21.12.2018   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 461/173


Opinjoni tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni — Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa

(2018/C 461/15)

Relatur Ġenerali:

Isabelle BOUDINEAU (FR/PSE), Viċi President tal-Kunsill Reġjonali ta’ Nouvelle-Aquitaine

Dokument ta’ referenza:

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014

COM(2018) 438 final

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

COM(2018) 568 final

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU EMENDI

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014

(COM(2018) 438 final) — Parti 1

Emenda 1

Premessa 15

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Fil-Komunikazzjoni tagħha “Sħubija strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE” (1), il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtiġijiet speċifiċi tat-trasport fir-reġjuni ultraperiferiċi u l-ħtieġa li jingħata finanzjament mill-Unjoni biex dawn il-ħtiġijiet jiġu ssodisfati, inkluż permezz tal-Programm.

Fil-Komunikazzjoni tagħha “Sħubija strateġika aktar b’saħħitha u mġedda mar-reġjuni ultraperiferiċi tal-UE” (1), il-Kummissjoni enfasizzat il-ħtiġijiet speċifiċi tat-trasport , tal-enerġija u dak diġitali fir-reġjuni ultraperiferiċi . Jenfasizza, fir-rigward tat-trasport, il-ħtieġa li jingħata finanzjament mill-Unjoni biex dawn il-ħtiġijiet jiġu ssodisfati, inkluż permezz tal-Programm.

Raġuni

Il-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha dwar ir-reġjuni ultraperiferiċi (RUP) tirrikonoxxi li wkoll fil-livell tal-enerġija u dak diġitali, dawn ir-reġjuni għandhom potenzjal, iżda jbatu minn serje ta’ limitazzjonijiet li jeħtieġu appoġġ sabiex jingħelbu.

Emenda 2

Premessa 22

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Komunikazzjoni dwar “Konnettività għal Suq Uniku Diġitali — Lejn Soċjetà Ewropea tal-Gigabits” (1) (l-Istrateġija tas-Soċjetà tal-Gigabits) tistabbilixxi għanijiet strateġiċi għall-2025, bil-għan li jiġi ottimizzat l-investiment fl-infrastruttura tal-konnettività diġitali. Id-Direttiva (UE) 2018/XXX (il-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) timmira, fost l-oħrajn, li toħloq ambjent regolatorju li jinċentivizza l-investimenti privati fin-netwerks ta’ konnettività diġitali. Madankollu huwa ċar li l-użu tan-netwerk se jibqa’ kummerċjalment mhux vjabbli f’ħafna żoni madwar l-Unjoni, minħabba diversi fatturi bħad-distanza u speċifiċitajiet territorjali jew ġeografiċi, densità tal-popolazzjoni baxxa u diversi fatturi soċjoekonomiċi. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Programm jiġi aġġustat biex jikkontribwixxi għall-kisba ta’ dawn l-għanijiet strateġiċi stipulati fl-Istrateġija tas-Soċjetà tal-Gigabits, b’mod li jikkomplementa l-appoġġ ipprovdut għall-implimentazzjoni ta’ netwerks b’kapaċità għolja ħafna minn programmi oħra, b’mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond ta’ InvestEU.

Il-Komunikazzjoni dwar “Konnettività għal Suq Uniku Diġitali — Lejn Soċjetà Ewropea tal-Gigabits” (1) (l-Istrateġija tas-Soċjetà tal-Gigabits) tistabbilixxi għanijiet strateġiċi għall-2025, bil-għan li jiġi ottimizzat l-investiment fl-infrastruttura tal-konnettività diġitali. Id-Direttiva (UE) 2018/XXX (il-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi) timmira, fost l-oħrajn, li toħloq ambjent regolatorju li jinċentivizza l-investimenti privati fin-netwerks ta’ konnettività diġitali. Madankollu huwa ċar li l-użu tan-netwerk se jibqa’ kummerċjalment mhux vjabbli f’ħafna żoni madwar l-Unjoni, minħabba diversi fatturi bħad-distanza u speċifiċitajiet territorjali jew ġeografiċi, kif huwa l-każ tar-reġjuni ultraperiferiċi, densità tal-popolazzjoni baxxa u diversi fatturi soċjoekonomiċi. Għaldaqstant, jenħtieġ li l-Programm jiġi aġġustat biex jikkontribwixxi għall-kisba ta’ dawn l-għanijiet strateġiċi stipulati fl-Istrateġija tas-Soċjetà tal-Gigabits, b’mod li jikkomplementa l-appoġġ ipprovdut għall-implimentazzjoni ta’ netwerks b’kapaċità għolja ħafna minn programmi oħra, b’mod partikolari l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR), il-Fond ta’ Koeżjoni u l-Fond ta’ InvestEU.

Raġuni

Ir-reġjuni ultraperiferiċi huma każ emblematiku ta’ din is-sitwazzjoni, kif huwa rikonoxxut fl-Artikolu 349 tat-TFUE, billi jiffaċċjaw għadd ta’ limitazzjonijiet, bħall-fatt li jinsabu mbiegħda ħafna, l-insularità, iċ-ċokon, it-topografija u l-klima, li minħabba n-natura permanenti u kumulattiva tagħhom jagħmlu l-iżvilupp tagħhom diffiċli.

Emenda 3

Premessa 28

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-implimentazzjoni ta’ netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi ċentrali, inkluż permezz ta’ kejbils sottomarini li jgħaqqdu territorji Ewropej ma’ pajjiżi terzi f’kontinenti oħrajn jew li jgħaqqdu gżejjer Ewropej jew territorji extra-Ewropej mal-kontinent, hija meħtieġa sabiex jiġi pprovdut it-tnaqqis meħtieġ għal infrastruttura tant essenzjali, u sabiex jiżdiedu l-kapaċità u r-reżiljenza tan-netwerks diġitali tal-Unjoni. Madankollu, proġetti bħal dawn spiss ma jkunux kummerċjalment vjabbli mingħajr l-appoġġ pubbliku.

L-implimentazzjoni ta’ netwerks ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi ċentrali, inkluż permezz ta’ kejbils sottomarini li jgħaqqdu territorji Ewropej ma’ pajjiżi terzi f’kontinenti oħrajn jew li jgħaqqdu gżejjer Ewropej jew reġjuni ultraperiferiċi mal-kontinent, hija meħtieġa sabiex jiġi pprovdut it-tnaqqis meħtieġ għal infrastruttura tant essenzjali, u sabiex jiżdiedu l-kapaċità u r-reżiljenza tan-netwerks diġitali tal-Unjoni. Madankollu, proġetti bħal dawn spiss ma jkunux kummerċjalment vjabbli mingħajr l-appoġġ pubbliku.

Raġuni

Il-kuntest speċifiku tar-reġjuni ultraperiferiċi, li huma iżolati mill-kontinent Ewropew, u li jinsabu aktar qrib ta’ kontinenti oħrajn, jagħmel din il-kwistjoni saħansitra aktar urġenti.

Emenda 4

Artikolu 2 (h)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(h)

“proġett transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli” tfisser proġett magħżul jew eliġibbli biex jintgħażel skont ftehim ta’ kooperazzjoni jew kwalunkwe tip ta’ arranġament ieħor bejn Stati Membri u/jew bejn Stati Membri u pajjiżi terzi kif definit fl-Artikoli 6, 7, 9 jew 11 tad-Direttiva 2009/82/KE fl-ippjanar jew fl-implimentazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli, skont il-kriterji stabbiliti fil-Parti IV tal-Anness ta’ dan ir-Regolament;

(h)

proġett transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli” tfisser proġett magħżul jew eliġibbli biex jintgħażel skont REKT, ftehim ta’ kooperazzjoni jew kwalunkwe tip ta’ arranġament ieħor bejn Stati Membri , awtoritajiet lokali jew reġjonali u/jew bejn Stati Membri u pajjiżi terzi kif definit fl-Artikoli 6, 7, 9 jew 11 tad-Direttiva 2009/82/KE fl-ippjanar jew fl-implimentazzjoni ta’ enerġija rinnovabbli, skont il-kriterji stabbiliti fil-Parti IV tal-Anness ta’ dan ir-Regolament;

Raġuni

Għandu jiġi promoss l-użu ta’ REKT għall-iżvilupp ta’ proġetti transfruntiera. Barra minn hekk, ċerti proġetti jirċievu finanzjament biss min-naħa tal-awtoritajiet lokali u reġjonali. Għaldaqstant dawn iridu jiġġestixxu wkoll l-aċċess għall-applikazzjonijiet għal finanzjament Ewropew.

