22.3.2019   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 110/125


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2008/106/KE dwar il-livell minimu ta’ taħriġ tal-baħħara u li tħassar id-Direttiva 2005/45/KE”

(COM(2018) 315 final — 2018/0162(COD))

(2019/C 110/23)

Relatur:

Tanja BUZEK

Konsultazzjonijiet

Parlament Ewropew, 11.6.2018

Kunsill, 6.6.2018

Bażi legali

L-Artikolu 100(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

 

 

Sezzjoni kompetenti

Sezzjoni Speċjalizzata għat-Trasport, l-Enerġija, l-Infrastruttura u s-Soċjetà tal-Informazzjoni

Adottata fis-sezzjoni

20.11.2018

Adottata fil-plenarja

12.12.2018

Nru. tas-Sessjoni plenarja

539

Riżultat tal-votazzjoni

(favur/kontra/astensjonijiet)

201/3/6

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1.

Il-KESE jappoġġja b’mod ġenerali l-objettivi stabbiliti mill-Kummissjoni fil-proposta tagħha li temenda d-Direttiva 2008/106/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1) dwar il-livell minimu ta’ taħriġ tal-baħħara, li tħassar id-Direttiva 2005/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta’ ċertifikati tal-baħħara maħruġa mill-Istati Membri. Il-KESE jqis li l-bidliet ipprovduti fil-qafas regolatorju huma meħtieġa, proporzjonati u kosteffettivi.

1.2.

Filwaqt li jagħraf il-fatt li ż-żewġ Direttivi kkontribwew għat-titjib tal-edukazzjoni kif ukoll tat-taħriġ marittimu tal-baħħara li jaħdmu fuq bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE, u għall-mobbiltà professjonali tal-baħħara iċċertifikati fl-UE, il-KESE jikkunsidra li huwa rakkomandabbli li jsir pass ieħor ’il quddiem f’dan il-qasam. Għalhekk, il-KESE jirrakkomanda li tittieħed opportunità biex fir-reviżjoni tad-Direttiva 2008/106/KE jintalab dibattitu Ewropew iktar komprensiv li jkun jinvolvi lill-Kummissjoni, lill-Istati Membri, lill-istituzzjonijiet tat-taħriġ u lill-industrija dwar kif jistgħu jkomplu jinvestu fil-ħiliet marittimi Ewropej sabiex jissalvagwardjaw il-kompetittività tal-flotta Ewropea u l-kapaċità tas-settur biex jiġġenera impjiegi ta’ kwalità għal baħħara Ewropej u għal professjonisti marittimi oħra.

1.3.

B’mod partikolari, il-KESE jirrakkomanda ħidma biex jiġi stabbilit forum li jinvolvi lill-istituzzjonijiet ta’ taħriġ tal-UE, lill-industrija, lir-raggruppament marittimu aktar ġenerali u lil amministrazzjonijiet marittimi nazzjonali sabiex jittejjeb it-taħriġ marittimu tal-baħħara u biex jiġu żviluppati korsijiet marittimi Ewropej postgradwatorji li jmorru lil hinn mil-livell minimu miftiehem internazzjonalment dwar it-taħriġ tal-baħħara. Taħriġ bħal dan ikun jagħmilha possibbli li jinħoloq vantaġġ kompetittiv għall-baħħara Ewropej billi jiġu mgħammra b’ħiliet ogħla minn dawk meħtieġa fuq livell internazzjonali, filwaqt li tissaħħaħ l-attraenza tal-professjonijiet fuq il-baħar fl-UE, speċjalment fir-rigward tan-nisa u ż-żgħażagħ.

1.4.

Il-KESE jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati pakketti tat-tagħlim li jkun validi għall-futur b’enfasi partikolari fuq it-taħriġ dwar il-ġestjoni ta’ kwalità, il-ħiliet ekoloġiċi u l-ħiliet diġitali, u jikkunsidra li l-promozzjoni ta’ ħiliet avvanzati għandhom jimxu id f’id ma’ forom ta’ ċertifikazzjoni/tikkettar.

1.5.

Il-KESE jirrakkomanda wkoll li jiġi żviluppat Netwerk Ewropew ta’ istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ Marittimi (METs) li jkunu jissodisfaw kriterji ta’ kwalità sabiex tkompli tittejjeb is-sistema tal-edukazzjoni marittima fl-Ewropa. Jirrakkomanda wkoll li, għall-edukazzjoni tal-kaptani u tal-uffiċjali, jiġi introdott mudell tat-tip “Erasmus” għal skambji bejn l-METs madwar l-UE li jkunu adattati għall-karatteristiċi speċifiċi tas-settur.

1.6.

