21.12.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 461/79


Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni — Orizzont Ewropa: id-disa’ Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

(2018/C 461/11)

Relatur ġenerali:

Christophe CLERGEAU (FR/PSE), Kunsillier Reġjonali tal-Kunsill Reġjonali ta’ Pays-de-la-Loire

Dokumenti ta’ referenza:

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu

(COM(2018) 435 final — 2018/0224 (COD))

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

((COM(2018) 436 final — 2018/0225 (COD))

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU EMENDI

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni u li jistabbilixxi r-regoli għall-parteċipazzjoni fih u t-tixrid tiegħu

(COM(2018) 435 final — 2018/0224 (COD))

Emenda 1

Premessa 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Biex jitwassal l-impatt xjentifiku, ekonomiku u soċjali fl-ilħuq ta’ dan l-objettiv ġenerali, l-Unjoni għandha tinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ Orizzont Ewropa — Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2021–2027 (il-“Programm”) biex tappoġġa l-ħolqien u d-diffużjoni ta’ teknoloġiji u għarfien ta’ kwalità għolja, biex jissaħħaħ l-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, biex tappoġġa l-użu ta’ soluzzjonijiet innovattivi fl-industrija u s-soċjetà ħalli tindirizza l-isfidi globali u tippromwovi l-kompetittività industrijali; biex tippromwovi l-forom kollha ta’ innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni rivoluzzjonarja, u ssaħħaħ l-iskjerament fis-suq tas-soluzzjonijiet innovattivi; u tottimizza t-twassil ta’ tali investiment imsaħħaħ għal aktar impatt fi ħdan iż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

Biex jitwassal l-impatt xjentifiku, ekonomiku, soċjali u territorjali fl-ilħuq ta’ dan l-objettiv ġenerali, l-Unjoni għandha tinvesti fir-riċerka u l-innovazzjoni permezz ta’ Orizzont Ewropa — Programm ta’ Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni 2021–2027 (il-“Programm”) biex tappoġġa l-ħolqien u d-diffużjoni ta’ teknoloġiji u għarfien ta’ kwalità għolja, biex jissaħħaħ l-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, biex tappoġġa l-użu ta’ soluzzjonijiet innovattivi fl-industrija u s-soċjetà ħalli tindirizza l-isfidi globali u tippromwovi l-kompetittività industrijali; biex tippromwovi l-forom kollha ta’ innovazzjoni, inkluża l-innovazzjoni rivoluzzjonarja, u ssaħħaħ l-iskjerament fis-suq tas-soluzzjonijiet innovattivi; u tottimizza t-twassil ta’ tali investiment imsaħħaħ għal aktar impatt fi ħdan iż-Żona Ewropea tar-Riċerka.

Emenda 2

Premessa 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-attivitajiet ta’ riċerka mwettqa taħt il-pilastru “Xjenza Miftuħa” għandhom jiġu determinati skont il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet tax-xjenza. L-aġenda tar-riċerka jenħtieġ li tiġi stabbilita f’kollegament mill-qrib mal-komunità xjentifika. Ir-riċerka jenħtieġ li tiġi ffinanzjata fuq il-bażi tal-eċċellenza.

L-attivitajiet ta’ riċerka mwettqa taħt il-pilastru “Xjenza Miftuħa” għandhom jiġu determinati skont il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet tax-xjenza. L-aġenda tar-riċerka jenħtieġ li tiġi stabbilita f’kuntatt mill-qrib mal-komunità xjentifika. Ir-riċerka jenħtieġ li tiġi ffinanzjata fuq il-bażi tal-eċċellenza u tal-impatti mistennija .

Emenda 3

Premessa 13

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-programm għandu jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni b’mod integrat, filwaqt li jirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti kollha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Il-kunċett tar-riċerka, inkluż l-iżvilupp sperimentali jenħtieġ jintuża skont il-Manwal ta’ Frascati żviluppat mill-OECD, filwaqt li l-kunċett tal-innovazzjoni jenħtieġ jintuża skont il-Manwal ta’ Oslo żviluppat mill-OECD u mill-Eurostat, b’segwiment ta’ approċċ wiesa’ li jkopri l-innovazzjoni soċjali.

Id-definizzjonijiet tal-OECD rigward it-Technological Readiness Level (TRL) jenħtieġ li jkomplu, bħal fil-Programm Qafas Orizzont 2020 preċedenti, u għandhom jitqiesu fil-klassifikazzjoni tar-riċerka teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, u d-definizzjoni ta’ tipi ta’ azzjoni disponibbli f’sejħiet għal proposti. Fil-prinċipju, l-għotjiet ma għandhomx jingħataw għal azzjonijiet li fihom l-attivitajiet jaqbżu lil TRL 8. Il-programm ta’ ħidma għal sejħa partikolari taħt il-pilastru “Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali” jista’ jippermetti għotjiet għal validazzjoni ta’ prodotti u replikazzjoni fis-suq fuq skala kbira.

Il-programm għandu jappoġġja r-riċerka u l-innovazzjoni fil-forom kollha tagħhom, b’mod integrat, filwaqt li jirrispetta d-dispożizzjonijiet rilevanti kollha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ. Il-kunċett tar-riċerka, inkluż l-iżvilupp sperimentali jenħtieġ jintuża skont il-Manwal ta’ Frascati żviluppat mill-OECD, filwaqt li l-kunċett tal-innovazzjoni jenħtieġ jintuża skont il-Manwal ta’ Oslo żviluppat mill-OECD u mill-Eurostat, b’segwiment ta’ approċċ wiesa’ li jkopri l-innovazzjoni soċjali. Id-definizzjonijiet tal-OECD rigward it-Technological Readiness Level (TRL) jenħtieġ li jkomplu, bħal fil-Programm Qafas Orizzont 2020 preċedenti, u għandhom jitqiesu fil-klassifikazzjoni tar-riċerka teknoloġika, l-iżvilupp tal-prodotti u l-attivitajiet ta’ dimostrazzjoni, u d-definizzjoni ta’ tipi ta’ azzjoni disponibbli f’sejħiet għal proposti. Il-programm ta’ ħidma għal sejħa partikolari taħt il-pilastru “Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali” jista’ jippermetti għotjiet għal validazzjoni ta’ prodotti u replikazzjoni fis-suq fuq skala kbira.

Raġuni

M’għandhiex titwarrab il-possibbiltà ta’ sussidjar fl-istadji aktar viċin tat-tqegħid fis-suq.

Emenda 4

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-programm għandu jfittex sinerġiji ma’ programmi oħrajn tal-Unjoni, mit-tfassil tagħhom u l-ippjanar strateġiku, sal-għażla, it-tmexxija, il-komunikazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati, il-monitoraġġ, l-awditjar u l-governanza tal-proġetti. Bil-ħsieb li jiġu evitati s-sovrapożizzjonijiet u d-dupplikazzjoni u jiżdied l-effett ta’ lieva tal-finanzjament tal-Unjoni, jistgħu jseħħu trasferimenti minn programmi oħrajn tal-Unjoni lejn attivitajiet ta’ Orizzont Ewropa. F’tali każijiet, dawn isegwu r-regoli ta’ Orizzont Ewropa.

Fl-ippjanar strateġiku tiegħu, il-programm Orizzont Ewropa għandu jfittex sinerġiji ma’ programmi oħrajn tal-Unjoni, mit-tfassil tagħhom u l-ippjanar strateġiku , waqt li jqis l-istrateġiji nazzjonali u l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti (S3), sal-għażla, it-tmexxija, il-komunikazzjoni, it-tixrid u l-isfruttament tar-riżultati, il-monitoraġġ, l-awditjar u l-governanza tal-proġetti. Bil-ħsieb li jiġu evitati s-sovrapożizzjonijiet u d-dupplikazzjoni u jiżdied l-effett ta’ lieva tal-finanzjament tal-Unjoni, jistgħu jsiru taħlit ma’ fondi pubbliċi reġjonali u nazzjonali kif ukoll trasferimenti minn programmi oħrajn tal-Unjoni lejn attivitajiet ta’ Orizzont Ewropa , b’mod koerenti mal-S3 fis-seħħ . F’tali każijiet, dawn isegwu r-regoli ta’ Orizzont Ewropa.

Emenda 5

Premessa 16

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni u l-iżjed kontribut effettiv lejn l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni, il-Programm għandu jidħol fi Sħubiji Ewropej ma’ msieħba tas-settur pubbliku u/jew privat. Dawn jinkludu l-industrija, l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka, korpi b’missjoni ta’ servizz pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali, u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bħalma huma fondazzjonijiet li jappoġġaw u/jew iwettqu r-riċerka u l-innovazzjoni, sakemm l-impatti mixtieqa jistgħu jinkisbu b’mod aktar effettiv fi sħubija milli mill-Unjoni waħedha.

Bil-għan li jikseb l-ikbar impatt possibbli tal-finanzjament tal-Unjoni u l-iżjed kontribut effettiv lejn l-objettivi ta’ politika tal-Unjoni, il-Programm għandu jidħol fi Sħubiji Ewropej ma’ msieħba tas-settur pubbliku u/jew privat. Dawn jinkludu l-industrija, l-organizzazzjonijiet ta’ riċerka, l-universitajiet u r-reġjuni u l-bliet, korpi b’missjoni ta’ servizz pubbliku fil-livell lokali, reġjonali, nazzjonali jew internazzjonali, u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, bħalma huma fondazzjonijiet li jappoġġaw u/jew iwettqu r-riċerka u l-innovazzjoni, sakemm l-impatti mixtieqa jistgħu jinkisbu b’mod aktar effettiv fi sħubija milli mill-Unjoni waħedha.

Emenda 6

Premessa 19

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-pilastru “Innovazzjoni Miftuħa” għandu jistabbilixxi sensiela ta’ miżuri għal appoġġ integrat għall-ħtiġijiet tal-intraprendituri u l-intraprenditorija bl-għan tat-twettiq u t-tħaffif tal-innovazzjoni rivoluzzjonarja għat-tkabbir mgħaġġel tas-suq. Jenħtieġ li dan jattira kumpaniji innovattivi b’potenzjal ta’ espansjoni fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni u joffri għotjiet veloċi, flessibbli u ta’ koinvestimenti, inkluż ma’ investituri privati. Dawn l-objettivi jenħtieġjiġu segwiti permezz tal-ħolqien ta’ Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC). Dan il-Pilastru jenħtieġ jappoġġa wkoll l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-ekosistemi ta’ innovazzjoni Ewropea b’mod ġenerali , b’mod partikolari permezz ta’ kofinanzjament ta’ sħubiji ma’ atturi nazzjonali u reġjonali ta’ appoġġ għall-innovazzjoni.

Il-pilastru “Innovazzjoni Miftuħa” għandu jistabbilixxi sensiela ta’ miżuri għal appoġġ integrat għall-ħtiġijiet tal-innovaturi, tal-intraprendituri u l-intraprenditorija bl-għan tat-twettiq u t-tħaffif tal-innovazzjoni rivoluzzjonarja għat-tkabbir mgħaġġel tas-suq. Jenħtieġ li dan jattira kumpaniji innovattivi b’potenzjal ta’ espansjoni fuq livell internazzjonali kif ukoll fuq livell tal-Unjoni u joffri għotjiet veloċi, flessibbli u ta’ koinvestimenti, inkluż ma’ investituri privati u pubbliċi . Dawn l-objettivi jenħtieġjiġu segwiti permezz tal-ħolqien ta’ Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni (EIC). Dan il-Pilastru jenħtieġ jappoġġa wkoll l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-ekosistemi ta’ innovazzjoni lokali, reġjonali, nazzjonali u Ewropej , b’mod partikolari permezz ta’ kofinanzjament ta’ sħubiji ma’ atturi nazzjonali u reġjonali ta’ appoġġ għall-innovazzjoni.

Raġuni

L-għanijiet tal-pilastru ta’ “Innovazzjoni Miftuħa” jeħtieġ jirriflettu aktar ċar t-tħassib tal-pubbliku, li mhux limitat biss għall-intraprendituri biss, kif ukoll jispjegaw il-possibbiltà li l-investituri pubbliċi jitqiesu bl-istess mod bħall-investituri privati.

Emenda 7

Żid test ġdid wara l-Artikolu 2(3)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

 

L-“ekosistemi reġjonali u ċ-ċentri ta’ innovazzjoni” jiġbru flimkien lill-atturi pubbliċi u privati tan-netwerks f’erba’ friegħi (l-universitajiet, l-industrija, l-awtoritajiet pubbliċi li jieħdu d-deċiżjonijiet, is-soċjetà ċivili), strutturati fuq livell reġjonali u lokali. Dawn l-atturi jikkoordinaw attivitajiet ta’ riċerka, ta’ innovazzjoni u taħriġ, u jaċċelleraw it-tixrid tar-riżultati bejniethom, it-trasferiment tal-għarfien, l-innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ attivitajiet ekonomiċi ġodda u servizzi li joħolqu impjiegi permanenti, filwaqt li jistabbilixxu relazzjoni mill-qrib maċ-ċittadini u l-ħtiġijiet tagħhom fil-livell lokali, billi jġibu r-riżultati tar-riċerka u tal-innovazzjoni eqreb lejn is-soċjetà u s-suq;

Raġuni

Definizzjoni formali ta’ “ekosistemi reġjonali u ċentri ta’ innovazzjoni”, li tkopri r-realtajiet tal-bliet u r-reġjuni, hija meħtieġa biex tiżgura l-kunsiderazzjoni effettiva u r-rikonoxximent sħiħ fl-aspetti kollha tal-programm Orizzont fl-Ewropa.

Emenda 8

Artikolu 2(5)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(5)

“missjoni” tfisser portafoll ta’ azzjonijiet maħsuba biex jinkiseb għan li jista’ jitkejjel fi ħdan qafas ta’ żmien stipulat, u l-impatt fuq ix-xjenza u t-teknoloġija u/jew is-soċjetà u ċ-ċittadini li ma jistgħux jinkisbu permezz ta’ azzjonijiet individwali;

(5)

“missjoni” tfisser portafoll ta’ azzjonijiet maħsuba biex jinkiseb għan li jista’ jitkejjel fi ħdan qafas ta’ żmien stipulat, u l-impatt fuq ix-xjenza u t-teknoloġija u/jew is-soċjetà u ċ-ċittadini u t-territorju tagħhom li ma jistgħux jinkisbu permezz ta’ azzjonijiet individwali;

Emenda 9

Artikolu 3(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-għan ġenerali tal-Programm huwa li jwassal l-impatt xjentifiku, ekonomiku u soċjetali tal-investimenti tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u li jsaħħaħ il-bażi xjentifika u teknoloġika tal-Unjoni u jrawwem il-kompetittività tagħha , inkluż fl-industrija tagħha, iwettaq il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni, u jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, inklużi l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli.

L-għan ġenerali tal-Programm huwa li jwassal l-impatt xjentifiku, ekonomiku, soċjetali u territorjali tal-investimenti tal-Unjoni fir-riċerka u l-innovazzjoni u li jsaħħaħ il-bażi xjentifika u teknoloġika tal-Unjoni u jrawwem il-kompetittività ta’ kull wieħed mill-Istati Membri tagħha u tar-reġjuni tagħhom , inkluż fl-industrija tagħhom, b’mod partikolari billi jikkontribwixxu għall-bini ta’ soċjetà tal-għarfien u tal-innovazzjoni, iwettaq il-prijoritajiet strateġiċi tal-Unjoni, u jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati l-isfidi globali, inklużi l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli.

Emenda 10

Artikolu 3(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(b)

tisħiħ tal-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, u jappoġġa l-użu ta’ soluzzjonijiet innovattivi fl-industrija u s-soċjetà biex dawn jindirizzaw l-isfidi globali;

(b)

tisħiħ tal-impatt tar-riċerka u l-innovazzjoni fl-iżvilupp, l-appoġġ u l-implimentazzjoni tal-politiki tal-Unjoni, u jappoġġa l-użu ta’ soluzzjonijiet innovattivi fl-industrija u s-soċjetà u t-tixrid tagħhom fl-Unjoni, fl-Istati Membri tagħha u fir-reġjuni tagħhom biex dawn jindirizzaw l-isfidi lokali u globali;

Emenda 11

Artikolu 6(6)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-implimentazzjoni tal-programm speċifiku għandha tkun ibbażata fuq ippjanar pluriennali strateġiku u trasparenti ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, b’mod partikolari fil-każ tal-pilastru “Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali”, wara konsultazzjonijiet mal-partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet u t-tipi ta’ azzjoni xierqa u l-forom ta’ implimentazzjoni li jridu jintużaw. Dan għandu jiżgura allinjament ma’ programmi oħra rilevanti tal-Unjoni.

L-implimentazzjoni tal-programm speċifiku għandha tkun ibbażata fuq ippjanar pluriennali strateġiku u trasparenti ta’ attivitajiet ta’ riċerka u innovazzjoni, b’mod partikolari fil-każ tal-pilastru “Sfidi Globali u l-Kompetittività Industrijali”, wara konsultazzjonijiet mal-Istati Membri, mal-Parlament Ewropew, mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, mal-partijiet ikkonċernati u mas-soċjetà ċivili dwar il-prijoritajiet u t-tipi ta’ azzjoni xierqa u l-forom ta’ implimentazzjoni li jridu jintużaw. Dan għandu jiżgura allinjament ma’ programmi oħra rilevanti tal-Unjoni u jqis il-prijoritajiet strateġiċi nazzjonali u ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti .

Raġuni

L-ippjanar strateġiku se jkun fil-qalba tal-governanza futura tal-programm, u għalhekk għandu jinkludi l-awtoritajiet lokali u reġjonali u jqis l-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Emenda 12

Artikolu 6(9)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

9.   Il-Programm għandu jiżgura l-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni. Attenzjoni partikolari għandha tingħata lill-iżgurar tal-bilanċ bejn is-sessi, soġġett għas-sitwazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni kkonċernat, fil-panels ta’ evalwazzjoni u fil-korpi bħalma huma l-gruppi esperti.

9.   Il-Programm għandu jiżgura l-promozzjoni effettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi u d-dimensjoni tas-sessi fil-kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni. Attenzjoni partikolari għandha tingħata lill-iżgurar tal-bilanċ bejn is-sessi, soġġett għas-sitwazzjoni fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni kkonċernat, fil-panels ta’ evalwazzjoni u fil-korpi bħalma huma l-gruppi esperti.

B’konformità mal-Artikolu 349 tat-TFUE, jeħtieġ li l-Programm iqis il-karatteristiċi speċifiċi tar-reġjuni ultraperiferiċi f’konformità mal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “Sħubija strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE”, adottata mill-Kunsill fit-12 ta’ April 2018.

Raġuni

Il-Premessa 27 tal-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Orizzont Ewropa tiddikjara b’mod espliċitu li huma ġustifikati miżuri speċifiċi għar-reġjuni ultraperiferiċi, u li l-programm irid iqis il-karatteristiċi speċifiċi tagħhom: madankollu, fl-Artikoli m’hemm l-ebda referenza għar-reġjuni ultraperifierċi.

Emenda 13

Artikolu 7, paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

3.   Il-missjonijiet għandhom:

3.   Missjonijiet

(a)

ikollhom valur miżjud tal-UE ċar u jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-prijoritajiet tal-Ewropa;

(a)

ikollhom valur miżjud tal-UE ċar u jikkontribwixxu biex jintlaħqu l-prijoritajiet tal-Ewropa;

(b)

ikunu kuraġġużi u ta’ ispirazzjoni, u allura jkollhom rilevanza soċjali jew ekonomika;

b)

ikunu kuraġġużi u ta’ ispirazzjoni, u allura jkollhom rilevanza soċjali jew ekonomika;

(c)

jindikaw direzzjoni ċara u jkollhom miri, li jistgħu jitkejlu u marbutin biż-żmien;

(c)

jindikaw direzzjoni ċara u jkollhom miri, li jistgħu jitkejlu u marbutin biż-żmien;

(d)

ikunu ċċentrati fuq attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni ambizzjużi imma realistiċi;

(d)

ikunu ċċentrati fuq attivitajiet tar-riċerka u l-innovazzjoni ambizzjużi imma realistiċi;

(e)

iħeġġu l-attività madwar id-dixxiplini, is-setturi u l-atturi;

(e)

iħeġġu l-attività madwar id-dixxiplini, is-setturi u l-atturi;

(f)

ikunu miftuħa għal soluzzjonijiet multipli, minn isfel għal fuq.

