Brussell, 30.11.2018

COM(2018) 900 final

It-tieni ABBOZZ tal-Baġit Ġenerali
tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2019

INTRODUZZJONI ĠENERALI


DOKUMENTI

       

It-tieni ABBOZZ tal-Baġit Ġenerali
tal-Unjoni Ewropea
għas-sena finanzjarja 2019

INTRODUZZJONI ĠENERALI

ABBOZZ TAL-BAĠIT ĠENERALI 2019

DIKJARAZZJONI TAD-DĦUL U TAN-NEFQA SKOND IT-TAQSIMA

Wara li kkunsidrat:

it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 314 tiegħu, flimkien mat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika, u b'mod partikolari l-Artikolu 106a tiegħu,

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta'  Diċembru 13 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014-2020 1 (ir-“Regolament MFF”), u b’mod partikolari l-Artikolu 13 tiegħu,

tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-2 ta’ Diċembru 2013, bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f’materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba 2 ,

id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2014/335/UE, Euratom tas-26 ta’ Mejju 2014 dwar is-sistema tar-riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea 3 ,

ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2013, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 4 ,

l-abbozz tal-baġit ġenerali oriġinali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 imressaq mill-Kummissjoni fil-21 ta' Ġunju 2018 5 ,

il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali oriġinali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019 adottat mill-Kunsill fl-4 ta’ Settembru 2018 6 ,

L-ittra ta’ Emenda 1/2019 għall-abbozz oriġinali tal-baġit ġenerali 2019, ippreżentata mill-Kummissjoni fis-16 ta’ Ottubru 2018 7 ,

l-emendi tal-Parlament Ewropew għall-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz tal-baġit ġenerali oriġinali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2019, adottati mill-Parlament Ewropew fil-25 ta' Ottubru 2018 8 ,

Il-Kummissjoni Ewropea hawnhekk tippreżenta l-introduzzjoni ġenerali għat-tieni abbozz ta’ baġit ġenerali għall-2019 lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Flimkien ma’ din l-introduzzjoni ġenerali, id-dettalji sħaħ skont it-taqsima tat-tieni abbozz tal-baġit għall-2019 huma disponibbli fil-EUR-Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm ) fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha.

WERREJ 

1.    Introduzzjoni    

2.    Il-qafas finanzjarju pluriennali u t-tieni abbozz tal-baġit tal-2019    

2.1.    Limiti massimi tal-qafas finanzjarju pluriennali għall-baġit tal-2019    

2.2.    Ħarsa ġenerali lejn it-tieni abbozz ta’ baġit 2019    

3.    Elementi Ewlenin tat-Tieni Proposta Abbozz tal-Baġit    

3.1.    Kwistjonijiet orizzontali    

3.1.1.    Aġenziji deċentralizzati    

3.1.2.    Aġenziji eżekuttivi    

3.1.3.    Proġetti pilota u Azzjonijiet Preparatorji    

3.2.    Approċċ ġenerali għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn    

3.2.1.    Intestatura 1a — Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi    

3.2.2.    Intestatura 1b — Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali    

3.2.3.    Intestatura 2 — Tkabbir Sostenibbli: Riżorsi Naturali    

3.2.4.    Intestatura 3 — Sigurtà u Ċittadinanza    

3.2.5.    Intestatura 4 — Ewropa Globali    

3.2.6.    Intestatura 5 — Amministrazzjoni    

3.2.7.    Strumenti speċjali: FEG, Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza u FSUE    

3.3.    Approċċ ġenerali għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament    

3.4.    Riżervi    

3.5.    Bidliet fin-nomenklatura u rimarki dwar il-baġit    

3.5.1.    Rimarki tal-baġit    

3.5.2.    Nomenklatura    

4.    Rimarki tal-Għeluq    

5.    It-tieni abbozz tal-baġit tal-2019 skont l-intestaturi tal-qafas finanzjarju u l-programmi ewlenin    

1.Introduzzjoni

Fil-21 ta' Ġunju 2018 il-Kummissjoni wasslet l-Abbozz tal-Baġit għall-2013 fil-lingwi uffiċjali kollha 9 . Fl-4 ta’ Settembru 2018 il-Kunsill temm il-qari tiegħu tal-Abbozz tal-Baġit, u fil-25 ta' Ottubru 2018 il-Parlament Ewropew ivvota l-qari tiegħu. Fis-16 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni bagħtet l-ittra ta’ emenda 1/2019 flimkien ma’ stimi aġġornati għas-sena 2019. Peress li l-Parlament Ewropew adotta emendi għall-abbozz tal-baġit, li ma setgħux jiġu aċċettati mill-Kunsill, tlaqqa' Kumitat ta' Konċiljazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 314 §4(c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE).

Il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ħadem għal perjodu ta' 21 jum, bejn it-30 ta' Ottubru u d-19 ta' Novembru 2018. Għalkemm sar progress sinifikanti matul id-diskussjonijiet, ma kienx possibbli li jiġu rrikonċiljati l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill f’ dan il-perjodu, b’mod partikolari fir-rigward tal-applikazzjoni tal-Artikolu 15.3 il-ġdid tar-Regolament Finanzjarju dwar l-approprjazzjonijiet li jikkorrispondu mad-diżimpenji disponibbli għal darb’oħra għal proġetti ta’ riċerka. Madankollu, l-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 6/2018 10 kien maqbul kemm mill-Parlament Ewropew kif ukoll mill-Kunsill 11 .

Billi fil-Kumitat ta' Konċiljazzjoni ma ntlaħaqx ftehim, issa l-Kummissjoni tressaq it-tieni abbozz tal-baġit 2019, skont l-Artikolu 314 §8 tat-TFUE. B’din il-proposta, il-Kummissjoni qed tfittex li tirrikonċilja l-pożizzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, mingħajr rikors għal perjodu ulterjuri ta’ konċiljazzjoni minħabba restrizzjonijiet ta’ ħin. Jekk ma jkun jista’ jintlaħaq l-ebda ftehim dwar il-baġit qabel tmiem l-2018, ir-reġim tal-parti minn tnax provviżorju jidħol fis-seħħ mill-1 ta’ Jannar 2019. Din hija proċedura stipulata fl-Artikolu 315 § 1 tat-TFUE, li tista’ tikkawża dewmien fl-implimentazzjoni ta’ politiki u programmi ewlenin, b’mod partikolari fil-qasam tal-agrikoltura, u tipprevjeni l-bidu ta’ kwalunkwe attività ġdida.

Bl-imperattiv li tintlaħaq l-adozzjoni f’waqtha tal-baġit tal-2019, il-proposta tal-Kummissjoni għat-tieni abbozz ta’ baġit għall-2019 tibni fuq il-progress li sar fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, li fil-biċċa l-kbira reġa’ ġab għal li kien l-abbozz oriġinali tal-baġit tal-Kummissjoni, kif emendat permezz tal-ittra emendatorja Nru 1/2019 12 , b’xi żidiet sinifikanti f’approprjazzjonijiet ta’ impenn għal programmi ewlenin li jikkontribwixxu għat-tkabbir u l-impjiegi (bħal Erasmus + u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ) u b’xi tnaqqis u riallokazzjonijiet speċjalment fl-intestatura 4 wara l-qari tal-Kunsill u l-Parlament Ewropew tal-abbozz tal-baġit oriġinali. Qed tiġi proposta żieda mmirata ta’ Orizzont 2020 permezz tal-applikazzjoni tal-Artikolu 15.3 tar-Regolament Finanzjarju. Il-livell ġenerali tal-pagamenti wara l-bidliet fl-impenji u wkoll l-ibbilanċjar mill-ġdid ta’ xi forniment minn qabel fl-2018 huwa aktar baxx meta mqabbel mal-ittra emendatorja 1/2019.

2.Il-qafas finanzjarju pluriennali u t-tieni abbozz tal-baġit tal-2019

2.1.Limiti massimi tal-qafas finanzjarju pluriennali għall-baġit tal-2019

Il-limiti massimi għall-approprjazzjonijiet ta' impenn u ta' pagament fil-qafas finanzjarju pluriennali (QFP) 13 għall-istabbiliment tal-abbozz tal-baġit 2019 huma ppreżentati fit-tabella ta’ hawn taħt:

Intestatura

Limiti massimi tal-QFP 2019

f’miljuni ta’ EUR, bil-prezzijiet attwali

Approprjazzjonijiet ta' impenn

1.

Tkabbir intelliġenti u inklużiv

79 924,0

1a

Il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

23 082,0

1b

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

56 842,0

2.

Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

60 344,0

li minnhom: Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) - Nefqa marbuta mas-suq u pagamenti diretti

43 881,0

3.

Sigurtà u ċittadinanza

2 801,0

4.

Ewropa Globali

10 268,0

5.

Amministrazzjoni

10 786,0

li minnhom: Nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet

8 700,0

6.

Kumpensi

0,0

IMPENJI TOTALI

164 123,0

PAGAMENTI TOTALI

166 709,0

Fil-QFM, il-limitu massimu globali għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn hu ffissat għal EUR 164 123 miljun, li jirrappreżenta 1,00 % tal-introjtu nazzjonali gross (ING) tal-UE. Il-limitu għall-approprjazzjonijiet ta' pagament huwa EUR 166 709 miljun, jew 1,01 % tal-GNI.

