52013PC0615

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju /* COM/2013/0615 final - 2013/0306 (COD) */


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.           KUNTEST TAL-PROPOSTA

Il-Fondi tas-Suq Monetarju (Money Market Funds, MMFs) huma sors importanti ta’ finanzjament għal żmien qasir għall-istituzzjonijiet finanzjarji, il-korporazzjonijiet u l-gvernijiet. Fl-Ewropa, madwar 22 % tat-titoli tad-dejn għal żmien qasir li jinħarġu mill-gvernijiet jew mis-settur korporattiv huma tal-MMFs. L-MMFs għandhom 38 % tad-dejn għal żmien qasir maħruġ mis-settur bankarju.

Min-naħa tad-domanda, l-MMFs joffru għodda ta’ ġestjoni tal-flus għal żmien qasir li tipprovdi grad għoli ta’ likwidità, diversifikazzjoni, stabbiltà tal-valur flimkien ma’ rendiment ibbażat fuq is-suq. L-MMFs huma prinċipalment użati mill-korporazzjonijiet li jfittxu li jinvestu l-flus kontanti żejda tagħhom għal perjodu ta’ żmien qasir, sakemm pereżempju tkun trid titħallas spiża ewlenija bħall-pagi.

Għaldaqstant, l-MMFs jirrappreżentaw rabta essenzjali li tgħaqqad flimkien id-domanda u l-offerta għal flus għal żmien qasir. B’immaniġġar ta’ assi ta’ madwar EUR 1 000 biljun, l-MMFs jirrappreżentaw kategorija ta’ fondi li hija distinta minn kull fond reċiproku ieħor. Il-biċċa l-kbira tal-MMFs, madwar 80 % tal-assi u 60 % tal-fondi, joperaw skont ir-regoli tad-Direttiva 2009/65/KE rigward Impriżi ta’ Investiment Kollettiv f’Titoli Trasferibbli (Undertakins for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS). Il-bqija tal-MMFs minn Lulju 2013 kellhom jibdew joperaw skont ir-regoli tad-Direttiva 2011/61/UE dwar il-Maniġer ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattiv (Alternative Investment Fund Manager, AIFM). Id-daqs medju ta’ MMF jaqbeż sew id-daqs medju ta’ fond ta’ UCITS. Pereżempju, MMF individwali jista’ jilħaq id-daqs ta’ EUR 50 biljun. L-MMFs huma domiċiljati fi ftit Stati Membri bi Franza, l-Irlanda u l-Lussemburgu jirrappreżentaw aktar minn 95 % tas-suq. Madankollu, is-suq huwa marbut sew ma’ pajjiżi oħra minħabba l-proporzjon għoli ta’ investimenti u investituri transfruntiera, u l-konnessjonijiet kontaġji transfruntiera bejn l-MMF u l-isponsor tagħhom, fil-prevalenza tal-każijiet domiċiljati f’pajjiż differenti mid-domiċilju tal-MMF.

Minħabba l-interkonnettività sistemika tal-MMFs mas-settur bankarju fuq naħa waħda u mal-finanzi tal-kumpaniji u l-gvern, min-naħa l-oħra, l-operat tal-MMFs ilu fil-qalba tal-ħidma internazzjonali fuq is-sistema bankarja “parallela”. Il-Bord għall-Istabbilità Finanzjarja (FSB) u istituzzjonijiet oħra, bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Kummissjonijiet tat-Titoli (IOSCO) u l-Bord Ewropew dwar ir-Riskju Sistemiku (BERS) analizzaw is-settur finanzjarju u kkonkludew li ċerti attivitajiet u entitajiet kienu ta’ importanza sistemika iżda ma ġewx indirizzati biżżejjed mir-regolaturi. Fis-settur tal-ġestjoni tal-assi, l-MMFs kienu identifikati bħala sistemikament rilevanti. Il-Parlament Ewropew adotta riżoluzzjoni dwar is-sistema bankarja parallela f’Novembru 2012 fejn huwa jistieden lill-Kummissjoni sabiex tippreżenta proposta b’enfasi partikolari fuq il-kwistjoni tal-MMF[1].

Il-BERS ipprovda analiżi tajba tar-riskji sistemiċi inerenti fl-operazzjoni tal-MMFs. B’mod partikolari, ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu kienu jappartjenu għall-istabbiltà u l-likwidità tal-MMFs kif ukoll jinkludu trasparenza addizzjonali u regoli ta’ rappurtar. Dawk ir-rakkomandazzjonijiet ġew riflessi sew fil-proposta tal-Kummissjoni filwaqt li tqisu wkoll l-impatti negattivi possibli tagħhom fuq il-finanzjament tal-ekonomija Ewropea.

L-MMFs jirrappreżentaw għodda konvenjenti għall-investituri peress li joffru karatteristiċi analogi għad-depożiti bankarji: aċċess pront għal-likwidità u l-istabbiltà relattiva tal-valur. Fid-dawl ta’ dawn il-karatteristiċi, l-investituri jaraw l-MMFs bħala alternattiva sigura u aktar diversifikata mid-depożiti bankarji. Iżda fir-realtà, l-MMFs huma fondi ta’ investiment klassiċi bir-riskji tas-suq inerenti marbutin ma’ kwalunkwe fond ta' investiment. Għalhekk, meta jibdew jonqsu l-prezzijiet tal-assi li fihom huma investiti l-MMFs, speċjalment matul kundizzjonijiet tas-suq taħt stress, MMF ma jistax dejjem iżomm il-wegħda li jifdi minnufih u li jżomm il-valur tal-unità jew is-sehem maħruġ mill-MMF lill-investituri. Xi sponsors tal-fond (ħafna minnhom banek) jistgħu "jirfdu" l-valuri kondiviżi billi jagħtu sponsor bħala appoġġ, filwaqt li oħrajn (ħafna minnhom maniġers tal-assi) jista' ma għandhomx il-kapital biex jagħmlu dan. Minħabba n-nuqqas ta' taqbil fil-maturità bejn il-likwidità ta' kuljum li MMF joffri lill-investituri u l-likwidità ta' assi miżmuma fil-portafoll tal-MMF, it-tifdija immedjata tista' ma tkunx dejjem possibbli. Il-wegħda ta’ prezzijiet ta’ fidi stabbli spiss tiġi sottolineata minn klassifikazzjoni AAA. L-iżvantaġġ huwa li hekk kif l-investituri jipperċepixxu riskju li l-MMFs jistgħu jonqsu milli jżommu l-wegħda ta’ likwidità u fidi stabbli fi kwalunkwe waqt, dawn jifdu, u huwa possibbli li dan iwassal għall-hekk imsejħa “assalti bankarji” mill-investituri.

L-assalti bankarji mill-investituri huma kkaratterizzati minn talbiet ta’ fidi enormi u f’daqqa minn grupp kbir ta’ investituri li għandhom l-għan li jevitaw milli jitilfu flus u li jkunu jistgħu jifdu bl-ogħla prezz possibbli. L-assalti bankarji mill-investituri huma sistemikament rilevanti hekk kif iġiegħlu lill-MMFs ibiegħu l-assi tagħhom malajr kemm jista’ jkun sabiex jissodisfaw it-talbiet ta’ fidi pendenti. L-ispirall ta’ fidi nnifsu jkompli jgħaġġel it-tnaqqis fil-valur nett tal-assi (NAV) tal-fond, u b’hekk jgħarraq it-tnaqqis fin-NAV u l-biża' li s-suq monetarju huwa kollu kemm hu instabbli. Peress li l-MMFs għandhom rwol ċentrali fil-finanzjament għal żmien qasir ta’ entitajiet bħal banek, korporazzjonijiet jew gvernijiet, l-assalti bankarji mill-investituri fuq l-MMFs jistgħu jikkawżaw konsegwenzi makroekonomiċi aktar wisgħin. Filwaqt li l-kontijiet bankarji jammontaw għall-parti l-kbira (85 %) tal-EUR 1 000 biljun ta’ strumenti finanzjarji maħruġa lill-MMFs, il-gvernijiet jirrappreżentaw sehem ta’ madwar 10 %, filwaqt li l-kontijiet tal-korporazzjonijiet jammontaw għal madwar 5 %. Il-gvernijiet u l-korporazzjonijiet kbar ħafna jużaw is-suq monetarju bħala mezz biex jiksbu finanzjament għal żmien qasir, flimkien ma’ linji ta’ kreditu bankarji.

Il-problemi marbutin mal-assalti bankarji mill-investituri huma ta’ natura sistemika minħabba: (1) ir-rabtiet mill-qrib tal-MMFs mal-ekonomija reali (ir-rwol li l-MMFs għandhom fl-issodisfar tal-ħtiġijiet ta' finanzjament għal żmien qasir tal-entitajiet permezz tas-suq monetarju bħala għodda ta’ finanzjament), (2) ir-rabta tagħhom mal-isponsors. Barra minn hekk, l-assalti fuq l-MMFs għandhom ukoll punt ta’ protezzjoni tal-investituri, peress li dawk li jifdu tard (ġeneralment l-investituri privati) huma fi żvantaġġ inerenti meta mqabbla ma’ dawk li jifdu kmieni.

Ir-Regolament propost jindirizza dawn il-problemi. Jintroduċi standards komuni biex tiżdied il-likwidità tal-MMFs kif ukoll biex tiġi żgurata l-istabbiltà tal-istruttura tagħhom. Se jiddaħħlu regoli uniformi biex jiġi żgurat livell minimu ta’ assi likwidi ta’ kuljum u ta’ kull ġimgħa. Se tiġi stabbilita politika standarizzata biex il-maniġer tal-fond ikun jista’ jifhem aħjar il-bażi ta’ investituri tiegħu. Jiddaħħlu wkoll regoli komuni biex jiġi ggarantit li l-MMFs jinvestu f’assi ta’ kwalità għolja u diversifikati sew ta’ kwalità tal-kreditu tajba. Dawn il-miżuri għandhom jiżguraw li l-likwidità tal-fond tkun xierqa biex jiġu indirizzati t-talbiet ta’ fidi tal-investituri.

L-istabbiltà tal-MMF se tkun żgurata permezz tal-ħolqien ta' regoli ta' valutazzjoni ċari u armonizzati għall-assi li fihom jinvestu l-MMFs. Dawn ir-regoli ta' valutazzjoni se jagħtu lura l-verità evidenti li l-MMFs huma fondi reċiproki normali li l-assi ta' investiment tagħhom huma suġġetti għall-fluttwazzjonijiet tal-prezzijiet.

Ċerti MMFs se jkollhom il-possibbiltà li jżommu l-metodoloġija ta’ kontabbiltà li tippermetti sottoskrizzjoni stabbli u prezz ta’ fidi bil-kundizzjoni li jibnu riżervi ta’ flus xierqa. Dan l-hekk imsejjaħ “bafer tan-NAV” għandu jservi biex jassorbi l-movimenti tas-suq inerenti fis-swieq tal-kapital. Dan għandu jevita wkoll li l-isponsors ma jkunux ippreparati f’każ li l-MMFs tagħhom ikunu jeħtieġu appoġġ estern. Il-bafer se jammonta għal 3 % tal-assi mmaniġġati mill-MMF. Skont l-avvenimenti osservati tal-appoġġ mill-isponsor matul il-kriżi (123 istanza fuq l-MMFs tal-Istati Uniti), tliet darbiet biss l-appoġġ kien ogħla minn 3 %. Meta fl-2008 il-Fond Primarju ta’ Riżerva sar inadempjenti, dan tilef 3 % fuq 1,5 % skopertura lill-assi ta’ Lehman. Il-bafer mhux se jipprovdi garanzija sħiħa lid-detenturi tal-ishma tas-CNAV (Constant Net Asset Value) iżda l-livell jilħaq bilanċ bejn il-ħtieġa li jkun hemm mudell ta’ CNAV b’saħħtu u sigur u l-kapaċitajiet finanzjarji tal-maniġers. L-ispejjeż għall-MMF se jiddependu fuq l-ispejjeż tal-finanzjament ta’ kull maniġer. Dawn l-ispejjeż jistgħu jvarjaw bejn 3 % u 10 % kull sena. Meta jiġi applikat għal bafer ta’ 3 %, dan jirriżulta f’żieda ta’ tariffi ta’ ġestjoni minn 0,09 % għal 0,30 % kull sena. Huwa mistenni li parti minn din iż-żieda fl-ispejjeż se tingħata mill-maniġer filwaqt li l-bqija se tingħata lill-investituri. Iż-żieda fil-miżata se jkollha impatt fuq ir-rendiment li l-investituri jistgħu jiksbu meta jinvestu f’MMFs iżda min-naħa l-oħra, dawn se jibbenefikaw minn prodott b’saff addizzjonali ta’ insulazzjoni kontra movimenti fis-suq f’assi sottostanti.

Minbarra dawn id-dispożizzjonijiet, regola komuni dwar il-klassifikazzjoni se tiżgura li l-maniġers tal-fondi u l-investituri jieqfu milli jiddependu fuq klassifikazzjonijiet ta’ kreditu esterni li jistgħu jkunu ta' ħsara għall-funzjonament tas-suq monetarju meta ssir deklassifikazzjoni. Dawn il-miżuri se jiġu akkumpanjati minn żieda fir-rekwiżiti ta’ trasparenza biex jiġi żgurat li l-investitur jifhem sew ir-riskju u l-profil tal-gwadanji tal-investiment tiegħu.

Ir-regolament propost se jiddependi fuq il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni eżistenti għall-UCITS li huma armonizzati mid-Direttiva UCITS. Dan se jintroduċi proċedura ta’ awtorizzazzjoni armonizzata għall-MMFs tal-AIF, minħabba li d-Direttiva AIFM tħalli l-awtorizzazzjoni tal-AIFs f'idejn l-Istati Membri. Il-proċedura armonizzata għall-MMFs tal-AIF se tirrifletti l-proċedura ta’ awtorizzazzjoni armonizzata prevista għall-UCITS. Il-maniġers se jkomplu jiġu rregolati mill-UCITS jew mid-Direttiva AIFM iżda l-maniġers u l-fondi li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament se jkollhom jikkonformaw ma’ dan is-saff addizzjonali ta’ regoli speċifiċi għall-prodotti tal-MMFs.

Dawn ir-regoli uniformi għandhom l-għan li jħarsu l-integrità tas-suq intern u jżidu s-saħħa tagħhom biex inaqqsu l-effetti ta’ kriżi ġdida. L-investituri se jsiru jafu aktar dwar ir-riskji marbuta ma’ dawn il-prodotti rregolati u ċ-ċertezza dwar il-propożizzjoni omoġena ta’ investiment assoċjata mal-fondi tas-suq monetarju fl-Unjoni. Il-maniġers se jibbenefikaw minn regoli dwar il-prodotti armonizzati madwar l-Ewropa kollha. Dawk li joħorġu l-istrumenti tas-suq monetarju se jibbenefikaw minn ambjent aktar stabbli li se jżomm ir-rwol tal-MMFs bħala għodda finanzjarja.

2.           RIŻULTATI TAL-KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET INTERESSATI U VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

2.1.        Konsultazzjoni mal-partijiet interessati

Mill-bidu tal-2012, il-Kummissjoni bdiet tieħu sehem f’konsulatazzjoni estensiva ma’ rappreżentanti minn firxa wiesgħa ta’ organizzazzjonijiet. L-interazzjoni ħadet il-forma ta’ laqgħat bilaterali u multilaterali, konsultazzjoni pubblika waħda dwar is-sistema bankarja “parallela”, konsultazzjoni pubblika waħda dwar il-kwistjonijiet tal-immaniġġar tal-assi inklużi l-MMFs u konferenza pubblika dwar is-sistema bankarja “parallela”. Bis-saħħa ta' dan il-proċess il-Kummissjoni kisbet ammont kbir ta’ informazzjoni dwar il-funzjonament tas-suq tal-MMFs u d-diversi segmenti tiegħu, kif ukoll fehmiet dwar il-kwistjonijiet li għandhom jiġu solvuti u dwar kif għandhom jiġu solvuti.

2.1.1.     Green paper dwar is-sistema bankarja “parallela”

It-tweġibiet għall-Green Paper taw dehra ġenerali tas-settur bankarju parallel Ewropew. Dan ippermetta sabiex jiġu żviluppati mistoqsijiet aktar immirati li huma speċifċi għat-tħaddim tal-MMFs f’konsultazzjoni dwar il-ġestjoni tal-assi li ġiet imnedija f’Lulju 2012. Konferenza pubblika f’April 2012, li għaliha attendew partijiet interessati mill-UE u l-Istati Uniti, kien fiha wkoll taqsima ddedikata lill-MMFs. Ir-rappreżentanti min-naħat regolatorji u tal-industrija, li jiffurmaw il-bord tal-MMFs, ippreżentaw l-opinjonijiet tagħhom dwar il-ħtieġa li jiġi riformat is-suq tal-MMFs fl-UE.

2.1.2.     Konsultazzjoni dwar l-immaniġġar tal-assi

Ġie introdott kapitolu dwar l-MMFs f’konsultazzjoni pubblika usa' dwar diversi kwistjonijiet dwar l-immaniġġar tal-assi ppubblikati fis-26 ta’ Lulju 2012 (din il-konsultazzjoni għalqet fit-18 ta’ Ottubru 2012). Is-servizzi tal-Kummissjoni rċivew 56 tweġiba relatati mat-taqsima fuq l-MMFs.

2.2.        Valutazzjoni tal-impatt

F’konformità mal-politika dwar “regolamentazzjoni aħjar”, il-Kummissjoni għamlet valutazzjoni tal-impatt li teżamina diversi alternattivi politiċi. Sabiex tiġi żgurata l-likwidità u l-istabbiltà tal-MMFs, ġew analizzati b'kollox 16-il opinjoni. Dawn l-għażliet kollha ġew analizzati skont l-għanijiet ġenerali, jiġifieri li tissaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja fis-suq uniku u li tiżdied il-protezzjoni tal-investituri tal-MMFs, iżda wkoll fl-isfond ta' għanijiet iktar speċifiċi ta’ din l-inizjattiva: (i) li jiġi evitat ir-riskju ta’ kontaġju tal-ekonomija reali, (ii) li jiġi evitat ir-riskju ta’ kontaġju tal-isponsor u, (iii) li jonqsu l-iżvantaġġi għal min jifdi tard, speċjalment fir-rigward tal-fidi f’kundizzjonijiet tas-suq taħt stress.

Ġew analizzati l-impatti li jinkludu l-ispejjeż u l-benefiċċji għad-diversi partijiet interessati, investituri, maniġers tal-assi, emittenti ta’ dejn għal żmien qasir u sponsors. Din l-analiżi kkonkludiet favur il-ħolqien ta’ qafas aktar b’saħħtu għall-MMFs: żieda fil-livelli ta’ likwidità u struttura aktar stabbli. L-impatt tal-għażliet ippreferuti huwa mistenni li jkun ta’ benefiċċju għall-MMFs u għas-suq monetarju inġenerali billi jtejjeb ir-reżiljenza tagħhom kontra l-kundizzjonijiet tas-suq taħt stress. Dan għandu jirriżulta f’ambjent tas-suq monetarju aktar stabbli fl-Ewropa li se jkun ta’ benefiċċju għall-investituri, l-emittenti ta’ dejn għal żmien qasir u l-banek li jisponsorjaw l-MMFs.

Is-servizzi tad-DĠ MARKT iltaqgħu mal-Bord tal-Valutazzjoni tal-Impatt fis-16 ta’ Jannar 2013. Il-Bord analizza din il-Valutazzjoni tal-Impatt u ta l-opinjoni pożittiva tiegħu fit-18 ta’ Jannar 2013. Matul il-laqgħa, il-membri tal-Bord ipprovdew lis-servizzi tad-DĠ MARKT kummenti biex itejbu l-kontenut tal-Valutazzjoni tal-Impatt li wasslu għal xi tibdil fl-abbozz finali. Id-definizzjoni tal-problema ttejbet sabiex tipprovdi aktar dettall dwar is-swieq tal-MMFs, filwaqt li d-deskrizzjoni tagħha kompliet tiżżejjen b’aktar eżempji fl-Unjoni li b’mod partikolari, juru d-dimensjoni transfruntiera tal-problemi. L-għanijiet u l-għażliet bil-problemi identifikati ġew marbuta aħjar flimkien, filwaqt li ntużaw għanijiet operattivi aktar kwantifikabbli. L-impatti fuq l-investituri kif ukoll l-ispejjeż marbuta mal-konformità li jinvolvu l-miżuri previsti ġew spejgati f’aktar dettall. L-impatti fuq l-Istati Membri u fuq il-koerenza regolatorja internazzjonali ġew deskritti aħjar ukoll. Fl-aħħar nett l-opinjonijiet tal-partijiet interessati, b’mod partikolari fit-taqsimiet li janalizzaw u jqabblu l-għażliet, ġew introdotti b'mod sistematiku.

3.           ELEMENTI LEGALI TAL-PROPOSTA

3.1.        Bażi legali u għażla tal-forma legali

L-Artikolu 114(1) TFUE jistabbilixxi l-bażi legali għal Regolament li joħloq dispożizzjonijiet uniformi mmirati lejn il-funzjonament tas-suq intern. Regoli prudenzjali dwar il-prodotti jistabbilixxu l-limiti tar-riskji marbuta mal-MMFs. B'hekk, dawn ma jirregolawx l-aċċess għall-attivitajiet ta’ mmaniġġar tal-assi iżda jirregolaw il-mod li bih jitwettqu t-tali attivitajiet sabiex tiġi żgurata l-protezzjoni tal-investitur u l-istabbiltà finanzjarja. Dawn isostnu l-funzjonament tajjeb u sigur tas-suq intern.

Biex jintlaħaq l-għan tal-integrità tas-suq intern, il-miżura leġiżlattiva proposta se toħloq qafas regolatorju għall-MMFs bil-għan li tiżgura żieda fil-protezzjoni tal-investituri fl-MMFs, kif ukoll tissaħħaħ l-istabbiltà finanzjarja billi jiġi evitat ir-riskju ta’ kontaġju. Id-dispożizzjonijiet proposti se jimmiraw b’mod speċifku li jiżguraw li l-likwidità tal-fond hija xierqa biex jiġu ffaċċati t-talbiet ta’ fidi u biex l-istruttura tal-MMFs issir b’saħħitha biżżejjed biex tiflaħ għal kundizzjonijiet tas-suq negattivi. Regolament jitqies bħala l-aktar strument legali xieraq biex jiddaħħlu rekwiżiti uniformi li se jindirizzaw, fost l-oħrajn il-kamp ta’ applikazzjoni tal-assi eliġibbli, ir-regoli ta’ diversifikazzjoni, ir-regoli relatati mal-iskopertura għall-kreditu, ir-riskji taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax u ta’ likwidità, kif ukoll regoli dwar l-awtorizzazzjoni tal-fondi għal min għandu ħsieb li jagħmel investiment fis-suq monetarju. Essenzjalment, dawn huma regoli prudenzjali dwar il-prodotti li għandhom l-għan li jagħmlu l-MMFs Ewropej aktar siguri u effiċjenti, billi jnaqqsu l-aspetti ta’ riskju sistemiku relatati magħhom.