(f)

ikunu miftuħa għal soluzzjonijiet multipli, minn isfel għal fuq;

 

(g)

jikkontribwixxu għat-tisħiħ taż-żona Ewropea tar-riċerka u għall-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Emenda 14

Artikolu 8(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Partijiet minn Orizzont Ewropa jistgħu jitwettqu permezz ta’ Sħubijiet Ewropej. L-involviment tal-Unjoni fis-Sħubijiet Ewropej jista’ jkollu kwalunkwe waħda mill-forom li ġejjin:

Id-diversi partijiet minn Orizzont Ewropa jistgħu jitwettqu permezz ta’ Sħubijiet Ewropej. L-involviment tal-Unjoni fis-Sħubijiet Ewropej jista’ jkollu kwalunkwe waħda mill-forom li ġejjin:

Emenda 15

Artikolu 7, jiżdied il-paragrafu 4

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

 

4.     L-iżvilupp tal-missjonijiet għandu jiġi żgurat permezz ta’ proċess miftuħ u parteċipattiv, li jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati kollha fil-livell lokali, reġjonali, Ewropew u globali.

Emenda 16

Artikolu 9(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(c)

EUR 13 500 000 000 għall-Pilastru III “Innovazzjoni Miftuħa” għall-perjodu 2021-2027, li minnhom

(c)

EUR 13 500 000 000 għall-Pilastru III “Innovazzjoni Miftuħa” għall-perjodu 2021-2027, li minnhom

 

(1)

EUR 10 500 000 000 għall-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni inklużi sa EUR 500 000 000 għall-Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni;

 

(1)

EUR 10 500 000 000 għal Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni, inkluż EUR 500 000 000 għal Ekosistemi Ewropej għall-Innovazzjoni, b’EUR 1 500 000 000 aktar trasferiti mill-Pilastru II biex ikunu wżati f’l-prijoritajiet tematiċi tagħha . Mill-inqas EUR 1 000 000 000 ser ikunu allokati fil-forma ta’ kofinanzjament ta’ programmi konġunti ta’ appoġġ għall-SMEs, b’mod partikolari għal attivitajiet ta’ innovazzjoni inkrementali ;

 

(2)

EUR 3 000 000 000 għall-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT);

 

(2)

EUR 3 000 000 000 għall-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT);

Raġuni

L-appoġġ għal ekosistemi ta’ Innovazzjoni Ewropej se jkun jinvolvi ħafna l-ekosistemi reġjonali u ċ-ċentri ta’ innovazzjoni. It-total previst huwa kundizzjonali, u dan mhux aċċettabbli, u baxx wisq biex ikollu impatt sinifikanti b’mod ġenerali, aktar minn wieħed territorjali. It-tisħiħ tal-baġit iddedikat għal dawn l-attivitajiet jista’ jippermetti lir-reġjuni jsibu posthom fil-programm qafas futur filwaqt li jiżviluppaw strateġiji strutturali fuq żmien medju u fit-tul, li huma essenzjali biex tissaħħaħ il-kapaċità innovattiva tal-Unjoni.

Emenda 17

Artikolu 9(8)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri skont il-ġestjoni kondiviża u trasferibbli skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) xx/xx (… Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) jistgħu, fuq talba tagħhom, jiġu trasferiti fil-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont il-punt (c)(1) ta’ dak l-Artikolu. Meta jkun possibbli, dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

 

Raġuni

Trasferit għall-Artikolu 11.

Emenda 18

Artikolu 11

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

1.     Orizzont Ewropa għandu jiġi implimentat f’sinerġija mal-programmi l-oħrajn tal-Unjoni. Il-finanzjament komplementari u kkombinat mal-finanzjament ta’ Orizzont Ewropa għandu jiġi implimentat skont l-istess regoli applikati għal dan il-programm.

Fejn xieraq, jistgħu jiġu stabbiliti sejħiet konġunti ma’ programmi oħra tal-Unjoni, f’liema każ japplikaw ir-regoli għall-parteċipazzjoni ta’ wieħed mill-programmi biss. Jekk dawn l-azzjonijiet jaqgħu taħt il-programm Orizzont Ewropa, ir-regoli tiegħu għandhom japplikaw għall-kontribuzzjonijiet kollha li jiffinanzjawhom.

L-azzjonijiet li jingħataw ċertifikazzjoni b’Siġill ta’ Eċċellenza, jew li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet kumulattivi u paragunabbli li ġejjin:

2.    L-azzjonijiet li jingħataw ċertifikazzjoni b’Siġill ta’ Eċċellenza, jew li jkunu konformi mal-kundizzjonijiet kumulattivi u paragunabbli li ġejjin:

(a)

ġew evalwati f’sejħa għall-prosposti skont il-Programm;

(a)

ġew evalwati f’sejħa għall-prosposti skont il-Programm;

(b)

jikkonformu mar-rekwiżiti minimi tal-kwalità ta’ dik is-sejħa għall-proposti;

(b)

jikkonformu mar-rekwiżiti minimi tal-kwalità ta’ dik is-sejħa għall-proposti;

(c)

ma jistgħux jiġu ffinanzjati skont din is-sejħa għal proposti minħabba restrizzjonijiet baġitarji,

(c)

ma jistgħux jiġu ffinanzjati skont din is-sejħa għal proposti minħabba restrizzjonijiet baġitarji,

ma jistgħux jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew+ jew il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 5 tal-Artikolu [67] tar-Regolament (UE) xx/xx (ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) u l-Artikolu [8] jew ir-Regolament (UE) xx/xx (Finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni), sakemm it-tali azzjonijiet ikunu konsistenti mal-għanijiet tal-programm ikkonċernat. Għandhom japplikaw ir-regoli tal-Fond li jipprovdi appoġġ. Għandhom japplikaw ir-regoli tal-Fond li jipprovdi appoġġ.)

ma jistgħux jirċievu appoġġ mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond ta’ Koeżjoni, il-Fond Soċjali Ewropew+ jew il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali, skont il-paragrafu 5 tal-Artikolu [67] tar-Regolament (UE) xx/xx (ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) u l-Artikolu [8] jew ir-Regolament (UE) xx/xx (Finanzjament, ġestjoni u monitoraġġ tal-Politika Agrikola Komuni), sakemm it-tali azzjonijiet ikunu konsistenti mal-għanijiet tal-programm ikkonċernat. Għandhom japplikaw ir-regoli tal-Fond li jipprovdi appoġġ.

 

3.     L-azzjonijiet li jitwettqu fil-kuntest tas-Sħubiji Ewropej imsemmija fl-Artikolu 8 jistgħu wkoll jirċievu kontribuzzjoni minn programmi oħrajn tal-Unjoni, mill-Istati Membri tagħha u mill-awtoritajiet lokali u reġjonali tagħhom, f’liema każ għandhom japplikaw ir-regoli ta’ parteċipazzjoni ta’ wieħed mill-programmi biss. Jekk dawn l-azzjonijiet jaqgħu taħt il-programm Orizzont Ewropa, ir-regoli tiegħu jistgħu japplikaw għall-kontribuzzjonijiet kollha li jiffinanzjawhom, soġġett għar-regoli dwar il-qafas Komunitarju dwar l-għajnuna mill-Istat.

 

4.     Ir-riżorsi allokati lill-Istati Membri skont il-ġestjoni kondiviża u trasferibbli skont l-Artikolu 21 tar-Regolament (UE) xx/xx (Ir-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) jistgħu, fuq talba tal-awtorità ta’ ġestjoni,

(a)

jiġu trasferiti fl-Orizzont Ewropa. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont il-punt (c)(1) ta’ dak l-Artikolu. Dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju taż-żona ġeografika korrispondenti għall-awtorità ta’ ġestjoni kkonċernata, f’konformità mal-Artikoli 18(7) u 19(1), it-tieni subparagrafu.

(b)

jitqiesu trasferiti għall-Orizzont Ewropa meta dawn jiġu allokati direttament mill-awtorità ta’ ġestjoni għal programm konġunt kofinanzjat mill-Orizzont Ewropa. L-għotjiet imħallsa lil partijiet terzi minn programm konġunt li jiġu kofinanzjati jistgħu jsiru skont ir-regoli tal-Orizzont, soġġett għar-regoli dwar il-qafas Komunitarju dwar l-għajnuna mill-Istat.

Raġuni

Id-dibattitu twil dwar is-sinerġiji jeħtieġ jiġi konkluż f’arranġament ċar u komplet li jippermetti l-iffinanzjar ikkombinat, lil hinn mill-kisba tat-tikketta għall-eċċellenza, u l-mobilizzazzjoni sħiħa tal-potenzjal tas-sħubijiet Ewropej. Iżda din is-sistema jeħtieġ tkun flessibbli, u tippermetti lir-reġjuni jirreaġixxu u jadattaw malajr għall-inizjattivi u l-iżviluppi tal-ekosistema Ewropea. Din l-emenda tilħaq l-iskop tagħha billi tippermetti lill-Awtoritajiet ta’ Ġestjoni jagħmlu trasferiment virtwali permezz ta’ allokazzjoni diretta għal programm kofinanzjat mill-Programm Qafas. B’dan il-mod huma se jkun jiddeċiedu li jipparteċipaw mingħajr programmazzjoni minn qabel u mingħajr ma jsir trasferiment.

Emenda 19

Artikolu 20(5)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika s-sejħiet li għalihom se jingħataw “Siġilli ta’ Eċċellenza”. B’awtorizzazzjoni minn qabel mill-applikant, l-informazzjoni li tikkonċerna l-applikazzjoni u l-evalwazzjoni jistgħu jiġu kondiviżi ma’ awtoritajiet finanzjarji interessati, soġġett għall-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ kunfidenzjalità.

Il-programm ta’ ħidma għandu jispeċifika s-sejħiet li għalihom se jingħataw “Siġilli ta’ Eċċellenza”. L-għoti tas-“Siġill ta’ Eċċellenza” huwa soġġett għall-ftehim minn qabel mill-applikant li jingħata aċċess għall-informazzjoni dwar l-applikazzjoni u l-evalwazzjoni lill- awtoritajiet finanzjarji interessati, soġġett għall-konklużjoni ta’ ftehimiet ta’ konfidenzjalità.

Emenda 20

Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni tista’ tirċievi wkoll kontribuzzjoni skont il-Programm, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-istess kostijiet. Ir-regoli ta’ kull programm kontribwenti tal-Unjoni għandhom japplikaw għall-kontribuzzjoni rispettiva tiegħu fl-azzjoni. Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż il-kostijiet eliġibbli totali tal-azzjoni u l-appoġġ ta’ programmi differenti tal-Unjoni jista’ jiġi kkalkulat fuq bażi proratarja skont id-dokumenti li jistipulaw il-kundizzjonijiet tal-appoġġ.

Azzjoni li tkun irċeviet kontribuzzjoni minn programm ieħor tal-Unjoni tista’ tirċievi wkoll kontribuzzjoni skont il-Programm, sakemm il-kontribuzzjonijiet ma jkunux ikopru l-istess kostijiet.

 

Fl-ipoteżi fejn dawn il-kontribuzzjonijiet huma allokati b’mod konġunt biex ikopru l-istess attivitajiet u l-ispejjeż relatati tagħhom,

(a)

Din l-azzjoni għandha tiġi implimentata skont l-istess sett ta’ regoli ta’ implimentazzjoni u eliġibbiltà.

Il-finanzjament kumulattiv ma għandux jaqbeż il-kostijiet eliġibbli totali tal-azzjoni u l-appoġġ ta’ programmi differenti tal-Unjoni jista’ jiġi kkalkulat fuq bażi proratarja skont id-dokumenti li jistipulaw il-kundizzjonijiet tal-appoġġ.

(b)

l-azzjoni tkun implimentata taħt ir-regoli tal-programm li jħallas il-kontribuzzjoni ewlenija, soġġett għar-regoli dwar il-qafas Komunitarju dwar l-għajnuna mill-Istat fil-każ imsemmi fl-Artikolu 11(4)(b).

Emenda 21

Artikolu 30

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Rata unika ta’ finanzjament għal kull azzjoni għandha tapplika għall-attivitajiet kollha li tiffinanzja. Ir-rata massima għandha tiġi stabbilita fil-programm ta’ ħidma.

1.   Rata unika ta’ finanzjament għal kull azzjoni għandha tapplika għall-attivitajiet kollha li tiffinanzja. Ir-rata massima għandha tiġi stabbilita fil-programm ta’ ħidma.

2.   Il-programm jista’ jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-azzjoni, ħlief għal:

2.   Il-programm jista’ jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż totali eliġibbli tal-azzjoni, ħlief għal:

(a)

azzjonijiet ta’ innovazzjoni: sa 70 % tal-ispejjeż eliġibbli totali għal entitajiet ġuridiċi mingħajr skop ta’ qligħ, ħlief meta l-Programm jista’ jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli totali;

(a)

azzjonijiet ta’ innovazzjoni: sa 70 % tal-ispejjeż eliġibbli totali għal entitajiet ġuridiċi mingħajr skop ta’ qligħ, ħlief meta l-Programm jista’ jirrimborża sa 100 % tal-ispejjeż eliġibbli totali;

(b)

azzjonijiet ta’ kofinanzjamant ta’ programm: mill-inqas 30 % tal-ispejjeż totali eliġibbli, u f’każijiet identifikati u ġġustifikati kif meħtieġ sa 70 %.

(b)

azzjonijiet ta’ kofinanzjamant ta’ programm: mill-inqas 50 % tal-ispejjeż totali eliġibbli, u f’każijiet identifikati u ġġustifikati kif meħtieġ sa 70 %.

3.   Ir-rati ta’ finanzjament determinati f’dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll fil-każ ta’ azzjonijiet fejn il-finanzjament ikun iffissat b’rata fissa, fuq skala ta’ kostijiet unitarji jew bħala somma f’daqqa għall-azzjoni sħiħa jew għal parti minnha.

3.   Ir-rati ta’ finanzjament determinati f’dan l-Artikolu għandhom japplikaw ukoll fil-każ ta’ azzjonijiet fejn il-finanzjament ikun iffissat b’rata fissa, fuq skala ta’ kostijiet unitarji jew bħala somma f’daqqa għall-azzjoni sħiħa jew għal parti minnha.

Raġuni

Koerenza ma’ prinċipju ta’ kofinanzjament.

Emenda 22

Artikolu 43(4)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Il-benefiċjarju tal-Aċċelleratur tal-EIC għandu jkun entità ġuridika li tikkwalifika bħala negozju ġdid, SME jew kumpanija b’kapitalizzazzjoni medja, stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat. Il-proposta tista’ tiġi sottomessa mill-benefiċjarju, jew minn persuna naturali jew entità legali waħda jew aktar li għandhom l-intenzjoni li jistabbilixxu jew jappoġġjaw lil dak il-benefiċjarju.

1.   Il-benefiċjarju tal-Aċċelleratur tal-EIC għandu jkun entità ġuridika li tikkwalifika bħala negozju ġdid, SME jew kumpanija b’kapitalizzazzjoni medja, stabbilita fi Stat Membru jew f’pajjiż assoċjat. Il-proposta tista’ tiġi sottomessa mill-benefiċjarju, jew minn persuna naturali jew entità legali waħda jew aktar li għandhom l-intenzjoni li jistabbilixxu jew jappoġġjaw lil dak il-benefiċjarju.

2.   Id-deċiżjoni tal-għotja unika għandha tkopri u tipprovdi finanzjament għal kull forma ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni prevista skont finanzjament imħallat tal-EIC.

2.   Id-deċiżjoni tal-għotja unika għandha tkopri u tipprovdi finanzjament għal kull forma ta’ kontribuzzjoni tal-Unjoni prevista skont finanzjament imħallat tal-EIC.

3.   Il-proposti għandhom jiġu evalwati fuq il-mertu individwali tagħhom minn esperti indipendenti u magħżula fil-kuntest ta’ programm ta’ sejħa miftuħa b’dati ta’ skadenza, ibbażata fuq l-Artikoli minn 24 sa 26, soġġett għall-paragrafu 4.

3.   Il-proposti għandhom jiġu evalwati fuq il-mertu individwali tagħhom minn esperti indipendenti u magħżula fil-kuntest ta’ programm ta’ sejħa miftuħa b’dati ta’ skadenza, ibbażata fuq l-Artikoli minn 24 sa 26, soġġett għall-paragrafu 4.

4.   Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu:

l-eċċellenza;

l-impatt;

il-livell tar-riskju tal-azzjoni u l-ħtieġa għall-appoġġ tal-Unjoni.

4.   Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu:

l-eċċellenza;

l-impatt;

il-livell tar-riskju tal-azzjoni, il-kwalità tal-akkumpanjament nazzjonali, reġjonali u lokali, u l-ħtieġa għall-appoġġ tal-Unjoni.

Raġuni

Anki jekk l-intrapriżi li jibbenefikaw mill-aċċeleratur jeħtieġ jimmiraw għal suq usa’, is-suċċess tagħhom jiddependi mhux biss fuq l-istruttura finanzjarja iżda wkoll fuq l-appoġġ lilhom fi ħdan ekosistema favorevoli fil-livell Ewropew, nazzjonali u lokali.

Emenda 23

Anness I — “Il-Linji prinċipali tal-attivitajiet”, parti (3), punt (c)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(b)

l-ekosistemi tal-innovazzjoni Ewropea;

Oqsma ta’ intervent: Il-konnessjoni ma’ atturi reġjonali u nazzjonali ta’ innovazzjoni u l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ programmi konġunti ta’ innovazzjoni transfruntiera mill-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati, mit-tisħiħ tal-ħiliet personali għall-innovazzjoni għal azzjonijiet ta’ riċerka u innovazzjoni, u biex tiżdied l-effikaċja tas-sistema Ewropea ta’ innovazzjoni. Dan ser jikkomplimenta l-appoġġ tal-FEŻR għal ekosistemi tal-innovazzjoni u sħubiji interreġjonali madwar temi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

(b)

l-ekosistemi tal-innovazzjoni Ewropea;

Oqsma ta’ intervent: Il-konnessjoni ma’ atturi reġjonali u nazzjonali ta’ innovazzjoni u l-appoġġ għall-implimentazzjoni ta’ programmi konġunti ta’ innovazzjoni transfruntiera, mill-atturi tal-ekosistemi reġjonali u miċ-ċentri ta’ innovazzjoni, mill-Istati Membri u l-pajjiżi assoċjati; dawn il-programmi jistgħu jvarjaw mit-tisħiħ tal-ħiliet personali għall-innovazzjoni għal azzjonijiet ta’ riċerka u innovazzjoni, u biex tiżdied l-effikaċja tas-sistema Ewropea ta’ innovazzjoni. Dan ser jikkomplimenta l-appoġġ tal-FEŻR għal ekosistemi tal-innovazzjoni u sħubiji interreġjonali madwar temi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti. Dan ser jikkomplimenta l-appoġġ tal-FEŻR għal ekosistemi tal-innovazzjoni u sħubiji interreġjonali madwar temi ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti.

Raġuni

Indispensabbli għall-finanzjament ta’ proġetti transreġjonali.

Emenda 24

Anness II — “It-Tipi ta’ Azzjonijiet”, is-6 inċiż

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Azzjoni ta’ kofinanzjament tal-programm: azzjoni biex tipprovdi kofinanzjament lil programm ta’ attivitajiet stabbiliti u/jew implimentati minn entitajiet li jimmaniġġjaw u/jew jiffinanzjaw programmi ta’ riċerka u innovazzjoni, apparti mill-korpi ta’ finanzjament tal-Unjoni. Programm ta’ attivitajiet bħal dan jista’ jappoġġa n-netwerking u l-koordinazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-azzjonijiet pilota, u l-azzjonijiet ta’ innovazzjoni u skjerament fis-suq, l-azzjoni ta’ taħriġ u ta’ mobbiltà, il-qawmien ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni, tixrid u l-isfruttament, jew tagħqida tagħhom, implimentati b’mod dirett minn dawk l-entitajiet jew minn partijiet terzi li lilhom jistgħu jipprovdu xi appoġġ finanzjarju rilevanti bħalma huma għotjiet, premjijiet, akkwist, kif ukoll finanzjament imħallat ta’ Orizzont Ewropa;

Azzjoni ta’ kofinanzjament tal-programm: azzjoni biex tipprovdi kofinanzjament lil programm ta’ attivitajiet stabbiliti u/jew implimentati minn entitajiet li jimmaniġġjaw u/jew jiffinanzjaw programmi ta’ riċerka u innovazzjoni, apparti mill-korpi ta’ finanzjament tal-Unjoni. L-azzjonijiet ta’ dan it-tip jistgħu jappoġġjaw b’mod partikolari l-programmi ta’ attività tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni u l-kooperazzjoni bejniethom. Programm ta’ attivitajiet bħal dan jista’ jappoġġa n-netwerking u l-koordinazzjoni, ir-riċerka, l-innovazzjoni, l-azzjonijiet pilota, u l-azzjonijiet ta’ innovazzjoni u skjerament fis-suq, l-azzjoni ta’ taħriġ u ta’ mobbiltà, il-qawmien ta’ sensibilizzazzjoni u komunikazzjoni, tixrid u l-isfruttament, jew tagħqida tagħhom, implimentati b’mod dirett minn dawk l-entitajiet jew minn partijiet terzi li lilhom jistgħu jipprovdu xi appoġġ finanzjarju rilevanti bħalma huma għotjiet, premjijiet, akkwist, kif ukoll finanzjament imħallat ta’ Orizzont Ewropa;

Raġuni

Indispensabbli għall-finanzjament ta’ proġetti transreġjonali.