Emenda 5

Artikolu 3(2)(a)(i)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(i)

li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ proġetti ta’ interess komuni marbutin ma’ netwerks effiċjenti u interkonnessi u ma’ infrastruttura għall-mobilità intelliġenti, sostenibbli, inklużiva, sikura u sigura;

(i)

li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ proġetti strateġiċi ta’ interess komuni marbutin ma’ netwerks effiċjenti u interkonnessi u ma’ infrastruttura għall-mobilità intelliġenti, sostenibbli, inklużiva, sikura u sigura u tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tal-Unjoni. B’mod partikolari, tingħata prijorità għall-eżekuzzjoni u l-iffinalizzar tal-proġetti u l-ħidmiet tal-pilastri ewlenin u l-assi prinċipali li jinsabu fl-Anness tar-Regolament ;

Emenda 6

Artikolu 3(2)(a), (b) u (c)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-Programm għandu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

Il-Programm għandu l-għanijiet speċifiċi li ġejjin:

(a)

Fis-settur tat-trasport:

(a)

Fis-settur tat-trasport:

 

(i)

li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ proġetti ta’ interess komuni marbutin ma’ netwerks effiċjenti u interkonnessi u ma’ infrastruttura għall-mobilità intelliġenti, sostenibbli, inklużiva, sikura u sigura;

 

(i)

li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ proġetti ta’ interess komuni marbutin ma’ netwerks effiċjenti u interkonnessi u ma’ infrastruttura għall-mobilità intelliġenti, sostenibbli, inklużiva, sikura u sigura;

 

(ii)

li jadatta n-netwerks tat-TEN-T għall-ħtiġijiet tal-mobilità militari;

 

(ii)

li jadatta n-netwerks tat-TEN-T għall-ħtiġijiet tal-mobilità militari biex jiġi żgurat użu doppju ċivili u militari ta’ ċerti infrastrutturi strateġiċi tat-trasport, waqt li jiġi eżegwit u konkluż it-titjib tal-konnessjonijiet interoperabbli fil-fruntiera, b’soluzzjonijiet li jiffaċilitaw u jippermettu t-trasferenzi modali ta’ merkanzija u passiġġieri sabiex tinkiseb interoperabbiltà tan-netwerks u l-kurituri.

 

 

(iii)

li jiġi żgurat titjib tal-aċċessibbiltà tar-reġjuni ultraperiferiċi, il-mobilità tal-popolazzjonijiet tagħhom u t-trasport tal-merkanzija.

(b)

Fis-settur tal-enerġija, li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ proġetti ta’ interess komuni marbutin ma’ integrazzjoni aktar profonda tas-suq intern tal-enerġija, l-interoperabbiltà transfruntiera u transsettorjali tan-netwerks, l-iffaċilitar tad-dekarbonizzazzjoni u l-iżgurar tas-sigurtà tal-provvista, u l-iffaċilitar tal-kooperazzjoni transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli;

(b)

Fis-settur tal-enerġija, li jikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ proġetti ta’ interess komuni marbutin ma’ integrazzjoni aktar profonda tas-suq intern tal-enerġija, l-interoperabbiltà transfruntiera u transsettorjali tan-netwerks, l-iffaċilitar tad-dekarbonizzazzjoni u l-iżgurar tas-sigurtà tal-provvista, u l-iffaċilitar tal-kooperazzjoni transfruntiera u interreġjonali, b’mod partikolari bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi, fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli.

(c)

Fis-settur diġitali, li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta’ netwerks diġitali b’kapaċità għolja ħafna u ta’ sistemi 5G, għaż-żieda fir-reżiljenza u fil-kapaċità tan-netwerks ċentrali diġitali fit-territorji tal-UE billi jgħaqqadhom ma’ territorji fil-madwar, kif ukoll għad-diġitalizzazzjoni tan-netwerks tat-trasport u tal-enerġija.

(c)

Fis-settur diġitali, li jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni ta’ netwerks diġitali b’kapaċità għolja ħafna u ta’ sistemi 5G, għaż-żieda fir-reżiljenza u fil-kapaċità tan-netwerks ċentrali diġitali fit-territorji tal-UE billi jgħaqqadhom ma’ territorji fil-madwar u mar-reġjuni ultraperiferiċi, kif ukoll għal sistemi ta’ konnettività bi broadband ta’ veloċità għolja fir-reġjuni ultraperiferiċi , kif ukoll għad-diġitalizzazzjoni tan-netwerks tat-trasport u tal-enerġija.

Raġuni

Is-subparagrafi tal-Artikolu 3(2) għandhom jinkludu referenza għall-każ speċifiku tar-reġjuni ultraperiferiċi (RUP), bl-istess mod kif huwa previst fl-Artikolu 10 – Prijoritajiet Ġenerali tar-Regolament attwali (UE) Nru 1315/2013 tal-PE u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2013 dwar linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk trans-Ewropew tat-trasport.

Emenda 7

Artikolu 4(8)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

8.   Fir-rigward tal-ammonti ttrasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni , 30 % minn dawn l-ammonti għandhom isiru disponibbli minnufih lill-Istati Membri kollha eliġibbli għall-finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex jiffinanzja proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport skont dan ir-Regolament, bi prijorità tingħata lill-konnessjonijiet transfruntiera u neqsin. Sal -31 ta’ Diċembru 2023, l-għażla tal-proġetti eliġibbli għall-finanzjament għandha tirrispetta l-allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta’ Koeżjoni fir-rigward ta’ 70 % mir-riżorsi ttrasferiti . B’effett mill-1 ta’ Jannar 2024, ir-riżorsi ttrasferiti lill-Programm li ma jkunux ġew impenjati għal proġett ta’ infrastruttura tat-trasport għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex jiffinanzjaw proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport skont dan ir-Regolament.

8.   Fir-rigward tal-ammonti ttrasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni sal -31 ta’ Diċembru 2023, l-għażla tal-proġetti eliġibbli għall-finanzjament għandha tirrispetta l-allokazzjonijiet nazzjonali skont il-Fond ta’ Koeżjoni. B’effett mill-1 ta’ Jannar 2024, ir-riżorsi ttrasferiti lill-Programm li ma jkunux ġew impenjati għal proġett ta’ infrastruttura tat-trasport għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-Istati Membri kollha eliġibbli għal finanzjament mill-Fond ta’ Koeżjoni sabiex jiffinanzjaw proġetti ta’ infrastruttura tat-trasport skont dan ir-Regolament , bi prijorità tingħata lill-konnessjonijiet transfruntiera, il-konnessjonijiet neqsin u lill-proġetti fir-reġjuni ultraperiferiċi . Għall-fondi kollha ttrasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni, il-kwoti nazzjonali huma kkunsidrati fl-użu mill-Istati Membri

Raġuni

Ir-riżorsi trasferiti mill-Fond ta’ Koeżjoni huma aspett essenzjali tas-CEF. Madankollu, fid-dawl tat-tnaqqis sinifikanti tal-allokazzjonijiet ġenerali tal-Fond ta’ Koeżjoni, il-bliet u r-reġjuni tal-Istati Membri benefiċjarji ma jistgħux jaċċettaw ir-riskju ta’ telf baġitarju ġdid. Madankollu, jenħtieġ li l-pakkett kollu jiġi kkonsmat sa tmiem il-programmazzjoni.

Emenda 8

Artikolu 4(9)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża jistgħu, fuq it-talba tagħhom, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament skont [il-punt (a) tal-Artikolu 62(1)] tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont il-punt (c) ta’ dak l-istess Artikolu. Fejn possibbli, dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju tal-Istat Membru kkonċernat.

Riżorsi allokati lill-Istati Membri taħt ġestjoni kondiviża u trasferibbli taħt Artikolu 21 tar-Regolament (UE) XX (Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni) jistgħu, fuq talba tal-awtorità amministrattiva u wara konsultazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali/lokali, jiġu ttrasferiti għall-Programm. Il-Kummissjoni għandha timplimenta dawn ir-riżorsi direttament skont il-punt (a) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju jew indirettament skont il-punt (1) (c) ta’ dak l-istess Artikolu. Dawn ir-riżorsi għandhom jintużaw għall-benefiċċju taż-żona ġeografika korrispondenti għall-awtorità ta’ ġestjoni kkonċernata .

Raġuni

Ir-riżorsi trasferiti għall-programm għandhom jintużaw mill-awtorità ta’ ġestjoni li twettaq it-trasferiment. Dan l-approċċ se jippermetti li jinżammu l-allokazzjonijiet għal territorji differenti u jgħin ukoll għal immirar aħjar tal-fondi, skont il-ħtiġijiet attwali tar-reġjuni u l-Istati Membri.

Emenda 9

Artikolu ġdid wara l-Artikolu 5

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

 

Adattament tan-netwerks TEN-T għall-mobbiltà militari

1.     Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta’ netwerk ewlieni ta’ infrastruttura tat-trasport adatta għal użu doppju, ċivili u militari.