2.2.Ħarsa ġenerali lejn it-tieni abbozz ta’ baġit 2019

(Approprjazzjonijet ta' impenn (AI) u ta' pagament (AP) f'miljuni ta' EUR, ċifri mqarrba fi prezzijiet kurrenti)

Intestatura

Baġit

It-tieni Abbozz ta’ Baġit

Differenza

Differenza

2018 (1)

2019

2019 – 2018

2019 – 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

AI

AP

AI

AP

AI

AP

AI

AP

1.

Tkabbir intelliġenti u inklużiv

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6%

1,4%

Li minnhom, taħt il-Marġni Globali għall-Impenji

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Limitu massimu

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2%

2,1%

Li minnhom taħt l-Istrument ta’ Flessibbiltà

 

 

 

 

 

 

 

 

Li minnhom, taħt il-Marġni Globali għall-Impenji

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Limitu massimu

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

1b

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0%

1,1%

Li minnhom, taħt il-Marġni Globali għall-Impenji

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Limitu massimu

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7%

2,4%

Limitu massimu

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Marġni

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

Li minnhom: Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) - Nefqa marbuta mas-suq u pagamenti diretti

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

- 41,2

- 70,9

-0,1%

-0,2%

Sottolimitu

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

3.

Sigurtà u ċittadinanza

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4%

18,3%

Li minnhom taħt l-Istrument ta’ Flessibbiltà

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Limitu massimu

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ewropa Globali

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4%

5,1%

Li minnhom, taħt il-Marġni Globali għall-Impenji

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Limitu massimu

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Amministrazzjoni

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9%

2,9%

Limitu massimu

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Li minnhom għat-tpaċija kontra l-Marġni ta’ Kontinġenza

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Marġni

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Li minnhom: Nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2%

2,2%

Sottolimitu

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Li minnhom għat-tpaċija kontra l-Marġni ta’ Kontinġenza

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

SottoMarġni

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Approprjazzjonijiet għall-intestaturi minn 1 sa 6

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1%

2,5%

Li minnhom taħt l-Istrument ta’ Flessibbiltà

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Li minnhom, taħt il-Marġni Globali għall-Impenji

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Li minnu skont il-Marġni ta' Kontinġenza

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitu massimu

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Li minnhom għat-tpaċija kontra l-Marġni ta’ Kontinġenza

- 318,0

 

- 253,9

 

 

 

 

 

Marġni

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Approprjazzjonijiet bħala % tal-ING (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

Strumenti speċjali oħra(3)

698,5

551,2

577,2

411,5

- 121,3

- 139,7

-17,4%

-25,3%

TOTAL tal-approprjazzjonijiet

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1%

2,4%

Approprjazzjonijiet bħala % tal-ING (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

(1)

Il-Baġit 2018 jinkludi l-baġits emendatorji 1 sa 5 u l-abbozz tal-baġit emendatorju 6.

(2)

It-tieni abbozz tal-baġit tal-2019 huwa bbażat fuq il-previżjoni tal-ING kif inkluż fl-aġġustament tekniku tal-QFP adottat fit-23 ta’ Mejju 2018 (COM(2018) 282).

(3)

"Strumenti Oħra Speċjali" jinkludu r-"Riżerva ta' Għajnuna f'Emerġenza (EAR)", il-"Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)", u l-"Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE)".

F’termini ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn (inklużi strumenti speċjali), in-nefqa totali proposta fit-tieni abbozz tal-baġit (AB) 2019 hija ta’ EUR 165 605,6 miljun, li tikkorrispondi għal 1.00 % tal-ING, jiġifieri EUR 4 909,2 miljun aktar mill-2018 (+ 3.1 %), meta tinkludi l-baġits emendatorji minn 1 sa 5/2018 u l-abbozz ta’ baġit emendatorju 6/2018. B’mod ġenerali, dan iħalli marġni kkombinat ta’ EUR 1 291,1 miljun taħt id-diversi limiti massimi tal-QFP b’kunsiderazzjoni tal-użu tal-marġni globali għall-impenji (EUR 1 464,7 miljun), il-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibbiltà (EUR 985,6 miljun) u l-kumpens għall-użu tal-Marġni ta’ Kontinġenza għal nefqa relatata mal-migrazzjoni mmobilizzat fl-2017 (EUR 253,9 miljun).

Għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament (inklużi strumenti speċjali), in-nefqa totali mitluba hija ta’ EUR 148 198,9 miljun, li tikkorrispondi għal 0.90 % tal-ING. Din hija żieda ta’ EUR 3 431,0 miljun meta mqabbla mal-2018 (+ 2.4 %) meta jiġu inklużi l-baġits emendatorji minn 1 sa 5/2018 u l-abbozz ta’ baġit emendatorju 6/2018. Dan iħalli marġni ta’ EUR 19 831,4 miljun taħt il-limitu massimu tal-QFP, filwaqt li jitqies l-impatt fuq l-approprjazzjonijiet ta’ pagament tal-2019 tal-mobilizzazzjonijiet tal-Istrument ta’ Flessibbiltà fl-2016, l-2017, l-2018 u l-2019 (EUR 909,8 miljun).

L-approprjazzjonijiet ta’ impenn għall-Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi (intestatura 1a) huma stabbiliti fil-livell ta’ EUR 23 145,4 miljun. Din hija żieda ta’ 5.2 % meta mqabbla mal-2018, li prinċipalment tirrigwarda l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF), Orizzont 2020, Erasmus u l-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża (EDIDP), li ma tħalli l-ebda marġni taħt din l-intestatura u li teħtieġ l-użu tal-marġni globali għall-impenji (EUR 63,4 miljun). L-approprjazzjonijiet ta’ pagament żdiedu bi 2,1 %, għal EUR 20 521,5 miljun.

L-approprjazzjonijiet ta’ impenn għall-Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali (intestatura 1b) jiżdiedu b’ 3,0 % għal EUR 57 192,0 miljun, li ma jħallu l-ebda marġni taħt din l-intestatura wara l-użu tal-Marġni Globali għall-Impenji biex jiffinanzja l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ (EUR 350,0 miljun). L-approprjazzjonijiet ta’ pagament żdiedu bi 1,1 %, għal EUR 47 035,4 miljun.

Qed jiġu proposti approprjazzjonijiet ta’ impenn ta’ EUR 59 642,1 miljun għat-Tkabbir Sostenibbli: Riżorsi Naturali (intestatura 2). Dan il-livell ta’ nefqa jirrappreżenta żieda ta’ 0,7 % meta mqabbel mal-2018, li jħalli marġni sinifikanti ta’ EUR 701,9 miljun taħt il-limitu. L-approprjazzjonijiet ta’ pagament jammontaw għal EUR 57 399,9 miljun, b’żieda ta’ 2,4 % meta mqabbla mal-2018. L-integrazzjoni tal-aħħar aġġornament dwar id-dħul assenjat, il-finanzjament għan-nefqa marbuta mas-suq u għall-għajnuniet diretti huwa ta’ EUR 43 191,9 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ impenn, u ta’ EUR 43 116,4 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ pagament.

Is-sigurtà u ċ-Ċittadinanza (intestatura 3) tara żieda ta’ 8.4 % fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn għal EUR 3 786,6 miljun, li ma jħallu l-ebda marġni taħt din l-intestatura wara l-mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità (EUR 985,6 miljun). L-approprjazzjonijiet ta’ pagament żdiedu bi 18,3 %, għal EUR 3 527,4 miljun.

L-Ewropa Globali (Intestatura 4) tara żieda fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn ta’ 12,4 % għal EUR 11 319,3 miljun (inkluż l-impatt tal-estensjoni tal-Faċilità għar-Refuġjati fit-Turkija), li ma tħalli l-ebda Marġni taħt din l-intestatura u teħtieġ l-użu tal-Marġni globali għall-impenji (EUR 1 051,3 miljun). L-approprjazzjonijiet ta’ pagament żdiedu b’5,1 %, għal EUR 9 358,3 miljun.

Approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament għall-Amministrazzjoni (intestatura 5) għall-istituzzjonijiet kollha flimkien inklużi l-pensjonijiet u l-iskejjel Ewropej jiżdiedu b’ 2,9 % kemm għall-impenji (EUR 9 943,0 miljun) kif ukoll għall-pagamenti (EUR 9 944,9 miljun). Il-marġni mhux allokat li jirriżulta huwa ta’ EUR 589,1 miljun wara li jitnaqqas l-użu tal-Marġni ta’ Kontinġenza għan-nefqa relatata mal-migrazzjoni mmobilizzata fl-2017 (EUR 253,9 miljun).

3.Elementi Ewlenin tat-Tieni Proposta Abbozz tal-Baġit

B’mod ġenerali, it-tieni abbozz tal-baġit jibni fuq il-progress li sar matul il-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni. Id-dettalji tal-emendi proposti għall-abbozz oriġinali tal-baġit, kif modifikat bl-ittra Emendatorja 1/2019, huma deskritti fil-qosor hawn taħt.