Emenda 25

Anness III — “Sħubiji”, parti 1), punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(a)

Evidenza li s-Sħubija Ewropea hija aktar effettiva biex jinkisbu l-għanijiet relatati tal-Programm, b’mod partikolari biex jinkisbu impatti ċari għall-UE u ċ-ċittadini tagħha, b’mod notevoli fid-dawl li jkun hemm riżultati fuq l-isfidi globali u l-għanijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-kompetittività u l-kontribuzzjoni fit-tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-impenji internazzjonali;

(a)

Evidenza li s-Sħubija Ewropea hija partikolarment effettiva biex jinkisbu l-għanijiet relatati tal-Programm, b’mod partikolari biex jinkisbu impatti ċari għall-UE u ċ-ċittadini tagħha, b’mod notevoli fid-dawl li jkun hemm riżultati fuq l-isfidi globali u l-għanijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni, filwaqt li jiġu żgurati l-kompetittività u l-kontribuzzjoni fit-tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka u l-Innovazzjoni u l-impenji internazzjonali;

Raġuni

Il-formulazzjoni attwali hija ristrettiva ħafna u hemm riskju li tillimita b’mod qawwi l-ambitu tas-sħubijiet Ewropej.

Emenda 26

Anness IV — “Sinerġiji ma’ programmi oħra”, paragrafu 4, punt (a)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

4.

Is-sinerġiji mal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ser jiżguraw li:

(a)

il-FSE + jista’ jintegra u jespandi l-kurrikuli innovattivi appoġġati mill-Programm, permezz ta’ programmi nazzjonali jew reġjonali, sabiex jattrezzaw lin-nies bil-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-futur;

4.

Is-sinerġiji mal-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+) ser jiżguraw li:

(a)

il-FSE + jista’ jintegra u jespandi l-kurrikuli innovattivi appoġġati mill-Programm, permezz ta’ programmi nazzjonali jew reġjonali jew transreġjonali , sabiex jattrezzaw lin-nies bil-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa għall-impjiegi tal-futur;

Emenda 27

Anness IV — “Sinerġiji ma’ programmi oħra”, paragrafu 6, punt (b)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

6.

Is-sinerġiji mal-Programm Ewropa Diġitali (DEP) ser jiżguraw li:

6.

Is-sinerġiji mal-Programm Ewropa Diġitali (DEP) ser jiżguraw li:

 

(a)

peress li diversi oqsma tematiċi indirizzati mill-Programm u mid-DEP jikkonverġu, it-tip ta’ azzjonijiet li jridu jiġu appoġġati, l-outputs mistennija tagħhom u l-loġika ta’ intervent tagħhom huma differenti u komplimentari;

 

(a)

peress li diversi oqsma tematiċi indirizzati mill-Programm u mid-DEP jikkonverġu, it-tip ta’ azzjonijiet li jridu jiġu appoġġati, l-outputs mistennija tagħhom u l-loġika ta’ intervent tagħhom huma differenti u komplimentari;

 

(b)

il-bżonnijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni marbutin mal-aspetti diġitali jiġu identifikati u stabbiliti fil-pjanijiet strateġiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni; dan jinkludi r-riċerka u l-innovazzjoni għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà, li jgħaqqdu t-teknoloġiji diġitali ma’ teknoloġiji oħra ta’ sostenn u innovazzjonijiet mhux teknoloġiċi; appoġġ għall-espansjoni tal-kumpaniji li jintroduċu innovazzonijiet rivoluzzjonarji (ħafna minnhom ser jgħaqqdu t-teknolġiġiji diġitali mat-teknoloġiji fiżiċi; l-integrazzjoni tad-diġitali fil-pilastru kollu “Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”; u l-appoġġ għall-infrastrutturi diġitali ta’ riċerka;

 

(b)

il-bżonnijiet tar-riċerka u l-innovazzjoni marbutin mal-aspetti diġitali jiġu identifikati u stabbiliti fil-pjanijiet strateġiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni; dan jinkludi r-riċerka u l-innovazzjoni għall-Computing ta’ Prestazzjoni Għolja, l-Intelliġenza Artifiċjali, iċ-Ċibersigurtà, li jgħaqqdu t-teknoloġiji diġitali ma’ teknoloġiji oħra ta’ sostenn u innovazzjonijiet mhux teknoloġiċi; appoġġ għall-espansjoni tal-kumpaniji li jintroduċu innovazzonijiet rivoluzzjonarji (ħafna minnhom ser jgħaqqdu t-teknoloġiji diġitali mat-teknoloġiji fiżiċi); l-integrazzjoni tad-diġitali fil-pilastru kollu “Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”; l-assistenza liċ-ċentri ta’ innovazzjoni diġitali u l-appoġġ għall-infrastrutturi diġitali ta’ riċerka;

Emenda 28

Jiżdied paragrafu ġdid fl-aħħar tal-Anness V— “Indikaturi ewlenin tad-direzzjoni tal-impatt”, paġna 17

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

 

L-indikaturi tad-direzzjoni tal-impatt fuq it-territorji

Il-programm hu mistenni li jkollu impatt fuq l-iżvilupp u t-trasformazzjoni ekonomika fil-livell lokali, reġjonali u nazzjonali, billi jikkontribwixxi għat-tisħiħ tal-bażi teknoloġika tal-UE u għall-kompetittività tagħha.

(ara t-tabella ta’ hawn taħt li tifforma parti integrali minn din l-emenda)


Lejn impatt territorjali

Terminu ta’ żmien qasir

Terminu ta’ żmien medju

Terminu ta’ żmien twil

Il-kontribuzzjoni għat-tkabbir u t-trasformazzjoni ekonomika tat-territorji

Sinerġiji bejn il-Finanzjamenti

L-ammont tal-kofinanzjamenti pubbliċi u privati mobilizzati fil-kuntest ta’ proġetti taħt l-FP, qabel, waqt u wara l-implimentazzjoni tiegħu

Kontribuzzjoni għall-prijoritajiet strateġiċi

Il-proporzjon ta’ proġetti taħt l-FP li jikkontribwixxu għall-ispeċjalizzazzjonijiet intelliġenti fil-livell reġjonali u nazzjonali

Kontribuzzjoni għat-tkabbir u t-trasformazzjoni ekonomika

Il-ħolqien ta’ intrapriżi u t-tkabbir tal-ishma mis-suq fl-oqsma ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti tal-ekosistemi

It-tixrid u l-penetrazzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni fit-territorji u permezz tagħhom għall-benefiċċju taċ-ċittadini

Adozzjoni

Il-proporzjon tar-riċerka u l-innovazzjoni li jirriżulta mill-FP adottat mill-atturi tat-territorju, b’mod partikolari fis-settur pubbliku

Użu

L-għadd ta’ innovazzjonijiet użati skambjati mas-sħab kollha fit-territorji kkonċernati, bl-għajnuna tas-settur pubbliku

Replikazzjoni

Il-penetrazzjoni u t-tixrid tal-innovazzjonijiet lejn territorji oħrajn

L-appoġġ għall-iżvilupp u l-investiment f’netwerks ta’ eċċellenza u ċentri ta’ innovazzjoni

Kollaborazzjoni bejn l-ekosistemi reġjonali u ċ-ċentri ta’ innovazzjoni u ż-żoni ta’ eċċellenza fl-UE kollha

L-għadd ta’ proġetti jew il-proporzjon ta’ proġetti ffinanzjati mill-FP li rriżultaw f’kollaborazzjonijiet ulterjuri bejn entitajiet minn territorji differenti u atturi f’dawn il-kategoriji

L-iżvilupp tal-ekosistemi reġjonali u ċ-ċentri ta’ innovazzjoni

L-istima tal-effetti tal-kollaborazzjonijiet li nħolqu mir-riżultati ffinanzjati mill-FP fuq l-iżvilupp tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni

Kontribuzzjoni għat-tnaqqis tad-diskrepanza ta’ innovazzjoni

Stima tal-effetti kumulattivi tar-riżultati ffinanzjati mill-FP fit-tnaqqis tad-diskrepanza fl-innovazzjoni fl-UE

Raġuni

Referenza espliċita għall-indikaturi tal-impatt territorjali fost l-indikaturi l-oħra tal-indikaturi tal-impatt ewlenin proposti mill-Kummissjoni. Il-proposta hija konformi mal-abbozzar (titolu, test ta’ spjegazzjoni u tabella) tat-test tal-Anness V kif propost mill-Kummissjoni.

Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-istabbiliment tal-programm speċifiku li jimplimenta Orizzont Ewropa — il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni

(COM(2018) 436 final — 2018/00224 (COD))

Emenda 29

Premessa 7

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Billi jirriflettu l-kontribuzzjoni importanti li r-riċerka u l-innovazzjoni jenħtieġ li jagħmlu biex jindirizzaw l-isfidi fl-ikel, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali u l-bijoekonomija, u biex jisfruttaw l-opportunitajiet korrispondenti tar-riċerka u l-innovazzjoni b’sinerġija mill-qirb mal-Politika Agrikola Komuni, l-azzjonijiet rilevanti skont il-Programm Speċifiku se jiġu appoġġati minn EUR 10 biljun għar-raggruppament “Ikel u Riżorsi Naturali” għall-perjodu 2021-2027.

Billi jirriflettu l-kontribuzzjoni importanti li r-riċerka u l-innovazzjoni jenħtieġ li jagħmlu biex jindirizzaw l-isfidi fl-ikel, l-agrikoltura, l-iżvilupp rurali, il-baħar, is-sajd u l-bijoekonomija, u biex jisfruttaw l-opportunitajiet korrispondenti tar-riċerka u l-innovazzjoni b’sinerġija mill-qirb mal-Politika Agrikola Komuni, il-Politika Marittima Integrata u l-Politika Komuni tas-Sajd, l-azzjonijiet rilevanti skont il-Programm Speċifiku se jiġu appoġġati minn EUR 10 biljun għar-raggruppament “Ikel u Riżorsi Naturali” għall-perjodu 2021-2027.

Raġuni

L-ibħra u s-sajd huma setturi kruċjali għall-UE: għalhekk huwa kruċjali li ssir referenza għal dawn is-setturi.

Emenda 30

Premessa ġdida (7a)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

 

(7a)

Fid-dawl tal-isfidi ewlenin li joħolqu l-kwistjonijiet marittimi għall-impjiegi (ekonomija blu), għall-kwalità tal-ambjent u għall-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima, dawn il-kwistjonijiet se jkunu prijorità trasversali għall-programm li se tiġi mmonitorjata b’mod speċifiku u tingħata għan għall-mobilizzazzjoni tal-programm fil-qafas tal-ipprogrammar strateġiku.

Emenda 31

Artikolu 2

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Programm Speċifiku għandu l-għanijiet operattivi li ġejjin:

Il-Programm Speċifiku għandu l-għanijiet operattivi li ġejjin:

(a)

rinforz u tifrix tal-eċċellenza;

(a)

rinforz u tifrix tal-eċċellenza;

(b)

żieda fil-kollaborazzjoni fost is-setturi u d-dixxiplini;

(b)

żieda fil-kollaborazzjoni fost is-setturi u d-dixxiplini;

(c)

konnessjoni u żvilupp tal-infrastrutturi tar-riċerka madwar iż-żona tar-riċerka Ewropea;

(c)

konnessjoni u żvilupp tal-infrastrutturi tar-riċerka madwar iż-żona tar-riċerka Ewropea;

(d)

tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali;

(d)

tisħiħ tal-kooperazzjoni internazzjonali;

(e)

attrazzjoni, taħriġ u żamma tar-riċerkaturi u l-innovaturi fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka, inkluż permezz tal-mobbiltà tar-riċerkaturi;

(e)

attrazzjoni, taħriġ u żamma tar-riċerkaturi u l-innovaturi fiż-Żona Ewropea tar-Riċerka, inkluż permezz tal-mobbiltà tar-riċerkaturi;

(f)

trawwim tax-xjenza miftuħa u żgurar tal-viżibbiltà għall-pubbliku u l-aċċess miftuħ għar-riżultati;

(f)

trawwim tax-xjenza miftuħa u żgurar tal-viżibbiltà għall-pubbliku u l-aċċess miftuħ għar-riżultati;

(g)

disseminazzjoni u sfruttament attivi tar-riżultati, b’mod partikolari għall-iżvilupp ta’ politika;

(g)

disseminazzjoni u sfruttament attivi tar-riżultati, b’mod partikolari għall-iżvilupp ta’ politika;

(h)

appoġġ għall-implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni;

(h)

appoġġ għall-implimentazzjoni tal-prijoritajiet ta’ politika tal-Unjoni;

 

(ha)

twessigħ tal-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti u tal-kompetittività tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni;

(i)

rinforz tar-rabta bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni u politiki oħrajn, inkluż l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli;

(i)

rinforz tar-rabta bejn ir-riċerka u l-innovazzjoni u politiki oħrajn, inkluż l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli;

(j)

kisba tar-riżultati, permezz tal-missjonijiet tar-R&I, għall-miri ambizzjużi ffissati fi skeda ta’ żmien fissa;

(j)

kisba tar-riżultati, permezz tal-missjonijiet tar-R&I, għall-miri ambizzjużi ffissati fi skeda ta’ żmien fissa;

(k)

involviment taċ-ċittadini u tal-utenti aħħarin fil-proċessi tal-kodisinn u tal-koħolqien;

(k)

involviment taċ-ċittadini u tal-utenti aħħarin fil-proċessi tal-kodisinn u tal-koħolqien;

(l)

titjib tal-komunikazzjoni tax-xjenza;

(l)

titjib tal-komunikazzjoni tax-xjenza;

(m)

aċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni industrijali;

(m)

aċċellerazzjoni tat-trasformazzjoni industrijali u b’mod partikolari it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tal-industrija, filwaqt li jiġu żviluppati impjiegi sostenibbli u ta’ kwalità għolja ;

Raġuni

L-għanijiet operattivi tal-programm qafas jeħtieġ jikkontribwixxu għall-implimentazzjoni tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti fl-Istati Membri tal-UE u r-reġjuni tagħhom, li huma komponent ewlieni tal-appoġġ tal-UE għar-riċerka u l-innovazzjoni (COM(2018) 306 final).

Emenda 32

Artikolu 5(1)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Għal kull missjoni, jista’ jiġi stabbilit bord ta’ missjoni. Għandu jkun magħmul minn madwar 15-il individwu ta’ livell għoli inkluż rappreżentati tal-utenti aħħarin rilevanti. Il-bord ta’ missjoni għandu jagħti pariri dwar li ġej:

Għal kull missjoni, jista’ jiġi stabbilit bord ta’ missjoni. Għandu jkun magħmul minn madwar 15-il individwu ta’ livell għoli inkluż rappreżentati tal-utenti aħħarin u  atturi pubbliċi u privati rilevanti . Il-bord ta’ missjoni għandu jagħti pariri dwar li ġej:

(a)

il-kontenut tal-programmi ta’ ħidma u tar-reviżjoni tagħhom kif meħtieġ għall-kisba tal-għanijiet tal-missjoni, fil-kodisinn mal-partijiet ikkonċernati u l-pubbliku fejn rilevanti ;

(a)

il-kontenut tal-programmi ta’ ħidma u tar-reviżjoni tagħhom kif meħtieġ għall-kisba tal-għanijiet tal-missjoni, fil-kodisinn mal-awtoritajiet pubbliċi tal-Istati Membri li jieħdu d-deċiżjonijiet, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, mal-partijiet ikkonċernati u l-pubbliku;

Emenda 33

Artikolu 10(2)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Bord tal-EIC jista’ fuq talba jindirizza r-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar:

Il-Bord tal-EIC jista’ fuq talba jindirizza r-rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar:

(a)

kwalunkwe kwistjoni li minn perspettiva tal-innovazzjoni tista’ ttejjeb u trawwem ekosistemi tal-innovazzjoni madwar l-Ewropa, il-kisbiet u l-impatt tal-għanijiet tal-komponent EIC u l-kapaċità ta’ kumpaniji innovattivi biex joħorġu bis-soluzzjonijiet tagħhom;

(a)

kwalunkwe kwistjoni li minn perspettiva tal-innovazzjoni tista’ ttejjeb u trawwem ekosistemi tal-innovazzjoni madwar l-Ewropa, u b’mod partikolari l-kooperazzjoni bejn l-ekosistemi reġjonali u ċ-ċentri ta’ innovazzjoni, il-kisbiet u l-impatt tal-għanijiet tal-komponent EIC u l-kapaċità ta’ kumpaniji innovattivi biex joħorġu bis-soluzzjonijiet tagħhom;

Emenda 34

Artikolu 10, paragrafu 3

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Bord tal-EIC għandu jkun magħmul minn 15 sa 20 individwu ta’ livell għoli magħżula minn partijiet diversi tal-ekosistema tal-innovazzjoni tal-Ewropa , inkluż imprendituri, mexxejja korporattivi, investituri u riċerkaturi. Għandu jikkontribwixxi għal azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni, fejn il-membri tal-Bord tal-EIC jistinkaw biex itejbu l-prestiġju tal-isem EIC.

3.    Il-Bord tal-EIC għandu jkun magħmul minn 15 sa 20 individwu ta’ livell għoli magħżula minn partijiet diversi tal-ekosistemi tal-innovazzjoni lokali, nazzjonali u Ewropej, inkluż imprendituri, mexxejja korporattivi, investituri u riċerkaturi. Għandu jikkontribwixxi għal azzjonijiet ta’ sensibilizzazzjoni, fejn il-membri tal-Bord tal-EIC jistinkaw biex itejbu l-prestiġju tal-isem EIC.

Emenda 35

Artikolu 10(4)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Bord tal-EIC għandu jkollu President li għandu jinħatar mill-Kummissjoni b’segwitu għal proċess trasparenti ta’ reklutaġġ. Il-President għandu jkun persuna pubblika ta’ profil għoli marbuta mad-dinja tal-innovazzjoni.

Il-Bord tal-EIC għandu jkollu President li għandu jinħatar mill-Kummissjoni b’segwitu għal proċess trasparenti ta’ reklutaġġ. Il-President għandu jkun persuna pubblika ta’ profil għoli marbuta mad-dinja tal-innovazzjoni.

Il-President għandu jinħatar għal mandat limitat għal erba’ snin, li jista’ jiġġedded darba.

Il-President għandu jippresjedi l-Bord tal-EIC, jipprepara l-laqgħat tiegħu, jassenja l-kompiti lill-membri, u jista’ jistabbilixxi sottogruppi dedikati, b’mod partikolari biex jidentifikaw xejriet emerġenti tat-teknoloġija mill-portafoll tal-EIC. Huwa jew hija għandhom jippromwovu l-EIC, jaġixxu ta’ interlokutur mal-Kummissjoni u jirrappreżentaw l-EIC fid-dinja tal-innovazzjoni. Il-Kummissjoni tista’ tipprevedi għal appoġġ amministrattiv għall-President biex jaqdi/taqdi dmirijietu/ha.

Il-President għandu jinħatar għal mandat limitat għal erba’ snin, li jista’ jiġġedded darba.

Il-President għandu jippresjedi l-Bord tal-EIC, jipprepara l-laqgħat tiegħu, jassenja l-kompiti lill-membri, u jista’ jistabbilixxi sottogruppi dedikati, b’mod partikolari biex jidentifikaw xejriet emerġenti tat-teknoloġija mill-portafoll tal-EIC , u billi jinvolvi mill-qrib lill-aġenziji reġjonali u nazzjonali responsabbli mill-innovazzjoni . Huwa jew hija għandhom jippromwovu l-EIC, jaġixxu ta’ interlokutur mal-Kummissjoni u jirrappreżentaw l-EIC fid-dinja tal-innovazzjoni. Il-Kummissjoni tista’ tipprevedi għal appoġġ amministrattiv għall-President biex jaqdi/taqdi dmirijietu/ha.

Emenda 36

Punt 1.4.4 tad-Dikjarazzjoni finanzjarja leġiżlattiva

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Parti I, Punt 1.4.4 Dikjarazzjoni Finanzjarja Leġiżlattiva (paġna 20 tal-COM(2018) 436)

Orizzont Ewropa huwa mfassal biex jiġi implimentat filwaqt li jippermetti sinerġiji ma’ programmi ta’ finanzjament oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari permezz ta’ arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-UE fejn il-modalitajiet ta’ ġestjoni jippermettu; bħala sekwenza, jew b’mod ta’ sostituzzjoni, jew permezz tal-kombinazzjoni tal-fondi inkluż il-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet.

