Brussell, 6.6.2016

COM(2016) 369 final

2016/0170(COD)

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

{SWD(2016) 189 final}
{SWD(2016) 190 final}


MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

1.KUNTEST TAL-PROPOSTA

1.1Raġunijiet u għanijiet tal-proposta

Fl-ispirtu tal-aġenda tal-Kummissjoni għal REFIT u għal Regolamentazzjoni Aħjar u bħala segwitu immedjat għall-kontroll tal-idoneità fuq il-leġiżlazzjoni dwar is-sikurezza tal-vapuri tal-passiġġieri 1 , il-Kummissjoni qed tressaq sett ta' proposti biex tikseb il-potenzjal identifikat ta' simplifikazzjoni.

L-objettivi ta' din ir-reviżjoni huma li jissimplifikaw il-qafas regolatorju eżistenti tal-UE dwar is-sikurezza tal-vapuri tal-passiġġieri, sabiex (i) jinżammu r-regoli tal-UE fejn meħtieġ u b'mod proporzjonat; (ii) tiġi żgurata l-implimentazzjoni korretta tagħhom; u (iii) tiġi eliminata d-duplikazzjoni potenzjali tal-obbligi u l-inkonsistenzi bejn biċċiet relatati ta' leġiżlazzjoni. L-objettiv globali huwa li tipprovdi qafas legali ċar, sempliċi u aġġornat li jkun aktar faċli biex jiġi implimentat, immonitorjat u infurzat, biex b'hekk iżid il-livell globali ta' sikurezza.

Id-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2 iddaħlet fis-seħħ biex jinkiseb livell għoli ta' sikurezza u biex jitneħħew l-ostakoli għall-kummerċ, billi jiġu stipulati standards armonizzati għas-sikurezza f'livell xieraq għall-vapuri tal-passiġġieri u l-bċejjeċ tal-baħar li joperaw servizzi domestiċi. Din id-Direttiva tinkorpora fil-livell tal-UE għal vjaġġi domestiċi d-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni SOLAS li tistabbilixxi rekwiżiti tekniċi dettaljati għall-kostruzzjoni tal-vapuri, l-istabbiltà, il-protezzjoni kontra n-nirien u tagħmir tas-salvataġġ. B'mod korrispondenti, din id-Direttiva tapplika għal vapuri magħmula mill-azzar u materjal ekwivalenti, u għal bċejjeċ tal-baħar ta' veloċità għolja. Barra minn hekk, tinkludi rekwiżiti speċifiċi dwar l-aċċess u l-informazzjoni pubblika għal persuni b'mobbiltà mnaqqsa jew b'diżabilità.

Id-Direttiva 2009/45/KE ġabet magħha livell komuni ta' sikurezza għolja madwar l-UE u benefiċċji importanti tas-suq intern. Min-naħa l-oħra, l-esperjenza wriet li sa mid-dħul fis-seħħ tal-predeċessur tagħha fl-1998 3 , l-implimentazzjoni wasslet għal numru ta' mistoqsijiet fir-rigward taċ-ċarezza u l-adegwatezza ta' xi wħud mid-definizzjonijiet tagħha, il-kamp ta' applikazzjoni u l-proċeduri.

Barra minn hekk, diversi aspetti ewlenin tas-sikurezza għall-vapuri żgħar ta' taħt l-24 metru fit-tul ma ġewx armonizzati, b'dan jirrifletti l-fatt li dawn il-vapuri huma aktar sensittivi għall-kondizzjonijiet operazzjonali lokali. Barra minn hekk, id-Direttiva diġà tat lill-Istati Membri l-flessibbiltà li japplikaw ir-regoli nazzjonali meta jsibu l-istandards armonizzati għall-vapuri żgħar mhux prattiċi u/jew mhux raġonevoli. F'dan ir-rigward, il-kontroll ta' idoneità wera li d-Direttiva attwalment tapplika biss għal 70 minn 1950 vapur żgħir, li l-aspetti ewlenin tas-sikurezza tagħhom diġà ġew iddefiniti mill-Istati Membri. Bħala riżultat, dawn ir-rekwiżiti għandhom jiġu evalwati mill-ġdid.

Barra minn hekk, il-kontroll ta' idoneità żvela li diversi Stati Membri jiċċertifikaw il-vapuri tal-aluminju skont din id-Direttiva filwaqt li ftit oħrajn ma jagħmlux dan. Dan joħloq sitwazzjoni mhux ugwali li timmina l-għan tal-kisba ta' livell ta' sikurezza għoli, komuni għall-passiġġieri li jbaħħru b'mod domestiku fl-Istati Membri tal-UE. Dan jirriżulta minn interpretazzjoni differenti tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva relatata mad-definizzjoni ta' "materjal ekwivalenti" u l-applikabbiltà tal-istandards korrispondenti dwar is-sikurezza kontra n-nirien.

Għalhekk qed jiġi propost li jiġu ċċarati u ssimplifikati r-regoli u l-istandards tas-sikurezza għall-vapuri tal-passiġġieri sabiex ikunu, konformi mal-programm tar-REFIT tal-Kummissjoni, aktar faċli biex jiġu aġġornati, immonitorjati u infurzati. Fid-dawl taż-żieda fiċ-ċarezza u ċ-ċertezza legali, il-proposta tneħħi wkoll numru ta' referenzi legali skaduti, bla użu u inkonsistenti.

Il-proposta temenda d-definizzjonijiet u r-rekwiżiti korrispondenti tad-Direttiva 2009/45/KE.

Barra minn hekk, il-proposta tipprovdi għall-allinjament tad-Direttiva 2009/45/KE mat-tibdil miġjub mit-Trattat ta' Lisbona fir-rigward tas-setgħat tal-Kummissjoni li tadotta atti ddelegati u ta' implimentazzjoni.

1.2Konsistenza mad-dispożizzjonijiet eżistenti fil-qasam ta' politika

Il-proposta hija kompletament konsistenti mal-proposti ta' simplifikazzjoni li jemendaw id-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE 4 u l-proposta li tissostitwixxi d-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE 5 . Il-proposta hija kompletament konformi mar-rakkomandazzjonijiet dwar il-kontroll tal-idoneità u l-White Paper tal-2011 dwar il-futur tat-trasport 6 li rrikonoxxew il-ħtieġa li jiġi mmodernizzat il-qafas leġiżlattiv attwali tal-UE dwar is-sikurezza tal-vapuri tal-passiġġieri.

1.3Konsistenza ma' politiki oħra tal-Unjoni

Il-proposta twettaq l-aġenda tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar billi tiżgura li l-leġiżlazzjoni eżistenti tkun sempliċi u ċara, ma toħloqx piż bla bżonn u żżomm il-pass mal-iżviluppi politiċi, soċjetali u teknoloġiċi li qed jevolvu. Twettaq ukoll l-għanijiet tal-Istrateġija tat-Trasport Marittimu tal-2018 7 billi tiżgura servizzi bil-laneċ ta' kwalità fit-trasport tal-passiġġieri regolari intra-UE.

2.BAŻI ĠURIDIKA, SUSSIDJARJETÀ U PROPORZJONALITÀ

2.1Bażi legali

Billi l-proposta tissostitwixxi d-Direttiva attwali, il-bażi legali tibqa' l-Artikolu 100(2) tat-TFUE (ex Artikolu 80(2) tat-TKE), li jipprovdi għal miżuri fil-qasam tat-trasport bil-baħar.

2.2Sussidjarjetà

Id-Direttiva 2009/45/KE ġiet immudellata u ffurmata l-aktar fuq ir-rekwiżiti internazzjonali u xprunata minn numru ta' diżgrazzji tat-tbaħħir li kienu jinvolvu t-telf tal-ħajja umana. Minkejja li l-istandards komuni tas-sikurezza għall-vapuri involuti fuq vjaġġi internazzjonali ġew stabbiliti mir-regolamenti internazzjonali dwar is-sikurezza bħall-Konvenzjoni SOLAS, dawn ma japplikawx għall-vapuri tal-passiġġieri involuti fi vjaġġi domestiċi.

Il-proposta tiżgura li l-livell komuni ta' sikurezza stabbilit mid-Direttiva 2009/45/KE għall-vapuri li joperaw fuq vjaġġi domestiċi fl-ilmijiet tal-UE jiġi ppreservat, li ma setax jinkiseb b'azzjoni unilaterali fil-livell tal-Istati Membri. Fl-istess ħin, il-proposta ttenni l-ħtieġa għal u l-valur miżjud tad-differenzi fl-istandards fejn il-kondizzjonijiet operazzjonali lokali jistgħu jeħtieġu hekk.