Fir-rigward tal-mekkaniżmu mġedded għar-rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġin minn pajjiżi terzi, il-KESE jqis li huwa importanti ferm li l-Istati Membri li jkunu qed iressqu t-talba jikkonsultaw l-assoċjazzjonijiet nazzjonali tas-sidien tal-bastimenti u mal-organizzazzjonijiet tat-trejdjunjins dwar ix-xewqa li jirrikonoxxu pajjiż terz ġdid, qabel ma jissottomettu t-talba lill-Kummissjoni. Il-KESE jixtieq ukoll li jiġi ċċarat li – fejn disponibbli – l-istima dwar baħħara li probabbli jiġu impjegati ser tkun biss kriterju wieħed fil-proċess tad-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ pajjiż terz ġdid u li din teħtieġ tiġi segwita b’mod trasparenti.

1.7.

Fir-rigward tal-estensjoni tal-iskadenza għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ pajjiżi terzi ġodda minn 18-il xahar għal 24 xahar, u sa 36 xahar f’ċerti ċirkostanzi, il-KESE jesprimi tħassib dwar jekk dan hux il-mekkaniżmu adatt peress li l-proċess jista’ jkun imtawwal bla bżonn għal pajjiż li jkun jissodisfa biċ-ċar ir-rekwiżiti kollha. Għalhekk, il-KESE jitlob li l-proċess jitlesta fl-iqsar żmien possibbli bid-dispożizzjoni li dan jista’ jittawwal sakemm ikun hemm bżonn f’każ li tkun meħtieġa azzjoni korrettiva.

1.8.

Bil-ħsieb li jiġi żgurat użu adatt tar-riżorsi Komunitarji, il-KESE jipproponi li l-Artikolu 20 jiġi emendat sabiex id-dispożizzjonijiet dwar l-irtirar tar-rikonoxximent ta’ pajjiż terz ikunu japplikaw ukoll għal dawk il-pajjiżi terzi li jonqsu milli jipprovdu għadd sostanzjali ta’ kaptani u uffiċjali għal mill-inqas ħames snin. Il-KESE jixtieq jiċċara li d-deċiżjoni finali għall-irtirar jew le ta’ rikonoxximent mhux se tibqa’ f’idejn l-Istati Membri skont il-proċeduri normali fi ħdan il-COSS u li dawn il-proċeduri jħallu diskrezzjoni biex tiġi kkunsidrata informazzjoni rilevanti pprovduta mill-Istati Membri.

1.9.

Peress li ma jista’ jkun hemm l-ebda kompromess fuq is-sikurezza marittima, il-KESE jirrakkomanda li dawk il-pajjiżi terzi li jipprovdu numru limitat ta’ kaptani u uffiċjali lill-flotta tal-UE m’għandhomx jgħaddu minn reġim ta’ evalwazzjoni anqas strett minn pajjiżi oħrajn.

1.10.

Minbarra l-bidliet proposti għall-proċedura ta’ emenda (l-Artikolu 27) li tistipula li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li temenda d-Direttiva 2008/106/KE permezz ta’ atti delegati, il-KESE jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni bikrija biex jimplimentaw emendi sabiex jiċħdu l-ħtieġa għal estensjonijiet u perjodi ta’ interpretazzjoni prammatika li jkunu saru meħtieġa minħabba n-nuqqas ta’ azzjoni tal-Istat tal-bandiera f’każijiet preċedenti.

2.   Kuntest

2.1.

Il-leġislazzjoni tal-UE dwar l-edukazzjoni marittima, it-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara hija bbażata prinċipalment fuq rekwiżiti minimi internazzjonali imposti mill-Konvenzjoni tal-Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (OMI) dwar Standards ta’ Taħriġ, Ċertifikazzjoni u Għassa (STCW), kif emendata.

2.2.

Minbarra l-integrazzjoni tal-Konvenzjoni STCW fil-livell tal-UE permezz tad-Direttiva 2008/106/KE, kif emendata, il-qafas tal-UE jipprovdi mekkaniżmu komuni kosteffettiv tal-UE għar-rikonoxximent tas-sistemi tal-edukazzjoni marittima, it-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni ta’ baħħara ta’ pajjiżi terzi. Dan il-mekkaniżmu huwa ddisinjat b’tali mod li l-evalwazzjoni u l-evalwazzjoni mill-ġdid tal-konformità tal-pajjiżi terzi mal-Konvenzjoni STCW jitwettqu b’mod ċentralizzat u armonizzat, u tiġi evitata s-sitwazzjoni fejn kull Stat Membru jkollu jwettaqhom fuq bażi individwali. Speċjalment minħabba li attwalment hemm aktar minn 40 pajjiż terz rikonoxxuti fil-livell tal-UE għal dan il-għan.

2.3.

Is-sistema regolatorja fiha wkoll proċedura semplifikata għar-rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġa mill-Istati Membri permezz tad-Direttiva 2005/45/KE. Din id-Direttiva għandha l-għan li tħeġġeġ il-mobilità tal-baħħara tal-UE fost bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE, u tippermetti r-rikonoxximent taċ-ċertifikati miżmuma minn kaptani u uffiċjali mingħajr ebda miżura oħra ta’ kumpens.