Parti I, Punt 1.4.4 Dikjarazzjoni Finanzjarja Leġiżlattiva (paġna 20 tal-COM(2018) 436)

Orizzont Ewropa huwa mfassal biex jiġi implimentat filwaqt li jippermetti sinerġiji ma’ programmi ta’ finanzjament oħrajn tal-Unjoni, b’mod partikolari permezz ta’ arranġamenti għal finanzjament kumplementari mill-programmi tal-UE fejn il-modalitajiet ta’ ġestjoni jippermettu; bħala sekwenza, jew b’mod ta’ sostituzzjoni, jew permezz tal-kombinazzjoni tal-fondi inkluż il-finanzjament konġunt tal-azzjonijiet.

Lista mhux eżawrjenti ta’ tali arranġamenti u programmi ta’ finanzjament inkluż sinerġiji mal-programmi li ġejjin:

Lista mhux eżawrjenti ta’ tali arranġamenti u programmi ta’ finanzjament inkluż sinerġiji mal-programmi li ġejjin:

Politika Agrikola Komuni (PAK)

Politika Agrikola Komuni (PAK)

Politika Marittima Integrata

Politika Komuni tas-Sajd,

Fond Ewropew għall-Affarijiet Marittimi u għas-Sajd

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)

Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)

Fond Soċjali Ewropew (FSE)

Fond Soċjali Ewropew (FSE)

Programm tas-Suq Uniku

Programm tas-Suq Uniku

Programm Spazjali Ewropew

Programm Spazjali Ewropew

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE)

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa (FNE)

Programm Ewropa Diġitali (DEP)

Programm Ewropa Diġitali (DEP)

Programm Erasmus

Programm Erasmus

Strument Estern

Strument Estern

Fond InvestEU

Fond InvestEU

Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Programm ta’ Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Emenda 37

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, l-ewwel parti “Ippjanar Strateġiku”, il-paragrafi 3 u 4 (paġni 1)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji estensivi mal-Istati Membri, il-Parlament Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod partikolari sħubiji Ewropej.

Se jinkludi konsultazzjonijiet u skambji estensivi mal-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom, b’mod partikolari r-reġjuni ultraperiferiċi , il-Parlament Ewropew kif xieraq, u ma’ diversi partijiet ikkonċernati dwar il-prijoritajiet, inkluż il-missjonijiet, skont il-pilastru “Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”, u t-tipi adattati ta’ azzjoni fl-użu, b’mod partikolari sħubiji Ewropej.

Abbażi ta’ tali konsultazzjonijiet estensivi, l-Ippjanar Strateġiku se jidentifika l-għanijiet komuni u l-oqsma komuni għal attivitajiet bħall-oqsma ta’ sħubija (il-bażi ġuridika proposta tistabbilixxi biss l-istrumenti u l-kriterji li se jiggwidaw l-użu tagħhom) u l-oqsma ta’ missjoni.

Abbażi ta’ tali konsultazzjonijiet estensivi, l-Ippjanar Strateġiku se jidentifika l-għanijiet komuni u l-oqsma komuni għal attivitajiet bħall-oqsma ta’ sħubija (il-bażi ġuridika proposta tistabbilixxi biss l-istrumenti u l-kriterji li se jiggwidaw l-użu tagħhom) u l-oqsma ta’ missjoni.

L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-approċċi ta’ politika fl-Istati Membri. Il-prijoritajiet ta’ politika tal-UE se jiġu kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza xjentifika oħra ta’ prospettiva u tikkunsidra inizjattivi rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE u nazzjonali.

L-Ippjanar Strateġiku se jgħinu fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni ta’ politika għall-oqsma rilevanti koperti, fil-livell tal-UE, kif ukoll jikkumplimenta l-politika u l-approċċi ta’ politika fl-Istati Membri u r-reġjuni tagħhom, b’mod partikolari r-reġjuni ultraperiferiċi . Il-prijoritajiet ta’ politika tal-UE se jiġu kkunsidrati matul il-proċess tal-Ippjanar Strateġiku sabiex tiżdied il-kontribuzzjoni tar-riċerka u l-innovazzjoni għar-realizzazzjoni tal-politika. Se tikkunsidra wkoll l-attivitajiet, l-istudji u evidenza xjentifika oħra ta’ prospettiva u tikkunsidra inizjattivi rilevanti eżistenti fil-livell tal-UE, nazzjonali u reġjonali .

Emenda 38

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, l-ewwel parti “Ippjanar Strateġiku”, il-paragrafi 11 u 12 (paġni 2 u 3)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Il-“Flagships FET” appoġġati minn Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati skont dan il-Programm. Minħabba l-fatt li jippreżentaw analoġiji sostanzjali ma’ missjonijiet, il-“flagships FET” l-oħrajn, jekk ikun hemm, se jiġu appoġġati skont dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet immirati lejn teknoloġiji futuri u emerġenti.

Il-“Flagships FET” appoġġati minn Orizzont 2020 se jkomplu jiġu appoġġati skont dan il-Programm. Minħabba l-fatt li jippreżentaw analoġiji sostanzjali ma’ missjonijiet, il-“flagships FET” l-oħrajn, jekk ikun hemm, se jiġu appoġġati skont dan il-Programm Qafas bħala missjonijiet immirati lejn teknoloġiji futuri u emerġenti.

 

Il-Programm Qafas il-ġdid se jimmira għal rikonoxximent u mobilizzazzjoni aħjar tal-eċċellenza distribwita fl-Istati Membri u r-reġjuni kollha tal-Ewropa, b’mod partikolari se jinkoraġġixxi l-inizjattivi biex jinbnew kooperazzjonijiet transnazzjonali u transreġjonali bejn l-ekosistemi reġjonali u ċ-ċentri ta’ innovazzjoni.

Id-djalogi dwar il-Kooperazzjoni fix-Xjenza u t-Teknoloġija mas-sħab internazzjonali tal-UE u d-djalogi ta’ politika mar-reġjuni prinċipali tad-dinja se jagħmlu kontribuzzjonijiet importanti għall-identifikazzjoni sistematika ta’ opportunitajiet għall-kooperazzjoni li, meta jiġu kkumbinati bid-differenzazzjoni skont il-pajjiż/ir-reġjun, se jappoġġjaw l-istabbiliment tal-prijoritajiet.

Id-djalogi dwar il-Kooperazzjoni fix-Xjenza u t-Teknoloġija mas-sħab internazzjonali tal-UE u d-djalogi ta’ politika mar-reġjuni prinċipali tad-dinja se jagħmlu kontribuzzjonijiet importanti għall-identifikazzjoni sistematika ta’ opportunitajiet għall-kooperazzjoni li, meta jiġu kkumbinati bid-differenzazzjoni skont il-pajjiż/ir-reġjun, se jappoġġjaw l-istabbiliment tal-prijoritajiet.

Emenda 39

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, it-tieni parti “Disseminazzjoni u Komunikazzjoni”, il-paragrafi 1 u 2 (paġna 3)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Orizzont Ewropa se jipprovdi appoġġ dedikat għall-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, għar-repożitorji tal-għarfien u sorsi ta’ data oħrajn. L-azzjonijiet ta’ disseminazzjoni u ta’ diffużjoni tal-għarfien se jiġu appoġġati, anke permezz ta’ kooperazzjoni ma’ programmi oħrajn tal-UE, inkluż raggruppamenti u imballaġġ tar-riżultati u d-data f’lingwi u formats għal udjenzi fil-mira u networks għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-akkademja, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u dawk li jfasslu l-politika. Għal dan il-fini, Orizzont Ewropa jista’ juża teknoloġiji avvanzati u għodda tal-intelliġenza.

Orizzont Ewropa se jipprovdi appoġġ dedikat għall-aċċess miftuħ għall-pubblikazzjonijiet xjentifiċi, għar-repożitorji tal-għarfien u sorsi ta’ data oħrajn. L-azzjonijiet ta’ disseminazzjoni u ta’ diffużjoni tal-għarfien se jiġu appoġġati, anke permezz ta’ kooperazzjoni ma’ programmi oħrajn tal-UE, inkluż raggruppamenti u imballaġġ tar-riżultati u d-data f’lingwi u formats għal udjenzi fil-mira u networks għaċ-ċittadini, l-amministrazzjonijiet pubbliċi, l-akkademja, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u dawk li jfasslu l-politika. Għal dan il-fini, Orizzont Ewropa jista’ juża teknoloġiji avvanzati u għodda tal-intelliġenza.

Se jkun hemm appoġġ xieraq għall-mekkaniżmi biex jikkomunikaw il-progamm lill-applikanti potenzjali (eż. Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali).

Se jkun hemm appoġġ xieraq għall-mekkaniżmi biex jikkomunikaw il-progamm lill-applikanti potenzjali (eż. Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali u Reġjonali), b’mod partikolari fl-Istati Membri u r-reġjuni li pparteċipaw l-anqas fil-Programm Orizzont 2020 .

Emenda 40

Anness I

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

INFRASTRUTTURI TAR-RIĊERKA

INFRASTRUTTURI TAR-RIĊERKA

Raġunament

Raġunament

Paġna 16 tal-COM(2018) 436 final (Anness I)

Paġna 16 tal-COM(2018) 436 final (Anness I)

L-attivitajiet se jikkontribwixxu għal Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG) differenti bħal: SDG 3 — Saħħa Tajba u Benesseri għall-Persuni; SDG 7 — Enerġija Affordabbli u Nadifa; SDG 9 — Industrija, Innovazzjoni u Infrastruttura; SDG 13 — Azzjoni Klimatika.

L-attivitajiet se jikkontribwixxu għal Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli (SDG) differenti bħal: SDG 3 — Saħħa Tajba u Benesseri għall-Persuni; SDG 7 — Enerġija Affordabbli u Nadifa; SDG 9 — Industrija, Innovazzjoni u Infrastruttura; SDG 13 — Azzjoni Klimatika: SDG 14 — Il-Ħajja taħt l-Ilma; SDG 17 — Sħubijiet għall-Għanijiet .

Raġuni

Hemm għadd ta’ infrastrutturi li jappartienu għall-ESFRI li jikkonċernaw l-ambjent marittimu, u għalhekk dan jiġġustifika l-inklużjoni tal-SDG 14. Il-proposta li jiġi injkluż l-SDG 17 tinbet mill-kunċett innifsu ta’ infrastruttura kondiviża fil-livell tal-UE u mis-sħubijiet konsegwenti għall-għanijiet.

Emenda 41

Numru tal-Anness I Pilastru II

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

Riformi fis-sistemi u l-politiki tas-saħħa pubblika fl-Ewropa u lil hinn minnha;

Riformi fis-sistemi u l-politiki tas-saħħa pubblika fl-Ewropa u lil hinn minnha;

Mudelli u approċċi ġodda għas-saħħa u l-kura u t-trasferibbiltà jew l-adattament tagħhom minn pajjiż/reġjun wieħed għal ieħor;

Mudelli u approċċi ġodda għas-saħħa u l-kura u t-trasferibbiltà jew l-adattament tagħhom minn pajjiż/reġjun wieħed għal ieħor, kontribut mis-settur volontarju, mingħajr skop ta' qligħ ;

Titjib tal-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa;

Titjib tal-valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa;

Evoluzzjoni tal-inugwaljanza fis-saħħa u r-rispons politiku effettiv;

Evoluzzjoni tal-inugwaljanza fis-saħħa u r-rispons politiku effettiv;

Il-forza tax-xogħol futura fil-qasam tas-saħħa u l-ħtiġijiet tagħha;

Il-forza tax-xogħol futura fil-qasam tas-saħħa u l-ħtiġijiet tagħha;

Titjib tal-informazzjoni dwar is-saħħa f’waqtha u l-użu ta’ data dwar is-saħħa, inkluż rekords elettroniċi tas-saħħa, bl-attenzjoni dovuta għas-sigurtà, il-privatezza, l-interoperabbiltà, l-istandards, il-kumparabbiltà u l-integrità;

Titjib tal-informazzjoni dwar is-saħħa f’waqtha u l-użu ta’ data dwar is-saħħa, inkluż rekords elettroniċi tas-saħħa, bl-attenzjoni dovuta għas-sigurtà, il-privatezza, l-interoperabbiltà, l-istandards, il-kumparabbiltà u l-integrità;

Ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa fl-assorbiment tal-impatt tal-kriżijiet u sabiex tiġi akkomodata l-innovazzjoni fixkiela;

Ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa fl-assorbiment tal-impatt tal-kriżijiet u sabiex tiġi akkomodata l-innovazzjoni fixkiela;

Soluzzjonijiet sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni taċ-ċittadini u l-pazjenti, għall-awtomonitoraġġ u l-interazzjoni ma’ professjonisti tal-kura tas-saħħa u soċjali, għal kura aktar integrata u approċċ aktar iċċentrat fuq l-utent;

Soluzzjonijiet sabiex tissaħħaħ il-pożizzjoni taċ-ċittadini u l-pazjenti, għall-awtomonitoraġġ u l-interazzjoni ma’ professjonisti tal-kura tas-saħħa u soċjali, għal kura aktar integrata u approċċ aktar iċċentrat fuq l-utent;

Data, informazzjoni, għarfien u l-aħjar prattiki mir-riċerka dwar is-sistemi tas-saħħa fil-livell tal-UE u globali.

Data, informazzjoni, għarfien u l-aħjar prattiki mir-riċerka dwar is-sistemi tas-saħħa fil-livell tal-UE u globali.

Emenda 42

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru II — Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”, raggruppament “Soċjetà Inklużiva u Sigura”, paragrafu 2.1, paragrafu 2 (paġna 28)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

L-UE trid tippromwovi mudell ta’ tkabbir inklużiv u sostenibbli, filwaqt li taħsad il-benefiċċji tal-avvanzi teknoloġiċi, ittejjeb l-affidabbiltà fi u tippromwovi l-innovazzjoni tal-governanza demokratika, tiġġieled kontra l-inugwaljanzi, il-qgħad, il-marġinalizzazzjoni, id-diskriminazzjoni u r-radikalizzazzjoni, tiggarantixxi d-drittijiet tal-bniedem, trawwem id-diversità kulturali u l-patrimonju kulturali Ewropew u ttejjeb il-pożizzjoni taċ-ċittadini permezz tal-innovazzjoni soċjali. Il-ġestjoni tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti wkoll se jibqgħu kwistjonijiet ta’ prijorità. Ir-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-xjenzi soċjali u umanistiċi fit-trattament ta’ dawn l-isfidi u l-ilħuq tal-għanijiet tal-UE huwa fundamentali.

L-UE trid tippromwovi mudell ta’ tkabbir inklużiv u sostenibbli, filwaqt li taħsad il-benefiċċji tal-avvanzi teknoloġiċi, ittejjeb l-affidabbiltà fi u tippromwovi l-innovazzjoni tal-governanza demokratika, tiġġieled kontra l-inugwaljanzi, il-qgħad, il-marġinalizzazzjoni, id-diskriminazzjoni u r-radikalizzazzjoni, billi tħares u tippromovi d-drittijiet tal-bniedem, id-diversità kulturali u l-patrimonju kulturali Ewropew billi tiżviluppa l-aċċess għall-kultura u l-edukazzjoni għal kulħadd, billi ttejjeb il-pożizzjoni taċ-ċittadini permezz tal-innovazzjoni soċjali u tal-iżvilupp tal-ekonomija soċjali . Il-ġestjoni tal-migrazzjoni, l-akkoljenza u l-integrazzjoni tal-migranti wkoll se jibqgħu kwistjonijiet ta’ prijorità. Ir-rwol tar-riċerka u l-innovazzjoni fix-xjenzi soċjali u umanistiċi fit-trattament ta’ dawn l-isfidi u l-ilħuq tal-għanijiet tal-UE huwa fundamentali.

 

L-għan tal-inklużjoni soċjali għandu jibni speċjalment fuq l-valorizzazzjoni tal-wirt kulturali, tanġibbli jew intanġibbli li, fid-dinja globalizzata tal-lum, jaqdi rwol ċentrali fis-sens ta’ appartenenza tal-popli, b’mod partikolari fid-dimensjonijiet reġjonali u lingwistiċi tagħhom. L-Ewropa — li fil-fatt, inbniet fuq medda ta’ sekli permezz tal-koeżistenza ta’ komunitajiet differenti ħafna li tawha wirt enormi — għandha tindirizza din l-isfida, u tappoġġja l-preservazzjoni u l-valorizzazzjoni tal-patrimonju, f’ħidma mar-reġjuni u l-Istati. Din l-azzjoni hija aktar rilevanti peress li dan huwa qasam ewlieni ta’ esperimentazzjoni u applikazzjoni għal ħafna innovazzjonijiet teknoloġiċi. L-implimentazzjoni tagħhom fil-qasam patrimonjali tirrappreżenta effett ta’ lieva qawwi għall-ekonomija, permezz tad-dħul mit-turiżmu ġġenerat għall-benefiċċju tat-territorji.

Emenda 43

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru II — Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”, raggruppament “Soċjetà Inklużiva u Sigura”, paragrafu 2.1, paragrafu 6 (paġna 29)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-attivitajiet ta’ Riċerka u Innovazzjoni f’din l-Isfida Globali, b’mod ġenerali, se jkunu allinjati mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni dwar il-Bidla Demokratika; Impjiegi, Tkabbir u Investiment; Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali; Migrazzjoni; Unjoni Monetarja Ewropea Aktar Profonda u Aktar Ġusta; Suq Uniku Diġitali. Se tirrispondi għall-impenn tal-Aġenda ta’ Ruma sabiex taħdem lejn: “Ewropa soċjali” u “Unjoni li tippriserva l-patrimonju kulturali tagħna u tippromwovi d-diversità kulturali.” Se tappoġġa wkoll il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-Patt Globali dwar migrazzjoni sikura, ordnata u regolari.

L-attivitajiet ta’ Riċerka u Innovazzjoni f’din l-Isfida Globali, b’mod ġenerali, se jkunu allinjati mal-prijoritajiet tal-Kummissjoni dwar il-Bidla Demokratika; Impjiegi, Tkabbir u Investiment; Edukazzjoni; Ġustizzja u Drittijiet Fundamentali; Migrazzjoni; Unjoni Monetarja Ewropea Aktar Profonda u Aktar Ġusta; Suq Uniku Diġitali. Se jirrispondu għall-impenn tal-Aġenda ta’ Ruma sabiex taħdem lejn: “Ewropa soċjali” u “Unjoni li tippriserva l-patrimonju kulturali tagħna u tippromwovi d-diversità kulturali.” Se jappoġġjaw ukoll il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u l-għan ta’ soċjetà tal-għarfien u l-Patt Globali dwar migrazzjoni sikura, ordnata u regolari.

Emenda 44

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru II — Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”, raggruppament “Soċjetà Inklużiva u Sigura”, paragrafu 2.2.1 (paġna 30)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

L-istorja, l-evoluzzjoni u l-effikaċja tad-demokraziji, f’livelli differenti u f’forom differenti; l-aspetti tad-diġitalizzazzjoni u l-effetti tal-komunikazzjoni bin-networks soċjali u r-rwol ta’ politiki tal-edukazzjoni u ż-żgħażagħ bħala pedamenti taċ-ċittadinanza demokratika;

L-istorja, l-evoluzzjoni u l-effikaċja tad-demokraziji, f’livelli differenti u f’forom differenti; l-aspetti tad-diġitalizzazzjoni u l-effetti tal-komunikazzjoni bin-networks soċjali u r-rwol ta’ politiki tal-edukazzjoni u ż-żgħażagħ bħala pedamenti taċ-ċittadinanza demokratika;

Approċċi innovattivi biex jappoġġaw it-trasparenza, ir-rispons, l-effettività tar-responsabbiltà u l-leġittimità tal-governanza demokratika li jirrispettaw kompletament id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt;

Approċċi innovattivi biex jappoġġaw it-trasparenza, ir-rispons, l-effettività tar-responsabbiltà u l-leġittimità tal-governanza demokratika li jirrispettaw kompletament id-drittijiet fundamentali u l-istat tad-dritt;

Strateġiji sabiex jiġu indirizzati l-populiżmu, l-estremiżmu, ir-radikalizzazzjoni, it-terroriżmu u sabiex jiġu inklużi u involuti ċittadini diżinteressati u marġinalizzati;

Strateġiji sabiex jiġu indirizzati l-populiżmu, l-estremiżmu, ir-radikalizzazzjoni, it-terroriżmu u sabiex jiġu inklużi u involuti ċittadini diżinteressati u marġinalizzati;

Fehim aħjar tar-rwol tal-istandards ġurnalistiċi u l-kontenut iġġenerat mill-utenti f’soċjetà iperkonnessa u l-iżvilupp ta’ għodod biex jiġġieldu d-diżinformazzjoni;

Fehim aħjar tar-rwol tal-istandards ġurnalistiċi u l-kontenut iġġenerat mill-utenti f’soċjetà iperkonnessa u l-iżvilupp ta’ għodod biex jiġġieldu d-diżinformazzjoni;

Ir-rwol ta’ ċittadinanza u identitajiet multikulturali b’rabta maċ-ċittadinanza demokratika u l-involviment politiku;

Ir-rwol ta’ ċittadinanza u identitajiet multikulturali b’rabta maċ-ċittadinanza demokratika u l-involviment politiku;

L-impatt ta’ avvanzi teknoloġiċi u xjentifiċi, inkluż il-big data, in-networks soċjali fuq il-web u l-intelliġenza artifiċjali dwar id-demokrazija;

L-impatt ta’ avvanzi teknoloġiċi u xjentifiċi, inkluż il-big data, in-networks soċjali fuq il-web u l-intelliġenza artifiċjali dwar id-demokrazija;

Demokrazija deliberattiva u parteċipatorja u ċittadinanza attiva u inklużiva, inkluża d-dimensjoni diġitali;

Demokrazija deliberattiva u parteċipatorja u ċittadinanza attiva u inklużiva, inkluża d-dimensjoni diġitali;

 

Ir-rwol tal-bliet u tar-reġjuni bħala lok ta’ bini tas-solidarjetà, tar-rabta soċjali u kulturali, tat-tranżizzjoni ekoloġika u enerġetika, u tal-iżvilupp ekonomiku u tal-innovazzjoni; il-kontribut tagħhom għall-iżvilupp tal-innovazzjoni soċjali, tal-prattiki demokratiċi, u taċ-ċittadinanza lokali, nazzjonali u Ewropea;

L-impatt tal-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali fuq il-parteċipazzjoni politika u d-demokraziji, li juru kif it-treġġigħ lura tal-inugwaljanzi u l-ġlieda kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni inkluż is-sessi, jista’ jsostni d-demokrazija.

