd.

Konsistenza ma’ politiki u programmi oħra tal-Unjoni

Il-Programm se jkun konsistenti ma’, u jikkumplimenta, l-istrumenti l-oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-istrumenti ta’ kooperazzjoni esterna 8 , il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (Fondi SIE) 9 , il-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR). L-Istrateġija Globali tal-Unjoni għall-Politika Estera u ta’ Sigurtà ta’ Ġunju 2016 u l-Konsensus Ewropew għall-Iżvilupp adottati mill-Kunsill fid-19 ta’ Mejju 2017 jissottolinjaw l-importanza tal-edukazzjoni u l-iżvilupp tal-bniedem bħala strumenti sabiex jindirizzaw it-tħassib marbut ma’ xejriet demografiċi barra l-Unjoni. L-azzjonijiet fil-qasam tal-politiki tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ huma kruċjali wkoll biex jindirizzaw l-isfidi tal-migrazzjoni u preventivi kontra r-riskju ta’ radikalizzazzjoni u estremiżmu. F’dan ir-rigward, il-Programm se jfittex li jkollu sinerġiji wkoll mal-Fond għall-Asil u l-Migrazzjoni kif ukoll mal-Fond tas-Sigurtà Interna 10 . Hemm ukoll komplementarjetajiet potenzjali importanti bejn l-għanijiet u l-interventi tal-Programm u l-programm Drittijiet u Valuri tal-futur. Dan tal-aħħar jimmira li jippromwovi u jżid is-sensibilizzazzjoni taċ-ċittadini dwar l-istorja komuni tagħna, u li jsaħħaħ il-parteċipazzjoni demokratika taċ-ċittadini fil-livell tal-Unjoni.

Il-proposta tal-Kummissjoni għall-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 iffissat għan iktar ambizzjuż għall-integrazzjoni klimatika fil-programmi tal-UE kollha, b’mira kumplessiva ta’ 25% tan-nefqa tal-UE li tikkontribwixxi għall-għanijiet tal-klima. Il-kontribuzzjoni ta’ dan il-programm għall-kisba ta’ din il-mira kumplessiva se tiġi ntraċċata permezz ta’ sistema ta’ mmarkar ta’ traċċi tal-klima tal-UE f’livell xieraq ta’ diżaggregazzjoni, inkluż l-użu ta’ metodoloġiji iktar preċiżi fejn dawn huma disponibbli. Il-Kummissjoni se tkompli tippreżenta l-informazzjoni kull sena f’termini ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn fil-kuntest tal-abbozz annwali tal-baġit. Biex tappoġġa l-utilizzazzjoni sħiħa tal-potenzjal tal-programm li jikkontribwixxi għall-għanijiet tal-klima, il-Kummissjoni se tagħmel minn kollox biex tidentifika l-azzjonijiet rilevanti matul il-proċessi ta’ preparazzjoni, implimentazzjoni, reviżjoni u evalwazzjoni tal-programm.

Il-Programm se jkun konsistenti ma’, u jikkostitwixxi kumpliment importanti, il-programm Ewropa Kreattiva tal-futur 11 . Il-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, appoġġati minn Erasmus, se tgħin sabiex l-individwi ikollhom l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa biex jaffaċċaw sfidi soċjali u ekonomiċi kif ukoll jissodisfaw il-potenzjal tagħhom għal innovazzjoni, kreattività u intraprenditorija, b’mod partikolari fi ħdan l-ekonomija diġitali. L-attivitajiet marbutin mat-tisħiħ tal-aspetti kollha tal-kreattività fl-edukazzjoni u t-tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin individwali, se jikkostitwixxu rabta kbira bejn iż-żewġ programmi b’mod konformi mal-Aġenda Ġdida għall-Kultura  12 .

Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-Programm se jkun konsistenti wkoll, u jikkumplimenta l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà billi joffri tipi ta’ attivitajiet differenti. Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà jimmira li jtejjeb l-involviment taż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet f’attivitajiet ta’ solidarjetà aċċessibbli u ta’ kwalità għolja, filwaqt li l-Programm Erasmus se joffri tipi ta’ attivitajiet oħra, bħal mobbiltà transnazzjonali għat-tagħlim, attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, miżuri sabiex tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u attivitajiet immirati lejn l-appoġġ għall-iżvilupp ta’ politika. Iż-żewġ programmi għandhom governanza u mekkaniżmi eżekuttivi komuni.

Fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, il-Programm se jiżgura sinerġiji ma’ Orizzont Ewropa. B’mod partikolari, tal-aħħar, fejn xieraq, se jikkumplimenta l-appoġġ tal-Programm għall-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej, b’mod partikolari d-dimensjoni tar-riċerka tiegħu bħala parti mill-iżvilupp ta’ strateġiji ġodda konġunti u integrati fit-tul u sostenibbli dwar l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni.

Fil-qasam tal-ħiliet diġitali, il-Programm Ewropa Diġitali se jikkumplimenta l-approċċ mifrux ta’ Erasmus+ għall-ħiliet billi jappoġġa l-iżvilupp u l-akkwist ta’ ħiliet diġitali avvanzati meħtieġa għall-varar ta’ teknoloġiji fil-fruntieri tal-għarfien bħall-intelliġenza artifiċjali jew il-computing ta’ prestazzjoni għolja, b’kooperazzjoni mal-industriji rilevanti.

B’mod konformi mal-Artikolu 349 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), il-Programm se jqis is-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni ultraperiferiċi tal-Unjoni u jfittex li jżid il-parteċipazzjoni tagħhom fl-azzjonijiet kollha tal-Programm, inkluż dawk ma’ pajjiżi terzi.

Barra minn hekk, il-Programm tal-futur se jimmira li jaġixxi ta’ “vettura” biex jappoġġa formats ta’ mobbiltà għat-tagħlim ta’ valur f’oqsma ta’ politika oħra tal-Unjoni. Se tiġi introdotta azzjoni ġdida, skont l-azzjoni ewlenin 3, biex tappoġġa l-mobbiltà ta’ organizzazzjonijiet jew individwi li huma speċifikament immirati f’oqsma ta’ politika oħrajn (eż. is-settur ta’ governanza pubblika, l-iżvilupp agrikolu u rurali, l-intrapriża, l-infurzar tal-liġi).

2.BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

Bażi ġuridika

L-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isports hija minquxa fl-Artikoli 165 u 166 TFUE li jagħtu kompetenza ta’ appoġġ lill-Unjoni bil-għan li tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ edukazzjoni ta’ kwalità, l-implimentazzjoni ta’ politika ta’ taħriġ vokazzjonali u ta’ politika taż-żgħażagħ u l-promozzjoni ta’ kwistjonijiet sportivi Ewropej.

Sussidjarjetà

Għalkemm l-Istati Membri jibqgħu responsabbli għall-kontenut u l-organizzazzjoni tal-politiki tagħhom fl-oqsma konċernati, dan il-Programm jimmira li jagħti spinta lill-proġetti ta’ mobbiltà u kooperazzjoni transnazzjonali u internazzjonali, kif ukoll li jappoġġa żviluppi ta’ politika b’dimensjoni Ewropea. L-aċċess għall-Programm se jsir iktar faċli għall-atturi żgħar. B’mod ġenerali, se jappoġġa attivitajiet transnazzjonali iżda wkoll, f’każijiet eċċezzjonali, attivitajiet nazzjonali b’dimensjoni Ewropea b’saħħitha, bħall-attivitajiet dwar tema Ewropea speċifika jew prijorità ta’ politika. Dan se jippermetti lill-organizzazzjonijiet b’inqas kapaċità organizzattiva u persunal mingħajr esperjenza jew ftit li xejn f’kooperazzjoni transnazzjonali, bħall-organizzazzjonijiet ta’ bażi u l-parteċipanti ġodda, li jkollhom esperjenza tal-ewwel darba ta’ aċċess għall-fondi tal-Unjoni u li jiksbu għarfien dwar l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni transnazzjonali fil-futur.

L-għanijiet ta’ din l-inizjattiva ma jistgħux jinkisbu b’mod adegwat u suffiċjenti mill-Istati Membri minħabba n-natura transnazzjonali, il-volum kbir u l-ambitu ġeografiku mifrux tal-attivitajiet ta’ mobbiltà u kooperazzjoni għat-tagħlim ffinanzjati, l-effetti tagħhom fuq l-aċċess għall-mobbilità għat-tagħlim u b’mod aktar ġenerali fuq l-integrazzjoni tal-Unjoni, kif ukoll id-dimensjoni internazzjonali msaħħa tagħha. Kif intwera mill-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ta’ Erasmus+, l-inizjattivi uniċi tal-istituzzjonijiet edukattivi jew l-Istati Membri, minkejja li meqjusa effiċjenti u ta’ benefiċċju fil-livell nazzjonali, ma għandhomx skala u volum suffiċjenti, u ma għandhomx effett ta’ lħuq mifrux mal-Ewropa kollha. F’termini ta’ ambitu, il-kopertura kumulattiva tal-pajjiż individwali u transsettorjali għadha limitata meta mqabbla mal-programm Erasmus+ attwali.

Proporzjonalità

Din il-proposta se tkopri s-setturi kollha tal-edukazzjoni u t-taħriġ - skejjel, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, edukazzjoni għolja u tagħlim għall-adulti - iż-żgħażagħ u l-isport b’mod iffukat u simplifikat. Se tirrinforza l-azzjonijiet ippruvati u ttestjati li kellhom impatt kif muri mill-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ta’ Erasmus+. Biex timmassimizza l-impatt tagħha, se jiżdied il-volum ta’ attivitajiet tal-mobbiltà għat-tagħlim u ta’ kooperazzjoni fis-setturi li juru l-ogħla prestazzjoni, biex twieġeb għad-domanda għolja mhux milħuqa u tindirizza l-isfidi deskritti fit-taqsima 1. L-azzjonijiet eżistenti se jiġu simplifikati u ffokati mill-ġdid (bħat-tagħlim għall-adulti, l-isport u Jean Monnet) b’kont meħud tar-riżultati tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-programm Erasmus+ 2014-2020 13 u l-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati. L-użu ta’ formats ġodda u flessibbli se jiġi promoss biex jinfirex l-ilħuq tal-Programm (bħall-kooperazzjoni virtwali, il-mobbiltà għal żmien qasir u ta’ gruppi). Se jiġi introdott għadd limitat ta’ azzjonijiet ġodda sabiex jiġu indirizzati sfidi u prijoritajiet ta’ politika ġodda (bħall-Universitajiet Ewropej u Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ). Dawn il-miżuri ġew meqjusa bħala l-aktar adattati sabiex il-programm isir aktar inklużiv u aktar effettiv.

It-titjib propost se jkun integrat fl-arkitettura eżistenti tal-programm u juża l-mekkaniżmi eżekuttivi eżistenti sabiex tiġi żgurata kontinwazzjoni u stabbiltà massima  mal-programm predeċessur. Għalhekk din l-inizjattiva ma tmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkisbu l-għanijiet segwiti.

Għażla tal-istrument

L-istrument propost huwa Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill.

3.RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET EX-POST, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Evalwazzjonijiet retrospettivi/kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni eżistenti

L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu msemmija hawn fuq tal-programm Erasmus+ 2014-2020, li vvalutat il-progress fl-implimentazzjoni tal-Programm fil-perjodu 2014-2016 u l-impatt fit-tul tal-programmi predeċessuri tiegħu, uriet li l-programm Erasmus+ attwali jipprovdi pakkett uniku ta’ eżiti fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u huwa vvalutat ħafna mill-partijiet ikkonċernati u mill-pubbliku. Enfasizzat il-valur miżjud Ewropew b’saħħtu ta’ Erasmus+ u l-programmi predeċessuri tiegħu. L-evalwazzjoni sabet ukoll li l-programmi predeċessuri kollha evalwati kienu effettivi ħafna filwaqt li Erasmus+ huwa aktar koerenti, rilevanti u, parzjalment biss, aktar effiċjenti mill-predeċessuri tiegħu. Barra minn hekk, enfasizzat l-effetti pożittivi tan-natura integrata tal-Programm li jkopri t-tagħlim fil-kuntesti kollha tiegħu u fl-istadji kollha tal-ħajja (loġika tat-tagħlim tul il-ħajja). Il-modi ta’ implimentazzjoni dehru wkoll bħala ċari u adattati għall-iskop tagħhom b’mod ġenerali.

L-evalwazzjoni indikat xi oqsma għal titjib, b’mod partikolari:

f’termini ta’ rilevanza, l-evalwazzjoni ġibdet l-attenzjoni għall-ħtieġa li jintlaħqu aħjar l-individwi b’inqas opportunitajiet u li tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet iżgħar sabiex il-programm isir aktar inklużiv; li jiġu msaħħa miżuri li jrawwmu l-fehim tal-integrazzjoni Ewropea u s-sens ta’ appartenenza għall-Ewropa, b’mod partikolari fost l-iżgħar ġenerazzjonijiet;

f’termini ta’ effettività, il-volum ta’ attivitajiet f’setturi li juru l-ogħla livell ta’ prestazzjoni, iżda li, s’issa, irċevew relattivament inqas finanzjament, jenħtieġ li jiġu rinforzati bħal fis-setturi tal-iskejjel, tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u s-setturi taż-żgħażagħ, li se jikkontribwixxu wkoll għat-tisħiħ tad-dimensjoni ta’ inklużjoni tal-Programm;

f’termini ta’ effiċjenza, il-proċeduri ta’ applikazzjoni u rapportar jistgħu jiġu simplifikati aktar sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji u l-proċeduri online jiġu ottimizzati aktar.

Din il-proposta tikkunsidra fil-biċċa l-kbira s-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet għal titjib magħmul mill-evalwatur estern bil-ħsieb ta’ programm suċċessur.

Is-sejbiet ewlenin tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu huma deskritti aktar fil-Valutazzjoni tal-Impatt (ara t-taqsima 1.3.1) u rendikont dettaljat tas-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni jinsab fid-dokument ta’ ħidma tal-persunal li akkumpanja r-rapport tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu 14 .

Konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati

Saru konsultazzjonijiet fuq skala kbira tal-pubbliku u tal-partijiet ikkonċernati minn Novembru 2016 u tul parti kbira mill-2017 fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ta’ Erasmus+ fil-pajjiżi kollha tal-programm 15 . Dan sar permezz ta’ taħlita ta’ attivitajiet ta’ konsultazzjoni: intervisti semi-strutturati, stħarriġ online fost il-benefiċjarji tal-programm, studji ta’ każijiet u konsultazzjoni pubblika miftuħa mnedija fit-28 ta’ Frar 2017 għal tliet xhur bil-ħsieb li jinġabru l-opinjonijiet tal-pubbliku ġenerali u tal-gruppi interessati kollha. Inġabru data u opinjonijiet mill-korpi ta’ implimentazzjoni tal-Programm kif ukoll minn dawk li mhumiex benefiċjarji u mill-korpi inkarigati mill-implimentazzjoni ta’ programmi komparabbli oħra. Saru wkoll konsultazzjonijiet ad hoc mal-partijiet ikkonċernati dwar l-attivitajiet Jean-Monnet u dwar il-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self lill-Istudenti. Kollox ma’ kollox, ingħataw iktar minn miljun risposta mill-partijiet ikkonċernati kollha.

Il-pajjiżi tal-programm issottomettew rapporti nazzjonali dwar l-implimentazzjoni u l-impatt fit-territorji rispettivi tagħhom tal-azzjonijiet Erasmus+ li kellhom iġestixxu.

Id-data miġbura matul dawn il-konsultazzjonijiet uriet appoġġ unanimu mill-Istati Membri, l-istituzzjonijiet tat-tagħlim u l-parteċipanti għal aktar tisħiħ tal-programm filwaqt li tinżamm l-istabbiltà u l-kontinwità tal-programm f’termini tal-arkitettura bażika u l-mekkaniżmi eżekuttivi. L-oqsma ewlenin ta’ titjib futur identifikati waqt il-konsultazzjonijiet ikkonċernaw il-ħtieġa li jiġu simplifikati aktar ir-regoli tal-programm u li jitnaqqas il-piż amministrattiv, b’mod partikolari fuq azzjonijiet deċentralizzati internazzjonali ta’ edukazzjoni għolja u li l-programm isir aktar inklużiv. Ġie ssuġġerit ukoll li ssir reviżjoni tas-sehem bejn is-setturi tal-programm f’termini ta’ finanzjament allokat u l-volum sussegwenti ta’ attivitajiet fis-setturi kollha.

Il-partijiet ikkonċernati ssottolinjaw ukoll li l-programm futur jenħtieġ li jibqa’ integrat u sostnut mill-kunċett tat-tagħlim tul il-ħajja u talbu għal proċeduri u proċessi ta’ simplifikazzjoni ulterjuri – anke permezz tal-ottimizzazzjoni tal-għodod online kif ukoll iż-żieda tal-flessibbiltà baġitarja. Din hija kwistjoni b’mod partikolari fir-rigward tal-azzjonijiet internazzjonali tal-programm fil-qasam tal-edukazzjoni għolja li huma ġestiti mill-aġenziji nazzjonali b’mod separat għal kull reġjun globali b’mod riġidu wisq. Talbu wkoll għar-rinforz tas-sinerġiji mal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

Saret konsultazzjoni pubblika miftuħa separata 16 mid-9 ta’ Jannar 2018 sad-9 ta’ Marzu 2018 fil-kuntest tal-preparazzjoni tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ programmi finanzjarji għall-perjodu wara l-2020, inter alia sabiex jiġu mfittxija inputs dwar id-disinn tal-programm futur.

Din il-Konsultazzjoni kkonfermat li l-programm Erasmus+ attwali huwa pperċepit bħala wieħed mill-aktar programmi ta’ suċċess u rilevanti ħafna tal-Unjoni. Il-partijiet ikkonċernati enfasizzaw bis-saħħa l-valur miżjud Ewropew ta’ Erasmus+ meta mqabbel ma’ programmi nazzjonali simili. L-arkitettura integrata u l-modi ta’ ġestjoni tal-programm ġew meqjusa xierqa u adattati għall-iskop.

F’termini ta’ sfidi ewlenin tal-programm futur, din il-konsultazzjoni kkonfermat is-sejbiet ta’ attivitajiet ta’ konsultazzjoni preċedenti (il-ħtieġa li jintlaħqu b’mod effettiv gruppi fil-mira l-iktar żvantaġġati u li tiġi ffaċilitata l-parteċipazzjoni ta’ organizzazzjonijiet ta’ bażi u parteċipanti ġodda; livell insuffiċjenti ta’ finanzjament perċepit bħala ostaklu sabiex il-programm jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu, il-ħtieġa għal aktar simplifikazzjoni fil-proċessi ta’ applikazzjoni u rapportar). Il-partijiet ikkonċernati enfasizzaw ukoll il-valur miżjud limitat tal-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self lill-Istudenti.

Fir-rigward tal-għanijiet tal-programm futur, il-partijiet ikkonċernati enfasizzaw il-ħtieġa li jiġu ffokati mill-ġdid il-prijoritajiet għal aktar inklużjoni soċjali u ġustizzja, modernizzazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ, kif ukoll aktar enfasi fuq l-identità Ewropea, iċ-ċittadinanza attiva u l-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika. Il-messaġġi ewlenin tal-partijiet ikkonċernati semmew l-opzjonijiet imtejba ta’ mobbiltà għal żmien qasir, l-opportunitajiet għal mobbiltà tal-istudenti tal-iskola u mobbiltà mtejba għall-adulti, ir-rikonoxximent reċiproku ta’ diplomi, aktar għodod virtwali, aktar proġetti fuq skala żgħira, iż-żieda fil-baġit għall-programm, il-bini ta’ rabtiet aktar b’saħħithom mal-pajjiżi ġirien u twessiegħ tal-ambitu ġeografiku għall-kooperazzjoni mal-bqija tad-dinja, aktar flessibbiltà, opportunitajiet estiżi ta’ kooperazzjoni transsettorjali. Il-partijiet ikkonċernati talbu wkoll sinerġiji akbar mal-Fond Soċjali Ewropew u titjib tad-disseminazzjoni u l-isfruttament effettiv tar-riżultati tal-proġetti.

Il-konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati huma dettaljati fl-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu msemmija hawn fuq u fil-Valutazzjoni tal-Impatt (ara l-Anness II).

Għarfien espert estern

Il-Kummissjoni iddependiet mill-għarfien espert ta’ kuntrattur estern u studji oħra riveduti fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu msemmija hawn fuq tal-Programm.

Fir-Rapport tiegħu, il-kuntrattur 17 għamel sommarju tas-sejbiet tal-evalwazzjoni tiegħu tal-programm Erasmus+ fil-perjodu 2014–2016 u l-programmi predeċessuri fil-perjodu 2007–2013. L-analiżi kopriet is-setturi kollha tal-programm: l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport kif ukoll Jean Monnet u l-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self lill-Istudenti. Kopriet ukoll it-tipi kollha ta’ azzjonijiet iffinanzjati. Barra minn hekk, l-evalwazzjoni offriet evalwazzjoni ffokata fuq azzjoni li bħalissa qed tiġi ppilotata skont il-programm, eTwinning Plus.

L-evalwazzjoni kienet strutturata madwar ħames kriterji ta’ evalwazzjoni (rilevanza, koerenza, effettività, effiċjenza u valur miżjud tal-Unjoni).

Addizzjonalment, ir-rapport kien akkumpanjat minn diversi rapporti awtonomi: evalwazzjoni tal-Faċilità ta’ Garanzija ta’ Self lill-Istudenti u ta’ Jean Monnet, rapport sommarju tar-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika miftuħa ta’ tliet xhur imnedija fi Frar 2017 u sinteżi tar-Rapporti mill-Awtoritajiet Nazzjonali.

Fir-rapport tiegħu, il-kuntrattur identifika għadd ta’ oqsma fejn jista’ jsir titjib u għamel rakkomandazzjonijiet relatati. Kif diġà ssemma hawn fuq, il-Kummissjoni bbażat lilha nfisha fuq dawn is-sejbiet u r-rakkomandazzjonijiet fir-rapport tagħha dwar l-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-programm Erasmus+.

Valutazzjoni tal-Impatt

Il-Valutazzjoni tal-Impatt iffokat fuq żewġ opzjonijiet:

(1)it-tkomplija tal-programm fil-forma attwali tiegħu bil-baġit attwali kkoreġut sabiex iqis it-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni (UE-27) li jirrappreżenta l-investiment minimu ta’ massa kritika fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport fil-livell tal-Unjoni sabiex ikompli jkollu eżitu pożittiv. Xi kisbiet fl-effiċjenza jistgħu jiġu introdotti billi xi azzjonijiet eżistenti jiġu simplifikati u ffokati mill-ġdid;

(2)programm imsaħħaħ, aktar inklużiv u estiż b’għadd ta’ titjib li jippermetti lill-programm jindirizza aħjar l-isfidi identifikati fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu u konsultazzjonijiet sussegwenti, filwaqt li jitqiesu wkoll l-aktar żviluppi ta’ politika riċenti.

L-opzjoni ppreferuta identifikata fil-Valutazzjoni tal-Impatt hija programm imsaħħaħ, b’mod konformi mal-Komunikazzjoni msemmija hawn fuq tat-2 ta’ Mejju 2018 dwar il-qafas finanzjarju pluriennali għall-2021-2027.

Il-Valutazzjoni tal-Impatt żviluppat għadd ta’ subopzjonijiet, li jiffokaw fuq it-titjib u n-novitajiet meta mqabbla mal-programm attwali, filwaqt li jżommu l-arkitettura integrata u l-mekkaniżmi eżekuttivi attwali tal-programm. Ipprovdiet klassifikazzjoni ta’ prijorità indikattiva ta’ għadd ta’ titjib u novitajiet li jistgħu jiġu implimentati f’każ ta’ żieda baġitarja moderata għall-programm skont il-qafas finanzjarju pluriennali li jmiss, filwaqt li oħrajn jistgħu jiġu implimentati biss bil-kundizzjoni ta’ żieda ogħla fil-baġit globali.

Il-kamp ta’ applikazzjoni u l-volum tal-azzjonijiet iffinanzjati jistgħu:

jibqgħu stabbli b’pakkett simili, b’titjib f’termini ta’ effiċjenza u simplifikazzjoni, billi jissimplifikaw u jiffokaw mill-ġdid ċerti azzjonijiet, li jippermettu li l-programm jaħdem bl-istess mod effettiv kif ħadem matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020; jew

jekk il-pakkett tal-programm jiżdied, il-kamp ta’ applikazzjoni u l-volum tad-diversi azzjonijiet eżistenti jistgħu jiżdiedu u l-attivitajiet ġodda identifikati (inklużi dawk li jiswew ħafna) jistgħu jiġu implimentati b’mod sħiħ, jitwessa’ l-kamp ta’ applikazzjoni u jiżdied il-valur miżjud Ewropew tal-Programm.