2.4.

Il-qafas leġislattiv imsemmi hawn fuq għandu l-għan li jiżgura livell għoli ta’ sikurezza tal-ħajja fuq il-baħar u l-protezzjoni tal-ambjent tal-baħar billi jimminimizza r-riskji ta’ inċidenti marittimi. Biex jintlaħaq tali għan, hemm fehim komuni li t-tisħiħ tal-edukazzjoni, it-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-persunal ewlieni abbord bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE huma ta’ importanza kbira.

2.5.

Il-proposta toħroġ mill-Programm dwar l-Idoneità u l-Prestazzjoni tar-Regolamentazzjoni (REFIT) tal-Kummissjoni li jivvaluta sa liema punt iż-żewġ Direttivi laħqu l-għanijiet tagħhom. Il-KESE jinnota li r-reviżjoni proposta hija r-riżultat ta’ evalwazzjoni dettaljata li kienet tinkludi studju komprensiv mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (Studju għall-evalwazzjoni REFIT tad-Direttivi 2008/KE u 2005/45/KE ddatat Settembru 2017 (3)), konsultazzjoni pubblika flimkien ma’ konsultazzjoni aktar mmirata, kif ukoll sessjonijiet ta’ ħidma li jinvolvu lill-Istati Membri flimkien maż-żewġ naħat tal-industrija, jiġifieri s-sidien tal-bastimenti u t-trade unions li jirrappreżentaw lill-baħħara.

2.6.

Ir-riżultati tal-evalwazzjoni REFIT tqiesu ġeneralment pożittivi u ġie konkluż li l-leġislazzjoni tal-UE kienet ikkontribwiet għall-eliminazzjoni ta’ ekwipaġġi inferjuri, għall-mobilità tal-baħħara fl-Unjoni u għall-kisba ta’ kundizzjonijiet ekwi bejn il-baħħara mħarrġa fl-UE u dawk imħarrġa fil-pajjiżi terzi.

2.7.

Madankollu, ġew identifikati xi nuqqasijiet fl-effiċjenza tal-qafas regolatorju u fil-proporzjonalità ta’ wħud mir-rekwiżiti tiegħu. L-intenzjoni tal-proposta tal-Kummissjoni hija għalhekk li ttaffi n-nuqqasijiet identifikati billi tissemplifika l-leġislazzjoni eżistenti. F’termini aktar konkreti, intervent ulterjuri kien meqjus meħtieġ, jiġifieri biex:

Jiżgura l-allinjament mal-aħħar emendi tal-STCW;

Jaġġorna d-definizzjoni taċ-ċertifikati rikonoxxuti bejn l-Istati Membri billi jgħaqqad id-Direttiva 2005/45/KE mad-Direttiva 2008/106/KE;

Jiddisinja kriterji għal rikonoxximent ġdid/evalwazzjoni mill-ġdid ta’ pajjiżi terzi għal użu aktar effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji u umani;

Jistabbilixxi l-kriterji ta’ prijorità għall-evalwazzjoni mill-ġdid ta’ pajjiżi terzi, billi jiffoka fuq il-pajjiżi fornituri ewlenin filwaqt li jikkunsidra li jestendi ċ-ċiklu tal-evalwazzjoni mill-ġdid għall-pajjiżi l-oħra;

Jestendi l-iskadenza għar-rikonoxximent ta’ pajjiżi terzi ġodda biex dawn il-pajjiżi jingħataw biżżejjed żmien biex jadottaw u jimplimentaw azzjonijiet korrettivi jekk ikun meħtieġ.

3.   Kontenut essenzjali tal-proposta

3.1.

L-għan ġenerali tal-proposta huwa li tissemplifika l-leġislazzjoni eżistenti. B’mod partikolari, din tinkludi:

L-allinjament kontinwu tal-leġislazzjoni rilevanti tal-UE mal-Konvenzjoni STCW;

It-titjib tal-effiċjenza u tal-effettività tal-mekkaniżmu ċentralizzat għar-rikonoxximent ta’ pajjiżi terzi;

Iż-żieda fiċ-ċertezza tad-dritt rigward ir-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġa mill-Istati Membri.

3.2.

Il-mekkaniżmu ċentralizzat għar-rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġa minn pajjiżi terzi jirrikjedi li riżorsi umani u finanzjarji sostanzjali jitqiegħdu għad-dispożizzjoni mill-Kummissjoni, megħjuna f’din il-ħidma mill-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, biex jevalwaw talbiet ġodda ta’ rikonoxximent mill-Istati Membri fuq naħa waħda, u biex iwettqu l-evalwazzjoni mill-ġdid perjodika tal-pajjiżi terzi diġà rikonoxxuti min-naħa l-oħra.

