52013PC0260

Proposta għal REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL dwar is-Saħħa tal-Annimali /* COM/2013/0260 final - 2013/0136 (COD) */


MEMORANDUM TA’ SPJEGAZZJONI

1.           ĠUSTIFIKAZZJONI U GĦAN

Is-saħħa tal-annimali hi ta' tħassib għaċ-ċittadini Ewropej kollha. Dan it-tħassib jitnissel mis-saħħa pubblika, aspetti tas-sikurezza tal-ikel u s-sigurtà tal-ikel, li huma relatati mas-saħħa tal-annimali, iżda wkoll mill-ispejjeż ekonomiċi li t-tifqigħat tal-mard tal-annimali jistgħu jipprovokaw u l-kunsiderazzjonijiet tal-benessri tal-annimali, kif ukoll l-implikazzjonijiet tal-miżuri tal-kontroll tal-mard fuq il-benessri tal-annimali.

Fl-istess ħin, din il-proposta tirrifletti l-prijoritajiet ta’ Regolamentazzjoni Intelliġenti[1] billi timmira li tissimplifika l-qafas legali eżistenti filwaqt li tirrifletti l-aspettattivi tal-partijiet interessati fit-tnaqqis tal-piżijiet amministrattivi.

U fl-aħħar nett, il-proposta tirrifletti l-prijoritajiet tal-Kummissjoni bħall-għan tat-tkabbir intelliġenti tal-istrateġija Ewropa 2020[2] billi jiġi assistit dan is-settur ħalli jkun jista’ jsir aktar reżiljenti permezz ta' miżuri ta’ prevenzjoni attiva u ġestjoni tar-riskju aktar flessibbli.

Analiżi tal-problema

Il-qafas leġiżlattiv attwali tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali jinvolvi kważi 50 direttiva u regolament bażiċi, u xi 400 biċċa ta’ leġiżlazzjoni sekondarja, xi wħud minnhom adottati lura fl-1964.

Il-Kummissjoni nediet evalwazzjoni esterna fl-2004 biex tirrevedi b'mod dettaljat l-eżiti tal-azzjoni tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali, evalwazzjoni li wasslet għal Strateġija dwar is-Saħħa tal-Annimali ġdida fl-2007. Minħabba kombinazzjoni ta' ċirkustanzi, huwa imperattiv li nevalwaw mill-ġdid il-politika tagħna:

Ÿ        L-elementi ewlenin tal-politika attwali tfasslu fil-biċċa l-kbira bejn l-1986 u l-1995, meta konna għadna Komunità ta’ tnax-il Stat Membru;

Ÿ        Issa feġġew sfidi ġodda. Mard li ma kienx magħruf għaxar snin ilu issa ħareġ fid-dieher, filwaqt li mard ieħor, bħalma huma l-marda tal-ilsien u d-dwiefer, il-bluetongue u l-influwenza tat-tjur tal-irziezet, dan l-aħħar ippreżentaw sfidi ġodda, u fakkruna li għadhom riskji serji;

Ÿ        Il-kondizzjonijiet kummerċjali wkoll inbidlu radikalment, bil-volum tal-kummerċ fl-annimali u fil-prodotti tal-annimali jiżdiedu bi kwantità kbira ħafna, kemm fi ħdan l-UE kemm ma’ pajjiżi terzi;

Ÿ        Ix-xjenza, it-teknoloġija u l-qafas istituzzjonali tagħna evolvew sostanzjalment.

Għadd ta’ problemi ġew identifikati fir-rigward tal-leġiżlazzjoni eżistenti. Xi wħud minnhom għandhom x’jaqsmu mal-approċċ ta’ politika ġenerali, jiġifieri:

– Il-kumplessità kbira tal-Politika Komunitarja dwar is-Saħħa tal-Annimali (CAHP) attwali

– In-nuqqas ta’ strateġija kumplessiva

– Mhux biżżejjed enfasi rigward il-prevenzjoni tal-mard, partikolarment fuq il-ħtieġa ta' żieda fil-bijosigurtà.

Oħrajn kienu relatati ma’ problemi speċifiċi fil-funzjonament tal-leġiżlazzjoni eżistenti, b’mod partikolari:

– Kwistjonijiet relatati mal-kummerċ intra-Unjoni fl-annimali ħajjin.

Kemm il-problemi ġenerali kif ukoll dawk speċifiċi huma jew rettifikati b’din il-liġi, jew se jiġu rettifikati fl-atti delegati u implimentattivi tagħha.

L-għanijiet tal-proposta

Il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali hija l-qafas legali li jsostni l-Istrateġija dwar is-Saħħa tal-Annimali għall-UE, ippubblikata fl-2007. L-għanijiet ġenerali kif deskritti fl-Istrateġija huma:

Ÿ        garanzija ta' livell għoli ta' saħħa pubblika u ta' sikurezza tal-ikel permezz tat-tnaqqis tal-inċidenza ta' riskji bijoloġiċi u kimiċi għall-bniedem;

Ÿ        il-promozzjoni tas-saħħa tal-annimali permezz tal-prevenzjoni / tat-tnaqqis tal-inċidenza tal-mard tal-annimali, u b'dan il-mod l-appoġġ għall-agrikoltura u l-ekonomija rurali;

Ÿ        it-titjib ta' tkabbir / koeżjoni / kompetittività ekonomika li tiżgura ċirkolazzjoni ħielsa ta' oġġetti u movimenti proporzjonali tal-annimali;

Ÿ        il-promozzjoni ta' prattiċi agrikoli u tal-benessri tal-annimali li jipprevjenu t-theddid relatat mas-saħħa tal-annimali u jimminimizzaw l-impatti ambjentali b'appoġġ tal-Istrateġija tal-Iżvilupp Sostenibbli tal-UE.

L-għanijiet speċifiċi ta’ din il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali huma:

Ÿ        li tistabbilixxi qafas regolatorju ċar, trasparenti, simplifikat li b'mod sistematiku jistabbilixxi l-għanijiet, il-kamp ta' applikazzjoni u l-prinċipji tal-intervent regolatorju; abbażi ta' governanza tajba u konformi mal-istandards internazzjonali (eż. OIE); b'fokus fuq il-miżuri preventivi fit-tul u b'ħidma flimkien mal-partijiet interessati relevanti;

Ÿ        li tintroduċi prinċipji ġenerali li jippermettu qafas legali simplifikat biex nitħejjew għall-isfidi l-ġodda, jiġifieri li jagħmilha possibbli li nirreaġixxu minnufih f'każ ta' mard emerġenti; filwaqt li tiġi żgurata l-istess kwalità ta' reazzjoni kif tipprevedi l-leġiżlazzjoni attwali;

Ÿ        li tiżgura l-konsistenza fost il-prinċipji orizzontali tal-leġiżlazzjoni fil-qasam tas-saħħa tal-annimali, tal-politiki tal-benessri tal-annimali u tas-sikurezza tal-ikel, kif ukoll tal-politiki usa’ tal-UE dwar it-tibdil fil-klima, il-politika agrikola komuni u s-sostenibbiltà;

Ÿ        li tnaqqas l-impatt tal-mard tal-annimali fuq is-saħħa pubblika u tal-annimali, il-benessri tal-annimali, l-ekonomija u s-soċjetà, kemm jista’ jkun billi tissaħħaħ il-kuxjenza dwar il-mard, it-tħejjija, is-sorveljanza u s-sistemi ta’ reazzjoni għall-emerġenzi fil-livell nazzjonali u dak tal-UE;

Ÿ        li jiġi żgurat il-funzjonament bla xkiel tas-suq intern tal-annimali u l-prodotti tal-annimali, b'livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-annimali u s-saħħa pubblika, u b’appoġġ għall-objettivi tal-Ewropa 2020.

L-għanijiet operattivi ta’ din il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali huma:

Ÿ        li tintegra metodoloġija orjentata lejn l-inċentivi u mħeġġa mill-prevenzjoni fil-qalba tal-politika tas-saħħa tal-annimali;

Ÿ        li tipprevedi distribuzzjoni ċara u bilanċjata tar-rwoli u r-responsabbiltajiet bejn l-awtoritajiet kompetenti, l-istituzzjonijiet tal-UE, is-settur agrikolu, is-sidien tal-annimali u oħrajn;

Ÿ        li tintroduċi kategorizzazzjoni tal-mard bħala l-bażi għall-intervent mill-UE;

Ÿ        li tipprevedi mekkaniżmi effettivi għal rispons rapidu għal avvenimenti ta’ mard, inklużi sfidi ġodda, bħal mard emerġenti;

Ÿ        li tiżgura t-tħejjija ta' emerġenza u rispons bikri għall-mard tal-annimali u ż-żoonożi, inkluż l-użu ta’ vaċċini kif xieraq;

Ÿ        Li tintroduċi proċeduri simplifikati fejn ikun possibbli għal raġunijiet tekniċi u oħrajn, b’qies tal-ispeċifiċità tal-bdiewa ż-żgħar u l-mikrointrapriżi, u li tirrilaxxa piżijiet amministrattivi u spejjeż mhux ġustifikati, kull meta jkun possibbli;

Ÿ        li tiżgura li l-qafas legali l-ġdid jipprovdi biżżejjed flessibbiltà sabiex naddattaw mingħajr skossi għal żviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi futuri;

Ÿ        li tnaqqas ir-riskju ta’ tfixkil fil-kummerċ billi tfittex livell xieraq ta’ konverġenza mal-istandards internazzjonali relevanti, filwaqt li tiżgura impenn sod għal standards għolja ta’ saħħa tal-annimali.

2.           IL-KUNTEST LEGALI

Bażi legali

L-Artikoli 43, 114 u 168 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jipprovdu l-bażi legali għall-miżuri leġiżlattivi tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali, minħabba li huma parti essenzjali mill-politika agrikola, tas-saħħa pubblika u l-protezzjoni tal-konsumatur, il-kummerċ u s-suq uniku.

– L-Artikolu 43 jipprovdi l-bażi għall-miżuri leġiżlattivi tal-UE dwar il-Politika Agrikola Komuni. Dan l-Artikolu sar ukoll il-bażi għal leġiżlazzjoni veterinarja hekk kif is-CAHP qed jiġi kkunsidrat minn perspettiva legali bħala parti mill-politika agrikola komuni, sabiex jiġu adottati l-istess proċeduri leġiżlattivi u amministrattivi.

– L-Artikolu 114 jipprovdi l-bażi legali għall-istabbiliment u l-funzjonament tas-suq intern u l-approssimazzjoni ta’ dispożizzjonijiet preskritti b’liġi, b’regolamenti jew b’azzjonijiet amministrattivi f’dan ir-rigward.

– L-Artikolu 168 dwar il-protezzjoni tas-saħħa jirreferi għall-protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem mill-kawżi kollha li jistgħu jagħmlulha l-ħsara, inklużi dawk relatati mas-saħħa tal-annimali. Miżuri veterinarji li għandhom bħala l-għan dirett tagħhom il-protezzjoni tas-saħħa pubblika ġew adottati wkoll taħt il-proċedura tal-kodeċiżjoni bħala riżultat ta’ dan l-Artikolu.”.

Konsistenza mal-politiki l-oħrajn tal-Unjoni

Din il-ġabra ta' leġiżlazzjoni dwar is-saħħa tal-annimali tinteraġixxi mal-qafas legali dwar it-trattament xieraq tal-annimali, is-sikurezza tal-ikel, is-saħħa pubblika, in-nutrizzjoni tal-annimali, il-prodotti mediċinali veterinarji, il-ħarsien tal-ambjent, il-kontrolli uffiċjali, il-Politika Komuni tas-Sajd (PKS) u l-Politika Agrikola Komuni (PAK).

Ir-relazzjoni ma’ proposti oħra fil-pakkett

Il-proposta hija parti minn pakkett ta’ erba’ rieżamijiet relatati mas-saħħa tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti, il-kwalità tal-materjal riproduttiv tal-pjanti u l-kontrolli uffiċjali ta’ pjanti, annimali, ikel u għalf.

Ir-reviżjoni tar-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali tippermetti li l-kontrolli uffiċjali jkunu applikati b’mod aktar konsistenti għall-finijiet ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-annimali, u jorbtu b’mod aktar koerenti mar-regolament dwar is-saħħa tal-annimali.

3.           Is-Sussidjarjetà u L-proporzjonalità

Is-sussidjarjetà

Saħħa tal-annimali tajba mhux biss tiġġenera benefiċċji privati iżda hija ta' ġid pubbliku b'benefiċċji soċjali usa’. In-natura trażmissibbli ta’ ħafna mard tal-annimali tfisser li approċċ komuni, minflok serje ta’ azzjonijiet individwali, se jkollha l-ikbar benefiċċji ġenerali.

Il-valur ta’ approċċ armonizzat tal-UE huwa ġeneralment aċċettat u għen biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għall-operaturi, il-kummerċjanti, il-veterinarji u l-industriji marbuta mal-veterinarja. Dan kellu parti importanti fl-istabbiliment tas-suq uniku, li jiffaċilita l-kummerċ intra-UE f’annimali u prodotti tal-annimali (laħam, ħalib, eċċ.) permezz tal-istabbiliment ta' kundizzjonijiet armonizzati dwar is-saħħa tal-annimali u l-promozzjoni tas-suċċess tal-PAK.

Il-benefiċċji ta’ regoli armonizzati għall-prevenzjoni, in-notifika, il-kontroll u l-qirda ta' mard tal-annimali fil-livell tal-UE ntwerew matul it-tifqigħ tal-mard tal-annimali fi żminijiet riċenti. Ir-rispons għal dawn il-kriżijiet ta xhieda tal-kapaċità tal-UE li tirreaġixxi malajr, u b'hekk tillimita l-firxa tal-mard u tnaqqas l-impatti tagħhom kemm jista' jkun. Dan kien dovut l-aktar għall-approċċ armonizzat fil-kontroll tal-mard, inkluż billi jingħata kumpens finanzjarju għat-telf fuq l-irziezet minħabba miżuri ta’ eradikazzjoni tal-mard. Barra minn hekk, meta titqies id-dimensjoni tas-suq uniku, in-nuqqas li jiġi kkontrollat il-mard fi Stat Membru wieħed, jista' jaffettwa b’mod sever ħafna l-qagħda tas-saħħa tal-Unjoni u jipperikola l-potenzjal tagħha għall-esportazzjoni. Fid-dawl ta’ dawn l-elementi, l-azzjoni tal-UE hija ġġustifikata, peress li huwa ċar li l-Istati Membri waħidhom ma jistgħux jiksbu dan b’mod sodisfaċenti, u li l-UE tista’ tikseb approċċ konsistenti b’mod aktar effettiv u effiċjenti.

Il-proporzjonalità

Il-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali tistabbilixxi qafas ġenerali għall-prevenzjoni, il-kontroll u l-eradikazzjoni tal-mard tal-annimali. Dan il-qafas huwa mibni fuq regoli bbażati fuq ir-riżultati, li jevitaw l-utilizzar preskrittiv żejjed, u li jħallu wisa’ għall-Istati Membri biex jirregolaw jew jiffissaw leġiżlazzjoni iktar dettaljata meta jkun meħtieġ, b'mod li jipprovdu flessibbiltà biex jadattaw ir-regoli għaċ-ċirkostanzi nazzjonali, reġjonali jew lokali. Min-naħa l-oħra, ir-regoli dwar il-kummerċ għandu jkollhom neċessarjament ċertu livell ta’ dettall u preċiżjoni biex jitnaqqas ir-riskju ta’ prattiki ta’ implimentazzjoni differenti mill-operaturi u l-awtoritajiet kompetenti u sussegwentement distorsjoni tal-kompetizzjoni u tnaqqis possibbli fil-koerenza tal-istrateġija għall-indirizzar tal-mard. Għalhekk, il-liġi dwar is-saħħa tal-annimali tfittex li tikseb il-bilanċ bejn azzjoni proporzjonali iżda meħtieġa.

4.           KONSULTAZZJONIJIET MAL-PARTIJIET INTERESSATI U VALUTAZZJONIJIET TAL-IMPATT

Il-proċess ta’ konsultazzjoni

Din il-liġi dwar is-saħħa tal-annimali hija r-riżultat ta’ sensiela twila ta’ analiżijiet meqjusa.

Fl-2004, il-Kummissjoni nediet evalwazzjoni indipendenti biex tevalwa l-prestazzjoni tal-Politika Komunitarja dwar is-Saħħa tal-Annimali (CAHP)[3] matul l-aħħar għaxar snin u l-koerenza tagħha ma’ interventi oħra ta’ politika tal-UE. L-għan kien li jiġu identifikati elementi tas-CAHP li jistgħu jittejbu aktar, u li jiġu proposti għażliet sabiex jinkiseb dan it-titjib.

Fost affarijiet oħra, l-evalwazzjoni tas-CAHP irrakkomandat li tissawwar strateġija unika dwar is-saħħa tal-annimali biex jiġi evitat l-iżvilupp ta’ politika biċċa biċċa u spintata mill-kriżijiet. L-Istrateġija tal-UE għas-Saħħa tal-Annimali 2007-2013 (AHS) “Il-prevenzjoni hija aqwa mill-kura” kienet ir-riżultat ta' dan[4].

L-AHS tipprevedi l-adozzjoni ta’ “qafas regolatorju waħdieni għas-saħħa tal-annimali b’konċentrazzjoni aqwa fuq l-inċentivi milli fuq il-pieni, konsistenti ma’ politiki oħra tal-UE u li jikkonverġi lejn standards internazzjonali”, u li “jiddefinixxi u jintegra prinċipji u rekwiżiti komuni ta’ leġiżlazzjoni eżistenti”. Fir-reazzjoni tagħhom għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-Istrateġija l-ġdida, il-Parlament Ewropew[5], il-Kunsill[6] u l-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[7] laqgħu tajjeb din l-inizjattiva. Sussegwentement, il-pjan ta’ Azzjoni għall-implimentazzjoni tal-Istrateġija kkonferma li “L-għan ewlieni tal-Istrateġija[8] huwa t-tiswir ta' Liġi tal-UE dwar is-Saħħa tal-Annimali”.

Mill-bidu nett tal-proċess, il-partijiet interessati ewlenin, l-Awtoritajiet Kompetenti (AK) tal-Istati Membri (SM), organizzazzjonijiet internazzjonali u s-sħab kummerċjali kienu involuti mill-qrib u kellhom rwol kruċjali fid-diskussjoni. Barra minn hekk, l-atturi ekonomiċi u soċjali, bħall-assoċjazzjonijiet Ewropej b’interess fis-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, u l-pubbliku interessat, ġew ikkonsultati f’numru ta’ okkażjonijiet skont l-istandards tal-Kummissjoni għall-konsultazzjoni.

5.           L-Elementi tal-proposta

Parti I: Regoli ġenerali

Il-liġi dwar is-saħħa tal-annimali tistipula prinċipji ġenerali għal saħħa tajba tal-annimali fil-leġiżlazzjoni tal-UE. Tgħaqqad flimkien miżuri għal saħħet l-annimali għall-annimali terrestri u akkwatiċi.

Il-Parti I tipprovdi wkoll prijoritizzazzjoni u elenkar tal-mard li aktarx ikollhom impatt sinifikanti. Għall-ewwel darba, dan se jippermetti li l-mezzi tal-Unjoni jiġu sistematikament ipprijoritizzati fuq bażi ta’ evidenza u xjentifika.

Ir-responsabbiltajiet tal-atturi differenti kollha li jaqdu rwol importanti fis-salvagwardja tas-saħħa tal-annimali, bħall-operaturi, il-veterinarji, u s-sidien tal-annimali domestiċi, huma espliċitament stabbiliti għall-ewwel darba. B’mod partikolari, l-operaturi u l-professjonisti tal-annimali issa huma meħtieġa li jiksbu għarfien bażiku dwar is-Saħħa tal-Annimali u kwistjonijiet relatati.

Parti II: Notifika, Sorveljanza, Programmi ta’ Qerda, Ħelsien mill-Mard

Parti II tiċċara r-responsabbiltajiet għan-notifika u s-sorveljanza, inklużi żjarat dwar is-saħħa tal-annimali. Tiċċara r-rwoli tal-operaturi, tal-awtoritajiet kompetenti u partijiet oħrajn fir-rigward tas-sorveljanza tal-qagħda tas-saħħa tal-annimali fl-Unjoni. Is-sistema l-ġdida tippermetti użu aħjar tas-sinerġiji bejn l-attivitajiet ta' sorveljanza mwettqa minn atturi differenti fil-qasam biex jiżguraw l-aktar għażla effikaċi u kosteffiċjenti fl-użu tar-riżorsi ta’ sorveljanza.

Bidla oħra ewlenija hawnhekk hija li kompartimenti, li bħalissa huma permessi biss għall-miżuri relatati mal-Influwenza tat-Tjur tal-irziezet u fl-akkwakultura, issa jistgħu jintużaw b’mod aktar wiesa’. Dan jintroduċi aktar flessibbiltà f’miżuri ta’ kontroll tal-mard, u jdaħħal il-possibbiltà li jitkomplew il-movimenti u l-kummerċ taħt ċerti ċirkostanzi, b'qies minn perspettiva bbażata fuq ir-riskji.

Parti III: Tħejjija għall-Mard, Għarfien u Kontroll

Il-Parti III tkompli tirrikjedi li l-SMi jfasslu pjanijiet ta’ kontinġenza biex jittrattaw ċertu mard, u li jipprattikaw l-implimentazzjoni tagħhom.

Il-qafas regolatorju għat-tilqim issa huwa previst b’mod espliċitu u koerenti.

Ir-regoli għall-użu ta’ antiġeni, tilqim u banek reaġenti huma stabbiliti.

Ir-regoli dwar il-miżuri ta' kontroll li jridu jittieħdu fil-każ ta’ suspett jew konferma ta’ tifqigħ ta’ ċertu mard huma stabbiliti, bi ftit tibdil għas-sistema eżistenti, li titqies li taħdem sew.

Il-Parti IV: Rekwiżiti li Jikkonċernaw ir-Reġistrazzjoni, l-Approvazzjoni, it-Traċċabbiltà u l-Movimenti

Il-Parti IV se tinqasam fi tliet titoli, b’regoli distinti dwar annimali tal-art, tal-ilma, u oħrajn. Huwa meħtieġ li wieħed iqishom separatament minħabba l-metodi ta’ produzzjoni u l-epidemjoloġija differenti tagħhom. It-titoli li jittrattaw l-annimali akkwatiċi u terrestri jistabbilixxu miżuri li jgħinu biex jiġu identifikati u rintraċċati l-annimali u l-istabbilimenti. It-traċċabbiltà tal-annimali hija ta’ importanza kruċjali matul tifqigħa ta’ marda sabiex l-epidemjoloġija tal-marda tinftiehem u tkun tista’ tiġi kkontrollata aħjar. Dawn it-titoli jintroduċu wkoll il-possibbiltà li iktar annimali jiġu rreġistrati u rintraċċati permezz ta’ mezzi elettroniċi, jippromwovu s-sempliċità u regolamentazzjoni aħjar, u jnaqqsu l-piż amministrattiv permezz tal-użu tat-teknoloġija. It-tielet titolu, fuq annimali oħra, huwa introdott biss għal previżjoni futura possibbli, jekk theddidiet ġodda jitfaċċaw b’rabta ma’ dawn l-annimali.

Parti V: Id-Dħul fl-Unjoni u l-Esportazzjoni

Il-Parti V tistabbilixxi l-istandards u r-rekwiżiti għal pajjiżi terzi li jibagħtu l-annimali, il-prodotti ġerminali, il-prodotti li joriġinaw mill-annimali u materjal ieħor li jista' jittrażmetti mard tal-annimali fl-Unjoni, sabiex tiġi evitata l-introduzzjoni ta’ mard. Tistipula wkoll rekwiżiti għall-esportazzjoni. L-ebda tibdil prattiku m'hu previst mil-leġiżlazzjoni eżistenti, li hija meqjusa li tiffunzjona tajjeb.

Parti VI: Miżuri ta’ Emerġenza

Il-miżuri ta’ emerġenza huma parti kruċjali mill-ġestjoni tal-mard. Il-Parti VI tistabbilixxi l-proċeduri li għandhom jiġu segwiti f’każ ta’ emerġenza, għall-iżgurar ta’ reazzjoni rapida u konsistenti mill-Unjoni. Huma previsti biss ftit tibdiliet prattiċi mil-leġiżlazzjoni eżistenti, li hija meqjusa li tiffunzjona tajjeb ferm.

Parti VII: Dispożizzjonijiet Finali u Tranżitorji

Id-dispożizzjonijiet finali u tranżitorji jistipulaw id-dispożizzjonijiet nazzjonali, il-kundizzjonijiet għall-adozzjoni ta’ atti delegati, revoki oħra, u d-dispożizzjonijiet legali neċessarji.

6.           IMPLIKAZZJONIJIET BAĠITARJI

Din il-proposta ma timplikax spejjeż li mhumiex diġà inklużi fid-dikjarazzjoni finanzjarja tal-qafas finanzjarju komuni dwar il-katina alimentari, is-saħħa u t-trattament tajjeb tal-annimali, u relatati mas-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti.

2013/0136 (COD)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-PARLAMENT EWROPEW U TAL-KUNSILL

dwar is-Saħħa tal-Annimali

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari l-Artikolu 43(2), l-Artikolu 114(3) u l-Artikolu 168(4)(b) tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta mill-Kummissjoni Ewropea,

Wara t-trażmissjoni tal-abbozz tal-att leġiżlattiv lill-Parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew[9],

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni[10],

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja,

Billi:

(1)       L-impatt ta’ mard trażmissibbli u l-miżuri meħtieġa biex jikkontrollaw dan il-mard jistgħu jkunu devastanti għal annimali individwali, popolazzjonijiet tal-annimali, dawk li jżommu l-annimali, u l-ekonomija.

(2)       Kif l-esperjenzi reċenti wrew, il-mard trażmissibbli tal-annimali jista’ jkollu wkoll impatt sinifikanti fuq is-saħħa pubblika, bħal pereżempju fil-każ tal-influwenza tat-tjur tal-irziezet u s-salmonella.

(3)       Barra minn hekk, jafu jiġu osservati effetti interattivi negattivi fir-rigward tal-bijodiversità, it-tibdil fil-klima u aspetti ambjentali oħra. It-tibdil fil-klima jaf jinfluwenza l-emerġenza ta’ mard ġdid, il-prevalenza ta’ mard eżistenti u d-distribuzzjoni ġeografika ta’ aġenti tal-mard u l-organiżmi li jġorru l-mard, inklużi dawk li jaffettwaw l-annimali selvaġġi.

(4)       Sabiex jiġu żgurati standards għolja tas-saħħa pubblika u tal-annimali fl-Unjoni, għandhom jiġu stabbiliti regoli fil-livell tal-Unjoni għall-iżvilupp razzjonali tas-setturi tal-agrikoltura u l-akkwakultura, għal żieda fil-produttività u għas-saħħa tal-annimali. Dawn ir-regoli huma meħtieġa, fost l-oħrajn, biex ikun hemm kontribut għat-tlestija tas-suq intern, u biex ikun evitat it-tixrid ta’ mard infettiv.

(5)       Il-leġiżlazzjoni attwali tas-saħħa tal-annimali tal-Unjoni tikkonsisti f’serje ta’ atti bażiċi marbuta u interkonnessi li jistabbilixxu regoli dwar is-saħħa tal-annimali li japplikaw għall-kummerċ intra-Komunitarju, għad-dħul fl-Unjoni ta’ annimali u prodotti, għall-eradikazzjoni tal-mard, għall-kontrolli veterinarji, għann-notifika tal-mard, u għall-appoġġ finanzjarju b’rabta ma’ speċijiet differenti tal-annimali, iżda jonqos qafas legali globali li jipprovdi prinċipji armonizzati fis-settur kollu.

(6)       L-Istrateġija dwar is-Saħħa tal-Annimali għall-Unjoni (2007-2013) tipproponi li “Il-prevenzjoni hija aqwa mill-kura”, u ġiet adottata mill-Kummissjoni fil-Komunikazzjoni tagħha tad-19 ta’ Settembru 2007 lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni[11]. Din l-Istrateġija għandha l-għan li tiffoka aktar fuq miżuri preventivi, is-sorveljanza tal-mard, il-kontroll tal-mard u r-riċerka, sabiex titnaqqas l-inċidenza ta’ mard tal-annimali u timminimizza l-impatt tat-tifqigħat meta dawn iseħħu. Tipproponi l-adozzjoni ta’ “qafas regolatorju uniku u simplifikat għas-saħħa tal-annimali”, u b’hekk tfittex konverġenza għall-istandards internazzjonali filwaqt li tiżgura impenn sod għal standards għolja ta’ saħħa tal-annimali.

(7)       L-għan ta’ dan ir-Regolament huwa li jimplimenta l-impenji u l-viżjonijiet previsti f'dik l-Istrateġija dwar is-Saħħa tal-Annimali, inkluż il-prinċipju ta' "Saħħa waħda", u li jikkonsolida l-qafas ġuridiku komuni tal-politika tal-Unjoni dwar saħħet l-annimali permezz ta’ qafas regolatorju wieħed, issimplifikat u flessibbli għas-saħħa tal-annimali.

(8)       L-annimali jistgħu jbatu minn firxa wiesgħa ta’ infezzjonijiet jew mard li mhuwiex infettiv. Ħafna mard jista' jiġi ttrattat, għandu impatt biss fuq l-annimali individwali kkonċernati, jew ma jinxteridx fost annimali oħra jew fost il-bnedmin. Min-naħa l-oħra, il-mard li jittieħed jista’ jkollu impatt usa’ fuq is-saħħa tal-annimali jew is-saħħa pubblika b’effetti li jinħassu fuq livell ta' popolazzjoni. Ir-regoli tas-saħħa tal-annimali stipulati f’dan ir-Regolament għandhom biss ikunu limitati għal dak il-mard tal-aħħar.

(9)       Fl-istipular ta’ dawn ir-regoli dwar is-saħħa tal-annimali, huwa essenzjali li jingħataw kunsiderazzjonijiet lir-rabta bejn saħħet l-annimali u s-saħħa pubblika, l-ambjent, is-sikurezza tal-ikel u l-għalf, it-trattament xieraq tal-annimali, is-sigurtà tal-ikel, u l-aspetti ekonomiċi, soċjali u kulturali.

(10)     Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KEE tat-22 ta’ Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)[12] approvat f’isem dik li kienet il-Komunità Ewropea, fir-rigward ta’ dik il-parti ta’ dawk il-kwistjonijiet li taqa’ fil-kompetenza tagħha l-Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO), kif ukoll l-Ftehimiet stipulati fl-Annessi 1, 2 u 3 għal dak il-Ftehim li jinkludu Ftehim dwar l-Applikazzjoni ta’ Miżuri Sanitarji u Fitosanitarji (il-Ftehim SPS). Il-Ftehim SFS jirregola l-użu tal-miżuri meħtieġa biex jipproteġu s-saħħa tal-bniedem, il-ħajja jew is-saħħa tal-annimali jew tal-pjanti sabiex dawn ma jerġgħux jiddiskriminaw, b’mod arbitrarju jew mhux iġġustifikat, bejn il-Membri tad-WTO. Jekk jeżistu standards internazzjonali, jeħtieġ li jintużaw bħala bażi. Madankollu, il-Membri għandhom id-dritt li jistabbilixxu standards rilevanti tagħhom stess, sakemm dawn l-istandards ikunu bbażati fuq evidenza xjentifika.

(11)     Fir-rigward tas-saħħa tal-annimali l-Ftehim SPS jirreferi għall-istandards tal-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE) fir-rigward tal-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali għall-kummerċ internazzjonali. Sabiex jitnaqqas ir-riskju ta' tfixkil kummerċjali, il-miżuri tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali għandhom jimmiraw għal livell xieraq ta' konverġenza mal-istandards tal-OIE.

(12)     F’ċirkostanzi speċifiċi fejn ċertu riskju għas-saħħa tal-annimal jew tal-publiku jeżisti iżda tkun tippersisti inċertezza xjentifika, l-Artikolu 5(7) tal-Ftehim SPS, li ġie interpretat għall-Unjoni fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-2 ta’ Frar 2000 dwar il-prinċipju ta’ prekawzjoni[13], jippermetti lil Membru ta’ dak il-ftehim li jadotta miżuri proviżorji fuq il-bażi tal-informazzjoni rilevanti disponibbli. F’ċirkostanzi bħal dawn, il-Membru tad-WTO huwa rikjest li jikseb it-tagħrif addizzjonali meħtieġ għal stima iktar oġġettiva tar-riskji, u li jeżamina l-miżura skont il-każ f'perjodu ta’ żmien raġonevoli.

(13)     Il-valutazzjoni tar-riskju, li fuqha jissejsu l-miżuri meħudin skont dan ir-Regolament, għandha tkun ibbażata fuq l-evidenza xjentifika disponibbli u titwettaq b’mod indipendenti, oġġettiv u trasparenti. Għandhom jitqiesu wkoll l-opinjonijiet tal-Awtorità Ewropea għas-Sikurezza tal-Ikel stabbilita bl-Artikolu 22(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel [Sikurezza tal-Ikel] u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta' sigurtà [sikurezza] tal-ikel[14].

(14)     Ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 li jistabbilixxi regoli tas-saħħa li jirrigwardaw prodotti sekondarji tal-annimali jew derivati minnhom mhux maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1774/2002 (Regolament dwar prodotti sekondarji tal-annimali)[15] jistabbilixxi regoli tas-saħħa kemm pubblika kif ukoll tal-annimali għal ċerti prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati minnhom, sabiex jiġu evitati u minimizzati r-riskji għas-saħħa pubblika u tal-annimali li ġejjin minn dawn il-prodotti, u b’mod partikolari biex titħares is-sikurezza tal-katina tal-ikel u tal-għalf. Sabiex tkun evitata kull dupplikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, dan ir-Regolament għandu għalhekk japplika biss għal prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati minnhom fejn regoli speċifiċi ma jkunux stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009, u fejn huwa involut riskju għas-saħħa tal-annimali. Pereżempju, ir-Regolament (KE) Nru 1069/2009 ma jirregolax kif għandhom jiġu ttrattati l-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati minnhom fil-kuntest ta’ miżuri ta’ kontroll tal-mard, u għalhekk dawn il-kwistjonijiet huma debitament koperti minn dan ir-Regolament.

(15)     Barra minn hekk, regoli speċifiċi dwar mard trażmissibbli, inkluż dak li jiġi trażmess lill-bnedmin (“żoonożi”), huma stabbiliti diġà fir-Regolament (KE) Nru 999/2001 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Mejju 2001 li jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni, kontroll u eradikazzjoni ta’ ċerta enċefalopatija sponġiformi li tinxtered[16], id-Direttiva 2003/99/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 rigward il-monitoraġġ taż-żoonożi u tal-aġenti żoonotiċi[17], li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/424/KEE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/117/KEE[18] u r-Regolament (KE) Nru 2160/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Novembru 2003 dwar il-kontroll tas-salmonella u aġenti żoonotiċi oħra speċifikati li jinġarru mill-ikel, u regoli speċifiċi dwar mard li jittieħed fil-bnedmin fid-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Settembru 1998 dwar l-istabbiliment ta’ network għas-sorveljanza epidemoloġika u l-kontroll ta’ mard li jinxtered fil-Komunità[19]. Dawn l-atti għandhom jibqgħu fis-seħħ wara l-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament. Għalhekk, sabiex tkun evitata kull duplikazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, dan ir-Regolament għandu japplika biss għal żoonożi sal-punt li mhumiex diġà stabbiliti regoli speċifiċi f’dawk l-atti l-oħra tal-Unjoni.

(16)     Mard li jseħħ f’popolazzjonijiet tal-annimali selvaġġi jista’ jkollu effett detrimentali fuq is-setturi tas-sajd u l-akkwakultura, fuq is-saħħa pubblika, l-ambjent u l-bijodiversità. Huwa għalhekk xieraq li l-kamp ta' applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu, f’dawn il-każijiet, ikopri l-annimali selvaġġi, kemm bħala vittmi potenzjali ta’ dak il-mard u kemm bħala l-vetturi tiegħu.

(17)     Il-mard tal-annimali ma jitteħidx biss permezz ta’ kuntatt dirett bejn l-annimali jew bejn l-annimali u l-bnedmin. Jiġi trasferit ukoll aktar lil hinn, permezz ta’ sistemi tal-ilma u tal-arja, vetturi bħal insetti, jew l-isperma, l-ova u l-embrijuni użati f’inseminazzjoni artifiċjali, l-ovum f'donazzjonijiet, jew it-trasferiment ta’ embrijuni. L-aġenti tal-mard jistgħu jinsabu wkoll fl-ikel u prodotti oħra ta’ oriġini mill-annimali, bħal ġilda, pil, rix, qarn u kwalunkwe materjal ieħor derivat mill-ġisem ta’ annimal. Barra minn hekk, diversi oġġetti oħra bħall-vetturi tat-trasport, it-tagħmir, l-għalf, u l-ħuxlief u t-tiben, jistgħu jkunu aġenti tad-diffużjoni tal-mard. Għalhekk, regoli effettivi tas-saħħa tal-annimali hemm bżonn li jkopru kull rotta ta’ infezzjoni u l-materjal involut fiha.

(18)     Il-mard tal-annimali jista’ jkollu effetti detrimentali fuq id-distribuzzjoni tal-ispeċijiet tal-annimali selvaġġi, u b’hekk jaffettwa l-bijodiversità. Mikroorganiżmi li jikkawżaw mard tal-annimali jistgħu għalhekk jaqgħu fi ħdan id-definizzjoni ta’ speċijiet aljeni invażivi tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Diversità Bijoloġika. Il-miżuri stipulati f’dan ir-Regolament iqisu wkoll il-bijodiversità u għalhekk dan ir-Regolament għandu jkopri speċijiet tal-annimali u aġenti tal-mard, inklużi dawk definiti bħala speċijiet ta’ annimali invażivi, li jkollhom rwol fit-trażmissjoni ta’, jew li huma affettwati minn, mard kopert minn dan ir-Regolament.

(19)     Fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni adottata qabel dan ir-Regolament hemm regoli separati li jikkonċernaw is-saħħa tal-annimali stipulati għall-annimali terrestri u akkwatiċi. Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard f’annimali akkwatiċi[20], tippreskrivi regoli speċifiċi għall-annimali akkwatiċi. Iżda fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-prinċipji ewlenin ta’ governanza tajba tas-saħħa tal-annimali huma applikabbli għaż-żewġ gruppi ta’ speċijiet tal-annimali. Għaldaqstant, il-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament għandu jkopri kemm l-annimali terrestri kif ukoll dawk akkwatiċi, u għandu jallinja dawk ir-regoli tas-saħħa tal-annimali, fejn applikabbli. Madankollu, għal ċerti aspetti, b’mod partikolari r-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni ta’ stabbilimenti u t-traċċabbiltà u movimenti ta’ annimali fi ħdan l-Unjoni, dan ir-Regolament josserva l-approċċ adottat fil-passat, jiġifieri li jistabbilixxi ġabriet differenti ta’ regoli dwar is-saħħa tal-annimali għall-annimali terrestri u akkwatiċi minħabba l-ambjenti differenti tagħhom u għalhekk rekwiżiti differenti għall-ħarsien tas-saħħa.

(20)     Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni adottata qabel dan ir-Regolament u b’mod partikolari d-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni, li mhumiex soġġetti għall-kondizzjonijiet dwar is-saħħa tal-annimali preskritti f’regoli speċifiċi tal-Komunità msemmija fl-Anness A(I) tad-Direttiva 90/425/KEE[21] jistipula wkoll regoli bażiċi tas-saħħa tal-annimali għal speċijiet ta’ annimali oħra mhux regolati f’atti oħra tal-Unjoni, bħalma huma r-rettili, l-amfibji, il-mammiferi tal-baħar, u oħrajn li mhumiex annimali akkwatiċi jew terrestri kif definiti f’dan ir-Regolament. Normalment, dawn l-ispeċijiet ma jirrappreżentawx riskju sinifikanti għas-saħħa tal-bnedmin jew ta’ annimali oħra, u għalhekk ftit regoli biss dwar is-saħħa tal-annimali, jekk hemm, japplikaw għalihom. Sabiex jiġu evitati piżijiet u spejjeż amministrattivi mhux meħtieġa, dan ir-Regolament għandu jsegwi l-approċċ adottat fil-passat, jiġifieri li jipprovdi l-qafas legali għal regoli dettaljati dwar is-saħħa tal-annimali għall-movimenti ta’ dawn l-annimali u l-prodotti tagħhom li għandhom jiġu stabbiliti jekk ir-riskji involuti jeħtieġu hekk.

(21)     Iż-żamma ta’ annimali domestiċi, inklużi annimali akkwatiċi ornamentali fid-djar u akkwarji ornamentali mhux kummerċjali, kemm ġewwa u kemm barra, ġeneralment tirrappreżenta riskju ta’ saħħa aktar baxx meta mqabbla ma’ modi oħrajn ta’ żamma jew tal-moviment tal-annimali fuq skala usa’, bħal dawk komuni fl-agrikoltura. Għalhekk, mhuwiex xieraq li rekwiżiti ġenerali li jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni, iż-żamma ta’ dokumenti u movimenti fl-Unjoni japplikaw għal dawn l-annimali, billi dan ikun jirrappreżenta piż u spiża amministrattivi mhux ġustifikati. Ir-rekwiżiti għar-reġistrazzjoni u ż-żamma ta’ reġistru għalhekk m’għandhomx japplikaw għal dawk li jżommu l-annimali domestiċi. Barra minn hekk, għandhom jiġu stabbiliti regoli speċifiċi għal movimenti mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi fl-Unjoni.

(22)     Xi gruppi ddefiniti ta’ annimali, li għalihom jeżistu regoli speċjali dwar is-saħħa tal-annimali f’dan ir-Regolament, jeħtieġ li jiġu elenkati bħala speċijiet f’Anness, minħabba l-kamp ta’ applikazzjoni wiesa’ tal-grupp. Dan huwa l-każ għall-grupp ta’ mammiferi kklassifikati bħala ungulati. Din il-lista għandha mnejn ikollha tinbidel fil-ġejjieni minħabba raġunijiet ta’ tassonomija mibdula, l-iżvilupp xjentifiku jew aġġornamenti tekniċi ġustifikati mix-xjenza. Bl-istess mod, il-lista ta’ speċijiet tal-annimali domestiċi jista’ jkun hemm il-bżonn li tiġi aġġustata minħabba żviluppi fis-soċjetà, jew jekk jinbidlu d-drawwiet ta' dawk li jżommu l-annimali domestiċi, b’mod partikolari fejn dawn l-annimali jittrażmettu l-mard. Għalhekk, sabiex jitqiesu dawn il-bidliet, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-listi ta’ annimali domestiċi u ungulati stabbiliti fl-Annessi I u II għal dan ir-Regolament.

(23)     Mhux il-mardiet kollha trażmissibbli tal-annimali jistgħu jew għandhom jiġu evitati u kkontrollati permezz ta’ miżuri regolatorji, pereżempju jekk il-marda hija wisq ġenerali, għodod dijanjostiċi ma jkunux disponibbli, jew jekk is-settur privat jista’ jieħu miżuri biex jikkontrolla l-marda hu stess. Miżuri regolatorji biex jipprevjenu u jikkontrollaw mard trażmissibbli tal-annimali jkollhom konsegwenzi ekonomiċi importanti għas-setturi rilevanti u jfixklu l-kummerċ. Għalhekk huwa essenzjali li dawn il-miżuri jkunu applikati biss meta proporzjonati u meħtieġa, bħal meta marda tippreżenta jew hi suspettata li tippreżenta riskju sinifikanti għas-saħħa tal-annimali jew dik tal-pubbliku.

(24)     Barra minn hekk, il-miżuri preventivi u ta’ kontroll għal kull marda trażmissibbli tal-annimali għandhom ikunu “mfassla apposta” sabiex jiġu indirizzati l-profil epidemjoloġiku uniku tagħha u l-konsegwenzi tiegħu. Il-parti preventiva u r-regoli ta' kontroll li japplikaw għal kull marda minnhom għandhom għalhekk ikunu speċifiċi skont il-marda.

(25)     Għall-mard trażmissibbli tal-annimali, kundizzjoni ta' marda hija normalment assoċjata mad-dritt ta’ manifestazzjoni klinika jew patoloġika ta’ din l-infezzjoni. Madankollu, għall-fini ta’ dan ir-Regolament, li għandu l-għan li jikkontrolla l-firxa u jeqred ċertu mard trażmissibbli tal-annimali, id-definizzjoni għandha tkun usa’ sabiex tinkludi trasportaturi oħra tal-aġent tal-marda.

(26)     Xi mard trażmissibbli tal-annimali ma jinxteridx faċilment fost annimali oħra jew il-bnedmin, u għalhekk ma jikkawżawx dannu ekonomiku jew ta’ bijodiversità fuq skala wiesgħa. Għalhekk, ma jirrappreżentawx theddida serja għas-saħħa tal-annimali jew għas-saħħa pubblika fl-Unjoni, u għaldaqstant jista’, jekk mixtieq, jiġi indirizzat minn regoli nazzjonali.

(27)     Għal mard trażmissibbli tal-annimali li mhuwiex soġġett għall-miżuri stabbiliti fil-livell tal-Unjoni iżda li huwa ta’ xi importanza ekonomika għas-settur privat fil-livell lokali, dawn tal-aħħar għandhom, bl-għajnuna tal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri, jieħdu azzjonijiet biex jipprevjenu jew jikkontrollaw it-tali mard, pereżempju permezz ta’ miżuri awtoregolatorji jew l-iżvilupp ta’ kodiċi ta’ prattika.

(28)     B’kuntrast ma’ mard trażmissibbli tal-annimali deskritt fil-premessi 26 u 27, mard trażmissibbli ħafna tal-annimali jista' faċilment jinfirex lil hinn mill-fruntieri u, jekk ikun ukoll każ ta' żoonożi, jista' wkoll ikollu impatt fuq is-saħħa pubblika u s-sikurezza tal-ikel. Għalhekk il-mard trażmissibbli ħafna tal-annimali u ż-żoonosi għandhom jiġu koperti minn dan ir-Regolament.

(29)     L-Azzjoni Nru 5 tal-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill – Pjan ta’ azzjoni kontra t-theddida dejjem tikber mir-Resistenza Antimikrobika[22] tenfasizza r-rwol preventiv ta’ dan ir-Regolament u tistenna tnaqqis konsegwenti tal-użu tal-antibijotiċi fl-annimali. Ir-reżistenza tal-mikroorganiżmi għall-antimikrobiċi li għalihom qabel kienu reattivi qed tiżdied. Din ir-reżistenza tikkomplika t-trattament ta’ mard infettiv fil-bnedmin u fl-annimali. Bħala riżultat, il-mikroorganiżmi li żviluppaw reżistenza għall-antimikrobiċi għandhom ikunu ttrattati bħallikieku kienu mard li jittieħed, u għalhekk jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

(30)     Perikli ġodda assoċjati ma’ ċertu mard jew ċerti speċijiet jistgħu jiżviluppaw b’mod partikolari minħabba bidliet fl-ambjent, il-klima, it-trobbija tal-annimali, it-tradizzjonijiet tal-biedja, iżda wkoll permezz ta’ bidliet soċjali. Il-progress xjentifiku jista’ jwassal ukoll għal għarfien ġdid u żieda fis-sensibilizzazzjoni dwar mard eżistenti. Barra minn hekk, il-mard u l-ispeċijiet li huma importanti llum jistgħu jkunu emarġinati fil-ġejjieni. Għalhekk l-ambitu ta’ dan ir-Regolament għandu jkun wiesa’, u r-regoli stabbiliti għandhom jiġu ffokati fuq il-mard b’rilevanza għolja għall-pubbliku. L-OIE, bl-appoġġ tal-Kummissjoni Ewropea, għandha tiżviluppa sistema ta’ prijoritizzazzjoni u kategorizzazzjoni tal-mard, billi tipproduċi studju dwar “l-elenkar u l-kategorizzazzjoni tal-prijorità fost mard tal-annimali, inkluż dak li jiġi trażmess lill-bnedmin”[23], u għodda għal tali eżerċizzju. Jeħtieġ li dan ir-Regolament jintroduċi approċċ bħal dan fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni.

(31)     Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ mard trażmissibbli tal-annimali fil-livell tal-Unjoni, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita lista armonizzata ta’ mard trażmissibbli tal-annimali (“mard elenkat”). Għalhekk is-setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tiġi stabbilita t-tali lista għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni.

(32)     Mard emerġenti bil-potenzjal li jikkawża riskji serji għas-saħħa pubblika u tal-annimali u b'impatti fuq is-saħħa, l-ekonomija jew l-ambjent jista' jfeġġ fil-futur. Wara l-valutazzjoni ta’ tali mard u wara l-adozzjoni ta' miżuri temporanji ta’ emerġenza, meta rilevanti, reazzjoni ta’ malajr u l-introduzzjoni ta’ tali mard fil-lista ta’ mard elenkat tista’ tkun meħtieġa. Għaldaqstant, is-setgħa li jiġu adottati atti skont il-proċedura tal-urġenza għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni f’dawn każijiet iġġustifikati ta’ riskji lis-saħħa pubblika jew tal-annimali.

(33)     Il-mard elenkat se jeħtieġ metodi ta’ ġestjoni differenti. Xi mard li jittieħed faċilment li bħalissa mhuwiex preżenti fl-Unjoni jeħtieġ miżuri stretti biex jinqered minnufih hekk kif dan ifeġġ. Għal mard ieħor li jista’ jkun diġà preżenti f’partijiet tal-Unjoni, eradikazzjoni obbligatorja jew volontarja tkun meħtieġa. Fiż-żewġ każijiet, huwa xieraq li jiġu stabbiliti restrizzjonijiet fuq il-movimenti ta’ annimali u prodotti, bħal projbizzjoni ta’ movimenti għal u minn żoni milquta, jew sempliċiment ittestjar qabel id-dispaċċ. Jista’ jkun xieraq li, f'każijiet oħra, tiġi implimentata biss sorveljanza tad-distribuzzjoni tal-marda, mingħajr it-teħid ta’ iktar miżuri. Dan ikun il-każ, b’mod partikolari, f’każ ta’ marda emerġenti li għaliha hemm informazzjoni limitata.

(34)     Għandhom jiġu stabbiliti kriterji biex jiġi żgurat li l-aspetti relevanti kollha jiġu meqjusa meta jiġi ddeterminat liema mard trażmissibbli tal-annimali għandu jiġi elenkat għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament, u li tiġi determinata l-applikabbiltà ta’ regoli tar-Regolament għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard fil-każ tal-mard elenkat differenti, biex jiġu żgurati l-koerenza u l-konsistenza. Sabiex jiġi żgurat li l-progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi ta’ standards internazzjonali relevanti jiġu meqjusa, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' emendi possibbli ta’ dawk il-kriterji.

(35)     Ir-regoli dwar il-prevenzjoni u l-kontrolli ta’ dan ir-Regolament għal xi marda speċifika trażmissibbli tal-annimali għadhom japplikaw għal speċijiet ta’ annimali li jistgħu jxerrdu l-marda inkwistjoni, billi jkunu suxxettibbli għaliha jew billi jservu ta' vettur tagħha. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, huwa meħtieġ li tiġi stabbilita lista armonizzata ta’ speċijiet li għalihom il-miżuri għal mard elenkat speċifiku għandhom japplikaw fil-livell tal-Unjoni (‘speċijiet elenkati”), u għalhekk is-setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex tiġi stabbilita t-tali lista għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni.

(36)     Abbażi tal-importanza u l-livell tal-impatt ta’ xi marda elenkata, id-distribuzzjoni, il-prevalenza u l-inċidenza tagħha fl-Unjoni u d-disponibbiltà ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard fir-rigward ta’ dik il-marda, għandhom japplikaw b’mod koerenti u b’mod konsistenti għal kull marda elenkata kategorija differenti ta’ regoli speċifiċi għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard previsti f’dan ir-Regolament.

(37)     Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament fir-rigward ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard applikabbli għal mard elenkat, huwa meħtieġ li tiġi ddeterminata l-applikazzjoni tar-regoli previsti f’dan ir-Regolament għal mard elenkat fil-livell tal-Unjoni. Għalhekk is-setgħat ta’ implimentazzjoni sabiex jiġi stabbilit liema mard elenkat għandu jkun soġġett għal liema regoli għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni.

(38)     L-operaturi, il-professjonisti u dawk li jżommu l-annimali domestiċi li lkoll jaħdmu mal-annimali huma fl-aħjar pożizzjoni biex josservaw u jiżguraw is-saħħa tal-annimali u ta’ prodotti taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Għandhom għaldaqstant ikunu d-detenturi tar-responsabbiltà primarja għat-twettiq ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-firxa ta’ mard fost il-bhejjem u l-prodotti taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

(39)     Il-bijosigurtà hija waħda mill-għodod ewlenin ta’ prevenzjoni għad-dispożizzjoni tal-operaturi, u oħrajn li jaħdmu mal-annimali biex jiġu evitati l-introduzzjoni, l-iżvilupp u t-tixrid ta’ mard trażmissibbli tal-annimali, minn u fi ħdan xi popolazzjoni tal-annimali. Ir-rwol tal-bijosigurtà huwa rikonoxxut ukoll fil-Valutazzjoni tal-Impatt għall-adozzjoni tal-Liġi tal-UE dwar is-Saħħa tal-Annimali, u l-impatti possibbli huma speċifikament vvalutati. Sabiex jiġi żgurat li l-miżuri ta’ bijosigurtà applikati mill-operaturi, il-professjonisti u dawk li jżommu l-annimali domestiċi jkunu flessibbli biżżejjed, tant li jkunu aġġustati skont it-tip ta’ produzzjoni u l-ispeċijiet jew il-kategoriji ta’ annimali involuti u b'mod li jikkunsidraw iċ-ċirkostanzi lokali u l-iżviluppi tekniċi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta' ħtiġijiet ta’ bijosigurtà supplimentari u aktar dettaljati.

(40)     Il-prodotti bijoċidali, bħad-diżinfettanti għall-iġjene veterinarja jew l-oqsma tal-ikel u tal-għalf, insettiċidi, repellanti jew rodentiċidi, għandhom rwol importanti fl-istrateġiji ta’ bijosigurtà, kemm fil-livell tal-farms kif ukoll matul it-trasport ta’ annimali. Għaldaqstant kellhom jiġu kkunsidrati bħala parti mill-bijosigurtà.

(41)     L-għarfien tas-saħħa tal-annimali, inkluż tas-sintomi tal-mard, il-konsegwenzi tal-mard u l-mezzi possibbli ta’ prevenzjoni inkluża l-bijosigurtà, it-trattament u l-kontroll, huwa prerekwiżit għal ġestjoni effiċjenti tas-saħħa tal-annimali, u huwa essenzjali għall-iżgurar tas-sejbien bikri ta’ mard tal-annimali. L-operaturi u l-professjonisti l-oħra tal-annimali għandhom għalhekk jiksbu dan l-għarfien kif xieraq. Dak it-tagħrif jista’ jiġi akkwistat b’mezzi differenti, pereżempju b'edukazzjoni formali, iżda wkoll permezz ta’ sistema konsultattiva għall-farms eżistenti fis-settur agrikolu jew b'taħriġ informali li għalih l-organizzazzjonijiet tal-bdiewa nazzjonali u Ewropej u organizzazzjonijiet oħra jistgħu jkunu kontributuri imprezzabbli. Dawk il-mezzi alternattivi li jiksbu dan l-għarfien għandhom ikunu rikonoxxuti wkoll minn dan ir-Regolament.

(42)     Il-veterinarji u l-professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi għandhom rwol kruċjali fl-aspetti kollha tal-ġestjoni tas-saħħa tal-annimali, u r-regoli ġenerali dwar ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tagħhom għandhom ikunu stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(43)     Il-veterinarji għandhom l-edukazzjoni u l-kwalifiki professjonali biex jiżguraw li jkunu kisbu l-għarfien, il-ħiliet u l-kompetenzi meħtieġa, fost l-oħrajn, biex issir dijanjożi tal-mard u biex jittrattaw l-annimali. Barra minn hekk, f’xi Stati Membri, għal raġunijiet storiċi, jew minħabba n-nuqqas ta’ veterinarji li jittrattaw mard tal-annimali tal-ilma, teżisti professjoni speċjalizzata imsejħa “professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi”. Dawn il-professjonisti tradizzjonalment mhumiex veterinarji iżda jipprattikaw il-mediċina tal-annimali akkwatiċi. Dan ir-Regolament għandu għalhekk jirrispetta d-deċiżjoni ta' dawk l-Istati Membri li jirrikonoxxu dik il-professjoni. F'każijiet hekk, il-professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi għandu jkollhom l-istess responsabbiltajiet u obbligi bħall-veterinarji li jikkonċernaw il-qasam ta’ ħidma speċifiku tagħhom. Dan l-approċċ huwa skont il-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Akkwatiċi tal-OIE.

