Brussell, 17.5.2018

COM(2018) 293 final

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

EWROPA ATTIVA

Mobbiltà Sostenibbli għall-Ewropa: sikura, konnessa u nadifa


1.    INTRODUZZJONI

Fid-diskors tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni ta’ Settembru 2017, il-President Juncker stabbilixxa mira għall-UE u l-industriji tagħha biex ikunu fuq quddiem fid-dinja fl-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni. Il-Kummissjoni adottat approċċ komprensiv biex jiġi żgurat li l-politiki ta’ mobbiltà tal-UE jirriflettu dawn il-prijoritajiet politiċi. Wara l-Istrateġija għall-Mobbilità b’Emissjonijiet Baxxi 1 , il-Kummissjoni adottat żewġ “Pakketti ta’ Mobbiltà” f’Mejju u Novembru 2017 rispettivament 2 . Dawn jistabbilixxu aġenda pożittiva u kienu jinkludu proposti leġiżlattivi u inizjattivi fuq l-istrateġija għall-mobbiltà b’livell baxx ta’ emissjonijiet u l-iżgurar ta’ tranżizzjoni bla xkiel lejn mobbiltà nadifa, kompetittiva u konnessa għal kulħadd. Jenħtieġ li l-Parlament Ewropew u l-Kunsill jiżguraw l-adozzjoni rapida ta’ dawn il-proposti.

Dan it-tielet u l-aħħar pakkett “L-Ewropa Attiva” jwettaq l-istrateġija tal-politika industrijali l-ġdida ta’ Settembru 2017, u huwa mfassal biex jikkompleta l-proċess biex l-Ewropa tkun tista’ tibbenefika b’mod sħiħ mill-benefiċċji kollha tal-modernizzazzjoni ta’ mobbiltà 3 . Biex dan isir, huwa essenzjali li s-sistema ta’ mobbiltà tal-futur tkun sikura, nadifa u effiċjenti għaċ-ċittadini kollha tal-UE. Irridu nieħdu vantaġġ mill-possibbiltajiet ta’ teknoloġija ġdida li jsegwi diversi għanijiet fl-istess ħin — biex jagħmlu l-mobbiltà Ewropea aktar sikura u aktar aċċessibbli, industrija Ewropea aktar kompetittività, impjiegi Ewropej aktar sikuri, u biex ikunu aktar nodfa u adattati aħjar l-isforzi sabiex tiġi ffaċċjata l-bidla fil-klima. Dan se jirrikjedi l-impenn sħiħ tal-UE, l-Istati Membri u l-partijiet kkonċernati.

Il-bidla teknoloġika qed tmiss il-partijiet kollha tas-soċjetà u tal-ekonomija u tittrasforma l-ħajja taċ-ċittadini tal-UE. It-trasport mhuwiex eċċezzjoni għal din ix-xejra. Teknoloġiji ġodda qed jinbidlu b’mod radikali x-xejra ta’ mobbiltà. Huma qegħdin ifixklu l-mudelli tan-negozju u l-industriji tat-trasport konvenzjonali, iġibu opportunitajiet ġodda fil-forma ta’ servizzi ta’ mobbiltà ġodda u atturi ġodda, iżda wkoll sfidi. Is-suq tax-xogħol u l-ħiliet meħtieġa qed jevolvu b’rata mgħaġġla, u l-UE trid tibqa’ kompetittiva fid-dawl ta’ kompetizzjoni dinjija qawwija. Bil-katina tal-valur tat-trasport u tal-karozzi jammonta għal 12-il miljun impjieg u sistema tat-trasport effiċjenti kruċjali għall-kompetittività tal-UE, l-adattament għat-tibdil huwa ta’ importanza kritika għal politika ta’ mobbiltà tal-UE.

L-istess kunċett ta’ trasport qed jinbidel u l-fruntieri tradizzjonali bejn il-vetturi, l-infrastruttura u l-utenti qed isiru dejjem aktar imċajpra. Il-mezz ta’ trasport ma għadux il-fowkus; illum, bis-saħħa ta' aktar konnettività u awtomatizzazzjoni, l-utent huwa dejjem aktar fiċ-ċentru ta’ sistema ta’ mobbiltà ħafna aktar flessibbli u integrata.

Il-wasla fis-suq ta’ vetturi dejjem aktar konnessi u awtomatizzati hi l-fruntiera li jmiss fit-trasport u se tirrivoluzzjona l-mod kif iċ-ċittadini se jgawdu l-mobbiltà fil-ġejjieni. Din ir-rivoluzzjoni diġà bdiet u l-Ewropa trid tkun ippreparata. It-teknoloġiji diġitali qed iġiegħlu bidla, iżda jistgħu jgħinuna wkoll biex jiġu indirizzati ħafna mill-isfidi li qed niffaċċjaw fis-sistema ta’ mobbiltà tal-lum. Sakemm ikun hemm fis-seħħ qafas regolatorju robust, vetturi awtomatizzati u sistemi ta’ konnettività avvanzata se jwasslu biex vetturi jsiru aktar sikuri, aktar faċli biex jiġu kondiviżi u aktar aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha, inklużi dawk li jistgħu jkunu limitati minn servizzi ta’ mobbiltà llum, bħalma huma l-anzjani u l-persuni b’diżabbiltà. Dawn jistgħu jgħinu biex tonqos il-konġestjoni tat-traffiku, u b’hekk tiżdied l-effiċjenza enerġetika u t-titjib tal-kwalità tal-arja biex barra minn hekk jikkontribwixxu għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Il-politiki tal-UE jridu jkunu mfassla sabiex jisfruttaw dawn il-kobenefiċċji u jiġu koordinati b’mod xieraq.

L-Ewropa trid tkun minn ta’ quddiem f’din it-trasformazzjoni tas-sistema ta’ mobbiltà u l-UE trid tieħu azzjoni fejn tista’ tagħmel differenza reali. L-UE qiegħda fl-aħjar pożizzjoni biex tassigura li dawn l-iżviluppi jindirizzaw il-ħtiġijiet tal-ekonomija ċirkolari; li jittieħed kont sħiħ tal-benefiċċji soċjali bħalma huma s-sikurezza u l-kwalità tal-ħajja; biex tingħata spinta lill-innovazzjoni, l-impjiegi u l-kompetittività; u biex jiġu massimizzati l-benefiċċji għall-mobbiltà taċ-ċittadini fuq skala Ewropea.

2.    MOBBILTÀ SIKURA: Prijorità għas-sikurezza

Is-sikurezza hija fundamentali għal kull sistema tat-trasport; trid dejjem tkun il-prijorità ewlenija. Billi l-mobbiltà qed tkompli tikber u tiġi trasformata b’mod radikali permezz tad-diġitalizzazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u l-innovazzjoni, iridu jinħatfu l-opportunitajiet biex tittejjeb aktar il-prestazzjoni tas-sikurezza.

Ir-rekord tas-sikurezza fit-toroq tal-UE huwa tajjeb ħafna u jitqabbel b’mod favorevoli lejn partijiet oħra tad-dinja. Madankollu, għadd kbir ta’ inċidenti fatali u korrimenti serji għadhom qed iseħħu fuq bażi ta’ kuljum, l-UE u l-Istati Membri tagħha ma jistgħux jikkuntentaw bis-sitwazzjoni attwali u jridu jkomplu jirsistu biex ikun hemm anqas vittmi. Fid-Dikjarazzjoni ta’ Valletta dwar is-sikurezza fit-toroq ta’ Marzu 2017, il-gvernijiet nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE impenjaw ruħhom għal tnaqqis ulterjuri fl-għadd ta’ mwiet fit-toroq u korrimenti serji u talbu lill-Kummissjoni biex tikkoordina l-azzjoni f’livell tal-UE. Huma talbu lill-Kummissjoni biex “tħejji qafas ta’ politika ġdid għas-sikurezza fit-toroq għad-deċennju wara l-2020, inkluża valutazzjoni tal-prestazzjoni tas-sikurezza fit-toroq b’kont meħud tal-miri u l-objettivi stabbiliti f’din id-dikjarazzjoni”. Huma impenjaw ruħhom li jistabbilixxu mira ta’ tnaqqis bin-nofs tal-għadd ta’ korrimenti serji fl-UE sal-2030 mil-linja bażi tal-2020.  4

Is-sikurezza tat-toroq fl-UE tjiebet ħafna matul dawn l-aħħar deċennji, bis-saħħa ta’ azzjoni fil-livell tal-UE, nazzjonali, reġjonali u lokali. Bejn l-2001 u l-2010, l-għadd ta’ mwiet fit-toroq tal-UE naqas bi 43 fil-mija, u bejn l-2010 u l-2017 b’20 fil-mija oħra. Madankollu, 25,300 persuna xorta waħda tilfu ħajjithom f’inċidenti fit-toroq tal-UE fl-2017, ekwivalenti għal madwar 70 mewta kuljum, u madwar 135,000 persuna korrew serjament, inkluż perċentwal kbir ta’ persuni għaddejjin bil-mixi, ċiklisti u motoċiklisti. Dawn iċ-ċifri jirrappreżentaw prezz soċjali u umanitarju inaċċettabbli. F’termini monetarji, l-ispiża annwali ta’ mwiet fit-toroq u korrimenti serji ġie stmat għal aktar minn EUR 120 biljun, ekwivalenti għal madwar 1 fil-mija tal-PDG.

Minkejja li xi Stati Membri għadhom qed jagħmlu progress konsiderevoli fit-tnaqqis tar-rati ta’ mwiet fit-toroq, il-progress b’mod ġenerali fl-UE staġna fis-snin riċenti. Għalkemm kien hemm tnaqqis fl-għadd ta’ mwiet b’madwar 2 fil-mija fl-2016 u 2017, xi Stati Membri anki waqqfu jirrappurtaw żidiet. Il-kisba tal-objettiv tal-UE ta’ tnaqqis bin-nofs tal-għadd ta’ mwiet fit-toroq bejn l-2010 u l-2020 se tkun sfida kbira. 5  

Fatturi ta’ kontribut sinifikanti għal inċidenti tat-traffiku huma l-veloċità, is-sewqan taħt l-influwenza tal-alkoħol jew tad-drogi, u n-nuqqas ta’ użu taċ-ċinturin tas-sikurezza, jew elmi. Minbarra dawn u flimkien mal-fenomenu dejjem jikber ta’ distrazzjoni minn apparati mobbli, qegħdin jitfaċċaw xejriet ġodda f’ambjent kumpless, li titlob għal approċċ flessibbli u dinamiku. Jenħtieġ li tingħata attenzjoni speċjali għal utenti vulnerabbli tat-triq, b’mod speċjali ċ-ċiklisti u l-persuni mixjin fit-triq, minħabba s-sehem tagħhom ta’ żieda notevoli fl-għadd ta’ mwiet u korrimenti serji. It-tkabbir mistenni f’dawn il-forom ta’ mobbiltà sostenibbli bħar-roti, jisħaq l-urġenza ta’ miżuri speċifiċi biex titjieb il-protezzjoni għal dawn l-utenti tat-triq.

L-avvanzi teknoloġiċi, l-ewwel u qabel kollox il-konnettività u l-awtomatizzazzjoni, joħolqu opportunitajiet ġodda biex jiġu eliminati jew jikkumpensaw għal żbalji umani u bidla għal vetturi mingħajr sewwieq għandha ġġib aktar sikurezza għaċ-ċittadini fuq medda twila ta’ żmien. Madankollu, qed jitfaċċaw riskji ġodda waqt il-fażi ta’ tranżizzjoni, xi ftit relatati mal-funzjonament ta’ vetturi awtomatizzati ħafna fi traffiku mħallat u l-interazzjoni kumplessa bejn is-sewwieq u l-vettura (interfaċċja bniedem-magna), u anki kwistjonijiet relatati maċ-ċibersigurtà. Sfidi oħrajn se jirriżultaw minn bidla demografika u approċċi differenti għal mobbiltà personali.

Jenħtieġ li s-sinerġiji bejn miżuri tas-sikurezza u tas-sostenibbiltà jiġu wkoll sfruttati aħjar. Pereżempju, l-inkoraġġiment tal-użu ta’ mezzi tat-trasport mingħajr emissjonijiet iridu jimxu id f’id ma’ miżuri li jwasslu biex l-ambjent għal min jimxi u għaċ-ċiklisti jkun aktar sikur. Forom aktar ġodda u sikuri ta’ mobbiltà jistgħu wkoll jimxu id f’id ma’ aċċess imtejjeb għal mobbiltà għall-membri kollha tas-soċjetà, b’mod partikolari għal persuni b’diżabbiltà u s-sehem dejjem jikber ta’ anzjani.

Dan juri li l-approċċ imsaħħaħ tal-UE għall-implimentazzjoni tal-politika tas-sikurezza tat-triq u tal-vetturi huwa meħtieġ, b’enfasi qawwija fuq l-impatt u r-riżultati, billi jkun aktar flessibbli biżżejjed biex isir adattament għal ċirkostanzi li jinbidlu u jkunu inklużivi.

Il-mira fit-tul tal-UE se tibqa’ l-mixja kemm jista’ jkun qrib iż-żero fatalitajiet fit-trasport stradali sal-2050 (“Viżjoni Żero”). Jenħtieġ li l-istess jintlaħaq għal korrimenti serji. L-UE se ssegwi wkoll l-miri interim ġodda biex jitnaqqas in-numru ta’ mwiet sa 50 fil-mija bejn l-2020 u l-2030 kif ukoll biex jonqos l-għadd ta’ korrimenti serji b’50 fil-mija matul l-istess perjodu (bl-użu ta’ definizzjoni komuni ta’ korriment serju ġdid miftiehem mal-Istati Membri kollha) 6 .

Sabiex jinkisbu dawn l-għanijiet, il-Kummissjoni qed tipproponi qafas komuni għas-sikurezza fit-toroq matul il-perjodu 2021-2030, akkumpanjata minn Pjan ta’ Azzjoni (l-Anness 1), li għandhom jiġu spjegati f’aktar dettall f’kooperazzjoni mal-Istati Membri sa nofs l-2019. Jenħtieġ li dan il-qafas komuni għas-sikurezza tat-triq jiġi implimentat bl-applikazzjoni ta’ approċċ ta’ “Żona ta’ Sikurezza”, irrakkomandat mad-dinja kollha mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u adottat dejjem iktar fl-Istati Membri tal-UE, ir-reġjuni u l-muniċipalitajiet. L-objettiv prinċipali tiegħu huwa li jindirizza l-kawżi ta’ aċċidenti b’mod integrat, bini ta’ saffi ta’ protezzjoni li jiżguraw li, jekk element jonqos milli jaħdem, se jiġi kkumpensat minn element ieħor.

Skont l-approċċ ta’ “Żona ta’ Sikurezza”, mewt u korrimenti serji f’ħabtiet tat-traffiku mhumiex prezz inevitabbli li għandu jitħallas għall-mobbiltà. Filwaqt li l-ħabtiet se jkomplu jsiru, mewt u korriment serju fil-biċċa l-kbira tagħhom jistgħu jiġu evitati. L-approċċ taż-“Żona ta’ Sikurezza” jaċċetta li n-nies jagħmlu żbalji u għandu l-għan li jiżgura li tali żbalji ma jikkawżawx imwiet jew korrimenti serji.

Pereżempju, it-titjib tal-bini tal-vetturi, l-infrastruttura mtejba tat-toroq, u veloċitajiet aktar baxxi kollha jistgħu jikkontribwixxu biex inaqqsu l-impatt ta’ inċidenti. Ir-responsabbiltà għal “Żona ta’ Sikurezza” hija kondiviża b’mod koordinat madwar is-setturi pubbliċi u privati u l-applikazzjoni tiegħu huwa sorveljat sew biex jiġu evalwati r-riżultati u, jekk ikun meħtieġ, jadattaw miżuri b’kont meħud tal-esperjenza, data ġdida u teknoloġiji ġodda.

Riżultati konkreti jistgħu jinkisbu permezz ta’ koordinazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri u l-adozzjoni tal-approċċ “immaniġġar bl-objettivi”. Jenħtieġ li l-azzjoni effikaċi biex tindirizza l-kawżi magħrufa ta’ aċċidenti tgħaqqad l-istrumenti u l-miżuri differenti. Il-leġiżlazzjoni tista’ għalhekk tkun appoġġata permezz tal-applikazzjoni ta’ kriterji ta’ eliġibbiltà relatati mas-sikurezza fit-toroq espliċiti għal finanzjament nazzjonali u tal-UE, kif ukoll permezz ta’ titjib fit-trasferiment ta’ “tagħlimiet meħuda” u l-aħjar prattiki, u kampanji biex titqajjem il-kuxjenza. Dan se jiżgura li l-azzjonijiet li jkollhom impatt kbir għas-sikurezza jkunu appoġġati b’mod aktar dirett minn fondi tal-UE. Il-Kummissjoni qed tappella wkoll għal impenji volontarji mill-partijiet interessati kollha biex jilħqu l-għan ambizzjuż ta’ “Viżjoni Żero” (ara l-Pjan ta’ Azzjoni fl-Anness 1).

Il-Kummissjoni se tappoġġa dan l-approċċ billi tippreżenta indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri li huma marbuta direttament fit-tnaqqis tal-imwiet u tal-korrimenti gravi. Dawn se jiġu definiti f’konsultazzjoni ma’ esperti minn awtoritajiet tal-Istati Membri kif ukoll ma’ firxa wiesgħa ta’ partijiet interessati, u jenħtieġ li jinvolvu metodoloġija komuni ta’ kejl u linja bażi miftiehma u (sa fejn ikun possibbli) ikunu marbuta ma’ miri. Il-Kummissjoni se tikkunsidra modi kif tappoġġa lill-Istati Membri fil-ħidma konġunta dwar il-metodoloġija u l-kejl.