3.3.

Għal raġunijiet ta’ użu aħjar tar-riżorsi disponibbli, il-Kummissjoni tipproponi li l-proċess ta’ rikonoxximent isir aktar trasparenti billi jippermetti lill-Istat Membru li qed jagħmel it-talba li jiġġustifika r-raġunijiet għas-sottomissjoni tat-talba għar-rikonoxximent. Din il-miżura tikkonsisti fl-introduzzjoni ta’ diskussjoni bejn l-Istati Membri dwar il-ħtieġa li jiġu rikonoxxuti pajjiżi terzi ġodda.

3.4.

Barra minn hekk, il-Kummissjoni tipproponi kriterji ta’ prijorità għall-evalwazzjoni mill-ġdid ta’ pajjiżi terzi rikonoxxuti bbażati fuq il-kunċett li r-riżorsi disponibbli għandhom jiġu diretti mill-ġdid minn pajjiżi li jipprovdu numru żgħir ta’ baħħara għall-flotta tal-UE għal dawk il-pajjiżi terzi ewlenin li jipprovdu l-ħaddiema.

4.   Kummenti ġenerali

4.1.

Il-KESE jappoġġja l-proposta tal-Kummissjoni biex temenda d-Direttiva 2008/106/KE dwar il-livell minimu ta’ taħriġ tal-baħħara, inkluża l-integrazzjoni fil-kamp ta’ applikazzjoni tagħha tal-proċedura semplifikata għar-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġa mill-Istati Membri, u li tħassar id-Direttiva 2005/45/KE.

4.2.

Il-KESE huwa tal-fehma li din hija reviżjoni neċessarja peress li tabilħaqq hemm lok għal titjib fl-effiċjenza tal-qafas amministrattiv fir-rigward tas-sistema ta’ rikonoxximent reċiproku skont din id-Direttiva biex tippermetti allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi finanzjarji u umani tal-Kummissjoni u tal-EMSA.

4.3.

Il-KESE jilqa’ b’mod partikolari l-enfasi li l-Kummissjoni tqiegħed fuq il-livell ta’ trasparenza li għandu jipprevali fl-ipproċessar tat-talbiet għar-rikonoxximent taċ-ċertifikati tal-baħħara ta’ pajjiżi terzi ġodda. Il-KESE jikkunsidra l-pass proċedurali l-ġdid li jippermetti lill-Istat Membru li jagħmel it-talba li jippreżenta r-raġunijiet għaliex ressaq it-talba għar-rikonoxximent bħala proporzjonat, trasparenti u kosteffettiv. L-Istati Membri li jagħmlu t-talba xorta se jkollhom l-opportunità li jirrikonoxxu unilateralment il-pajjiż terz sakemm tittieħed deċiżjoni kollettiva. Għaldaqstant, il-proċess tad-deċiżjoni li jwassal għar-rikonoxximent ta’ pajjiż terz se jsib bilanċ bejn il-ħtieġa għal trasparenza fir-rigward tal-kontroll u l-użu tajjeb tal-flus pubbliċi – il-kost li għandu jiġġarrab mir-rikonoxximent – u l-għan li tinżamm il-kompetittività tal-flotta tal-UE – vantaġġ kompetittiv għall-flotta tal-UE billi timpjega baħħara mill-pajjiż terz rilevanti.

4.4.

Il-KESE jikkunsidra li l-qafas regolatorju tal-UE dwar l-edukazzjoni marittima, it-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara kkontribwixxa biex jissodisfa l-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol tat-tbaħħir billi jiffaċilita l-aċċess għall-impjieg abbord bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE għall-kaptani u l-uffiċjali kollha li għandhom ċertifikat STCW validu, irrispettivament mill-post ta’ residenza jew nazzjonalità tagħhom. Filwaqt li m’hemm l-ebda dubju li t-tbaħħir jopera f’suq tax-xogħol globalizzat, il-KESE jixtieq ifakkar l-importanza li l-UE tinvesti bil-kbir fil-bażi tal-ħiliet marittimi tagħha stess sabiex tissalvagwardja l-massa kritika ta’ baħħara Ewropej li ssostni l-kompetittività tat-tbaħħir Ewropew u r-raggruppamenti marittimi madwar l-UE. B’hekk toħloq il-prospett ta’ impjiegi b’ħiliet għolja u karrieri sodisfaċenti fuq il-baħar jew attivitajiet relatati fuq l-art, għaż-żgħażagħ Ewropej b’mod partikolari filwaqt li żżomm jew saħansitra żżid is-sehem ta’ baħħara tal-UE fil-forza tax-xogħol tat-tbaħħir globali (il-220 000 baħħar attwali tal-UE jirrappreżentaw 18 % tan-numru totali ta’ baħħara globalment) (4).

4.5.