(44)     Sabiex jiġi żgurat li l-veterinarji u l-professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi li jwettqu attivitajiet li jaqgħu fi ħdan il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament ikunu kwalifikati adegwatament u jirċievu t-taħriġ adegwat, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kwalifika u t-taħriġ tagħhom.

(45)     L-Istati Membri, u b’mod partikolari l-awtorità kompetenti tagħhom responsabbli mis-saħħa tal-annimali, huma fost l-atturi ewlenin għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard trażmissibbli tal-annimali. L-awtorità kompetenti għas-saħħa tal-annimali għandha rwol importanti fir-rigward tas-sorveljanza, il-qerda, il-miżuri ta’ kontroll tal-mard, l-ippjanar ta’ kontinġenza, il-qawmien ta' kuxjenza dwar il-mard, u l-faċilitar tal-movimenti tal-annimali u fil-kummerċ internazzjonali permezz tal-ħruġ ta’ ċertifikati tas-saħħa tal-annimali. Sabiex ikunu jistgħu jaqdu dmirijiethom skont dan ir-Regolament, l-Istati Membri jiddependu mill-aċċess għal finanzi adegwati, infrastrutturali u riżorsi ta’ persunal fit-territorji tagħhom, inklużi l-kapaċità laboratorja u l-għarfien rilevanti xjentifiku u ta' natura oħra.

(46)     L-awtorità kompetenti ma tistax twettaq dejjem l-attivitajiet kollha meħtieġa li jridu jsiru skont dan ir-Regolament minħabba riżorsi limitati. Għal dik ir-raġuni huwa neċessarju li tiġi stipulata l-bażi legali għad-delegazzjoni tal-prestazzjoni ta’ tali attivitajiet lill-veterinarji. Sabiex jiġu żgurati l-kundizzjonijiet neċessarji għall-applikazzjoni ġenerali ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard madwar l-Unjoni, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-delegazzjoni tal-prestazzjoni ta' dawk l-attivitajiet lill-veterinarji u fejn jidħol it-taħriġ xieraq tagħhom.

(47)     L-aħjar ġestjoni tas-saħħa tal-annimali tista’ tintlaħaq biss b’kooperazzjoni ma’ min irabbi l-bhejjem, l-operaturi, il-partijiet interessati l-oħra u l-imsieħba kummerċjali. Biex jiġi żgurat l-appoġġ tagħhom huwa neċessarju li jiġu organizzati proċeduri dwar it-teħid ta’ deċiżjonijiet u l-applikazzjoni tal-miżuri previsti f’dan ir-Regolament b’mod ċar u trasparenti. Għalhekk l-awtorità kompetenti għandha tieħu passi xierqa biex iżżomm lill-pubbliku informat, speċjalment meta jkun hemm raġunijiet tajba għal suspett li xi annimali jew prodotti jistgħu jippreżentaw riskju għas-saħħa tal-annimali jew is-saħħa pubblika u meta xi każ ikun ta’ interess pubbliku.

(48)     Biex jiġi evitat ir-rilaxx ta’ aġenti tal-mard minn laboratorji, istituti u faċilitajiet oħra tal-immaniġġjar tal-ġarr tal-aġenti tal-mard, huwa vitali li dawn jieħdu miżuri xierqa ta’ bijosigurtà, bijosikurezza u bijokonteniment. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jipprevedi miżuri ta’ sikurezza biex dawn jiġu osservati fl-immaniġġjar tal-ġarr jew it-trasportazzjoni tat-tali aġenti tal-mard, vaċċini u prodotti bijoloġiċi oħrajn. Dan l-obbligu għandu japplika wkoll għal kwalunkwe persuna ġuridika jew fiżika li tkun involuta f’tali attività. Sabiex jiġi żgurat li l-istandards tas-sikurezza huma rispettati fl-immaniġġjar tal-ġarr ta' aġenti bijoloġiċi, vaċċini u prodotti bijoloġiċi oħra kuntaġġużi ħafna, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-miżuri ta’ sikurezza f’dawk il-laboratorji, istituti u faċilitajiet u fejn jidħol il-moviment ta’ aġenti tal-mard.

(49)     Id-ditezzjoni bikrija u katina ċara tan-notifika u r-rappurtar tal-mard huma kruċjali għal-kontroll effettiv tal-mard. Sabiex jinkiseb rispons effiċjenti u bla dewmien għal kwalunkwe suspett jew konferma ta’ tifqigħa ta’ ċertu mard elenkat, għandhom ikunu notifikati minnufih lill-awtorità kompetenti. Dawk l-obbligi ta’ notifika għandhom ikunu applikabbli għal kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika sabiex jiġi żgurat li l-ebda tifqigħa ta’ mard ma tibqa’ bla ma ħadd jinduna biha.

(50)     Il-veterinarji huma atturi ewlenin fl-investigazzjoni ta’ mard u rabta importanti bejn l-operaturi u l-awtorità kompetenti. Għalhekk, dawn għandhom jiġu nnotifikati mill-operatur f’każijiet ta’ mortalità mhux normali, problemi ta' mard serju ieħor, jew produzzjoni mnaqqsa b’mod sinifikanti fir-rati ta’ produzzjoni b’kawża indeterminata.

(51)     Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm notifika effettiva u effiċjenti, u biex jiġu ċċarati ċ-ċirkustanzi differenti relatati ma' mortalità mhux normali u sinjali ta' mard gravi ieħor, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ kriterji biex jiġi ddeterminat meta ċ-ċirkostanzi rilevanti għan-notifika jseħħu, u fir-rigward ta' regoli għal aktar investigazzjoni, fejn dan huwa rilevanti.

(52)     Għal ċertu mard elenkat, huwa vitali li l-Kummissjoni u l-Istati Membri l-oħra jkunu nnotifikati minnufih dwaru. Notifiki tal-Unjoni bħal dawn se jippermettu lill-Istati Membri ġirien jew oħrajn affettwati li jieħdu miżuri ta’ prekawzjoni meta jkunu ġġustifikati. Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ tali notifika tal-Unjoni, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu konferiti lill-Kummissjoni.

(53)     Min-naħa l-oħra, għal ċertu mard mhumiex meħtieġa notifika u azzjoni immedjata. F’dawk il-każijiet il-ġbir ta’ informazzjoni u r-rappurtaġġ fir-rigward tal-okkorrenza ta’ dan il-mard huma essenzjali biex tiġi kkontrollata s-sitwazzjoni tal-marda u, fejn ikun meħtieġ, biex jittieħdu miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard. Dan ir-rekwiżit dwar ir-rappurtar jista’ japplika wkoll għall-mard li huwa soġġett għal notifika tal-Unjoni iżda fejn informazzjoni addizzjonali hija meħtieġa għall-implimentazzjoni effettiva ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard. Sabiex jiġi żgurat li l-informazzjoni u d-dejta korretta, li huma meħtieġa biex jiġi evitat it-tixrid jew biex tiġi kkontrollata kull marda partikolari, jinġabru f'qafas ta' żmien adegwat, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni rigward il-materji li jridu jiġu rrappurtati.

(54)     Għan ewlieni tan-notifika u r-rappurtar tal-mard huwa li jiġġenera dejta epidemjoloġika affidabbli, trasparenti u aċċessibbli. Applikazzjoni ta' sistema ta' informazzjoni kompjuterizzata għall-ġbir u l-ġestjoni tad-dejta tas-sorveljanza b'mod effettiv għandhom jiġu stabbiliti fil-livell tal-Unjoni għall-mard elenkat u, fejn rilevanti, għal mard emerġenti jew antimikrobiċi patoġeni reżistenti għall-mediċini. Dik is-sistema għandha tippromwovi l-aħjar disponibbiltà tad-dejta, il-faċilitazzjoni tal-iskambju tad-dejta, u t-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri billi jingħaqdu n-notifika tal-mard u r-rappurtar fi ħdan l-Unjoni u fil-livell internazzjonali fi proċess wieħed (jiġifieri il-bażi tad-dejta WAHIS/WAHID tal-OIE). Għandha tiġi żgurata wkoll konsistenza mal-iskambju ta’ informazzjoni skont id-Direttiva 2003/99/KE[24].

(55)     Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implementazzjoni tar-regoli tal-Unjoni dwar in-notifika u r-rappurtar tal-mard, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi lista ta’ mard li huwa soġġett għan-notifika tal-Unjoni u r-regoli ta’ rappurtar tal-Unjoni stipulati f’dan ir-Regolament u li jistabbilixxu l-proċeduri, formati, dejta u skambji ta’ informazzjoni neċessarji rigward in-notifika u r-rappurtar tal-mard.

(56)     Is-sorveljanza hija element ewlieni tal-politika ta’ kontroll tal-mard. Għandha tipprevedi d-ditezzjoni bikrija ta’ mard trażmissibbli u n-notifika effiċjenti, biex b’hekk is-settur u l-awtorità kompetenti jimplimentaw, fejn fattibbli, miżuri f'waqthom għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, u l-qerda ta’ marda. Barra minn hekk, għandha tipprovdi informazzjoni dwar l-istat ta’ saħħa tal-annimali ta’ kull Stat Membru u l-Unjoni, u b’hekk tissostanzja ħelsien mill-mard u tiffaċilita l-kummerċ ma’ pajjiżi terzi.

(57)     L-operaturi josservaw l-annimali tagħhom fuq bażi regolari u jkunu fl-aqwa pożizzjoni biex jidentifikaw mortalità mhux normali jew sintomi serji oħra. Għaldaqstant, l-operaturi huma l-pedament ta’ kull sorveljanza u huma essenzjali għas-sorveljanza mwettqa mill-awtorità kompetenti.

(58)     Biex jiġu żgurati kollaborazzjoni mill-qrib u skambju ta’ informazzjoni bejn l-operaturi u l-veterinarji jew professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi u biex tiġi ssupplimentata s-sorveljanza mwettqa mill-operaturi, l-istabbilimenti, kif ikun xieraq għat-tip ta’ produzzjoni u fatturi oħra rilevanti, għandhom ikunu soġġetti għal żjarat dwar is-saħħa tal-annimali. Sabiex jiġi żgurat livell proporzjonat ta’ sorveljanza fir-rigward tar-riskji involuti f’tipi differenti ta’ stabbilimenti, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi delegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji u l-kontenut ta’ tali żjarat tas-saħħa tal-annimali f’tipi differenti ta’ stabbilimenti.

(59)     Huwa essenzjali li l-awtorità kompetenti jkollha fis-seħħ sistema ta’ sorveljanza ta’ mard elenkat li huma soġġetti għal sorveljanza. Dan għandu japplika wkoll għal mard emerġenti, fejn ir-riskji potenzjali għas-saħħa ta’ marda għandhom jiġu vvalutati u d-dejta epidemoloġika tinġabar għal dik il-valutazzjoni. Biex jiġi żgurat l-aħjar użu tar-riżorsi, l-informazzjoni għandha tinġabar, tkun kondiviża u użata bl-aktar mod effettiv u effiċjenti possibbli.

(60)     Is-sorveljanza, il-metodoloġija, il-frekwenza u l-intensità għandhom jiġu adattati għal kull marda speċifika u jqisu l-iskop speċifiku tas-sorveljanza, il-qagħda ta’ saħħet l-annimali fir-reġjun ikkonċernat, u kwalunkwe sorveljanza addizzjonali mwettqa mill-operaturi.

(61)     F’xi każijiet, u dan jiddependi mill-profil epidemjoloġiku ta’ marda u l-fatturi ta’ riskju rilevanti, programm ta’ sorveljanza strutturata aktarx jeħtieġ li jkun stabbilit. F’dak il-każ huwa xieraq li l-Istati Membri jiżviluppaw programmi ta’ sorveljanza bbażati fuq l-epidemjoloġija. Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ sorveljanza uffiċjali, il-kriterji għal konferma ta’ tifqigħ u definizzjonijiet tal-każijiet ta’ dak il-mard u r-rekwiżiti għal programmi ta’ sorveljanza fir-rigward tal-kontenut tagħhom, l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża, u l-perjodu ta’ applikazzjoni.

(62)     Biex titħeġġeġ il-koordinazzjoni bejn l-Istati Membri u jiġi żgurat li dawn il-programmi ta’ sorveljanza huma konsistenti mal-għanijiet tal-Unjoni, dawn għandhom jiġu sottomessi lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra għall-informazzjoni. Barra minn hekk, l-Istat Membru li jimplimenta programm ta’ sorveljanza għandu jissottometti wkoll rapporti regolari dwar ir-riżultati ta’ dak il-programm ta’ sorveljanza lill-Kummissjoni. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implementazzjoni ta’ programmi ta’ sorveljanza, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi lista ta’ mard soġġetti għal programmi ta’ sorveljanza u li jistabbilixxu proċeduri, formati, skambju ta’ dejta u informazzjoni armonizzati.

(63)     L-Istati Membri li mhumiex ħielsa jew li mhux magħruf jekk humiex ħielsa mill-mard elenkat li huwa suġġett għal miżuri ta' qerda kif jipprevedi dan ir-Regolament, għandhom jintalbu jistabbilixxu programmi ta' qerda obbligatorji biex jeqirdu dak il-mard fejn il-qerda hija obbligatorja fl-Unjoni, jew ikollhom il-possibbiltà li jistabbilixxu programmi ta' qerda volontarji, biex jeqirdu dak il-mard fejn il-qerda hija fil-mira tal-Unjoni, iżda mhix obbligatorja. Sabiex jiġi żgurat li jkun hemm kondizzjonijiet uniformi ta’ applikazzjoni ġenerali fl-Unjoni kollha, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti armonizzati għal dawn il-programmi ta’ qerda obbligatorja jew volontarja. Sabiex tkun żgurata eradikazzjoni tal-mard effettiv, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-għanijiet ta’ strateġiji ta’ kontroll tal-mard, miżuri ta’ kontroll tal-mard skont il-programmi ta' qerda obbligatorja jew volontarja u r-rekwiżiti ta’ dawn il-programmi.

(64)     Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implementazzjoni ta’ programmi għall-qerda tal-mard, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex tistabbilixxi proċeduri għas-sottomissjoni ta’ tali programmi, l-indikaturi tal-prestazzjoni, u r-rappurtar.

(65)     Barra minn hekk, l-Istati Membri għandu jkollhom il-possibbiltà li jiddikjaraw it-territorji kollha, żoni jew kumpartimenti tagħhom ħielsa minn waħda jew aktar mill-mard elenkat, li huma soġġetti għal regoli dwar programmi ta' qerda obbligatorja jew volontarja, sabiex ikunu protetti mill-introduzzjoni ta’ tali mard elenkat minn partijiet oħrajn tal-Unjoni jew minn pajjiżi jew territorji terzi. Proċedura armonizzata ċara, inklużi l-kriterji neċessarji għal status ta’ ħelsien minn mard, għandha tiġi ffissata għal dak l-għan. Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implementazzjoni tal-għarfien ta' status ta’ ħelsien mill-mard fi ħdan l-Unjoni, huwa meħtieġ li tali status ta’ ħelsien mill-mard ikun uffiċjalment approvat, u għalhekk is-setgħat ta’ implimentazzjoni li jimplimentaw it-tali status għandhom jiġu kkonferiti lill-Kummissjoni.

(66)     L-OIE introduċiet il-kunċett ta’ kompartimentalizzazzjoni fil-qafas tal-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Terrestri u Akkwatiċi (il-kodiċijiet tal-OIE). Fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni adottata qabel dan ir-Regolament, dan il-kunċett huwa rikonoxxut biss għal speċijiet partikolari ta' annimali u mard, speċifikati fil-leġiżlazzjoni speċifika tal-Unjoni, jiġifieri għall-influwenza tat-tjur tal-irziezet u mard tal-annimali akkwatiċi. Dan ir-Regolament għandu jistabbilixxi l-possibbiltà li tintuża is-sistema ta' kompartimentalizzazzjoni għal speċijiet ta’ annimali oħra u mard ieħor. Sabiex jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet dettaljati għar-rikonoxximent, ir-regoli għall-approvazzjoni u r-rekwiżiti għall-kompartimenti, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni.

(67)     L-Istati Membri għandhom jagħmlu t-territorju, żoni u kompartimenti tagħhom ħielsa mill-mard magħrufa pubblikament bil-għan li jiġu informati l-imsieħba kummerċjali u jiġi ffaċilitat il-kummerċ.

(68)     Sabiex jiġu stabbiliti l-kondizzjonijiet dettaljati għar-rikonoxximent ta’ status ħieles mill-mard, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-kriterji biex jinkiseb dan l-istatus, l-evidenza meħtieġa biex tissustanzja l-ħelsien mill-mard, il-miżuri speċjali għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, ir-restrizzjonijiet, l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta, id-derogi, u l-kondizzjonijiet għall-manutenzjoni, is-sospensjoni, l-irtirar jew ir-restituzzjoni ta’ status ta' ħelsien mill-mard.

(69)     Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-proċeduri biex jinkiseb status ta’ ħelsien mill-mard, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi l-mard elenkat li jista' jkun suġġett għal kompartimentalizzazzjoni, u biex tippreskrivi regoli dettaljati dwar formati għas-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet u l-iskambju ta’ informazzjoni.

(70)     Il-preżenza ta’ popolazzjoni sħiħa li mhijiex immuna ta’ annimali, suxxettibbli għal ċertu mard elenkat, teħtieġ għarfien u tħejjija għall-mard fuq bażi permanenti. Il-pjanijiet ta’ kontinġenza wrew li huma għodda kruċjali li tirnexxi fil-kontroll ta’ emerġenzi ta' mard fl-imgħoddi. Sabiex tiġi żgurata din l-għodda effettiva u effiċjenti għall-kontroll tal-emerġenzi tal-mard, li tkun flessibbli biex tiġi aġġustata għas-sitwazzjonijiet ta' emerġenza, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-rekwiżiti dettaljati u l-kundizzjonijiet għal pjanijiet ta’ kontinġenza.

(71)     Il-kriżijiet tas-saħħa tal-annimali tal-passat urew il-benefiċċji li jkollok proċeduri ta’ ġestjoni rapidi, speċifiċi u dettaljati għal emerġenzi ta’ mard. Dawk il-proċeduri ta’ organizzazzjoni għandhom jiżguraw reazzjoni rapida u effikaċi u titjib fil-koordinazzjoni tal-isforzi tal-partijiet kollha involuti, u b’mod partikolari tal-awtoritajiet kompetenti u l-partijiet interessati.

(72)     Biex tiġi żgurata l-applikabbiltà tal-pjanijiet ta’ kontinġenza f’sitwazzjonijiet ta’ emerġenza reali, huwa essenzjali li jiġu pprattikati u ttestjati s-sistemi biex jiġi żgurat li jaħdmu. Għal dak l-għan, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri għandhom iwettqu eżerċizzji ta’ simulazzjoni, f’kooperazzjoni mal-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri ġirien u tal-pajjiżi u territorji terzi, fejn fattibbli u rilevanti.

(73)     Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-pjanijiet ta’ kontinġenza u tal-eżerċizzji ta’ simulazzjoni, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli għall-implimentazzjoni prattika ta’ dawk il-pjanijiet u eżerċizzji.

(74)     Prodotti mediċinali veterinarji bħal vaċċini, seri iperimmuni u antimikrobiċi għandhom rwol importanti fil-prevenzjoni u l-kontroll ta’ mard trażmissibbli. Il-valutazzjoni tal-impatt għall-adozzjoni tal-Liġi dwar is-Saħħa tal-Annimali tal-UE tenfasizza b’mod partikolari l-importanza tat-tilqim bħala għodda fil-prevenzjoni, il-kontroll u l-qerda tal-mard tal-annimali.

(75)     Madankollu, l-istrateġiji ta’ kontroll għal xi mard trażmissibbli jeħtieġu projbizzjoni jew restrizzjoni tal-użu ta’ ċerti prodotti mediċinali veterinarji, billi l-użu tagħhom jista’ jxekkel l-effettività ta’ dawn l-istrateġiji. Pereżempju, is-seri iperimmuni jew l-aġenti antimikrobiċi jistgħu jaħbu l-espressjoni ta’ marda, iwasslu biex id-detezzjoni ta’ aġent ta’ marda ssir impossibbli, jew jirrendu diffiċli dijanjożi differenzjali u rapida, u b’hekk jipperikolaw l-osservazzjoni korretta tal-mard.

(76)     Madankollu, dawk l-istrateġiji ta’ kontroll jistgħu jvarjaw b’mod sostanzjali bejn id-diversi mardiet elenkati. Għalhekk dan ir-Regolament għandu jipprevedi regoli dwar l-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard elenkat u dwar il-kriterji armonizzati għal konsiderazzjoni biex jiġi determinat jekk għandhomx jintużaw u kif għandhom jintużaw l-antimikrobiċi, il-vaċċini u s-seri iperimmuni. Sabiex jiġi żgurat approċċ flessibbli u biex jiġu indirizzati l-ispeċifiċitajiet ta’ setturi differenti tal-mard elenkat u d-disponibbiltà tat-trattamenti effettivi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ restrizzjonijiet, projbizzjonijiet jew obbligi fl-użu ta' ċerti prodotti mediċinali veterinarji fil-qafas tal-kontroll ta’ ċertu mard elenkat. F’każ ta’ urġenza u sabiex jiġu indirizzati riskji emerġenti bil-possibbiltà ta’ konsegwenzi devastanti għas-saħħa tal-annimali u dik pubblika, l-ekonomija, is-soċjetà u l-ambjent, għandu jkun possibbli li dawn il-miżuri jkunu adottati bil-proċedura ta’ urġenza.

(77)     Wara l-konklużjonijiet tal-opinjoni esperta fuq il-banek tal-vaċċini u / jew dijanjostiċi għall-mard prinċipali tal-annimali[25], għandu wkoll isir possibbli għall-Unjoni u l-Istati Membri li jistabbilixxu riżervi ta’ antiġeni, vaċċini u reaġenti dijanjostiċi għall-mard elenkat li jirrappreżenta theddida serja għas-saħħa tal-annimali u dik pubblika. L-istabbiliment ta’ bank tal-Unjoni għall-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi jippromwovi l-għanijiet tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali billi jippermetti reazzjoni rapida u effettiva meta r-riżorsi tiegħu jkunu meħtieġa u jirrappreżenta użu effiċjenti ta’ riżorsi limitati.

(78)     Sabiex jiġi żgurat it-tali rispons mgħaġġel u effettiv, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-istabbiliment u l-ġestjoni ta’ dawn il-banek, u l-istandards u r-rekwiżiti tas-sikurezza għall-operat tagħhom. Madankollu, dan ir-Regolament m’għandux jistipula r-regoli dwar il-finanzjament tal- miżuri preventivi u ta’ kontroll tal-mard, inkluż it-tilqim.

(79)     Il-kriterji għal aċċess prijoritarju għar-riżorsi tal-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi għandhom jiġu stabbiliti sabiex tiġi żgurata d-distribuzzjoni effettiva tagħhom f’emerġenzi.

(80)     Għal raġunijiet ta’ sigurtà fir-rigward tal-bijoterroriżmu u l-agroterroriżmu, ċerta informazzjoni dettaljata dwar il-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi għandha tiġi ttrattata bħala informazzjoni klassifikata, u l-pubblikazzjoni tagħha għandha tiġi pprojbita.

(81)     Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-ġestjoni tal-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli dettaljati li jikkonċernaw il-prodotti bijoloġiċi li għandhom jiġu inklużi f’dawk il-banek u għal-liema mard, u regoli dettaljati dwar il-provvista, il-kwantitajiet, il-ħażna, il-kunsinna, ir-rekwiżiti proċedurali u tekniċi għall-vaċċini, l-antiġeni u r-reaġenti diagnostiċi u l-frekwenza u l-kontenut tas-sottomissjonijiet tal-informazzjoni lill-Kummissjoni.

(82)     Fil-każ ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata meqjusa li tirrappreżenta riskju għoli għas-saħħa tal-annimali jew għas-saħħa pubblika fl-Unjoni, huwa meħtieġ li jittieħdu minnufih miżuri ta’ kontroll tal-mard biex jeqirdu t-tali marda elenkata sabiex jitħarsu s-saħħa tal-annimali u dik pubblika u s-setturi relevanti.

(83)     L-operaturi, il-professjonisti u dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandu jkollhom ir-responsabbiltà primarja għall-kontroll u l-prevenzjoni tat-tixrid ta’ mard trażmissibbli. Għandhom jieħdu azzjoni immedjata f’każ ta’ suspett jew konferma ta’ mard li jittieħed faċilment.

(84)     L-awtorità kompetenti għandha tkun responsabbli sabiex jinbdew l-ewwel investigazzjonijiet biex tiġi kkonfermata jew eskluża tfaqqigħa ta’ xi marda kuntaġġuża ħafna elenkata, meqjusa li tirrappreżenta riskju għoli għas-saħħa tal-annimali jew għas-saħħa pubblika fl-Unjoni.

(85)     L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi miżuri għall-kontroll tal-mard preliminari biex tiskansa t-tixrid possibbli tal-marda elenkata u tintrabat li twettaq inkjesta epidemoloġika.

(86)     Malli marda elenkata tiġi kkonfermata, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri meħtieġa għall-kontroll tal-marda, jekk meħtieġa, inkluż l-istabbiliment ta’ żoni ristretti, biex teqred u tiskansa l-firxa ulterjuri tat-tali marda.

(87)     L-okkorrenza ta’ marda elenkata f’annimali selvaġġi taf tippreżenta riskju għas-saħħa pubblika u saħħet l-annimali miżmuma. Regoli speċjali għandhom għalhekk jiġu stabbiliti għall-miżuri ta’ kontroll u qerda tal-mard fl-annimali selvaġġi, fejn meħtieġ.

(88)     Għal mard elenkat, li mhux kuntaġġuż ħafna, u li jkun soġġett għal qerda obbligatorja, għandhom jiġu implimentati l-miżuri ta’ kontroll tal-mard biex jipprevjenu t-tixrid tal-mard elenkat, b’mod partikolari dawk f’żoni mhux infettati. Madankollu, dawk il-miżuri jistgħu jkunu aktar limitati jew differenti meta mqabbla ma’ dawk applikabbli għall-mard l-aktar perikoluż elenkat. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jipprevedi regoli speċjali għal dak il-mard. L-Istati Membri li jkollhom programm ta’ qerda volontarja fis-seħħ, għandhom ukoll jimplimentaw it-tali miżuri ta’ kontroll tal-marda. Madankollu, il-livell u l-intensità ta’ miżuri ta’ kontroll tal-marda għandhom ikunu proporzjonati u jikkunsidraw il-karatteristiċi elenkati tal-marda inkwistjoni, id-distribuzzjoni tagħha u s-sinifikat tagħha għall-Istati Membri kkonċernati b’dan u l-Unjoni kollha kemm hi.

(89)     Sabiex tiġi żgurata l-applikazzjoni effettiva tal-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti f’dan ir-Regolament mill-operaturi, dawk li jżommu l-annimali domestiċi u l-awtoritajiet kompetenti u filwaqt li jittieħdu inkunsiderazzjoni l-ispeċifiċitajiet tal-miżuri ta’ kontroll tal-mard b'mod partikolari l-mard elenkat u l-fatturi ta’ riskju involuti, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-miżuri dettaljati tal-kontroll tal-mard fil-każ ta’ suspett jew konferma ta’ xi marda elenkata fi stabbilimenti, postijiet oħra u żoni ristretti.

(90)     Sabiex tiġi prevista l-possibbiltà li miżuri speċjali ta’ kontroll tal-mard jiġu adottati mill-Kummissjoni fuq bażi temporanja f’każ li l-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbiliti f’dan ir-Regolament ma jkunux biżżejjed jew ma jkunux xierqa biex jiġi indirizzat dak ir-riskju, għandhom jiġu kkonferiti setgħat implimentattivi lill-Kummissjoni li jistabbilixxi miżuri speċjali ta’ kontroll tal-mard għal perjodu limitat ta’ żmien.

(91)     Ir-reġistrazzjoni ta’ ċerti trasportaturi u stabbilimenti ta’ trobbija ta’ annimali terrestri jew l-immaniġġjar tal-prodotti ġerminali jew it-trasport tagħhom hija neċessarja biex tippermetti lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu sorveljanza xierqa u biex jipprevjenu, jikkontrollaw u jeqirdu mard trażmissibbli.

(92)     Fejn ċertu tip ta’ stabbiliment li jżomm l-annimali terrestri jew jimmaniġġja jew jaħżen il-prodotti ġerminali joħloq riskju għas-saħħa tal-annimali partikolari, dan għandu jkun soġġett għal approvazzjoni mill-awtorità kompetenti.

(93)     Biex jiġu evitati piżijiet u spejjeż amministrattivi mhux ġustifikati, b’mod partikulari lill-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs), għandha tingħata flessibbiltà lill-Istati Membri biex dawn jadattaw is-sistema ta’ reġistrazzjoni u approvazzjoni għall-kundizzjonijiet u x-xejriet ta’ produzzjoni lokali u reġjonali.

(94)     Sabiex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi, ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjonijiet, fejn possibbli, għandhom ikunu integrati f’sistema ta’ reġistrazzjoni jew ta’ approvazzjoni li Stat Membru jista’ jkollu diġà stabbilita għal skopijiet oħra.

(95)     L-operaturi jkollhom għarfien dirett tal-annimali li jkunu qed jieħdu ħsieb. Għalhekk għandhom iżommu reġistri aġġornati tat-tagħrif rilevanti biex wieħed jevalwa l-qagħda tas-saħħa tal-annimali, għar-rintraċċabbiltà u għal inkjesta epidemoloġika fil-każ li tfaqqa’ xi marda elenkata. Dawk ir-rekords għandhom ikunu faċilment aċċessibbli mill-awtorità kompetenti.

(96)     Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà pubblika tal-informazzjoni aġġornata dwar l-istabbilimenti u t-trasportaturi rreġistrati u l-istabbilimenti approvati, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm reġistru ta’ dawn l-istabbilimenti u trasportaturi. Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-informazzjoni li trid tiġi inkluża fir-reġistru ta’ stabbilimenti u trasportaturi u r-rekwiżiti taż-żamma ta’ reġistru, rigward l-informazzjoni li għandha tkun irreġistrata, id-derogi mir-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords u r-rekwiżiti addizzjonali speċifiċi għal dawn il-prodotti ġerminali.

(97)     Sabiex jiġu żgurati kondizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tal-ħtiġijiet stipulati f’dan ir-Regolament dwar ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni ta’ stabbilimenti u dwar iż-żamma tar-rekords u r-reġistri, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni biex din tistipula regoli dwar l-obbligi ta’ informazzjoni, eżenzjonijiet u regoli oħra, formati u speċifikazzjonijiet operattivi tar-reġistri u r-rekords.

(98)     It-traċċabbiltà effiċjenti hija element ewlieni tal-politika ta’ kontroll tal-mard. Ir-rekwiżiti tal-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni speċifiċi għall-ispeċi differenti ta’ annimali terrestri miżmuma u l-prodotti ġerminali għandhom jiddaħħlu fis-seħħ sabiex jiffaċilitaw l-applikazzjoni effettiva tal-prevenzjoni tal-mard u r-regoli ta’ kontroll stipulati f’dan ir-Regolament. Barra minn hekk, huwa importanti li tiġi prevista l-possibbiltà li tkun stabbilita sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni għal speċijiet li għalihom dawn l-arranġamenti ma jeżistux fil-preżent, jew meta ċirkostanzi u riskji li jinbidlu jiġġustifikaw dan.

(99)     Sabiex ikun assigurat it-tħaddim tajjeb tas-sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni u tiġi żgurata t-traċċabbiltà, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tal-obbligi li jikkonċernaw il-bażijiet tad-dejta, l-għażla tal-awtorità kompetenti, l-identifikazzjoni dettaljata u r-rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni għal speċijiet differenti tal-annimali u d-dokumenti.

(100)   Huwa xieraq li jitnaqqsu l-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi u tiġi prevista flessibbiltà fis-sistema f’ċirkostanzi fejn ir-rekwiżiti tat-traċċabbiltà jafu jinkisbu b’mezzi oħra minbarra dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament. Il-Kummissjoni għandha għalhekk tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea rigward id-derogi mir-rekwiżiti ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni.

(101)   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implementazzjoni tas-sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni u t-traċċabbiltà, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi għal bażijiet tad-dejta, mezzi ta’ identifikazzjoni, dokumenti u formati, l-iskadenzi, u kriterji għal derogi minn dawn is-sistemi.

(102)   Għodda importanti biex jiġu skansati l-introduzzjoni u t-tixrid ta’ mard trażmissibbli hija l-użu ta’ restrizzjonijiet fuq il-movimenti ta’ annimali u prodotti li jkunu jistgħu jittrażmettu dik il-marda. Madankollu, li r-restrizzjoni tal-moviment ta’ annimali u prodotti jista’ jkollha impatt ekonomiku qawwi u jaf ittellef it-tħaddim tas-suq intern. Dawn ir-restrizzjonijiet għandhom għalhekk jiġu applikati biss fejn ikun meħtieġ u b'mod proporzjonat għar-riskji involuti. Dan l-approċċ huwa konformi mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim SPS u l-istandards internazzjonali tal-OIE.

(103)   Ir-rekwiżiti ġenerali stipulati f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall kull tip ta’ moviment ta’ annimali, bħall-projbizzjoni ta’ moviment ta’ annimali minn stabbiliment fejn hemm mortalità mhux normali jew sintomi ta' xi marda oħra b'kawża indeterminata jew ħtiġijiet għall-prevenzjoni tal-mard matul it-trasport.

(104)   Il-qafas leġiżlattiv, li attwalment huwa stipulat fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni għall-moviment ta’ annimali terrestri, jistabbilixxi regoli armonizzati primarjament għall-moviment ta’ annimali terrestri u prodotti bejn l-Istati Membri, filwaqt li jħalli f’idejn l-Istati Membri li jiddeterminaw ir-rekwiżiti ta’ ġarr meħtieġa fit-territorju tagħhom. Tqabbil tas-sitwazzjoni attwali mal-għażla fejn ir-regoli dwar il-moviment fi ħdan l-Istati Membri għandhom ukoll jiġu armonizzati fil-livell tal-Unjoni, ġie elaborat estensivament fil-valutazzjoni tal-impatt dwar il-liġi tal-UE dwar is-saħħa tal-annimali. Ġie konkluż li l-approċċ attwali għandu jinżamm, peress li armonizzazzjoni sħiħa tal-movimenti kollha tkun kumplessa ħafna u l-benefiċċji f’termini ta’ faċilitazzjoni tal-moviment bejn l-Istati Membri m’għandhomx jissuperaw l-impatt negattiv li dan jista’ jkollu fuq l-abbiltà li jiġi kkontrollat il-mard.

(105)   Għal annimali suġġetti għal moviment bejn l-Istati Membri tapplika ġabra ta’ rekwiżiti bażiċi dwar is-saħħa tal-annimali. B’mod partikolari, l-annimali ma jistgħux jiġu suġġetti għal moviment minn stabbilimenti b’mortalità mhux normali jew b'sinjali ta’ mard ta’ kawża mhux magħrufa. Madankollu, każijiet ta’ mwiet, anke jekk anormali, li huma marbutin ma’ proċeduri xjentifiċi awtorizzati skont id-Direttiva 2010/63/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Settembru 2010 dwar il-protezzjoni tal-annimali li jintużaw għal skopijiet xjentifiċi[26] u li mhumiex ta’ oriġini infettiva marbuta mal-mard elenkat, ma għandhiex tkun raġuni biex jiġi skansat il-moviment ta’ annimali maħsuba għal għanijiet xjentifiċi.

(106)   Madankollu, dan ir-Regolament għandu jipprevedi flessibbiltà biex jiġi ffaċilitat il-moviment ta’ speċijiet u kategoriji ta’ annimali terrestri, li jirrappreżentaw riskju baxx ta' tixrid tal-mard elenkat bejn l-Istati Membri. Barra minn hekk, aktar possibbiltajiet għal derogi għandhom ikunu previsti f’każijiet fejn l-Istati Membri jew l-operaturi alternattivi jimplimentaw b'suċċess miżuri li jtaffu r-riskju bħal livelli għoljin ta’ bijosigurtà u sistemi ta’ sorveljanza effettivi.

(107)   L-ungulati u t-tjur tal-irziezet huma gruppi ta’ speċijiet ta’ annimali ta’ sinifikat ekonomiku għoli u huma suġġetti għal rekwiżiti speċifiċi ta’ moviment skont il-leġislazzjoni tal-Unjoni adottati qabel dan ir-Regolament, jiġifieri d-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffettwaw il-kummerċ ta’ annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità[27], id-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE tat-28 ta’ Jannar 1991 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju tan-nagħaġ u tal-mogħoż[28], id-Direttiva tal-Kunsill 2009/156/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi[29], id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi[30] u parzjalment id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A (1) ta’ Direttiva 90/425/KEE[31]. Ir-regoli ewlenin għall-moviment ta’ dawk l-ispeċijiet għandhom jiġu stabbiliti f’dan ir-Regolament. Ir-rekwiżiti dettaljati li fil-biċċa l-kbira jiddependu mill-mard li jista’ jiġi trażmess minn speċijiet jew kategoriji differenti ta’ annimali għandhom ikunu regolati b’atti sussegwenti tal-Kummissjoni, filwaqt li jitqiesu l-ispeċifiċitajiet tal-mard, l-ispeċijiet u l-kategoriji tal-annimali inkwistjoni.

(108)   Billi l-operazzjonijiet ta’ assemblaġġ għall-ungulati u t-tjur tal-irziezet jirrappreżentaw sehem partikolarment għoli ta' riskju ta' marda, huwa xieraq li jiġu stabbiliti regoli speċifiċi f’dan ir-Regolament biex tkun protetta s-saħħa annimali involuti u jiġi skansat it-tixrid ta’ mard trażmissibbli.

(109)   Skont il-mard elenkat u l-ispeċijiet elenkati, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti speċifiċi tas-saħħa tal-annimali għal ċerti speċijiet tal-annimali għajr l-ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma. Regoli għal dawn l-ispeċijiet kienu wkoll stabbiliti fil-qafas legali applikabbli qabel dan ir-Regolament u b’mod partikolari fid-Direttiva 92/65/KEE. Dik id-Direttiva tistabbilixxi regoli ta’ moviment speċifiċi għall-ispeċijiet tal-annimali inklużi n-naħal, il-bagħal tan-naħal, ix-xadini, il-klieb u l-qtates, eċċ., u dan ir-Regolament għalhekk għandu jipprovdi bażi legali għall-adozzjoni ta’ atti delegati u ta’ atti ta’ implimentazzjoni li jistipulaw regoli għall-moviment speċifiku għal dawk l-ispeċijiet tal-annimali.

(110)   L-istabbilimenti konfinati, li normalment jintużaw għaż-żamma ta’ annimali tal-laboratorju jew annimali taż-żu, normalment jinvolvu livell għoli ta’ bijosigurtà, status tas-saħħa favorevoli u kkontrollat sew u huma soġġetti għal inqas movimenti jew movimenti biss fi ħdan iċ-ċirkwiti magħluqa ta’ dawk l-istabbilimenti. L-istatus ta’ stabbilimenti konfinati, li għalihom l-operaturi jistgħu japplikaw fuq bażi volontarja, iddaħħal l-ewwel darba fid-Direttiva 92/65/KEE, fejn huma stabbiliti r-regoli u r-rekwiżiti ta' approvazzjoni u r-rekwiżiti ta' moviment għal korpi, istituti u ċentri approvati. Dik is-sistema tippermetti li dawk l-istabbilimenti jiskambjaw annimali bejniethom b’inqas rekwiżiti ta’ moviment u fl-istess ħin tipprovdi garanziji tas-saħħa fiċ-ċirkwit konfinat tal-istabbilimenti. Għalhekk din kienet aċċettata mill-operaturi, u tintuża bħala għażla volontarja. Huwa għalhekk xieraq li jinżamm il-kunċett ta’ stabbilimenti konfinati, kif ukoll li jiġu stabbiliti regoli għall-moviment bejn dawk l-istabbilimenti f’dan ir-Regolament.

(111)   Għal skopijiet xjentifiċi, bħar-riċerka jew finijiet dijanjostiċi, u b’mod partikolari dawk awtorizzati skont id-Direttiva 2010/63/UE, jista’ jkun meħtieġ li annimali jkunu suġġetti għal moviment bla ma jikkonformaw mar-rekwiżiti ġenerali dwar is-saħħa tal-annimali stabbiliti f’dan ir-Regolament u jirrappreżentaw riskju ogħla għas-saħħa tal-annimali. Dawk it-tipi ta’ movimenti m’għandhomx ikunu pprojbiti jew ristretti bla raġuni bid-dispożizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament, għax dan jista’ jimpedixxi attivitajiet ta’ riċerka li kieku kienu jkunu awtorizzati, u jista’m jdewwem il-progress xjentifiku. Madankollu, huwa essenzjali li jiġu stabbiliti regoli f’dan ir-Regolament biex ikun żgurat li l-movimenti ta’ dawk l-annimali jsir b’mod sigur.

(112)   Ix-xejriet ta’ movimenti tal-annimali taċ-ċirklu, annimali miżmuma fiż-żuwijiet, annimali maħsuba għal wirjiet u ċerti annimali oħra ta’ spiss ivarjaw mix-xejriet ta' moviment ta' speċijiet li jinżammu oħra. Għandu jitqies b'mod speċifiku l-adattament tar-regoli tal-Unjoni dwar il-moviment ta' dawn l-annimali, b’kunsiderazzjoni tar-riskji speċifiċi u l-miżuri ta' taffija tar-riskju alternattivi.

(113)   Sabiex jiġi żgurat li l-għanijiet tal-premessi minn 102 sa 112 ta’ dan ir-Regolament huma milħuqa, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-miżuri ta’ prevenzjoni kontra l-mard fit-trasport, ir-regoli speċifiċi għall-moviment ta’ ċerti speċijiet ta’ annimali u ċ-ċirkostanzi speċjali, bħal operazzjonijiet ta’ assemblaġġ jew lottijiet irrifjutati, kif ukoll rekwiżiti speċjali jew derogi għal tipi oħra ta’ movimenti, bħal moviment għal għanijiet xjentifiċi.

(114)   Sabiex tkun żgurata l-possibbiltà ta' regoli speċjali dwar il-movimenti, meta r-regoli dwar il-moviment ma jkunux suffiċjenti jew xierqa biex irażżnu t-tixrid ta’ ċertu mard, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli ta’ moviment speċjali għal perjodu limitat ta’ żmien.

(115)   L-annimali terrestri miżmuma li huma suġġetti għal moviment bejn l-Istati Membri għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti għal dawn il-movimenti. Fil-każ ta’ speċijiet ta’ riskju ta’ saħħa u ta’ importanza ekonomika akbar, il-kunsinni għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti.

(116)   Sa punt teknikament, prattikament u finanzjarjament vijabbli, għandhom jintużaw l-iżviluppi teknoloġiċi biex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi fuq l-operaturi u l-awtorità kompetenti fir-rigward taċ-ċertifikazzjoni u n-notifika billi tintuża t-teknoloġija tal-informatika biex tissostitwixxi dokumenti fuq karta u jiġu ffaċilitati l-proċeduri ta’ notifika, u din għandha tintuża kemm jista’ jkun għal skopijiet multipli.

(117)   F’każijiet fejn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti ma jkunx meħtieġ, operatur li jissuġġetta annimali għal moviment lejn Stati Membri oħra għandu joħroġ dokument ta' awtodikjarazzjoni li jikkonferma li l-annimali jissodisfaw ir-rekwiżiti ta’ moviment stabbiliti f’dan ir-Regolament.

(118)   Sabiex ikun żgurat li jintlaħqu l-għanijiet imsemmija fil-premessi 115, 116 u 117 ta’ dan ir-Regolament, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tar-regoli dwar il-kontenut, l-obbligi ta’ informazzjoni, u d-derogi mir-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni dwar saħħet l-annimali, ir-regoli speċifiċi ta’ ċertifikazzjoni u l-obbligi li veterinarji uffiċjali jwettqu kontrolli xierqa qabel l-iffirmar taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali.

(119)   Notifika ta’ movimenti ta’ annimali u prodotti ġerminali bejn l-Istati Membri u f’xi każijiet fit-territorju nazzjonali tal-Istati Membri hija essenzjali biex jiġu żgurati t-traċċabbiltà tal-annimali u dawk il-prodotti ġerminali, fejn dawn il-movimenti jistgħu jkunu marbuta ma’ riskju ta’ tixrid ta’ mard trażmissibbli. Għalhekk, dawn il-movimenti għandhom jiġu nnotifikati u rreġistrati. Is-sistema IMSOC prevista fl-Artikolu 130(1) tar-Regolament (UE) Nru xxx/xxx tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kontrolli uffiċjali u attivitajiet oħra uffiċjali mwettqa biex jiżguraw l-applikazzjoni tal-liġi dwar l-ikel u l-għalf, ir-regoli dwar is-saħħa u t-trattament xieraq tal-annimali, is-saħħa tal-pjanti u l-materjal riproduttiv tal-pjanti, il-prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, ir-Regolamenti (UE) Nri 1151/2012, [….]/2013, u d-Direttivi 98/58/KE, 1999/74/KE, 2007/43/KE, 2008/119/KE, 2008/120/KE and 2009/128/KE (Ir-Regolament dwar il-kontrolli uffiċjali)[32] [Publication office] għandha tintuża għal dak l-iskop.

(120)   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament dwar iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali u n-notifika ta' moviment, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw il-mudelli taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, id-dokumenti ta' awtodikjarazzjoni, il-formati u l-iskadenzi għan-notifika tal-moviment kemm għall-annimali terrestri kif ukoll dawk akkwatiċi, il-prodotti ġerminali u fejn rilevanti anki l-prodotti li joriġinaw mill-annimali.

(121)   In-natura speċifika ta’ movimenti ta’ annimali domestiċi jirrappreżenta riskju għas-saħħa tal-annimali li jvarja konsiderevolment mill-każ ta' annimali miżmuma oħra. Regoli speċifiċi għal dawn il-movimenti għandhom għalhekk jiġu stabbiliti f’dan ir-Regolament. Sabiex jiġi żgurat li l-annimali domestiċi ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard trażmissibbli, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward ta’ regoli dettaljati dwar il-moviment ta’ dawk l-annimali. Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti ta’ saħħa tal-annimali stabbiliti f’dan ir-Regolament li għandhom x’jaqsmu mal-movimenti ta’ annimali domestiċi, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli dwar il-prevenzjoni tal-mard u miżuri ta’ kontroll li għandhom jittieħdu għal dawn il-movimenti.

(122)   L-annimali selvaġġi jistgħu għal raġunijiet varji jirrappreżentaw riskju għas-saħħa tal-annimali u dik pubblika, pereżempju, jekk ikunu soġġetti għal moviment lejn stabbiliment jew minn ambjent għal ieħor. Miżuri preventivi xierqa għall-moviment ta’ dawk l-annimali jafu jkunu jridu jittieħdu sabiex jiġi evitat it-tixrid ta’ mard trażmissibbli. Sabiex jiġi żgurat li l-annimali selvaġġi ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard trażmissibbli, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tar-rekwiżiti addizzjonali dwar il-moviment tal-annimali selvaġġi terrestri.

(123)   Il-prodotti ġerminali jafu jirrappreżentaw riskju simili ta’ tixrid ta’ mard trażmissibbli għal annimali ħajjin. Barra minn hekk, hemm xi speċifiċitajiet fil-produzzjoni tagħhom, li huma relatati ma’ domandi għoljin ta’ saħħa għall-annimali tat-trobbija u li jitolbu rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali aktar stretti jew rekwiżiti partikolari li jikkonċernaw lill-annimali donaturi. Sabiex jiġu żgurati l-movimenti siguri ta’ dawn il-prodotti ġerminali, l-istandards għolja li huma mistennija minnhom u t-teħid ta' kunsiderazzjoni ta’ xi użi speċifiċi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tar-rekwiżiti dettaljati għall-moviment ta’ dawn il-prodotti ġerminali ta’ ċerti speċijiet ta’ annimali, rekwiżiti speċjali, bħal pereżempju l-moviment tagħhom għal skopijiet xjentifiċi, u derogi mill-obbligu ta’ ċertifikazzjoni dwar is-saħħa tal-annimali.

(124)   Il-prodotti li joriġinaw mill-annimali jistgħu jirrappreżentaw riskju ta’ tixrid ta’ mard trażmissibbli. Ir-rekwiżiti ta’ sikurezza għal prodotti tal-ikel ta’ oriġini tal-annimali stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni jiżguraw prassi ta’ iġjene tajba u jnaqqsu r-riskji għas-saħħa tal-annimali ta’ prodotti bħal dawn. Madankollu, għal ċerti każijiet għandhom jiġu stabbiliti f’dan ir-Regolament miżuri speċifici dwar is-saħħa tal-annimali, bħal kontroll tal-mard u l-miżuri ta’ emerġenza sabiex jiżguraw li l-prodotti li joriġinaw mill-annimali ma jxerrdux mard tal-annimali. Sabiex jiġu żgurati movimenti sikuri ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali f’dawn il-każijiet partikolari, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tar-regoli dettaljati għal movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali b’rabta mal-miżuri ta’ kontroll tal-mard mittieħda, l-obbligi għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali u d-derogi minn dawk ir-regoli, fejn ir-riskju involut fil-movimenti u l-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju fis-seħħ jippermettu hekk.

(125)   Meta l-Istati Membri jieħdu miżuri nazzjonali fir-rigward tal-movimenti ta’ annimali u dawn il-prodotti ġerminali, jew jiddeċiedu li jieħdu miżuri nazzjonali biex jiġi limitat l-impatt ta’ mard trażmissibbli għajr mard elenkat fit-territorju tagħhom, dawk il-miżuri nazzjonali ma għandhomx jinterferixxu mar-regoli dwar is-suq intern stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni. Għalhekk, huwa xieraq li jiġi stabbilit il-qafas għal miżuri nazzjonali bħal dawn, u li jiġi żgurat li jibqgħu fil-limiti permessi mil-liġi tal-Unjoni.

(126)   Ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura huma neċessarji biex jippermettu lill-awtoritajiet kompetenti jwettqu sorveljanza xierqa u biex jipprevenu, jikkontrollaw u jeqirdu mard trażmissibbli. Id-Direttiva 2006/88/KE teħtieġ li l-istabbilimenti kollha li jissoġġettaw annimali akkwatiċi għal moviment jiġu awtorizzati. Dik is-sistema ta’ awtorizzazzjoni għandha tinżamm taħt dan ir-Regolament, minkejja l-fatt li f’xi lingwi uffiċjali tal-UE, termini differenti huma użati għal din is-sistema ta’ awtorizzazzjoni f’dan ir-Regolament meta mqabbla mad-Direttiva 2006/88/KE.

(127)   Il-qatla u l-ipproċessar tal-annimali tal-akkwakultura li huma soġġetti għal miżuri ta’ kontroll tal-mard jafu jxerrdu mard trażmissibbli, pereżempju bħala riżultat ta’ effluwenti li jkun fihom patoġeni li jinħarġu minn stabbilimenti tal-ipproċessar. Huwa għalhekk meħtieġ li jiġu approvati l-istabbilimenti tal-ipproċessar li jissodisfaw il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji biex iwettqu tali qatla u pproċessar. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jipprevedi l-approvazzjoni ta’ stabbilimenti tal-ikel akkwatiku b'kontroll tal-mard.

(128)   Sabiex tiġi żgurata d-disponibbiltà pubblika ta’ informazzjoni aġġornata dwar stabbilimenti approvati u rreġistrati, l-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm tali reġistru. Is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fir-reġistru għall-istabbilimenti tal-akkwakultura u fiż-żamma tar-rekords għall-istabbilimenti tal-akkwakultura u t-trasportaturi.

(129)   Sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tar-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament għal reġistrazzjoni u approvazzjoni ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura u l-kontroll tal-mard fl-istabbilimenti tal-ikel akkwatiku, iż-żamma tar-rekords u r-reġistri tal-istabbilimenti, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli li jikkonċernaw l-obbligi ta’ informazzjoni, derogi u regoli ta’ implimentazzjoni oħra, u l-format u l-ispeċifikazzjonijiet operattivi tar-reġistri u r-rekords.

(130)   Peress li mhux fattibbli fil-biċċa l-kbira tal-każijiet li jiġu identifikati individwalment l-annimali akkwatiċi, iż-żamma ta’ reġistri f’stabbilimenti tal-akkwakultura, u l-kontroll tal-mard tagħhom fi stabbilimenti tal-ikel akkwatiku u mit-trasportaturi huwa għodda essenzjali biex tkun żgurata t-traċċabbiltà tal-annimali akkwatiċi. Ir-reġistri huma ta’ siwi wkoll għas-sorveljanza tas-sitwazzjoni tas-saħħa tal-istabbilimenti.

(131)   Bl-istess mod bħall-annimali terrestri, huwa meħtieġ li jiġu stabbiliti regoli armonizzati dwar il-moviment tal-annimali akkwatiċi, inklużi regoli dwar ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali u notifika dwar il-movimenti.

(132)   Id-Direttiva 2006/88/KE tistipula regoli dwar il-movimenti ta’ annimali akkwatiċi, li japplikaw b’mod indaqs għal movimenti fi ħdan u bejn l-Istati Membri. Il-fattur determinanti ewlieni għar-regoli tal-moviment tal-annimali akkwatiċi huwa l-istatus tas-saħħa fir-rigward tal-mard elenkat tal-Istat Membru, iż-żoni u l-kompartimenti tad-destinazzjoni.

(133)   L-istess sistema għandha wkoll tiġi prevista f’dan ir-Regolament. Madankollu, biex tħeġġeġ lill-Istati Membri jtejbu l-qagħda tas-saħħa tal-popolazzjonijiet akkwatiċi tagħhom, għandhom jiġu introdotti xi aġġustamenti u flessibbiltà miżjuda.

(134)   Sabiex jiġi żgurat il-kontroll tal-moviment għal annimali akkwatiċi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tal-miżuri ta’ prevenzjoni kontra l-mard applikabbli għat-trasport, ir-regoli speċifiċi dwar il-moviment ta’ ċerti kategoriji ta’ annimali akkwatiċi għal skopijiet differenti, ir-rekwiżiti speċifiċi jew derogi għal ċerti tipi ta’ movimenti, bħal moviment għal għanijiet xjentifiċi u rekwiżiti addizzjonali għall-moviment ta’ annimali akkwatiċi selvaġġi.

(135)   Sabiex tkun żgurata l-possibbiltà ta’ derogi temporanji u rekwiżiti speċifiċi għal moviment ta’ annimali akkwatiċi, meta r-regoli dwar il-moviment stabbiliti f’dan ir-Regolament mhumiex suffiċjenti jew xierqa biex irażżnu t-tixrid ta’ ċertu mard elenkat, is-setgħat ta’ implimentazzjoni għandhom ikunu konferiti lill-Kummissjoni biex jiġu stabbiliti regoli ta’ moviment speċjali jew derogi għal perjodu limitat ta’ żmien.

(136)   Il-produzzjoni tal-akkwakultura fl-Unjoni hija varjata ħafna fir-rigward tal-ispeċijiet u s-sistemi ta’ produzzjoni, u din id-diversifikazzjoni qiegħda tiżdied malajr. Dan jista’ jiġġustifika li l-miżuri nazzjonali li jikkonċernaw il-mard għajr dawk li huma meqjusa bħala mard elenkat skont dan ir-Regolament jittieħdu fil-livell ta’ Stat Membru. Madankollu, dawn il-miżuri nazzjonali għandhom ikunu ġustifikati, meħtieġa u proporzjonati għall-għanijiet li jridu jintlaħqu. Barra minn hekk, ma għandhomx jaffettwaw il-movimenti bejn l-Istati Membri sakemm ma jkunux meħtieġa sabiex jipprevjenu l-introduzzjoni tal-mard jew biex jiġi kkontrallat it-tixrid tiegħu. Miżuri nazzjonali li jaffettwaw il-kummerċ bejn l-Istati Membri għandhom jiġu approvati u riveduti regolarment fil-livell tal-Unjoni.

(137)   Bħalissa, il-mard elenkat jikkonċerna sa punt limitat ħafna l-ispeċijiet tal-annimali għajr dawk definiti bħala terrestri u akkwatiċi minn dan ir-Regolament, bħalma huma r-rettili, l-amfibji, l-insetti u oħrajn. Għalhekk mhuwiex xieraq li jkun meħtieġ li d-dispożizzjonijiet kollha ta’ dan ir-Regolament japplikaw għal dawk l-annimali. Madankollu, jekk marda li tikkonċerna speċijiet minbarra dawk terrestri u akkwatiċi tiġi elenkata, il-ħtiġijiet relevanti dwar is-saħħa tal-annimali ta’ dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal dawk l-ispeċijiet biex jiġi żgurat li jittieħdu miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard adegwati u proporzjonati.