Il-leġiżlazzjoni, inkluż fil-livell tal-UE, se tkompli jkollha rwol ewlieni fi strateġija integrata ta’ “żona ta’ sikurezza”. Minn Marzu 2018 'l hawn, il-leġiżlazzjoni “eCall” daħlet fis-seħħ 7 . "eCall" awtomatikament tinforma lis-servizzi tal-emerġenza fil-każ ta’ inċident serju u tikkomunika l-lok tal-vettura. Huwa obbligatorju għal karozzi tal-passiġġieri u vetturi ħfief u l-ewwel serje ta’ vetturi mgħammra bis-sistema ta’ “eCall” huma mistennija li jkunu fit-toroq tal-UE sa nofs l-2018. Din tista’ tħaffef il-ħinijiet ta’ rispons għal emerġenza b’sa 40 fil-mija fiż-żoni urbani u 50 fil-mija fil-kampanja. L-estensjoni tagħha għal kategoriji oħra ta’ vetturi qed tiġi eżaminata mill-Kummissjoni.

Bħala parti minn dan it-“Tielet Pakkett dwar il-Mobbiltà”, il-Kummissjoni qed tadotta żewġ proposti biex jinkiseb ulterjorment l-għan ambizzjuż ta’ sikurezza stradali. Wieħed għandu l-għan li jittrasforma l-istandards tas-sikurezza tal-vetturi tal-UE biex jinkludu, pereżempju, l-aħħar karatteristiċi ta’ sikurezza, u l-oħra biex titjieb il-ġestjoni tas-sikurezza tal-infrastruttura tat-toroq.

L-industrija tal-karozzi tal-UE ilha fuq quddiem nett tal-iżvilupp ta’ teknoloġiji li jiffaċilitaw l-introduzzjoni ta’ sistemi ta’ sikurezza tal-vetturi bi prezz affordabbli. Għalkemm dawn kollha se jgħinu biex jiġu evitati aċċidenti, hemm bżonn ta’ aktar azzjoni. Karatteristiċi ta’ sikurezza attiva u passiva mtejba tal-vetturi sabiex l-okkupanti ta’ vettura jiġu protetti, kif ukoll persuni bil-mixi, ċiklisti u utenti vulnerabbli oħra tat-triq, huma indispensabbli. Huwa għalhekk li l-Kummissjoni qed tipproponi pakkett komprensiv ta’ miżuri ġodda obbligatorji ta’ sikurezza tal-vetturi li jiġbor flimkien is-sistemi ġodda tal-evitar tal-inċidenti b’miżuri ta’ sigurtà attivi u passivi aġġornati li jtejbu s-sitwazzjoni globali ta’ korrimenti stradali fit-toroq tal-UE. Il-karatteristiċi ta’ sikurezza ta’ vetturi ġodda li huma kosteffiċjenti, fattibbli u juru potenzjal għoli għat-tnaqqis sinifikanti tal-għadd ta’ mwiet u korrimenti serji għall-utenti tat-triq, kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra l-vettura. Huma jwittu t-triq għal introduzzjoni usa’ ta’ vetturi awtomatizzati.

Protokolli ta’ test irfinati se jeħtieġu li l-manifatturi jgħammru l-karozzi bis-sistemi l-aktar avvanzati ta’ trażżin għal protezzjoni aħjar ta’ popolazzjoni li qed tixjieħ. In-numru dejjem ikbar ta’ persuni mexjin fit-triq u ċiklisti li huma obbligati li jaqsmu t-triq ma’ vetturi se jkunu wkoll protetti aħjar, b’kapaċitajiet ta’ detezzjoni ta’ ħabta ġodda u titjib tal-viżibbiltà diretta minn sewwieqa tat-trakkijiet. Kwistjonijiet tas-soċjetà bħal veloċità jew l-użu ta’ smartphones wara l-isteering se jiġu indirizzati wkoll permezz tal-miżuri proposti ġodda. B’kollox, dawn il-miżuri ta’ sikurezza ta’ vetturi ġodda huma kontribut kruċjali għat-titjib tas-sikurezza fit-toroq.

It-tieni proposta leġiżlattiva tal-Kummissjoni għandha l-għan li ttejjeb il-ġestjoni tas-sikurezza fl-infrastruttura tat-toroq, sabiex jonqsu kemm l-għadd ta’ aċċidenti u l-gravità tagħhom. Ittejjeb kemm it-trasparenza kif ukoll is-segwitu ta’ proċeduri ta’ sikurezza fit-toroq (valutazzjonijiet tal-impatt, awditi, spezzjonijiet), u tintroduċi proċedura ġdida biex jiġu identifikati r-riskji ta’ inċidenti fin-netwerk kollu. Dan se jagħmilha possibbli li jsir paragun ta’ livelli ta’ sikurezza fit-toroq madwar l-Ewropa u biex tinforma d-deċiżjonijiet dwar l-investiment, inkluż għall-finanzjament tal-UE. Barra minn hekk, jenħtieġ li l-kamp ta' applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni jiġi estiż lil hinn min-netwerk trans-Ewropew tat-trasport għal toroq primarji rilevanti għat-trasport fl-UE, fejn perċentwal kbir ta’ inċidenti gravi jseħħu. Dan iservi l-interessi taċ-ċittadini kollha tal-UE u n-negozji hekk kif dawn jużaw in-netwerk integrat tat-toroq u tikkonferma l-prattika ta’ għadd kbir ta’ Stati Membri li jkunu diġà estendew l-applikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE li jinkludu toroq ewlenin barra min-Netwerk Trans-Ewropew tat-Trasport.

Għall-futur prevedibbli, it-teknoloġija avvanzata tal-vetturi se jkollha tiddependi fuq l-infrastruttura fiżika attwali. Għalhekk, il-proposta se tippermetti l-iffissar fil-futur ta’ rekwiżiti fil-prestazzjoni tal-infrastruttura (pereż. immarkar ċar tat-toroq u sinjali tat-toroq) meħtieġa għall-introduzzjoni ta’ karattersitiċi teknoloġiċi ġodda bħal sistemi ta’ evitar ta’ ħruġ mill-karreġġata. Dan se jkun l-ewwel eżempju ta’ kontribut importanti fl-infrastruttura li jista’ jingħata mingħajr periklu għall-introduzzjoni sikura ta’ sistemi ta’ mobbiltà konnessi u awtomatizzati.

Il-Kummissjoni se tkompli jkollha rwol ta’ tmexxija f’livell globali dwar il-kwistjonijiet tas-sigurtà fit-toroq, b’ħidma mill-qrib ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali, b’mod partikolari n-Nazzjonijiet Uniti, l-iskambju ta’ għarfien tekniku u ta’ prattiki tajbin u jiġu esplorati modi possibbli ta’ parteċipazzjoni f’inizjattivi ta’ finanzjament internazzjonali. Kooperazzjoni ddedikata speċjali se tkompli b’mod partikolari mal-ġirien tal-UE, speċifikament il-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u t-Turkija, is-Sħubija tal-Lvant, kif ukoll ir-reġjun tal-Mediterran.

Permezz tal-Pjan ta’ Azzjoni u b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri u mal-partijiet ikkonċernati, il-Kummissjoni għandha l-għan li tiżgura li s-sistema tal-mobbiltà hija mibdula matul is-snin li ġejjin, fejn is-sikurezza tibqa’ titpoġġa l-ewwel. Permezz tal-implimentazzjoni ta’ approċċ ta’ “Żona ta’ Sikurezza”, il-miżuri ppreżentati f’dan il-qafas tas-sikurezza fit-toroq għandu jkollhom impatt ġenwin u jġibu titjib aktar sinifikanti u neċessarju fil-prestazzjoni tas-sikurezza fit-toroq tal-UE u, iktar importanti, li jissalvaw il-ħajjiet.

3.    MOBBILTÀ KONNESSA U AWTOMATIZZATA: Il-bini tal-mogħdija tal-fruntiera li jmiss

3.1    Strateġija għall-introduzzjoni ta’ vetturi konnessi u awtomatizzati fl-Ewropa

Sistemi avvanzati ta’ vetturi mingħajr sewwieq u ta’ konnettività jenħtieġ li l-vetturi jsiru aktar sikuri u aktar faċli biex jiġu kondiviżi, u jiftħu l-aċċess għal servizzi ta’ mobbiltà għal aktar utenti. Dawn it-teknoloġiji jistgħu jgħinu wkoll biex jiġu indirizzati ħafna mill-isfidi ewlenin tal-lum tas-sistema tat-trasport bit-triq, bħalma huma s-sikurezza fit-toroq, il-konġestjoni tat-traffiku, l-effiċjenza enerġetika u l-kwalità tal-arja. Dawn se jbiddlu b’mod sinifikanti x-xejriet ta’ mobbiltà u trasport pubbliku u l-ippjanar urban. Vetturi b’mod aktar frekwenti jippermettu lis-sewwieq, mill-inqas f’ċerti kundizzjonijiet ta’ sewqan, biex iwettqu kompiti oħra għajr is-sewqan, għandhom ikunu disponibbli bħala prodotti tas-suq kummerċjali sal-2020. Dawn l-iżviluppi jistgħu jbiddlu l-ekosistema kollha tal-karozzi. 8 Mobbiltà mingħajr sewwieq se jkollha wkoll impatti mifruxa fuq l-ekonomija tal-UE kollha kemm hi, li jaffettwaw il-kompetittività u t-tmexxija teknoloġika tagħha, il-potenzjal ta’ tkabbir tagħha (produttività u effetti konsegwenzjali għal setturi oħra inklużi t-telekomunikazzjonijiet jew il-kummerċ elettroniku) u s-swieq tax-xogħol (sensji iżda wkoll impjiegi ġodda u d-domanda għal ħiliet ġodda).

Biex l-Ewropa tibqa’ fuq quddiem nett fid-dinja fl-awtomatizzazzjoni u l-konnettività tal-karozzi u biex jinżammu l-impjiegi fl-UE, huwa essenzjali li jiġu żviluppati teknoloġiji ewlenin fl-Ewropa, biex is-sewqan awtomatizzat u awtonomu jkun sikur, u l-qafas legali huwa modern u li joffri l-ambjent adatt għall-progress teknoloġiku.

L-industrija Ewropea tinsab f’qagħda tajba biex tikkompeti fil-livell dinji. L-industrija tal-karozzi tal-UE hija waħda mill-iktar kompetittivi fid-dinja, bis-saħħa tal-innovazzjonijiet teknoloġiċi tagħha. L-UE hija mexxejja dinjija fl-awtomatizzazzjoni. Servizzi ta’ navigazzjoni bis-satellita Galileo huma wkoll vantaġġ ċar li joffru preċiżjoni ta’ pożizzjonar. Naturalment, bħal f’kull teknoloġija oħra li twassal għal tfixkil, l-introduzzjoni ta’ vetturi mingħajr sewwieq se toħloq riskji kif ukoll opportunitajiet. Madankollu, l-ewwel stimi juru effetti ekonomiċi ġenerali inkoraġġanti, dment li l-UE taħtaf l-opportunitajiet u tattira l-impjiegi relatati fit-territorju tagħha. 9

Skont ir-riċerka, aktar minn 90 fil-mija ta’ inċidenti huma kkawżati minn żbalji tal-bniedem 10 . Billi titneħħa l-ħtieġa għal sewwieq, vetturi awtonomi għandhom itejbu b’mod sinifikanti s-sikurezza fit-toroq. Pereżempju, vetturi mingħajr sewwieq se jirrispettaw aħjar ir-regoli tat-traffiku u se jirreaġixxu aktar malajr milli l-bnedmin. Il-vetturi konnessi u awtomatizzati jistgħu jgħinu wkoll biex titnaqqas il-konġestjoni, billi dawn se jagħmluha aktar faċli biex jikkondividu l-vetturi u se jinkoraġġixxu mudelli ta’ negozju ġodda u mtejba (jiġifieri l-mobbiltà bħala servizz), is-sjieda tal-karozzi fi bliet inqas attraenti.

L-UE diġà bdiet tħejji t-triq, pereżempju bl-adozzjoni ta’ strateġiji dwar sistemi tat-trasport intelliġenti kooperattivi 11 , kif ukoll teknoloġija ta’ komunikazzjoni 5G futuri 12 . Għall-kuntrarju ta’ partijiet oħra tad-dinja, ħafna mill-qafas legali meħtieġ hu diġà fis-seħħ fl-UE. Pereżempju, il-qafas tal-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi Ewropew ġie organizzat mill-ġdid fl-2018 bl-introduzzjoni ta’ regoli dwar is-sorveljanza tas-suq, li jiżguraw li s-suq intern tal-UE huwa ġenwin għal vetturi, inklużi vetturi mingħajr sewwieq. Dan il-qafas tal-UE jservi bħala punt ta’ riferiment għal armonizzazzjoni internazzjonali mal-imsieħba internazzjonali tal-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti. L-UE tinsab ukoll fi stadju avvanzat dwar ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data li se jiffurmaw il-futur tas-suq uniku diġitali.

Madankollu, jeħtieġ li jsir aktar. L-UE għandha bżonn ta’ aġenda li tħares ’il quddiem, u biex iżżomm it-tmexxija f’dan is-settur ferm kompetittiv. It-teknoloġija qiegħda tinbidel b’pass mgħaġġel u hemm ħtieġa kbira għal approċċ ikkoordinat u l-iffissar tal-prijoritajiet għall-finanzjament ta’ attivitajiet ta’ riċerka, dimostrazzjoni u skjerament f’livelli nazzjonali u Ewropej sabiex jagħmlu l-aħjar użu tal-programmi attwali u futuri, biex jiġi massimizzat l-isforz kollettiv ta’ investiment pubbliku u privat, u sabiex ikunu sfruttati bis-sħiħ is-sinerġiji bejn il-konnettività u l-awtomatizzazzjoni. L-ewwel passi diġà kienu qed iseħħu fuq vetturi mingħajr sewwieqa fil-livell nazzjonali fl-Istati Membri (pereż. ir-Renju Unit, il-Ġermanja, Franza, l-Iżvezja u n-Netherlands), speċjalment meta niġu għal dimostrazzjonijiet u testijiet fuq skala kbira. Testijiet fuq skala kbira għandhom irwol importanti għall-iżvilupp u l-użu ta’ teknoloġiji rilevanti u t-trawwim ta’ kooperazzjoni bejn l-atturi rilevanti, u l-Kummissjoni tappoġġa koordinazzjoni transfruntiera u provi transfruntiera fuq skala kbira ta’ vetturi mingħajr sewwieqa b’sejħiet apposta 13 .

Miżuri ta’ iktar faċilitazzjoni biex jiggwidaw is-settur u l-Istati Membri huma meħtieġa għall-iżvilupp ta’ vetturi mingħajr sewwieq u l-interazzjoni tagħhom ma’ netwerks tal-konnettività futuri u vetturi oħra. Dawn se jinkludu aċċellerazzjoni tal-iskjerament tas-servizzi għal sistemi tat-trasport intelliġenti u kooperattivi. Id-Dikjarazzjoni ta’ Amsterdam appellat għal gwida ċara tal-UE biex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-suq u biex isiru l-aħjar investimenti 14 . Xi Stati Membri diġà adottaw l-istrateġiji tagħhom u qegħdin jibdew jadottaw leġiżlazzjoni nazzjonali. Fil-livell tal-UE, approċċ tas-suq intern huwa meħtieġ biex jiġu żgurati livelli minimi ta’ armonizzazzjoni u interoperabbiltà, kif ukoll iċ-ċertezza tad-dritt.

Bi tweġiba għal dawn l-isfidi varjati u biex jitgawdew bis-sħiħ il-benefiċċji minn dawn l-opportunitajiet il-ġodda offruti minn dawn l-iżviluppi teknoloġiċi, il-Kummissjoni qed tipproponi approċċ tal-UE mibnija fuq tliet objettivi strateġiċi interrelatati:

-l-iżvilupp ta’ teknoloġiji prinċipali u l-infrastruttura biex issaħħaħ il-kompetittività tal-UE;

-jiżguraw l-użu sikur u mingħajr periklu ta’ sewqan konness u awtomatizzat;

-jiġu indirizzati l-impatti soċjoekonomiċi ta’ mobbiltà mingħajr sewwieq.

L-azzjoni tal-UE tista’ tgħin billi tistabbilixxi viżjoni komuni għall-iżvilupp tas-settur fil-futur u li jiġi żgurat li dan il-qafas politiku u legali tal-UE dwar kwistjonijiet ewlenin (pereż. is-sikurezza fit-toroq u ċ-ċibersigurtà) hija lesta għall-użu fis-suq ta’ prodotti u servizzi ġodda. Hija tista’ toffri wkoll azzjonijiet ta’ appoġġ għall-iżvilupp u l-iskjerament transfruntier ta’ teknoloġiji ewlenin, is-servizzi u l-infrastruttura, inkluż it-twaqqif ta’ sħubija permezz tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali tal-UE li jmiss, l-għoti ta’ setgħa u ta’ benefiċċju kemm għaċ-ċittadini Ewropej u l-industrija Ewropea. U l-aktar importanti, l-UE tista’ tgħin ukoll sabiex tindirizza u toħloq soluzzjonijiet Ewropej komuni dwar kwistjonijiet soċjali relatati li x’aktarx ikunu deċiżivi għal aċċettazzjoni soċjali ta’ dawn it-teknoloġiji ġodda; b’mod partikolari l-protezzjoni tad-data personali, l-għażliet etiċi sottostanti marbuta mal-iżvilupp ta’ sistemi awtonomi, allokazzjoni ċara tar-responsabbiltà f’każ ta’ inċidenti, u l-impatti fuq l-impjiegi u l-ħiliet 15 . 