3.1.Kwistjonijiet orizzontali

3.1.1.Aġenziji deċentralizzati

Għall-aġenziji deċentralizzati, il-kontribuzzjoni tal-UE (f’approprjazzjonijiet ta’ impenn u f’approprjazzjonijiet ta’ pagament) u l-għadd ta’ pożizzjonijiet huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz ta’ baġit oriġinali kif emendat bl-ittra Emendatorja 1/2019, bl-emendi li ġejjin:

·Taħt intestatura 1a:

oL-Aġenzija Ewropea GNSS (GSA, l-Artikolu 02 05 11 tal-baġit) li għaliha huwa propost li jiġu allokati 5 karigi addizzjonali u l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huwa propost li jiżdied b’EUR 357 500.

oL-Awtorità Ewropea tax-Xogħol (European Labour Authority, ELA) (l-Artikolu 04 03 15 tal-baġit) li għaliha huwa propost li jitnaqqas il-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament b’EUR 8 947 000.

oL-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni (ENISA, l-Artikolu 09 02 03 tal-baġit) li għaliha huwa propost li jitnaqqas il-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament b’EUR 400 000.

oIl-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC, l-Artikolu 09 02 04 tal-baġit) li għalih qed jiġi propost li jiġu allokati 2 karigi addizzjonali u li l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huwa propost li jiżdied b’EUR 143 000.

oL-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA, l-Artikolu 12 02 04 tal-baġit) li għaliha qed jiġi propost li l-pjan ta’ stabbiliment jitnaqqas b’2 karigi.

oL-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA, Artikolu 12 02 05 tal-baġit) li għaliha huwa propost li l-pjan ta’ stabbiliment jitnaqqas b’4 karigi u l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huwa propost li jitnaqqas b’EUR 1 100 000.

oL-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA, l-Artikolu 12 02 06 tal-baġit) li għaliha huwa propost li l-pjan ta’ stabbiliment jitnaqqas b’23 kariga u l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huwa propost li jitnaqqas b’EUR 11 000 000.

·Taħt l-Intestatura 3:

oL-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (EUROPOL, Artikolu 18 02 04 tal-baġit) li għaliha huwa propost li jiġu allokati 10 karigi addizzjonali u li l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huwa propost li jiżdied b’EUR 8 357 500.

oL-Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fil-qasam tal-libertà, s-sigurtà u l-ġustizzja (eu-LISA, l-Artikolu 18 02 07 tal-baġit) li għaliha huwa propost li l-livell tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament jiżdied b’EUR 4 000 000.

oL-Uffiċċju Ewropew ta’ Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO, l-Artikolu 18 03 02 tal-baġit) li għalih l-approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell propost mill-Kummissjoni fl-abbozz oriġinali tal-baġit. Il-Kummissjoni Ewropea se tirrevedi r-rekwiżiti ta’ finanzjament tal-EASO għas-sena finanzjarja 2019, ladarba tiġi adottata l-proposta leġiżlattiva tat-12 ta’ Settembru 2018 biex jissaħħu l-kapaċitajiet tal-appoġġ operazzjonali tal-Aġenzija. Jekk ikun meħtieġ, il-Kummissjoni se tipproponi proposti baġitarji korrispondenti.

oIl-Korp Ewropew għat-Tisħiħ tal-Kooperazzjoni Ġudizzjarja (EUROJUST, l-Artikolu 33 03 04 tal-baġit) li għalih huwa propost li jiġu allokati 5 karigi addizzjonali u l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huwa propost li jiżdied b’EUR 357 500.

3.1.2.Aġenziji eżekuttivi

Għall-aġenziji eżekuttivi, huwa propost li l-kontribuzzjoni tal-UE (f’approprjazzjonijiet ta’ impenn u f’approprjazzjonijiet ta’ pagament) u l-għadd ta’ karigi jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat mill-Ittra emendatorja 1/2019.

3.1.3.Proġetti pilota u Azzjonijiet Preparatorji

It-tieni abbozz ta’ baġit jinkludi 75 proġett pilota u azzjonijiet preparatorji għal ammont totali ta’ EUR 114,9 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ impenn, li jirrifletti l-qari tal-Parlament Ewropew tal-abbozz oriġinali tal-baġit.3.2.Approċċ ġenerali għall-approprjazzjonijiet ta’ impenn

3.2.1. Intestatura 1a — Kompetittività għat-Tkabbir u l-Impjiegi

Għall-intestatura 1a, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat bl-Ittra Emendatorja 1/2019, bl-emendi inklużi fit-tabella ta’ hawn taħt:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Tisħiħ fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn

AB 2019 (inkl. IE 1)

It-Tieni Abbozz tal-Baġit tal-2019

Differenza

1.1.12

Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Il-kostruzzjoni, it-tħaddim u l-isfruttar tal-faċilitajiet ITER — Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER — Fużjoni għall-Enerġija (F4E)

354 658 200

351 158 200

-3 500 000

1.1.13

Il-Programm Ewropew tal-Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus)

-17 500 000

02 06 01

It-twettiq ta’ servizzi operazzjonali li jiddependu fuq osservazzjonijiet mill-ispazju u data in situ (Copernicus)

189 755 000

188 255 000

-1 500 000

02 06 02

Il-bini ta’ kapaċità awtonoma tal-osservazzjoni tad-Dinja mill-Unjoni (Copernicus)

686 315 000

670 315 000

-16 000 000

1.1.4

Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (COSME)

5 000 000

02 02 01

Promozzjoni tal-intraprenditorija u titjib tal-kompetittività u l-aċċess għas-swieq għall-intrapriżi tal-Unjoni

128 039 000

130 039 000

2 000 000

02 02 02

Titjib tal-aċċess għal finanzjament għal intrapriżi żgħar u medji (SMEs) fil-forma ta’ ekwità u dejn

221 430 000

224 430 000

3 000 000

1.1.5

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

200 000 000

15 02 01 01

Il-promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-rilevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

2 217 836 200

2 411 836 200

194 000 000

15 02 01 02

Il-promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika Ewropea

169 070 000

175 070 000

6 000 000

1.1.6

L-Impiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

6 300 000

04 01 04 02

Nefqa ta’ sostenn għall-programm Impjiegi u Innovazzjoni Soċjali

2 950 000

3 400 000

450 000

04 03 02 01

Progress — Sostenn tal-iżvilupp, l-implimentazzjoni, il-monitoraġġ u l-evalwazzjoni tal-politika tal-impjiegi u soċjali u l-leġiżlazzjoni dwar il-kundizzjonijiet tax-xogħol

77 373 225

78 873 225

1 500 000

04 03 02 02

EURES — Promozzjoni tal-mobbiltà ġeografika volontarja tal-ħaddiema u t-tisħiħ tal-opportunitajiet ta' impjieg

28 626 491

32 976 491

4 350 000

1.1.DAG

Aġenziji deċentralizzati

-20 146 500

02 05 11

L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea

32 270 863

32 628 363

357 500

09 02 03

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni - ENISA

15 424 465

15 824 465

400 000

09 02 04

Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) — Uffiċċju

5 534 665

5 677 665

143 000

12 02 05

Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u tal-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA)

13 474 234

12 374 234

-1 100 000

12 02 06

Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

38 235 160

27 235 160

-11 000 000

04 03 15

Awtorità Ewropea tax-Xogħol (European Labour Authority, ELA)

11 071 650

2 124 650

-8 947 000

1.1.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

227 000

04 03 01 03

Moviment liberu tal-ħaddiema, koordinazzjoni ta’ skemi tas-sigurtà soċjali u miżuri għall-migranti inkluż migranti minn pajjiżi terzi

7 998 950

9 285 950

1 287 000

29 02 01

Forniment ta’ informazzjoni statistika ta’ kwalità, l-implimentazzjoni ta’ metodi ġodda ta’ produzzjoni ta’ statistika Ewropea u tisħiħ tas-sħubija fi ħdan is-Sistema Statistika Ewropea

73 245 000

72 185 000

-1 060 000

1.1.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

72 258 000

1.1.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi mogħtija lill-Kummissjoni

-1 210 000

01 02 01

Koordinazzjoni u sorveljanza ta', u komunikazzjoni dwar l-unjoni ekonomika u monetarja, inkluż l-euro

12 000 000

11 730 000

-270 000

04 03 01 06

Tagħrif, konsultazzjoni u parteċipazzjoni tar-rappreżentanti tal-impriżi

7 903 000

7 103 000

-800 000

04 03 01 08

Ir-relazzjonijiet industrijali u d-djalogu soċjali

16 000 000

15 000 000

-1 000 000

06 02 05

Attivitajiet ta’ sostenn għall-politika Ewropea tat-trasport u d-drittijiet tal-passiġġieri inklużi attivitajiet ta’ komunikazzjoni

11 500 000

12 860 000

1 360 000

09 02 01

Definizzjoni u implimentazzjoni tal-politka tal-Unjoni fil-qasam tal-komunikazzjoni elettronika

3 765 000

3 265 000

-500 000

Total

241 428 500

B’konsegwenza ta’ dan, huwa propost li l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn jiġi stabbilit għal EUR 23 145,4 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1a u l-użu tal-marġni globali għall-impenji għal ammont ta’ EUR 63,4 miljun.

Minbarra d-diżimpenji li saru fl-2017 (EUR 412,8 miljun) bħala riżultat ta’ nuqqas ta’ implimentazzjoni totali jew parzjali tal-proġetti ta’ riċerka, u skont l-Artikolu 15.3 tar-Regolament Finanzjarju 14 li japplika esklussivament għar-riċerka, il-Kummissjoni tipproponi li tagħmel disponibbli EUR 100 miljun f’approprjazzjonijiet ta’ impenn għat-tisħiħ tal-inizjattiva pilota dwar il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni fi ħdan l-istrument tal-SMEs 15  fuq il-linja baġitarja 08 02 08:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Approprjazzjonijiet li għandhom jerġgħu jsiru disponibbli

1.1.31

Orizzont 2020

100 000 000

08 02 08

Strument għall-SMEs

100 000 000

Total

100 000 000

Il-kumment baġitarju huwa propost li jiġi aġġustat kif xieraq.