L-impatt tal-inugwaljanzi ekonomiċi u soċjali fuq il-parteċipazzjoni politika u d-demokraziji, li juru kif it-treġġigħ lura tal-inugwaljanzi u l-ġlieda kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni inkluż is-sessi, jista’ jsostni d-demokrazija.

Raġuni

Il-bliet u r-reġjuni huma wkoll għodda favur soċjetà aktar sikura u inklużiva u r-rwol tagħhom għandu jkun is-suġġett ta’ riċerka xjentifika.

Emenda 45

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru II — Sfidi Globali u Kompetittività Industrijali”, raggruppament “Soċjetà Inklużiva u Sigura”, paragrafu 2.2.3 (paġni 31 u 32)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

2.2.3.

Trasformazzjonijiet Soċjali u Ekonomiċi

2.2.3.

Edukazzjoni, impjiegi, trasformazzjonijiet soċjali u ekonomiċi

Is-soċjetajiet Ewropej għaddejjin minn trasformazzjonijiet soċjoekonomiċi profondi, speċjalment b’riżultat tal-globalizzazzjoni u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi. Fl-istess waqt rajna żieda fl-inugwaljanza fid-dħul f’ħafna mill-pajjiżi Ewropej. Huma meħtieġa politiki li jħarsu ’l quddiem, bil-ħsieb li jiġi promoss it-tkabbir inklużiv u jitreġġgħu lura l-inugwaljanzi, tingħata spinta lill-produttività (inkluż l-avvanzi fil-kejl tagħha) u lill-kapital uman, jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati mill-migrazzjoni u l-integrazzjoni u jiġu appoġġati s-solidarjetà interġenerazzjonali u l-mobbiltà soċjali. Huma meħtieġa sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għal futur aktar ekwitabbli u ta’ prosperità.

Is-soċjetajiet Ewropej għaddejjin minn trasformazzjonijiet soċjoekonomiċi profondi, speċjalment b’riżultat tal-globalizzazzjoni u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi. Fl-istess waqt rajna żieda fl-inugwaljanza fid-dħul f’ħafna mill-pajjiżi Ewropej. Huma meħtieġa politiki li jħarsu ’l quddiem, bil-ħsieb li jiġi promoss it-tkabbir inklużiv u jitreġġgħu lura l-inugwaljanzi, tingħata spinta lill-produttività (inkluż l-avvanzi fil-kejl tagħha) u lill-kapital uman, jiġu indirizzati l-isfidi ppreżentati mill-migrazzjoni u l-integrazzjoni u jiġu appoġġati s-solidarjetà interġenerazzjonali u l-mobbiltà soċjali. Huma meħtieġa sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ għal futur aktar ekwitabbli u ta’ prosperità.

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

Bażi tal-għarfien għal pariri dwar l-investimenti u l-politiki speċjalment dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ, għal ħiliet b’valur miżjud għoli, produttività, mobbiltà soċjali, tkabbir, innovazzjoni soċjali u ħolqien tal-impjiegi. Ir-rwol tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-indirizzar tal-inugwaljanzi;

Ir-rwol tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-indirizzar tal-inugwaljanzi; l-organizzazzjoni tas-sistema skolastika u ta’ taħriġ; prattiki pedagoġiċi u innovattivi; attivitajiet li jippromwovu l-iżvilupp personali, il-kreattività, l-awtonomija u l-iżvilupp tal-ħsieb kritiku; appoġġ adattat għal kull żgħażugħ, li jikkontribwixxi għas-suċċess ta’ kulħadd fl-iskola u fit-taħriġ;

Is-sostenibbiltà soċjali lil hinn mill-indikaturi tal-PDG biss, speċjalment mudelli ġodda ekonomiċi u tan-negozju u teknoloġiji finanzjarji ġodda;

Is-sostenibbiltà soċjali lil hinn mill-indikaturi tal-PDG biss, speċjalment mudelli ġodda ekonomiċi u tan-negozju u teknoloġiji finanzjarji ġodda; id-diversità tal-miri ekonomiċi, soċjali u ambjentali u tal-missjonijiet tal-intrapriżi;

Għodod tal-istatistika u ekonomiċi oħrajn għal fehim aħjar tat-tkabbir u l-innovazzjoni f’kuntest ta’ gwadanji ta’ produttività kajmani;

Għodod tal-istatistika u ekonomiċi oħrajn għal fehim aħjar tat-tkabbir u l-innovazzjoni f’kuntest ta’ gwadanji ta’ produttività kajmani;

Tipi ġodda ta’ xogħol, ir-rwol tax-xogħol, tendenzi u bidliet fis-swieq tax-xogħol u introjtu fis-soċjetajiet kontemporanji, u l-impatti tagħhom fuq id-distribuzzjoni tal-introjtu, in-nondiskriminazzjoni inkluż l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-inklużjoni soċjali;

Tipi ġodda ta’ xogħol, ir-rwol tax-xogħol, il-post tal-impjegati fl-intrapriża, tendenzi u bidliet fis-swieq tax-xogħol u introjtu fis-soċjetajiet kontemporanji, u l-impatti tagħhom fuq id-distribuzzjoni tal-introjtu, in-nondiskriminazzjoni inkluż l-ugwaljanza bejn is-sessi u l-inklużjoni soċjali;

Sistemi tat-taxxa u tal-benefiċċji flimkien ma’ politiki ta’ sigurtà soċjali u investiment soċjali bil-ħsieb li l-inugwaljanzi jiġu mreġġgħin lura u l-impatti negattivi tat-teknoloġija, id-demografika u d-diversità jiġu indirizzati;

Sistemi tat-taxxa u tal-benefiċċji flimkien ma’ politiki ta’ sigurtà soċjali u investiment soċjali bil-ħsieb li l-inugwaljanzi jiġu mreġġgħin lura u l-impatti negattivi tat-teknoloġija, id-demografika u d-diversità jiġu indirizzati;

Il-mobbiltà tal-bniedem fil-kuntesti globali u lokali għal governanza aħjar tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti inkluż ir-refuġjati; rispett tal-impenji internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem; aċċess akbar u mtejjeb għal edukazzjoni, taħriġ u servizzi ta’ appoġġ ta’ kwalità, u ċittadinanza inklużiva, b’mod speċjali għall-vulnerabbli;

Il-mobbiltà tal-bniedem fil-kuntesti globali u lokali għal governanza aħjar tal-migrazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti inkluż ir-refuġjati; rispett tal-impenji internazzjonali u d-drittijiet tal-bniedem; aċċess akbar u mtejjeb għal edukazzjoni, taħriġ u servizzi ta’ appoġġ ta’ kwalità, u ċittadinanza inklużiva, b’mod speċjali għall-vulnerabbli;

Sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ sabiex tittrawwem u jsir l-aħjar użu tat-trasformazzjoni diġitali tal-UE, anki sabiex jiġu ġestiti r-riskji li jirriżultaw mill-interkonnettività globali u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi, speċjalment riskji emerġenti online, tħassib ta’ etika, inugwaljanzi soċjoekonomiċi u bidliet radikali fis-swieq;

Sistemi ta’ edukazzjoni u taħriġ sabiex tittrawwem u jsir l-aħjar użu tat-trasformazzjoni diġitali tal-UE, anki sabiex jiġu ġestiti r-riskji li jirriżultaw mill-interkonnettività globali u l-innovazzjonijiet teknoloġiċi, speċjalment riskji emerġenti online, tħassib ta’ etika, inugwaljanzi soċjoekonomiċi u bidliet radikali fis-swieq;

Il-modernizzazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi sabiex jintlaħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-forniment tas-servizz, it-trasparenza, l-aċċessibbiltà, il-ftuħ, l-affidabbiltà u l-fokus fuq l-utenti.

Il-modernizzazzjoni tal-awtoritajiet pubbliċi sabiex jintlaħqu l-aspettattivi taċ-ċittadini fir-rigward tal-forniment tas-servizz, it-trasparenza, l-aċċessibbiltà, il-ftuħ, l-affidabbiltà u l-fokus fuq l-utenti.

L-effiċjenza tas-sistemi tal-ġustizzja u aċċess imtejjeb għall-ġustizzja bbażat fuq indipendenza ġudizzjarja u l-prinċipji tal-istat tad-dritt, b’metodi proċedurali ġusti, effiċjenti u trasparenti kemm fi kwistjonijiet ċivili kif ukoll dawk kriminali.

L-effiċjenza tas-sistemi tal-ġustizzja u aċċess imtejjeb għall-ġustizzja bbażat fuq indipendenza ġudizzjarja u l-prinċipji tal-istat tad-dritt, b’metodi proċedurali ġusti, effiċjenti u trasparenti kemm fi kwistjonijiet ċivili kif ukoll dawk kriminali.

Emenda 46

Anness I — Pilastru II (paġna 31)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

3.2.

Oqsma ta’ Intervent

3.2.

Oqsma ta’ Intervent

3.2.1.

Teknoloġiji tal-Manifattura

3.2.1.

Strumenti ta’ lieva trasversali għall-ipproċessar u l-prestazzjoni

Il-manifattura hija l-ixprunatur ewlieni tal-impjiegi u l-prosperità fl-UE, fejn tipproduċi tliet kwarti tal-esportazzjonijiet globali tal-UE u tipprovdi aktar minn 100 miljun impjieg dirett u indirett. L-isfida ewlenija għall-manifattura tal-UE hija li din tibqa’ kompetittiva fil-livell globali bi prodotti ta’ valur miżjud għoli aktar intelliġenti u adattati għal użu u utenti speċifiċi, immanifatturati b’kostijiet tal-enerġija ħafna aktar baxxi. L-inputs kreattivi u kulturali se jkun kruċjali fil-ġenerazzjoni tal-valur miżjud.

Il-futur tal-industrija jiddependi fuq fatturi teknoloġiċi iżda wkoll fuq fatturi soċjali u organizzattivi li huma kruċjali għall-kompetittività tagħha, u li ħafna drabi mhumiex magħrufin biżżejjed u jirrikjedu l-iżvilupp ulterjuri ta’ għarfien, ta’ tixrid u ta’ sjieda.

 

Linji Mifruxa

Organizzazzjoni tal-ktajjen ta’ valur u tal-kollaborazzjoni fi ħdanhom; kondiviżjoni tal-valur miżjud u tal-mekkaniżmi ta’ negozjar u ta’ ffissar tal-prezzijiet; għodod ta’ skambju tal-informazzjoni u ta’ ħidma kollaborattiva, inizjattivi ta’ kodisinn; użu tar-realtà virtwali u tar-realtà awmentata fit-tfassil, fit-tħejjija għall-manifattura u fit-taħriġ tal-ħaddiema;

Raggruppar, netwerks ta’ kollaborazzjoni lokali, żvilupp ta’ ekosistemi reġjonali u ċentri ta’ innovazzjoni; żvilupp ta’ esternalitajiet pożittivi għar-reġjuni favur l-attreanza tagħhom u l-kompetittività tal-industrija;

Ergonomija u titjjib tal-kondizzjonijiet tax-xogħol; aċċess għat-tagħlim tul il-ħajja u adattar tal-ħiliet skont it-tibdil fil-profili tal-impjiegi; valorizzazzjoni tal-esperjenzi u l-kreattività tal-impjegati;

Tneħħija tal-ostakli għat-trasformazzjoni, speċjalment dik diġitali, tal-intrapriżi; aċċess għal finanzjament, għall-innovazzjoni u għall-ħiliet; żvilupp u ġestjoni ta’ strateġiji ta’ trasformazzjoni, filwaqt li jingħata appoġġ għat-tibdil; evoluzzjoni tar-rappreżentanza tal-industrija u tas-snajja’ tagħha.

 

3.2.2.

Teknoloġiji tal-Manifattura

Il-manifattura hija l-ixprunatur ewlieni tal-impjiegi u l-prosperità fl-UE, fejn tipproduċi tliet kwarti tal-esportazzjonijiet globali tal-UE u tipprovdi aktar minn 100 miljun impjieg dirett u indirett. L-isfida ewlenija għall-manifattura tal-UE hija li din tibqa’ kompetittiva fil-livell globali bi prodotti ta’ valur miżjud għoli aktar intelliġenti u adattati għal użu u utenti speċifiċi, immanifatturati b’kostijiet tal-enerġija ħafna aktar baxxi. L-inputs kreattivi u kulturali se jkun kruċjali fil-ġenerazzjoni tal-valur miżjud.

Raġuni

F’dan l-istadju l-programm Orizzont Ewropa jwarrab jew jagħti inqas importanza għall-aspetti trasversali u organizzattivi li madankollu jikkontribwixxu ħafna għat-trasformazzjoni u l-kompetittività tal-industrija u li lfir-rigward tagħhom l-Ewropa teħtieġ aktar għarfien xjentifiku u aktar innovazzjoni.

Emenda 47

Anness I — Pilastru II (paġna 39)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

Parti II — Anness I

Parti II — Anness I

Punt 4 RAGGRUPPAMENT “KLIMA, ENERĠIJA U MOBBILTÀ”

Punt 4 RAGGRUPPAMENT “KLIMA, ENERĠIJA U MOBBILTÀ”

4.1.

Raġunament

4.1.

Raġunament

(…)

(…)

L-attivitajiet li jaqgħu taħt dan ir-Raggruppament jikkontribwixxu b’mod partikolari għall-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, kif ukoll dawk tas-Suq Uniku Diġitali, l-aġenda dwar l-Impjiegi, it-Tkabbir u l-Investiment, it-tisħiħ tal-UE bħala attur globali, l-Istrateġija dwar il-Politika Industrijali tal-UE l-ġdida, l-Ekonomija Ċirkolari, l-Inizjattiva tal-Materja Prima, l-Unjoni tas-Sigurtà u l-Aġenda Urbana, kif ukoll il-Politika Agrikola Komuni tal-UE u d-dispożizzjonijiet legali tal-UE sabiex jitnaqqas it-tniġġis mill-istorbju u tal-arja.

L-attivitajiet li jaqgħu taħt dan ir-Raggruppament jikkontribwixxu b’mod partikolari għall-għanijiet tal-Unjoni tal-Enerġija, kif ukoll dawk tas-Suq Uniku Diġitali, l-aġenda dwar l-Impjiegi, it-Tkabbir u l-Investiment, it-tisħiħ tal-UE bħala attur globali, l-Istrateġija dwar il-Politika Industrijali tal-UE l-ġdida, l-Ekonomija Ċirkolari, it-Tkabbir Blu, l-Inizjattiva tal-Materja Prima, l-Unjoni tas-Sigurtà u l-Aġenda Urbana, kif ukoll il-Politika Agrikola Komuni, il-Politika Marittima Integrata u l-Politika Komuni tas-Sajd fil-livell tal-UE u d-dispożizzjonijiet legali tal-UE sabiex jitnaqqas it-tniġġis mill-istorbju u tal-arja.

(…)

(…)

Raġuni

L-ibħra u s-sajd huma setturi kruċjali għall-UE: għalhekk huwa kruċjali li ssir referenza għal dawn is-setturi.

Emenda 48

Anness I — Pilastru II — 4.2.5. Komunitajiet u Bliet

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

(…)

(…)

Il-kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini, il-mobbiltà sikura, l-innovazzjoni soċjali urbana, il-kapaċità ċirkolari u reġenerattiva tal-ibliet, impronta ambjentali mċekkna u t-tniġġis;

Il-kwalità tal-ħajja għaċ-ċittadini, il-mobbiltà sikura, l-innovazzjoni soċjali urbana, il-kapaċità ċirkolari u reġenerattiva tal-ibliet, impronta ambjentali mċekkna u t-tniġġis;

 

L-involviment taċ-ċittadini fil-bliet u r-reġjuni, sfidi demokratiċi tat-trasformazzjoni ekoloġika u enerġetika; aċċettazzjoni soċjali u appoġġ għall-bidliet involuti fit-tranżizzjoni; tnaqqis tal-inugwaljanzi relatati mal-proċess tal-adattament għat-tibdil fil-klima u mat-tibdil ekoloġiku u enerġetiku;

(…)

(…)

Emenda 49

Anness I — Pilastru II — 5.2.4. Ibħra u Oċeani

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

(…)

(…)

Ktajjen tal-valur blu, l-użu multiplu tal-ispazju marin u t-tkabbir tas- settur tal-enerġija rinnovabbli mill-ibħra u l-oċeani, inkluż mikroalga u makroalga sostenibbli;

Ktajjen tal-valur blu, l-użu multiplu tal-ispazju marin u t-tkabbir tal-industriji marittimi li jinkludu s-settur tal-enerġija rinnovabbli mill-ibħra u l-oċeani, inkluż mikroalga u makroalga sostenibbli;

 

Interfaċċi art/baħar madwar iż-żoni kostali, sostenibbiltà tas-setturi differenti tal-ekonomija blu fosthom is-sajd u l-kulturi marini kif ukoll it-turiżmu kostali; approċċi sistematiċi ta’ żvilupp sostenibbli taż-żoni portwarji u kostali; il-kwistjoni tal-urbanizzazzjoni u tat-tixjiħ tal-popolazzjoni fiż-żoni kostali;

Soluzzjonijiet b’bażi fin-natura bbażati fuq id-dinamika tal-ekosistemi marini u kostali,

Soluzzjonijiet b’bażi fin-natura bbażati fuq id-dinamika tal-ekosistemi marini u kostali,

[…]

[…]

Emenda 50

Anness I — Pilastru II — 6.2.2. Sfidi Globali (paġna 54)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

2.

Soċjetà Inklużiva u Sigura

2.

Soċjetà Inklużiva u Sigura

Riċerka dwar l-inugwaljanzi, il-faqar u l-esklużjoni, il-mobbiltà soċjali, id-diversità kulturali u l-ħiliet; valutazzjoni tat-trasformazzjonijiet soċjali, demografiċi u teknoloġiċi fuq l-ekonomija u s-soċjetà;

Riċerka dwar l-inugwaljanzi, il-faqar u l-esklużjoni, il-mobbiltà soċjali, id-diversità kulturali u l-ħiliet; valutazzjoni tat-trasformazzjonijiet soċjali, demografiċi u teknoloġiċi fuq l-ekonomija u s-soċjetà;

 

Riċerka dwar il-kawżi ta’ inugwaljanzi edukattivi u dwar l-iżvilupp ta’ sistema edukattiva u ta’ taħriġ li tinkoraġġixxi lil kulħadd biex jirnexxi u jilħaq il-potenzjal tiegħu tul il-ħajja;

Appoġġ għall-konservazzjoni tal-patrimonju kulturali;

Appoġġ għall-konservazzjoni tal-patrimonju kulturali;

(…)

[…]

Emenda 51

Anness I — Pilastru II (paġni 55 u 56)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

5.

Ikel u Riżorsi Naturali

5.

Ikel u Riżorsi Naturali

(…)

(…)

Laboratorji ta’ Referenza tal-UE dwar l-Addittivi tal-Ikel, l-Organiżmi Modifikati Ġenetikament u l-Materjali li jiġu f’Kuntatt mal-Ikel;

Laboratorji ta’ Referenza tal-UE dwar l-Addittivi tal-Ikel, l-Organiżmi Modifikati Ġenetikament u l-Materjali li jiġu f’Kuntatt mal-Ikel;

 

Ċentru ta’ għarfien dwar is-sistemi alimentari lokali;

Ċentru tal-Għarfien għall-Frodi u għall-Kwalità Alimentari;

Ċentru tal-Għarfien għall-Frodi u għall-Kwalità Alimentari;

Ċentru tal-Għarfien għall-Bijoekonomija.