2.     Il-proġetti appoġġjati taħt dan l-objettiv huma fin-netwerk kollu tat-TEN-T.

3.     L-infrastruttura b’użu doppju ċivili u militari għandha tissodisfa speċifikazzjonijiet tekniċi tat-TEN-T u militari u tilħaq ħtieġa reali, attwali jew potenzjali.

4.     L-infrastruttura li bbenefikat minn finanzjament taħt dan l-objettiv ma tistax tiġi limitata għal użu militari, ħlief f’ċirkostanzi eċċezzjonali u għal tul ta’ żmien limitat, u għandha tiżgura f’kull mument is-sigurtà tal-persuni, tas-servizzi, tal-merkanzija u l-infrastrutturi tagħhom.

5.     L-azzjonijiet li jadattaw l-infrastruttura għal użu doppju ċivili u militari jistgħu jiġu appoġġjati biss taħt dan l-objettiv.

6.     Sal-31 ta’ Diċembru 2019 il-Kummissjoni għandha tadotta atti delegati li jiddeskrivu l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi meħtieġa għal użu doppju ċivili u militari stabbiliti mill-Kunsill, lista ta’ proġetti ta’ prijorità eliġibbli għal finanzjament taħt dan l-objettiv u r-regoli ta’ eliġibbiltà u tal-għażla. Il-Kummissjoni għandha tiżgura distribuzzjoni ġeografika konsistenti u bbilanċjata ta’ dawn l-infrastrutturi.

Raġuni

Fid-dawl tal-allokazzjoni baġitarja ddedikata għal dan l-objettiv, ir-Regolament għandu jispeċifika r-regoli.

Emenda 10

Artikolu 7(1)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Il-proġetti transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli għandhom jinvolvu mill-anqas żewġ Stati Membri u għandhom ikunu inklużi fi ftehim ta’ kooperazzjoni jew kwalunkwe tip ta’ arranġament ieħor bejn Stati Membri u/jew bejn Stati Membri u pajjiżi terzi kif stipulat fl-Artikoli 6, 7, 9 jew 11 tad-Direttiva 2009/28/KE. Dawn il-proġetti għandhom ikunu identifikati skont il-kriterji u l-proċedura stipulati fil-Parti IV tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Il-proġetti transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli għandhom jinvolvu mill-anqas żewġ Stati Membri jew REKT jew żewġ reġjuni ultraperiferiċi u għandhom ikunu inklużi fi ftehim ta’ kooperazzjoni jew kwalunkwe tip ta’ arranġament ieħor bejn Stati Membri , awtoritajiet lokali jew reġjonali u reġjuni ultraperiferiċi u/jew bejn Stati Membri u pajjiżi terzi kif stipulat fl-Artikoli 6, 7, 9 jew 11 tad-Direttiva 2009/28/KE. Dawn il-proġetti għandhom ikunu identifikati skont il-kriterji u l-proċedura stipulati fil-Parti IV tal-Anness ta’ dan ir-Regolament.

Emenda 11

Artikolu 8(3)(d)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

3.   Mingħajr ħsara għall-kriterji tal-għoti stipulati fl-Artikolu 13, il-prijorità għall-finanzjament għandha tiġi ddeterminata filwaqt li jitqiesu l-kriterji li ġejjin:

3.   Mingħajr ħsara għall-kriterji tal-għoti stipulati fl-Artikolu 13, il-prijorità għall-finanzjament għandha tiġi ddeterminata filwaqt li jitqiesu l-kriterji li ġejjin:

(…)

(…)

(d)

proġetti li jimmiraw l-implimentazzjoni ta’ netwerks ċentrali transfruntiera li jgħaqqdu l-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u li jsaħħu l-konnessjonijiet fit-territorju tal-Unjoni, inkluż b’kejbils sottomarini, għandhom jingħataw prijorità skont sa liema punt huma jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex jiżdiedu r-reżiljenza u l-kapaċità tan-netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika fit-territorju tal-Unjoni;

(d)

proġetti li jimmiraw l-implimentazzjoni ta’ netwerks ċentrali transfruntiera li jgħaqqdu l-Unjoni ma’ pajjiżi terzi u li jsaħħu l-konnessjonijiet fit-territorju tal-Unjoni b’mod partikolari l-kontinent Ewropew mar-reġjuni ultraperiferiċi, inkluż b’kejbils sottomarini, għandhom jingħataw prijorità skont sa liema punt huma jikkontribwixxu b’mod sinifikanti biex jiżdiedu r-reżiljenza u l-kapaċità tan-netwerks ta’ komunikazzjoni elettronika fit-territorju tal-Unjoni;

(…)

(…)

Raġuni

Minħabba d-distanza kbira bejn ir-reġjuni ultraperiferiċi u l-kontinent Ewropew u l-fatt li jinsabu qrib ta’ pajjiżi terzi ġirien, huwa indispensabbli li jinbnew netwerks, b’mod partikolari permezz ta’ kejbils sottomarini, bil-għan li jittaffa l-iżolament tagħhom.

Emenda 12

Artikolu 9(2)(a)(i)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(i)

azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk ewlieni skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, inkluż azzjonijiet relatati ma’ nodi urbani, portijiet marittimi, portijiet interni u terminals ferrovjarji tan-netwerk ewlieni kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013. Azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk ewlieni jistgħu jinkludu elementi relatati li jinsabu fin-netwerk komprensiv meta jkun meħtieġ sabiex jiġi ottimizzat l-investiment u skont modalitajiet speċifikati fil-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 19 ta’ dan ir-Regolament;

(i)

azzjonijiet li jimplimentaw u jikkompletaw in-netwerk ewlieni skont il-Kapitolu III tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, inkluż azzjonijiet relatati ma’ nodi urbani, portijiet marittimi, portijiet interni , ajruporti u terminals intermodali ferrovjarji tan-netwerk ewlieni kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 kif ukoll biex jissolvew il-konġestjonijiet u l-konnessjonijiet pendenti . Azzjonijiet li jimplimentaw in-netwerk ewlieni jistgħu jinkludu elementi relatati li jinsabu fin-netwerk komprensiv meta jkun meħtieġ sabiex jiġi ottimizzat l-investiment u skont modalitajiet speċifikati fil-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 19 ta’ dan ir-Regolament li jiffavorixxu l-intermodalità ;

Emenda 13

Artikolu 9(2)(a)(ii)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(ii)

azzjonijiet li jimplimentaw konnessjonijiet transfruntiera tan-netwerk komprensiv skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, b’mod partikolari s-sezzjonijiet elenkati fil-Parti III tal-Anness ta’ dan ir-Regolament;

(ii)

azzjonijiet li jiżviluppaw u jtejbu l- konnessjonijiet transfruntiera tan-netwerk komprensiv skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, b’mod partikolari s-sezzjonijiet elenkati fil-Parti III tal-Anness ta’ dan ir-Regolament;

Emenda 14

Artikolu 9(2)(a)(iii)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(iii)

azzjonijiet li jimplimentaw sezzjonijiet tan-netwerk komprensiv li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, inkluż azzjonijiet relatati man-nodi urbani, il-portijiet marittimi, il-portijiet interni u t-terminals ferrovjarji tan-netwerk komprensiv kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

(iii)

azzjonijiet li jimplimentaw sezzjonijiet tan-netwerk komprensiv li jinsabu fir-reġjuni remoti skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, inkluż azzjonijiet relatati man-nodi urbani, il-portijiet marittimi, il-portijiet interni , l-ajruporti u t-terminals ferrovjarji tan-netwerk komprensiv kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

Raġuni

Nifhmu li l-problemi li tiġġenera l-insularità jeħtieġu trattament differenti min-naħa tal-istituzzjonijiet tal-UE u li jkun ekwivalenti għal dak tar-reġjuni ultraperiferiċi, peress li l-problema ewlenija titnissel mhux daqstant mid-distanza iżda min-nuqqas ta’ kontinwità territorjali.

L-ajruporti huma għodda essenzjali għall-iżvilupp tar-reġjuni ultraperiferiċi, u xi drabi l-aktar mod effettiv biex dawn ir-reġjuni jiġu integrati fin-netwerks tat-trasport tal-Unjoni.