(138)   Sabiex tkun żgurata l-possibbiltà li jiġu stabbiliti regoli ta’ moviment għal dawk l-annimali li mhumiex definiti bħala terrestri u annimali akkwatiċi minn dan ir-Regolament, u dawn il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali relatati magħhom, meta riskju jitlob hekk, is-setgħa ta' adozzjoni ta' atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, fir-rigward tar-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni ta’ stabbilimenti, iż-żamma tar-rekords u r-reġistri, l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni u r-rekwiżiti tat-traċċabbiltà fil-moviment, iċ-ċertifikazzjoni u l-awtodikjarazzjoni tas-saħħa tal-annimali u l-obbligi ta’ notifika dwar il-moviment tal-annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali ta' dawk l-ispeċijiet.

(139)   Meta jkun meħtieġ li jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal dawk il-prodotti ġerminali u speċijiet oħrajn ta’ annimali u prodotti li joriġinaw mill-annimali relatati magħhom, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli dettaljati dwar dawk ir-rekwiżiti.

(140)   Biex tiġi skansata l-introduzzjoni ta’ mard elenkat u mard emerġenti fl-Unjoni, huwa neċessarju li jkun hemm regoli effiċjenti dwar id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jistgħu jittrażmettu tali mard.

(141)   Ir-rekwiżiti għad-dħul ta’ annimali u prodotti fl-Unjoni għandhom jirriflettu l-ħtiġijiet għall-movimenti tal-annimali u l-prodotti tal-istess kategorija, għal kull speċi u għal kull użu maħsub, fi ħdan l-Unjoni.

(142)   Sabiex jiġi żgurat li l-annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi jew territorji terzi jikkonformaw ma' rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali li jipprovdu garanziji ekwivalenti għal dawk stipulati fil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni, huwa essenzjali li dawn ikunu suġġetti għal kontrolli xierqa mill-awtorità kompetenti mill-pajjiżi jew it-territorji terzi li jesportaw lejn l-Unjoni. Fejn rilevanti, il-qagħda tas-saħħa ta’ pajjiż jew territorju terz tal-oriġini għandha tiġi vverifikata qabel ma jiġi aċċettat id-dħul ta’ dawn l-annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali. Konsegwentement, huma biss il-pajjiżi u t-territorji terzi li jistgħu jagħtu xhieda li jissodisfaw l-istandards tas-saħħa tal-annimali għad-dħul ta' annimali u prodotti fl-Unjoni li għandhom ikunu eliġibbli li jesportawhom lejn l-Unjoni u jiġu elenkati għal dak l-għan.

(143)   Għal ċerti speċijiet u kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali, il-listi tal-Unjoni tal-pajjiżi u t-territorji terzi li minnhom huwa permess id-dħul fl-Unjoni ma ġewx stabbiliti f’atti tal-Unjoni adottati qabel id-data tal-adozzjoni ta’ dan ir-Regolament. F’dawk il-każijiet u sakemm jiġu adottati r-regoli skont ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom ikunu permessi jiddeċiedu minn liema pajjiżi u territorji dawk l-annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali jistgħu jitħallew jidħlu fit-territorju tagħhom. Meta jiddeterminaw dan, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kriterji stabbiliti f’dan ir-Regolament għal-listi tal-Unjoni ta' pajjiżi u territorji terzi.

(144)   Biex jiġi żgurat li r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni previsti f’dan ir-Regolament jiġu mħarsa u jkunu konformi mal-prinċipji tal-kodiċijiet għas-saħħa tal-annimali tal-OIE, l-annimali kollha, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jidħlu fl-Unjoni għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż jew territorju terz tal-oriġini li jikkonferma li r-rekwiżiti kollha tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni huma mħarsa. Madankollu, devjazzjoni minn din ir-regola għal prodotti li jippreżentaw riskju baxx għas-saħħa tal-annimali għandha tkun permessa.

(145)   Iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali jistgħu jkunu jgħoddu waħedhom, iżda ta' sikwit il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni tirrikjedi ċertifikazzjoni għal għanijiet oħra, pereżempju biex jiġi ċċertifikat li s-saħħa pubblika jew il-ħtiġijiet ta' trattament xieraq tal-annimali jew prodotti jkunu ġew imħarsa. Dan għandu jittieħed inkonsiderazzjoni. Sabiex jiġu minimizzati l-piżijiet u l-ispejjeż amministrattivi, dawk iċ-ċertifikati dwar saħħet l-annimali għandhom jitħallew jnkludu wkoll it-tagħrif meħtieġ minn leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni dwar is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf.

(146)   Il-mard jista’ jinfirex permezz ta’ mezzi oħra għajr annimali, prodotti ġerminali, prodotti li joriġinaw mill-annimali u prodotti sekondarji u prodotti dderivati mill-annimali. Pereżempju, il-vetturi, il-kontenituri tat-trasport, il-ħuxlief, it-tiben, prodotti tal-pjanti, u materjali u tagħmir li setgħu kienu f’kuntatt ma’ annimali infettati jistgħu wkoll ixerrdu l-mard. Fejn meħtieġ, għandhom jittieħdu miżuri li jiskansaw dawn ir-rotot ta’ trażmissjoni tal-mard permezz tat-tali mezzi.

(147)   Sabiex jiġi żgurat livell xieraq ta’ dettall għar-rekwiżiti dwar id-dħul fl-Unjoni, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tiġi ddelegata lill-Kummissjoni, biex din tissupplimenta u temenda l-kriterji għall-elenkar ta’ pajjiżi u territorji terzi, il-kriterji għas-sospensjoni jew l-irtirar minn dik il-lista, tissupplimenta r-regoli għall-approvazzjoni ta’ stabbilimenti f’pajjiżi u territorji terzi u d-derogi, ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni minn pajjiżi u territorji terzi, il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, u r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal aġenti tal-mard, materjali oħra, il-mezzi tat-trasport u t-tagħmir li jistgħu jittrażmettu mard tal-annimali.

(148)   Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi regoli dwar, fost l-oħrajn, il-lista ta’ pajjiżi u territorji terzi li minnhom id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali huwa permess u l-mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali.

(149)   L-esperjenza tal-imgħoddi wriet li meta tifqigħa ta’ xi marda serja sseħħ fi Stati Membri jew f’pajjiżi jew territorji terzi li minnhom jidħlu annimali u prodotti fl-Unjoni, il-miżuri tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għandhom jittieħdu minnufih biex jillimitaw l-introduzzjoni u t-tixrid tagħha. Tali emerġenza tista' tinvolvi mard elenkat, mard li qed ifeġġ jew xi perikli oħra għas-saħħa tal-annimali. F’dak il-kuntest, għandu jkun ċar liema ġabriet ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard stabbiliti f’dan ir-Regolament jistgħu jintużaw fil-każ ta’ okkorrenza ta’ mard elenkati jew emerġenti jew periklu. F’dawn il-każijiet kollha, huwa essenzjali li l-miżuri jkunu jistgħu jittieħdu fi żmien qasir ħafna u mingħajr ebda dewmien. Peress li t-tali miżuri jirrestrinġu l-moviment ġewwa jew lejn l-Unjoni dawn għandhom ikunu implimentati fil-livell tal-Unjoni kull meta jkun possibbli.

(150)   Sabiex ikun żgurat li jkun hemm reazzjoni rapida u effettiva għal riskji emerġenti, għandhom jiġu kkonferiti setgħat ta’ implimentazzjoni lill-Kummissjoni biex din tistabbilixxi miżuri ta’ emerġenza.

(151)   Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli immedjatament, f’każijiet debitament ġustifikati relatati, fost l-oħrajn, mal-elenkar ta’ mard u speċijiet, mard elenkat li għandu jkun soġġett għal settijiet ta’ regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard, l-istokkjar, il-forniment, il-ħażna, il-kunsinna u proċeduri oħra tal-Unjoni ta’ antiġeni tat-tilqim, il-banek tar-reaġenti dijanjostiċi, l-istabbiliment ta' miżuri speċjali ta’ kontroll tal-mard u derogi għal perjodu limitat ta’ żmien, ir-regoli ta’ moviment speċjali għall-annimali terrestri u akkwatiċi għal perjodu ta’ żmien limitat, miżuri ta’ emerġenza, u l-elenkar ta’ pajjiżi u territorji terzi għad-dħul fl-Unjoni.

(152)   Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli ġenerali u speċifiċi għall-prevenzjoni u l-kontroll ta’ mard trażmissibbli u jiżgura approċċ armonizzat għas-saħħa tal-annimali madwar l-Unjoni. F’ċerti oqsma, bħalma huma r-responsabbiltajiet ġenerali għas-saħħa tal-annimali, in-notifika, is-sorveljanza, ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni jew it-traċċabbiltà, l-Istati Membri għandhom jitħallew jew jitħeġġew japplikaw miżuri nazzjonali addizzjonali jew aktar stretti. Madankollu, tali miżuri nazzjonali għandhom jiġu permessi biss jekk ma jikkompromettux l-għanijiet tas-saħħa tal-annimali ta’ dan ir-Regolament, u jekk m’humiex f’kontradizzjoni mar-regoli stabbiliti fih u sakemm dawn ma jtellfux il-movimenti ta’ annimali u prodotti bejn l-Istati Membri, sakemm dan ma jkunx meħtieġ sabiex tiġi skansata l-introduzzjoni tal-mard jew biex jiġi kkontrollat it-tixrid tiegħu.

(153)   Il-miżuri nazzjonali msemmija fil-premessa 152 għandhom ikunu soġġetti għal proċedura ta’ notifika simplifikata sabiex jitnaqqas il-piż amministrattiv. L-esperjenza wriet li l-proċedura ta’ notifika ġenerali stabbilita fid-Direttiva 98/34/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta’ Ġunju 1998 li tistabbilixxi proċedura għall-għoti ta’ informazzjoni fil-qasam ta’ l-istandards u tar-Regolamenti Tekniċi[33], kienet għodda importanti li tiggwida u ttejjeb il-kwalità tar-regolamenti tekniċi nazzjonali – f’termini ta’ żieda fit-trasparenza, leġġibbiltà u effikaċja, f’oqsma mhux armonizzati jew parzjalment armonizzati. Huwa għalhekk xieraq li tapplika din il-proċedura ta’ notifika ġenerali stabbilita fid-Direttiva 98/34/KE.

(154)   Bħalissa, ir-regoli tal-Unjoni dwar is-saħħa tal-annimali huma stabbiliti fl-atti li ġejjin tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u fl-atti sussegwenti tal-Kummissjoni adottati b’segwitu għalihom:

– Id-Direttiva tal-Kunsill 64/432/KEE tas-26 ta' Ġunju 1964 dwar il-problemi tas-saħħa tal-annimali li jaffetwaw il-kummerċ ta' annimali bovini u suwini ġewwa l-Komunità[34],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 77/391/KEE tas-17 ta’ Mejju 1977 li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-qerda tal-bruċellosi, tuberkulosi u lewkosi fl-ifrat[35],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 78/52/KEE tat-13 ta’ Diċembru 1977 li tistabbilixxi l-kriterji tal-Komunità għall-pjani nazzjonali għall-qerda mgħaġġla tal-mard brucellosis, tuberculosis u enzootic leukosis fl-ifrat[36],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 88/407/KEE tal-14 ta' Ġunju 1988 li tistabilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-kummerċ intra-Komunitarju u għal importazzjonijiet ta’ deep frozensemen ta’ annimali domestiċi tal-ispeċi tal-bovini[37].

– Id-Direttiva tal-Kunsill 80/1095/KEE tal-11 ta’ Novembru 1980 li tippreskrivi kondizzjonijiet maħsuba biex jagħmlu u jżommu t-territorju tal-Komunità ħieles mid-deni klassiku tal-ħnieżer[38],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 82/894/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1982 dwar in-notifika ta’ mard tal-annimali fil-Komunità[39],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 89/556/KEE tal-25 ta' Settembru 1989 dwar kondizzjonijiet ta' saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju fi u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta' embrijoni ta' annimali domestiċi tal-ispeċi tal-ifrat[40].

– Id-Direttiva tal-Kunsill 90/429/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990, li tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-bhejjem applikabbli għal kummerċ intra-Komunitarju u għall-importazzjonijiet ta’ semen ta’ bhejjem domestiċi tal-ispeċi tal-majjali[41],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 91/68/KEE tat-28 ta’ Jannar 1991 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju tan-nagħaġ u tal-mogħoż[42],

– Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 91/666/KEE tal-11 ta’ Diċembru 1991 li tistabbilixxi r-riservi tal-Komunità fuq it-tilqim kontra l-marda tal-ilsien u d-dwiefer[43],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 92/35/KEE tad-29 ta’ April 1992 li tistabilixxi r-regoli ta' kontroll u miżuri biex tkun miġġielda l-marda Afrikana taż- żwiemel[44],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 92/65/KEE tat-13 ta’ Lulju 1992 li tistabbilixxi l-ħtiġijiet dwar saħħa tal-annimali li jirregolaw il-kummerċ ta’, u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ annimali, semen, ova u embrijuni mhux suġġetti għal ħtiġijiet ta’ saħħa tal-annimali meħtieġa f’regoli speċifiċi tal-Komunità li hemm referenza għalihom fl-Anness A (1) ta’ Direttiva 90/425/KEE[45],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 92/66/KEE tal-14 ta’ Lulju 1992 li tintroduċi miżuri tal-Komunità għal kontroll tal-marda Newcastle[46],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 92/118/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tipprovdi għal rekwiżiti fir-rigward tas-saħħa tal-annimali u tas-saħħa pubblika li jirregolaw il-kummerċ u l-importazzjoni fil-Komunità ta’ prodotti mhux soġġetti għar-rekwiżiti stabbiliti f'regoli Komunitarji speċifiċi msemmija fl-Anness A (I) tad-Direttiva 89/662/KEE u, fejn jidħlu l-patoġeni, għad-Direttiva 90/425/KEE[47],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 92/119/KEE tas-17 ta’ Diċembru 1992 li tintroduċi miżuri ġenerali Komunitarji għall-kontroll ta’ ċertu mard tal-annimali u l-miżuri speċifiċi li għandhom x'jaqsmu mal-marda vexxikolari tal-ħnieżer[48],

– Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/410/KE tat-22 ta’ Ġunju 1995 li tippreskrivi r-regoli ghall-ittestjar mikrobijoloġiku billi jittieħdu l-kampjuni fl-istabbiliment tal-oriġini tat-tjur tal-irziezet għall-qatla maħsuba għall-Finlandja u għall-Isvezja[49],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2000/75/KE tal-20 ta’ Novembru 2000 li tistabbilixxi dispożizzjonijiet speċifiċi għall-kontroll u l-eradikazzjoni tal-bluetongue[50],

– Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/258/KE tal-20 ta’ Marzu 2000 li taħtar istituzzjoni speċifika sabiex tkun responsabbli biex tistabbilixxi l-kriterji neċessarji għall-istandarizazzjoni ta’ testijiet seroloġiċi biex issegwi l-effettività tat-tilqim kontra l-idrofobija[51],

– Ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-bhejjem tal-fart u dwar it-tikkettjar tal-laħam taċ-ċanga u tal-prodotti tal-laħam taċ-ċanga u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 820/97[52],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2001/89/KE tat-23 ta’ Ottubru 2001 dwar il-miżuri tal-Komunità għall-kontroll tal-marda tal-infafet vesikolari (deni klassiku) tal-ħnieżer[53],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/60/KE tas-27 ta’ Ġunju 2002 li tistabbilixxi miżuri għall-kontroll tad-deni Afrikan tal-qżieqeż u temenda id-Direttiva 92/119/KE għar-rigward tal-marda Teschen u d-deni Afrikan tal-qżieqeż[54],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2002/99/KE tas-16 ta’ Diċembru 2002 li tistabbilixxi r-regoli sanitarji għall-annimali u li jiddeterminaw il-produzzjoni, l-ipproċessar, id-distribuzzjoni u l-introduzzjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali u li huma għall-konsum uman[55],

– Direttiva tal-Kunsill 2003/85/KE tad-29 ta’ Settembru 2003 dwar miżuri tal-Komunità fuq il-kontroll tal-marda tal-ilsien u d-dwiefer li tirrevoka id-Direttiva 85/511/KEE u d-Deċiżjoni 89/531/KEE and 91/665/KEE u tammenda d-Direttiva 92/46/KEE[56],

– Ir-Regolament (UE) Nru XXX/XXXX tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta' ... dwar il-moviment mhux kummerċjali tal-pets u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 998/2003 [Publications office][57],

– Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 21/2004 tas-17 ta’ Diċembru 2003 li jistabbilixxi sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ammiali ovini u kaprini u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 u d-Direttiva 91/102/KEE u 64/432/KEE[58],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2004/68/KE tas-26 ta’ April 2004 li tistabbilixxi r-regoli tas-saħħa tal-annimali għall-importazzjoni lejn u t-transitu matul il-Komunità għal ċerti annimali ungulati ħajjin, u temenda d-Direttivi 90/426/KEE u 92/65/LEE u tħassar id-Direttiva 72/462/KEE[59],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/156/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali li jirregolaw il-moviment u l-importazzjoni minn pajjiżi terzi ta’ ekwidi[60],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2005/94/KE tal-20 ta’ Diċembru 2005 dwar miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-influwenza tat-tjur tal-irziezet u li tħassar id-Direttiva 92/40/KEE[61],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2006/88/KE tal-24 ta’ Ottubru 2006 dwar il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għall-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti tagħhom, u dwar il-prevenzjoni u l-kontroll ta’ ċertu mard f'annimali akkwatiċi[62],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2008/71/KEE tal-15 ta’ Lulju 2008 dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-ħnieżer (li tikkodifika d-Direttiva 92/102/KEE)[63],

– Id-Direttiva tal-Kunsill 2009/158/KE tat-30 ta’ Novembru 2009 dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ bhejjem li jirregolaw il-kummerċ intra-Komunitarju, u l-importazzjoni ta’ tajr u bajd għat-tfaqqis minn pajjiżi terzi[64].

(155)   Ir-regoli stabbiliti fl-atti leġiżlattivi msemmija fil-premessa 154 għandhom jiġu sostitwiti b’dan ir-Regolament u bl-atti tal-Kummissjoni li se jiġu adottati skont dan ir-Regolament. Għaldaqstant, dawk l-atti leġiżlattivi għandhom jiġu revokati. Madankollu, biex jiżgura ċ-ċarezza legali u jiġi evitat li jkun hemm lakuna ġuridika, ir-revoka għandha sseħħ biss meta l-atti ddelegati rilevanti u l-atti ta’ implimentazzjoni jiġu adottati skont dan ir-Regolament. Għalhekk huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tiddetermina d-dati meta r-revoka ta’ dawk l-atti leġiżlattivi għandha tieħu effett.

(156)   L-atti tal-Kunsill li ġejjin fil-qasam tas-saħħa tal-annimali huma obsoleti u għandhom jitħassru espressivament fl-interess taċ-ċarezza tal-leġiżlazzjoni tal-Unjoni: Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 78/642/KEE tal-25 ta' Lulju 1978 dwar miżuri ta' protezzjoni santarja fir-rigward tar-Repubblika tal-Botswana[65]; id-Direttiva tal-Kunsill 79/110/KEE tal-24 ta' Jannnar 1979 li tawtorizza lir-Repubblika Taljana li tipposponi n-notifika u l-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali tagħha għall-qerda aċċellerata tal-bruċellosi u t-tuberkolosi fil-bovini[66]; id-Direttiva tal-Kunsill 81/6/KEE tal-1 ta' Jannnar 1981 li tawtorizza lir-Repubblika Ellenika li tikkomunika u timplimenta il- pjanijiet nazzjonali tagħha għall-qerda aċċellerata tal-bruċellosi u t-tuberkolosi fil-bovini[67]; id-Deċiżjoni tal-Kunsill 89/455/KEE tal-24 ta' Lulju 1989 li ddaħħal miżuri Komunitarji biex jiġu stabbiliti proġetti sperimentali għall-kontroll tar-rabbja bil-ħsieb li din tinqered jew tiġi prevenuta[68]; id-Direttiva tal-Kunsill 90/423/KEE tas-26 ta' Ġunju 1990 li temenda d-Direttiva 85/511/KEE li tintroduċi miżuri Komunitarji għall-kontroll tal-marda tal-ilsien u tad-dwiefer[69]; id-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/678/KEE tat-13 ta' Diċembru 1990 li tirrikonoxxi ċerti partijiet tat-territorju tal-Komunità bħala jew uffiċjalment ħieles mid-deni tal-ħnieżer jew ħieles mid-deni tal-ħnieżer[70].

(157)   Ir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament ma għandhomx japplikaw sakemm l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni kollha li għandhom jiġu adottati mill-Kummissjoni skont dan ir-Regolament, ikunu applikaw. Huwa xieraq li jkun hemm provvediment għal mill-anqas 36 xahar li jgħaddu bejn id-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament u d-data tal-applikazzjoni tar-regoli l-ġodda, sabiex jippermettu lill-operaturi affettwati biżżejjed żmien biex jadattaw.

(158)   Sabiex tkun żgurata ċ-ċertezza legali dwar l-applikazzjoni tar-regoli dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali, il-miżuri ta’ kontroll tal-mard għal ċerti żoonożi u l-movimenti mhux kummerċjali ta’ annimali domestiċi, is-setgħa li jiġu adottati atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea għandha tkun iddelegata lill-Kummissjoni fir-rigward tad-data li fiha r-Regolamenti (KE) Nru 1760/2000, (UE) Nru XXX/XXX [ex-998/2003] u (KE) Nru 21/2004 u d-Direttivi 92/66/KEE, 2000/75/KE, 2001/89/KE, 2002/60/KE, 2003/85/KE, 2005/94/KE u 2008/71/KE ma jkomplux japplikaw.

(159)   Is-setgħat ta' implimentazzjoni previsti f'dan ir-Regolament għandhom jitħaddmu b'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni[71].

(160)   Huwa partikolarment importanti li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul il-ħidma ta’ tħejjija tagħha, anki fil-livell ta’ esperti. Il-Kummissjoni, meta tkun qiegħda tipprepara u tfassal atti ta’ delega, għandha tiżgura t-trażmissjoni simultanja, f’waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

(161)   Dan ir-Regolament m’għandux joħloq piż amministrattiv sproporzjonat jew impatt ekonomiku għall-intrapriżi ż-żgħar u ta’ daqs medju. Skont dan ir-Regolament, abbażi ta’ konsultazzjoni mal-partijiet interessati, ġiet ikkunsidrata s-sitwazzjoni speċjali tal-intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju. Deroga ta' potenzjal universali mir-rekwiżiti ta’ dan ir-Regolament għal dawn l-intrapriżi ma ġietx mistħarrġa, minħabba l-għanijiet tal-politika pubblika li tiġi mħarsa s-saħħa tal-annimali u s-saħħa pubblika. Madankollu, għadd ta’ derogi għal dawn l-intrapriżi għandhom jiġu previsti f’dak li jirrigwarda r-rekwiżiti differenti ta’ dan ir-Regolament, meta jitqiesu r-riskji involuti.

(162)   L-għanijiet ta’ dan ir-Regolament, jiġifieri li jiġu stabbiliti r-regoli tas-saħħa tal-annimali, il-prodotti ġerminali, il-prodotti ta’ oriġini mill-annimali, il-prodotti sekondarji tal-annimali u l-prodotti derivati sa fejn dawn ma jkunux koperti minn regoli speċifiċi f’leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni u materjal ieħor li jista’ jkun involut fit-tixrid ta’ mard trażmissibbli, ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, u jistgħu jintlaħqu aħjar fil-livell tal-Unjoni permezz ta’ qafas legali komuni u koordinat għas-saħħa tal-annimali. Dan ir-Regolament, għalhekk, huwa skont il-prinċipju tas-sussidjarjetà, kif stipulat fl-Artikolu 5(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Skont il-prinċipju ta' proporzjonalità, kif stabbilit f'dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa neċessarju biex jintlaħqu dawk l-għanijiet,

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

PARTI I REGOLI ĠENERALI

Kapitolu I Suġġett, kamp ta’ applikazzjoni u definizzjonijiet

Artikolu 1 Suġġett

1.           Dan ir-Regolament jistabblixxi regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard tal-annimali, li huma trażmessi lill-annimali jew lill-bniedem.

Dawk ir-regoli jipprevedu:

(a)     il-prijoritizzazzjoni u l-kategorizzazzjoni tal-mard ta’ tħassib għall-Unjoni u sabiex jiġu stabbiliti r-responsabbiltajiet għas-Saħħa tal-Annimali fil-Parti I;

(b)     id-detezzjoni bikrija, in-notifika u r-rappurtar ta’ mard, is-sorveljanza, il-programmi ta’ qerda u l-istatus ta’ ħelsien mill-mard fil-Parti II;

(c)     għarfien dwar il-mard, tħejjija u kontroll fil-Parti III;

(d)     ir-reġistrazzjoni u l-approvazzjoni ta’ stabbilimenti u trasportaturi, il-movimenti u t-traċċabbiltà tal-kunsinni ta’ annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali fl-Unjoni fil-Parti IV;

(e)     id-dħul ta’ kunsinni ta’ annimali, prodotti ġerminali, u prodotti li joriġinaw mill-annimali lejn l-Unjoni u l-esportazzjoni ta’ tali kunsinni mill-Unjoni fil-Parti V;

(f)      il-miżuri ta’ emerġenza li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza ta' mard fil-Parti VI.

2.           Ir-regoli msemmijin fil-paragrafu 1:

(a)     jiżguraw

(i)      produzzjoni agrikola u akkwakultura sostenibbli fl-Unjoni;

(ii)      il-funzjonament effettiv tas-suq intern;

(iii)     tnaqqis fl-effetti ħżiena fuq l-ambjent ta’:

– ċertu mard;

– il-miżuri meħuda biex jipprevjenu u jikkontrollaw il-mard;

(b)     iqisu

(i)      ir-relazzjoni bejn is-saħħa tal-annimali u:

– is-saħħa pubblika;

– l-ambjent kif ukoll l-impatti tat-tibdil fil-klima;

– is-sikurezza tal-ikel u tal-għalf;

– it-trattament xieraq tal-annimali;

– is-sigurtà tal-ikel;

(ii)      il-konsegwenzi ekonomiċi, soċjali, kulturali u ambjentali li jinqalgħu mill-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ prevenzjoni u ta’ kontroll tal-mard.

Artikolu 2 Il-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament

1.           Dan ir-Regolament għandu japplika għal:

(a) annimali miżmuma u selvaġġi;

(b) prodotti ġerminali;

(c) prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(d) prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati mill-annimali, mingħajr ħsara għar-regoli stabbiliti fir-Regolament (KE) Nru 1069/2009;

(e) il-faċilitajiet, mezzi ta’ trasport, tagħmir u l-mogħdijiet l-oħra kollha ta’ infezzjoni u l-materjal involut jew potenzjalment involut fit-tixrid ta’ mard trażmissibbli.

2.           Dan ir-Regolament għandu japplika għall-mard li jittieħed, fosthom iż-żoonożi, mingħajr ħsara għar-regoli stabbiliti fi:

(a)     Id-Deċiżjoni Nru 2119/98/KE;

(b)     Ir-Regolament (KE) Nru 999/2001;

(c)     id-Direttiva 2003/99/KE;

(d)     Ir-Regolament (KE) Nru 2160/2003.

Artikolu 3 Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Parti IV dwar ir-reġistrazzjoni, l-approvazzjoni, it-traċċabbiltà u l-movimenti

1.           It-Titolu I tal-Parti IV għandu japplika għal:

(a)     annimali terrestri, u annimali li mhumiex annimali terrestri imma li jistgħu jgħaddu l-mard li jaffettwa lill-annimali terrestri;

(b)     prodotti ġerminali minn annimali terrestri;

(c)     prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali terrestri.

2.           It-Titolu II tal-Parti IV għandu japplika għal:

(a)     annimali akkwatiċi, u annimali li mhumiex annimali akkwatiċi imma li jistgħu jgħaddu l-mard li jaffettwa lill-annimali akkwatiċi;

(b)     prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi.

3.           It-Titolu III tal-Parti IV għandu japplika għal:

(a)     annimali għajr dawk definiti bħala annimali terrestri u annimali akkwatiċi fl-Artikolu 4(1)(4);

(b)     prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali oħra msemmija fil-punt (a).

4.           Il-Kapitoli 1 u 3 tat-Titolu I u l-Kapitoli 1 u 2 tat-Titolu II tal-Parti IV ma għandhomx japplikaw għall-annimali domestiċi.

Artikolu 4 Definizzjonijiet

1.           Għall-fini ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw id-definizzjonijiet li ġejjin:

(2) “annimali” tfisser annimali vertebrati jew invertebrati;

(3) “annimali terrestri” tfisser għasafar, mammiferi terrestri, naħal u bagħal tan-naħal;

(4) “annimali akkwatiċi” tfisser annimali tal-ispeċi li ġejjin, fi stadji tal-ħajja kollha, inklużi l-bajd, il-gameti, l-isperma:

(i)      ħut li jappartjeni għas-superklassi Agnatha u l-klassijiet Chondrichthyes, Actinopterygii u Sarcopterygii;

(ii)      molluski akkwatiċi li jappartjenu għall-filu Mollusca;

(iii)     krustaċji akkwatiċi li jappartjenu għas-subfilu Crustacea;

(5) “annimali oħra” tfisser annimali ta’ speċijiet minbarra dawk definiti bħala annimali terrestri u akkwatiċi;

(6) "annimali miżmuma" tfisser annimali li jinżammu mill-bnedmin, fil-każ ta' annimali akkwatiċi, annimali tal-akkwakultura;

(7) "akkwakultura" tfisser it-tkabbir ta’ annimali akkwatiċi bl-użu ta’ tekniki mfassla biex tiżdied il-produzzjoni ta’ dawk l-annimali lil hinn mill-kapaċità naturali tal-ambjent u fejn l-annimali jibqgħu l-proprjetà ta’ persuna fiżika jew ġuridika waħda jew aktar matul l-istadji tat-trobbija jew tal-kultivazzjoni, sa u inkluż il-ħsad, minbarra l-ħsad jew l-qbid għall-iskopijiet ta’ konsum uman ta’ annimali akkwatiċi selvaġġi li huma sussegwentement temporanjament miżmuma fl-istennija għall-qatla mingħajr ma jkunu mitmugħa;

(8) “annimali tal-akkwakultura” tfisser annimali akkwatiċi soġġetti għall-akkwakultura;

(9) "annimali selvaġġi” tfisser annimali mhux miżmuma;

(10) “tjur tal-irziezet” tfisser għasafar li huma mkabbra jew miżmuma f’kaptività għal:

(a)     il-produzzjoni ta’:

(i)      laħam;

(ii)      bajd għall-konsum;

(iii)     prodotti oħra;

(b)     provvisti għat-tgħammir mill-ġdid tat-tjur tal-irziezet tal-kaċċa;

(c)     għall-għanijiet ta’ tgħammir ta’ għasafar użati għat-tipi ta’ produzzjoni msemmija fil-punt (a);

(11) "għasafar miżmuma fil-magħluq” tfisser kwalunkwe għasfur minbarra tjur tal-irziezet li jinżamm fil-magħluq għal kwalunkwe raġuni oħra minbarra dawk imsemmija fil-punt (9) inklużi dawk li huma miżmuma għal wirjiet, tlielaq, esebizzjonijiet, kompetizzjonijiet trobbija jew bejgħ;

(12) "annimal domestiku” tfisser annimal tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness I, li:

(a)     jinżamm f’dar, jew fil-każ ta’ annimali akkwatiċi ornamentali miżmuma f’akkwarji mhux kummerċjali;

(b)     meta jkun suġġett għal moviment, jakkumpanja għal skopijiet ta’ moviment mhux kummerċjali, lil dak li jżomm l-annimal domestiku, jew persuna fiżika li tkun qed taġixxi f’isem u bi ftehim ma' dak li jżomm l-annimal domestiku, u li matul dan il-moviment mhux kummerċjali, jibqa’ taħt ir-responsabbiltà ta' dak li jżomm l-annimal domestiku jew tat-tali persuna;

(13) “dak li jżomm annimal domestiku" tfisser persuna fiżika li żżomm annimal domestiku għall-gost (pet);

(14) "moviment mhux kummerċjali” tfisser kull moviment ta’ annimali domestiċi li ma jinvolvix u lanqas jimmira, direttament jew indirettament, lejn gwadann finanzjarju jew it-trasferiment tas-sjieda;

(15) “mard” tfisser l-okkorrenza ta' infezzjonijiet u imfestazzjonijiet fl-annimali, bi jew mingħajr manifestazzjonijiet klinika jew patoloġika, ikkawżata minn aġenti tal-mard wieħed jew aktar trażmissibbli lill-annimali jew lill-bnedmin;

(16) "mard elenkat” tfisser il-mard elenkat skont l-Artikolu 5(2);

(17) “marda emerġenti” tfisser marda għajr il-mard elenkat li għandha l-potenzjal li tissodisfa l-kriterji għall-mard elenkat previst fl-Artikolu 6(1)(a) minħabba:

(a)     marda ġdida li ġejja mill-evoluzzjoni jew bidla ta’ aġent ta' marda eżistenti;

(b)     tixrid ta’ mard magħruf f'żona ġeografika ġdida jew popolazzjoni ġdida; jew

(c)     aġent ta’ mard mhux rikonoxxut qabel jew marda dijanjostikata għall-ewwel darba;

(18) "profil ta' mard” tfisser il-kriterji ta’ marda li hemm referenza dwarhom fl-Artikolu 6(1)(a);

(19) “speċijiet elenkati” tfisser l-ispeċijiet tal-annimal jew il-grupp tal-ispeċijiet tal-annimal elenkati b'konformità mal-Artikolu 7(2), jew, fil-każ ta’ mard emerġenti, tal-ispeċijiet tal-annimali jew gruppi ta’ speċijiet tal-annimali, li jissodisfaw il-kriterji għall-ispeċijiet elenkati stabbiliti fl-Artikolu 7(2);

(20) “periklu” tfisser aġent ta’ marda jew kundizzjoni f'annimal jew prodott bil-potenzjal li jkollha effett negattiv fuq saħħet il-bnedmin jew l-annimali;

(21) “riskju” tfisser il-probabbiltà tal-okkorrenza u l-kobor probabbli tal-konsegwenzi bijoloġiċi u ekonomiċi ta’ effett negattiv fuq is-saħħa tal-annimali jew is-saħħa pubblika;

(22) "bijosigurtà” tfisser is-somma ta’ ġestjoni u miżuri fiżiċi maħsuba biex jitnaqqas ir-riskju tal-introduzzjoni, l-iżvilupp u t-tixrid ta’ mard lejn l-UE, minnha u fi ħdanha:

(a)     f'popolazzjoni tal-annimali, jew

(b)     fi stabbiliment, żona, kompartiment, mezzi ta’ trasport jew kwalunkwe faċilitajiet oħra, bini jew post;

(23) “operatur” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, li jkollha annimali u prodotti taħt ir-responsabbiltà tagħha, inkluż dawk li jrabbu l-annimali u t-trasportaturi, iżda esklużi l-veterinarji u dawk li jżommu l-annimali domestiċi (pets);

(24) “professjonist tal-annimali” tfisser persuna fiżika jew ġuridika, relatata f'sens ta' okkupazzjoni ma’ annimali jew prodotti, minbarra l-operaturi jew il-veterinarji;

(25) “stabbiliment” tfisser kull post, struttura, jew kwalunkwe ambjent, li fih l-annimali jew il-prodotti ġerminali huma miżmuma, għajr għal:

(a)     unitajiet domestiċi fejn jinżammu annimali domestiċi (pets);

(b)     akkwarji mhux kummerċjali li jżommu annimali akkwatiċi;

(c)     prattiki jew kliniċi veterinarji;

(26) "prodotti ġerminali” tfisser:

(a)     sperma, semen, ooċiti u embrijuni intenzjonati għal riproduzzjoni artifiċjali;

(b)     bajd għat-tfaqqis;

(27) “prodotti li joriġinaw mill-annimali” tfisser:

(a)     ikel ta’ oriġini mill-annimali, inkluż l-għasel u d-demm;

(b)     molluski bivalvi ħajjin, ekinodermi ħajjin, tunikati ħajjin u gastropodi marini ħajjin maħsuba għall-konsum mill-bniedem;

(c)     annimali apparti dawk imsemmija f’(b) li huma destinati biex jiġu ppreparati biex jiġu mgħoddija ħajjin lill-konsumatur finali;

(28) “prodotti sekondarji mill-annimali” tfisser iġsma jew partijiet ta’ annimali, prodotti li joriġinaw mill-annimali jew prodotti oħra miksuba minn annimali li mhumiex maħsuba għall-konsum mill-bniedem, ħlief il-prodotti ġerminali;

(29) "prodotti derivati" tfisser prodotti miksuba minn trattament, trasformazzjoni jew grad ta’ ipproċessar wieħed jew aktar ta’ prodotti sekondarji mill-annimali;

(30) "prodotti" tfisser:

(a)     prodotti ġerminali;

(b)     prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(c)     prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati;

(31) "kontroll uffiċċjali" tfisser kontroll uffiċjali kif imfisser fil-punt (1) tal-Artikolu 2 tar-Regolament (UE) XXX/XXX [Publication office – Number to be added: on official controls and other official activities.];

(32) "status tas-saħħa” tfisser l-istatus tal-mard fir-rigward tal-mard elenkat kollu għall-ispeċijiet elenkati partikolari fir-rigward ta’:

(a)     annimal;

(b)     l-annimali fi ħdan:

(i)      stabbiliment;

(ii)      kompartiment;

(iii)     żona;

(iv)     Stat Membru;

(v)     pajjiż jew territorju terz;

(33) “żona” tfisser:

(a)     għall-annimali terrestri parti definita b’mod ċar ta’ Stat Membru, pajjiż jew territorju terz li fiha subpopolazzjoni ta’ annimali bi status tas-saħħa distint fir-rigward ta’ xi marda speċifika jew mard speċifiku soġġett għal sorveljanza xierqa, il-kontroll tal-mard u miżuri ta’ bijosigurtà;

(b)     għal annimali akkwatiċi ta’ sistema idroloġika kontigwi bi status tas-saħħa distint fir-rigward ta’ xi marda speċifika jew mard speċifiku li jifforma żona li hija msemmija f’wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)      maqbid ta’ ilma fl-intier tiegħu mill-għajn tal-passaġġ tal-ilma sal-estwarju jew lag;

(ii)      aktar minn maqbad ta’ ilma wieħed;

(iii)     parti maqbad tal-ilma mill-għajn tal-passaġġ tal-ilma sa ostaklu li jimpedixxi l-introduzzjoni ta’ xi marda jew mard speċifiku;

(iv)     parti minn żona kostali b’delimitazzjoni ġeografika preċiża;

(v)     estwarju b’delimitazzjoni ġeografika preċiża;

(34) “maqbad tal-ilma” tfisser żona fejn jinġabar l-ilma jew baċir ta’ art imdawra b’karatteristiċi naturali bħal għoljiet u muntanji, li fihom jgħaddi kull fluss ta' tifwir tal-ilma;

(35) “kompartiment” tfisser subpopolazzjoni ta’ annimali li jinsabu f’ċentru wieħed jew aktar u fil-każ ta’ annimali akkwatiċi f’stabbiliment wieħed jew aktar tal-akkwakultura, taħt sistema ta’ tmexxija tal-bijosigurtà komuni bi status tas-saħħa distint fir-rigward ta’ xi marda speċifika jew mard speċifiku soġġett għal sorveljanza xierqa, kontroll tal-mard u miżuri ta’ bijosigurtà;

(36) “kwarantina” tfisser iż-żamma ta’ annimali f’iżolament taħt il-kontroll tal-awtorità kompetenti bl-ebda kuntatt dirett jew indirett ma’ annimali oħra, għall-finijiet li jkun żgurat li m’hemmx tixrid ta’ mard waqt li l-annimali huma osservati għal tul ta’ żmien speċifikat u, jekk xieraq, ittestjar u trattament;

(37) “unità epidemjoloġika” tfisser grupp ta’ annimali bl-istess probabbiltà tal-esponiment għal aġent ta’ marda;

(38) “tifqigħa” tfisser każ wieħed jew aktar fi stabbiliment, unità domestika jew post ieħor fejn jinżammu jew jinsabu l-annimali;

(39) "każ” tfisser il-konferma uffiċjali tal-preżenza ta’ marda elenkata jew marda emerġenti f'annimal ħaj jew mejjet;

(40) “żona ristretta” tfisser żona li fiha restrizzjonijiet fuq il-movimenti ta’ ċerti annimali jew prodotti u l-applikazzjoni ta' miżuri oħra għall-kontroll tal-mard, bil-għan li jiġi evitat it-tifrix ta’ xi marda partikolari f’oqsma fejn ebda restrizzjonijiet ma huma applikati;

(41) “żona ta’ protezzjoni” tfisser żona b’każ jew aktar ta' mard li hija stabbilita wara konferma uffiċjali ta’ tifqigħa, u fejn xi miżuri ta’ kontroll tal-marda huma applikati sabiex tiġi evitata l-firxa tal-marda minn dik iż-żona;

(42) “żona ta’ sorveljanza” tfisser żona, stabbiliti wara konferma uffiċjali ta’ tifqigħa u li tkun tinsab madwar żona ta’ protezzjoni, u fejn xi miżuri ta’ kontroll tal-mard huma applikati sabiex tiġi evitata l-firxa tal-marda minn dik iż-żona u ż-żona ta’ protezzjoni;

(43) “bajd tat-tifqis” tfisser bajd, li jkunu biedu t-tjur tal-irziezet, maħsuba għall-inkubazzjoni;

(44) “annimali ungulati” tfisser l-annimali elenkati fl-Anness II;

(45) “stabbiliment ta' prodott ġerminali” tfisser:

(a)     stabbiliment għall-ġbir, il-produzzjoni, l-ipproċessar u l-ħażna tal-prodotti ġerminali;

(b)     mafqas;

(46) “mafqas” tfisser stabbiliment li jiġbor, jaħżen, jinkuba u jfaqqas il-bajd għall-provvista ta’:

(a)     bajd għall-inkubazzjoni;

(b)     flieles ta’ ġurnata jew il-flieles li jkunu għadhom kemm faqqsu ta’ speċijiet oħra;

(47) “trasportatur” tfisser operatur li jittrasporta annimali f'ismu stess, jew għal parti terza;

(48) "stabbiliment konfinat” tfisser xi stabbiliment permanenti ġeografikament konfinat, maħluq fuq bażi volontarja, u approvat għall-iskop ta' movimenti, fejn l-annimali huma:

(a) miżmuma jew imrobbija għall-finijiet ta’ wirjiet, edukazzjoni, ħarsien tal-ispeċi jew riċerka;

(b) limitati u sseparati mill-ambjent ċirkondanti;

(c) soġġetti għal sorveljanza tas-saħħa tal-annimali u miżuri fil-qasam tal-bijosigurtà stretti;

(49) “operazzjoni tal-immuntar” tfisser assemblaġġ ta’ annimali terrestri miżmuma minn diversi stabbilimenti għal perjodu iqsar mill-perjodu ta’ residenza meħtieġa għal dik l-ispeċi tal-annimali;

(50) “perjodu ta’ residenza” tfisser il-perjodu minimu li annimal huwa meħtieġ li jgħix fi stabbiliment qabel jiġi suġġett għal moviment minn dak l-istabbiliment;

(51) "IMSOC" tfisser is-sistema ta' ġestjoni tal-informazzjoni kompjuterizzata prevista permezz tal-Artikolu 130(1) tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX [Publication office: Number to be added -on official controls and other official activities];

(52) “stabbiliment għall-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku” tfisser negozju tal-ikel approvat skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a)     L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 853/2004, fil-każ tal-ipproċessar tal-annimali tal-akkwakultura għal finijiet ta' ikel;

(b)     L-Artikolu 177 ta’ dan ir-Regolament fil-każ tal-qatla ta’ annimali akkwatiċi għal skopijiet ta’ kontroll ta’ mard, skont it-Titolu II tal-Parti III.

2.           Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 fir-rigward ta' emendi għal-lista ta':

(a)     l-annimali domestiċi stabbiliti fl-Anness I;

(b)     l-ungulati stabbiliti fl-Anness II.

Kapitolu 2  Mard elenkat u mard emerġenti u speċijiet elenkati

Artikolu 5 Elenkar tal-mard

1.           Ir-regoli speċifiċi għall-mard intiżi għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard previsti f’dan ir-Regolament għandhom japplikaw għal:

(a)     mard elenkat;

(b)     mard emerġenti.

2.           Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għandha tistabbilixxi lista ta’ mard elenkat, kif imsemmi fil-paragrafu 1(a).

Dik il-lista għandha tinkludi mard li jissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fil-punti li ġejjin (a) u (b) ta’ dan il-paragrafu, fejn jitqiesu l-kriterji għall-elenkar tal-mard stabbiliti fl-Artikolu 6:

(a)     mard li x’aktarx ikollu impatt sinifikanti fuq mill-inqas wieħed minn dawn li ġejjin:

(i)      is-saħħa pubblika;

(ii)      l-agrikola jew il-produzzjoni tal-akkwakultura jew f’setturi relatati tal-ekonomija;

(iii)     is-soċjetà fl-Istati Membri u fejn xieraq f’pajjiżi jew territorji terzi;

(iv)     l-ambjent;

(b)     mard li għalih huma disponibbli miżuri li jtaffu r-riskju, jew li għalih dawn jistgħu jiġu żviluppati u huma proporzjonati mar-riskju impost minn tali mard.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ marda li tirrappreżenta riskju emerġenti ta’ impatt sinifikanti l-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

Artikolu 6 Kriterji għall-elenkar tal-mard

1.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kriterji li ġejjin meta jkun qed jiġi ddeterminat jekk marda tissodisfax il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu elenkati skont l-Artikolu 5(2):

(a)     il-profil tal-marda, li għandu jinkludi dan li ġej:

(i)      l-ispeċijiet tal-annimali milquta minn din il-marda;

(ii)      il-morbidità u r-rati tal-mortalità tal-marda f’popolazzjonijiet tal-annimali;

(iii)     il-karattru żoonetiku tal-marda;

(iv)     il-kapaċità li tiżviluppa reżistenza għal trattamenti;

(v)     il-persistenza tal-marda f’popolazzjoni tal-annimali jew fl-ambjent;

(vi)     ir-rotot u l-veloċità ta’ trażmissjoni tal-marda bejn l-annimali u meta rilevanti bejn l-annimali u l-bnedmin;

(vii)    l-assenza jew il-preżenza u d-distribuzzjoni tal-marda fl-Unjoni, u, fejn il-marda ma tkunx preżenti fl-Unjoni, ir-riskju tal-introduzzjoni tagħha fl-Unjoni;

(viii)   l-eżistenza ta’ għodod dijanjostiċi u ta’ kontroll tal-mard;

(b)     l-impatt tal-marda fuq:

(i)      il-produzzjoni agrikola u tal-akkwakultura u partijiet oħra tal-ekonomija:

– il-livell tal-preżenza tal-marda fl-Unjoni;

– it-telf ta’ produzzjoni minħabba marda;

– telf ieħor;

(ii)      is-saħħa tal-bniedem:

– it-trażmissibbiltà bejn l-annimali u l-bnedmin;

– it-trażmissibbiltà bejn il-bnedmin;

– is-severità ta’ forom fil-bniedem tal-marda;

– id-disponibbiltà ta’ prevenzjoni effettiva jew trattament mediku fil-bnedmin;

(iii)     it-trattament xieraq tal-annimali;

(iv)     il-bijodiversità u t-tniġġis ambjentali;

(c)     il-potenzjal tagħha li tiġġenera sitwazzjoni ta’ kriżi u l-użu potenzjali tagħha għall- bijoterroriżmu;

(d)     il-fattibbiltà, id-disponibbiltà u l-effettività ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard li ġejjin:

(i)      għodod u kapaċitajiet dijanjostiċi;

(ii)      tilqim;

(iii)     trattamenti mediċi;

(iv)     miżuri ta’ bijosigurtà;

(v)     restrizzjonijiet fuq il-moviment ta’ annimali u prodotti;

(vi)     qtil u rimi ta’ annimali;

(e)     l-impatt ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard fir-rigward:

(i)      l-ispejjeż diretti u indiretti tas-setturi kkonċernati u l-ekonomija inġenerali;

(ii)      l-aċċetazzjoni tagħhom mis-soċjetà;

(iii)     it-trattament xieraq tas-subpopolazzjonijiet milquta ta’ annimali miżmuma u selvaġġi;

(iv)     l-ambjent u l-bijodiversità.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar emendi tal-kriterji previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu biex jitqiesu l-progress tekniku u xjentifiku u l-iżviluppi ta’ standards internazzjonali relevanti.

Artickolu 7 Elenkar tal-ispeċijiet

1.           Ir-regoli speċifiċi dwar il-mard fil-każ tal-mard elenkat previst f’dan ir-Regolament u r-regoli adottati skont dan ir-Regolament għandhom japplikaw għall-ispeċijiet elenkati.

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi lista ta’ speċijiet, kif imsemmi fil-paragrafu 1.

Dik il-lista għandha tinkludi dawk l-ispeċijiet tal-annimali jew gruppi ta’ speċijiet tal-annimali, li jippreżentaw riskju konsiderevoli għat-tixrid ta’ mard elenkat speċifiku, wara li jitqiesu l-kriterji li ġejjin:

(a)     is-suxxettibbiltà ta’ popolazzjoni tal-annimali f’riskju;

(b)     it-tul ta’ żmien tal-perjodu ta’ inkubazzjoni u dak infettiv tal-annimali;

(c)     il-kapaċità ta’ dawk l-annimali li jġorru dak il-mard speċifiku.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ marda li tirrappreżenta riskju emerġenti ta’ impatt sinifikanti l-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

Artikolu 8  Regoli tal-applikazzjoni tal-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard għall-mard elenkat

1.           Il-Kummissjoni, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, għandha tiddetermina l-applikazzjoni ta’ regoli għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard imsemmi fil-punti li ġejjin għal mard elenkat:

(a)     mard elenkat soġġett għal regoli dwar:

(i)      għarfien u tħejjija għall-mard previst fit-Titolu I tal-Parti III u miżuri ta’ kontroll tal-marda previsti fil-Kapitolu 1 tat-Titolu II tal-Parti III;

(ii)      kompartimentalizzazzjoni prevista fl-Artikolu 37(1);

(b)     mard elenkat suġġett għal regoli ta' prevenzjoni kontroll tal-mard rigward:

(i)      programmi obbligatorji ta’ qerda previsti fl-Artikolu 30(1);

(ii)      Stati Membri u żoni ħielsa minn mard previsti fl-Artikolu 36;

(iii)     kompartimentalizzazzjoni prevista fl-Artikolu 37(2);

(iv)     miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti III;

(c)     mard elenkat suġġett għal regoli ta' prevenzjoni kontroll tal-mard rigward:

(i)      qerda volontarja prevista fl-Artikolu 30(2);

(ii)      Stati Membri u żoni ħielsa minn mard previsti fl-Artikolu 36;

(iii)     kompartimentalizzazzjoni prevista fl-Artikolu 37(2);

(iv)     miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti III;

(d)     mard elenkat suġġett għal regoli ta' prevenzjoni kontroll tal-mard rigward:

(i)      moviment fl-Unjoni previst fil-Kapitoli minn 3 sa 7 tat-Titolu I u l-Kapitoli 2, 3 u 4 tat-Titolu II tal-Parti IV;

(ii)      dħul fl-Unjoni u l-esportazzjoni mill-Unjoni previsti fil-Parti V;

(e)     mard elenkat suġġett għal regoli ta' prevenzjoni kontroll tal-mard rigward:

(i)      notifika u rappurtar kif previst fil-Kapitolu 1 tal-Parti II;

(ii)      is-sorveljanza prevista fil-Kapitolu 2 tal-Parti II.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ marda li tirrappreżenta riskju emerġenti ta’ impatt sinifikanti l-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

2.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kriterji li ġejjin meta tadotta l-atti ta’ implimentazzjoni previsti fil-paragrafu 1:

(a)     il-livell tal-impatt tal-marda fuq is-saħħa tal-annimali u s-saħħa pubblika, it-trattament xieraq tal-annimali u l-ekonomija;

(b)     il-prevalenza, l-inċidenza u d-distribuzzjoni tal-marda fl-Unjoni;

(c)     id-disponibbiltà, il-fattibbiltà u l-effettività ta' ġabriet differenti ta' miżuri ta' prevenzjoni u ta’ kontroll tal-mard previsti f’dan ir-Regolament fir-rigward tal-marda.

Kapitolu 3 Responsabbiltajiet għal saħħet l-annimali

Taqsima 1  Operaturi, professjonisti tal-annimali u dawk li jżommu l-annimali domestiċi

Artikolu 9  Responsabbiltajiet għas-saħħa tal-annimali u miżuri ta’ bijosigurtà

1.           L-operaturi, il-professjonisti tal-annimali u dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandhom:

(a)     ikunu responsabbli minn saħħet l-annimali miżmuma u l-prodotti taħt ir-responsabbiltà tagħhom;

(b)     jieħdu miżuri xierqa ta’ bijosigurtà, b’qies tar-riskji involuti, biex jiżguraw is-saħħa ta’ dawk l-annimali u l-prodotti miżmuma u biex jipprevjenu l-introduzzjoni, l-iżvilupp u l-multiplikazzjoni fi ħdan u mifruxa bejn u minn tali annimali prodotti miżmuma taħt ir-responsabbiltà tagħhom ta’ mard, ħlief meta dan ikun awtorizzat speċifikament għal skopijiet xjentifiċi, kif xieraq għal:

(i)      kategoriji u speċijiet ta' annimali u prodotti miżmuma;

(ii)      it-tip ta’ produzzjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar miżuri ta’ bijosigurtà li jissupplimentaw ir-regoli stabbiliti fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 10 Għarfien bażiku dwar saħħet l-annimali

1.           L-operaturi u l-professjonisti tal-annimali għandhom jiksbu għarfien dwar:

(a)     il-mard tal-annimali, inkluż dak li huma li jiġi trażmess lill-bnedmin;

(b)     il-prinċipji ta’ bijosigurtà;

(c)     l-interazzjoni bejn is-saħħa tal-annimali, it-trattament xieraq tal-annimali u s-saħħa tal-bniedem.

2.           Il-kontenut u l-livell ta’ għarfien meħtieġa skont il-paragrafu 1 għandhom jiddependu fuq:

(a)     il-kategoriji u l-ispeċijiet tal-annimali jew il-prodotti miżmuma taħt ir-responsabbiltà tagħhom;

(b)     it-tip ta’ produzzjoni;

(c)     il-kompiti mwettqa.

3.           L-għarfien previst fil-paragrafu 1 għandu jinkiseb f’wieħed minn dawn il-modi li ġejjin:

(a)     esperjenza professjonali jew taħriġ;

(b)     programmi eżistenti f’setturi agrikoli jew tal-akkwakultura li huma rilevanti għas-saħħa tal-annimali;

(c)     edukazzjoni formali.

Taqsima 2 Veterinarji u professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi

Artikolu 11  Responsabbiltajiet ta’ veterinarji u professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi

1.           Il-veterinarji għandhom fil-qadi tal-attivitajiet tagħhom li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament:

(a)     jieħdu l-miżuri xierqa kollha biex jipprevjenu l-introduzzjoni, l-iżvilupp u t-tixrid ta’ mard;

(b)     jiżguraw detezzjoni bikrija tal-mard billi jwettqu dijanjosi sewwa u dijanjosi differenzjali sabiex titwarrab jew tiġi kkonfermata marda qabel jinbeda trattament sintomatiku;

(c)     ikollhom rwol attiv fi:

(i)      it-tkabbir tal-għarfien dwar is-saħħa tal-annimali;

(ii)      il-prevenzjoni tal-mard;

(iii)     id-detezzjoni bikrija u reazzjoni rapida għal mard.

(d)     il-kooperazzjoni mal-awtorità kompetenti, l-operaturi, professjonisti u dawk li jżommu l-annimali domestiċi fl-applikazzjoni ta’ miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard previsti f’dan ir-Regolament.

2.           Il-professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi jistgħu jniedu attivitajiet li jiġu attribwiti lill-veterinarji skont dan ir-Regolament f’dak li għandu x’jaqsam ma’ annimali akkwatiċi sakemm dawn ikunu awtorizzati li jagħmlu dan skont il-leġiżlazzjoni nazzjonali. F’dak il-każ, il-paragrafu 1 għandu japplika għal dawk professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 li jkollhom x’jaqsmu ma’ kwalifiki tal-veterinarji u l-professjonisti tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi li jidħlu għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

Taqsima 3 L-Istati Membri

Artikolu 12 Ir-responsabbiltajiet tal-Istati Membri

1.           Sabiex jiżguraw li l-awtorità kompetenti għas-saħħa tal-annimali għandu l-kapaċità li tieħu l-miżuri meħtieġa u xierqa, u twettaq l-attivitajiet, kif meħtieġ minn dan ir-Regolament, l-Istati Membri għandhom jiżguraw illi:

(a)     jkollhom persunal kwalifikat, faċilitajiet, tagħmir, riżorsi finanzjarji u ta’ organizzazzjoni effettivi li tkopri t-territorju kollu tal-Istat Membru;

(b)     aċċess għal laboratorji li jkollhom persunal kwalifikat, faċilitajiet, tagħmir u riżorsi finanzjarji biex tkun żgurata d-dijanjosi preċiża u rapida u d-dijanjosi differenzjali tal-mard elenkat u l-mard emerġenti;

(c)     Veterinarji mħarrġa biżżejjed involuti fit-twettiq tal-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 11 li jaqgħu fil-kamp ta’ applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament.