Fid-dawl ta’ dan t’hawn fuq, il-KESE jħeġġeġ lill-Istati Membri biex finalment jimplimentaw ir-rakkomandazzjonijiet inklużi fl-Istrateġija tat-Trasport Marittimu tal-UE sal-2018 (5) kif ukoll ir-rakkomandazzjonijiet ta’ politika li saru mit-Task Force dwar l-Impjiegi u l-Kompetittività Marittima (TFMEC) (6) lill-Kummissjoni Ewropea, b’rabta mat-tisħiħ tal-effettività u l-effiċjenza tas-sistema edukattiva fit-trasport marittimu. B’mod partikolari, il-KESE jistieden lill-Kummissjoni tal-UE u lill-koleġislaturi biex jikkunsidraw ir-rakkomandazzjonijiet elenkati hawn taħt f’din it-taqsima.

4.6.

B’mod partikolari, il-KESE jirrakkomanda ħidma biex jiġi stabbilit forum li jinvolvi lill-istituzzjonijiet ta’ taħriġ tal-UE, lill-industrija, lir-raggruppament marittimu aktar ġenerali u lil amministrazzjonijiet marittimi nazzjonali sabiex jittejjeb it-taħriġ marittimu tal-baħħara u b’hekk jittejbu l-kollokament, l-iżvilupp tal-karriera u l-mobilità tagħhom. Wieħed mill-kompiti ewlenin ta’ dan in-netwerk għandu jkun li jiġu żviluppati korsijiet marittimi Ewropej postgradwatorji li jmorru lil hinn mil-livell minimu miftiehem internazzjonalment għat-taħriġ tal-baħħara (magħrufin ukoll bħala “ċertifikati marittimi tal-eċċellenza”, jew “STCW+”) (7). Taħriġ bħal dan ikun jagħmilha possibbli li jinħoloq vantaġġ kompetittiv għall-baħħara Ewropej billi jiġu mgħammra b’ħiliet ogħla minn dawk meħtieġa fuq livell internazzjonali.

4.7.

Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, il-KESE jenfasizza l-importanza li jiġu żviluppati pakketti tat-tagħlim li jkunu validi għall-futur b’enfasi partikolari fuq it-taħriġ dwar il-ġestjoni tal-kwalità, il-ħiliet ekoloġiċi u l-ħiliet diġitali. Dan tal-aħħar huwa ta’ importanza kbira billi t-teknoloġija abbord il-bastimenti, l-iskambju tad-data tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni, s-sistemi ta’ sostenn ibbażati fuq l-art qegħdin jevolvu malajr. Il-KESE jikkunsidra li l-promozzjoni ta’ ħiliet avvanzati għandha timxi id f’id ma’ forom ta’ ċertifikazzjoni/tikkettar b’tali mod li t-titjib tal-edukazzjoni marittima ikun riżorsa prezzjuża li tgħin lill-baħħara Ewropej javvanzaw fil-prospetti tal-karriera tagħhom. Dan imbagħad se jsaħħaħ l-attraenza tal-professjonijiet tat-tbaħħir fl-UE, speċjalment fir-rigward tan-nisa u ż-żgħażagħ, filwaqt li jtejjeb ukoll l-effiċjenza u l-kwalità tal-operazzjonijiet tal-bastimenti, inkluż l-innovazzjoni kontinwa u tnaqqis fl-ispejjeż.

4.8.

Bl-istess mod, huwa rakkomandabbli wkoll li jitqies l-iżvilupp ta’ netwerk Ewropew ta’ METs li jkun jilħaq kriterji tal-kwalità, sabiex tkompli tittejjeb is-sistema tal-edukazzjoni marittima fl-Ewropa. Għal dan il-għan, il-KESE jirrakkomanda li jittieħdu ideat min-netwerk Ewropew ta’ skejjel tan-navigazzjoni interna – EDINNA (Edukazzjoni dwar in-Navigazzjoni Interna) imwaqqaf fl-2009 biex irawwem l-armonizzazzjoni tal-kurrikula tal-edukazzjoni u tat-taħriġ. Din il-pjattaforma wriet li hija għodda eċċellenti biex tiffaċilita skambju ta’ għarfien kif ukoll approċċ miftiehem lejn l-iżvilupp tal-kompetenzi professjonali. Għall-edukazzjoni tal-kaptani u tal-uffiċjali, il-KESE jirrakkomanda wkoll l-introduzzjoni ta’ mudell tat-tip “Erasmus” għal skambji bejn METs madwar l-UE li jkunu adattati għall-karatteristiċi speċifiċi tas-settur.

4.9.