Ċentru tal-Għarfien għall-Bijoekonomija.

Emenda 52

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, paragrafu 7 (paġna 70)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Sabiex l-Ewropa tkun tista’ tmexxi din il-mewġa ta’ innovazzjoni rivoluzzjonarja, iridu jiġu indirizzati l-isfidi sottostanti li ġejjin:

Sabiex l-Ewropa tkun tista’ tmexxi din il-mewġa ta’ innovazzjoni rivoluzzjonarja, iridu jiġu indirizzati l-isfidi sottostanti li ġejjin:

Titjib it-trasformazzjoni tax-xjenza fl-innovazzjoni sabiex jaċċellera t-trasferiment tal-ideat, it-teknoloġiji u t-talent mill-bażi tar-riċerka għal negozji ġodda u l-industrija;

Titjib it-trasformazzjoni tax-xjenza fl-innovazzjoni sabiex jaċċellera t-trasferiment tal-ideat, it-teknoloġiji u t-talent mill-bażi tar-riċerka għal negozji ġodda u l-industrija;

It-tħaffif tat-trasformazzjoni industrijali: L-industrija Ewropea waqgħet lura fl-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda u fl-espansjoni: 77 % taż-żgħażagħ u kumpaniji kbar tar-R&I jinsabu fl-Istati Uniti jew fl-Asja u 16 % biss huma bbażati fl-Ewropa;

It-tħaffif tat-trasformazzjoni industrijali: L-industrija Ewropea waqgħet lura fl-adozzjoni ta’ teknoloġiji ġodda u fl-espansjoni: 77 % taż-żgħażagħ u kumpaniji kbar tar-R&I jinsabu fl-Istati Uniti jew fl-Asja u 16 % biss huma bbażati fl-Ewropa;

Żieda fil-finanzjament ta’ riskju sabiex jiġu indirizzati l-lakuni fil-finanzjament: L-innovaturi tal-Ewropa għandhom problema ta’ provvista baxxa ta’ finanzjament ta’ riskju. Il-kapital ta’ riskju huwa kruċjali sabiex innovazzjonijiet rivoluzzjonarji jinbidlu f’kumpaniji ta’ livell dinji iżda, fl-Ewropa, dan jammonta għal inqas minn kwart tal-ammonti milħuqin fl-Istati Uniti u l-Asja. L-Ewropa trid tissupera dan il-“Wied tal-mewt”, fejn l-ideat u l-innovazzjonijiet ma jaslux sas-suq minħabba d-distakk bejn l-appoġġ pubbliku u l-investiment privat, partikolarment fir-rigward ta’ innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b’riskju għoli u l-investimenti fit-tul;

Żieda fil-finanzjament ta’ riskju sabiex jiġu indirizzati l-lakuni fil-finanzjament: L-innovaturi tal-Ewropa għandhom problema ta’ provvista baxxa ta’ finanzjament ta’ riskju. Il-kapital ta’ riskju huwa kruċjali sabiex innovazzjonijiet rivoluzzjonarji jinbidlu f’kumpaniji ta’ livell dinji iżda, fl-Ewropa, dan jammonta għal inqas minn kwart tal-ammonti milħuqin fl-Istati Uniti u l-Asja. L-Ewropa trid tissupera dan il-“Wied tal-mewt”, fejn l-ideat u l-innovazzjonijiet ma jaslux sas-suq minħabba d-distakk bejn l-appoġġ pubbliku u l-investiment privat, partikolarment fir-rigward ta’ innovazzjonijiet rivoluzzjonarji b’riskju għoli u l-investimenti fit-tul;

Jittejjeb u jiġi ssemplifikat il-pajsaġġ Ewropew għall-finanzjament u l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni: il-ħafna sorsi ta’ finanzjament jipprovdu ambjent kumpless għall-innovaturi. L-intervent tal-UE għandu jikkoopera u jikkoordina ma’ inizjattivi oħrajn fil-livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali, pubbliku u privat, sabiex il-kapaċitajiet ta’ appoġġ jittejbu u jkunu allinjati aħjar, u jinħoloq ambjent li jista’ jiġi navigat b’mod faċli għal kwalunkwe innovatur Ewropew;

Jittejjeb u jiġi ssemplifikat il-pajsaġġ Ewropew għall-finanzjament u l-appoġġ għar-riċerka u l-innovazzjoni: il-ħafna sorsi ta’ finanzjament jipprovdu ambjent kumpless għall-innovaturi. L-intervent tal-UE għandu jikkoopera u jikkoordina ma’ inizjattivi oħrajn fil-livell Ewropew, nazzjonali u reġjonali, pubbliku u privat, sabiex il-kapaċitajiet ta’ appoġġ jittejbu u jkunu allinjati aħjar, u jinħoloq ambjent li jista’ jiġi navigat b’mod faċli għal kwalunkwe innovatur Ewropew;

Tissopravivi l-frammentazzjoni fl-ekosistema tal-innovazzjoni. Filwaqt li l-Ewropa qed tospita għadd dejjem qed jikber ta’ hotspots, dawn mhumiex konnessi tajjeb. Kumpaniji b’potenzjal ta’ tkabbir internazzjonali jkollhom jaffaċċaw il-frammentazzjoni tas-swieq nazzjonali bil-lingwi, il-kulturi tan-negozju u r-regolamenti differenti tagħhom.

Tissopravivi l-frammentazzjoni fl-ekosistema tal-innovazzjoni. Filwaqt li l-Ewropa qed tospita għadd dejjem qed jikber ta’ hotspots, dawn mhumiex konnessi tajjeb. Kumpaniji b’potenzjal ta’ tkabbir internazzjonali jkollhom jaffaċċaw il-frammentazzjoni tas-swieq nazzjonali bil-lingwi, il-kulturi tan-negozju u r-regolamenti differenti tagħhom.

 

Jiġi rikonoxxut l-ankraġġ territorjali tax-xjenza u tal-innovazzjoni u l-kontribut importanti tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni, li kapaċi jirreaġixxu malajr u jġibu innovazzjonijiet radikali, li jiżguraw kontinwità ta’ appoġġ tat-trasformazzjoni tal-katini ta’ valur fl-Ewropa, tal-mobilizzazzjoni għall-iżvilupp ta’ ħiliet u ta’ riżorsi umani; Fid-dawl ta’ dan l-objettiv, ikun tajjeb li jitqiesu l-ispeċjalizzazzjonijiet intelliġenti u n-netwerks tagħhom.

Emenda 53

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, paragrafu 11 (paġna 71)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Filwaqt li l-EIC se jappoġġa b’mod dirett l-innovazzjonijiet rivoluzzjonarji, l-ambjent kumplessiv li minnu l-innovazzjonijiet Ewropej jitrawmu u jinbtu jrid ikompli jiġi żviluppat u mtejjeb: irid ikun kompitu komuni Ewropew li tappoġġa l-innovazzjoni fl-Ewropa kollha, fid-dimensjonijiet u l-forom kolla, inkluż permezz ta’ politiki u riżorsi ta’ komplementarjetà tal-UE u nazzjonali, fejn possibbli. Għalhekk, dan il-Pilastru jipprevedi wkoll:

Filwaqt li l-EIC se jappoġġa b’mod dirett l-innovazzjonijiet rivoluzzjonarji, l-ambjent kumplessiv li minnu l-innovazzjonijiet Ewropej jitrawmu u jinbtu jrid ikompli jiġi żviluppat u mtejjeb: irid ikun kompitu komuni Ewropew li jappoġġa l-innovazzjoni fl-Ewropa kollha, f l-Istati Membri tagħha u fir-reġjuni tagħhom, fid-dimensjonijiet u l-forom kollha, inkluż permezz ta’ politiki u riżorsi ta’ komplementarjetà tal-UE fil-livelli lokali, reġjonali u nazzjonali , fejn possibbli. Għalhekk, dan il-Pilastru jipprevedi wkoll:

Mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni mġedda u rinforzati mal-Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati, iżda wkoll mal-inizjattivi privati, sabiex jappoġġaw it-tipi kollha ta’ ekosistemi tal-innovazzjoni Ewropew u l-atturi tagħhom;

- Mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni mġedda u rinforzati mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, mal-Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati, iżda wkoll mal-inizjattivi privati, sabiex jappoġġaw it-tipi kollha ta’ ekosistemi tal-innovazzjoni Ewropew u l-atturi tagħhom;

Appoġġ għall-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KICs).

Appoġġ għall-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) u l-Komunitajiet ta’ Konoxxenza u Innovazzjoni (KICs).

Emenda 54

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, parti 1 “Il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni”, paragrafu 1.1 (paġna 73)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Se tingħata attenzjoni partikolari biex tkun żgurata l-komplementarjetà preċiża u effiċjenti mal-inizjattivi individwali jew fuq network tal-Istati Membri, inkluż fil-forma ta’ Sħubija Ewropea.

Se tingħata attenzjoni partikolari biex tkun żgurata l-komplementarjetà preċiża u effiċjenti mal-inizjattivi individwali jew fuq network tal-Istati Membri u tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni , inkluż fil-forma ta’ Sħubija Ewropea. Fl-interess tal-proġetti appoġġjati, il-Pathfinder u l-Aċċelleratur se jiżguraw li jintegraw l-assistenza tagħhom f’katina kontinwa ta’ appoġġ għall-proġetti; L-EIC se jiddjaloga kontinwament mal-awtoritajiet nazzjonali, reġjonali u lokali inkarigati mill-innovazzjoni biex jiżgura l-komplementarjetà tajba tal-interventi u jimmassimizza l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni, inkluż permezz ta’ programmi kofinanzjati. Dan id-djalogu huwa prerekwiżit għall-għoti tat-tikketti ta’ eċċellenza mill-EIC.

Emenda 55

Anness I — Pilastru III (paġna 64)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.1.3.

Attivitajiet addizzjonali tal-EIC

1.1.3.

Attivitajiet addizzjonali tal-EIC

Addizzjonalment, l-EIC se jimplimenta wkoll:

Addizzjonalment, l-EIC se jimplimenta wkoll:

Servizzi ta’ aċċellerazzjoni tan-negozji tal-EIC b’appoġġ għall-attivitajiet u l-azzjonijiet tal-Pathfinder u l-Aċċelleratur. L-għan se jkun li l-Komunità tal-EIC ta’ innovaturi ffinanzjati, inkluż is-Siġill tal-Eċċellenza, tiġi konnessa, mal-investituri, is-sħab u x-xerrejja pubbliċi. Dan se jipprovdi firxa ta’ servizzi ta’ coaching u ta’ mentoraġġ lill-azzjonijiet tal-EIC. Dan se jipprovdi lill-innovaturi b’aċċess għal networks internazzjonali ta’ sħab potenzjali, inkluż dawk industrijali, sabiex jikkumplimentaw katina tal-valur jew jiġu żviluppati opportunitajiet tas-suq, u jinstabu investituri u sorsi oħrajn ta’ finanzjament privat jew korporattiv. L-attivitajiet se jinkludu avvenimenti f’ħin reali (eż. avvenimenti ta’ senserija, sessjonijiet ta’ pitching) iżda anki, l-iżvilupp ta’ pjattaformi li jaqblu jew l-użu ta’ dawk eżistenti, b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-intermedjarji finanzjarji appoġġati minn InvestEU u l-Grupp BEI. Dawn l-attivitajiet se jinkoraġġixxu wkoll l-iskambji bejn il-pari bħala sors ta’ tagħlim f’ekosistema ta’ innovazzjoni, b’użu partikolarment tajjeb tal-Membri tal-Bord ta’ Konsulenza ta’ Livell Għoli tal-EIC u l-Fellows tal-EIC;

Servizzi ta’ aċċellerazzjoni tan-negozji tal-EIC b’appoġġ għall-attivitajiet u l-azzjonijiet tal-Pathfinder u l-Aċċelleratur. L-għan se jkun li l-Komunità tal-EIC ta’ innovaturi ffinanzjati, inkluż is-Siġill tal-Eċċellenza, tiġi konnessa, mal-investituri, is-sħab u x-xerrejja pubbliċi, iżda wkoll mal-atturi nazzjonali u lokali li jappoġġjaw l-innovazzjoni u li kapaċi jikkomplementaw l-appoġġ tal-EIC u joffru appoġġ sostenibbli lill-innovaturi. Dan se jipprovdi firxa ta’ servizzi ta’ coaching u ta’ mentoraġġ lill-azzjonijiet tal-EIC. Dan se jipprovdi lill-innovaturi b’aċċess għal networks internazzjonali ta’ sħab potenzjali, inkluż dawk industrijali, sabiex jikkumplimentaw katina tal-valur jew jiġu żviluppati opportunitajiet tas-suq, u jinstabu investituri u sorsi oħrajn ta’ finanzjament privat jew korporattiv. L-attivitajiet se jinkludu avvenimenti f’ħin reali (eż. avvenimenti ta’ senserija, sessjonijiet ta’ pitching) iżda anki, l-iżvilupp ta’ pjattaformi li jaqblu jew l-użu ta’ dawk eżistenti, b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-intermedjarji finanzjarji appoġġati minn InvestEU u l-Grupp BEI. Dawn l-attivitajiet se jinkoraġġixxu wkoll l-iskambji bejn il-pari bħala sors ta’ tagħlim f’ekosistema ta’ innovazzjoni, b’użu partikolarment tajjeb tal-Membri tal-Bord ta’ Konsulenza ta’ Livell Għoli tal-EIC u l-Fellows tal-EIC;

Emenda 56

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, parti 1 “Il-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni”, paragrafu 1.2.2 (paġna 77)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

1.2.2.

Maniġers tal-programm tal-EIC

Il-Kummissjoni se tieħu approċċ proattiv lejn il-ġestjoni ta’ proġetti ta’ riskji għoljin, permezz tal-aċċess għall-għarfien espert neċessarju.

1.2.2.

Maniġers tal-programm tal-EIC

Il-Kummissjoni se tieħu approċċ proattiv lejn il-ġestjoni ta’ proġetti ta’ riskji għoljin, permezz tal-aċċess għall-għarfien espert neċessarju.

Il-Kummissjoni se taħtar fuq bażi temporanja, għadd ta’ maniġers tal-programm tal-EIC sabiex jassisstuha b’viżjoni bbażata fuq it-teknoloġija u gwida operattiva.

Il-Kummissjoni se taħtar fuq bażi temporanja, għadd ta’ maniġers tal-programm tal-EIC sabiex jassisstuha b’viżjoni bbażata fuq it-teknoloġija u gwida operattiva.

Il-maniġers tal-programmi se joriġinaw minn għadd ta’ sferi, inklużi kumpaniji, universitajiet, laboratorji nazzjonali u ċentri tar-riċerka. Dawn se jikkontribwixxu għarfien espert profond mill-esperjenza personali u snin fil-qasam. Se jkunu mexxejja rikonoxxuti, persuni li jkunu mmaniġjaw timijiet ta’ riċerka multidixxiplinari jew idderiġew programmi istituzzjonali kbar, u jafu l-importanza li l-viżjonijiet tagħhom jiġu kkomunikati bla waqfien, b’mod kreattiv u b’mod mifrux. Finalment, huma se jkunu persuni ta’ esperjenza fis-sorveljanza ta’ baġits importanti, li jirrikjedu sens ta’ responsabbiltà.

Il-maniġers tal-programmi se joriġinaw minn għadd ta’ sferi, inklużi atturi pubbliċi speċjalizzati fl-innovazzjoni, kumpaniji, universitajiet, laboratorji nazzjonali u ċentri tar-riċerka. Dawn se jikkontribwixxu għarfien espert profond mill-esperjenza personali u snin fil-qasam. Se jkunu mexxejja rikonoxxuti, persuni li jkunu mmaniġjaw timijiet ta’ riċerka multidixxiplinari jew idderiġew programmi istituzzjonali kbar, u jafu l-importanza li l-viżjonijiet tagħhom jiġu kkomunikati bla waqfien, b’mod kreattiv u b’mod mifrux. Finalment, huma se jkunu persuni ta’ esperjenza fis-sorveljanza ta’ baġits importanti, li jirrikjedu sens ta’ responsabbiltà.

Emenda 57

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni”, paragrafu 2.1 (paġna 80)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

2.1.

Raġuni

2.1.

Raġuni

Sabiex il-potenzjal tal-innovazzjoni li tinvolvi r-riċerkaturi, l-imprendituri, l-industrija u s-soċjetà b’mod ġenerali jiġi sfruttat bis-sħiħ, l-UE trid ittejjeb l-ambjent li fih l-innovazzjoni tista’ tiffjorixxi fuq kull livell. Dan ifisser kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ ekosistema tal-innovazzjoni effettiva fil-livell tal-UE u l-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni, in-networking, u l-iskambju tal-ideat, il-finanzjament u l-ħiliet fost l-ekosistemi tal-innovazzjoni nazzjonali u lokali.

Sabiex il-potenzjal tal-innovazzjoni li tinvolvi r-riċerkaturi, l-imprendituri, l-industrija u s-soċjetà b’mod ġenerali jiġi sfruttat bis-sħiħ, l-UE trid ittejjeb l-ambjent li fih l-innovazzjoni tista’ tiffjorixxi fuq kull livell. Dan ifisser kontribuzzjoni għall-iżvilupp ta’ ekosistema tal-innovazzjoni effettiva fil-livell tal-UE u l-inkoraġġiment tal-kooperazzjoni, in-networking, u l-iskambju tal-ideat, il-finanzjament u l-ħiliet fost l-ekosistemi tal-innovazzjoni nazzjonali u lokali.

L-UE trid timmira wkoll li tiżviluppa ekosistemi li jappoġġaw l-innovazzjoni soċjali u l-innovazzjoni fis-settur pubbliku, barra mill-innovazzjoni fl-intrapriżi privati. Tabilħaqq, is-settur tal-gvern irid ikun innovattiv u jġedded lilu nnifsu sabiex ikun jista’ jappoġġa l-bidliet fir-regolamentazzjoni u l-governanza meħtieġa sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni fuq skala kbira ta’ teknoloġiji ġodda u domanda mill-pubbliku li qed tiżdied għat-twassil aktar effiċjenti u effettiv tas-servizzi. L-innovazzjonijiet soċjali huma kruċjali sabiex jittejjeb il-benesseri tas-soċjetajiet tagħna.

L-UE trid timmira wkoll li tiżviluppa ekosistemi li jappoġġaw l-innovazzjoni soċjali u l-innovazzjoni fis-settur volontarju, mingħajr skop ta’ qligħ u pubbliku, barra mill-innovazzjoni fl-intrapriżi privati. Tabilħaqq, dawn is-setturi jridu jkunu innovattivi u jġeddu lilhom infushom sabiex ikunu jistgħu jappoġġaw il-bidliet fir-regolamentazzjoni u l-governanza meħtieġa sabiex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni fuq skala kbira ta’ teknoloġiji ġodda u domanda mill-pubbliku li qed tiżdied għat-twassil aktar effiċjenti u effettiv tas-servizzi. L-innovazzjonijiet soċjali huma kruċjali sabiex jittejjeb il-benesseri tas-soċjetajiet tagħna.

Emenda 58

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni”, paragrafu 2.2 (paġni 80 u 81)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

2.2.

Oqsma ta’ intervent

2.2.