Din it-tieni proposta tqieset bħala l-aħjar għażla ta’ politika għar-raġunijiet li ġejjin:

F’termini tal-għanijiet tal-programm, l-opzjoni tal-politika ppreferuta twieġeb l-aħjar għall-ħtieġa li jkun hemm strument li jeżegwixxi b’mod effiċjenti l-għanijiet tal-Unjoni wara l-2020, b’mod partikolari rigward il-ħtieġa li jiżdiedu l-mobbilità u l-iskambji fil-kategoriji kollha tal-istudenti, u l-ħtieġa li jiżdiedu l-isforzi sabiex jintlaħqu l-istudenti b’inqas opportunitajiet u sabiex jiżdiedu l-opportunitajiet għall-kooperazzjoni inkluż għal organizzazzjonijiet iżgħar, biex b’hekk l-Ewropej jingħaqdu flimkien u tissaħħaħ l-identità Ewropea u l-impenn lejn valuri komuni Ewropej fi żminijiet ta’ popoliżmu dejjem jikber;

F’termini ta’ prijoritajiet, l-opzjoni ta’ politika ppreferuta ġiet imfassla sabiex tallinja aħjar l-azzjonijiet mal-prijoritajiet stabbiliti fil-livell tal-Unjoni u tqis il-feedback li wasal mill-partijiet ikkonċernati u mill-pubbliku ġenerali fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu u l-kampanja ta’ 30 sena ta’ Erasmus. Dan jinvolvi r-razzjonalizzazzjoni u l-iffokar mill-ġdid ta’ ċerti azzjonijiet eżistenti. Pereżempju, xi azzjonijiet se jkunu mmirati speċifikament lejn attivitajiet li jrawmu l-iżvilupp ta’ kompetenzi f’oqsma li jħarsu ’l quddiem; oħrajn se jkunu mmirati lejn it-trawwim tal-innovazzjoni fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport; L-attivitajiet Jean Monnet se jiġu ffokati parzjalment mill-ġdid sabiex jimmiraw pereżempju studenti tal-iskola, l-azzjonijiet fis-settur tat-tagħlim għall-adulti se jkunu mmirati lejn grupp fil-mira definit b’mod aktar speċifiku (dawk li għandhom l-aktar ħiliet baxxi). Fl-istess ħin, il-proposta tirrinforza d-dimensjoni inklużiva tal-programm billi tadatta ċerti azzjonijiet eżistenti u tintroduċi miżuri ġodda (bħal pereżempju mobbiltà għal żmien qasir u fi gruppi u kooperazzjoni virtwali). Addizzjonalment, l-opzjoni ta’ politika ppreferuta tistabbilixxi ċertu livell ta’ flessibbiltà sabiex jiġu meqjusa l-prijoritajiet emerġenti u l-ħtiġijiet emerġenti matul il-perjodu ta’ programmazzjoni.

F’termini ta’ mekkaniżmu eżekuttiv, l-opzjoni ta’ politika ppreferuta, li timmira li żżomm it-taħlita ta’ modi ta’ ġestjoni eżistenti – u uniċi – tal-programm Erasmus+ attwali, ibbażata fuq l-esperjenza pożittiva tal- implimentazzjoni tal-programm, kif evalwata f’nofs it-terminu, se tippermetti l-iffukar fuq l-eżekuzzjoni u l-prestazzjoni filwaqt li timminimizza l-piż amministrattiv. L-aġenziji nazzjonali stabbiliti f’kull wieħed mill-pajjiżi tal-programm li jipparteċipaw fl-Erasmus+ attwali (ġestjoni indiretta) se jkomplu jkunu inkarigati mill-ġestjoni tal-parti ewlenija tal-fondi, jiġifieri l-biċċa l-kbira ta’ dawk allokati għall-azzjonijiet ta’ mobbiltà u kooperazzjoni. L-aġenziji nazzjonali huma mgħammra sabiex iġestixxu volum kbir ta’ azzjonijiet ta’ ammonti relattivament baxxi li jirrikjedu prossimità għall-benefiċjarji, jadattaw għad-diversità tas-sistemi nazzjonali ta’ edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ, u jallinjaw mal-prijoritajiet nazzjonali. Il-ġestjoni diretta tinżamm għal għadd ta’ azzjonijiet speċifiċi li 1) ma għandhomx massa kritika tal-baġit sabiex ikunu deċentralizzati, 2) jirrikjedu intervent Ewropew kollha jew dinji, 3) għadhom embrijoniċi fil-livell kunċettwali u jeħtieġu fażi “pilota” qabel jiġu deċentralizzati, jew 4) jirrikjedu kompetizzjoni bbażata fuq l-eċċellenza. Addizzjonalment, l-opzjoni ta’ politika ppreferuta se tippermetti ċertu livell ta’ flessibbiltà sabiex jiġu meqjusa l-prijoritajiet emerġenti u l-ħtiġijiet matul il-perjodu ta’ programmazzjoni pluriennali.

Din il-proposta hija konsistenti bis-sħiħ mal-opzjoni ta’ politika ppreferuta.

Fit-13 ta’ April 2018, il-Bord ta’ Skrutinju Regolatorju ppubblika opinjoni pożittiva bir-riżervi 18 dwar il-fehim li l-abbozz tar-rapport dwar il-valutazzjoni tal-impatt jenħtieġ li jiġi aġġustat sabiex jintegra r-rakkomandazzjonijiet tal-Bord dwar xi aspetti ewlenin. B’riżultat ta’ dan, ir-rapport ġie rivedut bil-ħsieb li:    

(1)jispjega b’mod iktar ċar ir-raġunament, il-kisbiet tal-effiċjenza u l-valur miżjud għall-kontinwazzjoni u l-estensjoni ta’ wħud mill-azzjonijiet proposti, b’mod partikolari għall-azzjonijiet Jean Monnet, tal-isport u tat-tagħlim għall-adulti;    

(2)jelabora iktar l-analiżi tal-effettività u tar-rilevanza ta’ inizjattivi ġodda u jiċċara l-azzjonijiet proposti fir-rigward tal-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola; Jirrinforza l-prijoritizzazzjoni tal-azzjonijiet ġodda jew estiżi proposti u jenfasizza aħjar ir-riskji potenzjali u l-mezzi biex jittaffew;    

(3)jiċċara l-kunċett ta’ inklużjoni u l-implikazzjonijiet tiegħu għall-programm Erasmus, u jelabora iktar dwar is-sinerġiji potenzjali ma’ programmi u strumenti tal-Unjoni oħrajn tal-futur.

L-opinjoni u l-aġġustamenti li rriżultaw fir-rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt huma dettaljati iktar fit-tul fl-ewwel Anness tiegħu.

Simplifikazzjoni

B’mod konformi ma’ wieħed mill-għanijiet trasversali tal-qafas finanzjarju pluriennali għall-perjodu wara l-2020, din il-proposta timmira li tnaqqas il-piż għall-benefiċjarji u l-korpi ta’ implimentazzjoni. Ir-regoli u l-proċeduri bħall-għażliet tal-għotjiet, ir-rapportar, il-monitoraġġ u l-kontroll huma kemm jista’ jkun allinjati mar-regoli u l-proċeduri komuni għall-istrumenti kollha ta’ finanzjament, u r-regoli orizzontali komuni tar-Regolament Finanzjarju 19 jintużaw kemm jista’ jkun possibbli. Is-simplifikazzjoni u r-razzjonalizzazzjoni ta’ indikaturi komuni u kriterji għall-għażla se jgħinu wkoll sabiex jitnaqqas il-piż direttament minn fuq il-benefiċjarji u l-aġenziji nazzjonali. Barra minn hekk, il-piż amministrattiv għall-benefiċjarji se jitnaqqas bl-użu sħiħ ta’ għodod online imtejba.

It-titjib u n-novitajiet se jiġu integrati fl-arkitettura eżistenti tal-programm u se jużaw il-mekkaniżmi eżekuttivi eżistenti. Sabiex tiġi żgurata, kemm jista’ jkun possibbli, il-kontinwità mal-perjodu ta’ programmazzjoni 2014-2020, se tiġi stabbilita proċedura ħafifa u proporzjonata għad-deżinjazzjoni mill-ġdid ta’ aġenziji nazzjonali li kienu inkarigati mill-implimentazzjoni tal-programm fil-livell nazzjonali u l-korpi tal-awditjar indipendenti li kienu responsabbli għall-awditjar fil-perjodu attwali tal-programm. Il-benefiċċji ta’ proċedura ħafifa bħal din għad-deżinjazzjoni tal-istrutturi ta’ implimentazzjoni se jilliberaw ir-riżorsi fil-livell nazzjonali fit-tħejjijiet tal-Programm tal-ġenerazzjoni li jmiss.

Din il-proposta timmira wkoll li tkompli tissimplifika u tirrazzjonalizza l-arkitettura tal-Programm. B’mod konformi mar-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, se tirrazzjonalizza l-istruttura ta’ wħud mill-azzjonijiet sabiex timmirahom aħjar u tevita sovrappożizzjonijiet, pereżempju billi tiddistingwi bejn sħubiji li jiffukaw fuq l-innovazzjoni u sħubiji li l-għan tagħhom huwa t-tagħlim reċiproku, il-kooperazzjoni u l-iskambji tal-aħjar prattiki. Barra minn hekk, se ġġib il-biċċa l-kbira tal-azzjonijiet ta’ mobbiltà taħt l-istess azzjoni ewlenija, billi ċċaqlaq il-mobbiltà tal-istudenti tal-iskola mill-azzjoni ewlenija 2 (kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet) għall-azzjoni ewlenija 1 (mobbiltà għat-tagħlim għal individwi). L-azzjonijiet tal-Programm issa se jiġu organizzati skont il-loġika ta’ “azzjonijiet ewlenin”, inkluż fil-qasam tal-isport, u għalhekk jiffaċilitaw id-dinamiċi transsettorjali.

L-aċċess għall-Programm li jmiss għal organizzazzjonijiet iżgħar, bħal organizzazzjonijiet ta’ bażi, parteċipanti ġodda u persuni li diffiċli jintlaħqu, se jkun aktar faċli. Il-kandidati potenzjali jistgħu jiġu skoraġġuti mill-proċeduri tal-applikazzjoni kif ukoll mill-piż amministrattiv li jirriżulta mill-ġestjoni tal-proġetti tal-Unjoni. Anki jekk l-applikanti japprezzaw l-użu ta’ opzjonijiet tal-kost simplifikati u għotjiet (somom f’daqqa, kostijiet ta’ unità u rati fissi), il-burokrazija hija problema kbira għal xi wħud minnhom, b’mod partikolari organizzazzjonijiet ta’ daqs iżgħar, pereżempju fis-setturi tal-iskola, tal-edukazzjoni għall-adulti u taż-żgħażagħ. Din il-proposta se timplimenta azzjoni (sħubiji fuq skala żgħira) li hija mfassla speċifikament għal tali atturi fuq skala żgħira, b’livell aktar baxx ta’ kriterji u rekwiżiti amministrattivi meta mqabbla ma’ proġetti ta’ kooperazzjoni tradizzjonali oħra, bil-ħsieb li jitnaqqsu l-ostakli għad-dħul fil-programm għal organizzazzjonijiet b’kapaċità organizzattiva iżgħar u l-parteċipanti ġodda. Din l-azzjoni se tappoġġa wkoll formats flessibbli (ġeneralment transnazzjonali u, f’każijiet eċċezzjonali, attivitajiet nazzjonali b’dimensjoni Ewropea qawwija) li jippermettu lill-organizzazzjonijiet jilħqu lil persuni b’anqas opportunitajiet.

L-integrazzjoni ta’ skemi oħrajn speċifiċi tal-mobbiltà tal-Unjoni ma’ dimensjoni ta’ tagħlim b’saħħitha minn oqsma ta’ politika oħrajn fil-Programm se tikkontribwixxi għal koerenza ta’ implimentazzjoni mtejba, kif ukoll iktar simplifikazzjoni u kisbiet tal-effiċjenza. Se tagħmel ukoll l-aċċess tal-benefiċjarji u tal-partijiet ikkonċernati għall-mobbiltà għat-tagħlim aktar faċli billi toqrob lejn l-idea li jiġi pprovdut one-stop shop għal skemi ta’ mobbiltà tal-Unjoni permezz tal-Programm Erasmus.

Barra minn hekk, kif jidher mill-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, hija meħtieġa simplifikazzjoni sinifikanti tal-mod kif jiġu implimentati l-azzjonijiet internazzjonali tal-programm. Attwalment, xi partijiet ta’ dawn l-azzjonijiet huma ffinanzjati minn erba’ strumenti ta’ kooperazzjoni esterna 20 differenti tal-Unjoni u mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp. Dawn l-azzjonijiet se jiġu simplifikati billi jitnaqqas l-għadd ta’ strumenti ta’ kooperazzjoni esterna u billi jiġu razzjonalizzati l-proċeduri għall-ipprogrammar tal-implimentazzjoni tal-azzjonijiet Erasmus skont dawn l-istrumenti.

Drittijiet fundamentali

Din il-proposta hija konsistenti bis-sħiħ mal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni. B’mod partikolari, din il-proposta tqis bis-sħiħ l-Artikolu 14 (id-dritt għall-edukazzjoni), 15 (il-libertà professjonali u dritt għax-xogħol), 21 (in-nondiskriminazzjoni), 23 (l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel), 24 (id-drittijiet tat-tfal), 26 (l-integrazzjoni tal-persuni b’diżabbiltajiet), 31 (il-kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u xierqa) u 32 (il-projbizzjoni ta’ impjieg ta’ tfal u l-protezzjoni taż-żgħażagħ fuq il-post tax-xogħol) tal-Karta.

4.IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

B’mod konformi mal-proposta tal-Kummissjoni għall-qafas finanzjarju pluriennali għall-perjodu 2021-2027, il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-istess perjodu se jiġi stabbilit għal EUR 30 000 000 000.

Aktar dettalji dwar l-implikazzjonijiet baġitarji u r-riżorsi umani u amministrattivi meħtieġa huma pprovduti fid-Dikjarazzjoni Leġiżlattiva u Finanzjarja mehmuża ma’ din il-proposta.

5.ELEMENTI OĦRA

Pjanijiet ta’ implimentazzjoni u arranġamenti dwar il-monitoraġġ, l-evalwazzjoni u r-rapportar

Il-prestazzjoni tal-Programm se tkun immonitorjata b’mod kontinwu, għall-finijiet ta’ ġestjoni, rapportar u kontabbiltà, komunikazzjoni, viżibilità u sfruttament tar-riżultati. L-indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni se jiġu stabbiliti fl-Anness tar-Regolament propost iżda l-Kummissjoni tippjana li tistabbilixxi aktar attivitajiet ta’monitoraġġ kontinwu, kif spjegat aktar fit-taqsima 5.1 tal-Valutazzjoni tal-Impatt. Dawn l-attivitajiet ta’ monitoraġġ se jimmiraw li jivvalutaw il-progress lejn il-kisba tal-miri tal-output u tar-riżultati tal-Programm, u li jsegwu l-indikaturi tal-prestazzjoni fuq terminu qasir, medju u twil abbażi ta’ miri u valuri referenzjarji definiti minn qabel.

Addizzjonalment, l-indikaturi aktar kumplessi u ambizzjużi u ta’ impatt fit-tul se jitkejlu biss ftit drabi matul iċ-ċiklu ta’ programmazzjoni, fil-kuntest tal-eżerċizzji formali ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu u ex-post tal-programm futur, jew permezz ta’ studji u stħarriġ indipendenti dedikati li jridu jitwettqu minn esperti esterni. Xi stħarriġ jista’ jintuża sabiex jitkejjel l-impatt kawżali ta’ ċerti azzjonijiet tal-Programm.

Barra minn hekk, l-arranġamenti ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni, b’kont meħud tar-riżultati tar-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-programm Erasmus+ 2014-2020, se jevitaw li jqiegħdu piż mhux meħtieġ fuq il-benefiċjarji tal-Programm u l-korpi ta’ implimentazzjoni f’termini ta’ għadd u frekwenza ta’ stħarriġ, kampjuni ta’ rispondenti, ammont u livell ta’ kumplessità tad-data miġbura, eċċ.

L-Istati Membri se jikkontribwixxu għall-proċess ta’ monitoraġġ u ta’ evalwazzjoni permezz tar-rapporti nazzjonali tagħhom dwar l-implimentazzjoni tal-programm fit-territorju tagħhom.

L-evalwazzjonijiet se jitwettqu b’konformità mal-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 21 , fejn it-tliet istituzzjonijiet qablu li l-evalwazzjonijiet tal-leġiżlazzjoni u l-politika eżistenti jenħtieġ li jipprovdu l-bażi għall-valutazzjonijiet tal-impatt ta’ opzjonijiet għal iktar azzjoni. L-evalwazzjonijiet se jivvalutaw l-effetti tal-programm fir-realtà bbażati fuq l-indikaturi/il-miri tal-programm u analiżi dettaljata tal-grad sa fejn il-programm jista’ jiġi meqjus rilevanti, effettiv, effiċjenti, jipprovdi biżżejjed valur miżjud tal-UE u huwa koerenti ma’ politiki oħrajn tal-UE. Se jinkludu l-lezzjonijiet miksuba għall-identifikazzjoni ta’ kwalunkwe nuqqasijiet/problemi jew kwalunkwe potenzjal sabiex ikomplu jittejbu l-azzjonijiet jew ir-riżultati tagħhom u biex jgħinu jimmassimizzaw l-isfruttament/impatt tagħhom.

Spjegazzjoni fid-dettall tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta

Kapitolu I – Dispożizzjonijiet ġenerali tar-Regolament propost jistabbilixxu s-suġġett tiegħu, id-definizzjonijiet ta’ ċerti termini għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, kif ukoll l-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Programm. Il-Programm jimmira li jappoġġa l-iżvilupp edukattiv, professjonali u personali tal-persuni fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, fl-Ewropa u lil hinn minnha, u b’hekk jikkontribwixxi għal tkabbir sostenibbli, impjiegi u koeżjoni soċjali kif ukoll li jsaħħaħ l-identità Ewropea. Huwa strument ewlieni biex jappoġġa l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport.

L-għanijiet speċifiċi huma definiti għal kull wieħed mit-tliet oqsma ta’ politika tal-programm (l-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport).

Kull waħda mit-tliet oqsma ta’ politika hija strutturata madwar tliet azzjonijiet ewlenin, “mobbiltà għat-tagħlim” (azzjoni ewlenija 1), “kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet” (azzjoni ewlenija 2) u “appoġġ għal politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni” (azzjoni ewlenija 3).

Kapitoli II – IV jidentifikaw l-azzjonijiet li għandhom jiġu appoġġati mill-Programm f’kull qasam ta’ politika u skont kull azzjoni ewlenija, rispettivament fl-oqsma ta’ edukazzjoni u taħriġ (Kapitolu II), żgħażagħ (Kapitolu III) u sport (Kapitolu IV).

Kapitolu V – Dispożizzjonijiet finanzjarji jistabbilixxi l-pakkett baġitarju tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 u l-forom previsti ta’ finanzjament tal-Unjoni. L-ammont ta’ referenza primarja huwa ta’ EUR 30 000 000 000. Jipprevedi wkoll li għandha tiġi allokata kontribuzzjoni finanzjarja addizzjonali skont l-istrumenti esterni. Għal ċerti azzjonijiet huma stabbiliti xi ammonti minimi jew livelli limitu sabiex il-leġiżlatur ikun jista’ jidderiġi l-implimentazzjoni tad-dimensjonijiet differenti tal-Programm.

Kapitolu VI – Parteċipazzjoni fil-programm jispeċifika liema pajjiżi terzi jistgħu jkunu assoċjati mal-Programm u l-kundizzjonijiet skont liema jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ fih, flimkien mal-Istati Membri. Dawn il-pajjiżi terzi jridu jissodisfaw il-kundizzjonijiet kollha imposti għall-Istati Membri minn dan ir-Regolament, bħall-obbligu li titwaqqaf aġenzija nazzjonali. L-organizzazzjonijiet u l-individwi minn pajjiżi terzi oħra jistgħu madankollu jipparteċipaw f’uħud mill-azzjonijiet appoġġati mill-Programm. Dan il-Kapitolu jispeċifika wkoll xi regoli speċifiċi applikabbli għall-ġestjoni diretta u indiretta fid-dawl tar-Regolament Finanzjarju, b’mod partikolari liema entitajiet jistgħu japplikaw għall-finanzjament u dwar il-parteċipazzjoni ta’ esperti fil-kumitat ta’ evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu [150(3)] tar-Regolament Finanzjarju.

Kapitolu VII – Programmazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet neċessarji għall-għoti ta’ setgħat lill-Kummissjoni sabiex tadotta programmi ta’ ħidma u setgħat delegati biex tirrevedi u/jew tikkumplimenta l-indikaturi tal-prestazzjoni. Jispeċifika wkoll ir-rekwiżiti f’termini ta’ monitoraġġ, rapportar u evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-Programm.

Kapitolu VIII – Informazzjoni, komunikazzjoni u disseminazzjoni jiddefinixxi r-rekwiżiti għall-atturi kollha konċernati f’termini ta’ disseminazzjoni ta’ informazzjoni, reklamar u segwitu fir-rigward tal-azzjonijiet kollha appoġġati mill-Programm.

Kapitolu IX – Sistema ta’ ġestjoni u awditjar jistabbilixxi d-dispożizzjoni għall-istabbiliment u l-funzjonament tal-korpi ta’ implimentazzjoni tal-Programm. F’termini ta’ ġestjoni, il-mekkaniżmu eżekuttiv propost huwa kombinazzjoni ta’ ġestjoni indiretta u ġestjoni diretta. Il-kombinazzjoni tal-modi ta’ ġestjoni tibni fuq l-istrutturi eżistenti tal-programm attwali. L-aġenziji nazzjonali se jkunu responsabbli għall-ġestjoni tal-parti l-kbira tal-fondi tal-Programm.

Kapitolu X – Sistema ta’ kontroll jistabbilixxi s-sistema superviżorja neċessarja li tiżgura li l-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni tkun debitament ikkunsidrata meta jiġu implimentati l-azzjonijiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament.

Kapitolu XI – Komplementarjetà ma’ politiki, programmi u fondi oħra tal-Unjoni jipprevedi li l-Programm għandu jiġi implimentat sabiex jiżgura l-konsistenza u l-komplementarjetà ġenerali tal-Programm ma’ politiki u strumenti oħra tal-Unjoni u l-prinċipju għas-supplimentarjetà tal-fondi. Huma previsti regoli speċifiċi li jippermettu l-komplementarjetajiet bejn il-Programm u l-fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej.

Kapitolu XII – Dispożizzjonijiet tranżitorji u finali jistabbilixxi d-dispożizzjonijiet meħtieġa għall-għoti ta’ setgħat delegati lill-Kummissjoni u tkun żgurata t-tranżizzjoni bejn il-programmi. Fir-rigward tal-Kumitat meħtieġ skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 biex jassissti lill-Kummissjoni fl-adozzjoni ta’ atti ta’ implimentazzjoni, dan se jkun il-Kumitat stabbilit permezz tal-Artikolu 36 tar-Regolament (UE) Nru 1288/2013 li jistabbilixxi l-programm Erasmus+. Id-dispożizzjonijiet finali jistabbilixxu d-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament propost li għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha mill-1 ta’ Jannar 2021.

2018/0191 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi “Erasmus”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikoli 165(4) u 166(4) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 22 ,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 23 ,

Filwaqt li jaġixxu b’konformità mal-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)F’kuntest ta’ bidliet rapidi u profondi kkawżati mir-rivoluzzjoni teknoloġika u l-globalizzazzjoni, l-investiment fil-mobbilità għat-tagħlim, l-iżvilupp ta’ politika ta’ kooperazzjoni u innovattiva fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport huwa essenzjali għall-bini ta’ soċjetajiet inklużivi, koeżivi u reżiljenti u ż-żamma tal-kompetittività tal-Unjoni, filwaqt li jikkontribwixxu għat-tisħiħ tal-identità Ewropea u għal Unjoni aktar demokratika.

(2)Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar it-Tisħiħ tal-Identità Ewropea permezz tal-Edukazzjoni u l-Kultura tal-14 ta’ Novembru 2017, il-Kummissjoni ressqet il-viżjoni tagħha sabiex taħdem lejn Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025, li fiha t-tagħlim ma jkunx imfixkel mill-fruntieri; Unjoni, li fiha jkun sar standard li wieħed iqatta’ żmien fi Stat Membru ieħor biex jistudja u jitgħallem fi kwalunkwe mod jew ambjent, u fejn, tkun saret in-norma li wieħed jitkellem żewġ lingwi oħra minbarra l-lingwa materna tiegħu; Unjoni li fiha l-persuni ikollhom sens qawwi tal-identità tagħhom bħala Ewropej, tal-wirt kulturali tal-Ewropa u tad-diversità tagħha. F’dan il-kuntest, il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtieġa li tingħata spinta lill-programm Erasmus+ ippruvat u ttestjat fil-kategoriji kollha ta’ studenti li diġà jkopri u li jintlaħqu studenti li ġejjin minn kuntesti żvantaġġati.