Barra minn hekk, il-KESE jappella għal azzjoni politika miftiehma mill-UE u mill-Istati Membri biex jappoġġjaw lill-industrija li qed tistinka biex tindirizza l-isfidi tad-diġitalizzazzjoni, l-awtomatizzazzjoni u l-ekoloġizzazzjoni meħtieġa tas-settur. Il-KESE josserva li dawn l-isfidi jistgħu jintlaħqu aktar faċilment billi tkun iggarantita sistema ta’ taħriġ u edukazzjoni marittima ta’ kwalità għolja bbażata fl-Ewropa li tibqa’ valida fil-futur. F’dan ir-rigward, il-KESE jilqa’ t-tnedija imminenti tal-proġett ta’ erba’ snin SkillSea. Dan il-proġett se jrawwem il-kooperazzjoni bejn l-industrija – inklużi l-imsieħba soċjali Ewropej fit-trasport marittimu, l-Assoċjazzjonijiet tas-Sidien tal-Bastimenti tal-Komunità Ewropea (ECSA) u l-Federazzjoni Ewropea tal-Ħaddiema tat-Trasport (ETF) – il-fornituri tal-edukazzjoni u t-taħriġ u l-awtoritajiet nazzjonali, bil-ħsieb li jtejjeb il-kurrikula edukattivi marittimi fl-Ewropa.

5.   Kummenti speċifiċi

5.1.

Il-KESE jilqa’ l-fatt li d-Direttivi 2005/45/KE u 2008/106/KE ġew amalgamati għax iqis li din l-għaqda tagħmel l-implimentazzjoni aktar effettiva u x’aktarx ittejjeb iċ-ċarezza u tissemplifika l-qafas ta’ taħriġ u ċertifikazzjoni tal-baħħara. Tali konsolidazzjoni se tindirizza b’mod partikolari l-problema tad-definizzjoni skaduta taċ-ċertifikati fid-Direttiva 2005/45/KE u tipprovdi kjarifika u allinjament tad-definizzjoni taċ-ċertifikati tal-baħħara rikonoxxuti mill-Istati Membri. Għandu tassew jiġi żgurat li d-definizzjoni taċ-ċertifikati tal-baħħara tiġi aġġornata biex taqbel mad-definizzjonijiet il-ġodda li ġew introdotti fl-2012. Tali aġġornament x’aktarx iżid iċ-ċertezza tad-dritt fl-iskema ta’ rikonoxximent reċiproku bejn l-Istati Membri tal-UE.

5.2.

L-Artikolu 5b ġdid għandu l-għan li jinkludi r-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġa mill-Istati Membri fil-kamp ta’ applikazzjoni tad-Direttiva 2008/106/KE. Il-KESE jqis din iż-żieda bħala essenzjali għaliex tiċċara liema ċertifikati għandhom jiġu rikonoxxuti reċiprokament għall-fini biex baħħara ċċertifikati minn Stat Membru wieħed jitħallew jaħdmu fuq bastimenti li jtajru l-bandiera ta’ Stat Membru ieħor.

5.3.

Il-KESE jappoġġja bis-sħiħ u jinkoraġġixxi aktar il-mobilità tax-xogħol biex jgħin lill-kaptani u lill-uffiċjali ċċertifikati fl-UE u lis-sidien tal-bastimenti fl-Ewropa jsibu lil xulxin b’anqas xkiel. F’dan ir-rigward, il-KESE jinnota b’sodisfazzjon li skont il-Kummissjoni (8), fis-sena 2015 innifisha, aktar minn 47 000 approvazzjoni ta’ Ċertifikat ta’ Kompetenza maħruġa inizjalment minn Stat Membru ieħor kienu validi fl-Unjoni, li jirrappreżentaw madwar 25 % tan-numru totali ta’ kaptani u uffiċjali disponibbli għax-xogħol abbord bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE.

5.4.

Iċ-ċifri msemmija hawn fuq juru li l-iskema għar-rikonoxximent reċiproku taċ-ċertifikati tal-baħħara maħruġa mill-Istati Membri pproduċiet riżultati inkoraġġanti fir-rigward tat-trawwim tal-mobilità tal-baħħara tal-UE fost bastimenti li jtajru l-bandiera tal-UE. Barra dan, il-KESE jenfasizza l-importanza ta’ kontribut kontinwu biex jipproteġi l-impjiegi Ewropej fuq il-baħar, jiżgura l-futur tal-METs madwar l-UE u jissalvagwardja l-għarfien marittimu Ewropew b’mod ġenerali.

5.5.

Il-KESE jappoġġja l-proposta għal allinjament tad-Direttiva 2008/106/KE għall-aħħar emendi tal-Konvenzjoni STCW sabiex jiġu evitati inkonsistenzi legali fid-Direttiva fir-rigward tal-qafas regolatorju internazzjonali. Allinjament bħal dan x’aktarx li jissalvagwardja l-implimentazzjoni armonizzata fil-livell tal-UE, jgħin lill-ekwipaġġi biex jiksbu ħiliet u kompetenzi ġodda – b’mod partikolari r-rekwiżiti ta’ taħriġ u kwalifikazzjoni għal baħħara li jaħdmu abbord vapuri tal-passiġġieri u vapuri li jaqgħu taħt il-Kodiċi ta’ Sigurtà għal Vapuri li jużaw Gassijiet jew Fjuwils oħra b’Punt ta’ Fjammabilità Baxx (Kodiċi IGF) u l-Kodiċi ta’ Sigurtà għal Vapuri li joperaw fl-Ilmijiet Polari (Kodiċi Polari) mill-OMI – waqt li jappoġġja l-iżvilupp tal-karriera.