Emenda 15

Artikolu 9(2) u (4)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

2.   Fis-settur tat-trasport, dawn l-azzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-Regolament:

2.   Fis-settur tat-trasport, dawn l-azzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-Regolament:

(a)

Azzjonijiet marbutin ma’ netwerks effiċjenti u interkonnessi:

(a)

Azzjonijiet marbutin ma’ netwerks effiċjenti u interkonnessi:

(…)

(…)

 

(iii)

azzjonijiet li jimplimentaw sezzjonijiet tan-netwerk komprensiv li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, inkluż azzjonijiet relatati man-nodi urbani, il-portijiet marittimi, il-portijiet interni u t-terminals ferrovjarji tan-netwerk komprensiv kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013;

 

(iii)

azzjonijiet li jimplimentaw sezzjonijiet tan-netwerk komprensiv li jinsabu fir-reġjuni ultraperiferiċi skont il-Kapitolu II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013, inkluż azzjonijiet relatati man-nodi urbani, l-ajruporti, il-portijiet marittimi, il-portijiet interni u t-terminals ferrovjarji tan-netwerk komprensiv kif definit fl-Anness II tar-Regolament (UE) Nru 1315/2013 u l-azzjonijiet fi ħdan reġjun ultraperiferiku ;

(…)

(…)

(b)

Azzjonijiet marbutin ma’ mobilità intelliġenti, sostenibbli, inklużiva, sikura u sigura:

(b)

Azzjonijiet marbutin ma’ mobilità intelliġenti, sostenibbli, inklużiva, sikura u sigura:

(…)

(…)

 

(ix)

azzjonijiet li jtejbu l-aċċessibbiltà u d-disponibbiltà tal-infrastruttura tat-trasport għal finijiet ta’ sigurtà u ta’ protezzjoni ċivili.

 

(ix)

azzjonijiet li jtejbu l-aċċessibbiltà u d-disponibbiltà tal-infrastruttura tat-trasport għal finijiet ta’ sigurtà u ta’ protezzjoni ċivili.

 

 

(x)

azzjonijiet għat-titjib tal-aċċessibbiltà tar-reġjuni ultraperiferiċi, il-mobilità tal-popolazzjonijiet tagħhom u t-trasport tal-merkanzija.

(…)

(…)

4.   Fis-settur diġitali, l-azzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-Regolament:

4.   Fis-settur diġitali, l-azzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-Regolament:

(…)

(…)

(d)

azzjonijiet li jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta’ netwerks ċentrali inkluż b’kejbils sottomarini, fl -Istati Membri u bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi;

(d)

azzjonijiet li jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta’ netwerks ċentrali inkluż b’kejbils sottomarini bejn l-Istati Membri, bejn l-Istati Membri u  r-reġjuni ultraperiferiċi u bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi;

(…)

(…)

Emenda 16

Artikolu 9(4)(b)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

4.   Fis-settur diġitali, l-azzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-Regolament:

4.   Fis-settur diġitali, l-azzjonijiet li ġejjin għandhom ikunu eliġibbli li jirċievu għajnuna finanzjarja mill-Unjoni skont dan ir-Regolament:

(a)

azzjonijiet li jappoġġjaw il-konnettività Gigabit ta’ muturi soċjoekonomiċi;

(a)

azzjonijiet li jappoġġjaw il-konnettività Gigabit ta’ muturi soċjoekonomiċi;

(b)

azzjonijiet li jappoġġjaw il-forniment f’komunitajiet lokali ta’ konnettività lokali bla fili ta’ kwalità għolja ħafna li tkun bla ħlas u mingħajr kundizzjonijiet diskriminatorji;

(b)

azzjonijiet li jappoġġjaw il-forniment f’komunitajiet lokali ta’ konnettività lokali bla fili ta’ kwalità għolja ħafna li tkun bla ħlas u mingħajr kundizzjonijiet diskriminatorji, speċjalment fil-kampanja (il-kunċett ta’ villaġġi intelliġenti) ;

(c)

azzjonijiet li jimplimentaw kopertura mingħajr interruzzjoni b’sistemi 5G tal-mogħdijiet ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art, inkluż in-netwerks tat-trasport trans-Ewropew;

(c)

azzjonijiet li jimplimentaw kopertura mingħajr interruzzjoni b’sistemi 5G tal-mogħdijiet ewlenin kollha tat-trasport fuq l-art, inkluż in-netwerks tat-trasport trans-Ewropew;

(d)

azzjonijiet li jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta’ netwerks ċentrali inkluż b’kejbils sottomarini, fost l-Istati Membri u bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi;

(d)

azzjonijiet li jappoġġjaw l-implimentazzjoni ta’ netwerks ċentrali inkluż b’kejbils sottomarini, fost l-Istati Membri u bejn l-Unjoni u pajjiżi terzi;

(e)

azzjonijiet li jappoġġjaw l-aċċess tal-unitajiet domestiċi Ewropej għal netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna;

(e)

azzjonijiet li jappoġġjaw l-aċċess tal-unitajiet domestiċi Ewropej għal netwerks ta’ kapaċità għolja ħafna;

(f)

azzjonijiet li jimplimentaw rekwiżiti ta’ infrastruttura ta’ konnettività diġitali relatati ma’ proġetti transfruntiera fl-oqsma tat-trasport jew tal-enerġija u/jew li jappoġġjaw pjattaformi diġitali operattivi assoċjati direttament ma’ infrastrutturi tat-trasport jew tal-enerġija.

(f)

azzjonijiet li jimplimentaw rekwiżiti ta’ infrastruttura ta’ konnettività diġitali relatati ma’ proġetti transfruntiera fl-oqsma tat-trasport jew tal-enerġija u/jew li jappoġġjaw pjattaformi diġitali operattivi assoċjati direttament ma’ infrastrutturi tat-trasport jew tal-enerġija.

Lista indikattiva ta’ proġetti eliġibbli fis-settur diġitali hija pprovduta fil-Parti V tal-Anness.

Lista indikattiva ta’ proġetti eliġibbli fis-settur diġitali hija pprovduta fil-Parti V tal-Anness.

Emenda 17

Artikolu 10(2)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

F’kull wieħed mis-setturi tat-trasport, tal-enerġija u dak diġitali, l-azzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 9 jistgħu jinkludu elementi anċillari, li jistgħu ma jkunux relatati ma’ azzjonijiet eliġibbli kif ipprovdut fl-Artikolu 9(2), (3) jew (4) rispettivament, dment li jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

F’kull wieħed mis-setturi tat-trasport, tal-enerġija u dak diġitali, l-azzjonijiet eliġibbli skont l-Artikolu 9 jistgħu jinkludu elementi anċillari, li jistgħu jkunu relatati jew le ma’ azzjonijiet eliġibbli kif ipprovdut fl-Artikolu 9(2), (3) jew (4) rispettivament, dment li jikkonformaw ma’ dawn ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

Raġuni

Is-sinerġiji għandhom jiġu ffaċilitati. Barra minn hekk, il-mekkaniżmu propost fil-punt 2 għandu jippermetti li azzjonijiet eliġibbli taħt l-għanijiet ta’ settur ieħor tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa jiġu inklużi fis-sejħa għal proposti f’settur speċifiku. Is-sejħiet għal proposti speċifiċi għall-proġetti konġunti ser jappoġġaw proġetti li jkollhom taħlita settorjali aktar minn 20 %-80 %.

Emenda 18

Artikolu 11(2)(b)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

(b)

entitajiet ġuridiċi stabbiliti f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm;

(b)

entitajiet ġuridiċi stabbiliti f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm għall-azzjonijiet relatati ma’ proġett dwar dak il-pajjiż terz ;

Raġuni

Il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa m’għandhiex tkun ta’ benefiċċju għall-intrapriżi mhux Ewropej għal attivitajiet fit-territorju tal-Unjoni.

Emenda 19

Artikolu 11(5)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

5.     Il-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 19 jistgħu jipprevedu li jkunu eliġibbli biss proposti mressqin minn Stat Membru jew diversi Stati Membri jew, bi qbil mal-Istati Membri kkonċernati, minn organizzazzjonijiet internazzjonali, impriżi konġunti, jew impriżi jew korpi pubbliċi jew privati.

 

Raġuni

Iż-żamma tal-proċedura ta’ approvazzjoni mill-Istati Membri ma tagħmilx parti mis-semplifikazzjoni amministrattiva appoġġjata mill-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni.

Emenda 20

Artikolu 12

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġġestiti skont it-Titolu [VIII] tar-Regolament Finanzjarju.

Għotjiet li jaqgħu taħt il-Programm għandhom jingħataw u jiġu ġġestiti skont it-Titolu [VIII] tar-Regolament Finanzjarju.

 

1.     Il-proċess ta’ għażla ta’ proġett jinkludi żewġ fażijiet:

(a)

l-evalwazzjoni tal-eliġibilità tal-proġett fuq il-bażi ta’ fajl issemplifikat;

(b)

il-preżentazzjoni, l-evalwazzjoni u l-għażla tal-proġett.

2.     Il-Kummissjoni għandha tippubblika s-sejħiet għall-proposti mill-inqas xahar qabel il-ftuħ tagħhom. Dawk li jipproponu l-proġetti għandu jkollhom mill-inqas xahar biex jippreżentaw l-ewwel fajl. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tivvaluta l-eliġibilità tal-fajls fi żmien xahar. Dawk li jipproponu l-proġetti wara għandu jkollhom mill-inqas tliet xhur biex jippreżentaw fajl komplut.