(3)L-importanza tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ għall-futur tal-Unjoni hija riflessa fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-14 ta’ Frar 2018 intitolata “Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropea li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b’mod effiċjenti wara l-2020” 24 , li tenfasizza l-ħtieġa li jitwettqu l-impenji magħmula mill-Istati Membri fis-Summit Soċjali ta’ Gothenburg, inkluż permezz tal-implimentazzjoni sħiħa tal-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali 25 u l-ewwel prinċipju tiegħu dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ u t-tagħlim tul il-ħajja. Il-Komunikazzjoni tenfasizza l-ħtieġa li jiżdiedu l-mobbiltà u l-iskambji, inkluż permezz ta’ programm sostanzjalment imsaħħaħ, inklużiv u estiż, kif kien mitlub mill-Kunsill Ewropew fil-konklużjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2017.

(4)Il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, ipproklamat u ffirmat solennement fis-17 ta’ Novembru 2017 mill-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, jistabbilixxi, bħala l-ewwel prinċipju ewlieni tiegħu, li kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità u inklużivi sabiex jinżammu u jinkisbu ħiliet li jippermettulhom jipparteċipaw bis-sħiħ fis-soċjetà u jġestixxu b’suċċess it-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol.

(5)Fis-16 ta’ Settembru 2016 fi Bratislava, il-mexxejja ta’ sebgħa u għoxrin Stat Membru enfasizzaw id-determinazzjoni tagħhom li jipprovdu opportunitajiet aħjar għaż-żgħażagħ. Fid-Dikjarazzjoni ta’ Ruma li ġiet iffirmata fil-25 ta’ Marzu 2017, il-mexxejja ta’ sebgħa u għoxrin Stat Membru u tal-Kunsill Ewropew, il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea wegħdu li jaħdmu għal Unjoni fejn iż-żgħażagħ jirċievu l-aħjar edukazzjoni u taħriġ u jistgħu jistudjaw u jsibu impjieg madwar l-Unjoni; Unjoni li tippreserva l-wirt kulturali tagħna u li tippromwovi d-diversità kulturali.

(6)Ir-rapport ta’ evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu tal-programm Erasmus+ 2014-2020 ikkonferma li l-ħolqien ta’ programm uniku dwar l-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-sport irriżulta f’simplifikazzjoni, razzjonalizzazzjoni u sinerġiji sinifikanti fil-ġestjoni tal-Programm filwaqt li huwa meħtieġ titjib ulterjuri sabiex issir konsolidazzjoni ulterjuri tal-kisbiet fl-effiċjenza tal-Programm 2014-2020. Fil-konsultazzjonijiet għall-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu u dwar il-Programm futur, l-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati għamlu talba qawwija għall-kontinwità fil-kamp ta’ applikazzjoni, l-arkitettura u l-mekkaniżmi eżekuttivi tal-Programm, filwaqt li talbu għadd ta’ titjib, bħal li l-Programm isir aktar inklużiv. Esprimew ukoll l-appoġġ sħiħ tagħhom biex il-Programm jinżamm integrat u msejjes fuq il-paradigma tat-tagħlim tul il-ħajja. Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tat-2 ta’ Frar 2017 dwar l-implimentazzjoni ta’ Erasmus+, laqa’ l-istruttura integrata tal-programm u stieden lill-Kummissjoni tisfrutta b’mod sħiħ id-dimensjoni tat-tagħlim tul il-ħajja tal-programm billi trawwem u tinkoraġġixxi l-kooperazzjoni transsettorjali fil-programm futur. L-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati enfasizzaw ukoll il-ħtieġa li tinżamm dimensjoni internazzjonali qawwija fil-Programm u li tiġi estiża għal setturi oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ.

(7)Il-konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar il-finanzjament tal-Unjoni fl-oqsma tal-valuri u l-mobbiltà kkonfermat dawn is-sejbiet ewlenin u enfasizzat il-ħtieġa li l-programm futur isir programm aktar inklużiv u li jkompli jiffoka l-prijoritajiet fuq l-immodernizzar tas-sistemi edukattivi u tat-taħriġ kif ukoll it-tisħiħ tal-prijoritajiet dwar it-trawwim tal-identità Ewropea, iċ-ċittadinanza attiva u l-parteċipazzjoni fil-ħajja demokratika.

(8)Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar “Baġit modern għal Unjoni li tipproteġi, tagħti s-setgħa u tiddefendi - il-qafas finanzjarju pluriennali għall-2021-2027” 26 adottata fit-2 ta’ Mejju 2018, il-Kummissjoni talbet li ssir enfasi aktar qawwija fuq “iż-żgħażagħ” fil-qafas finanzjarju li jmiss, b’mod partikolari billi tirdoppja u aktar id-daqs tal-Programm Erasmus+ 2014-2020, waħda mill-aktar stejjer ta’ suċċess viżibbli tal-Unjoni. Il-fokus tal-Programm il-ġdid jenħtieġ li jkun fuq l-inklużività, u sabiex jintlaħqu aktar żgħażagħ minn kuntesti żvantaġġati. Dan jenħtieġ li jippermetti aktar żgħażagħ li jmorru f’pajjiż ieħor sabiex jitgħallmu jew jaħdmu.

(9)F’dan il-kuntest, huwa neċessarju li jiġi stabbilit programm suċċessur għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport (il-“Programm”) tal-programm Erasmus+ 2014-2020 stabbilit permezz tar-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 27 . In-natura integrata tal-programm 2014-2020 li tkopri t-tagħlim fil-kuntesti kollha - formali, mhux formali u informali, u f’kull stadju tal-ħajja - jenħtieġ li tinżamm sabiex tagħti spinta lill-modi ta’ tagħlim flessibbli li jippermettu lill-individwi jiżviluppaw dawk il-kompetenzi li huma meħtieġa sabiex jaffaċċaw l-isfidi tas-seklu wieħed u għoxrin.

(10)Il-Programm jenħtieġ li jkun mgħammar sabiex isir kontributur terġa ikbar għall-implimentazzjoni tal-għanijiet u l-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport. Approċċ koerenti għat-tagħlim tul il-ħajja huwa ċentrali għall-ġestjoni tat-tranżizzjonijiet differenti li l-persuni se jaffaċċaw tul iċ-ċiklu tal-ħajja tagħhom. Fit-teħid ta’ dan l-approċċ ’il quddiem, il-Programm li jmiss jenħtieġ li jżomm relazzjoni mill-qrib mal-qafas strateġiku ġenerali għall-politika ta’ kooperazzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, inkluż l-aġendi ta’ politika għall-iskejjel, l-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali u t-tagħlim għall-adulti, filwaqt li jsaħħaħ u jiżviluppa sinerġiji ġodda ma’ programmi u oqsma ta’ politika relatati oħra tal-Unjoni.

(11)Il-Programm huwa komponent ewlieni tal-bini ta’ Qasam Ewropew tal-Edukazzjoni. Jenħtieġ li jkun mgħammar biex jikkontribwixxi għas-suċċessur tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ u l-Aġenda tal-Ħiliet għall-Ewropa 28 b’impenn kondiviż għall-importanza strateġika tal-ħiliet u l-kompetenzi għaż-żamma tal-impjiegi, it-tkabbir u l-kompetittività. Jenħtieġ li jappoġġa lill-Istati Membri fl-ilħuq tal-għanijiet tad-Dikjarazzjoni ta’ Pariġi dwar il-promozzjoni taċ-ċittadinanza u l-valuri komuni tal-libertà, it-tolleranza u nondiskriminazzjoni permezz tal-edukazzjoni 29 .

(12)Il-Programm jenħtieġ li jkun koerenti mal-istrateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar iż-żgħażagħ 30 , il-qafas għal kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ għall-2019-2027, ibbażat fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Mejju 2018 dwar “L-impenn, il-konnessjoni u l-għoti tas-setgħa liż-żgħażagħ: Strateġija tal-UE dwar iż-Żgħażagħ” 31 .

(13)Il-Programm jenħtieġ li jqis il-pjan ta’ ħidma tal-Unjoni għall-isport li huwa l-qafas ta’ kooperazzjoni fil-livell tal-Unjoni fil-qasam tal-isport għas-snin […] 32 . Jenħtieġ li jiġu żgurati l-koerenza u l-komplementarjetà bejn il-pjan ta’ ħidma tal-Unjoni u l-azzjonijiet appoġġati skont il-Programm fil-qasam tal-isport. Hemm bżonn li wieħed jiffoka b’mod partikolari fuq l-isport tal-organizzazzjonijiet ta’ bażi, b’kunsiderazzjoni tar-rwol importanti li għandu l-isports fil-promozzjoni tal-attività fiżika u l-istil ta’ ħajja tajjeb għas-saħħa, l-inklużjoni soċjali u l-ugwaljanza. Il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi wkoll għall-promozzjoni tal-valuri komuni Ewropej permezz tal-isport, il-governanza tajba u l-integrità fl-isport, kif ukoll l-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħiliet fl-isport u permezz tal-isport.

(14)Il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-kapaċità ta’ innovazzjoni tal-Unjoni b’mod partikolari billi jappoġġa attivitajiet ta’ mobbiltà u kooperazzjoni li jrawmu l-iżvilupp ta’ kompetenzi f’oqsma ta’ studju jew dixxiplini li jħarsu ’l quddiem bħax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika, it-tibdil fil-klima, l-ambjent, l-ambjent, l-enerġija nadifa, l-intelliġenza artifiċjali, ir-robotika, l-analiżi tad-data u l-arti/id-disinn, sabiex jgħinu lil-persuni jiżviluppaw l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-futur.

(15)Is-sinerġiji ma’ Orizzont Ewropa jenħtieġ li jiżguraw li jintużaw riżorsi kombinati mill-Programm u l-Programm Orizzont Ewropa 33 biex jappoġġaw attivitajiet dedikati għat-tisħiħ u l-modernizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja Ewropej. Orizzont Ewropa, fejn xieraq, se jikkumplimenta l-appoġġ tal-Programm għall-inizjattiva tal-Universitajiet Ewropej, b’mod partikolari d-dimensjoni tar-riċerka tiegħu bħala parti mill-iżvilupp ta’ strateġiji ġodda konġunti u integrati fit-tul u sostenibbli dwar l-edukazzjoni, ir-riċerka u l-innovazzjoni. Is-sinerġiji ma’ Orizzont Ewropa se jgħinu jrawmu l-integrazzjoni tal-edukazzjoni u r-riċerka fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja.

(16)Il-Programm jenħtieġ li jkun iktar inklużiv billi jtejjeb is-sensibilizzazzjoni tiegħu għal dawk li għandhom inqas opportunitajiet, inkluż permezz ta’ formats tal-mobbiltà għat-tagħlim iktar flessibbli, u billi jrawwem il-parteċipazzjoni tal-organizzazzjonijiet iż-żgħar, b’mod partikolari parteċipanti ġodda u organizzazzjonijiet ta’ bażi bbażati fil-komunità li jaħdmu direttament ma’ studenti żvantaġġati ta’ kull età. Il-formats virtwali, bħall-kooperazzjoni virtwali, il-mobbiltà mħallta u dik virtwali, jenħtieġ li jiġu promossi biex jilħqu iktar parteċipanti, b’mod partikolari dawk li għandhom inqas opportunitajiet u dawk li għalihom iċ-ċaqliqa fiżika minn pajjiż ieħor li huwa differenti mill-pajjiż ta’ residenza tagħhom tkun ostaklu.

(17)Fil-Komunikazzjoni tagħha dwar it-Tisħiħ tal-identità Ewropea permezz tal-edukazzjoni u l-kultura, il-Kummissjoni enfasizzat ir-rwol ċentrali tal-edukazzjoni, il-kultura u l-isport fil-promozzjoni ta’ ċittadinanza attiva u valuri komuni fost l-iżgħar ġenerazzjonijiet. It-tisħiħ tal-identità Ewropea u t-trawwim tal-parteċipazzjoni attiva tal-individwi fil-proċessi demokratiċi huwa kruċjali għall-futur tal-Ewropa u s-soċjetajiet demokratiċi tagħna. Jekk persuna ssiefer sabiex tistudja, titgħallem, titħarreġ u taħdem jew sabiex tipparteċipa f’attivitajiet taż-żgħażagħ u tal-isports, dan jikkontribwixxi għat-tisħiħ ta’ din l-identità Ewropea fid-diversità kollha tagħha u s-sens li tkun parti minn komunità kulturali kif ukoll sabiex titrawwem din iċ-ċittadinanza attiva, fost persuni ta’ kull età. Dawk li jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ mobbiltà jenħtieġ li jinvolvu ruħhom fil-komunitajiet lokali tagħhom kif ukoll jinvolvu ruħhom fil-komunitajiet lokali tal-pajjiż ospitanti tagħhom biex jaqsmu l-esperjenza tagħhom. L-attivitajiet marbutin mat-tisħiħ tal-aspetti kollha tal-kreattività fl-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ u t-tisħiħ tal-kompetenzi ewlenin individwali jenħtieġ li jiġu appoġġati.

(18)Id-dimensjoni internazzjonali tal-Programm jenħtieġ li tingħata spinta li timmira li toffri għadd akbar ta’ opportunitajiet għall-mobbiltà, il-kooperazzjoni u d-djalogu ta’ politika ma’ pajjiżi terzi li mhumiex assoċjati mal-Programm. Billi nibnu fuq l-implimentazzjoni b’suċċess ta’ attivitajiet internazzjonali ta’ edukazzjoni għolja u taż-żgħażagħ skont il-programmi predeċessuri fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ż-żgħażagħ, l-attivitajiet internazzjonali ta’ mobbiltà jenħtieġ li jiġu estiżi għal setturi oħra, bħall-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali.

(19)L-arkitettura bażika tal-programm 2014-2020 fi tliet kapitoli - l-edukazzjoni u t-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport - strutturata madwar tliet azzjonijiet ewlenin kienet ta’ suċċess u jenħtieġ li tinżamm. Jenħtieġ li jiġi introdott titjib biex jiġu simplifikati u razzjonalizzati l-azzjonijiet appoġġati mill-Programm.

(20)Il-Programm jenħtieġ li jirrinforza l-opportunitajiet ta’ mobbiltà għat-tagħlim eżistenti, b’mod partikolari f’dawk is-setturi fejn il-Programm jista’ jkollu l-akbar kisbiet fl-effiċjenza, sabiex iwessa’ l-ilħuq tiegħu u jissodisfa d-domanda għolja mhux milħuqa. Dan jenħtieġ li jsir b’mod partikolari billi jiżdiedu u jiġu ffaċilitati l-attivitajiet ta’ mobbiltà għal studenti ta’ edukazzjoni għolja, studenti tal-iskola u studenti fis-settur tal-edukazzjoni t-taħriġ vokazzjonali. Il-mobbiltà ta’ studenti adulti b’livell baxx ta’ ħiliet jenħtieġ li tkun inkorporata fi sħubiji għall-kooperazzjoni. L-opportunitajiet ta’ mobbiltà għaż-żgħażagħ li jipparteċipaw f’attivitajiet ta’ tagħlim mhux formali jenħtieġ li jiġu estiżi wkoll sabiex jilħqu aktar żgħażagħ. Il-mobbiltà tal-persunal fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport jenħtieġ li tiġi rinforzata wkoll, b’konsiderazzjoni tal-effett ta’ ingranaġġ li għandha. B’mod konformi mal-viżjoni ta’ Żona Ewropea tal-Edukazzjoni reali, il-Programm jenħtieġ li jagħti spinta wkoll lill-mobbiltà u l-iskambji u jippromwovi l-parteċipazzjoni tal-istudenti f’attivitajiet edukattivi u kulturali billi jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi bħall-Kard Ewropea tal-Istudenti. Din l-inizjattiva tista’ tkun pass importanti biex il-mobbiltà ssir realtà għal kulħadd billi tippermetti lill-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja jibgħatu u jirċievu iktar studenti ta’ skambju filwaqt li ttejjeb il-kwalità fil-mobbiltà tal-istudenti u wkoll billi tiffaċilita l-aċċess tal-istudenti għal diversi servizzi (librerija, trasport, akkomodazzjoni) qabel ma jaslu fl-istituzzjoni barra minn pajjiżhom.

(21)Il-Programm jenħtieġ li jħeġġeġ il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika Ewropea, inkluż billi jappoġġa proġetti ta’ parteċipazzjoni sabiex iż-żgħażagħ jinvolvu ruħhom u jitgħallmu jipparteċipaw fis-soċjetà ċivika, ikollhom sensibilizzazzjoni dwar valuri komuni Ewropej inkluż id-drittijiet fundamentali, jiġbor flimkien żgħażagħ u dawk li jieħdu deċiżjonijiet fil-livell lokali, nazzjonali u tal-Unjoni, kif ukoll jikkontribwixxi għall-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea.

(22)Il-Programm jenħtieġ li joffri l-opportunità liż-żgħażagħ sabiex jiskopru l-Ewropa, permezz ta’ esperjenzi ta’ tagħlim barra minn pajjiżhom. Iż-żgħażagħ ta’ tmintax-il sena, b’mod partikolari dawk li għandhom inqas opportunitajiet, jenħtieġ li jingħataw l-opportunità li jkollhom esperjenza ta’ vjaġġ fl-Ewropa tal-ewwel darba, għal terminu qasir fil-livell individwali jew fi grupp fil-qafas ta’ attività edukattiva informali mmirata lejn it-trawwim tas-sens ta’ appartenenza tagħhom fl-Unjoni Ewropea u l-iskoperta tad-diversità kulturali tagħha. Il-Programm jenħtieġ li jidentifika l-korpi responsabbli biex jilħqu u jagħżlu l-parteċipanti u jappoġġa l-attivitajiet li jrawmu d-dimensjoni tat-tagħlim tal-esperjenza.

(23)Il-Programm jenħtieġ li jtejjeb ukoll it-tagħlim tal-lingwi, b’mod partikolari permezz ta’ użu iktar mifrux ta’ għodod online, għaliex t-tagħlim elettroniku joffri vantaġġi addizzjonali għat-tagħlim tal-lingwi f’termini ta’ aċċess u flessibbiltà.

(24)Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa miżuri li jtejbu l-kooperazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet attivi fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, filwaqt li jirrikonoxxi r-rwol fundamentali tagħhom li jgħammru lill-individwi bl-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa f’dinja li qed tinbidel kif ukoll biex jissodisfaw b’mod adegwat il-potenzjal għall-innovazzjoni, il-kreattività u l-intraprenditorija, b’mod partikolari fi ħdan l-ekonomija diġitali.

(25)Fil-Konklużjonijiet tiegħu tal-14 ta’ Diċembru 2017, il-Kunsill Ewropew talab lill-Istati Membri, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni biex jipproċedu b’għadd ta’ inizjattivi sabiex iżidu l-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ għal livell ġdid, inkluż billi jinkoraġġixxu l- emerġenza ta’ “Universitajiet Ewropej” sal-2024, li jikkonsistu f’netwerks minn isfel għal fuq ta’ universitajiet madwar l-Unjoni. Il-Programm jenħtieġ li jappoġġa dawn l-Universitajiet Ewropej.

(26)Il-Communiqué ta’ Bruges tal-2010 talbet appoġġ għall-eċċellenza vokazzjonali għal tkabbir intelliġenti u sostenibbli. Il-Komunikazzjoni dwar it-Tisħiħ tal-Innovazzjoni fir-Reġjuni tal-Ewropa tal-2017 tindika li l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali għandhom jingħaqdu mas-sistemi tal-innovazzjoni, bħala parti minn strateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti fil-livell reġjonali. Il-Programm jenħtieġ li jipprovdi l-mezzi sabiex tingħata risposta lil dawn it-talbiet u jappoġġa l-iżvilupp ta’ pjattaformi transnazzjonali ta’ Ċentri ta’ eċċellenza vokazzjonali integrati mill-qrib fi strateġiji lokali u reġjonali għat-tkabbir, l-innovazzjoni u l-kompetittività. Dawn iċ-ċentri ta’ eċċellenza jenħtieġ li jaġixxu ta’ xprunaturi ta’ ħiliet vokazzjonali ta’ kwalità f’kuntest ta’ sfidi settorjali, filwaqt li jappoġġaw bidliet strutturali ġenerali u politiki soċjoekonomiċi fl-Unjoni.

(27)Sabiex iżid l-użu ta’ attivitajiet virtwali ta’ kooperazzjoni, il-Programm jenħtieġ li jappoġġa użu iktar sistematiku tal-pjattaformi online bħal eTwinning, School Education Gateway, il-Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa, il-Portal Ewropew taż-Żgħażagħ u l-pjattaforma online għall-edukazzjoni għolja.

(28)Il-Programm jenħtieġ li jikkontribwixxi sabiex jiffaċilita t-trasparenza u r-rikonoxximent ta’ ħiliet u kwalifiki, kif ukoll it-trasferiment ta’ krediti jew unitajiet ta’ eżiti tat-tagħlim, sabiex irawwem l-assigurazzjoni tal-kwalità u jappoġġa l-validazzjoni ta’ tagħlim mhux formali u informali, il-ġestjoni tal-ħiliet u l-gwida. F’dan ir-rigward, il-Programm jenħtieġ li jipprovdi appoġġ ukoll għall-punti ta’ kuntatt u n-netwerks fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni li jiffaċilitaw skambji trans-Ewropej kif ukoll l-iżvilupp ta’ mogħdiji ta’ tagħlim flessibbli bejn oqsma differenti ta’ edukazzjoni, taħriġ u żgħażagħ u f’kuntesti formali u mhux formali.

(29)Il-Programm jenħtieġ li jimmobilizza l-potenzjal tal-parteċipanti preċedenti ta’ Erasmus+ u jappoġġa l-attivitajiet b’mod partikolari n-networks tal-Alumni, l-ambaxxaturi u l-Europeers, billi jħeġġiġhom jaġixxu ta’ multiplikaturi tal-Programm.

(30)Bħala mod ta’ kif tiġi żgurata l-kooperazzjoni ma’ strumenti oħrajn tal-Unjoni u appoġġ għal politiki oħrajn tal-Unjoni, jenħtieġ li jiġu offruti opportunitajiet ta’ mobbiltà lil persuni f’diversi setturi ta’ attività, bħas-settur pubbliku, tal-agrikoltura u tal-intrapriża, sabiex ikunu jistgħu jkollhom esperjenza ta’ tagħlim barra minn pajjiżhom li tippermettilhom, fi kwalunkwe stadju tal-ħajja tagħhom, jikbru u jiżviluppaw professjonalment kif ukoll personalment, b’mod partikolari billi jiżviluppaw sensibilizzazzjoni rigward l-identità Ewropea tagħhom u fehim tad-diversità kulturali Ewropea. Il-Programm jenħtieġ li joffri punt tad-dħul għall-iskemi ta’ mobbiltà transnazzjonali tal-Unjoni b’dimensjoni ta’ tagħlim b’saħħitha, li jissimplifika l-offerta ta’ tali skemi għall-benefiċjarji u dawk li jipparteċipaw f’dawn l-attivitajiet. L-espansjoni tal-proġetti Erasmus jenħtieġ li tiġi ffaċilitata; jenħtieġ li jidħlu fis-seħħ miżuri speċifiċi biex jgħinu lill-promoturi tal-proġetti Erasmus japplikaw għal għotjiet jew jiżviluppaw sinerġiji permezz tal-appoġġ tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej u l-programmi relatati mal-migrazzjoni, is-sigurtà, il-ġustizzja u ċ-ċittadinanza, is-saħħa u l-kultura.

(31)Huwa importanti li jiġu stimulati t-tagħlim, l-apprendiment u r-riċerka fi kwistjonijiet ta’ integrazzjoni Ewropea, kif ukoll li jiġu promossi d-dibattiti dwar dawn il-kwistjonijiet permezz ta’ appoġġ għall-azzjonijiet Jean Monnet fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja iżda wkoll f’oqsma oħrajn tal-edukazzjoni u t-taħriġ. It-trawwim ta’ sens ta’ identità Ewropea u l-impenn huma partikolarment importanti fi żminijiet meta l-valuri komuni li l-Unjoni hija msejsa fuqhom, u li jiffurmaw parti mill-identità Ewropea tagħna, qed jiġu ttestjati, u meta ċ-ċittadini juru livelli baxxi ta’ involviment. Il-Programm jenħtieġ li jkompli jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-eċċellenza fl-istudji ta’ integrazzjoni Ewropea.

(32)Billi jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima b’konformità mal-impenji tal-Unjoni sabiex timplimenta l-Ftehim ta’ Pariġi u tikseb l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi għall-integrazzjoni tal-azzjoni klimatika fil-politiki tal-Unjoni u għall-kisba tal-mira kumplessiva ta’ 25% tal-infiq tal-baġit tal-Unjoni li jappoġġa l-għanijiet tal-klima. Se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-Programm u jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjonijiet rilevanti u l-proċess ta’ reviżjoni.

(33)Dan ir-Regolament jistabbilixxi pakkett finanzjarju għall-Programm li għandu jikkostitwixxi l-ammont ta’ referenza primarja, fit-tifsira ta’ [referenza li għandha tiġi aġġornata kif xieraq il-Punt 17 tal-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji baġitarji u dwar ġestjoni finanzjarja tajba 34 ], għall-Parlament Ewropew u l-Kunsill matul il-proċedura baġitarja annwali.