Fid-dawl tal-għan tas-suq intern u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi tat-trasport marittimu fl-Istati Membri, il-proposta tiżgura wkoll li d-Direttiva 2009/45/KE tkompli tiffaċilita t-trasferiment tal-vapuri bejn reġistri nazzjonali u tippermetti li l-kompetizzjoni dwar vjaġġi domestiċi tkun fuq l-istess livell, mingħajr ma jiġi kompromess il-livell tas-sikurezza.

2.3Proporzjonalità

Kif muri mill-istatistika tal-inċidenti, il-leġiżlazzjoni eżistenti kisbet livell għoli ta' sikurezza tal-passiġġieri. L-ispiża regolatorja relatata mal-istandards tas-sikurezza tal-UE ma rriżultatx sproporzjonata meta mqabbla mal-istandards nazzjonali li kieku kienu jkunu meħtieġa. L-istima tad-differenzi fl-ispejjeż regolatorji tirrapreżenta sempliċement frazzjoni żgħira meta mqabbla mal-ispejjeż totali tal-kostruzzjoni, l-operat u l-manutenzjoni.

Minbarra li jiġu ċċarati numru ta' definizzjonijiet, it-tneħħija ta' xi rekwiżiti mhux meħtieġa mingħajr ma jiġi kompromess il-livell għoli ta' sikurezza hija wieħed mill-għanijiet ta' din l-inizjattiva ta' simplifikazzjoni. Bħala riżultat, bil-proposta l-vapuri ta' taħt l-24 metru fit-tul jitneħħew mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2009/45/KE. Billi l-vapuri ż-żgħar jinbnew l-aktar minn materjali oħra minbarra l-azzar, il-maġġoranza l-kbira ta' din il-flotta bħalissa mhijiex koperta mill-istandards tas-sikurezza armonizzati tal-UE (96 %). Dan jimplika li l-maġġoranza tal-bastimenti b'tul inqas minn 24 m diġà huma ċċertifikati skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Barra minn hekk, il-firxa vasta tas-servizzi li dawn il-bastimenti huma mibnijin għalihom (eż. passaġġi ta' matul il-ġurnata jew ta' billejl, kruċieri turistiċi ta' matul il-ġurnata, żjarat f'portijiet b'restrizzjonijiet jew infrastrutturi speċifi) tipproduċi firxa wiesgħa ta' disinji u soluzzjonijiet tekniċi. Dan iwassal biex l-identifikazzjoni ta' sett komuni ta' regoli dettaljati xierqa għal tali varjetà ta' servizzi għal bastimenti iżgħar, tkun diffiċli ħafna.

L-approċċ regolatorju attwali tad-Direttiva 2009/45/KE li tikkonsisti fi standards preskrittivi ddisinjati primarjament għall-vapuri tal-azzar (jew l-aluminju) kien għalhekk evalwat mill-ġdid għal dawn il-vapuri. Barra minn hekk, l-inċidenti rreġistrati għall-vapuri żgħar li jaqgħu barra mill-kamp ta' applikazzjoni tal-istandards tal-UE ma juru ebda tħassib speċifiku dwar is-sikurezza (5 imwiet f'dawn l-aħħar 4 snin, kollha inċidenti okkupazzjonali). Barra minn hekk, għall-kuntrarju ta' vapuri akbar, il-vapuri żgħar għandhom it-tendenza li jitħaddmu fl-istess Stat Membru sat-tmiem tal-ħajja operattiva tagħhom u t-trasferiment tagħhom bejn l-Istati Membri huwa limitat.

2.4L-għażla tal-istrument

Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, id-Direttiva tibqa' meqjusa bħala l-aktar forma xierqa biex jinkisbu l-objettivi identifikati. Din tistabbilixxi prinċipji komuni u livell armonizzat ta' sikurezza, tiżgura l-infurzar tar-regoli, imma tħalli l-għażla tal-proċeduri prattiċi u tekniċi li jiġu applikati f'idejn kull Stat Membru.

L-aktar soluzzjoni legali adegwata nstabet li hija proposta li temenda d-Direttiva 2009/45/KE. L-għażla alternattiva li tiġi proposta Direttiva ġdida ġiet imwarrba fuq il-bażi tan-numru limitat ta' tibdil identifikabbli b'mod ċar għad-Direttiva attwali.

3.RIŻULTATI TAL-EVALWAZZJONIJIET EX-POST, TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET IKKONĊERNATI U TAL-VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

3.1L-evalwazzjonijiet ex-post/il-kontrolli tal-idoneità tal-leġiżlazzjoni eżistenti

Il-verifika tal-idoneità wriet li l-objettivi prinċipali tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sikurezza tal-vapuri tal-passiġġieri relatati mas-sikurezza tal-passiġġieri u mas-suq intern qed jiġu ssodisfati b'mod ġenerali u jibqgħu rilevanti ħafna. Il-qafas legali tal-UE dwar is-sikurezza tal-vapuri tal-passiġġieri rriżulta f'livell komuni ta' sikurezza għall-vapuri tal-passiġġieri fl-UE u kondizzjonijiet ekwi bejn l-operaturi kif ukoll żieda fit-trasferiment ta' vapuri bejn l-Istati Membri. Il-kontroll tal-idoneità wera wkoll li hemm skop għal aktar tisħiħ fil-livell tas-sikurezza kif ukoll fl-effiċjenza u l-proporzjonalità ta' xi wħud mir-rekwiżiti regolatorji. Saru rakkomandazzjonijiet f'numru ta' oqsma biex jiġu ssimplifikati, iċċarati u mħassra numru ta' rekwiżiti ambigwi, skaduti jew idduplikati:

(a)Jiġu esklużi l-vapuri tal-passiġġieri ta' taħt l-24 m fit-tul mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2009/45/KE u kkunsidrat l-iżvilupp ta' linji gwida jew standards għal vapuri żgħar u vapuri mibnija mhux bl-azzar jew materjali ekwivalenti, fuq il-bażi ta' rekwiżiti funzjonali bħala parti minn qafas ta' standards ibbażat fuq l-għanijiet.

(b)Jiġi ċċarat il-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva, jiġifieri:

Jiġi ċċarat li għall-finijiet tad-Direttiva 2009/45/KE l-aluminju huwa materjal ekwivalenti għall-azzar u jiġu ċċarati r-rekwiżiti korrispondenti għall-insulazzjoni min-nirien (eż. definizzjonijiet ta' spazji addizzjonali li għandhom ikunu insulati min-nirien).

Jiġi ċċarat li l-vapuri ta' servizz fuq il-baħar għall-parks eoliċi ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2009/45/KE.

Jiġi ċċarat li vapuri tradizzjonali ma jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva 2009/45/KE u tiġi ċċarata d-definizzjoni tagħhom.

(c)Tiġi ċċarata u ssimplifikata d-definizzjoni ta' żoni tal-baħar fid-Direttiva 2009/45/KE filwaqt li:

Titneħħa r-referenza għal "fejn in-nawfragi jkunu jistgħu jilħqu l-art".

Jitneħħa l-kunċett ta' "lok ta' rifuġju".

3.2Il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati

Minħabba n-natura teknika tal-proposti previsti, intgħażlet il-konsultazzjoni mmirata bħala l-għodda l-aktar adegwata. L-esperti nazzjonali ġew ikkonsultati fil-qafas tal-Grupp ta' Esperti dwar is-Sikurezza tal-Vapuri tal-Passiġġieri. Ġiet organizzata sessjoni ta' ħidma li għaliha kienu mistiedna jipparteċipaw l-Istati Membri kif ukoll l-industrija u l-assoċjazzjonijiet tal-passiġġieri. Il-miżuri previsti ġew ippreżentati f'diversi okkażjonijiet. Barra minn hekk, il-pjan direzzjonali ppubblikat fuq is-sit web Europa 8 ippermetta lill-partijiet ikkonċernati kollha jipprovdu l-feedback permezz ta' formola ta' tweġiba online.

Is-sommarju tal-konsultazzjoni kif ukoll il-feedback dettaljat imqajjem matul il-proċess tal-konsultazzjoni jinsabu fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jakkompanja l-proposta. Il-miżuri ta' simplifikazzjoni previsti ġew appoġġjati mill-maġġoranza l-kbira tal-esperti nazzjonali, minkejja li saru numru ta' kummenti fir-rigward tal-kliem eżatt ta' xi wħud mill-proposti. Is-suġġerimenti kollha ġew għalhekk riveduti bir-reqqa u l-proposti emendati kif xieraq. Barra minn hekk, xi esperti qajmu mistoqsijiet li jikkonċernaw l-aspetti prattiċi u tekniċi tal-implimentazzjoni, li ġew indirizzati fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jakkompanja l-proposta u jinsabu inkorporati fil-Pjan ta' Implimentazzjoni.