Raġuni

Huwa xieraq li tiġi ssemplifikata l-implimentazzjoni tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa billi jiġi evitat li dawk li jipproponu l-proġetti jħejju fajl komplut twil u li jiswa l-flus jekk mhumiex eliġibbli għas-sejħa għall-proposti. Barra minn hekk, dawk li jipproponu l-proġetti għandu jkollhom il-ħin jaddattaw għal sejħa għall-proposti u jħejju fajl komplut.

Emenda 21

Artikolu 13(1)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu definiti fil-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 19 u fis-sejħiet għall-proposti filwaqt li jitqiesu, sal-limitu applikabbli, l-elementi li ġejjin:

Il-kriterji tal-għoti għandhom ikunu definiti fil-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 19 u fis-sejħiet għall-proposti filwaqt li jitqiesu, sal-limitu applikabbli, l-elementi li ġejjin:

(a)

l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali (il-benefiċċji u l-kostijiet);

(a)

l-impatt ekonomiku, soċjali u ambjentali (il-benefiċċji u l-kostijiet);

(b)

aspetti ta’ innovazzjoni, sikurezza, interoperabbiltà u aċċessibbiltà;

(b)

aspetti ta’ innovazzjoni, sikurezza, interoperabbiltà , multimodalità u aċċessibbiltà;

(c)

id-dimensjoni transfruntiera;

(c)

id-dimensjoni transfruntiera jew it-titjib tal-aċċessibbiltà għar-reġjuni insulari u ultraperiferiċi ;

(d)

sinerġiji fost is-setturi tat-trasport, tal-enerġija u dak diġitali;

(d)

il-valur miżjud Ewropew

(e)

il-maturità tal-azzjoni fl-iżvilupp tal-proġett;

(e)

il-kontribut tiegħu biex jissolvew il-konġestjonijiet u jiġu kkompletati sezzjonijiet neqsin;

(f)

kemm huwa sod il-pjan ta’ implimentazzjoni propost;

( f )

sinerġiji fost is-setturi tat-trasport, tal-enerġija u dak diġitali;

(g)

l-effett katalizzatur tal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni fuq l-investiment;

( g )

il-maturità tal-azzjoni fl-iżvilupp tal-proġett u l-grad tal-impenn biex jiġi ffinalizzat ;

(h)

il-ħtieġa li jingħeleb xkiel finanzjarju bħal nuqqas ta’ vijabbiltà kummerċjali jew nuqqas ta’ finanzi fis-suq;

(h)

l-impatt soċjali;

(i)

il-konsistenza mal-pjanijiet dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

( i )

kemm huwa sod il-pjan ta’ implimentazzjoni propost;

 

(j)

l-effett katalizzatur tal-għajnuna finanzjarja tal-Unjoni fuq l-investiment;

 

( k )

il-ħtieġa li jingħeleb xkiel finanzjarju bħal nuqqas ta’ vijabbiltà kummerċjali jew nuqqas ta’ finanzi fis-suq;

 

( l )

il-konsistenza mal-pjanijiet dwar l-enerġija u l-klima tal-Unjoni u dawk nazzjonali.

Emenda 22

Artikolu 14(2)(a)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

għal xogħlijiet relatati mal-għanijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(2)(a), l-ammont ta’ assistenza finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż it-30 % tal-kost totali eliġibbli. Ir-rati ta’ kofinanzjament jistgħu jiżdiedu sa massimu ta’ 50 % għal azzjonijiet relatati ma’ konnessjonijiet transfruntiera skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-punt (c) ta’ dan il-paragrafu, għal azzjonijiet li jappoġġjaw sistemi ta’ applikazzjonijiet telematiċi, għal azzjonijiet li jappoġġjaw teknoloġiji ġodda u l-innovazzjoni, u għal azzjonijiet li jappoġġjaw it-titjib tas-sikurezza tal-infrastruttura f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rilevanti, u għal azzjonijiet fir-reġjuni ultraperiferiċi;

għal xogħlijiet relatati mal-għanijiet speċifiċi msemmija fl-Artikolu 3(2)(a), l-ammont ta’ assistenza finanzjarja mill-Unjoni ma għandux jaqbeż it-30 % tal-kost totali eliġibbli. Ir-rati ta’ kofinanzjament jistgħu jiżdiedu sa massimu ta’ 50 % għal azzjonijiet relatati ma’ konnessjonijiet transfruntiera skont il-kundizzjonijiet speċifikati fil-punt (c) ta’ dan il-paragrafu, għall-azzjonijiet relatati mal-konġestjonijiet u s-sezzjonijiet neqsin fin-netwerk bażika, għall-azzjonijiet ta’ appoġġ għall-awtostradi tal-baħar, għall-azzjonijiet ta’ appoġġ għall-konnessjonijiet marittimi u tax-xmajjar tan-netwerk bażika u ġenerali, inklużi l-azzjonijiet fil-portijiet u l-konnessjonijiet maż-żoni interni, għal nodi urbani u multimodali u konnessjonijiet u pjattaformi tal-aħħar mil, għal azzjonijiet li jappoġġjaw sistemi ta’ applikazzjonijiet telematiċi, għal azzjonijiet li jappoġġjaw teknoloġiji ġodda u l-innovazzjoni, u għal azzjonijiet li jappoġġjaw it-titjib tas-sikurezza tal-infrastruttura f’konformità mal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni rilevanti, u għal azzjonijiet fir-reġjuni ultraperiferiċi;

Raġuni

Din l-emenda hija konsistenti mal-proposta tal-Kummissjoni li żżid konnessjonijiet marittimi fil-kurituri tan-netwerk ewlieni. Barra minn hekk, sabiex jintlaħqu l-objettivi ambjentali u klimatiċi tal-Unjoni, it-trasport marittimu għandu jiġi appoġġjat b’mod sostanzjali.

Emenda 23

Artikolu 14(5)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament applikabbli għall-azzjonijiet magħżula taħt il-programmi ta’ ħidma transettorjali msemmija fl-Artikolu 10 għandha tkun l-ogħla rata massima ta’ kofinanzjament applikabbli għas-setturi kkonċernati.

Ir-rata massima ta’ kofinanzjament applikabbli għall-azzjonijiet magħżula taħt il-programmi ta’ ħidma transettorjali msemmija fl-Artikolu 10 għandha tkun l-ogħla rata massima ta’ kofinanzjament applikabbli għas-setturi kkonċernati miżjuda b’10 % . L-azzjonijiet appoġġjati fil-kuntest tal-mekkaniżmu deskritt fl-Artikolu 10(2) jibbenefikaw mir-rata ta’ kofinanzjament skont is-settur prinċipali, inklużi l-ispejjeż anċillari.

Raġuni

Is-sinerġiji għandhom jiġu appoġġjati, anke finanzjarjament. Għal raġunijiet ta’ semplifikazzjoni, il-mekkaniżmu deskritt fl-Artikolu 10(2), għandu jibbenefika minn rata unika ta’ kofinanzjament.

Emenda 24

Artikolu 15(a)

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Il-kriterji tal-eliġibbiltà tal-kostijiet li ġejjin għandhom japplikaw, flimkien mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu [186] tar-Regolament Finanzjarju:

Il-kriterji tal-eliġibbiltà tal-kostijiet li ġejjin għandhom japplikaw, flimkien mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu [186] tar-Regolament Finanzjarju:

(a)

tista’ tkun eliġibbli biss in-nefqa mġarrba fl-Istati Membri, għajr fejn il-proġett ta’ interess komuni jew il-proġett transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli jkun jinvolvi t-territorju ta’ pajjiż terz wieħed jew aktar kif imsemmi fl-Artikolu 5 jew fl-Artikolu 11(4) ta’ dan ir-Regolament jew ibħra internazzjonali, u fejn l-azzjoni tkun indispensabbli sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-proġett ikkonċernat;

(a)

tista’ tkun eliġibbli biss in-nefqa mġarrba fl-Istati Membri, għajr fejn il-proġett ta’ interess komuni jew il-proġett transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli jkun jinvolvi t-territorju ta’ pajjiż terz wieħed jew aktar kif imsemmi fl-Artikolu 5 jew fl-Artikolu 11(4) ta’ dan ir-Regolament, reġjun periferiku wieħed jew diversi minnhom jew ibħra internazzjonali, u fejn l-azzjoni tkun indispensabbli sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-proġett ikkonċernat;

Raġuni

Huwa propost li fl-Artikolu 15(a) tiġi inkluża referenza għas-sitwazzjoni speċifika tar-reġjuni ultraperiferiċi.