2.           L-Istati Membri għandhom isostnu l-operaturi u l-professjonisti tal-annimali fl-akkwist, iż-żamma u l-iżvilupp ta' għarfien bażiku dwar is-saħħa tal-annimali kif jipprevedi l-Artikolu 10 permezz ta’ programmi relevanti f’setturi agrikoli jew tal-akkwakultura jew bl-edukazzjoni formali.

Artikolu 13 Id-delegazzjoni ta’ attivitajiet uffiċjali oħra tal-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti tista’ tiddelega waħda jew aktar mill-attivitajiet li ġejjin lill-veterinarji:

(a)     attivitajiet li jikkonċernaw in-notifika u r-rapportar kif previst fil-Kapitolu 1 tal-Parti II u s-sorveljanza kif previst fil-Kapitolu 2 ta’ din il-Parti;

(b)     l-attivitajiet marbuta ma’:

(i)      kuxjenza dwar il-mard, tħejjija u kontroll kif previst fil-Parti III;

(ii)      ir-reġistrazzjoni, l-approvazzjoni, it-traċċabbiltà u l-movimenti kif previst fil-Parti IV;

(iii)     miżuri ta’ emerġenza kif previst fil-Parti VI.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253, dwar:

(a)     iċ-ċirkostanzi u l-kundizzjonijiet biex tiddelega attivitajiet previsti fil-paragrafu 1;

(b)     liema attivitajiet oħra jistgħu jiġu ddelegati lill-veterinarji minbarra dawk previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, u taħt liema ċirkustanzi u taħt liema kundizzjonijiet;

(c)     rekwiżiti minimi għat-taħriġ tal-veterinarji previsti fl-Artikolu 12(1)(c).

Il-Kummissjoni għandha tqis in-natura ta’ dawk il-kompiti u l-obbligi internazzjonali tal-Unjoni u l-Istati Membri, meta tadotta dawk l-atti delegati.

Artikolu 14 Informazzjoni pubblika

Fejn ikun hemm motivi raġonevoli ta’ suspett li l-annimali jew il-prodotti jistgħu jippreżentaw riskju, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-passi meħtieġa biex tinforma lill-pubbliku ġenerali dwar in-natura tar-riskju u l-miżuri li jkunu se jittieħdu jew li dalwaqt se jittieħdu biex jiġi skansat jew ikkontrollat dak ir-riskju, b'kunsiderazzjoni tan-natura, is-serjetà u l-firxa ta’ dak ir-riskju u l-interess pubbliku li dan jiġi infurmat.

Taqsima 4  Laboratorji, faċilitajiet u persuni fiżiċi u ġuridiċi oħrajn li jkollhom x'jaqsmu ma'aġenti tal-mard, tilqim u prodotti bijoloġiċi oħra

Artikolu 15 L-obbligi ta’ laboratorji, faċilitajiet u oħrajn li jkollhom x'jaqsmu ma' aġenti tal-mard, tilqim u prodotti bijoloġiċi oħra

1.           Il-laboratorji, faċilitajiet u persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħrajn li jkollhom x'jaqsmu ma' aġenti tal-mard għall-iskop ta’ riċerka, edukazzjoni, dijanjosi jew produzzjoni ta’ tilqim u prodotti bijoloġiċi oħrajn għandhom, filwaqt li jiġu kkunsidrati l-istandards internazzjonali fejn dawn jeżistu:

(a)     jieħdu miżuri xierqa ta’ bijosigurtà, bijosigurtà u bijokonteniment biex jiskansaw il-ħrib tal-aġenti tal-mard u l-kuntatt sussegwenti tagħhom ma’ annimali barra l-laboratorju jew faċilità oħra li jkollha x'taqsam ma' aġenti tal-mard għall-iskop ta’ riċerka;

(b)     jiżguraw li l-moviment ta’ aġenti tal-mard, tilqim u prodotti bijoloġiċi oħrajn bejn il-laboratorji jew faċilitajiet oħra ma jagħtix lok għal riskju tat-tixrid ta’ mardiet elenkati u emerġenti.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar miżuri ta’ sikurezza, laboratorji, faċilitajiet u persuni fiżiċi jew ġuridiċi oħra li jkollhom x'jaqsmu mal-aġenti tal-mard, tilqim u prodotti bijoloġiċi oħrajn f’dak li għandu x’jaqsam ma’:

(a)     il-miżuri ta' bijosigurtà, bijosigurtà u bijokonteniment;

(b)     ir-rekwiżiti ta’ ġarr għal aġenti tal-mard, tilqim u prodotti bijoloġiċi oħrajn.

Parti II  In-notifika u r-rappurtar tal-mard, programmi ta’ sorveljanza u qerda, status ta’ ħelsien minn mard

Kapitolu 1 Notifika u rappurtar tal-mard

Artikolu 16 Notifika fi ħdan l-Istati Membri

1.           Persuni fiżiċi u ġuridiċi għandhom immedjatament jinnotifikaw:

(a)     l-awtorità kompetenti f’każ ta’ tifqigħa jew suspett ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(e);

(b)     veterinarju f'każ ta' mortalità mhux normali u sinjali ta' mard gravi ieħor jew tnaqqis sinifikanti fir-rati ta’ produzzjoni b’kawża indeterminata fost l-annimali ħalli titwettaq iktar investigazzjoni, inkluż it-teħid ta’ kampjuni għal eżami fil-laboratorju meta s-sitwazzjoni titlob dan.

2.           L-Istati Membri jistgħu jiddeċiedu li n-notifiki previsti fil-paragrafu 1(b) għandhom jingħaddu lill-awtorità kompetenti.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     kriterji sabiex jiġi determinat jekk hemmx iċ-ċirkostanzi li jeħtieġu n-notifika deskritta fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu;

(b)     regoli dettaljati għal aktar investigazzjoni kif previst fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 17 Notifika lill-Unjoni

1.           L-Istati Membri għandhom javżaw minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar kwalunkwe tfaqqigħ ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(e) li għalihom notifika immedjata hija meħtieġa biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni f’waqtha tal-miżuri meħtieġa għall-ġestjoni tar-riskju, filwaqt li jqisu l-profil tal-marda.

2.           In-notifika prevista fil-paragrafu 1 għandha tinkludu l-informazzjoni li ġejja dwar it-tifqigħa:

(a)     l-aġent tal-marda u, fejn relevanti, is-sottotip;

(b)     id-dati ta’ suspett u konferma tat-tifqigħa;

(c)     il-post tat-tifqigħa;

(d)     kwalunkwe tifqigħat relatati;

(e)     l-annimali milquta mit-tifqigħa;

(f)      kwalunkwe miżuri ta’ kontroll tal-marda meħuda f’relazzjoni ma’ dik it-tifqiegħa tal-marda;

(g)     l-oriġini magħrufa jew possibbli tal-marda elenkata;

(h)     il-metodi ta’ dijanjosi użati.

3.           Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni tistabbilixxi liema mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(e) għandu jkunu soġġett għal notifika immedjata mill-Istati Membri skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 18 Rappurtar lill-Unjoni

1.           L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra informazzjoni dwar mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(e) li għalih:

(a)     ma tinħtieġx notifika immedjata ta’ tifqigħat skont l-Artikolu 17(1);

(b)     notifika immedjata ta’ tifqigħa tkun meħtieġa b'konformità mal-Artikolu 17(1), iżda tinħtieġ informazzjoni addizzjonali biex tiġi rrappurtata lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar:

(i)      sorveljanza b'konformità mar-regoli stipulati f’att ta’ implimentazzjoni adottat skont l-Artikolu 29;

(ii)      programm ta’ qerda skont ir-regoli stabbiliti f’att implimentattiv adottat skont l-Artikolu 35.

2.           Ir-rapporti previsti fil-paragrafu 1 għandhom jinkludi l-informazzjoni dwar:

(a)     l-iskoperta ta’ mard elenkat msemmi fil-paragrafu 1;

(b)     ir-riżultati ta’ sorveljanza meta jkun meħtieġ skont ir-regoli adottati skont l-Artikolu 29(b)(ii);

(c)     ir-riżultati tal-programmi ta’ sorveljanza meta meħtieġ skont l-Artikolu 27(3) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 29(b)(ii);

(d)     programmi ta’ qerda meta meħtieġ skont l-Artikolu 33 u r-regoli stabbiliti f’att ta’ implimentazzjoni adottat skont l-Artikolu 35.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward l-emendar u s-supplimentar tar-rekwiżiti tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u r-rappurtar dwar kwistjonijiet oħra fejn ikun meħtieġ li tiġi żgurata l-applikazzjoni effiċjenti tar-regoli ta' dan ir-Regolament għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard.

Artikolu 19  Regoli komuni għal notifika u rappurtar lill-Unjoni

1.           In-notifika u r-rappurtar lill-Unjoni previsti fl-Artikoli 17(1) u 18(1) għandhom isiru f'waqtiet u frekwenzi li jiżguraw it-trasparenza u l-applikazzjoni f’waqtha tal-miżuri neċessarji tal-immaniġġjar tar-riskji, b'qies ta’:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     it-tip ta’ tifqigħa.

2.           L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu reġjuni ta' notifika u rappurtar għall-fini tan-notifika u r-rappurtar lill-Unjoni previsti fl-Artikoli 17(1) u 18(1).

Artikolu 20  Sistema ta’ informazzjoni kompjuterizzata notifika u rappurtar ta’ mard lill-Unjoni

Il-Kummissjoni ser tistabbilixxi u tmexxi sistema ta’ informazzjoni kompjuterizzata għat-tħaddim tal-mekkaniżmi u l-għodod għar-rekwiżiti tan-notifika u r-rappurtar lill-Unjoni stipulati fl-Artikoli 17, 18 u 19.

Artikolu 21  Setgħat ta’ implimentazzjoni dwar notifika u rappurtar lill-Unjoni u s-sistema ta’ informazzjoni kompjuterizzata

Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni tistabbilixxi r-regoli rigward ir-rekwiżiti tan-notifika u r-rapportar lill-Unjoni u s-sistema ta’ informazzjoni kompjuterizzata li hemm provvediment dwarhom fl-Artikoli minn17 sa 20 fir-rigward ta’:

(a)          l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri fin-notifika u r-rapportar lill-Unjoni previsti fl-Artikoli 17(1) u 18(1);

(b)          proċeduri għall-istabbiliment u l-użu ta’ sistema ta’ informazzjoni kompjuterizzata li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 20 u l-miżuri ta’ tranżizzjoni għall-migrazzjoni tad-dejta u l-informazzjoni minn sistemi eżistenti għas-sistema l-ġdida u l-operabbiltà sħiħa tagħha;

(c)          il-format u l-istruttura tad-dejta li tiddaħħal fis-sistema ta’ informazzjoni kompjuterizzata li hemm provvediment dwarha fl-Artikolu 20;

(d)          l-iskadenzi u l-frekwenzi tan-notifika u r-rapportar lill-Unjoni previsti fl-Artikoli 17(1) u 18(1);

(e)          ir-reġjuni li jinnotifikaw u jirrappurtaw lill-Unjoni previsti fl-Artikolu 19(2).

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 2 Sorveljanza

Artikolu 22 L-obbligu li l-operaturi jkunu sorveljanti

Għall-iskop li tiġi identifikata l-preżenza ta’ mard elenkat u mard emerġenti, l-operaturi għandhom:

(a)          josservaw is-saħħa u l-imġiba tal-annimali taħt ir-responsabbiltà tagħhom;

(b)          josservaw kwalunkwe bidliet fil-parametri tal-produzzjoni normali fl-istabbilimenti, l-annimali jew il-prodotti ġerminali taħt ir-responsabbiltà tagħhom, li jafu jagħtu lok għal suspett li ġew ikkawżati minn xi marda elenkata jew emerġenti;

(c)          ifittxu sinjali ta' mortalità mhux normali u sinjali oħrajn ta’ mard serju fl-annimali taħt ir-responsabbiltà tagħhom.

Artikolu 23 Viżti tas-saħħa tal-annimali

1.           L-operaturi għandhom jiżguraw li l-istabbilimenti taħt ir-responsabbiltà tagħhom jirċievu s-viżti tas-saħħa tal-annimali minn veterinarju meta hu xieraq minħabba r-riskji maħluqa mill-istabbiliment, filwaqt li jitqiesu:

(a)     it-tip ta’ stabbiliment;

(b)     il-kategoriji u l-ispeċijiet ta’ annimali miżmuma fl-istabbiliment;

(c)     kull sorveljanza oħra rilevanti, skemi ta’ garanzija ta’ kwalità jew kontrolli uffiċjali li l-annimali miżmuma u t-tip ta’ stabbiliment huma suġġetti għalihom.

Dawk il-viżti tas-saħħa tal-annimali għandhom ikunu fi frekwenzi li huma proporzjonati mar-riskju impost mill-istabbiliment.

Dawn jistgħu jiġu kkombinati ma’ viżti għal skopijiet oħra.

2.           Il-viżti tas-saħħa tal-annimali previsti fil-paragrafu 1 għandhom ikunu għall-finijiet ta’:

(a)     detezzjoni ta’ kwalunkwe sinjali indikattivi tal-okkorrenza ta’ mard elenkat jew emerġenti;

(b)     l-għoti ta’ pariri lill-operatur fuq kwistjonijiet tas-saħħa tal-annimali fil-qasam tal-bijosigurtà u oħrajn, skont kif ikun rilevanti għat-tip ta’ stabbiliment u l-kategoriji u l-ispeċijiet ta’ annimali miżmuma fl-istabbiliment.

Artikolu 24  Id-delega ta’ poteri li jikkonċernaw il-viżti tas-saħħa tal-annimali

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253:

(a)          li jissupplimenta:

(i)      il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 23(1) li għandhom jitqiesu meta jiġu biex jiġu ddeterminati:

– liema tip ta’ stabbilimenti għandhom jiġu soġġetti għal viżti tas-saħħa tal-annimali;

– il-frekwenza ta’ tali viżti tas-saħħa tal-annimali;

(ii)     ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 23(2) rigward il-kontenut u l-frekwenza tal-viżti tas-saħħa tal-annimali għal tipi differenti ta’ stabbilimenti, sabiex jiġi żgurat illi l-għanijiet tal-viżti tas-saħħa tal-annimali jintlaħqu;

(b)          jiġu stabbiliti t-tipi ta’ stabbilimenti li jkunu soġġetti għal viżti tas-saħħa tal-annimali.

Artikolu 25  L-obbligu tal-awtorità kompetenti fir-rigward tas-sorveljanza

1.           L-awtorità kompetenti għandha twettaq sorveljanza għall-preżenza ta’ mard elenkat msemmija fl-Artikolu 8(1)(e) u mard emerġenti.

2.           Is-sorveljanza għandha tkun imfassla sabiex tiżgura d-detezzjoni f'waqtha tal-preżenza ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(e) u mard emerġenti permezz tal-ġbir, it-tqabbil u l-analiżi ta’ informazzjoni rilevanti dwar is-sitwazzjoni tal-marda.

3.           L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-informazzjoni ta' sorveljanza prevista fil-paragrafu 1 tkun miġbura u użata b’mod effettiv u effiċjenti.

Artikolu 26  Il-metodoloġija, il-frekwenza u l-intensità tas-sorveljanza

It-tfassil, il-mezzi, il-metodi dijanjostiċi, il-frekwenza, l-intensità, il-popolazzjoni tal-annimali fil-mira, u t-teħid ta’ kampjuni għas-sorveljanza prevista fl-Artikolu 25(1) għandhom ikunu xierqa u proporzjonati mal-objettivi tas-sorveljanza, b’konsiderazzjoni ta’:

(a)          il-profil tal-marda;

(b)          il-fatturi ta’ riskju involuti;

(c)          l-istatus tas-saħħa fi:

(i)      l-Istat Membru, żona jew kompartiment tagħha soġġett għas-sorveljanza;

(ii)     l-Istati Membri u l-pajjiżi jew it-territorji terzi, li jew għandhom fruntiera ma' dak l-Istat Membru, żona jew kompartiment tiegħu, jew li minnu l-annimali u l-prodotti jidħlu hemmhekk;

(d)          is-sorveljanza mwettqa mill-operaturi skont l-Artikolu 22, jew minn awtoritajiet pubbliċi oħra.

Artikolu 27 Programmi ta' sorveljanza

1.           L-awtorità kompetenti għandha twettaq is-sorveljanza prevista fl-Artikolu 25(1) fil-qafas tal-programm ta’ sorveljanza, meta tkun meħtieġa sorveljanza strutturata minħabba:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     il-fatturi ta’ riskju involuti.

2.           Stat Membru li jistabbilixxi programm ta’ sorveljanza bi qbil mal-paragrafu 1 għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’dan.

3.           Stat Membru li jimpenja ruħu bi programm ta’ sorveljanza skont il-paragrafu 1 għandu jissottometti rapporti regolari dwar ir-riżultati ta’ dak il-programm ta’ sorveljanza lill-Kummissjoni.

Artikolu 28 Delegazzjoni ta' setgħat

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)          it-tfassil, il-mezzi, il-metodi dijanjostiċi, il-frekwenza, l-intensità, il-popolazzjoni tal-annimali fil-mira, u t-teħid ta’ kampjuni għas-sorveljanza prevista fl-Artikolu 26;

(b)          il-kriterji għall-konferma uffiċjali u definizzjonijiet tal-każi ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(e) u, fejn rilevanti, mard emerġenti;

(c)          rekwiżiti għal programmi ta’ sorveljanza previsti fl-Artikolu 27(1) rigward:

(i)      il-kontenut ta’ programmi ta’ sorveljanza;

(ii)     l-informazzjoni li għandha tkun inkluża f’sottomissjoni ta’ programmi ta’ sorveljanza skont l-Artikolu 27(2) u r-rapporti regolari skont l-Artikolu 27(3);

(iii)     il-perjodu ta’ applikazzjoni tal-programmi ta’ sorveljanza.

Artikolu 29 Setgħat ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula rekwiżiti li jikkonċernaw is-sorveljanza u l-programmi ta’ sorveljanza previsti fl-Artikoli 26 u 27 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 28 dwar:

(a)          l-istabbiliment ta' liema mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(e) għandu jkun soġġetti għal programmi ta’ sorveljanza;

(b)          il-format u l-proċedura għal:

(i)      preżentazzjoni ta’ programmi ta’ sorveljanza għal informazzjoni lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra;

(ii)     rappurtar lill-Kummissjoni dwar ir-riżultati tas-sorveljanza.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 3 Programmi ta’ qerda

Artikolu 30 Programmi ta' qerda obbligatorji u volontarji

1.           L-Istati Membri li mhumiex ħielsa jew mhux magħrufa bħala ħielsa minn waħda jew aktar mill-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(b) fit-territorju kollu tagħhom jew f’żoni jew kompartimenti tagħhom, għandhom:

(a)     jistabbilixxu programm għall-qerda tal-marda jew dimostrazzjoni ta’ ħelsien minn dik il-marda elenkata, li għandhom jitwettqu fil-popolazzjonijiet tal-annimali kkonċernati minn din il-marda u li jkopru l-partijiet rilevanti tat-territorju tagħhom jew żoni jew kompartimenti rilevanti tagħhom (“programm obbligatorji ta’ qerda”);

(b)     jippreżentaw l-abbozz tal-programm ta’ qerda obbligatorja lill-Kummissjoni, għall-approvazzjoni.

2.           L-Istati Membri li mhumiex ħielsa jew mhux magħrufa bħala ħielsa minn waħda jew aktar mill-mard elenkat msemmija fl-Artikolu 8(1)(c) u li jiddeċiedi li jistabbilixxi programm għall-qerda ta’ dak il-mard elenkata li jitwettqu fil-popolazzjonijiet tal-annimali milquta minnu u li jkopru l-partijiet rilevanti tat-territorju tagħhom jew żoni jew kompartimenti tagħhom (“il-programm ta’ qerda volontarja”) għandhom jissottomettuh lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni

3.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tapprova:

(a)     abbozz ta’ programmi obbligatorji ta’ qerda sottomessi għall-approvazzjoni tagħha skont il-paragrafu 1;

(b)     abbozz ta’ programmi volontarji ta’ qerda sottomessi għall-approvazzjoni tagħha skont il-paragrafu 2;

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ mard elenkat li jirrappreżenta riskju ta’ impatt sinifikanti l-Kummissjoni għandha tadotta atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’mod immedjat previsti fil-punt (a) ta’ dan il-paragrafu skont il-proċedura prevista fl-Artikolu 255(3).

Il-Kummissjoni tista', permezz ta' atti ta' implimentazzjoni, temenda jew ittemm fejn jeħtieġ programmi ta' qerda approvati skont il-punti (a) u (b). Dawk l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     l-għanijiet, l-istrateġiji ta’ kontroll tal-mard u l-miri intermedji ta’ programmi ta’ qerda obbligatorji u volontarji;

(b)     derogi mir-rekwiżit għas-sottomissjoni ta’ programmi ta’ qerda volontarja u programmi ta’ qerda obbligatorja għal approvazzjoni, kif previst fil-paragrafu 1(b) u l-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, fejn tali approvazzjoni ma tkunx neċessarja minħabba l-adozzjoni ta’ regoli dwar dawk il-programmi skont l-Artikoli 31(2) u 34(2) u l-Artikolu 35;

(c)     l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar derogi mir-rekwiżit għal approvazzjoni ta’ programmi ta’ qerda volontarja u programmi ta’ qerda obbligatorja stipulati f’(b).

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 biex temenda jew ittemm regoli adottati skont il-punt (b) ta' dan il-paragrafu.

Artikolu 31 Miżura skont il-programmi ta’ qerda obbligatorja u volontarja

1.           Il-programmi ta’ qerda obbligatorji u l-programmi ta’ qerda volontarja għandhom jikkonsistu taanqas fil-miżuri li ġejjin:

(a)     miżuri ta’ kontroll tal-mard biex jinqered l-aġent tal-marda minn stabbilimenti, kompartimenti u żoni fejn tokkorri l-marda u sabiex ma jerġax ikun hemm infezzjoni;

(b)     sorveljanza mwettqa bi qbil mar-regoli stabbiliti fl-Artikoli minn 26 sa 29 li turi:

(i)      L-effettività tal-miżuri għall-kontroll tal-marda previsti fil-punt (a);

(ii)      il-ħelsien mill-mard elenkata;

(c)     il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ riżultati ta’ sorveljanza pożittivi.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     miżuri ta’ kontroll tal-mard kif previst fil-paragrafu 1(a);

(b)     miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jiġu meħuda biex tiġi evitata infezzjoni mill-ġdid tal-popolazzjoni tal-annimali fil-mira bil-marda inkwistjoni fi stabbilimenti, żoni u kompartimenti;

(c)     it-tfassil, il-mezzi, il-metodi dijanjostiċi, il-frekwenza, l-intensità, il-popolazzjoni tal-annimali fil-mira, u t-teħid ta’ kampjuni għas-sorveljanza prevista fl-Artikolu 26;

(d)     il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu fil-każ li tfaqqa’ l-marda elenkata b'riżultati pożittivi, kif previst fil-paragrafu 1(c);

(e)     It-tilqim.

Artikolu 32  Il-kontenut tas-sottomissjoni ta’ programmi ta’ qerda obbligatorji u volontarji

L-Istati Membri għandhom jinkludu l-informazzjoni li ġejja f’applikazzjonijiet għal programmi ta' qerda obbligatorja u volontarja sottomessi lill-Kummissjoni għall-approvazzjoni skont l-Artikolu 30(1) u (2):

(a)          deskrizzjoni tas-sitwazzjoni epidemjoloġika tal-marda elenkata koperta mill-programm ta’ qerda obbligatorja jew volontarja;

(b)          deskrizzjoni u demarkazzjoni taż-żona ġeografika u amministrattiva koperti mill-programm ta’ qerda obbligatorja jew volontarja;

(c)          deskrizzjoni tal-miżuri għall-kontroll tal-mard tal-programm ta’ qerda obbligatorja jew volontarja kif previst fl-Artikolu 31(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 31(2);

(d)          it-tul ta’ żmien stmat tal-programm ta’ qerda obbligatorja jew volontarja;

(e)          il-miri intermedji u l-istrateġiji ta’ kontroll tal-mard għat-twettiq tal-programm ta’ qerda obbligatorja jew volontarja;

(f)           analiżi tal-ispejjeż stmati u l-benefiċċji tal-programm ta’ qerda obbligatorja jew volontarja.

Artiklu 33 Rapportar

L-Istat Membru li jkun impenja ruħu bil-programm ta’ qerda obbligatorja jew volontarja għandhu jissottometti lill-Kummissjoni:

(a)          rapporti intermedji regolari biex jissorvelja l-miri intermedji msemmija fl-Artikolu 32(e) tal-progammi obbligatorji jew volontarji li jkunu jinsabu għaddejjin;

(b)          rapport finali wara t-tlestija.

Artikolu 34 Il-perjodu tal-applikazzjoni tal-programmi ta' qerda

1.           Il-programmi ta’ qerda obbligatorja u volontarja għandhom japplikaw sa meta:

(a)     il-kondizzjonijiet li japplikaw għal status ta’ ħelsien minn mard fit-territorju tal-Istat Membru jew żona kif previst fl-Artikoli 36(1), jew il-kompartiment, kif previst fl-Artikolu 37(1) huma ssodisfati;

(b)     fil-każ ta’ programmi ta’ qerda volontarja, il-kondizzjonijiet li japplikaw għal status ta’ ħelsien minn mard ma jistax jintlaħaq u dak il-programm ma jibqax jissodisfa l-għan tiegħu; f’dak il-każ dan għandu jiġi rtirat mill-awtorità kompetenti jew mill-Kummissjoni skont il-proċedura li taħtha jkun ġie stabbilit.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar li tissupplimenta u temenda r-rekwiżiti previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tal-perjodu ta’ applikazzjoni ta’ programmi ta’ qerda obbligatorja u volontarja.

Artikolu 35 Setgħat ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi l-informazzjoni, il-format u r-rekwiżiti proċedurali dwar ir-regoli previsti fl-Artikoli minn 30 sa 33 dwar:

(a)          is-sottomissjoni ta’ abbozzi ta’ programmi ta’ qerda volontarja u abbozzi ta' programmi ta' qerda obbligatorja għall-approvazzjoni;

(b)          l-indikaturi ta’ rendiment;

(c)          ir-rappurtar lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar ir-riżultati tal-implimentazzjoni ta’ programmi ta’ qerda obbligatorja jew volontarja.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 4 Status ta' ħelsien mill-mard

Artikolu 36 Stati Membri u żoni ħielsa minn mard

1.           Stat Membru jista’ japplika għand il-Kummissjoni għall-approvazzjoni ta’ status ta’ ħelsien mill-mard għal waħda jew aktar mill-mardiet elenkati msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) u (c) għat-territorju kollu tiegħu, jew għal waħda jew aktar miż-żoni tiegħu sakemm waħda jew iżjed minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin huma ssodisfati:

(a)     l-ebda speċi elenkata għall-marda koperta mill-applikazzjoni għal status ta’ ħelsien minn mard ma hija preżenti fit-territorju kollu tal-Istat Membru, jew fiż-żona jew żoni relevanti koperti minn din l-applikazzjoni;

(b)     l-aġent tal-marda huwa magħruf li ma jistax jgħix fit-territorju kollu tal-Istat Membru, jew fiż-żona jew żoni relevanti koperti minn din l-applikazzjoni;

(c)     f’każ ta’ mard elenkat trażmess biss minn organiżmi li jġorru l-mikrobu (vetturi), l-ebda wieħed mill-vetturi ma jkun preżenti, jew ma huwa magħruf li jista' jgħix fit-territorju kollu tal-Istat Membru, jew fiż-żona jew żoni relevanti koperti minn din l-applikazzjoni;

(d)     ħelsien minn mard elenkat ikun intwera permezz ta’:

(i)      programm ta’ qerda konformi mar-regoli stipulati fl-Artikolu 31(1) u r-regoli adottati skont il-paragrafu 2 ta’ dak l-Artikolu;

(ii)      dejta storika u ta' sorveljanza.

2.           L-applikazzjonijiet mill-Istati Membri għal status ta’ ħelsien minn mard għandha tinkludi evidenza li tissostanzja li l-kundizzjonijiet għal status ta’ ħelsien minn mard stabbiliti fil-paragrafu 1 humiex qegħdin jintlaħqu.

3.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, tapprova, suġġetti għal emendi fejn meħtieġ, l-applikazzjonijiet mill-Istati Membri għal status ta’ ħelsien minn mard, meta l-kundizzjonijiet stipulati fil-paragrafu 1 u 2 ikunu ġew issodisfati.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 37 Kompartimenti

1.           Stat Membru jista’ japplika għand il-Kummissjoni għar-rikonoxximent ta’ status ta’ ħelsien mill-mard ta’ kompartimenti għall-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(a), u għall-protezzjoni ta’ tali status ta’ ħelsien mill-mard ta’ dak il-kompartiment fil-każ ta’ tifqigħat ta’ waħda jew aktar minn dawk il-mardiet elenkat fit-territorju tiegħu sakemm:

(a)     l-introduzzjoni tal-marda jew mard elenkat koperti minn din l-applikazzjoni tista’ tiġi evitata fil-livell ta' kompartiment, billi jitqies il-profil tal-mard;

(b)     il-kompartiment kopert mill-applikazzjoni jkun suġġett għal sistema ta' ġestjoni komuni tal-bijosigurtà unika biex li tiżgura l-istatus ta’ ħelsien mill-mard tal-istabbilimenti kollha li jiffurmaw parti minnu;

(c)     il-kompartiment kopert mill-applikazzjoni jkun ġie approvata mill-awtorità kompetenti għall-finijiet ta’ movimenti ta’ annimali u l-prodotti tagħhom b'konformità ma’:

(i)      l-Artikoli 94 u 95 fil-każ ta' kompartimenti li jżommu annimali terrestri u prodotti tagħhom;

(ii)      l-Artikoli 181 u 182 fil-każ ta' kompartimenti li jżommu annimali tal-akkwakultura u prodotti tagħhom;

2.           Stat Membru jista’ japplika għand il-Kummissjoni għar-rikonoxximent ta’ status ta’ ħelsien minn mard ta’ kompartimenti għal waħda jew aktar mill-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(b) u (c), bil-kundizzjoni li:

(a)     l-introduzzjoni tal-marda jew mard elenkat koperti minn din l-applikazzjoni tista’ tiġi evitata fil-livell ta' kompartiment, billi jitqies il-profil tal-mard;

(b)     aaħda jew aktar mill-kundizzjonijiet li ġejjin ikunu mħarsa:

(i)      il-kundizzjonijiet previsti fl-Artikolu 36(1)(a) sa (d);

(ii)      l-istabbilimenti tal-kompartiment jibdew jew ikomplu l-attivitajiet tagħhom u jkunu stabbilixxew sistema ta’ ġestjoni tal-bijosigurtà komuni li tiżgura l-ħelsien mill-mard tal-kompartiment;

(c)     l-operaturi fil-kontroll tal-istabbilimenti tal-kompartiment ikollhom sistema komuni ta’ ġestjoni tal-bijosigurtà fis-seħħ sabiex tiżgura li l-istatus ta’ ħelsien mill-mard fil-kompartiment huwa garantit;

(d)    

il-kompartiment kopert mill-applikazzjoni jkun ġie approvata mill-awtorità kompetenti għall-finijiet ta’ movimenti ta’ annimali u l-prodotti tagħhom b'konformità ma’:

(i)      l-Artikoli 94 u 95 fil-każ ta' kompartimenti li jżommu annimali terrestri u prodotti tagħhom;

(ii)      l-Artikoli 181 u 182 fil-każ ta' kompartimenti li jżommu annimali tal-akkwakultura u prodotti tagħhom;

3.           L-applikazzjonijiet mill-Istati Membri għar-rikonoxximent ta’ status ta’ ħelsien minn mard ta’ kompartimenti bi qbil mal-paragrafi 1 u 2 għandhom jinkludu evidenza li tissostanzja li l-kondizzjonijiet stabbiliti f’dawk il-paragrafi huma ssodisfati.

4.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni tirrikonoxxi, suġġetti għal emendi fejn meħtieġ, l-istatus ta’ ħelsien mill-mard ta’ kompartimenti, meta l-kundizzjonijiet previsti fil-paragrafi 1 jew 2 u 3 huma ssodisfati.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

5.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-rekwiżiti għar-rikonoxximent ta’ status ħieles mill-mard tal-kompartimenti kif previst fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu, filwaqt li tqis il-profil ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1) (a), (b) u (c), li jirrigwarda mill-inqas:

(i)      is-sorveljanza u l-evidenza oħra meħtieġa biex jissustanzjaw il-ħelsien mill-mard;

(ii)      miżuri ta’ bijosigurtà;

(b)     ir-regoli dettaljati għall-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti ta’ status ta’ ħelsien mill-mard ta’ kompartimenti previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu;

(c)     kompartimenti, li jinsabu fit-territorju ta’ aktar minn Stat Membru wieħed.

Artikolu 38  Listi ta’ żoni jew kompartimenti ħielsa mill-mard

Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi u jżomm lista aġġornata ta’:

(a)          territorji jew żoni ħielsa mill-mard kif previst fl-Artikolu 36(1);

(b)          l-istatus ta’ ħelsien mill-mard ta’ kompartimenti kif previst fl-Artikolu 37(1) u (2).

L-Istati Membri għandhom jagħmlu dawn il-listi disponibbli pubblikament.

l-Artikolu 39  Id-delega ta’ poteri li tikkonċerna l-istatus ta’ ħelsien mill-mard tal-Istati Membri u ż-żoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)          regoli dettaljati għall-istatus ta’ ħelsien mill-mard tal-Istati Membri u ż-żoni tiegħu qies tal-profili differenti ta’ mard li jikkonċernaw:

(i)      il-kriterji li jintużaw biex jissostanzjaw talbiet mill-Istati Membri li l-ebda speċijiet elenkati ma jkunu preżenti jew kapaċi li jsalvaw u l-evidenza meħtieġa sabiex tissostanzja it-tali pretensjonijiet, kif previst fl-Artikolu 36(1)(a);

(ii)     il-kriterji li jintużaw biex jissostanzjaw li aġent jew vettur ta’ marda mhux kapaċi li jsalvaw u l-evidenza meħtieġa sabiex tissostanzja t-tali pretensjonijiet kif previst fl-Artikolu 36(1) (b) u (c);

(iii)     il-kriterji li jintużaw biex jiddeterminaw li huma ħielsa minn mard, kif imsemmi fl-Artikolu 36(1) (d);

(iv)    is-sorveljanza u l-evidenza oħra meħtieġa biex jissustanzjaw il-ħelsien mill-mard;

(v)     miżuri ta’ bijosigurtà;

(vi)    restrizzjonijiet u kundizzjonijiet għat-tilqim fl-Istati Membri u ż-żoni tagħhom ħielsa mill-mard;

(vii)    l-istabbiliment taż-żoni li jifirdu żoni ħielsa minn mard jew żoni taħt programm ta’ qerda minn żoni ristretti (“żoni ta’ lqugħ”);

(viii)   żoni li jestendu fuq it-territorju ta’ aktar minn Stat Membru wieħed;

(b)          derogi mir-rekwiżit għall-approvazzjoni mill-Kummissjoni ta’ status ta’ ħelsien minn mard għal waħda jew aktar mill-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1) (b) u (c) kif previst fl-Artikolu 36(1), fejn din l-approvazzjoni ma tkunx neċessarja minħabba regoli dettaljati għall-ħelsien mill-mard stabbiliti f’regoli adottati skont il-punt (a) ta’ dan l-Artikolu;

(c)          l-informazzjoni li għandha tiġi pprovduta mill-Istati Membri lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra biex tissostanzja dikjarazzjonijiet ta’ status ta’ ħelsien minn mard, mingħajr l-adozzjoni ta’ att ta’ implimentazzjoni b'konformità mal-Artikolu 36(3), kif previst fil-punt (b) ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 40 Setgħat ta' implimentazzjoni

Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula r-rekwiżiti għall-istatus ta’ ħelsien mill-mard ta’ territorji, żoni u kompartimenti fir-rigward tar-regoli previsti fl-Artikoli 36, 37 u 38, u r-regoli stabbiliti fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 39 li jikkonċerna:

(a)          l-istabbiliment ta' liema każi ta' mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1) (a), (b) u (c), il-kompartimenti ħielsa minn mard jistgħu jkunu stabbiliti bi qbil mal-Artikolu 37;

(b)          ir-rekwiżiti dwar l-informazzjoni li trid tiġi sottomessa, u l-format u l-proċeduri għal:

(i)      0l-applikazzjonijiet għall-istatus ta’ ħelsien mill-mard fit-territorju kollu tal-Istat Membru, jew f'żoni u kompartimenti tagħhom;

(ii)     l-iskambju ta’ informazzjoni bejn l-Istati Membri u l-Kummissjoni fuq Stati Membri ħielsa minn mard, jew żoni u kompartimenti tagħhom.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 41 Iż-żamma ta' status ħieles mill-mard

1.           L-Istati Membri għandhom iżommu l-istatus ta’ ħelsien mill-mard għat-territorji tagħhom, jew żoni jew kompartimenti tagħhom sakemm biss:

(a)     il-kundizzjonijiet għal status ta’ ħelsien minn mard stabbiliti fl-Artikolu 36(1) u 37 (1) u (2), u r-regoli stabbiliti skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 39 ikunu għadhom qed jintlaħqu;

(b)     filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 26, titwettaq sorveljanza biex tivverifika li territorju, żona jew kumpartiment jibqa’ ħieles minn mard elenkata li għalihom ikun ġie approvat jew rikonoxxut bi status ta’ ħelsien minn mard;

(c)     huma applikati restrizzjonijiet fuq il-movimenti tal-annimali, u, fejn rilevanti, il-prodotti tagħhom, ta’ speċijiet elenkati għall-marda elenkata li għalihom l-istatus ta’ ħelsien mill-mard ikun ġie approvat jew rikonoxxut, f’territorju, żona jew kompartiment, b'konformità mar-regoli stabbiliti fil-partijiet IV u V;

(d)     jiġu applikati miżuri oħrajn ta’ bijosigurtà għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni ta’ mard elenkat li għalih ikun ġie approvat jew rikonoxxut status ta’ ħelsien minn mard.

2.           Stat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni minnufih jekk il-kundizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 biex jinżamm l-istatus ta’ ħelsien mill-mard għadhomx japplikaw.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar il-kundizzjonijiet li ġejjin biex jinżamm l-istatus ta’ ħelsien mill-mard:

(a)     sorveljanza kif previst fil-paragrafu 1(b);

(b)     miżuri ta’ bijosigurtà kif previst fil-paragrafu 1(c).

l-Artikolu 42 Sospensjoni, irtirar u r-restawr ta’ status ta’ ħelsien minn mard

1.           Fejn Stat Membru jkollu raġuni biex jissuspetta li xi waħda mill-kundizzjonijiet biex jinżamm l-istatus tiegħu bħala Stat Membru ħieles mill-mard, jew ta' żona jew kompartiment tiegħu ġew miksura, dan għandu minnufih:

(a)     jissospendi l-movimenti tal-ispeċijiet elenkati, għall-mard li għalih ġie approvat jew rikonoxxut l-istatus ta’ ħelsien minn mard, lejn Stati Membri oħra, żoni jew kompartimenti b'status ogħla tas-saħħa fir-rigward ta’ dak il-mard elenkat

(b)     fejn rilevanti għall-prevenzjoni tat-tixrid tal-mard elenkat li għalih l-istatus ta’ ħelsien mill-mard ikun ġie approvat jew rikonoxxut, japplikaw il-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fit-Titolu II tal-Parti III.

2.           Il-miżuri previsti fil-paragrafu 1 għandhom jitneħħew fejn investigazzjoni ulterjuri tikkonferma li:

(a)     ma sarx il-ksur suspettat; jew

(b)     il-ksur issuspettat ma kellux impatt sinifikanti u l-Istat Membru jista' jipprovdi assigurazzjonijiet li l-kundizzjonijiet biex iżomm l-istatus tiegħu ta’ ħelsien mill-mard jerġgħu jitwettqu.

3.           Fejn investigazzjoni ulterjuri mill-Istat Membru tikkonferma probabbiltà sinifikanti ta' feġġ tal-marda elenkata li kisbet l-istatus ta’ ħelsien mill-mard jew ikun seħħ ksur sinifikanti tal-kundizzjonijiet għaż-żamma ta’ status ta’ ħelsien mill-mard, l-Istat Membru għandu jgħarraf minnufih lill-Kummissjoni.

4.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tirtira l-approvazzjoni ta’ status ta’ ħelsien mill-mard ta’ Stat Membru jew żona mogħti skont l-Artikolu 36(3) jew ir-rikonoxximent ta’ status ta’ ħelsien mill-mard ta’ kompartiment mogħti skont l-Artikolu 37(4) wara li tikseb l-informazzjoni mingħand l-Istat Membru imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu li l-kundizzjonijiet biex jinżamm l-istatus ta’ ħelsien mill-mard ma għadhomx issodisfati.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza estrema, meta l-marda elenkata msemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu tinfirex b'mod malajr ħafna b’r-riskju ta’ impatt sinifikanti fuq is-saħħa tal-annimali jew is-saħħa pubblika, l-ekonomija jew is-soċjetà, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b'konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 255(3).

5.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-regoli għas-sospensjoni, l-irtirar u r-restituzzjoni ta’ status ta’ ħelsien mill-mard previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Parti III kuxjenza, tħejjija u kontroll tal-mard

TITOLU I  Kuxjenza u tħejjija għall-mard

Kapitolu 1 Pjanijiet ta' kontinġenza u eżerċizzji ta' simulazzjoni

Artikolu 43 Pjanijiet ta' kontinġenza

1.           L-Istati Membri għandhom ifasslu u jżommu aġġornati pjanijiet ta' kontinġenza dettaljati u fejn meħtieġ manwali ta’ struzzjonijiet li jippreskrivu l-miżuri li jridu jittieħdu fl-Istat Membru fil-każ tal-okkorrenza ta’ każ jew tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) jew ta’ mard emerġenti sabiex jiġi żgurat livell għoli ta’ kuxjenza tal-mard, u tħejjija u rispons rapidu għalih.

2.           Il-pjanijiet ta’ kontinġenza u fejn applikabbli il-manwal ta’ struzzjonijiet dettaljati għandhom ikopru talanqas l-affarijiet li ġejjin:

(a) l-istabbiliment ta’ katina ta’ kmand fi ħdan l-awtorità kompetenti u ma’ awtoritajiet pubbliċi oħra biex jiġi żgurat li tittieħed deċiżjoni rapida u effiċenti fil-livell ta' Stat Membru, ta' reġjun jew lokalità;

(b) Il-qafas għall-kooperazzjoni bejn l-awtorità kompetenti u l-awtoritajiet pubbliċi l-oħra involuti biex jiżguraw li l-azzjonijiet jittieħdu b’mod koerenti u koordinat;

(c) aċċess għal:

(i)      faċilitajiet;

(ii)      laboratorji;

(iii)     tagħmir;

(iv)     persunal;

(v)     fondi ta’ emerġenza;

(vi)     ir-riżorsi u l-materjali l-oħra xierqa kollha meħtieġa għall-qerda rapida u effiċjenti ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(a) jew mard emerġenti;

(d) id-disponibbiltà taċ-ċentri li ġejjin u l-gruppi bil-ħiliet meħtieġa biex jgħinu lill-awtorità kompetenti:

(i)      ċentru funzjonali għall-kontroll tal-mard b'mod ċentrali;

(ii)      ċentri reġjonali u lokali ta’ kontroll tal-mard, kif xieraq għas-sitwazzjoni amministrattiva u ġeografika tal-Istati Membri;

(iii)     gruppi ta’ esperti operattivi;

(e) l-implimentazzjoni tal-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fil-Kapitolu 1 tat-Titolu II għall-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(a) u għal mard emerġenti;

(f) dispożizzjonijiet dwar tilqim ta’ emerġenza fejn xieraq;

(g) prinċipji għad-demarkazzjoni ġeografika taż-żoni ristretti stabbiliti mill-awtorità kompetenti b’konformità mal-Artikolu 64(1);

(h) koordinazzjoni ma’ Stati Membri ġirien u pajjiżi u territorji terzi ġirien, fejn xieraq.

Artikolu 44  Id-delega ta’ poteri u setgħat implimentattivi għal pjanijiet ta’ kontinġenza

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti dettaljati u l-kundizzjonijiet għall-pjanijiet ta’ kontinġenza previsti fl-Artikolu 43(1) u biex tissupplimenta r-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 43(2), b'konsiderazzjoni ta’:

(a)     l-għanijiet tal-pjanijiet ta’ kontinġenza biex jiġi żgurat livell għoli ta’ kuxjenza tal-mard, tħejjija u tweġiba rapida għalih;

(b)     il-profil tal- mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(a);

(c)     għarfien ġdid tal-għodod ta’ kontroll tal-mard u żviluppi fihom.

2.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula rekwiżiti li jikkonċernaw l-implimentazzjoni prattika fl-Istati Membri tal-pjanijiet ta’ kontinġenza previsti fl-Artikolu 43(1) fir-rigward ta’:

(a)     il-kwistjonijiet previsti fl-Artikolu 43(2) (a) u (c) sa (h);

(b)     l-aspetti operattivi l-oħra tal-pjanijiet ta’ kontinġenza fl-Istati Membri;

(c)     rekwiżiti u kundizzjonijiet dettaljati għall-implimentazzjoni prattika tal-atti delegati adottati skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 45 Eżerċizzji ta’ simulazzjoni

1.           L-awtorità kompetenti għandha tiżgura li l-eżerċizzji ta’ simulazzjoni dwar il-pjanijiet ta’ kontinġenza previsti fl-Artikolu 43(1) jitwettqu regolarment:

(a)     biex jiġi żgurat livell għoli ta’ kuxjenza tal-mard, tħejjija u rispons rapidi għalih fl-Istat Membru;

(b)     biex tiġi verifikata l-funzjonalità ta’ dawk il-pjanijiet ta’ kontinġenza.

2.           Fejn ikun vijabbli u xieraq, eżerċizzji ta’ simulazzjoni għandu jitwettaq b’kollaborazzjoni mill-qrib mal-awtoritajiet kompetenti ta’ Stati Membri ġirien u pajjiżi u territorji terzi ġirien.

3.           L-Istati Membri għandhom jagħmlu disponibbli lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra, jekk mitluba, rapport dwar ir-riżultati ewlenin tal-eżerċizzji ta’ simulazzjoni.

4.           Meta jkun xieraq u meħtieġ il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward l-implimentazzjoni ta' prattika ta’ eżerċizzji ta’ simulazzjoni fl-Istati Membri dwar:

(a)     il-frekwenzi, il-kontenut u l-format tal-eżerċizzji ta’ simulazzjoni;

(b)     eżerċizzji ta’ simulazzjoni li jkopru aktar minn marda elenkata waħda msemmija fl-Artikolu 8(1)(a);

(c)     kollaborazzjoni bejn l-Istati Membri ġirien u ma’ pajjiżi u territorji terzi ġirien.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 2 L-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji għall-iskansar u l-kontroll tal-mard

Artikolu 46 L-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji għall-iskansar u l-kontroll tal-mard

1.           L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri li jikkonċernaw l-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji għal mard elenkat, biex tiġi żgurata effiċjenza akbar fil-prevenzjoni tal-mard jew il-kontroll ta' dak il-mard, sakemm dawn il-miżuri jkunu konformi mar-regoli dwar l-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji stabbiliti fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 47.

Dawk il-miżuri jistgħu jkopru dawn li ġejjin:

(a)     projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji;

(b)     l-użu obbligatorju ta’ prodotti mediċinali veterinarji.

2.           L-Istati Membri għandhom jieħdu l-kriterji li ġejjin inkonsiderazzjoni biex jiġi determinat jekk għandhomx jintużaw jew le l-prodotti mediċinali veterinarji u kif bħala miżuri għall-iskansar u l-kontroll ta' mard elenkat speċifiku:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     Id-distribuzzjoni tal-marda elenkati fi:

(i)      l-Istat Membru;

(ii)      l-Unjoni;

(iii)     fejn relevanti, f’pajjiżi u territorji terzi ġirien;

(iv)     il-pajjiżi u territorji terzi minn fejn l-annimali u l-prodotti huma miġjuba fl-Unjoni;

(c)     id-disponibbiltà, l-effiċjenza u r-riskji tal-prodotti mediċinali veterinarji;

(d)     id-disponibbiltà ta’ testijiet dijanjostiċi għad-detezzjoni ta' infezzjonijiet fl-annimali ttrattati bil-prodotti mediċinali veterinarji;

(e)     l-impatt ekonomiku, soċjali, tal-benessri tal-annimali u ambjentali tal-użu tal-prodotti mediċinali veterinarji meta mqabbla ma’ strateġiji oħra disponibbli għall-iskansar u l-kontroll tal-mard.

3.           L-Istati Membri għandhom jieħdu miżuri preventivi xierqa dwar l-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji għal studji xjentifiċi jew għall-għanijiet ta’ żvilupp u ttestjar tagħhom f’kondizzjonijiet kontrollati biex titħares is-saħħa tal-annimali u dik pubblika.

Artikolu 47 Delega tas-setgħat għall-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     projbizzjonijiet u restrizzjonijiet fuq l-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji;

(b)     kundizzjonijiet speċifiċi għall-użu ta' prodotti mediċinali veterinarji għal mard elenkat speċifiku;

(c)     l-użu obbligatorju ta’ prodotti mediċinali veterinarji;

(d)     miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju biex jiġi skansat it-tixrid ta’ mard elenkat permezz ta' annimali trattati bi prodotti mediċinali veterinarji jew prodotti minn dawn l-annimali;

(e)     sorveljanza wara l-użu ta’ vaċċini u prodotti mediċinali veterinarji oħra għal mard elenkat speċifiku.

2.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kriterji stipulati fl-Artikolu 46(2) meta jiġu stabbiliti r-regoli previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.           Meta fil-każ ta’ riskji emerġenti, raġunijiet imperattivi ta’ urġenza jkunu jirrikjedu dan, il-proċedura stipulata fl-Artikolu 254 għandha tapplika għar-regoli adottati skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Kapitolu 3  Banek tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi

Artikolu 48 L-istabbiliment ta’ banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi

1.           Għall-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(a) li għalih it-tilqim mhuwiex ipprojbit minn att delegat li ġie adottat skont l-Artikolu 47(1), il-Kummissjoni tista’ tistabbilixxi u tkun responsabbli għall-ġestjoni ta' banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi għall-ħażna u s-sostituzzjoni ta’ stokkijiet ta’ wieħed jew aktar minn fost il-prodotti bijoloġiċi li ġejjin:

(a)     antiġeni;

(b)     vaċċini;

(c)     seed-stocks prinċipali tal-vaċċini;

(d)     reaġenti dijanjostiċi.

2.           Il-Kummissjoni għandha tiżgura li l-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi previsti fil-paragrafu 1:

(a)     jaħżnu biżżejjed stokkijiet tat-tip xieraq ta' antiġeni, vaċċini, seed-stocks prinċipali tal-vaċċini u reaġenti diagnostiċi għall-mard elenkat speċifiku, fid-dawl tal-bżonnijiet tal-Istati Membri stmati fil-kuntest tal-pjanijiet ta’ kontinġenza previsti fl-Artikolu 43(1);

(b)     tirċievi provvisti regolari u sostituzzjonijiet f’waqthhom ta’ antiġeni, vaċċini, seed-stocks prinċipali tal-vaċċini u reaġenti dijanjostiċi;

(c)     dawn jinżammu u jiġu soġġetti għal movimenti skont standards xierqa ta’ bijosigurtà, bijosigurtà u bijokonteniment kif previst fl-Artikolu 15(1) u fl-atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 15(2);

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     l-immaniġġjar, il-ħażna u s-sostituzzjoni ta’ ħażniet tal-banek tal-Unjoni ta' antiġeni, vaċċini u reaġenti dijanjostiċi kif previst fil-paragrafi 1 u 2;

(b)     ir-rekwiżiti ta' bijosigurtà, bijosigurtà u bijokonteniment għat-tħaddim tagħhom filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 15(1) u l-atti delegati adottati skont l-Artikolu 15(2).

Artikolu 49 L-aċċess għall-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi

1.           Il-Kummissjoni għandha tipprevedi l-kunsinna tal-prodotti bijoloġiċi msemmija fl-Artikolu 48(1), mill-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi, jekk tintalab, bil-kondizzjoni li l-ħażniet ikunu disponibbli, għal:

(a)     l-Istati Membri;

(b)     pajjiżi jew territorji terzi, sakemm huma primarjament maħsuba biex jiskansaw t-tixrid ta’ mard fl-Unjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tagħti prijorità għall-aċċess preskritt fil-paragrafu 1 fil-każ ta' disponibbiltà limitata ta’ stokkijiet b’konsiderazzjoni ta':

(a)     iċ-ċirkostanzi tal-mard li taħthom tkun saret it-talba;

(b)     l-eżistenza ta’ bank nazzjonali tal-anitġeni, il-vaċċini u r-reaġent dijanjostiċi fl-Istat Membru jew il-pajjiż jew territorju terz rikjedenti;

(c)     l-eżistenza ta’ miżuri tal-Unjoni għal tilqim obbligatorju stabbiliti fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 47(1).

Artikolu 50 Is-setgħat implimentattivi rigward il-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli għall-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi li jispeċifikaw għall-prodotti bijoloġiċi msemmija fl-Artikolu 48(1):

(a)          Liema minn dawk prodotti bijoloġiċi għandhom jiġu inklużi fil-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi u għal-liema mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(a);

(b)          It-tipi ta’ dawk l-prodotti bijoloġiċi li għandhom ikunu inklużi fil-bank tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi u f’liema kwantitajiet għal kull marda elenkata speċifika msemmija fl-Artikolu 8(1)(a), li għaliha jeżisti l-bank;

(c)          Ir-rekwiżiti li jikkonċernaw il-provvista, il-ħażna u s-sostituzzjoni ta’ dawk l-prodotti bijoloġiċi;

(d)          it-twassil ta’ dawk il-prodotti bijoloġiċi mill-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi lill-Istati Membri u lil pajjiżi u territorji terzi;

(e)          proċedurali u rekwiżiti tekniċi għall-inklużjoni ta’ dawk l-prodotti bijoloġiċi fil-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi u biex jintalab l-aċċess għalihom.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ xi marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) li tirrappreżentaw riskju ta’ impatt sinifikanti, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 255(3).

Artikolu 51 Il-kunfidenzjalità tal-informazzjoni rigward il-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi

L-informazzjoni dwar il-kwantitajiet u s-sottotipi ta’ prodotti bijoloġiċi msemmija fl-Artikolu 48(1) maħżun fil-banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi għandha tiġi ttrattata bħala informazzjoni klassifikata u ma għandhiex tiġi ppubblikata.

Artikolu 52  Banek nazzjonali tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi

1.           Stati Membri li stabbilixxew Banek nazzjonali tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi għall-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(a) li għalihom jeżistu banek tal-Unjoni tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi għandhom jiżguraw li l-banek nazzjonali tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi tagħhom iħarsu l-bijosigurtà, il-bijosigurtà u l-bijokonteniment fl-Artikolu 15(1)(a) u l-atti delegati adottati skont l-Artikolu 15(2) u l-Artikolu 48(3)(b).

2.           L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra b’informazzjoni aġġornata dwar:

(a)     l-eżistenza jew l-istabbiliment ta’ banek nazzjonali tal-antiġeni, il-vaċċini u r-reaġenti dijanjostiċi msemmija fil-paragrafu 1;

(b)     it-tipi ta’ antiġeni, vaċċini, seed stocks prinċipali tal-vaċċini u reaġenti diagnostiċi u l-kwantitajiet tagħhom f’dawn il-banek;

(c)     kwalunkwe tibdil fl-operat tagħhom.