Azzjonijiet speċifiċi u kumplimentari biex jintlaħqu dawn it-tliet objettivi ewlenin huma stabbiliti fil-Komunikazzjoni mehmuża dwar strateġija tal-UE għal mobbiltà konnessa u awtomatizzata. 16

3.2.    It-twaqqif ta’ ambjent diġitali għall-iskambju tal-informazzjoni fit-trasport

Minbarra l-inizjattivi li jikkontribwixxu għall-istrateġija tal-UE għal mobbiltà konnessa u awtomatizzata, dan it-Tielet Pakkett dwar il-Mobbiltà jinkludi wkoll żewġ proposti bil-għan li jiġi stabbilit ambjent totalment diġitali u armonizzat għal skambji ta’ informazzjoni bejn l-awtoritajiet u l-operaturi tat-trasport. Ir-Regolamenti proposti dwar l-Ambjent ta’ Punt Uniku Marittimu Ewropew u dwar Informazzjoni tat-Trasport ta’ Merkanzija Elettronika li jikkumplimentaw lil xulxin, u jippermettu skambji elettroniċi u ssimplifikati bejn in-negozji u l-awtoritajiet tul ir-rotot tat-trasport mill-punt ta’ dħul fil-portijiet tal-UE għad-destinazzjoni finali tal-merkanzija 17 . Dawn iż-żewġ proposti se jnaqqsu l-burokrazija u jiffaċilitaw flussi ta’ informazzjoni diġitali għall-ħidmiet loġistiċi, konnessjonijiet aħjar bejn il-modi ta’ trasport differenti, u b’hekk jikkontribwixxu għal soluzzjonijiet multimodali.

4.    MOBBILTÀ NADIFA: L-ilħuq tat-tibdil fil-klima filwaqt li l-industrija tal-UE tinżamm kompetittiva

4.1    Il-ħolqien ta’ “ekosistema” ta’ batteriji kompetittiva fl-Ewropa — Pjan ta’ azzjoni strateġiku

Il-produzzjoni u l-iżvilupp ta’ batteriji hu strateġikament importanti għall-Ewropa fil-kuntest tat-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa u komponent ewlieni tal-kompetittività fis-settur tal-karozzi tagħha. Bħala tali, huwa wkoll parti integrali tal-għan tal-Kummissjoni kif stabbilit fl-Istrateġija ta’ Politika Industrijali ġdida biex l-UE ssir mexxejja dinjija fl-innovazzjoni, id-diġitalizzazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni 18 . 

L-isfida immedjata biex jinħoloq ambjent kompetittiv u sostenibbli għall-industrija tal-manifattura tal-batteriji fl-Ewropa hija enormi, u l-Ewropa għandha timxi b’pass mgħaġġel fit-tellieqa globali, biex tiġi evitata d-dipendenza fuq teknoloġija ewlenija tal-kompetituri tagħna, iżda wkoll il-potenzjal enormi għall-impjiegi, it-tkabbir u l-investiment potenzjali ta’ batteriji. Skont ċerti previżjonijiet, mill-2025 ’il quddiem, l-Ewropa tista’ tikseb is-suq ta’ batteriji sa EUR 250 biljun fis-sena, b’mill-inqas 10 sa 20 Gigafabbrika (faċilitajiet tal-produzzjoni bil-massa ta’ ċelloli tal-batteriji), biex tkopri d-domanda tal-UE biss 19 . 

Minħabba l-iskala u l-veloċità ta’ investiment meħtieġ, din l-isfida industrijali ma tistax tiġi ttrattata b’mod frammentarju.

F’Ottubru 2017, il-Kummissjoni nediet “Alleanza Ewropea tal-Batteriji 20 ma’ partijiet ikkonċernati industrijali ewlenin, l-Istati Membri attivi u l-Bank Ewropew tal-Investiment. Din il-pjattaforma kooperattiva għandha l-għan li tiffaċilita l-emerġenza ta’ proġetti ta’ manifatturar ta’ ċelloli ta’ batteriji mmexxija mill-industrija li jiġbru flimkien il-ħiliet tal-UE u jappoġġaw il-kooperazzjoni fost id-diversi atturi fil-katina ta’ valur, jinħolqu s-sinerġiji u l-kisba fil-kompetittività u l-ekonomiji ta’ skala. Mit-tnedija tal-“Alleanza Ewropea tal-Batteriji”, diġà kien hemm żviluppi tanġibbli b’avviżi ta’ konsorzji industrijali jew sħubijiet li jimmiraw lejn l-iżvilupp ta’ manifatturar ta’ ċelloli tal-batteriji u ekosistemi relatati.

Jeħtieġ li nibnu fuq dan il-momentum.

Bħala parti mill-pakkett “Ewropa Attiva”, u wara l-konsultazzjoni u l-kooperazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati tal-industrija (aktar minn 120 attur) 21 taħt l-“Alleanza Ewropea tal-Batteriji”, il-Kummissjoni qed tippreżenta l-Pjan ta’ Azzjoni Strateġika komprensiva tal-batteriji (l-Anness 2), li tistabbilixxi sett ta’ miżuri konkreti li se jikkontribwixxu għall-ħolqien ta’ din l-”ekosistema” ta’ batterija innovattiva, sostenibbli u kompetittiva fl-Ewropa.

Permezz ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni, il-Kummissjoni mhux biss qiegħda tippromwovi approċċ Ewropew integrat u transfruntier iżda wkoll it-tqegħid ta’ fowkus akbar fuq il-manifatturar ta’ batteriji sostenibbli matul il-katina ta’ valur, l-estrazzjoni u l-ipproċessar (primarja u sekondarja) tal-materja prima, il-fażi ta’ disinn u manifattura ta’ ċelloli tal-batterija u l-pakketti, u l-użu tagħhom, it-tieni użu, ir-riċiklaġġ u r-rimi f’kuntest ta’ ekonomija ċirkolari. Tali approċċ se jippromwovi l-produzzjoni u l-użu ta’ batteriji u ta’ prestazzjoni għolja u jistabbilixxi parametri referenzjarji ta’ sostenibbiltà fl-UE kollha fil-katina tal-valur.

Il-pjan ta’ azzjoni jiġbor fih miżuri mmirati fil-livell tal-UE inkluż fil-materja prima, ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-finanzjament / l-investiment, l-istandardizzazzjoni / regolatorju, l-żvilupp ta’ kummerċ u ħiliet, sabiex l-Ewropa ssir mexxejja dinjija fil-produzzjoni sostenibbli ta’ batteriji u l-użu, fil-kuntest tal-ekonomija ċirkolari.

B’mod aktar speċifiku l-għanijiet tagħha biex:

·tiżgura aċċess għall-materja prima minn pajjiżi li huma sinjuri fir-riżorsi barra l-UE, jiġi ffaċilitat l-aċċess għal sorsi Ewropej ta’ materja prima, kif ukoll l-aċċess għal materja prima sekondarja f’ekonomija ċirkolari permezz tar-riċiklaġġ ta’ batteriji;

·tappoġġa l-manifatturar taċ-ċelloli tal-batteriji Ewropew fuq skala sħiħa u l-katina tal-valur kompetittiva fl-Ewropa: biex tiġbor flimkien l-atturi ewlenin tal-industrija u l-awtoritajiet nazzjonali; ħidma fi sħubija mal-Istati Membri u l-Bank Ewropew tal-Investiment biex jappoġġaw proġetti innovattivi u integrati tal-manifattura fuq skala, b’dimensjoni transfruntier importanti u ta’ sostenibbiltà;

·isaħħaħ it-tmexxija industrijali permezz ta’ żieda fl-appoġġ tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE għal teknoloġiji avvanzati (pereż. Litju-jonu) u li jxekklu (pereż. stat solidu);

·tiżviluppa u ssaħħaħ il-forza tax-xogħol b’ħiliet fil-partijiet kollha fil-katina tal-valur tal-batterija sabiex tingħalaq il-lakuna tal-ħiliet permezz ta’ azzjonijiet fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri li jipprovdu taħriġ adegwat, taħriġ mill-ġdid u titjib tal-ħiliet, u biex l-Ewropa ssir post attraenti għal esperti f’batteriji ta’ klassi dinjija għall-iżvilupp u l-produzzjoni;

·tappoġġa s-sostenibbiltà tal-industrija tal-manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji tal-UE bl-inqas impronta ambjentali possibbli. Jenħtieġ li dan l-objettiv ikun implimentat partikolarment permezz tat-twaqqif tar-rekwiżiti għal produzzjoni ta’ batteriji sikura u sostenibbli fl-Ewropa;

·tiżgura konsistenza mal-qafas regolatorju iktar wiesa’ tal-UE u l-qafas ta' abilitazzjoni (Strateġija dwar l-Enerġija Nadifa u Pakketti ta’ Mobbiltà, il-politika kummerċjali, eċċ.).

L-azzjonijiet identifikati għandhom il-potenzjal li jiġġeneraw impatt b’mod partikolari fuq medda ta’ żmien qasir u medju għall-manifattura taċ-ċelloli tal-UE kif ukoll tgħin biex twassal għal tibdil strutturali fit-tul li se jikkontribwixxi għall-ħolqien ta’ ekosistema tal-batteriji fl-UE li tkopri l-katina tal-valur kollha tal-batterija u titħejja t-triq għall-ġenerazzjoni li jmiss ta’ teknoloġiji tal-batteriji.

Din il-kollaborazzjoni se teħtieġ li tiġi rinforzata aktar biex tirnexxi l-implimentazzjoni tal-azzjonijiet differenti u l-Kummissjoni qed torbot fuq l-impenn u l-involviment tal-partijiet ikkonċernati kollha biex jilħqu l-isfida Ewropea tal-batteriji. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni se tkompli tikkoordina mill-qrib mal-Istati Membri u l-industrija fil-qafas tal-Alleanza Ewropea tal-Batteriji biex jinżamm il-momentum u jiġi żgurat li l-impenn u l-azzjonijiet meħuda jkunu tradotti f’riżultati tanġibbli malajr.

B’dan il-pjan ta’ azzjoni, il-Kummissjoni trid tpoġġi lill-Ewropa fuq triq soda lejn tmexxija f’industrija ewlenija għall-futur, għall-promozzjoni tal-impjiegi u t-tkabbir f’ekonomija ċirkolari, filwaqt li tiġi żgurata mobbiltà nadifa u ambjent imtejjeb u l-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tal-UE.

4.2    It-tlestija tal-qafas leġiżlattiv tal-UE dwar l-emissjonijiet tas-CO2 tat-trasport bit-triq

Fl- Istrateġija Ewropea għal Mobbiltà b’Emissjonijiet Baxxi , il-Kummissjoni għamlet impenn politiku biex tipproponi l-ewwel leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty. Skont dan it-tielet pakkett ta’ mobbiltà, il-Kummissjoni qed tagħti riżultati fir-rigward ta’ dan l-impenn 22 . Proposta għal standards ta’ emissjonijiet tas-CO2 għat-trakkijiet, il-karozzi tal-linja u l-kowċis hija żieda importanti għall-qafas leġiżlattiv biex jiġu indirizzati l-emissjonijiet ta’ gassijiet b’effett ta’ serra mit-trasport bit-triq. Hija ssegwi l-proposta għal wara l-2020 għall-istandards ta’ emissjonijiet tas-CO2 għall-karozzi u l-vannijiet adottata f’Novembru 2017 bħala parti mit-Tieni Pakkett dwar il-Mobbiltà.

Din il-proposta leġiżlattiva hi meħtieġa sabiex tgħin biex jintlaħqu l-impenji tal-UE skont il-Ftehim ta’ Pariġi u biex jiġi implimentat il-qafas tal-klima u l-enerġija għall-2030. L-emissjonijiet ta’ CO2 mis-settur ta’ vetturi heavy-duty jirrappreżentaw madwar kwart tal-emissjonijiet tat-trasport bit-triq u dawn huma mistennija li jiżdiedu aktar sal-2030. Il-kisba kosteffiċjenti tal-objettivi tal-UE dwar miri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra mhux se jkun possibbli mingħajr kontribuzzjoni mingħand is-settur tal-vetturi heavy duty.

L-operaturi tat-trasport, li ħafna minnhom huma intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju, jistgħu jitilfu ffrankar fuq il-fjuwil. Għalkemm ikun fl-interess fit-tul tagħhom biex inaqqsu l-esponiment tagħhom fl-ispejjeż tal-fjuwil permezz ta’ xiri ta’ aktar vetturi effiċjenti, l-ostakli regolatorji u tas-suq ifisser li teknoloġiji innovattivi u kosteffikaċi mhumiex mifruxin ħafna fis-suq. Il-Kummissjoni issa qed tipproponi li tneħħi xi wħud minn dawn l-ostakli, flimkien ma’ strumenti oħra, bħalma huma d-Direttiva dwar l-Eurovignette, id-Direttiva dwar Vetturi Nodfa u l-Pjan ta’ Azzjoni dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwil Alternattiv, li ġew proposti riċentament mill-Kummissjoni taħt l-aħħar żewġ Pakketti ta’ Mobbiltà.

Il-manifatturi u l-fornituri tal-komponenti tal-UE qegħdin fir-riskju li jitilfu x-xogħol attwali tagħhom ta’ pożizzjoni ta’ tmexxija fuq teknoloġiji innovattivi. Swieq sinifikanti bħall-Istati Uniti, il-Kanada, il-Ġappun, iċ-Ċina u l-Indja f’dawn l-aħħar snin implimentaw standards ta’ konsum tal-fjuwil u/jew standards ta’ emissjoni sabiex tiġi stimolata l-innovazzjoni u għal titjieb mgħaġġel fl-effiċjenza tal-vetturi. Il-proposta tal-Kummissjoni tagħti spinta konkreta għall-innovazzjoni u l-investimenti tal-UE f’teknoloġiji b’livell baxx ta’ karbonju f’dan is-settur.

Il-Kummissjoni tqis li jkun iktar xieraq biex jiġu rregolati l-emissjonijiet tas-CO2 minn vetturi heavy-duty wara approċċ gradwali bi klawsola ta’ rieżami bikrija. Jenħtieġ li l-leġiżlazzjoni jkollha l-għan li tikseb l-ewwel benefiċċji disponibbli, filwaqt li jiġi żgurat li l-aktar miżuri kosteffiċjenti u t-teknoloġiji diġà disponibbli malajr jippenetraw is-suq tal-akbar trakkijiet ġodda. L-erba’ gruppi ewlenin tal-akbar trakkijiet huma l-ewwel tipi ta’ vetturi li għalihom l-UE se jkolla data ta’ emissjonijiet affidabbli u ċertifikata, mill-2019 ’il quddiem. Huma jirrappreżentaw madwar 65 sa 70 fil-mija tat-total tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra ta’ vetturi heavy duty.

Wara rieżami fl-2022 fuq il-bażi ta’ tliet snin ta’ data ta’ ċertifikazzjoni uffiċjali, l-effetti ta’ aktar teknoloġiji avvanzati jenħtieġ li jiġu introdotti b’mod progressiv. Barra minn hekk, tipi oħra ta’ vetturi, li għadhom mhumiex koperti minn leġiżlazzjoni ta’ ċertifikazzjoni meħtieġa, jistgħu jkunu soġġetti għal miri ta’ emissjonijiet ta’ CO2. Dan jikkonċerna xarabanks u kowċis, trakkijiet u karrijiet żgħar.

Karozzi tal-linja, li għalihom sistemi ta’ motopropulsjoni b’emissjonijiet baxxi u b’emissjonijiet żero huma disponibbli b’mod wiesa’, mhumiex soġġetti għall-miri ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet stabbiliti f’din l-ewwel proposta hekk kif leġiżlazzjoni biex jiġbru u jiċċertifikaw id-data tal-emissjonijiet ta’ gassijiet serra jeħtieġ li tiġi żviluppata. Madankollu, id-Direttiva tal-Vetturi Nodfa u l-Pjan ta’ Azzjoni rieżaminati dwar l-Infrastruttura tal-Fjuwils Alternattivi se jappoġġaw direttament l-użu ta’ karozzi tal-linja b’emissjonijiet baxxi u b’emissjonijiet żero għall-bliet permezz ta’ akkwist pubbliku diġà minn issa. Dan huwa kkumplimentat minn miżuri ta’ appoġġ immirati biex jaċċelleraw l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi, kif identifikati fil-Pjan ta’ Azzjoni adottat bħala parti mill-Pakkett dwar il-Mobbiltà. Barra minn hekk, l-Inizjattiva ta’ Skjerament tal-Linja Nodfa mnedija mill-Kummissjoni u appoġġata mill-Kumitat tar-Reġjuni toffri pjattaforma biex tiġi aċċellerata l-introduzzjoni ta’ karozzi tal-linja li ma jniġġsux 23 .