3.2.2.Intestatura 1b — Koeżjoni Ekonomika, Soċjali u Territorjali

Għall-intestatura 1b, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat bl-Ittra Emendatorja 1/2019, bl-emendi inklużi fit-tabella ta’ hawn taħt:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Tisħiħ fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn

AB 2019 (inkl. IE 1)

It-tieni abbozz tal-baġit tal-2019

Differenza

1.2.31

Assistenza teknika

-1 744 903

04 02 63 01

Il-Fond Soċjali Ewropew — Assistenza teknika operazzjonali

25 078 000

23 333 097

-1 744 903

1.2.5

L-Inizjattiva favur l-Impjiegi għaż-Żgħażagħ (allokazzjoni addizzjonali speċifika)

116 666 667

04 02 64

L-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ

233 333 333

350 000 000

116 666 667

1.2.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

3 675 000

Total

118 596 764

B’konsegwenza ta’ dan, huwa propost li l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn jiġi stabbilit għal EUR 57 192,0 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 1b u l-użu tal-marġni globali għall-impenji għal ammont ta’ EUR 350,0 miljun.

3.2.3.Intestatura 2 — Tkabbir Sostenibbli: Riżorsi Naturali

Għall-intestatura 2, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat bl-Ittra Emendatorja 1/2019, bl-emendi inklużi fit-tabella ta’ hawn taħt:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Tisħiħ fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn

AB 2019 (inkl. IE 1)

It-tieni abbozz tal-baġit tal-2019

Differenza

2.0.10

Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) - Nefqa marbuta mas-suq u pagamenti diretti

-237 500 000

05 02 06 99

Miżuri oħra għaż-żejt iż-żebbuġa

100 000

600 000

500 000

05 02 15 99

Miżuri oħra għall-majjal, pollam, bajd, apikultura, prodotti oħra mill-annimali

13 000 000

28 000 000

15 000 000

05 03 01 10

Skema ta’ pagament bażiku (SPB)

16 464 000 000

16 211 000 000

-253 000 000

2.0.4

L-ambjent u l-azzjoni klimatika (LIFE)

4 000 000

07 02 01

Kontribuzzjoni għall-ekonomija ekoloġika u aktar effiċjenti fir-riżorsi u għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-politika u l-leġiżlazzjoni ambjentali tal-Unjoni

148 835 000

150 335 000

1 500 000

07 02 02

Twaqqif tat-telf u r-restawr tal-bijodiversità

211 620 000

213 620 000

2 000 000

07 02 03

Sostenn għal governanza ambjentali u informazzjoni aħjar fil-livelli kollha

47 500 000

48 000 000

500 000

2.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

13 500 000

Total

-220 000 000

It-tnaqqis ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn huwa attribwit bis-sħiħ għal dħul assenjat ogħla li jirriżulta mill-eċċess tal-FAEG tal-31 ta’ Ottubru 2018 li se jkopri l-ħtiġijiet kollha tas-settur kif aġġornat fl-ittra emendatorja 1/2019.

B’konsegwenza ta’ dan, huwa propost li l-livell ta’ impenn jiġi stabbilit għal EUR 59 642,1 miljun, li jħalli marġni ta’ EUR 701,9 miljun taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 2.

3.2.4.Intestatura 3 — Sigurtà u Ċittadinanza

Għall-intestatura 3, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat bl-Ittra Emendatorja 1/2019, bl-emendi inklużi fit-tabella ta’ hawn taħt:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Tisħiħ fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn

AB 2019 (inkl. IE 1)

It-tieni abbozz tal-baġit tal-2019

Differenza

3.0.11

Ewropa Kreattiva

3 000 000

09 05 01

Sottoprogramm MEDIA — Jopera fuq livell transnazzjonali u internazzjonali u jippromwovi ċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

117 260 000

120 260 000

3 000 000

3.0.2

Fond għas-Sigurtà Interna.

5 000 000

18 02 01 01

Sostenn ta’ ġestjoni tal-fruntieri u politika komuni tal-viżi biex jiġi ffaċilitat l-ivvjaġġar leġittimu

330 317 547

335 317 547

5 000 000

3.0.8

Ikel u għalf

-8 000 000

17 04 01

Żgurar ta’ stat aħjar tas-saħħa tal-annimali u livell ogħla ta’ protezzjoni tal-annimali fl-Unjoni

163 500 000

155 500 000

-8 000 000

3.0.DAG

Aġenziji deċentralizzati

-42 285 000

18 02 04

L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol)

128 789 065

137 146 565

8 357 500

18 02 07

Aġenzija Ewropea għat-tmexxija operattiva tas-sistemi tal-IT fuq skala kbira fl-ispazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja (“eu-LISA”)

291 350 509

295 350 509

4 000 000

18 03 02

Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Ażil (EASO)

149 032 843

94 032 843

-55 000 000

33 03 04

L-Unità għall-Kooperazzjoni Ġudizzjarja tal-Unjoni Ewropea (Eurojust)

37 316 059

37 673 559

357 500

3.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

15 075 000

3.0.SPEC

Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi mogħtija lill-Kummissjoni

3 000 000

09 05 05

Azzjonijiet ta’ Multimedia

20 346 000

23 546 000

3 200 000

16 03 01 03

Uffiċċju tal-informazzjoni

15 800 000

15 600 000

-200 000

Total

-24 210 000

B’konsegwenza ta’ dan, huwa propost li l-livell ta’ impenji jiġi stabbilit għal EUR 3 786,6 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 3 u l-mobilizzazzjoni tal-Istrument ta’ Flessibbiltà għal ammont ta’ EUR 985,6 miljun.

3.2.5.Intestatura 4 — Ewropa Globali

Għall-intestatura 4, l-approprjazzjonijiet ta’ impenn huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat bl-Ittra Emendatorja 1/2019, bl-emendi inklużi fit-tabella ta’ hawn taħt:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Tisħiħ fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn

AB 2019 (inkl. IE 1)

It-tieni abbozz tal-baġit tal-2019

Differenza

4.0.1

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II)

-138 700 000

05 05 04 02

It-Turkija - L-appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u l-allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

56 800 000

40 000 000

-16 800 000

22 02 01 01

Il-Balkani tal-Punent - Sostenn għar-riformoi politiki u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

189 267 000

193 267 000

4 000 000

22 02 01 02

Il-Balkani tal-Punent - L-appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u l-allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

306 439 000

310 439 000

4 000 000

22 02 03 01

Sostenn għar-riformi politiki u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

244 100 000

160 000 000

-84 100 000

22 02 03 02

It-Turkija - L-appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u l-allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

944 500 000

898 700 000

-45 800 000

4.0.10

L-Assistenza Makrofinanzjarja (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Assistenza makrofinanzjarja

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

4.0.11

Il-Fond ta’ Garanzija għal azzjonijiet esterni (GF)

-48 222 935

01 03 06

Proviżjonament tal-Fond ta' Garanzija għall-azzjonijiet esterni

48 222 935

0

-48 222 935

4.0.2

l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (European Neighbourhood Instrument, ENI)

97 119 000

22 04 01 01

Pajjiżi Mediterranji — Id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u l-mobilità

125 838 308

133 923 308

8 085 000

22 04 01 02

Pajjiżi Mediterranji — Tnaqqis tal-faqar u żvilupp sostenibbli

629 108 985

668 160 985

39 052 000

22 04 01 03

Pajjiżi Mediterranji — Ħolqien ta’ fiduċja, sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta’ konflitti

415 324 409

423 718 409

8 394 000

22 04 01 04

Sostenn għall-proċess ta’ paċi u assistenza finanzjarja lill-Palestina u l-Aġenzija ta’ Fondi u tax-Xogħol tan-Nazzjonijiet Uniti għar-rifuġjati tal-Palestina (UNRWA)

308 811 939

329 811 939

21 000 000

22 04 02 01

Is-Sħubija tal-Lvant — Id-drittijiet tal-bniedem, il-governanza tajba u l-mobilità

241 931 953

250 016 953

8 085 000

22 04 02 02

Sħubija tal-Lvant — Tnaqqis tal-faqar u żvilupp sostenibbli

371 016 900

380 730 900

9 714 000

22 04 02 03

Sħubija tal-Lvant — Ħolqien ta’ fiduċja, sigurtà u l-prevenzjoni u s-soluzzjoni ta’ konflitti

12 231 062

12 770 062

539 000

22 04 20

Erasmus+ — Kontribuzzjoni mill-Istrument Ewropew tal-Viċinat (ENI)

84 544 000

86 794 000

2 250 000

4.0.3

Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (SKŻ)

31 556 000

21 02 02

Il-Kooperazzjoni mal-Asja

810 388 665

794 388 665

-16 000 000

21 02 04

Il-Kooperazzjoni mal-Lvant Nofsani

194 531 328

178 531 328

-16 000 000

21 02 07 01

Ambjent u tibdil fil-klima

215 593 156

224 576 156

8 983 000

21 02 07 02

Enerġija sostenibbli

95 819 181

99 412 181

3 593 000

21 02 07 03

L-iżvilupp tal-bniedem

205 589 346

238 149 346

32 560 000

21 02 07 05

Il-migrazzjoni u l-ażil

54 951 845

56 748 845

1 797 000

21 02 08 01

Is-soċjetà ċivili fl-iżvilupp

219 626 756

230 999 756

11 373 000

21 02 20

Erasmus+ — Kontribuzzjoni mill-istrument għall-kooperazzjoni fl-iżvilupp (SKŻ)

98 638 290

103 888 290

5 250 000

4.0.OTH

Azzjonijiet u programmi oħra

2 000 000

13 07 01

Għajnuna finanzjarja biex jiġi stimulat l-iżvilupp ekonomiku tal-Komunità Torka f’Ċipru

33 122 000

35 122 000

2 000 000

4.0.PPPA

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

6 325 000

Total

-64 922 935

B’konsegwenza ta’ dan, huwa propost li l-livell ta’ impenji jiġi stabbilit għal EUR 11 319,3 miljun, mingħajr marġni taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 4 u l-użu tal-marġni globali għall-impenji għal ammont ta’ EUR 1 051,3 miljun.