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli li jispeċifikaw il-kontenut, il-frekwenza, u l-format tas-sottomissjoni tal-informazzjoni pprovduta fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura tal-eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

TITOLU II  Miżuri ta’ kontroll tal-mard

Kapitolu 1 Il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(a)

Taqsima 1  Miżuri ta’ kontroll tal-mard f’każ ta’ suspett ta’ marda elenkata f'annimali miżmuma

L-Artikolu 53  L-obbligi tal-operaturi, il-professjonisti tal-annimali u dawk li jżommu l-annimali domestiċi

1.           Fil-każ ta’ suspett ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f'annimali miżmuma, il- professjonisti tal-annimali, l-operaturi u dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandhom, minbarra li jinnotifika sinjali jew suspett lill-awtorità kompetenti u l-veterinarji skont l-Artikolu 16(1) u sakemm ikun hemm kwalunkwe miżuri ta’ kontroll tal-mard li qed jittieħdu mill-awtorità kompetenti bi qbil mal-Artikolu 54(1) u 55(1), jieħdu l-miżuri xierqa ta’ kontroll tal-mard imsemmija fl-Artikolu 55(1)(c), (d) u (e) biex jiskansaw it-tixrid ta’ din tal-marda elenkata mill-annimali affettwati, l-istabbilimenti u l-postijiet taħt ir-responsabbiltà tagħhom lil annimali oħra jew lil bnedmin.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward regoli dettaljati biex jissupplimentaw il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jiġu meħuda mill-operaturi, professjonisti u s-sidien tal-annimali domestiċi kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 54 L-investigazzjoni mill-awtorità kompetenti fil-każ ta’ suspett ta’ marda elenkata

1.           L-awtorità kompetenti għandha f’każ ta’ suspett ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f'annimali miżmuma, twettaq mingħajr dewmien investigazzjoni biex tikkonferma jew tiċħad il-preżenza tat tali marda elenkata.

2.           Għall-iskop tal-investigazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha, meta xieraq, tiżgura li l-veterinarji uffiċjali:

(a)     jwettqu eżami kliniku ta’ kampjun rappreżentattiv tal-annimali miżmuma tal-ispeċi elenkata għal dik il-marda elenkata partikolari;

(b)     jieħdu kampjuni xierqa minn dawk l-annimali miżmuma tal-ispeċi elenkata u kampjuni oħrajn għal eżami fil-laboratorju f’laboratorji magħżula għal dak l-għan mill-awtorità kompetenti;

(c)     iwettqu eżami tal-laboratorju biex jikkonferma jew jiċħad il-preżenza tal-marda elenkata partikolari.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar regoli dettaljati li jissupplimentaw ir-regoli għall-investigazzjoni mill-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 55  Miżuri preliminari ta’ kontroll tal-mard mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha f’każ ta’ suspett ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f'annimali miżmuma twettaq dawn il-miżuri ta’ kontroll tal-mard preliminari sakemm joħorġu r-riżultati tal-investigazzjoni prevista fl-Artikolu 54(1) u jitwettqu l-miżuri ta’ kontroll tal-mard skont l-Artikolu 61(1):

(a)     tissoġġetta l-istabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor fejn iseħħ is-suspett ta' marda għal sorveljanza uffiċjali;

(b)     tiġbor inventarju:

(i)      tal-annimali miżmuma fl-istabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor;

(ii)      tal-prodotti fl-istabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor, fejn rilevanti għat-tixrid ta’ dik il-marda elenkata;

(c)     tapplika miżuri ta’ bijosigurtà xierqa biex jiġi evitat it-tixrid ta’ dak l-aġent ta’ mard elenkat fost annimali oħra jew fost il-bnedmin;

(d)     meta jixraq, tiskansa l-firxa ulterjuri tal-aġent tal-marda, iżżomm l-annimali miżmuma tal-ispeċi elenkata fil-każ ta' dik il-marda elenakta iżolati, u tevita l- kuntatt mal-annimali selvaġġi;

(e)     tirrestrinġu l-movimenti tal-annimali miżmuma, prodotti u, jekk xieraq, persuni, vetturi u kwalunkwe materjal jew mezzi oħra li permezz tagħhom seta’ xxerred l-aġent tal-marda lejn jew minn stabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor fejn dik il-marda elenkata tkun suspettata, sa fejn hu meħtieġ biex tiġi evitata l-firxa tat-tali marda elenkata;

(f)      tieħu kwalunkwe miżuri oħra meħtieġa għall-kontroll tal-mard, filwaqt li tqis il-miżuri ta’ kontroll tal-marda previsti fit-Taqsima 4, dwar:

(i)      l-applikazzjoni tal-investigazzjoni mill-awtorità kompetenti prevista fl-Artikolu 54(1) u l-miżuri ta’ kontroll tal-marda previsti fil-punti minn (a) sa (d) ta’ dan il-paragrafu għal stabbilimenti oħra, unitajiet epidemijoloġiċi hemmhekk, unitajiet domestiċi, negozji tal-ikel u l-għalf jew stabbilimenti tal-prodotti sekondarji tal-annimali;

(ii)      l-istabbiliment ta’ żoni ristretti temporanji, li huma xierqa meta wieħed iqis il-profil tal-marda;

(g)     tibda l-inkjesta epidemoloġika prevista fl-Artikolu 57(1);

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar regoli dettaljati li jissupplimentaw dawk stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward tal-miżuri speċifiċi u dettaljati ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu li jiddependu mill-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a), meta jitqiesu r-riskji involuti għal:

(a)     l-ispeċi jew il-kategorija tal-annimali;

(b)     it-tip ta’ produzzjoni.

Artikolu 56 Reviżjoni u estensjoni ta’ miżuri għall-kontroll tal-mard preliminari

Il-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 55(1) għandhom ikunu:

(a)          riveduti mill-awtorità kompetenti, kif xieraq, wara r-riżultati ta’:

(i)      id-dikjarazzjoni prevista fl-Artikolu 54(1);

(ii)     l-inkjesta epidemoloġika prevista fl-Artikolu 57(1);

(b)          estiża ulterjorment f'lokalitajiet oħra kif imsemmi fl-Artikolu 55(1)(e), fejn meħtieġ.

Taqsima 2 Inkjesta Epidemjoloġika

Artikolu 57 Inkjesta epidemjoloġika

1.           L-awtorità kompetenti għandha twettaq inkjesta epidemoloġika f’każ ta’ suspett jew konferma ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) fl-annimali.

2.           L-inkjesta epedimjoloġika prevista fil-paragrafu 1 se timmiraw li:

(a)     Tidentifika l-oriġini probabbli tal-mard elenkata u l-mezzi tal-firxa tagħha;

(b)     tikkalkula t-tul ta’ żmien li l-marda elenkata ilha preżenti;

(c)     Tidentifika l-istabbilimenti ta’ kuntatt u l-unitajiet epidemjoloġiċi fih, l-unitajiet domestiċi, in-negozji tal-ikel u l-għalf jew l-istabbilimenti tal-prodotti sekondarji tal-annimali jew kwalunkwe postijiet oħra fejn annimali ta’ speċijiet elenkati issuspettati bil-mard elenkat setgħu ġew infettati, infestati jew ikkontaminati;

(d)     tikseb informazzjoni dwar il-movimenti ta’ annimali miżmuma, persuni, prodotti, vetturi, kwalunkwe materjal jew mezzi oħra li permezz tagħhom seta’ inxtered l-aġent tal-marda matul il-perjodu rilevanti ta’ qabel in-notifika ta’ suspett jew il-konferma ta’ marda elenkata;

(e)     tikseb informazzjoni dwar kif x’aktarx tkun inxterdet il-marda elenkatafl-ambjent tal-madwar, inkluż il-preżenza u d-distribuzzjoni tal-vetturi tal-marda.

Taqsima 3 Il-konferma tal-mard fl-annimali miżmuma

Artikolu 58  Konferma uffiċjali mill-awtorità kompetenti ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a)

1.           L-awtorità kompetenti għandha tibbaża konferma uffiċjali ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) fuq l-informazzjoni li ġejja:

(a)     ir-riżultati ta’ eżamijiet kliniċi u tal-laboratorju previsti fl-Artikolu 54(2);

(b)     l-inkjesta epidemoloġika prevista fl-Artikolu 57(1);

(c)     dejta epidemjoloġika disponibbli oħra.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati għall-konferma uffiċjali msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 59  It-tneħħija ta’ miżuri preliminari ta’ kontroll tal-mard fejn il-preżenza ta’ mard elenkat tkun ġiet eliminata

L-awtorità kompetenti għandha tkompli tapplika l-miżuri preliminari ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 55(1) u l-Artikolu 56 sakemm il-preżenza ta' mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(a) tkun ġiet eskluża fuq il-bażi tal-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 58(1) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 58(2).

Taqsima 4  Miżuri ta’ kontroll tal-mard fl-eventwalità ta’ konferma tal-marda f'annimali miżmuma

Artikolu 60 Miżuri immedjati ta’ kontroll tal-mard li għandhom jiġu meħuda mill-awtorità kompetenti

F’każ ta’ konferma uffiċjali skont l-Artikolu 58(1) ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f’annimali miżmuma, l-awtorità kompetenti għandha minnufih:

(a)          tiddikjara l-istabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor affettwat bħala uffiċjalment infettati b’dik il-marda elenkata;

(b)          tistabbilixxi żona ristretta, kif xieraq għal dik elenkata marda;

(c)          timplimenta l-pjan ta’ kontinġenza previst fl-Artikolu 43(1) biex tiġi żgurata koordinazzjoni sħiħa tal-miżuri ta’ kontroll tal-marda.

Artikolu 61 L-istabbilimenti affettwati u postijiet oħra

1.           Fil-każ ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f’annimali miżmuma fi stabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor, l-awtorità kompetenti għandha minnufih tieħu waħda jew aktar minn dawn il-miżuri ta’ kontroll tal-marda sabiex tiskansa l-firxa ulterjuri ta' dik il-marda elenkata:

(a)     restrizzjonijiet ta’ moviment ta’ persuni, annimali, prodotti, vetturi jew kwalunkwe materjal jew sustanza oħra li setgħu ġew ikkontaminati u li jikkontribwixxu għat-tifrix tal-marda elenkata;

(b)     il-qtil u r-rimi jew tbiċċir ta’ annimali li setgħu ġew ikkontaminati u lijikkontribwixxu għat-tifrix tal-marda elenkata;

(c)     il-qerda, l-ipproċessar, it-trasformazzjoni jew it-trattament ta’ prodotti, għalf, jew kwalunkwe sustanzi oħra, jew it-trattament ta’ tagħmir, mezzi ta’ trasport, pjanti jew prodotti tal-pjanti, jew ilma li setgħu ġew ikkontaminati, kif xieraq biex jiġi żgurat li kwalunkwe aġent tal-marda jew vettur tal-aġent tal-marda jinqered;

(d)     it-tilqim jew it-trattament bi prodotti mediċinali veterinarji oħra ta’ annimali miżmuma b’konformità mal-Artikolu 46(1) u kwalunkwe atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 47(1);

(e)     l-iżolament, il-kwarantina jew it-trattament ta’ annimali u prodotti li x’aktarx huma kkontaminati u li jikkontribwixxu għat-tifrix tal-marda elenkata;

(f)      it-tindif, id-diżinfettar, id-diżinfestazzjoni jew miżuri ta’ bijosigurtà meħtieġa oħrajn li għandhom jiġu applikati għall-istabbiliment affettwat, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor biex jiġi mminimizzat ir-riskju li tinxtered il-marda elenkata;

(g)     it-teħid ta’ għadd suffiċjenti ta’ kampjuni xierqa meħtieġa biex titwettaq l-inkjesta epedimjoloġika prevista fl-Artikolu 57(1);

(h)     l-eżami tal-laboratorju tal-kampjuni.

2.           Meta jiġi deċiż liema miżuri ta’ kontroll tal-marda previsti fil-paragrafu 1 huma xierqa li jittieħdu, l-awtorità kompetenti għandha tqis dan li ġej:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     it-tip ta’ produzzjoni, u l-unitajiet epidemijoloġiċi fi ħdan stabbiliment unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor affettwat.

3.           l-awtorità kompetenti għandha tawtorizza biss ir-ripopolazzjoni tal-istabbiliment, unità domestika jew kwalunkwe post ieħor meta:

(a)     il-miżuri xierqa kollha ta’ kontroll tal-mard u l-eżamijiet tal-laboratorju previsti fil-paragrafu 1 ikunu ġew mitmuma b’suċċess;

(b)     perijodu suffiċjenti ta’ żmien ikun għadda biex tiġi skansata l-kontaminazzjoni mill-ġdid tal-istabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor bil- mard elenkata li kkawżat t-tifqigħa msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 62 Stabbilimenti u postijiet konnessi epidemjoloġikament

1.           L-awtorità kompetenti għandha testendi l-miżuri ta’ kontroll tal-marda previsti fl-Artikolu 61(1) għal stabbilimenti oħra, l-unitajiet epidemijoloġiċi fihom, unitajiet domestiċi, negozji tal-ikel u l-għalf jew stabbilimenti tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor, jew mezzi ta’ trasport fejn l-inkjesta epidemoloġika previst fl-Artikolu 57(1), jew ir-riżultati ta’ investigazzjonijiet kliniċi jew tal-laboratorju jew dejta epidemjoloġika oħra tagħti lok għal suspett ta’ tixrid lejn, minn jew permezz tagħhom tal-marda elenkata fl-Artikolu 8(1)(a) li għaliha ttieħdu dawn il-miżuri.

2.           Jekk l-inkjesta epidemjoloġika prevista fl-Artikolu 57(1) turi li l-oriġini probabbli tal-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) hija Stat Membru ieħor jew huwa probabbli li dik elenkata l-marda nxterdet lejn Stat Membru ieħor, l-awtorità kompetenti għandha tinforma lil dak l-Istat Membru.

3.           Fl-avvenimenti msemmi fil-paragrafu 2, l-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri differenti għandhom jikkooperaw f’aktar inkjesti epidemoloġiċi u fl-applikazzjoni ta’ miżuri ta’ kontroll tal-marda.

Artikolu 63  Delegazzjoni tas-setgħa għal miżuri ta’ kontroll tal-mard fi stabbilimenti u postijiet affettwati konnessi epidemjoloġikament

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward ir-regoli dettaljati dwar il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jiġu meħuda mill-awtorità kompetenti b’konformità mal-Artikoli 61 u 62 fi stabbilimenti, negozji tal-ikel u l-għalf affettwati u marbuta epidemjoloġikament stabbilimenti, ikel jew għalf negozji jew stabbilimenti tal-prodotti sekondarji tal-annimali u postijiet affetwati u konnessi epidemjoloġikament fil-każ ta' kwalunkwe marda msemmija fl-Artikolu 8(1)(a).

Dawk ir-regoli dettaljati għandhom ikopru l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)          il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għal miżuri ta’ kontroll tal-mard, previsti fl-Artikolu 61(1)(a) sa (e);

(b)          il-proċeduri għat-tindif, id-diżinfettar u d-diżinfestazzjoni previsti fl-Artikolu 61(1)(f), bl-ispeċifika, fejn hu xieraq tal-użu tal-prodotti bijoċidali għal dawk l-iskopijiet;

(c)          il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għat-teħid ta’ kampjuni u eżami tal-laboratorju previsti fl-Artikolu 61(1)(g) sa (h);

(d)          il-kundizzjonijiet dettaljati u r-rekwiżiti ta’ ripopolazzjoni previsti fl-Artikolu 61(3);

(e)          il-miżuri meħtieġa ta’ kontroll tal-marda previsti fl-Artikolu 62 li għandhom jitwettqu fl-istabbilimenti, postijiet u mezzi ta’ trasport epidemjoloġikament konnessi.

Artikolu 64  L-istabbiliment ta’ żoni ristretti mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi żona ristretta madwar l-istabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor affettwat fejn seħħet it-tifqigħa tal-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f’annimali miżmuma, fejn xieraq, b’kunsiderazzjoni ta’:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     is-sitwazzjoni ġeografika taż-żoni ristretti;

(c)     il-fatturi ekoloġiċi u idroloġiċi taż-żoni ristretti;

(d)     il-kundizzjonijiet metereoloġiċi;

(e)     il-preżenza, id-distribuzzjoni u t-tip ta’ vetturi fiż-żoni ristretti;

(f)      ir-riżultati tal-inkjesta epidemjoloġika prevista fl-Artikolu 57(1) u studji oħrajn li saru u d-dejta epidemjoloġika;

(g)     ir-riżultati tat-testijiet tal-laboratorju;

(h)     il-miżuri applikati għall-kontroll tal-marda.

Iż-żona ristretta għandha tinkludi, meta dan ikun jixraq, żona ta’ protezzjoni u sorveljanza ta’ daqs u konfigurazzjoni definiti.

2.           L-awtorità kompetenti għandha tevalwa u tirrevedi kontinwament u meta jixraq is-sitwazzjoni, sabiex jiġi skansat it-tixrid tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(a):

(a)     tadatta l-konfini taż-żona ristretta;

(b)     tistabbilixxi żoni ristretti addizzjonali.

3.           Fejn żoni ristretti jkunu jinsabu fit-territorju ta’ aktar minn Stat Membru wieħed, l-awtoritajiet kompetenti ta’ dawk l-Istati Membri għandhom jikkooperaw biex jistabbilixxu żoni ristretti previsti fil-paragrafu 1.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward ir-regoli dettaljati għall-istabbiliment u l-emenda ta’ żoni ristretti, inklużi żoni ta’ protezzjoni jew sorveljanza.

l-Artikolu 65  Miżuri ta’ kontroll tal-mard f’żona ristretta

1.           L-awtorità kompetenti għandha tieħu waħda jew aktar minn dawn il-miżuri ta’ kontroll tal-mard fiż-żona ristretta sabiex tiskansa l-firxa ulterjuri tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(a):

(a)     l-identifikazzjoni ta' kull stabbilimenti, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor fejn jinżammu l-annimali fil-każ tat-tali marda elenkata;

(b)     żjarat f'kull kull stabbilimenti, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor fejn jinżammu l-annimali fil-każ tat-tali marda elenkata, u fejn ikun hemm bżonn eżaminar, teħid ta’ kampjuni u eżami tal-laboratorju tal-kampjuni;

(c)     kundizzjonijiet għall-moviment ta’ persuni, annimali, prodotti, għalf, vetturi u kwalunkwe materjal jew sustanza oħra li jistgħu jkunu kkontaminati jew jikkontribwixxu għat-tifrix ta’ dik il-marda elenkata ġo u minn żoni ristretti u t-trasport minn ġo żoni ristretti;

(d)     il-ħtiġijiet ta’ bijosigurtà għal:

(i)      il-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-prodotti ta’ oriġini mill-annimali;

(ii)      il-ġbir u r-rimi ta’ prodotti sekondarji tal-annimali;

(iii)     l-inseminazzjoni artifiċjali.

(e)     it-tilqim u t-trattament bi prodotti mediċinali veterinarji oħra ta’ annimali miżmuma b’konformità mal-Artikolu 46(1) u kwalunkwe atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 47(1);

(f)      it-tindif, id-diżinfezzjoni u d-diżinfestazzjoni;

(g)     il-ħatra jew fejn rilevanti, l-approvazzjoni ta’ stabbiliment ta' negozju tal-ikel għall-iskopijiet ta’ tbiċċir ta’ annimali jew it-trattament ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali li joriġinaw minn żoni ristretti;

(h)     l-identifikazzjoni u t-traċċabbiltà ta' ħtiġijiet għall-moviment ta’ annimali, il-prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(i)      miżuri oħra meħtieġa ta' bijosigurtà u miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju sabiex jitnaqqsu kemm jista’ jkun ir-riskji ta’ tixrid ta’ dik il-marda elenkata.

2.           L-awtorità kompetenti għandha tieħu l-miżuri kollha meħtieġa biex tinforma bis-sħiħ il-persuni fiż-żoni ristretti dwar ir-restrizzjonijiet fis-seħħ u n-natura tal-miżuri ta’ kontroll tal-marda.

3.           Meta jiġi deċiż liema miżuri ta’ kontroll tal-marda previsti fil-paragrafu 1 għandhom jittieħdu, l-awtorità kompetenti għandha tqis dan li ġej:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     it-tipi ta’ produzzjoni;

(c)     il-fattibbiltà, id-disponibbiltà u l-effettività ta’ dawk il-miżuri għall-kontroll tal-mard.

Artikolu 66 L-obbligi tal-operaturi fiż-żoni ristretti

1.           L-operaturi li jżommu annimali u prodotti fiż-żona ristretta stipulata fl-Artikolu 64(1) għandhom jinnotifikaw kull intenzjoni ta’ moviment tal-annimali miżmuma u prodotti, ġewwa jew barra ż-żona ristretta, lill-awtorità kompetenti.

2.           Huma għandhom jissuġġettaw għall-moviment lill-annimali miżmuma u l-prodotti skont l-istruzzjonijiet tal-awtorità kompetenti biss.

Artikolu 67  Delega ta’ segħat li jikkonċernaw il-miżuri ta’ kontroll tal-mard f’żoni ristretti

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253, rigward ir-regoli dettaljati dwar il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li jittieħed f’żona ristretta previsti fl-Artikolu 65(1) għal kull marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a).

Dawk ir-regoli dettaljati għandhom ikopru l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)          il-kundizzjonijiet u r-rekwiżiti għal miżuri ta’ kontroll tal-mard, previsti fl-Artikolu 65(1)(a), (c), (d), (e), (g), (h) u (i);

(b)          il-proċeduri għat-tindif, id-diżinfettar u d-diżinfestazzjoni previsti fl-Artikolu 65(1)(f), bl-ispeċifika, fejn hu xieraq tal-użu tal-prodotti bijoċidali għal dawk l-iskopijiet;

(c)          is-sorveljanza meħtieġa li għandha ssir wara l-applikazzjoni tal-miżuri għall-kontroll tal-marda u l-eżamijiet tal-laboratorju previsti fl-Artikolu 65(1)(b);

(d)          miżuri ta’ kontroll speċifiċi oħra sabiex jillimitaw il-firxa ta’ mard elenkat speċifiċi msemmija fl-Artikolu 8(1)(a).

l-Artikolu 68 Miżuri għaż-żamma ta’ kontroll tal-mard f’żoni ristretti u atti delegati

1.           L-awtorità kompetenti għandha tkompli tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti f’din it-Taqsima sakemm:

(a)     ikunu twettqu l-miżuri ta’ kontroll tal-mard xierqa għall-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) li għaliha kienu ġew applikati r-restrizzjonijiet;

(b)     l-aħħar tindifa, diżinfettar jew diżinfestazzjoni twettqet kif suppost fil-każ ta':

(i)      il-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) li għaliha l-miżuri ta’ kontroll tal-mard ikunu ġew applikati;

(ii)      l-ispeċi ta’ annimali miżmuma affettwata;

(iii)     it-tip ta’ produzzjoni;

(c)     twettqet sorveljanza adegwata, kif xieraq għall-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) li għaliha l-miżuri ta’ kontroll tal-mard ikunu ġew applikati, u għat-tip ta’ stabbiliment jew post fiż-żona ristretta b'sostanzazzjoni tal-qerda ta’ dik il-marda elenkata.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward ir-regoli dettaljati dwar il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jiġu meħuda mill-awtorità kompetenti kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta’:

(a)     il-proċeduri tal-aħħar tindifa, diżinfettar jew diżinfestazzjoni, u fejn xieraq l-użu tal-prodotti bijoċidali għal dawk l-iskopijiet;

(b)     Id-disinn, il-mezzi, il-metodi, il-frekwenza, l-intensità, il-popolazzjoni tal-annimali fil-mira u l-mudelli tat-teħid ta’ kampjuni għas-sorveljanza biex jerġa’ jikseb status ta’ ħelsien mill-mard wara t-tifqigħa tal-marda;

(c)     ir-ripopolazzjoni taż-żoni ristretti wara li jintemmu l-miżuri ta’ kontroll tal-marda previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, waqt li jitqiesu l-kondizzjonijiet għar-ripopolazzjoni previsti fl-Artikolu 61(3);

(d)     miżuri ta’ kontroll tal-mard meħtieġa oħra sabiex jerġa’ jinkiseb l-istatus ta’ ħelsien mill-mard.

Artikolu 69 Tilqim ta' emerġenza

1.           Fejn rilevanti għall-kontroll effettiv tal-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) li għaliha japplikaw il-miżuri ta’ kontroll tal-mard minħabba t-tifqigħa, l-awtorità kompetenti tista’:

(a)     tiżviluppa pjan ta’ tilqim;

(b)     Tistabbilixxi ż-żoni tat-tilqim.

2.           L-awtorità kompetenti għandha, meta tkun qed tiddeċiedi dwar il-pjan tat-tilqim u l-istabbiliment taż-żoni ta’ tilqim prevista fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, tqis l-affarijiet li ġejjin:

(a)     ir-rekwiżiti għal tilqim ta’ emerġenza previsti fil-pjanijiet ta’ kontinġenza previsti fl-Artikolu 43(1);

(b)     ir-rekwiżiti għall-użu ta’ vaċċini previsti fl-Artikolu 46(1) u kwalunkwe atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 47(1).

3.           Iż-żoni tat-tilqim previsti fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu għandhom jikkonformaw mar-rekwiżiti dwar miżuri għall-mitigazzjoni tar-riskju biex jiġi skansat t-tixrid ta’ mard elenkat u ssir is-sorveljanza kif stabbilit fi kwalunkwe atti delegati adottati skont l-Artikolu 47(1)(d) u (e).

Taqsima 5 Annimali selvaġġi

Artikolu 70 Annimali selvaġġi

1.           F’każ ta’ suspett jew konferma uffiċjali ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f’annimali selvaġġi, l-Istat Membru affettwat għandu:

(a)     iwettaq, fejn rilevanti għal dik il-marda partikolari elenkata, sorveljanza tal-mard fil-popolazzjoni tal-annimali selvaġġi;

(b)     jieħu miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard biex ma tkomplix tinfirex iżjed dik il-marda elenkata.

2.           Il-miżuri ta’ kontroll u prevenzjoni tal-mard previsti fil-paragrafu 1(b) għandhom iqisu l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     l-annimali selvaġġi affettwati;

(c)     il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ suspett jew konferma ta’ marda elenkata uffiċjali msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) f’żoni ristretti f’annimali miżmuma skont ir-regoli stabbiliti fit-Taqsimiet minn 1 sa 4.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     sorveljanza skont il-paragrafu 1(a);

(b)     miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard skont il-paragrafu 1(b).

Meta tadotta dawn l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tieħu inkonsiderazzjoni l-profil tal-mard u speċijiet elenkati għall-mard elenkat imsemmi fil-paragrafu 1.

Taqsima 6 Miżuri addizzjonali ta’ kontroll tal-mard mill-Istati Membri, koordinazzjoni mill-Kummissjoni u regoli ta’ kontroll tal-mard temporanji u speċjali

Artikolu 71 Miżuri addizzjonali ta’ kontroll tal-mard mill-Istati Membri, koordinazzjoni ta’ miżuri mill-Kummissjoni u regoli ta' kontroll tal-mard speċjali u temporanji li jikkonċernaw it-Taqsimiet minn 1 sa 5

1.           L-Istati Membri jistgħu jieħdu miżuri addizzjonali ta’ kontroll tal-mard apparti dawk previsti fl-Artikolu 61(1), l-Artikolu 62, l-Artikolu 65(1) u (2) u l-Artikolu 68(1) u f’atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 67 u l-Artikolu 68(2), sakemm it-tali miżuri jkunu konformi mar-regoli stabbiliti f’dan ir-Regolament u huma neċessarji u proporzjonati biex jiġi kkontrollat it-tifrix elenkat tal-mard msemmi fl-Artikolu 8(1)(a), b'kunsiderazzjoni ta’:

(a)     iċ-ċirkostanzi epidemjoloġiċi partikolari;

(b)     it-tip ta’ stabbilimenti, postijiet oħra u l-produzzjoni;

(c)     il-kategoriji u l-ispeċi ta’ annimali involuti;

(d)     il-kundizzjonijiet ekonomiċi jew soċjali.

2.           L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni mingħajr dewmien dwar:

(a)     il-miżuri ta’ kontroll tal-mard meħuda mill-awtorità kompetenti kif previst fl-Artikoli 58, 59, 61, 62, 64 u 65, l-Artikolu 68(1), Artikolu 69 u l-Artikolu 70(1) u (2) u atti ddelegati adottati skont l-Artikoli 63 u 67 u l-Artikolu 68(2) u 70(3);

(b)     kwalunkwe miżuri oħra ta’ kontroll tal-marda meħuda minnhom kif previst fil-paragrafu 1.

3.           Il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sitwazzjoni tal-mard u l-miżuri ta’ kontroll tal-mard meħuda mill-awtorità kompetenti u kwalunkwe miżuri oħra ta’ kontroll tal-mard meħuda mill-Istat Membru, bi qbil ma’ dan il-Kapitolu u tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi miżuri għall-kontroll tal-mard speċjali għal perjodu ta’ żmien limitat, taħt il-kondizzjonijiet xierqa għas-sitwazzjoni epidemjoloġika, fejn:

(a)     dawk il-miżuri għall-kontroll tal-mard jinstabu li m’humiex adattati għas-sitwazzjoni epidemjoloġika;

(b)     ll-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(a) tkun tidher li qed tinfirex minkejja l-miżuri ta’ kontroll tal-mard meħuda skont dan il-Kapitolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

4.           Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ mard li jirrappreżenta riskju emerġenti ta’ impatt sinifikanti l-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

Kapitolu 2  Mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1) (b) u (c)

Taqsima 1  Miżuri ta’ kontroll tal-mard fl-eventwalità ta’ suspett ta' mard f'annimali miżmuma

Artikolu 53  Obbligi tal-operaturi, professjonisti tal-annimali u dawk li jżommu l-annimali domestiċi

1.           Fil-każ ta’ suspett ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1) (b) u (c) f’annimali miżmuma, l-operaturi, professjonisti tal-annimali u dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandhom, minbarra li jinnotifikaw sinjali u suspetti lill-awtorità kompetenti u l-veterinarji skont l-Artikolu 16(1) u sakemm ikun hemm fis-seħħ xi miżuri ta’ kontroll tal-mard meħuda mill-awtorità kompetenti b'konformità mal-Artikolu 74 (1), jieħdu miżuri xierqa ta’ kontroll tal-mard imsemmi fl-Artikolu 74(1)(a) u kwalunkwe atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 74(3) biex jiskansaw it-tixrid ta’ dak il-mard elenkat mill-annimali, stabbilimenti u l-postijiet affettwati taħt ir-responsabbiltà tagħhom lil annimali oħra jew lill-bnedmin.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward regoli dettaljati biex jissupplimentaw il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jiġu meħuda mill-operaturi, professjonisti u s-sidien tal-annimali domestiċi kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 73 L-investigazzjoni mill-awtorità kompetenti fil-każ ta’ suspett ta’ marda elenkata

1.           L-awtorità kompetenti għandha f’każ ta’ suspett ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) u (c) f'annimali miżmuma, twettaq mingħajr dewmien investigazzjoni biex tikkonferma jew tiċħad il-preżenza tat tali marda elenkata.

2.           Għall-iskop tal-investigazzjoni msemmija fil-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti għandha, meta xieraq, tiżgura li l-veterinarji uffiċjali:

(a)     jwettqu eżami kliniku ta’ kampjun rappreżentattiv tal-annimali miżmuma tal-ispeċi elenkata għal dik il-marda elenkata partikolari;

(b)     jieħdu kampjuni xierqa minn dawk l-annimali miżmuma tal-ispeċi elenkata u kampjuni oħrajn għal eżami fil-laboratorju f’laboratorji magħżula għal dak l-għan mill-awtorità kompetenti;

(c)     iwettqu eżami tal-laboratorju biex jikkonferma jew jiċħad il-preżenza tal-marda elenkata partikolari.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar regoli dettaljati li jissupplimentaw regoli għall-investigazzjoni prevista fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 74  Miżuri preliminari ta’ kontroll tal-mard mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha f’każ ta’ suspett ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) jew (c) f'annimali miżmuma twettaq dawn il-miżuri ta’ kontroll tal-mard preliminari sakemm joħorġu r-riżultati tal-investigazzjoni prevista fl-Artikolu 73(1) u jitwettqu l-miżuri ta’ kontroll tal-mard skont l-Artikolu 78(1) u (2):

(a)     tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard li jillimitaw il-firxa ta’ dik il-marda elenkata mit-territorju, stabbiliment, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor;

(b)     tibda, fejn meħtieġ, investigazzjoni epidemoloġika, b’qies tar-regoli għat-tali investigazzjoni prevista fl-Artikolu 57(1) u kwalunkwe regola adottata skont l-Artikolu 57(2).

2.           Il-miżuri preliminari tal-kontroll tal-mard previsti fil-paragrafu 1 għandhom ikunu xierqa u proporzjonati mar-riskju li jirriżulta minn mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(b) jew (c) filwaqt li jitqies dan li ġej:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     l-annimali miżmuma affettwati;

(c)     l-istatus tas-saħħa tal-Istat Membru, żona, kompartament jew stabbiliment li fih ikun hemm suspett ta’ dik il-marda elenkata;

(d)     il-miżuri preliminari tal-kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 55(1), u l-Artikolu 56 u kwalunkwe att delegat adottat skont l-Artikolu 55(2).

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar regoli li jissupplimentaw dawk stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, filwaqt li tqis il-kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, dwar:

(a)     il-miżuri preliminari ta' kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu biex jiskansaw it-tixrid ta’ mard elenkati, kif previst fil-paragrafu 1(a);

(b)     l-applikazzjoni tal-miżuri preliminari tal-kontroll tal-mard previsti fil-paragrafu 1(a) għal stabbilimenti oħra, unità domestika, negozju tal-ikel u l-għalf jew stabbiliment tal-prodotti sekondarji tal-annimali, jew kwalunkwe post ieħor;

(c)     l-istabbiliment ta’ żoni ristretti temporanji, li huma xierqa minħabba l-profil tal-marda.

Artikolu 75 Reviżjoni u estensjoni ta’ miżuri għall-kontroll tal-mard preliminari

Il-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 74(1) għandhom ikunu:

(a)          riveduti mill-awtorità kompetenti kif xieraq wara s-sejbiet tal-investigazzjoni msemmija fl-Artikolu 73(1) u, fejn relevanti, l-inkjesta epedimjoloġika prevista fl-Artikolu 74(1) (b);

(b)          estiżi ulterjorment f'lokalitajiet oħra kif imsemmi fl-Artikolu 74(3)(b), fejn meħtieġ.

Taqsima 2 Il-konferma tal-mard fl-annimali miżmuma

Artikolu 76  Konferma uffiċjali tal-marda mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha tibbaża konferma uffiċjali ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) jew (c) fuq l-informazzjoni li ġejja:

(a)     ir-riżultati ta’ eżamijiet kliniċi u tal-laboratorju previsti fl-Artikolu 73(2);

(b)     l-inkjesta epedimjoloġika prevista fl-Artikolu 74(1)(b), fejn rilevanti;

(c)     dejta epidemjoloġika disponibbli oħra.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti li għandhom jiġu ssodisfati għall-konferma uffiċjali msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 77  Tneħħija preliminari tal-miżuri ta’ kontroll tal-mard meta l-okkorrenza ta' marda hija eskluża

L-awtorità kompetenti għandha tkompli tapplika l-miżuri preliminari ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 74(1) u l-Artikolu 75 sakemm il-preżenza ta’ marda elenkat msemmija fl-Artikolu 8(1) (b) jew (c) tkun ġiet eskluża skont l-Artikolu 76(1) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 76(2).

Taqsima 3  Miżuri ta’ Kontroll tal-mard fl-eventwalità ta’ konferma tal-marda f'annimali miżmuma

Artikolu 78  Miżuri ta’ kontroll tal-mard mill-awtorità kompetenti

1.           F’każ ta’ konferma uffiċjali skont l-Artikolu 76(1) ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) f’annimali miżmuma, l-awtorità kompetenti għandha:

(a)     fi Stat Membru, żona jew kompartiment soġġett għall-programm ta' proċedura obbligatorja ta’ qerda previst fl-Artikolu 30(1) għal dik il-marda elenkata, tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbiliti f’dak il-programm ta’ qerda obbligatorja;

(b)     fi Stat Membru, erja, żona jew kumpartiment li għadu mhux soġġett għall-programm obbligatorju ta’ qerda previst fl-Artikolu 30(1) għal dik il-marda elenkata, tniedi programm ta’ qerda obbligatorja u tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbiliti fih.

2.           F’każ ta’ konferma uffiċjali skont l-Artikolu 76(1) ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(c) f’annimali miżmuma, l-awtorità kompetenti għandha:

(a)     fi Stat Membru, żona jew kompartiment soġġett għall-programm ta' proċedura volontarja ta’ qerda previst fl-Artikolu 30(2) għal dik il-marda elenkata, tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbiliti f’dak il-programm ta’ qerda volontarja;

(b)     fi Stat Membru, erja, żona jew kumpartiment li mhuwiex suġġett għall-programm ta’ qerda volontarja prevista fl-Artikolu 30(2) għall-marda elenkata, japplikaw, meta xieraq, miżuri ta’ kontroll u ta' trażżin tal-firxa tagħha.

3.           Il-miżuri previsti fil-paragrafu 2(b) ta’ dan l-Artikolu għandhom ikunu proporzjonali għar-riskju li ġġib magħha l-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(c) inkwistjoni b'qies ta':

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     l-annimali miżmuma affettwati;

(c)     l-istatus tas-saħħa tal-Istat Membru, erja, żona jew kompartiment jew stabbiliment li fih il-marda elenkata tkun ġiet ikkonfermata uffiċjalment;

(d)     il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu fl-istabbilimenti, postijiet oħra u żoni ristretti previsti fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 1 ta’ dan it-Titolu.

Artikolu 79  Delega ta’ setgħat għall-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu mill-awtorità kompetenti

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 li jistipula regoli dettaljati li jikkonċernaw l-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1) (b) jew (c) f'annimali miżmuma kif previst fl-Artikolu 78(2)(b) b’kunsiderazzjoni tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 78(3).

Taqsima 4 Annimali selvaġġi

Artikolu 80 Annimali selvaġġi

1.           F’każ ta’ suspett jew konferma uffiċjali ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) f’annimali selvaġġi, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru affettwat għandha:

(a)     fit-territorju kollu tal-Istat Membru, erja jew żona suġġetta għall-programm ta' qerda obbligatorja previst fl-Artikolu 30(1) għal dik il-marda elenkata, tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbiliti f’dak il-programm ta’ qerda obbligatorja;

(b)     fit-territorju kollu tal-Istat Membru, erja jew żona li mhijiex soġġetta għall-programma ta’ qerda obbligatorja previst fl-Artikolu 30(1) għal dik il-marda elenkata, tniedi programm ta’ qerda obbligarorja u tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard stipulati hemmhekk skont kif jixraq, biex ikun ikkontrollat u mrażżan il-firxa tagħha.

2.           Fil-każ ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(c) f’annimali selvaġġi l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru milqut għandha:

(a)     fit-territorju kollu tal-Istat Membru, erja, żona jew kompartiment soġġett għall-programm ta' proċedura volontarja ta’ qerda previst fl-Artikolu 30(2) għal dik il-marda elenkata, tapplika l-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbiliti f’dak il-programm ta’ qerda volontarja;

(b)     fit-territorju kollu tal-Istat Membru, erja, żona jew kumpartiment li mhuwiex suġġett għall-programm ta’ qerda volontarja prevista fl-Artikolu 30(2) għall-marda elenkata, japplikaw, meta xieraq, miżuri ta’ kontroll u ta' trażżin tal-firxa tagħha.

3.           Il-miżuri ta’ kontroll tal-mard imsemmi fil-paragrafu 2(b) għandhom iqisu l-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)     il-profil tal-marda;

(b)     l-annimali selvaġġi affettwati;

(c)     Il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ suspett jew konferma uffiċjali ta’ marda elenkata f’żoni ristretti f’annimali miżmuma skont ir-regoli stabbiliti fit-Taqsimiet minn 1 sa 4 tal-Kapitolu 1 ta’ dan it-Titolu.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar regoli dettaljati li jissupplimentaw il-miżuri ta’ kontroll tal-mard li għandhom jittieħdu fil-każ ta’ tfaqqigħ ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) jew (c) f’annimali selvaġġi kif previst fil-paragrafu 2(b) ta’ dan l-Artikolu.

Taqsima 5  Koordinazzjoni mill-Kummissjoni u regoli temporanji u speċjali regoli tal-kontroll tal-mard

Artikolu 81  Koordinazzjoni ta’ miżuri mill-Kummissjoni u regoli temporanju u speċjali dwar it-Taqsimiet minn 1 sa 4

1.           l-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-miżuri ta’ kontroll tal-mard meħuda mill-awtorità kompetenti fir-rigward ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) jew (c), skont l-Artikolu 76(1), l-Artikoli 77 u 78 u l-Artikolu 80(1) u (2) u atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 76(2), l-Artikolu 79 u l-Artikolu 80(4).

2.           Il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sitwazzjoni tal-marda u l-miżuri ta’ kontroll tal-marda meħuda mill-awtorità kompetenti skont dan il-Kapitolu u tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli speċjali għal miżuri ta’ kontroll tal-mard għal perjodu limitat ta’ żmien fir-rigward ta’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1) (b) u (c), taħt il-kondizzjonijiet xierqa għas-sitwazzjoni epidemjoloġika, fejn:

(a)     dawk il-miżuri għall-kontroll tal-mard meħuda mill-awtorità kompetenti jinstabu li m’humiex adattati għas-sitwazzjoni epidemjoloġika;

(b)     dik il-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1) (b) jew (c) tidher li qed tinfirex minkejja l-miżuri ta’ kontroll tal-marda meħuda skont dan il-Kapitolu, fejn rilevanti.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

3.           Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1) (b) u (c) li jirrappreżentaw riskju emerġenti ta’ impatt sinifikanti l-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

Parti IV  Ir-reġistrazzjoni, L-approvazzjoni, it-traċċabbiltà u L-movimenti

TITOLU I  Annimali terrestri, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali terrestri

Kapitolu 1  Ir-reġistrazzjoni, l-approvazzjoni, iż-żamma tar-rekords u r-reġistri

Taqsima 1 Reġistrazzjoni tal-istabbilimenti u t-trasportaturi

Artikolu 82 Obbligu tal-operaturi li jirreġistraw l-istabbilimenti

1.           L-operaturi ta’ stabbilimenti li jżommu l-annimali terrestri jew li jiġbru, jipproduċi, jipproċessaw jew jaħżnu l-prodotti ġerminali għandhom, sabiex jiġu rreġistrati b’konformità mal-Artikolu 88, qabel ma jibdew dawn l-attivitajiet:

(a)     jinformaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe tali stabbiliment taħt ir-responsabbiltà tagħhom;

(b)     jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’tagħrif dwar:

(i)      l-isem u l-indirizz ta’ l-operatur;

(ii)      il-post u deskrizzjoni tal-faċilitajiet;

(iii)     il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numri ta’ annimali terrestri jew prodotti ġerminali miżmuma fl-istabbiliment u l-kapaċità tal-istabbiliment;

(iv)     it-tip ta’ stabbiliment;

(v)     aspetti oħra tal-istabbiliment, li huma rilevanti biex jiġi ddeterminat ir-riskju preżentati minnu.

2.           L-operaturi tal-istabbilimenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti b’kull:

(a)     bidliet sinifikanti fl-istabbiliment rigward l-affarijiet msemmija fil-paragrafu 1(b);

(b)     il-waqfien tal-attività fl-istabbiliment.

3.           Stabbilimenti li huma soġġetti għall-approvazzjoni b’konformità mal-Artikolu 89(1) m’għandhomx ikunu meħtieġa li jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 83 Derogi mill-obbligu tal-operaturi biex jirreġistraw stabbilimenti

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 82(1), l-Istati Membri jistgħu jeżentaw ċerti kategoriji ta’ stabbilimenti mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni, wara li jikkunsidraw il-kriterji li ġejjin:

(a)          il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numri ta’ annimali terrestri u prodotti ġerminali miżmuma fl-istabbiliment u l-kapaċità tal-istabbiliment;

(b)          it-tip ta’ stabbiliment;

(c)          il-movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma jew prodotti ġerminali li jidħlu jew joħorġu mill-istabbiliment.

Artikolu 84  Setgħat ta’ implimentazzjoni dwar l-obbligu tal-operaturi li jirreġistraw stabbilimenti

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistipula regoli dwar:

(a)          l-informazzjoni li għandha tingħata mill-operaturi għall-iskop tar-reġistrazzjoni tal-istabbilimenti kif previst fl-Artikolu 82(1);

(b)          it-tipi ta’ stabbilimenti li jistgħu jkunu eżentati mill-Istati Membri mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni skont l-Artikolu 83 sakemm dawk l-istabbilimenti joħolqu riskju insinifikanti u b’kunsiderazzjoni tal-kriterji stipulati f’dak l-Artikolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 85 L-obbligi ta' reġistrazzjoni tat-trasportaturi ta’ ungulati miżmuma u atti delegati

1.           It-trasportaturi ta’ ungulati miżmuma, li jittrasportaw dawk l-annimali bejn l-Istati Membri, sabiex jiġu rreġistrati b’konformità mal-Artikolu 88, qabel dawn jibdew dawn l-attivitajiet, għandhom:

(a)     jinformaw lill-awtorità kompetenti dwar l-attività tagħhom;

(b)     jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’tagħrif dwar:

(i)      l-isem u l-indirizz tat-trasportatur;

(ii)      il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numri ta’ annimali terrestri miżmuma trasportati;

(iii)     it-tip ta’ trasport;

(iv)     il-mezz tat-trasport.

2.           It-trasportaturi għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti b’kull:

(a)     bidliet sinifikanti dwar l-affarijiet msemmija fil-paragrafu 1(b);

(b)     il-waqfien tal-attività tat-trasport.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar supplimentar u l-emendar tar-regoli li jipprevedi l-paragrafu 1 li jikkonċernaw l-obbligu ta’ tipi oħra ta’ trasportaturi li jipprovdi l-informazzjoni għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni tal-attività tagħhom, filwaqt li jqisu r-riskji involuti mat-tali trasport.

Artikolu 86  Derogi mill-obbligu ta’ reġistrazzjoni tat-trasportaturi tal-ungulati miżmuma

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 85(1), l-Istati Membri jistgħu jeżentaw ċerti kategoriji ta’ trasportaturi mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni, wara li jikkunsidraw il-kriterji li ġejjin:

(a)          id-distanza li fuqha jittrasportaw lill-annimali terrestri miżmuma;

(b)          il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numru ta’ annimali terrestri miżmuma, li huma t-trasportati.

Artikolu 87 Atti ta’ implimentazzjoni dwar l-obbligu li jirreġistraw it-trasportaturi

Il-Kummissjoni għandu jkollha s-setgħa li tadotta atti ta' implimentazzjoni fir-rigward ta’:

(a)          l-informazzjoni li tkun mogħtija mit-trasportatur għall-finijiet ta’ reġistrazzjoni tal-attività tiegħu, kif previst fl-Artikolu 85(1);

(b)          it-tipi ta’ trasportaturi li jistgħu jkunu eżentati mill-Istati Membri mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni skont l-Artikolu 86 sakemm dak it-tip ta' trasport joħloq riskju insinifikanti u b’kunsiderazzjoni tal-kriterji stipulati f’dak l-Artikolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 88 L-obbligu tal-awtorità kompetenti dwar ir-reġistrazzjoni tal-istabbilimenti u t-trasportaturi

L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra:

(a)          l-istabbilimenti fir-reġistru tal-istabbilimenti u t-trasportaturi previsti fl-Artikolu 96(1), meta l-operatur ikun ipprovda l-informazzjoni meħtieġa bi qbil mal-Artikolu 82(1);

(b)          it-trasportaturi fir-reġistru tal-istabbilimenti u t-trasportaturi previsti fl-Artikolu 96(1), meta t-trasportatur ikun ipprovda l-informazzjoni meħtieġa bi qbil mal-Artikolu 85(1).

Taqsima 2 L-approvazzjoni ta' ċerti tipi ta' stabbilimenti

Artikolu 89 L-approvazzjoni ta’ ċerti stabbilimenti u atti delegati

1.           L-operaturi tat-tipi segwenti ta’ stabbilimenti għandhom japplikaw għand l-awtorità kompetenti għal approvazzjoni bi qbil mal-Artikolu 91(1) u dawn ma għandhomx jibdew l-attivitajiet tagħhom sakemm l-istabbiliment tagħhom jkun ġie approvat skont l-Artikolu 92(1):

(a)     stabbilimenti għal attivitajiet tal-assemblaġġ tal-ungulati u t-tjur tal-irziezet, minn fejn dawk l-annimali jiġu trasferiti lejn Stat Membru ieħor;

(b)     stabbilimenti tal-prodotti ġerminali għal bovini, porċini, ovini, kaprini u ekwini, li minnhom il-prodotti ġerminali ta’ dawk l-annimali jiġu trasferiti lejn Stat Membru ieħor;

(c)     imfaqas, li minnhom il-bajd għat-tfaqqis jew it-tajr jiġi suġġett għal moviment lejn Stat Membru ieħor;

(d)     stabbilimenti li jżommu t-tjur tal-irziezet, li minnhom it-tjur tal-irziezet ikunu maħsuba għal skopijiet oħra għajr qtil jew bajd għat-tfaqqis suġġetti għal moviment lejn Stat Membru ieħor;

(e)     kwalunkwe tip ieħor ta’ stabbiliment għal annimali terrestri miżmuma li huma ta’ theddida sinifikanti u li huma meħtieġa li jiġu approvati skont ir-regoli stabbiliti f’att delegat adottat skont il-paragrafu 3(b) ta’ dan l-Artikolu.

2.           L-operaturi għandhom itemmu attività fi stabbiliment msemmi fil-paragrafu 1 f'każ li:

(a)     l-awtorità kompetenti tirtira jew tissospendi l-approvazzjoni tagħha skont l-Artikolu 95(2);

(b)     f’każ ta’ approvazzjoni kondizzjonali mogħtija skont l-Artikolu 94(3), l-istabbiliment jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti pendenti msemmija fl-Artikolu 94(3) u ma tinkisibx l-approvazzjoni finali skont l-Artikolu 92(1).

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar is-supplimentar u l-emendar tar-regoli għall-approvazzjoni tal-istabbilimenti previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu li jikkonċernaw:

(a)     derogi mir-rekwiżit għall-operaturi tat-tipi ta’ stabbilimenti msemmija fil-paragrafu 1 (a) sa (d) li japplika għand l-awtorità kompetenti għal approvazzjoni mill-awtorità kompetenti, fejn dawk l-istabbilimenti joħolqu riskju insinifikanti;

(b)     it-tipi ta’ stabbilimenti li jridu jiġu approvati skont il-paragrafu 1(e);

(c)     regoli speċjali għall-waqfien ta’ attivitajiet għall-istabbilimenti tal-prodotti ġerminali msemmija fil-paragrafu 1(b).

4.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kriterji li ġejjin, meta tadotta l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 3:

(a)     il-kategoriji u l-ispeċijiet tal-annimali terrestri miżmuma jew il-prodotti ġerminali fi stabbiliment;

(b)     in-numru ta’ speċijiet u n-numru ta’ annimali terrestri miżmuma jew prodotti ġerminali miżmuma fi stabbiliment;

(c)     it-tip ta’ stabbiliment u tip ta’ produzzjoni;

(d)     il-movimenti tal-annimali terrestri u l-prodotti ġerminali miżmuma li jidħlu jew joħorġu minn dawk it-tipi ta’ stabbilimenti.

Artikolu 90 L-approvazzjoni ta' status ta' stabbilimenti konfinati

L-operaturi ta’ stabbilimenti, li jixtiequ jiksbu l-istatus ta’ stabbiliment konfinat għandhom:

(a)          japplikaw għand l-awtorità kompetenti għal approvazzjoni skont l-Artikolu 91(1);

(b)          ma għandhomx jissoġġettaw għal moviment l-annimali miżmuma lejn stabbiliment konfinati b’konformità mar-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 134(1) u kwalunkwe atti delegati adottati skont l-Artikolu 134(2) sakemm l-istabbiliment tagħhom jikseb approvazzjoni ta’ dak l-istatus mill-awtorità kompetenti skont l-Artikoli 92 u 94.

Artikolu 91  L-obbligu ta' informazzjoni tal-operaturi bil-ħsieb li jiksbu l-approvazzjoni u l-atti ta’ implimentazzjoni

1.           L-operaturi għandhom għall-iskopijiet tal-applikazzjoni tagħhom għall-approvazzjoni tal-istabbiliment tagħhom prevista fl-Artikolu 89(1) u l-Artikolu 90(a), jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’tagħrif dwar:

(a)     l-isem u l-indirizz ta’ l-operatur;

(b)     il-post tal-istabbiliment u deskrizzjoni tal-faċilitajiet;

(c)     il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numri ta’ annimali terrestri jew il-prodotti ġerminali miżmuma fl-istabbiliment;

(d)     it-tip ta’ stabbiliment;

(e)     aspetti oħra tal-istabbiliment, relatati mal-ispeċifiċità tiegħu, li huma rilevanti biex jiġi ddeterminat ir-riskju preżentat minnu.

2.           L-operaturi tal-istabbilimenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti b’kull:

(a)     bidliet sinifikanti fl-istabbilimenti dwar l-affarijiet msemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c);

(b)     il-waqfien tal-attività fl-istabbiliment.

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward l-informazzjoni li għandha tingħata mill-operaturi fl-applikazzjoni tagħhom għall-approvazzjoni tal-istabbiliment tagħhom skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 92 L-għotja ta' approvazzjoni ta’ stabbilimenti u l-kundizzjonijiet tagħha u l-atti delegati

1.           L-awtorità kompetenti għandha tagħti biss approvazzjoni ta’ stabbilimenti kif previst fl-Artikolu 89(1) u l-Artikolu 90(a) fejn it-tali stabbilimenti:

(a)     jikkonformaw mal-ħtiġijiet li ġejjin, fejn xieraq, dwar:

(i)      kwarantina, iżolament u miżuri ta’ bijosigurtà oħrajn filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 9(1)(b) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 9(2);

(ii)      il-kundizzjonijiet ta’ sorveljanza previsti fl-Artikolu 22, u fejn rilevanti għat-tip ta’ stabbiliment u r-riskju involut fl-Artikolu 23 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 24;

(iii)     iż-żamma ta’ rekords stipulati fl-Artikoli 97 u 98 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 100 u 101;

(b)     ikollhom faċilitajiet u tagħmir li huma:

(i)      adegwati biex jitnaqqas ir-riskju tal-introduzzjoni u t-tixrid ta’ mard sa livell aċċettabbli, filwaqt li jitqies it-tip ta’ stabbiliment;

(ii)      ta’ kapaċità adegwata għan-numru ta’ annimali terrestri miżmuma jew volum ta’ prodotti ġerminali;

(c)     ma joħolqux riskju inaċċettabbli fir-rigward tat-tifrix tal-mard, filwaqt li jitqiesu l-miżuri għat-taffija tar-riskju fuq il-post;

(d)     jkollhom numru suffiċjenti ta’ persunal imħarreġ b’mod adegwat għall-attività tal-istabbiliment;

(e)     jkollhom sistema fis-seħħ li tippermetti lill-operatur juri l-konformità mal-punti minn (a) sa (d) lill-awtorità kompetenti.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 li jikkonċernaw ir-rekwiżiti previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta’:

(a)     kwarantina, iżolament u miżuri ta’ bijosigurtà oħra msemmija fil-paragrafu 1(a)(i);

(b)     is-sorveljanza msemmija fil-paragrafu 1(a)(ii);

(c)     il-faċilitajiet u t-tagħmir imsemmijin fil-paragrafu 1(b);

(d)     ir-responsabbiltajiet, il-kompetenza u t-taħriġ tal-persunal u l-veterinarji stipulat fil-paragrafu 1(d);

(e)     is-sorveljanza u l-kontroll neċessarji mill-awtorità kompetenti.

3.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kwistjonijiet li ġejjin meta jiġu stabbiliti regoli biex jiġu stipulati fl-atti delegati li għandhom ikunu adottati skont il-paragrafu 2:

(a)     ir-riskji preżentati minn kull tip ta’ stabbiliment;

(b)     il-kategoriji u l-ispeċijiet tal-annimali terrestri miżmuma;

(c)     it-tip ta’ produzzjoni;

(d)     ix-xejriet tal-moviment tipiku u t-tip ta’ stabbiliment u speċijiet u kategoriji ta’ annimali miżmuma f’dawk l-istabbilimenti.

Artikolu 93 Il-kamp ta' applikazzjoni tal-approvazzjoni tal-istabbilimenti

L-awtorità kompetenti għandha espressament tispeċifika fl-approvazzjoni ta’ stabbiliment mogħtija skont l-Artikolu 92(1) wara applikazjoni li tkun saret skont l-Artikolu 89(1) u l-Artikolu 90(a):

(a)          għal liema tipi ta’ stabbilimenti msemmija fl-Artikolu 89(1), l-Artikolu 90 u r-regoli adottati skont 89(3)(b), tapplika t-tali approvazzjoni;

(b)          għal-liema kategoriji u speċijiet ta' annimali terrestri jew prodotti ġerminali miżmuma ta’ dawk l-ispeċijiet tapplika l-approvazzjoni.