Oqsma ta’ Intervent

Bħala l-ewwel pass, il-Kummissjoni se torganizza Forum tal-EIC tal-awtoritajiet pubbliċi u l-korpi responsabbli mill-politiki u l-programmi ta’ innovazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati, bil-għan li jiġu promossi l-koordinazzjoni u d-djalogu dwar l-iżvilupp tal-ekosistema tal-innovazzjoni tal-UE. Fi ħdan dan il-Forum tal-EIC, il-Kummissjoni se:

Bħala l-ewwel pass, il-Kummissjoni se torganizza Forum tal-EIC tal-awtoritajiet pubbliċi u l-korpi responsabbli mill-politiki u l-programmi ta’ innovazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri , il-bliet u r-reġjuni, u l-Pajjiżi Assoċjati, bil-għan li jiġu promossi l-koordinazzjoni u d-djalogu dwar l-iżvilupp tal-ekosistema tal-innovazzjoni tal-UE. Fi ħdan dan il-Forum tal-EIC, il-Kummissjoni se:

Tiddiskuti l-iżvilupp ta’ regolamentazzjoni li tippermetti l-innovazzjoni, permezz tal-applikazzjoni kontinwa tal-Prinċipju tal-Innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ approċċi innovattivi lejn l-akkwist pubbliku, inkluż l-iżvilupp u t-titjib tal-istrument tal-Akkwst Pubbliku tal-Innovazzjoni (PPI) biex jixpruna l-innovazzjoni. L-Osservatorju tal-Innovazzjoni fis-Settur Pubbliku wkoll se jkompli jappoġġa l-isforzi interni ta’ innovazzjoni tal-gvern, flimkien mal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki aġġornata;

Tiddiskuti l-iżvilupp ta’ regolamentazzjoni li tippermetti l-innovazzjoni, permezz tal-applikazzjoni kontinwa tal-Prinċipju tal-Innovazzjoni u l-iżvilupp ta’ approċċi innovattivi lejn l-akkwist pubbliku, inkluż l-iżvilupp u t-titjib tal-istrument tal-Akkwst Pubbliku tal-Innovazzjoni (PPI) biex jixpruna l-innovazzjoni. L-Osservatorju tal-Innovazzjoni fis-Settur Pubbliku wkoll se jkompli jappoġġa l-isforzi interni ta’ innovazzjoni tal-gvern, flimkien mal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki aġġornata;

Tippromwovi l-allinjament tal-aġendi tar-riċerka u l-innovazzjoni bi sforzi tal-UE sabiex jiġi kkonsolidat suq miftuħ għall-flussi kapitali u l-investiment, bħall-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet qafas ewlenin favur l-innovazzjoni skont l-Unjoni tas-Swieq Kapitali;

Tippromwovi l-allinjament tal-aġendi tar-riċerka u l-innovazzjoni bi sforzi tal-UE sabiex jiġi kkonsolidat suq miftuħ għall-flussi kapitali u l-investiment, bħall-iżvilupp ta’ kundizzjonijiet qafas ewlenin favur l-innovazzjoni skont l-Unjoni tas-Swieq Kapitali;

Ittejjeb il-koordinazzjoni bejn il-programmi ta’ innovazzjoni nazzjonali u l-EIC sabiex jiġu stimolati sinerġiji operattivi u jiġi evitat t-trikkib, permezz tal-kondiviżjoni tad-data fuq programmi u l-implimentazzjoni tagħhom, riżorsi u għarfien espert, analiżi u monitoraġġ te’ xejriet teknoloġiċi u innovattivi, u permezz tal-interkonnessjoni tal-komunitajiet ta’ innovaturi rispettivi;

Ittejjeb il-koordinazzjoni bejn il-programmi ta’ innovazzjoni nazzjonali , reġjonali u lokali u l-EIC sabiex jiġu stimolati sinerġiji operattivi u jiġi evitat t-trikkib, permezz tal-kondiviżjoni tad-data fuq programmi u l-implimentazzjoni tagħhom, riżorsi u għarfien espert, analiżi u monitoraġġ ta’ xejriet teknoloġiċi u innovattivi, u permezz tal-interkonnessjoni tal-komunitajiet ta’ innovaturi rispettivi;

 

Tippromwovi l-identifikazzjoni, il-karatterizzazzjoni, ir-rikonoxximent u l-promozzjoni tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni, il-konnessjoni tagħhom madwar speċjalizzazzjonijiet intelliġenti, u t-tqarrib tagħhom fil-kuntest ta’ konsorzji li jistgħu jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex jintlaħqu l-għanijiet tal-programm u b’mod partikolari tal-pilastru tiegħu “Innovazzjoni Miftuħa”;

Tistabbilixxi strateġija ta’ komunikazzjoni konġunta dwar l-innovazzjoni fl-UE. Timmira li jistimula l-innovaturi u l-imprendituri tal-UE bl-aqwa talent, partikolarment xprunaturi żgħażagħ, SMEs u negozji ġodda, anki minn postijiet ġodda tal-UE. Se tenfasizza l-valur miżjud tal-UE li l-innovaturi tekniċi, mhux tekniċi u soċjali jistgħu jwasslu liċ-ċittadini tal-UE billi jiżviluppaw l-idea/il-viżjoni tagħhom f’intrapriża li tirnexxi (valur/impatt soċjali, impjiegi u tkabbir, progressjoni tas-soċjetà).

Tistabbilixxi strateġija ta’ komunikazzjoni konġunta dwar l-innovazzjoni fl-UE. Timmira li jistimula l-innovaturi u l-imprendituri tal-UE bl-aqwa talent, partikolarment xprunaturi żgħażagħ, SMEs u negozji ġodda, anki minn postijiet ġodda tal-UE. Se tenfasizza l-valur miżjud tal-UE li l-innovaturi tekniċi, mhux tekniċi u soċjali jistgħu jwasslu liċ-ċittadini tal-UE billi jiżviluppaw l-idea/il-viżjoni tagħhom f’intrapriża li tirnexxi (valur/impatt soċjali, impjiegi u tkabbir, progressjoni tas-soċjetà).

L-attivitajiet se jiġu implimentati sabiex jiżguraw il-kumplementarjetà effettiva bejn it-tipi ta’ azzjoni tal-EIC u l-fokus speċifiku tagħhom fuq l-innovazzjoni rivoluzzjonarja, mal-attivitajiet implimentati mill-Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati, iżda anki minn inizjattivi privati, sabiex jiġu appoġġati t-tipi kollha ta’ innovazzjoni, jintlaħqu l-innovaturi kollha tal-UE u jingħataw appoġġ imtejjeb u adegwat.

L-attivitajiet se jiġu implimentati sabiex jiżguraw il-kumplementarjetà effettiva bejn it-tipi ta’ azzjoni tal-EIC u l-fokus speċifiku tagħhom fuq l-innovazzjoni rivoluzzjonarja, mal-attivitajiet implimentati mill-Istati Membri , ir-reġjuni u l-bliet u l-Pajjiżi Assoċjati, iżda anki minn inizjattivi privati, sabiex jiġu appoġġati t-tipi kollha ta’ innovazzjoni, jintlaħqu l-innovaturi kollha tal-UE u jingħataw appoġġ imtejjeb u adegwat.

Raġuni

Il-bliet, ir-reġjuni u l-ekosistemi ta’ innovazzjoni tagħhom għandhom jitpoġġew fil-qalba tal-EIC.

Emenda 59

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni”, paragrafu 2.2 (paġna 81)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Għal dan il-għan, l-UE se:

Għal dan il-għan, l-UE se:

Tippromwovi u tikkofinanzja programmi ta’ innovazzjoni konġunti ġestiti minn awtoritajiet responsabbli minn politiki u programmi ta’ innovazzjoni pubblika nazzjonali, reġjonali jew locali, li magħhom jistgħu jiġu assoċjati entitajiet privati li jappoġġaw l-innovazzjoni u l-innovaturi. Programmi konġunti bħal dawn immexxijin mid-domanda jistgħu jimmiraw lejn, fost oħrajn, appoġġ fl-istadju bikri u tal-istudju ta’ fattibbiltà, il-kooperazzjoni akkademja-intrapriżi, l-appoġġ għar-riċerka kollaborattiva ta’ SMEs ta’ teknoloġija avvanzata, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-għarfien, l-internalizzazzjoni tal-SMEs, l-analiżi u l-iżvilupp tas-suq, id-diġitalizzazzjoni ta’ SMEs mhux teknoloġikament avvanzati, l-istrumenti finanzjarji għall-attivitajiet ta’ innovazzjoni qrib is-suq jew il-varar fis-suq, u l-innovazzjoni soċjali. Dawn jistgħu jinkludu wkoll inizjattivi ta’ akkwist pubbliku konġunti, li jiffaċilitaw il-kummerċjalizzazzjoni tal-innovazzjonijiet fis-settur pubbliku, partikolarment b’appoġġ tal-iżvilupp ta’ politiki ġodda. Dan jista’ jkun partikolarment effettiv fl-istimulazzjoni tal-innovazzjoni fl-oqsma tas-servizz pubbliku u sabiex l-innovaturi Ewropej jiġu pprovduti b’opportunitajiet tas-suq.

Tippromwovi u tikkofinanzja programmi ta’ innovazzjoni konġunti ġestiti minn awtoritajiet responsabbli minn politiki u programmi ta’ innovazzjoni pubblika nazzjonali, reġjonali jew locali, li magħhom jistgħu jiġu assoċjati entitajiet privati li jappoġġaw l-innovazzjoni u l-innovaturi. Dawn il-programmi konġunti jistgħu jieħdu l-forma ta’ konsorzji li jiġbru fihom ekosistemi reġjonali u ċentri ta’ innovazzjoni; Programmi konġunti bħal dawn immexxijin mid-domanda jistgħu jimmiraw lejn, fost oħrajn, appoġġ fl-istadju bikri u tal-istudju ta’ fattibbiltà (fosthom ix-xogħlijiet komplementari ta’ riċerka li tipprovdi provi tal-kunċett, installazzjonijiet ta’ dimostrazzjoni u linji pilota ta’ produzzjoni), il-kooperazzjoni akkademja-intrapriżi, l-appoġġ għar-riċerka kollaborattiva ta’ SMEs ta’ teknoloġija avvanzata, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-għarfien, l-internalizzazzjoni tal-SMEs, l-analiżi u l-iżvilupp tas-suq, id-diġitalizzazzjoni ta’ SMEs mhux teknoloġikament avvanzati, l-istrumenti finanzjarji għall-attivitajiet ta’ innovazzjoni qrib is-suq jew il-varar fis-suq, u l-innovazzjoni soċjali. Dawn jistgħu jinkludu wkoll inizjattivi ta’ akkwist pubbliku konġunti, li jiffaċilitaw il-kummerċjalizzazzjoni tal-innovazzjonijiet fis-settur pubbliku, partikolarment b’appoġġ tal-iżvilupp ta’ politiki ġodda. Dan jista’ jkun partikolarment effettiv fl-istimulazzjoni tal-innovazzjoni fl-oqsma tas-servizz pubbliku u sabiex l-innovaturi Ewropej jiġu pprovduti b’opportunitajiet tas-suq.

Tappoġġa wkoll il-programmi konġunti tal-mentoraġġ, il-coaching, l-assistenza teknika u servizzi oħrajn li jitwasslu qrib l-innovaturi permezz ta’ networks bħan-Network Enterprise Europe (EEN), ir-raggruppamenti, il-pjattaformi pan-Ewropej bħal Startup Europe, l-atturi tal-innovazzjoni lokali, kemm pubbliċi iżda wkoll privati, partikolarment inkubaturi u hubs tal-innovazzjoni li, barra minn hekk, jistgħu jkunu interkonnessi sabiex jiffavorixxu s-sħubija bejn l-innovaturi. L-appoġġ jista’ jingħata wkoll sabiex jiġu promossi l-ħiliet personali għall-innovazzjoni, inkluż lil networks ta’ istituzzjonijiet vokazzjonali u b’rabta mill-qrib mal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija;

Tappoġġa wkoll il-programmi konġunti tal-mentoraġġ, il-coaching, l-assistenza teknika u servizzi oħrajn li jitwasslu qrib l-innovaturi permezz ta’ networks bħan-Network Enterprise Europe (EEN), ir-raggruppamenti, il-pjattaformi pan-Ewropej bħal Startup Europe, l-atturi tal-innovazzjoni reġjonali u lokali, kemm pubbliċi iżda wkoll privati, partikolarment inkubaturi u hubs tal-innovazzjoni li, barra minn hekk, jistgħu jkunu interkonnessi sabiex jiffavorixxu s-sħubija bejn l-innovaturi. L-appoġġ jista’ jingħata wkoll sabiex jiġu promossi l-ħiliet personali għall-innovazzjoni, inkluż lil networks ta’ istituzzjonijiet vokazzjonali u b’rabta mill-qrib mal-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija;

Emenda 60

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Ekosistemi Ewropej tal-Innovazzjoni”, paragrafu 2.2 (paġna 81)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

L-UE se tniedi wkoll azzjonijiet meħtieġa sabiex ikompli jiġi mmonitorjat u mrawwem l-pajsaġġ tal-innovazzjoni ġenerali u l-kapaċità tal-ġestjoni tal-innovazzjoni fl-Ewropa.

L-UE se tniedi wkoll azzjonijiet meħtieġa sabiex ikompli jiġi mmonitorjat u mrawwem il-pajsaġġ tal-innovazzjoni ġenerali u l-kapaċità tal-ġestjoni tal-innovazzjoni fl-Ewropa.

 

Flimkien mal-bliet u mar-reġjuni, il-Kummissjoni se twaqqaf forum ta’ ekosistemi reġjonali u ta’ ċentri ta’ innovazzjoni, sabiex ittejjeb l-għarfien tal-kundizzjonijiet ta’ start-up u ta’ suċċess tagħhom, tal-kontribut tagħhom għall-eċċellenza xjentifika Ewropea u għad-dinamika tal-innovazzjoni, u sabiex tiffaċilita u ssaħħaħ il-kontribut tagħhom għall-implimentazzjoni tal-programm u għall-kisba tal-għanijiet tiegħu.

L-attivitajiet ta’ appoġġ tal-ekosistemi se jiġu implimentati mill-Kummissjoni, u sejrin jiġu appoġġati minn aġenzija eżekuttiva għall-proċess ta’ evalwazzjoni.

L-attivitajiet ta’ appoġġ tal-ekosistemi se jiġu implimentati mill-Kummissjoni, u sejrin jiġu appoġġati minn aġenzija eżekuttiva għall-proċess ta’ evalwazzjoni.

Emenda 61

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija”, paragrafu 3.1, paragrafu 2 (paġna 83)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Għad baqa’ l-ħtieġa li jiġu żviluppati ekosistemi fejn ir-riċerkaturi, l-innovaturi, l-industriji u l-gvernijiet ikunu jistgħu jinteraġixxu faċilment.

Għad baqa’ l-ħtieġa li jiġu żviluppati ekosistemi fejn ir-riċerkaturi, l-innovaturi, l-industriji u l-gvernijiet , kif ukoll l-awtoritajiet lokali u reġjonali, ikunu jistgħu jinteraġixxu faċilment.

Emenda 62

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija”, paragrafu 3.1, paragrafu 4, l-ewwel sentenza (paġna 83)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

In-natura u l-iskala tal-isfidi tal-innovazzjoni jirrikjedu l-komunikazzjoni u l-mobilizzazzjoni tal-atturi u r-riżorsi fuq skala Ewropea, permezz tat-trawwim ta’ kollaborazzjoni transkonfini.

In-natura u l-iskala tal-isfidi tal-innovazzjoni jirrikjedu l-komunikazzjoni u l-mobilizzazzjoni tal-atturi u r-riżorsi fuq skala Ewropea, permezz tat-trawwim ta’ kollaborazzjoni transreġjonali u transkonfini.

Emenda 63

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija”, paragrafu 3.2.1 (paġna 84)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

3.2.

Oqsma ta’ intervent

3.2.

Oqsma ta’ intervent

3.2.1.

Ekosistemi ta’ innovazzjoni sostenibbli madwar l-Ewropa

L-EIT se jkollu rwol rinfurzat fit-tisħiħ tal-ekosistemi tal-innovazzjoni madwar l-Ewropa. B’mod partikolari, l-EIT se jkompli jopera primarjament permezz tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni (KICs) tiegħu, is-sħubiji Ewropej fuq skala kbira li jindirizzaw sfidi tas-soċjetà speċifiċi. Huwa se jkompli jsaħħaħ l-ekosistemi tal-innovazzjoni madwarhom billi jrawwem l-integrazzjoni tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni. Barra minn hekk, l-EIT se jikkontribwixxi sabiex jiġu indirizzati lakuni eżistenti fil-prestazzjoni tal-innovazzjoni fl-Ewropa billi jespandi l-Iskema ta’ Innovazzjoni Reġjonali (RIS tal-EIT) tiegħu. L-EIT se jaħdem b’ekosistemi tal-innovazzjoni li jesebixxu potenzjal għoli ta’ innovazzjoni abbażi tal-istrateġija, l-allinjament tematiku u l-impatt, u f’sinerġija mill-qrib ma’ Strateġiji u Pjattaformi ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti.

3.2.1.

Ekosistemi ta’ innovazzjoni sostenibbli madwar l-Ewropa

L-EIT se jkollu rwol rinfurzat fit-tisħiħ tal-ekosistemi tal-innovazzjoni madwar l-Ewropa. B’mod partikolari, l-EIT se jkompli jopera primarjament permezz tal-Komunitajiet tal-Għarfien u l-Innovazzjoni (KICs) tiegħu, is-sħubiji Ewropej fuq skala kbira li jindirizzaw sfidi tas-soċjetà speċifiċi. Huwa se jkompli jsaħħaħ l-ekosistemi tal-innovazzjoni madwarhom billi jrawwem l-integrazzjoni tar-riċerka, l-innovazzjoni u l-edukazzjoni. Barra minn hekk, l-EIT se jikkontribwixxi sabiex jiġu indirizzati lakuni eżistenti fil-prestazzjoni tal-innovazzjoni fl-Ewropa billi jespandi l-Iskema ta’ Innovazzjoni Reġjonali (RIS tal-EIT) tiegħu. L-EIT se jaħdem b’ekosistemi tal-innovazzjoni , u b’mod partikolari bl-ekosistemi reġjonali u ċ-ċentri ta’ innovazzjoni, li jesebixxu potenzjal għoli ta’ innovazzjoni abbażi tal-istrateġija, l-allinjament tematiku u l-impatt, u f’sinerġija mill-qrib ma’ Strateġiji u Pjattaformi ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti.

Emenda 64

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Pilastru III — Innovazzjoni Miftuħa”, “Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija”, paragrafu 3.2.4 (paġna 85)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

Kooperazzjoni mal-EIC fis-simplifikazzjoni tal-appoġġ (jiġifieri, finanzjament u servizzi) mogħti lil impriżi tassew innovattivi kemm fl-istadju ta’ bidu kif ukoll f’dak ta’ espansjoni, partikolarment permezz tal-KICs.

Kooperazzjoni mal-EIC fis-simplifikazzjoni tal-appoġġ (jiġifieri, finanzjament u servizzi) mogħti lil impriżi tassew innovattivi kemm fl-istadju ta’ bidu kif ukoll f’dak ta’ espansjoni, partikolarment permezz tal-KICs.

L-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-EIT sabiex jiġu massimizzati s-sinerġijiet u l-komplementarjetajiet mal-azzjonijiet skont il-Pilastru Sfidi Gloabli u Kompetittività Industrijali;

L-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-attivitajiet tal-EIT sabiex jiġu massimizzati s-sinerġijiet u l-komplementarjetajiet mal-azzjonijiet skont il-Pilastru Sfidi Gloabli u Kompetittività Industrijali;

Involviment mal-Istati Membri tal-UE kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f’dak reġjonali, filwaqt li jiġi stabbilit djalogu strutturat u jiġu kkoordinati l-isforzi sabiex ikun hemm sinerġiji ma’ inizjattivi nazzjonali eżistenti, sabiex jiġu identifikati, kondiviżi u disseminati l-prattiki t-tajbin u t-tagħlimiet;

Involviment mal-Istati Membri tal-UE kemm fil-livell nazzjonali u mal-awtoritajiet lokali u reġjonali , filwaqt li jiġi stabbilit djalogu strutturat u jiġu kkoordinati l-isforzi sabiex ikun hemm sinerġiji ma’ inizjattivi nazzjonali , reġjonali u lokali eżistenti , sabiex jiġu identifikati, kondiviżi u disseminati l-prattiki t-tajbin u t-tagħlimiet;

Emenda 65

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka”, paragrafu 4 (paġna 87)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Barra minn hekk, xi wħud iqisu r-riċerka u l-innovazzjoni bħala distanti u elitisti mingħajr benefiċċju ċar għaċ-ċittadini, u dan iwassal għal attitudnijiet li jostakolaw il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi, kif ukoll xettiċiżmu dwar il-politiki pubbliċi bbażati fuq l-evidenza. Dan jirrikjedi kemm konnessjonijiet aħjar bejn ix-xjenzati, iċ-ċittadini u dawk li jfasslu l-politika kif ukoll approċċi aktar robusti lejn l-ippuljar tal-evidenza xjentifika nnifisha.

Dawn id-differenzi u l-inugwaljanzi ta’ aċċess għar-riċerka u għall-innovazzjoni setgħu neħħew il-fiduċja taċ-ċittadini, iżda xi wħud iqisu r-riċerka u l-innovazzjoni bħala distanti u elitisti mingħajr benefiċċju ċar għaċ-ċittadini, u dan iwassal għal attitudnijiet li jostakolaw il-ħolqien u l-implimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet innovattivi, kif ukoll xettiċiżmu dwar il-politiki pubbliċi bbażati fuq l-evidenza. Dan jirrikjedi kemm l-eliminazzjoni tad-differenzi nnutati u konnessjonijiet aħjar bejn ix-xjenzati, iċ-ċittadini u dawk li jfasslu l-politika kif ukoll approċċi aktar robusti lejn l-ippuljar tal-evidenza xjentifika nnifisha.