3.2.6.Intestatura 5 — Amministrazzjoni

Għall-intestatura 5, l-għadd ta’ karigi fil-pjanijiet ta’ stabbiliment tal-Istituzzjonijiet u l-approprjazzjonijiet huma proposti li jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat mill-Ittra emendatorja 1/2019 bl-eċċezzjonijiet li ġejjin:

·It-Taqsima tal-Parlament, li għaliha l-qari tal-abbozz ta’ baġit oriġinali huwa approvat filwaqt li jitqiesu l-aġġustamenti inklużi fl-ittra emendatorja 1/2019 dwar l-Awtorità għall-Partiti Politiċi Ewropej u l-Fondazzjonijiet Politiċi Ewropej;

·It-Taqsima tal-Kunsill, li għaliha għandu jiġi approvat il-qari tiegħu tal-abbozz tal-baġit oriġinali;

·It-Taqsima tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, li għaliha huwa approvat il-qari tal-Kunsill tal-abbozz tal-baġit oriġinali.

Barra minn hekk, qed jiġu proposti l-emendi li ġejjin dwar l-għadd ta’ karigi fil-pjanijiet ta’ stabbiliment u l-approprjazzjonijiet inklużi fl-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat mill-Ittra emendatorja 1/2019, għall-Istituzzjonijiet li ġejjin:

·It-Taqsima tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, li għaliha huma proposti 5-il kariga addizzjonali li jiġu allokati 16 u l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huma proposti li jiżdiedu b’EUR 415 016 (EUR 246 875 fuq il-linja baġitarja 1 2 0 0 Remunerazzjonijiet u  indennizzi u EUR 168 141 fuq il-linja baġitarja 2 1 0 0 Xiri, servizzjar u manutenzjoni tat-tagħmir u s-softwer);

·It-Taqsima tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, li l-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn u ta’ pagament huwa propost li jitnaqqas b’EUR 3 050 000, li huwa r-riżultat kombinat ta’ żieda proposta ta’ EUR 1 200 000 fuq il-linja baġitarja 2 2 1 4 Kapaċità ta’ Komunikazzjoni Strateġika u tnaqqis propost ta’ - EUR 4 250 000 fuq il-linji baġitarji li ġejjin: 1 1 0  0 Salarji bażiċi (-EUR 3 280 000), 1 1  0 1 Drittijiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal relatati mal-kariga (-EUR 10 000), 1 1 0 2 Drittijiet skont ir-Regolamenti tal-Persunal relatati maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal (-EUR 840 000) u 1 1 0 3 Kopertura tas-sigurtà soċjali (-EUR 120 000).

Huwa propost li l-impatt fil-baġit tal-2019 tal-aġġornament awtomatiku tas-salarji jiġi applikat mill-1 ta’ Lulju 2018 (1.7 % minflok 2.0 %) fit-taqsimiet kollha tal-abbozz tal-baġit kif ġej:

f’EUR

Il-Parlament Ewropew

-2 851 238

Kunsill Ewropew u Kunsill

-965 489

Il-Kummissjoni Ewropea (inklużi l-pensjonijiet)

-13 781 615

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

-891 000

Qorti Ewropea tal-Awdituri

-359 000

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

-220 825

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

-160 594

L-Ombudsman Ewropew

-26 880

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Daa:

-14 568

Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna

-911 839

Total

-20 183 048Fl-aħħar nett, ġie identifikat u propost tnaqqis addizzjonali ta’ EUR 0,8 miljun fl-Istituzzjonijiet kollha, bl-eċċezzjoni tal-Parlament Ewropew, għall-infiq relatat mal-bini, kif ġej:

f’EUR

Kunsill Ewropew u Kunsill

-20 052

Il-Kummissjoni Ewropea

-557 239

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

-77 689

Qorti Ewropea tal-Awdituri

-482

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

-27 215

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

-20 008

L-Ombudsman Ewropew

-2 287

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Daa:

-4 026

Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna

-41 002

Total

-750 000

B’konsegwenza ta’ dan, u wara li jitqiesu l-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji (EUR 4,1 miljun) proposti taħt it-taqsima 3.1.3 hawn fuq, il-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn huwa propost li jiġi stabbilit għal EUR 9 943,0 miljun, li jħalli marġni ta’ EUR 589,1 miljun taħt il-limitu massimu tan-nefqa tal-intestatura 5, wara l-użu ta’ EUR 253,9 miljun tal-marġni biex tiġi kkumpensata l-mobilizzazzjoni tal-Marġni ta’ Kontinġenza fl-2017.

3.2.7.Strumenti speċjali: FEG, Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza u FSUE

Qed jiġi propost li l-approprjazzjonijiet ta’ impenn għall-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG), għar-Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza (EAR) u għall-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE) jiġu stabbiliti fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat mill-Ittra emendatorja 1/2019.

3.3.Approċċ ġenerali għall-approprjazzjonijiet ta’ pagament

Il-livell ġenerali tal-approprjazzjonijiet ta’ pagament huwa propost li jiġi stabbilit fil-livell tal-abbozz tal-baġit oriġinali, kif emendat bl-Ittra emendatorja 1/2019, bl-emendi li ġejjin:

1.L-ewwel nett, jitqies il-livell propost ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn għal nefqa mhux differenzjata, li għaliha l-livell propost ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament huwa ugwali għal-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ impenn. Dan jinkludi t-tnaqqis addizzjonali tan-nefqa agrikola b’EUR 253,0 miljun. Dan l-approċċ huwa applikat, b’analoġija, għall-kontribuzzjoni tal-UE lill-aġenziji deċentralizzati u lill-Fond ta’ Garanzija għal azzjonijiet esterni. L-effett ikkombinat huwa tnaqqis propost ta’ EUR 375,0 miljun;

2.L-approprjazzjonijiet ta’ pagament għall-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji ġodda kollha inklużi fit-tieni abbozz tal-baġit huma proposti li jiġu stabbiliti għal 50 % tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn korrispondenti, jew fil-livell propost mill-Parlament fil-qari tiegħu tal-abbozz tal-baġit oriġinali, jekk dan ikun aktar baxx. Fil-każ ta’ estensjoni ta’ proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji eżistenti, il-livell ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament huwa propost li jkun dak definit fl-abbozz oriġinali tal-baġit flimkien ma’ 50 % tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn proposti ġodda korrispondenti, jew fil-livell propost mill-Parlament fil-qari tiegħu tal-abbozz tal-baġit oriġinali, jekk dan ikun aktar baxx. L-effett ikkombinat huwa żieda proposta ta’ EUR 57,5 miljun;3.L-emendi fil-linji baġitarji li ġejjin huma proposti bħala riżultat tal-evoluzzjoni tal-approprjazzjonijiet ta’ impenn għal nefqa differenzjata:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

Tisħiħ fl-approprjazzjonijiet ta’ impenn

AB 2019 (inkl. IE 1)

It-Tieni Abbozz tal-Baġit tal-2019

Differenza

1.1.12

Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali (ITER)

-3 500 000

32 05 01 02

Il-kostruzzjoni, it-tħaddim u l-isfruttar tal-faċilitajiet ITER — Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER — Fużjoni għall-Enerġija (F4E)

366 696 185

363 196 185

-3 500 000

1.1.13

Il-Programm Ewropew tal-Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus)

-12 500 000

02 06 01

It-twettiq ta’ servizzi operazzjonali li jiddependu fuq osservazzjonijiet mill-ispazju u data in situ (Copernicus)

140 000 000

139 000 000

-1 000 000

02 06 02

Il-bini ta’ kapaċità awtonoma tal-osservazzjoni tad-Dinja mill-Unjoni (Copernicus)

472 000 000

460 500 000

-11 500 000

1.1.31

Orizzont 2020

30 000 000

08 02 08

Strument għall-SMEs

482 502 033

512 502 033

30 000 000

1.1.5

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

170 000 000

15 02 01 01

Il-promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew tal-edukazzjoni u t-taħriġ u r-rilevanza tiegħu għas-suq tax-xogħol

2 096 100 000

2 261 000 000

164 900 000

15 02 01 02

Il-promozzjoni tal-eċċellenza u l-kooperazzjoni fil-qasam Ewropew taż-żgħażagħ u l-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ fil-ħajja demokratika Ewropea

170 850 000

175 950 000

5 100 000

3.0.8

Ikel u għalf

-6 500 000

17 04 01

Żgurar ta’ stat aħjar tas-saħħa tal-annimali u livell ogħla ta’ protezzjoni tal-annimali fl-Unjoni