Il-Kummissjoni tistieden lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jadottaw din il-leġiżlazzjoni mingħajr dewmien biex jiġi evitat it-twessigħ tad-differenza bejn l-emissjonijiet fis-settur tal-vetturi heavy-duty u l-bqija tat-trasport bit-triq, li tippermetti lill-kumpaniji ta’ trasport biex jibbenefikaw minn spejjeż aktar baxxi tal-fjuwil u biex tiġi żgurata l-kompetittività fit-tul tal-manifatturi u l-fornituri tal-komponenti tal-UE.

4.3    Metodoloġija ġdida tat-tqabbil tal-prezzijiet tal-fjuwil għall-konsumaturi

Bl-espansjoni mgħaġġla tal-elettromobbiltà u vetturi li jużaw diversi tipi ta’ fjuwils alternattivi, il-Kummissjoni qed tippreżenta metodoloġija li tippermetti lill-utenti jagħmlu tqabbil ċar ta’ pprezzar ta’ dawn il-fjuwils differenti 24 . Dan se jgħin biex jiżdied l-għarfien tal-konsumatur — inkluż meta jagħmlu xiri ta’ vetturi ġodda — u t-trasparenza fil-prezzijiet tal-fjuwil u għandhom jikkontribwixxu għad-diversifikazzjoni tas-sorsi tal-enerġija fit-trasport u għal tnaqqis tal-emissjonijiet ta’ CO2 u emissjonijiet niġġiesa oħrajn f’dan il-qasam.

4.4    Titjib fl-ittikkettar tat-tajers

Ir-Regolament tal-UE dwar it-tikkettar tat-tajers jippromwovi tajers effiċjenti fl-użu tal-fjuwil u tajers sikuri u bi storbju estern tat-tidwir baxx biex jiġi żgurat l-iffrankar tal-fjuwil, kif ukoll is-sikurezza tat-trasport bit-triq 25 . Hija għandha wkoll l-għan li tipprovdi aktar informazzjoni lil konsumaturi, permezz ta’ tikketta standard, li tinfluwenza d-deċiżjonijiet ta’ xiri. Minħabba li t-tajers jistgħu jagħmlu differenza ta’ 20-30 fil-mija tal-konsum tal-fjuwil tal-vettura, il-prestazzjoni tagħhom għandha impatt sinifikanti fuq l-effiċjenza tal-fjuwil u l-emissjonijiet tal-vetturi.

Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-għan li ssaħħaħ ir-Regolament u tagħmlu aktar effettiv 26 . B’mod partikolari, hi maħsuba biex tiżgura viżibbiltà ċara tat-tikketta għall-konsumaturi meta jixtru tajer. Dan ifisser ukoll li x-xerrejja potenzjali jirrikonoxxu t-tikketta jew jifhmu l-markaturi tal-prestazzjoni, f’termini ta’ preċiżjoni u affidabbiltà pereżempju. Barra minn hekk, ir-Regolament għandu l-għan li jwessa’ l-firxa ta’ parametri ta’ prestazzjoni fuq it-tikketta biex jiġu inklużi elementi ġodda, u eventwalment jieħu aktar kont ta’ prijoritajiet politiċi oħra tal-UE bħalma huma l-aġenda tal-ekonomija ċirkolari. Fl-aħħar nett, ir-Regolament isaħħaħ l-infurzar tas-sorveljanza tas-suq.

4.5    Rekwiżiti tad-disinn għat-trakkijiet sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2 u tittejjeb is-sikurezza

Il-prestazzjoni ajrudinamika tal-vetturi għandha impatt dirett fuq l-emissjonijiet tas-CO2. Il-Kummissjoni tipproponi għalhekk li tiġi rieżaminata l-leġiżlazzjoni dwar il-piżijiet u d-dimensjonijiet ta’ ċerti vetturi tat-triq biex titmexxa ‘l quddiem id-data li tippermetti lill-manifatturi biex iqiegħdu vetturi tqal tal-merkanzija ġodda aktar tonda u b’kabini ajrudinamiċi fis-suq bi tliet snin sal-2019 27 . Flimkien mal-proposta tal-Kummissjoni li jiġu introdotti standards tas-CO2 għal vetturi ta’ merkanzija tqila, il-proposta hi maħsuba biex tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-emissjonijiet tas-CO2 mit-trasport u biex tkun ta’ benefiċċju għall-ambjent. Objettiv ieħor huwa li titjieb is-sikurezza ta’ utenti oħra tat-triq u l-viżibbiltà u l-kumdità tas-sewwieqa, filwaqt li kontinwament jiġi ffaċilitat it-trasport intermodali.

4.6    Reviżjoni tal-qafas għat-tassazzjoni tal-enerġija sabiex tiġi promossa l-elettromobbiltà

Għalkemm mhux se jkun hemm tiġdid komprensiv tad-Direttiva dwar it-Tassazzjoni tal-Enerġija bħala parti minn dan il-pakkett, il-Kummissjoni se tkompli tesplora l-opzjonijiet għall-promozzjoni tal-elettromobbiltà fil-kuntest ta’ reviżjoni futura tad-Direttiva. Barra minn hekk, approċċ ibbażat fuq l-iffissar biss tar-rati minimi ta’ tassazzjoni fil-livell tal-UE jippermetti lill-Istati Membri li diġà bħalissa, anki mingħajr ma jkun hemm il-ħtieġa li tinbidel il-leġiżlazzjoni tal-UE, biex jadattaw ir-rati tagħhom għall-appoġġ tal-mobbiltà b’emissjonijiet baxxi. B’mod partikolari jenħtieġ li l-Istati Membri jirrieżaminaw it-trattament preferenzjali eżistenti għad-diżil.

4.7    Is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tan-netwerk ewlieni Trans-Ewropew tat-Trasport biex tinkiseb mobbiltà b’emissjonijiet baxxi

L-infrastruttura hija għodda indispensabbli għall-użu ta’ soluzzjonijiet nodfa, sikuri, diġitali u konnessi fis-sistema tat-trasport. In-netwerk tat-Trasport Trans-Ewropew huwa s-sinsla tal-infrastruttura tat-trasport tal-Ewropa. L-għan tal-Kummissjoni huwa li tiżgura li dan ikun effiċjenti, intelliġenti, sikur u sostenibbli. Dan għandu influwenza kbira fuq ix-xejriet tal-mobbiltà għal merkanzija u passiġġieri permezz tat-twaqqif ta’ rekwiżiti, li jiġġeneraw proġetti ta’ infrastruttura ta’ kwalità u jqanqlu l-innovazzjoni. Għal dan il-għan, dan “It-Tielet Pakkett dwar il-Mobbiltà” jinkludi proposta għal Regolament li għandha l-għan li tiffaċilita l-implimentazzjoni tan-netwerk ewlieni tat-trasport trans-Ewropew u li tippromwovi l-multimodalità. Il-miżuri proposti għandhom l-għan li jissimplifikaw l-għoti tal-permessi, l-akkwist pubbliku u proċeduri amministrattivi oħra li jipprovdu proċess aktar effiċjenti, aktar trasparenza u aċċettazzjoni pubblika. Għalhekk, din il-proposta se sservi bħala katalista għal mobbiltà aktar nadifa, sikura u konnessa billi tagħti trattament prijoritarju għall-awtorizzazzjoni tal-proġetti relatati fuq in-netwerk ewlieni trans-Ewropew tat-Trasport.  28  

Barra minn hekk, il-pakkett se jiġi appoġġat minn sejħa għal proposti taħt il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. Għotjiet tal-UE b’valur ta’ EUR 450 miljun se jkunu disponibbli għal investimenti fi proġetti li jikkontribwixxu direttament għas-sigurtà fit-toroq, id-diġitalizzazzjoni u l-intermodalità fis-settur tat-trasport.

5.    KONKLUŻJONIJIET

B’dan it-tielet Pakkett “Ewropa Attiva”, il-Kummissjoni qed tagħlaq sensiela wiesgħa ta’ proposti leġiżlattivi u miżuri ta’ abilitazzjoni li jikkostitwixxu qafas komprensiv, integrat u approċċ li jħares ’il quddiem biex tinkiseb mobbiltà kompetittiva, konnessa u nadifa għaċ-ċittadini tal-UE. Id-diġitalizzazzjoni, id-dekarbonizzazzjoni u l-innovazzjoni jfissru li l-mobbiltà tinsab f’salib it-toroq. L-UE trid taħtaf l-opportunitajiet ġodda li jġibu magħhom filwaqt li jkunu mħejjija sew biex jaġġustaw għall-isfidi multipli matul it-tranżizzjoni. Il-mobbiltà hija l-pedament tal-libertà tal-moviment tal-persuni u tal-merkanzija, li hija fundamentali għall-funzjonament tajjeb tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk huwa essenzjali li ninsabu fit-triq it-tajba u li l-UE, u b’mod partikolari l-industriji ta’ mobbiltà importanti tagħha, huma kapaċi li jżommu r-rwol tagħhom ta’ mexxejja f’dan is-settur vitali għall-ekonomija u s-soċjetà, jibqgħu kompetittivi fil-futur, u jiżguraw li servizzi ta’ mobbiltà huma sikuri, nodfa u sostenibbli. Il-Kummissjoni għalhekk tappella lill-koleġiżlaturi biex mill-aktar fis jadottaw il-proposti leġiżlattivi taħt dan il-Parlament u b’hekk jiżguraw li “l-Ewropa hi Attiva”.

(1)

   COM(2016) 501.

(2)

   COM(2017) 283, COM(2017) 675.

(3)

   COM(2017) 479.

(4)

   Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-sikurezza tat-triq, 8 ta’ Ġunju 2017,  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/mt/pdf  

(5)

   “Lejn Żona Ewropea ta’ sikurezza tat-triq: orjentazzjonijiet ta’ politika dwar is-sikurezza tat-triq 2011-2020 ", COM(2010) 389 final. White Paper - Pjan direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport - Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b’mod effiċjenti, COM(2011) 144.

(6)

   Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-sikurezza tat-triq, 8 ta’ Ġunju 2017,  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9994-2017-INIT/mt/pdf  

(7)

   Ir-Regolament (UE) 2015/758 u d- Deċiżjoni 585/2014/UE . 

(8)

   L-awtomatizzazzjonii għandha impatt fuq il-modi kollha tat-trasport (bl-ajru, bil-ferrovija, fuq l-ilma u bit-triq), il-passiġġieri u l-merkanzija, it-trasport pubbliku u individwali, iżda bla dubju, għall-pubbliku ġenerali, l-awtomatizzazzjoni tat-trasport bit-triq se jkollha l-akbar impatt.

(9)

   Studju tal-Kummissjoni (2018): https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/analysis-possible-socio-economic-effects-connected-cooperative-and-automated-mobility-CCAM-Europe

(10)

   Ir-rapport tal-Kummissjoni dwar Insalvaw il-Ħajjiet: Insaħħu s-Sikurezza tal-Karozzi fl-UE, COM(2016) 787.

(11)

    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=CELEX:52016DC0766

(12)

    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/mt/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0588  

(13)

    http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-030417 .

(14)

    https://www.regjeringen.no/contentassets/ba7ab6e2a0e14e39baa77f5b76f59d14/2016-04-08-declaration-of-amsterdam---final1400661.pdf

(15)

   Ara wkoll il-Komunikazzjoni dwar l-Intelliġenza Artifiċjali għall-Ewropa (COM(2018) 237 final) u d-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal dwar ir-responsabbiltà għal teknoloġiji diġitali emerġenti (SWD(2018) 137).

(16)

   COM(2018) 283.

(17)

   COM(2018) 278 u COM(2018) 279.

(18)

   Ġew ukoll identifikati bħala wieħed mill-oqsma ta’ prijorità ta’ intervent fir-Rapport tal-Grupp ta’ Livell Għoli GEAR 2030 dwar il-futur tal-industrija tal-karozzi. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081/attachments/1/translations/en/renditions/native

(19)

   Sors: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija Inno-energy  http://www.innoenergy.com/  

(20)

    https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_mt

(21)

   Aktar minn 120 impjieg industrijali u atturi tal-innovazzjoni pparteċipaw f’dan l-eżerċizzju u kollettivament approvaw rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet ta’ prijorità, li qed jiġu implimentati. http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/

(22)

   COM(2016) 501.

(23)

    https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_en  

(24)

   Skont l-Artikolu 7(3) tad-Direttiva 2014/94/UE, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni dwar metodoloġija komuni għat-tqabbil tal-prezzijiet tal-unità tal-fjuwils alternattivi f’konformità mad-Direttiva 2014/94/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, C(2018)2751.

(25)

   Ir-Regolament 1222/2009.

(26)

   COM(2018) 296.

(27)

   Id-Direttiva (UE) 2015/719. COM(2018) 275.

(28)

   COM(2018) 277.


Brussell,17.5.2018

COM(2018) 293 final

ANNESS

tal-

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

L-EWROPA ATTIVA
Mobilità Sostenibbli għall-Ewropa: sikura, konnessa u nadifa


Anness 1: Pjan ta’ Azzjoni Strateġiku dwar is-Sikurezza fit-Toroq

Dan l-Anness jiddeskrivi l-azzjonijiet speċifiċi previsti skont il-mandat tal-Kummissjoni preżenti, jiġifieri sal-aħħar tat-tielet trimestru tal-2019 (T3 2019). Dawn l-azzjonijiet huma stabbiliti b’mira speċifika ta’ żmien. Huwa ma jistax ovvjament jippreġudika l-azzjoni għall-Kummissjoni li jmiss iżda minflok jistabbilixxi azzjonijiet addizzjonali previsti għall-perjodu ta’ wara l-2019 b’mod indikattiv u mingħajr mira speċifika ta’ żmien. 

1. Governanza aħjar tas-sikurezza fit-toroq

Sabiex ix-xejra taċ-ċifri staġnati rigward is-sikurezza fit-toroq fl-UE titreġġa’ lura u nersqu eqreb lejn il-mira fit-tul ta’ ebda mwiet fit-toroq fl-UE sal-2050 (“Il-Viżjoni Żero”), jeħtieġ approċċ ġdid. Il-qafas ta’ politika tal-UE dwar is-sikurezza fit-toroq 2021-2030, li għandu jiġi stabbilit fid-dettall sal-2019, huwa bbażat fuq l-approċċ ta’ Sistema Sikura. Dan jinvolvi l-istabbiliment ta’ miri ċari, monitoraġġ tal-progress bl-għajnuna ta’ sett ta’ indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni li huma marbutin direttament mal-prevenzjoni tal-imwiet u l-korrimenti serji għall-utenti kollha tat-toroq. Dan jirrikjedi azzjoni kkoordinata tas-setturi kollha u għall-utenti kollha tat-toroq fl-ambitu ta’ struttura ta’ governanza msaħħa.

Azzjonijiet ewlenin fil-qasam tal-governanza

Il-Kummissjoni se ssaħħaħ il-prinċipji għal qafas ta’ politika tal-UE għas-sikurezza fit-toroq 2021-2030, stabbilit f’din il-Komunikazzjoni [T2/2019], inkluż

·lista ta’ indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni li għandhom jintrabtu mar-riżultati fil-mira, stabbiliti f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri;

·mandat imsaħħaħ tal-Grupp ta’ Livell Għoli dwar is-Sikurezza fit-Toroq (magħmul minn rappreżentanti ta’ grad għoli ta’ amministrazzjonijiet nazzjonali) li għandu jinkludi pariri strateġiċi u rispons frekwenti; kif ukoll

·ir-rwol il-ġdid ta’ Ambaxxatur Ewropew għas-Sikurezza fit-Toroq, personalità magħrufa sew, biex tikkoordina l-isforzi għas-sikurezza fit-toroq mal-Istati Membri u tippromwovi prattika tajba kemm fl-UE kif ukoll internazzjonalment.

Matul il-perjodu qafas, il-Kummissjoni (immexxija minn grupp ta’ koordinazzjoni bejn id-Direttorati Ġenerali) se taħdem mal-Istati Membri u l-partijiet ikkonċernati biex tissorvelja u tħaffef il-progress, pereżempju billi torganizza konferenzi biannwali tar-riżultati u billi tippromwovi impenji volontarji, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ Karta Ewropea msaħħa dwar is-Sikurezza fit-Toroq 1 .

2. Aktar appoġġ finanzjarju għas-sikurezza fit-toroq

Lieva importanti għad-dispożizzjoni tal-UE biex jitħaffef it-twettiq tar-riżultati hija li l-inizjattivi tas-sikurezza fit-toroq jiġu appoġġati permezz ta’ diversi soluzzjonijiet ta’ finanzjament. It-titjib fl-infrastruttura jista’ jiġi appoġġat minn fondi reġjonali fil-qafas finanzjarju attwali. Barra minn hekk, fis-sejħa tal-lum għall-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, qed isiru disponibbli EUR 200 miljun għas-sikurezza fit-toroq u d-diġitalizzazzjoni. Fuq perjodu ta’ żmien itwal, se jkun importanti li tiġi pprovduta stabbiltà u koerenza fis-soluzzjonijiet ta’ finanzjament għal titjib fl-infrastruttura, azzjonijiet oħrajn ta’ sikurezza fit-toroq, kif ukoll bini tal-kapaċità.