Il-bidu ta’ attivitajiet bħala maniġer tal-fond huwa rregolat jew mid-Direttiva UCITS jew mid-Direttiva AIFM. L-attivitajiet tal-maniġers se jibqgħu soġġetti għad-Direttiva AIFMD u UCITS iżda r-regoli dwar il-prodotti li huma inklużi fil-qafas tal-UCITS se jiġu ssupplimentati mir-regoli dwar il-prodotti li huma inklużi f’dan ir-Regolament il-ġdid.

3.2.        Sussidjarjetà u proporzjonalità

L-approċċi regolatorji nazzjonali huma limitati minnhom infushom għall-Istat Membru inkwistjoni. Ir-regolamentazzjoni tal-profil tal-prodott u l-likwidità ta’ MMF fuq livell nazzjonali tinvolvi biss riskju li l-prodotti differenti jinbiegħu kollha bħala MMFs. Dan joħloq konfużjoni għall-investitur u jxekkel il-ħolqien ta’ kundizzjonijiet ekwi madwar l-Unjoni għal dawk li joffru MMFs lill-investituri professjonali jew dawk fil-livell tal-konsumatur. Bl-istess mod, l-approċċi nazzjonali differenti li jikkonċernaw il-karatteristiċi essenzjali ta’ MMF iżidu r-riskju ta’ kontaġju transfruntiera, speċjalment meta l-emittenti u l-MMFs ikunu jinsabu fi Stati Membri differenti. Peress li l-MMFs jinvestu f’firxa wiesgħa ta’ strumenti finanzjarji madwar l-UE, il-falliment ta’ MMF partikolari (minħabba regolamentazzjoni mhux suffiċjenti f'livell nazzjonali) ikollha riperkussjonijiet fuq il-finanzjament korporattiv u tal-Gvern madwar l-UE.

Barra minn hekk, peress li ħafna mill-operaturi li joffru l-MMFs fl-Ewropa huma domiċiljati fi Stati Membri li huma differenti minn dawk fejn jiġu kkummerċjalizzati l-fondi, il-ħolqien ta’ qafas b’saħħtu huwa essenzjali biex jiġi evitat kontaġju transfruntiera. Għandu jiġi evitat ukoll il-kontaġju transfruntiera bejn MMF u l-isponsor tiegħu li spiss ikun jinsab fi Stat Membru differenti. Dan huwa speċjalment akut meta l-isponsor ikun jinsab fi Stat Membru li jaf ma jkollux ir-riżorsi baġitarji biex jiġi salvat sponsor inadempjenti.

Fir-rigward tal-proporzjonalità, il-proposta ssib bilanċ xieraq bejn l-interess tal-pubbliku involut u l-kosteffiċjenza tal-miżura. Ir-rekwiżiti imposti fuq il-partijiet differenti ġew ikkalibrati bir-reqqa. Kull meta kien possibbli, ġew abbozzati rekwiżiti bħala standards minimi (pereż. likwidità ta’ kuljum jew ta’ kull ġimgħa, il-limiti ta’ konċentrazzjoni tal-emittenti) filwaqt li r-rekwiżiti regolatorji tfasslu b’tali mod li ma jfixklux b’mod mhux meħtieġ il-mudelli kummerċjali eżistenti (pereż. li jiġi pprovdut għal perjodi tranżitorji xierqa qabel in-NAV ta’ MMF tkun trid tiġi kkwotata jew li l-operaturi tingħatalhom l-għażla bejn rekwiżiti ta’ kapital stretti u l-kwotazzjoni tan-NAV tal-MMF tagħhom). B’mod partikolari, il-ħtieġa li tiġi bbilanċjata l-protezzjoni tal-investitur, l-evitar ta’ kontaġju transfruntiera tas-swieq, il-finanzjament tal-industrija Ewropea u l-ispejjeż għall-industrija kollha ġew ibbilanċjati fit-tfassil ta’ dawn ir-rekwiżiti.

3.3.        Impatt fuq kwistjonijiet tad-drittijiet fundamentali

Il-proposta għandha rilevanza għall-impatt fuq żewġ drittijiet fundamentali tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-libertà li jwettqu negozju (l-Artikolu 16 u 22) u l-protezzjoni tal-konsumtur (l-Artikolu 38).

L-għan ta’ interess ġenerali tal-proposta, li jiġġustifika ċerti limitazzjonijiet tad-drittijiet fundamentali msemmija hawn fuq, huwa l-għan li tiġi żgurata l-integrità u l-istabbiltà tas-suq. Il-libertà li jitmexxa n-negozju tista’ tiġi affettwata mill-ħtieġa li jiġu segwiti l-għanijiet speċifiċi li tiġi żgurata likwidità suffiċjenti, jiġi evitat ir-riskju ta’ kontaġju u jissaħħaħ il-ħarsien tal-interessi tal-investitur. Madankollu, il-proposta tirrispetta bis-sħiħ l-essenza ta’ din il-libertà fundamentali. Ir-regoli l-ġodda proposti se jsaħħu b’mod globali d-dritt għall-protezzjoni tal-konsumatur (l-Artikolu 38) filwaqt li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u josservaw il-prinċipji rikonoxxuti fil-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea kif imnaqqxa fit-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

3.4.        Spjegazzjonijiet dettaljati tal-proposta

Il-proposta għal Regolamant dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju (MMF) hija mqassma f’disa’ kapitoli.

3.4.1.     Kapitolu I –Dispożizzjonijiet ġenerali (l-Artikoli 1-6)

Il-Kapitolu I jittratta r-regoli ġenerali, bħas-suġġett u l-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli, id-definizzjonijiet proposti, l-awtorizzazzjoni tal-MMFs u l-interazzjoni tar-Regolament propost mar-regoli eżistenti li huma inklużi fid-Direttivi 2009/65/KE (UCITS) u 2011/61/UE (AIFMD).

L-Artikolu 1 jispeċifika s-suġġett u jispeċifika l-kamp ta applikazzjoni tar-Regolament propost bħala wieħed li japplika għall-MMFs kollha stabbiliti, immaniġġati u/jew ikkummerċjalizzati fl-Unjoni u jispeċifika li r-rekwiżiti li huma inklużi fir-Regolament huma maħsuba sabiex ikunu eżawrjenti, li jfisser li huma maħsuba biex ma jħallu l-ebda lok għal gold-plating addizzjonali fil-livell nazzjonali. L-MMFs huma UCITS jew AIFs li jinvestu fi strumenti finanzjarji għal żmien qasir u għandhom għanijiet speċifiċi. L-Artikolu 2 fih definizzjonijiet essenzjali li huma meħtieġa għall-applikazzjoni uniformi tar-Regolament propost. L-Artikolu 3 jeħtieġ li l-impriżi ta’ investiment kollettiv ikunu awtorizzati espliċitament bħala MMF jew bħala parti mill-proċedura ta’ awtorizzazzjoni armonizzata tal-UCITS jew skont il-proċedura armonizzata l-ġdida stabbilita fl-Artikolu 4 għall-AIFs. L-Artikolu 5 jillimita l-indikazzjoni “MMF” unikament għall-fondi li jikkonformaw mar-Regolament. L-Artikolu 6 jiddeskrivi l-interazzjoni bejn ir-regoli UCITS u AIFMD u r-Regolament MMF il-ġdid, li essenzjalment jispeċifika li l-konformità mar-Regolament għandha tkun dmir il-maniġer tal-MMF.

3.4.2.     Kapitolu II – Obbligi fir-rigward tal-politiki ta' investiment tal-MMFs (l-Artikoli 7-20)

Il-Kapitolu II fih regoli dwar il-politika ta’ investiment permissibbli li għandha tiġi segwita minn MMF, bħall-assi eliġibbli, id-diversifikazzjoni, il-konċentrazzjoni u l-kwalità tal-kreditu tal-assi ta’ investiment.

L-Artikolu 7 jiddeskrivi r-relazzjoni mar-regoli tal-UCITS dwar il-politiki ta’ investiment u r-regoli proposti dwar il-politiki ta’ investiment tal-MMF, filwaqt li jqis li l-MMF jikkostitwixxi lex specialis rigward ir-regoli tal-UCITS li huma enumerati b'mod speċifiku fl-Artikolu 7. L-Artikolu 8 jiddeskrivi erba’ kategoriji ta’ assi finanzjarji li MMF jista’ jinvesti fihom: strumenti tas-suq monetarju, depożiti mal-istituzzjonijiet ta’ kreditu, derivattivi finanzjarji u ftehimiet ta’ riakkwist inversi. Min-naħa l-oħra, MMF ma jistax jinvesti f'xi assi oħra, jidħol f’bejgħ bin-nieqes ta’ strumenti tas-suq monetarju, jieħu skopertura għal ekwitajiet jew komoditajiet, jidħol fi ftehimiet ta' għoti jew teħid b'self ta' titoli, jidħol fi ftehimiet ta' riakkwist jew jieħu jew jagħti flus kontanti b'self, peress li dawn il-klassijiet ta’ assi u l-prattiki jdgħajfu l-profil tal-likwidità ta’ MMF. L-Artikoli minn 9 sa13 jiddeskrivu aktar il-kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà għall-erba' kategoriji ta' assi li MMF jista' jinvesti fihom. B'mod partikolari l-Artikolu 13 jinkludi regoli li għandhom l-għan li jiżguraw li l-kollateral riċevut bi skambju għal ftehim ta' retroriakkwist huwa biżżejjed likwidu biex jippermetti l-bejgħ rapidu tiegħu meta jkun meħtieġ.

L-Artikolu 14 fih regoli dettaljati dwar id-diversifikazzjoni tal-assi ta’ investiment eliġibbli li kull MMF għandu jirrispetta, bħal-limiti massimi dwar kemm emittent wieħed jista’ jirrappreżenta (bħala perċentwali tal-assi immaniġġati tal-MMFs) u r-regoli dwar l-iskopertura massima għar-riskju li MMF jista’ jkollu vis-à-vis kontraparti waħda. Min-naħa l-oħra, l-Artikolu 15 jindirizza l-limiti massimi li MMF (bħala investitur) jista’ jkollu f’emittent wieħed (limiti ta’ konċentrazzjoni). Sabiex titnaqqas id-dipendenza mekkanika fuq il-klassifikazzjonijiet esterni, l-Artikoli minn 16 sa 19 fihom regoli dettaljati dwar il-valutazzjoni interna tal-kwalità tal-kreditu ta’ strumenti ta’ investiment MMF. L-Artikolu 20 jiddeskrivi r-rekwiżiti ta’ governanza li jirregolaw il-proċess intern ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu, b’mod partikolari r-rwol tal-maniġment superjuri.

3.4.3.     Kapitolu III – Obbligi dwar il-politika ta’ mmaniġġar tar-riskji tal-MMFs (l-Artikoli 21-25)

Il-Kapitolu III jindirizza l-aspetti ta’ mmaniġġar tar-riskji, bħall-maturità u l-profil ta’ likwidità tal-assi tal-MMFs, is-solleċitazzjoni tal-klassifikazzjonijiet, u l-hekk imsejħa politika “kun af il-klijent” u l-ittestjar tal-istress li MMF huwa obbligat jintroduċi.

Ir-regoli l-ġodda dwar il-medja peżata tal-maturità (WAM) u l-medja peżata tal-ħajja (WAL) flimkien mar-rekwiżiti dwar l-investimenti f’assi li jimmaturaw f'jum u f'ġimgħa huma elementi essenzjali għaż-żieda tal-profil tal-likwidità ta’ MMF u għaldaqstant il-kapaċità tagħha li tissodisfa l-fidi ta’ investitur. L-Artikolu 21 jinkludi d-dispożizzjoni importanti dwar il-profil ta’ maturità li MMF għal żmien qasir għandu jħares. L-Artikolu 22 jinkludi regoli korrispondenti għal MMFs standard li jinvestu fi strumenti aktar fit-tul minn MMF għal żmien qasir. L-istandard MMFs għandhom limiti differenti ta’ maturità, bħall-WAL l-WAM, u jistgħu jużaw limitu aktar baxx ta’ diversifikazzjoni għall-investimenti fi strumenti tas-suq tal-flus maħruġa mill-istess entità. Dawn il-karatteristiċi huma koerenti mal-għanijiet ta' MMFs standard li joffru ftit aktar qligħ akbar milli dak f’rati tas-suq tal-flus. Il-karatteristiċi ta’ din il-kategorija tal-MMF huma wkoll koerenti mal-fatt li MMFs standard ma jistgħux jiġu ġestiti bħala MMF tan-NAV kostanti (l-Artikolu 22(5)) u għalhekk huma anqas suxxettibbli għal ħruġ massiv.

L-Artikolu 23 ma jippermettix lil MMF jissolleċita jew jiffinanzja klassifikazzjoni tal-kreditu esterna u għalhekk jikkumplimenta r-regoli dwar klassifikazzjonijiet interni li jinsabu fl-Artikoli minn 16 sa 19. L-Artikolu 24 jintroduċi rekwiżiti dwar “kif tkun taf il-klijent tiegħek”. L-għan ta’ dawn ir-regoli huwa li jippermettu lill-MMFs jantiċipaw aħjar iċ-ċikli ta’ fidi. L-Artikolu 25 fih regoli dwar l-ittestjar tal-istress.

3.4.4.     Kapitolu IV – Regoli dwar il-valwazzjoni (l-Artikoli 26-28)

Il-Kapitolu IV jittratta l-valwazzjoni tal-assi ta’ investiment ta’ MMF u l-kalkolu tal-valur nett tal-assi ta’ MMF għal kull unità jew sehem.

L-Artikoli minn 26 sa 28 fihom regoli dwar kif MMF għandu jistima l-assi ta’ investimenti individwali tiegħu, jikkalkola l-valur nett tal-assi (NAV) għal kull unità jew sehem tal-MMF, kif ukoll il-frekwenza taż-żewġ settijiet ta’ valwazzjoni. Filwaqt li hemm regola ġenerali li tiffavorixxi l-valwazzjoni skont is-suq, fejn ma jkunx possibbli li ssir valwazzjoni skont is-suq jew meta d-dejta dwar is-suq ma tkunx ta’ kwalità suffiċjenti, MMF jista’ juża wkoll l-valwazzjoni skont mudell. Huma biss is-CNAV -MMFs li jistgħu jivvalutaw ukoll l-assi bi prezz amortizzat. Il-metodu magħżul għall-kalkolu tan-NAV huwa partikolarment importanti meta jinħarġu u jinfdew l-ishma jew l-unitajiet f’MMF (l-Artikolu 26).

3.4.5.     Kapitolu V – Rekwiżiti speċifiċi għas-CNAV MMFs (l-Artikoli 29-34)

Il-Kapitolu V fih rekwiżiti speċifiċi għall-MMFs li jivvalutaw l-assi tagħhom b'kost amortizzat jew jirreklamaw NAV kostanti għal kull unità jew sehem jew iqarrbu n-NAV kostanti għal kull unità jew sehem sal-eqreb punt perċentwali– l-hekk imsejħa NAV kostanti jew CNAV MMF.

L-Artikolu 29 fih rekwiżiti ta’ awtorizzazzjoni speċifiċi li japplikaw biss għall-MMFs li jużaw kost amortizzat biex jivvalutaw l-assi tagħhom jew jirreklamaw NAV kostanti għal kull unità jew sehem jew iqarrbu n-NAV kostanti għal kull unità jew sehem sal-eqreb punt perċentwali. Dawn is-CNAV MMFs għandhom jistabbilixxu u jżommu l-ħin kollu bafer li jammonta għal tal-inqas 3 % tal-valur totali tal-assi tagħhom. L-Artikolu 30 jiddeskrivi l-kostituzzjoni tal-bafer (il-“bafer tan-NAV”), filwaqt li l-Artikolu 31 jiddeskrivi kif jaħdem. Fuq kollox, l-Artikolu 31 fih ir-regola li l-bafer tan-NAV jista’ jintuża biss biex jikkumpensa għad-differenza bejn in-NAV kostanti għal kull unità jew sehem u l-valur "reali" ta’ unità jew sehem. Barra minn hekk, l-Artikolu 31 fih regoli dwar meta l-bafer tan-NAV għandu jiġi ddebitat u meta jista’ jiġi kkreditat. Fl-aħħar, l-Artikoli minn 32 sa 34 fihom l-obbligu ta' riforniment tal-bafer u l-konsegwenzi li jkun hemm jekk wieħed jonqos milli jirriforni l-bafer tan-NAV.

3.4.6.     Kapitolu VI – Appoġġ estern (l-Artikoli 35-36)

Il-Kapitolu VI jinkludi regoli dwar l-appoġġ estern. Jistabbilixxi r-regola li s-CNAV MMFs jistgħu jirċievu appoġġ estern biss permezz tal-bafer tan-NAV, filwaqt li bħala regola ġenerali MMFs oħrajn huma pprojbiti milli jirċievu appoġġ estern.

L-Artikolu 35 jiddeskrivi xi jfisser appoġġ estern u jinkludi enumerazzjoni mhux eżawrjenti ta’ każijiet ta’ appoġġ estern. Dan l-Artikolu għandu żewġ għanijiet: li jara li jingħata l-appoġġ kollu mill-“isponsor” lis-CNAV MMFs permezz tal-mekkaniżmu trasparenti previst fl-Artikolu 31 billi jintuża bafer tan-NAV stabbilit minn qabel jew, jekk jingħata appoġġ mill-“isponsor” lil MMFs oħra, li l-awtoritajiet kompetenti jippermettu appoġġ bħal dan unikament jekk ċirkostanzi eċċezzjonali marbuta maż-żamma tal-istabbiltà finanzjarja jiġġustifikaw l-għoti ad hoc ta’ appoġġ mill-isponsor (l-Artikolu 36).

3.4.7.     Kapitolu VII – Rekwiżiti ta’ trasparenza (l-Artikoli 37-38)

Il-Kapitolu VII fih regoli dwar it-trasparenza meta jiġu reklamati MMFs lill-investituri u rekwiżiti ta’ rapportar lill-awtoritajiet kompetenti.

L-Artikolu 37 fih rekwiżiti speċjali għat-trasparenza. L-Artikolu 38 jistabbilixxi rekwiżiti ta’ rapportar għall-MMFs kollha li japplikaw flimkien mar-rekwiżiti tad-Direttivi 2009/65 u 2011/61.

3.4.8.     Kapitolu VIII – Superviżjoni (l-Artikoli 39-42)

Il-Kapitolu VIII fih ir-regoli applikabbli dwar is-superviżjoni tal-MMFs: L-Artikolu 39 jispjega r-rwoli rispettivi tal-awtoritajiet kompetenti tal-MMF u tal-maniġer tal-MMF. L-Artikolu 40 jiddikjara li s-setgħat tal-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttivi UCITS u AIFM għandhom jiġu eżerċitati anki b’referenza għar-Regolament propost. L-Artikolu 41 jirreferi għas-setgħat tal-ESMA (European Securities Market Authority), filwaqt li l-Artikolu 42 jipprovdi għall-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet.

3.4.9.     Kapitolu IX – Dispożizzjonijiet finali (l-Artikoli 43-46)

Il-Kapitolu IX jinkludi regoli dwar it-trattament ta’ UCITS eżistenti u l-AIFs li jaġixxu bħala MMFs biex tiġi żgurata l-konformità tagħhom mar-regoli l-ġodda dwar l-MMFs u klawżola ta’ rieżami għall-applikazzjoni tal-bafers tan-NAV għal ċerti CNAV MMFs b’mod partikolari, l-Artikolu 43 jiddikjara kif l-UCITS u l-AIFs eżistenti li jissodisfaw il-kriterji tad-definizzjoni ta’ CNAV MMF għandha tibni progressivament l-bafer tan-NAV. L-Artikolu 45 jistipula li l-applikazzjoni tal-bafers tan-NAV għall-MMF tas-CNAV li jikkonċentraw il-portafolli tagħhom fuq dejn maħruġ jew garantit mill-Istati Membri għandhom jiġu riveduti sa mhux iktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

4.           IMPLIKAZZJONI BAĠITARJA

Il-ħidma ta' riforma tal-MMFs ġiet ikkoordinata mill-qrib mal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities Market Authority, ESMA). L-esperti tal-Kummissjoni fil-qasam ta' mmaniġġar tal-fondi żammew kuntatt regolari mal-kontropartijiet tagħhom tal-ESMA; kemm fil-kuntest tal-grupp ta’ ħidma operattiv fuq l-MMFs kif ukoll fil-Kumitat Permanenti dwar is-Servizzi ta’ Mmaniġġar tal-Investimenti stabbilit fl-ESMA.

Tabilħaqq, l-ESMA ssospendiet il-ħidma li kienet għaddejja fuq l-MMFs minħabba li l-Kummissjoni ħabbret l-intenzjoni tagħha li tipproponi leġiżlazzjoni fil-qasam, fejn fost kwistjonijiet oħra, se tnaqqax ċerti prinċipji li jinsabu fil-linji gwida tas-CESR (Committee of European Securities Regulators) u l-ESMA li diġà jeżistu dwar l-MMFs fil-corpus tal-liġi primarja. Is-sospensjoni ġiet fid-dawl tal-fatt li l-ESMA diġà kienet tat bidu għal influss ta’ xogħol fuq "metodoloġiji alternattivi ta’ klassifikazzjoni". Dan l-influss ta’ xogħol inbeda sabiex jissostitwixxi l-klassifikazzjoni tal-kreditu fuq strumenti tas-suq monetarju maħruġa minn aġenziji ta' klassifikazzjoni tal-kreditu. L-ESMA ssospendiet dan l-influss ta’ xogħol sabiex tistenna l-mandat formali li dan ix-xogħol jirċievi bis-saħħa tal-leġiżlazzjoni proposta. Barra minn hekk, bħala parti mill-isforzi tagħha biex tistabbilixxi konverġenza fil-qasam tal-MMFs, l-ESMA diġà hija impenjata fil-ħolqien ta’ database dwar il-prattiki superviżorji u l-aderenza għal-linji gwida eżistenti.