(34)Fi ħdan pakkett bażiku għal azzjonijiet li għandhom jiġu ġestiti mill-aġenziji nazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, jenħtieġ li jiġi definit tqassim tal-allokazzjoni minima għal kull settur (edukazzjoni għolja, edukazzjoni skolastika, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali u edukazzjoni għall-adulti) sabiex tkun garantita massa kritika ta’ approprjazzjonijiet biex jintlaħqu l-output u r-riżultati maħsuba f’kull wieħed minn dawn is-setturi.

(35)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru [ir-RF ġdid] (ir-“Regolament Finanzjarju”) 35 japplika għal dan il-Programm. Jistabbilixxi regoli dwar l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Unjoni, inkluż ir-regoli dwar għotjiet, premjijiet, akkwist pubbliku u implimentazzjoni indiretta.

(36)It-tipi ta’ finanzjament u l-metodi ta’ implimentazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jintgħażlu abbażi tal-abbiltà tagħhom li jiksbu l-għanijiet speċifiċi tal-azzjonijiet u li jrendu r-riżultati, filwaqt li jqiesu, b’mod partikolari, il-kostijiet tal-kontrolli, il-piż amministrattiv, u r-riskju mistenni tan-nuqqas ta’ konformità. Dan jenħtieġ li jinkludi konsiderazzjoni tal-użu tas-somom f’daqqa, ir-rati fissi u l-kostijiet ta’ unità, kif ukoll il-finanzjament mhux marbut mal-kostijiet kif jissemma fl-Artikolu [125(1)] tar-Regolament Finanzjarju.

(37)Pajjiżi terzi li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jistgħu jipparteċipaw fil-Programm fil-qafas tal-kooperazzjoni stabbilit skont il-ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), li jipprevedi l-implimentazzjoni tal-programmi tal-Unjoni permezz ta’ deċiżjoni skont dak il-ftehim. Il-pajjiżi terzi jistgħu jipparteċipaw ukoll abbażi ta’ strumenti legali oħrajn. Dan ir-Regolament jenħtieġ li jagħti d-drittijiet neċessarji u aċċess għall-uffiċjali awtorizzanti responsabbli, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) kif ukoll lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw l-kompetenzi rispettivi tagħhom b’mod komprensiv. Il-parteċipazzjoni sħiħa tal-pajjiżi terzi fil-Programm jenħtieġ li tkun soġġetta għall-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehimiet speċifiċi li jkopru l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz konċernat mal-Programm. Parteċipazzjoni sħiħa tinvolvi, barra minn hekk, l-obbligu li titwaqqaf aġenzija nazzjonali u li jiġu ġestiti wħud mill-azzjonijiet tal-Programm f’livell deċentralizzat. Individwi u entitajiet minn pajjiżi terzi li mhumiex assoċjati mal-Programm jenħtieġ li jkunu jistgħu jipparteċipaw f’xi wħud mill-azzjonijiet tal-Programm, kif definit fil-programm ta’ ħidma u s-sejħiet għall-proposti ppubblikati mill-Kummissjoni. Meta jiġi implimentat il-Programm, jistgħu jiġu kkunsidrati arranġamenti speċifiċi fir-rigward tal-individwi u l-entitajiet mill-Istati mikro Ewropej.

(38)B’konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni “Sħubija strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultarperiferiċi tal-Unjoni’ 36 , il-Programm jenħtieġ li jikkunsidra s-sitwazzjoni speċifika ta’ dawn ir-reġjuni. Il-miżuri se jikkunsidraw iż-żieda tal-parteċipazzjoni tar-reġjuni ultraperiferiċi fl-azzjonijiet kollha. Jenħtieġ li jitrawmu l-iskambji tal-mobbiltà u l-kooperazzjoni bejn il-persuni u l-organizzazzjonijiet minn dawn ir-reġjuni u pajjiżi terzi, b’mod partikolari l-ġirien tagħhom. Tali miżuri se jiġu mmonitorjati u evalwati regolarment.

(39)Skont [ir-referenza trid tiġi aġġornata kif xieraq skont id-Deċiżjoni l-ġdida dwar l-OCT l-Artikolu 94 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/KE 37 ], l-individwi u l-entitajiet stabbiliti f’pajjiżi jew territorji barranin huma eliġibbli għal finanzjament soġġett għar-regoli u l-għanijiet tal-Programm u l-arranġamenti possibbli applikabbli għall-Istat Membru li miegħu l-pajjiż jew it-territorju barrani huwa marbut. Ir-restrizzjonijiet imposti mir-remotezza ta’ dawn il-pajjiżi jew territorji jenħtieġ li titqies meta jiġi implimentat il-Programm, u l-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programm tiġi mmonitorjata u evalwata regolarment.

(40)B’konformità mar-Regolament Finanzjarju, il-Kummissjoni jenħtieġ li tadotta programmi ta’ ħidma u tinforma lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar dan. Il-programm ta’ ħidma jenħtieġ li jistabbilixxi l-miżuri meħtieġa għall-implimentazzjoni tagħhom b’konformità mal-għanijiet ġenerali u speċifiċi tal-Programm, il-kriterji tal-għażla u tal-għotja, kif ukoll l-elementi l-oħrajn kollha meħtieġa. Il-programmi ta’ ħidma u kwalunkwe emenda fihom jenħtieġ li jiġu adottati minn atti ta’ implimentazzjoni b’konformità mal-proċedura ta’ eżami.

(41)Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 38 , hemm ħtieġa għal evalwazzjoni tal-Programm abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti ta’ monitoraġġ speċifiċi, filwaqt li jiġu evitati r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari fuq l-Istati Membri. Tali rekwiżiti jenħtieġ li jinkludu indikaturi speċifiċi, miżurabbli u realistiċi li jistgħu jitkejlu matul iż-żmien bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fir-realtà.

(42)Jenħtieġ li jiġu żgurati sensibilizzazzjoni, reklamar u disseminazzjoni xierqa tal-opportunitajiet u tar-riżultati tal-azzjonijiet appoġġati mill-Programm, fil-livell Ewropew, nazzjonali u lokali. Jenħtieġ li l-attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni, reklamar u ta’ disseminazzjoni jibbażaw fuq il-korpi ta’ implimentazzjoni kollha tal-Programm, inkluż, meta jkun rilevanti, bl-appoġġ tal-partijiet ikkonċernati ewlenin oħra.

(43)Sabiex tiġi żgurata effiċjenza akbar fil-komunikazzjoni lill-pubbliku ġenerali u sinerġiji aktar b’saħħithom bejn l-attivitajiet ta’ komunikazzjoni mwettqa b’inizjattiva tal-Kummissjoni, ir-riżorsi allokati għall-komunikazzjoni skont dan ir-Regolament jenħtieġ li jikkontribwixxu wkoll biex ikopru l-komunikazzjoni korporattiva dwar il-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni, bil-kundizzjoni li dawn ikunu relatati mal-għanijiet ġenerali ta’ dan ir-Regolament.

(44)Biex tkun żgurata l-implimentazzjoni effiċjenti u effettiva ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Programm jagħmel użu massimu mill-mekkaniżmi eżekuttivi diġà fis-seħħ. L-implimentazzjoni tal-Programm jenħtieġ li għalhekk tiġi fdata lill-Kummissjoni, u lill-aġenziji nazzjonali. Fejn ikun fattibbli, u sabiex tiġi massimizzata l-effiċjenza, l-aġenziji nazzjonali jenħtieġ li ikunu l-istess bħal dik deżinjata għall-ġestjoni tal-programm predeċessur. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-valutazzjoni tal-konformità ex-ante jenħtieġ li jkun limitat għar-rekwiżiti li huma ġodda u speċifiċi għall-Programm, sakemm dan ma jkunx ġustifikat, bħal f’każ ta’ nuqqasijiet serji jew sottoprestazzjoni min-naħa tal-aġenzija nazzjonali konċernata.

(45)Biex jiġu żgurati l-ġestjoni finanzjarja tajba u ċ-ċertezza tad-dritt f’kull pajjiż parteċipanti, jenħtieġ li kull awtorità nazzjonali tiddeżinja korp indipendenti tal-awditjar. Fejn fattibbli, u sabiex tiġi massimizzata l-effiċjenza, il-korp indipendenti tal-awditjar jenħtieġ li jkun l-istess bħal dak iddeżinjat għall-azzjonijiet imsemmija fil-programm preċedenti.

(46)L-Istati Membri jenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jadottaw il-miżuri xierqa kollha biex iwarrbu l-ostakli legali u amministrattivi għall-funzjonament xieraq tal-Programm. Dan jinkludi r-risolviment, fejn possibbli, u mingħajr ħsara għad-dritt tal-Unjoni dwar kwistjonijiet tad-dħul u r-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi li joħolqu diffikultajiet fil-kisba ta’ viżi u ta’ permessi ta’ residenza. B’mod konformi mad-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 39 , l-Istati Membri huma nkoraġġuti jistabbilixxu proċeduri rapidi għall-ammissjoni.

(47)Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni jenħtieġ li tiżgura li d-data għall-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-programm ta’ monitoraġġ tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv u f’waqtu, u fil-livell xieraq ta’ granularità. Din id-data jenħtieġ li tiġi kkomunikata lill-Kummissjoni b’mod li tkun konformi mar-regoli rilevanti tal-protezzjoni tad-data.

(48)Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li l-Kummissjoni tingħata setgħat ta’ implimentazzjoni. Dawk is-setgħat jenħtieġ li jiġu eżerċitati b’konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 40 .

(49)Sabiex jiġu simplifikati r-rekwiżiti għall-benefiċjarji, jenħtieġ li jintużaw kemm jista’ jkun għotjiet simplifikati fil-forma ta’ somom f’daqqa, spejjeż ta’ unità u finanzjament b’rata fissa. L-għotjiet simplifikati biex jappoġġaw l-azzjonijiet ta’ mobbiltà tal-Programm, kif definit mill-Kummissjoni, jenħtieġ li iqisu l-ispejjeż tal-għajxien u tas-sussistenza tal-pajjiż ospitanti. Il-Kummissjoni u l-aġenziji nazzjonali tal-pajjiżi mittenti jenħtieġ li jkollhom il-possibbiltà li jaġġustaw dawn l-għotjiet simplifikati fuq il-bażi ta’ kriterji oġġettivi, b’mod partikolari sabiex jiżguraw aċċess għal persuni b’inqas opportunitajiet. B’konformità mad-dritt nazzjonali, l-Istati Membri jenħtieġ li jitħeġġu wkoll jeżentaw dawk l-għotjiet minn kwalunkwe taxxa u imposta soċjali. L-istess eżenzjoni jenħtieġ li tapplika għal entitajiet pubbliċi jew privati li jagħtu appoġġ finanzjarju bħal dan lill-individwi konċernati.

(50)B’konformità mar-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 41 , ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 42 u r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 2017/1939 43 , l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jridu jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet u ta’ frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod skorrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi. B’mod partikolari, b’konformità mar-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inkluż kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. B’konformità mar-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) jista’ jinvestiga u jressaq każijiet ta’ frodi u attivitajiet illegali oħrajn tal-Unjoni li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 44 . B’konformità mar-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni u tagħti d-drittijiet u l-aċċess neċessarji lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, lill-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri, u trid tiżgura li kwalunkwe terza parti involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(51)Huwa neċessarju li tiġi żgurata l-komplementarjetà tal-azzjonijiet imwettqa fi ħdan il-Programm ma’ attivitajiet imwettqa mill-Istati Membri u ma’ attivitajiet oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk fl-oqsma tal-edukazzjoni, il-kultura u l-midja, iż-żgħażagħ u s-solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-intrapriża, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali b’fokus fuq il-bdiewa żgħażagħ, il-koeżjoni, il-politika reġjonali u l-kooperazzjoni u l-iżvilupp internazzjonali.

(52)Filwaqt li l-qafas regolatorju diġà ppermetta lill-Istati Membri u lir-reġjuni jistabbilixxu sinerġiji fil-perjodu ta’ programmazzjoni preċedenti bejn Erasmus+ u strumenti oħra tal-Unjoni, bħall-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, li jappoġġaw ukoll l-iżvilupp kwalitattiv ta’ sistemi edukattivi, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ fl-Unjoni, dan il-potenzjal s’issa għadu ma ġiex sfruttat, u għalhekk ġew limitati l-effetti sistemiċi tal-proġetti u l-impatt fuq il-politika. Jenħtieġ li ssir komunikazzjoni u kooperazzjoni effettiva fil-livell nazzjonali bejn il-korpi nazzjonali inkarigati mill-ġestjoni ta’ dawn l-istrumenti varji sabiex jiġi massimizzat l-impatt rispettiv tagħhom. Il-Programm jenħtieġ li jippermetti l-kooperazzjoni attiva ma’ dawn l-istrumenti.

(53)Sabiex tirrevedi jew tikkumplimenta l-indikaturi tal-prestazzjoni tal-Programm, jenħtieġ li s-setgħa li tadotta atti b’konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-Anness. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B’mod partikolari, sabiex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fil-preparazzjoni tal-atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jenħtieġ li jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw il-preparazzjoni tal-atti delegati.

(54)Huwa xieraq li jiġi żgurat l-għeluq korrett tal-programm predeċessur, b’mod partikolari fir-rigward tal-kontinwazzjoni tal-arranġamenti pluriennali għall-ġestjoni tiegħu, bħall-finanzjament ta’ assistenza teknika u amministrattiva. Mill-1 ta’ Jannar 2021, l-assistenza teknika u amministrattiva jenħtieġ li tiżgura, jekk meħtieġ, il-ġestjoni tal-azzjonijiet li għadhom ma ġewx finalizzati skont il-programm predeċessur sal-31 ta’ Diċembru 2020.

(55)Dan ir-Regolament jirrispetta d-drittijiet fundamentali u josserva l-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. B’mod partikolari, dan ir-Regolament ifittex li jiżgura rispett sħiħ lejn id-dritt għall-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u d-dritt għal non-diskriminazzjoni bbażata fuq sess, razza jew oriġini etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali, u li jippromwovi l-applikazzjoni tal-Artikoli 21 u 23 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

(56)Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 TFUE japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b’mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz ta’ għotjiet, akkwist, premjijiet u implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu għal kontrolli dwar ir-responsabbiltà tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni fil-każ ta’ nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, għaliex ir-rispett lejn l-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għall-ġestjoni finanzjarja tajba u finanzjament tal-Unjoni effettiv.

(57)Peress li l-għan ta’ dan ir-Regolament, ma jistax jinkiseb b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri iżda jista’, minħabba l-karattru transnazzjonali tiegħu, il-volum kbir u l-kamp ta’ applikazzjoni ġeografiku wiesa’ tal-attivitajiet ta’ mobbiltà u kooperazzjoni ffinanzjati, l-effetti tiegħu fuq l-aċċess għall-mobbiltà għat-tagħlim u b’mod aktar ġenerali dwar l-integrazzjoni tal-Unjoni, kif ukoll id-dimensjoni internazzjonali rinforzata tiegħu, jintlaħaq aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stipulat f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jinkiseb dak il-għan.

(58)Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 jenħtieġ li jitħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

(59)Sabiex tiġi żgurata l-kontinwità fl-appoġġ finanzjarju previst skont il-Programm, dan ir-Regolament jenħtieġ li japplika mill-1 ta’ Jannar 2021,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

KAPITOLU I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi Erasmus, il-programm għall-azzjoni tal-Unjoni fil-qasam tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport (“il-Programm”).

Jistabbilixxi l-għanijiet tal-Programm, il-baġit għall-perjodu 2021-2027, il-forom ta’ finanzjament tal-Unjoni u r-regoli għall-għoti ta’ dan it-tip ta’ finanzjament.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1)“tagħlim tul il-ħajja” tfisser tagħlim fil-forom kollha tiegħu (tagħlim formali, mhux formali u informali) li jseħħ fl-istadji kollha tal-ħajja, minn edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal, edukazzjoni ġenerali, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, edukazzjoni għolja, u tagħlim għall-adulti, li jirriżulta f’titjib fl-għarfien, il-ħiliet u l-attitudnijiet jew il-parteċipazzjoni fis-soċjetà f’perspettiva personali, ċivika, kulturali, soċjali u/jew relatata mal-impjieg, inkluż il-forniment ta’ servizzi ta’ konsulenza u gwida;

(2)“mobbiltà għat-tagħlim” tfisser iċ-ċaqliq fiżiku lejn pajjiż li mhux il-pajjiż tar-residenza, sabiex isir studju, taħriġ jew tagħlim mhux formali jew informali; Dan tista’ tkun akkumpanjata minn miżuri bħal appoġġ u taħriġ lingwistiku u/jew tkun ikkumplimentata minn tagħlim online u kooperazzjoni virtwali. F’xi każijiet speċifiċi, tista’ tkun fil-forma ta’ tagħlim permezz tal-użu tal-għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni;

(3)“tagħlim mhux formali” tfisser tagħlim volontarju li jseħħ barra mill-edukazzjoni u t-taħriġ formali permezz ta’ attivitajiet ta’ skop (f’termini ta’ għanijiet, metodi u żmien) u b’xi forma ta’ appoġġ għat-tagħlim;

(4)“tagħlim informali” tfisser tagħlim li jirriżulta minn attivitajiet ta’ kuljum u esperjenzi li mhumiex organizzati jew strutturati f’termini ta’ appoġġ għall-għanijiet, żmien jew tagħlim. Jista’ jkun mhux intenzjonat mill-perspettiva tal-istudent;

(5)“żgħażagħ” tfisser individwi bejn it-13 u t-30 sena;

(6)“l-isport tal-organizzazzjonijiet ta’ bażi” tfisser l-isport organizzat fil-livell lokali mill-persuni sportivi mhux professjonisti, u l-isport għal kulħadd;

(7)“studenti ta’ edukazzjoni għolja” tfisser kwalunkwe persuna rreġistrata f’istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja, inkluż għal ċiklu qasir, f’livell ta’ baċellerat, master jew dottorat jew ekwivalenti. Tkopri wkoll gradwati riċenti;

(8)“persunal” tfisser kwalunkwe persuna li, fuq bażi professjonali jew volontarja, hija involuta fl-edukazzjoni, fit-taħriġ jew fit-tagħlim mhux formali, u tista’ tinkludi professuri, għalliema, persuni li jħarrġu, mexxejja tal-iskola, persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, kowċis tal-isports, persunal mhux edukattiv u prattikanti oħra involuti fil-promozzjoni tat-tagħlim;

(9)“student ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali” tfisser kwalunkwe persuna reġistrata fi programm ta’ edukazzjoni jew taħriġ vokazzjonali inizjali jew kontinwu fi kwalunkwe livell sa livell ta’ wara l-iskola sekondarja. Jinkludi l-parteċipazzjoni ta’ individwi li reċentament iggradwaw minn tali programmi;

(10)“student tal-iskola” tfisser kwalunkwe persuna reġistrata f’kapaċità ta’ tagħlim f’istituzzjoni li tipprovdi edukazzjoni ġenerali fi kwalunkwe livell mill-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal sal-edukazzjoni sekondarja superjuri, meqjusa mill-Awtoritajiet Nazzjonali bħala eliġibbli sabiex tipparteċipa fil-Programm, fit-territorji rispettivi tagħhom;

(11)“edukazzjoni għall-adulti” tfisser kwalunkwe forma ta’ tagħlim mhux vokazzjonali għall-adulti wara l-edukazzjoni inizjali, kemm jekk tkun ta’ natura formali, mhux formali jew informali;

(12)“pajjiż terz mhux assoċjat mal-Programm” tfisser pajjiż terz li mhux qed jipparteċipa bis-sħiħ fil-Programm iżda li l-entitajiet legali tiegħu jistgħu eċċezzjonalment jibbenefikaw mill-Programm f’każijiet debitament ġustifikati fl-interess tal-Unjoni;

(13)“pajjiż terz” tfisser pajjiż li mhuwiex Stat Membru;

(14)“sħubija” tfisser ftehim bejn grupp ta’ istituzzjonijiet u/jew organizzazzjonijiet sabiex jitwettqu attivitajiet u proġetti konġunti;

(15)“lawrja konġunta tal-master” tfisser programm ta’ studju integrat offrut tal-inqas minn żewġ istituzzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja li jirriżulta f’ċertifikat wieħed ta’ lawrja maħruġ u ffirmat b’mod konġunt mill-istituzzjonijiet parteċipanti kollha u rikonoxxut uffiċjalment fil-pajjiżi fejn jinsabu l-istituzzjonijiet parteċipanti;

(16)“internazzjonali” tirrigwarda kwalunkwe azzjoni li tinvolvi mill-inqas pajjiż terz wieħed li mhuwiex assoċjat mal-Programm;

(17)“kooperazzjoni virtwali” tfisser kwalunkwe forma ta’ kooperazzjoni li tuża għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni;

(18)“istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja” tfisser kwalunkwe tip ta’ istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li, b’konformità mad-dritt jew prattika nazzjonali, toffri lawrji rikonoxxuti jew kwalifiki tal-livell terzjarju oħrajn rikonoxxuti, irrispettivament minn x’jissejjaħ dan l-istabbiliment kif ukoll kwalunkwe tip ieħor ta’ istituzzjoni ta’ edukazzjoni għolja li hija kkunsidrata mill-awtoritajiet nazzjonali bħala eliġibbli biex tipparteċipa fil-Programm, fit-territorji rispettivi tagħhom;

(19)“transnazzjonali” tirrelata ma’ kwalunkwe azzjoni li tinvolvi mill-inqas żewġ pajjiżi li huma Stati Membri jew pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm;

(20)“attività ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ” tfisser attività barra mill-iskola mwettqa minn gruppi informali ta’ żgħażagħ u/jew organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, u karatterizzata minn approċċ ta’ tagħlim mhux formali;

(21)“ħaddiem li jaħdem maż-żgħażagħ” tfisser professjonist jew voluntier involut fit-tagħlim mhux formali li jappoġġa liż-żgħażagħ fl-iżvilupp personali, soċjoedukattiv u professjonali tagħhom;

(22)“djalogu maż-żgħażagħ tal-UE” tfisser djalogu maż-żgħażagħ u mal-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, li jservi bħala forum għal riflessjoni konġunta kontinwa dwar il-prijoritajiet, l-implimentazzjoni u s-segwitu tal-kooperazzjoni Ewropea fil-qasam taż-żgħażagħ;

(23)“pajjiż terz assoċjat mal-Programm” tfisser pajjiż terz li huwa parti għal ftehim mal-Unjoni li jippermetti l-parteċipazzjoni tiegħu fil-Programm u li jissodisfa l-obbligi kollha stabbiliti f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-Istati Membri;

(24)“entità legali” tfisser kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika maħluqa u rikonoxxuta bħala tali skont id-dritt nazzjonali, id-dritt tal-Unjoni jew id-dritt internazzjonali, li għandha personalità ġuridika u li tista’, meta taġixxi f’isimha stess, teżerċita drittijiet u tkun soġġetta għal obbligi, jew entità mingħajr personalità ġuridika b’konformità mal-Artikolu [197(2)(c)] tar-Regolament Finanzjarju;

(25)“persuni b’inqas opportunitajiet” tfisser dawk li jaffaċċaw ostakli li ma jħalluhomx ikollhom aċċess effettiv għal opportunitajiet skont il-Programm għal raġunijiet ekonomiċi, soċjali, kulturali, ġeografiċi jew ta’ saħħa, kuntest ta’ migrazzjoni jew għal raġunijiet bħal diżabbiltà u diffikultajiet edukattivi;

(26)“awtorità nazzjonali” tfisser l-awtorità inkarigata, fil-livell nazzjonali, mill-monitoraġġ u s-superviżjoni tal-ġestjoni tal-Programm fi Stat Membru jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm;

(27)“aġenzija nazzjonali” tfisser korp wieħed jew iktar fi Stat Membru jew pajjiż terz partikolari assoċjata mal-Programm responsabbli mill-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali. Jista’ jkun hemm aktar minn aġenzija nazzjonali waħda fi Stat Membru jew pajjiż terz partikolari assoċjat mal-Programm.

Artikolu 3

Għanijiet tal-programm

1.L-għan ġenerali tal-Programm huwa li jappoġġa l-iżvilupp edukattiv, professjonali u personali tal-persuni fl-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, fl-Ewropa u lil hinn minnha, u b’hekk jikkontribwixxi għal tkabbir sostenibbli, impjiegi u koeżjoni soċjali kif ukoll li jsaħħaħ l-identità Ewropea. Bħala tali, il-Programm għandu jkun strument ewlieni għall-bini ta’ żona Ewropea tal-edukazzjoni, li tappoġġa l-implimentazzjoni tal-kooperazzjoni strateġika Ewropea fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, bl-aġendi settorjali sottostanti tiegħu, li javvanzaw il-kooperazzjoni tal-politika taż-żgħażagħ skont l-Istrateġija taż-Żgħażagħ tal-Unjoni 2019-2027 u l-iżvilupp tad-dimensjoni Ewropea fl-isport.

2.Il-Programm għandu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

(a)li jippromwovi l-mobbilità għat-tagħlim tal-individwi, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, l-eċċellenza, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell ta’ organizzazzjonijiet u politiki fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

(b)li jippromwovi l-mobbiltà għat-tagħlim mhux formali u l-parteċipazzjoni attiva fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell ta’ organizzazzjonijiet u politiki fil-qasam taż-żgħażagħ;

(c)li jippromwovi l-mobbiltà għat-tagħlim tal-kowċis u l-persunal tal-isport, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet tal-isport u l-politiki tal-isport.