134 040 000

127 540 000

-6 500 000

4.0.1

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II)

-90 000 000

05 05 04 02

It-Turkija - L-appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u l-allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

50 000 000

35 000 000

-15 000 000

22 02 03 01

Sostenn għar-riformoi politiki u allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

150 719 568

105 719 568

-45 000 000

22 02 03 02

It-Turkija - L-appoġġ għall-iżvilupp ekonomiku, soċjali u territorjali u l-allinjament progressiv relatat mal-acquis tal-Unjoni

708 080 653

678 080 653

-30 000 000

4.0.10

L-Assistenza Makrofinanzjarja (MFA)

-15 000 000

01 03 02

Assistenza makrofinanzjarja

42 000 000

27 000 000

-15 000 000

Total

72 500 000

4.Huwa propost tnaqqis addizzjonali fl-approprjazzjonijiet ta’ pagament fuq il-linja baġitarja 01 04 05 fejn huwa propost li l-proviżjonament tal-Fond ta’ Garanzija tal-FEIS jitnaqqas bl-ammont antiċipat fit-trasferiment mill-awtorità baġitarja (DEC) Nru 22/2018 kif ġej:

F’EUR

Linja baġitarja/Programm

Isem

AB 2019 (inkl. IE 1)

Baġit 2019

Differenza

1.1.10

Il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku (FEIS)

-150 000 000

01 04 05

Proviżjonament tal-Fond ta’ Garanzija tal-EFSI

1 150 000 000

1 000 000 000

-150 000 000

Total

-150 000 000

3.4.Riżervi

Qed jiġi propost li r-riżervi jiġu stabbiliti skont il-qari tal-Kunsill tal-abbozz tal-baġit oriġinali, filwaqt li jitqiesu l-bidliet proposti fl-ittra emendatorja 1/2019, bl-emendi li ġejjin:

·Il-modalitajiet għat-tneħħija tar-riżerva fil-linja baġitarja 18 03 01 01 huma proposti kif ġej:

“Ammont ta’ EUR 460 miljun previst fid-dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva tal-proposta tal-Kummissjoni biex jiġi riformulat ir-Regolament Dublin III (COM (2016) 270 final tal-4 ta’ Mejju 2016) jitqiegħed fir-riżerva sakemm tiġi adottata dik il-proposta leġiżlattiva. Din ir-riżerva tista’ tiġi rilaxxata permezz ta’ trasferiment skont l-Artikolu 30.2 (a) tar-Regolament Finanzjarju wara l-adozzjoni tal-att bażiku.

Jekk l-att ma jkunx ġie adottat sal-1 ta’ Frar 2019, il-Kummissjoni tista’ tippreżenta proposta waħda jew aktar għal trasferimenti skont l-Artikolu 31 tar-Regolament Finanzjarju biex isir użu alternattiv ta’ dak l-ammont għall-benefiċċju tal-linja baġitarja 18 03 01 01.”

Qed jiġi propost li r-rimarka tal-partita tal-baġit 18 03 01 01 tiġi modifikata kif xieraq.

·Minħabba l-adozzjoni, fit-28 ta’ Settembru 2018, tal-bażi legali tal-Impriża Konġunta Ewropea għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja 17 , qed jiġi propost li r-riżervi dwar il-linji baġitarji 09 03 05 31, 09 04 07 33 u 09 04 07 34 jitneħħew.

3.5.Bidliet fin-nomenklatura u rimarki dwar il-baġit

3.5.1.Rimarki tal-baġit

Minbarra l-emenda proposta għat-test tar-rimarka tal-baġit tal-Artikolu 08 02 08 fit-taqsima 3.2.1 hawn fuq, huwa propost ukoll li jiġu inklużi emendi introdotti mill-Parlament Ewropew għat-test tar-rimarki tal-baġit fil-qari tiegħu tal-abbozz tal-baġit oriġinali fit-tieni abbozz tal-baġit, bl-eċċezzjoni ta’ dawk fuq il-linji tal-baġit elenkati fit-tabella hawn taħt. Dan hu bbażat fuq il-fehim li l-emendi introdotti mill-Parlament Ewropew ma jistgħux jimmodifikaw jew jestendu l-kamp ta’ applikazzjoni ta’ bażi legali eżistenti, jew jaffettwaw l-awtonomija amministrattiva tal-istituzzjonijiet, u li l-azzjoni tista’ tiġi koperta minn riżorsi disponibbli.

Linja Baġitarja

Isem

02 02 77 40

Proġett pilota — Aċċess għall-internet broadband bis-satellita biex jinġieb kontenut edukattiv multimedjali lil skejjel mhux konnessi

04 06 01

Promozzjoni tal-koeżjoni soċjali u t-taffija tal-agħar forom ta’ faqar fl-Unjoni

15 04 02

Sottoprogramm Kulturali - Sostenn ta' azzjonijiet transfruntiera u l-promozzjoni taċ-ċirkolazzjoni u l-mobbiltà transnazzjonali

18 02 01 02

Prevenzjoni u ġlieda kontra l-kriminalità transfruntiera organizzata u mmaniġġar aħjar tar-riskji u l-kriżijiet b’rabta mas-sigurtà

18 03 01 01

Tisħiħ u żvilupp tas-Sistema Ewropea Komuni tal-Asil u titjib tas-solidarjetà u l-kondiviżjoni tar-responsabilità bejn l-Istati Membri

18 03 01 02

Sostenn għal migrazzjoni legali lejn l-Unjoni u l-promozzjoni tal-integrazzjoni effikaċi tan-nazzjonali ta’ pajjiżi terzi u t-tisħiħ ta’ strateġiji ġusti u effikaċi tar-ritorn

18 04 01 01

Ewropa għaċ-Ċittadini — Tisħiħ tal-kommemorazzjoni u t-titjib tal-kapaċità għall-parteċipazzjoni ċivika fil-livell tal-Unjoni

19 02 01

Rispons għal kriżi u kriżijiet emerġenti

21 02 01

Il-Kooperazzjoni mal-Amerka Latina

21 02 07 03

L-iżvilupp tal-bniedem

21 02 08 01

Is-soċjetà ċivili fl-iżvilupp

33 02 01

Żgurar tal-protezzjoni tad-drittijiet u l-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini

3.5.2.Nomenklatura

In-nomenklatura tal-baġit tal-abbozz oriġinali tal-baġit, kif emendata bl-Ittra Emendatorja Nru 1/2019, hija proposta fit-tieni abbozz tal-baġit bl-inklużjoni tal-proġetti pilota u l-azzjonijiet preparatorji l-ġodda bil-bidliet li ġejjin:

Linja Baġitarja

Isem

02 04 77 07

Azzjoni preparatorja — Inħejju l-programm il-ġdid tal-UE għal GOVSATCOM

05 08 77 18

Proġett pilota — It-twaqqif ta’ programm operattiv li jistruttura s-setturi agroalimentari biex jitħarsu l-azjendi agrikoli tal-familja u s-sostenibbiltà tal-agrikoltura lokali

4.Rimarki tal-Għeluq

Billi tipproponi tat-tieni abbozz ta’ baġit tal-2019, li jibni fuq il-progress li sar fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, il-Kummissjoni qed tfittex li toħloq il-kundizzjonijiet għal adozzjoni rapida tal-baġit tal-2019, fi ħdan il-qafas ta’ żmien strett qabel tmiem is-sena 2018.

L-adozzjoni u dħul fis-seħħ f'waqthom tal-baġit tal-2019 jiżguraw l-implimentazzjoni xierqa tal-politiki u tal-programmi tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni se tagħmel l-aħjar tagħha sabiex tikseb din il-mira.

5.It-tieni abbozz tal-baġit tal-2019 skont l-intestaturi tal-qafas finanzjarju u l-programmi ewlenin

(Approprjazzjonijet ta' impenn (AI) u ta' pagament (AP) f'miljuni ta' EUR, ċifri mqarrba fi prezzijiet kurrenti)

Intestatura

Baġit

It-tieni Abbozz ta’ Baġit

Differenza

Differenza

2018 (1)

2019

2019 / 2018

2019 / 2018

(1)

(2)

(2 – 1)

(2 / 1)

AI

AP

AI

AP

AI

AP

AI

AP

1. Tkabbir intelliġenti u inklużiv

77 531,8

66 622,6

80 337,4

67 556,9

2 805,7

934,4

3,6%

1,4%

Li minnhom taħt il-marġni globali għall-impenji

1 111,8

 

413,4

 

 

 

 

 

Limitu massimu

76 420,0

 

79 924,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

1a

Il-kompetittività għat-tkabbir u l-impjiegi

21 999,6

20 095,3

23 145,4

20 521,5

1 145,9

426,3

5,2%

2,1%

Li minnhom taħt il-marġni globali għall-impenji

760,6

 

63,4

 

 

 

 

 

Limitu massimu

21 239,0

 

23 082,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

Proġetti ta’ infrastruttura kbar

1 814,4

1 826,2

1 959,4

2 142,0

145,0

315,8

8,0%

17,3%

 

Sistemi Ewropej ta’ Navigazzjoni bis-Satellita (EGNOS u Galileo)

807,9

718,0

690,7

923,0

-117,1

205,0

-14,5%

28,6%

 

Reattur Termonukleari Sperimentali Internazzjonali (ITER)