Emenda 25

Artikolu 16(2)

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

2.   L-użu ta’ għotjiet kif imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jkun implimentat permezz ta’ sejħiet għal proposti ddedikati.

2.   L-użu ta’ għotjiet kif imsemmi fil-paragrafu 1 jista’ jkun implimentat fis-sejħiet kollha għal proposti u permezz ta’ sejħiet għal proposti ddedikati u llimitat għal 10 % tal-pakkett finanzjarju ġenerali tas-CEF .

Raġuni

L-operazzjonijiet imħallta finanzjament għandhom jitħeġġu u jkunu possibbli f’każ li promotur ta’ proġett ikun jixtieq jużahom. Madankollu, l-għotjiet għandhom jibqgħu l-ewwel soluzzjoni ta’ finanzjament tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Emenda 26

Artikolu 17(2) u Artikolu 17(3) ġdid

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

 

3.     Il-fondi rkuprati skont dan l-Artikolu għandhom jerġgħu jintużaw fil-kuntest ta’ programmi oħra ta’ ħidma tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa; dawn il-fondi se jitqassmu billi jitqies il-pakkett nazzjonali miftiehem.

Raġuni

Il-fondi allokati mill-QFP lill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandhom jinżammu fil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa. It-tqassim ta’ dawn il-fondi billi jitqies il-pakkett nazzjonali miftiehem jikkostitwixxi inċentiv għall-Istati Membri u l-kuntratturi ewlenin ta’ kull proġett sabiex ma jimponux piż żejjed fuq id-deċiżjoni dwar il-futur tal-proġett minħabba l-biża’ li jitilfu l-appoġġ finanzjarju. Barra minn hekk, din il-miżura tippermetti distribuzzjoni ġeografika tal-fondi aktar bilanċjata bejn l-Istati Membri tal-UE.

Emenda 27

Artikolu 19

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

1.   Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta’ ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta’ taħlit.

1.   Il-Programm għandu jiġi implimentat permezz tal-programmi ta’ ħidma msemmija fl-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju. Il-programmi ta’ ħidma għandhom jistabbilixxu, fejn applikabbli, l-ammont globali riżervat għall-operazzjonijiet ta’ taħlit.

2.   Il-programmi ta’ ħidma għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 22 ta’ dan ir-Regolament.

2.    Il-Kummissjoni Ewropea għandha tħabbar skeda indikattiva tal-programmi ta’ ħidma li jinkludu l-allokazzjonijiet u l-prijoritajiet ta’ dawn il-programmi għall-ipprogrammar kollu.

 

3.    Il-programmi ta’ ħidma għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 22 ta’ dan ir-Regolament.

Raġuni

Il-fondi allokati mill-QFP lill-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandhom jinżammu fil-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa.

Emenda 28

Artikolu 23

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 24 ta’ dan ir-Regolament:

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 24 ta’ dan ir-Regolament:

(a)

biex temenda l-Parti I tal-Anness rigward l-indikaturi u biex tistabbilixxi qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni;

(a)

biex temenda l-Parti I tal-Anness rigward l-indikaturi u biex tistabbilixxi qafas ta’ monitoraġġ u evalwazzjoni;

(b)

biex temenda l-Parti II tal-Anness rigward il-perċentwali indikattivi ta’ riżorsi baġitarji allokali għal kull għan speċifiku stipulat fl-Artikolu 3(a)(i);

(b)

biex temenda l-Parti II tal-Anness rigward il-perċentwali indikattivi ta’ riżorsi baġitarji allokali għal kull għan speċifiku stipulat fl-Artikolu 3(a)(i);

(c)

biex temenda l-Parti III tal-Anness rigward id-definizzjoni tal-kurituri tan-netwerk ewlieni għas-settur tat-trasport u s-sezzjonijiet identifikati minn qabel; kif ukoll is-sezzjonijiet identifikati minn qabel fuq in-netwerk komprensiv;

(c)

biex temenda l-Parti III tal-Anness rigward id-definizzjoni tal-kurituri tan-netwerk ewlieni għas-settur tat-trasport u s-sezzjonijiet identifikati minn qabel; kif ukoll is-sezzjonijiet identifikati minn qabel fuq in-netwerk komprensiv;

(d)

biex temenda l-Parti IV tal-Anness rigward l-identifikazzjoni ta’ proġetti transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli;

(d)

biex temenda l-Parti IV tal-Anness rigward l-identifikazzjoni ta’ proġetti transfruntiera fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli;

(e)

biex temenda l-Parti V tal-Anness rigward l-identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ konnettività diġitali ta’ interess komuni.

(e)

biex temenda l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi relatati mal-infrastruttura b’użu doppju ċivili u militari stabbiliti mill-Kunsill u tiddefinixxi jew temenda l-lista tal-proġetti prijoritarji sabiex jiġu adattati għal użu doppju ċivili u militari.

 

(f)

biex temenda l-Parti V tal-Anness rigward l-identifikazzjoni ta’ proġetti ta’ konnettività diġitali ta’ interess komuni.

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa u li jħassar ir-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014

(COM(2018) 438 final) — Parti 2

Emenda 29

Anness, Parti III, Tabella 1

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Atlantiku”

Allinjament

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Atlantiku”

Allinjament

Gijón — León — Valladolid

Gijón — León — Palencia – Valladolid

A Coruña — Vigo — Orense — León

A Coruña — Vigo — Orense — Ponferrada — Astorga — León — Palencia-Venta de Baños

Zaragoza — Pamplona/Logroño — Bilbao

Zaragoza — Pamplona/Logroño — Bilbao (Y basque)

 

Bordeaux — Dax — Vitoria/Gasteiz

Bordeaux — Toulouse

Tenerife/Gran Canaria — Huelva/Sanlúcar de Barrameda — Sevilla — Córdoba

Tenerife/Gran Canaria — Huelva/Sanlúcar de Barrameda — Sivilja — Córdoba

Algeciras — Bobadilla — Madrid

Algeciras — Bobadilla — Madrid

Sines/Lisboa — Madrid — Valladolid

Sines/Lisboa — Madrid — Valladolid

Lisboa — Aveiro — Leixões/Porto — Douro

Lisbona — Aveiro — Leixões/Porto — Ix-Xmara Douro

Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Tours — Paris — Le Havre/Metz — Mannheim/Strasbourg

Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Tours — Pariġi — Le Havre/Metz — Mannheim/Strasburgu

 

Shannon Foynes — Dublin — Cork — Le Havre — Rouen — Pariġi

Saint Nazaire — Nantes — Tours

Dublin — Cork — Saint Nazaire — Nantes — Tours

Raġuni

Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ser ikollu ħafna konsegwenzi, fosthom impatt sinifikanti fuq l-integrazzjoni tal-Irlanda fin-netwerk ta’ kurituri tan-netwerk ewlieni tat-TEN-T, peress li hija tiddependi biss fuq ir-rotot li jgħaddu mir-Renju Unit. Barra minn hekk, il-konnessjonijiet bil-baħar lejn il-portijiet tan-netwerk ċentrali tal-kuritur tal-Atlantiku u lejn ċerti portijiet tan-netwerk globali jridu jiġu integrati fil-mappa tal-kurituri. L-integrazzjoni fi ħdan il-kurituri prijoritarji tan-netwerk ewlieni ta’ rabta bejn il-kuritur “Mediterran” u l-Kuritur “Atlantiku” ser issaħħaħ il-prestazzjoni soċjoekonomika ta’ dawn iż-żewġ kurituri billi jiġu żviluppati l-infrastrutturi u l-użu tagħhom. Dan joffri wkoll l-opportunità li jintrabtu l-portijiet tal-Mediterran u tal-Atlantiku fuq l-ass Bordeaux-Toulouse-Narbonne. Barra minn hekk, din il-proposta hija parti mill-proġett kbir fil-lbiċ li jiġu introdotti żewġ treni b’veloċità għolja li jikkondividu medda komuni minn Bordeaux sa Toulouse u minn Bordeaux lejn Spanja.

Huwa wkoll xieraq li tiġi promossa l-linja Zaragoza-Pamplona-Y Basque, li tgħaqqad il-kurituri tal-Atlantiku u l-Mediterran, u tagħti aċċess għall-port ta’ Bilbao. Franza għandha terġa’ tniedi l-konnessjoni Bordeaux-Dax-Vitoria, kemm għat-trasport tal-passiġġieri kif ukoll għal dak biex jitneħħew l-ostakli għat-trasport tal-merkanzija (Irun-Hendaye, varjant fuq l-assi ta’ Bordeaux).

Fl-aħħar nett, jenħtieġ li jiġu inklużi dawk l-enklavi u pjattaformi loġistiċi ta’ interess strateġiku għoli u b’potenzjal fil-futur, li jinsabu f’reġjuni periferiċi li għad għandhom ħafna bżonnijiet ta’ infrastrutturi bażiċi sabiex titjieb l-aċċessibbiltà u l-konnettività tagħhom, b’mod partikolari mal-portijiet.