Il-partijiet ikkonċernati industrijali insistew li l-prinċipji ewlenin tal-qafas legali attwali baqgħu l-istess (li jenfasizza l-ispejjeż tal-aġġornament tas-sikurezza għall-vapuri tal-aluminju f' xi Stati Membri) filwaqt li l-assoċjazzjoni tal-passiġġieri talbet għal titjib fil-livell tas-sikurezza u wissiet kontra d-dilwizzjoni tiegħu. Il-proposta għalhekk tiżgura li l-livell eżistenti ta' sikurezza jinżamm u, sa fejn possibbli fil-qafas tas-simplifikazzjoni, jiżdied (eż. billi jiġi ċċarat li l-vapuri tal-aluminju għandhom jinbnew skont l-istandards tas-sikurezza tad-Direttiva).

3.3Il-ġbir u l-użu tal-għarfien espert

Din ir-reviżjoni tibni primarjament fuq id-dejta miġbura matul il-proċess tal-kontroll tal-idoneità kif irrapportat fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni "Naġġustaw id-direzzjoni: Verifika tal-Idoneità tal-Leġiżlazzjoni dwar is-Sikurezza tal-Vapuri tal-Passiġġieri fl-UE", adottat fis-16 ta' Ottubru 2015 9 .

Minbarra d-dejta u l-konsultazzjoni mwettqa fil-qafas tal-kontroll tal-idoneità, it-tħejjija ta' din il-proposta ta' simplifikazzjoni ħtieġet il-kontribut ta' esperti tekniċi u legali rigward il-formolazzjoni konkreta ta' definizzjonijiet tekniċi u abbozzar legali ċar. Dan l-għarfien espert inġabar internament, f'kooperazzjoni mal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima u l-Grupp ta' Esperti dwar is-Sikurezza tal-Vapuri tal-Passiġġieri. Dan jinsab irrapportat fid-Dokument ta' Ħidma tal-Persunal li jakkompanja l-proposta.

3.4Valutazzjoni tal-impatt

Il-proposta hija segwitu immedjat għall-kontroll tal-idoneità li identifika l-kwistjonijiet għas-simplifikazzjoni fid-dettall u vvaluta l-potenzjal għas-simplifikazzjoni. Kif enfasizzat fil-pjan direzzjonali, il-miżuri previsti jew mhumiex mistennija jiġġeneraw impatti sinifikanti (jiġifieri lil hinn minn dawk li ma jistgħux jitkejlu bħaċ-ċarezza legali, iċ-ċertezza jew is-sempliċità) jew ma ġewx identifikati soluzzjonijiet materjalment differenti. F'konformità mal-Linji Gwida tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar, ma twettqitx valutazzjoni tal-impatt sħiħa.

Madankollu, il-proposta ta' simplifikazzjoni hija akkompanjata minn Dokument ta' Ħidma tal-Persunal tal-Kumissjoni li jfakkar ir-rakkomandazzjonijiet tal-kontroll tal-idoneità u jispjega r-razzjonal tas-soluzzjonijiet proposti mill-perspettiva teknika kif ukoll legali. Dan jinkludi sommarju u feedback dwar il-konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati mwettqa bħala appoġġ għal din l-inizjattiva. Il-pjan ta' implimentazzjoni jinsab mehmuż ukoll.

3.5Idoneità regolatorja u simplifikazzjoni

Il-potenzjal tas-simplifikazzjoni ta' din il-proposta primarjament jikkonsisti minn impatti li ma jistgħux jitkejlu bħaċ-ċarezza, iċ-ċertezza u s-sempliċità legali, li jirriżultaw mill-kjarifika tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva u definizzjoni aktar sempliċi taż-żoni tal-baħar.

Għandha tiġi stabbilita skadenza għall-vapuri mibnija b'materjal ekwivalenti u li huma akbar minn 24 m fit-tul qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva biex ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tekniċi stabbiliti fid-Direttiva. Il-perjodu ta' tranżizzjoni suffiċjenti għandu jiffaċilita l-aġġustament sa fejn hu possibbli. Fir-rigward taż-żoni tal-baħar, il-proposta primarjament telimina l-kriterji bla użu jew skaduti u tinfluwenza t-tfassil ta' żoni tal-baħar għall-Istati Membri biss sa fejn l-anqas possibbli.

Il-proposta żżid ukoll iċ-ċarezza legali billi telimina numru ta' referenzi bla użu, żbaljati jew inkonsistenti.

3.6Drittijiet fundamentali

Il-proposta ma għandhiex konsegwenzi għall-ħarsien tad-drittijiet fundamentali.

4.IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

Il-proposta ma għandhiex implikazzjonijiet għall-baġit tal-Unjoni.

5.ELEMENTI OĦRA

5.1Il-pjanijiet għall-implimentazzjoni u l-arranġamenti ta' monitoraġġ, ta' evalwazzjoni u ta' rapportar

Il-proposta hija akkompanjata minn pjan ta' implimentazzjoni li jelenka l-azzjonijiet meħtieġa biex jiġu implimentati l-miżuri ta' simplifikazzjoni u jidentifika l-isfidi prinċipali tal-implimentazzjoni tekniċi, legali u marbuta maż-żmien.

Ġew identifikati arranġamenti adegwati għall-monitoraġġ u r-rapportar, mingħajr ma nħolqu obbligi ta' rapportar u piżijiet amministrattivi ġodda. L-informazzjoni ewlenija dwar il-flotta, l-aċċidenti u l-konformità se tinġabar bl-għajnuna tal-EMSA, il-Grupp ta' Esperti dwar is-Sikurezza tal-Vapuri tal-Passiġġieri u fuq il-bażi tal-bażi ta' dejta tal-Pjattaforma Ewropea tal-Informazzjoni dwar id-Diżgrazzji tal-Baħar (EMCIP). Billi ċ-ċiklu sħiħ taż-żjarat ta' implimentazzjoni previsti tal-EMSA huwa stmat li se jdum 5 snin, iċ-ċiklu ta' evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar is-sikurezza tal-vapuri tal-passiġġieri għandu jiġi stabbilit f'intervalli ta' seba' snin.

5.2Id-dokumenti ta' spjegazzjoni

Id-dokumenti ta' spjegazzjoni mhumiex meħtieġa għaliex il-miżuri ta' simplifikazzjoni mhumiex ta' natura sostanzjali jew kumplessa.

5.3Spjegazzjoni dettaljata tad-dispożizzjonijiet speċifiċi tal-proposta

Definizzjonijiet u l-kamp ta' applikazzjoni

L-Artikolu 2 jiġi emendat biex jelimina numru ta' referenzi bla użu, inkonsistenti jew żbaljati, b'mod partikolari relatati mal-Kodiċi ta' Stabilità Intatta (tiżdied ir-referenza nieqsa), il-Kodiċi ta' Inġenji tal-Baħar b'Veloċità Għolja (tiġi kkoreġuta r-referenza), id-definizzjoni tal-għoli tal-pruwa (imħassra l-parti bla użu), iż-żona tal-port (allinjata mad-definizzjoni ta' żona tal-baħar), lok ta' rifuġju (titneħħa għaliex hija bla użu f'konformità mas-simplifikazzjoni tad-definizzjonijiet taż-żona tal-baħar), Stat tal-port (jieħu post Stat ospitanti f'konformità mar-reviżjoni tad-Direttiva 1999/35/KE), u organizzazzjoni rikonoxxuta (referenza aġġornata).

L-Artikolu 2 huwa emendat ukoll biex jipprovdi għal definizzjonijiet ġodda ta' vapur tradizzjonali (timxi minn Artikolu 3 u tiġi aġġornata biex tqis id-definizzjoni ta' vapur tradizzjonali fid-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 10 ), vapur bil-qlugħ (definizzjoni ġdida), jott u biċċa tal-baħar tad-divertiment (timxi minn Artikolu 3 u tiġi allinjata iżjed mas-SOLAS), tender (definizzjoni ġdida), u materjal ekwivalenti (timxi minn Anness 1 u emendata biex tiċċara li vapuri mibnija minn dawn il-materjali għandhom ikunu ċċertifikati skont din id-Direttiva).

L-Artikolu 3 jiġi emendat biex jeskludi vapuri ta' taħt l-24 metru fit-tul mill-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva, biex titneħħa r-referenza żbaljata għal "passiġġieri" mill-intestatura tal-punti (a) u (b), u biex jiġi ċċarat li d-Direttiva ma tapplikax għall-vapuri bil-qlugħ, tenders u vapuri msemmija fil-kodiċi SPS (inkluż vapuri ta' provvista fuq il-baħar).

