31.8.2017   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 288/29


Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-“Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta’ atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikoli 290 u 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea”

(COM(2016) 799 final — 2016/0400 (COD))

(2017/C 288/04)

Relatur:

Jorge PEGADO LIZ

Konsultazzjoni

Parlament Ewropew, 13.3.2017

Kunsill Ewropew, 13.3.2017

Bażi ġuridika

L-Artikoli 43(2), 91, 100(2), 114, 153(2)(b), 168(4)(b), 172, u 192(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

 

 

Kompetenza

Sezzjoni Speċjalizzata għas-Suq Uniku, il-Produzzjoni u l-Konsum

Adottata fis-sezzjoni speċjalizzata

4.5.2017

Adottata fis-sessjoni plenarja

1.6.2017

Sessjoni plenarja Nru

526

Riżultat tal-votazzjoni

(favur/kontra/astensjonijiet)

156/0/1

1.   Konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet

1.1

Il-KESE jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma segwietx l-opinjonijiet preċedenti tiegħu u li kellha terġa’ tibda n-negozjati għall-adattament ta’ għadd ta’ atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju (PRS) mal-Artikoli 290 u 291 TFUE.

1.2

Il-KESE jfakkar li fl-opinjonijiet preċedenti tiegħu huwa ddefinixxa l-aktar direzzjoni adatta li fil-fehma tiegħu tippreserva l-valuri fundamentali involuti f’dan l-eżerċizzju, f’termini ta’ ċertezza tad-dritt, ir-rispett tad-drittijiet fundamentali u l-eżerċitar effettiv, bilanċjat u demokratiku tas-setgħat tal-istituzzjonijiet.

1.3

Fil-fehma tiegħu, jenħtieġ li dawn il-prinċipji jiggwidaw l-eżerċizzju l-ġdid ta’ allinjament tal-atti legali li għadhom jaqgħu taħt il-PRS mas-sistema l-ġdida tal-atti delegati u tal-atti ta’ implimentazzjoni previsti fl-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE.

1.4

Mingħajr ħsara għal analiżi aktar speċifika waqt ir-reviżjoni ta’ kull att soġġett għall-opinjoni tiegħu, il-KESE jiddikjara b’mod sintetiku l-osservazzjonijiet li huwa jqis xierqa fuq kull waħda mill-proposti leġislattivi mħabbra fil-proposta.

2.   Il-proposta tal-Kummissjoni

2.1

Fil-proposta tagħha, il-Kummissjoni tinnota li numru sinifikanti ta’ atti leġislattivi bażiċi soġġetti għar-regoli tad-Deċiżjoni 2006/512/KE tal-Kunsill (“Deċiżjoni dwar il-Proċedura ta’ Kumitat”) għad iridu jiġu adattati għall-Artikoli 290 u 291 TFUE skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (“Regolament dwar il-Proċedura ta’ Kumitat”).

2.2

Hija kienet intrabtet li tadattahom sal-2013 u għaldaqstant ipproponiet tliet allinjamenti orizzontali fl-2013, imsejħa “Omnibus I, II u III”.

2.3

Wara diskussjoni twila mal-PE u numru ta’ emendi għal dawn il-proposti, il-Kunsill irrifjuta li jappoġġja dan l-allinjament awtomatiku u kollettiv tal-atti kollha msejħa “PRS” ma’ atti delegati, minħabba li ma kienx garantit li l-esperti tal-Istati Membri kienu se jkunu sistematikament ikkonsultati fil-fażi preparatorja tal-atti delegati. Minħabba l-problemi istituzzjonali li nħolqu, il-Kummissjoni rtirat il-proposti tagħha.

2.4

Wara r-reviżjoni tal-Ftehim Interistituzzjonali dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (FII) u l-adozzjoni tal-Ftehim Komuni dwar l-Atti Delegati annessi fih, il-Kummissjoni ppreżentat proposta ġdida li twieġeb għall-oġġezzjonijiet tal-Kunsill. Din tikkunsidra l-bidliet introdotti mill-Ftehim Interistituzzjonali l-ġdid fir-rigward tal-konsultazzjoni tal-esperti tal-Istati Membri fit-tħejjija tal-atti delegati u l-konsultazzjoni sinkronizzata mal-PE.

2.5

Il-proposta hija maqsuma fi 13-il kapitolu tal-anness fejn il-168 att huma rreġistrati f’ordni kronoloġika u kklassifikati mill-Kummissjoni f’erba’ tabelli:

Tabella 1 — l-atti li għalihom huwa propost allinjament mad-dispożizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni għal ċerti awtorizzazzjonijiet;

Tabella 2 — l-atti li għalihom hija prevista t-tneħħija ta’ ċerti awtorizzazzjonijiet;

Tabella 3 — proposti adottati mill-Kummissjoni;

Tabella 4 — atti li għalihom hemm ippjanati proposti.