Emenda 30

Anness, Parti III, Tabella 3

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Mediterran”

Allinjament

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Mediterran”

Allinjament

Algeciras — Bobadilla –Madrid — Zaragoza — Tarragona

Algeciras — Bobadilla — Madrid — Zaragoza — Sagunto /Tarragona

 

Madrid — Albacete — Valencia

Sivilja — Bobadilla — Murcia

Sivilja — Bobadilla — Almería  — Murcia

Cartagena — Murcia — Valencia — Tarragona/Palma de Mallorca — Barċellona

Cartagena — Murcia — Valencia — Tarragona/Palma de Mallorca — Barċellona

Tarragona — Barċellona — Perpignan — Marsilja — Ġenova/Lyon — Turin — Novara — Milan — Bolonja/Verona — Padova — Venezja — Ravenna/Trieste/Koper — Ljubljana — Budapest

Tarragona/ Palma de Mallorca  — Barċellona — Perpignan — Marsilja — Ġenova/Lyon — Turin — Novara — Milan — Bolonja/Verona — Padova — Venezja — Ravenna/Trieste/Koper — Ljubljana — Budapest

 

Alcúdia — Ciudadela — Toulon — Ajaccio— Bastia — Porto Torres — Cagliari — Palerme

Toulouse — Narbonne

Ljubljana/Rijeka — Zagreb — Budapest — fruntiera UA

Ljubljana/Rijeka — Zagreb — Budapest — fruntiera UA

Raġuni

L-integrazzjoni fi ħdan il-kurituri prijoritarji tan-netwerk ewlieni ta’ rabta bejn il-kuritur “Mediterran” u l-Kuritur “Atlantiku” ser issaħħaħ il-prestazzjoni soċjoekonomika ta’ dawn iż-żewġ kurituri billi jiġu żviluppati l-infrastrutturi u l-użu tagħhom. Dan joffri wkoll l-opportunità li jintrabtu l-portijiet tal-Mediterran u tal-Atlantiku fuq l-ass Bordeaux-Toulouse-Narbonne.

Emenda 31

Anness, Parti III, Tabella 4

Test propost mill-Kummissjoni Ewropea

Emenda tal-KtR

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Baħar tat-Tramuntana — Mediterranju”

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Baħar tat-Tramuntana — Mediterranju”

Allinjament

Allinjament

Belfast — Dublin — Shannon Foynes/Cork

Belfast — Dublin — Shannon Foynes/Cork

 

Dublin — Cork — Calais — Zeebruge — Antwerp — Rotterdam

Shannon Foynes — Dublin — Rosselare — Waterford — Cork — Brest — Roscoff — Cherbourg — Caen — Le Havre — Rouen — Paris”.

Glasgow/Edinburgh — Liverpool/Manchester — Birmingham

Glasgow/Edinburgh — Liverpool/Manchester — Birmingham

Birmingham — Felixstowe/Londra/Southampton

Birmingham — Felixstowe/Londra/Southampton

Londra — Lille — Brussell

Londra — Lille — Brussell

Amsterdam — Rotterdam — Antwerp — Brussell — Lussemburgu

Amsterdam — Rotterdam — Antwerp — Brussell — Lussemburgu

Lussemburgu — Metz — Dijon — Macon — Lyon — Marsilja

Lussemburgu — Metz — Dijon — Macon — Lyon — Marsilja

Lussemburgu — Strasburgu — Basel

Lussemburgu — Strasburgu — Basel

Antwerp/Zeebrugge — Gent — Dunkerque/Lille — Pariġi

Antwerp/Zeebrugge — Gent — Dunkerque/Lille — Pariġi

Raġuni

Din l-emenda tirrifletti l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li jiġi emendat ir-Regolament dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-każ fejn il-ħruġ tar-Renju Unit isir mingħajr ftehim u tinkludi fiha l-portijiet tan-netwerk globali u tan-netwerk ewlieni.

Emenda 32

Anness, Parti III, Tabella 9

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Skandinavu — Mediterran”

Kuritur tan-netwerk ewlieni “Skandinavu — Mediterran”

Allinjament

Allinjament

Fruntiera RU — Hamina/Kotka — Helsinki — Turku/Naantali — Stokkolma — Örebro — Malmö

Fruntiera RU — Hamina/Kotka — Helsinki — Turku/Naantali — Stokkolma — Örebro — Malmö

Narvik/Oulu — Luleå — Umeå — Stokkolma

Narvik/Uleåborg–Luleå–Umeå– Gävle -Stokkolma - Örebro

 

Stokkolma — Örebro — Oslo

Oslo — Goteburg — Malmö — Trelleborg

Oslo — Goteburg — Malmö — Trelleborg

Malmö — Copenhagen — Fredericia — Aarhus — Aalborg — Hirtshals/Frederikshavn

Malmö — Copenhagen — Fredericia — Aarhus — Aalborg — Hirtshals/Frederikshavn

Copenhagen — Kolding/Lübeck — Hamburg — Hannover

Copenhagen — Kolding/Lübeck — Hamburg — Hannover

Bremerhaven — Bremen — Hannover — Nuremberg

Bremerhaven — Bremen — Hannover — Nuremberg

Rostock — Berlin — Leipzig — Munich

Rostock — Berlin — Leipzig — Munich

Nuremberg — Munich — Innsbruck — Verona — Bolonja — Ancona/Firenze

Nuremberg — Munich — Innsbruck — Verona — Bolonja — Ancona/Firenze

Livorno/La Spezia — Firenze — Ruma — Napli — Bari — Taranto — il-Belt Valletta

Livorno/La Spezia — Firenze — Ruma — Napli — Bari — Taranto — il-Belt Valletta

Emenda 33

Anness, Parti III, punt 2. Sezzjonijiet identifikati minn qabel fuq in-netwerk komprensiv

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Is-sezzjonijiet transfruntiera tan-netwerk komprensiv imsemmi fl-Artikolu 9(2)(a)(ii) ta’ dan ir-Regolament jinkludu fost l-oħrajn dawn is-sezzjonijiet:

Is-sezzjonijiet transfruntiera tan-netwerk komprensiv imsemmi fl-Artikolu 9(2)(a)(ii) ta’ dan ir-Regolament kif ukoll il-konnessjonijiet transfruntiera għat-trasport bil-ferrovija eżistenti u l-konnessjonijiet neqsin mal-fruntieri interni tal-UE, jinkludu speċjalment dawn is-sezzjonijiet:

Raġuni

Din iż-żieda tippermetti l-konnessjonijiet bejn il-kurituri TEN, għalkemm għalissa dawn huma formalment barra min-netwerk komprensiv (eż. il-konnessjonijiet neqsin).

Emenda 34

Anness, Parti V

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.

Konnettività f’gigabits lil muturi soċjoekonomiċi

1.

Konnettività f’gigabits lil muturi soċjoekonomiċi

(…)

(…)

Konnettività ta’ gigabits għaċ-ċentri edukattivi u ta’ riċerka, fil-kuntest tal-isforzi biex inaqqsu d-distakk diġitali u jinnovaw is-sistemi tal-edukazzjoni, itejbu l-eżiti tat-tagħlim, itejbu l-ugwaljanza u jtejbu l-effiċjenza.

Konnettività ta’ gigabits għaċ-ċentri edukattivi u ta’ riċerka, fil-kuntest tal-isforzi biex inaqqsu d-distakk diġitali u jinnovaw is-sistemi tal-edukazzjoni, itejbu l-eżiti tat-tagħlim, itejbu l-ugwaljanza u jtejbu l-effiċjenza.

 

Konnettività ta’ gigabits li jipprovdu sistemi ta’ konnettività broadband ta’ veloċità għolja fi ħdan ir-reġjuni ultraperiferiċi u mal-Istat Membru rispettiv tagħhom, b’mod partikolari permezz tal-installazzjoni ta’ kejbils sottomarini b’kapaċità żejda.

Raġuni

Huwa importanti li jiġi żgurat li l-azzjonijiet għall-iżvilupp ta’ infrastrutturi ta’ konnettività diġitali fir-reġjuni ultraperiferiċi jitqiesu bħala prijoritarji.

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1316/2013 fir-rigward tal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni

(COM(2018) 568 final) — Parti 1

Emenda 35

Premessa 6

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Sabiex jiġi evitat li l-Kuritur tan-Netwerk Ewlieni tal-Baħar tat-Tramuntana — Mediterran jissepara f’żewġ partijiet distinti u mhux konnessi u sabiex tkun żgurata l-konnettività tal-Irlanda mal-Ewropa kontinentali, il-Kuritur tan-Netwerk Ewlieni tal-Baħar tat-Tramuntana — Mediterran jenħtieġ li jinkludi konnessjonijiet marittimi bejn il-portijiet ewlenin tal-Irlanda u l-portijiet ewlenin tal-Belġju u tan-Netherlands.