Klassijiet tal-vapuri tal-passiġġieri u applikazzjoni

L-Artikolu 4 jiġi emendat biex jissimplifika d-definizzjonijiet taż-żoni tal-baħar C u D (referenzi għall-kriterji ta' "fejn in-nawfragi jkunu jistgħu jilħqu l-art" u "distanza għal-lok ta' rifuġju" jitneħħew), u biex jiċċara li ż-żoni tal-baħar huma stabbiliti mill-Istati Membri b'tali mod li l-konfini interni taż-żona tal-baħar D jkunu delimitati b'mod ċar.

L-Artikolu 5 jiġi emendat biex tiġi aġġornata r-referenza għall-Istat ospitanti (sostitwita bl-Istat tal-port), u tiġi aġġornata r-referenza għad-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 11 u d-Direttiva 2014/90/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 12 .

Rekwiżiti ta' sikurezza

L-Artikolu 6 jiġi emendat biex tiġi aġġornata r-referenza għad-Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 13 , biex jitneħħa l-punt repetittiv (c), biex tiġi aġġornata r-referenza għall-Istat ospitanti (sostitwita bl-Istat tal-port), biex jiġi ċċarat li r-rekwiżit ta' konverżjoni huwa maħsub biex japplika għall-vapuri kollha (meta jiġu kkonvertiti f'vapuri tal-passiġġieri), mhux biss għall-vapuri tal-passiġġieri eżistenti (billi l-punt (e) jimxi f'paragrafu 5 ġdid), biex titneħħa l-parti bla użu tar-referenza għall-Kodiċi DSC fir-raba' subparagrafu tal-paragrafu 4(a), biex jitneħħa l-punt (f) skadut, u biex tiddaħħal data ġdida ta' applikazzjoni għall-vapuri mibnija b'materjal ekwivalenti qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva.

L-Artikoli 7 u 8 jiġu emendati biex jitneħħew il-partijiet skaduti.

Rekwiżiti ta' sikurezza addizzjonali, ekwivalenzi, eżenzjonijiet u miżuri ta' salvagwardja

L-Artikolu 9 jiġi emendat biex mill-paragrafu 2 titneħħa r-referenza żbaljata għall-Anness 1 u biex tiġi ffaċilitata n-notifika tal-miżuri previsti f'dan l-Artikolu permezz ta' bażi ta' dejta stabbilita għal dan il-għan.

Proċedura ta' kumitat u ta' emenda

L-Artikoli 10 u 11 jiġu konformi mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tas-setgħat tal-Kummissjoni biex tadotta atti ddelegati u ta' implimentazzjoni. L-Artikolu 10a żdied għall-istess raġuni (eżerċizzju tas-setgħa tad-delega).

Ċertifikati

L-Artikolu 13 jiġi emendat biex jiċċara li dawk il-vapuri li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva biss huma pprovduti Ċertifikat ta’ Sikurezza ta’ Vapur tal-Passiġġieri, u biex jiċċara li dan iċ-ċertifikat għandu jinkludi l-miżuri kollha previsti taħt l-Artikolu 9, mhux biss l-eżenzjonijiet.

Dimensjoni internazzjonali

L-Artikolu 14 jiġi emendat sabiex ikun konformi mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward tar-rappreżentazzjoni esterna.

Dispożizzjonijiet ta' evalwazzjoni

L-Artikolu 16a żdied biex jispeċifika d-dispożizzjonijiet dwar l-evalwazzjoni.

2016/0170 (COD)

Proposta għal

DIRETTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari l-Artikolu 100(2) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 14 ,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni 15 ,

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)Biex jinżamm livell għoli ta' sikurezza previst mill-istandards komuni tas-sikurezza ddefiniti mid-Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 16 u biex jiġu ppreservati kundizzjonijiet ekwi, l-applikazzjoni ta' dik id-Direttiva għandha titjieb. Id-Direttiva 2009/45/KE għandha tapplika biss għall-vapuri u l-inġenji li għalihom ġew iddisinjati l-istandards tas-sikurezza tagħha. Numru ta' tipi speċifiċi ta' vapuri għandhom għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha, bħal tenders, vapuri bil-qlugħ jew vapuri li jittrasportaw il-persunal imħarreġ involut fin-negozju tal-vapur jew stallazzjonijiet fuq il-baħar.

(2)Il-Programm dwar l-Idoneità tar-Regolamentazzjoni (REFIT) 17 wera li mhux l-Istati Membri kollha jiċċertifikaw il-vapuri tal-aluminju skont id-Direttiva 2009/45/KE. Dan joħloq sitwazzjoni mhux ugwali li timmina l-għan tal-kisba ta' livell ta' sikurezza għoli, komuni għall-passiġġieri li jbaħħru b'mod domestiku fl-Unjoni. Biex tiġi evitata l-applikazzjoni mhux uniformi li tirriżulta mill-interpretazzjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tad-Direttiva fir-rigward tad-definizzjoni ta' aluminju bħala materjal ekwivalenti u l-applikabbiltà tal-istandards korrispondenti għas-sikurezza kontra n-nirien, id-definizzjoni tal-materjal ekwivalenti għandha tiġi ċċarata.

(3)Bil-ħsieb li jiżdiedu ċ-ċarezza u l-konsistenza legali, numru ta' definizzjonijiet u referenzi għandhom jiġu aġġornati u allinjati aktar mar-regoli internazzjonali jew tal-Unjoni relatati. Biex dan iseħħ, għandha tingħata attenzjoni speċjali biex ma jinbidilx il-kamp ta' applikazzjoni eżistenti u l-livell ta' sikurezza previst mid-Direttiva 2009/45/KE. B'mod partikolari, id-definizzjoni ta' vapur tradizzjonali għandha tiġi allinjata aħjar mad-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 18 , filwaqt li jiġu ppreservati l-kriterji attwali tas-sena tal-bini u t-tip ta' materjal. Id-definizzjoni ta' jott u biċċa tal-baħar tad-divertiment għandha tiġi allinjata aktar mal-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar (il-Konvenzjoni SOLAS).

(4)Fid-dawl tal-prinċipju ta' proporzjonalità, ir-rekwiżiti preskrittivi attwali li joħorġu mill-Konvenzjoni SOLAS wrew li huma diffiċli biex jiġu adattati għal vapuri tal-passiġġieri żgħar ta' taħt l-24 metru fit-tul. Barra minn hekk, vapuri żgħar huma primarjament mibnija b'materjali oħra għajr l-azzar u numru limitat ħafna biss minn dawn il-vapuri ġie għalhekk iċċertifikat skont id-Direttiva 2009/45/KE. Fin-nuqqas ta' tħassib speċifiku dwar is-sikurezza u standards adegwati previsti mid-Direttiva, il-vapuri ta' taħt l-24 metru fit-tul għandhom għalhekk jiġu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha u għandhom jiġu suġġetti għal standards speċifiċi tas-sikurezza ddeterminati mill-Istati Membri li jkunu f'pożizzjoni aħjar biex jivvalutaw il-limitazzjonijiet lokali tan-navigazzjoni għal dawn il-vapuri f'termini ta' distanza sal-kosta jew il-port u l-kundizzjonijiet tat-temp.

(5)Biex jiġu ssimplifikati aktar id-definizzjonijiet taż-żoni tal-baħar previsti mid-Direttiva 2009/45/KE u biex jiġi mminimizzat it-tfixkil għall-Istati Membri, il-kriterji bla użu jew inadegwati għandhom jitneħħew. Filwaqt li jinżamm il-livell ta' sikurezza, id-definizzjoni ta' żoni tal-baħar li fiha jistgħu joperaw vapuri tal-Klassi C u D għandha tiġi ssimplifikata billi jitneħħa l-kriterju ta' "fejn in-nawfragi jkunu jistgħu jilħqu l-art" u billi titneħħa d-"distanza sal-lok ta' rifuġju" għall-finijiet tad-definizzjoni taż-żoni tal-baħar. L-adegwatezza ta' kosta partikolari bħala lok ta' rifuġju hija parametru dinamiku li għandu jiġivvalutat fuq bażi ta' każ b'każ mill-Istati Membri u, fejn meħtieġ, kwalunkwe restrizzjoni operazzjonali relatata mad-distanza minn lok ta' rifuġju għal vapur partikolari għandha titniżżel fiċ-Ċertifikat tas-Sigurtà ta' Vapur tal-Passiġġieri.

(6)Biex jitneħħew il-konsegwenzi negattivi mhux maħsuba tad-dispożizzjonijiet attwali fejn b'riżultat tagħhom vapuri tal-merkanzija kkonvertiti ma jistgħux jitqiesu bħala vapuri ġodda tal-passiġġieri, għandu jiġi ċċarat li r-rekwiżiti tal-konverżjoni japplikaw għal kwalunkwe vapur, mhux biss il-vapuri tal-passiġġieri eżistenti.