Artikolu 94 Il-proċeduri biex tingħata l-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri għall-operaturi biex isegwu fl-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-istabbilimenti tagħhom skont l-Artikoli 89(1), l-Artikolu 90 u l-Artikolu 91(1).

2.           Malli tiġi riċevuta applikazzjoni għall-approvazzjoni min-naħa tal-operatur, l-awtorità kompetenti għandha, b’konformità mal-Artikolu 89(1)(a) u l-Artikolu 90(a) tagħmel żjara fuq il-post.

3.           L-awtorità kompetenti tista’ tagħti approvazzjoni b’kundizzjoni ta’ stabbiliment fejn jidher, abbażi tal-applikazzjoni tal-operatur u żjara sussegwenti fuq il-post tal-istabbiliment mill-awtorità kompetenti kif jipprevedi l-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, li dan jilħaq ir-rekwiżiti ewlenin kollha li jipprovdu biżżejjed garanziji li stabbiliment bħal dan ma jirrappreżentax riskju sinifikanti, bil-għan li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti kollha għal approvazzjoni prevista fl-Artikolu 92(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 92(2).

4.           Fejn tkun ingħatat approvazzjoni kundizzjonali mill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, hija għandha tagħti approvazzjoni sħiħa biss jekk jidher minn żjara oħra fuq il-post tal-istabbiliment, imwettqa fi żmien tliet xhur wara l-għoti ta’ approvazzjoni b’kundizzjoni, li l-istabbiliment jissodisfa r-rekwiżiti kollha għal approvazzjoni previsti fl-Artikolu 92(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 92(2).

Fejn dik iż-żjara fuq il-post turi li ikun sar progress biċ-ċar iżda l-istabbiliment għadu ma jissodisfax dawn ir-rekwiżiti kollha, li l-awtorità kompetenti tista’ ttawwal l-approvazzjoni b’kundizzjoni. Madankollu, l-approvazzjoni b’kondizzjoni m’għandhiex taqbeż perjodu ta' sitt xhur.

Artikolu 95  Ir-reviżjoni, sospensjoni u rtirar ta’ approvazzjonijiet mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha żżomm l-approvazzjonijiet ta’ stabbilimenti mogħtija skont l-Artikoli 92 u 94 taħt reviżjoni.

2.           Fejn l-awtorità kompetenti tidentifika nuqqasijiet serji fl-istabbiliment fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 92(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 92(2) u l-operatur mhuwiex kapaċi jipprovdi garanziji adegwati li dawk in-nuqqasijiet se jiġu solvuti, l-awtorità kompetenti għandha tibda proċeduri sabiex tirtira l-approvazzjoni tal-istabbiliment.

Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ tissospendi approvazzjoni ta' istabbiliment fejn l-operatur jista’ jiggarantixxi li se jsolvi dawn in-nuqqasijiet f’perjodu ta’ żmien raġonevoli.

3.           L-approvazzjoni għandha tingħata lura biss wara l-irtirar jew is-sospensjoni skont il-paragrafu 2 meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-istabbiliment jikkonforma kompletament mar-rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament b'mod adattat għal dak it-tip ta’ stabbiliment.

Taqsima 3  ir-reġistru tal-awtorità kompetenti ta’ stabbilimenti u trasportaturi

Artikolu 96 Ir-reġistru tal-istabbilimenti u t-trasportaturi

1.           L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornat reġistru ta’:

(a)     l-istabbilimenti u t-trasportaturi kollha rreġistrati skont l-Artikolu 88;

(b)     l-istabbilimenti kollha approvati skont l-Artikoli 92 u 94.

Hija għandha tagħmel dan ir-reġistru disponibbli għal Stati Membri oħrajn u għall-pubbliku.

2.           Fejn dan ikun xieraq u relevanti, l-awtorità kompetenti tista’ tikkombina r-reġistrazzjoni msemmija fil-paragrafu 1(a) u l-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 1(b) ma' reġistrazzjoni għal skopijiet oħra.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     l-informazzjoni li trid tiġi inkluża fir-reġistru stipulat fil-paragrafu 1;

(b)     rekwiżiti addizzjonali għal reġistri ta’ stabbilimenti tal-prodotti ġerminali, wara li jwaqqfu l-attivitajiet;

(c)     disponibbiltà għall-pubbliku tar-reġistru prevista fil-paragrafu 1.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli dwar l-għamla u l-proċeduri għall-irreġistar ta’ stabbilimenti u trasportaturi u stabbilimenti approvati previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Taqsima 4 Żamma tar-rekords

Artikolu 97  L-obbligu taż-żamma tar-rekords tal-operaturi ta’ stabbilimenti għajr stabbilimenti tal-prodotti ġerminali

1.           L-operaturi ta’ stabbilimenti soġġetti għal reġistrazzjoni skont l-Artikolu 88, jew l-approvazzjoni skont l-Artikolu 92(1) għandhom iżomm u jmantnu reġistri li fihom mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-ispeċijiet, il-kategoriji, in-numru u l-identifikazzjoni tal-annimali terrestri miżmuma meta ġew stabbiliti;

(b)     il-movimenti tal-annimali terrestri miżmuma 'il ġewwa u’l barra mill-istabbiliment tagħhom, li jiddikjaraw kif xieraq:

(i)      il-post tal-oriġini jew id-destinazzjoni tagħhom;

(ii)      id-data ta’ dawn il-movimenti;

(c)     id-dokumenti f’għamla ta’ karta jew dik elettronika meħtieġa biex jakkumpanjaw l-annimali terrestri miżmuma li jaslu jew jitilqu mill-istabbiliment tagħhom b’konformità mal-Artikoli 106(b), 107(b), 109(c), 110(b), 113(b), l-Artikolu 140(1) u (2), Artikolu 162(2) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117 u l-Artikolu 141(1) (b) u (c);

(d)     kull problema tas-saħħa tal-annimali li konnessa mal-annimali miżmuma fl-istabbiliment tagħhom;

(e)     miżuri ta’ bijosigurtà, sorveljanza, trattamenti, riżultati tat-testijiet u informazzjoni relevanti oħra kif xieraq għal:

(i)      il-kategorija u l-ispeċijiet ta' annimali terrestri miżmuma fl-istabbiliment;

(ii)      it-tip ta’ produzzjoni;

(iii)     it-tip u d-daqs tal-istabbiliment;

(f)      ir-riżultati ta’ kull żjara tas-aħħa tal-annimali meħtieġa skont l-Artikolu 23(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 24.

2.           Stabbilimenti li huma eżentati mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni skont l-Artikolu 83 jistgħu jiġu eżentati mill-Istat Membru mir-rekwiżit li jżommu r-reġistri tal-informazzjoni elenkati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.           L-operaturi tal-istabbilimenti għandhom iżommu r-rekords previsti fil-paragrafu 1 fl-istabbiliment u:

(a)     jagħmluhom disponibbli għall-awtorità kompetenti meta din titlobhom;

(b)     iżommuhom għal perjodu minimu li għandu jkun iddeterminat mill-awtorità kompetenti imma li ma jistax ikun ta' anqas minn perjodu ta’ tliet snin.

Artikolu 98 Iż-żamma tar-rekords għall-istabilimenti tal-prodotti ġerminali

1.           L-operaturi ta’ stabbilimenti tal-prodotti ġerminali għandhom iżommu u jmantnu reġistri li fihom mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     ir-razza, l-età u l-identifikazzjoni tal-annimali donaturi użati għall-produzzjoni ta’ dawn il-prodotti ġerminali;

(b)     iż-żmien u l-post tal-ġbir, l-ipproċessar u l-ħażna ta’ dawn il-prodotti ġerminali miġbura, prodotti jew ipproċessati;

(c)     l-identifikazzjoni tal-prodotti ġerminali flimkien mad-dettalji tal-post tad-destinazzjoni tagħhom, jekk magħrufa;

(d)     id-dokumenti f’għamla ta’ karta jew elettronika meħtieġa li jakkumpanjaw il-prodotti ġerminali li jidħlu jew joħorġu mill-istabbiliment b’konformità mal-Artikolu 159 u l-Artikolu 162(2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 160(3) u (4);

(e)     it-tekniki tal-laboratorju użati.

2.           Stabbilimenti li huma eżentati mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni skont l-Artikolu 84 jistgħu jiġu eżentati mill-Istat Membru mir-rekwiżit li jżommu r-reġistri tal-informazzjoni elenkati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.           L-operaturi ta’ stabbilimenti tal-prodotti ġerminali għandhom iżommu r-rekords previsti fil-paragrafu 1 fl-istabbiliment u:

(a)     jagħmluhom disponibbli għall-awtorità kompetenti meta din titlobhom;

(b)     iżommuhom għal perjodu minimu li għandu jkun iddeterminat mill-awtorità kompetenti imma li ma jistax ikun ta' anqas minn perjodu ta’ tliet snin.

Artikolu 99 Iż-żamma tar-rekords għat-trasportaturi

1.           It-trasportaturi ta’ prodotti ġerminali għandhom iżommu u jmantnu reġistri li fihom mill-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-istabbilimenti li saritilhom żjara minnhom;

(b)     il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numru ta' prodotti ġerminali trasportati minnhom;

(c)     it-tindif, id-diżinfettar u d-diżinfestazzjoni tal-mezzi ta’ trasport.

2.           It-trasportaturi li huma eżentati mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni skont l-Artikolu 86 jistgħu jiġu eżentati mill-Istat Membru mir-rekwiżit li jżommu r-reġistri tal-informazzjoni elenkati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.           It-trasportaturi għandhom iżommu r-rekords previsti fil-paragrafu 1:

(a)     b’mod li dawn jistgħu jsiru minnufih disponibbli għall-awtorità kompetenti fuq talba.

(b)     għal perjodu minimu li għandu jkun iddeterminat mill-awtorità kompetenti imma li ma jistax ikun ta' anqas minn perjodu ta’ tliet snin.

Artikolu 100 Delega tas-setgħat rigward iż-żamma tar-rekords

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-regoli li jissupplimentaw ir-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords previsti fl-Artikoli 97, 98 u l-Artikolu 99, fir-rigward ta’:

(a)     derogi mir-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords għal:

(i)      l-operaturi ta’ ċerti tipi ta’ stabbilimenti u ċerti tipi ta’ trasportaturi;

(ii)      l-istabbilimenti ta’ trobbija, jew it-trasportaturi tal-immaniġġjar ta' għadd żgħir ta’ annimali terrestri miżmuma jew volum żgħir ta’ prodotti ġerminali;

(iii)     ċerti kategoriji jew speċijiet ta' annimali terrestri jew prodotti ġerminali miżmuma;

(b)     l-informazzjoni li għandha tiġi rreġistrata flimkien ma’ dik prevista fl-Artikoli 97(1), 98(1) u 99(1);

(c)     ir-rekwiżiti addizzjonali għaż-żamma tar-rekords għall-prodotti ġerminali miġbura, prodotti jew ipproċessati fi stabbiliment ta' prodotti ġerminali, wara li jkunu ntemmu l-attivitajiet tagħhom.

2.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kwistjonijiet li ġejjin meta tistabbilixxi r-regoli li għandhom jiġu stabbiliti fl-atti delegati previsti fil-paragrafu 1:

(a)     ir-riskji preżentati minn kull tip ta’ stabbiliment jew trasportatur;

(b)     il-kategoriji u l-ispeċijiet tal-annimali terrestri jew il-prodotti ġerminali miżmuma fl-istabbiliment jew ittrasportati;

(c)     it-tip ta’ produzzjoni fl-istabbiliment jew it-tip ta’ trasport;

(d)     ix-xejriet tal-moviment tipiku tat-tip ta’ stabbiliment u l-kategorija ta’ annimali kkonċernati;

(e)     l-għadd ta’ annimali terrestri miżmuma jew il-volum ta’ prodotti ġerminali miżmuma fl-istabbiliment jew trasportati mit-trasportatur.

Artikolu 101 Is-setgħat implimentattivi rigward iż-żamma tar-rekords

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistipula regoli dwar:

(a)          l-għamla ta’ rekords previsti fl-Artikoli 97(1), 98(1) u 99(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 100;

(b)          iż-żamma ta' rekords elettroniċi previsti fl-Artikoli 97(1), 98(1) u 99(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 100;

(c)          il-proċeduri għaż-żamma tar-rekords previsti fl-Artikoli 97(1), 98(1) u 99(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 100;

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 2  Ir-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà tal-annimali terrestri u l-prodotti ġerminali miżmuma

Taqsima 1 annimali terrestri miżmuma

Artikolu 102  Ir-responsabbiltà tal-Istati Membri li jistabbilixxu sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali terrestri miżmuma

1.           L-Istati Membri għandhom ikollhom fis-seħħ sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali terrestri miżmuma u, meta xieraq, għar-reġistrazzjoni tal-movimenti tagħhom, b'konsiderazzjoni ta’:

(a)     l-ispeċi jew il-kategorija tal-annimali terrestri miżmuma;

(b)     ir-riskju maħluq minn dik l-ispeċi jew kategorija.

2.           Is-sistema prevista fil-paragrafu 1 għandha tinkludi l-elementi li ġejjin:

(a)     il-mezzi li jidentifikaw l-annimali terrestri miżmuma individwalment jew fi gruppi;

(b)     dokumenti ta’ identifikazzjoni, dokumenti ta’ moviment u dokumenti oħra għall-identifikazzjoni u t-traċċar tal-annimali terrestri miżmuma li jissemmew fl-Artikolu 104;

(c)     rekords aġġornati fl-istabbilimenti kif previst fl-Artikolu 97(1)(a) u (b);

(d)     Dejtabejż kompjuterizzata tal-annimali terrestri miżmuma kif previst fl-Artikolu 103(1).

3.           Is-sistema prevista fil-paragrafu 1 għandha tkun imfassla b’tali mod li:

(a)     tiżgura l-applikazzjoni effiċjenti tal-prevenzjoni tal-mard u l-miżuri ta’ kontroll previsti f’dan ir-Regolament;

(b)     tiffaċilita t-traċċabbiltà tal-annimali terrestri miżmuma u l-movimenti tagħhom fi ħdan u bejn l-Istati Membri u d-dħul tagħhom fl-Unjoni;

(c)     tiżgura l-interoperabbiltà effiċjenti, l-integrazzjoni u l-kompatibbiltà tal-elementi ta’ dik is-sistema;

(d)     tiżgura li s-sistema, sa limitu xieraq, hija adattata għal:

(i)      is-sistema ta’ informazzjoni kompjuterizzata tal-Unjoni għan-notifika u r-rappurtar prevista fl-Artikolu 20;

(ii)      IMSOC;

(e)     tiżgura approċċ koerenti għall-ispeċijiet differenti tal-annimali koperti mis-sistema.

4.           L-Istati Membri jistgħu meta xieraq:

(a)     Jużaw bi sħiħ jew in parti s-sistema prevista fil-paragrafu 1 għal finijiet minbarra dawk imsemmijin fil-paragrafu 3(a) u (b);

(b)     jintegraw id-dokumenti ta’ identifikazzjoni, id-dokumenti ta’ moviment u dokumenti oħra msemmija fl-Artikolu 104 maċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali jew id-dokument ta' awtodikjarazzjoni provdut fl-Artikolu 140(1) u (2) u l-Artikolu 148(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 141(b) u (c) u l-Artikolu 148(3) u (4);

(c)     jaħtru awtorità oħra jew jawtorizzaw korp ieħor jew persuna fiżika għall-applikazzjoni prattika tas-sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni prevista fil-paragrafu 1.

Artikolu 103 L-obbligu tal-Istati Membri li jistabbilixxu dejtabejż kompjuterizzata tal-annimali terrestri miżmuma

1.           L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu u jżommu dejtabejż kompjuterizzata, għar-reġistrazzjoni ta':

(a)     l-informazzjoni li ġejja relatata ma’ annimali tal-ispeċijiet bovini, ovini u kaprini miżmuma:

(i)      l-identifikazzjoni individwali tagħhom kif previst fl-Artikoli 106(a) u 107(a);

(ii)      l-istabbilimenti li jżommuhom;

(iii)     il-movimenti tagħhom lejn u mill-istabbilimenti;

(b)     informazzjoni relatata mal-annimali miżmuma tal-ispeċi porċina u l-istabbilimenti li jżommuhom;

(c)     l-informazzjoni li ġejja relatata ma’ annimali miżmuma tal-ispeċi ekwina:

(i)      in-numru uniku tal-ħajja tagħhom kif previst fl-Artikolu 109(1)(a);

(ii)      il-mezz ta’ identifikazzjoni li jgħaqqad dak l-annimal mad-dokument tal-identifikazzjoni imsemmi fi (iii), fejn rilevanti;

(iii)     id-dokument ta’ identifikazzjoni previst fl-Artikolu 109(1)(c);

(iv)     l-istabbilimenti fejn dawk l-annimali huma abitwalment miżmuna;

(d)     l-informazzjoni relatata mal-annimali terrestri miżmuma ta’ speċijiet oħra barra dawk msemmija f’(a), (b) u (c), meta dan ikun previst fir-regoli adottati skont il-paragrafu 2.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 għal dak li għandu x’jaqsam mar-reġistrar ta’ informazzjoni relatata ma’ speċijiet ta’ annimali għajr dawk imsemmija fil-paragrafu 1(a), (b) u (c) ta’ dan l-Artikolu, fid-dejtabejż kompjuterizzata stipulata f’dak il-paragrafu fejn meħtieġ, filwaqt li jitqiesu r-riskji minn dawn l-ispeċijiet, li:

(a)     jiżguraw l-applikazzjoni effiċjenti tal-prevenzjoni tal-mard u l-miżuri ta’ kontroll previsti f’dan ir-Regolament;

(b)     jiffaċilitaw it-traċċabbiltà tal-annimali terrestri miżmuma u l-movimenti tagħhom fi ħdan u bejn l-Istati Membri u d-dħul tagħhom fl-Unjoni;

Artikolu 104 L-obbligu tal-awtorità kompetenti għal dokumenti ta’ identifikazzjoni, dokumenti ta’ moviment u dokumenti oħra għall-identifikazzjoni u t-traċċar tal-annimali terrestri miżmuma

L-awtorità kompetenti għandha toħroġ:

(a)          dokumenti ta’ identifikazzjoni għal annimali terrestri miżmuma meta meħtieġ mill-Artikoli 106(b) u 109(c), l-Artikolu 112(1)(b) u (2)(b), u l-Artikolu 113(b) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117;

(b)          id-dokumenti ta’ moviment u dokumenti oħra għall-identifikazzjoni u t-traċċar ta' annimali terrestri miżmuma, meta meħtieġ mill-Artikoli 107(b), 110(b), 113(b) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117.

Artikolu 105  Disponibbiltà għall-pubbliku tal-informazzjoni dwar mezzi ta’ identifikazzjoni

L-awtorità kompetenti għandha tinforma lill-Kummissjoni u tagħmel pubblikament disponibbli informazzjoni dwar:

(a)          il-punti ta’ kuntatt tad-dejtabejżis kompjuterizzati stabbiliti mill-Istati Membri b’konformità mal-Artikolu 103(1);

(b)          l-awtoritajiet jew il-korpi responsabbli għall-ħruġ ta’ dokumenti ta’ identifikazzjoni, dokumenti ta’ moviment u dokumenti oħra skont l-Artikolu 104, meta jiġi kkunsidrat l-Artikolu 102(4)(c);

(c)          il-mezzi ta’ identifikazzjoni li għandhom jintużaw għal kull kategorija u speċi ta' annimali terrestri miżmuma b’konformità mal-Artikoli 106(a) u 107(a), Artikolu 109(1), l-Artikolu 110(a), l-Artikolu 112(1)(a) u (2) (a) u l-Artikolu 113(a) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117;

(d)          l-għamla preskritta għall-ħruġ tad-dokumenti ta’ identifikazzjoni u dokumenti oħra msemmija fl-Artikolu 104.

Artikolu 106 L-obbligi tal-operaturi għall-identifikazzjoni ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi bovina

L-operaturi li jżommu l-annimali tal-ispeċi bovina għandhom:

(a)          jiżguraw li dawk l-annimali miżmuma huma identifikati individwalment permezz ta’ mezzi fiżiċi ta’ identifikazzjoni;

(b)          jiżguraw li dawk l-annimali miżmuma jinħarġilhom dokument ta’ identifikazzjoni mingħand l-awtorità kompetenti jew awtorità nominata jew korp awtorizzat, li huwa dokument għal ħajja waħda u li dak id-dokument:

(i)      jinżamm, jimtela b’mod korrett, kif ukoll jiġi aġġornat mill-operatur;

(ii)     jakkumpanja dawk l-annimali terrestri miżmuma fiż-żmien tal-moviment;

(c)          jittrażmettu informazzjoni dwar il-movimenti ta’ dawk l-annimali miżmuma minn u lejn l-istabbiliment fid-dejtabejż kompjuterizzata prevista fl-Artikolu 103(1) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117.

Artikolu 107 L-obbligi tal-operaturi għall-identifikazzjoni ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi ovina u kaprina

L-operaturi jżommu annimali tal-ispeċi ovina u kaprina għandhom:

(a)          jiżguraw li dawk l-annimali miżmuma huma identifikati individwalment permezz ta’ mezzi fiżiċi ta’ identifikazzjoni;

(b)          jiżguraw li dawk l-annimali miżmuma jkunu akkumpanjati minn dokument dwar il-moviment mimli b'mod korrett maħruġ mill-awtorità kompetenti bi qbil mal-Artikolu 104 meta jiġu suġġetti għal moviment mill-istabbiliment li jżomm dawk l-annimali;

(c)          jittrażmettu informazzjoni dwar il-movimenti ta’ dawk l-annimali miżmuma minn u lejn l-istabbiliment fid-dejtabejż kompjuterizzata prevista fl-Artikolu 103(1) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117.

Artikolu 108  Derogi li jikkonċernaw id-dokumenti ta’ identifikazzjoni u d-dokumenti tal-moviment tal-annimali miżmuma tal-ispeċi bovina, ovina u kaprina

B’deroga mill-Artikolu 104 u mill-Artikoli 106(b) u 107(b), l-Istati Membri jistgħu jeżentaw l-operaturi mir-rekwiżit li jiżguraw li l-annimali miżmuma tal-ispeċi bovina, ovina u kaprina huma akkumpanjati minn dokumenti ta’ identifikazzjoni jew dokumenti ta’ moviment waqt li jkunu suġġetti għal moviment fi ħdan l-Istat Membru, sakemm:

(a)          l-informazzjoni li tinsab fid-dokument ta’ moviment jew id-dokument ta’ identifikazzjoni hija inkluża fid-dejtabejż kompjuterizzata prevista fl-Artikolu 103(1);

(b)          is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi bovina, ovina u kaprina tipprovdi livell ekwivalenti ta’ traċċabbiltà bħal dak ipprovdut mid- dokumenti ta’ identifikazzjoni u d-dokumenti dwar il-movimenti.

Artikolu 109 L-obbligi tal-operaturi għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi ekwina

1.           L-operaturi li jżommu annimali miżmuma tal-ispeċi ekwina għandhom jiżguraw li dawk l-annimali jiġu identifikati individwalment bi:

(a)     numru tal-ħajja uniku, li huwa rreġistrat fid-dejtabejż kompjuterizzata prevista fl-Artikolu 103(1);

(b)     metodu li b’mod inekwivoku jgħaqqad l-annimali miżmum mad-dokument tal-identifikazzjoni prevista fil-punt (c) ta’ dan il-paragrafu u maħruġa mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 104;

(c)     dokument ta’ identifikazzjoni ta' ħajja waħda mimli b’mod korrett.

2.           L-operaturi ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi ekwina għandhom jittrażmettu l-informazzjoni dwar dawk l-annimali fid-dejtabejż kompjuterizzata prevista fl-Artikolu 103(1) u bir-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117.

Artikolu 110 L-obbligi tal-operaturi għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi porċina

L-operaturi li jżommu annimali miżmuma tal-ispeċi porċina għandhom:

(a)          jiżguraw li dawk l-annimali miżmuma huma identifikati minn mezz ta’ identifikazzjoni fiżika;

(b)          jiżguraw li dawk l-annimali miżmuma jkunu akkumpanjati minn dokument dwar il-moviment mimli b'mod korrett maħruġ mill-awtorità kompetenti bi qbil mal-Artikolu 104(b) meta jiġu suġġetti għal moviment mill-istabbiliment li jżomm dawk l-annimali;

(c)          jittrażmettu l-informazzjoni marbuta mal-istabbiliment li jżomm dawk l-annimali fid-dejtabejż kompjuterizzata prevista fl-Artikolu 103(1) u fir-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117.

Artikolu 111  Derogi fir-rigward tal-movimenti ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi porċina

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 110(b), l-Istati Membri jistgħu jeżentaw lill-operaturi mill-obbligu li jiżguraw li l-annimali miżmuma tal-ispeċi porċina huma akkumpanjati b'dokumenti dwar il-moviment mimlija kif jixraq maħruġa mill-awtorità kompetenti għal movimenti fi ħdan l-Istat Membru, sakemm:

(a)          l-informazzjoni fuq tali dokumenti dwar il-moviment tkun inkluż fid-dejtabejż kompjuterizzata stabbilita mill-Istat Membru b’konformità mal-Artikolu 103(1);

(b)          is-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali terrestri miżmuma tal-ispeċi porċina tipprovdi livell ekwivalenti ta’ traċċabbiltà bħal dak ipprovdut minn dawn id-dokumenti dwar il-moviment.

Artikolu 112  L-obbligi ta' dawk li jżommu l-annimali domestiċi għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ annimali domestiċi terrestri

1.           Dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandhom jiżguraw li l-annimali domestiċi tal-ispeċijiet elenkati fil-Parti A tal-Anness I li jiġu suġġetti għal moviment minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor:

(a)     huma identifikati individwalment permezz ta’ mezzi fiżiċi ta’ identifikazzjoni;

(b)     huma akkumpanjati minn dokument ta' identifikazzjoni mimli u aġġornat kif jixraq maħruġ mill-awtorità kompetenti bi qbil mal-Artikolu 104.

2.           Dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandhom jiżguraw li l-annimali domestiċi tal-ispeċijiet elenkati fil-Parti B tal-Anness I meta suġġetti għal moviment minn Stat Membru wieħed lejn Stat Membru ieħor, u meta meħtieġ mir-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117, huma:

(a)     identifikati, jew individwalment jonkella fi gruppi;

(b)     akkumpanjati minn dokumenti ta’ identifikazzjoni mimlija u aġġornati kif jixraq, dokumenti ta’ moviment jew dokumenti oħra għall-identifikazzjoni u t-traċċar tal-annimali, kif xieraq għall-ispeċi tal-annimal konċernat.

Artikolu 113 L-obbligu tal-operaturi għall-identifikazzjoni ta’ annimali terrestri miżmuma għajr annimali tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini u l-annimali domestiċi

L-operaturi għandhom jiżguraw li l-annimali terrestri miżmuma ta’ speċijiet oħra għajr dawk ta’ annimali bovini, ovini, kaprini, porċini u speċi ekwini u annimali domestiċi, jikkonformaw mal-ħtiġijiet li ġejjin, meta meħtieġ mir-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117:

(a)          huma identifikati, jew individwalment jonkella fi gruppi;

(b)          huma akkumpanjati minn dokumenti ta’ identifikazzjoni mimlija u aġġornati kif jixraq, dokumenti ta’ moviment jew dokumenti oħra għall-identifikazzjoni u t-traċċar tal-annimali, kif xieraq għall-ispeċi tal-annimal konċernat.

Artikolu 114  Id-delega ta’ setgħat dwar l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)          il-ħatra ta’ awtoritajiet oħra, l-awtorizzazzjoni ta’ korpi jew persuni fiżiċi, kif stipulat fl-Artikolu 102(4)(c);

(b)          rekwiżiti dettaljati għal:

(i)      il-mezzi ta’ identifikazzjoni tal-annimali terrestri miżmuma previsti fl-Artikoli 106(a) u 107(a), Artikolu 109(1), l-Artikolu 110(a), l-Artikolu 112(1)(a) u (2)(a), u l-Artikolu 113(a);

(ii)     l-applikazzjoni u l-użu ta’ dak il-mezz ta’ identifikazzjoni;

(c)          l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fir-reġistri:

(i)      id-dejtabejżis kompjuterizzati previsti fl-Artikolu 103(1);

(ii)     id-dokument ta’ identifikazzjoni għal annimali miżmuma tal-ispeċi bovina previst fl-Artikolu 105(b);

(iii)     id-dokument dwar il-moviment għall-annimali miżmuma tal-ispeċijiet ovini u kaprini previst fl-Artikolu 107(b);

(iv)    id-dokument ta’ identifikazzjoni għall-annimali tal-ispeċi ekwina previst f’109(1)(c);

(v)     id-dokument dwar il-moviment għal annimali miżmuma tal-ispeċi porċina previst fl-Artikolu 110(b);

(vi)    dokumenti ta’ identifikazzjoni tal-annimali domestiċi terrestri previsti fl-Artikolu 112(1)(b) jew dokumenti ta’ identifikazzjoni, dokumenti dwar il-moviment jew dokumenti oħrajn għal annimali domestiċi terrestri miżmuma previsti fl-Artikolu 112(2)(b);

(vii)    dokumenti ta’ identifikazzjoni jew dokumenti dwar il-moviment għal annimali terrestri miżmuma għajr annimali bovini, ovini, kaprini, porċini, speċijiet ekwini u annimali domestiċi previsti fl-Artikolu 113(b);

(d)          rekwiżiti dettaljati għal speċijiet u kategoriji differenti ta’ annimali terrestri miżmuma biex jiġi żgurat l-operat effiċjenti tas-sistema ta’ identifikazzjoni u reġistrazzjoni prevista fl-Artikolu 102(1);

(e)          rekwiżiti dettaljati għal annimali terrestri miżmuma li jidħlu fl-Unjoni minn pajjiżi u territorji terzi;

(f)           identifikazzjoni u rekwiżiti ta’ reġistrazzjoni għal annimali domestiċi terrestri miżmuma tal-ispeċijiet elenkati fil-Parti B tal-Anness I u annimali terrestri miżmuma ta’ speċi għajr bovini, ovini, kaprini, porċini u speċijiet ekwini fejn meħtieġ, b’qies tar-riskji preżentati minn dik l-ispeċi, li:

(i)      jiżguraw l-applikazzjoni effiċjenti tal-prevenzjoni tal-mard u l-miżuri ta’ kontroll previsti f’dan ir-Regolament;

(ii)     jiffaċilitaw it-traċċabbiltà tal-annimali terrestri miżmuma u l-movimenti tagħhom fi ħdan u bejn l-Istati Membri u d-dħul tagħhom fl-Unjoni.

Artikolu 115  Delega ta’ setgħat li jikkonċernaw derogi mir-rekwiżiti tat-traċċabbiltà

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar derogi għal operaturi minn identifikazzjoni u reġistrazzjoni r-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 106, 107 u 109 u 110:

(a)          f’każijiet fejn waħda jew aktar minn dawn l-elementi mhumiex meħtieġa biex jissodisfaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 102(3)(a) u (b);

(b)          fejn miżuri ta’ traċċabbiltà oħra fis-seħħ fl-Istati Membri jiggarantixxu li l-livell ta’ traċċabbiltà tal-annimali inkwistjoni ma jkunx preġudikat.

Artikolu 116 Il-materji li jridu jiġu kkunsidrati meta jiġu adottati l-atti delegati previsti fl-Artikoli 114 u 115

Il-Kummissjoni għandha tieħu qies ta' dawn il-kwistjonijiet, meta jiġu stabbiliti r-regoli biex jiġu stipulati fl-atti delegati previsti fl-Artikoli 114 u 115:

(a)          il-kategoriji u l-ispeċijiet tal-annimali terrestri miżmuma;

(b)          ir-riskji involuti għal dawk l-annimali terrestri miżmuma;

(c)          in-numru tal-annimali fl-istabbiliment;

(d)          it-tip ta’ produzzjoni fl-istabbilimenti fejn jinżammu dawk l-annimali terrestri;

(e)          il-mudelli ta’ moviment għall-ispeċi u l-kategoriji ta' annimali terrestri miżmuma;

(f)           kunsiderazzjonijiet dwar il-protezzjoni u l-konservazzjoni tal-ispeċijiet tal-annimali terrestri miżmuma;

(g)          il-prestazzjoni ta' elementi ta' traċċabbiltà oħra tas-sistema għall-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali terrestri miżmuma msemmija fl-Artikolu 102(2).

Artikolu 117  Setgħat ta’ implimentazzjoni li jikkonċernaw ir-rintraċċabbiltà ta’ annimali terrestri miżmuma

Il-Kummissjoni għandha permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli għall-implimentazzjoni tar-rekwiżiti previsti fl-Artikoli 106, 107, 109, 110, 112 u 113 u dawk stabbiliti fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 103(2) u l-Artikoli 114 u 115 li tikkonċerna:

(a)          speċifikazzjonijiet tekniċi, formati u regoli operattivi ta’:

(i)      il-mezzi, il-metodi u l-użu ta’ identifikazzjoni;

(ii)     id-dokument ta’ identifikazzjoni jew id-dokument dwar il-moviment għal annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini;

(iii)     dokument ta’ identifikazzjoni għal annimali tal-ispeċijiet ekwini;

(iv)    id-dokumenti ta’ identifikazzjoni, moviment u dokumenti oħra għal annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini u ekwini

(v)     dejtabejżis kompjuterizzati.

(b)          l-iskadenzi għal:

(i)      it-trażmissjoni ta’ informazzjoni minn operaturi fid-dejtabejż kompjuterizzata;

(ii)     ir-reġistrazzjoni ta’ annimali terrestri miżmuma;

(iii)     l-identifikazzjoni ta’ annimali terrestri miżmuma u l-bdil tal-marki ta’ identifikazzjoni;

(c)          l-applikazzjoni prattika ta’ eżenzjonijiet mill-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni previsti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 115.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Taqsima 2 Prodotti ġerminali

Artikolu 118 Ir-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà tal-prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, ekwini u porċini u tjur tal-irziezet

1.           L-operaturi li jipproduċu, jipproċessaw jew jaħżnu dawn il-prodotti ġerminali għandhom jimmarkaw il-prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, ekwini u porċini b’tali mod li jistgħu jiġu ttraċċati b’mod ċar:

(a)     l-annimali donaturi;

(b)     id-data tal-ġbir,

(c)     stabbilimenti tal-prodotti ġerminali fejn inġabru, ġew prodotti, ipproċessati u maħżuna.

2.           L-immarkar li hemm provvediment dwaru fil-paragrafu 1 għandu jkun iddisinjat b’tali mod biex jiġu żgurati:

(a)     l-applikazzjoni effiċjenti tal-prevenzjoni tal-mard u l-miżuri ta’ kontroll previsti f’dan ir-Regolament;

(b)     it-traċċabbiltà ta’ dawn il-prodotti ġerminali u l-movimenti tagħhom fi ħdan u bejn l-Istati Membri u d-dħul tagħhom fl-Unjoni.

Artikolu 119 Delega tas-setgħat dwar ir-rekwiżiti ta' traċċabbiltà għall-prodotti ġerminali

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà tal-prodotti ġerminali ta’ annimali terrestri miżmuma bovini, porċini, ovini, kaprini u speċijiet ekwini li jemenda u jissupplimenta r-regoli stabbiliti fl-Artikolu 118;

(b)     ir-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà tal-prodotti ġerminali ta’ annimali terrestri miżmuma ta’ speċijiet għajr bovini, ovini, kaprini, ekwini u porċini, fejn meħtieġ għal:

(i)      l-applikazzjoni effiċjenti tal-prevenzjoni tal-mard u l-miżuri ta’ kontroll previsti f’dan ir-Regolament;

(ii)      it-traċċabbiltà ta’ dawk il-prodotti ġerminali u l-movimenti tagħhom fi ħdan u bejn l-Istati Membri u d-dħul tagħhom fl-Unjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-materji li ġejjin, meta tadotta l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1:

(a)     l-ispeċijiet tal-annimali terrestri miżmuma li minnhom joriġinaw il-prodotti ġerminali;

(b)     l-istatus tas-saħħa tal-annimali donaturi;

(c)     ir-riskju involut ma’ dawn il-prodotti ġerminali;

(d)     it-tip ta’ dawn il-prodotti ġerminali;

(e)     it-tip ta’ ġbir, ipproċessar jew ħażna;

(f)      il-mudelli ta’ moviment għall-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali terrestri miżmuma u l-prodotti ġerminali tagħhom;

(g)     kunsiderazzjonijiet dwar il-protezzjoni u l-konservazzjoni tal-ispeċijiet tal-annimali terrestri miżmuma;

(h)     elementi oħra li jistgħu jikkontribwixxu għat-traċċabbiltà ta' dawn il-prodotti ġerminali.

Artikolu 120 Setgħat implimentattivi dwar ir-rekwiżiti ta' traċċabbiltà għall-prodotti ġerminali

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistipula regoli dwar:

(a)          rekwiżiti u speċifikazzjonijiet tekniċi għall-immarkar previst fl-Artikolu 118(1);

(b)          rekwiżiti operattivi għar-rekwiżiti tat-traċċabbiltà stipulati f’atti ddelegati adottati skont l-Artikolu 119(1).

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 3  Movimenti fl-Unjoni ta’ annimali terrestri miżmuma għajr annimali domestiċi terrestri

Taqsima 1 Rekwiżiti ġenerali rigward il-moviment

Artikolu 121  Rekwiżiti ġenerali rigward movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma

1.           L-operaturi għandhom jieħdu miżuri preventivi xierqa sabiex jiġi żgurat li l-moviment ta’ annimali terrestri miżmuma ma jipperikolax l-istatus tas-saħħa fil-post tad-destinazzjoni fir-rigward ta’:

(a)     il-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(b)     mard emerġenti.

2.           L-operaturi għandhom jissuġġettaw għal moviment l-annimali terrestri miżmuma minn stabbilimenti biss u jirċievu annimali bħal dawn, jekk ikunu konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     ikunu ġejjin minn stabbilimenti li kienu:

(i)      imdaħħla fir-reġistru tal-istabbilimenti mill-awtorità kompetenti b’konformità mal-Artikolu 88(a) u l-ebda deroga ma tkun ingħatat mill-Istat Membru tal-oriġini skont l-Artikolu 83;

(ii)      approvat mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 92(1), meta dan ikun mitlub mill-Artikolu 89(1) jew l-Artikolu 90;

(b)     jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' identifikazzjoni u reġistrazzjoni tal-Artikoli 106, 107, 109, 110 u 113 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 114(a) sa (d) u l-Artikolu 117.

Artikolu 122 Miżuri preventivi b'rabta mat-trasport

1.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri preventivi neċessarji u xierqa biex jiżguraw li:

(a)     l-istat ta’ saħħa tal-annimali terrestri miżmuma ma jiġix ipperikolat matul il-ġarr;

(b)     l-operazzjonijiet ta’ trasport ta’ annimali terrestri miżmuma ma jikkawżawx il-potenzjal ta' tixrid tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) fost il-bnedmin u l-annimali f’postijiet ta’ assemblaġġ, mistrieħ u destinazzjoni;

(c)     it-tindif, id-diżinfettar, id-diżinfestazzjoni ta’ tagħmir u mezzi ta’ trasport u miżuri ta’ bijosigurtà oħra mittieħda jkunu adegwati, kif jixraq għar-riskji involuti mat-trasport.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     it-tindif, id-diżinfettar u d-diżinfestazzjoni ta’ tagħmir u mezzi ta’ trasport u l-użu tal-prodotti bijoċidali għal dawk l-iskopijiet;

(b)     miżuri ta’ bijosigurtà adegwati oħra kif previst fil-paragrafu 1(c).

Taqsima 2 Movimenti bejn l-Istati Membri

Artikolu 123  Rekwiżiti ġenerali għal movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma bejn l-Istati Membri

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment l-annimali terrestri miżmuma lejn Stat Membru ieħor biss jekk jikkonformaw ma’ dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     ikunu ġejjin minn stabbiliment:

(i)      fejn ma hemm l-ebda mortalità mhux normali jew sintomi ta' xi marda oħra sintomi b’kawża indeterminata;

(ii)      li mhux soġġett għal restrizzjonijiet ta’ moviment li jaffettwa l-ispeċi li tkun se tiġi soġġetta għar-regoli stabbiliti fl-Artikoli 55(1)(d), 61(1)(a), l-Artikolu 62, l-Artikolu 65(1)(c), l-Artikolu 74(1) u l-Artikolu 78(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 63 u 67, l-Artikolu 71(3), l-Artikolu 74(3), l-Artikolu 79 u l-Artikolu 81(2) jew il-miżuri ta’ emerġenza li hemm provvediment dwarhom fl-Artikoli 246 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248, sakemm ma jkunux ingħataw derogi għal restrizzjonijiet ta’ moviment skont dawk ir-regoli;

(iii)     li ma jinsabx f’żona ristretta bi qbil mar-regoli preskritti fl-Artikolu 55(1)(f)(ii), l-Artikoli 64 u 65, l-Artikolu 74(1), l-Artikolu 78 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 67, l-Artikolu 71(3), l-Artikolu 74(3), l-Artikolu 79 u l-Artikolu 81(2) jew il-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikoli 246 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248, sakemm ma jkunux ingħataw derogi skont dawk ir-regoli;

(b)     ma jkunx ġie f’kuntatt ma’ annimali terrestri miżmuma soġġetti għal restrizzjonijiet ta’ moviment imsemmija fil-punt (a)(ii) u (iii) jew annimali terrestri miżmuma ta’ speċijiet elenkati f’qagħda agħar ta’ saħħa, għal perjodu adegwat ta’ żmien, qabel id-data tal-moviment maħsub lejn Stat Membru ieħor, biex b’hekk titnaqqas kemm jista’ jkun il-possibbiltà ta’ tixrid ta’ mard, filwaqt li jitqiesu l-kwistjonijiet li ġejjin:

(i)      il-perjodu ta’ inkubazzjoni u r-rotot ta’ trażmissjoni ta’ mard elenkat u mard emerġenti;

(ii)      it-tip ta’ stabbiliment;

(iii)     l-ispeċi u l-kategorija tal-annimali terrestri miżmuma soġġetti għal moviment;

(iv)     fatturi epidemjoloġiċi oħra;

(c)     huma konformi mal-ħtiġijiet rilevanti previsti fit-Taqsimiet minn 3 sa 8.

2.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li l-annimali terrestri miżmuma soġġetti għal moviment lejn Stat Membru ieħor huma kkunsinnati direttament lejn il-post tad-destinazzjoni tagħhom fi Stat Membru ieħor sakemm ma jkollhomx għalfejn jieqfu f’post tal-mistrieħ għal raġunijiet ta' trattament xieraq tal-annimali.

Artikolu 124 L-obbligi tal-operaturi fil-post tad-destinazzjoni

1.           L-operaturi ta’ stabbilimenti u biċċeriji li jirċievu annimali terrestri miżmuma minn Stat Membru ieħor għandhom:

(a)     jivverifikaw li:

(i)      il-mezzi ta’ identifikazzjoni stipulati fl-Artikoli 106(a) u 107(a), l-Artikolu 109(1) u l-Artikoli 110(a) u 113(a) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117 huma preżenti;

(ii)      id-dokumenti ta’ identifikazzjoni previsti fl-Artikoli 106(b) u 107(b), l-Artikolu 109(1)(c), l-Artikolu 113(b) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117 huma preżenti u mimlija b’mod korrett;

(b)     jivverfikaw jekk iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimal previsti fl-Artikolu 140 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 141(b) u (c) jew fid-dokumenti ta' awtodikjarazzjoni li jipprevedi l-Artikolu 148 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 148(2) huma preżenti;

(c)     jinformaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe irregolarità fir-rigward ta’:

(i)      l-annimali terrestri miżmuma riċevuti;

(ii)      il-preżenza tal-mezz ta’ identifikazzjoni msemmi fil-punt (a)(i);

(iii)     id-dokumenti msemmija f’punt (a)(ii) u (b).

2.           F’każ ta’ kwalunkwe irregolarità kif imsemmi fil-paragrafu 1(c), l-operatur għandu jiżola l-annimali konċernati b’dik l-irregolarità sakemm l-awtorità kompetenti tkun ħadet deċiżjoni li tikkonċernahom.

Artikolu 125  Projbizzjoni tal-movimenti ta' annimali terrestri miżmuma bejn l-Istati Membri

L-operaturi ma għandhomx jissoġġettaw għal moviment annimali terrestri miżmuma lejn Stat Membru ieħor, sakemm l-Istat Membru ta’ destinazzjoni ma jkunx għadu ta l-awtorizzazzjoni minn qabel għall-moviment f’każ ta’ annimali li huma intiżi biex jiġu maqtula għal skopijiet ta' qerda tal-mard bħala parti mill-programm ta’ qerda stipulat fl-Artikolu 30(1), (2) u (3).

Artikolu 126  Rekwiżiti ġenerali għall-operaturi f'każijiet ta' movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma li jgħaddu minn Stati Membri iżda huma maħsuba għall-esportazzjoni mill-Unjoni lejn pajjiżi jew territorji terzi

L-operaturi għandhom jiżguraw li annimali terrestri miżmuma maħsuba għall-esportazzjoni lejn pajjiż jew territorju terz u li jgħaddu mit-territorju ta’ Stat Membru ieħor jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 121, 122, 123 u 125.

Taqsima 3  Rekwiżiti speċifiċi għal movimenti ta’ ungulati u tjur tal-irziezet lejn Stati Membri oħra

Artikolu 127  Moviment ta’ ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma lejn Stati Membri oħra

L-operaturi għandhom jissoġġettaw ungulati u tat-tjur tal-irziezet miżmuma minn stabbiliment fi Stat Membru wieħed lil Stat Membru ieħor biss jekk jikkonformaw ma’ dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin fir-rigward tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d):

(a)          ma juru l-ebda sintomi kliniċi jew sinjali tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1) (d) fiż-żmien tal-moviment;

(b)          kienu soġġetti għal perjodu ta' residenza xieraq għall-dak il-mard elenkat b’qies tal-ispeċi u l-kategorija tal-ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma li ser jiġu soġġetti għall-moviment;

(c)          għal perjodu ta’ żmien xieraq għal dak il-mard elenkat u l-ispeċi u l-kategorija ta’ annimali ungulati jew tjur tal-irziezet li għandhom jiġu soġġetti għal moviment, l-ebda ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma ma jkunu ġew introdotti fl-istabbiliment tal-oriġini;

(d)          dawn ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ dak il-mard elenkat fil-post tad-destinazzjoni.

Artikolu 128  Id-delega ta’ setgħat għall-moviment ta’ ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma lejn Stati Membri oħra

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     il-perjodi ta’ residenza previst fl-Artikolu 127(b);

(b)     il-perjodu ta’ żmien meħtieġ biex tiġi limitata l-introduzzjoni ta’ ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma fi stabbilimenti qabel il-moviment previst fl-Artikolu 127(c);

(c)     rekwiżiti supplimentari biex jiżguraw li l-ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d), kif previst fl-Artikolu 127(d);

(d)     miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji oħra li jemendaw u jissupplimentaw ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 127.

2.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kwistjonijiet, meta tistabbilixxi r-regoli li għandhom jiġu stipulati fl-atti delegati previsti fil-paragrafu 1:

(a)     il-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) li huwa rilevanti għall-ispeċi jew il-kategorija elenkata ta’ ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma li jkunu se jiġu soġġetti għal moviment;

(b)     l-istatus tas-saħħa fir-rigward tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) fl-istabbilimenti, il-kompartimenti, iż-żoni u l-Istati Membri ta’ oriġini u ta’ destinazzjoni;

(c)     it-tip ta’ stabbiliment u t-tip ta’ produzzjoni fil-postijiet tal-oriġini kif ukoll dawk tad-destinazzjoni;

(d)     it-tip ta’ moviment;

(e)     il-kategoriji u l-ispeċijiet ta' ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma li jkunu se jiġu soġġetti għal moviment;

(f)      l-età tal-ungulati jew it-tjur tal-irziezet miżmuma li jkunu se jiġu soġġetti għal moviment;

(g)     fatturi epidemjoloġiċi oħra.

Artikolu 129 Ungulati u tjur tal-irziezet miżmuma meħudin f’xi Stat Membru ieħor u maħsuba għall-qatla

1.           L-operaturi ta’ biċċeriji li jirċievu ungulati u tjur tal-irziezet miżmuma minn Stat Membru ieħor għandhom ibiċċru dawk l-annimali mill-aktar fis possibbli wara l-wasla tagħhom u mhux aktar tard minn perjodu ta’ żmien li għandu jiġi stabbilit fl-atti delegati adottati skont il-paragrafu 2.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar iż-żmien tal-qatla previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Taqsima 4 Operazzjonijiet ta’ assemblaġġ għal ungulati u tjur tal-irziezet miżmuma

Artikolu 130 Deroga għall-operazzjonijiet ta' assemblaġġ

1.           Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 123(2), l-operaturi jistgħu jissoġġettaw l-ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma għal massimu ta’:

(a)     operazzjoni ta' assemblaġġ waħda fl-Istat Membru ta’ oriġini;

(b)     operazzjoni ta' assemblaġġ waħda fl-Istat Membru li jgħaddu minnu;

(c)     operazzjoni ta' assemblaġġ waħda fl-Istat Membru tad-destinazzjoni;

2.           L-operazzjonijiet ta’ assemblaġġ previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għandhom isir biss fi stabbiliment approvat għal dak l-għan skont l-Artikolu 92(1) u l-Artikolu 94(3) u (4).

Madankollu, l-Istat Membru tal-oriġini jista’ jippermetti li jseħħu operazzjonijiet ta' assemblaġġ fit-territorju tiegħu fuq mezzi ta’ trasport, permezz tal-ġbir ta' ungulati u tjur tal-irziezet miżmuma direttament mill-istabbilimenti tagħhom tal-oriġini, sakemm dawn ma jinħattux mill-ġdid wara dawk l-operazzjonijiet qabel:

(a)     jaslu fl-istabbiliment tagħhom jew sal-post tad-destinazzjoni finali;

(b)     operazzjoni ta’ assembleġġ prevista fil-paragrafu 1(b) u (c).

Artikolu 131 Miżuri ta' rekwiżit ta' prevenzjoni għall-operazzjonijiet ta' assemblaġġ

Operaturi li jwettqu l-operazzjonijiet ta’ assemblaġġ għandhom jiżguraw li:

(a)          l-ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma assemblati jkunu tal-istess stat ta’ saħħa jew fejn dawn ma humiex tal-istess status ta’ saħħa, l-istat ta' saħħa inferjuri għandu japplika għall–annimali kollha assemblati;

(b)          l-ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma jiġu assemblati u soġġetti għal moviment lejn il-post tad-destinazzjoni finali tagħhom fi Stat Membru ieħor kemm jista’ jkun malajr wara li jitilqu mill-istabbiliment tal-oriġini tagħhom, u mhux aktar tard minn perjodu ta’ żmien li għandu jiġi stabbilit fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 132(c);

(c)          għandhom jittieħdu l-miżuri ta' bijosigurtà meħtieġa biex jiġi żgurat li l-ungulati u t-tjur tal-irziezet assemblati:

(i)      ma jiġux f’kuntatt ma’ ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma ta’ status ta’ saħħa inferjuri;

(ii)     ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) lil ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma fil-post tal-operazzjoni ta’ assemblaġġ;

(d)          l-ungulati jew it-tjur tal-irziezet miżmuma jkunu identifikati u, fejn meħtieġ, akkumpanjati b’dawn id-dokumenti li ġejjin:

(i)      id-dokumenti tal-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni previsti fl-Artikoli 106(b), 107(b), 109(c), 110(b) u l-Artikolu 113(b) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117, sakemm ma jkunx hemm provvedimenti għal derogi skont l-Artikolu 115;

(ii)     iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali fejn previsti fl-Artikolu 140 u l-Artikolu 141(c), sakemm ma jkunx hemm provvedimenti għal derogi fir-regoli adottati skont l-Artikolu 141(a);

(iii)     id-dokument ta' awtodikjarazzjoni fejn previst fl-Artikolu 148.

Artikolu 132 Id-delega tas-setgħat rigward l-operazzjonijiet ta' assemblaġġ

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)          regoli speċifiċi għal operazzjonijiet ta’ assemblaġġ, fejn hemm fis-seħħ għadd ta’ miżuri li jnaqqsu r-riskji, minbarra dawk previsti fl-Artikolu 131(b) u (c);

(b)          il-kriterji li taħthom l-Istati Membri ta’ oriġini jistgħu jippermettu operazzjonijiet ta’ assemblaġġ fuq mezzi ta’ trasport, kif previst fit-tieni subparagrafu tal-Artikolu 130(2);

(c)          il-perjodu ta’ żmien bejn iż-żmien tat-tluq tal-ungulati jew it-tjur tal-irziezet miżmuma fl-istabbiliment tal-oriġini tagħhom u t-tluq tagħhom minn operazzjoni ta’ assemblaġġ għad-destinazzjoni finali tagħhom fi Stat Membru ieħor kif imsemmi fl-Artikolu 131(b);

(d)          il-miżuri ta’ bijosigurtà stipulati fl-Artikolu 131(c).

Taqsima 5 Movimenti lejn Stati Membri oħra ta’ annimali terrestri miżmuma minbarra ungulati u tjur tal-irziezet miżmuma

Artikolu 133  Moviment ta’ annimali terrestri miżmuma minbarra ungulati u t-tjur tal-irziezet miżmuma lejn Stati Membri oħra u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għall-moviment annimali terrestri miżmuma minbarra ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma minn stabbiliment fi Stat Membru wieħed lil Stat Membru ieħor biss jekk dawn ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) fil-post ta’ destinazzjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward ir-regoli dettaljati biex jiżguraw li l-annimali terrestri miżmuma minbarra ungulati jew tjur tal-irziezet miżmuma ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

3.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kwistjonijiet, meta tistabbilixxi r-regoli dettaljati li għandhom jiġu stipulati fl-atti delegati previsti fil-paragrafu 2:

(a)     il-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) li huwa rilevanti għall-ispeċi jew il-kategorija elenkata ta’ annimali terrestri miżmuma li jkunu se jiġu soġġetti għal moviment;

(b)     l-istatus tas-saħħa fir-rigward tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) fl-istabbilimenti, il-kompartimenti, iż-żoni u l-Istati Membri ta’ oriġini u l-post tad-destinazzjoni;

(c)     it-tipi ta’ stabbiliment u t-tipi ta’ produzzjoni fuq il-post tal-oriġini u l-post tad- destinazzjoni;

(d)     it-tipi ta’ moviment fir-rigward tal-użu aħħari tal-annimali fid-destinazzjoni;

(e)     il-kategoriji u l-ispeċijiet tal-annimali terrestri miżmuma li ser jiġu soġġetti għal moviment;

(f)      l-età tal-annimali terrestri miżmuma li ser jiġu soġġetti għal moviment;

(g)     fatturi epidemjoloġiċi oħra.

Taqsima 6  Deroga minn u supplimentazzjoni tal-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju

Artikolu 134  Annimali maħsuba għal stabbilimenti konfinati u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment l-annimali terrestri miżmuma lejn stabbiliment konfinat jekk biss dawn huma konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     dawn joriġinaw minn stabbiliment konfinat ieħor;

(b)     ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) lil speċijiet jew kategoriji elenkati ta’ annimali fl-istabbiliment konfinat tad-destinazzjoni, ħlief fejn dan il-moviment huwa awtorizzat għal għanijiet xjentifiċi.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     regoli dettaljati għal movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma fi stabbilimenti konfinati minbarra dawk previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(b)     regoli speċifiċi għal movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma fi stabbilimenti konfinati fejn il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju fis-seħħ jiggarantixxu li dawn il-movimenti ma joħolqux riskju sinifikanti għas-saħħa tal-annimali terrestri miżmuma fl-istabbiliment konfinat u stabbilimenti tal-madwar.

Artikolu 135  Derogi għal moviment ta’ annimali terrestri miżmuma għal għanijiet xjentifiċi u atti delegati

1.           L-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni tista’, b'suġġett għall-qbil tal-awtorità kompetenti tal-post tal-oriġini, tawtorizza l-movimenti lejn it-territorju tal-Istat Membru tal-annimali terrestri miżmuma għal skopijiet xjentifiċi, li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tat-Taqsimiet minn 1 sa 5, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 121 u 122, l-Artikolu 123(1)(a)(ii) u Artikolu 124.