3.   Sfond — opinjonijiet u rapporti tal-KESE

3.1

F’Lulju 2013, il-KESE adotta rapport ta’ informazzjoni dettaljat ħafna li l-għan tiegħu kien li “jenfasizza r-realtajiet tal-proċedura ta’ delega leġislattiva li ddaħħlet mit-Trattat ta’ Lisbona”.

3.2

Fih innota li “in-natura legali preċiża tal-atti ddelegati għadha mhux definita b’mod ċar; il-kunċett ta’ miżuri ‘mhux essenzjali’ huwa interpretat mill-Qorti f’diversi modi skont l-oqsma kkonċernati; u l-flessibbiltà li għandha l-Kummissjoni tidher pjuttost estensiva peress li huwa f’idejn il-Kummissjoni li tipproponi l-kamp ta’ applikazzjoni u t-tul ta’ żmien tad-delegi”.

3.2.1

Huwa semma “għadd ta’ kwistjonijiet[…] dwar it-trasparenza tas-sistema ta’ konsultazzjoni minn qabel li toriġina f’dokument li mhuwiex legalment vinkolanti, bl-isem ta’ Common Understanding on practical arrangements for the use of delegated acts tal-4 ta’ April 2011”.

3.2.2

Barra minn hekk huwa nnota li “l-implimentazzjoni tal-Artikolu 290 tat-TFUE hija prevista f’Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 2009, att li mhuwiex legalment vinkolanti, filwaqt li r-regoli dwar l-eżerċitar tal-poteri tal-implimentazzjoni jinbtu minn regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011, att legali ta’ applikazzjoni ġenerali, ilkoll elementi li huma obbligatorji u ta’ applikazzjoni diretta”.

3.2.3

Huwa kkonkluda li “għad hemm id-dubji dwar is-sempliċità tal-proċedura, jekk il-pubbliku Ewropew huwiex verament jifhem x’hemm involut, l-użu ‘korrett’ ta’ din il-proċedura u l-effikaċja tal-mekkaniżmi ta’ kontroll”. Għalhekk, il-KESE ppropona li jfassal opinjoni fuq inizjattiva proprja dwar is-suġġett sabiex ikun jista’ jieħu pożizzjoni dwar l-osservazzjonijiet u l-konklużjonijiet miksuba b’mod oġġettiv f’dan ir-rapport għal titjib possibbli tal-proċedura leġislattiva tal-UE.

3.3

F’Lulju u f’Settembru 2013, il-KESE rċieva żewġ proposti għal regolamenti “li jadatta għadd ta’ atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju mal-Artikolu 290 tat-TFUE” (COM(2013) 451 final) u “li jadatta għadd ta’ atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-TFUE” (COM(2013) 452 final), imbagħad, fit-18 ta’ Novembru u fl-10 ta’ Diċembru, reġa’ rċieva proposta oħra għal regolament “li jadatta għadd ta’ atti legali li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE” (COM(2013) 751 final). Dawn ir-regolamenti kienu msejħa Omnibus I, II u III.

3.3.1

Fl-opinjonijiet tiegħu tas-16 ta’ Ottubru u tat-2 ta’ Jannar, huwa enfasizza b’mod partikolari li, għalkemm meħtieġ, dan l-“allinjament kollettiv” ta’ aktar minn 165 strument legali (regolamenti, direttivi u deċiżjonijiet) li jaqgħu taħt 12-il qasam differenti kien iqajjem għadd ta’ mistoqsijiet ġuridiċi u prattiċi.

3.3.2

Għalhekk, “ċerti elementi tal-proċedura ta’ delega għadhom mhumiex ċari […] l-idea ta’ ‘elementi mhux essenzjali’ għad trid tiġi definita. Għad trid issir ukoll valutazzjoni preċiża tat-tħaddim tal-mekkaniżmu”.

3.3.3

Barra minn hekk, huwa nnota li “uħud mill-proposti għal regolament għandhom għażliet li ma jqisux il-qafas stabbilit mill-atti leġiżlattivi bażiċi u jaslu biex jipprevedu li d-delega titwettaq matul perjodu indeterminat jew li jistabbilixxu skadenzi qosra ħafna għall-iskrutinju mill-Parlament u l-Kunsill”.