(7)Biex tiżdied it-trasparenza u tiġi ffaċilitata n-notifika ta' eżenzjonijiet, ekwivalenzi u miżuri addizzjonali ta' sikurezza mill-Istati Membri, il-bażi ta' dejta għandu jiġi stabbilit u miżmum għal dan il-għan mill-Kummissjoni. Għandu jinkludi l-miżuri notifikati fil-forma ta' abbozz u adottata tagħhom.

(8)Fid-dawl tat-tibdil li ġab miegħu t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, is-setgħat mogħtija lill-Kummissjoni biex timplimenta d-Direttiva 2009/45/EC għandhom jiġu aġġornati b'mod korrispondenti. L-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 19 .

(9)Sabiex jitqiesu l-iżviluppi fil-livell internazzjonali u l-esperjenza u biex tiżdied it-trasparenza, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-esklużjoni ta' emendi għall-istrumenti internazzjonali mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva jekk meħtieġ, bl-aġġornament tar-rekwiżiti tekniċi u l-istabbiliment ta' kondizzjonijiet għall-użu tal-bażi ta' dejta miżmuma mill-Kummissjoni biex tospita n-notifiki mill-Istati Membri ta' eżenzjonijiet u talbiet għal derogi skont id-Direttiva attwali. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta' tħejjija tagħha, inkluż fil-livell espert, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu skont il-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016. B'mod partikolari, biex tkun żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija tal-atti ddelegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess waqt bħall-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom ikollhom aċċess b'mod sistematiku għal-laqgħat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija tal-atti ddelegati.

(10)Sabiex jiġu stabbiliti kundizzjonijiet ekwi għall-vapuri tal-passiġġieri li joperaw fuq vjaġġi minn u lejn il-portijiet tal-Unjoni, irrispettivament min-natura tal-vjaġġi li huma ingaġġati fuqhom, l-azzjoni tal-Unjoni fid-dawl biex jitħaffef ix-xogħol li għaddej bħalissa fl-IMO biex jiġu riveduti r-regolamenti tal-Konvenzjoni SOLAS għandha tiġi konformi mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

(11)Fid-dawl taċ-ċiklu sħiħ ta' monitoraġġ taż-żjarat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima, il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/45/KE mhux aktar tard minn [seba' snin wara d-data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1)] u tirrapporta dwarha lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. L-Istati Membri għandhom jikkooperaw mal-Kummissjoni biex jiġbru l-informazzjoni kollha meħtieġa għal din l-evalwazzjoni.

(12)Id-Direttiva 2009/45/KE għandha għalhekk tiġi emendata skont dan,

ADOTTAW DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1
Emendi għad-Direttiva 2009/45/KE

Id-Direttiva 2009/45/KE hija emendata kif ġej:

(1)L-Artikolu 2 huwa emendat kif ġej:

(a)il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

"(a)"Konvenzjonijiet Internazzjonali" tfisser il-konvenzjonijiet li ġejjin flimkien mal-emendi għalihom, jiġifieri fil-verżjonijiet aġġornati tagħhom:

(i)il-Konvenzjoni Internazzjonali għas-Salvagwardja tal-Ħajja Umana fuq il-Baħar tal-1974 (il-Konvenzjoni SOLAS tal-1974); u

(ii)il-Konvenzjoni Internazzjonali tal-1966 dwar il-Linji tat-Tagħbija u l-Protokolli tagħha;";

(b)il-punt (b) jinbidel b'dan li ġej:

"(b)"Kodiċi ta' Stabilità Intatta" tfisser il-"Kodiċi dwar Stabilità Intatta għat-tipi kollha ta' vapuri koperti bl-Istrumenti IMO" kontenuta fir-Riżoluzzjoni tal-Assemblea IMO A.749(18) tal-4 ta' Novembru 1993, jew il-"Kodiċi Internazzjonali dwar Stabilità Intatta, 2008" kontenuta fir-Riżoluzzjoni tal-IMO MSC.267(85) tal-4 ta' Diċembru 2008, fil-verżjonijiet aġġornati tagħhom;";

(c)il-punt (g)(ii) jinbidel b'dan li ġej:

"(ii) il-veloċità massima tagħhom, kif iddefinita fir-Regolament 1.4.30 tal-1994 tal-Kodiċi ta' Inġenji tal-Baħar b'Veloċità Għolja u r-Regolament 1.4.38 tal-Kodiċi ta' Inġenji tal-Baħar b'Veloċità Għolja tal-2000, hija inqas minn 20 knot;";

(d)il-punt (m) jinbidel b'dan li ġej:

"(m)"l-għoli tal-pruwa" tfisser l-għoli tal-pruwa kif definit fir-Regolament 39 tal-Konvenzjoni Internazzjonali dwar Linji tat-Tagħbija tal-1966;";

(e)il-punt (r) jinbidel b'dan li ġej:

"(r)"żona ta' port" tfisser żona apparti minn żona tal-baħar elenkata skont l-Artikolu 4(2), kif definita mill-Istati Membri, li testendi mix-xogħlijiet l-aktar 'il barra ta' port permanenti li jifforma parti integrali mis-sistema tal-port, jew tal-linji definiti mill-karatteristiċi naturali ġeografiċi li jipproteġu estwarju jew żona similarment protetta;";

(f)il-punt (b) hu mħassar;

(g)il-punt (u) jinbidel b'dan li ġej:

"(u)"Stat tal-port" tfisser Stat Membru li vapur jew dgħajsa, li jtajjar bandiera li ma tkunx il-bandiera ta' dak l-Istat Membru, iwettaq vjaġġi domestiċi lejn jew mill-portijiet tiegħu;";

(h)il-punt (v) jinbidel b'dan li ġej:

"(v)"organizzazzjoni rikonoxxuta" ifisser organizzazzjoni rikonoxxuta skont ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*;

______________

*Ir-Regolament (KE) Nru 391/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 11).";

(i)il-punt (y) jinbidel b'dan li ġej:

"(y)"persuni b'mobbiltà mnaqqsa" tfisser kull persuna li jkollha diffikultà partikolari meta tuża t-trasport pubbliku, inklużi l-persuni anzjani, il-persuni b'diżabilità, il-persuni b'debbolezzi sensorji u l-utenti tas-siġġijiet tar-roti, in-nisa tqal u l-persuni li jakkumpanjaw tfal żgħar;"

(j)jiżdiedu l-punti li ġejjin:

"(z)"vapur bil-qlugħ" tfisser vapur primarjament imħaddem bil-qlugħ anke jekk mgħammar bi propulsjoni mekkanika għal skopijiet awżiljari u ta' emerġenza;

(za)"materjal ekwivalenti" tfisser liga tal-aluminju jew kwalunkwe materjal ieħor li ma jaqbadx, li jżomm karatteristiċi strutturali u ta' integrità ekwivalenti għall-azzar fl-aħħar tal-esponiment applikabbli għat-test standard tan-nar minħabba l-insulazzjoni pprovduta;

(zb)"test standard tan-nar" tfisser test li fih il-kampjuni tal-paratiji jew tal-gverti rilevanti jiġu esposti f'forn tat-test għal temperaturi li jikkorrispondu bejn wieħed u ieħor għall-kurva standard tal-ħin mat-temperatura skont il-metodu tat-test speċifikat fil-Kodiċi Internazzjonali tal-2010 tal-Proċeduri għall-Applikazzjoni tat-Test tan-Nar, li jinsab fir-Riżoluzzjoni tal-IMO MSC.307(88) tat-3 ta' Diċembru 2010, fil-verżjoni aġġornata tagħha;

(zc)"vapur tradizzjonali" tfisser kull xorta ta' vapur tal-passiġġieri storiku ddisinjat qabel l-1965 u kopji tiegħu mibnija b'mod predominanti bil-materjali oriġinali, inkluż dawk iddisinjati biex jinkoraġġixxu u jippromwovu s-snajja' u l-kompetenzi tradizzjonali tal-baħar, li flimkien iservu bħala monumenti kulturali ħajja, li jitħaddmu skont il-principji tradizzjonali tat-tbaħħir u tat-teknika;

(zd)"jott/biċċa tal-baħar tad-divertiment" tfisser vapur li ma jġorrx merkanzija u mhux aktar minn 12-il passiġġier mhux involuti fil-kummerċ, irrispettivament mill-mezz tal-propulsjoni;

(ze)"tender" tfisser dgħajsa li tinġarr fuq vapur użata għat-trasferiment ta' aktar minn 12-il passiġġier minn vapur tal-passiġġieri wieqaf lejn ix-xatt u lura;

(zf)"tiswijiet, alterazzjonijiet u modifiki ta' karattru estensiv" tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

— kull tibdil li jbiddel sostanzjalment id-dimensjonijiet ta' vapur, eż., itawlu billi jżidu parti minn nofs ġdida,

— kull tibdil li jibddel sostanzjalment il-kapaċità ta' vapur li jġorr il-passiġġieri, eż., gverta tal-karrozzi li ġiet ikkonvertita f'akkomodazzjoni għall-passiġġieri,

— kull tibdil li jżid b'mod sinifikattiv il-ħajja tal-bastiment fis-servizz, eż., tiġdid tal-akkomodazzjoni tal-passiġġieri fuq gverta waħda sħiħa,

— kull konverżjoni ta' kwalunkwe tip ta' vapur f'vapur tal-passiġġieri.";

(2)L-Artikolu 3 jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 3
Kamp ta' applikazzjoni

1.    Din id-Direttiva tapplika għal vapuri tal-passiġġieri, li ġejjin hawn taħt, tkun xi tkun il-bandiera tagħhom, meta jitħaddmu fuq vjaġġi domestiċi:

(a)vapuri ġodda u eżistenti tal-passiġġieri ta' tul ta' 24 metru jew aktar;

(b)vapuri tal-passiġġieri ta' veloċità għolja.