 

Raġuni

Diversi portijiet Franċiżi (Le Havre, Dunkerque, Calai) huma portijiet tan-netwerk ewlieni inklużi fil-kurituri tal-Atlantiku u tal-Baħar tat-Tramuntana-Mediterranju. M’hemm l-ebda raġuni għaliex dawn għandhom jiġu esklużi.

Emenda 36

Anness

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

Fil-Parti I tal-Anness I, il-punt 2 (“Kurituri tan-netwerk ewlieni”), fit-taqsima “Baħar tat-Tramuntana — Mediterran”, wara l-linja “Belfast — Baile Átha Cliath/Dublin — Corcaigh/Cork” tiddaħħal il-linja li ġejja :

Fil-Parti I tal-Anness I, il-punt 2 (“Kurituri tan-netwerk ewlieni”), fit-taqsima “Baħar tat-Tramuntana — Mediterran”, wara l-linja “Belfast — Baile Átha Cliath/Dublin — Corcaigh/Cork” jiddaħħlu l-linji li ġejjin :

“Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork — Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam”.

“Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork — Calais/Dunkerque- Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam.

 

Shannon Foynes — Dublin — Rosselare — Waterford — Cork — Brest — Roscoff — Cherbourg — Caen — Le Havre — Rouen — Paris” .

Fil-Parti I tal-Anness I, il-punt 2 (“Kurituri tan-netwerk ewlieni”), fit-taqsima “Atlantiku”, wara l-linja “Aveiro — Valladolid — Vitoria-Gasteiz — Bergara — Bilbao/Bordeaux — Tours — Pariġi — Le Havre/Metz — Mannheim/Strasburgu” tiddaħħal il-linja li ġejja:

“Shannon Foynes — Dublin — Cork — Le Havre — Rouen — Pariġi”

Fil-Parti I tal-Anness I, il-punt 2 (“Kurituri tan-netwerk ewlieni”), fit-taqsima “Atlantiku”, il-linja “Saint Nazaire — Nantes — Tours” tinbidel kif ġej:

“Dublin — Cork — Saint Nazaire — Nantes — Tours”

Raġuni

Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE ser ikollu għadd ta’ konsegwenzi, fosthom impatt sinifikanti fuq l-integrazzjoni tal-Irlanda fin-netwerk ta’ kurituri tan-netwerk ewlieni tat-TEN-T. Konnessjonijiet marittimi lejn il-portijiet tan-netwerk ewlieni jeħtieġ jiġu integrati fil-mappa tal-kurituri.

II.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA’ POLITIKA

IL-KUMITAT EWROPEW TAR-REĠJUNI

Rakkomandazzjonijiet ġenerali

1.

ifakkar li politika Ewropea ta’ infrastruttura sikura, moderna, sostenibbli u effiċjenti tat-trasport, tal-enerġija u tat-telekomunikazzjoni pprovduta min-netwerks trans-Ewropej (TENs) hija essenzjali biex tissaħħaħ il-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali tar-reġjuni kollha tal-Unjoni, inklużi r-reġjuni periferiċi, ultraperiferiċi u insulari, kif ukoll dawk bi sfidi demografiċi, tikkontribwixxi għall-funzjonament tajjeb tas-suq intern u hija meħtieġa sabiex jintlaħqu l-miri ta’ bosta politiki oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari dawk klimatiċi u ambjentali;

2.

jinnota li sa minn meta ġiet adottata fl-2013, ċerti kummenti dwar il-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa li saru mill-KtR, b’mod partikolari fl-Opinjoni tiegħu 1531/2017 dwar “Il-futur tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa — Trasport” adottata fl-10 ta’ Ottubru 2017, jibqgħu rilevanti;

3.

jemmen li għandu jingħata widen għall-vuċi tal-bliet u r-reġjuni, responsabbli għall-politika ta’ ġestjoni u ta’ żvilupp tal-mobilità u tat-trasport pubbliku fit-territorju tagħhom;

4.

jirrikonoxxi li l-proposta tal-Kummissjoni hija konformi mal-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità. L-objettiv ewlieni tal-proposta huwa li jinħoloq netwerk trans-Ewropew tat-trasport. Għal dan il-għan, l-Unjoni Ewropea hija l-aħjar livell ta’ implimentazzjoni;

5.

jirrimarka li fl-2017, 72 % tal-Ewropej kienu jgħixu f’żoni urbani. L-aċċess għal mezzi ta’ trasport urban sikur, effikaċi u sostenibbli huwa waħda mill-isfidi ewlenin għal dawn il-persuni. Is-CEF jista’ jgħin fit-tranżizzjoni u biex inaqqas il-konġestjoni, it-tniġġis u l-inċidenti relatati mat-traffiku fit-toroq. Il-konnessjoni aħjar bejn il-modi differenti ta’ trasport u l-iżgurar ta’ vjaġġi mingħajr xkiel f’dawn iż-żoni urbani huma kruċjali biex jinħolqu n-netwerk ewlieni sal-2030 u n-netwerk globali sal-2050. Għandha tingħata prijorità għall-isforzi fil-qasam tal-multimodalità tat-trasport urban;

6.

ifakkar li l-Unjoni Ewropea għandha infrastrutturi marittimi u tax-xmajjar numerużi u antiki li jeħtieġ jiġu modernizzati u żviluppati. Dawn iż-żewġ modi ta’ trasport huma parti mis-soluzzjoni għall-konġestjoni tar-rotot u għad-dekarbonizzazzjoni meħtieġa tas-settur;

7.

jirrikonoxxi li t-trasport huwa responsabbli għal kważi 50 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra fl-Ewropa. Huwa l-uniku settur li ma kienx kapaċi jnaqqas l-emissjonijiet tiegħu mill-1990. Il-bliet u r-reġjuni huma milqutin direttament mill-impatti tat-tibdil fil-klima, it-tniġġis tal-arja u l-konġestjoni. Għalhekk għandha tittieħed azzjoni ambizzjuża u urġenti favur id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport;

8.

ifakkar li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa għandha tkun adattata għall-għanijiet ambizzjużi tal-Unjoni f’termini ta’ infrastruttura tat-trasport. B’mod partikolari, ir-Regolament tat-TEN-T jistabbilixxi l-implimentazzjoni tan-netwerk ewlieni sal-2030; jinnota li l-ħtiġijiet tar-reġjuni kollha għandhom jiġu ssorveljati mill-qrib u għandhom jittieħdu passi li jiżguraw li qed ilaħħqu mal-innovazzjonijiet tal-infrastruttura;

9.

jissuġġerixxi li jitħeġġu l-proġetti transkonfinali billi jsir użu mir-REKT jew mill-Faċilità sabiex jitneħħew l-ostakli legali u amministrattivi f’kuntest transkonfinali propost mill-Kummissjoni Ewropea għall-perjodu 2021-2027. B’mod partikolari, ir-REKT għandhom ikunu entitajiet eliġibbli għas-sejħiet kollha għall-proġetti tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa, mingħajr preġudizzju għas-setgħat mogħtija lilhom;

10.

jilqa’ l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea li ġġedded u temenda l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa;

11.

jilqa’ b’sodisfazzjon li l-proposta tikkunsidra l-karatteristiċi speċifiċi tar-RUP u l-ħtieġa li jiġu pprovduti fondi għat-trasport permezz tal-MIE, li għandu jiġi estiż ukoll fuq il-livell tal-enerġija u dak diġitali.

12.

jirrimarka li finanzjament adegwat tal-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa kapaċi joħloq impjiegi ġodda, jappoġġja t-tkabbir u jagħmel mill-UE mexxejja dinjija fir-riċerka u l-innovazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija;

13.

jilqa’ l-isforzi sabiex jiġu ssemplifikati r-regoli u l-proċeduri. L-ebda promotur ta’ proġett m’għandu jirrinunzja li jressaq applikazzjoni għal finanzjament;

14.

jinnota l-proposta tal-Kummissjoni li tintroduċi għan ta’ adattament tal-infrastruttura tat-TEN-T għal użu doppju ċivili u militari u jissuġġerixxi li jiġu ċċarati r-regoli ta’ dan l-għan, iżda jiddispjaċih li din il-proposta mhix aktar dettaljata;

15.

jitlob li l-Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa tagħti aktar attenzjoni lill-koeżjoni soċjali, ekonomika u territorjali.

Brussell, l-10 ta’ Ottubru 2018.

Il-President tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni

Karl-Heinz LAMBERTZ


(1)  COM(2017) 623

(1)  COM(2017) 623

(1)  COM(2016) 587

(1)  COM(2016) 587