5.6.

Il-KESE mhux konvint mill-użu sproporzjonat tar-riżorsi finanzjarji u umani tal-Komunità għall-evalwazzjoni ta’ pajjiżi terzi ġodda li jistgħu jonqsu milli jipprovdu numru sostanzjali ta’ kaptani u uffiċjali. Għalhekk, il-KESE jappoġġja bis-sħiħ il-proposta tal-Kummissjoni li kull talba ġdida sottomessa minn Stat Membru għar-rikonoxximent ta’ pajjiż terz għandha tkun akkumpanjata minn analiżi li tinkludi stimi tan-numru ta’ uffiċjali u kaptani li x’aktarx ikunu impjegati minn dak il-pajjiż. Barra minn hekk, il-KESE jqis li huwa importanti ferm li l-Istati Membri jikkonsultaw mal-assoċjazzjonijiet nazzjonali tas-sidien tal-bastimenti u mal-organizzazzjonijiet tat-trade unions dwar ix-xewqa li jirrikonoxxu pajjiż terz ġdid, qabel ma jissottomettu t-talba lill-Kummissjoni. Il-KESE jixtieq ukoll li jiġi ċċarat li – fejn disponibbli – l-istima dwar baħħara li probabbli jiġu impjegati ser tkun biss kriterju wieħed fil-proċess tad-deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ pajjiż terz ġdid u li din teħtieġ tiġi segwita b’mod trasparenti.

5.7.

Għal raġunijiet ta’ aktar effettività u użu aħjar tar-riżorsi disponibbli, il-KESE bi pjaċir jinnota li skont il-proposta (l-Artikolu 19), tingħata ġustifikazzjoni u tiġi diskussa fost l-Istati Membri meta Stat Membru jkun jixtieq iressaq talba għar-rikonoxximent ta’ pajjiż terz ġdid. Il-KESE jixtieq jiċċara li d-deċiżjoni finali dwar ir-rikonoxximent jew le ta’ pajjiż terz ġdid se tibqa’ f’idejn l-Istati Membri skont il-proċedura normali li tinkludi votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata fi ħdan il-Kumitat dwar l-Ibħra Protetti u l-Prevenzjoni ta’ Tniġġis minn Bastimenti (COSS). Il-KESE jilqa’ wkoll il-fatt li ssir konċessjoni sabiex Stat Membru jkun jista’ unilateralment jirrikonoxxi ċ-ċertifikati ta’ pajjiż terz waqt li r-riżultat tal-evalwazzjoni jkun mistenni. Il-KESE jappoġġja bil-qawwa tali konċessjoni li toffri soluzzjoni proporzjonata u kosteffettiva filwaqt li tippreserva l-kompetittività tal-flotta tal-UE.

5.8.

Fir-rigward tal-estensjoni tal-iskadenza għall-adozzjoni ta’ deċiżjoni dwar ir-rikonoxximent ta’ pajjiżi terzi ġodda minn 18-il xahar għal 24 xahar, u għal 36 xahar f’ċerti ċirkostanzi, il-KESE jqis li l-miżura proposta hija ġġustifikata sakemm ikun hemm bżonn konvinċenti għall-pajjiż terz biex jimplimenta azzjonijiet korrettivi. Madankollu, il-KESE jesprimi tħassib dwar jekk l-estensjoni tal-proċess ta’ rikonoxximent b’mod awtomatiku hijiex il-mekkaniżmu korrett peress li jista’ jkun il-każ li pajjiż li jissodisfa b’mod ċar ir-rekwiżiti kollha jkollu l-proċess imtawwal bla bżonn. Il-KESE għalhekk jissuġġerixxi li l-għan jibqa’ jkun li jitlesta l-proċess f’qasir żmien daqs kemm huwa raġonevoli bid-dispożizzjoni li dan jista’ jittawwal sakemm ikun meħtieġ jekk tkun meħtieġa azzjoni korrettiva.

5.9.