Kull Stat Membru, fil-kapaċità tiegħu ta' Stat tal-port, għandu jassigura li l-vapuri tal-passiġġieri u vapuri tal-passiġġieri ta' veloċità għolja, li jtajru l-bandiera ta' Stat li ma jkunx Stat Membru, jkunu konformi bis-sħiħ mar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, qabel ma jkunu jistgħu jitħaddmu fuq vjaġġi domestiċi f'dak l-Istat Membru.

2.    Din id-Direttiva ma tapplikax għal:

(a)vapuri li huma:

(i)bastimenti tal-gwerra jew vapuri tat-truppi,

(ii)vapuri bil-qlugħ u vapuri li ma jitħaddmux b'mezzi mekkaniċi;

(iii)vapuri li nbnew b'materjal ieħor li mhux azzar jew l-ekwivalenti u li mhumiex koperti bl-istandards li jikkonċernaw Inġenji tal-Baħar b'Veloċità Għolja (Riżoluzzjoni MSC 36(63) jew MSC.97 (73)) jew Inġenji tal-Baħar Sostnuti b'mod Dinamiku (Riżoluzzjoni A.373 (X));

(iv)vapuri tal-injam ta' binja primittiva;

(v)vapuri tradizzjonali;

(vi)jotts tad-divertiment;

(vii)vapuri mħaddma esklussivament f'żoni tal-port;

(viii)vapuri msemmija fir-Regolament 1.2.3 tal-Kapitolu I tal-Kodiċi tas-Sigurtà għal Vapuri bi Skop Speċjali, Riżoluzzjoni tal-IMO MSC.266(84) tat-13 ta' Mejju 2008, fil-verżjoni aġġornata tagħha; jew

(ix)tenders;

(b)inġenji tal-baħar ta' veloċità għolja li huma:

(i)dgħajjes tal-gwerra jew vapuri tat-truppi;

(ii)inġenji tal-baħar għal skopijiet ta' divertiment;

(iii)dgħajjes imħaddma esklussivament f'żoni tal-port; jew

(iv)inġenji tal-baħar imsemmija fir-Regolament 1.2.3 tal-Kapitolu I tal-Kodiċi tas-Sigurtà għal Vapuri bi Skop Speċjali, Riżoluzzjoni tal-IMO MSC.266(84) tat-13 ta' Mejju 2008, fil-verżjoni aġġornata tagħha,";

(3)L-Artikolu 4 huwa emendat kif ġej:

(a) il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

"1. Il-vapuri tal-passiġġieri għandhom jitqassmu fil-klassijiet li ġejjin abbażi taż-żona tal-baħar li fiha joperaw:

"Klassi A"

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi apparti l-vjaġġi koperti bil-Klassijiet B, C u D.

"Klassi B"

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi li fil-matulhom qatt ma jkun aktar 'il bogħod minn 20 mil mill-linja tal-kosta, skont l-għoli medju tal-marea.

"Klassi C"

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi f'żoni tal-baħar fejn il-probabbiltà ta' mewġ sinifikanti li jeċċedi l-għoli ta' 2,5 metri tkun iżgħar minn 10 % matul perjodu ta' sena għal operazzjonijiet ta' matul is-sena kollha, jew matul perjodu speċifiku tas-sena ristrett għall-operazzjonijiet esklussivament f'dak il-perjodu (eż. perjodu ta' operazzjoni matul is-sajf), li matulhom qatt ma jkun aktar minn 5 mili mil-linja tal-kosta, skont l-għoli medju tal-marea.

"Klassi D"

tfisser vapur tal-passiġġieri ingaġġat fuq vjaġġi domestiċi f'żoni tal-baħar fejn il-probabbiltà ta' mewġ sinifikanti li jeċċedi l-għoli ta' 1,5 metri tkun iżgħar minn 10 % matul perjodu ta' sena għal operazzjonijiet ta' matul is-sena kollha, jew matul perjodu speċifiku tas-sena ristrett għall-operazzjonijiet esklussivament f'dak il-perjodu (eż. perjodu ta' operazzjoni matul is-sajf), li matulhom qatt ma jkun aktar minn 3 mili mil-linja tal-kosta, skont l-għoli medju tal-marea.

";

(b) fil-paragrafu 2, il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

"(a) jistabbilixxi, u jaġġorna meta meħtieġ, lista taż-żoni taħt il-ġurisdizzjoni tiegħu, li tiddelimita l-konfini interni taż-żona tal-baħar li fiha l-vapuri tal-Klassi D jistgħu joperaw, iż-żoni għall-ħidma matul is-sena kollha u, meta jkun il-każ, ħidma perjodika ristretta tal-klassijiet tal-vapuri, bl-użu tal-kriterji ddikjarati fil-paragrafu 1;";

(4)L-Artikolu 5 huwa emendat kif ġej:

(a)fil-paragrafu 2, it-tieni subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

"Kull Stat Membru, waqt li jaġixxi fil-kapaċità tiegħu ta' Stat port, għandu jagħraf iċ-Ċertifikat ta' Sigurtà ta' Vapuri ta' veloċità għolja u l-Permess biex Jopera maħruġ minn Stat Membru ieħor għall-vapuri tal-passiġġieri ta' veloċità għolja, meta operati fuq vjaġġi domestiċi, jew iċ-Ċertifikat tas-Sigurtà ta' Vapur tal-Passiġġieri li għalih jirriferi l-Artikolu 13 maħruġ minn Stat Membru ieħor għall-vapuri tal-passiġġieri meta operati fuq vjaġġi domestiċi.";

(b)il-paragrafi 3 u 4 jinbidlu b'dan li ġej:

"3.    Stat tal-port jista' jispezzjona vapur tal-passiġġieri jew vapur tal-passiġġieri ta' veloċità għolja, meta dan ikun operat fuq vjaġġi domestiċi, u jivverifika d-dokumentazzjoni, taħt id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

4.    L-apparat marittimu li jikkonforma mar-rekwiżiti stabbiliti skont id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill** għandu jitqies li huwa konformi mar-rekwiżiti stabbiliti skont din id-Direttiva.

______________

* Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 57).

** Id-Direttiva 2014/90/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146).";

(5)L-Artikolu 6 huwa emendat kif ġej:

(a)il-paragrafu 1 huwa emendat kif ġej:

(i) il-punt (a) jinbidel b'dan li ġej:

"(a) il-bini u l-manutenzjoni tal-qoxra, il-makkinarju prinċipali u awżiljaru, l-impjanti elettriċi u awtomatiċi għandhom jikkonformaw mal-istandards speċifikati għall-klassifikazzjoni bir-regoli ta’ organizzazzjoni rikonoxxuta, jew regoli ekwivalenti użati minn amministrazzjoni taħt l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

_____________

* Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 47).";

(ii) il-punt (c) qed jitħassar;

(b)fil-punt (b) tal-paragrafu 2, jitħassar il-punt (ii);

(c)il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:

(i)il-punti (c) u (d) jinbidlu b'dawn li ġejjin:

"(c)(c) vapuri eżistenti tal-passiġġieri tal-Klassijiet Ċ u D għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti speċifiċi relevanti f’din id-Direttiva u fir-rigward ta’ materji mhux koperti b’dawk ir-rekwiżiti mar-regoli tal-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera; dawk ir-regoli għandhom jipprovdu livell ekwivalenti ta’ sikurezza bħal dawk tal-Kapitoli II-1 u II-2 tal-Anness I, waqt li jingħata akkont tal-kondizzjonijiet speċifiċi lokali ta’ operazzjoni relatati maż-żoni tal-baħar li fihom il-vapuri ta’ dawk il-klassijiet jistgħu joperaw;

qabel ma vapuri eżistenti tal-passiġġieri tal-Klassijiet Ċ u D jistgħtu joperaw fuq vjaġġi domestiċi regolari fi Stat tal-port, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tikseb qbil mill-Istat tal-port dwar dawk ir-regoli;