Azzjonijiet ewlenin għal twettiq u finanzjament

Il-Kummissjoni se:

·tinkoraġġixxi l-użu ta’ appoġġ finanzjarju tal-UE mill-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej għal titjib tal-infrastruttura għas-sikurezza fit-toroq, speċjalment fi Stati Membri bi kwalità relattivament baxxa ta’ sikurezza fit-toroq, u tinkoraġġixxi l-użu tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa [T2/2018];

·tissimplifika u ssaħħaħ l-appoġġ finanzjarju għal azzjonijiet marbutin mas-sikurezza fit-toroq fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss b’kunsiderazzjoni tal-komplementarjetà tal-istrumenti ta’ finanzjament differenti [T2/2018];

·tinvestiga kif tipprovdi stabbiltà biex tiffinanzja l-appoġġ għal azzjonijiet marbutin mas-sikurezza fit-toroq fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss, bħal operazzjonijiet transfruntiera konġunti ta’ infurzar tat-traffiku organizzati f’kooperazzjoni bejn il-korpi tal-pulizija [T3/2018]; kif ukoll

·tinvestiga l-possibbiltajiet biex tappoġġa b’mod finanzjarju l-bini tal-kapaċità fil-livell tal-Istati Membri, pereżempju fir-rigward ta’ strateġiji tas-Sistema Sikura (pereż. l-metodoloġija tal-kejl tal-Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni) [T3/2019].

Barra minn hekk, b’kooperazzjoni mill-qrib mal-Bank Ewropew tal-Investiment, il-Kummissjoni se tesplora, kif tista’ tiffaċilita l-aċċess tal-awtoritajiet pubbliċi għal appoġġ finanzjarju xieraq biex jinkisbu flotot aktar sikuri. Eżempju wieħed jista’ jkun Faċilità possibbli għal Trasport Aktar Sikur jew l-estensjoni tal-Faċilità eżistenti għal Trasport Aktar Nadif. 2 Il-Kummissjoni se tesplora wkoll kif għandhom jiġu ffinanzjati r-riċerka u l-innovazzjoni meħtieġa għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ strateġiji ta’ Sistemi Sikuri.3.    Toroq u ġnub tat-toroq sikuri

L-approċċ tas-Sistema Sikura għall-inġinerija tat-toroq tinvolvi l-adattament tal-funzjoni, it-tfassil u l-ippjanar tat-toroq u l-limiti tal-veloċità li jikkunsidra l-żbalji umani b’tali mod li ħabtiet ma jwasslux għal imwiet u korrimenti serji. Illum il-Kummissjoni qed tipproponi li tirrevedi d-Direttiva dwar il-Ġestjoni tas-Sikurezza tal-Infrastruttura tat-Toroq sabiex jingħata mandat għal aktar trasparenza u mmappjar tar-riskji fin-netwerk kollu u biex testendi l-kamp ta’ applikazzjoni tagħha lil hinn min-Netwerks Trans-Ewropej għat-toroq primarji kollha.

Azzjonijiet ewlenin għal toroq u ġnub tat-toroq sikuri

Il-Kummissjoni se:

·twettaq xogħol ta’ tħejjija u tistabbilixxi grupp ta’ esperti li xogħolhom se jkun li jfasslu qafas għall-klassifikazzjoni tat-toroq li tqabbel aħjar il-limitu tal-veloċità mat-tfassil u l-ippjanar tat-toroq, f’konformità mal-approċċ tas-Sistema Sikura [T3/2019]; kif ukoll

·tiffaċilita l-iskambju tal-esperjenzi tal-metodoloġiji tas-Sistema Sikura bejn il-prattikanti (pereż. f’Forum Ewropew ta’ awdituri għas-sikurezza fit-toroq) [dwar l-adozzjoni tad-Direttiva riveduta dwar il-Ġestjoni tas-Sikurezza fl-Infrastruttura tat-Toroq].

Matul il-perjodu tal-qafas, il-Kummissjoni se tipprova tidentifika aktar azzjoni mill-UE, pereżempju tiddefinixxi l-objettivi speċifiċi ta’ sikurezza għal toroq ta’ Netwerks Trans-Ewropej fir-reviżjoni li jmiss tal-linji gwida tan-Netwerks Trans-Ewropej.

4.    Vetturi sikuri

L-UE rnexxielha tnaqqas l-imwiet u l-korrimenti serji billi ttejjeb is-sikurezza tal-vetturi permezz ta’ iterazzjonijiet suċċessivi tar-Regolament dwar is-Sikurezza Ġenerali tal-Vetturi u r-Regolament dwar is-Sikurezza tal-Persuni Mexjin. Il-Kummissjoni qed tipproponi li tirrevedi dawn ir-Regolamenti biex tagħmel ċerti karatteristiċi ta’ sikurezza importanti obbligatorji, bħalma huma l-Assistenza Intelliġenti tal-Veloċità, l-Ibbrejkjar Awtonomu ta’ Emerġenza (inkluż fir-rigward ta’ persuni mexjin u ċiklisti) jew titjib tal-viżibbiltà diretta għat-trakkijiet. Bħala segwitu, se jkun importanti li tipprijoritizza l-ħidma tal-UE u fin-Nazzjonijiet Uniti biex tiġi żviluppata regolamentazzjoni ġdida għas-sikurezza tal-vetturi (pereżempju l-Ibbrejkjar Awtonomu ta’ Emerġenza għal trakkijiet, inkluża detezzjoni ta’ persuni mexjin u ċiklisti u standards ta’ viżjoni diretta). L-akkwist pubbliku jippreżenta wkoll opportunità interessanti biex ir-rata tal-użu ta’ teknoloġiji tas-sikurezza tiġi influwenzata b’mod pożittiv.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni qed tipproponi reviżjoni tar-Regolament dwar it-Tikkettar tat-Tajers biex titjieb l-informazzjoni għall-konsumatur, b’mod partikolari rigward il-prestazzjoni tas-sikurezza tat-tajers.

Azzjonijiet ewlenin għal vetturi sikuri

Il-Kummissjoni se: 

·tibda tivvaluta jekk l-installazzjoni tal-flotta eżistenti (b’mod partikolari l-karozzi tal-linja u t-trakkijiet) b’Sistemi Avvanzati ta’ Assistenza għas-Sewwieq hijiex fattibbli u kosteffikaċi [T4/2018]; kif ukoll

·tħeġġeġ lill-Istati Membri biex filwaqt li jżommu l-kompetizzjoni fis-suq intern, jikkunsidraw l-inċentivi nazzjonali biex jgħaġġlu t-teknoloġiji ppruvati permezz ta’ firxa ta’ mezzi inkluż l-akkwist, il-politiki ta’ vvjaġġar sikur, l-inċentivi tat-taxxa u tal-assigurazzjoni [T2/2018].

Il-Kummissjoni se tipprova tikseb impenji volontarji, pereżempju

·minn impjegaturi / assoċjazzjonijiet ta’ operaturi ta’ trasport bit-triq (pereż. l-użu ta’ vetturi b’karatteristiċi tal-aktar sikurezza riċenti qabel ma dan jiġi rekwiżit bil-liġi),

·minn awtoritajiet pubbliċi (pereż. bliet li jiffavorixxu x-xiri tal-aktar karozzi sikuri, mhux biss l-aktar nodfa, għall-flotot tagħhom fl-akkwist pubbliku),

·minn manifatturi (pereż. introduzzjoni ta’ karatteristiċi ta’ sikurezza lil hinn mir-rekwiżiti minimi għas-segmenti kollha tal-prezzijiet),

·minn assiguraturi (pereż. tibdil tal-istruttura tal-primjums favur vetturi aktar sikuri),

·mis-settur tal-kiri jew il-kondiviżjoni tal-karozzi (pereż. il-promozzjoni ta’ karozzi sikuri f’attivitajiet ta’ kiri u twellija tal-karozzi, manutenzjoni regolari), u

·minn skejjel tas-sewqan (pereż. taħriġ għal sewwieqa ġodda u eżistenti u sewwieqa ta’ muturi dwar l-użu ta’ karatteristiċi ta’ sikurezza ta’ vetturi ġodda).

Il-Kummissjoni se tevalwa l-ħtieġa għal aktar azzjoni, inkluż fir-rigward tar-regolamentazzjoni tat-tajers biex tiġi ttestjata l-prestazzjoni tal-qabda ta’ tajers li spiċċaw, fir-rigward tal-qafas legali għal testijiet li jiċċertifikaw li l-vetturi huma tajba għat-triq, inklużi azzjonijiet biex jiġi indirizzat tbagħbis potenzjali ta’ vetturi minn sidien / detenturi, u fir-rigward li l-kunsiderazzjonijiet tas-sikurezza jsiru aktar prominenti fil-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-akkwist pubbliku.

5.    Użu sikur tat-toroq

L-imġiba sikura tal-utenti tat-toroq (il-veloċità, l-użu ta’ ċinturini tas-sikurezza u t-tagħmir protettiv bħall-elmi protettivi, is-sewqan mingħajr alkoħol u drogi oħra, is-sewqan, l-irkib f’vetturi u l-mixi mingħajr distrazzjoni) u l-infurzar tagħha huma wkoll importanti fil-prevenzjoni u t-tnaqqis ta’ inċidenti serji. Il-proposta għal Regolament rivedut dwar is-Sikurezza Ġenerali u s-Sikurezza tal-Persuni Mexjin tkopri ċerti karatteristiċi li jwiegħdu livell għoli ta’ sikurezza (l-Assistenza tal-Veloċità Intelliġenti, it-teknoloġija ta’ detezzjoni tal-ħedla, interfaċċi standardizzati għal tagħmir li jidentifika l-użu tal-alkoħol).

Azzjonijiet ewlenin għal użu sikur tat-toroq

Il-Kummissjoni se:

·tibda tivvaluta l-għażliet biex ittejjeb l-effettività tad-Direttiva dwar l-infurzar transfruntier ta’ reati tat-traffiku, fuq il-bażi ta’ evalwazzjoni li saret fl-2016 [T4/2018];

·tniedi studju dwar il-fattibbiltà ta’ inizjattiva leġiżlattiva possibbli dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ projbizzjoni tas-sewqan [T1/2019];

·tittrasponi r-Regolament tal-Kummissjoni Ekonomika tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Ewropa (United Nations Economic Commission for Europe, UNECE) biex tagħmel iċ-ċinturin tas-sikurezza obbligatorju għas-sits kollha [T4/2018];

·taħdem mal-Istati Membri biex tippermetti l-kundizzjonijiet meħtieġa għall-funzjonament ta’ Assistenza Intelliġenti tal-Veloċità, li tista’ tiġi diżattivata, inkluż fir-rigward tad-disponibbiltà ta’ limiti tal-veloċità f’format diġitali, u tikkunsidra l-fattibbiltà u l-aċċettabbiltà tal-Assistenza Intelliġenti tal-Veloċità, li ma tistax tiġi diżattivata, fil-futur [T3/2019]; kif ukoll

·tibda tivvaluta kif tista’ ssaħħaħ ir-rakkomandazzjoni tal-UE rigward il-livell ta’ alkoħol fid-demm, pereż. tirrakkomanda limiti aktar stretti għal sewwieqa professjonali u / jew sewwieqa ġodda u tagħti gwida dwar l-użu ta’ tagħmir li jidentifika l-użu tal-alkoħol [T3/2018].

Il-Kummissjoni se tipprova tikseb impenji volontarji, pereżempju

·minn impjegaturi / assoċjazzjonijiet ta’ operaturi ta’ trasport bit-triq (pereż. edukazzjoni u sensibilizzazzjoni msaħħa fost sewwieqa professjonali, lil hinn mir-rekwiżiti legali għal taħriġ għal sewwieqa professjonali),

·mis-settur tal-edukazzjoni (pereż. is-sikurezza fit-toroq issir parti mill-kurrikuli regolari) u organizzazzjonijiet tal-utenti (pereż. promozzjoni ta’ mġiba sikura, billi jitqiesu l-fatturi tal-età u l-ġeneru),

·minn awtoritajiet pubbliċi (pereż. ir-rekwiżit ta’ tagħmir li jidentifika l-użu tal-alkoħol fl-akkwist pubbliku),

·minn operaturi ta’ vvjaġġar bil-coach (pereż. kampanji ta’ sensibilizzazzjoni dwar iċ-ċinturini tas-sikurezza),

·kumpaniji tat-taxis u kondiviżjoni ta’ karozzi (pereż. provvediment lill-flotot b’sits għat-tfal).

Il-Kummissjoni għandha l-għan ukoll li tinkoraġġixxi u tappoġġa r-riċerka skont il-programm ta’ riċerka u innovazzjoni rigward l-iżvilupp ta’ metodi ta’ ttestjar u għodod irħas għal detezzjoni tad-drogi kif ukoll rigward il-valutazzjoni awtomatika tal-kapaċità għas-sewqan u l-evitar tan-nuqqas ta’ attenzjoni inkluż distrazzjoni minn sistemi elettroniċi integrati fil-vetturi. Hija se tivvaluta jekk tagħtix mandat għal tfakkiriet elettroniċi individwali rigward iċ-ċinturini tas-sikurezza fil-coaches u tiżviluppax kodiċi ta’ prattika tajba mal-industrija biex tiżgura li s-sistemi ta’ informazzjoni fil-karozzi u t-telefowns ikunu mfassla b’mod li jippermetti użu sikur. Il-Kummissjoni se tidentifika l-ħtieġa għal aktar azzjoni, pereżempju fir-rigward tad-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-kunċett ta’ “veloċità sikura”; elmi taċ-ċiklisti u lbies protettiv għas-sewwieqa tal-muturi; u / jew liċenzjar gradwali għal sewwieqa ġodda.

6.    Rispons ta’ emerġenza rapida u effikaċiKura effettiva wara ħabta, inkluż trasport veloċi għall-faċilità korretta minn persunal ikkwalifikat, tnaqqas il-konsegwenzi ta’ korriment. F’dan il-kuntest, l-effetti tal-introduzzjoni tal-eCall , is-sejħa ta’ emerġenza awtomatika f’każ ta’ ħabta,jenħtieġ li jiġu mmonitorjati mill-qrib.

Azzjonijiet ewlenin għar-rispons ta’ emerġenza

Il-Kummissjoni se:

·tibda tivvaluta l-effett tal-eCall u tevalwa l-estensjoni possibbli għal kategoriji oħra ta’ vetturi (vetturi tqal tal-merkanzija, xarabanks u coaches, muturi u tratturi agrikoli) [T3/2019,] u

·tiffaċilita kuntatti eqreb bejn l-awtoritajiet tas-sikurezza fit-toroq u s-settur tas-saħħa biex tivvaluta ħtiġijiet tar-riċerka aktar prattiċi (pereż. kif jiġi żgurat tqabbil xieraq tal-korrimenti ma’ persunal ikkwalifikat u faċilitajiet mediċi) [T3/2018].

Il-Kummissjoni se tipprova tikseb impenji volontarji, pereżempju

·minn operaturi tat-trasport kummerċjali u pubbliċi (pereż. provvediment ta’ taħriġ tal-ewwel intervent għas-sewwieqa),

·minn manifatturi (pereż. l-installazzjoni ta’ eCall fil-karozzi ġodda ta’ tipi eżistenti jew installazzjoni sussegwenti),

·minn assiguraturi (pereż. it-tnaqqis tal-primjums ta’ assigurazzjoni għall-karozzi li jkollhom l-eCall installata).

7.    Validità għall-futur tas-sikurezza fit-toroq

Il-konnettività u l-awtomazzjoni għandhom potenzjal enormi għas-sikurezza fit-toroq fuq medda twila ta’ żmien, iżda r-riskji tagħhom, pereżempju dawk marbutin maċ-ċibersigurtà u l-funzjonament ta’ vetturi awtomatizzati ħafna fi traffiku mħallat, jeħtieġ li jiġu indirizzati. Bħala parti mill-pakkett tal-mobilità, il-Kummissjoni għalhekk qed tipproponi strateġija komprensiva dwar il-mobilità konnessa u awtomatizzata.

L-ekonomija kollaborattiva (pereżempju l-iskemi ta’ kondiviżjoni tal-karozzi u tar-roti) u ċerti miżuri ambjentali joffru opportunitajiet għal benefiċċji reċiproċi meta jingħaqdu mal-miżuri ta’ sikurezza fit-toroq (pereż. ambjenti aktar sikuri u aktar attraenti għall-mixi u ċ-ċikliżmu), iżda għandhom ukoll riskji bħal aktar utenti mhux protetti fit-toroq.

Kull inizjattiva futura se jkollha tqis il-ħtiġijiet speċifiċi tal-utenti vulnerabbli fit-toroq u tal-gruppi ta’ utenti differenti (età, sess, diżabbiltà). Barra minn hekk, il-qasam tas-sikurezza okkupazzjonali jista’ jeħtieġ azzjoni msaħħa.

Azzjonijiet ewlenin għall-isfidi emerġenti

Il-Kummissjoni se:

·tadotta speċifikazzjonijiet dwar sistemi tat-trasport intelliġenti u kooperattivi (att delegat skont id-Direttiva dwar is-Sistemi ta’ Trasport Intelliġenti), inkluża komunikazzjoni bejn il-vetturi u bejn il-vetturi u l-infrastruttura 3 [T4/2018];

·taħdem mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati biex tniedi proċess lejn l-iżvilupp ta’ kodiċi ta’ kondotta għat-tranżizzjoni sikura lejn livelli ogħla ta’ awtomatizzazzjoni, sabiex ikun żgurat li r-rekwiżiti u l-proċeduri jqisu s-sikurezza fit-toroq (traffiku mħallat, interazzjoni ma’ utenti oħra tat-triq, platooning) b’mod sħiħ, b’mod partikolari li tiġi żgurata l-koerenza fost ir-regoli tat-traffiku nazzjonali u tiġi evitata n-nuqqas ta’ konformità mar-regoli tal-UE tal-vetturi [T3/2019]; kif ukoll

·twaqqaf kontestazzjoni jew premju għal Belt Sikura [T3/2019].