Għalhekk, l-ESMA diġà hija mgħammra sew biex taqdi l-mandat f’dan ir-Regolament propost; tabilħaqq, din il-ħidma kollha diġà kienet inbdiet qabel il-proposta tal-Kummissjoni dwar l-MMF.

F’dawn iċ-ċirkostanzi, il-Kummissjoni ma identifikatx implikazzjonijiet fuq il-baġit tal-UE. Fid-dawl ta’ dan ta’ hawn fuq, mhu se jkun hemm bżonn ta' ebda finanzjament addizzjonali u ebda kariga addizzjonali sabiex l-ESMA twettaq il-kompiti li l-leġiżlazzjoni proposta se tafdalha: l-iżvilupp ta' metodoloġija alternattiva ta’ klassifikazzjoni u t-twaqqif ta' database ta’ MMFs approvati. Kif ġie spjegat hawn fuq, dawn il-kompiti diġà huma parti mill-influssi ta’ xogħol stabbiliti sew fl-ESMA.

Barra minn hekk, il-ħidma fuq id-definizzjoni tar-regoli operattivi fil-qasam tal-MMFs diġà taqa’ taħt il-kamp ta' applikazzjoni tar-responsabbilitajiet eżistenti tal-ESMA: Bħala parti mill-kompitu ġenerali tagħha li tissorvelja u toħloq konverġenza regolatorja fil-qasam tal-fondi tal-UCITS, l-ESMA diġà ddedikat riżorsi tal-persunal biex tiżviluppa għodod superviżorji u ta’ politika fir-rigward tal-MMFs, kategorija speċjali ta’ fondi li huma rregolati mill-UCITS jew inkella mill-AIFs.

B'konformità ma’ dawn l-isforzi, f’Mejju 2010 is-CESR, il-predeċessur tal-ESMA, ħareġ linji gwida estensivi dwar l-MMF (CESR 10/049).

Fl-2012, l-ESMA għamlet evalwazzjoni bejn il-pari intensiva fl-użu tar-riżorsi biex tistħarreġ kif l-Istati Membri japplikaw il-linji gwida fil-prattika (12-il Stat Membru applikaw il-linji gwida filwaqt li tmienja ma daħħluhomx bi traspożizzjoni fil-prattika regolatorja tagħhom).

Fl-2013, il-Linji Gwida dwar l-MMFs kienu ssupplimentati b'mistoqsijiet u tweġibiet ddettaljati.

2013/0306 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar il-Fondi tas-Suq Monetarju

(Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 114 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[2],

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)       Il-fondi tas-suq monetarju (money market funds, MMF) jipprovdu finanzi ta’ terminu qasir ta' żmien lill-istituzzjonijiet finanzjarji, lill-korporattivi jew lill-gvernijiet. Billi jipprovdu finanzi lil dawn l-entitajiet, il-fondi tas-suq monetarju jikkontribwixxu għall-finanzjament tal-ekonomija Ewropea.

(2)       Mil-lat tad-domanda, l-MMFs huma għodda ta’ mmaniġġar tal-flus ta’ terminu qasir ta' żmien li jipprovdu livell għoli ta’ likwidità, diversifikazzjoni, stabbiltà tal-valur tal-kapital investit flimkien ma’ redditu bbażat fuq is-suq. L-MMFs jintużaw prinċipalment minn korporazzjonijiet li jkunu qegħdin ifittxu li jinvestu l-flus żejda tagħhom għal żmien qasir. L-MMFs għalhekk jirrappreżentaw rabta kruċjali li tgħaqqad flimkien id-domanda u l-offerta ta’ flus għal terminu qasir ta' żmien.

(3)       L-avvenimenti li seħħew matul il-kriżi finanzjarja xeħtu dawl fuq diversi aspetti tal-MMFs li jagħmluhom vulnerabbli meta jkun hemm diffikultajiet fis-swieq finanzjarji u għalhekk jistgħu jxerrdu jew jamplifikaw ir-riskji permezz tas-sistema finanzjarja. Meta l-prezzijiet tal-assi li fihom ikunu investiti l-MMFs jibdew jonqsu, speċjalment waqt sitwazzjonijiet ta’ suq taħt stress, l-MMF mhux dejjem jista’ jżomm il-wegħda ta’ tifdija immedjata u li jippreserva l-valur prinċipali ta’ unità jew sehem maħruġ mill-MMF lill-investituri. Din is-sitwazzjoni tista’ twassal għal talbiet f’daqqa u massivi ta’ tifdija, li jistgħu jikkawżaw konsegwenzi makroekonomiċi aktar wiesgħa.

(4)       It-talbiet kbar ta’ tifdija jġiegħlu lill-MMFs ibiegħu xi wħud mill-assi ta’ investiment tagħhom f’suq li jkun sejjer għan-niżla, li jwassal għal kriżi ta’ likwidità. F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-emittenti tas-suq monetarju jistgħu jiffaċċaw diffikultajiet ta’ finanzjament jekk jinxef is-suq tal-karti kummerċjali u ta’ strumenti oħra tas-suq monetarju. Kwalunkwe kontaġju tas-suq tal-finanzjament għal terminu qasir ta' żmien imbagħad jista’ jirrappreżenta wkoll diffikultajiet diretti u kbar għall-finanzjament tal-istituzzjonijiet finanzjarji, il-korporattivi u l-gvernijiet, u għalhekk l-ekonomija.

(5)       Il-maniġers tal-assi, megħjuna mill-isponsors, jistgħu jiddeċiedu li jipprovdu appoġġ diskrezzjonarju sabiex iżommu l-likwidità u l-istabbiltà tal-MMFs tagħhom. L-isponsors sikwit huma sfurzati jappoġġaw l-MMFs sponsorjati tagħhom meta jitilfu l-valur minħabba r-riskju għar-reputazzjoni u l-biża’ li l-paniku jista’ jinfirex fin-negozji l-oħra tal-isponsor. Skont id-daqs tal-fond u l-livell tal-pressjoni ta’ tifdija, l-appoġġ tal-isponsors jista’ jilħaq proporzjonijiet li jaqbżu r-riżervi immedjatament disponibbli tagħhom. Għalhekk, huwa importanti li jiġi pprovdut qafas ta’ regoli uniformi sabiex jiġi evitat il-falliment tal-isponsor u l-kontaġju tar-riskju għal entitajiet oħra li jisponsorjaw l-MMFs.

(6)       Sabiex jiġu ppreservati l-integrità u l-istabbiltà tas-suq intern billi jiġu promossi MMFs aktar reżistenti u jiġu limitati l-kanali ta’ kontaġju, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli rigward l-operat tal-MMFs, b’mod partikolari dwar il-kompożizzjoni tal-portafoll tal-MMFs. Huma meħtieġa regoli uniformi madwar l-Unjoni sabiex jiġi żgurat li l-MMFs ikunu jistgħu jirrimborżaw immedjatament lill-investituri, speċjalment waqt sitwazzjonijiet ta’ suq taħt stress. Regoli uniformi dwar il-portafoll ta’ suq monetarju huma meħtieġa wkoll sabiex jiġi żgurat li l-MMFs ikunu kapaċi jiffaċċaw talbiet massivi u f’daqqa ta’ tifdija minn grupp kbir ta’ investituri.

(7)       Ir-regoli uniformi dwar il-MMFs huma meħtieġa wkoll sabiex jiġi assigurat tħaddim mingħajr problemi tas-suq tal-finanzjament ta’ terminu qasir ta' żmien għall-istituzzjonijiet finanzjarji, l-emittenti korporattivi ta’ dejn ta’ terminu qasir u l-gvernijiet. Huma meħtieġa wkoll sabiex jassiguraw trattament indaqs bejn l-investituri fl-MMF u sabiex jiġi evitat li min jifdi tard ikollu jappoġġa inkonvenjenza addizzjonali meta t-tifdija tiġi temporanjament sospiża jew meta l-MMF jiġi likwidat.

(8)       Huwa meħtieġ li jsir provvediment għall-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti prudenzjali relatati mal-MMFs billi jiġu stabbiliti regoli ċari li jimponu obbligi diretti fuq l-MMFs u l-maniġers tagħhom madwar l-Unjoni kollha. Dan isaħħaħ l-istabbiltà tal-MMFs bħala sors ta’ finanzjament ta’ terminu qasir ta' żmien għall-gvernijiet u s-settur korporattiv madwar l-Unjoni. Jassigura wkoll li l-MMFs jibqgħu għodda kredibbli għall-ħtiġijiet ta’ mmaniġġar tal-flus tal-industrija tal-Unjoni.

(9)       Il-Linji gwida dwar l-MMFs li kienu adottati mill-Kumitat tar-Regolaturi Ewropej tat-Titoli (Committee of European Securities Regulators, CESR) sabiex joħolqu kundizzjonijiet ekwi minimi għall-MMFs fl-Unjoni, sena wara d-dħul fis-seħħ tagħhom kienu implimentati biss minn 12-il Stat Membru, li juri l-persistenza ta’ regoli nazzjonali diverġenti. L-approċċi nazzjonali differenti ma jindirizzawx il-vulnerabbiltajiet tas-swieq monetarji tal-Unjoni, kif deher matul il-kriżi finanzjarja, u biex inaqqsu r-riskji ta’ kontaġju u b’hekk jipperikolaw il-funzjonament u l-istabbiltà tas-suq intern. Dawn ir-regoli komuni dwar l-MMFs għalhekk għandhom jipprovdu livell għoli ta’ protezzjoni tal-investituri u għandhom jipprevjenu u jimmitigaw kwalunkwe riskju potenzjali ta’ kontaġju li jirriżulta minn assalti bankarji possibbli mill-investituri fl-MMFs.

(10)     Fin-nuqqas ta’ Regolament li jistabbilixxi regoli dwar l-MMFs, jistgħu jiġu adottati miżuri diverġenti fuq livell nazzjonali, li huma probabbli li jikkawżaw distorsjonijiet sinifikanti tal-kompetizzjoni b’riżultat tad-differenzi importanti fl-istandards essenzjali tal-protezzjoni tal-investimenti. Ir-rekwiżiti diverġenti dwar il-kompożizzjoni tal-portafolli, l-assi eliġibbli, il-maturità, il-likwidità u d-diversifikazzjoni tagħhom, kif ukoll dwar il-kwalità tal-kreditu tal-emittenti tal-istrumenti tas-suq monetarju jwasslu għal livelli differenti ta’ protezzjoni tal-investituri minħabba l-livelli differenti tar-riskju marbuta mal-proposta ta’ investiment assoċjat ma’ fond tas-suq monetarju. In-nuqqas ta’ adozzjoni ta’ regoli komuni stretti applikabbli għall-MMFs fis-suq intern jimpedixxi protezzjoni uniformi tal-investituri u jagħti lill-investituri inċentivi differenti sabiex jifdu l-investimenti tagħhom u b’hekk iwassal għal assalt bankarju. Għalhekk huwa essenzjali li jiġi evitat il-kontaġju fis-suq tal-finanzjament ta’ terminu qasir ta' żmien u għall-isponsors tal-MMFs li jpoġġi f’riskju l-istabbiltà tas-suq finanzjarju tal-Unjoni, billi jiġi adottat sett ta’ regoli uniformi.

(11)     Ir-regoli l-ġodda dwar MMFs huma marbuta mill-qrib mad-Direttiva 2009/65/KE[3] u d-Direttiva 2011/61/UE[4] minħabba li dawn jiffurmaw il-qafas ġuridiku li jirregola l-istabbiliment, il-ġestjoni u l-kummerċjalizzazzjoni ta’ MMFs fl-Unjoni.

(12)     Fl-Unjoni, l-impriżi ta’ investiment kollettiv jistgħu joperaw bħala impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS) immaniġġati minn maniġers tal-UCITS jew kumpaniji ta’ investiment awtorizzati skont id-Direttiva 2009/65/KE jew bħala fondi ta’ investiment alternattivi (Alternative Investment Funds, AIFs) immaniġġati minn maniġers tal-fondi ta’ investiment alternattivi (Alternative Investment Fund Managers, AIFMs) awtorizzati jew irreġistrati skont id-Direttiva 2011/61/UE. Ir-regoli l-ġodda dwar l-MMFs jissupplimentaw id-dispożizzjonijiet ta’ dawk id-Direttivi. Għalhekk ir-regoli uniformi l-ġodda dwar l-MMFs għandhom japplikaw flimkien ma’ dawk stabbiliti fid-Direttivi 2009/65/KE u 2011/61/UE. Fl-istess ħin, numru ta’ regoli rigward il-politiki ta’ investiment tal-UCITS stabbiliti fil-Kapitolu VII tad-Direttiva 2009/65/KE għandhom jiġu diżapplikati b’mod espliċitu u għandhom jiġu stabbiliti regoli dwar prodotti speċifiċi f’dawn id-dispożizzjonijiet uniformi l-ġodda dwar l-MMFs.

(13)     Ir-regoli armonizzati għandhom japplikaw għall-impriżi ta’ investiment kollettiv li l-karatteristiċi tagħhom jikkorrispondu ma’ dawk assoċjati ma’ MMF. Għall-UCITS u l-AIFs li jinvestu f’assi ta’ terminu qasir ta' żmien bħal strumenti tas-suq monetarju jew depożiti, jew li jidħlu fi ftehimiet ta’ riakkwist invers jew ċerti kuntratti tad-derivati bl-uniku għan li jagħmlu hedging ir-riskji inerenti għal investimenti oħra tal-fond, u li għandhom l-għan li joffru redditi skont ir-rati tas-suq monetarju jew li jippreservaw il-valur tal-investiment, il-konformità mar-regoli l-ġodda dwar l-MMFs għandha tkun obbligatorja.

(14)     L-ispeċifiċità tal-MMFs tirriżulta minn kombinazzjoni tal-assi li jinvestu fihom u l-għanijiet li jsegwu. L-għan li joffru redditu skont ir-rati tas-suq monetarju u l-għan li jippreservaw il-valur ta’ investiment ma jeskludix wieħed lill-ieħor. MMF jista’ jkollu jew wieħed minn dawn l-għanijiet jew iż-żewġ għanijiet flimkien.

(15)     L-għan li jiġu offruti redditi skont ir-rati tas-suq monetarju għandu jinftiehem f’sens wiesa’. Ir-redditu mistenni ma għandux għalfejn ikun allinjat perfettament mal-EONIA, Libor, Euribor jew xi rata rilevanti oħra tas-suq monetarju. L-għan li tinqabeż ir-rata tas-suq monetarju b’marġinu żgħir ma għandux jitqies li joħroġ UCITS jew AIF ’il barra mill-kamp ta’ applikazzjoni tar-regoli uniformi l-ġodda.

(16)     L-għan li jiġi ppreservat il-valur tal-investiment ma għandux jinftiehem bħala garanzija kapitali mwiegħda mill-fond. Dan għandu jinftiehem bħala mira li l-UCITS jew l-AIF ifittxu li jsegwu. Tnaqqis fil-valur tal-investimenti ma għandux jimplika li l-impriża ta’ investiment kollettiv tkun biddlet l-għan li tippreserva l-valur ta’ investiment.

(17)     Huwa importanti li l-UCITS u l-AIFs li għandhom il-karatteristiċi ta’ MMFs jiġu identifikati bħala MMFs u li l-kapaċità tagħhom li jikkonformaw fuq bażi kontinwa mar-regoli uniformi l-ġodda dwar l-MMFs tiġi verifikata b’mod espliċitu. Għal dan il-għan l-awtoritajiet kompetenti għandhom jawtorizzaw lill-MMFs. Għall-UCITS, l-awtorizzazzjoni bħala MMF għandha tkun parti mill-awtorizzazzjoni bħala UCITS skont il-proċeduri armonizzati previsti fid-Direttiva 2009/65/KE. Għall-AIFs, billi dawn mhumiex soġġetti għal proċeduri armonizzati ta’ awtorizzazzjoni u sorveljanza skont id-Direttiva 2011/61/UE, huwa meħtieġ li jiġu pprovduti regoli bażiċi komuni dwar l-awtorizzazzjoni li jirriflettu r-regoli armonizzati eżistenti dwar l-UCITS. Proċeduri bħal dawn għandhom jassiguraw li AIF awtorizzat bħala MMF ikollu bħala maniġer, maniġer ta’ fond ta’ investiment alternattiv (AIFM) awtorizzat skont id-Direttiva 2011/61/UE.

(18)     Sabiex ikun assigurat li l-impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li juru l-karatteristiċi ta’ MMFs ikunu soġġetti għar-regoli komuni l-ġodda dwar l-MMFs, huwa meħtieġ li jiġi pprojbit l-isem "MMF" jew kwalunkwe terminu ieħor li jissuġġerixxi li impriża ta’ investiment kollettiv għandha l-istess karatteristiċi tal-MMFs għajr f’każ ta’ konformità ma’ dan ir-Regolament. Sabiex jiġi evitat it-tidwir mar-regoli dwar l-MMFs, l-awtoritajiet kompetenti għandhom jimmonitorjaw il-prattiċi tas-suq tal-impriżi ta’ investiment kollettiv stabbiliti jew kummerċjalizzati fil-ġurisdizzjoni tagħhom sabiex jivverifikaw li dawn ma jużawx ħażin l-isem ta’ MMF jew jissuġġerixxu li huma MMF mingħajr ma jikkonformaw mal-qafas regolatorju l-ġdid.

(19)     Ir-regoli l-ġodda applikabbli għall-MMFs għandhom jibnu fuq il-qafas regolatorju eżistenti stabbilit permezz tad-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2011/61/UE u l-atti adottati għall-implimentazzjoni tagħhom. Għalhekk, ir-regoli tal-prodott fir-rigward tal-MMFs għandhom japplikaw flimkien mar-regoli tal-prodott stabbiliti fil-leġiżlazzjoni eżistenti tal-Unjoni sakemm dawn ma jkunux diżapplikati b’mod espliċitu. Barra minn hekk, ir-regoli dwar l-immaniġġar u l-kummerċjalizzazzjoni stabbiliti fil-qafas eżistenti għandhom japplikaw għall-MMFs billi jiġi kkunsidrat jekk humiex UCITS jew AIFs. Bl-istess mod, ir-regoli dwar il-provvista transfruntiera ta’ servizzi u dwar il-libertà ta’ stabbiliment stipulati fid-Direttivi 2009/65/KE u 2011/61/UE għalhekk għandhom japplikaw għall-attivitajiet transfruntiera tal-MMFs.

(20)     Billi l-UCITS u l-AIFs jista’ jkollhom forom legali differenti li mhux bilfors jagħtuhom personalità ġuridika, id-dispożizzjonijiet li jitolbu lill-MMFs jieħdu azzjoni għandhom jinftiehmu bħala li jirreferu għall-maniġer tal-MMF fil-każijiet fejn l-MMF ikun ikkostitwit bħala UCITS jew AIF li ma jkunx f’pożizzjoni li jaġixxi waħdu minħabba li ma jkollux personalità ġuridika proprja tiegħu.

(21)     Ir-regoli dwar il-portafoll tal-MMFs jitolbu identifikazzjoni ċara tal-kategoriji ta’ assi li għandhom ikunu eliġibbli għal investiment mill-MMFs u tal-kundizzjonijiet li bihom ikunu eliġibbli. Sabiex tkun assigurata l-integrità tal-MMFs huwa mixtieq ukoll li MMF ikun ipprojbit milli jinvolvi ruħu f’ċerti tranżazzjonijiet finanzjarji li jistgħu jipperikolaw l-istrateġija u l-għanijiet tal-investiment tiegħu.

(22)     L-istrumenti tas-suq monetarju huma strumenti trasferibbli li normalment jiġu nnegozjati fis-suq monetarju, bħall-kambjali tat-teżor u tal-awtoritajiet lokali, iċ-ċertifikati ta’ depożiti, il-karti kummerċjali, l-aċċettazzjonijiet bankarji jew in-noti ta’ terminu qasir jew medju ta' żmien. Huma għandhom ikunu eliġibbli għal investiment mill-MMFs biss sakemm jikkonformaw mal-limiti tal-maturità u jkunu kkunsidrati mill-MMF bħala ta’ kwalità ta’ kreditu għolja.

(23)     Il-Karti Kummerċjali Garantiti b'Assi (Asset Backed Commercial Papers, ABCPs) għandhom jiġu kkunsidrati bħala strumenti eliġibbli tas-suq tal-flus sakemm dawn jirrispettaw rekwiżiti addizzjonali. Minħabba li matul il-kriżi ċerti titolizzazzjonijiet kienu partikolarment instabbli, huwa meħtieġ li jiġu imposti limiti ta’ maturità u kriterji ta’ kwalità dwar l-assi sottostanti. Mhux il-kategoriji kollha ta’ assi sottostanti għandhom ikunu eliġibbli, għaliex uħud kienu iktar konfrontati għall-instabbiltà minn oħrajn. Għal din ir-raġuni l-assi sottostanti għandhom ikunu esklussivament magħmula minn strumenti tad-dejn ta’ terminu qasir ta' żmien li nħarġu minn kumpaniji waqt l-attività tan-negozju tagħhom, bħal debituri tan-negozju. Strumenti bħalma huma self fuq karozzi u kuntratti ta’ kiri, kuntratti ta’ kiri għal tagħmir, self tal-konsumatur, self ipotekarju residenzjali, karta tal-kreditu riċevibbli jew kwalunkwe tip ieħor ta’ strument marbut mal-akkwist jew l-iffinanzjar ta’ servizzi jew oġġetti mill-konsumaturi ma għandhomx ikunu eliġibbli. L-ESMA għandha tkun fdata bit-tfassil ta’ standards tekniċi regolatorji biex jintbagħtu għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni fir-rigward tal-kundizzjonijiet u ċ-ċirkustanzi li fihom l-iskopertura sottostanti jew grupp ta’ skoperturi jkun meqjus li esklussivament jikkonsisti f'dejn korporattiv u l-kundizzjonijiet u l-limiti massimi numeriċi li jiddeterminaw meta dejn korporattiv huwa ta’ kwalità għolja ta’ kreditu u likwidità.

(24)     Il-MMF għandu jitħalla jinvesti fid-depożiti sakemm huwa jkun jista’ jiġbed il-flus fi kwalunkwe ħin. Il-possibbiltà effettiva ta’ ġbid tkun imdgħajfa jekk il-penali assoċjati mal-ġbid kmieni jkunu tant għoljin li jaqbżu l-interessi akkumulati qabel il-ġbid. Għal din ir-raġuni l-MMF għandu joqgħod attent biex ma jagħmilx depożiti ma’ istituzzjoni ta’ kreditu li titlob penali ogħla mill-medja jew li jidħol f’depożiti fit-tul wisq fejn dan jirriżulta f’penali għoljin ħafna.