3.3.4

Wara analiżi sistematika tal-proposti kollha, il-KESE rrakkomanda lill-Kummissjoni “li tadatta l-eżerċizzju tagħha ta’ ‘allinjament kollettiv’ billi tqis iktar l-ispeċifiċitajiet ta’ ċerti atti leġiżlattivi bażiċi” u “lill-Kunsill u lill-Parlament li jkunu viġilanti kemm jista’ jkun u li jevalwaw bir-reqqa l-atti kollha inklużi f’dan l-eżerċizzju ta’ ‘allinjament’”.

3.3.5

Jekk l-eżerċizzju għandu jissokta skont kif propost mill-Kummissjoni, il-KESE enfasizza l-importanza:

ta’ parteċipazzjoni sħiħa tal-PE f’dan il-proċess;

ta’ razzjonalizzazzjoni u simplifikazzjoni tal-proċeduri ta’ kumitat;

ta’ aktar informazzjoni, kemm dwar it-termini tad-delega lill-kumitati kif ukoll dwar il-miżuri rilevanti, tul il-fażijiet kollha tal-proċedura;

ta’ aċċess sħiħ għall-informazzjoni liċ-ċittadini u lis-soċjetà ċivili.

3.3.6

Fl-aħħar nett, il-Kumitat talab li jitqies l-impatt tal-qafas regolatorju l-ġdid, bil-preżentazzjoni lill-Parlament, lill-Kunsill u lill-Kumitat stess ta’ rapport perjodiku dwar l-effikaċja, it-trasparenza u t-tixrid tal-informazzjoni.

3.4

Sadanittant, il-Kummissjoni kienet ippubblikat proposta ta’ ftehim interistituzzjonali vinkolanti, ibbażata fuq l-Artikolu 295 tat-TFUE, li kien parti mill-qafas tal-pakkett “Tfassil Aħjar tal-Liġijiet” li jittratta atti delegati f’żewġ annessi speċifiċi.

3.4.1

Fl-opinjoni tiegħu ta’ Lulju 2015, il-KESE: “jinsab sodisfatt […] bl-isforzi tal-Kummissjoni għal bilanċ ġust bejn il-valuri fundamentali li huma r-rispett għan-‘norma ġuridika’, il-parteċipazzjoni demokratika, it-trasparenza, il-prossimità taċ-ċittadini u d-dritt għal informazzjoni wiesgħa dwar il-proċeduri leġislattivi, min-naħa l-waħda, u s-simplifikazzjoni leġislattiva, regolamentazzjoni aktar flessibbli, adattata aħjar għall-interessi involuti, u fejn l-aġġornament u r-reviżjoni huma ffaċilitati, min-naħa l-oħra”.

3.4.2

Il-KESE laqa’ wkoll il-fatt li “l-Kummissjoni timpenja ruħha li tiġbor l-għarfien espert kollu meħtieġ qabel l-adozzjoni ta’ atti delegati […], inkluż permezz tal-konsultazzjoni mal-esperti mill-Istati Membri u permezz ta’ konsultazzjonijiet pubbliċi u li hi tipproponi l-istess metodu konsultattiv għall-atti ta’ implimentazzjoni”.

3.4.3

Madankollu, il-KESE beża’ li dawn il-konsultazzjonijiet kollha jtawlu b’mod eċċessiv u mingħajr bżonn il-ħin biex jitħejjew l-atti.

3.4.4

Huwa ma kienx jaqbel kompletament mal-approċċ ta’ każ b’każ li jiddistingwi kwistjonijiet li jridu jkunu s-suġġett ta’ atti delegati jew atti ta’ implimentazzjoni, minħabba li l-kriterji użati kienu ambigwi u setgħu jagħtu lok għal diversi interpretazzjonijiet.

3.4.5

Il-KESE kien partikolarment kontra:

a)

in-nuqqas ta’ informazzjoni minn qabel dwar l-esperti tal-Istati Membri u l-kompetenzi tekniċi tagħhom;

b)

in-nuqqas ta’ perjodu adatt għall-konsultazzjoni tal-esperti, tal-partijiet interessati, tal-PE u tal-Kunsill, għajr f’każ ta’ emerġenza;

c)

il-karattru fakultattiv tal-konsultazzjoni u tat-trażmissjoni tal-iskeda tal-laqgħat lill-PE u lill-partijiet interessati;

d)

l-inkonsistenza tal-informazzjoni dwar l-adozzjoni tal-atti delegati, li għandha tkun sistematika, awtomatika, aġġornata u online;

e)

il-prinċipju tal-perjodu ta’ żmien indeterminat tad-delega: il-KESE talab perjodu speċifiku, li possibbilment jista’ jiġġedded għal perjodu identiku, ħlief f’każijiet eċċezzjonali debitament iġġustifikati.