2.           L-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu biss id-derogi previsti fil-paragrafu 1 bil-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     l-awtoritajiet kompetenti tal-post ta’ destinazzjoni u oriġini:

(i)      ikunu qablu dwar il-kundizzjonijiet għal dawn il-movimenti;

(ii)      ikunu ħadu l-miżuri li jtaffu r-riskju meħtieġa biex jiżguraw li dawk il-movimenti ma jipperikolawx l-istatus tas-saħħa matul it-triq u l-postijiet tad-destinazzjoni fir-rigward tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(iii)     ikunu nnotifikaw, fejn ikun rilevanti, lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri ta’ passaġġ bid-deroga mogħtija u l-kundizzjonijiet li taħthom tiġi mogħtija;

(b)     dawk il-movimenti ta’ dawk l-annimali jsiru taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-postijiet tal-oriġini u d-destinazzjoni, u fejn ikun rilevanti, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ passaġġ.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar l-emendar u s-supplimentar tar-regoli għad-derogi mill-awtoritajiet kompetenti previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 136  Derogi li jikkonċernaw l-użu rikreattiv, avvenimenti sportivi u kulturali, ir-ragħa u l-ħidma qrib il-fruntieri

1.           L-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni tista' tagħti derogi mir-rekwiżiti tat-Taqsimiet minn 2 sa 5, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 123(a) u (b) u l-Artikoli 124 u 125, għal movimenti fl-Unjoni stess ta’ annimali terrestri miżmuma bejn l-Istati Membri fejn dawn il-movimenti huma għal:

(a)     użu rikreattiv qrib il-fruntieri;

(b)     wirjiet, u avvenimenti sportivi, kulturali u simili organizzati qrib il-fruntieri;

(c)     ragħa ta’ annimali terrestri miżmuma f’mergħat maqsuma bejn l-Istati Membri;

(d)     xogħol bl-annimali terrestri miżmuma qrib il-fruntieri tal-Istati Membri.

2.           Id-derogi mill-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni għal movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma għall-finijiet previsti fil-paragrafu 1 għandhom ikunu miftiehma bejn l-Istati Membri tal-oriġini u tad-destinazzjoni u l-miżuri xierqa mittieħda biex jitnaqqas ir-riskju biex jiġi żgurat li t-tali movimenti ma jagħtux lok għal riskju sinifikanti.

3.           L-Istati Membri msemmija fil-paragrafu 2 għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar l-għoti tad-derogi previsti fil-paragrafu 1.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar l-emendar u s-supplimentar tar-regoli rigward derogi mill-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 137  Id-delegazzjoni tas-setgħa dwar derogi għal ċirkli, wirjiet, avvenimenti sportivi u użu rikreattiv, żuwijiet, ħwienet tal-annimali domestiċi, u bejjiegħa bl-ingrossa

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)          rekwiżiti speċifiċi li jissupplimentaw ir-regoli stabbiliti fit-Taqsimiet minn 2 sa 5 għall-movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma għall-iskopijiet li ġejjin:

(i)      ċirki, żuwijiet, ħwienet tal-annimali domestiċi, santwarji tal-annimali u bejjiegħa bl-ingrossa;

(ii)     wirjiet u użi sportivi, kulturali u għal avvenimenti simili;

(b)          id-derogi mit-Taqsimiet minn 2 sa 5 bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 123(a) u (b) u l-Artikoli 124 u 125 għall-movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma li jissemmew fil-punt (a).

Artikolu 138  Setgħa implimentattiva għal derogi temporanji għal movimenti ta’ speċijiet jew kategoriji speċifiċi ta' annimali terrestri miżmuma

Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli dwar derogi temporanji mir-regoli stipulati f’dan il-Kapitolu għal movimenti ta’ speċijiet jew kategroiji speċifiċi ta' annimali terrestri miżmuma meta:

(a)          ir-rekwiżiti dwar il-moviment previsti fl-Artikolu 127, l-Artikolu 129(1), l-Artikoli 130 u 131, l-Artikoli 133(1), 134(1) u 135(1) u (2) u l-Artikolu 136 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 128(1) u 129(2), l-Artikolu 132, l-Artikoli 133(2), 134(2), 135(3) u 136(4) u l-Artikolu 137 ma jkunux jimmitigaw b’mod effettiv ir-riskji li jirriżultaw mill-moviment ta’ dawn l-annimali; jew

(b)          il-marda elenkati msemmija fl-Artikolu 8(1)(d) tidher li qed tinfirex minkejja r-rekwiżiti dwar il-moviment stabbiliti b’konformità mat-Taqsimiet minn 1 sa 6.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati li għandhom x’jaqsmu ma’ mard li jirrappreżenta riskju ta’ impatt sinifikanti u filwaqt li tqis il-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 139, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 255(3).

Artikolu 139  Materji li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġu adottati l-atti delegati u implimentattivi previsti f’din it-Taqsima

Il-Kummissjoni għandha tqis dawn il-materji, meta jiġu stabbiliti r-regoli li għandhom jiġu stipulati fl-atti delegati u implimentattivi previsti fl-Artikoli 134(2), 135(3), 136(4), 137 u 138:

(a)          ir-riskji li jinvolvi l-moviment li hemm referenza għalih f’dawk id-dispożizzjonijiet;

(b)          l-istatus tas-saħħa fir-rigward tal-mard elenkat msemmij fl-Artikolu 8(1)(d) fil-postijiet tal-oriġini kif ukoll dawk tad-destinazzjoni;

(c)          l-ispeċijiet tal-annimali elenkati fil-każ tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(d)          il-miżuri ta’ bijosigurtà fis-seħħ fil-postijiet tal-oriġini, id-destinazzjoni u dawk ta' mat-triq;

(e)          kwalunkwe kundizzjoni speċifika fi stabbilimenti li fihom jinżammu annimali terrestri miżmuma;

(f)           ix-xejriet ta’ movimenti speċifiċi tat-tip ta’ stabbiliment u speċi u kategorija tal-annimali terrestri miżmuma konċernati;

(g)          fatturi epidemjoloġiċi oħra.

Taqsima 7 Ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali

Artikolu 140 L-obbligu tal-operaturi li jiżguraw li l-annimali jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment l-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali terrestri miżmuma lejn Stat Membru ieħor biss li huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini skont l-Artikolu 146(1):

(a)     ungulati;

(b)     tjur tal-irziezet;

(c)     annimali terrestri miżmuma għajr l- ungulati u t-tjur tal-irziezet, maħsuba għal stabbiliment konfinat;

(d)     l-annimali terrestri miżmuma minbarra dawk imsemmija fil-punti (a), (b) u (c) ta’ dan il-paragrafu, meta meħtieġa skont l-atti delegati adottati bi qbil mal-Artikolu 141(1)(c).

2.           L-operaturi ma għandhomx jissoġġettaw għal moviment annimali terrestri miżmuma fi ħdan Stat Membru jew minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor sakemm dawn ma jkunux akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini skont l-Artikolu 146(1), fejn il-kundizzjonijiet imsemmija f’dawn il-punti (a) u (b) huma ssodisfati:

(a)     l-annimali terrestri miżmuma jitħallew jitilqu minn żona ristretta prevista fl-Artikolu 55(1)(f)(ii), l-Artikolu 56 u l-Artikolu 64(1) u huma suġġetti għall-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikoli 55(1), 65(1), 74(1) jew l-Artikolu 78(1) u (2) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikolu 67(3), l-Artikoli 71 u 74(3), l-Artikolu 79, l-Artikolu 81(3) jew l-Artikolu 248;

(b)     l-annimali terrestri miżmuma jkunu ta’ speċijiet suġġetti għal dawk il-miżuri għall-kontroll tal-mard.

3.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li ċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu jakkumpanja lill- annimali terrestri miżmuma mill-post tal-oriġini tagħhom sal-post tad-destinazzjoni finali tagħhom, sakemm ma jkunux previsti miżuri speċifiċi fir-regoli adottati skont l-Artikolu 144.

Artikolu 141  Id-delega ta’ poteri dwar l-obbligu tal-operaturi li jiżguraw li l-annimali jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     derogi mir-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali msemmija fl-Artikolu 140(1), għall-movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma, li ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ xi marda minħabba:

(i)      l-ispeċijiet jew il-kategoriji tal-annimali terrestri miżmuma li jkunu qed jinġarru u l-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) li huma speċijiet elenkati għalih;

(ii)      il-metodi taż-żamm u t-tip tal-produzzjoni ta’ dawk l-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali terrestri miżmuma;

(iii)     l-użu maħsub tal-annimali terrestri miżmuma;

(iv)     il-post tad-destinazzjoni tal-annimali terrestri miżmuma; jew

(b)     regoli speċjali għar-rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali msemmija fl-Artikolu 140(1) fejn jittieħdu miżuri speċifiċi għall-mitigazzjoni tar-riskju li jikkonċernaw is-sorveljanza jew il-bijosigurtà mill-awtorità kompetenti, filwaqt li jitqiesu l-kwistjonijiet previsti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, li jiżguraw:

(i)      it-traċċabbbiltà tal-annimali terrestri miżmuma soġġetti għal moviment;

(ii)      li l-annimali terrestri miżmuma jiġi soġġetti għal moviment b'mod konformi mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali meħtieġa għall-movimenti previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 6;

(c)     ir-rekwiżit għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali għal movimenti ta’ speċijiet u kategoriji ta’ annimali terrestri miżmuma għajr dawk imsemmija fl-Artikolu 140(1) (a) (b) u (c) f’każijiet fejn iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali hija imperattiva sabiex jiġi żgurat li l-moviment inkwistjoni jikkonforma mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali f'każijiet tal-movimenti previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 6.

2.           Meta jiġu stabbiliti r-regoli speċjali previsti fil-paragrafu 1(b), il-Kummissjoni għandha tqis dawn il-kwistjonijiet:

(a)     il-fiduċja tal-awtorità kompetenti dwar il-bijosigurtà stabbilita mill-operaturi kif previst fl-Artikolu 9(1)(b) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 9(2);

(b)     il-kapaċità tal-awtorità kompetenti biex tieħu l-miżuri meħtieġa u xierqa u l-attivitajiet meħtieġa minn dan ir-Regolament kif previst fl-Artikolu 12(1);

(c)     il-livell ta’ għarfien bażiku miksub dwar is-saħħa tal-annimali kif previst fl-Artikolu 10 u l-appoġġ previst fl-Artikolu 12(2);

(d)     il-prestazzjoni ta’ żjarat tas-saħħa tal-annimali kif previst fl-Artikolu 23 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 24, fejn skemi ta' sorveljanza rilevanti oħra, skemi ta’ garanzija ta’ kwalità jew kontrolli uffiċjali kif imsemmi fl-Artikolu 23(1)(c) ma jkunux fis-seħħ;

(e)     ir-rendiment tan-notifika u r-rappurtar lill-Unjoni kif previst fl-Artikoli minn 17 sa 20 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 17(3) u 18(3) u l-Artikolu 21 applikati mill-awtorità kompetenti;

(f)      l-applikazzjoni ta’ sorveljanza kif previst fl-Artikolu 25 u programmi ta’ sorveljanza kif previst fl-Artikolu 27 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 28 u 29.

3.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a)(i) sa (iv), meta tistabbilixxi r-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali previsti fil-paragrafu (1)(c) ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 142 Il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

1.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għandu jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-istabbiliment jew il-post tal-oriġini, l-istabbiliment jew il-post ta’ destinazzjoni u, fejn rilevanti, stabbilimenti għal operazzjonijiet ta’ assemblaġġ jew ta’ mistrieħ tal-annimali terrestri miżmuma;

(b)     deskrizzjoni tal-annimali terrestri miżmuma;

(c)     l-għadd ta’ annimali terrestri miżmuma;

(d)     l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni ta’ annimali terrestri miżmuma, fejn meħtieġ mill-Artikoli 106, 107, 109, 110 u 113 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117, sakemm ikunu previsti derogi b’konformità mal-Artikolu 115;

(e)     it-tagħrif meħtieġ biex juri li l-annimali terrestri miżmuma jikkonformaw mar-rekwiżiti rilevanti tas-saħħa tal-l-annimali għall-movimenti previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 6.

2.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali jista’ jinkludi informazzjoni oħra meħtieġa skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Artikolu 143  Id-delega ta’ setgħat u atti ta’ implimentazzjoni dwar il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut ta’ ċertifikati tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikolu 142(1) għal kategoriji speċijiet differenti ta' annimali terrestri miżmuma u għal tipi speċifiċi ta’ movimenti previsti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 144;

(b)     informazzjoni addizzjonali li għandha tiġu inkluża fiċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst fl-Artikolu 142(1).

2.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli rigward il-formoli mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 144 Id-delega ta’ setgħat dwar tipi speċifiċi ta’ movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar miżuri speċifiċi li jissupplimentaw l-obbligu tal-operaturi li jiżguraw li l-annimali jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst mill-Artikolu 140 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 141 għal dawn it-tipi ta’ movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma:

(a)          movimenti ta’ tjur tal-irziezet u ungulati miżmuma li jgħaddi mill-operazzjonijiet ta’ assemblaġġ previsti fl-Artikolu 130 qabel ma jaslu fid-destinazzjoni finali tagħhom;

(b)          movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma, li ma jistgħux ikomplu r-rotot tagħhom lejn il-post tad-destinazzjoni finali tagħhom u huma meħtieġa li jirritornaw lura għall-post ta’ oriġini tagħhom jew jiġi soġġetti għal moviment lejn destinazzjoni differenti, għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

(i)      ir-rotta maħsuba tagħhom ġiet interrotta għal għarrieda għal raġunijiet ta’ trattament xieraq tal-annimali;

(ii)     aċċidenti jew avvenimenti mhux imbassra mat-triq;

(iii)     l-annimali terrestri miżmuma ġew irrifjutati fil-post tad-destinazzjoni fi Stat Membru jew fuq il-fruntiera esterna tal-Unjoni;

(iv)    l-annimali terrestri miżmuma ġew irrifjutati f’post ta’ assemblaġġ jew tal-mistrieħ;

(v)     l-annimali terrestri miżmuma ġew irrifjutati f’pajjiż terz;

(c)          movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma maħsuba għal wirjiet u avvenimenti sportivi, kulturali u oħrajn simili, u r-ritorn sussegwenti tagħhom għall-post ta’ oriġini tagħhom.

Artikolu 145 L-obbligi imposti fuq l-operaturi biex jikkooperaw mal-awtorità kompetenti għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali

L-operaturi għandhom:

(a)          jipprovdu lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġi kkompletat ċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst fl-Artikolu 140(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 143(1) jew l-Artikolu 144;

(b)          fejn meħtieġ, jissoġġettaw l-annimali terrestri miżmuma għal kontrolli dokumentati, fiżiċi u ta’ identità kif previst fl-Artikolu 146(3).

Artikolu 146  L-Awtorità kompetenti responsabbli miċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali

1.           L-awtorità kompetenti għandha, fuq talba mill-operatur toħroġ ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment ta’ annimali terrestri miżmuma lejn Stat Membru ieħor, fejn hu meħtieġ mill-Artikolu 140 jew minn atti delegati adottati skont l-Artikoli 141(1) u 143(2) sakemm ikun hemm konformità mar-rekwiżiti tal-moviment li ġejjin:

(a)     dawk previsti fl-Artikolu 121, l-Artikolu 122(1), l-Artikoli 123, 125, 126, 127, 129, 130 u 131, l-Artikoli 133(1) u 134(1), l-Artikolu 135 u l-Artikolu 136;

(b)     dawk previsti f’atti ddelegati adottati skont l-Artikoli 122(2) u 128(1), l-Artikolu 132, u l-Artikoli 133(2), 134(2), 135(4) u 136(4) u l-Artikolu 137;

(c)     dawk previsti f’atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 138.

2.           Iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għandhom:

(a)     jiġu vverifikati u ffirmati mill-veterinarju uffiċjali;

(b)     jibqgħu validi għall-perjodu ta’ żmien, previst fir-regoli adottati skont il-paragrafu 4(c), li matulu l-annimali terrestri miżmuma koperti minnhom, ikomplu jikkonformaw mal-garanziji tas-saħħa tal-annimali espressa fih.

3.           Il-veterinarju uffiċjali għandu, qabel ma jiffirma ċertifikat tas-saħħa tal-annimali, jivverifika li l-annimali terrestri miżmuma koperti minnu jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ dan il-Kapitolu permezz ta’ kontrolli fiżiċi, tal-identità u tad-dokumentazzjoni kif previst permezz tal-atti delegati adottati skont il-paragrafu 4.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 253 li jistabbilixxi regoli għal:

(a)     it-tipi ta’ kontrolli dokumentati, fiżiċi u ta’ identità għal speċijiet u kategoriji differenti ta’ annimali terrestri miżmuma li għandhom jitwettqu minn veterinarju uffiċjali b’mod konformi mal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-ħtiġiet ta’ dan il-Kapitolu;

(b)     il-perjodi ta’ żmien għat-twettiq tat-tali kontrolli dokumentati, fiżiċi u ta’ identità u l-ħruġ ta’ ċertifikati tas-saħħa tal-annimali mill-veterinarju uffiċjali qabel il-moviment ta’ kunsinni ta’ annimali terrestri miżmuma;

(c)     it-tul tal-validità taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali.

Artikolu 147 Ċertifikati elettroniċi tas-saħħa tal-annimali

Ċertifikati elettroniċi tas-saħħa tal-annimali, prodotti, immaniġġjat u trażmessi permezz ta’ IMSOC, jistgħu jissostitwixxi ċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali akkumpanjanti previsti fl-Artikolu 146(1) fejn:

(a)          it-tali ċertifikati elettroniċi tas-saħħa tal-annimali jkun fihom it-tagħrif kollu li l-formola mudell taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali hija meħtieġa li jkun fiha skont l-Artikolu 142 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 143;

(b)          it-traċċabbbiltà tal-annimali terrestri miżmuma u r-rabta bejn dawk l-annimali u ċertifikat elettroniċi tas-saħħa tal-annimali hija żgurata.

Artikolu 148 Awtodikjarazzjoni mill-operaturi għal movimenti lejn Stati Membri oħra

1.           L-operaturi fil-post tal-oriġini, għandhom joħorġu dokument ta' awtodikjarazzjoni għal movimenti ta' annimali terrestri miżmuma mill-post tal-oriġini tagħhom fi Stat Membru wieħed lejn il-post tad-destinazzjoni tagħhom fi Stat Membru ieħor u jiżguraw li dan jakkumpanja dawn l-annimali, fejn mhumiex meħtieġa li jkunu akkumpanjati miċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst fl-Artikolu 140(1) u (2).

2.           Fid-dokument ta' awtodikjarazzjoni previst fil-paragrafu 1 għandu jkun hemm it-tagħrif li ġej dwar l-annimali terrestri miżmuma:

(a)     il-post tal-oriġini tagħhom, il-post tad-destinazzjoni tagħhom u meta rilevanti kull post ta’ assemblaġġ jew mistrieħ;

(b)     deskrizzjoni tal-annimali terrestri miżmuma, l-ispeċijiet, il-kategorija u l-kwantità tagħhom;

(c)     identifikazzjoni u reġistrazzjoni fejn meħtieġ skont l-Artikoli 106, 107, 109 u 110, u l-Artikolu 113(a) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 114 u 117;

(d)     tagħrif biex juri li l-annimali terrestri miżmuma jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-l-annimali għall-movimenti previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 6.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut tad-dokument ta' awtodikjarazzjoni previst fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għal kategoriji u speċijiet differenti ta’ annimali;

(b)     tagħrif li għandu jkun hemm fid-dokument ta' awtodikjarazzjoni flimkien ma’ dak previst fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli dwar il-formoli mudell tad-dokumenti ta' awtodikjarazzjoni previsti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Taqsima 8  Notifika ta’ movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma lejn Stati Membri oħra

Artikolu 149 L-obbligu tal-operaturi dwar in-notifika ta’ movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma lejn Stati Membri oħra

L-operaturi għandhom jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-oriġini tagħhom qabel l-movimenti intenzjonati ta' annimali terrestri miżmuma minn dak l-Istat Membru lejn Stat Membru ieħor fejn:

(a)          l-annimali għandhom jiġu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini skont l-Artikoli 146 u 147 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 146(4);

(b)          l-annimali għandhom ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għal annimali terrestri miżmuma meta jkunu qed jiġu soġġetti għal moviment minn żona ristretta u huma soġġetti għall-miżuri ta’ kontroll tal-mard kif imsemmi fl-Artikolu 140(2);

(c)          hija meħtieġa notifika skont l-atti delegati adottati bi qbil mal-Artikolu 151(1).

Għall-finijiet tal-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu, l-operaturi għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini tagħhom l-informazzjoni kollha neċessarja biex din tkun tista’ tinnotifika l-movimenti tal-annimali terrestri miżmuma lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont l-Artikolu 150(1).

Artikolu 150  L-awtorità kompetenti responsabbli min-notifika ta’ movimenti lejn Stati Membri oħra

1.           L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni dwar movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma kif imsemmi fl-Artikolu 149.

2.           In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 għandha titwettaq, kull meta possibbli, permezz tal-IMSOC.

3.           L-Istati Membri għandhom jinnominaw reġjuni għall-ġestjoni ta’ notifiki dwar il-movimenti kif previst fil-paragrafu 1.

4.           B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini tista' tawtorizza lill-operatur biex jinnotifika parzjalment jew kompletament il-movimenti tal-annimali terrestri miżmuma permezz tal-IMSOC lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni.

Artikolu 151 Id-delega tas-setgħa u l-atti ta’ implimentazzjoni għan-notifika ta’ movimenti mill-operaturi u l-awtorità kompetenti

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     Ir-rekwiżit għal notifika bil-quddiem mill-operaturi dwar il-moviment ta' annimali terrestri miżmuma bejn l-Istati Membri b’konformità mal-Artikolu 149 ta' kategoriji jew speċijiet ta’ annimali minbarra dawk imsemmija fil-punti (a) u (b) ta’ dak l-Artikolu, fejn it-traċċabbiltà ta’ dawn il-movimenti ta’ dawk l-ispeċijiet jew kategoriji hija meħtieġa sabiex tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-movimenti stabbiliti fit-Taqsimiet minn 1 sa 6;

(b)     l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu nnotifikati l-movimenti ta' annimali terrestri miżmuma kif previst fl-Artikoli 149 u 150;

(c)     il-proċeduri tal-emerġenza għan-notifika ta’ movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma fil-każ ta’ qtugħ ta’ elettriku u disturbi oħra tal-IMSOC;

(d)     ir-rekwiżiti għall-ħatra ta’ reġjuni mill-Istati Membri għall-ġestjoni tan-notifika ta’ movimenti prevista fl-Artikolu 150(3).

2.           Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistipula regoli dwar:

(a)     l-għamla tan-notifiki dwar il-movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma minn:

(i)      l-operaturi lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini tagħhom skont l-Artikolu 149;

(ii)      l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini lill-Istat Membru tad- destinazzjoni skont l-Artikolu 150;

(b)     l-iskadenzi taż-żmien għal:

(i)      it-tagħrif meħtieġ imsemmi fl-Artikolu 149 li għandu jiġi pprovdut mill-operatur lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini;

(ii)      in-notifika ta’ movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini msemmija fl-Artikolu 150(1).

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 4  Moviment fi ħdan l-Unjoni ta’ annimali domestiċi terrestri

Artikolu 152  Movimenti mhux kummerċjali ta’ annimali domestiċi terrestri u atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.           Dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandhom iwettqu biss movimenti mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness I minn Stat Membru għal Stat Membru ieħor fejn:

(a)     dawk l-annimali domestiċi terrestri jkunu identifikati u akkumpanjati minn dokument ta’ identifikazzjoni meta meħtieġ skont l-Artikolu 112 jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 114(e) u l-Artikolu 117;

(b)     ikunu ttieħdu miżuri xierqa ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard matul dak il-moviment, biex jiġi żgurat li l-annimali domestiċi terrestri ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti fost l-annimali terrestri miżmuma fil-post tad-destinazzjoni u waqt it-trasport.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar il-prevenzjoni u miżuri ta’ kontroll tal-mard imsemmi fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu biex tiżgura li l-annimali domestiċi terrestri ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti fost l-annimali matul it-trasport u fil-post tad-destinazzjoni u meta rilevanti b'qies tal-istatus tas-saħħa tal-post tad-destinazzjoni.

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi r-regoli dwar il-prevenzjoni u l-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u r-regoli adottati skont il-paragrafu 2 tiegħu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 254(2).

Kapitolu 5 Moviment ta' annimali terrestri selvaġġi

Artikolu 153 Annimali terrestri selvaġġi

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għall-moviment annimali selvaġġi minn abitat fi Stat Membru wieħed għal abitat jew lejn stabbiliment fi Stat Membru ieħor biss fejn:

(a)     il-movimenti ta’ annimali selvaġġi mill-abitat tagħhom jitwettaq b’tali mod li dawn ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) jew mard emerġenti mat-triq jew fil-post tad-destinazzjoni;

(b)     l-annimali selvaġġi ma jiġux minn abitat f’żona ristretta soġġetti għal restrizzjonijiet ta’ moviment minħabba l-okkorrenza ta’ xi marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(d) jew marda emerġenti fost speċijiet fil-lista prevista fl-Artikolu 70(2)(c), l-Artikolu 80(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 70(3)(b) u l-Artikoli 71(3), 80(4) u l-Artikolu 81(3) jew il-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikoli 245 u 246 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248 sakemm ikunu ngħataw derogi skont dawk ir-regoli;

(c)     l-annimali salvaġġi jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali jew dokumenti oħra fejn iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali hija meħtieġa biex tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-movimenti previsti fil-punti (a) u (b) ta’ dan il-paragrafu u r-regoli adottati skont l-Artikolu 154(1) c) u (d) jiġu mħarsa;

(d)     il-moviment jiġi nnotifikat mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni, meta ċertifikat tas-saħħa tal-annimali huwa meħtieġ mir-regoli adottati skont l-Artikolu 154(1)(c).

2.           Meta ċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali hija meħtieġa mir-regoli adottati skont l-Artikolu 154(1)(c), ir-rekwiżiti previsti fl-Artikoli 142 u 145, l-Artikolu 146(1), (2) u (3), l-Artikolu 147 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 143 u 144 u l-Artikolu 146(4), għandhom japplikaw għall-movimenti ta’ annimali selvaġġi terrestri.

3.           Meta notifika ta’ movimenti hija meħtieġa, skont il-paragrafu 1(d) ta’ dan l-Artikolu, ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 149, 150 u r-regoli adottati skont l-atti delegati stipulati fl-Artikolu 151 għandhom japplikaw għall-movimenti ta’ annimali selvaġġi terrestri.

Artikolu 154  L-għoti tas-setgħat li jikkonċernaw il-moviment ta’ annimali selvaġġi terrestri

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal movimenti ta’ annimali selvaġġi terrestri previsti fl-Artikolu 153(1)(a) u (b);

(b)     ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għall-introduzzjoni ta’ annimali selvaġġi terrestri meta soġġetti għal moviment mill-ambjent naturali:

(i)      lejn stabbilimenti;

(ii)      biex jinżammu bħala annimali domestiċi;

(c)     it-tipi ta’ movimenti ta’ annimali selvaġġi terrestri li għalihom, jew għas-sitwazzjonijiet li jkunu fihom, ikun meħtieġ ċertifikat tas-saħħa tal-annimali jew dokument ieħor li jakkumpanja dawn il-movimenti u r-rekwiżiti dwar il-kontenut ta’ tali ċertifikati jew dokumenti oħra;

(d)     in-notifika mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni fil-każ ta’ movimenti ta’ annimali selvaġġi terrestri bejn l-Istati Membri u l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża f’din in-notifika.

2.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli li jispeċifikaw ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 153 u regoli delegati adottati skont il-paragrafu 1 li jikkonċernaw:

(a)     il-formoli mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali u dokumenti oħra li huma meħtieġa li jakkumpanjaw il-movimenti ta’ annimali selvaġġi tal-art, meta dawn ikunu previsti fl-atti delegati adottati skont il-paragrafu 1(c);

(b)     l-għamla tan-notifika mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini u l-iskadenzi għal dawn in-notifiki, meta jkunu previsti fir-regoli adottati skont il-paragrafu 1(d).

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 6  Movimenti ġewwa l-Unjoni ta’ prodotti ġerminali

Taqsima 1 Rekwiżiti ġenerali

Artikolu 155  Rekwiżiti ġenerali għall-moviment ta' prodotti ġerminali

1.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri preventivi xierqa sabiex jiġi żgurat li l-moviment ta’ dawn il-prodotti ġerminali ma jipperikolax l-istatus tas-saħħa tal-annimali terrestri miżmuma fil-post tad-destinazzjoni fir-rigward ta’:

(a)     il-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(b)     mard emerġenti.

2.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għall-moviment il-prodotti ġerminali minn l-istabbilimenti tagħhom, u jirċievu dawn il-prodotti ġerminali biss jekk huma konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     ikunu ġejjin minn stabbilimenti li kienu:

(i)      imniżżla fir-reġistru tal-istabbilimenti mill-awtorità kompetenti b’konformità mal-Artikolu 88(a) u l-ebda deroga ma tkun ingħatat mill-Istat Membru tal-oriġini skont l-Artikolu 83;

(ii)      approvati mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 92(1), meta dan ikun meħtieġ mill-Artikolu 89(1) jew l-Artikolu 90;

(b)     jikkonformaw mar-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà tal-Artikolu 118(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 119(1).

3.           L-operaturi għandhom iħarsu r-rekwiżiti tal-Artikolu 122 għat-trasport ta’ dawn il-prodotti ġerminali ta’ annimali terrestri miżmuma.

4.           L-operaturi ma għandhomx jissoġġettaw għal moviment prodotti ġerminali minn stabbiliment fi Stat Membru wieħed lejn stabbiliment fi Stat Membru ieħor, sakemm l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni ma tkunx tat l-awtorizzazzjoni espressa tagħha għal dan il-moviment, f'każijiet fejn dawk il-prodotti ġerminali huma meħtieġa li jinqerdu għal skopijiet ta' qerda tal-mard bħala parti mill-programm ta’ qerda stipulat fl-Artikolu 30(1) jew (2).

Artikolu 156 L-obbligi tal-operaturi fil-post tad-destinazzjoni

1.           L-operaturi ta’ stabbilimenti fil-post tad-destinazzjoni li jirċievu dawn il-prodotti ġerminali minn stabbiliment fi Stat Membru ieħor għandhom:

(a)     jivverifikaw l-preżenza ta’:

(i)      marki ta’ identifikazzjoni skont l-Artikolu 118 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 119;

(ii)      ċertifikati tas-saħħa tal-annimali kif previst fl-Artikolu 159;

(b)     jinformaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe irregolarità fir-rigward ta’:

(i)      il-prodotti ġerminali li jirċievi;

(ii)      il-preżenza tal-mezz ta’ identifikazzjoni msemmi fil-punt (a)(i);

(iii)     il-preżenza taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-punt (a)(ii).

2.           Fil-każ ta’ irregolarità kif imsemmi fil-paragrafu 1(b), l-operatur għandu jżomm il-prodotti ġerminali taħt is-superviżjoni tiegħu sakemm l-awtorità kompetenti tkun ħadet deċiżjoni li tikkonċernahom.

Taqsima 2  Movimenti lejn Stati Membri oħra ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini u tjur tal-irziezet

Artikolu 157  L-obbligi tal-operaturi għal movimenti ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini u tjur tal-irziezet lejn Stati Membri oħra

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għall-moviment prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u speċi ekwini u tat-tjur tal-irziezet lejn Stat Membru ieħor biss jekk dawk il-prodotti ġerminali jikkonformaw mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     dawn jinġabru, jiġu prodotti, ipproċessati u maħżuna fi stabbilimenti tal-prodotti ġerminali approvati għal dak l-għan skont l-Artikolu 92(1) u l-Artikolu 94;

(b)     jissodisfaw ir-rekwiżiti tat-traċċabbiltà għat-tip ta’ prodott ġerminali skont l-Artikolu 118 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 119;

(c)     jinġabru minn annimali donaturi li jkunu konformi mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali meħtieġa biex jiżguraw li dawn il-prodotti ġerminali ma jxerrdux mard elenkat;

(d)     ikunu nġabru, ġew prodotti, ipproċessati, maħżuna u trasportati b’mod li jiżgura li dawn ma jxerrdux mard elenkat.

2.           L-operaturi ma għandhomx jissoġġettaw għal moviment prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini speċi u ta’ tjur tal-irziezet minn stabbiliment tal-prodotti ġerminali li huwa soġġett għal restrizzjonijiet ta’ moviment li jaffettwaw speċijiet elenkati b’konformità ma’:

(a)     l-Artikolu 55(1)(a), (c), (e) u Artikolu 55(1)(f)(ii), l-Artikolu 56 u l-Artikolu 61(1)(a), l-Artikolu 62(1), l-Artikolu 65(1)(c) u l-Artikolu 74(1), 78(1) u (2);

(b)     ir-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 63 u 67, l-Artikoli 71(3) u 74(3), l-Artikolu 79 u l-Artikolu 81(2); u

(c)     il-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikoli 246 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248 sakemm id-derogi ma jkunux ġew previsti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 247.

Artikolu 158 Id-delega tas-setgħat għal movimenti ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini u tjur tal-irziezet lejn Stati Membri oħra

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar is-saħħa tal-annimali rigward il-ħtiġjiiet dwar il-moviment ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u speċi ekwini u tat-tjur tal-irziezet f’Stati Membri oħra kif previst fl-Artikolu 157, li jispeċifika:

(a)          ir-regoli għall-ġbir, il-produzzjoni, l-ipproċessar u l-ħażna ta’ prodotti ġerminali ta’ dawk l-annimali miżmuma fi stabbilimenti approvati kif imsemmi fl-Artikolu 157(1)(a);

(b)          il-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikolu 157(1)(c):

(i)      għal annimali miżmuma li minnhom inġabru l-prodotti ġerminali;

(ii)     iżolament jew kwarantina għall-annimali miżmuma donaturi imsemmija f’(i);

(c)          Testijiet tal-laboratorju jew oħrajn fuq il-prodotti ġerminali u l-annimali miżmuma donaturi;

(d)          il-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali għall-ġbir, il-produzzjoni, l-ipproċessar, il-ħażna jew proċeduri oħra u t-trasport kif jipprevedi l-Artikolu 157(1)(d);

(e)          derogi għall-operaturi mir-regoli stipulati fl-Artikolu 157, meta jitqiesu r-riskji ta’ dawn il-prodotti ġerminali u kwalunkwe miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji fis-seħħ.

Taqsima 3  Iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali u n-notifika ta’ movimenti

Artikolu 159  L-obbligi tal-operaturi dwar ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali għall-moviment ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċi bovini, ovini, kaprini, porċini u speċi ekwini u tat-tjur tal-irziezet u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għall-moviment il-prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini speċi u ta’ tjur tal-irziezet biss meta huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini b’mod konformi mal-paragrafu 3 meta dawn jiġu soġġetti għal moviment:

(a)     lejn Stat Membru ieħor;

(b)     fi ħdan Stat Membru jew lejn Stat Membru ieħor, fejn:

(i)      il-prodotti ġerminali tal-annimali miżmuma jitħallew joħorġu minn żona ristretta soġġetta għal miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 55(1)(f)(ii) u l-Artikoli 56, 64 u 65, l-Artikolu 74(1) u l-Artiklu 78 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikolu 67, l-Artikoli 71(3) u 74(3), l-Artikolu 79 u l-Artikolu 81(2) jew il-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikoli 246 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248 sakemm ma jkunux ingħataw derogi mir-rekwiżiti ta’ ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali skont ir-regoli msemmija f’dan il-punt; u

(ii)      il-prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma huma tal-ispeċijiet suġġetti għal dawk il-miżuri ta' kontroll tal-mard jew ta’ emerġenza msemmija fil-punt (i).

2.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li ċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fil-paragrafu 1 jakkumpanja l-prodotti ġerminali mill-post tal-oriġini tagħhom sal-post tad-destinazzjoni tagħhom.

3.           L-awtorità kompetenti għandha, meta tintalab mill-operatur, toħroġ ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment tal-prodotti ġerminali msemmija fil-paragrafu 1.

4.           L-Artikoli 142, 145, 146 u 147 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 143 u 144 u l-Artikolu 146(4), għandhom japplikaw għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali tal-prodotti ġerminali msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, u l-Artikolu 148(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 148(2) għandhom japplikaw għall-awtodikjarazzjoni ta’ movimenti tal-prodotti ġerminali.

5.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 li jikkonċernaw derogi mir-rekwiżit ta' ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu għal l-movimenti ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u speċijiet ta' ekwini u ta’ tjur tal-irziezet, u li ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat minħabba dan li ġej:

(a)     in-natura tal-prodotti ġerminali jew l-ispeċijiet ta’ annimal li dawn il-prodotti jkunu ġejjin minnhom;

(b)     il-metodi tal-produzzjoni u tal-ipproċessar fl-istabbiliment tal-prodott ġerminali;

(c)     l-użu maħsub tal-prodotti ġerminali;

(d)     miżuri alternattivi ta’ mitigazzjoni tar-riskji fis-seħħ għat-tip u l-kategorija ta’ dawn il-prodotti ġerminali u l-istabbiliment tal-prodotti ġerminali.

Artikolu 160 Il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

1.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għal dawn il-prodotti ġerminali previst fl-Artikolu 159 għandu jkun fih tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-istabbiliment tal-oriġini tal-prodott ġerminali u l-istabbiliment jew post tad-destinazzjoni;

(b)     it-tip tal-prodotti ġerminali u l-ispeċijiet tal-annimali miżmuma donaturi;

(c)     il-volum tal-prodotti ġerminali;

(d)     l-immarkar tal-prodotti ġerminali, meta meħtieġ mill-Artikoli 118(1) u minn regoli addottati skont l-Artikolu 119(1);

(e)     l-informazzjoni meħtieġa biex tagħti xhieda li l-prodotti ġerminali tal-kunsinna iħarsu r-rekwiżiti dwar il-moviment għall-ispeċi rilevanti kif previst fl-Artikoli 155 u 157 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 158.

2.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-prodotti ġerminali previsti fl-Artikolu 159 jista’ jinkludi informazzjoni oħra meħtieġa subordinata għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     l-informazzjoni li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(b)     iċ-ertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali għal tipi differenti ta’ prodotti ġerminali u ta’ speċijiet differenti ta' annimali.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli rigward l-għamliet mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għal prodotti ġerminali. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 161  Notifiki dwar il-movimenti ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini u tjur tal-irziezet lejn Stati Membri oħra

1.           L-operaturi għandhom:

(a)     jinformaw lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-oriġini tagħhom qabel il-moviment ippjanat ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u speċijiet ekwini u tat-tjur tal-irziezet lejn Stat Membru ieħor meta:

(i)      il-prodotti ġerminali huma meħtieġa li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali skont l-Artikolu 159(1);

(ii)      tkun meħtieġa notifika dwar il-moviment skont l-atti delegati adottati bi qbil mal-Artikolu 151(1) rigward prodotti ġerminali, waqt li jkun ikkunsidrat il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu;

(b)     jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jippermettu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini tinnotifika l-moviment ta’ dawn il-prodotti ġerminali lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont il-paragrafu 2.

2.           L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni dwar movimenti ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u speċijiet ekwini u tat-tjur tal-irziezet skont ir-regoli adottati skont l-Artikolu 151.

3.           L-Artikoli 149 u 150 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 151 għandhom ikunu applikabbli għan-notifika ta’ dawn il-prodotti ġerminali.

Taqsima 4  Movimenti lejn Stati Membri oħra ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali terrestri miżmuma tal-ispeċijiet bovini, ovini, kaprini, porċini u ekwini u tjur tal-irziezet

Artikolu 162  Il-prodotti ġerminali ta’ annimali terrestri miżmuma minbarra dawk ta’ annimali bovini, ovini, kaprini, porċini u speċijiet ta' ekwini u tjur tal-irziezet

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment il-prodotti ġerminali ta’ annimali terrestri miżmuma ta’ speċijiet oħra minbarra dawk ta’ annimali bovini, ovini, kaprini, porċini u speċijiet ekwini u tat-tjur tal-irziezet lejn Stat Membru ieħor biss jekk dawn ma joħolqux riskju sinifikanti ta' tixrid ta’ mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) għall-ispeċijiet elenkati fil-post tad-destinazzjoni, filwaqt li jqisu l-istatus tas-saħħa fil-post tad-destinazzjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar il-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali, ir-rekwiżiti ta' ċertifikazzjoni u ta' notifika dwar is-saħħa tal-annimali f'każijiet ta' movimenti ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali terrestri miżmuma ta’ speċijiet oħra minbarra dawk ta’ annimali bovini, ovini, kaprini, porċini u speċijiet ekwini u tat-tjur tal-irziezet b'qies tal-kwistjonijiet li ġejjin:

(a)     mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) fil-każ tal-ispeċijiet elenkati;

(b)     l-ispeċijiet ta’ annimali li minnhom il-prodotti ġerminali jkunu nġabru u t-tip ta’ prodott ġerminali;

(c)     l-istatus tas-saħħa fil-postijiet tal-oriġini u tad-destinazzjoni;

(d)     it-tip ta’ ġbir, produzzjoni, ipproċessar u ħażna;

(e)     fatturi epidemjoloġiċi oħra.

3.           Fejn iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali u n-notifika ta’ movimenti ta’ prodotti ġerminali huma meħtieġa skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu:

(a)     ir-regoli previsti fl-Artikoli 159, 160 u l-Artikolu 161 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 159(5) u 160(3) għandhom japplikaw għal tali ċertifikazzjoni;

(b)     ir-regoli previsti fl-Artikolu 161(1) u (2) għandhom japplikaw għan-notifika dwar il-moviment.

Taqsima 5 Derogi

l-Artikolu 163  Il-prodotti ġerminali maħsuba għal għanijiet xjentifiċi u atti delegati

1.           B’deroga mit-Taqsimiet minn 1 sa 4, l-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni tista’ tawtorizza movimenti ta' prodotti ġerminali għal skopijiet xjentifiċi, li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti ta’ dawk it-Taqsimiet, bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 155(1), l-Artikolu 155(2)(c), l-Artikolu 155(3) u l-Artikolu 156, suġġetti għall-konformità mal-kindizzjonijiet li ġejjin:

(a)     qabel tingħata tali awtorizzazzjoni l-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni għandha tieħu l-miżuri meħtieġa ta' mitigazzjoni tar-riskji biex tiżgura li l-movimenti ta’ dawk il-prodotti ġerminali ma jipperikolawx l-istatus tas-saħħa mat-triq u tal-postijiet tad-destinazzjoni fir-rigward ta' mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(b)     il-movimenti ta’ dawk il-prodotti ġerminali jsir taħt is-superviżjoni tal-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni.

2.           Meta tingħata deroga skont il-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni għandha tinnotifika lill-Istati Membri tal-oriġini u l-Istati Membri ta’ passaġġ bid-deroga mogħtija u l-kundizzjonijiet li taħthom tkun ġiet mogħtija.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar kundizzjonijiet għal derogi mill-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni, kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Kapitolu 7  Il-produzzjoni, l-ipproċċessar u d-distribuzzjoni fl-Unjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali

Artikolu 164 L-obbligi ġenerali tas-saħħa tal-annimali għall-operaturi u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jieħdu miżuri preventivi xierqa li jiżguraw li fl-istadji kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni ta' prodotti ta’ oriġini mill-annimali fl-Unjoni, dawn il-prodotti ma jwasslux għat-tixrid ta’:

(a)     il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) meta jitqies l-istatus tas-saħħa tal-post tal-produzzjoni, tal-ipproċessar jew tad-destinazzjoni;

(b)     mard emerġenti.

2.           L-operaturi għandhom jiżguraw li l-prodotti li joriġinaw mill-annimali mhumiex ġejjin minn stabbilimenti jew stabbilimenti kummerċjali tal-ikel jew li huma miksuba minn annimali li ġejjin minn stabbilimenti suġġetti għal:

(a)     miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikoli 246 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248 sakemm id-derogi mir-rekwiżit previst fil-paragrafu 1 huma previsti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 248;

(b)     restrizzjonijiet ta’ moviment applikabbli għal annimali terrestri miżmuma u prodotti li joriġinaw mill-annimali, kif previst fl-Artikoli 31(1), l-Artikolu 55(1)(e), l-Artikolu 56, l-Artikolu 61(1)(a), l-Artikolu 62(1), l-Artikolu 65(1)(c), l-Artikolu 70(1)(b), l-Artikolu 74(1)(a), l-Artikolu 78(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 55(2), l-Artikoli 63 u 66, l-Artikolu 71(3), l-Artikolu 74(3) u l-Artikoli 79 u l-Artikolu 81(2) sakemm f’dawk ir-regoli ma jkunux previsti derogi minn dawk ir-restrizzjonijiet ta' moviment.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti dettaljati li jemendaw u jissupplimentaw ir-rekwiżiti tal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu fil-każ ta' moviment ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali, b'qies ta’:

(a)     il-marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(d) u l-ispeċijiet li tikkonċerna u

(b)     ir-riskji involuti.

Artikolu 165 L-obbligi tal-operaturi dwar iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment il-prodotti li ġejjin li joriġinaw mill-annimali fi ħdan Stat Membru jew lejn Stat Membru ieħor biss meta huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini b’mod konformi mal-paragrafu 3:

(a)     prodotti li joriġinaw mill-annimali li:

(i)      huma permessi li jiġu ttrasportati minn żona ristretta soġġetta għall-miżuri ta’ emerġenza previsti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 248;

(ii)      joriġinaw minn annimali tal-ispeċijiet suġġetti għal dawk il-miżuri ta’ emerġenza;

(b)     prodotti li joriġinaw mill-annimali li:

(i)      huma permessi li jiġu soġġetti għal moviment minn żona ristretta soġġetta għall-miżuri ta’ kontroll tal-mard skont l-Artikolu 31(1), l-Artikolu 55(1)(f)(ii), l-Artikolu 56, l-Artikolu 61(1)(a), l-Artikolu 62(1), l-Artikolu 64, l-Artikoli 65(1)(c), 70(1)(b) u 74(1)(a) u Artikolu 78(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 55(2), l-Artikoli 63 u 67, l-Artikolu 71(3) u 74 (3), l-Artikolu 79 u l-Artikolu 81(2),

(ii)      joriġinaw minn annimali tal-ispeċijiet suġġetti għal dawk il-miżuri għall-kontroll tal-mard.

2.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li ċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fil-paragrafu 1 jakkumpanja l-prodotti li joriġinaw mill-annimali mill-post tal-oriġini tagħhom sal-post tad-destinazzjoni tagħhom.

3.           L-awtorità kompetenti għandha, meta tintalab mill-operatur, toħroġ ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali msemmija fil-paragrafu 1.

4.           L-Artikoli 145, 146 u 147 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 143 u 144 u l-Artikolu 146(4) għandu japplikaw għal ċertifikazzjoni għas-saħħa tal-annimali tal-movimenti tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

5.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward derogi mir-rekwiżiti ta' ċertifikat tas-saħħa tal-annimali stipulati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u l-kundizzjonijiet għal tali derogi, fil-każ ta' movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali li ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard minħabba:

(a)     it-tipi ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(b)     il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju applikati għal prodotti li joriġinaw mill-annimali b’tali mod li jitnaqqsu r-riskji li jinfirex il-mard;

(c)     l-użu maħsub tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(d)     il-post tad-destinazzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali.

Artikolu 166  Il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali u atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali previsti fl-Artikolu 165(1) għandu jinkludi tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-istabbiliment jew il-post tal-oriġini u l-istabbiliment jew post tad-destinazzjoni;

(b)     deskrizzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(c)     il-kwantità tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(d)     l-identifikazzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali, meta mitluba mill-Artikolu 65(1)(h) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 67(a);

(e)     l-informazzjoni meħtieġa biex tagħti xhieda li l-prodotti li joriġinaw mill-annimali u li jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' ristrezzjoni tal-moviment previsti fl-Artikolu 164(2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 164(3).

2.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali msemmija fil-paragrafu 1 jista’ jinkludi informazzjoni oħra meħtieġa subordinata għal leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar l-informazzjoni li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward formoli mudell ta’ ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għall-prodotti li ġejjin mill-annimali msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 167  Notifika ta’ movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali lejn Stati Membri oħra

1.           L-operaturi għandhom:

(a)     jinformaw lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-oriġini tagħhom qabel il-moviment ippjanat tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali meta l-kunsinni huma meħtieġa li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali skont l-Artikolu 165(1);

(b)     jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jippermettu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini tinnotifika l-moviment tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali lejn l-Istat Membru tad-destinazzjoni b’konformità mal-paragrafu 2.

2.           L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni dwar movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali skont l-Artikolu 150 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 151.

3.           L-Artikoli 149 u 150 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 151 għandhom ikunu applikabbli għan-notifika ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali.

Kapitolu 8 Il-kamp ta' applikazzjoni tal-miżuri nazzjonali

Artikolu 168  Miżuri nazzjonali dwar movimenti ta’ annimali u prodotti ġerminali

1.           L-Istati Membri għandhom jibqgħu ħielsa li jieħdu miżuri nazzjonali li jikkonċernaw il-moviment ta’ annimali terrestri miżmuma u prodotti ġerminali minnhom fit-territorji rispettivi tagħhom.

2.           Dawk il-miżuri nazzjonali għandhom:

(a)     iqisu r-regoli dwar il-moviment ta’ annimali u prodotti ġerminali stabbiliti fil-Kapitoli 3, 4, 5 u 6 u ma għandhomx jikkontradixxu lil dawk ir-regoli;

(b)     ma jfixklux il-moviment ta’ annimali u prodotti bejn l-Istati Membri;

(c)     ma jisbqux il-limiti ta’ dak li huwa xieraq u meħtieġ għall-prevenzjoni tal-introduzzjoni u t-tixrid tal-mard elenkat msemmija fl-Artikolu 8(1)(d).

Artikolu 169  Miżuri nazzjonali biex jiġi limitat l-impatt ta’ mard ieħor minbarra l-mard elenkat

Fejn mard għajr mard elenkat jikkostitwixxi riskju sinifikanti għall-qagħda tas-saħħa tal- annimali terrestri miżmuma fi Stat Membru, l-Istat Membru konċernat jista’ jieħu miżuri nazzjonali biex jikkontrolla dik il-marda, sakemm dawn il-miżuri ma:

(a)          jfixklux il-moviment ta’ annimali u prodotti bejn l-Istati Membri;

(b)          jisbqux il-limiti ta’ dak li huwa xieraq u meħtieġ għall-kontroll ta’ dik il-marda.

TITOLU II  Annimali akkwatiċi u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi

Kapitolu 1  Ir-reġistrazzjoni, l-approvazzjoni, iż-żamma ta' rekords u reġistri

Taqsima 1 Ir-reġistrazzjoni ta' stabbilimenti tal-akkwakultura

Artikolu 170 L-obbligu tal-operaturi biex jirreġistraw stabbilimenti tal-akkwakultura

1.            L-operaturi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura għandhom, sabiex jiġu rreġistrati b’konformità mal-Artikolu 171, qabel dawn jibdew it-tali attivitajiet:

(a)     jinformaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe stabbiliment tal-akkwakultura taħt ir-responsabbiltà tagħhom;

(b)     jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’tagħrif dwar:

(i)      l-isem u l-indirizz ta’ l-operatur;

(ii)      il-post u deskrizzjoni tal-faċilitajiet;

(iii)     il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numru ta’ annimali tal-akkwakultura fl-istabbiliment tal-akkwakultura u l-kapaċità tal-istabbiliment tal-akkwakultura;

(iv)     it-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura;

(v)     aspetti oħra tal-istabbiliment li huma relevanti fid-determinazzjoni r-riskji li jġib miegħu.

2.           L-operaturi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti b’kull:

(a)     bidliet sinifikanti fl-istabbilimenti tal-akkwakultura dwar l-affarijiet msemmija fil-paragrafu 1(b);

(b)     il-waqfien tal-attività fl-istabbiliment tal-akkwakultura .

3.           Stabbilimenti tal-akkwakultura li huma soġġetti għall-approvazzjoni b’konformità mal-Artikolu 174(1) ma għandhomx ikunu meħtieġa li jipprovdu l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.           Operatur jista’ japplika għar-reġistrazzjoni prevista fil-paragrafu 1 biex ikopri grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura bil-kundizzjoni li dawn jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stabbiliti jew fil-punti (a) jew (b):

(a)     ikunu jinsabu f’żona epidemjoloġikament marbuta u l-operaturi kollha f’dik iż-żona joperaw taħt sistema komuni ta’ bijosigurtà;

(b)     jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-istess operatur, u

(i)      taħt sistema komuni ta’ bijosigurtà; u

(ii)      jinsabu f’viċinanza ġeografika.

Meta applikazzjoni għal reġistrazzjoni tkopri grupp ta’ stabbilimenti, ir-regoli stipulati fil-paragrafi minn 1 sa 3 ta’ dan l-Artikolu u l-Artikolu 171(2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 173, li huma applikabbli għal stabbiliment tal-akkwakultura waħdieni għandhom ikunu applikabbli għal grupp sħiħ ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura.

Artikolu 171 L-obbligi tal-awtorità kompetenti dwar ir-reġistrazzjoni ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura

L-awtorità kompetenti għandha tirreġistra:

(a)          stabbilimenti tal-akkwakultura fir-reġistru ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura previsti fl-Artikolu 183(1), fejn l-operatur ikun ipprovda l-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 170(1);

(b)          gruppi ta’ stabbiliment tal-akkwakultura f’dak ir-reġistru ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura sakemm il-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 170(4) huma mħarsa.

Artikolu 172 Derogi mill-obbligu ta’ operaturi li jirreġistra stabbilimenti tal-akkwakultura

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 170(1), l-Istati Membri jistgħu jeżentaw ċerti kategoriji ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura mill-ħtieġa ta’ reġistrazzjoni b’kunsiderazzjoni tal-kriterji li ġejjin:

(a)          il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numru jew volum ta’ annimali tal-akkwakultura fl-istabbiliment tal-akkwakultura u l-kapaċità tal-istabbiliment tal-akkwakultura;

(b)          it-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura;

(c)          il-movimenti tal-annimali akkwatiċi lejn u lil hinn mill-istabbiliment tal-akkwakultura.

Artikolu 173 Setgħat ta’ implimentazzjoni li jikkonċernaw derogi mill-obbligu li jiġu rreġistrati stabbilimenti tal-akkwakultura

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistipula regoli dwar:

(a)          L-informazzjoni li għandha tingħata mill-operaturi għall-iskop tar-reġistrazzjoni ta' stabbiliment tal-akkwakultura kif previst fl-Artikolu 170(1);

(b)          it-tipi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura li għalihom jistgħu jingħataw derogi mir-rekwiżit tar-reġistrazzjoni mill-Istati Membri kif previst fl-Artikolu 172, sakemm dawn jippreżentaw riskju insinifikanti u b'qies tal-kriterji previsti fl-Artikolu 172.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Taqsima 2 L-approvazzjoni ta’ ċerti tipi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura

Artikolu 174 L-approvazzjoni ta’ ċerti stabbilimenti tal-akkwakultura u atti delegati

1.           L-operaturi tas-segwenti tipi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura għandhom japplikaw għand l-awtorità kompetenti għal approvazzjoni skont l-Artikolu 178(1) u dawn ma għandhomx jibdew l-attivitajiet tagħhom sakemm l-istabbiliment tal-akkwakultura tagħhom ikun ġie approvata skont l-Artikolu 179(1):

(a)     l-istabbilimenti tal-akkwakultura fejn jinżammu annimali tal-akkwakultura bil-għan li jiġu soġġetti għal moviment mill-istabbiliment tal-akkwakultura sew jekk ħajjin jew bħala prodotti li joriġinaw mill-annimali tal-akkwakultura, anke jekk madankollu, applikazzjoni bħal din ma għandhiex tkun meħtieġa fejn dawn jiġu unikament soġġetti għal moviment għal:

(i)      forniment dirett għall-konsum mill-bniedem ta’ kwantitajiet żgħar lill-konsumatur finali; jew

(ii)      stabbilimenti lokali ta’ bejgħ bl-imnut li jfornu direttament lill-konsumatur finali.

(b)     stabbilimenti tal-akkwakultura oħra li jippreżentaw riskju għoli minħabba:

(i)      il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numru ta’ annimali tal-akkwakultura fl- istabbiliment tal-akkwakultura;

(ii)      it-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura;

(iii)     il-movimenti tal-annimali akkwatiċi lejn u lil hinn mill-istabbiliment tal-akkwakultura.

2.           L-operaturi għandhom itemmu l-attività ta’ stabbiliment tal-akkwakultura msemmi fil-paragrafu 1 fejn:

(a)     l-awtorità kompetenti tirtira jew tissospendi l-approvazzjoni tiegħu skont l-Artikolu 182(2);

(b)     f’każ ta’ approvazzjoni kondizzjonali mogħtija skont l-Artikolu 18 (3), stabbiliment tal-akkwakultura jonqos milli jikkonforma mar-rekwiżiti pendenti msemmija fl-Artikolu 181(3) u ma tinkisibx l-approvazzjoni finali skont l-Artikolu 182(4).