(d)meta Stat Membru jkun tal-fehma li r-regoli meħtieġa mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-port taħt il-punt (c) ta' dan il-paragrafu ma jkunux raġonevoli, għandu minnufih javża lill-Kummissjoni b'dan. Il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni, jekk ir-regoli tal-Amministrazzjoni tal-Istat tal-port humiex raġonevoli. Dawk l-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 11(2).";

(ii)il-punti (e) u (f) għandhom jitħassru;

(d)il-paragrafu 4 huwa emendat kif ġej:

(i)fil-punt (a), it-tielet inċiż jinbidel b'dan li ġej:

"— jikkonformaw bis-sħiħ mar-rekwiżiti tal-Kodiċi tas-Sigurtà għal Inġenji tal-Baħar Sostnuti b'mod Dinamiku (Kodiċi DSC) fir-Riżoluzzjoni tal-IMO A.373(10), fil-verżjoni aġġornata tagħha;";

(ii)il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

"(c)il-bini u l-manutenzjoni ta' inġenji ta' veloċità għolja tal-passiġġieri u l-apparat tagħhom għandhom ikunu konformi mar-regoli tal-klassifikazzjoni għall-inġenji ta' veloċità għolja ta' organizzazzjoni rikonoxxuta, jew regoli ekwivalenti użati minn Amministrazzjoni taħt l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2009/15/KE.";

(e)jiżdiedu l-paragrafi 5 u 6 li ġejjin:

"5.Fir-rigward ta' vapuri ġodda u eżistenti, tiswijiet, alterazzjonijiet u modifikazzjonijiet ta' natura estensiva u l-forniment relatat magħhom għandhom ikunu b'konformità mal-ħtiġiet ta' vapuri ġodda kif preskritti fil-punt (a) tal-paragrafu 2; alterazzjonijiet magħmula fuq vapur li huma maħsuba unikament biex jinkiseb standard għola ta' sopravivenza m'għandhomx ikunu meqjusa bħala modifikazzjonijiet ta’ karattru estensiv.

6.Il-vapuri mibnija b'materjal ekwivalenti qabel id-dħul fis-seħħ ta' din id-Direttiva għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti tagħha sa [5 snin wara d-data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1)].";

(6)fl-Artikolu 7, għandu jitħassar il-paragrafu 2;

(7)L-Artikolu 8 huwa emendat kif ġej:

(a)fil-paragrafu 3, jitħassar it-tieni subparagrafu;

(b)il-paragrafu 4 jitħassar;

(8)L-Artikolu 9 huwa emendat kif ġej:

(a)il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

"2.     Stat Membru jista', bla ħsara għall-proċedura stabbilita fil-paragrafu 4, jadotta miżuri li jippermettu ekwivalenzi għal ċerti rekwiżiti speċifiċi ta' din id-Direttiva, sakemm dawk l-ekwivalenzi jkunu tal-anqas effettivi daqs dawk ir-rekwiżiti.";

(b)il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:

"4.     Stat Membru li jagħżel li jagħmel użu mid-dispożizzjonijiet tal-paragrafu 1, 2 jew 3 għandu jipproċedi konformement mat-tieni sal-ħames subparagrafu ta' dan il-paragrafu.

L-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni bil-miżuri li jkollu l-ħsieb jadotta, inklużi l-partikolaritajiet sal-limitu meħtieġ biex jikkonferma li l-livell ta’ sikurezza huwa miżmum adegwatament.

Jekk, f'perjodu ta' sitt xhur minn notifikazzjoni, il-Kummissjoni tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni, li l-miżuri proposti m'humiex iġġustifikati, l-imsemmi Stat Membru jista' jkun meħtieġ li jemenda jew ma jadottax il-miżuri proposti. Dawk l-atti implimentattivi għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 11(2).

Il-miżuri adottati għandhom ikun speċifikati fil-leġiżlazzjoni nazzjonali rilevanti u kkomunikati lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra.

Il-miżuri msemmija fit-tieni u fir-raba' subparagrafu għandhom jiġu nnotifikati permezz ta' bażi ta' dejta stabbilita u miżmuma mill-Kummissjoni għal dan il-għan. Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 10a rigward il-kondizzjonijiet ta' aċċess għal din il-bażi ta' dejta.";

(c)fil-paragrafu 5, il-punt (c) jinbidel b'dan li ġej:

"(c) il-Kummissjoni għandha tiddeċiedi, permezz ta' att ta' implimentazzjoni, jekk id-deċiżjoni ta' dak l-Istat Membru li jissospendi l-operat ta' dak il-vapur jew dgħajsa jew li jimponi miżuri addizzjonali tkunx iġġustifikata jew le għal raġunijiet ta' periklu serju għas-sikurezza tal-ħajja jew tal-proprjetà, jew tal-ambjent u, jekk is-sospensjoni jew il-miżuri ma jkunux iġġustifikati, li l-Istat Membru kkonċernat għandu jkun meħtieġ li jirtira s-sospensjoni jew il-miżuri. Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 11(2)."; 

(9)L-Artikolu 10 huwa emendat kif ġej:

(a)fil-paragrafu 1, il-punt (d) jinbidel b'dan li ġej:

"(d) ir-referenzi speċifiċi għall-"Konvenzjonijiet Internazzjonali" u r-riżoluzzjonijiet tal-IMO imsemmija fl-Artikolu 2 il-punti (g), (m) u (q), fl-Artikolu 3(2) il-punt (a), fl-Artikolu 6(1) il-punt (b) u fl-Artikolu 6(2) il-punt (b).";

(b)il-paragrafi 3 u 4 jinbidlu b'dan li ġej:

"3.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 10a sabiex tadotta emendi msemmija fil-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu.

4.Il-Kummissjoni għandha s-setgħa tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 10a, li jemendaw din id-Direttiva sabiex teskludi mill-kamp ta' applikazzjoni tagħha kwalunkwe emenda għall-istrumenti internazzjonali msemmija fl-Artikolu 2 biss jekk, fuq il-bażi ta' evalwazzjoni mill-Kummissjoni, ikun hemm riskju ċar li l-emenda internazzjonali se tbaxxi l-istandard tas-sikurezza marittima, tal-prevenzjoni tat-tniġġis mill-vapuri jew tal-protezzjoni tal-kundizzjonijiet tal-għajxien u tax-xogħol abbord il-vapuri stabbilit mil-leġiżlazzjoni marittima tal-Unjoni, jew ikun inkompatibbli ma' dan tal-aħħar.";

(10)jiżdied l-Artikolu 10a li ġej:

"Artikolu 10a
L-eżerċitar tad-delega

1.    Is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti ddelegati msemmija fl-Artikoli 9(4), 10(3) u 10(4) hija mogħtija lill-Kummissjoni suġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f'dan l-Artikolu.

2. Is-setgħa biex jiġu adottati l-atti ddelegati msemmija fl-Artikoli 9(4), 10(3) u 10(4) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta' żmien indeterminat minn [id-data tad-dħul fis-seħħ].

3.    Id-delega ta' setgħa msemmija fl-Artikoli 9(4), 10(3) u 10(4) tista' tkun irrevokata f'kull mument mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta' revoka ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f'dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. M'għandhiex taffettwa l-validità ta' kwalunkwe att delegat li jkun diġà fis-seħħ.

4.    Qabel ma tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta mal-esperti nnominati minn kull Stat Membru f'konformità mal-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet tat-13 ta' April 2016.

5.    Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.    Att iddelegat adottat skont l-Artikoli 9(4), 10(3) jew 10(4) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun tqajmet l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel ma jagħlaq dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhux ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jkun estiż b'xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

7.    Att iddelegat li jeskludi mill-kamp ta' applikazzjoni ta' din id-Direttiva kwalunkwe emenda għall-istrumenti internazzjonali skont l-Artikolu 10(4) għandu jiġi adottat tal-inqas tliet xhur qabel l-iskadenza tal-perjodu stabbilit internazzjonalment għall-aċċettazzjoni taċita tal-emenda kkonċernata jew id-data prevista għad-dħul fis-seħħ ta' din l-emenda. Fil-perjodu ta' qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan l-att iddelegat, l-Istati Membri għandhom joqogħdu lura minn kwalunkwe inizjattiva maħsuba biex tintegra l-emenda f'leġiżlazzjoni nazzjonali jew biex tapplika l-emenda għall-istrument internazzjonali kkonċernat."; 

(11)L-Artikolu 11 huwa emendat kif ġej:

(a)il-paragrafu 2 jinbidel b'dan li ġej:

"2. Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill*.