3.4.6

Il-KESE xtaq li l-linji gwida jistipulaw biċ-ċar li d-delegi jkunu delimitati fit-totalità tagħhom, jiġifieri:

a)

objettivi identifikati;

b)

kontenut speċifiku;

c)

kamp ta’ applikazzjoni ċar;

d)

perjodu strett u fiss.

3.4.7

Huwa sostna li “l-abbozzar tal-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE jista’ jittejjeb, u li fil-każ ta’ reviżjoni tat-trattati, iridu jiġu mtejba. L-applikazzjoni tagħhom trid issir b’mod aħjar sabiex jiġi evitat li d-deċiżjonijiet dwar l-għażla tal-istrument legali jkunu aktar politiċi milli tekniċi”.

3.5

Peress li ma kienx hemm qbil bejn il-Parlament u l-Kunsill dwar il-proċedura ta’ allinjament kollettiv, il-Kummissjoni kellha tirtira l-proposti tagħha u tissottometti din il-proposta.

4.   Kummenti ġenerali

4.1

Minħabba l-opinjonijiet preċedenti tiegħu, il-KESE jistaqsi jekk dewmien ta’ aktar minn erba’ snin f’qasam daqstant sensittiv huwiex iġġustifikat.

4.2

Fil-fatt, il-KESE kien stabbilixxa b’mod ċar il-linji gwida ġenerali li ġejjin:

a)

l-użu ta’ atti delegati jrid ikun l-eċċezzjoni u mhux ir-regola;

b)

f’każ ta’ dubju dwar il-karattru essenzjali tal-elementi inkwistjoni, jew ta’ żona “griża”, il-Kummissjoni għandha toqgħod lura milli tipproponi atti delegati u għandha tilleġisla fl-att leġislattiv innifsu;

c)

f’każ ta’ dubju dwar in-natura tal-miżura li għandha tittieħed, il-Kummissjoni trid tadotta preferibbilment atti ta’ implimentazzjoni aktar milli atti delegati.

4.3

Ma qabilx mal-Kummissjoni wkoll fuq il-punti mfakkra fil-paragrafu 3.3.5 aktar ‘il fuq.

4.4

Uħud minn dawn l-aspetti negattivi ġew korretti f’din il-proposta. Madankollu għad fadal ċerti punti ta’ nuqqas ta’ qbil:

a)

il-Kummissjoni għadha tinsisti fuq il-perjodu ta’ żmien indeterminat tal-atti delegati. Il-KESE jsostni li l-perjodu ta’ żmien tad-delega fil-prinċipju dejjem għandu jkun definit, bil-possibbiltà li jiġġedded, ħlief f’każijiet eċċezzjonali debitament iġġustifikati;

b)

il-KESE għadu qed jibża’ li l-Parlament u l-Kunsill mhumiex se jkollhom il-possibbiltà reali li jeżerċitaw kontroll effettiv f’waqtu tal-kontenut tal-atti delegati;

c)

huwa għad għandu d-dubji tiegħu dwar id-distinzjoni eżatta tal-atti ta’ implimentazzjoni u tal-atti delegati, l-aktar f’dak li jirrigwarda l-“miżuri essenzjali u mhux essenzjali” relatati mad-drittijiet fundamentali;

d)

fl-aħħar nett, huwa jafferma mill-ġdid li riformulazzjoni tal-Artikoli 290 u 291 tat-TFUE tista’ tneħħi darba għal dejjem kwalunkwe ambigwità li qed tikkawża l-problemi attwali.

5.   Kummenti speċifiċi

L-analiżi dettaljata ta’ kull waħda mill-168 proposta annessi tippermettilna nqajmu dawn id-dubji:

Tabella 1

L-atti li għalihom huwa propost allinjament mad-dispożizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni għal ċerti awtorizzazzjonijiet

Numru fl-Anness

Titolu tal-Att (1)

Il-kummenti tal-KESE

2

Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009

L-Artikolu 12(a) jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kummentarju: fl-2013, kemm il-Kunsill kif ukoll il-Parlament Ewropew kienu favur perjodu fiss ta’ ħames snin b’tiġdid awtomatiku wara rapport mill-Kummissjoni li għandu jiġi ppreżentat qabel l-iskadenza tad-delega. Hawnhekk, il-Kummissjoni tqis li l-awtorizzazzjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat hija ġustifikata minħabba l-fatt li l-leġislatur għandu l-possibbiltà li jirrevoka awtorizzazzjoni fil-każijiet kollha u f’kull ħin (ara p. 8 tal-proposta tal-Kummissjoni COM(2016) 799 final).

6

Id-Deċiżjoni Nru 626/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Ġunju 2008

Id-deċiżjoni tirrigwarda l-kompetenzi ta’ implimentazzjoni mogħtija lill-Kummissjoni.