Emenda 66

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”, “Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka”, paragrafu 5 (paġna 87)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

L-UE issa trid tistabbilixxi standards ogħla fir-rigward tal-kwalità u l-impatt tas-sistema tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha, u dan jirrikjedi Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER) rivitalizzata, appoġġata aħjar mill-Programm Qafas tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE. B’mod speċifiku, huwa meħtieġ sett integrat tajjeb iżda mfassal apposta ta’ miżuri tal-UE, ikkumbinat ma’ riformi u titjib fil-prestazzjoni fil-livell nazzjonali (li għalihom jistgħu jikkontribwixxu l-Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) u, konsegwentement, bidliet istituzzjonali fi ħdan organizzazzjonijiet li jiffinanzjaw u jwettqu r-riċerka, inklużi l-universitajiet. Bil-kombinazzjoni tal-isforzi fil-livell tal-UE, is-sinerġiji jistgħu jiġu sfruttati u d-daqs neċessarju jista’ jinstab sabiex l-appoġġ għar-riformi fil-politiki nazzjonali jkun aktar effiċjenti u b’impatt akbar.

L-UE issa trid tistabbilixxi standards ogħla fir-rigward tal-kwalità u l-impatt tas-sistema tar-riċerka u l-innovazzjoni tagħha, u dan jirrikjedi Żona Ewropea tar-Riċerka (ŻER) rivitalizzata, appoġġata aħjar mill-Programm Qafas tar-riċerka u l-innovazzjoni tal-UE. B’mod speċifiku, huwa meħtieġ sett integrat tajjeb iżda mfassal apposta ta’ miżuri tal-UE, ikkumbinat ma’ riformi u titjib fil-prestazzjoni fil-livell nazzjonali , reġjonali u lokali (li għalihom jistgħu jikkontribwixxu l-Istrateġiji ta’ Speċjalizzazzjoni Intelliġenti appoġġjati mill-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali) u, konsegwentement, bidliet istituzzjonali fi ħdan organizzazzjonijiet li jiffinanzjaw u jwettqu r-riċerka, inklużi l-universitajiet. Bil-kombinazzjoni tal-isforzi fil-livell tal-UE, is-sinerġiji jistgħu jiġu sfruttati u d-daqs neċessarju jista’ jinstab sabiex l-appoġġ għar-riformi fil-politiki nazzjonali , reġjonali u lokali jkun aktar effiċjenti u b’impatt akbar.

Emenda 67

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”“Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka”, paragrafu 6 (paġni 87 u 88)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

L-attivitajiet appoġġati skont din il-parti jindirizzaw il-prijoritajiet ta’ politika taż-ŻER, filwaqt li ġeneralment jiffurmaw bażi għall-partijiet kollha ta’ Orizzont Ewropa. L-attivitajiet jistgħu jkunu stabbiliti wkoll sabiex irawmu ċ-ċirkolazzjoni tal-imħuħ madwar iż-ŻER kollha permezz tal-mobbiltà tar-riċerkaturi u l-innovaturi.

L-attivitajiet appoġġati skont din il-parti jindirizzaw il-prijoritajiet ta’ politika taż-ŻER, filwaqt li ġeneralment jiffurmaw bażi għall-partijiet kollha ta’ Orizzont Ewropa. L-attivitajiet jistgħu jkunu stabbiliti wkoll sabiex irawmu ċ-ċirkolazzjoni tal-imħuħ madwar iż-ŻER kollha permezz tal-mobbiltà tar-riċerkaturi u l-innovaturi. Attivitajiet oħrajn jistgħu jiffukaw fuq l-appoġġ għall-iżvilupp, l-istrutturar u l-eċċellenza ta’ ekosistemi reġjonali u ċentri ta’ innovazzjoni ġodda fl-Istati Membri u fir-reġjuni li għadhom lura fl-iżvilupp tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Emenda 68

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”“Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka”, “Kondiviżjoni tal-Eċċellenza” (paġna 89)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

Il-ħolqien ta’ timijiet, sabiex jinħolqu ċentri ġodda ta’ eċċellenza jew jiġu aġġornati dawk eżistenti fil-pajjiżi eliġibbli, billi jibnu fuq sħubiji bejn istituzzjonijiet xjentifiċi mexxejja u istituzzjonijiet sħab bħala bażi;

Il-ħolqien ta’ timijiet, sabiex jinħolqu ekosistemi reġjonali, ċentri ta’ innovazzjoni u ċentri ġodda ta’ eċċellenza jew jiġu aġġornati dawk eżistenti fil-pajjiżi eliġibbli, billi jibnu fuq sħubiji bejn istituzzjonijiet xjentifiċi mexxejja u istituzzjonijiet sħab bħala bażi;

Il-ġemellaġġi, sabiex università jew organizzazzjoni tar-riċerka minn pajjiż eliġibbli jissaħħu f’qasam definit, billi dawn jiġu konnessi ma’ istituzzjonijiet tar-riċerka li huma fuq quddiem nett fuq livell internazzjonali minn Stati Membri jew Pajjiżi Assoċjati oħrajn.

Il-ġemellaġġi, sabiex università jew organizzazzjoni tar-riċerka minn pajjiż eliġibbli jissaħħu f’qasam definit, billi dawn jiġu konnessi ma’ istituzzjonijiet tar-riċerka li huma fuq quddiem nett fuq livell internazzjonali minn Stati Membri jew Pajjiżi Assoċjati oħrajn.

Il-Presidenti taż-ŻER, sabiex jappoġġaw l-universitajiet jew l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, jattiraw u jżommu riżorsi umani ta’ kwalità għolja taħt id-direzzjoni ta’ riċerkatur u maniġer tar-riċerka (il-“President taż-ŻER”) eċċezzjonali, u sabiex jiġu implimentati bidliet strutturali sabiex tinkiseb l-eċċellenza fuq bażi sostenibbli.

Il-Presidenti taż-ŻER, sabiex jappoġġaw l-universitajiet jew l-organizzazzjonijiet tar-riċerka, jattiraw u jżommu riżorsi umani ta’ kwalità għolja taħt id-direzzjoni ta’ riċerkatur u maniġer tar-riċerka (il-“President taż-ŻER”) eċċezzjonali, u sabiex jiġu implimentati bidliet strutturali sabiex tinkiseb l-eċċellenza fuq bażi sostenibbli.

Il-Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija (COST), li tinvolvi kundizzjonijiet ambizzjużi fir-rigward tal-inklużjoni ta’ pajjiżi eliġibbli u miżuri oħrajn sabiex jiġu provduti n-networking xjentifiku, il-bini tal-kapaċitajiet u appoġġ għall-iżvilupp tal-karrieri lil riċerkaturi minn dawn il-pajjiżi fil-mira. 80 % tal-baġit totali ta’ COST se jkun dedikat għal azzjonijiet li jkunu allinjati bis-sħiħ mal-għanijiet ta’ dan il-qasam ta’ intervent.

Il-Kooperazzjoni Ewropea fix-Xjenza u t-Teknoloġija (COST), li tinvolvi kundizzjonijiet ambizzjużi fir-rigward tal-inklużjoni ta’ pajjiżi eliġibbli u miżuri oħrajn sabiex jiġu provduti n-networking xjentifiku, il-bini tal-kapaċitajiet u appoġġ għall-iżvilupp tal-karrieri lil riċerkaturi minn dawn il-pajjiżi fil-mira. 80 % tal-baġit totali ta’ COST se jkun dedikat għal azzjonijiet li jkunu allinjati bis-sħiħ mal-għanijiet ta’ dan il-qasam ta’ intervent.

 

Kooperazzjoni transreġjonali fl-ispeċjalizzazzjonijiet intelliġenti kondiviżi u bejn ekosistemi reġjonali u ċentri ta’ innovazzjoni, billi jingħata appoġġ u jiġi ffaċilitat l-involviment tal-ekosistemi emerġenti u li qed jiżviluppaw.

Emenda 69

Anness I — “Attivitajiet tal-Programm”“Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka” — “Riforma u Titjib tas-Sistema tal-UE tar-Riċerka u l-Innovazzjoni” (paġna 91)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Ir-riformi ta’ politika fil-livell nazzjonali se jkunu rinforzati b’mod reċiproku permezz tal-iżvilupp ta’ inizjattivi ta’ politika, riċerka, networking, sħubija, koordinazzjoni, ġbir tad-data u monitoraġġ u evalwazzjoni fil-livell tal-UE.

Ir-riformi ta’ politika fil-livell nazzjonali , reġjonali u lokali se jkunu rinforzati b’mod reċiproku permezz tal-iżvilupp ta’ inizjattivi ta’ politika, riċerka, networking, sħubija, koordinazzjoni, ġbir tad-data u monitoraġġ u evalwazzjoni fil-livell tal-UE.

Linji Mifruxa

Linji Mifruxa

It-tisħiħ tal-bażi tal-evidenza għall-politika tar-riċerka u l-innovazzjoni, għal fehim aħjar tad-dimensjonijiet u l-komponenti differenti tas-sistemi nazzjonali tar-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-fatturi kontribwenti, l-impatti u l-politiki assoċjati;

- It-tisħiħ tal-bażi tal-evidenza għall-politika tar-riċerka u l-innovazzjoni, għal fehim aħjar tad-dimensjonijiet u l-komponenti differenti tas-sistemi nazzjonali , reġjonali u lokali tar-riċerka u l-innovazzjoni, inklużi l-fatturi kontribwenti, l-impatti u l-politiki assoċjati;

Attivitajiet ta’ prospettiva sabiex jiġu antiċipati l-ħtiġijiet emerġenti, f’koordinazzjoni u kodisinn mal-aġenziji nazzjonali u partijiet ikkonċernati orjentati lejn il-futur, b’mod parteċipattiv u li jibni fuq l-avvanzi fil-metodoloġija tat-tbassir, li jagħmel l-eżiti aktar rilevanti għall-politika, filwaqt li jisfrutta s-sinerġiji tul il-programm u lil hinn minnu;

Attivitajiet ta’ prospettiva sabiex jiġu antiċipati l-ħtiġijiet emerġenti, f’koordinazzjoni u kodisinn mal-aġenziji nazzjonali , l-awtoritajiet lokali u reġjonali u partijiet ikkonċernati orjentati lejn il-futur, b’mod parteċipattiv u li jibni fuq l-avvanzi fil-metodoloġija tat-tbassir, li jagħmel l-eżiti aktar rilevanti għall-politika, filwaqt li jisfrutta s-sinerġiji tul il-programm u lil hinn minnu;

It-tħaffif tat-tranżizzjoni lejn ix-Xjenza Miftuħa permezz tal-monitoraġġ, l-analiżi u l-appoġġ tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politiki u prattiki tax-Xjenza Miftuħa fil-livell tal-Istati Membri, ir-reġjuni, l-istituzzjonijiet u r-riċerkaturi, b’tali mod li jimmassimizza s-sinerġiji u l-koerenza fil-livell tal-UE;

It-tħaffif tat-tranżizzjoni lejn ix-Xjenza Miftuħa permezz tal-monitoraġġ, l-analiżi u l-appoġġ tal-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta’ politiki u prattiki tax-Xjenza Miftuħa fil-livell tal-Istati Membri, ir-reġjuni, il-bliet, l-istituzzjonijiet u r-riċerkaturi, b’tali mod li jimmassimizza s-sinerġiji u l-koerenza fil-livell tal-UE;

L-appoġġ għar-riforma ta’ politika tar-riċerka u l-innovazzjoni nazzjonali, inkluż permezz ta’ sett ta’ servizzi msaħħa tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki (PSF) (jiġifieri reviżjonijiet bejn il-pari, attivitajiet ta’ appoġġ speċifiku, eżerċizzji ta’ tagħlim reċiproku u ċ-ċentru tal-għarfien) lill-Istati Membri u l-Pajjiżi Assoċjati, li joperaw f’sinerġija mal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, is-Servizzi ta’ Appoġġ għar-Riforma Strutturali (SRSS) u l-Għodda għat-Twettiq ta’ Riformi;

L-appoġġ għar-riforma ta’ politika tar-riċerka u l-innovazzjoni nazzjonali , reġjonali u lokali, inkluż permezz ta’ sett ta’ servizzi msaħħa tal-Faċilità ta’ Appoġġ għall-Politiki (PSF) (jiġifieri reviżjonijiet bejn il-pari, attivitajiet ta’ appoġġ speċifiku, eżerċizzji ta’ tagħlim reċiproku u ċ-ċentru tal-għarfien) lill-Istati Membri , lir-reġjuni u lill-ibliet u l-Pajjiżi Assoċjati, li joperaw f’sinerġija mal-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, is-Servizzi ta’ Appoġġ għar-Riforma Strutturali (SRSS) u l-Għodda għat-Twettiq ta’ Riformi;

 

L-appoġġ għall-ħolqien, l-istrutturar u l-iżvilupp tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni. Fil-każ ta’ talba konġunta mill-Istat Membru u mill-awtoritajiet lokali u reġjonali, tista’ tiġi implimentata azzjoni speċifika ta’ kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni u dawn l-atturi nazzjonali, reġjonali u lokali biex issaħħaħ ir-rilevanza tal-użu tal-FEŻR u tal-FSE+ fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni, tiffaċilita l-aċċess għall-programm Orizzont Ewropa u ssaħħaħ is-sinerġiji bejn il-fondi differenti u l-Programm Qafas, pereżempju fil-kuntest tas-sħubiji l-ġodda Ewropej u tal-programmi kofinanzjati. Is-servizzi u l-aġenziji tal-Kummissjoni inkarigati mill-implimentazzjoni tal-programm Orizzont Ewropa se jkunu direttament involuti f’dan il-mekkaniżmu;

II.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA’ POLITIKA

IL-KUMITAT EWROPEW TAR-REĠJUNI

1.

itenni t-talba tiegħu ta’ approċċ komprensiv tal-isforz finanzjarju tal-Unjoni għar-riċerka, it-taħriġ u l-innovazzjoni, li llum huwa nieqes mill-ħidma baġitarja;

2.

iqis li l-livell ta’ riżorsi allokati għal Orizzont Ewropa huwa sodisfaċenti fil-kuntest baġitarju attwali, u li żieda kbira biss fil-baġit tal-Unjoni tista’ tiġġustifika valutazzjoni mill-ġdid li mbagħad għandha tiffoka fuq il-Pilastru III u l-parti “Tisħiħ taż-Żona Ewropea tar-Riċerka”;

3.

jinsab imħasseb dwar ir-riskju li jiżdiedu l-inugwaljanzi bejn il-bliet u r-reġjuni li huma eliġibbli ħafna għall-Programm Qafas ta’ riċerka u innovazzjoni, li l-baġit tiegħu se jiżdied, u l-oħrajn li se jbatu l-konsegwenzi ta’ baġits aktar baxxi tal-politika ta’ koeżjoni; itenni li skont l-Artikolu 174 tat-TFUE, l-Unjoni jeħtieġ tiżviluppa u ssegwi l-azzjonijiet tagħha li jwasslu għat-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tagħha; iwissi dwar l-insuffiċjenza tal-azzjonijiet meħuda biex jitnaqqsu d-differenzi bejn ir-reġjuni fl-indirizzar tal-isfidi, inkluż l-isfida deomgrafika, u biex jiġi promoss l-aċċess għal kulħadd għall-programm Orizzont Ewropa;

4.

jappella għal rikonoxximent ġenwin tal-eċċellenza mifruxa fl-Istati Membri u fir-reġjuni kollha tal-UE sabiex jitjieb il-livell ta’ eċċellenza xjentifika tal-Ewropa kollha u mhux biss ta’ xi reġjuni kbar u ta’ xi metropoli;

5.

jenfasizza l-progressi li saru fl-ikkunsidrar f’Orizzont Ewropa tar-realtajiet lokali u reġjonali tal-innovazzjoni iżda jiddispjaċih ħafna dwar ir-rifjut persistenti li jiġi rikonoxxut l-ankraġġ territorjali tal-eċċellenza xjentifika, il-kontribut tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni għad-dinamika tal-UE, u r-rwol tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-ipprogrammar u l-implimentazzjoni tal-politiki ta’ riċerka u ta’ innovazzjoni; iqis li l-introduzzjoni ta’ definizzjoni formali tal-ekosistemi reġjonali u taċ-ċentri ta’ innovazzjoni hija l-prerekwiżit għall-inklużjoni effettiva tagħhom;

6.

jitlob bil-qawwa l-parteċipazzjoni sħiħa tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fl-eżerċizzju tal-ippjanar strateġiku li se jiggwida l-implimentazzjoni tal-programm Orizzont Ewropa, u l-ikkunsidrar tal-istrateġiji ta’ speċjalizzazzjoni intelliġenti f’dan il-kuntest;

7.

iqis li huwa meħtieġ li jiġu rikonoxxuti l-impatti territorjali fost l-elementi li jikkostitwixxu l-kunċett ta’ impatt għall-evalwazzjoni tal-programm u tal-proġetti;

8.

iqis li huwa essenzjali li r-rabta meħtieġa bejn il-politiki tal-innovazzjoni Ewropej, nazzjonali, reġjonali u lokali tkun spjegata b’mod ċar u li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jkunu partijiet interessati fil-forum tal-Kunsill Ewropew tal-Innovazzjoni;

9.

jappoġġja bis-sħiħ is-sħubiji ġodda Ewropej u l-azzjonijiet kofinanzjati li jistgħu jsiru l-għodod preferuti ta’ finanzjament tal-kooperazzjonijiet transreġjonali u tal-programmi mmexxija mill-konsorzji ta’ ekosistemi reġjonali u ċentri ta’ innovazzjoni (approċċ ta’ konnessjoni tat-territorji); jitlob li parti sinifikanti tal-programm Orizzont Ewropa tkun implimentata permezz ta’ dawn il-modalitajiet, b’mod partikolari fil-Pilastri II u III;

10.

jittama li l-fondi kollha mobilizzati għall-kofinanzjament ta’ azzjoni jew ta’ programm ta’ azzjoni bbażat fuq il-programm Orizzont Ewropa jkunu soġġetti għar-regoli ġuridiċi applikabbli għal dan il-programm, b’mod partikolari dawk dwar l-għajnuna mill-Istat;

11.

iqis li huwa essenzjali li jingħata qafas preċiż għas-sinerġiji bejn id-diversi fondi u l-Programm Qafas madwar prinċipju f’5K (koerenza, komplementarjetà, kompatibbiltà, ko-kostruzzjoni, rikonoxximent tal-gruppi ta’ partijiet interessati lokali); jenfasizza n-natura kruċjali ta’ approċċ ta’ ko-kostruzzjoni effettiva, b’mod partikolari għall-implimentazzjoni tat-Tikketta ta’ Eċċellenza;

12.

jopponi bil-qawwa li l-possibbiltà ta’ trasferiment ta’ parti mill-fondi tal-politika ta’ koeżjoni lejn il-programm Orizzont Ewropa tkun sistematikament deċiża mill-Istati Membri; jinsisti bil-qawwa li din il-possibbiltà tkun eżerċitata mill-awtorità ta’ ġestjoni kkonċernata, u li l-arranġamenti għall-mobilizzazzjoni ta’ dawn il-fondi għandhom jiġu miftiehma bi qbil bejn din l-awtorità u l-Kummissjoni u jiżguraw ir-ritorn ta’ dawn il-fondi fiż-żona ġeografika kkonċernata;

13.

jenfasizza l-importanza u l-interess tal-azzjoni ta’ appoġġ għall-“ekosistemi Ewropej ta’ innovazzjoni” prevista fil-Pilastru III, jitlob li l-baġit tagħha jiżdied b’mod sinifikanti, u li dan l-approċċ ikun immirat b’mod partikolari għall-ekosistemi reġjonali u għaċ-ċentri ta’ innovazzjoni;

14.

huwa mħasseb, fir-rigward tal-Pilastru II, dwar ir-riskji tan-normalizzazzjoni tal-“missjonijiet” u jitlob ir-ritorn għall-approċċ operattiv u ta’ ko-kostruzzjoni proposta mir-rapport Lamy; huwa mħasseb ukoll dwar id-dgħufija tal-post tax-xjenzi umani u soċjali; jitlob estensjoni tas-suġġetti indirizzati fir-raggruppament “Soċjetà Inklużiva u Sigura”;

15.

jitlob li, fil-kuntest tar-raggruppament “Ikel u riżorsi naturali” tingħata prijorità, b’rabta mal-agrikoltura, għar-riċerka dwar il-metodi ta’ produzzjoni agroekoloġiċi u tal-agroforestrija kif ukoll għall-iżvilupp tas-sistemi agroalimentari lokali;

16.

jinnota li l-proposti tal-Kummissjoni huma konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u l-proporzjonalità; jenfasizza l-importanza li jiġu kkunsidrati proposti inklużi f’dan ir-rapport sabiex il-konklużjonijet mill-ħidma tat-Task Force dwar is-Sussidjarjetà jiġu implimentati b’mod konkret.

Brussell, id-9 ta’ Ottubru 2018.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Karl-Heinz LAMBERTZ