3.L-għanijiet tal-Programm għandhom jiġu segwiti permezz tat-tliet azzjonijiet ewlenin li ġejjin:

(a)mobbiltà għat-tagħlim (“azzjoni ewlenija 1”);

(b)kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet (“azzjoni ewlenija 2”); u

(c)għal politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni (“azzjoni ewlenija 3”);

L-għanijiet għandhom jiġu segwiti permezz tal-azzjonijiet Jean Monnet kif stabbilit fl-Artikolu 7.

Id-deskrizzjoni tal-azzjonijiet appoġġati skont kull azzjoni ewlenija hija stabbilita fil-Kapitolu II (edukazzjoni u taħriġ), il-Kapitolu III (iż-żgħażagħ) u l-Kapitolu IV (l-isport).

KAPITOLU II

EDUKAZZJONI U TAĦRIĠ

Artikolu 4

Azzjoni ewlenija 1
Mobbiltà għat-tagħlim

Fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 1:

(a)il-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal ta’ edukazzjoni għolja;

(b)il-mobbiltà tal-istudenti u l-persunal ta’ edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali;

(c)il-mobbiltà ta’ studenti u persunal tal-iskola;

(d)il-mobilità tal-persunal tal-edukazzjoni għall-adulti;

(e)opportunitajiet ta’ tagħlim tal-lingwa, inklużi dawk li jappoġġaw attivitajiet ta’ mobbilità.

Artikolu 5

Azzjoni ewlenija 2
Kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet

Fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 2:

(a)sħubiji għall-kooperazzjoni u skambji ta’ prassi, inkluż sħubiji fuq skala żgħira għat-trawwim ta’ aċċess iktar mifrux u iktar inklużiv għall-Programm;

(b)sħubiji għall-eċċellenza, b’mod partikolari universitajiet Ewropej, Ċentri ta eċċellenza vokazzjonali u lawrji konġunti ta’ master;

(c)sħubiji għall-innovazzjoni għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa;

(d)pjattaformi u għodod online sabiex tiġi promossa l-kooperazzjoni virtwali, inkluż is-servizzi ta’ appoġġ għal eTwinning u għall-pjattaforma elettronika għat-tagħlim għall-adulti fl-Ewropa.

Artikolu 6

Azzjoni ewlenija 3
Appoġġ għal politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni

Fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 3:

(a)il-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-aġendi ta’ politika ġenerali u settorjali tal-Unjoni fl-edukazzjoni u t-taħriġ, inkluż bl-appoġġ tan-netwerk Eurydice jew attivitajiet ta’ organizzazzjonijiet rilevanti oħra;

(b)l-appoġġ għal għodod u miżuri tal-Unjoni li jrawmu l-kwalità, it-trasparenza u r-rikonoxximent ta’ kompetenzi, ħiliet u kwalifiki 45 ;

(c)djalogu ta’ politika u kooperazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati ewlenin, inklużi netwerks madwar l-Unjoni, organizzazzjonijiet Ewropej nongovernattivi u organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

(d)miżuri li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni kwalitattiva u inklużiva tal-Programm;

(e)kooperazzjoni ma’ strumenti oħrajn tal-Unjoni u appoġġ għal politiki oħrajn tal-Unjoni;

(f)attivitajiet ta’ disseminazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar l-eżiti u l-prijoritajiet ta’ politika Ewropea kif ukoll fuq il-Programm.

Artikolu 7

Azzjonijiet Jean Monnet

Il-Programm għandu jappoġġa tagħlim, apprendiment, riċerka u dibattiti dwar kwistjonijiet ta’ integrazzjoni Ewropea permezz tal-azzjonijiet li ġejjin:

(a)azzjoni Jean Monnet fil-qasam tal-edukazzjoni għolja;

(b)azzjoni Jean Monnet f’oqsma oħra tal-edukazzjoni u t-taħriġ;

(c)appoġġ għall-istituzzjonijiet li ġejjin, li jsegwu mira ta’ interess Ewropew: l-Istitut Universitarju Ewropew, Firenze, inkluż l-Iskola tal-Governanza Transnazzjonali tiegħu; il-Kulleġġ tal-Ewropa (il-kampus ta’ Bruges u dak ta’ Natolin); l-Istitut Ewropew tal-Amministrazzjoni Pubblika, Maastricht; l-Akkademja tad-Dritt Ewropew, Trier; l-Aġenzija Ewropea għall-Bżonnijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inklużiva, Odense u ċ-Ċentru Internazzjonali għat-Taħriġ Ewropew, Nizza.

KAPITOLU III

ŻGĦAŻAGĦ

Artikolu 8

Azzjoni ewlenija 1
Mobbiltà għat-tagħlim

Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 1:

(a)il-mobbilità taż-żgħażagħ;

(b)attivitajiet ta’ parteċipazzjoni taż-żgħażagħ;

(c)attivitajiet ta’ DiscoverEU;

(d)il-mobbilità ta’ dawk li jaħdmu maż-żgħażagħ.

Artikolu 9

Azzjoni ewlenija 2
Kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet

Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 2:

(a)sħubiji għall-kooperazzjoni u skambji ta’ prassi, inkluż sħubiji fuq skala żgħira għat-trawwim ta’ aċċess iktar mifrux u iktar inklużiv għall-Programm;

(b)sħubiji għall-innovazzjoni għat-tisħiħ tal-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Ewropa;

(c)pjattaformi u għodod online għall-kooperazzjoni virtwali.

Artikolu 10

Azzjoni ewlenija 3
Appoġġ għal politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni

Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 3:

(a)il-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-aġenda ta’ politika tal-Unjoni dwar iż-żgħażagħ, bl-appoġġ tan-netwerk Wiki taż-Żgħażagħ;

(b)għodod u miżuri tal-Unjoni li jrawmu l-kwalità, it-trasparenza u r-rikonoxximent ta’ kompetenzi u ħiliet, b’mod partikolari permezz ta’ Youthpass;

(c)djalogu ta’ politika u kooperazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati rilevnati, inkluż netwerks madwar l-Unjoni, organizzazzjonijiet Ewropej nongovernattivi, u organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam taż-żgħażagħ, id-djalogu tal-UE maż-Żgħażagħ u l-appoġġ għall-Forum taż-Żgħażagħ Ewropej;

(d)miżuri li jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni kwalitattiva u inklużiva tal-Programm;

(e)kooperazzjoni ma’ strumenti oħrajn tal-Unjoni u appoġġ għal politiki oħrajn tal-Unjoni;

(f)attivitajiet ta’ disseminazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar l-eżiti u l-prijoritajiet ta’ politika Ewropea kif ukoll fuq il-Programm.

KAPITOLU IV

SPORT

Artikolu 11

Azzjoni ewlenija 1
Mobbiltà għat-tagħlim

Fil-qasam tal-isport, il-Programm għandu jappoġġa, taħt l-azzjoni ewlenija 1, il-mobbiltà tal-kowċis u tal-persunal sportiv.

Artikolu 12

Azzjoni ewlenija 2
Kooperazzjoni bejn l-organizzazzjonijiet u l-istituzzjonijiet

Fil-qasam tal-isport, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 2:

(a)sħubiji għall-kooperazzjoni u skambji ta’ prassi, inkluż sħubiji fuq skala żgħira għat-trawwim ta’ aċċess iktar mifrux u iktar inklużiv għall-Programm;

(b)avvenimenti sportivi mingħajr qligħ li jimmiraw lejn żvilupp ulterjuri tad-dimensjoni Ewropea tal-isport.

Artikolu 13

Azzjoni ewlenija 3
Appoġġ għal politika tal-iżvilupp u l-kooperazzjoni

Fil-qasam tal-isport, il-Programm għandu jappoġġa l-azzjonijiet li ġejjin skont l-azzjoni ewlenija 3:

(a)il-preparazzjoni u l-implimentazzjoni tal-aġenda ta’ politika tal-Unjoni dwar l-isport u l-attività fiżika;

(b)djalogu ta’ politika u kooperazzjoni ma’ partijiet ikkonċernati rilevanti, inklużi organizzazzjonijiet Ewropej nongovernattivi u organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-isport;

(c)attivitajiet ta’ disseminazzjoni u sensibilizzazzjoni dwar l-eżiti u l-prijoritajiet tal-politika Ewropea u dwar il-Programm, inklużi premjijiet u għotjiet sportivi.

KAPITOLU V

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 14

Baġit

1.Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni tal-Programm għall-perjodu 2021-2027 għandu jkun EUR 30 000 000 000 fi prezzijiet attwali.

2.Il-Programm għandu jkun implimentat skont id-distribuzzjoni indikattiva li ġejja:

(a)EUR 24 940 000 000 għal azzjonijiet fil-qasam tal-edukazzjoni u t-taħriġ, li minnhom:

(1)mill-inqas EUR 8 640 000 000 jenħtieġ li jiġu allokati għal azzjonijiet ta’ edukazzjoni għolja msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu 4 u l-punt (a) tal-Artikolu 5;

(2)mill-inqas EUR 5 230 000 000 għal azzjonijiet fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali msemmija fil-punt (b) tal-Artikolu 4 u l-punt (a) tal-Artikolu 5;

(3)mill-inqas EUR 3 790 000 000 għal azzjonijiet ta’ edukazzjoni skolastika msemmija fil-punt (c) tal-Artikolu 4 u l-punt (a) tal-Artikolu 5;

(4)mill-inqas EUR 1 190 000 000 għal azzjonijiet edukattivi għall-adulti msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 4 u l-punt (a) tal-Artikolu 5;

(5)EUR 450 000 000 għal azzjonijiet Jean Monnet imsemmija fl-Artikolu 7;

(b)EUR 3 100 000 000 għal azzjonijiet fil-qasam taż-żgħażagħ imsemmija fl-Artikoli 8 sa 10;

(c)EUR 550 000 000 għal azzjonijiet fil-qasam tal-isport imsemmija fl-Artikoli 11 sa 13; u

(d)mill-inqas EUR 960 000 000 bħala kontribuzzjoni għall-ispejjeż operattivi tal-aġenziji nazzjonali.

3.Minbarra l-pakkett finanzjarju kif indikat fil-paragrafu 1, u sabiex tiġi promossa d-dimensjoni internazzjonali tal-Programm, għandha ssir disponibbli kontribuzzjoni finanzjarja addizzjonali permezz tar-Regolament .../... [Strument tal-Viċinat, tal-Iżvilupp u tal-Kooperazzjoni Internazzjonali] 46 u permezz tar-Regolament .../... [IPA III] 47 , sabiex tappoġġa azzjonijiet implimentati u ġestiti b’konformità ma’ dan ir-Regolament. Din il-kontribuzzjoni għandha tiġi ffinanzjata b’konformità mar-Regolamenti li jistabbilixxu dawk l-istrumenti.

4.L-ammont imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jintuża għal assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-Programm, bħal attivitajiet preparatorji, ta’ monitoraġġ, ta’ kontroll, ta’ awditjar u ta’ evalwazzjoni inkluż sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva.

5.Mingħajr preġudizzju għar-Regolament Finanzjarju, in-nefqa għall-azzjonijiet li jirriżultaw minn proġetti inklużi fl-ewwel programm ta’ ħidma tista’ tkun eliġibbli mill-1 ta’ Jannar 2021.

6.Riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawk ir-riżorsi direttament b’konformità mal-[punt (a) tal-Artikolu 62(1)] tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament b’konformità mal-[punt (c)] ta’ dak l-Artikolu. Fejn possibbli dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

Artikolu 15

Forom ta’ finanzjament mill-UE u metodi ta’ implimentazzjoni

1.Il-Programm għandu jiġi implimentat, b’mod konsistenti, b’ġestjoni diretta b’konformità mar-Regolament Finanzjarju jew b’ġestjoni indiretta mal-korpi msemmija fl-Artikolu [61(1)(c)] tar-Regolament Finanzjarju.

2.Il-Programm jista’ jipprovdi finanzjament fi kwalunkwe waħda mill-forom stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju, b’mod partikolari għotjiet, premjijiet u akkwist pubbliku.

3.Il-kontribuzzjonijiet għall-mekkaniżmu ta’ assigurazzjoni reċiproka jistgħu jkopru r-riskju assoċjat mal-irkupru tal-fondi dovuti mir-reċipjenti u għandhom jiġu kkunsidrati bħala garanzija suffiċjenti skont ir-Regolament Finanzjarju. Id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-[Artikolu X tar-]Regolament X [suċċessur tar-Regolament dwar il-Fond ta’ Garanzija] għandhom japplikaw.

KAPITOLU VI

PARTEĊIPAZZJONI FIL-PROGRAMM

Artikolu 16

Pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm

1.Il-Programm għandu jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi li ġejjin:

(a)membri tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Kummerċ Ħieles, li huma membri taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), b’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-ftehim taż-Żona Ekonomika Ewropea;

(b)pajjiżi aderenti, pajjiżi kandidati u kandidati potenzjali, b’konformità mal-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew arranġamenti simili, u b’konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

(c)pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat, b’konformità mal-prinċipji ġenerali u t-termini u l-kundizzjonijiet ġenerali għall-parteċipazzjoni ta’ dawk il-pajjiżi fil-programmi tal-Unjoni stabbiliti fil-ftehimiet qafas rispettivi u fid-deċiżjonijiet tal-Kunsill ta’ Assoċjazzjoni, jew ftehimiet simili, u b’konformità mal-kundizzjonijiet speċifiċi stabbiliti fi ftehimiet bejn l-Unjoni u dawk il-pajjiżi;

(d)pajjiżi terzi oħrajn, b’konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fi ftehim speċifiku li jkopri l-parteċipazzjoni tal-pajjiż terz fi kwalunkwe programm tal-Unjoni, sakemm dak il-ftehim:

jiżgura bilanċ ġust fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji tal-pajjiż terz li qed jipparteċipa fil-programmi tal-Unjoni;

jistabbilixxi l-kundizzjonijiet tal-parteċipazzjoni fil-programmi, inkluż il-kalkolu tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji għall-programmi individwali u l-kostijiet amministrattivi tagħhom. Dawk il-kontribuzzjonijiet għandhom jikkostitwixxu dħul b’konformità mal-Artikolu [21(5)] tar-Regolament Finanzjarju;

ma jagħtix lill-pajjiż terz setgħa ta’ deċiżjoni fuq il-programm;

jiggarantixxi d-drittijiet tal-Unjoni sabiex jiżgura ġestjoni finanzjarja tajba u jipproteġi l-interessi finanzjarji tagħha.

2.Il-pajjiżi msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jipparteċipaw b’mod sħiħ fil-Programm biss safejn jissodisfaw l-obbligi kollha stabbiliti f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-Istati Membri.

Artikolu 17

Pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm

Fir-rigward tal-azzjonijiet imsemmija fl-Artikoli 4 sa 6, il-punti (a) u (b) tal-Artikolu 7, u l-Artikoli 8 sa 10, 12 u 13, il-Programm jista’ jkun miftuħ għall-parteċipazzjoni tal-pajjiżi terzi li ġejjin:

(a)il-pajjiżi terzi msemmija fl-Artikolu 16 li ma jissodisfawx il-kundizzjoni stabbilita fil-paragrafu 2 ta’ dak l-Artikolu;

(b)kwalunkwe pajjiż terz ieħor.

Artikolu 18

Regoli applikabbli għal ġestjoni diretta u indiretta

1.Il-Programm għandu jkun miftuħ għal entitajiet legali pubbliċi u privati attivi fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport.

2.Meta jimplimentaw il-Programm, inter alia fir-rigward tal-għażla tal-parteċipanti u l-għoti ta’ għotjiet, il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li jsiru sforzi għall-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u li tittejjeb is-sensibilizzazzjoni għal persuni b’anqas opportunitajiet.

3.Għall-għażliet taħt ġestjoni diretta u indiretta, il-kumitat ta’ evalwazzjoni msemmi fl-Artikolu [145(3), it-tielet inċiż] tar-Regolament Finanzjarju jista’ jkun magħmul minn esperti esterni.

4.L-entitajiet pubbliċi, kif ukoll l-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport, li jkunu rċevew iktar minn ħamsin fil-mija tad-dħul annwali tagħhom minn sorsi pubbliċi fl-aħħar sentejn, għandhom jitqiesu li għandhom il-kapaċità finanzjarja, professjonali u amministrattiva meħtieġa biex iwettqu l-attivitajiet skont il-Programm. Ma għandhomx għalfejn jippreżentaw aktar dokumentazzjoni biex juru dik il-kapaċità.

5.Sabiex ittejjeb l-aċċess għall-persuni b’inqas opportunitajiet u tiżgura l-implimentazzjoni bla xkiel tal-Programm, il-Kummissjoni tista’ taġġusta jew tista’ tawtorizza lill-aġenziji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23 biex jaġġustaw, abbażi ta’ kriterji oġġettivi, l-għotjiet sabiex jappoġġaw azzjonijiet ta’ mobbiltà tal-Programm.

6.Il-Kummissjoni tista’ tniedi sejħiet konġunti mal-pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm jew l-organizzazzjonijiet u l-aġenziji tagħhom biex jiffinanzjaw proġetti abbażi ta’ fondi korrispondenti. Il-proġetti jistgħu jiġu evalwati u magħżula permezz ta’ proċeduri ta’ evalwazzjoni u għażla konġunta li jridu jiġu maqbula mill-organizzazzjonijiet jew aġenziji ta’ finanzjament, b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fir-Regolament Finanzjarju.

KAPITOLU VII

PROGRAMMAZZJONI, MONITORAĠĠ U EVALWAZZJONI

Artikolu 19

Programm ta’ ħidma

Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu [108] tar-Regolament Finanzjarju. Addizzjonalment, il-programm ta’ ħidma għandu jagħti indikazzjoni tal-ammont allokat għal kull azzjoni u tad-distribuzzjoni ta’ fondi bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi assoċjati mal-Programm għall-azzjonijiet li jridu jiġu ġestiti permezz tal-aġenzija nazzjonali. Il-programm ta’ ħidma għandu jiġi adottat mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 31.

Artikolu 20

Monitoraġġ u rapportar

1.L-indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-għanijiet ġenerali u speċifiċi stipulati fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness.

2.Sabiex tkun żgurata valutazzjoni effettiva tal-Programm lejn il-kisba tal-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b’konformità mal-Artikolu 30, li temenda l-Anness biex tirrevedi jew tikkumplimenta l-indikaturi fejn meqjus neċessarju u li tissupplimenta dan ir-Regolament bid-dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni.

3.Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-Programm tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv, fil-ħin u fil-livell xieraq ta’ dettall mill-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu [2(5)] tar-Regolament Finanzjarju. Għal dak il-fini, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta’ rapportar proporzjonat fuq il-benefiċjarji tal-fondi tal-Unjoni u l-Istati Membri.

Artikolu 21

Evalwazzjoni

1.L-evalwazzjonijiet għandhom jitwettqu f’waqthom sabiex jikkontribwixxu għall-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

2.L-evalwazzjoni interim tal-Programm għandha titwettaq ladarba jkun hemm biżżejjed informazzjoni disponibbli dwar l-implimentazzjoni tal-Programm, iżda mhux aktar tard minn erba’ snin wara l-bidu tal-implimentazzjoni tal-programm. Din għandha tkun akkumpanjata wkoll minn evalwazzjoni finali tal-programm predeċessur.

3.Bla ħsara għar-rekwiżiti stipulati fil-Kapitolu IX u l-obbligi tal-aġenziji nazzjonali kif imsemmija fl-Artikolu 24, l-Istati Membri għandhom jissottomettu lill-Kummissjoni, sat-30 ta’ April 2024, rapport dwar l-implimentazzjoni u l-impatt tal-Programm fit-territorji rispettivi tagħhom.

4.Fi tmiem il-perjodu tal-implimentazzjoni, iżda mhux aktar tard minn erba’ snin wara t-tmiem tal-perjodu speċifikat fl-Artikolu 1, għandha titwettaq evalwazzjoni finali tal-Programm mill-Kummissjoni.

5.Il-Kummissjoni għandha tikkomunika l-konklużjonijiet tal-evalwazzjonijiet, akkumpanjati mill-osservazzjonijiet tagħha, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni.

KAPITOLU VIII

INFORMAZZJONI, KOMUNIKAZZJONI U DISSEMINAZZJONI

Artikolu 22

Informazzjoni, komunikazzjoni u disseminazzjoni

1.L-aġenziji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 24 għandhom jiżviluppaw strateġija konsistenti fir-rigward tas-sensibilizzazzjoni effettiva kif ukoll tad-disseminazzjoni u l-isfruttament tar-riżultati ta’ attivitajiet appoġġati skont l-azzjonijiet li jġestixxu fil-Programm, għandhom jassistu lill-Kummissjoni fil-kompitu ġenerali tagħha ta’ disseminazzjoni ta’ informazzjoni dwar il-Programm, inkluż informazzjoni dwar azzjonijiet u attivitajiet ġestiti fil-livell nazzjonali u tal-Unjoni, u r-riżultati tiegħu, u għandhom jinfurmaw lill-gruppi fil-mira rilevanti dwar l-azzjonijiet u l-attivitajiet imwettqa fil-pajjiż tagħhom.

2.Ir-riċevituri tal-finanzjament tal-Unjoni għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni, b’mod partikolari meta jippromwovu l-azzjonijiet u r-riżultati tagħhom, billi jipprovdu informazzjoni mmirata koerenti, effettiva u proporzjonata lil diversi udjenzi, inklużi lill-midja u lill-pubbliku..

3.L-entitajiet legali fis-setturi koperti mill-Programm għandhom jużaw il-marka kummerċjali “Erasmus” għall-finijiet ta’ komunikazzjoni u disseminazzjoni ta’ informazzjoni marbuta mal-Programm.

4.Il-Kummissjoni għandha timplimenta azzjonijiet ta’ informazzjoni u ta’ komunikazzjoni relatati mal-Programm, u l-azzjonijiet u r-riżultati tiegħu. Ir-riżorsi finanzjarji allokati għall-Programm għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni, sakemm dawn ikunu relatati mal-għanijiet imsemmija fl-Artikolu 3.

KAPITOLU IX

ĠESTJONI U SISTEMA TA’ AWDITU

Artikolu 23

Awtorità nazzjonali

1.Sa [ …], l-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni permezz ta’ notifika formali trażmessa mir-Rappreżentant Permanenti tagħhom, tal-persuna/i awtorizzata/i legalment biex taġixxi/jaġixxu f’isimhom bħala l-awtorità nazzjonali għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. Fil-każ ta’ sostituzzjoni tal-awtorità nazzjonali matul l-iżvolġiment tal-Programm, l-Istat Membru konċernat għandu immedjatament jinnotifika lill-Kummissjoni dwar dan, b’konformità mal-istess proċedura.

2.L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha neċessarji u xierqa biex ineħħu l-ostakli legali u amministrattivi għall-funzjonament kif suppost tal-Programm, inkluż, fejn possibbli, miżuri maħsuba biex jirriżolvu kwistjonijiet li jikkawżaw diffikultajiet fil-ksib tal-viżi.

3.Sa [ …], l-awtorità nazzjonali għandha tiddeżinja aġenzija nazzjonali jew aġenziji nazzjonali. F’każijiet fejn ikun hemm aktar minn aġenzija nazzjonali waħda, l-Istati Membri għandhom jiżguraw mekkaniżmu adegwat sabiex jikkoordina l-ġestjoni tal-implimentazzjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali, b’mod partikolari bil-ħsieb li jiżguraw implimentazzjoni koerenti u kosteffiċjenti tal-Programm u kuntatt effettiv mal-Kummissjoni f’dan ir-rigward, u biex jiffaċilitaw it-trasferiment possibbli tal-fondi bejn l-aġenziji, biex b’hekk jippermettu l-flessibbiltà u użu aħjar tal-fondi allokati lill-Istati Membri. Kull Stat Membru għandu jiddetermina kif jorganizza r-relazzjoni bejn l-awtorità nazzjonali u l-aġenzija nazzjonali tiegħu, inkluż kompiti bħall-istabbiliment tal-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali.
L-awtorità nazzjonali għandha tipprovdi lill-Kummissjoni b’valutazzjoni tal-konformità ex-ante xierqa li l-aġenzija nazzjonali tikkonforma mal-punti (c)(v) u (vi) tal-Artikolu [58(1)] u l-Artikolu [60(1), (2) u (3)] tar-Regolament Finanzjarju, u mar-rekwiżiti tal-Unjoni għall-istandards tal-kontroll intern għall-aġenziji nazzjonali u r-regoli għall-ġestjoni tal-fondi tal-programm għall-appoġġ għall-għotjiet.

4.L-awtorità nazzjonali għandha tiddeżinja korp indipendenti tal-awditjar kif jissemma fl-Artikolu 26.