Kumment: il-Kummissjoni tassumi, rigward l-għażla bejn awtorizzazzjoni ta’ atti delegati jew ta’ atti ta’ implimentazzjoni, li l-valutazzjoni tal-2013 (il-proposti Omnibus) għadha valida peress li la n-negozjati rigward dawn il-proposti, la l-ġurisprudenza dwar is-suġġett, u lanqas ir-riżultat tal-FII ma ppermettew li jkunu definiti kriterji ġodda li kienu jeħtieġu valutazzjoni komprensiva mill-ġdid (ara p. 5 tal-proposta tal-Kummissjoni COM(2016) 799 final).

53

Ir-Regolament (KE) Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009

L-Artikolu 17(3) il-ġdid, ma jipprovdix il-perjodu tal-awtorizzazzjoni tal-Kummissjoni li tadotta atti delegati.

L-Artikolu 48a l-ġdid jispeċifika li l-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 17(3) u fl-Artikolu 48 għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament Omnibus.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

L-Artikolu 17(3) il-ġdid, jipprovdi li l-proċeduri ta’ rikors kontra d-deċiżjonijiet meħuda wara l-valutazzjoni tal-korpi kompetenti EMAS se jkunu adottati permezz ta’ awtorizzazzjoni. Jidher li hawnhekk dan jirrigwarda d-dritt għal rimedju effettiv u għal proċess imparzjali previst fl-Artikolu 47 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Madankollu, il-Kummissjoni ma jistax ikollha s-setgħa li tadotta dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet fundamentali jew l-eżerċizzju tagħhom permezz ta’ delega.

58

Ir-Regolament (KE) Nru 530/1999 tal-Kunsill tad-9 ta’ Marzu 1999

L-Artikolu 10(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

59

Ir-Regolament (KE) Nru 2150/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2002

L-Artikolu 5(b) il-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

60

Ir-Regolament (KE) Nru 437/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003

L-Artikolu 3(1)(a) l-ġdid, jipprovdi li kull Stat Membru għandu jiġbor l-informazzjoni statistika. L-Artikolu 5 il-ġdid dwar l-eżattezza tal-istatistika jipprovdi li l-ġbir tal-informazzjoni għandu jkun imsejjes fuq “prospetti kompletati”. Fl-aħħar nett, l-Artikolu 10(a) dwar l-eżerċizzju tad-delega jipprovdi li din għandha tiġi eżerċitata għal perjodu ta’ żmien indeterminat minn data li trid tiġi stabbilita sussegwentement.

Kumment: il-KESE jinnota li l-kunċett ta’ “prospetti kompletati” jista’ japplika għal data personali kif definita fl-Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u jenfasizza li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE ddeċiediet li din ma tistax tkun soġġetta għal proċedura ta’ delega (ara l-Kawża C-355/10, Il-Parlament vs il-Kunsill, u l-Opinjoni tal-KESE ĠU C 67/104, 6.3.2014).

61

Ir-Regolament (KE) Nru 450/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Frar 2003

L-Artikolu 11(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

64

Ir-Regolament (KE) Nru 1552/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Settembru 2005

L-Artikolu 13(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

67

Ir-Regolament (KE) Nru 716/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007

L-Artikolu 9(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

69

Ir-Regolament (KE) Nru 1445/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2007

L-Artikolu 10(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

70

Ir-Regolament (KE) Nru 177/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Frar 2008

L-Artikolu 15(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

L-Artikolu 8(a) l-ġdid jipprevedi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

73

Ir-Regolament (KE) Nru 452/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008

L-Artikolu 6(a) l-ġdid jipprevedi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

74

Ir-Regolament (KE) Nru 453/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008

L-Artikolu 8(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li l-Artikolu 7 il-ġdid jipprovdi li l-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati […] għat-twettiq ta’ sensiela ta’ studji ta’ fattibbiltà […] li jsiru mill-Istati Membri li jiltaqgħu ma’ diffikultajiet biex jipprovdu d-data.

Huwa jistaqsi jekk in-natura tad-data dwar is-saħħa tal-bniedem (p. 157/158 tal-Anness) tikkonċernax is-saħħa tal-applikanti għal impjieg, f’liema każ tkun data personali li ma tistax tkun inkluża fil-proċedura ta’ delega (ara l-Kawża C-355/10 iċċitata aktar ‘il fuq).

89

Id-Deċiżjoni Nru 2006/42/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

L-Artikolu 21(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

99

Ir-Regolament (KE) Nru 1223/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-30 ta’ Novembru 2009

L-Artikolu 31(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

104

Direttiva tal-Kunsill 97/70/KE tal-11 ta’ Diċembru 1997.