376,4

500,6

407,2

616,6

30,9

116,0

8,2%

23,2%

 

Il-Programm Ewropew tal-Osservazzjoni tad-Dinja (Copernicus)

630,2

607,6

861,5

602,4

231,3

-5,2

36,7%

-0,9%

Is-Sikurezza Nukleari u d-Dekummissjonar

141,1

152,4

143,9

158,1

2,8

5,8

2,0%

3,8%

Il-Fond Ewropew għall-Investiment Strateġiku (FEIS)

2 038,3

1 828,0

186,9

1 022,3

-1 851,4

-805,7

-90,8%

-44,1%

Qafas Strateġiku Komuni (QSK) Riċerka u Innovazzjoni

11 568,1

11 216,9

12 535,1

11 341,8

967,0

124,9

8,4%

1,1 %

 

Orizzont 2020

11 212,4

10 901,5

12 161,5

10 971,8

949,1

70,3

8,5%

0,6%

 

Il-Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Euratom

355,7

315,5

373,6

370,0

17,9

54,5

5,0%

17,3%

Kompetittività tal-intrapriżi u l-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju (COSME)

354,1

253,5

367,2

251,8

13,1

-1,6

3,7%

-0,6%

Edukazzjoni, Taħriġ u Sport (Erasmus+)

2 314,5

2 145,6

2 726,4

2 563,1

411,9

417,5

17,8%

19,5%

L-Impiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI)

131,7

118,5

136,1

118,4

4,3

-0,1

3,3%

-0,1%

Dwana, Fiscalis u Ġlieda kontra l-Frodi

135,0

124,8

135,2

134,2

0,2

9,4

0,1%

7,6%

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF)

2 748,4

1 523,0

3 764,0

1 701,2

1 015,6

178,3

37,0%

11,7%

 

Enerġija

680,5

217,7

948,7

326,8

268,2

109,1

39,4%

50,1%

 

Trasport

1 897,6

1 163,3

2 640,2

1 222,8

742,5

59,5

39,1%

5,1%

 

Tekonoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT)

170,3

142,0

175,1

151,6

4,8

9,6

2,8%

6,8%

Proġetti tal-enerġija biex jgħinu l-irkupru ekonomiku

 

210,0

 

61,0

 

-149,0

-71,0%

Il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà (ESC)

42,8

33,2

143,3

119,6

100,5

86,3

235,0%

259,8%

Il-Programm Ewropew għall-Iżvilupp Industrijali fil-Qasam tad-Difiża (EDIDP)

 

 

245,0

147,0

245,0

147,0

Azzjonijiet u programmi oħra

176,4

152,6

194,4

164,7

17,9

12,2

10,2%

8,0%

Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi mogħtija lill-Kummissjoni

128,9

116,9

128,4

115,0

-0,5

-2,0

-0,4%

-1,7%

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

91,7

77,6

97,3

99,6

5,6

22,0

6,1%

28,3%

Aġenziji deċentralizzati

314,1

316,2

382,9

381,7

68,8

65,5

21,9%

20,7%

1b

Koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali

55 532,2

46 527,3

57 192,0

47 035,4

1 659,8

508,1

3,0%

1,1%

Li minnhom taħt il-marġni globali għall-impenji

351,2

 

350,0

 

 

 

 

 

Limitu massimu

55 181,0

 

56 842,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

Investiment għat-tkabbir u l-impjiegi

50 798,0

43 447,4

52 357,5

43 736,6

1 559,5

289,2

3,1%

0,7%

 

Konverġenza reġjonali (Reġjuni l-inqas żviluppati)

27 012,3

23 387,6

27 875,2

24 042,3

863,0

654,7

3,2%

2,8%

 

Reġjuni fi tranżizzjoni

5 738,6

4 040,5

5 848,7

4 370,1

110,1

329,6

1,9%

8,2%

 

Kompetittività (Reġjuni aktar żviluppati)

8 426,8

7 394,1

8 648,9

7 441,5

222,1

47,4

2,6%

0,6%

 

Reġjuni ultraperiferiċi u skarsament popolati

226,5

169,0

231,0

176,4

4,5

7,4

2,0%

4,4%

 

Il-fond ta’ koeżjoni

9 393,8

8 456,3

9 753,6

7 706,3

359,8

-750,0

3,8%

-8,9%

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (CEF) – Kontribuzzjoni tal-FK

1 655,1

625,8

1 700,4

851,6

45,3

225,8

2,7%

36,1%

Kooperazzjoni territorjali Ewropea

1 934,3

1 234,7

1 973,0

1 190,6

38,7

-44,1

2,0%

-3,6%

L-Inizjattiva favur l-Impjiegi għaż-Żgħażagħ (allokazzjoni addizzjonali speċifika)

350,0

600,0

350,0

631,5

 

31,5

 

5,3%

Għajnuna teknika u azzjonijiet ta’ innovazzjoni

230,3

199,6

239,7

212,7

9,4

13,1

4,1%

6,6%

Għajnuna Ewropea għall-Persuni l-Aktar fil-Bżonn (FEAD)

556,9

401,4

567,8

401,2

10,9

-0,2

2,0%

0,0%

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

7,7

18,5

3,7

11,2

-4,0

-7,3

-52,3%

-39,5%

2. Tkabbir sostenibbli: riżorsi naturali

59 238,6

56 041,0

59 642,1

57 399,9

403,5

1 358,9

0,7%

2,4%

Limitu massimu

60 267,0

 

60 344,0

 

 

 

 

 

Marġni

1 028,4

 

701,9

 

 

 

 

 

 

Li minnhom: Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) - Nefqa marbuta mas-suq u pagamenti diretti

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1%

-0,2%

Sottolimitu

44 163,0

 

43 881,0

 

 

 

 

 

Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) - Nefqa marbuta mas-suq u pagamenti diretti

43 233,1

43 187,3

43 191,9

43 116,4

-41,2

-70,9

-0,1%

-0,2%

Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR);

14 380,3

11 852,2

14 727,3

13 148,2

346,9

1 296,0

2,4%

10,9%

Il-Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u s-Sajd (FEMS).

1 027,9

602,8

1 090,0

712,8

62,1

109,9

6,0%

18,2%

L-ambjent u l-azzjoni klimatika (LIFE)

522,8

316,1

558,1

341,6

35,3

25,5

6,7%

8,1%

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

15,6

17,7

13,5

19,6

-2,1

1,9

-13,5%

10,7%

Aġenziji deċentralizzati

58,8

58,8

61,3

61,3

2,5

2,5

4,3%

4,3%

3. Sigurtà u ċittadinanza

3 493,2

2 980,7

3 786,6

3 527,4

293,4

546,7

8,4%

18,3%

Li minnhom taħt l-Istrument ta’ Flessibbiltà

837,2

 

985,6

 

 

 

 

 

Limitu massimu

2 656,0

 

2 801,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

Il-Fond għall-Ażil, il-Migrazzjoni u l-Integrazzjoni:

719,2

594,4

1 120,8

952,6

401,7

358,2

55,9%

60,3%

Fond għas-Sigurtà Interna

720,0

481,2

533,5

663,7

-186,5

182,5

-25,9%

37,9%

sistemi tal-IT

26,3

13,2

0,1

 

-26,2

-13,2

-99,6%

-100,0%

Ġustizzja

47,1

35,9

44,6

38,1

-2,5

2,3

-5,4%

6,3%

Drittijiet, Ugwaljanza u Ċittadinanza

63,4

46,6

65,7

58,0

2,3

11,4

3,7%

24,4%

Il-Mekkaniżmu tal-Unjoni għall-Protezzjoni Ċivili

33,2

34,3

149,6

81,7

116,3

47,4

349,8%

138,3%

Ewropa għaċ-Ċittadini

27,6

28,6

28,7

29,2

1,1

0,6

4,1%

2,1%

Ikel u għalf

280,2

248,4

289,7

239,3

9,5

-9,1

3,4%

-3,7%

Is-saħħa

66,4

55,9

68,3

61,3

1,9

5,3

2,9%

9,6%

Konsumatur

28,0

23,1

29,3

23,6

1,3

0,5

4,6%

2,2%

Ewropa Kreattiva

230,4

180,7

244,8

194,8

14,5

14,1

6,3%

7,8%

Strument għall-Appoġġ ta' Emerġenza fi ħdan l-Unjoni (IES)

200,0

220,6

0,3

69,5

-199,8

-151,0

-99,9%

-68,5%

Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi mogħtija lill-Kummissjoni

98,8

91,7

105,8

99,9

7,0

8,2

7,1%

8,9%

 

Li minnhom “Azzjonijiet ta’ komunikazzjoni”

73,4

72,3

77,1

74,0

3,7

1,7

5,1%

2,3%

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

12,7

17,9

15,1

18,3

2,4

0,3

19,2%

1,9%

Aġenziji deċentralizzati

940,1

908,3

1 090,4

997,6

150,3

89,3

16,0%

9,8%

4. Ewropa Globali

10 068,8

8 906,1

11 319,3

9 358,3

1 250,4

452,2

12,4%

5,1%

Li minnhom taħt il-marġni globali għall-impenji

243,8

 

1 051,3

 

 

 

 

 

Limitu massimu

9 825,0

 

10 268,0

 

 

 

 

 

Marġni

 

 

 

 

 

 

 

 

L-Istrument għall-Assistenza ta' Qabel l-Adeżjoni (IPA II)

2 078,8

1 451,6

2 423,4

1 707,5

344,6

255,9

16,6%

17,6%

l-Istrument Ewropew ta’ Viċinat (European Neighbourhood Instrument, ENI)

2 436,6

2 278,0

2 677,3

2 060,3

240,6

-217,7

9,9%

-9,6%

Strument tal-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp (SKŻ)

2 976,0

2 734,5

3 189,9

2 796,3

213,9

61,8

7,2%

2,3%

Strument ta’ Sħubija għall-Kooperazzjoni ma’ Pajjiżi Terzi (PI).