(25)     L-istrumenti finanzjarji derivati eliġibbli għal investiment minn MMF għandhom jaqdu l-iskop biss ta’ hedging tar-rata tal-imgħax u r-riskju tal-valuta u għandu jkollhom biss bħala strument sottostanti rati tal-imgħax, valuti tal-kambju jew indiċijiet li jirrappreżentaw dawn il-kategoriji. Kwalunkwe użu ta’ derivattivi għal skop ieħor jew fuq assi sottostanti oħra għandu jkun projbit. Id-derivattivi għandhom jintużaw biss bħala kompliment għall-istrateġija tal-fond iżda mhux bħala l-istrument prinċipali sabiex jinkisbu l-għanijiet tal-fond. Jekk MMF jinvesti f’assi mmarkati f’valuta oħra li ma tkunx il-valuta tal-fond, huwa mistenni li l-maniġer tal-MMF jagħmel hedging l-iskopertura kollha kemm hi għar-riskju tal-valuta, inkluż permezz ta’ derivattivi.

(26)     Il-ftehimiet ta’ riakkwist invers jistgħu jintużaw mill-MMFs bħala mezz sabiex jinvestu l-flus żejda fuq bażi ta’ terminu qasir ħafna ta' żmien, bil-kundizzjoni li l-pożizzjoni tkun kollateralizzata għal kollox. Sabiex jiġu mħarsa l-interessi tal-investituri huwa meħtieġ li jiġi assigurat li l-kollateral ipprovdut fil-qafas tal-ftehimiet ta’ riakkwist invers ikun ta’ kwalità għolja. It-tekniki effiċjenti l-oħra kollha ta’ mmaniġġar ta’ portafolli, inkluż l-għoti u t-teħid b’self ta’ titoli, ma għandhomx jintużaw mill-MMF billi dawn probabbli li jaffettwaw il-kisba tal-għanijiet ta’ investiment tal-MMF.

(27)     Sabiex jiġi limitat it-teħid tar-riskju mill-MMFs, huwa essenzjali li jitnaqqas ir-riskju tal-kontroparti billi l-portafoll tal-MMFs jiġi soġġett għal rekwiżiti ċari ta’ diversifikazzjoni. F’dan ir-rigward huwa meħtieġ ukoll li l-ftehimiet ta’ riakkwist invers ikunu kollateralizzati b’mod sħiħ u li, sabiex jiġi limitat ir-riskju operattiv, kontroparti waħda ta’ ftehim ta’ riakkwist invers ma tistax tkun responsabbli għal aktar minn 20 % tal-assi tal-MMF. Id-derivati kollha barra l-Borża (over-the-counter, OTC) għandhom ikunu soġġetti għar-Regolament (UE) Nru 648/2012[5].

(28)     Għal raġunijiet prudenzjali u sabiex jiġi evitat l-eżerċizzju ta’ influwenza sinifikanti fuq l-immaniġġar ta’ korp emittenti mill-MMF, huwa meħtieġ li tiġi evitata l-konċentrazzjoni eċċessiva minn MMF f’investimenti maħruġa mill-istess korp emittenti.

(29)     L-MMF għandu jkollu r-responsabbiltà li jinvesti f’assi eliġibbli ta’ kwalità għolja. Għalhekk, l-MMF għandu jkollu proċedura prudenti u rigoruża ta’ valutazzjoni interna sabiex jiddetermina l-kwalità tal-kreditu tal-istrumenti tas-suq monetarju li fih ikun beħsiebu jinvesti. Skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni li tillimita s-sovradipendenza fuq il-klassifikazzjonijiet tal-kreditu, huwa importanti li l-MMFs jevitaw kwalunkwe dipendenza mekkanistika fuq il-klassifikazzjonijiet maħruġa mill-aġenziji tal-kreditu meta jkunu qegħdin jivvalutaw il-kwalità tal-assi eliġibbli. Għal dan il-għan l-MMF għandu jistabbilixxi sistema interna ta’ klassifikazzjoni bbażata fuq skala ta’ klassifikazzjoni armonizzata u proċedura ta’ valutazzjoni interna.

(30)     Sabiex jiġi evitat li l-maniġers tal-MMFs jużaw kriterji ta’ valutazzjoni differenti biex jevalwaw ir-riskju ta’ kreditu ta’ strument tas-suq monetarju u b’hekk jattribwixxu karatteristiċi ta’ riskju differenti lill-istess strument, huwa essenzjali li l-maniġers jibbażaw fuq l-istess kriterji. Għal dan il-għan, il-kriterji tal-klassifikazzjoni għandhom jiġu definiti b’mod preċiż u armonizzati. Eżempji tal-kriterji interni ta’ klassifikazzjoni huma l-miżuri kwantitattivi dwar l-emittent tal-istrument, bħall-proporzjonijiet finanzjarji, id-dinamiċi tal-karta bilanċjali, il-linji gwida dwar il-profittabilità, li jiġu evalwati u mqabbla ma’ dawk tal-pari u l-gruppi tal-industrija; miżuri kwalitattivi dwar l-emittent tal-istrument; bħall-effikaċja tal-maniġment, l-istrateġija korporattiva, li jkunu analizzati sabiex jiġi determinat li l-istrateġija globali tal-emittent ma xxekkilx il-kwalità tal-kreditu futur tiegħu. L-ogħla klassifikazzjonijiet interni għandhom jirriflettu l-fatt li l-kredibbiltà kreditizja tal-emittent tal-istrumenti tinżamm dejjem fl-ogħla livelli possibbli.

(31)     Biex jiżviluppa sistema trasparenti u koerenti ta’ klassifikazzjoni interna, il-maniġer għandu jiddokumenta l-proċeduri użati għall-valutazzjoni interna. Dan għandu jassigura li l-proċedura ssegwi sett ċar ta’ regoli li jistgħu jiġu mmonitorjati u li l-metodoloġiji użati jiġu kkomunikati lill-partijiet interessati meta dawn jitolbuhom.

(32)     Sabiex jitnaqqas ir-riskju tal-portafoll ta’ MMF huwa importanti li jiġu stabbiliti limitazzjonijiet fuq il-maturità, li jipprovdu għal maturità medja peżata (weighted average maturity, WAM) massima permissibbli u perjodu medju peżat (weighted average life, WAL).

(33)     Il-WAM tintuża sabiex titkejjel is-sensittività ta’ MMF għar-rati tal-imgħax li jinbidlu tas-suq monetarju. Fl-istabbiliment tal-WAM, il-maniġers iridu jikkunsidraw l-impatt tal-istrumenti derivattivi, id-depożiti u l-ftehimiet ta’ riakkwist invers u jirriflettu l-effett tagħhom fuq ir-riskju taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax tal-MMF. Meta MMF jidħol fi tranżazzjoni ta’ swap biex jikseb skopertura għal strument b’rata fissa minflok rata varjabbli, dan għandu jiġi kkunsidrat għall-istabbiliment tal-WAM.

(34)     Il-WAL jintuża sabiex jitkejjel ir-riskju ta’ kreditu, billi aktar ma jiġi pospost ir-rimborż tal-kapital, aktar ikun kbir ir-riskju ta’ kreditu. Il-WAL jintuża wkoll sabiex jillimita r-riskju tal-likwidità. Kuntrarju għall-kalkolu tal-WAM, il-kalkolu tal-WAL għat-titoli b’rata varjabbli u l-istrumenti finanzjarji strutturati ma jippermettix l-użu ta’ dati għall-issettjar mill-ġdid tar-rati tal-imgħax iżda minflok juża l-maturità finali ddikjarata tal-istrument finanzjarju. Il-maturità użata għall-kalkolu tal-WAL hija l-maturità residwa sat-tifdija legali, billi din hija l-unika data li fiha l-kumpanija maniġerjali tista’ tkun assigurata li l-istrument ikun ġie rimborżat. Aspetti ta’ strument, bħall-possibbiltà ta’ tifdija f’dati speċifiċi, l-hekk imsejħa għażliet put, ma jistgħux jiġu kkunsidrati għall-kalkolu tal-WAL.

(35)     Sabiex tissaħħaħ il-ħila tal-MMFs li jiffaċċaw tifdijiet u jiġi evitat li l-assi tal-MMFs jiġu likwidati bi prezzijiet skontati ħafna, l-MMFs għandhom iżommu fuq bażi kontinwa ammont minimu ta’ assi likwidi li jimmaturaw kuljum jew kull ġimgħa. Sabiex jiġi kkalkulat il-proporzjon tal-assi li jimmaturaw kuljum jew kull ġimgħa, għandha tintuża d-data tat-tifdija legali. Tista’ tiġi kkunsidrata l-possibbiltà li l-maniġer itemm kuntratt fuq bażi ta’ terminu qasir ta' żmien. Pereżempju, jekk ftehim ta’ riakkwist invers ikun jista’ jiġi tterminat b’avviż ġurnata qabel, dan għandu jitqies bħala assi li jimmatura kuljum. Jekk il-maniġer ikollu l-possibbiltà li jiġbed flus minn kont ta’ depożitu b’avviż ġurnata qabel, dan jista’ jitqies bħala assi li jimmatura kuljum.

(36)     Minħabba li MMFs jistgħu jinvestu f’assi b’firxiet differenti ta’ maturità, l-investituri għandhom ikunu jistgħu jagħmlu distinzjoni bejn kategoriji differenti tal-MMF. Għalhekk, l-MMFs għandhom jiġu kklassifikati bħala MMF għal terminu qasir ta' żmien jew bħala MMF standard. L-MMFs għal terminu qasir ta' żmien għandhom l-għan li joffru dħul bir-rata tas-suq filwaqt li jiżguraw l-ogħla livell ta’ sigurtà possibbli għall-investituri. Fuq rotot qosra WAM u WAL, ir-riskju tat-tul ta' żmien u r-riskju tal-kreditu tal-MMFs għal terminu qasir ta' żmien jinżammu f’livelli baxxi.

(37)     L-MMFs standard għandhom l-għan li joffru redditi daqsxejn ogħla mir-redditi tas-suq monetarju, u għalhekk jinvestu f’assi li għandhom maturità estiża. Barra minn hekk, sabiex jiksbu din il-prestazzjoni aħjar, din il-kategorija ta' MMFs għandha tippermetti li jitħallew jużaw limiti estiżi għar-riskju tal-portafoll bħall-maturità medja peżata u l-perjodu medju peżat.

(38)     Skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 84 tad-Direttiva 2009/65/KE, il-maniġers tal-UCITS MMFs għandhom il-possibbiltà li jissospendu temporanjament it-tifdijiet f’każijiet eċċezzjonali meta ċ-ċirkustanzi jeħtieġu hekk. Skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 16 tad-Direttiva 2011/61/UE u fl-Artikolu 47 Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2013[6], il-maniġers ta’ AIF MMFs jistgħu jużaw arranġamenti speċjali sabiex jilqgħu għal xi illikwidità li tinterrompi tal-assi tal-fond.

(39)     Huwa importanti li l-immaniġġar tar-riskju tal-MMFs ma jkunx preġudikat b’deċiżjonijiet ta’ terminu qasir ta' żmien influwenzati mill-klassifikazzjoni possibbli tal-MMF. Għalhekk, huwa meħtieġ li jiġi pprojbit MMF jew il-maniġer tiegħu jintalab li MMF huwa kkwalifikat minn aġenzija tal-klassifikazzjoni tal-kreditu sabiex jiġi evitat li din klassifikazzjoni esterna tintuża għal finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni Il-MMF jew il-maniġer tiegħu għandhom joqogħdu lura wkoll milli jużaw metodi alternattivi biex jiksbu klassifikazzjoni tal-MMF. Jekk l-MMF jingħata klassifikazzjoni esterna, jew fuq inizjattiva proprja tal-aġenzija ta’ klassifikazzjoni tal-kreditu jew wara talba minn parti terza li tkun indipendenti mill-MMF jew mill-maniġer u ma taġixxi f’isem l-ebda wieħed minnhom, il-maniġer tal-MMF għandu joqgħod lura milli jibbaża fuq il-kriterji li jkunu marbuta ma’ dik il-klassifikazzjoni esterna. Sabiex jiġi assigurat immaniġġar xieraq tal-likwidità huwa neċessarju li l-MMFs jistabbilixxu politiki u proċeduri tajba biex ikunu jafu lill-investituri tagħhom. Il-politiki li l-maniġer irid jimplimenta għandhom jgħinu sabiex tiġi mifhuma l-bażi tal-investituri tal-MMF, b’mod li tifdijiet kbar ikunu jistgħu jiġu antiċipati. Sabiex jiġi evitat li l-MMF jiffaċċa tifdijiet massivi f’daqqa, għandha tingħata attenzjoni partikolari lil investituri kbar li jirrappreżentaw porzjon sostanzjali tal-assi tal-MMF, bħal investitur li jirrappreżenta aktar mill-proporzjon ta’ assi li jimmaturaw kuljum. F’dan il-każ l-MMF għandu jżid il-proporzjon tal-assi tiegħu li jimmaturaw kuljum meta mqabbel mal-proporzjon ta’ dak l-investitur. Kull fejn ikun possibbli, il-maniġer għandu jħares lejn l-identità tal-investituri, anki jekk ikunu rrappreżentati minn kontijiet nominati, portali jew kwalunkwe xerrej indirett ieħor.

(40)     Bħala parti minn immaniġġar prudenti tar-riskju, l-MMFs għandhom iwettqu ttestjar tal-istress b’mod perjodiku. Il-maniġers tal-MMFs huma mistennija jaġixxu sabiex isaħħu r-robustezza tal-MMF kull meta r-riżultati tal-ittestjar tal-istress jindikaw vulnerabbiltajiet.

(41)     Sabiex jiġi rifless il-valur attwali tal-assi, l-użu ta’ valwazzjoni skont is-suq għandu jkun il-metodu preferut għall-valwazzjoni tal-assi tal-MMFs. Maniġer ma għandux jitħalla juża l-metodu ta’ valwazzjoni skont mudell meta l-valwazzjoni skont is-suq tipprovdi valur kredibbli tal-assi, billi l-metodu ta’ valwazzjoni skont mudell x’aktarx li jagħti valwazzjoni inqas preċiża. Assi bħall-bills tat-teżor u tal-awtoritajiet lokali, in-noti ta’ terminu medju jew qasir ta' żmien huma ġeneralment dawk li huma mistennija li jkollhom valwazzjoni skont is-suq kredibbli. Għall-valwazzjoni tal-karti kummerċjali jew taċ-ċertifikati ta’ depożitu, il-maniġer għandu jiċċekkja jekk ikunx ipprovdut ipprezzar korrett minn suq sekondarju. Il-prezz tar-riakkwist maħruġ mill-emittent għandu jitqies ukoll li jirrappreżenta stima tajba tal-valur tal-karta kummerċjali. Fil-każijiet l-oħra kollha l-maniġer għandu jistma l-valur, pereżempju billi juża dejta tas-suq bħar-redditu fuq emissjonijiet komparabbli u emittenti komparabbli.

(42)     L-MMFs b’Valur Nett Fiss tal-Assi (Constant Net Asset Value) (CNAV MMFs) għandhom l-għan li jippreservaw il-kapital filwaqt li jassiguraw grad għoli ta’ likwidità. Il-maġġoranza tas-CNAV MMFs għandhom valur nett tal-assi (net asset value, NAV) għal kull unità jew sett ta’ ishma, pereżempju, ta’ EUR 1, USD 1 jew GBP 1 meta jqassmu l-introjtu lill-investituri. L-oħrajn jakkumulaw l-introjtu fin-NAV tal-fond filwaqt li jżommu l-valur intrinsiku tal-assi f’valur kostanti.

(43)     Sabiex jiġu kkunsidrati l-ispeċifiċitajiet tas-CNAV MMFs huwa neċessarju li tas-CNAV MMFs jitħallew jużaw ukoll il-metodu kontabilistiku tal-kost amortizzat sabiex jistabbilixxu l-valur nett fiss tal-assi (NAV) għal kull unità jew sehem. Minkejja dan, sabiex ikun assigurat f’kull ħin il-monitoraġġ tad-differenza bejn in-NAV fiss għal kull unità jew sehem u n-NAV għal kull unità jew sehem, is-CNAV MMF għandu jikkalkula wkoll il-valur tal-assi tiegħu fuq il-bażi tal-metodi ta’ valwazzjoni skont is-suq jew ta’ valwazzjoni skont mudell.

(44)     Billi MMF għandu jippubblika NAV li jirrifletti l-movimenti kollha fil-valur tal-assi tiegħu, in-NAV ippubblikat għandu jiġi rrotondat sa mhux aktar mill-eqreb punt bażi jew l-ekwivalenti tiegħu. Minħabba f’hekk, meta n-NAV jiġi ppubblikat f’munita speċifika, pereżempju EUR 1, iż-żieda inkrementali fil-valur għandha ssir kull EUR 0,0001. Fil-każ ta’ NAV ta’ EUR 100, il-bidla inkrementali fil-valur għandha ssir kull EUR 0,01. Huwa biss jekk l-MMF ikun CNAV MMF li l-MMF jista’ jippubblika prezz li ma jsegwix kompletament il-movimenti fil-valur tal-assi tiegħu. F’dan il-każ in-NAV jista’ jiġi rrotondat sal-eqreb ċenteżmu għal NAV ta’ EUR 1 (kull moviment ta’ EUR 0,01).

(45)     Sabiex ikun jista’ jassorbi l-varjazzjonijiet minn ġurnata għall-oħra fil-valur tal-assi ta’ CNAV MMF u jkun jista’ joffri NAV fiss għal kull unità jew sehem, is-CNAV MMF irid f’kull ħin ikollu bafer tan-NAV li jammonta għal mill-anqas 3 % tal-assi tiegħu. Il-bafer tan-NAV għandu jservi bħala mekkaniżmu assorbenti sabiex jinżamm in-NAV fiss. Id-differenzi kollha bejn in-NAV fiss għal kull unità jew sehem u n-NAV għal kull unità jew sehem għandhom jiġu newtralizzati bl-użu tal-bafer tan-NAV. F’sitwazzjonijiet ta’ suq taħt stress, meta d-differenzi jistgħu jiżdiedu rapidament, proċedura għandha tassigura li tkun involuta l-katina sħiħa tal-maniġment. Din il-proċedura ta’ eskalazzjoni għandha tippermetti li l-maniġment superjuri jieħu azzjonijiet ta’ rimedju malajr.

(46)     Billi CNAV MMF li ma jżommx il-bafer tan-NAV fil-livell meħtieġ mhuwiex kapaċi jsostni NAV fiss għal kull unità jew sehem, huwa għandu jkun meħtieġ ivarja n-NAV u ma jibqax CNAV MMF. Għalhekk, meta minkejja l-użu tal-proċedura ta’ eskalazzjoni, l-ammont tal-bafer tan-NAV jibqa’ għal xahar taħt it-3 % meħtieġa b’10 punti bażi, is-CNAV MMF għandu jinbidel awtomatikament f’MMF li ma jitħalliex juża kontabilità tal-kost amortizzat jew rotondar sal-eqreb punt perċentwali. Jekk qabel it-tmiem tax-xahar permess għar-rikostituzzjoni, awtorità kompetenti jkollha raġunijiet ġustifikabbli li juru n-nuqqas ta’ kapaċità tas-CNAV MMF sabiex jirrikostitwixxi l-bafer, hija għandu jkollha s-setgħa li taqleb is-CNAV MMF f’MMF għajr CNAV MMF. Il-bafer tan-NAV huwa l-uniku mezz li bih jista’ jiġi pprovdut appoġġ estern lil CNAV MMF.

(47)     L-appoġġ estern mogħti lil MMF għajr CNAV MMF bl-intenzjoni li tkun assigurata jew il-likwidità jew l-istabbiltà tal-MMF jew li de facto jkollu dawn l-effetti jżid ir-riskju ta’ kontaġju bejn is-settur tal-MMF u l-bqija tas-settur finanzjarju. Il-partijiet terzi li jipprovdu tali appoġġ għandhom interess li jagħmlu dan, jew għax ikollhom interess ekonomiku fil-kumpanija maniġerjali li timmaniġġa l-MMF jew għax ikunu jridu jevitaw kwalunkwe dannu għar-reputazzjoni jekk isimhom ikun assoċjat mal-falliment ta’ MMF. Billi dawn il-partijiet terzi ma jintrabtux b’mod espliċitu li jipprovdu jew li jiggarantixxu l-appoġġ, hemm inċertezza dwar jekk tali appoġġ jingħatax meta l-MMF ikun jeħtieġu. F’dawn iċ-ċirkustanzi, in-natura diskrezzjonali tal-appoġġ tal-isponsors tikkontribwixxi għall-inċertezza fost il-parteċipanti fis-suq dwar min se jġorr it-telf tal-MMF meta dan iseħħ. Din l-inċertezza x’aktarx tagħmel lill-MMFs saħansitra aktar vulnerabbli għall-assalti bankarji waqt perjodi ta’ instabbiltà finanzjarja, meta r-riskji finanzjarji aktar wiesgħa jkunu l-aktar evidenti u meta jinħoloq tħassib dwar is-saħħa tal-isponsors u l-ħila tagħhom li jipprovdu appoġġ lill-MMFs affiljati. Għal dawn ir-raġunijiet, l-MMFs ma għandhomx jiddependu fuq appoġġ estern biex iżommu l-likwidità tagħhom u l-istabbiltà tan-NAV tagħhom għal kull unità jew sehem sakemm l-awtorità kompetenti tal-MMF ma tkunx ippermettiet speċifikament l-appoġġ estern biex iżżomm l-istabbiltà tas-swieq finanzjarji.

(48)     Qabel ma jinvestu f’MMF, l-investituri għandhom jiġu infurmati b’mod ċar jekk l-MMF ikunx ta' natura għal terminu qasir ta' natura standard u jekk l-MMF ikunx tat-tip CNAV jew le. Biex jiġu evitati aspettattivi mhux xierqa mill-investitur, irid jiġi ddikjarat ukoll b’mod ċar fi kwalunkwe dokument promozzjonali li l-MMFs mhumiex strument ta’ investiment garantit. Is-CNAV MMFs għandhom jispjegaw b’mod ċar lill-investituri l-mekkaniżmu ta’ bafer li jkunu qegħdin jużaw biex iżommu n-NAV fiss għal kull unità jew sehem.