L-Artikolu 8(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

114

Ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004

L-Artikolu 10(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

143

Direttiva 2002/46/KE tal-10 ta’ Ġunju 2002

L-Artikolu 12(a) jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li d-Direttiva 2002/46/KE tarmonizza r-regoli dwar is-supplimenti tal-ikel sabiex tipproteġi lill-konsumaturi minn riskji potenzjali għas-saħħa u biex jiġi żgurat li l-informazzjoni li tidher fuq dawn il-prodotti ma tqarraqx bihom. Għaldaqstant tikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikolu 38 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Għaldaqstant il-kontroll li jsir mill-esperti tal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew irid ikun massimu.

144

Id-Direttiva 2002/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Jannar 2003

L-Artikolu 27(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li d-Direttiva tikkonċerna l-istandards tal-kwalità u tas-sigurtà għall-ġbir […] tad-demm u tal-komponenti tad-demm tal-bniedem għal skopijiet terapewtiċi. Għalhekk hija tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tad-dritt fundamentali għall-protezzjoni tas-saħħa previst fl-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Għaldaqstant il-kontroll li jsir mill-esperti tal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew irid ikun massimu.

147

Ir-Regolament (KE) Nru 1829/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2003

L-Artikolu 34 il-ġdid jipprevedi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li r-regolament jipprovdi li “għandu jiġi żgurat livell għoli ta’ protezzjoni tal-ħajja u s-saħħa umana fl-attwazzjoni tal-politika Komunitarja”. Għaldaqstant jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali dwar il-protezzjoni tas-saħħa. Għaldaqstant il-kontroll li jsir mill-esperti tal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew irid ikun massimu.

151

Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003

L-Artikolu 13(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li r-regolament għandu l-għan “li jiżgura d-detezzjoni u l-kontroll tas-Salmonella f’kull stadju, b’mod partikolari waqt il-produzzjoni primarja (f’dan il-kuntest, it-tnissil u t-trobbija tat-tjur u bhejjem oħrajn) u fl-għalf tal-annimali, biex tonqos il-prevalenza tagħha u r-riskju għas-saħħa pubblika”. Għaldaqstant jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali. Għaldaqstant il-kontroll li jsir mill-esperti tal-Istati Membri u l-Parlament Ewropew irid ikun massimu.

152

Id-Direttiva 2004/23/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004

L-Artikolu 28(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li d-Direttiva tirrigwarda l-protezzjoni tas-saħħa li tidher fl-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u li tiddelega lill-Kummissjoni s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-TFUE sabiex tissupplimenta l-imsemmija Direttiva b’rekwiżiti ta’ traċċabbiltà. Il-KESE jidhirlu li din id-delega hija estensiva wisq u li tista’ tirrigwarda elementi essenzjali. Għaldaqstant tidher li tikser il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (ara l-Kawża C-355/10 iċċitata aktar ‘il fuq).

158

Ir-Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006

L-Artikolu 24(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li r-regolament jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikoli 35 u 38 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u li d-delega tinkludi “[l-]miżuri li jistabbilixxu l-ikel jew kategoriji ta’ ikel li għalihom l-indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa għandhom ikunu ristretti jew ipprojbiti”. Il-KESE jqis li l-kliem użat jista’ jinkludi miżuri essenzjali li ma jistgħux ikunu ddelegati taħt l-Artikolu 290 tat-TFUE.

159

Ir-Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-20 ta’ Diċembru 2006

L-Artikolu 13(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li r-regolament jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikoli 35 u 38 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u għandu l-għan li jtejjeb il-protezzjoni tal-konsumatur billi jistabbilixxi regoli addizzjonali ta’ tikkettar.

3.

F’dan ir-rigward, il-kontroll tal-esperti tal-Istati Membri u tal-Parlament Ewropew fuq l-emenda tal-Annessi I u II tal-imsemmi regolament jenħtieġ li jkun massimu.

165

Ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009

L-Artikolu 24(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment:

1.

Ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

2.

Il-KESE jinnota li r-regolament jikkonċerna l-applikazzjoni tal-Artikolu 35 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali u li d-delega tinkludi s-setgħa lill-Kummissjoni li tadotta regoli dwar il-miżuri li għandhom jittieħdu f’każ ta’ preżenza kkonfermata ta’ sustanza pprojbita jew mhux awtorizzata. Din id-delega hija estensiva wisq u tista’ tirrigwarda elementi essenzjali. Għaldaqstant tidher li tikser il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE (ara l-Kawża C-355/10 iċċitata aktar ‘il fuq).

166

Ir-Regolament (KE) Nru 767/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009

L-Artikolu 27(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.