5.L-awtorità nazzjonali għandha tibbaża l-valutazzjoni tal-konformità ex ante tagħha fuq il-kontrolli u l-awditi tagħha stess, u/jew fuq il-kontrolli u l-awditi li saru mill-korp indipendenti tal-awditjar msemmi fl-Artikolu 26. Fejn l-aġenzija nazzjonali tiddeżinja għall-Programm tkun l-istess bħall-aġenzija nazzjonali ddeżinjata għall-Programm predeċessur, il-kamp ta’ applikazzjoni tal-valutazzjoni tal-konformità ex ante għandu jkun limitat għar-rekwiżiti li jkunu ġodda u speċifiċi għall-Programm.

6.F’każ li l-Kummissjoni tirrifjuta d-deżinjazzjoni tal-aġenzija nazzjonali bbażata fuq l-evalwazzjoni tagħha tal-valutazzjoni tal-konformità ex-ante, jew jekk l-aġenzija nazzjonali ma tikkonformax mar-rekwiżiti minimi stabbiliti mill-Kummissjoni, l-awtorità nazzjonali għandha tiżgura li jittieħdu l-passi meħtieġa ta’ rimedju sabiex jiġi żgurat li l-aġenzija nazzjonali tikkonforma mar-rekwiżiti minimi, jew għandha tiddeżinja korp ieħor bħala aġenzija nazzjonali.

7.L-awtorità nazzjonali għandha timmonitorja u twettaq superviżjoni tal-ġestjoni tal-Programm fil-livell nazzjonali. Għandha tinforma u tikkonsulta lill-Kummissjoni mingħajr dewmien qabel ma tieħu kull deċiżjoni li jista’ jkollha impatt sinifikattiv fuq il-ġestjoni tal-Programm, b’mod partikolari dwar l-aġenzija nazzjonali tagħha.

8.L-awtorità nazzjonali għandha tipprovdi kofinanzjament adegwat għall-operazzjonijiet tal-aġenzija nazzjonali tagħha biex tiżgura li l-Programm ikun ġestit b’konformità mar-regoli applikabbli tal-Unjoni.

9.Abbażi tad-dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali, l-opinjoni tal-verifika indipendenti dwarha u l-analiżi tal-Kummissjoni tal-konformità u l-prestazzjoni tal-aġenzija nazzjonali, l-awtorità nazzjonali għandha tipprovdi lill-Kummissjoni, kull sena, informazzjoni dwar l-attivitajiet tagħha ta’ monitoraġġ u superviżjoni fir-rigward tal-Programm.

10.L-awtorità nazzjonali għandha tkun responsabbli mill-ġestjoni kif suppost tal-fondi tal-Unjoni ttrasferiti mill-Kummissjoni lill-aġenzija nazzjonali fil-qafas tal-Programm.

11.F’każ ta’ xi irregolarità, negliġenza jew frodi attribwibbli għall-aġenzija nazzjonali, jew kwalunkwe nuqqasijiet serji jew prestazzjoni insuffiċjenti min-naħa tal-aġenzija nazzjonali, u fejn dan iwassal għal pretensjonijiet mill-Kummissjoni kontra l-aġenzija nazzjonali, l-awtorità nazzjonali għandha tinżamm responsabbli li tħallas lura lill-Kummissjoni il-fondi mhux irkuprati.

12.Fiċ-ċirkustanzi msemmija fil-paragrafu 11, l-awtorità nazzjonali tista’, fuq l-inizjattiva tagħha stess jew fuq talba mill-Kummissjoni, tirrevoka l-mandat tal-aġenzija nazzjonali. F’każ li l-awtorità nazzjonali tixtieq tirrevoka dak il-mandat għal kwalunkwe raġuni oħra ġustifikata, għandha tinnotifika lill-Kummissjoni bir-revoka minn tal-inqas sitt xhur qabel id-data maħsuba għat-terminazzjoni tal-mandat tal-aġenzija nazzjonali. F’każijiet bħal dawn, l-awtorità nazzjonali u l-Kummissjoni għandhom formalment jaqblu dwar miżuri tranżitorji speċifiċi u f’waqthom.

13.Fil-każ ta’ revoka, l-awtorità nazzjonali għandha twettaq l-kontrolli meħtieġa dwar il-fondi tal-Unjoni fdati lill-aġenzija nazzjonali li l-mandat tagħha ġie revokat u għandha tiżgura trasferiment bla tfixkil ta’ dawk il-fondi u tad-dokumenti u tal-għodod ta’ ġestjoni kollha meħtieġa għall-ġestjoni tal-Programm lill-aġenzija nazzjonali l-ġdida. L-awtorità nazzjonali għandha tipprovdi lill-aġenzija nazzjonali li l-mandat tagħha ġie revokat bl-appoġġ finanzjarju meħtieġ biex tkompli timplimenta l-obbligi kuntrattwali tagħha fil-konfront tal-benefiċjarji tal-Programm u tal-Kummissjoni sakemm isir trasferiment ta’ dawk l-obbligi lill-aġenzija nazzjonali ġdida.

14.Jekk il-Kummissjoni titlob dan, l-awtorità nazzjonali għandha tiddeżinja l-istituzzjonijiet jew l-organizzazzjonijiet, jew it-tipi ta’ istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet bħal dawn, li għandhom jiġu kkunsidrati eliġibbli jipparteċipaw f’azzjonijiet speċifiċi tal-Programm fit-territorji rispettivi tagħhom.

Artikolu 24

Aġenzija nazzjonali

1.L-aġenzija nazzjonali għandha:

(a)jkollha personalità ġuridika jew tkun parti minn entità li jkollha personalità ġuridika, u tkun regolata mid-dritt tal-Istat Membru konċernat; ministeru ma jistax jiġi deżinjat bħala aġenzija nazzjonali;

(b)ikollha l-kapaċità ta’ ġestjoni, persunal u infrastrutturi adegwati biex tissodisfa l-kompiti tagħha b’mod sodisfaċenti, tiżgura ġestjoni effiċjenti u effettiva tal-Programm u ġestjoni finanzjarja tajba tal-fondi tal-Unjoni;

(c)ikollha l-mezzi operattivi u legali biex tapplika r-regoli ta’ ġestjoni amministrattiva, kuntrattwali u finanzjarja stabbiliti fil-livell tal-Unjoni;

(d)toffri garanziji finanzjarji xierqa, preferibbilment maħruġa minn awtorità pubblika, korrispondenti għal-livell ta’ fondi tal-Unjoni li hija għandha tintalab tamministra;

(e)tkun deżinjata għad-durata tal-Programm.

2.L-aġenzija nazzjonali għandha tkun responsabbli mill-amministrazzjoni tal-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tal-proġett tal-azzjonijiet li għandhom jiġu deskritti fil-programm ta’ ħidma msemmi fl-Artikolu [19], b’mod konformi mal-[punti (c)(v) u (vi) tal-Artikolu 58(1)] tar-Regolament Finanzjarju.

3.L-aġenzija nazzjonali għandha tippubblika appoġġ għall-għotja lill-benefiċjarji fi ħdan it-tifsira tal-Artikolu [2(5)] tar-Regolament Finanzjarju permezz ta’ ftehim ta’ għotja kif speċifikat mill-Kummissjoni għall-azzjoni konċernata tal-Programm.

4.L-aġenzija nazzjonali għandha tirrapporta kull sena lill-Kummissjoni u lill-awtorità nazzjonali b’konformità mal-Artikolu [60(5)] tar-Regolament Finanzjarju. L-aġenzija nazzjonali għandha tkun inkarigata mill-implimentazzjoni tal-osservazzjonijiet maħruġa mill-Kummissjoni b’segwitu għall-analiżi tagħha tad-dikjarazzjoni tal-ġestjoni annwali u tal-opinjoni tal-awditu indipendenti dwarha.

5.L-aġenzija nazzjonali ma tistax mingħajr awtorizzazzjoni bil-miktub minn qabel mill-awtorità nazzjonali u mill-Kummissjoni tiddelega lill-parti terza kwalunkwe kompitu tal-Programm jew l-implimentazzjoni tal-baġit konferita lilha. L-aġenzija nazzjonali għandha żżomm ir-responsabbiltà unika għal kwalunkwe kompiti delegati lil parti terza.

6.Fejn il-mandat ta’ aġenzija nazzjonali jiġi revokat, dik l-aġenzija nazzjonali għandha tibqa’ legalment responsabbli li tissodisfa l-obbligi kuntrattwali tagħha fil-konfront tal-benefiċjarji tal-Programm u tal-Kummissjoni sakemm isir it-trasferiment ta’ dawk l-obbligi lill-aġenzija nazzjonali l-ġdida.

7.L-aġenzija nazzjonali għandha tkun inkarigata mill-ġestjoni u mil-likwidazzjoni tal-ftehimiet finanzjarji relatati mal-programmi predeċessuri li jkunu għadhom miftuħa fil-bidu tal-Programm.

Artikolu 25

Il-Kummissjoni Ewropea

1.Abbażi tar-rekwiżiti ta’ konformità għall-aġenziji nazzjonali msemmija fl-Artikolu 23(3), il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sistemi nazzjonali ta’ ġestjoni u kontroll, b’mod partikolari abbażi tal-valutazzjoni tal-konformità ex ante pprovduti lilha mill-awtorità nazzjonali, id-dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali u l-opinjoni dwarha tal-korp indipendenti tal-awditjar, b’kont meħud tal-informazzjoni annwali pprovduta mill-awtorità nazzjonali dwar l-attivitajiet ta’ monitoraġġ u superviżjoni tagħha fir-rigward tal-Programm.

2.Fi żmien xahrejn minn meta tasal il-valutazzjoni tal-konformità ex ante mingħand l-awtorità nazzjonali kif jissemma fl-Artikolu 23(3), il-Kummissjoni għandha taċċetta, kundizzjonalment taċċetta jew tirrifjuta d-deżinjazzjoni tal-aġenzija nazzjonali. Il-Kummissjoni ma għandhiex tidħol f’relazzjoni kuntrattwali mal-aġenzija nazzjonali sakemm tkun aċċettat il-valutazzjoni tal-konformità ex ante. Fil-każ ta’ aċċettazzjoni b’mod kundizzjonali, il-Kummissjoni tista’ tapplika miżuri proporzjonati ta’ prekawzjoni għar-relazzjoni kuntrattwali tagħha mal-aġenzija nazzjonali.

3.Il-Kummissjoni għandha kull sena tagħmel il-fondi tal-Programm li ġejjin disponibbli għall-aġenziji nazzjonali:

(a)fondi ta’ appoġġ għall-għotja fl-Istat Membru konċernat għall-azzjonijiet tal-Programm li l-ġestjoni tagħhom hija fdata lill-aġenzija nazzjonali;

(b)kontribuzzjoni finanzjarja f’appoġġ għall-kompiti ta’ ġestjoni tal-Programm tal-aġenzija nazzjonali li għandha tiġi stabbilita abbażi tal-ammont ta’ fondi tal-Unjoni ta’ appoġġ għall-għotja fdati lill-aġenzija nazzjonali;

(c)fejn rilevanti, fondi addizzjonali għal miżuri skont il-punt (d) tal-Artikolu 6 u l-punt (d) tal-Artikolu 10.

4.Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi r-rekwiżiti għall-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali. Il-Kummissjoni ma għandhiex tagħmel il-fondi tal-Programm disponibbli lill-aġenzija nazzjonali qabel mal-Kummissjoni tkun approvat formalment il-programm ta’ ħidma tal-aġenzija nazzjonali.

5.Wara l-valutazzjoni tad-dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni u tal-opinjoni tal-korp indipendenti tal-awditjar dwarha, il-Kummissjoni għandha tindirizza l-opinjoni u l-osservazzjonijiet tagħha lill-aġenzija nazzjonali u lill-awtorità nazzjonali.

6.Fil-każ li l-Kummissjoni ma tistax taċċetta d-dikjarazzjoni annwali ta’ ġestjoni jew l-opinjoni tal-awditjar indipendenti dwarha, jew fil-każ ta’ implimentazzjoni mhux sodisfaċenti mill-aġenzija nazzjonali tal-osservazzjonijiet tal-Kummissjoni, il-Kummissjoni tista’ timplimenta kwalunkwe miżura ta’ prekawzjoni u korrettiva meħtieġa biex tissalvagwardja l-interessi finanzjarji tal-Unjoni b’konformità mal-Artikolu [60(4)] tar-Regolament Finanzjarju.

7.Għandhom jiġu organizzati laqgħat regolari man-netwerk tal-aġenziji nazzjonali sabiex tiġi żgurata implimentazzjoni koerenti tal-Programm fl-Istati Membri kollha u fil-pajjiżi terzi kollha msemmija fl-Artikolu 17.

Artikolu 26

Korp indipendenti tal-awditjar

1.Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu joħroġ opinjoni tal-awditjar dwar id-dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni msemmija fl-Artikolu [60(5)] tar-Regolament Finanzjarju. Għandha tifforma l-bażi tal-assigurazzjoni kumplessiva skont l-Artikolu [123] tar-Regolament Finanzjarju.

2.Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu:

(a)ikollu l-kompetenza professjonali meħtieġa biex jagħmel l-awditjar tas-settur pubbliku;

(b)jiżgura li l-awditjar tiegħu ikun iqis l-istandards tal-awditjar aċċettati fil-livell internazzjonali;

(c)ma jkunx f’pożizzjoni ta’ kunflitt ta’ interessi fir-rigward tal-entità legali li l-aġenzija nazzjonali tifforma parti minnha. B’mod partikolari, għandu jkun indipendenti fir-rigward tal-funzjonijiet tiegħu, mill-entità legali li l-aġenzija nazzjonali tifforma parti minnha.

3.Il-korp indipendenti tal-awditjar għandu jagħti lill-Kummissjoni u lir-rappreżentanti tagħha, kif ukoll lill-Qorti tal-Awdituri, aċċess sħiħ għad-dokumenti u r-rapporti kollha b’appoġġ għall-opinjoni tal-awditjar li huwa jippubblika dwar id-dikjarazzjoni annwali tal-ġestjoni tal-aġenzija nazzjonali.

KAPITOLU X

SISTEMA TA’ KONTROLL

Artikolu 27

Prinċipji tas-sistema ta’ kontroll

1.Il-Kummissjoni għandha tieħu miżuri xierqa li jiżguraw li, meta jkunu implimentati azzjonijiet iffinanzjati skont dan ir-Regolament, l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jkunu protetti permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi, korruzzjoni u kwalunkwe attività illegali oħra, permezz ta’ kontrolli effettivi u, jekk jinstabu irregolaritajiet, permezz tal-irkupru tal-ammonti mħallsa mhux kif dovut u, fejn hu xieraq, permezz ta’ pieni effettivi, proporzjonati u dissważivi.

2.Il-Kummissjoni għandha tkun responsabbli għall-kontrolli ta’ superviżjoni fir-rigward tal-azzjonijiet u tal-attivitajiet tal-Programm ġestiti mill-aġenziji nazzjonali. Għandha tistipula r-rekwiżiti minimi għall-kontrolli mill-aġenzija nazzjonali u l-korp indipendenti tal-awditjar.

3.L-aġenzija nazzjonali għandha tkun responsabbli għall-kontrolli primarji tal-benefiċjarji tal-għotja għall-azzjonijiet tal-Programm kif jissemma fl-Artikolu 24(2). Dawn il-kontroll għandhom jagħtu assigurazzjoni raġonevoli li l-għotjiet mogħtija jintużaw kif intenzjonat u b’konformità mar-regoli applikabbli tal-Unjoni.

4.Fir-rigward tal-fondi tal-Programm trasferiti lill-aġenziji nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tiżgura koordinazzjoni kif suppost tal-kontrolli tagħha mal-awtoritajiet nazzjonali u mal-aġenziji nazzjonali, abbażi tal-prinċipju ta’ awditjar uniku u wara li ssir analiżi bbażata fuq ir-riskju. Din id-dispożizzjoni ma għandhiex tapplika għall-investigazzjonijiet imwettqa mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF).

Artikolu 28

Protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni

Fejn pajjiż terz jipparteċipa fil-Programm permezz ta’ deċiżjoni skont ftehim internazzjonali jew bis-saħħa ta’ kwalunkwe strument legali ieħor, il-pajjiż terz għandu jagħti d-drittijiet u l-aċċess neċessarji meħtieġa għall-uffiċjal ta’ awtorizzazzjoni responsabbli, għall-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), għall-Qorti Ewropea tal-Awdituri biex jeżerċitaw b’mod komprensiv il-kompetenzi rispettivi tagħhom. Fil-każ tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, tali drittijiet għandhom jinkludu d-dritt li jwettaq investigazzjonijiet, inkluż kontrolli u spezzjonijiet fuq il-post, previsti fir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013.

KAPITOLU XI

KOMPLEMENTARJETÀ

Artikolu 29

Komplementarjetà ma’ politiki, programmi u fondi tal-Unjoni oħrajn

1.Il-Programm għandu jiġi implimentat sabiex jiżgura l-konsistenza u l-komplementarjetà kumplessivi tiegħu ma’ politiki, programmi u fondi tal-Unjoni rilevanti oħrajn, b’mod partikolari dawk relatati mal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-kultura u l-medja, iż-żgħażagħ u s-solidarjetà, l-impjiegi u l-inklużjoni soċjali, ir-riċerka u l-innovazzjoni, l-industrija u l-intrapriża, il-politika diġitali, l-agrikoltura u l-iżvilupp rurali, l-ambjent u l-klima, il-koeżjoni, il-politika reġjonali, il-migrazzjoni, is-sigurtà u l-kooperazzjoni internazzjonali u l-iżvilupp.

2.Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni mill-Programm tista’ tirċievi wkoll kontribuzzjoni minn kwalunkwe programm ieħor tal-Unjoni, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkoprux l-istess kostijiet.

3.Fejn il-Programm u l-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE) imsemmija fl-Artikolu 1 tar-Regolament (UE) XX [CPR] jipprovdu appoġġ finanzjarju b’mod konġunt għal azzjoni unika, dik l-azzjoni għandha tiġi implimentata b’konformità mar-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament, inkluż ir-regoli dwar l-irkupru tal-ammonti mħallsa indebitament.

4.L-azzjonijiet eliġibbli skont il-Programm li ġew ivvalutati f’sejħa għall-proposti skont il-Programm u li jikkonformaw mar-rekwiżiti minimi tal-kwalità ta’ dik is-sejħa għall-proposti, iżda li mhumiex iffinanzjati minħabba restrizzjonijiet baġitarji, jistgħu jintgħażlu għall-finanzjament mill-fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (SIE). F’dan il-każ għandhom japplikaw ir-rati ta’ kofinanzjament u r-regoli ta’ eliġibbiltà bbażati fuq dan ir-Regolament. Dawn l-azzjonijiet għandhom jiġu implimentati mill-awtorità ta’ ġestjoni msemmija fl-Artikolu [65] tar-Regolament (UE)XX [CPR] b’konformità mar-regoli stabbiliti f’dak ir-Regolament u jiffinanzjaw regolamenti speċifiċi, inkluż regoli dwar il-korrezzjonijiet finanzjarji.

KAPITOLU XII

DISPOŻIZZJONIJIET TRANŻITORJI U FINALI

Artikolu 30

Eżerċizzju tad-delega

1.Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.

2.Is-setgħa ta’ adozzjoni ta’ atti delegati msemmija fl-Artikolu 20 hija mogħtija lill-Kummissjoni sal-31 ta’ Diċembru 2028.

3.Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 20 tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti deżinjati minn kull Stat Membru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016.

5.Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.Att delegat adottat skont l-Artikolu 20 għandu jidħol fis-seħħ biss jekk la l-Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill ma jkunu oġġezzjonaw għalih fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu informaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 31

Proċedura ta’ kumitat

1.Il-Kummissjoni għandha tkun assistita minn kumitat fi ħdan it-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.Il-kumitat jista’ jiltaqa’ f’konfigurazzjonijiet speċifiċi biex jittratta kwistjonijiet settorjali. Fejn ikun xieraq, u b’konformità mar-regoli ta’ proċedura tiegħu u fuq bażi ad hoc, esperti esterni, inklużi rappreżentanti tas-sħab soċjali, jistgħu jiġu mistiedna jipparteċipaw fil-laqgħat bħala osservaturi.

3.Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 32

Tħassir

Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 huwa mħassar b’effett mill-1 ta’ Jannar 2021.

Artikolu 33

Dispożizzjonijiet tranżitorji

1.Dan ir-Regolament ma għandux jaffettwa t-tkomplija jew il-modifika tal-azzjonijiet mibdija skont ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013, li għandhom ikomplu japplikaw għall-azzjonijiet ikkonċernati sal-għeluq tagħhom.

2.Il-pakkett finanzjarju għall-Programm jista’ jkopri wkoll l-ispejjeż tal-assistenza teknika u amministrattiva meħtieġa biex tiġi żgurata t-tranżizzjoni bejn il-Programm u l-miżuri adottati skont ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013.

3.Permezz ta’ deroga mill-Artikolu [130(2)] tar-Regolament Finanzjarju, u f’każijiet debitament ġustifikati, il-Kummissjoni tista’ tikkunsidra l-kostijiet marbuta direttament mal-implimentazzjoni tal-attivitajiet appoġġati u mġarrba matul l-ewwel sitt xhur tal-2021 bħala eliġibbli għal finanzjament mill-1 ta’ Jannar 2021, anki jekk il-benefiċjarju ma jkunx ġarrabhom qabel ġiet sottomessa l-applikazzjoni għall-għotja.

4.Jekk meħtieġ, l-approprjazzjonijiet jistgħu jiddaħħlu fil-baġit lil hinn mill-2027 biex ikopru l-ispejjeż previsti fl-Artikolu 14(5), sabiex jippermettu l-ġestjoni ta’ azzjonijiet u attivitajiet mhux lesti sal-[31 ta’ Diċembru 2027].

5.L-Istati Membri għandhom jiżguraw fuq livell nazzjonali t-tranżizzjoni bla tfixkil bejn l-azzjonijiet imwettqa fil-kuntest tal-programmi Erasmus+ (2014-2020) u dawk li għandhom jiġu implimentati taħt dan il-Programm.

Artikolu 34

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fi […] [għoxrin] jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew    Għall-Kunsill

Il-President    Il-PresidentDIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

1.QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

1.1.Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva

1.2.Qasam(oqsma) ta’ politika kkonċernat(i) (raggruppament ta’ programmi)

1.3.Natura tal-proposta/tal-inizjattiva

1.4.Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

1.5.Durata u impatt finanzjarju

1.6.Mod(i) ta’ ġestjoni ppjanat(i)

2.MIŻURI TA’ ĠESTJONI

2.1.Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rapportar

2.2.Sistema ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

2.3.Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet

3.IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

3.1.Intestatura/i tal-qafas finanzjarju pluriennali u linja/i baġitarja/i tan-nefqa affettwata(i)

3.2.Impatt stmat fuq in-nefqa

3.2.1.Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

3.2.2.Impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

3.2.3.Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi

3.3.Impatt stmat fuq id-dħulDIKJARAZZJONI FINANZJARJA LEĠIŻLATTIVA

1.QAFAS TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

1.1.Titolu tal-proposta/tal-inizjattiva

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi “Erasmus”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013

1.2.Qasam/oqsma ta’ politika kkonċernat(i) (Raggruppament ta’ programmi)

7. Investiment fil-Persuni, fil-Koeżjoni Soċjali u fil-Valuri

1.3.Il-proposta/l-inizjattiva hija relatata ma’:

 azzjoni ġdida 

 azzjoni ġdida segwita minn proġett pilota/azzjoni preparatorja 48  

 l-estensjoni ta’ azzjoni eżistenti 

 fużjoni jew dirottar ta’ azzjoni waħda jew aktar lejn/ma' azzjoni oħra jew azzjoni ġdida 

1.4.Raġunijiet għall-proposta/għall-inizjattiva

1.4.1.Rekwiżit(i) li jridu jiġu ssodisfati fuq terminu qasir jew twil inkluża kronoloġija dettaljata għall-prosegwiment tal-implimentazzjoni tal-inizjattiva

Fit-terminu ta’ żmien qasir u twil il-Programm jimmira li jappoġġa l-opportunitajiet ta’ mobbiltà għat-tagħlim li jikkontribwixxu għall-iżvilupp personali, edukattiv, ċiviku u professjonali tal-individwi. Il-Programm se jappoġġa wkoll il-kooperazzjoni bejn il-partijiet ikkonċernati fil-livell organizzattiv u ta’ politika bil-ħsieb li jrawwem l-inklużjoni, l-eċċellenza, il-kreattività u l-innovazzjoni fl-edukazzjoni, fit-taħriġ, fiż-żgħażagħ u fl-isport.

Soġġett għad-dħul fis-seħħ tal-att bażiku tiegħu, il-Programm huwa ppjanat li jiġi implimentat fl-1 ta’ Jannar 2021, għal durata ta’ seba’ snin.

1.4.2.Valur miżjud tal-involviment tal-Unjoni

Filwaqt li l-Istati Membri jibqgħu responsabbli mill-kontenut u l-organizzazzjoni tal-politiki tagħhom fl-oqsma konċernati, il-Programm jimmira li jagħti spinta lill-mobbiltà transnazzjonali u internazzjonali u l-proġetti ta’ kooperazzjoni, kif ukoll li jappoġġa l-iżviluppi ta’ politika b’dimensjoni Ewropea.