Il-Kummissjoni se tipprova tikseb impenji volontarji, pereżempju

·minn operaturi, maniġers tal-flotot u operaturi tat-trasport (pereż. l-adozzjoni ta’ politika korporattiva dwar is-sikurezza tat-toroq);

·minn assoċjazzjonijiet kummerċjali (pereż. l-għoti ta’ gwida għas-sikurezza fit-toroq lill-SMEs, speċjalment fir-rigward tas-sikurezza ta’ vannijiet tal-kunsinna f’żoni urbani); kif ukoll

·minn awtoritajiet nazzjonali (pereż. segwitu tal-eżempji ta’ prattika tajba fil-ġlieda u fil-kampanji kontra t-tbagħbis tal-vetturi).

Matul il-perjodu tal-qafas, il-Kummissjoni se tevalwa l-ħtieġa għal azzjoni ulterjuri mill-UE, bħal fil-promozzjoni tal-armonizzazzjoni ta’ interfaċċi bniedem magna installati f’vetturi biex jiżguraw li s-sewwieqa u l-utenti kollha jkunu jistgħu jinteraġixxu ma’ vetturi mingħajr ma tiġi kompromessa s-sikurezza u jindirizzaw l-aċċess għal data integrata fil-vetturi. Il-Kummissjoni se tevalwa jekk għandhiex tirrevedi l-leġiżlazzjoni dwar il-liċenzji tas-sewqan, il-kontroll tekniku, it-taħriġ tas-sewwieqa professjonali u tqis l-iżviluppi fil-mobilità kooperattiva, konnessa u awtonoma. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tesplora l-aspetti tas-sikurezza fit-toroq tal-ippjanar tal-mobilità urbana, is-sikurezza fil-post tax-xogħol, il-kapaċità għas-sewqan u rkib f’vetturi u mudelli ġodda ta’ negozju fi trasport personali.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tinkoraġġixxi u tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni skont il-programm qafas li jmiss bil-għan li tikkontribwixxi għall-politika tas-sikurezza fit-triq, inkluż fir-rigward ta’ xejriet ġodda ta’ mobilità u bidliet tas-soċjetà, l-interazzjoni bejn il-bnedmin u t-teknoloġija, b’mod partikolari l-interfaċċi bniedem-magna u t-tranżizzjoni sikura lejn l-awtomatizzazzjoni, l-infurzar u s-sigurtà.

8.    Ir-rwol globali tal-UE: esportazzjoni tas-sikurezza fit-toroqL-enfasi tas-sikurezza fit-toroq tal-Kummissjoni lil hinn mill-UE huwa fuq il-ġirien immedjati tagħha, b’mod partikolari l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent u tas-Sħubija tal-Lvant, li qed iħejju biex jiffirmaw id-dikjarazzjonijiet tas-sikurezza fit-toroq matul l-2018, kif ukoll it-Turkija.

Barra minn hekk, ir-rwol tal-UE fir-rigward tas-sikurezza fit-toroq u b’mod partikolari il-Kummissjoni Ekonomika għall-Ewropa tan-Nazzjonijiet Uniti, jenħtieġ li jiġi vvalutat.

Azzjonijiet ewlenin biex titjieb is-sikurezza fit-toroq barra l-UE

Il-Kummissjoni se:

·tiżviluppa aktar il-kooperazzjoni fis-sikurezza fit-toroq mal-ġirien tal-UE, b’mod partikolari l-Balkani tal-Punent u s-Sħubija tal-Lvant, fuq il-bażi tad-Dikjarazzjonijiet għas-Sikurezza fit-Toroq li qed tiġi adottata fl-2018, b’mod partikolari permezz tal-kondiviżjoni tal-aħjar prattika u l-appoġġ għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet [T3/2018].

Il-Kummissjoni se tevalwa wkoll kif tista’ tissaħħaħ il-koordinazzjoni tar-regoli tat-traffiku (il-Konvenzjonijiet tan-NU f’Ġinevra u Vjenna), inkluż fil-livell tal-UE, biex b’hekk ir-regoli tat-traffiku jistgħu jiġu adattati għal mobilità kooperattiva, konnessa u awtonoma b’mod armonizzat. Barra minn hekk, il-Kummissjoni se tesplora kif għandha tikkoopera ma’ inizjattivi ta’ finanzjament internazzjonali, bħall-Fond Fiduċjarju tan-NU għas-Sikurezza fit-Toroq.

(1)

   Il-Karta Ewropea dwar is-Sikurezza fit-Toroq hija pjattaforma tas-soċjetà ċivili għas-sikurezza fit-toroq, stabbilita mill-Kummissjoni Ewropea, li llum għandha aktar minn 3 500 membru.

(2)

    http://www.eib.org/projects/sectors/transport/cleaner-transport-facility  

(3)

   Ara COM (2018) 283 - Komunikazzjoni: “Fit-triq lejn mobilità awtomatizzata: Strateġija tal-UE għall-mobilità tal-ġejjieni”


Brussell,17.5.2018

COM(2018) 293 final

ANNESS

tal-

KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW, LILL-KUNSILL, LILL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW U LILL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

EWROPA ATTIVA
Mobbiltà Sostenibbli għall-Ewropa: sikura, konnessa u nadifa


ANNESS 2 — Pjan ta’ Azzjoni strateġiku dwar il-Batteriji

I. Kuntest ta’ politika

L-iżvilupp u l-produzzjoni tal-batteriji huma strateġikament importanti għall-Ewropa fil-kuntest tat-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa u huma komponent ewlieni tal-kompetittività fis-settur tal-karozzi tagħha.

F’Ottubru 2017, il-Kummissjoni Ewropea nediet il-pjattaforma ta’ kooperazzjoni l-“Alleanza Ewropea għall-Batteriji” 1 flimkien mal-partijiet ikkonċernati industrijali ewlenin, mal-Istati Membri interessati u mal-Bank Ewropew tal-Investiment.

L-isfida immedjata biex jinħoloq ambjent kompetittiv u sostenibbli għall-industrija tal-manifattura tal-batteriji fl-Ewropa hija enormi, u li l-Ewropa għandha timxi b’pass mgħaġġel f’din it-tellieqa dinjija. Skont ċerti previżjonijiet, mill-2025 ’il quddiem, l-Ewropa tkun tista’ toħloq suq ta’ batteriji sa EUR 250 biljun fis-sena, moqdi b’minn tal-inqas 10 sa 20 Gigafabbriki (faċilitajiet ta’ produzzjoni bil-massa taċ-ċelloli tal-batteriji) 2 biex ikopru d-domanda tal-UE. Minħabba l-iskala u l-veloċità ta’ investiment meħtieġ, din l-isfida strateġika ma tistax tiġi ttrattata b’mod frammentarju.

B’dan il-Pjan ta’ Azzjoni Strateġiku, il-Kummissjoni għandha l-għan li tpoġġi lill-Ewropa fuq triq soda lejn tmexxija f’industrija ewlenija għall-futur, għall-promozzjoni tal-impjiegi u t-tkabbir f’ekonomija ċirkolari, filwaqt li jkunu żgurati mobilità nadifa, ambjent imtejjeb u kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini tal-UE.

Il-Kummissjoni qed tippromwovi approċċ Ewropew integrat u transfruntier li jkopri l-katina ta’ valuri kollha kemm huma tal-ekosistema tal-batteriji, u li jiffoka fuq is-sostenibbiltà, filwaqt li jibda bl-estrazzjoni u l-ipproċessar ta’ materja prima, il-fażi ta’ tfassil u manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji u l-pakketti ta’ batteriji, l-użu tagħhom, l-użu mill-ġdid tagħhom, ir-riċiklaġġ u r-rimi fil-kuntest ta’ ekonomija ċirkolari.

Katina ta’ Valuri tal-Batteriji

Tali approċċ se jippromwovi l-produzzjoni u l-użu ta’ batteriji bi prestazzjoni għolja u jistabbilixxi parametri referenzjarji ta’ sostenibbiltà tul il-katina kollha ta’ valuri.

Dan il-Pjan ta’ Azzjoni Strateġiku ġie żviluppat f’konsultazzjoni mill-qrib mal-partijiet ikkonċernati inklużi mal-industrija u mal-Istati Membri fil-qafas tal-“Alleanza Ewropea tal-Batteriji”, u jibni fuq approċċ immexxi mill-industrija li permezz tiegħu l-atturi tal-industrija tal-UE adottaw u bdew jimplimentaw azzjonijiet fil-mira 3  

Dan il-Pjan ta’ Azzjoni Strateġiku jgħaqqad flimkien il-miżuri fil-mira fil-livell tal-UE inkluż f’dak li għandu x’jaqsam mal-materja prima (primarja u sekondarja), ir-riċerka u l-innovazzjoni, il-finanzjament / l-investiment, l-istandardizzazzjoni / ir-regolamentazzjoni, l-iżvilupp tal-kummerċ u l-ħiliet, sabiex l-Ewropa ssir mexxejja dinjija fil-produzzjoni u fl-użu sostenibbli tal-batteriji, fil-kuntest tal-ekonomija ċirkolari.

B’mod aktar speċifiku l-għanijiet tiegħu huma li:

·jaċċerta l-aċċess għall-materja prima minn pajjiżi b’ħafna riżorsi barra l-UE, jiffaċilita l-aċċess għas-sorsi Ewropej ta’ materja prima, kif ukoll jaċċessa materja prima sekondarja permezz tar-riċiklaġġ f’ekonomija ċirkolari ta’ batteriji;

·jappoġġa l-manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji fuq skala kbira u katina ta’ valur kompetittiv sħiħ fl-Ewropa: iġib l-atturi ewlenin tal-industrija u l-awtoritajiet nazzjonali u reġjonali flimkien; jaħdem fi sħubija mal-Istati Membri u mal-Bank Ewropew tal-Investiment biex jappoġġa proġetti innovattivi tal-manifattura b’dimensjonijiet transfuntiera u ta’ sostenibbiltà importanti tul il-katina ta' valuri tal-batteriji;

·isaħħaħ it-tmexxija industrijali permezz ta’ riċerka u innovazzjoni mtejbajappoġġa t-teknoloġiji avvanzati (pereżempju l-Lithium-ion (il-jone tal-litju)) u rivoluzzjonarji (e.g. batteriji b’elettrolit solidu) fis-settur tal-batteriji. Dan għandu jkollu fil-mira s-sostenn fil-passi kollha tal-katina ta’ valuri (il-materji avvanzati, il-kimiki l-ġodda, il-proċessi ta’ manifattura, is-sistemi għall-ġestjoni tal-batteriji, ir-riċiklaġġ, l-innovazzjonijiet fil-qasam tal-mudelli kummerċjali), jintegra mill-qrib mal-ekosistema industrijali u jikkontribwixxi biex jitħaffu l-implimentazzjoni u l-industrijalizzazzjoni tal-innovazzjonijiet;

·jiżviluppa u jsaħħaħ forza tax-xogħol b’ħiliet għolja fil-partijiet kollha tal-katina ta' valuri tal-batteriji sabiex dejjem aktar tiċkien id-differenza fil-ħiliet permezz ta’ azzjonijiet f’livell tal-UE u tal-Istati Membri, jipprovdi taħriġ adegwat, it-tagħlim ta’ ħiliet ġodda u t-titjib tal-ħiliet u t-tiswir ta’ Ewropa bħala lokalità attraenti għall-esperti fuq livell dinji fl-iżvilupp u l-produzzjoni ta’ batteriji;

·jappoġġa s-sostenibbiltà tal-industrija tal-manifattura taċ-ċelloli ta-batteriji fl-UEbl-impronta ambjentali l-aktar baxxa possibbli, pereżempju bl-użu ta’ enerġija rinnovabbli fl-proċess tal-produzzjoni. Jenħtieġ li dan l-għan jiġi implimentat b’mod partikolari permezz tal-istabbiliment ta’ rekwiżiti għall-produzzjoni sikura u sostenibbli ta’ batteriji;

·jiżgura l-konsistenza mal-qafas usa’ ta’ referenza u ta’ regolmentazzjoni 4  (Strateġija ta’ Enerġija Nadifa, Pakketti ta’ Mobbiltà, il-Politika ta’ Kummerċ tal-UE, eċċ.) favur l-implimentazzjoni tal-batteriji u s-soluzzjonijiet ta’ ħżin.

II.    Żoni ta’ Azzjoni Strateġika

1.Provvista sigura u sostenibbli tal-materja prima

L-istrateġija tal-materja prima tal-UE għandha fil-mira l-provvista sigura tal-aċċess għall-materja prima għall-ekonomija tal-UE. 5 Il-politika li ngħatat spinta ġdida fl-2012 bit-tnedija tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar il-Materja Prima hija msejsa fuq: (1) il-forniment sostenibbli ta’ materja prima mis-swieq dinjija: (2)il-produzzjoni sostenibbli ta’ materja prima domestika; u (3) l-effiċjenza tar-riżorsi u l-provvista ta’ materja prima sekondarja. F’Settembru 2017, il-Kummissjoni adottat strateġija ta’ politika industrijali mġedda tal-UE li enfasizzat l-importanza tal-materja prima b’mod partikolari l-materja prima kritika, għall-kompetittività tal-ktajjen ta’ valuri industrijali kollha għall-ekonomija tal-UE. 6

Għalhekk l-UE trid tiżgura aċċess sikur għall-ktajjen ta’ provvista tal-materja prima għall-batteriji. Il-jone tal-litju huwa attwalment il-kimika prinċipali tal-għażla għall-elettromobbiltà u se jiddomina s-suq fis-snin li ġejjin. Diversi tipi ta’ materja prima huma meħtieġa fil-batteriji tal-jone tal-litju, inklużi l-litju, in-nikil, il-manganiż, il-grafit, is-silikon ir-ram u l-aluminju. Il-provvista ta’ wħud minn dawn it-tipi ta’ materja prima, b’mod partikolari l-kobalt, il-grafit naturali u l-litju, hija waħda ta’ tħassib llum u għall-ġejjieni minħabba l-kwantitajiet kbar meħtieġa u / jew is-sorsi ta’ provvista kkonċentrati ħafna. Is-sostenibbiltà tal-estrazzjoni u l-isfruttament ta’ dawn ir-riżorsi hija fundamentali u r-riċiklaġġ ta’ materji se jsir dejjem aktar importanti fid-diversifikazzjoni tal-provvista tal-UE u jenħtieġ li jiġi inkoraġġut fil-kuntest tat-tranżizzjoni għal ekonomija ċirkolari 7 .

Jenħtieġ għalhekk li l-UE tiżgura l-aċċess għall-materja prima minn pajjiżi li huma sinjuri fir-riżorsi barra l-UE, filwaqt li tingħata spinta lill-produzzjoni primarja u sekondarja minn sorsi Ewropej. Jenħtieġ ukoll li tippromwovi l-ekodisinn, is-sostituzzjoni u użu aktar effiċjenti ta’ materja kritika tal-batteriji, l-użu mill-ġdid tal-batteriji u r-riċiklaġġ tagħhom.

Azzjonijiet Ewlenin

Il-Kummissjoni:

·se tibni fuq il-lista tal-UE ta’ Materja Prima Kritika, stabbilita fl-2017, sabiex tfassal id-disponibbiltà tal-materja prima primarja attwali u futura għall-batteriji; tivvaluta l-potenzjal fl-UE f’dak li għandu x’jaqsam ma’ provvista ta’ materja prima għall-batteriji li tinkludi l-Kobalt (il-Finlandja, Franza, l-Isvezja u s-Slovakkja), il-Litju (l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Finlandja, l-Irlanda, il-Portugall, Spanja, u l-Isvezja), il-Grafit Naturali (l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, il-Ġermanja, is-Slovakkja u l-Isvezja), in-Nikil (l-Awstrija, il-Finlandja, Franza, il-Greċja, il-Polonja, Spanja u r-Renju Unit); tivvaluta l-potenzjal fl-UE kollha għal sorsi ta’ materja prima sekondarja; tippreżenta rakkomandazzjonijiet bl-għan li tottimizza l-provvista tal-materja prima tal-batteriji fl-UE. [Q4 2018]

·se tuża l-istrumenti kollha tal-politika kummerċjali xierqa (bħal l-Ftehimiet ta’ Kummerċ Ħieles) biex jiġi żgurat aċċess ġust u sostenibbli għall-materja prima f’pajjiżi terzi u tippromwovi tħaffir fil-minjieri responsabbli mil-lat soċjali. [għaddej bħalissa]

·se tappoġġa r-riċerka u l-innovazzjoni bl-għan ta’ produzzjoni kosteffettiva, sostituzzjoni u l-użu aktar effiċjenti ta’ materja prima kritika għal batteriji, bil-ħsieb li jiġu żviluppati standards (irreferi għaż-żona 5 ta’ azzjoni strateġika hawn taħt). [2018-2020]

·se tniedi djalogu mal-Istati Membri, permezz tal-Grupp dwar il-Provvista tal-Materja Prima u l-Grupp ta’ Tmexxija ta’ Livell Għoli tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar il-Materja Prima (European Innovation Partnership, EIP dwar il-Materja Prima), sabiex tiġi ddeterminata l-idoneità tal-politiki tal-materja prima tagħhom, il-kodiċijiet u l-inċentivi tal-estrazzjoni għall-esplorazzjoni biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet strateġiċi tal-materji għall-batteriji. tippreżenta r-riżultati ta’ dan l-eżerċizzju waqt il-Konferenza ta’ Livell Għoli tas-Sħubija Ewropea għall-Innovazzjoni dwar il-Materja Prima f’Novembru 2018. [Q4 2018]

2.Appoġġ għal proġetti li jkopru segmenti differenti fil-katina ta’ valuri tal-batteriji, inkluża l-manifattura taċ-ċelloli

L-“Alleanza Ewropea tal-Batteriji” qed tinbidel b’mod rapidu. Sa mit-tnedija tagħha f’Ottubru 2017, diġà kien hemm żviluppi tanġibbli bit-tħabbir ta’ konsorzji industrijali jew sħubijiet li jimmiraw lejn l-iżvilupp ta’ manifattura ta’ ċelloli tal-batteriji u ekosistemi relatati. Biex din tibqa’ l-Leader dinjija għall-manifattura u l-innovazzjoni tas-settur awtomobilistiku, tenħtieġ azzjoni – li diġà qed titwettaq - biex tiżdied il-manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji fl-Ewropa, u li s-segmenti l-oħra tal-katina ta’ valuri tal-batteriji jkomplu jiżviluppaw u jissaħħu (pereżempju l-materji, il-makkinarju u l-proċessi tal-manifattura, is-sistemi ta’ ġestjoni tal-batteriji, eċċ.), bħala parti minn ekosistema kompetittiva u integrata.