167

Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009

L-Artikolu 51(a) l-ġdid jipprovdi li l-perjodu ta’ setgħa għall-adozzjoni ta’ atti delegati mogħti lill-Kummissjoni huwa perjodu ta’ żmien indeterminat li jibda minn data partikolari.

Kumment: ara l-kaxxa 2 tat-tabella.


Tabella 2

L-atti li għalihom hija prevista t-tneħħija ta’ ċerti awtorizzazzjonijiet;

Numru fl-Anness

Titolu tal-Att (2)

Il-kummenti tal-KESE

2

Id-Deċiżjoni Nru 406/2009/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009

Artikolu 12(a) OK. Kontra perjodu ta’ żmien indeterminat.

7

Ir-Regolament (KE) Nru 1257/96 tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 1996

OK.

36

Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998

Artikolu 11(a) OK. Kontra perjodu ta’ żmien indeterminat.

54

Ir-Regolament (KE) Nru 66/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2009

OK. Kontra perjodu ta’ żmien indeterminat.

57

Ir-Regolament (KE) Nru 1165/98 tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju 1998

LE. Id-delega hija wiesgħa wisq u tirrigwarda aspetti essenzjali.

66

Ir-Regolament (KE) Nru 458/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ April 2007

OK. Kontra perjodu ta’ żmien indeterminat.

92

Id-Direttiva 2009/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009

OK. Kontra perjodu ta’ żmien indeterminat.

133

Ir-Regolament (KE) Nru 1071/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009

LE. Id-definizzjoni tal-ksur u tat-telf ta’ reputazzjoni tajba taqa’ taħt id-drittijiet tal-personalità.

168

Id-Deċiżjoni Nru 70/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008

OK.


Tabella 3

Proposti adottati mill-Kummissjoni

Qasam

Strument

Referenza tal-Proposta

Il-kummenti tal-KESE

CLIMA

Id-Direttiva 2003/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Ottubru 2003

COM(2015) 337

L-Artikolu 23 il-ġdid Wisq delegazzjonijiet f’suġġetti sensittivi u essenzjali, jenħtieġ li jkun rivedut. Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

CNECT

Id-Direttiva 2002/19/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002

COM(2016) 590

L-Artikolu 109 il-ġdid b’referenza għall-Artikoli 40, 60, 73, 102 u 108. Wisq delegazzjonijiet f’suġġetti sensittivi u essenzjali anki fl-Annessi, jenħtieġ li jkun rivedut. Skemi għal perjodi ta’ żmien differenti (l-Artikolu 73(7), u l-Artikolu 109).

CNECT

Id-Direttiva 2002/21/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002

COM(2016) 590

L-Artikolu 109 il-ġdid b’referenza għall-Artikoli 40, 60, 73, 102 u 108. Wisq delegazzjonijiet f’suġġetti sensittivi u essenzjali anki fl-Annessi. Skemi għal perjodi ta’ żmien differenti (l-Artikolu 73(7), u l-Artikolu 109).

CNECT

Id-Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002

COM(2016) 590

L-Artikolu 109 il-ġdid b’referenza għall-Artikoli 40, 60, 73, 102 u 108. Wisq delegazzjonijiet f’suġġetti sensittivi u essenzjali anki fl-Annessi, jenħtieġ li jkun rivedut. Skemi għal perjodi ta’ żmien differenti (l-Artikolu 73(7), u l-Artikolu 109).

ENER

Id-Direttiva 2008/92/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ottubru 2008

COM(2015) 496

L-Artikolu 10. OK għad-delega. Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

GROW

Ir-Regolament (KE) Nru 595/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009

COM(2014) 28 final

Il-Kummissjoni tixtieq tuża atti delegati (xi għaxra), skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, li jfisser limitazzjoni tal-kontenut attwali tar-Regolament.

Ċerti punti tal-proposta li għalihom huwa previst l-użu ta’ atti delegati jirrigwardaw l-emissjonijiet tal-vetturi u l-limiti korrispondenti. Preċiżament minħabba l-importanza tagħhom, dawn il-kwistjonijiet dejjem ġew deċiżi mill-koleġislaturi.

Il-KESE qajjem diversi drabi fl-opinjonijiet tiegħu l-kwistjoni ta’ użu eċċessiv ta’ atti delegati. Huwa għandu dubji dwar it-trasparenza tas-sistema, l-użu tajjeb tal-proċeduri u l-effikaċja tal-mekkaniżmi ta’ kontroll.

GROW

Id-Direttiva 2007/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Settembru 2007

COM(2016) 31 final

L-Artikolu 88. Wisq atti delegati fuq punti essenzjali. Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

GROW

Id-Direttiva 97/68/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1997

COM(2014) 581 final

L-Artikolu 55. OK għad-delegi u l-perjodu ta’ ħames snin.