(49)     Sabiex ikun assigurat li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jidentifikaw, jimmonitorjaw u jirrispondu għar-riskji fis-suq tal-MMFs, l-MMFs għandhom jirrappurtaw lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom lista dettaljata ta’ informazzjoni, flimkien mar-rapportar diġà meħtieġ skont id-Direttivi 2009/65/KE jew 2011/61/UE. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jiġbru din id-dejta b’mod konsistenti madwar l-Unjoni kollha biex jiksbu għarfien sostantiv tal-evoluzzjonijiet prinċipali tas-suq tal-MMFs. Sabiex tiġi faċilitata analiżi kollettiva tal-impatti potenzjali tas-suq tal-MMFs fl-Unjoni, din id-dejta għandha tiġi trasmessa lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities Market Authority, ESMA) li għandha toħloq bażi ta' dejta ċentrali għall-MMFs.

(50)     L-awtorità kompetenti tal-MMF għandha tivverifika jekk MMF huwiex kapaċi jikkonforma ma’ dan ir-Regolament fuq bażi kontinwa. Billi l-awtoritajiet kompetenti diġà huma mogħtija setgħat estensivi bid-Direttivi 2009/65/KE u 2011/61/UE, huwa meħtieġ li dawn is-setgħat jiġu estiżi sabiex jiġu eżerċitati b’referenza għar-regoli komuni l-ġodda dwar l-MMFs. L-awtoritajiet kompetenti għall-UCITS jew l-AIF għandhom jivverifikaw ukoll il-konformità tal-impriżi kollha ta’ investiment kollettiv li għandhom il-karatteristiċi tal-MMFs li jkunu jeżistu fil-ħin li jidħol fis-seħħ dan ir-Regolament.

(51)     Il-Kummissjoni għandha tadotta l-atti ddelegati fil-qasam tal-proċedura ta’ valutazzjoni interna skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Huwa ta’ importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa waqt il-ħidma preparatorja tagħha, inkluż fil-livell ta’ esperti.

(52)     Il-Kummissjoni għandha wkoll tingħata s-setgħa li tadotta standards tekniċi ta' implimentazzjoni permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni skont l-Artikolu 291 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010[7]. L-ESMA għandha tkun inkarigata mit-tfassil ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għas-sottomissjoni lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ mudell ta’ rapportar li jinkludi informazzjoni dwar l-MMFs għall-awtoritajiet kompetenti.

(53)     L-ESMA għandha tkun kapaċi teżerċita s-setgħat kollha mogħtija lilha bid-Direttivi 2009/65/KE u 2011/61/UE fir-rigward ta’ dan ir-Regolament. Hija inkarigata wkoll mill-iżvilupp ta’ abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji u ta’ implimentazzjoni.

(54)     Huwa essenzjali li jitwettaq rieżami ta’ dan ir-Regolament sabiex jevalwa l-adattezza li jiġu eżentati ċerti CNAV MMFs li jikkonċentraw il-portafolli tal-investiment tagħhom fuq dejn maħruġ mill-Istati Membri mill-ħtieġa li jistabbilixxu bafer ta’ kapital li jammonta għal mill-inqas 3 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV MMFs. Għalhekk, matul it-tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni għandha tanalizza l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament u l-impatti fuq l-aspetti ekonomiċi differenti marbuta mal-MMFs. Id-dejn maħruġ jew garantit mill-Istati Membri jirrappreżenta kategorija distinta ta’ investiment speċifiku li juri karatteristiċi tal-kreditu u tal-likwidità. Barra minn hekk, dejn sovran għandu rwol vitali fl-iffinanzjar l-Istati Membri. Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-evoluzzjoni tas-suq għal dejn sovran maħruġ jew garantit mill-Istati Membri u l-possibilità li jinħoloq qafas speċjali għal MMF li jikkonċentra l-politika ta’ investiment tiegħu fuq dak it-tip ta’ dejn.

(55)     Ir-regoli uniformi l-ġodda dwar MMFs għandhom jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 95/46/KE[8] u r-Regolament (KE) Nru 45/2001[9].

(56)     Billi l-objettivi ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu żgurati rekwiżiti prudenzjali li japplikaw għall-MMFs madwar l-Unjoni, filwaqt li tittieħed il-konsiderazzjoni kollha meħtieġa sabiex ikun hemm bilanċ bejn is-sikurezza u l-kredibbiltà tal-MMFs bl-operat effiċjenti tas-swieq monetarji u l-kost għall-bosta partijiet interessati tagħhom, ma jistax jinkiseb b'mod suffiċjenti mill-Istati Membri u għaldaqstant jista', minħabba l-iskala u l-effetti tagħhom, jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-għanijiet.

(57)     Ir-regoli uniformi l-ġodda dwar l-MMFs jirrispettaw id-drittijiet fundamentali u josservaw il-prinċipji rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u b’mod partikolari l-protezzjoni tal-konsumatur, il-libertà tat-twettiq ta’ attivitajiet ekonomiċi u l-protezzjoni ta’ dejta personali. Ir-regoli uniformi l-ġodda dwar l-MMFs għandhom jiġu applikati skont dawk id-drittijiet u l-prinċipji,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Kapitolu I Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1 Suġġett u kamp ta’ applikazzjoni

1.           Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli dwar l-istrumenti finanzjarji eliġibbli għal investiment minn fond tas-suq monetarju (MMF), il-portafoll u l-valutazzjoni tiegħu, u r-rekwiżiti ta' rapportar fir-rigward ta' MMF stabbilit, amministrat jew imqiegħed fis-suq fl-Unjoni.

Dan ir-Regolament japplika għal impriżi ta' investiment kollettiv li jeħtieġu awtorizzazzjoni bħala UCITS skont id-Direttiva 2009/65/KE jew li huma AIFs skont id-Direttiva 2011/61/UE, jinvestu f'assi b'terminu qasir ta' żmien u li għandhom għanijiet distinti jew kumulattivi li joffru redditi konformi mar-rati tas-suq monetarju jew li jippreservaw il-valur tal-investiment.

2.           L-Istati Membri ma għandhomx iżidu xi rekwiżit addizzjonali fil-qasam kopert minn dan ir-Regolament.

Artikolu 2 Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan ir-Regolament japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(1) “assi b'terminu qasir ta' żmien” tfisser assi finanzjarji b'maturità residwa li ma taqbiżx is-sentejn;

(2) “strumenti tas-suq monetarju” tfisser strumenti tas-suq monetarju kif definiti fl-Artikolu 2(1)(o) tad-Direttiva 2009/65/KE;

(3) “titolizzazzjonijiet trasferibbli” tfisser titolizzazzjoni trasferibbli kif iddefinita fl-Artikolu 2(1)(n) tad-Direttiva 2009/65/KE;

(4) “ftehim ta' riakkwist” tfisser kwalunkwe ftehim li fih parti waħda tittrasferixxi titoli jew drittijiet relatati ma' kontroparti, soġġetta għal impenn ta' riakkwist tagħhom bi prezz speċifikat f'data fil-ġejjieni speċifikata jew li għad trid tiġi speċifikata;

(5) “ftehim ta' retroriakkwist” tfisser kwalunkwe ftehim li fih parti minnhom tirċievi titoli, jew xi dritt relatat ma' titlu jew titolu minn kontroparti soġġetta għal impenn li tbiegħhom lura bi prezz speċifikat f'data fil-ġejjieni speċifikata jew li għad trid tiġi speċifikata;

(6) “għoti b'self ta' titoli” u “teħid b'self ta' titoli” tfisser kwalunkwe tranżazzjoni li fiha istituzzjoni jew il-kontroparti tagħha tittrasferixi titoli soġġetta għal impenn li l-mutwatarju se jrodd lura titoli ekwivalenti f'xi data fil-ġejjieni jew meta jintalab jagħmel hekk mit-trasferitur, bit-tranżazzjoni li tkun għoti b'self ta' titoli għall-istituzzjoni li tittrasferixxi t-titoli u li tkun teħid b'self ta' titoli għall-istituzzjoni li huma ttrasferiti lilha;

(7) “titolizzazzjoni” tfisser titolizzazzjoni kif definita fl-Artikolu 4 (1)(61) tar-Regolament 575/2013 [10] ;

(8) “dejn korporattiv” tfisser strumenti ta’ dejn maħruġa minn impriżi li huwa effettivament involut fil-produzzjoni jew mal-kummerċ ta’ prodotti u servizzi mhux finanzjarji;

(9) “valwazzjoni skont is-suq” tfisser il-valwazzjoni tal-pożizzjonijiet fi prezzijiet ta' għeluq bil-lest li jinġiebu b'mod indipendenti, inklużi prezzijiet tal-kambju, prezzijiet tal-iskrin jew kwotazzjonijiet minn bosta sensara indipendenti b'reputazzjoni tajba;

(10) “valwazzjoni skont mudell” tfisser kwalunkwe valwazzjoni li trid titqabbel ma' punt ta' riferiment, tiġi estrapolata jew tiġi kkalkolata b'xi mod ieħor minn input wieħed jew iktar tas-suq;

(11) “metodu ta' kost amortizzat” tfisser metodu ta' valwazzjoni li jieħu l-kost tal-akkwiżizzjoni ta' assi u jaġġusta dan il-valur għal amortizzazzjoni ta' primjums (jew skontijiet) sal-maturità;

(12) “Fond tas-Suq Monetarju tal-Valur kostanti tal-Assi Netti” (constant net assets value Money Market Fund, CNAV MMF) tfisser fond tas-suq monetarju li jżomm NAV b'valur stabbli għal kull unità jew sehem; fejn id-dħul fil-fond ikun dovut kuljum jew inkella jista' jitħallas lill-investitur, u fejn l-assi ġeneralment jiġu valutati skont il-metodu ta' kost amortizzat jew in-NAV jitqarreb lejn l-eqreb punt perċentwali jew l-ekwivalenti tiegħu f'terminu monetarju;

(13) “MMF għal terminu qasir ta' żmien” tfisser fond tas-suq monetarju li jinvesti f’eliġibbli l-istrumenti ta-suq monetarju msemmija fl-Artikolu 9(1);

(14) “MMF standard” tfisser fond tas-suq monetarju li jinvesti f’eliġibbli l-istrumenti ta-suq monetarju msemmija fl-Artikolu 9(1) u (2);

(15) “istituzzjonijiet ta' kreditu” tfisser istituzzjoni ta' kreditu kif iddefinita fl-Artikolu 4(1)(1) tar-Regolament 575/2013;

(16) “awtorità kompetenti tal-MMF” tfisser:

(a) għall-UCITS, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini tal-UCITS magħżula skont l-Artikolu 97 tad-Direttiva 2009/65/KE

(b) għall-AIF tal-UE, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini tal-AIF kif definit fl-Artikolu 4(1)(p) tad-Direttiva 2011/61/UE;

(c) għall-AIF mhux tal-UE:

(i)      l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn l-AIF mhux tal-UE jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni bla passaport;

(ii)      l-awtorità kompetenti tal-AIFM tal-UE li jmexxi l-AIF mhux tal-UE, fejn l-AIF mhux tal-UE jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni bla passaport jew ma jitqiegħedx fis-suq tal-Unjoni;

(iii)     l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta' referenza jekk l-AIF mhux tal-UE ma jkunx immexxi minn AIFM tal-UE u jitqiegħed fis-suq tal-Unjoni b'passaport;

(17) “Stat Membru ta' oriġini tal-MMF” tfisser l-Istat Membru fejn l-MFF ikun awtorizzat;

(18) “maturità medja peżata (weighter average maturity, WAM)” tfisser it-tul medju ta' żmien għall-maturità legali jew, jekk iqsar, għar-rata tal-imgħax li jmiss issettjata mill-ġdid għal rata tas-suq monetarju, tal-assi sottostanti kollha fil-fond li jirriflettu l-parteċipazzjonijiet relattivi f'kull assi;

(19) “ħajja medja peżata (weighted average life, WAL)” tfisser it-tul medju ta' żmien għall-maturità legali tal-assi kollha sottostanti fil-fond li jirriflettu l-parteċipazzjonijiet relattivi f'kull assi;

(20) “maturità legali” tfisser id-data li fiha l-kapital prinċipali ta' titolu għandu jitħallas lura bis-sħiħ u li mhuwiex soġġett għal xi għażla;

(21) “maturità residwa” tfisser it-tul ta' żmien sal-maturità legali;

(22) “bejgħ bin-nieqes” tfisser il-bejgħ skopert ta' strumenti tas-suq monetarju.

Artikolu 3 Awtorizzazzjoni tal-MMFs

1.           Ebda impriża ta' investiment kollettiv ma għandha titwaqqaf, titqiegħed fis-suq jew titmexxa fl-Unjoni bħala MMF sakemm ma tkunx ġiet awtorizzata skont dan ir-Regolament.

Din l-awtorizzazzjoni tkun valida għall-Istati Membri kollha.

2.           Impriża ta' investiment kollettiv li teħtieġ awtorizzazzjoni bħala UCITS skont id-Direttiva 2009/65/KE tkun awtorizzata bħala MMF bħala parti mill-proċedura ta' awtorizzazzjoni skont id-Direttiva 2009/65/KE.

3.           Impriża ta' investiment kollettiv li hija AIF tkun awtorizzata bħala MMF skont il-proċedura ta' awtorizzazzjoni stabbilita fl-Artikolu 4.

4.           Ebda impriża ta' investiment kollettiv ma għandha tkun awtorizzata bħala MMF sakemm l-awtorità kompetenti tal-MMF ma tkunx issodisfata li l-MMF se jkun kapaċi jilħaq ir-rekwiżiti kollha ta' dan ir-Regolament.

5.           Għall-fini ta' awtorizzazzjoni, l-MMF jissottometti lill-awtorità kompetenti tiegħu d-dokumenti li ġejjin:

(a) ir-regoli tal-fond jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni;

(b) identifikazzjoni tal-maniġer;

(c) identifikazzjoni tad-depożitarju;

(d) deskrizzjoni tal-MMF disponibbli għall-investituri, jew kwalunkwe informazzjoni fuqu;

(e) deskrizzjoni tal-arranġamenti u l-proċeduri meħtieġa biex tinżamm konformità mar-rekwiżiti msemmija fil-Kapitoli minn II sa VII, jew kwalunke informazzjoni fuqhom;

(f) kwalunkwe informazzjoni jew dokumenti oħrajn mitlubin mill-awtorità kompetenti tal-MMF biex tiġi verifikata l-konformità mar-rekwiżiti ta' dan ir-Regolament.

6.           Fuq bażi trimestrali, l-awtoritajiet kompetenti jgħarrfu lill-ESMA dwar l-awtorizzazzjonijiet mogħtija jew irtirati skont dan ir-Regolament.

7.           L-ESMA żżomm reġistru ċentrali pubbliku u fih tidentifika kull MMF awtorizzat skont dan ir-Regolament, it-tipoloġija tiegħu, il-maniġer tiegħu u l-awtorità kompetenti tal-MMF. Ir-reġistru jkun disponibbli f'format elettroniku.

Artikolu 4 Proċedura biex jiġu awtorizzati MMFs tal-AIF

1.           AIF ikun awtorizzat bħala MMF biss jekk l-awtorità kompetenti tiegħu approvat l-applikazzjoni ta' AIFM awtorizzat skont id-Direttiva 2011/61/UE biex imexxi l-AIF, ir-regoli tal-fond u l-għażla tad-depożitarju.

2.           Meta jissottometti l-applikazzjoni biex imexxi l-AIF, l-AIFM awtorizzat jipprovdi lill-awtorità kompetenti tal-MMF:

(a) bil-ftehim miktub mad-depożitarju;

(b) b'informazzjoni fuq l-arranġamenti ta' delegazzjoni dwar il-portafoll u l-immaniġġar u l-amministrazzjoni tar-riskji fir-rigward tal-AIF;

(c) b'informazzjoni fuq l-istrateġiji ta' investiment, il-profil ta' riskju u karatteristiċi oħrajn tal-AIFs li l-AIFM huwa awtorizzat imexxi.

L-awtorità kompetenti tal-MMF tista' titlob lill-awtorità kompetenti tal-AIFM għal kjarifika u informazzjoni rigward id-dokumentazzjoni msemmija fis-sottoparagrafu ta' qabel jew attestazzjoni dwar jekk l-MMFs jaqgħux fil-kamp ta' applikazzjoni tal-awtorizzazzjoni ta' tmexxija tal-AIFM. L-awtorità kompetenti tal-AIFM twieġeb fi żmien għaxart ijiem tax-xogħol mit-talba mill-awtorità kompetenti tal-MMF.

3.           Kwalunkwe modifika sussegwenti fid-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2 tiġi notifikata minnufih mill-AIFM lill-awtorità kompetenti tal-MMF.

4.           L-awtorità kompetenti tal-MMF tista' tirrifjuta l-applikazzjoni tal-AIFM biss jekk:

(a) l-AIFM ma jikkonformax ma' dan ir-Regolament;

(b) l-AIFM ma jikkonformax mad-Direttiva 2011/61/UE;

(c) l-AIFM mhuwiex awtorizzat mill-awtorità kompetenti tiegħu biex imexxi MMFs;

(d) l-AIFM ma pprovdiex id-dokumentazzjoni msemmija fil-paragrafu 2.

Qabel tirrifjuta applikazzjoni, l-awtorità kompetenti tal-MMF tikkonsulta lill-awtorità kompetenti tal-AIFM.

5.           L-awtorizzazzjoni tal-AIF bħala MMF ma għandhiex tkun soġġetta għal rekwiżit li l-AIF jitmexxa minn AIFM awtorizzat fl-Istat Membru ta' oriġini tal-AIF jew li l-AIFM iwettaq jew jiddelega xi attivitajiet fl-Istat Membru ta' oriġini tal-AIF.

6.           L-AIFM jiġi mgħarraf fi żmien xahrejn mis-sottomissjoni ta' applikazzjoni sħiħa dwar jekk ingħatatx awtorizzazzjoni tal-AIF bħala MMF.

7.           L-awtorità kompetenti tal-MMF ma għandhiex tagħti awtorizzazzjoni jekk l-AIF huwa legalment projbit milli jqiegħed fis-suq l-unitajiet jew l-ishma tiegħu fl-Istat Membru ta' oriġini tiegħu.

Artikolu 5 L-użu tad-deżinjazzjoni bħala MMF

1.           L-UCITS jew l-AIF jużaw id-deżinjazzjoni "fond tas-suq monetarju" jew "MMF" dwarhom infushom jew l-unitajiet jew l-ishma li joħorġu biss meta l-UCITS jew l-AIF ikunu ġew awtorizzati skont dan ir-Regolament.

L-UCITS jew l-AIF jużaw deżinjazzjoni li tissuġġerixxi fond tas-suq monetarju jew li tuża termini bħal “flus kontanti”, “likwidi”, “flus”, “assi lesti”, “bħal depożiti” jew kliem simili biss fejn ikunu ġew awtorizzaati skont dan ir-Regolament.

2.           L-użu tad-deżinjazzjoni "fond tas-suq monetarju", “MMF” jew deżinjazzjoni li tissuġġerixxi MMF jew l-użu ta' termini msemmija fil-paragrafu 1 jinvolvi l-użu tagħha fi kwalunkwe dokument estern jew intern, rapport, dikjarazzjoni, reklam, komunikazzjoni, ittra jew kwalunkwe materjal ieħor indirizzat jew maħsub biex jitqassam lil investituri prospettivi, detenturi ta' unitajiet, azzjonisti jew awtoritajiet kompetenti bil-miktub, b'mod orali, elettroniku jew xi mod ieħor.

Artikolu 6 Regoli applikabbli

1.           L-MMF jikkonforma l-ħin kollu mad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament.

2.           L-MMF li jkun UCITS u l-maniġer tiegħu jikkonforma l-ħin kollu mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2009/65/KE, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor f'dan ir-Regolament.

3.           L-MMF li jkun AIF u l-maniġer tiegħu jikkonforma l-ħin kollu mar-rekwiżiti tad-Direttiva 2011/61/UE, sakemm ma jiġix speċifikat mod ieħor f'dan ir-Regolament.

4.           Il-maniġer tal-MMF ikun responsabbli milli jiżgura li tinżamm konformità ma' dan ir-Regolament. Il-maniġer ikun responsabbli għal kwalunkwe telf jew ħsara li ġejjin min-nuqqas ta' konformità ma' dan ir-Regolament.

5.           Dan ir-Regolament ma għandux iżomm lil MMFs milli japplikaw il-limiti tal-investimenti li huma iktar stretti minn dawk meħtieġa minn dan ir-Regolament.

Kapitolu II Obbligi li jikkonċernaw il-politiki ta' investiment tal-MMFs

Taqsima I Regoli ġenerali u assi eliġibbli

Artikolu 7 Prinċipji ġenerali

1.           Meta l-MMF ikun fih aktar minn kompartiment wieħed ta' investiment, kull kompartiment jitqies bħala MMF separat għall-finijiet tal-Kapitoli minn II sa VII.

2.           L-MMFs awtorizzati bħala UCITS ma għandhomx ikunu soġġetti għall-obbligi li jikkonċernaw politiki ta' investiment ta' UCITS stabbiliti fl-Artikoli 49, 50, 50a, 51(2), u minn 52 sa 57 tad-Direttiva 2009/65/KE, sakemm ma jiġix speċifikat b'mod espliċitu b'xi mod ieħor f'dan ir-Regolament.

Artikolu 8 Assi eliġibbli

1.           L-MMF jinvesti biss f'waħda jew iktar mill-kategoriji li ġejjin ta' assi finanzjarji u dejjem bil-kundizzjonijiet speċifikati f'dan ir-Regolament:

(a) strumenti tas-suq monetarju;

(b) depożiti ma' istituzzjonijiet ta' kreditu;

(c) strumenti finanzjarji derivati;

(d) ftehimiet ta' retroriakkwist.

2.           L-MMF ma għandux iwettaq xi waħda minn dawn l-attivitajiet:

(a) jinvesti f'assi minbarra dawk imsemmija fil-paragrafu 1;

(b) ibigħ bin-nieqes strumenti tas-suq monetarju;

(c) jieħu skopertura diretta jew indiretta għal ekwità jew komoditajiet, inkluż permezz ta' derivattivi, ċertifikati li jirrappreżentawhom, indiċijiet ibbażati fuqhom jew xi mezz jew strument ieħor li jagħti xi skopertura għalihom;

(d) jidħol fi ftehimiet ta' għoti b'self ta' titoli jew ftehimiet ta' teħid b'self ta' titoli, u ftehimiet ta' riakkwist, jew kwalunkwe ftehim ieħor li jkun ta' gravama għall-assi tal-MMF;

(e) jieħu u jagħti b'self flus kontanti.