____________

* Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).";

(b)il-paragrafu 3 jitħassar;

(12)L-Artikolu 12 huwa emendat kif ġej:

(a)il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

"1. Kull vapur tal-passiġġieri għandu jkun suġġett mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għall-istħarriġ speċifikat fil-punti (a), (b) u (c):

(a) stħarriġ inizjali qabel il-vapur jitqiegħed fis-servizz;

(b) stħarriġ perjodiku darba kull 12-il xahar; u

(c) stħarriġ addizzjonali, skont ma tkun il-ħtieġa.";

(b)il-paragrafu 2 jitħassar;

(13)L-Artikolu 13 huwa emendat kif ġej:

(a)il-paragrafu 1 jinbidel b'dan li ġej:

"1.    Il-vapuri kollha tal-passiġġieri ġodda u eżistenti, li jissodisfaw ir-rekwiżiti ta' din id-Direttiva, għandhom ikunu pprovduti b'Ċertifikat tas-Sigurtà ta' Vapur tal-Passiġġieri konformement ma' din id-Direttiva. Iċ-ċertifikat għandu jkollu format kif stabbilit fl-Anness II. Dan iċ-ċertifikat għandu jinħareġ mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera wara li jkun twettaq stħarriġ inizjali, kif deskritt fil-punt (a) tal-Artikolu (12)(1).";

(b)fil-paragrafu 3, it-tielet subparagrafu jinbidel b'dan li ġej:

"Qabel ma jinħareġ il-Permess għall-Operat għal inġenji tal-baħar ta' veloċità għolja għall-passiġġieri li joperaw fuq vjaġġi domestiċi fi Stat tal-port, l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera għandha tiftiehem mal-Istat tal-port dwar il-kondizzjonijiet operazzjonali assoċjati mal-operat tal-inġenji f'dak l-Istat. Kull waħda minn dawk il-kondizzjonijiet għandha tintwera mill-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera fuq il-Permess għall-Operat.";

(c)il-paragrafu 4 jinbidel b'dan li ġej:

"4.    Miżuri ta' sikurezza addizzjonali, ekwivalenzi u eżenzjonijiet mogħtija lill-vapuri jew dgħajjes permezz ta' u skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikoli 9(1), 9(2) u 9(3) għandhom ikunu nnotati fuq iċ-ċertifikat tal-vapur jew tad-dgħajsa.";

(14)L-Artikolu 14 jinbidel b'dan li ġej:

"Artikolu 14
Regolamenti tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974

1.    Fir-rigward tal-vapuri tal-passiġġieri involuti fuq vjaġġi internazzjonali, l-Unjoni għandha tissottometti proposti lill-IMO biex jitħaffef ix-xogħol li għaddej bħalissa fl-IMO biex jiġu riveduti r-regolamenti tal-Konvenzjoni SOLAS tal-1974, fil-verżjoni aġġornata tagħha, li fiha kwistjonijiet li jitħallew fid-diskrezzjoni tal-Amministrazzjoni, biex jiġu stabbiliti interpretazzjonijiet armonizzati għal dawk ir-regolamenti u biex jiġu adottati emendi għal dawn tal-aħħar kif xieraq.

2.    Il-proposti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom isiru lill-IMO fuq il-bażi tar-regolamenti armonizzati stabbiliti fl-Anness I.";

(15)jiżdied l-Artikolu 16a li ġej:

"Artikolu 16a
Reviżjoni

Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-implimentazzjoni ta' din id-Direttiva u tissottometti r-riżultati tal-evalwazzjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill mhux aktar tard minn [seba' snin wara d-data msemmija fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 2(1)].";

(16)L-Anness I huwa emendat kif ġej:

(a)fil-paragrafu 13.1 tal-Parti A tal-Kapitolu II-2, is-sitt sentenza tinbidel b'dan li ġej:

"Fil-każ li l-vapur ikun qed jitħaddem fuq vjaġġi domestiċi fi Stat Membru ieħor, għandha tiġi inkluża traduzzjoni fil-lingwa uffiċjali ta' dak l-Istat tal-port, jekk din il-lingwa la tkun l-Ingliż u lanqas il-Franċiż.";

(b)fl-ewwel paragrafu tan-nota 1 f'qiegħ il-paġna għat-tabella fil-paragrafu 2 tal-Kapitolu III, il-frażi introduttorja tinbidel b'dan li ġej:

"Inġenji tal-baħar tas-sopravivenza jistgħu jkunu dgħajjes tas-sopravivenza jew ċattri tas-sopravivenza jew kombinazzjoni tat-tnejn f'konformità mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament III/2.2. Meta jkun ġustifikat min-natura mkennija tal-vjaġġi u/jew mill-kundizzjonijiet klimatiċi favorevoli taż-żona tal-operat, b'konsiderazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet fl-IMO MSC/Circ.1046 l-Amministrazzjoni tal-Istat tal-bandiera tista' taċċetta, jekk dan ma jiġix irrifjutat mill-Istat Membru tal-port:".

Artikolu 2
It-traspożizzjoni

1.L-Istati Membri għandhom jadottaw u jippubblikaw, sa mhux aktar tard minn [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ], il-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi meħtieġa biex ikunu konformi ma' din id-Direttiva. Huma għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test ta' dawn id-dispożizzjonijiet minnufih.

Għandhom japplikaw dawk id-dispożizzjonijiet minn [12-il xahar wara d-dħul fis-seħħ].

Meta l-Istati Membri jadottaw dawk id-dispożizzjonijiet, dawn għandhom jirreferu għal din id-Direttiva jew ikunu akkumpanjati b'din ir-referenza waqt il-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. L-Istati Membri għandhom jiddeċiedu kif għandha ssir din ir-referenza.

2.L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw lill-Kummissjoni t-test tad-dispożizzjonijiet ewlenin tal-liġi nazzjonali li huma jaddottaw fil-qasam kopert minn din id-Direttiva.

Artikolu 3
Id-dħul fis-seħħ

Din id-Direttiva għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Artikolu 4
Id-destinatarji

Din id-Direttiva hi indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew    Għall-Kunsill

Il-President    Il-President

(1) Ir-riżultati tagħhom ġew irrapportati lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill fis-16 ta' Ottubru 2015 (COM(2015)508).
(2) Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (ĠU L 163, 25.6.2009, p. 1).
(3) Jiġifieri, id-Direttiva 98/18/KE li d-Direttiva 2009/45/KE hija riformulazzjoni tagħha.
(4) Id-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE tat-18 ta' Ġunju 1998 dwar ir-reġistrazzjoni ta' persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità (ĠU L 188, 2.7.1998, p. 35).
(5) Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE tad-29 ta' April 1999 dwar sistema ta' stħarriġ obbligatorju għall-operazzjoni bla perikolu ta' laneċ ro-ro regolari u servizzi tal-inġenji tal-baħar ta' veloċità kbira għall-passiġġieri (ĠU L 138, 1.6.1999, p. 1).
(6) White Paper "Pjan direzzjonali għal Żona Ewropea Unika tat-Trasport – Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u b'użu effiċjenti tar-riżorsi" (COM/2011/0144).
(7) Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, il-Kunsill, il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni - L-Iskopijiet strateġiċi u rakkomandazzjonijiet għall-politika tat-trasport marittimu tal-UE sal-2018 (COM/2009/0008).
(8) http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_mt.htm.
(9) DĦP(2015)197.
(10) Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).
(11) Direttiva 2009/16/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-kontroll tal-Istat tal-Port (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 57).
(12) Id-Direttiva 2014/90/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' Lulju 2014 dwar tagħmir tal-baħar u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 96/98/KE (ĠU L 257, 28.8.2014, p. 146).
(13) Direttiva 2009/15/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar ir-regoli u l-istandards komuni għall-organizzazzjonijiet għall-ispezzjoni u l-perizji tal-vapuri u għall-attivitajiet rilevanti tal-amministrazzjonijiet marittimi (ĠU L 131, 28.5.2009, p. 47).
(14) ĠU C , , p. .
(15) ĠU C , , p. .
(16) Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar regoli u standards ta' sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (ĠU L 163, 25.6.2009, p. 1).
(17) COM(2015)508.
(18) Id-Direttiva 2002/59/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ġunju 2002 li tistabbilixxi sistema għall-monitoraġġ u l-informazzjoni dwar it-traffiku tal-bastimenti fil-Komunità u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 93/75/KEE (ĠU L 208, 5.8.2002, p. 10).
(19) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).