GROW

Ir-Regolament (KE) Nru 715/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2007

COM(2014) 28 final

L-Artikolu 15(a) l-ġdid. Il-Kummissjoni tixtieq tuża atti delegati (xi għaxra), skont l-Artikolu 290 tat-TFUE, li jfisser limitazzjoni tal-kontenut attwali tar-Regolament.

Ċerti punti tal-proposta li għalihom huwa previst l-użu ta’ atti delegati jirrigwardaw l-emissjonijiet tal-vetturi u l-limiti korrispondenti. Preċiżament minħabba l-importanza tagħhom, dawn il-kwistjonijiet dejjem ġew deċiżi mill-koleġislaturi.

Il-KESE qajjem diversi drabi fl-opinjonijiet tiegħu l-kwistjoni ta’ użu eċċessiv ta’ atti delegati. Huwa għandu dubji dwar it-trasparenza tas-sistema, l-użu tajjeb tal-proċeduri u l-effikaċja tal-mekkaniżmi ta’ kontroll.

ENV

Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008

COM(2015) 595

L-Artikolu 38(a) l-ġdid. OK għad-delegi. Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

ENV

Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta’ April 1999.

COM(2015) 594

Le għad-delega. L-Artikolu 16 il-ġdid huwa vag wisq. Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

ENV

Id-Direttiva 94/62/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 1994

COM(2015) 593

OK.

ENV

Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 tal-Kunsill tad-9 ta’ Diċembru 1996

COM(2012) 403

OK għall-atti ta’ implimentazzjoni u l-atti delegati (l-Artikoli 19 u 20). Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

ESTAT

Ir-Regolament (KE) Nru 1177/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Ġunju 2003

Tħassir propost minn COM(2016)551

OK għat-tħassir.

MOVE

Id-Direttiva 2006/87/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2006

COM(2013) 622

LE għad-delegi. Kunċett vag wisq ta’ progress tekniku u xjentifiku. Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

MOVE

Id-Direttiva 2002/30/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Marzu 2002

COM(2011) 828

L-Artikolu 12. OK għad-delegi. Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

MOVE

Direttiva tal-Kunsill 96/50/KE tat-23 ta’ Lulju 1996.

COM(2016) 82 final

OK għad-delegi (l-Artikolu 29). Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

MOVE

Direttiva tal-Kunsill 91/672/KE tas-16 ta’ Diċembru 1991

COM(2016) 82 final

OK għad-delegi (l-Artikolu 29). Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.

MOVE

Id-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009

COM(2016) 369

OK għad-delegi u għall-perjodu ta’ żmien indeterminat b’mod eċċezzjonali.

MOVE

Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE tad-29 ta’ April 1999

COM(2016) 371

L-Artikolu 13. OK għad-delegi u għall-perjodu ta’ żmien indeterminat b’mod eċċezzjonali.

MOVE

Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE tat-18 ta’ Ġunju 1998

COM(2016) 370

L-Artikolu 12(a). OK għad-delegi u għall-perjodu ta’ żmien indeterminat b’mod eċċezzjonali.

SANTE

Ir-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004

COM(2014) 557

OK għad-delegi (l-Artikolu 87(a)). Kontra l-perjodu ta’ żmien indeterminat.


Tabella 4

Atti li għalihom hemm ippjanati proposti

Qasam

Strument

Il-kummenti tal-KESE

AGRI

Ir-Regolament (KE) Nru 110/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Jannar 2008

Ebda kumment għal dawn l-atti kollha peress li t-test mhuwiex disponibbli.

CLIMA

Id-Direttiva 2009/31/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2009

ENER

Ir-Regolament (KE) Nru 713/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009

ENER

Ir-Regolament (KE) Nru 714/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009

ENER

Id-Direttiva 2009/72/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009

ENV

Ir-Regolament (KE) Nru 850/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-29 ta’ April 2004

ENV

Direttiva tal-Kunsill 86/278/KE tat-12 ta’ Ġunju 1986

ESTAT

Ir-Regolament (KE) Nru 1166/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Novembru 2008

ESTAT

Ir-Regolament (KE) Nru 1059/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Mejju 2003

Brussell, l-1 ta’ Ġunju 2017.

President tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

Georges DASSIS


(1)  Għal dawn l-atti, fl-2013 kien diġà ġie propost l-allinjament ta’ xi dispożizzjonijiet mad-dispożizzjonijiet dwar l-atti ta’ implimentazzjoni.

(2)  Fil-każ ta’ dawn l-atti, fl-2013 kienet diġà ġiet proposta t-tneħħija ta’ xi dispożizzjonijiet.