140,2

100,7

154,0

99,6

13,8

-1,1

9,9%

-1,1%

l-Istrument Ewropew għad-Demokrazija u għad-Drittijiet tal-Bniedem (European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR);

192,8

169,3

196,7

159,3

3,9

-10,0

2,0%

-5,9%

l-Istrument li jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi (Instrument contributing to Stability and Peace, IcSP);

370,0

325,3

376,7

321,3

6,7

-4,0

1,8%

-1,2%

Għajnuna umanitarja (HUMA)

1 085,4

1 095,0

1 651,8

1 603,0

566,4

508,1

52,2%

46,4%

Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK)

328,0

292,0

334,9

305,5

6,8

13,5

2,1%

4,6%

l-Istrument għall-Kooperazzjoni għas-Sigurtà Nukleari (SKSN);

33,0

45,5

33,6

41,5

0,7

-4,0

2,0%

-8,8%

L-Assistenza Makrofinanzjarja (MFA)

42,1

42,1

27,0

27,0

-15,1

-15,1

-35,8%

-35,8%

Il-Fond ta’ Garanzija għal azzjonijiet esterni (GF)

137,8

137,8

 

 

-137,8

-137,8

-100,0%

-100,0%

Il-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni;

16,1

15,5

23,5

20,7

7,4

5,2

46,1%

33,6%

L-Inizjattiva tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE (EUAV)

20,3

16,9

19,5

16,1

-0,8

-0,8

-3,9%

-4,9%

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD)

25,0

25,0

25,0

25,0

 

 

 

 

Azzjonijiet u programmi oħra

83,5

74,9

83,6

73,0

0,2

-1,9

0,2%

-2,6%

Azzjonijiet iffinanzjati taħt il-prerogattivi tal-Kummissjoni u l-kompetenzi speċifiċi mogħtija lill-Kummissjoni

74,4

67,6

75,5

73,7

1,1

6,1

1,5%

9,1%

Proġetti pilota u azzjonijiet preparatorji

8,9

14,4

6,3

8,1

-2,6

-6,3

-28,9%

-43,7%

Aġenziji deċentralizzati

20,1

20,1

20,5

20,5

0,4

0,4

2,2%

2,2%

5. Amministrazzjoni

9 665,5

9 666,3

9 943,0

9 944,9

277,5

278,6

2,9%

2,9%

Limitu massimu

10 346,0

 

10 786,0

 

 

 

 

 

Li minnhom għat-tpaċija kontra l-Marġni ta’ Kontinġenza

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marġni

362,5

 

589,1

 

 

 

 

 

Li minnhom: Nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2%

2,2%

Sottolimitu

8 360,0

 

8 700,0

 

 

 

 

 

Li minnhom għat-tpaċija kontra l-Marġni ta’ Kontinġenza

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marġni

462,1

 

698,8

 

 

 

 

 

Pensjonijiet u Skejjel Ewropej

2 085,6

2 085,6

2 195,7

2 195,7

110,1

110,1

5,3%

5,3%

 

Pensjonijiet

1 892,8

1 892,8

2 003,6

2 003,6

110,8

110,8

5,9%

5,9%

 

Skejjel Ewropej

192,8

192,8

192,1

192,1

-0,7

-0,7

-0,4%

-0,4%

Nefqa amministrattiva tal-istituzzjonijiet

7 579,9

7 580,7

7 747,3

7 749,2

167,4

168,5

2,2%

2,2%

 

Il-Parlament Ewropew

1 950,2

1 950,2

1 996,4

1 996,4

46,1

46,1

2,4%

2,4%

 

Il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill

572,9

572,9

581,9

581,9

9,0

9,0

1,6%

1,6%

 

Il-Kummissjoni Ewropea

3 565,5

3 566,3

3 632,7

3 634,7

67,2

68,4

1,9%

1,9%

 

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

410,0

410,0

429,4

429,4

19,4

19,4

4,7%

4,7%

 

Qorti Ewropea tal-Awdituri

146,0

146,0

146,9

146,9

0,9

0,9

0,6%

0,6%

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

135,6

135,6

138,5

138,5

2,9

2,9

2,1%

2,1%

 

Il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

96,1

96,1

98,8

98,8

2,7

2,7

2,8%

2,8%

 

L-Ombudsman Ewropew

10,6

10,6

11,3

11,3

0,7

0,7

6,1%

6,1%

 

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

14,4

14,4

16,6

16,6

2,2

2,2

15,2%

15,2%

 

Servizz Ewropew ta' Azzjoni Esterna

678,5

678,5

694,8

694,8

16,3

16,3

2,4%

2,4%

Approprjazzjonijiet għal intestaturi

159 998,0

144 216,7

165 028,4

147 787,4

5 030,4

3 570,8

3,1%

2,5%

Li minnhom taħt l-Istrument ta’ Flessibbiltà

837,2

678,3

985,6

909,8

 

 

 

 

Li minnhom taħt il-marġni globali għall-impenji

1 355,6

 

1 464,7

 

 

 

 

 

Limitu massimu

159 514,0

154 565,0

164 123,0

166 709,0

 

 

 

 

Li minnhom għat-tpaċija kontra l-Marġni ta’ Kontinġenza

-318,0

 

-253,9

 

 

 

 

 

Marġni

1 390,9

11 026,7

1 291,1

19 831,4

 

 

 

 

Approprjazzjonijiet bħala perċentwal tal-ING (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

Strumenti speċjali oħra (3)

698,5

551,2

577,2

411,5

-121,3

-139,7

-17,4%

-25,3%

 

Riżerva ta’ Għajnuna f’Emerġenza (EAR)

344,6

344,6

351,5

351,5

6,9

6,9

2,0%

2,0%

 

Il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)

172,3

25,0

175,7

10,0

3,4

-15,0

2,0%

-60,0%

 

Il-Fond ta’ Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE)

181,6

181,6

50,0

50,0

-131,6

-131,6

-72,5%

-72,5%

TOTAL tal-approprjazzjonijiet

160 696,5

144 767,9

165 605,6

148 198,9

4 909,2

3 431,0

3,1%

2,4%

Approprjazzjonijiet bħala perċentwal tal-ING (2)

1,02%

0,92%

1,00%

0,90%

 

 

 

 

(1) Il-Baġit 2018 jinkludi l-baġits emendatorji 1 sa 5 u l-abbozz tal-baġit emendatorju 6.

(2) It-tieni abbozz tal-baġit huwa bbażat fuq l-aħħar previżjoni tal-ING kif inkluż fl-aġġustament tekniku tal-QFP adottat fit-23 ta’ Mejju 2018 (COM(2018) 282).

(1)      ĠU L 347, 20.12.2013:
(2)      ĠU C 373, 20.12.2013.
(3)      ĠU L 160, 7.6.2014:
(4)      ĠU L 193, 30.7.2018:
(5)      COM(2018) 600.
(6)      11737-C8-0410/2018.
(7)      COM(2018) 709.
(8)      P8_TA(2018)404
(9)      COM(2018) 600.
(10)      COM(2018) 704, 12.10.2018.
(11)      L-abbozz ta’ baġit emendatorju Nru 6/2018 kien ukoll parti mill-pakkett diskuss fil-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni, madankollu l-adozzjoni tiegħu kienet ippjanata għal Novembru, sabiex ikun jista’ jqis l-aġġustamenti meħtieġa tar-riżorsi proprji, b’mod partikolari l-bilanċi tal-VAT u l-ING li jaffettwaw l-ammonti li għandhom isiru disponibbli fl-ewwel jum tax-xogħol ta’ Diċembru 2018.
(12)      COM(2018) 709, 16.10.2018.
(13)      Iċ-ċifri huma bbażati fuq l-aġġustament tekniku tal-qafas finanzjarju għall-2019 f'konformità mal-movimenti tal-ING, li ġie adottat mill-Kummissjoni fit-23.5.2018, (COM(2018) 282).
(14)      Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).
(15)      F’Ġunju 2018, il-Kunsill Ewropew stieden lill-Kummissjoni biex tniedi inizjattiva pilota ġdida dwar l-innovazzjoni rivoluzzjonarja fil-perjodu li jifdal tal-H2020. Il-konklużjonijiet tal-Kunsill jaqraw: “Neħtieġu ekosistema ta’ innovazzjoni aktar b’saħħitha u inklużiva biex trawwem innovazzjoni rivoluzzjonarja u li toħloq is-swieq u biex tipprovdi appoġġ komprensiv lin-negozji, inklużi l-SMEs, b’potenzjal ta’ tfixkil biex jidħlu b’suċċess fis-swieq globali”.
(16)      Kariga waħda AD 1 għall-protezzjoni tad-data u 4 karigi AD għall-IT.
(17)

     Proposta għal Regolament tal-Kunsill, imressqa mill-Kummissjoni fil-11 ta’ Jannar 2018, dwar l-istabbiliment tal-Impriża Konġunta Ewropea tal-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja (COM(2018) 8).