L-Istati Membri u l-industrija appellaw lill-Kummissjoni biex tkompli taġixxi bħala faċilitatur f’li tlaqqa’ flimkien l-atturi ewlenin tal-industrija u biex tappoġġa l-proġetti b’dimensjoni transfruntiera importanti u li jintegraw l-elementi differenti tal-katina ta' valuri tal-batteriji.

Azzjonijiet Ewlenin

Il-Kummissjoni:

·se tkompli l-ħidma ta’ sħubija tagħha mal-partijiet ikkonċernati kollha fil-katina ta’ valuri tal-batteriji biex tippromwovi u tiffaċilita l-proġetti fuq skala kbira li jwasslu għall-manifattura tal-ġenerazzjoni li jmiss ta’ batteriji, u biex tistabbilixxi katina ta' valuri tal-batteriji fl-Ewropa li tkun innovattiva, integrata, sostenibbli u kompetittiva. [2018-2019]

·se timpenja ruħha fi djalogu regolari mal-Istati Membri rilevanti biex tesplora modi effiċjenti biex tapoġġa b’mod konġunt il-proġetti ta’ manifattura innovattivi li jmorru lil hinn mill-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku u tiġbor bl-aħjar mod ir-riżorsi nazzjonali u tal-UE għal dan il-għan. Dan jista’ pereżempju jieħu l-forma ta’ Proġett Importanti ta’ Interess Ewropew Komuni 8 . [Q4 2018]

·se tkompli taħdem mill-qrib mal-Istati Membri interessati u mal-Bank Ewropew tal-Investiment biex ipoġġu għad-dispożizzjoni l-fondi jew il-finanzjament pubbliku għal proġetti tal-manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji sabiex l-investiment fis-settur privat jiġi inċentivat, sfruttat u jitneħħielu r-riskju. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni se tikkoordina l-istrumenti differenti ta’ finanzjament disponibbli (pereż. il-Bank Ewropew tal-Investiment 9 , il-Proġetti ta’ Dimostrazzjoni fil-Qasam tal-Enerġija InnovFin 10 , Orizzont 2020 11 , il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali 12 , il-Fond Ewropew għall-Investimenti Strateġiċi 13 , il-Fond għall-Innovazzjoni 14 ), iżżid is-sensibilizzazzjoni dwarhom u tiffaċilita l-aċċess għalihom bħala sostenn għall-proġetti ta’ implimentazzjoni innovattiva relatati mal-batteriji, inklużi linji pilota u l-implimentazzjoni fuq skala kbira ta’ teknoloġiji l-aktar avvanzati. Dan se jinkludi sessjonijiet ta’ informazzjoni trasparenti u inklużivi dwar il-kriterji ta’ eliġibbiltà għal dawn l-istrumenti lil dawk il-kumpaniji u l-Istati Membri b’interess stabbilit fil-qasam. [2018-2019]

·wara talba mir-reġjuni interessati u f’kooperazzjoni mal-Istati Membri rilevanti, se tiffaċilita l-iżvilupp ta’ “sħubija interreġjonali f’dak li għandu x’jaqsam mal-batteriji” fil-qafas tal-pjattaformi tematiċi eżistenti ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti dwar l-enerġija jew il-modernizzazzjoni industrijali 15 . [Q1 2019]

·se taħdem mill-qrib flimkien mal-Istati Membri u r-reġjuni rilevanti biex talloka l-finanzjament disponibbli għar-riċerka u l-innovazzjoni skont il-Politika ta’ Koeżjoni (2014–2020: EUR 44 biljun) li jistgħu jintużaw fost affarijiet oħra għall-batteriji) 16 . [2018-2020]

·se tistabbilixxi, f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Bank Ewropew tal-Investiment, portal iddedikat għall-finanzjament ta’ batteriji (ċentru ta’ investiment uniku) biex jiffaċilita l-aċċess tal-partijiet ikkonċernati għal appoġġ finanzjarju xieraq u jassisti f’kull taħlita ta’ strumenti finanzjarji. [Q4 2018]

·b’mod aktar ġenerali, se tinkoraġġixxi l-investituri privati tul il-katina ta’ valuri biex jagħmlu użu sħiħ mill-possibbiltajiet disponibbli permezz ta’ finanzjament sostenibbli kif stabbilit fil-Pjan ta’ Azzjoni tal-Kummissjoni dwar il-finanzjament tat-tkabbir sostenibbli 17 . [2018-2019]

3.It-tisħiħ tar-rwol tat-tmexxija industrijali permezz ta’ aktar appoġġ min-naħa tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni li jkopri l-katina kollha ta’ valuri

Sabiex il-vantaġġ kompetittiv Ewropew ikompli jikber, jenħtieġ li r-riżorsi sinifikanti jkollhom fil-mira tagħhom l-appoġġ lejn ir-riċerka u l-innovazzjoni kostanti inkrimentali (pereżempju l-jone tal-litju avvanzat) u rivoluzzjonarji (batteriji b’elettrolit solidu). Jenħtieġ li titwettaq riċerka f’materja avvanzata (primarja u sekondarja, jiġifieri riċiklata), fil-kimiki użati fil-batteriji, fil-proċessi ta’ manifattura avvanzata, fir-riċiklaġġ, u fl-użu mill-ġdid tagħhom. Jenħtieġ li dan ikun konness mal-ekosistema industrijali tal-katina ta’ valuri sabiex jaċċellera l-industrijalizzazzjoni tal-innovazzjonijiet tal-UE.

Azzjonijiet Ewlenin

Il-Kummissjoni:

·f’kollaborazzjoni mal-Istati Membri se tagħmel disponibbli, fondi għar-riċerka u l-innovazzjoni (H2020 18 ) għal proġetti ta’ innovazzjoni relatati mal-batteriji, skont il-prijoritajiet ta’ riċerka identifikati minn qabel fuq terminu qasir u terminu itwal, tul il-katina ta’ valuri tal-batteriji 19 . Jenħtieġ li dan jinkludi wkoll proġetti innovattivi ta’ implimentazzjoni, inklużi linji pilota għall-produzzjoni tal-batteriji u għall-ipproċessar ta’ materja prima primarja / sekondarja. [2018-2020]

·se tniedi sejħiet fl-2018 u l-2019 għal proposti għal ammont totali ta’ EUR 110 miljun għal proġetti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni relatati mal-batteriji (minbarra EUR 250 miljun diġà allokati għal batteriji taħt Orizzont 2020; flimkien ma’ EUR 270 miljun li għandhom jiġu allokati b’sostenn għall-proġetti ta’ grilji intelliġenti u ta’ ħżin ta’ enerġija kif imħabbar fil-pakkett Ewropew Enerġija Nadifa għal Kulħadd 20 . [2018-2019]

·se tappoġġa l-ħolqien ta’ Pjattaforma Ewropea tat-Teknoloġija u l-Innovazzjoni biex tavvanza l-prijoritajiet tar-riċerka tal-batteriji, tiddefinixxi l-viżjonijiet fit-tul, u telabora aġenda ta’ riċerka strateġika u pjanijiet direzzjonali. It-tmexxija ta’ Pjattaforma Ewropea tat-Teknoloġija u l-Innovazzjoni se tkun f’idejn il-partijiet ikkonċernati industrijali, il-komunità tar-riċerka u l-Istati Membri, filwaqt li s-servizzi tal-Kummissjoni se jappoġġaw l-istabbiliment ta’ proċess u se jikkontribwixxu fl-oqsma ta’ responsabbiltà rispettivi tagħhom. [Q4 2018]

·se tħejji t-tnedija tal-inizjattiva Ewlenija ta’ riċerka fuq skala kbira dwar it-Teknoloġiji Futuri u Emerġenti, li tista’ tappoġġa r-riċerka fit-tul fir-rigward tat-teknoloġiji avvanzati tal-batteriji għall-perjodu 2025 +. Dawn l-inizjattivi Ewlenin ta’ Teknoloġiji Futuri u Emerġenti jibqgħu għaddejjin tipikament fuq perjodu ta’ 10 snin b’appoġġ globali ta’ madwar EUR 1 biljun, kofinanzjati mill-baġit tal-UE 21 . [Q4 2018]

·se tappoġġa l-innovazzjoni rivoluzzjonarja għall-ħolqien tas-swieq f’oqsma bħall-batteriji permezz tal-iskema pilota tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni.  22 Tqiegħed għad-dispożizzjoni baġit ta’ EUR 2,7 biljun għall-2018-2020 biex jagħti appoġġ lil 1 000 proġett potenzjalment rivoluzzjonarju u lil 3 000 premju ta’ fattibbiltà. Din l-iskema pilota tista’ tkun ta’ għajnuna għat-teknoloġija rivoluzzjonarja tal-batteriji (mistennija li tkun parti minn proġetti għall-applikazzjonijiet fis-setturi tat-trasport, l-enerġija, il-manifattura eċċ.). [2018-2020] 

·se tagħmel l-aħjar użu mis-soluzzjonijiet għall-integrazzjoni ta’ ħżin stazzjonarju u ta’ vetturi elettriċi fil-ġrilja li tinsab fin-netwerk intelliġenti ta’ Orizzont 2020 u l-proġetti ta’ ħżin 23 kif ukoll proġetti ta’ Bliet u Komunitajiet Intelliġenti. 24 se tippromwovi soluzzjonijiet għall-integrazzjoni b’suċċess ta’ batteriji b’potenzjal ċar ta’ riproduzzjoni li se ssir parti mill-pjattaforma ta’ pariġġar li qed titnieda mis-Sħubija Ewropea ta’ Innovazzjoni dwar Bliet u Komunitajiet Intelliġenti (pjattaforma ta’ pariġġar bejn l-ibliet, in-negozji, il-banek, l-investituri u l-promoturi ta’ proġetti). [2018-2019]

·se tibni fuq l-esperjenza tal-Inizjattivi tat-Teknoloġija Magħquda u tal-Komunitajiet ta’ Għarfien u tal-Innovazzjoni tal-Instituzzjoni Ewropew tat-Teknoloġija biex tesplora l-fattibbiltà u l-idoneità ta’ forom differenti ta’ sħubiji pubbliċi-privati, inklużi għall-iżvilupp tal-batteriji 25 . [2020-]

4.L-iżvilupp u t-tisħiħ ta’ forza tax-xogħol b’ ħiliet għolja fil-partijiet kollha tal-katina ta' valuri

Il-forza tax-xogħol tal-UE għandha kwalifiki għolja iżda l-ħiliet speċjalizzati relatati mal-batteriji huma neqsin, speċjalment fir-rigward tat-tfassil tal-proċess applikat u l-manifattura taċ-ċelloli. Jenħtieġ li jittieħdu azzjonijiet fil-livell tal-UE u tal-Istati Membri biex titnaqqas id-diskrepanza fil-ħiliet.

Azzjonijiet Ewlenin

Il-Kummissjoni:

·se tidentifika l-ħiliet meħtieġa tul il-katina ta' valuri, filwaqt li jiġu identifikati wkoll mezzi biex jimtela l-vojt u l-iskadenza rilevanti għall-implimentazzjoni. [Q4 2018]

·se tiftaħ l-aċċess għal-laboratorji tal-ittestjar tal-batteriji fl-UE ospitati miċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni għall-ħiliet u l-bini ta’ kapaċitajiet 26 . Ċentri ta’ riċerka oħra se jiġu mħeġġa biex jagħmlu l-istess. [Q4 2018]

·se tipproponi l-batteriji bħala suġġett ewlieni għall-finanzjament fil-qafas tal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-ħiliet sabiex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ ħiliet fit-terminu l-qasir u l-medju tul il-katina ta’ valuri tal-batteriji 27 . [2018-2019]

·se taħdem mal-partijiet ikkonċernati rilevanti biex il-grupp ta’ esperti speċjalizzati fil-kimiċi taċ-ċelloli, il-proċessi ta’ manifattura, is-sistemi ta’ ġestjoni tal-batteriji, eċċ jkunu disponibbli għall-kumpaniji [2018-2019]

·se taħdem mal-partijiet ikkonċernati rilevanti biex jinħolqu rabtiet bejn in-netwerk edukattiv u l-linja pilota Ewropea tan-netwerk biex jinkisbu l-esperjenza u l-għarfien ta’ manifattura. [2018-2019]

·se tħeġġeġ lill-Istati Membri biex jużaw il-fondi tal-Fond Soċjali Ewropew meta jiġu biex jindirizzaw il-ħtiġijiet ta’ taħriġ għall-professjonisti fil-qasam tal-batteriji. [għaddej bħalissa]

·se tgħin lill-universitajiet u lil istituzzjonijiet oħra tal-edukazzjoni/tat-taħriġ biex jitħejjew korsijiet ġodda ta’ lawrja f’kooperazzjoni mal-industrija. [2018-2019]

5.Sostenn għall-katina ta’ valuri tal-batteriji sostenibbli — jiġifieri rekwiżiti għall-produzzjoni ta’ batteriji sikuri u sostenibbli - bħala mutur ewlieni għall-kompetittività fl-UE

Il-katina ta’ valuri tal-batteriji sostenibbli jenħtieġ li tkun integrata tajjeb fl-ekonomija ċirkolari u li tixpruna l-kompetittività tal-prodotti Ewropej. Għalhekk l-UE trid tappoġġa t-tkabbir ta’ produzzjoni bi prestazzjoni għolja, sikura u sostenibbli ta’ ċelluli ta’ batteriji u ta’ pakketti/moduli ta’ batteriji bl-inqas impronta ambjentali possibbli. Jistgħu jitqiesu diversi strumenti biex jixprunaw ir-rekwiżiti robusti ambjentali u ta’ sikurezza li għandhom mnejn jistabbilixxu tendenzi fis-swieq dinjija. Għal dan il-għan, jenħtieġ b’mod partikolari, li jittieħed il-vantaġġ sħiħ tal-UE f’dak li għandu x’jaqsam mad-Direttiva tal-Batteriji, li attwalment qed tiġi riveduta, kif ukoll il-qafas tad-Direttiva dwar l-Ekodisinn, fejn jistgħu jiġu segwiti l-opportunitajiet li jitfasslu qafas innovattiv u regolamentazzjoni li tgħodd għall-ġejjieni.

Prerekwiżit għas-sostenibbiltà fil-katina ta’ valuri tal-batteriji Ewropea, b’mod partikolari fil-kuntest tal-ekonomija ċirkolari, huwa li jiġu analizzati fid-dettall il-fatturi determinanti ewlenin għall-produzzjoni ta’ batteriji sikuri u sostenibbli.

Jenħtieġ li dan ikopri wkoll il-katina ta’ valuri kollha, mill-provvista sostenibbli u responsabbli ta’ materja prima għal proċessi ta’ produzzjoni, integrazzjoni tas-sistema u r-riċiklaġġ.

Azzjonijiet Ewlenin

Il-Kummissjoni:

·se tivvaluta l-miri attwali tal-ġbir u tar-riċiklaġġ għal batteriji fi tmiem il-ħajja tagħhom, fil-kuntest tar-reviżjoni tad-Direttiva tal-UE dwar il-Batteriji inkluż l-irkupru ta’ materji (il-valutazzjoni mistennija titlesta f’Settembru 2018).  28 [Q4 2018]

·se tniedi studju dwar il-fatturi determinanti ewlenin għall-produzzjoni ta’ batteriji sikuri u sostenibbli (“ekoloġiċi”). [Q4 2018]

Fuq il-bażi ta’ dan:

·se tidentifika l-possibbiltà tal-iżvilupp ta’ skema ta’ valutazzjoni taċ-ċiklu ta’ ħajja standardizzat tal-UE għall-batteriji, b’mod partikolari billi jitqiesu r-riżultati tal-proġett pilota ta’ “Impronta Ambjentali tal-Prodott” b’kooperazzjoni mill-qrib mal-industrija 29 .