Artikolu 9 Strumenti eliġibbli tas-suq monetarju

1.           Strument tas-suq monetarju jkun eliġibbli għal investiment minn MFF diment li jissodisfa r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) jaqa' f'waħda mill-kategoriji ta' strumenti tas-suq monetarju msemmija fl-Artikolu 50(1)(a), (b), (c) jew (h) tad-Direttiva 2009/65/KE.

(b) juri wieħed mill-karatteristiċi alternattivi li ġejjin:

(i)      ikollu maturità legali fil-ħruġ ta' 397 jum jew inqas;

(ii)      ikollu maturità residwa ta' 397 jum jew inqas.

(c) l-emittent tal-istrument tas-suq monetarju ngħata waħda mill-ogħla żewġ gradi ta' klassifikazzjoni interna skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikoli minn 16 sa 19 ta' dan ir-Regolament.

(d) Fil-każ li tieħu l-espożizzjoni għal titolizzazzjoni, din tkun soġġetta għal rekwiżiti addizzjonali stabbiliti fl-Artikolu 10.

2.           L-MMF standard jitħalla jinvesti fi strument tas-suq monetarju li jġarrab aġġustamenti regolari fil-qligħ b'konformità mal-kundizzjonijiet tas-suq monetarju kull 397 jum jew fuq bażi iktar spissa filwaqt li ma jkollux maturità residwa li taqbeż is-sentejn.

3.           Il-paragrafu 1(c), ma għandux japplika għal strumenti tas-suq monetarju maħruġin jew garantiti minn awtorità ċentrali jew bank ċentrali ta' Stat Membru, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Unjoni, il-Mekkaniżmu Ewropew ta' Stabbiltà jew il-Bank Ewropew tal-Investiment.

Artikolu 10 Titolizzazzjonijiet eliġibbli

1.           It-titolizzazzjoni tiġi kkunsidrata bħala eliġibbli sakemm jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-iskopertura sottostanti jew grupp ta’ skoperturi tkun tikkonsisti esklussivament minn dejn korporattiv;

(b) id-dejn korporattiv sottostanti huwa ta’ kwalità għolja ta’ kreditu u likwidu;

(c) id-dejn korporattiv sottostanti għandu maturità legali fil-ħruġ ta' 397 jum jew inqas; jew għandu maturità residwa ta' 397 jum jew inqas.

2.           Għall-iskop ta’ applikazzjoni konsistenti tal-paragrafu 1, l-ESMA tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji li jispeċifikaw:

(a) il-kundizzjonijiet u ċ-ċirkostanzi li fihom l-iskopertura sottostanti jew grupp ta’ skoperturi ikun meqjus li jikkonsisti esklussivament f’dejn korporattiv;

(b) kundizzjonijiet u limiti numeriċi li jiddeterminaw meta dejn korporattiv huwa ta’ kwalità għolja ta’ kreditu u likwidità.

L-ESMA tissottometti l-abbozz ta’ standards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel sottoparagrafu lill-Kummissjoni sa […].

Il-Kummissjoni qed tiġi ddelegata s-setgħa sabiex tadotta l-istandards tekniċi regolatorji msemmija fl-ewwel subparagrafu b'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Artikoli minn 10 sa 14 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

Artikolu 11 Depożiti eliġibbli ma' istituzzjonijiet ta' kreditu

Depożitu ma' istituzzjoni ta' kreditu jkun eliġibbli għal investiment minn MFF diment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) id-depożitu jista' jitħallas lura wara talba jew jista' jiġi prelevat fi kwalunkwe waqt;

(b) id-depożitu jimmatura f'mhux iktar minn 12-il xahar;

(c) l-istituzzjoni ta' kreditu għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha fi Stat Membru jew, meta l-istituzzjoni ta' kreditu għandha l-uffiċċju rreġistrat tagħha f'pajjiż terz hija soġġetta għar-regoli prudenzjali meqjusa ekwivalenti għal dawk stabbiliti fil-liġi tal-Unjoni b’konformità mal-proċedura stipulata fl-Artikolu 107(4) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Artikolu 12 Strumenti finanzjarji derivati eliġibbli

Strument finanzjarju derivattiv ikun eliġibbli għal investiment minn MMF jekk huwa nnegozjat f'suq irregolat imsemmi fl-Artikolu 50(1)(a), (b) jew (c) tad-Direttiva 2009/65/KE jew barra l-Borża (over-the-counter, OTC), sakemm li jiġu ssodisfati fi kwalunkwe każ il-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) is-sottostanti tal-istrument derivattiv tikkonsisti f'rati tal-imgħax, rati tal-kambju, muniti jew indiċijiet li jirrappreżentaw waħda minn dawn il-kategoriji;

(b) l-istrument derivattiv jintuża biss għall-fini ta' hedging tad-durata u r-riskji tal-kambju inerenti għal investimenti oħrajn tal-MMF;

(c) il-kontropartijiet għat-tranżazzjonijiet derivattivi OTC huma istituzzjonijiet soġġetti għal regolament u superviżjoni prudenzjali u li jappartjenu għall-kategoriji approvati mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru ta' oriġini tal-MMF;

(d) id-derivattivi OTC huma soġġetti għal valwazzjoni kredibbli u verifikabbli fuq bażi ta' kuljum u jistgħu jinbiegħu, jiġu likwidati jew jingħalqu permezz ta' tranżazzjoni ta' tpaċija fi kwalunkwe żmien bil-valur ġust tagħhom fuq inizjattiva tal-MMF.

Artikolu 13 Ftehimiet ta’ retroriakkwist eliġibbli

1.           Ftehim ta' retroriakkwist ikun eliġibbli sabiex MMF jidħol fih dment li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-MMF għandu d-dritt itemm il-ftehim fi kwalunkwe ħin wara avviż ta' massimu ta' jumejn xogħol;

(b) il-valur fis-suq tal-assi riċevuti bħala parti mill-ftehim ta' riakkwist invers huwa fil-ħinijiet kollha tal-inqas daqs il-valur tal-flus kontanti mogħtija.

2.           L-assi riċevuti mill-MMF bħala parti minn ftehim ta' riakkwist invers ikunu strumenti tas-suq monetarju konformi mal-Artikolu 9.

3.           It-Titolizzazzjonijiet kif definiti fl-Artikolu 10 ma għandhomx ikunu waslu għand l-MMF bħala parti ta’ ftehim ta' retroakkwist. L-assi riċevuti mill-MMF bħala parti minn ftehim ta' retroakkwist ma għandhomx jinbiegħu, jerġgħu jiġu investiti, mirhuna jew trasferiti b'xi mod ieħor.

4.           L-assi riċevuti mill-MMF bħala parti minn ftehim ta' riakkwist invers jiġu inklużi għall-fini ta' kalkolu tal-limiti fuq id-diversifikazzjoni u l-konċentrazzjoni stabbiliti f'dan ir-Regolament.

5.           B’deroga mill-paragrafu 2, l-MMF jista' jirċievi bħala parti minn ftehim ta’ retroakkwist titolizzazzjonijiet likwidi trasferibbli jew strumenti tas-suq tal-flus minbarra dawk konformi mal-Artikolu 9 sakemm dawk l-assi jkunu konformi ma’ waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a) ikunu ta’ kwalità għolja ta’ kreditu u huma maħruġa jew garantiti minn awtorità ċentrali jew bank ċentrali ta’ Stat Membru, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Unjoni, il-mekkaniżmu Ewropew ta’ stabbiltà, il-Bank Ewropew tal-Investiment;

(b) ikunu maħruġa jew iggarantiti minn awtorità ċentrali jew bank ċentrali ta’ pajjiż terz, sakemm l-emittent tal-assi tal-pajjiż terz jingħata wieħed mill-ogħla żewġ gradi ta’ klassifikazzjoni interna skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikoli minn 16 sa 19.

L-assi riċevuti bħala parti minn ftehim ta’ tranżazzjoni ta’ retroriakkwist skont l-ewwel subparagrafu jkunu żvelati għall-investituri tal-MMF.

L-assi riċevuti bħala parti minn ftehim ta’ tranżazzjoni ta’ retroriakkwist skont l-ewwel subparagrafu jkunu suġġetti għar-regoli stabbiliti fl-Artikolu 14 paragrafu 6.

6.           Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 44 li jispeċifika rekwiżiti tal-likwidità kwantitattiva u kwalitattiva applikabbli għal assi msemmija fil-paragrafu 5 u rekwiżiti kwantitattivi u kwalitattivi għall-kwalità tal-kreditu applikabbli għal assi msemmija fil-paragrafu 5(a).

Għal dan il-għan, il-Kummissjoni tqis ir-rapport imsemmi fl-Artikolu [509(3)] tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Il-Kummissjoni tadotta l-att delegat imsemmi fl-ewwel subparagrafu sa mhux aktar tard mill-31 ta’ Diċembru 2014.

Taqsima II Dispożizzjonijiet fuq Politiki tal-Investiment

Artikolu 14 Diversifikazzjoni

1.           L-MMF ma għandux jinvesti iktar minn 5 % tal-assi tiegħu f'xi wieħed minn dawn li ġejjin:

(a) strumenti tas-suq monetarju maħruġin mill-istess korp;

(b) depożiti li saru mal-istess istituzzjoni ta' kreditu;

2.           L-aggregat tal-iskoperturi kollha għal titolizzazzjonijiet ma għandux jaqbeż l-10 % tal-assi ta’ MMF.

3.           L-iskopertura ta' riskju aggregat għall-istess kontroparti tal-MMF li ġejja minn tranżazzjonijiet derivattivi OTC ma għandhiex taqbeż il-5 % tal-assi tiegħu.

4.           L-ammont aggregat ta' flus kontanti pprovdut lill-istess kontroparti tal-MMF fi ftehimiet ta' riakkwist invers ma għandux jaqbeż l-20 % tal-assi tiegħu.

5.           Minkejja l-limiti individwali stabbiliti fil-paragrafi 1 u 3, fejn dan ikun iwassal għal investiment ta' iktar minn 10 % tal-assi tiegħu f'korp individwali, l-MMF ma għandux iħallat bejn dawn li ġejjin:

(a) investimenti fi strumenti tas-suq monetarju maħruġin minn dak il-korp;

(b) depożiti li saru minn dak il-korp;

(c) strumenti finanzjarji derivati OTC li jġibu skopertura għar-riskju tal-kontroparti lil dak il-korp.

6.           Permezz ta' deroga mill-paragrafu 1(a), awtorità kompetenti tista' tawtorizza lill-MMF biex jinvesti skont il-prinċipju ta' tifrix tar-riskju sa 100 % tal-assi tiegħu fi strumenti tas-suq monetarju differenti maħruġin jew garantiti minn awtorità ċentrali, reġjonali jew lokali jew bank ċentrali ta' Stat Membru, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Unjoni, il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà jew il-Bank Ewropew tal-Investiment, awtorità ċentrali jew bank ċentrali ta' pajjiż terz, jew minn korp pubbliku internazzjonali li għalih jappartjeni Stat Membru wieħed jew iktar.

L-ewwel sottoparagrafu japplika biss fejn jiġu ssodisfati r-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) l-MMF ikollu strumenti tas-suq monetarju minn tal-inqas sitt ħarġiet differenti mill-emittent rispettiv;

(b) l-MMF jillimita l-investiment fi strumenti tas-suq monetarju mill-istess ħarġa sa massimu ta' 30 % tal-assi tiegħu;

(c) l-MMF isemmi b'mod espliċitu fir-regoli tal-fond jew l-istrumenti ta' inkorporazzjoni l-awtorità ċentrali, reġjonali jew lokali jew bank ċentrali ta' Stat Membru, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Unjoni, il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà jew il-Bank Ewropew tal-Investiment, awtorità ċentrali jew bank ċentrali ta' pajjiż terz, jew minn korp pubbliku internazzjonali li għalih jappartjeni Stat Membru wieħed jew iktar li qed joħorġu jew jiggarantixxu strumenti tas-suq monetarju li fih beħsiebu jinvesti iktar minn 5 % tal-assi tiegħu;

(d) l-MMF jinkludi dikjarazzjoni prominenti fil-prospectus u l-komunikazzjonijiet ta' kummerċjalizzazzjoni tiegħu fejn jiġbed l-attenzjoni lejn l-użu ta' din id-deroga u jindika l-awtorità ċentrali, reġjonali jew lokali jew bank ċentrali ta' Stat Membru, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Unjoni, il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà jew il-Bank Ewropew tal-Investiment, awtorità ċentrali jew bank ċentrali ta' pajjiż terz, jew minn korp pubbliku internazzjonali li għalih jappartjeni Stat Membru wieħed jew iktar li qed joħorġu jew jiggarantixxu strumenti tas-suq monetarju li fih beħsiebu jinvesti iktar minn 5 % tal-assi tiegħu.

7.           Kumpaniji li jkunu inklużi fl-istess grupp għall-fini ta' kontijiet konsolidati, kif irregolat mid-Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE[11] jew f'konformità mar-regoli internazzjonali rikonoxxuti dwar il-kontabbiltà, jitqiesu bħala korp wieħed għall-fini ta' kalkolu tal-limiti msemmija fil-paragrafi minn 1 sa 5.

Artikolu 15 Konċentrazzjoni

1.           L-MMF ma jistax ikollu iktar minn 10 % tal-istrumenti tas-suq monetarju maħruġin minn korp wieħed.

2.           Il-limitu stabbilit fil-paragrafu 1 ma għandux japplika għal parteċipazzjonijiet ta' strumenti tas-suq monetarju maħruġin jew garantiti minn awtorità ċentrali, reġjonali jew lokali jew bank ċentrali ta' Stat Membru, il-Bank Ċentrali Ewropew, l-Unjoni, il-mekkaniżmu Ewropew ta' stabbiltà jew il-Bank Ewropew tal-Investiment, awtorità ċentrali jew bank ċentrali ta' pajjiż terz, jew minn korp pubbliku internazzjonali li għalih jappartjeni Stat Membru wieħed jew iktar.

TAQSIMA III KWALITÀ TAL-KREDITU TA' STRUMENTI TAS-SUQ MONETARJU

Artikolu 16 Proċedura interna ta' valutazzjoni

1.           Il-maniġer tal-MMF jistabbilixxi, jimplimenta u japplika b'mod konsistenti proċedura prudenti u rigoruża ta' valutazzjoni interna sabiex tiġi determinata l-kwalità tal-kreditu tal-istrumenti tas-suq monetarju, filwaqt li jieħu f'kunsiderazzjoni l-emittent tal-istrument u l-karatteristiċi tal-istrument innifsu.

2.           Il-proċedura ta' valutazzjoni interna tkun ibbażata fuq sistema ta' klassifikazzjoni interna u fuq metodoloġiji prudenti, rigorużi, sistematiċi u kontinwi ta' assenjament. Il-metodoloġiji ta' assenjament ikunu soġġetti għal validazzjoni mill-maniġer fuq il-bażi ta' esperjenza storika u evidenza empirika, inkluż ittestjar retrospettiv.

3.           Il-proċedura ta' valutazzjoni interna tikkonforma mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a) il-maniġer tal-MMF jara li l-informazzjoni użata meta tiġi assenjata klassifikazzjoni interna tal-kreditu hija ta' kwalità suffiċjenti, aġġornat u li ġejja minn sorsi kredibbli. Dan il-maniġer jimplimenta u jżomm proċess effettiv biex jikseb u jaġġorna informazzjoni rilevanti fuq il-karatteristiċi tal-emittent;

(b) il-maniġer tal-MMF jadotta u jimplimenta miżuri adegwati biex jara li l-assenjament tal-klassifikazzjonijiet interni tiegħu huwa bbażat fuq analiżi dettaljata tal-informazzjoni kollha li hija disponibbli u pertinenti u li jinkludi l-fatturi xprunaturi rilevanti kollha li jinfluwenzaw l-kredibbiltà kredizja tal-emittent;

(c) il-maniġer tal-MMF jissorvelja l-assenjamenti tal-klassifikazzjonijiet interni tiegħu fuq bażi kontinwa u jirrevedi l-assenjamenti kollha tal-klassifikazzjoni interna tal-inqas darba fis-sena. Dan il-maniġer jirrevedi l-assenjament kull darba li sseħħ bidla materjali li tista' tħalli impatt fuq klassifikazzjoni interna tal-kreditu. Il-maniġer jistabbilixxi arranġamenti interni biex jissorvelja l-impatt fuq il-klassifikazzjonijiet interni tal-kreditu tiegħu fil-kundizzjonijiet makroekonomiċi u tas-suq finanzjarju jew għall-emittenti speċifiċi;

(d) meta aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu rreġistrata mal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities and Market Authority, ESMA) tassenja klassifikazzjoni tal-kreditu lil emittent ta' strumenti tas-suq monetarju, is-sottograd taħt l-ogħla żewġ klassifikazzjonijiet tal-kreditu b'terminu qasir ta' żmien użati minn dik l-aġenzija jitqies bħala bidla materjali għall-finijiet tal-punt (c) u l-maniġer għandu jkollu jwettaq proċedura ta' assenjament ġdida;

(e) il-metodoloġiji ta' assenjament jiġu riveduti tal-inqas darba fis-sena biex jiġi ddeterminat jekk jibqgħux xierqa għall-kundizzjonijiet attwali esterni u tal-portafoll;

(f) meta jinbidlu l-metodoloġiji, il-mudelli jew is-suppożizzjonijiet tal-klassifikazzjoni ewlenin użati fil-proċeduri ta' valutazzjoni interna, il-maniġer ta' MMF jirrevedi l-klassifikazzjonijiet tal-kreditu kollu affettwati malajr kemm jista' jkun u mhux iktar tard minn xahar wara li sseħħ il-bidla;

(g) l-assenjamenti ta' klassifikazzjonijiet interni u r-reviżjonijiet perjodiċi tagħhom mill-maniġer ta' MMF ma għandhomx jitwettqu minn persuni inkarigati jew responsabbli għall-immaniġġar tal-portafoll tal-MMF.

Artikolu 17 Sistema interna ta' klassifikazzjoni

1.           Kull emittent ta' strument tas-suq monetarju li fih MMF ikun beħsiebu jinvesti jiġi assenjat klassifikazzjoni interna skont il-proċedura ta' valutazzjoni interna.

2.           L-istruttura tas-sistema ta' klassifikazzjoni interna tikkonforma mar-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) is-sistema interna ta' klassifikazzjoni tkun ibbażata fuq skala waħda ta' klassifikazzjoni li tirrifletti b'mod esklussiv kwantifikazzjoni tar-riskju ta' kreditu tal-emittent. L-iskala ta' klassifikazzjoni jkollha sitt gradi għal emittenti mhux inadempjenti u wieħed għall-emittenti inadempjenti;

(b) ikun hemm relazzjoni ċara bejn il-gradi tal-emittent li jirriflettu r-riskju ta' kreditu ta' emittent u l-kriterji ta' klassifikazzjoni biex kull livell ta' riskju ta' kreditu jkun distint;

(c) is-sistema ta' klassifikazzjoni tqis in-natura ta' terminu qasir ta' żmien tal-istrumenti tas-suq monetarju.

3.           Il-kriterji ta' klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(b) jissodisfaw ir-rekwiżiti kollha li ġejjin:

(a) jinvolvu tal-inqas indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi fuq l-emittent tal-istrument, u s-sitwazzjoni makroekonomika u tas-suq finanzjarju;

(b) jirreferu għall-valuri referenzjarji numeriċi u kwalitattivi komuni użati biex jiġu vvalutati l-indikaturi kwantitattivi u kwalitattivi;

(c) ikunu adegwati għat-tip partikolari ta' emittent. Issir distinzjoni bejn tal-inqas it-tipi li ġejjin ta' emittenti: sovrani, awtorità pubblika reġjonali jew lokali, korporazzjonijiet finanzjarji, u korporazzjonijiet mhux finanzjarji.

(d) F’każ ta’ skopertura għal titolizzazzjonijiet, iqisu r-riskju tal-kreditu tal-emittent, l-istruttura tat-titolizzazzjoni u r-riskju tal-kreditu tal-assi sottosanti.

Artikolu 18 Dokumentazzjoni

1.           Il-maniġer tal-MMF jiddokumenta l-proċedura ta' valutazzjoni interna u s-sistema ta' klassifikazzjoni interna tiegħu. Id-dokumentazzjoni tinkludi:

(a) id-disinn u d-dettalji operazzjonali tal-proċeduri ta' valutazzjoni interna u s-sistemi interni ta' klassifikazzjoni tiegħu b'tali mod li l-awtorità kompetenti tkun tista' tifhem l-assenjament għal gradi speċifiċi u biex tiġi evalwata l-adegwatezza ta' assenjament għal grad;

(b) il-ħsieb għal u l-analiżi li ssostni l-għażla tal-maniġer tal-kriterji ta' klassifikazzjoni u l-frekwenza ta' rieżami tiegħu. Din l-analiżi tinkludi l-parametri, il-mudell u l-limiti tal-mudell użat biex jingħażlu l-kriterji ta' klassifikazzjoni;

(c) il-bidliet ewlenin kollha fil-proċedura ta' valutazzjoni interna, inkluża l-identifikazzjoni tal-ixkattaturi tal-bidliet;

(d) l-organizzazzjoni tal-proċedura ta' valutazzjoni interna, inkluż il-proċess ta' assenjament tal-klassifikazzjoni u l-istruttura interna ta' kontroll;

(e) l-informazzjoni interna sħiħa dwar il-klassifikazzjonijiet fl-imgħoddi fuq l-emittenti u l-garanti rikonoxxuti;

(f) id-dati tal-assenjament tal-klassifikazzjonijiet interni;

(g) id-dejta u l-metodoloġija ewlenin użati biex tinħareġ klassifikazzjoni interna, inklużi suppożizzjonijiet ta' klassifikazzjoni ewlenin;

(h) il-persuna jew persuni responsabbli għall-assenjament tal-klassifikazzjoni interna.

2.           Il-proċedura ta' valutazzjoni interna tiġi dettaljata fir-regoli tal-fond jew ir-regoli ta' inkorporazzjoni tal-MMF u d-dokumenti kollha msemmija fil-paragrafu 1 ikunu disponibbli fuq talba mill-awtoritajiet kompetenti tal-MMFs u l-awtoritajiet kompetenti tal-maniġer tal-MMF.