L-għanijiet ta’ din l-inizjattiva ma jistgħux jinkisbu b’mod adegwat u suffiċjenti mill-Istati membri minħabba l-karattru transnazzjonali, il-volum għoli u l-kamp ta’ applikazzjoni ġeografika wiesgħa tal-attivitajiet iffinanzjati ta’ mobbiltà għat-tagħlim u ta’ kooperazzjoni, l-effetti tagħhom fuq l-aċċess għall-mobbiltà għat-tagħlim u b’mod ġenerali fuq l-integrazzjoni tal-Unjoni, kif ukoll id-dimensjoni internazzjonali rinforzata. Kif intwera mill-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ta’ Erasmus+, l-inizjattivi uniċi tal-istituzzjonijiet edukattivi jew l-Istati Membri, minkejja li meqjusa effiċjenti u ta’ benefiċċju fil-livell nazzjonali, ma għandhomx skala u volum suffiċjenti, u ma għandhomx effett ta’ lħuq mifrux mal-Ewropa kollha. L-azzjonijiet tal-Unjoni jippermettu t-tisħiħ tal-massa kritika u l-indirizzar tal-isfidi panEwropej fl-oqsma konċernati. F’termini ta’ ambitu, il-kopertura kumulattiva tal-pajjiż individwali u transsettorjali għadha limitata meta mqabbla mal-programm Erasmus+ attwali.

L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ta’ Erasmus+ sabet li fin-nuqqas tal-programm, il-mobbiltà tal-istudenti u tal-persunal, kif ukoll il-kooperazzjoni Ewropea fis-setturi koperti mill-Programm, tkun sostanzjalment ridotta. Il-valur miżjud ewlieni tal-Unjoni tal-attivitajiet ta’ kooperazzjoni kif spjegat mill-evalwazzjoni jikkonċerna l-kisbiet tal-kwalità, l-innovazzjoni, il-professjonalizzazzjoni u l-internazjonalizzazzjoni għall-organizzazzjonijiet involuti, kif ukoll livelli miżjuda ta’ kooperazzjoni transsettorjali, bilanċ ġeografiku mtejjeb, fejn il-pajjiżi ż-żgħar u l-pajjiżi mill-Ewropa ċentrali u tal-Lvant huma integrati aħjar. L-evalwazzjoni wriet ukoll li l-Programm b’mod attiv qed jibni attitudnijiet pożittivi lejn l-Unjoni Ewropea 49 u qed jikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-identità Ewropea, b’mod trasversali fl-attivitajiet kollha ffinanzjati. L-evalwazzjoni spjegat ukoll il-benefiċċji ta’ espansjoni tal-attivitajiet iffokati b’mod speċifiku fuq it-titjib tal-għarfien u tal-fehim tal-Unjoni Ewropea, b’mod partikolari ż-żgħażagħ, l-istudenti tal-iskola u l-istudenti f’edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali.

Il-valur miżjud tal-Unjoni jieħu wkoll mill-effett kumulattiv tal-attivitajiet tal-programm biex jistimula l-għarfien espert Ewropew, b’mod partikolari f’ċerti setturi ewlenin tal-futur, fejn isaħħaħ il-kompetittività u l-kapaċità tal-innovazzjoni tal-Unjoni. Id-dimensjoni transnazzjonali u internazzjonali tal-attivitajiet appoġġati trawwem it-talenti u tiżviluppa l-konnessjonijiet fis-setturi li jirrikjedu grad għoli ta’ internalizzazzjoni. Il-programm se jikkontribwixxi għal żieda fil-volum ta’ professjonisti tas-sengħa, li bbenefikaw mill-esperjenza internazzjonali u arrikkew il-ħiliet tekniċi u trasversali tagħhom. Il-valur miżjud tal-Unjoni se jkun li jsawwar il-ġenerazzjoni li jmiss ta’ ċittadini Ewropej kreattivi u innovattivi u jgħin jistabbilixxi mentalità verament Ewropea. Id-dimensjoni transnazzjonali Ewropea se tiżviluppa konnessjonijiet f’setturi li jirrikjedu grad għoli ta’ internalizzazzjoni. L-appoġġ tal-innovazzjoni fil-livell tal-Unjoni se jkun qed irawwem ukoll l-arrikkiment reċiproku bejn il-pajjiżi, li jgħin lill-Istati Membri jipprogressaw f’pass simili fil-modernizzazzjoni u l-innovazzjoni tas-sistemi u l-politiki tagħhom. Il-programm se jikkontribwixxi wkoll, kemm direttament kif ukoll indirettament, għall-isfruttament ta’ opportunitajiet u jindirizza l-isfidi attwalment affaċċati minn organizzazzjoni, istituzzjonijiet, kif ukoll minn sistemi u politiki li jipprovdu għall-iżvilupp personali, soċjoedukattiv u professjonali taċ-ċittadini billi jfornuhom b’edukazzjoni, taħriġ, attivitajiet taż-żgħażagħ u l-isport li huma ta’ kwalità għolja, innovattivi u inklużivi. Il-programm se jinkludu wkoll azzjoni li hija speċifikament imfassla li twessa’ l-aċċess għall-programm għal atturi li huma iżgħar u li se tappoġġa formats flessibbli (ġeneralment transnazzjonali u, f’każijiet eċċezzjonali, attivitajiet nazzjonali b’dimensjoni Ewropea b’saħħitha, bħal attivitajiet dwar tema Ewropea speċifika jew prijorità ta’ politika). Dan se jippermetti lill-organizzazzjonijiet b’inqas kapaċità organizzattiva u persunal mingħajr esperjenza jew ftit li xejn f’kooperazzjoni transnazzjonali, bħall-organizzazzjonijiet ta’ bażi u l-parteċipanti ġodda, li jkollhom esperjenza tal-ewwel darba ta’ aċċess għall-fondi tal-Unjoni u li jiksbu għarfien dwar l-attivitajiet ta’ kooperazzjoni transnazzjonali fil-futur.

1.4.3.Tagħlimiet meħuda minn esperjenzi simili fl-imgħoddi

L- evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ta’ Erasmus+ 50 li tlestiet reċentament ivvalutat il-progress fl-implimentazzjoni ta’ Erasmus+ fil-perjodu 2014-2016 fil-pajjiżi parteċipanti kollha, kif ukoll eżaminat l-impatt fit-tul tas-seba’ programmi preċedenti għall-perjodu 2007-2013 (evalwazzjoni ex-post), inkluż fil-pajjiżi sħab. L-evalwazzjoni sabet li Erasmus+ u l-programmi predeċessuri tiegħu wrew rilevanza, effettività u effiċjenza b’saħħithom. Ġeneralment, il-programm huwa vvalutat ħafna minn diversità mifruxa ta’ partijiet ikkonċernati kif ukoll mill-pubbliku ġenerali, jibbenefika minn fama tajba ħafna, huwa rikonoxxut sew lil hinn mill-grupp ta’ benefiċjarji diretti u perċeput bħala azzjoni ewlenija tal-Unjoni. L-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu sabet ukoll li l-programm qed jikkontribwixxi għal Unjoni iktar koeżiva u li huwa effettiv fl-iskattar tal-innovazzjoni fost l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-programm. Erasmus+ ta prova wkoll li huwa importanti għas-sensibilizzazzjoni globali tal-Unjoni, b’mod partikolari billi jiffaċilita l-kooperazzjoni bejn l-Ewropa u l-pajjiżi sħab.

Ġiet prodotta evidenza robusta dwar l-effettività tal-programm f’livelli diversi, jiġifieri żgħażagħ individwali u persunal li jibbenefikaw mill-programm, kif ukoll organizzazzjonijiet u sistemi. Il-programm wera’ l-kapaċità tiegħu li jespandi u jadatta għal gruppi fil-mira ġodda kif ukoll li dejjem ikompli jtejjeb il-mekkaniżmi eżekuttivi tiegħu. Erasmus+ parzjalment naqqas il-piż amministrattiv għall-partijiet ikkonċernati u għall-benefiċjarji – eż. billi tejjeb id-diġitalizzazzjoni u introduċa proċeduri rapidi ta’ għażla tal-għotja. Il-piż amministrattiv imnaqqas tejjeb il-prestazzjoni mhux finanzjarja għall-proġetti appoġġati għaliex il-benefiċjarji setgħu jiffokaw iktar fuq il-kontenut tal-proġetti tagħhom. L-evalwazzjoni stabbilit ukoll li r-restawr tal-programmi predeċessuri fi programm uniku integrat saħħaħ il-koerenza tiegħu f’termini ta’ allinjament bejn it-tipi ta’ azzjonijiet iffinanzjati u l-loġika ta’ intervent tal-programm, tejjeb l-effiċjenza tiegħu, u ssemplifika l-arkitettura tiegħu fi tliet azzjonijiet ewlenin. Il-partijiet ikkonċernati jridu l-istabbiltà jew evoluzzjonijiet progressivi fil-futur.

L-evalwazzjoni għall-programm futur irrakkomandat:

- li tingħata spinta l-inklużività (kemm għall-individwi kif ukoll għall-organizzazzjoniet) għall-gruppi vulnerabbli u li jitwessa’ l-aċċess għall-programm, jiġifieri għal individwi li għandhom opportunitajiet inqas;

- li jiġu ottimizzati l-azzjonijiet immirati fl-istimulu tal-innovazzjoni, u b’hekk jikkontribwixxu għall-għeluq tal-lakuna bejn il-ħiliet u l-kompetenzi;

- li ssir prijoritizzazzjoni aħjar u li jkun hemm investiment strateġiku fis-setturi bl-ogħla potenzjal ta’ prestazzjoni - skejjel, edukazzjoni u taħriġ vokazzjonali, żgħażagħ;

- li jiġu massimizzati r-rilevanza u l-impatt tal-azzjonijiet ta’ tagħlim għall-adulti, Jean Monnet u tal-Isport;

- li tingħata spinta lis-sensibilizzazzjoni Ewropea: jiġu rinforzati l-miżuri biex jitrawwem il-fehim tal-integrazzjoni Ewropea u s-sens ta’ appartenenza fl-Ewropa;

- li jiżdiedu l-opportunitajiet internazzjonali u s-sensibilizzazzjoni globali tal-programm;

- li r-regoli tal-programm u l-proċeduri amministrattivi jkomplu jiġu simplifikati, inkluż dwar l-azzjonijiet internazzjonali, għodod online ottimizzati, u jitnaqqas l-ammont ta’ informazzjoni meħtieġa mill-parteċipanti u mill-benefiċjarji;

- li jiġu rinforzati u żviluppati sinerġiji ġodda ma’ strumenti u politiki oħrajn tal-Unjoni;

- li dawk li jfasslu l-politika jiġu involuti iktar fid-disinn u fl-implimentazzjoni tas-sejħiet ta’ politika.

1.4.4.Kompatibbiltà u sinerġija possibbli ma’ strumenti oħra xierqa

Il-Programm huwa wieħed mill-istrumenti ta’ finanzjament skont il-qafas finanzjarju pluriennali 2021-2027 immirat lejn l-investiment fil-persuni, fil-koeżjoni soċjali u fil-valuri. Il-Programm se jkun konsistenti ma’, u jikkumplimenta, l-istrumenti l-oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari l-istrumenti ta’ kooperazzjoni esterna 51 , il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej, il-Fond Soċjali Ewropew Plus u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-Programm se jfittex li jkollu sinerġiji wkoll mal-Fond għall-Asil u l-Migrazzjoni kif ukoll mal-Fond tas-Sigurtà Interna. Hemm ukoll komplementarjetajiet potenzjali importanti bejn l-għanijiet u l-interventi tal-Programm u l-programm Drittijiet u Valuri tal-futur. Il-Programm se jkun konsistenti ma’, u jikkostitwixxi kumpliment importanti, il-programm Ewropa Kreattiva futur. Fil-qasam taż-żgħażagħ, il-Programm se jkun konsistenti wkoll, u jikkumplimenta l-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà billi joffri tipi ta’ attivitajiet differenti. Fil-qasam tal-ħiliet diġitali, il-Programm Ewropa Diġitali se jikkumplimenta l-approċċ mifrux ta’ Erasmus+ billi jappoġġa l-iżvilupp u l-akkwist ta’ ħiliet diġitali avvanzati.

Potenzjal kbir ħafna għall-komplementarjetajiet u għas-sinerġiji li ġew identifikati fir-rigward tal-għanijiet komuni (eż. l-iżvilupp kwalitattiv tas-sistemi edukattivi, tat-taħriġ u taż-żgħażagħ, l-iżvilupp tal-kapital uman, eċċ.). Dawn il-programmi tal-Unjoni huma kruċjali għal Ewropa iktar kompetittiva, reżiljenti u lesta għall-futur. Is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet imtejba huma mistennija li jżidu l-koerenza bejn il-programmi ta’ nfiq u jippermettu kooperazzjoni effettiva, billi jwieġbu għall-isfidi tas-soċjetà attwali.

Minkejja li dawn il-programmi huma appoġġati minn strumenti distinti, b’modi operandi indipendenti, loġika ta’ intervent modi ta’ ġestjoni u arkitettura differenti, l-interazzjoni tagħhom tista’ tiġġenera effetti ta’ konverġenza. Għalhekk, is-sinerġiji se jiġu mfittxa fejn ikunu possibbli u jrendu iktar valur miżjud.

Sinerġiji ġodda jew rinforzati jistgħu jkunu stabbiliti f’diversi livelli:

1. fil-livell strateġiku, koerenza mtejba u allinjament aħjar ta’ għanijiet ta’ politika kondiviżi;

2. fil-livell ta’ programmazzjoni, koerenza mtejba ta’ prijoritajiet u oqfsa ta’ implimentazzjoni kompatibbli;

3. fil-livell tal-proġett, il-ġabra strateġika ta’ finanzjament minn diversi sorsi.

Bħala għodda konkreta biex ittejjeb l-implimentazzjoni tas-sinerġiji, qed jiġi propost li skemi ta’ mobbiltà oħrajn jiġu integrati b’dimensjoni b’saħħitha ta’ tagħlim taħt Erasmus, biex b’hekk l-infrastruttura tal-programm Erasmus u l-mekkaniżmi eżekuttivi tiegħu jintużaw bħala “vettura”, u jsegwu l-loġika ta’ intervent ta’ Erasmus. Azzjoni ġdida tiġi introdotta bil-ħsieb li tappoġġa l-mobbiltà ta’ kategoriji differenti ta’ organizzazzjonijiet jew individwi li huma speċifikament immirati f’oqsma ta’ politika oħrajn (eż. settur tal-governanza pubblika, żvilupp agrikolu u rurali, intrapriża, infurzar tal-liġi, eċċ.). Din tikkontribwixxi għal koerenza ta’ implimentazzjoni mtejba, kif ukoll iktar simplifikazzjoni u kisbiet fl-effiċjenza. Din il-“vettura” ta’ Erasmus se tkun offruta bħala azzjoni ċentralizzata, għall-massa kritika limitata tagħha (tal-inqas fil-fażi inizjali tagħha), kif ukoll il-komponent transsettorjali tagħha.

1.5.Durata u impatt finanzjarju

 durata limitata

   fis-seħħ minn 01/01/2021 sa 31/12/2027

   Impatt finanzjarju minn 2021 sa 2027 għal approprjazzjonijiet ta’ impenn u minn 2021 sa 2032 għal approprjazzjonijiet ta’ pagament.

 durata illimitata

Implimentazzjoni b’perjodu ta’ tnedija minn SSSS sa SSSS,
segwita b’operazzjoni fuq skala sħiħa.

1.6.Mod(i) ta’ ġestjoni ppjanat(i) 52  

 Ġestjoni diretta mill-Kummissjoni

mid-dipartimenti tagħha, inkluż mill-persunal tagħha fid-delegazzjonijiet tal-Unjoni;

   mill-aġenziji eżekuttivi

 Ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri 

 Ġestjoni indiretta billi l-kompiti ta’ implimentazzjoni baġitarja jiġu fdati lil:

pajjiżi terzi jew il-korpi li huma ddeżinjaw;

organizzazzjonijiet internazzjonali u lill-aġenziji tagħhom (iridu jiġu speċifikati);

il-BEI u lill-Fond Ewropew tal-Investiment;

korpi li jissemmew fl-Artikoli 70 u 71 tar-Regolament Finanzjarju;

korpi tad-dritt pubbliku;

korpi amministrati mid-dritt privat b’missjoni ta’ servizz pubbliku sal-punt li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

korpi rregolati mil-liġi privata ta’ Stat Membru li jkunu fdati bl-implimentazzjoni ta’ sħubija pubblika privata u li jipprovdu garanziji finanzjarji adegwati;

persuni fdati bl-implimentazzjoni ta’ azzjonijiet speċifiċi fil-PESK skont it-Titolu V tat-TUE, u identifikati fl-att bażiku rilevanti.

Kummenti

Fir-rigward tal-mekkaniżmi eżekuttivi l-istrumenti (l-iktar l-għotjiet) u l-modi ta’ ġestjoni - ġestjoni diretta u ġestjoni indiretta - se jiġu ppreservati għaliex ma hija meħtieġa l-ebda bidla strutturali fil-modus operandi tal-programm.

2.MIŻURI TA’ ĠESTJONI

2.1.Regoli ta’ monitoraġġ u ta’ rapportar

Il-qafas futur tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni ta’ Erasmus se jsegwi approċċ ibbażat fuq a) monitoraġġ kontinwu għall-valutazzjoni tal-progress lejn il-kisba tal-miri tal-output u tar-riżultati tal-programm; u b) evalwazzjonijiet u studji/stħarriġ għall-identifikazzjoni tal-impatt fit-tul tal-programm, imkejla biss ftit drabi matul iċ-ċiklu tal-programm (eżerċizzji ta’ evalwazzjoni formali ta’ nofs it-terminu u ex-post, u studji u stħarriġ indipendenti dedikati).

L-għan huwa li jintużaw l-arranġamenti eżistenti sa fejn ikun possibbli, u li jiġi simplifikat, razzjonalizzat u imnaqqas il-piż amministrattiv għall-parteċipanti (individwi u organizzazzjonijiet), filwaqt li jiżgura li tinġabar informazzjoni suffiċjenti għall-valutazzjoni tal-impatt tal-programm u bħala salvagwardja għar-responsabbiltà. Konsegwentement, ir-regoli għall-monitoraġġ u għar-rapportar se jkunu sistematikament stabbiliti b’konsiderazzjoni tal-effiċjenza u l-kosteffettività tagħhom, ibbażati fuq l-esperjenza miksuba fil-programm attwali, mingħajr kompromess tad-data għall-finijiet tal-evalwazzjoni.

B’konformità mas-sejbiet tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, il-programm Erasmus li jmiss jimmira li jissemplifika u jtejjeb is-sistema ta’ monitoraġġ fir-rigward ta’:

- iċ-ċarezza u r-rilevanza tal-indikaturi tal-output, kif ukoll tal-kwalità tad-data;

- ir-robustezza tal-indikaturi tar-riżultati awtorapportati;

- il-proporzjonalità bejn il-piż relatat fuq il-benefiċjarji (għadd u frekwenza ta’ stħarriġ, kampjuni ta’ rispondenti, ammont u livell ta’ kumplessità tad-data miġbura, eċċ.) u l-użu tad-data għal finijiet ta’ monitoraġġ, evalwazzjoni u disseminazzjoni;

- il-faċilità tal-użu u l-interoperabbiltà ulterjuri tal-għodod online.

2.2.Sistema/i ta’ ġestjoni u ta’ kontroll

2.2.1.Ġustifikazzjoni tal-mod(i) ta’ ġestjoni, tal-mekkaniżmu/i għall-implimentazzjoni tal-finanzjament, tal-modalitajiet ta’ pagament u tal-istrateġija ta’ kontroll proposti

Il-kombinazzjoni kontinwa proposta tal-għodod ta’ ġestjoni tal-programm (diretta u indiretta) hija bbażata fuq l-esperjenza pożittiva tal-implimentazzjoni tal-programm Erasmus+ attwali, kif evalwat f’nofs it-terminu li sabithom adattati “b’koordinazzjoni kumplessiva tajba u mingħajr identifikazzjoni ta’ ineffiċjenzi maġġuri”. Tibni fuq strutturi eżistenti, b’konformità mal-prinċipji ta’ sussidjarjetà, proporzjonalità u effiċjenza.

Il-preservazzjoni ta’ modalitajiet ippruvati u ttestjati se tippermetti l-iffokar fuq it-twassil u l-prestazzjoni, tissalvagwardja kisbiet ippruvati ta’ effiċjenza, filwaqt li timminimizza l-piż amministrattiv (bħal dak li ġie esperjenzat matul it-tranżizzjoni mill-ġenerazzjoni tal-programm 2007-2013 għal 2014-2020). Il-prinċipju ġenerali jinżamm: bħala regola ġenerali, mhux se jingħata appoġġ dirett lil benefiċjarji individwali; l-appoġġ se jkompli jgħaddi minn organizzazzjonijiet parteċipanti, li se jqassmuh lil studenti jew prattikanti individwali.

Ġeneralment il-kostijiet ta’ ġestjoni għall-Unjoni tal-programm Erasmus+ attwali huma raġonevoli (6% tal-baġit amministrattiv u operattiv ta’ Erasmus) 53 . Dan huwa partikolarment ċar meta mqabbel ma azzjonijiet nazzjonali iżgħar, li jidher li jiswew iktar (fuq medja, 14% tal-baġit rispettiv tagħhom).

2.2.2.Informazzjoni dwar ir-riskji identifikati u s-sistema/i ta’ kontroll intern stabbilita/i għall-mitigazzjoni tagħhom

Ir-riskji identifikati fl-implimentazzjoni tal-programmi attwali jidħlu primarjament fil-kategoriji li ġejjin:

- żbalji li jirriżultaw min-nuqqas ta’ esperjenza li għandhom il-benefiċjarji tar-regoli. Ir-rati ta’ żball u l-aġġustamenti finanzjarji huma mistennija jkunu ogħla fil-każ ta’ azzjonijiet b’regoli ta’ ġestjoni finanzjarja iktar kumplessi, b’mod partikolari fejn l-għotjiet huma bbażati fuq kostijiet reali. Dan ir-riskju jista’ fil-biċċa l-kbira jittaffa billi jintużaw kostijiet simplifikati (somom f’daqqa, rati fissi u skali ta’ kostijiet ta’ unità) kif jippermetti r-Regolament Finanzjarju;

- affidabilità tal-katina ta’ kontroll u manteniment tar-rendikont tal-entrati. Erasmus jiġi ġestiet minn għadd kbir ta’ intermedjarji, l-Aġenziji Nazzjonali, b’kontrolli superviżorji fornuti minn Korp Indipendenti tal-Awditjar kif previst fir-Regolament Finanzjarju, kif ukoll superviżjoni operazzjonali u ta’ governanza mill-Awtoritajiet Nazzjonali. Il-qafas ta’ kontroll li jtaffi dawn ir-riskji huwa stabbilit sew;

- il-parteċipanti speċifiċi fil-mira (eż. is-setturi taż-żgħażagħ jew tal-adulti) jista’ ma jkollhomx is-solidità finanzjarja jew l-istrutturi u l-kapaċità ta’ ġestjoni sofistikati biex iġestixxu l-fondi tal-Unjoni, u jkunu soġġetti għal monitoraġġ u kontrolli addizzjonali bbażati fuq valutazzjoni tar-riskju.

Is-simplifikazzjoni ewlenija ta’ taffija tar-riskji u ta’ tnaqqis tar-rati ta’ żball li jirriżultaw mill-kumplessità tar-regoli finanzjarji se tkun l-użu mifrux tal-għotjiet fil-forma ta’ somom f’daqqa, rati fissi, u skali ta’ kostijiet ta’ unità, u formats simplifikati tal-azzjonijiet, li jagħmlu r-regoli faċli biex wieħed isegwihom, filwaqt li tiġi ppreservata r-responsabbiltà.

L-entitajiet kollha fdati huma dejjem responsabbli għal-livell primarju tal-kontrolli sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni, filwaqt li l-Kummissjoni hija responsabbli mis-superviżjoni tal-qafas ġenerali. Din is-sistema ta’ kontroll solida li bħalissa hija fis-seħħ se tinżamm għall-kontroll tal-użu tal-fondi tal-Unjoni għall-azzjonijiet ġestiti skont il-ġestjoni indiretta mill-Aġenziji Nazzjonali u kif ukoll skont il-ġestjoni diretta, b’konformità mar-Regolament Finanzjarju. Fir-rigward tal-fondi tal-Programm trasferiti lill-Aġenziji Nazzjonali, il-Kummissjoni għandha tiżgura l-koordinazzjoni kif suppost tal-kontrolli tagħha mal-awtoritajiet nazzjonali u l-aġenziji nazzjonali, abbażi tal-prinċipju uniku tal-awditjar u b’segwitu għal analiżi bbażata fuq ir-riskju. Filwaqt li l-Aġenziji Nazzjonali se jkunu responsabbli mill-kontrolli primarji tal-benefiċjarji, is-sistema tagħhom ta’ kontroll intern u ta’ konformità se tkompli tiġi mmonitorjata u taħt is-superviżjoni tal-Istati Membri/Awtoritajiet Nazzjonali u awditjata minn Korp Indipendenti tal-Awditjar 54 . Sabiex tkun żgurata l-koerenza u l-affidabilità tal-kontrolli fil-livell tal-pajjiż, kull sena l-Kummissjoni se tkompli tippubblika gwida ta’ kontroll.