·se tippreżenta r-rekwiżiti “tad-disinn u tal-użu” ta’ sostenibbiltà tal-batteriji biex il-batteriji kollha jikkonformaw magħhom meta jitqiegħdu fis-suq tal-UE (dan jinkludi valutazzjoni u l-adegwatezza tal-istrumenti regolatorji differenti bħad-Direttiva tal-Ekodisinn u r-Regolament tat-Tikkettar tal-Enerġija u d-Direttiva tal-UE dwar il-Batteriji). [Q4 2018]

·se timmonitorja l-koerenza tal-istrumenti regolatorji differenti (pereż. REACH, id-Direttiva Qafas dwar l-Iskart, eċċ.) biex ikun żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern għall-batteriji, għall-iskart ta’ batteriji, u għal materji miksuba minn batteriji reċiklati.

·se tavvanza l-interazzjoni mal-partijiet ikkonċernati u mal-korpi ta’ standardizzazzjoni Ewropej biex jiżviluppaw standards Ewropej li jippermettu l-produzzjoni sostenibbli, sikura, u l-użu (mill-ġdid) u r-riċiklaġġ ta’ batteriji, fost l-oħrajn permezz tal-użu ta’ riċerka prenormattiva. [2018-2019]

·se tanalizza kif l-aħjar jiġi promoss l-użu mill-ġdid tagħhom ta’ batteriji avvanzati u l-użu ta’ batteriji bidirezzjonali [Q4 2019]

·se tippromwovi l-provvista etika ta’ materja prima għall-batteriji industrijali. [Q1 2019]

6.L-iżgurar ta’ konsistenza ma’ qafas usa’ regolatorju u ta’ abilitazzjoni

Minħabba fil-katini ta’ valur dinjija, il-batteriji jeħtiġilhom ikunu element importanti fir-relazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea mal-imsieħba kummerċjali dinjija tagħha.

Skont l-Unjoni tal-Enerġija, u b’mod partikolari taħt l-Istrateġija ta’ Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha u l-Istrateġija għall-Mobbiltà b’Emissjonijiet Baxxi, il-Kummissjoni adottat ukoll firxa wiesgħa ta’ proposti u miżuri ta’ abilitazzjoni biex jitħaffef l-użu ta’ enerġija rinnovabbli u nadifa, b’mod partikolari fir-rigward tal-ħżin tal-enerġija u l-elettromobbiltà. Il-finalizzazzjoni rapida fil-livell tal-UE u l-implimentazzjoni mħaffa u ambizzjuża fil-livell nazzjonali ta’ dawn il-miżuri min-naħa tal-provvista u tad-domanda jistgħu jistimulaw u jneħħu l-ostakoli għall-istabbiliment ta’ “ekosistema” innovattiva, sostenibbli u kompetittiva għall-batteriji fl-UE.

Il-Kummissjoni:

·se timmonitorja u tindirizza prattiki inġusti f’pajjiżi terzi, bħalma huma s-sussidju ta’ materja prima jew inputs ta’ produzzjoni oħra, permezz tal-applikazzjoni ta’ miżuri tal-UE tal-Istrumenti għad-Difiża Kummerċjali. Jekk il-kundizzjonijiet legali jkunu ssodisfati, il-Kummissjoni tista’ tniedi investigazzjonijiet kontra d-dumping u / jew kontra s-sussidji bil-ħsieb li jiġi ddeterminat jekk l-adozzjoni ta’ miżuri ta’ difiża kummerċjali jkunux iġġustifikati. [għaddej bħalissa]

·se timmonitorja u tittratta l-aċċess għas-suq id-disotorsjonijiet / l-ostakli billi tkompli – f’konformità mal-Istrateġija tal-UE tal-Aċċess għas-Suq – tiffoka fuq l-ostakli tal-pajjii terzi u tal-investiment u tneħħihom fis-setturi awtomobilistiċi u setturi oħra rilevanti għall-batteriji 30 . [2018-2019]

·se tiżgura konsistenza bejn ir-regoli ta’ oriġini għal vetturi tal-elettriku u taċ-ċelluli tal-batteriji fil-qafas tal-politika kummerċjali esterna tal-UE billi tipprevedi li n-negozjati għal Ftehim ta’ Kummerċ Ħieles li jkopri r-regoli ta’ l-oriġini għal karozzi elettriċi u / jew batteriji jikkunsidraw bis-sħiħ l-iżvilupp tal-produzzjoni u l-kummerċ ta’ karozzi elettriċi u batteriji. [2018-2019]

·se tiżgura li l-politika tal-UE / l-qafas regolatorju usa’ jindirizza/tindirizza b’mod koerenti t-tħassib emerġenti ambjentali, dwar il-bniedem, u s-saħħa tal-bniedem marbuta mal-batteriji u li din / dan iwassal / twassal għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ innovazzjoni fit-teknoloġiji l-ġodda tal-batteriji [attwali].

u tistieden lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill biex jadottaw mingħajr dewmien:

·Id-Direttiva riveduta dwar il-Vetturi Nodfa

·l-istandards il-ġodda ta’ emissjonijiet tas-CO2 għall-karozzi u l-vannijiet, u l-vetturi tqal

·it-tfassil mill-ġdid tad-Direttiva dwar l-Enerġija Rinnovabbli (Renewable Energy Directive, RED II)

·ir-riformulazzjoni tar-Regolament u tad-Direttiva dwar is-Suq tal-Elettriku

u se taħdem mill-qrib mal-Istati Membri biex:

·jiżguraw traspożizzjoni f’waqtha u implimentazzjoni effettiva ta’ din il-leġiżlazzjoni u tad-Direttiva emendata dwar ir-Rendiment tal-Bini fl-użu tal-Enerġija

·iħaffu l-implimentazzjoni tal-Infrastruttura tal-Fjuwil Alternattiv, kif rakkomandat fil-Pjan ta’ Azzjoni u appoġġati mill-implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

III. Konklużjonijiet u l-passi li jmiss

Il-Kummissjoni tistieden

lill-partijiet ikkonċernati industrijali tal-UE li qed jipparteċipaw fl-“Alleanza Ewropea tal-Batteriji” biex:

·imexxu ’l quddiem u jimplimentaw l-iniżjattivi u l-proġetti mmexxija mill-industrija 31 biex tiġi stabbilita katina kompetittiva tal-valur tal-batteriji fl-Ewropa.

lill-Istati Membri parteċipanti biex:

·iżidu s-sostenn tagħhom għal proġetti mmexxija mill-industrija relatati mal-manifattura taċ-ċelloli tal-batteriji jew partijiet oħra tal-katina tal-provvista bl-użu ta’ strumenti nazzjonali u / jew mekkaniżmi ta’ finanzjament xierqa tal-UE li għalihom huma responsabbli (jiġifieri fondi strutturali), kif xieraq.

·jissimplifikaw u jaċċelleraw il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni u ta’ permessi (ambjentali, tal-manifattura, tal-kostruzzjoni) għal linji pilota u proġetti industrijali rilevanti.

Il-Kummissjoni se tkompli taħdem fi sħubija kemm mal-Istati Membri interessati kif ukoll mal-industrija fil-qafas tal-Alleanza Ewropea tal-Batteriji biex jinżamm il-momentum u jiġi żgurat li dawn l-azzjonijiet jiġu implimentati f’konformità ma’ dati ta’ skadenza, u li jinkisbu riżultati tanġibbli permezz ta’ dan.

Il-Kummissjoni se toħroġ rapport dwar l-implimentazzjoni ta’ dan il-pjan ta’ azzjoni strateġiku fl-2019.

(1)

    https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-battery-alliance_en

(2)

   Sors: Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT), Inno-energy http://www.innoenergy.com/  

(3)

   Aktar minn 120 attur tal-industrija u tal-innovazzjoni ħadu sehem f’dan l-eżerċizzju u kollettivament approvaw rakkomandazzjonijiet għal azzjonijiet prijoritarji, li qed jiġu implimentati. http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/

(4)

   Strateġija ta’ Enerġija Nadifa għall-Ewropej Kollha: COM(2016) 860; Strateġija għal Mobbiltà b’Emissjonijiet Baxxi COM(2016) 501; Ewropa Attiva — Il-Pakkett I dwar il-Mobbiltà: COM(2017) 283; Pakkett dwar il-Mobbiltà II: COM(2017) 675.

(5)

   COM(2008) 699. Ara wkoll id-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal li jmiss tar-Rapport dwar il-Materja Prima għall-Applikazzjonijiet tal-Batteriji.

(6)

   Strateġija mġedda għall-Politika Industrijali tal-UE. COM(2017) 479.

(7)

   Jeżisti pereżempju, fattur li jnaqqas ir-riskji fil-valutazzjoni tar-riskju tal-provvista tal-metodu ta’ valutazzjoni ta’ kritiċità (ir-rapport JRC, 2017, https://publications.europa.eu/s/gcBP ).

(8)

   Proġetti importanti ta’ Interess Ewropew Komuni huma proġetti li jinvolvu aktar minn Stat Membru wieħed li jikkontribwixxi għall-objettivi strateġiċi tal-Unjoni u li jipproduċi effetti konwegwenzjali pożittivi fuq l-ekonomija Ewropea u s-soċjetà kollha kemm hi. Fil-każ tal-proġetti ta’ riċerka, żvilupp u innovazzjoni, dawn iridu jkunu ta’ natura innovattiva ewlenija, li jmorru lil hinn mill-ogħla livell ta’ żvilupp tekniku fis-setturi kkonċernati – ara l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni2014/C 188/02 ta’ Mejju 2014.

(9)

    http://www.eib.org/  

(10)

    http://www.eib.org/products/blending/innovfin/products/energy-demo-projects.htm  

(11)

    https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

(12)

    http://ec.europa.eu/regional_policy/mt/funding/erdf/  

(13)

    http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/funding/efsi_mt  

(14)

   Il-Fond għall-Innovazzjoni stabbilit bl-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet għandu l-għan li jappoġġa proġetti ta’ dimostrazzjoni innovattivi li huma l-ewwel ta’ din ix-xorta fil-qasam tal-ħżin tal-enerġija, l-innovazzjoni f’teknoloġiji b’emissjonijiet baxxi ta’ karbonju fis-setturi industrijali, il-ġbir u l-ħżin tal-karbonju ambjentalment sigur u s-sorsi ta’ enerġija rinnovabbli innovattivi. Dan il-Fond se jinħoloq permezz tal-bejgħ ta’ 450 miljun kwota ta’ emissjonijiet skont l-Iskema tal-UE għan-Negozjar ta' Emissjonijiet, li jista’ jirrappreżenta EUR 4,5 biljun bil-prezz ta’ EUR 10 għal kull kwota jew EUR 11-il biljun bil-prezz ta’ EUR 25 għal kull kwota. L-ewwel sejħa hija ppjanata għall-2020.

(15)

    http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/

(16)

   121 Strateġija ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti ġew żviluppati fi proċess minn isfel għal fuq ibbażat fuq l-involviment wiesa’ tal-partijiet ikkonċernati. L-EUR 44 biljun li jistgħu jiġu allokati permezz ta’ dawn l-Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti jikkumplimentaw madwar EUR 70 biljun mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali biex jappoġġaw is-settur tat-trasport dekarbonizzat u b’użu effiċjenti tal-enerġija. Huma jgħinu fl-użu tal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali u jiġġeneraw riżerva ta’ proġetti industrijali approvati bis-saħħa tal-kooperazzjoni interreġjonali, tal-parteċipazzjoni tar-raggruppamenti u tal-involviment tal-industrija. [Q1 2019].

(17)

    https://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en  

(18)

   Ammont addizzjonali ta’ EUR 110 miljun huwa disponibbli speċifikament għal proġetti ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni tal-batteriji fil-programm qafas Orizzont 2020. Madwar EUR 200 miljun se jkunu allokati speċifikament għar-riċerka u l-innovazzjoni tal-batteriji bejn l-2018-2020, flimkien ma’ kważi EUR 150 miljun li diġà ntefqu taħt Orizzont 2020. Il-pakkett “Enerġija Nadifa għall-Ewropej kollha” ħabbar li għandhom jiġu allokati EUR 270 miljun bħala appoġġ għal proġetti ta’ ħżin u ta’ grilji intelliġenti, li huma wkoll mistennija jkun fihom komponenti sostanzjali relatati mal-batteriji.

(19)

   Mil-lum, dawn huma msejsa fuq il-Pjan Strateġiku Ewropew għat-Teknoloġija - Azzjoni 7 tal-Pjan ta’ Implimentazzjoni https://setis.ec.europa.eu/batteries-implementation , il-konklużjonijiet tal-Grupp ta’ Ħidma Ewropew tar-Riċerka u l-Innovazzjoni dwar il-Batteriji tal-Kummissjoni Ewropea (id-DĠ tar-Riċerka u l-Innovazzjoni), li sar fil-11-12 ta’ Jannar 2018 iffoka fuq l-ipprogrammar ta’ finanzjament addizzjonali tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni tal-batteriji taħt H2020, u l-pjan direzzjonali tal-Aġenda Strateġika għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fit-Trasport dwar l-elettrifikazzjoni tat-trasport (SWD(2017) 223 tal-31 ta’ Mejju 2017).

(20)

   Proġetti ta’ grilji intelliġenti u ta’ ħżin huma mistennija li jinkludu komponenti sostanzjali relatati mal-batteriji. Barra minn hekk, il-JRC għandu proġett iddedikat dwar batteriji għall-ħażna tal-enerġija primarjament għall-applikazzjonijiet fis-settur tat-trasport.

(21)

    https://ec.europa.eu/digital-single-market/fet-flagships . L-Azzjoni Ewlenija fil-fażi preparatorja għandha titlesta sa Q4/2018 u l-iffinanzjar għandu jibda taħt il-programm qafas li jmiss għar-riċerka u l-innovazzjoni.

(22)

        https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot  

(23)

   Madwar EUR 90 miljun kull sena; l-integrazzjoni ta’ batteriji (inkluż ukoll soluzzjonijiet għall-użu mill-ġdid tagħhom u t-trażmissjoni ta’ vetturi tan-netwerk) tradizzjonalment tattira lejha l-parti mhux negliġibbli ta’ dan il-finanzjament, anki jekk is-sejħiet ikunu newtrali fuq il-livell teknoloġiku. Ir-raggruppament ta’ proġetti ta’ ħżin u ta’ grids intelliġenti (BRIDGE) jmur lil hinn mill-aspetti ta’ innovazzjoni teknika u jħares lejn titjib ta’ mudelli ta’ negozju, kwistjonijiet regolatorji, il-ġestjoni tad-data u l-aċċettazzjoni tal-konsumatur.

(24)

   Ukoll madwar EUR 90 miljun fis-sena, b’ħafna proġetti proposti li jinkludu wkoll elementi ta’ ħżin (imsejsa fuq batteriji), anki jekk is-sejħiet ikunu teknoloġikament newtrali.

(25)

   L-Impriżi Konġunti li tnedew skont l-Artikolu 187 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, huma strument legali speċifiku li jimplimenta l-Orizzont 2020 permezz ta’ sħubija pubblika-privata (PPP) f’oqsma strateġiċi ewlenin. L-għan tagħhom huwa li jimplimentaw l-attivitajiet ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni biex tiżdied il-kompetittività u biex jiġu indirizzati l-isfidi l-kbar tas-soċjetà bl-impenn attiv tal-industrija tal-Ewropa. Is-seba’ Impriżi Konġunti li attwalment qed joperaw jimplimentaw partijiet speċifiċi ta’ Orizzont 2020 fl-oqsma tat-trasport (CleanSky2, Shift2Rail u SESAR), tat-trasport u l-enerġija (FCH2), tas-saħħa (IMI2), tal-bijoekonomija (BBI) u tal-komponenti u s-sistemi elettroniċi (ECSEL).

(26)

    https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access

(27)

   Il-Pjan ta’ Azzjoni għall-Kooperazzjoni Settorjali dwar il-Ħiliet huwa qafas għall-kooperazzjoni strateġika biex jiġu indirizzati l-ħtiġijiet ta’ ħiliet fit-terminu l-qasir u l-medju, f’settur ekonomiku partikolari. Il-Pjan ta’ Azzjoni bħalissa jiffoka fuq ħames setturi pilota inklużi: is-settur Awtomobilistiku; it-Teknoloġija Marittima; l-Ispazju (il-ġeoinformazzjoni); it-Tessuti, l-Ilbies, il-Ġilda u ż-Żraben (Textile, Clothing, Leather & Footwear, TCLF); u t-Turiżmu. Huwa sr jiġi estiż għal setturi oħra fil-ġejjieni. Huwa ffinanzjat taħt il-programm Erasmus Plus.

(28)

   Id-Direttiva 2006/66/KE, ĠU L 266, 26.9.2006, p. 1.

(29)

   jiġifieri tajba għall-modalità operattiva Grid-to-Vehicle u Vehicle-to-Grid.

(30)

   Dan se jsir permezz ta’ pjattaformi prinċipali ta’ koordinazzjoni li diġà jeżistu bħall-Kumitat Konsultattiv dwar l-Aċċess għas-Swieq (Market Access Advisory Committee - MAAC) u Gruppi ta’ Ħidma esperti (Market Access Working Groups, MAWG) fi Brussell, kif ukoll it-Timijiet tal-Aċċess għas-Swieq (Market Access Teams, MATs) fil-post f’pajjiżi terzi.

(31)

   L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) Inno-energy http://www.innoenergy.com/eit-innoenergys-role-within-the-european-battery-alliance/