Artikolu 19 Atti delegati

Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa sabiex tadotta atti delegati skont l-Artikolu 44, billi tispeċifika dawn il-punti li ġejjin:

(a) il-kundizzjonijiet li fihom il-metodoloġiji ta' assenjamnet jitqiesu prudenti, rigorużi, sistematiċi u kontinwi u l-kundizzjonijiet tal-validazzjoni, imsemmija fl-Artikolu 16(2);

(b) id-definizzjonijiet ta’ kull grad rigward il-kwantifikazzjoni tar-riskju tal-kreditu ta’ emittent imsemmija fl-Artikolu 17(2)(a), u l-kriterji li jiddeterminaw il-kwantifikazzjoni tar-riskju tal-kreditu msemmija fl-Artikolu 17(2)(b);

(c) il-valuri ta’ referenza preċiżi għal kull indikatur kwalitattiv u l-valuri numeriċi ta’ referenza għal kull indikatur kwantitattiv. Dawn il-valuri ta’ referenza tal-indikaturi jiġu speċifikati għal kull grad ta' klassifikazzjoni filwaqt li jitqiesu l-kriterji fl-Artikolu 17(3);

(d) it-tifsira ta' bidla materjali kif imsemmija fl-Artikolu 16(3)(c).

Artikolu 20 Governanza tal-valutazzjoni tal-kwalità tal-kreditu

1.           Il-proċeduri ta' valutazzjoni interna jiġu approvati mill-maniġment superjuri, il-korp governattiv, u, fejn tkun teżisti, il-funzjoni superviżorja tal-maniġer tal-MMF.

Dawn il-partijiet ikollhom fehim tajjeb tal-proċeduri ta' valutazzjoni interna, is-sistemi ta' klassifikazzjoni interna u l-metodoloġiji ta' assenjament tal-maniġer u fehim dettaljat tar-rapporti assoċjati.

2.           Analiżi bbażata fuq il-klassifikazzjonijiet interni tal-profil ta' riskju ta' kreditu tal-MMF tkun parti essenzjali mir-rapportar lill-partijiet imsemmija fil-paragrafu 1. Ir-rapportar jinkludi bħala minimu l-profil ta' riskju skont il-grad, il-migrazzjoni bejn il-gradi, stima tal-parametri rilevanti għal kull grad, u paragun tar-rati ta' inadempjenza realizzati. Il-frekwenzi tar-rapportar jiddependu fuq l-importanza u t-tip ta' informazzjoni u tal-inqas ir-rapportar jsir darba fis-sena.

3.           Fuq bażi kontinwa, il-maniġment superjuri jara li l-proċedura ta' valutazzjoni interna qed taħdem kif suppost.

Il-maniġment superjuri jiġi mgħarraf b'mod regolari dwar kif sejjer il-proċess ta' valutazzjoni interna, l-oqsma fejn instabu nuqqasijiet, u l-qagħda tal-isforzi u l-azzjonijiet meħuda biex jittejbu nuqqasijiet identifikati qabel.

Kapitolu III Obbligi li jikkonċernaw l-immaniġġar tar-riskji tal-MMFs

Artikolu 21 Regoli tal-portafoll għall-MMFs b'terminu qasir ta' żmien

L-MMF għal terminu qasir ta' żmien jikkonforma l-ħin kollu mar-rekwiżiti kollha li ġejjin tal-portafoll:

(a) il-portafoll tiegħu jkollu maturità peżata medja (weighted average maturity, WAM) ta' mhux iktar minn 60 jum;

(b) il-portafoll tiegħu jkollu ħajja medja peżata (weighted average life, WAL) ta' mhux iktar minn 120 jum;

(c) tal-inqas 10 % tal-assi tiegħu jkunu msawra minn assi li jimmaturaw kuljum. L-MMF għal terminu qasir ta' żmien ma għandux jixtri xi assi minbarra assi li jimmaturaw f'jum meta t-tali xiri jkun jirriżulta f'investiment mill-MMF għal mien qasir ta' inqas minn 10 % tal-portafoll tiegħu f'assi li jimmaturaw kuljum;

(d) tal-inqas 20 % tal-assi tiegħu jkunu msawra minn assi li jimmaturaw kull ġimgħa. L-MMF għal terminu qasir ta' żmien ma għandux jixtri xi assi oħra minbarra assi li jimmaturaw kull ġimgħa meta t-tali xiri jkun jirriżulta f'investiment mill-MMF għal terminu qasir ta' żmien ta' inqas minn 20 % tal-portafoll tiegħu f'assi li jimmaturaw kull ġimgħa.

Artikolu 22 Regoli tal-portafoll għall-MMFs standard

1.           L-MMF standard jikkonforma l-ħin kollu mar-rekwiżiti kollha li ġejjin tal-portafoll:

(a) il-portafoll tiegħu jkollu l-ħin kollu WAM ta' mhux iktar minn sitt xhur;

(b) il-portafoll tiegħu jkollu l-ħin kollu WAL ta' mhux iktar minn 12-il xahar;

(c) tal-inqas 10 % tal-assi tiegħu jkunu msawra minn assi li jimmaturaw kuljum. L-MMF standard ma għandux jixtri xi assi minbarra assi li jimmatura kuljum meta t-tali xiri jkun jirriżulta f'investiment mill-MMF standard ta' inqas minn 10 % tal-portafoll tiegħu f'assi li jimmaturaw kuljum;

(d) tal-inqas 20 % tal-assi tiegħu jkunu msawra minn assi li jimmaturaw kull ġimgħa. L-MMF standard ma għandux jixtri xi assi oħra minbarra assi li jimmaturaw kull ġimgħa meta t-tali xiri jkun jirriżulta f'investiment mill-MMF standard ta' inqas minn 20 % tal-portafoll tiegħu f'assi li jimmaturaw kull ġimgħa.

2.           L-MMF standard jista’ jinvesti mhux aktar minn 10 % tal-assi tiegħu fi strumenti tas-suq tal-flus maħruġa minn korp wieħed.

3.           Minkejja l-limiti individwali stabbiliti fil-paragrafu 2, l-MMF standard jista' jikkumbina, fejn dan ikun iwassal għal investiment ta’ aktar minn 15 % tal-assi tiegħu f'korp wieħed, kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin:

(a) investimenti fi strumenti tas-suq monetarju maħruġin minn dak il-korp;

(b) depożiti li saru minn dak il-korp;

(c) strumenti finanzjarji derivati OTC li jġibu skopertura għar-riskju tal-kontroparti lil dak il-korp.

4.           L-assi kollha fil-portafoll li MMF standard jinvesti f’skont il-paragrafi 2 u 3 jiġu żvelati lil investituri tal-MMF.

5.           L-MMF standard ma għandux ikun fil-forma ta' CNAV MMF.

Artikolu 23 Klassifikazzjonijiet tal-kreditu tal-MMF

L-MMF jew il-maniġer tal-MMF ma għandhomx jissolleċitaw jew jiffinanzjaw aġenzija ta' klassifikazzjoni tal-kreditu għall-klassifikazzjoni tal-MMF.

Artikolu 24 Il-politika "Kun af il-klijent"

1.           Il-maniġer tal-MMF jistabbilixxi, jimplimenta u japplika proċeduri u jeżerċita d-diliġenza kollha biex jidentifika n-numru ta' investituri f'MMF, il-ħtiġijiet u l-imġiba tagħhom, l-ammont tal-parteċipazzjonijiet tagħhom bil-għan li jantiċipa sew l-effett ta' tifdiji simultanji minn bosta investituri. Għal dan il-għan, bħala minimu l-maniġer tal-MMF iqis il-fatturi li ġejjin:

(a) xejriet identifikabbli fil-ħtiġijiet ta' flus kontanti tal-investitur;

(b) is-sofistikazzjoni tal-investituri differenti;

(c) l-averżjoni għar-riskju tal-investituri differenti;

(d) il-grad ta' korrelazzjoni jew rabtiet mill-qrib bejn investituri differenti fl-MMF.

2.           Il-maniġer tal-MMF jiżgura li:

(a) il-valur tal-unitajiet jew ishma miżmuma minn investitur waħdieni ma jaqbiżx, fi kwalunkwe ħin, il-valur tal-maturazzjoni ta’ kuljum valur tal-assi;

(b) il-fidi minn investitur ma tħallix impatt b'mod materjali fuq il-profil ta' likwidità tal-MMF.

Artikolu 25 Ittestjar tal-istress

1.           Għal kull MMF ikun hemm fis-seħħ proċessi sodi ta' ttestjar tal-istress li jippermettu li jiġu identifikati avvenimenti jew bidliet possibbli fil-ġejjieni fil-kundizzjonijiet ekonomiċi li jistgħu jħallu effetti mhux favorevoli fuq l-MMF. Il-maniġer tal-MMF iwettaq b'mod regolari testijiet tal-istress u jiżviluppa pjanijiet ta' azzjoni għal xenarji possibbli differenti.

It-testijiet tal-istress ikunu bbażati fuq kriterji oġġettivi u jqisu l-effetti ta' xenarji plawżibbli severi. Ix-xenarji ta' testijiet tal-istress tal-inqas jieħdu f'kunsiderazzjoni l-parametri ta' referenza, inklużi l-fatturi li ġejjin:

(a) bidliet ipotetiċi fil-livell ta' likwidità tal-assi miżmuma fil-portafoll tal-MMF;

(b) bidliet ipotetiċi fil-livell ta' riskju ta' kreditu tal-assi miżmuma fil-portafoll tal-MMF, inklużi eventi ta' kreditu u event ta' klassifikazzjoni;

(c) ċaqliq ipotetiku tar-rati tal-imgħax;

(d) livelli ipotetiċi ta' tpaċija.

2.           Barra minn hekk, fil-każ ta' CNAV MMFs, it-testijiet tal-istress jagħtu stima fix-xenarji differenti tad-differenza bejn in-NAV kostanti għal kull unità jew sehem u n-NAV għal kull unità jew sehem, inkluż l-impatt tad-differenza fuq il-bafer tan-NAV.

3.           Meta t-test tal-istress jiskopri xi vulnerabbiltà tal-MMF, il-maniġer tal-MMF jieħu azzjoni biex isaħħaħ is-sodezza tal-MMF, inklużi azzjonijiet li jsaħħu l-likwidità jew il-kwalità tal-assi tal-MMF.

4.           It-testijiet tal-istress isiru bi frekwenza determinata mill-bord tad-diretturi tal-maniġer tal-MMF, wara li jiġi kkunsidrat x'inhu intervall xieraq u raġonevoli fid-dawl tal-kundizzjonijiet tas-suq u wara li tiġi kkunsidrata kwalunkwe bidla prevista fil-portafoll tal-MMF. Din il-frekwenza tkun tal-inqas annwali.

5.           Rapport estensiv bir-riżultati tat-testijiet tal-istress jiġi ppreżentat għal analiżi lill-bord tad-diretturi tal-maniġer tal-MMF. Il-bord tad-diretturi jemenda l-pjan ta' azzjoni propost jekk ikun hemm bżonn, u japprova l-pjan ta' azzjoni finali.

Ir-rapport li jispjega r-riżultati tat-testijiet tal-istress u l-pjan ta' azzjoni jitfassal f'format miktub u jinżamm għal perjodu minimu ta' ħames snin.

6.           Ir-rapport bir-riżultati tat-testijiet tal-istress jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet kompetenti tal-maniġer u tal-MMF. L-awtoritajiet kompetenti jibagħtu r-rapport lill-ESMA.

7.           L-ESMA toħroġ linji gwida li jispeċifikaw il-parametri referenzjarji komuni tax-xenarji tat-testijiet ta' stress li għandhom jiġu inklużi fit-testijiet tal-istress filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-fatturi speċifikati fil-paragrafu 1. Il-linji gwida jiġu aġġornati tal-inqas kull sena filwaqt li jittieħdu f'kunsiderazzjoni l-aħħar żviluppi tas-suq.

Kapitolu IV Regoli ta' valwazzjoni

Artikolu 26 Valwazzjoni tal-assi tal-MMF

1.           L-assi tal-MMF jiġu vvalutati mill-inqas fuq bażi ta’ kuljum.

2.           L-assi tal-MMF jiġu vvalutati bl-użu ta’ evalwazzjoni skont il-valur fis-suq.

3.           Meta ssir evalwazzjoni skont il-valur tas-suq, l-assi jiġu vvalutati mil-lat l-aktar prudenti ta’ offerta sakemm l-istituzzjonitkun tista' tikkwota prezz medju.

Meta ssir evalwazzjoni skont il-valur fis-suq, tintuża biss dejta ta’ kwalità dwar is-suq. Il-kwalità tad-dejta dwar is-suq tiġi vvalutata fuq il-bażi tal-fatturi kollha li ġejjin:

(a) in-numru u l-kwalità tal-kontropartijiet;

(b) il-volum u l-introjtu ta’ dak l-assi fis-suq;

(c) id-daqs tal-ħruġ u l-porzjon tal-ħruġ li jippjana li jixtri jew ibiegħ l-MMF.

4.           Meta ma jkunx possibbli li ssir evalwazzjoni skont il-valur fis-suq jew id-dejta dwar is-suq ma tkunx ta’ kwalità suffiċjenti, l-assi tal-MMF jiġi vvalutat b’mod konservattiv bl-użu ta’ evalwazzjoni skont mudell.

Il-mudell jistma b’mod preċiż il-valur intrinsiku tal-assi, fuq il-bażi tal-fatturi ewlenin aġġornati li ġejjin:

(a) il-volum u l-introjtu ta’ dak l-assi fis-suq;

(b) id-daqs tal-ħruġ u l-porzjon tal-ħruġ li jippjana li jixtri jew ibiegħ l-MMF;

(c) ir-riskju tas-suq, ir-riskju tar-rata tal-imgħax u r-riskju tal-kreditu marbut mal-assi.

Meta ssir evalwazzjoni skont mudell, ma għandu jintuża ebda mudell ta’ evalwazzjoni bbażat fuq il-kost amortizzat.

5.           Minbarra l-mudell tal-evalwazzjoni skont il-valur fis-suq imsemmi fil-paragrafi 2 u 3 u l-metodu tal-evalwazzjoni skont mudell imsemmi fil-paragrafu 4, l-assi tas-CNAV MMF jistgħu jiġu vvalutati wkoll bl-użu tal-metodu tal-kost amortizzat.

Artikolu 27 Kalkolazzjoni tan-NAV għal kull unità jew sehem

1.           Il-"Valur Nett tal-Assi (Net Asset Value, NAV) għal kull unità jew sehem" jiġi kkalkolat bħala d-differenza bejn is-somma tal-assi kollha tal-MMF u s-somma tal-obbligazzjonijiet kollha tal-MMF ivvalutati skont il-metodi tal-evalwazzjoni skont il-valur fis-suq u tal-evalwazzjoni skont mudell, diviżi bin-numru ta’ unitajiet jew ishma pendenti tal-MMF.

In-NAV għal kull unità jew sehem jiġi kkalkolat għal kull MMF, irrispettivament minn jekk huwiex CNAV MMF jew le.

2.           In-NAV għal kull unità jew sehem jiġi arrotondat għall-eqreb punt bażi jew l-ekwivalenti tiegħu meta n-NAV jiġi ppubblikat f’unità monetarja.

3.           In-NAV għal kull unità jew sehem tal-MMF jiġi kkalkolat mill-inqas kuljum.

4.           In-"NAV kostanti għal kull unità jew sehem" jiġi kkalkolat bħala d-differenza bejn is-somma tal-assi kollha tas-CNAV MMF u s-somma tal-obbligazzjonijiet kollha tas-CNAV MMF ivvalutati skont il-metodu tal-kost amortizzat, diviż bin-numru ta’ unitajiet jew ishma pendenti tas-CNAV MMF.

5.           In-NAV kostanti għal kull unità jew sehem tas-CNAV MMF jista’ jiġi għall-eqreb punt perċentwali jew l-ekwivalenti tiegħu meta n-NAV jiġi ppubblikat f’unità monetarja.

6.           Id-differenza bejn in-NAV kostanti għal kull unità jew sehem u n-NAV għal kull unità jew sehem tas-CNAV MMF tiġi mmonitorjata kontinwament.

Artikolu 28 Prezz tal-ħruġ u tal-fidwa

1.           L-unitajiet jew l-ishma tal-MMF jinħarġu jew jinfdew bi prezz li jkun ugwali għan-NAV tal-MMF għal kull unità jew sehem.

2.           Permezz ta’ deroga mill-paragrafu 1, l-unitajiet jew l-ishma tas-CNAV MMF jinħarġu jew jinfdew bi prezz li jkun ugwali għan-NAV kostanti tal-MMF għal kull unità jew sehem.

Kapitolu V Rekwiżiti speċifiċi għas-CNAV -MMFs

Artikolu 29 Rekwiżiti speċifiċi għas-CNAV MMFs

1.           L-MMF ma għandux juża l-metodu tal-kost amortizzat għall-evalwazzjoni, jew jirreklama n-NAV kostanti għal kull unità jew sehem, jew iġib in-NAV kostanti għal kull unità jew sehem għall-eqreb punt perċentwali jew l-ekwivalenti tiegħu meta n-NAV jiġi ppubblikat f’unità monetarja, sakemm ma jkunx awtorizzat b’mod espliċitu bħala CNAV MMF.

2.           Is-CNAV MMF jissodisfa r-rekwiżiti addizzjonali kollha li ġejjin:

(a) huwa għandu jkun stabbilixxa bafer tan-NAV skont ir-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 30;

(b) l-awtorità kompetenti tas-CNAV MMF tkun sodisfatta bi pjan dettaljat mis-CNAV MMF li jispeċifika l-modalitajiet tal-użu tal-bafer skont l-Artikolu 31;

(c) l-awtorità kompetenti tas-CNAV MMF tkun sodisfatta bl-arranġamenti tas-CNAV MMF għar-rikostituzzjoni tal-bafer u bis-saħħa finanzjarja tal-entità li mistennija tiffinanzja r-rikostituzzjoni;

(d) ir-regoli jew l-istrumenti tal-inkorporazzjoni tas-CNAV MMF jipprovdu proċeduri ċari għall-konverżjoni tas-CNAV MMF f’MMF li mhuwiex permess juża l-kontabbiltà permezz tal-kost amortizzat jew il-metodi ta’ arrotondament;

(e) is-CNAV MMF u l-maniġer tiegħu jkollhom strutturi ta’ tmexxija ċari u trasparenti li jidentifikaw u jassenjaw ir-responsabbiltajiet għal-livelli differenti ta’ tmexxija b’mod mhux ambigwu;

(f) is-CNAV MMF ikun stabbilixxa għodod ta’ komunikazzjoni ċari u effettivi lejn l-investituri li jiżguraw l-informazzjoni fil-pront fir-rigward ta’ kwalunkwe użu jew rikostituzzjoni tal-bafer ta’ NAV u l-konverżjoni tas-CNAV MMF;

(g) ir-regoli jew l-istrumenti tal-inkorporazzjoni tas-CNAV MMF jistabbilixxu b’mod ċar li s-CNAV MMF ma jistax jirċievi appoġġ estern għajr permezz tal-bafer tan-NAV.

Artikolu 30 Bafer tan-NAV

1.           Kull CNAV MMF jistabbilixxi u jżomm bafer tan-NAV li għandu dejjem jammonta għal mill-inqas 3 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV MMF. Il-valur totali tal-assi tas-CNAV MMF jiġi kkalkolat bħala s-somma tal-valuri ta’ kull assi tal-MMF stabbilita skont l-Artikolu 26(3) jew (4).

Il-bafer tan-NAV jintuża esklussivament sabiex ikopri d-differenzi bejn in-NAV kostanti tas-CNAV MMF għal kull unità jew sehem u n-NAV tas-CNAV MMF għal kull unità jew sehem kif preskritt fl-Artikolu 31.

2.           L-ammonti fil-bafer tan-NAV ma għandhomx jiġu inklużi fil-kalkolazzjoni tan-NAV jew tan-NAV kostanti tas-CNAV MMF.

3.           Il-bafer tan-NAV ikun kompost minn flus kontanti biss.

4.           Il-bafer tan-NAV jinżamm f’kont ta’ riżerva protett li jinfetaħ minn istituzzjoni ta’ kreditu li tissodisfa r-rekwiżiti msemmija fl-Artikolu 11(c), fl-isem u fl-interess tal-MMF.

Il-kont ta’ riżerva jiġi ssegregat minn kwalunkwe kont ieħor tal-MMF, mill-kontijiet tal-maniġer tal-MMF, mill-kontijiet tal-klijenti l-oħrajn tal-istituzzjoni ta’ kreditu u mill-kontijiet ta’ kwalunkwe entità oħra li tiffinanzja l-bafer tan-NAV.

Il-kont ta’ riżerva jew kwalunkwe ammonti fil-kont ta’ riżerva ma għandhom ikunu soġġetti għal ebda pleġġ, rahan jew arranġament kollaterali. F’każ tal-insolvenza tal-maniġer tal-MMF jew tal-istituzzjoni ta’ kreditu fejn jinfetaħ il-kont jew ta’ kwalunkwe entità li ffinanzjat il-bafer tan-NAV, il-kont ta’ riżerva ma għandux ikun disponibbli għal distribuzzjoni fost jew realizzazzjoni għall-benefiċċju tal-kredituri tal-entità insolventi.

5.           Il-kont ta’ riżerva jintuża biss għall-benefiċċju tal-MMF. Trasferiment tal-fondi mill-kont ta’ riżerva jsir biss skont il-kundizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 31(2)(b) u fl-Artikolu 31(3)(a).

6.           Id-depożitarju tas-CNAV MMF jivverifika li kwalunkwe trasferiment mill-kont ta’ riżerva jsir skont id-dispożizzjonijiet ta’ dan il-Kapitolu.

7.           Is-CNAV MMF jistabbilixxi arranġamenti ċari u dettaljati bil-miktub mal-entità li mistennija tiffinanzja r-rikostituzzjoni tal-bafer tan-NAV. L-arranġamenti jinkludu impenn espliċitu għall-finanzjament tar-rikostituzzjoni u jitolbu lill-entità tiffinanzja r-rikostituzzjoni billi tuża r-riżorsi finanzjarji tagħha stess.

L-arranġamenti għar-rikostituzzjoni u l-identità tal-entità li mistennija tiffinanzja r-rikostituzzjoni jiġu żvelati fir-regoli tal-fond jew fl-istrumenti tal-inkorporazzjoni tas-CNAV MMF.

Artikolu 31 L-użu tal-bafer tan-NAV

1.           Il-bafer tan-NAV jintuża biss f’każ ta’ sottoskrizzjonijiet u tifdijiet maħsuba biex jippareġġaw id-differenza bejn in-NAV kostanti għal kull unità jew sehem u n-NAV għal kull unità jew sehem.

2.           Għall-finijiet tal-paragrafu 1, fil-każ tas-sottoskrizzjonijiet:

(a) meta n-NAV kostanti fejn jiġu sottoskritti unità jew sehem ikun ogħla min-NAV għal kull unità jew sehem, id-differenza pożittiva tiġi kkreditata fil-kont ta’ riżerva;

(b) meta n-NAV kostanti fejn jiġu sottoskritti unità jew sehem ikun aktar baxx min-NAV, id-differenza negattiva tiġi ddebitata mill-kont ta’ riżerva.