L-Artikolu 20 rivedut jintroduċi raġuni distintiva biex jiġi rtirat ir-rikonoxximent ta’ pajjiż terz abbażi li ma pprovda l-ebda baħħara lill-flotta tal-UE għal tal-anqas ħames snin. Il-KESE jixtieq jiċċara li d-deċiżjoni finali dwar l-irtirar jew le ta’ rikonoxximent mhux se tibqa’ f’idejn l-Istati Membri skont il-proċeduri normali fi ħdan il-COSS u li din il-proċedura tħalli diskrezzjoni biex tiġi kkunsidrata informazzjoni rilevanti pprovduta mill-Istati Membri. Filwaqt li jappoġġja b’mod ġenerali din ir-reviżjoni, il-KESE jixtieq jirrimarka li għal raġunijiet ta’ użu xieraq tar-riżorsi, l-argument xorta japplika kemm jekk pajjiż terz jonqos milli jipprovdi kaptani jew uffiċjali kif ukoll jekk jipprovdi numru sostanzjali. F’dan l-isfond u f’konformità sħiħa mal-proċeduri, il-KESE jipproponi li r-rikonoxximent ta’ pajjiż terz jista’ jiġi revokat f’każ li pajjiż terz jonqos milli jipprovdi numru sostanzjali ta’ kaptani u uffiċjali għal tal-anqas ħames snin.

5.10.

Il-KESE mhux konvint mir-raġuni wara l-emenda għall-Artikolu 21 li teħtieġ li l-perjodu ta’ evalwazzjoni mill-ġdid jista’ jiġi estiż għal 10 snin abbażi ta’ kriterji ta’ prijorità. Il-KESE jifhem li minn perspettiva strettament matematika, pajjiżi terzi li jipprovdu numru kbir ta’ baħħara joħolqu, fit-teorija, theddida akbar għall-operat sikur tal-bastimenti minn dawk li jipprovdu numru limitat ta’ baħħara. Għar-raġunijiet imsemmija hawn fuq, u filwaqt li wieħed jassumi li ma jista’ jkun hemm l-ebda kompromess fuq is-sikurezza marittima, il-KESE jirrakkomanda li dawk il-pajjiżi terzi li jipprovdu numru limitat ta’ kaptani u uffiċjali lill-flotta tal-UE m’għandhomx jgħaddu minn reġim ta’ evalwazzjoni anqas strett.

5.11.

Il-KESE jappoġġja l-emenda għall-Artikolu 25a li hija emenda meħtieġa biex isir possibbli li tintuża b’mod trasparenti l-informazzjoni pprovduta mill-Istati Membri dwar in-numru ta’ approvazzjonijiet li jaffermaw ir-rikonoxximent ta’ ċertifikati maħruġa minn pajjiżi terzi għall-finijiet tal-irtirar tar-rikonoxximent u l-prijoritizzazzjoni tal-evalwazzjoni mill-ġdid tal-pajjiżi terzi, kif previst fl-Artikolu 20 u fl-Artikolu 21.

5.12.

Il-KESE huwa konxju bis-sħiħ li minħabba n-natura globali tat-tbaħħir, l-għan għandu jkun li jiġi evitat kunflitt bejn l-impenji internazzjonali tal-Istati Membri u l-impenji tagħhom tal-Unjoni. Dan jitlob allinjament kontinwu tal-qafas Ewropew mal-Konvenzjoni STCW, li tippermetti l-istabbiliment ta’ kundizzjonijiet ekwi bejn l-UE u pajjiżi terzi fl-implimentazzjoni tal-qafas internazzjonali dwar l-edukazzjoni marittima, it-taħriġ u ċ-ċertifikazzjoni tal-baħħara. Fid-dawl tal-kunsiderazzjonijiet ta’ hawn fuq, u fil-każ ta’ emendi futuri għall-Konvenzjoni STCW, il-KESE jqis li huwa rilevanti li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa biex temenda, permezz ta’ atti delegati, biex tiżgura adattament aktar malajr u mingħajr xkiel għall-bidliet fil-Konvenzjoni STCW u fil-Kodiċi.

5.13.

Fir-rigward ta’ dan ta’ hawn fuq, il-KESE jistieden lill-Istati Membri biex jieħdu azzjoni bikrija biex jimplimentaw emendi sabiex jiċħdu l-ħtieġa għal estensjonijiet u perjodi ta’ interpretazzjoni prammatika li jkunu saru meħtieġa minħabba n-nuqqas ta’ azzjoni tal-Istat tal-bandiera f’każijiet preċedenti.

Brussell, it-12 ta’ Diċembru 2018.

Il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Luca JAHIER


(1)  ĠU L 323, 3.12.2008, p. 33.

(2)  ĠU L 255, 30.9.2005, p. 160.

(3)  https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2017-09-stwc-support-study-refit-eval-dirs-20080106-20050045.pdf

(4)  SWD (2016) 326 final.

(5)  COM(2009) 8 final.

(6)  It-Task Force dwar l-Impjiegi u l-Kompetittività Marittimi twaqqaf mill-Viċi President tal-Kummissjoni Kallas u ppreżenta r-rapport tiegħu fid-9 ta’ Ġunju 2011.

(7)  COM(2009) 8 final.

(8)  SWD(2017) 18 final.