Is-sistema ta’ kontroll se tiġi stabbilita f’mod li tiżgura l-effiċjenza u l-kosteffettività tal-kontrolli. L-oqfsa ta’ superviżjoni u prestazzjoni tal-Kummissjoni se jiżguraw livell għoli ta’ monitoraġġ u feedback sabiex jinformaw l-approċċ ta’ politika. Erasmus se jiġi inkluż fil-programm tal-Kummissjoni taż-żjarat Superviżorji, l-awditi finanzjarji, u żjarat ta’ monitoraġġ u implimentazzjoni, kif ukoll attivitajiet ta’ gwida bħal konferenzi, laqgħat ta’ tnedija, laqgħat ta’ Aġenziji Nazzjonali, korsijiet ta’ taħriġ u webinars.

2.2.3.Stima u ġustifikazzjoni tal-kosteffettività tal-kontrolli (proporzjon tal-“kostijiet tal-kontrolli ÷ il-valur tal-fondi relatati ġestiti”), u valutazzjoni tal-livelli mistennija tar-riskju ta’ żball (mal-ħlas u fl-għeluq)

Fir-rigward tal-kosteffettività, il-Kummissjoni għamlet stima inizjali tal-kostijiet tar-riżorsi u l-inputs meħtieġa għat-twettiq tal-kontrolli u stmat, sa fejn huwa possibbli, il-benefiċċji tagħhom f’termini tal-ammont ta’ żbalji u irregolaritajiet evitati, detetti u kkoreġuti minn dawn il-kontrolli iżda wkoll f’termini ta’ żbalji mhux kwantifikabbli. Dan l-approċċ jenfasizza l-kontrolli finanzjarji u operazzjonali tal-qalba tal-katina tal-kontroll.

L-istrateġija ta’ kontroll hija bbażata fuq qafas uniku ta’ kontroll integrat sabiex jipprovdi assigurazzjoni raġonevoli matul iċ-ċiklu tal-proġett kollu. L-approċċ li ttieħed għall-valutazzjoni tal-kosteffettività tal-kontrolli huwa bbażat fuq il-loġika tal-elementi kostitwenti ta’ assigurazzjoni u qafas uniku ta’ kontroll integrat. Il-Kummissjoni tiddistingwi bejn il-frekwenza u l-intensità tal-kontrolli minħabba l-profili ta’ riskju differenti fost it-tranżazzjonijiet attwali u futuri u minħabba l-kosteffettività tal-kontrolli eżistenti u alternattivi tagħha, b’mod partikolari kif spjegat lill-Aġenziji Nazzjonali fil-gwida għall-implimentazzjoni tal-programm. L-Aġenziji Eżekuttivi u l-entitajiet kollha fdati huma dejjem responsabbli għal-livell primarju tal-kontrolli sabiex jiżguraw il-protezzjoni tal-interess finanzjarju tal-Unjoni, filwaqt li l-Kummissjoni hija responsabbli mill-kontrolli ta’ superviżjoni.

L-istima tal-Kummissjoni hija li l-kost globali tal-kontroll huwa baxx, u fil-firxa ta’ 1-5%, skont il-kejl użat, tal-baġit ġestit (il-baġit tal-Aġenzija Eżekuttiva huwa eskluż). Dawn il-kostijiet huma proporzjonati u kosteffettivi minħabba r-riskju probabbli ta’ żball jekk tali kontrolli ma kinux fis-seħħ, u r-rekwiżit huwa l-iżgurar ta’ rata ta’ żball inqas minn 2%. Abbażi tal-esperjenza bl-Erasmus+ attwali u l-programmi predeċessuri tiegħu, li għandhom rata ta’ żball ta’ madwar 1% fuq bażi pluriennali, ir-riskju ta’ żball mistenni huwa ta’ inqas minn 2%.

2.3.Miżuri għall-prevenzjoni ta’ frodi u ta’ irregolaritajiet

Il-kontrolli mmirati lejn il-prevenzjoni u d-detezzjoni ta’ frodi ma humiex differenti minn dawk maħsuba biex jiżguraw il-legalità u r-regolarità tat-tranżazzjonijiet (l-iżbalji mhux intenzjonati). Kull sena l-Kummissjoni tirrevedi r-rapportar kollu mill-Aġenziji Nazzjonali dwar il-possibbiltà ta’ frodi jew irregolaritajiet. Dawn il-każijiet huma prinċipalment iffokati fil-livell nazzjonali fejn l-Aġenziji Nazzjonali għandhom aċċess dirett għal mezzi ta’ rimedju legali u referenza għal każijiet ta’ frodi.

Is-servizzi tal-Kummissjoni jikkontribwixxu għall-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) li jkunu għaddejjin u jorganizzaw segwitu għall-investigazzjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi li jkunu lesti. Il-preġudizzju finanzjarju għall-baġit tal-Unjoni li jirriżulta minn frodi stabbilit fir-rapporti finali tal-każijiet tal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi li jikkonċernaw programmi li għandhom regoli ta’ finanzjament u partijiet ikkonċernati simili, huwa baxx. Il-każijiet jiġu referuti lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi u lill-Uffiċċju ta’ Investigazzjoni u Dixxiplina (IDOC) kif xieraq, iżda għadd sinifikanti ta’ każijiet jiġu segwiti matul is-sena direttament mill-Aġenziji Nazzjonali u mill-Awtoritajiet Nazzjonali, li għandhom aċċess dirett għall-entitajiet ġudizzjarji u ta’ kontra l-frodi rilevanti.

Sa mill-2014 is-servizzi tal-Kummissjoni li jimplimentaw l-azzjoni żviluppaw u implimentaw l-istrateġija tagħhom stess ta’ kontra l-frodi (AFS), elaborata abbażi tal-metodoloġija fornuta mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi. Filwaqt li tiġi aġġornata regolarment, tiġi ssuplimentata minn (l-iktar riċenti fl-2017), fejn xieraq, dokumenti proċedurali ta’ livell iktar baxx, li jkopru kif il-każijiet jiġu riferuti u segwiti.

Kif ġie konkluż fl-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, minħabba l-fatt li l-iskala ta’ frodi fil-programm hija estremament limitata u hija fil-biċċa l-kbira ristretta għal każijiet ta’ sottomissjonijiet multipli ta’ applikazzjoni għal proġetti jew mexxejja tal-proġetti li jonqsu milli jonoraw l-obbligi tagħhom, il-miżuri fis-seħħ huma kkunsidrati kemm xierqa kif ukoll proporzjonati. B’konsiderazzjoni tal-livell tal-impatt ta’ frodi potenzjalment affaċċat mill-programm propost, b’mod partikolari l-preġudizzju finanzjarju reġistrat mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi, ir-riskju residwu ta’ frodi ma jiġġustifikax miżuri addizzjonali. Is-servizzi tal-Kummissjoni jżommu kooperazzjoni mill-qrib mal-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi u jsegwu l-każijiet li jkunu għaddejjin mill-qrib. Għalhekk huwa possibbli li nikkonkludu b’mod pożittiv dwar l-assigurazzjoni fir-rigward tar-riskju ta’ frodi.

3.IMPATT FINANZJARJU STMAT TAL-PROPOSTA/TAL-INIZJATTIVA

3.1.Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali u l-linji baġitarji ġodda tan-nefqa proposti

Intestatura tal-qafas finanzjarju pluriennali

Linja baġitarja

Tip ta’
nefqa

Kontribuzzjoni

Intestatura 2 “Koeżjoni u Valuri”

Titolu 07 “Investiment fil-Persuni, fil-Koeżjoni Soċjali u fil-Valuri”

Kapitolu 03 “Erasmus”

Diff./Mhux diff.

minn pajjiżi EFTA

minn pajjiżi kandidati

minn pajjiżi terzi

skont it-tifsira tal-Artikolu [21(2)(b)] tar-Regolament Finanzjarju

2

07 01 02 – Appoġġ amministrattiv għall-programm

Mhux Diff

IVA

IVA

IVA/LE

LE

2

07 03 01 - Promozzjoni tal-mobbiltà għat-tagħlim tal-individwi, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, l-eċċellenza, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet u l-politiki fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ

Diff

IVA

IVA

IVA/LE

LE

2

07 03 02 - Promozzjoni tal-mobbiltà għat-tagħlim mhux formali u l-parteċipazzjoni attiva fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet u l-politiki fil-qasam taż-żgħażagħ

Diff

IVA

IVA

IVA/LE

LE

2

07 03 03 - Promozzjoni tal-mobbiltà għat-tagħlim tal-kowċis u l-persunal tal-isport, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet tal-isport u l-politiki tal-isport

Diff

IVA

IVA

IVA/LE

LE

3.2.Impatt stmat fuq in-nefqa

3.2.1.Sommarju tal-impatt stmat fuq in-nefqa

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Intestatura tal-qafas finanzjarju
pluriennali

2

Koeżjoni u Valuri

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wara l-2027

TOTAL

Approprjazzjonijiet operattivi

07 03 01 Promozzjoni tal-mobbiltà għat-tagħlim tal-individwi, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, l-eċċellenza, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet u l-politiki fil-qasam tal-edukazzjoni u tat-taħriġ

Impenji

(1)

2,554.979

2,713.730

2,970.543

3,351.156

3,896.218

4,668.546

5,744.828

25,900.000

Pagamenti

(2)

2,065.608

2,487.261

2,817.465

3,197.250

3,706.250

4,413.914

5,401.834

1810.418

25,900.000

07 03 02 Promozzjoni tal-mobbiltà għat-tagħlim mhux formali u l-parteċipazzjoni attiva fost iż-żgħażagħ, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet u l-politiki fil-qasam taż-żgħażagħ

Impenji

(1)

305.808

324.809

355.548

401.104

466.343

558.783

687.605

3,100.000

Pagamenti

(2)

247.235

297.703

337.226

382.682

443.605

528.306

646.552

216.691

3,100.000

07 03 03 Promozzjoni tal-mobbiltà għat-tagħlim tal-kowċis u l-persunal tal-isport, kif ukoll il-kooperazzjoni, l-inklużjoni, il-kreattività u l-innovazzjoni fil-livell tal-organizzazzjonijiet tal-isport u l-politiki tal-isport

Impenji

(1)

54.256

57.627

63.081

71.164

82.738

99.139

121.994

550.000

Pagamenti

(2)

43.864

52.818

59.830

67.895

78.704

93.732

114.711

38.445

550.000

Approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva ffinanzjati mill-pakkett tal-programm

07 01 02 Appoġġ amministrattiv għal Erasmus 

Impenji = Pagamenti

(3)

44.392

47.150

51.612

58.225

67.695

81.114

99.814

450.000

TOTAL tal-approprjazzjonijiet għall-pakkett tal-programm

Impenji

=1+3

2,959.435

3,143.317

3,440.783

3,881.648

4,512.994

5,407.582

6,654.241

30,000.000

Pagamenti

=2+3

2,401.103

2,884.931

3,266.128

3,706.051

4,296.254

5,117.067

6,262.907

2,065.558

30,000.000

Intestatura tal-qafas finanzjarju
pluriennali

7

“Nefqa amministrattiva”

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wara l-2027

TOTAL

Riżorsi umani 55

35.007

40.366

45.725

45.725

45.725

45.725

45.725

303.876

Nefqa amministrattiva oħra

1.059

1.059

1.059

1.059

1.059

1.059

1.059

 

7.410

TOTAL tal-approprjazzjonijiet taħt l-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali

(Total ta’ impenji = Total ta’ pagamenti)

36.066

41.425

46.784

46.784

46.784

46.784

46.784

311.286

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Wara l-2027

TOTAL

TOTAL tal-approprjazzjonijiet
fl-INTESTATURI
tal-qafas finanzjarju pluriennali 

Impenji

2,995.501

3,184.742

3,487.567

3,928.432

4,559.778

5,454.366

6,701.025

30,311.286

Pagamenti

2,437.169

2,926.356

3,312.912

3,752.835

4,343.038

5,163.851

6,309.691

2,065.558

30,311.286

3.2.2.Sommarju tal-impatt stmat fuq l-approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva

   Il-proposta/l-inizjattiva ma teħtieġx l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva 

   Il-proposta/l-inizjattiva teħtieġ l-użu ta’ approprjazzjonijiet ta’ natura amministrattiva, kif spjegat hawn taħt:

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Snin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

INTESTATURA 7
tal-qafas finanzjarju pluriennali

Riżorsi umani

35.007

40.366

45.725

45.725

45.725

45.725

45.725

303.876

Nefqa amministrattiva oħra

1.059

1.059

1.059

1.059

1.059

1.059

1.059

7.410

SUBINTESTATURA 7
tal-qafas finanzjarju pluriennali

36.066

41.425

46.784

46.784

46.784

46.784

46.784

311.286

BARRA MILL-INTESTATURA 7
tal-qafas finanzjarju pluriennali

Riżorsi umani

Nefqa oħra
ta’ natura amministrattiva

44.392

47.150

51.612

58.225

67.695

81.114

99.814

450.000

Subtotal
barra mill-INTESTATURA 7
tal-qafas finanzjarju pluriennali

44.392

47.150

51.612

58.225

67.695

81.114

99.814

450.000

TOTAL

80.458

88.575

98.396

105.009

114.479

127.898

146.598

761.286

3.2.2.1.Rekwiżiti stmati tar-riżorsi umani 56

   Il-proposta/L-inizjattiva ma tirrikjedix l-użu tar-riżorsi umani.

   Il-proposta/L-inizjattiva tirrikjedi l-użu tar-riżorsi umani, kif spjegat hawn taħt:

Snin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Karigi tal-pjan ta’ stabbiliment (uffiċjali u persunal temporanju)

Kwartieri Ġenerali u Uffiċċji ta’ Rappreżentanza tal-Kummissjoni

225

261

296

296

296

296

296

Delegazzjonijiet

Riċerka

Persunal estern (f’unità ekwivalenti għal Full Time: FTE) - AC, AL, END, INT u JED

Intestatura 7

Iffinanzjati mill-INTESTATURA 7 tal-qafas finanzjarju pluriennali 

- fil-Kwartieri Ġenerali

37

41

44

44

44

44

44

- fid-Delegazzjonijiet

Iffinanzjati mill-pakkett tal-programm 

- fil-Kwartieri Ġenerali

- fid-Delegazzjonijiet

Riċerka

Oħrajn (speċifika)

TOTAL

262

302

340

340

340

340

340

Uffiċjali u aġenti temporanji

Persunal estern

Deskrizzjoni tal-kompiti li jridu jitwettqu:

3.2.3.Kontribuzzjonijiet ta’ partijiet terzi

Il-proposta/l-inizjattiva:

    ma tipprevedix il-kofinanzjament minn partijiet terzi

   tipprevedi l-kofinanzjament minn partijiet terzi u li qed jiġi stmat hawn taħt:

Approprjazzjonijiet f’EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Snin

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

TOTAL

Speċifika l-korp ta’ kofinanzjament 

TOTAL tal-approprjazzjonijiet kofinanzjati

3.3.Impatt stmat fuq id-dħul

   Il-proposta/l-inizjattiva ma għandha l-ebda impatt finanzjarju fuq id-dħul.

   Il-proposta/l-inizjattiva għandha l-impatt finanzjarju li ġej:

   fuq ir-riżorsi proprji

   fuq dħul ieħor

jekk jogħġbok indika, jekk id-dħul huwa assenjat għal-linji tan-nefqa    

EUR miljun (aġġustati għal tliet pożizzjonijiet deċimali)

Linja baġitarja tad-dħul:

Impatt tal-proposta/inizjattiva

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Artikolu ………….

(1)    COM(2018) 98 final.
(2)    COM(2018) 321 final.
(3)    COM(2017) 673 final.
(4)    70% tal-Ewropej issa jħossuhom ċittadini tal-Unjoni Ewropea, żieda żgħira ta’ żewġ punti perċentwali mill-2017 u l-ogħla punteġġ irreġistrat sa mir-rebbiegħa tal-2010. Iktar minn nofs dawk li wieġbu (54%) jafu x’inhuma d-drittijiet tagħhom bħala ċittadini tal-UE, iżda iktar minn żewġ terzi jixtiequ jsiru jafu iktar (Ewrobarometru Standard 88 dwar iċ-ċittadinanza tal-UE minn Novembru 2017). Ara wkoll ir-rapport taċ-ċittadinanza tal-UE 2017, COM(2017) 30/2 final.
(5)    Pereżempju terz biss tal-istudenti ta’ 14-il sena (35%) jafu sew min jivvota sabiex jiġu eletti l-membri tal-Parlament Ewropew; IEA (2010) ICCS 2009 European Report Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary students in 24 European countries http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_European_Report.pdf .
(6)    TNS għall-Kummissjoni Ewropea (2017) Ewrobarometru dwar iż-Żgħażagħ Ewropej https://publications.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/1fa75943-a978-11e7-837e-01aa75ed71a1
(7)    Studju Skolastiku dwar it-Tagħlim dwar l-Ewropa https://publications.europa.eu/mt/publication-detail/-/publication/83be95a3-b77f-4195-bd08-ad92c24c3a3c
(8)    l-Istrument tal-Viċinat, tal-Iżvilupp u tal-Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) u l-Istrument għal Qabel l-Adeżjoni (IPA III).
(9)    Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd u l-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali.
(10)    [Referenza].
(11)    COM(2018) 366.
(12)    COM(2018) 267.
(13)    COM(2018) 50 final u SWD(2018) 40 final.
(14)    SWD(2018) 40 final.
(15)    Il-pajjiżi tal-Programm, jiġifieri, it-tmienja u għoxrin Stat Membru, l-Iżlanda, il-Liechtenstein, in-Norveġja, il-Maċedonja u t-Turkija.
(16)    Il-Konsultazzjoni tmexxiet mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kummissjoni Ewropea u kopriet raggruppament ta’ programmi f’oqsma ta’ edukazzjoni/taħriġ, kultura, ċittadinanza u ġustizzja. Il-konsultazzjoni rċeviet 1127 risposta li kienu direttament rilevanti għall-programm Erasmus+. Konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar il-fondi tal-UE fil-qasam tal-valuri u l-mobbiltà.
(17)    Ara http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_mt
(18)    SEC(2018) 265. Din l-opinjoni tikkonċerna abbozz ta’ rapport tal-valutazzjoni tal-impatt li jvarja minn dak adottat.
(19)    [Referenza].
(20)    Strument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA); Strument Ewropew ta’ Viċinat (ENI); Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI); Strument ta’ Sħubija għall-Kooperazzjoni ma’ Pajjiżi Terzi (PI).
(21)    Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.).
(22)    ĠU C , , p. .
(23)    ĠU C , , p. .
(24)    COM(2018) 98 final.
(25)    ĠU C 428, 13.12.2017, p. 10.
(26)    COM(2018) 321 final.
(27)    Ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-Programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, taħriġ, żgħażagħ u sport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 50).
(28)    COM(2016) 381 final.
(29)    [Referenza].
(30)    [Referenza - irid jiġi adottat mill-Kunsill sal-aħħar tal-2018].
(31)    COM(2018) 269 final.
(32)    [Referenza].
(33)    COM(2018) [ ].
(34)    ĠU L […], […], p. […].
(35)    ĠU L […], […], p. […].
(36)    COM(2017) 623 final.
(37)    Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/755/UE tal-25 ta’ Novembru 2013 dwar l-assoċjazzjoni tal-pajjiżi u t-territorji barranin mal-Unjoni Ewropea (“Deċiżjoni dwar l-Assoċjazzjoni Barranija”) (ĠU L 344, 19.12.2013, p. 1).
(38)    Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta’ April 2016 (ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1).
(39)    Id-Direttiva (UE) 2016/801 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Mejju 2016 dwar il-kundizzjonijiet ta’ dħul u residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-finijiet ta’ riċerka, studji, taħriġ, servizz volontarju, skemi ta’ skambju ta’ skulari jew proġetti edukattivi u au pairing (ĠU L 132, 21.5.2016, p. 21).
(40)    Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011 p. 13).
(41)    Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), ĠU L 248 (18.9.2013, p. 1).
(42)    Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta’ Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolaritajiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(43)    Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta’ Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p. 1).
(44)    Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(45)    B’mod partikolari il-qafas uniku tal-Unjoni għat-trasparenza tal-kwalifiki u tal-kompetenzi; il-Qafas Ewropew tal-Kwalifiki; il-Qafas ta’ Referenza Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali ; is-Sistema Ewropea ta’ Kredits għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ Vokazzjonali; is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u t-Trasferiment ta’ Krediti; ir-Reġistru Ewropew għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità fl-Edukazzjoni Għolja; l-Assoċjazzjoni Ewropea għall-Garanzija ta’ Kwalità fl-Edukazzjoni Għolja; in-Netwerk Ewropew ta’ Ċentri tal-Informazzjoni fir-Reġjun Ewropew u ċ-Ċentri Nazzjonali ta’ Informazzjoni dwar ir-Rikonoxximent Akkademiku fl-Unjoni Ewropea; u n-netwerks ta’ Euroguidance.
(46)    [Referenza].
(47)    [Referenza].
(48)    Kif imsemmi fl-Artikolu 58(2)(a) jew (b) tar-Regolament Finanzjarju.
(49)    L-assoċjazzjoni pożittiva bejn il-parteċipazzjoni fil-programm u s-sens ta’ appartenenza fl-Unjoni tinsab fis-setturi kollha u fil-forom kollha ta’ parteċipazzjoni. L-istudenti li bbenefikaw direttament minn Erasmus+ kienu 19% iktar probabbli li jħossuhom Ewropej u 6% iktar probabbli li jkollhom sensazzjonijiet pożittivi lejn l-Unjoni – Sors: Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu ta’ Erasmus+.
(50)     https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents.evaluations_mt . 
(51)    L-Istrument tal-Viċinat, tal-Iżvilupp u tal-Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI) u l-Istrument għal Qabel l-Adeżjoni (IPA III).
(52)    Dettalji tal-modi ta’ ġestjoni u r-referenzi għar-Regolament Finanzjarju jinsabu fuq is-sit BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx . 
(53)    Dan jinkludi l-għotja operattiva għall-Aġenziji Nazzjonali kif ukoll in-nefqa amministrattiva tal-ġestjoni diretta.
(54)    Il-korp indipendenti tal-awditjar se jippubblika opinjoni tal-awditjar fid-dikjarazzjoni ta’ ġestjoni annwali kif jissemma fl-Artikolu [60(5)] tar-Regolament Finanzjarju. Għandha tifforma l-bażi tal-assigurazzjoni kumplessiva skont l-Artikolu [123] tar-Regolament Finanzjarju l-ġdid.
(55)    L-istimi tal-persunal ibbażati fuq il-livell tal-2018 tal-persunal tal-Kummissjoni (eskluż il-persunal tal-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura) b’fażi progressiva tad-dħul. Ma tinkludix il-persunal stmat li se jkun meħtieġ għall-korpi deċentralizzati, lanqas xi persunal addizzjonali mħallas mill-kontribuzzjonijiet tal-pajjiżi terzi li se jkunu assoċjati mal-Programm.
(56)    Ir-rekwiżiti stmati tar-riżorsi umani huma purament ibbażati fuq is-sitwazzjoni attwali (kif inhi) u huma soġġetti għal iktar reviżjonijiet. Qed nantiċipaw indikazzjoni ta’ 25% ta’ żieda għall-perjodu 2021-2027.

Brussell,30.5.2018

COM(2018) 367 final

ANNESS

ta'

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li jistabbilixxi “Erasmus”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013

{SEC(2018) 265 final}
{SWD(2018) 276 final}
{SWD(2018) 277 final}


ANNESS

Indikaturi

(1)Mobbiltà għat-tagħlim ta’ kwalità għolja għal persuni minn diversi oqsma

(2)L-Ewropizzazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni ta’ organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet

X’għandu jitkejjel?

(3)L-għadd ta’ persuni li qed jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ mobbiltà skont il-Programm

(4)L-għadd ta’ persuni b’inqas opportunitajiet li qed jipparteċipaw fl-attivitajiet ta’ mobbiltà għat-tagħlim skont il-Programm

(5)Is-sehem ta’ parteċipanti li jikkunsidraw li bbenefikaw mill-parteċipazzjoni tagħhom f’attivitajiet ta’ mobbiltà għat-tagħlim skont il-Programm

(6)L-għadd ta’ istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet appoġġati mill-Programm skont l-azzjoni ewlenija 1 (mobbiltà għat-tagħlim) u l-azzjoni ewlenija 2 (kooperazzjoni)

(7)L-għadd ta’ organizzazzjonijiet ġodda appoġġati mill-Programm skont l-azzjoni ewlenija 1 (mobbiltà għat-tagħlim) u l-azzjoni ewlenija 2 (kooperazzjoni)

(8)Is-sehem ta’ istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet appoġġati mill-Programm li żviluppaw prattiki ta’ kwalità għolja b’riżultat tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-Programm