3.           Għall-finijiet tal-paragrafu 1, fil-każ tat-tifdijiet:

(a) meta n-NAV kostanti fejn jiġu sottoskritti unità jew sehem ikun ogħla min-NAV għal kull unità jew sehem, id-differenza negattiva tiġi ddebitata mill-kont ta’ riżerva;

(b) meta n-NAV kostanti fejn jiġu sottoskritti unità jew sehem ikun aktar baxx min-NAV għal kull unità jew sehem, id-differenza pożittiva tiġi kkreditata fil-kont ta’ riżerva.

Artikolu 32 Proċedura eskalanti

1.           Is-CNAV MMF jistabbilixxi u jimplimenta proċedura ta’ eskalazzjoni li tiżgura li d-differenza negattiva bejn in-NAV kostanti għal kull unità jew sehem u n-NAV għal kull unità jew sehem tiġi kkunsidrata mill-persuni kompetenti sabiex jaġixxu għall-fond b’mod f’waqtu.

2.           Il-proċedura ta’ eskalazzjoni teżiġi li:

(a) meta d-differenza negattiva tilħaq 10 punti bażi jew l-ekwivalenti tagħhom meta n-NAV jiġi ppubblikat f’unità monetarja, il-maniġment superjuri tal-maniġer tas-CNAV MMF għandu jiġi informat;

(b) meta d-differenza negattiva tilħaq il-15-il punt bażi jew l-ekwivalenti tagħhom meta n-NAV jiġi ppubblikat f’unità monetarja, il-bord tad-diretturi tal-maniġer tas-CNAV MMF, l-awtoritajiet kompetenti tas-CNAV MMF u l-ESMA għandhom jiġu informati;

(c) il-persuni kompetenti jevalwaw il-kawża tad-differenza negattiva u jieħdu azzjoni xierqa sabiex inaqqsu l-effetti negattivi.

Artikolu 33 Rikostituzzjoni tal-bafer tan-NAV

1.           Meta l-ammont tal-bafer tan-NAV jaqa’ taħt it-3 %, huwa jiġi rikostitwit.

2.           Meta l-bafer tan-NAV ma jkunx ġie rikostitwit u għal xahar l-ammont tal-bafer tan-NAV jibqa’ taħt il-perċentwal ta’ 3 % msemmi fl-Artikolu 30(1) b’10 punti bażi, l-MMF awtomatikament jieqaf milli jkun CNAV MMF u jkun ipprojbit milli juża l-metodi tal-kost amortizzat jew tal-arrotondament.

Is-CNAV MMF jgħarraf b’dan minnufih lil kull investitur bil-miktub u b’mod ċar u li jinftiehem.

Artikolu 34 Is-setgħat tal-awtorità kompetenti fir-rigward tal-bafer tan-NAV

1.           L-awtorità kompetenti tas-CNAV MMF tiġi nnotifikata minnufih bi kwalunkwe tnaqqis taħt it-3 % fl-ammont tal-bafer tan-NAV.

2.           L-awtorità kompetenti tas-CNAV MMF u l-ESMA jiġu nnotifikati minnufih meta l-ammont tal-bafer tan-NAV jonqos b’10 punti bażi taħt il-perċentwal ta’ 3 % msemmi fl-Artikolu 30(1).

3.           Wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti ssegwi mill-qrib lis-CNAV MMF.

4.           Wara n-notifika msemmija fil-paragrafu 2, l-awtorità kompetenti tara li l-bafer tan-NAV ġie rikostitwit jew li l-MMF ma baqax iżomm lilu nnifsu bħala CNAV MMF u tgħarraf lill-investituri tagħha kif xieraq.

Kapitolu VI Appoġġ estern

Artikolu 35 Appoġġ estern

1.           Is-CNAV MMF jista' ma jirċevix appoġġ estern għajr fil-forma u bil-kundizzjonijiet preskritti fl-Artikoli minn 30 sa 34.

2.           L-MMFs għajr is-CNAV MMFs ma għandhomx ikunu permessi li jirċievu appoġġ estern, għajr bil-kundizzjonijiet preskritti fl-Artikolu 36.

3.           Appoġġ estern ifisser appoġġ dirett jew indirett offrut minn parti terza li huwa intiż għal jew li effettivament jirriżulta fil-garanzija tal-likwidità tal-MMF jew fl-istabbilizzazzjoni tan-NAV għal kull unità jew sehem tal-MMF.

L-appoġġ estern jinkludi:

(a) injezzjonijiet ta’ flus minn parti terza;

(b) ix-xiri minn parti terza tal-assi tal-MMF bi prezz esaġerat;

(c) ix-xiri minn parti terza tal-unitajiet jew l-ishma tal-MMF sabiex tiġi pprovduta likwidità lill-fond;

(d) il-ħruġ minn parti terza ta’ kwalunkwe tip ta’ garanzija, assigurazzjoni jew ittra ta’ appoġġ impliċita jew espliċita għall-benefiċċju tal-MMF;

(e) kwalunkwe azzjoni minn parti terza, li l-objettiv dirett jew indirett tagħha huwa li żżomm il-profil tal-likwidità u n-NAV għal kull unità jew sehem tal-MMF.

Artikolu 36 Ċirkostanzi ta' eċċezzjoni

1.           F’ċirkostanzi ta' eċċezzjonali ġustifikati mill-implikazzjonijiet sistemiċi jew mill-kundizzjonijiet negattivi tas-suq, l-awtorità kompetenti tista’ tippermetti lill-MMF għajr is-CNAV MMF jirċievi l-appoġġ estern imsemmi fl-Artikolu 35, li huwa intiż għal jew effettivament jirriżulta fil-garanzija tal-likwidità tal-MMF jew l-istabbilizzazzjoni tan-NAV għal kull unità jew sehem tal-MMF, bil-kundizzjoni li jiġu ssodisfati l-kundizzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) l-MMF debitament jiġġustifika l-ħtieġa tal-appoġġ estern u juri l-ħtieġa urġenti għal appoġġ estern permezz ta’ evidenza konklużiva;

(b) l-appoġġ estern huwa limitat f’dak li għandu x’jaqsam mal-ammont ipprovdut u l-perjodu ta’ żmien meta jkun disponibbli;

(c) l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-fornitur tal-appoġġ estern huwa finanzjarjament b’saħħtu u għandu biżżejjed riżorsi finanzjarji sabiex ikun jista’ jkompli jopera mingħajr ebda effett negattiv ta’ telf possibbli li jirriżulta mill-appoġġ estern mogħti.

2.           Għall-finijiet tal-paragrafu 1(c), f’każ li l-fornitur tal-appoġġ estern ikun entità soġġetta għal sorveljanza prudenzjali, jintalab il-ftehim tal-awtorità ta’ sorveljanza ta’ dik l-entità sabiex jiġi żgurat li l-appoġġ li għandu jingħata mill-entità jkun soġġett għal fondi proprji adegwati pprovduti minn dik l-entità u jkun konformi mas-sistema ta’ ġestjoni tar-riskju ta’ dik l-entità.

3.           Meta l-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għar-riċeviment ta’ appoġġ estern jiġu ssodisfati, l-MMF jgħarraf b’dan minnufih lil kull investitur bil-miktub u b’mod ċar u li jinftiehem.

Kapitolu VII Rekwiżiti tat-trasparenza

Artikolu 37 Trasparenza

1.           L-MMF jindika b’mod ċar jekk huwiex MMF standard għal terminu qasir ta' żmien fi kwalunkwe dokument estern jew intern, rapport, stqarrija, reklam, ittra jew kwalunkwe evidenza oħra bil-miktub maħruġa minnu jew mill-maniġer tiegħu, indirizzati jew intiżi biex jitqassmu lill-investituri prospettivi, lid-detenturi tal-unitajiet, lill-azzjonisti jew lill-awtoritajiet kompetenti tal-MMF jew lill-maniġer tiegħu.

Is-CNAV MMF jindika b’mod ċar li huwa CNAV MMF fi kwalunkwe dokument estern jew intern, rapport, stqarrija, reklam, ittra jew kwalunkwe evidenza oħra bil-miktub maħruġa minnu jew mill-maniġer tiegħu, indirizzati jew intiżi biex jitqassmu lill-investituri prospettivi, lid-detenturi tal-unitajiet, lill-azzjonisti jew lill-awtoritajiet kompetenti tal-MMF jew lill-maniġer tiegħu.

2.           Kwalunkwe dokument tal-MMF użat għal finijiet ta’ kummerċjalizzazzjoni jinkludi b’mod ċar id-dikjarazzjonijiet kollha li ġejjin:

(a) li l-MMF mhuwiex investiment garantit;

(b) li l-MMF ma jiddependix fuq appoġġ estern għall-garanzija tal-likwidità tal-MMF jew għall-istabbilizzazzjoni tan-NAV għal kull unità jew sehem;

(c) li r-riskju ta’ telf tal-kapital għandu jinġarr mill-investitur.

3.           Kwalunkwe komunikazzjoni mill-MMF jew mill-maniġer tiegħu lill-investituri jew lill-investituri potenzjali ma għandha bl-ebda mod tissuġġerixxi li huwa garantit investiment fl-unitajiet jew fl-ishma tal-MMF.

4.           L-investituri f’MMF jiġu informati b’mod ċar dwar il-metodu jew il-metodi użati mill-MMF sabiex jivvaluta l-assi tal-MMF u jikkalkula n-NAV.

5.           Minbarra l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta skont il-paragrafi minn 1 sa 4, is-CNAV MMF jispjega b’mod ċar lill-investituri u lill-investituri potenzjali l-użu tal-metodu tal-kost amortizzat u/jew tal-arrotondament. Is-CNAV MMF jindika l-ammont tal-bafer tan-NAV tiegħu, il-proċedura li tippareġġa n-NAV kostanti għal kull unità jew sehem u n-NAV għal kull unità jew sehem u jiddikjara b’mod ċar ir-rwol tal-bafer u r-riskji relatati miegħu. Is-CNAV MMF jindika b’mod ċar il-modalitajiet tar-rikostituzzjoni tal-bafer tan-NAV u tal-entità li mistennija tiffinanzja r-rikostituzzjoni. Huwa jagħmel disponibbli għall-investituri l-informazzjoni kollha li tikkonċerna l-konformità mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 29(2) minn (a) sa (g).

Artikolu 38 Rapportar lill-awtoritajiet kompetenti

1.           Għal kull MMF ġestit, il-maniġer tal-MMF jirrapporta l-informazzjoni lill-awtorità kompetenti tal-MMF, mill-inqas kull tliet xhur. Il-maniġer, wara talba, jipprovdi l-informazzjoni wkoll lill-awtorità kompetenti tal-maniġer jekk din tkun differenti mill-awtorità kompetenti tal-MMF.

2.           L-informazzjoni rrapportata skont il-paragrafu 1 tinkludi l-punti li ġejjin:

(a) it-tip u l-karatteristiċi tal-MMF;

(b) l-indikaturi tal-portafoll bħall-valur totali tal-assi, in-NAV, il-WAM, il-WAL, it-tqassim tal-maturità, il-likwidità u r-redditu;

(c) id-daqs u l-evoluzzjoni tal-bafer tan-NAV;

(d) it-tip u l-karatteristiċi tal-MMF;

(e) l-informazzjoni dwar l-assi miżmuma fil-portafoll tal-MMF:

(i) il-karatteristiċi ta’ kull assi, bħalma huma l-isem, il-pajjiż, il-kategorija tal-emittent, ir-riskju jew il-maturità, u l-kklassifikar intern assenjat;

(ii) it-tip ta’ assi, inklużi d-dettalji tal-kontroparti f’każ ta’ derivattivi jew ftehimiet ta’ riakkwist bil-maqlub;

(f) l-informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet tal-MMF li tinkludi l-punti li ġejjin:

(i) il-pajjiż fejn huwa stabbilit l-investitur;

(ii) il-kategorija tal-investitur;

(iii) l-attività ta’ sottoskrizzjoni u tifdija.

Jekk ikun meħtieġ u debitament ġustifikat, l-awtoritajiet kompetenti jistgħu jitolbu informazzjoni addizzjonali.

3.           L-ESMA tiżviluppa abbozz ta’ standards tekniċi ta’ implimentazzjoni sabiex tistabbilixxi mudell ta’ rapportaġġ li jinkludi l-informazzjoni kollha elenkata fil-paragrafu 2.

Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta l-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

4.           L-awtoritajiet kompetenti jittrażmettu lill-ESMA l-informazzjoni kollha riċevuta skont dan l-Artikolu, u kwalunkwe notifika jew informazzjoni oħra skambjata mal-MMF jew mal-maniġer tiegħu permezz ta’ dan ir-Regolament. Tali informazzjoni tiġi trażmessa lill-ESMA sa mhux aktar tard minn 30 jum wara l-aħħar tal-perjodu ta’ tliet xhur ta’ rapportar.

L-ESMA tiġbor l-informazzjoni biex toħloq bażi ta' dejta ċentrali tal-MMFs kollha stabbiliti, ġestiti jew ikkummerċjalizzati fl-Unjoni. Il-Bank Ċentrali Ewropew ikollu dritt ta’ aċċess għal din il-bażi ta' dejta għal skopijiet ta’ statistika biss.

Kapitolu VIII Superviżjoni

Artikolu 39 Sorveljanza mill-awtoritajiet kompetenti

1.           L-awtoritajiet kompetenti jissorveljaw il-konformità ma’ dan ir-Regolament fuq bażi kontinwa.

2.           L-awtorità kompetenti tal-MMF tkun responsabbli mis-sorveljanza tal-konformità mar-regoli preskritti fil-Kapitoli minn II sa VII.

3.           L-awtorità kompetenti tal-MMF tkun responsabbli mis-sorveljanza tal-konformità mal-obbligi stabbiliti fir-regoli tal-fond jew fl-istrumenti tal-inkorporazzjoni, kif ukoll mal-obbligi stabbiliti fil-prospett, li jkunu konsistenti ma’ dan ir-Regolament.

4.           L-awtorità kompetenti tal-maniġer tkun responsabbli mis-sorveljanza tal-adegwatezza tal-arranġamenti u l-organizzazzjoni tal-maniġer sabiex il-maniġer tal-MMF ikun f’pożizzjoni li jikkonforma mal-obbligi u r-regoli li huma relatati mal-kostituzzjoni u l-funzjonament tal-MMFs kollha li jiġġestixxi.

5.           L-awtoritajiet kompetenti isegwu l-UCITS jew l-AIFs stabbiliti jew ikkummerċjalizzati fit-territorji tagħhom sabiex jivverifikaw li huma ma jużawx in-nominazzjoni tal-MMF jew jissuġġerixxu li huma MMF sakemm ma jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament.

Artikolu 40 Setgħat tal-awtoritajiet kompetenti

1.           L-awtoritajiet kompetenti jkollhom is-setgħat ta’ sorveljanza u investigazzjoni kollha li huma meħtieġa għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom skont dan ir-Regolament.

2.           Is-setgħat mogħtija lill-awtoritajiet kompetenti skont id-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2011/61/UE jiġu eżerċitati wkoll fir-rigward ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 41 Setgħat u kompetenzi tal-ESMA

1.           L-ESMA jkollha s-setgħat meħtieġa sabiex twettaq il-kompiti attribwiti lilha minn dan ir-Regolament.

2.           Is-setgħat tal-ESMA skont id-Direttiva 2009/65/KE u d-Direttiva 2011/61/UE jiġu eżerċitati wkoll fir-rigward ta’ dan ir-Regolament u skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001.

3.           Għall-finijiet tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, dan ir-Regolament jiġi inkluż fi kwalunkwe att ulterjuri tal-Unjoni legalment vinkolanti li jikkonferixxi l-kompiti fuq l-Awtorità msemmija fl-Artikolu 1(2) tar-Regolament (UE) 1095/2010.

Artikolu 42 Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet

1.           L-awtorità kompetenti tal-MMF u l-awtorità kompetenti tal-maniġer, jekk ikunu differenti, jikkooperaw ma’ xulxin u jiskambjaw informazzjoni għall-finijiet tat-twettiq tad-doveri tagħhom skont dan ir-Regolament.

2.           L-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA jikkooperaw ma’ xulxin għall-finijiet tat-twettiq tad-doveri rispettivi tagħhom skont dan ir-Regolament b’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1095/2010.

3.           L-awtoritajiet kompetenti u l-ESMA jiskambjawl-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa sabiex iwettqu d-doveri rispettivi tagħhom skont dan ir-Regolament b’konformità mar-Regolament (UE) Nru 1095/2010, b’mod partikolari sabiex jidentifikaw u jirrimedjaw il-ksur ta’ dan ir-Regolament.

Kapitolu IX Dispożizzjonijiet finali

Artikolu 43 It-trattament tal-UCITS u l-AIFs eżistenti

1.           Fi żmien sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, UCITS jew AIF eżistenti li jinvesti f’assi għal terminu qasir ta’ żmien u li jkollu għanijiet distinti jew kumulattivi li joffri redditi skont ir-rati tas-suq monetarju jew li jippriserva l-valur tal-investiment jissottometti applikazzjoni lill-awtorità kompetenti tiegħu flimkien mad-dokumenti u l-evidenza kollha meħtieġa sabiex juri l-konformità ma’ dan ir-Regolament.

2.           Sa mhux aktar tard minn xahrejn wara li tirċievi l-applikazzjoni, l-awtorità kompetenti tivvaluta jekk l-UCITS jew l-AIF huwiex konformi ma' dan ir-Regolament b'konformità mal-Artikoli 3 u 4. L-awtorità kompetenti toħroġ deċiżjoni u tinnotifikaha minnufih lill-UCITS jew lill-AIF.

3.           B’deroga mill-ewwel sentenza tal-Artikolu 30(1), UCITS jew AIF eżistenti li jissodisfa l-kriterji għad-definizzjoni ta’ CNAV MMF stipulati fl-Artikolu 2(10) tistabbilixxi bafer tan-NAV ta’ mill-inqas

(a) 1 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV MMF, fi żmien sena mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament;

(b) 2 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV MMF, fi żmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament;

(c) 3 % tal-valur totali tal-assi tas-CNAV MMF, fi żmien tliet snin mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament

4.           Għall-finijiet tal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, ir-referenza għal 3 % fl-Artikoli 33 u 34 jiġu interpretati bħala li jirreferu għall-ammonti tal-bafer tan-NAV imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) tal-paragrafu 3 rispettivament.

Artikolu 44 Eżerċizzju tad-delega

1.           Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati hija mogħtija lill-Kummissjoni skont il-kundizzjonijiet preskritti f’dan l-Artikolu.

2.           Is-setgħa għall-adozzjoni ta' atti delegati msemmija fl-Artikoli 13 u 19 tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3.           Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikoli 13 u 19 tista' tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Hija tidħol fis-seħħ l-għada tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard speċifikata fiha. Hija ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe atti ddelegati li huma diġà fis-seħħ.

4.           Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

5.           Att delegat skont l-Artikoli 13 u 19 jidħol fis-seħħ biss jekk ma tiġi espressa l-ebda oġġezzjoni la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill fi żmien perjodu ta’ xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill it-tnejn li huma jkunu informaw lill- Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dak il-perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 45 Rieżami

Sa mhux aktar tard minn tliet snin wara d-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament, il-Kummissjoni tagħmel rieżami tal-adegwatezza tar-Regolament minn lat prudenzjali u ekonomiku. B’mod partikolari r-rieżami għandu jqis l-operazzjoni tal-bafer tas-CNAV u l-operazzjoni tal-bafer tas-CNAV għal dawk is-CNAV MMFs li, fil-futur, jistgħu jikkonċentraw il-portafolli tagħhom fuq dejn maħruġ jew garantit mill-Istati Membri. Ir-rieżami:

(a) janalizza l-esperjenza miksuba fl-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, l-impatt fuq l-investituri, l-MMFs u l-maniġers tal-MMFs fl-Unjoni;

(b) jivvaluta r-rwol li għandhom l-MMFs fix-xiri ta’ dejn maħruġ jew garantit mill-Istati Membri;

(c) iqis il-karatteristiċi speċifiċi ta’ dejn maħruġ jew garantit mill-Istati Membri u r-rwol dan id-dejn għandu fl-iffinanzjar l-Istati Membri;

(d) iqis ir-rapport imsemmi fl-Artikolu 509(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(e) iqis l-iżviluppi regolatorji fil-livell internazzjonali.

Ir-riżultati ta’ dan ir-rieżami jiġu kkomunikati lill-Parlament Ewropew u l-Kunsill, akkumpanjati fejn meħtieġ mill-proposti adattati għall-emendi.

Artikolu 46 Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fl-20 jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u jkun direttament applikabbli fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew                           Għall-Kunsill

Il-President                                                    Il-President

[1]               Ir-Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew tal-20 ta' Novembru 2012 dwar l-Ibbankjar Parallel (2012/2115(INI))

[2]               ĠU C , , p. .

[3]               Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi ta’ investiment kollettiv f’titoli trasferibbli (UCITS) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

[4]               Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta’ Ġunju 2011 dwar Maniġers ta’ Fondi ta’ Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

[5]               Ir-Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 dwar derivati OTC, kontropartijiet ċentrali u repożitorji tad-data dwar it-tranżazzjonijiet (ĠU L 201, 27.7.2012, p. 1).

[6]               Ir-Regolament ta’ Delega tal-Kummissjoni (UE) Nru 231/2013 tad-19 ta’ Diċembru 2012 li jissupplimenta d-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-eżenzjonijiet, il-kundizzjonijiet ġenerali tal-operat, id-depożitarji, l-ingranaġġ, it-trasparenza u s-superviżjoni (ĠU L 83, 22.3.2013, p. 1).

[7]               Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea għat-Titoli u s-Swieq), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

[8]               Id-Direttiva 95/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ dejta personali u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-dejta (ĠU L 281, 23.11.1995, p. 31).

[9]               Ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Diċembru 2000 dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali mill-istituzzjonijiet u l-korpi Komunitarji u dwar il-moviment liberu ta' tali dejta (ĠU L 8, 12.1.2001, p. 1).

[10]             Ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Ġunju 2013 dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta' kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012, ĠU L 176, 27.06.2013, p. 1-337.

[11]             Is-Seba' Direttiva tal-Kunsill 83/349/KEE tat-13 ta' Ġunju 1983 ibbażata fuq l-Artikolu 54(3)(g) tat-Trattat dwar il-kontijiet konsolidati; ĠU L 193, 18.7.1983, p. 1–17