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar is-supplimentar u l-emendar tar-regoli għall-approvazzjoni ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta':

(a)     derogi mir-rekwiżit għal operaturi biex japplikaw għand l-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni tat-tipi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura msemmija fil-paragrafu 1(a);

(b)     it-tipi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura li għandhom jiġu approvati skont il-paragrafu 1(b).

4.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kriterji li ġejjin, meta tadotta l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 3:

(a)     l-ispeċijiet u l-kategoriji tal-annimali tal-akkwakultura li jinżammu fi stabbiliment tal-akkwakultura;

(b)     it-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura u t-tip ta’ produzzjoni;

(c)     ix-xejriet tal-moviment tipiku tat-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura u l-ispeċijiet jew kategoriji ta’ annimali tal-akkwakultura kkonċernati .

5.           Operatur jista’ japplika għal approvazzjoni ta’ grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura sakemm ir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 175(a) u (b) huma mħarsa.

Artikolu 175 L-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti ta’ grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura

L-awtorità kompetenti tista’ tagħti approvazzjoni kif previst fl-Artikolu 179(1) li tkopri grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura, bil-kundizzjoni li dawn jikkonformaw mal-kundizzjonijiet stipulati jew fil-punt (a) jew il-punt (b):

(a)          ikunu jinsabu f'żona marbuta epidemjoloġikament u l-operaturi kollha joperaw taħt sistema komuni ta' bijosigurtà; madankollu, iċ-ċentri tal-ispedizzjoni, iċ-ċentri tat-tisfija u stabbilimenti simili li jinsabu f'tali żona marbuta epidemjoloġikament għandhom jiġu approvati wieħed wieħed;

(b)          jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-istess operatur; u

(i)      taħt sistema komuni ta’ bijosigurtà; u

(ii)     jinsabu f’viċinanza ġeografika.

Meta tingħata l-approvazzjonigħal grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura, ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 176 u l-Artikoli minn 178 sa 182 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 178(2) u 179(2) li huma applikabbli għal stabbiliment tal-akkwakultura waħdieni għandhom ikunu applikabbli għall-grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura.

Artikolu 176  L-approvazzjoni ta' status ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura konfinat

L-operaturi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura li jixtiequ jiksbu l-istatus ta’ stabbiliment konfinat għandhom:

(a)          japplikaw għand l-awtorità kompetenti għal approvazzjoni skont l-Artikolu 178(1);

(b)          ma jissoġġettawx għal moviment annimali tal-akkwakultura lejn stabbiliment tal-akkwakultura konfinat b’konformità mar-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 203(1) u kwalunkwe atti delegati adottati skont l-Artikolu 203(2) sakemm l-istabbiliment tagħhom jikseb approvazzjoni ta’ dak l-istatus mill-awtorità kompetenti skont l-Artikolu 179 jew l-Artikolu 181.

Artikolu 177  L-approvazzjoni ta’ stabbilimenti ta' kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku

L-operaturi ta’ stabbilimenti ta' kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku għandhom jiżguraw li l-istabbilimenti tagħhom huma approvati mill-awtorità kompetenti għall-qatla tal-annimali akkwatiċi għal skopijiet ta’ kontroll ta’ mard, skont l-Artikolu 61(1)(b), l-Artikolu 62 u l-Artikoli 68(1), 78(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 63 u l-Artikoli 70(3), 71(3) u l-Artikolu 78(3).

Artikolu 178  L-obbligu ta’ informazzjoni tal-operaturi bil-ħsieb li jiksbu l-approvazzjoni u atti ta’ implimentazzjoni

1.           L-operaturi għandhom, għall-finijiet tal-applikazzjoni tagħhom għall-approvazzjoni tal-istabbiliment tagħhom kif previst fl-Artikolu 174(1), l-Artikolu 175, l-Artikolu 176(a) u l-Artikolu 177 jipprovdu lill-awtorità kompetenti b’tagħrif dwar:

(a)     l-isem u l-indirizz ta’ l-operatur;

(b)     il-post tal-istabbiliment u deskrizzjoni tal-faċilitajiet;

(c)     il-kategoriji, l-ispeċijiet u n-numru ta’ annimali tal-akkwakultura fl- istabbiliment;

(d)     it-tip ta’ stabbiliment;

(e)     fejn rilevanti, id-dettalji tal-approvazzjoni ta’ grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura skont l-Artikolu 175;

(f)      aspetti oħra tal-istabbiliment tal-akkwakultura li huma rilevanti fid-determinazzjoni r-riskji li jġib miegħu.

2.           L-operaturi tal-istabbilimenti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinfurmaw lill-awtorità kompetenti b’kull:

(a)     bidliet sinifikanti fl-istabbilimenti dwar l-affarijiet imsemmija fil-paragrafu 1(c);

(b)     il-waqfien tal-attività fl-istabbiliment.

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward l-informazzjoni li għandha tingħata mill-operaturi fl-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-istabbiliment tagħhom, skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 179 L-għoti ta’ approvazzjoni u l-kundizzjonijiet għall-approvazzjoni u atti delegati

1.           L-awtorità kompetenti għandha tagħti approvazzjonijiet ta’ stabbiliment tal-akkwakultura msemmi fl-Artikolu 174(1) u, l-Artikolu 176(a), ta' grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura msemmi fl-Artikolu 175 u ta' stabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku msemmi fl-Artikolu 177 biss fejn it-tali stabbiliment:

(a)     jikkonforma mal-ħtiġijiet li ġejjin, fejn xieraq rigward:

(i)      kwarantina, iżolament u miżuri oħrajn ta’ bijosigurtà filwaqt li jitqiesu r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 9(1)(b) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 9(2);

(ii)      ir-rekwiżiti ta’ sorveljanza previsti fl-Artikolu 22 u fejn rilevanti għat-tip ta’ stabbiliment u r-riskji involuti, fl-Artikolu 23, u r-regoli adottati skont l-Artikolu 24;

(iii)     iż-żamma ta’ rekords previsti fl-Artikoli minn 185 sa 187 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 188 u 189;

(b)     ikollu faċilitajiet u tagħmir li huma:

(i)      adegwati biex jitnaqqas ir-riskju tal-introduzzjoni u t-tixrid ta’ mard għal livell aċċettabbli, filwaqt li jitqies it-tip ta’ stabbiliment;

(ii)      ta’ kapaċità adegwata għall-kwantità ta’ annimali akkwatiċi;

(c)     ma jwassalx għal riskju inaċċettabbli ta' tixrid ta’ mard, filwaqt li jitqiesu l-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji fis-seħħ;

(d)     ikollu sistema fis-seħħ li tippermetti lill-operatur jagħti xhieda lill-awtorità kompetenti li r-rekwiżiti stabbiliti fil-punti (a), (b) u (c) ikunu qed jiġu ssodisfati.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 li jikkonċernaw ir-rekwiżiti previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-rigward ta’:

(a)     kwarantina, iżolament u miżuri ta’ bijosikurezza oħra msemmija fil-paragrafu 1(a)(i);

(b)     is-sorveljanza msemmija fil-paragrafu 1(a)(ii);

(c)     il-faċilitajiet u t-tagħmir imsemmijin fil-paragrafu 1(b).

3.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-kwistjonijiet li ġejjin meta jiġu stabbiliti regoli biex jiġu stipulati fl-atti delegati li għandhom ikunu adottati skont il-paragrafu 2:

(a)     ir-riskji li jġib miegħu minn kull tip ta’ stabbiliment;

(b)     l-ispeċijiet u l-kategoriji tal-annimali akkwatiċi jew tal-akkwakultura;

(c)     it-tip ta’ produzzjoni;

(d)     ix-xejriet tal-moviment tipiku tat-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura u l-ispeċijiet u l-kategoriji tal-annimali miżmuma f’dawk l-istabbilimenti.

Artikolu 180 Il-kamp ta' applikazzjoni tal-approvazzjoni tal-istabbilimenti

L-awtorità kompetenti għandha espressament tispeċifika fl-approvazzjonijiet ta’ stabbiliment tal-akkwakultura jew tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku mogħtija skont l-Artikolu 179(1):

(a)          għal liema tipi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura msemmija fl-Artikolu 174(1), l-Artikolu 176(a), gruppi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura msemmija fl-Artikolu 175 u stabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku msemmija fl-Artikolu 177, u r-regoli adotatti skont l-Artikolu 174(3) tapplika l-approvazzjoni;

(b)          għal liema speċijiet u kategoriji ta’annimali tal-akkwakultura tapplika l-approvazzjoni.

Artikolu 181 Il-proċeduri biex tingħata l-approvazzjoni mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi proċeduri li l-operaturi għandhom isegwu fl-applikazzjoni għall-approvazzjoni tal-istabbilimenti tagħhom skont l-Artikolu 174(1) u l-Artikoli 176 u 177.

2.           Malli tirċievi applikazzjoni għall-approvazzjoni minn operatur skont l-Artikolu 174(1), l-Artikolu 176 u l-Artikolu 177, l-awtorità kompetenti għandha tagħmel żjara fuq il-post.

3.           L-awtorità kompetenti tista’ tagħti approvazzjoni b’kundizzjoni ta’ stabbiliment fejn jidher, abbażi tal-applikazzjoni tal-operatur u ta' żjara sussegwenti fuq il-post tal-istabbiliment mill-awtorità kompetenti kif jipprevedi l-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, li dan jissodisfa r-rekwiżiti ewlenin kollha li jipprovdu biżżejjed garanziji li t-tali stabbiliment ma jippreżentax riskju sinifikanti, bil-ħsieb li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti pendenti għall-approvazzjoni prevista fl-Artikolu 179(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 179(2).

4.           Fejn tkun ingħatat approvazzjoni kundizzjonali mill-awtorità kompetenti skont il-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, din għandha tagħti approvazzjoni sħiħa biss jekk jidher minn żjara fuq il-post tal-istabbiliment oħra, imwettqa fi żmien tliet xhur mid-data tal-għoti ta’ l-approvazzjoni b’kundizzjoni, li l-istabbiliment jissodisfa r-rekwiżiti kollha għal approvazzjoni previsti fl-Artikolu 179(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 179(2).

Fejn dik iż-żjara fuq il-post turi li ikun sar progress biċ-ċar iżda l-istabbiliment għadu ma jissodisfax dawn ir-rekwiżiti kollha, l-awtorità kompetenti tista’ ttawwal l-approvazzjoni b’kundizzjoni. Madankollu, l-approvazzjoni b’kundizzjoni m’għandhiex taqbeż il-perjodu totali ta' sitt xhur.

Artikolu 182  Ir-reviżjoni, sospensjoni u rtirar ta’ approvazzjonijiet mill-awtorità kompetenti

1.           L-awtorità kompetenti għandha żżomm l-approvazzjonijiet ta’ stabbilimenti mogħtija skont l-Artikolu 179(1) taħt reviżjoni.

2.           Fejn l-awtorità kompetenti tidentifika nuqqasijiet serji fl-istabbiliment fir-rigward tal-konformità mar-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 179(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 179(2) u l-operatur mhuwiex kapaċi li jipprovdi garanziji adegwati li dawk in-nuqqasijiet se jiġu solvuti, l-awtorità kompetenti għandha tibda proċeduri sabiex tirtira l-approvazzjoni tal-istabbiliment.

Madankollu, l-awtorità kompetenti tista’ tissospendi approvazzjoni tal-istabbiliment fejn l-operatur jista’ jiggarantixxi li permezz t'hekk jiġu solvuti d-defiċjenzi f’perjodu ta’ żmien raġjonevoli.

3.           L-approvazzjoni għandha tingħata lura biss wara l-irtirar jew is-sospensjoni skont il-paragrafu 2 meta l-awtorità kompetenti tkun sodisfatta li l-istabbiliment jikkonforma kompletament mar-rekwiżiti kollha ta’ dan ir-Regolament, li huma xierqa għal dak it-tip ta’ stabbiliment.

Taqsima 3  Ir-reġistru tal-awtorità kompetenti ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura u stabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku

Artikolu 183 Ir-reġistru ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura u stabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku

1.           L-awtorità kompetenti għandha tistabbilixxi u żżomm aġġornat reġistru ta’:

(a)     l-istabbilimenti tal-akkwakultura kollha rreġistrati b’konformità mal-Artikolu 171;

(b)     l-istabbilimenti tal-akkwakultura kollha approvati skont l-Artikoli 179(1);

(c)     l-istabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku kollha approvati skont l-Artikolu 179(1).

2.           Ir-reġistru ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura previst fil-paragrafu 1 għandu jinkludi tagħrif dwar:

(a)     l-isem u l-indirizz tal-operatur u n-numru tar-reġistrazzjoni tiegħu;

(b)     il-pożizzjoni ġeografika tal-istabbiliment tal-akkwakultura jew meta applikabbli, il-grupp ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura;

(c)     it-tip ta’ produzzjoni fl-istabbiliment;

(d)     il-provvista u l-iskarikar tal-ilma tal-istabbiliment, meta rilevanti;

(e)     l-ispeċijiet tal-annimali tal-akkwakultura miżmuma fl-istabbiliment;

(f)      informazzjoni aġġornata dwar l-istatus tas-saħħa tal-istabbiliment tal-akkwakultura rreġistrat, jew meta applikabbli, tal-grupp ta’ stabbilimenti, fir-rigward tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d).

3.           Fil-każ ta' stabbilimenti approvati skont l-Artikolu 179(1), l-awtorità kompetenti għandha tagħmel disponibbli għall-pubbliku permezz ta’ mezzi elettroniċi mill-inqas l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 2(a), (c), (e) u (f) ta’ dan l-Artikolu.

4.           Fejn dan ikun xieraq u relevanti, l-awtorità kompetenti tista’ tikkombina r-reġistrazzjoni previst fil-paragrafu 1 ma' reġistrazzjoni għal skopijiet oħra.

Artikolu 184 Id-delega ta’ setgħat u atti ta’ implimentazzjoni dwar ir-reġistru ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 254 dwar:

(a)     l-informazzjoni li għandha tkun inkluża fir-reġistru ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura previst fl-Artikolu 183(1);

(b)     id-disponibbiltà pubblika ta’ dak ir-reġistru tal-istabbilimenti.

2.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli dwar l-għamla u l-proċeduri tar-reġistru tal-istabbilimenti previst fl-Artikolu 183(1) u (3).

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Taqsima 4 Iż-żamma tar-rekords u t-traċċabbiltà

Artikolu 185 L-obbligi taż-żamma tar-rekords mill-operaturi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura

1.           L-operaturi ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura soġġetti għal reġistrazzjoni, b’konformità mal-Artikolu 171 jew approvazzjoni skont l-Artikolu 179(1) għandhom iżommu rekords aġġornati li jkun fihom mill-inqas it-tagħrif li ġej:

(a)     il-movimenti kollha tal-annimali tal-akkwakultura u tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali miksuba minn dawn l-annimali lejn u lil hinn mill-istabbilment tal-akkwakultura, waqt li jiddikjaraw kif xieraq:

(i)      il-post tal-oriġini jew id-destinazzjoni tagħhom;

(ii)      id-data ta’ dawn il-movimenti;

(b)     iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali fl-għamla ta’ karta jew f'għamla elettronika li huma meħtieġa jakkumpanjaw il-movimenti ta’ annimali tal-akkwakultura li jaslu fi stabbiliment tal-akkwakultura b’konformità mal-Artikolu 208 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 211(b) u (c) u l-Artikolu 213(2);

(c)     il-mortalità f’kull unità epidemjoloġika u problemi oħrajn ta’ mard fl-istabbiliment tal-akkwakultura skont kif ikun rilevanti għat-tip ta’ produzzjoni;

(d)     il-miżuri ta’ bijosigurtà, is-sorveljanza, it-trattamenti, ir-riżultati tat-testijiet u informazzjoni relevanti oħra kif xieraq rigward:

(i)      il-kategorija u l-ispeċi tal-annimali tal-akkwakultura fl-istabbiliment;

(ii)      it-tip ta’ produzzjoni fl-istabbiliment tal-akkwakultura;

(iii)     it-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura;

(e)     ir-riżultati taż-żjarat dwar is-saħħa tal-annimali, meta jkun meħtieġ skont l-Artikolu 23(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 24;

2.           L-operaturi tal-istabbilimenti tal-akkwakultura għandhom:

(a)     jirreġistraw l-informazzjoni prevista fil-paragrafu 1(a) b’tali mod li t-traċċar tal-post tal-oriġini u d-destinazzjoni ta’ annimali akkwatiċi tista’ tiġi ggarantita;

(b)     iżommu l-informazzjoni prevista fil-paragrafu 1 dwar l-istabbiliment tal-akkwakultura u jagħmluha disponibbli għall-awtorità kompetenti meta din titlobhielhom.

(c)     iżommu l-informazzjoni prevista fil-paragrafu 1 għal perjodu minimu li għandu jkun determinat mill-awtorità kompetenti imma li ma jistax ikun anqas minn perjodu ta’ tliet snin.

Artikolu 186 L-obbligu taż-żamma ta’ reġistru mill-istabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku

1.           L-operaturi tal-istabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku soġġetti għal approvazzjoni b’konformità mal-Artikolu 177 għandhom iżommu reġistri aġġornati dwar il-movimenti kollha tal-annimali tal-akkwakultura u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali miksuba minn dawn l-annimali lejn u lil hinn minn dawn l-istabbilimenti.

2.           L-operaturi tal-istabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku għandhom:

(a)     iżommu r-rekords previsti fil-paragrafu 1 dwar l-istabbiliment tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku u jagħmluhom disponibbli għall-awtorità kompetenti meta din titlobhomlhom.

(b)     iżommu r-rekords previsti fil-paragrafu 1 għal perjodu minimu li għandu jkun determinat mill-awtorità kompetenti imma li ma jistax ikun anqas minn perjodu ta’ tliet snin.

Artikolu 187 L-obbligu fuq it-trasportaturi li jżommu r-rekords

1.           It-trasportaturi ta’ annimali tal-akkwakultura u annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għall-akkwakultura għandhom iżommu rekords aġġornati dwar:

(a)     ir-rati tal-mortalità tal-annimali tal-akkwakultura u l-annimali akkwatiċi selvaġġi waqt it-trasport, kif inhu prattikabbli għat-tip ta’ trasport u l-ispeċi tal-annimali tal-akkwakultura u l-annimali akkwatiċi selvaġġi li jiġu trasportati;

(b)     l-istabbilimenti tal-akkwakultura u l-istabbilimenti tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku li jkun żar il-mezz ta’ trasport;

(c)     kwalunkwe skambju tal-ilma li seħħ matul it-trasport, bi speċifikazzjoni tas-sorsi tal- ilma ġdid u s-siti tal-ħruġ tal-ilma.

2.           It-trasportaturi għandhom:

(a)     iżommu r-rekords previsti fil-paragrafu 1 u jagħmluhom disponibbli għall-awtorità kompetenti meta din titlobhom.

(b)     iżommu r-rekords previsti fil-paragrafu 1 għal perjodu minimu li għandu jkun determinat mill-awtorità kompetenti imma li ma jistax ikun anqas minn perjodu ta’ tliet snin.

Artikolu 188 Delega tas-setgħat rigward iż-żamma tar-rekords

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-regoli li jissupplimentaw ir-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords previsti fl-Artikoli 185, 186 u 187 li jistabbilixxi regoli dwar:

(a)     derogi mir-rekwiżiti taż-żamma tar-rekords għal:

(i)      l-operaturi ta’ ċerti kategoriji ta’ stabbilimenti tal-akkwakultura u t-trasportaturi;

(ii)      stabbilimenti tal-akkwakultura jżommu għadd żgħir ta’ annimali jew t-trasportaturi jittrasportaw numru żgħir ta’ annimali;

(iii)     ċerti kategoriji jew speċijiet ta’ annimali;

(b)     l-informazzjoni li għandha tiġi rreġistrata mill-operaturi flimkien ma’ dak previst fl-Artikoli 185(1), l-Artikolu 186(1) u 187(1);

(c)     il-perjodu minimu ta’ żmien li matulu r-rekords previsti fl-Artikoli 185, 186 u 187 huma meħtieġa li jinżammu.

2.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-materji li ġejjin, meta tadotta l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 1:

(a)     ir-riskji li jġib miegħu minn kull tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura;

(b)     Il-kategoriji jew speċijiet ta’ annimali tal-akkwakultura fl-istabbiliment tal-akkwakultura;

(c)     it-tip ta’ produzzjoni fl-istabbiliment;

(d)     ix-xejriet ta’ movimenti tipiċi għat-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura jew stabbiliment tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku;

(e)     in-numru jew il-volum ta’ annimali tal-akkwakultura fl-istabbiliment jew li qed jiġu trasportati.

Artikolu 189 Is-setgħat implimentattivi rigward iż-żamma tar-rekords

Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistipula regoli dwar:

(a)          L-għamla ta’ kif jinżammu r-rekords skont l-Artikoli 185, 186 u 187;

(b)          iż-żamma ta’ dawk ir-rekords f'għamla elettronika;

(c)          l-ispeċifikazzjonijiet operattivi taż-żamma tar-rekords.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 2 Movimenti fl-Unjoni ta’ annimali akkwatiċi ta’ xort’oħra minn annimali domestiċi akkwatiċi

Taqsima 1 Rekwiżiti Ġenerali

Artikolu 190 Ir-rekwiżiti ġenerali għall-moviment ta’ annimali akkwatiċi

1.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-moviment ta’ annimali akkwatiċi ma jipperikolax l-istatus tas-saħħa fil-post tad-destinazzjoni fir-rigward ta’:

(a)     il-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(b)     mard emerġenti.

2.           L-operaturi m’għandhomx jissoġġettaw għall-moviment l-annimali akkwatiċi lejn stabbiliment tal-akkwakultura jew għall-konsum mill-bniedem jew jeħilsuhom fis-selvaġġ, f'każijiet meta it-tali annimali akkwatiċi huma soġġetti għal:

(a)     restrizzjonijiet fuq il-moviment li jaffettwa l-kategorija u l-ispeċi kkonċernata skont ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 55(1), l-Artikolu 56, l-Artikolu 61(1), l-Artikoli 62, 64 u 65, l-Artikolu 70(1) u (2), l-Artikolu 74(1), 78(1) u (2), 80(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 63 u 67, l-Artikoli 70(3), 71(3) u 74(3), l-Artikolu 79, u l-Artikoli 80(4) u l-Artikolu 81(2); jew

(b)     il-miżuri ta’ emerġenza stabbiliti fl-Artikoli 244 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248.

Madankollu, l-operaturi jistgħu jissoġġettaw għall-moviment dawk annimali akkwatiċi f'każijiet fejn derogi minn restrizzjonijiet ta’ moviment għal movimenti bħal dawn jew għal rilaxx huma previsti fit-Titolu II tal-Parti III jew f'derogi minn miżuri ta’ emerġenza fir-regoli adottati skont l-Artikolu 248.

3.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiġi żgurat li l-annimali akkwatiċi, wara li jitilqu mill-post tal-oriġini tagħhom, jiġu kkunsinnati mingħajr dewmien lejn il-post tad-destinazzjoni finali.

Artikolu 191 Il-miżuri ta’ prevenzjoni kontra l-mard fir-rigward ta’ trasport u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri ta’ prevenzjoni kontra l-mard xierqa u meħtieġa biex jiżguraw li:

(a)     l-istatus tas-saħħa tal-annimali akkwatiċi ma jiġix ipperikolat matul il-ġarr;

(b)     l-operazzjonijiet tat-trasport ta’ annimali akkwatiċi ma jikkawżawx il-potenzjal ta' tixrid tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) fost il-bniedem jew l-annimali mat-triq, u f’postijiet tad-destinazzjoni;

(c)     it-tindif, id-diżinfettar u d-diżinfestazzjoni ta’ tagħmir u mezzi ta’ trasport u miżuri ta’ bijosigurtà oħra mittieħda jkunu adegwati, kif jixraq għar-riskji involuti mat-trasport;

(d)     kwalunkwe skambju tal-ilma matul it-trasport tal-annimali akkwatiċi maħsuba għall-akkwakultura jitwettaq f’postijiet u taħt kundizzjonijiet li ma jipperikolawx l-istatus tas-saħħa fir-rigward ta’ mard elenkat imsemmi l-Artikolu 8(1)(d):

(i)      l-annimali akkwatiċi li jkunu qed jiġu trasportati;

(ii)      kwalunkwe annimal akkwatiku mat-triq lejn il-post tad-destinazzjoni;

(iii)     l-annimali akkwatiċi fil-post tad-destinazzjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     it-tindif, id-diżinfettar u d-diżinfestazzjoni ta’ tagħmir u mezzi ta’ trasport bi qbil mal-paragrafu 1(c) u l-użu ta’ prodotti bijoċidali għal skopijiet bħal dawn;

(b)     barra l-miżuri ta’ bijosigurtà xierqa matul it-trasport kif previst fil-paragrafu 1(c);

(c)     skambji tal-ilma waqt it-trasport kif previst fil-paragrafu 1(d).

Artikolu 192 Bidla fl-użu maħsub

1.           L-annimali akkwatiċi li jiġu soġġetti għal moviment biex jinqerdu jew jitbiċċru f’konformità mal-miżuri msemmija fil-punt (a) jew (b) m’għandhom jintużaw għall-ebda skop ieħor:

(a)     il-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikoli 31(1) u 55(1), l-Artikoli 56, 61, 62, 64, 65, 67 u 70, l-Artikolu 74(1) u l-Artikoli 78 u 80 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 63 u 66, l-Artikoli 70(3), 71(3) u 74(3), l-Artikolu 79, u l-Artikoli 80(3) u 81(2);

(b)     il-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikoli 246 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248.

2.           L-annimali akkwatiċi soġġetti għall-moviment għall-konsum mill-bniedem, l-akkwakultura, ir-rilaxx fl-ambjent naturali jew kwalunkwe għanijiet speċifiċi oħra, ma għandhomx jintużaw għal skopijiet oħra barra dak maħsub.

Artikolu 193 L-obbligi tal-operaturi fil-post tad-destinazzjoni

1.           L-operaturi ta’ stabbilimenti u stabbilimenti tan-negozju tal-ikel li jirċievu annimali tal-akkwakultura għandhom:

(a)     jiċċekkjaw li wieħed minn dawn id-dokumenti huma preżenti:

(i)      iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikolu 208(1), l-Artikolu 209 u l-Artikolu 224(1) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 188, 211 u 213 huma preżenti;

(ii)      id-dokumenti ta' awtodikjarazzjoni previsti fl-Artikolu 218(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 218(3) u (4) huma preżenti;

(b)     jinformaw lill-awtorità kompetenti bi kwalunkwe irregolarità fir-rigward ta’:

(i)      l-annimali tal-akkwakultura li jirċievi;

(ii)      il-preżenza tad-dokumenti msemmija fil-punt (a) (i) u (ii).

2.           F’każ ta’ kwalunkwe irregolarità kif imsemmi fil-paragrafu 1(b), l-operatur għandu jiżola l-annimali tal-akkwakultura konċernati b’dik l-irregolarità sakemm l-awtorità kompetenti tkun ħadet deċiżjoni li tikkonċernahom.

Artikolu 194 Ir-rekwiżiti ġenerali għall-operaturi f'każijiet ta' movimenti ta’ annimali terrestri miżmuma li jgħaddu minn Stati Membri li iżda huma maħsuba għall-esportazzjoni mill-Unjoni lejn pajjiżi jew territorji terzi

L-operaturi għandhom jiżguraw li l-annimali tal-akkwakultura maħsuba għall-esportazzjoni lejn pajjiż jew territorju terz u li jgħaddu mit-territorju ta’ Stati Membri oħra jissodisfaw ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 190, 191 u 192.

Taqsima 2  Annimali akkwatiċi maħsuba għal stabbilimenti tal-akkwakultura jew biex jiġu rilaxxati fl-ambjent naturali

Artikolu 195 Mortalità mhux normali jew sintomi serji oħra ta' mard

1.           L-operaturi ma għandhomx jissoġġettaw għal moviment annimali akkwatiċi minn xi stabbiliment tal-akkwakultura jew mis-selvaġġ lejn stabbiliment tal-akkwakultura ieħor jew jeħilsuhom fis-selvaġġ jekk dawn joriġinaw minn stabbiliment tal-akkwakultura jew ambjent fejn hemm:

(a)     mortalitajiet mhux normali; jew

(b)     sintomi serji oħra ta' mard b’kawża indeterminata.

2.           B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tista’ tawtorizza tali moviment jew rilaxx ta’ annimali akkwatiċi, abbażi ta' evalwazzjoni tar-riskji, sakemm l-annimali akkwatiċi joriġinaw minn parti ta’ stabbiliment tal-akkwakultura jew mis-selvaġġ li hija indipendenti mis-sezzjoni epidemjoloġika fejn il-mortalità mhix normali jew fejn ikunu seħħew is-sintomi tal-mard l-oħrajn.

Artikolu 196 Il-moviment ta’ annimali tal-akkwakultura maħsuba għall-Istati Membri, żoni jew kompartimenti li ġew iddikjarati ħielsa mill-mard jew li huma suġġetti għal programm ta’ qerda u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għall-moviment annimali tal-akkwakultura minn xi stabbiliment tal-akkwakultura għall-finijiet imsemmijin fil-punt (a) jew (b) ta’ dan l-Artikolu, biss jekk dawk l-annimali tal-akkwakultura joriġinaw minn Stat Membru, jew żona jew kompartiment tiegħu, li kien iddikjarat ħieles mill-mard skont l-Artikolu 36(3) jew 37(4) għal mard elenkat msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) jew (c) meta huma ta’ speċijiet elenkati għal dak il-mard elenkat u l-annimali tal-akkwakultura huma:

(a)     intiżi li jiġu introdotti f’Stat Membru, jew żona jew kompartiment tiegħu li:

(i)      tkun ġiet iddikjarata ħielsa mill-mard skont l-Artikolu 36(3) jew l-Artikolu 37(4); jew

(ii)      soġġetti għal programm ta’ qerda kif previst fl-Artikolu 30(1) u (2) fir-rigward ta’ waħda jew aktar mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(b) u (c);

(b)     intiżi għal:

(i)      stabbiliment tal-akkwakultura soġġett għal:

– reġistrazzjoni skont l-Artikolu 171: jew

– approvazzjoni skont l-Artikoli 174, 175, 176 u l-Artikolu 177; jew

(ii)      rilaxxati fis-selvaġġ.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 rigward derogi mir-rekwiżiti dwar il-moviment jew ir-rilaxx fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, li ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) minħabba:

(a)     l-ispeċijiet, il-kategoriji, u l-istadju tal-ħajja tal-annimali tal-akkwakultura;

(b)     it-tip ta’ stabbiliment tal-oriġini u tad-destinazzjoni;

(c)     l-użu maħsub għall-annimali tal-akkwakultura;

(d)     il-post tad-destinazzjoni għall-annimali tal-akkwakultura;

(e)     it-trattamenti, il-metodi ta’ pproċessar u miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċjali oħra applikati f’postijiet tal-oriġini jew tad-destinazzjoni.

Artikolu 197 Derogi minn Stati Membri dwar l-obbligu tal-operaturi għall-moviment ta’ annimali tal-akkwakultura bejn Stati Membri, żoni u kompartimenti soġġetti għal programm ta’ qerda

Permezz ta’ deroga mill-Artikolu 196(1), l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw lill-operaturi biex jissoġġettaw għal moviment annimali tal-akkwakultura f’żona jew kompartiment fi Stat Membru ieħor u li għalihom programm ta’ qerda ġie stabbilit skont l-Artikolu 30(1) u (2) fir-rigward tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(b) u (c) skont l-Artikolu 30(1) u (2), minn żona jew kumpartiment ieħor li għalihom programm bħal dan ġie wkoll stabbilit għall-istess mard elenkat, dment li tali moviment ma jheddidx l-istatus tas-saħħa tal-Istat Membru, żona jew kumpartiment tad-destinazzjoni.

Artikolu 198 Miżuri tal-Istati Membri dwar rilaxx ta’ annimali tal-akkwakultura fl-ambjent naturali

L-Istati Membri jistgħu jeħtieġu li l-annimali tal-akkwakultura għandhom biss jiġu rilaxxati fl-ambjent naturali jekk dawn joriġinaw minn Stat Membru, jew żona jew kompartiment iddikjarat ħieles mill-mard skont l-Artikolu 36(1) jew l-Artikolu 37(1) fir-rigward tal-mard elenkat msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) u (c) li għalihom l-ispeċijiet tal-annimali tal-akkwakultura li jridu jiġu soġġetti għal moviment huma speċijiet elenkati, irrispettivament mill-istatus tas-saħħa taż-żona fejn l-annimali tal-akkwakultura għandhom jiġu rilaxxati.

Artikolu 199 Il-moviment ta’ annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għall-Istati Membri, żoni jew kompartimenti li ġew iddikjarati ħielsa mill-mard jew li huma suġġetti għal programm ta’ qerda u atti delegati

1.           L-Artikoli 196 u 197 japplikaw ukoll għal movimenti ta’ annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għal xi stabbiliment tal-akkwakultura jew stabbiliment tal-kontroll tal-mard tal-ikel akkwatiku suġġett għal:

(a)     reġistrazzjoni, b’konformità mal-Artikolu 171; jew

(b)     approvazzjoni skont l-Artikoli minn 174 sa 177.

2.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri ta’ prevenzjoni kontra l-mard meta jissoġġettaw għal moviment annimali akkwatiċi selvaġġi bejn l-abitati sabiex dawn il-movimenti ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) għall-annimali akkwatiċi fil-post tad-destinazzjoni.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar il- miżuri preventivi għall-mard li għandhom jittieħdu mill-operaturi kif previst fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

Taqsima 3 Annimali akkwatiċi maħsuba għall-konsum mill-bniedem

Artikolu 200 Il-moviment ta’ annimali tal-akkwakultura maħsuba għall-Istati Membri, żoni jew kompartimenti li ġew iddikjarati ħielsa mill-mard jew li huma suġġetti għal programm ta’ qerda u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għall-moviment annimali tal-akkwakultura minn xi stabbiliment tal-akkwakultura għall-finijiet imsemmijin fil-punt (a) jew (b) ta’ dan il-paragrafu, biss jekk dawk l-annimali tal-akkwakultura joriġinaw minn Stat Membru, jew żona jew kompartiment tiegħu, li kien iddikjarat ħieles mill-mard skont l-Artikolu 36(3) jew 37(4) għal mard elenkat msemmija fl-Artikolu 8(1)(b) jew (c) meta huma ta’ speċijiet elenkati għal dak il-mard elenkat u dawn:

(a)     ikunu introdotti f’Stat Membru, jew żona jew kompartiment tiegħu li jkun ġie ddikjarat ħieles mill-mard skont l-Artikoli 36(3) jew 37(4) jew li għalih ikun ġie stabbilit programm ta’ qerda skont l-Artikolu 30(1) jew (2) fir-rigward ta’ waħda jew aktar mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(b) u (c);

(b)     huma maħsuba għall-konsum tal-bniedem.

2.           B’deroga mill-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, l-Istati Membri jistgħu jawtorizzaw l-operaturi biex jintroduċu annimali tal-akkwakultura f’żona jew kumpartiment li għalih ġie stabbilit programm ta’ qerda skont l-Artikolu 30(1) jew (2) fir-rigward tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(b) u (c), minn oħra żona jew kumpartiment li għalihom programm bħal dan ġie wkoll stabbilit fir-rigward tal-istess mard fi ħdan dak l-Istat Membru, dment li t-tali moviment mhux ser jhedded l-istatus tas-saħħa tal-Istat Membru, jew żona jew kompartiment tiegħu.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar id-derogi mir-rekwiżiti dwar il-moviment previsti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għal dawk il-movimenti ta’ annimali tal-akkwakultura li ma jippreżentawx riskju sinifikanti ta’ tixrid ta’ mard minħabba:

(a)     l-ispeċijiet, il-kategoriji, u l-istadju tal-ħajja tal-annimali tal-akkwakultura;

(b)     il-metodi taż-żamma tal-annimali tal-akkwakultura u t-tip ta' produzzjoni tal-istabbilimenti tal-akkwakultura tal-oriġini u tad-destinazzjoni;

(c)     l-użu maħsub għall-annimali tal-akkwakultura;

(d)     il-post tad-destinazzjoni għall-annimali tal-akkwakultura;

(e)     it-trattamenti, il-metodi ta’ pproċessar u miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju speċjali oħra applikati fil-post tal-oriġini jew tad-destinazzjoni.

Artikolu 201 Il-moviment ta’ annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għall-Istati Membri, żoni jew kompartimenti li ġew iddikjarati ħielsa mill-mard jew li huma suġġetti għal programm ta’ qerda u atti delegati

1.           L-Artikolu 200(1) u (2) u r-regoli adottati skont Artikolu 200(3) japplikaw ukoll għal movimenti ta’ annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għall-konsum mill-bniedem u li huma maħsuba għal Stati Membri, jew żoni jew kompartimenti tiegħu, li ġew iddikjarati ħielsa mill-mard skont l-Artikoli 36(3) jew 37(4) jew li huma soġġetti għal programm ta’ qerda skont l-Artikolu 30(1) jew (2), fejn it-tali miżuri huma meħtieġa biex jiġi żgurat li dawk annimali akkwatiċi selvaġġi ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) għall-annimali akkwatiċi fil-post tad-destinazzjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti dwar il-moviment għal annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għall-konsum mill-bniedem li jissupplimentaw il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Taqsima 4  annimali akkwatiċi mhux maħsuba għal stabbilimenti, għar-rilaxx fis-selvaġġ jew għall-konsum mill-bniedem

Artikolu 202 Moviment ta’ annimali akkwatiċi mhux maħsuba għal stabbilimenti, għar-rilaxx fis-selvaġġ jew għall-konsum mill-bniedem u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri preventivi neċessarji biex jiżguraw li l-movimenti ta’ annimali akkwatiċi mhux maħsuba għall-istabbilimenti, għar-rilaxx fis-selvaġġ jew għall-konsum mill-bniedem ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) għall-annimali akkwatiċi fil-post tad-destinazzjoni.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar il-miżuri preventivi previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu biex jiġi żgurat li l-annimali akkwatiċi ma jxerrdux il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d), filwaqt li tqis il-kwistjonijiet imsemmija fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu.

3.           Il-Kummissjoni għandha tqis il-materji li ġejjin, meta tadotta l-atti delegati msemmija fil-paragrafu 2:

(a)     il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) rilevanti għall-ispeċi jew kategorija elenkata ta’ annimali akkwatiċi;

(b)     l-istatus tas-saħħa fir-rigward tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) fil-kompartimenti, iż-żoni u l-Istati Membri tal-oriġini u tad-destinazzjoni;

(c)     il-postijiet tal-oriġini u tad-destinazzjoni;

(d)     it-tip ta’ movimenti tal-annimali akkwatiċi;

(e)     l-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali akkwatiċi;

(f)      l-età tal-annimali akkwatiċi;

(g)     fatturi epidemjoloġiċi oħra.

Taqsima 5  Derogi mit-taqsimiet minn 1 sa 4 u Miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju addizzjonali

Artikolu 203  Annimali akkwatiċi maħsuba għal stabbilimenti tal-akkwakultura konfinati u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment l-annimali akkwatiċi lejn stabbiliment tal-akkwakultura konfinat jekk biss dawn huma konformi mal-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     dawn joriġinaw minn stabbiliment tal-akkwakultura konfinat ieħor;

(b)     ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) lil speċijiet elenkati ta’ annimali fl-istabbiliment tal-akkwakultura konfinat tad-destinazzjoni, ħlief fejn dan il-moviment huwa awtorizzat għal għanijiet xjentifiċi.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     rekwiżiti dettaljati għall-movimenti tal-annimali tal-akkwakultura lejn stabbilimenti tal-akkwakultura konfinati minbarra dawk previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(b)     regoli speċifiċi għall-movimenti tal-annimali tal-akkwakultura lejn stabbilimenti tal-akkwakultura konfinati fejn il-miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskju fis-seħħ jiggarantixxu li dawn il-movimenti ma joħolqux riskju sinifikanti għas-saħħa tal-annimali tal-akkwakultura fi ħdan l-istabbiliment tal-akkwakultura konfinat u l-istabbilimenti tal-madwar.

Artikolu 204  Deroga għal movimenti ta’ annimali akkwatiċi għal għanijiet xjentifiċi u atti delegati

1.           L-awtorità kompetenti tal-post tad-destinazzjoni tista’, suġġett għall-qbil tal-awtorità kompetenti tal-post tal-oriġini, tawtorizzaw il-moviment fit-territorju tagħha ta’ annimali akkwatiċi għal skopijiet xjentifiċi, li ma jikkonformawx mar-rekwiżiti tat-Taqsimiet minn 1 sa 4, bl-eċċezzjoni tal-Artikoli 190(1) u (3), u l-Artikoli 191, 192 u l-Artikolu 193.

2.           L-awtoritajiet kompetenti għandhom jagħtu biss derogi għal moviment ta’ annimali akkwatiċi għal skopijiet xjentifiċi, kif previst fil-paragrafu 1 skont il-kundizzjonijiet li ġejjin:

(a)     l-awtoritajiet kompetenti tal-post tad-destinazzjoni u tal-post tal-oriġini:

(i)      jkunu qablu dwar il-kundizzjonijiet għal dawn il-movimenti;

(ii)      jkunu ħadu l-miżuri li jtaffu r-riskju meħtieġa biex jiżguraw li l-movimenti ta' dawk l-annimali akkwatiċi ma jipperikolawx l-istatus tas-saħħa matul it-triq u l-postijiet tad-destinazzjoni fir-rigward tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(iii)     ikunu nnotifikaw, fejn ikun rilevanti, lill-awtorità kompetenti tal-Istati Membri ta’ passaġġ bid-deroga mogħtija u l-kundizzjonijiet li taħthom din l-awtorizzazzjoni tiġi mogħtija;

(b)     il-movimenti ta’ dawk l-annimali akkwatiċi jsiru taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tal-post tal-oriġini, il-post tad-destinazzjoni, u fejn ikun rilevanti, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru ta’ passaġġ.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar l-emendar u s-supplimentar tar-regoli għad-derogi mill-awtoritajiet kompetenti previsti fil-paragrafi 1 u 2 ta’ dan l-Artikolu.

Artikolu 205  Id-delega tas-setgħa dwar rekwiżiti speċifiċi u derogi għall-wiri, żuwijiet, ħwienet tal-annimali, vaski tal-ġonna, akkwarji kummerċjali u bejjiegħa bl-ingrossa

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)          rekwiżit speċifiku li jissupplimenta r-regoli stabbiliti fit-Taqsimiet minn 1 sa 4 u għall-movimenti ta’ annimali akkwatiċi għall-iskopijiet li ġejjin:

(i)      żuwijiet, ħwienet tal-annimali u bejjiegħa bl-ingrossa;

(ii)     wirjiet u użi sportivi, kulturali u għal avvenimenti simili; jew

(iii)     maħsuba għal akkwarji kummerċjali;

(b)          derogi mit-Taqsimiet minn 1 sa 4 bl-eċċezzjoni tal-Artikolu 190(1) u (3) u l-Artikoli 191, 192 u 193 għall-movimenti ta’ annimali akkwatiċi msemmija fil-punt (a).

Artikolu 206  Setgħa implimentattiva għal derogi temporanji għal movimenti ta’ speċijiet jew kategoriji speċifiċi ta' annimali akkwatiċi

Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli dwar derogi temporanji mir-regoli stipulati f’dan il-Kapitolu għal movimenti ta’ speċijiet jew kategroiji speċifiċi ta' annimali akkwatiċi:

(a)          Ir-rekwiżiti dwar il-moviment previsti fl-Artikolu 195, l-Artikolu 196(1), l-Artikoli 197 u 198, l-Artikolu 199(1) u (2), l-Artikolu 200 u l-Artikoli 201(1), 202(1), 203(1), 204(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 196(2), 199(3), 201(2), 202(2), 203(2) u 204(3) u l-Artikolu 205 mhumiex effiċjenti biex itaffu r-riskji kkawżati minn ċerti movimenti ta’ dawk annimali akkwatiċi; jew

(b)          il-marda elenkati msemmija fl-Artikolu 8(1)(d) tidher li qed tinfirex minkejja r-rekwiżiti dwar il-moviment stabbiliti b’konformità mat-Taqsimiet minn 1 sa 5.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati li għandhom x’jaqsmu ma’ xi marda elenkata li tirrappreżenta riskju ta’ impatt sinifikanti u filwaqt li tqis il-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 205, il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura prevista fl-Artikolu 255(3).

Artikolu 207  Materji li għandhom jiġu kkunsidrati meta jiġu adottati l-atti delegati u implimentattivi previsti f’din it-Taqsima

Il-Kummissjoni għandha tqis dawn il-materji, meta jiġu stabbiliti r-regoli li għandhom jiġu stipulati fl-atti delegati u implimentattivi previsti fl-Artikoli 203(2), 204(3) u l-Artikoli 205 u 206:

(a)          ir-riskji involuti mal-moviment;

(b)          l-istatus tas-saħħa fir-rigward tal-mard elenkat msemmij fl-Artikolu 8(1)(d) fil-postijiet tal-oriġini kif ukoll dawk tad-destinazzjoni;

(c)          l-ispeċijiet tal-annimali akkwatiċi elenkati fil-każ tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d);

(d)          il-miżuri ta’ bijosigurtà fis-seħħ;

(e)          kwalunkwe kundizzjonijiet speċifiċi li taħthom l-annimali tal-akkwakultura qegħdin jinżammu;

(f)           ix-xejriet tal-moviment speċifiċi tat-tip ta’ stabbiliment tal-akkwakultura u l-ispeċijiet jew kategoriji ta’ annimali tal-akkwakultura kkonċernati;

(g)          fatturi epidemjoloġiċi oħra.

Taqsima 6 Iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali

Artikolu 208 L-obbligu tal-operaturi li jiżguraw li l-annimali tal-akkwakultura jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment annimali tal-akkwakultura jekk biss dawn ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti fil-post tal-oriġini skont l-Artikolu 216(1) meta jkunu ta’ speċi elenkata għall-mard elenkat imsemmi fil-punt (a) u jkunu qed jiġu soġġetti għal moviment għal xi wieħed minn dawn l-għanijiet:

(a)     ikunu maħsuba li jiġu introdotti f’Stat Membru, jew żona jew kompartiment tiegħu li jkun ġie ddikjarat ħieles mill-mard skont l-Artikoli 36(3) jew 37(4) jew li għalih ikun ġie stabbilit programm ta’ qerda kif jipprevedi l-Artikolu 30(1) jew (2) fir-rigward ta’ waħda jew aktar mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(b) u (c); u

(b)     ikunu intiżi għal wieħed mill-iskopijiet li ġejjin:

(i)      stabbiliment tal-akkwakultura;

(ii)      rilaxx fis-selvaġġ;

(iii)     konsum mill-bniedem.

2.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment annimali tal-akkwakultura jekk biss dawn ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti fil-post tal-oriġini skont l-Artikolu 216(1) meta jkunu ta’ speċi elenkata għall-mard(iet) rilevanti msemmi(jin) fil-punt (a) u jkunu qed jiġu soġġetti għal moviment għal xi wieħed minn dawn ir-raġunijiet:

(a)     dawn jitħallew joħorġu miżożona ristretta soġġetti għall-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 55(1)(f)(ii), l-Artikoli 56 u 64, l-Artikoli 65(1), 74(1), 78(1) u (2) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 67 u 68, l-Artikoli 71(3) u 74(3), l-Artikolu 79, l-Artikolu 81(2) u l-Artikolu 248 għal marda jew aktar fost il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(a) u (b);

(b)     ikunu intiżi għal wieħed mill-użi li ġejjin:

(i)      stabbiliment tal-akkwakultura;

(ii)      rilaxx fis-selvaġġ;

(iii)     konsum mill-bniedem.

3.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li ċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali jakkumpanja l-annimali tal-akkwakultura tagħhom mill-post tal-oriġini lejn il-post tad-destinazzjoni tagħhom, sakemm miżuri speċifiċi ma humiex previsti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 214.

Artikolu 209 L-obbligu tal-operaturi li jiżguraw li annimali akkwatiċi oħrajn huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali u setgħa implimentattiva

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment annimali akkwatiċi għajr l-annimali tal-akkwakultura msemmija fl-Artikolu 208(1) u (2) jekk biss dawn ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti fil-post tal-oriġini skont l-Artikolu 216(1) fejn, minħabba r-riskju involut mal-moviment ta’ dawk annimali akkwatiċi, iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali hija meħtieġa biex tiżgura l-konformità ma’ dawn ir-rekwiżiti ta’ moviment għal speċijiet ta’ annimali elenkati:

(a)     ir-rekwiżiti previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 5 u r-regoli adottati skont dawk it-Taqsimiet;

(b)     il-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fl-Artikolu 55(1), l-Artikolu 56, l-Artikolu 61(1), l-Artikoli 62 u 64, l-Artikoli 65(1), 74(1) u l-Artikolu 78(1) u (2) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 63, 67 u 68, l-Artikoli 71(3) u 74(3), l-Artikolu 79 u l-Artikolu 81(2);

(c)     emergency measures provided for in the rules adopted pursuant to Article 248.

2.           L-Artikolu 208 għandu japplika wkoll għal annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għal xi stabbiliment tal-akkwakultura, sakemm l-awtorità kompetenti tal-oriġini ma tikkonkludix li ċ-ċertifikazzjoni ma tkunx possibbli minħabba n-natura tal-post tal- oriġini ta’ dawk annimali akkwatiċi selvaġġi.

3.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward l-obbligu tal-operaturi, previst fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, sabiex jiżguraw li l-annimali akkwatiċi selvaġġi maħsuba għal xi stabbiliment tal-akkwakultura jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 210  Deroga tal-Istati Membri għal ċertifikazzjoni tas-saħħa nazzjonali tal-annimali

Permezz ta’ deroga mir-rekwiżiti dwar iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali tal-Artikoli 208 u 209, l-Istati Membri jistgħu jagħtu derogi għal moviment ta’ ċerti kunsinni ta’ annimali akkwatiċi mingħajr ċertifikat tas-saħħa tal-annimali fit-territorji tagħhom sakemm ikollhom sistema alternattiva fis-seħħ biex jiżguraw li tali kunsinni jkunu traċċabbli u konformi mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal tali moviment previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 5.

Artikolu 211 Id-delega ta’ setgħat li jikkonċernaw iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali għal annimali akkwatiċi

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)          derogi mir-rekwiżiti taċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikoli 208 u 209 u l-kundizzjonijiet għal tali derogi, għal movimenti ta’ annimali akkwatiċi li ma joħolqux riskju sinifikanti ta' tixrid ta’ mard minħabba:

(i)      il-kategoriji, l-istadju tal-ħajja jew l-ispeċi tal-annimali akkwatiċi;

(ii)     il-metodi taż-żamm u t-tip tal-produzzjoni ta’ dawk l-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali akkwatiċi;

(iii)     l-użu maħsub għall-annimali akkwatiċi;

(iv)    il-post tad-destinazzjoni għall-annimali akkwatiċi;

(b)          ir-regoli speċjali għal ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikoli 208 u 209 fejn miżuri alternattivi ta’ mitigazzjoni tar-riskji jittieħdu mill-awtorità kompetenti, jiżguraw:

(i)      it-traċċabbiltà tal-annimali akkwatiċi;

(ii)     li l-annimali akkwatiċi soġġetti għal moviment jikkonformaw mal-kundizzjonijiet tas-saħħa tal-annimali meħtieġa previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 5.

(c)          ir-regoli dettaljati dwar iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali meħtieġa biex jakkumpanjaw il- movimenti ta’ annimali akkwatiċi għal skopijiet xjentifiċi msemmija fl-Artikolu 204(1).

Artikolu 212 Il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

1.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għandu jkun fih tal-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-istabbiliment jew il-post tal-oriġini, l-istabbiliment jew il-post tad-destinazzjoni u fejn rilevanti għat-tixrid ta’ mard, kull stabbiliment jew post li nżar mat-triq;

(b)     deskrizzjoni tal-annimali akkwatiċi;

(c)     in-numru, il-volum jew il-piż tal-annimali akkwatiċi;

(d)     it-tagħrif meħtieġ sabiex jagħti xhieda li l-annimali jkunu konformi mar-rekwiżiti dwar il-moviment previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 5.

2.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali jista’ jinkludi informazzjoni oħra meħtieġa skont leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

Artikolu 213  Id-delega ta’ setgħat u atti ta’ implimentazzjoni dwar il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikolu 212(1):

(a)     ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut ta’ dawk iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikolu 212(1) għal kategoriji u speċijiet differenti ta’ annimali akkwatiċi;

(b)     informazzjoni addizzjonali li għandha tiġu inkluża fiċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst fl-Artikolu 212(1).

2.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward il-formoli mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 214 L-obbligu tal-operaturi li jiżguraw li ċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali jakkumpanjaw l-annimali akkwatiċi sal-post tad-destinazzjoni u atti delegati

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar miżuri speċifiċi li jissupplimentaw ir-rekwiżiti għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikolu 208 għal dawn it-tipi ta’ movimenti ta’ annimali akkwatiċi:

(a)          movimenti ta’ annimali akkwatiċi, li ma jistgħux ikomplu r-rotot tagħhom lejn il-post tad-destinazzjoni finali tagħhom u huma meħtieġa li jirritornaw lura għall-post ta’ oriġini tagħhom jew jiġi soġġetti għal moviment lejn destinazzjoni differenti, għal waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

(i)      ir-rotta maħsuba tagħhom ġiet interrotta għal għarrieda għal raġunijiet ta’ trattament xieraq tal-annimali;

(ii)     mingħajr aċċidenti jew avvenimenti mhux mistennija mat-triq;

(iii)     l-annimali akkwatiċi jkunu ġew irrifjutati fil-post tad-destinazzjoni fi Stat Membru ieħor jew fuq il-fruntiera esterna tal-Unjoni;

(iv)    l-annimali akkwatiċi ikunu ġew irrifjutati f’pajjiż terz;

(b)          movimenti ta’ annimali tal-akkwakultura maħsuba għal wirjiet u avvenimenti sportivi, kulturali u oħrajn simili, u r-ritorn sussegwenti tagħhom għall-post ta’ oriġini tagħhom.

Artikolu 215 L-obbligu impost fuq l-operaturi biex jikkooperaw mal-awtoritajiet kompetenti għaċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali

L-operaturi għandhom:

(a)          jipprovdu lill-awtorità kompetenti bl-informazzjoni kollha meħtieġa biex jiġi kkompletat iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst fl-Artikoli 208 u 209 u r-regoli adottati skont l-Artikoli 211, 213 u 214;

(b)          fejn meħtieġ, jissoġġettaw lill-annimali akkwatiċi għal verifiki fiżiċi, tal-identità u tad-dokumentazzjoni kif previst fl-Artikolu 216(3) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 216(4).

Artikolu 216  L-awtorità kompetenti responsabbli miċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali u atti delegati

1.           L-awtorità kompetenti għandha, fuq talba mill-operatur, toħroġ ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment ta’ annimali akkwatiċi, fejn meħtieġ skont l-Artikoli 208 u 209, jew b’regoli adotatti skont l-Artikoli 211 u l-Artikolu 214 sakemm dawn il-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali ġew rispettati, kif rilevanti:

(a)     dawk ipprovduti fl-Artikolu 190, l-Artikolu 191(1), l-Artikoli 192, 194 u 195, l-Artikolu 196(1), l-Artikoli 197 u 198, l-Artikolu 199(1) u (2), Artikolu 200, l-Artikoli 202(1), 203(1) u 204(1) u (2);

(b)     dawk previsti f’atti ddelegati adottati skont l-Artikoli 191(2), 196(2), 199(3), 200(3), 201(2), 202(2), 203(2) u 204(3) u l-Artikolu 205;

(c)     dawk previsti f’atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 206.

2.           Iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali għandhom:

(a)     jiġu vverifikati u ffirmati mill-veterinarju uffiċjali;

(b)     jibqgħu validi għall-perjodu ta’ żmien, previst fir-regoli adottati skont il-paragrafu 4(b), li matulu l-annimali tal-akkwakultura koperti minnhom, għandhom ikomplu jikkonformaw mal-garanziji tas-saħħa tal-annimali espressa fih.

3.           Il-veterinarju uffiċjali għandu, qabel ma jiffirma ċertifikat tas-saħħa tal-annimali jivverifika li l-annimali akkwatiċi koperti minnu jikkonformaw mal-ħtiġiet ta’ dan il-Kapitolu permezz ta’ kontrolli fiżiċi, tal-identità u tad-dokumentazzjoni kif previst permezz ta’ atti delegati adottati skont il-paragrafu 4, fejn xieraq, b’qies tal-ispeċijiet u l-kategoriji tal-annimali akkwatiċi konċernati u l-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati b'konformità mal-Artikolu 253 li jistabbilixxi regoli għal:

(a)     it-tipi ta’ kontrolli u testijiet fiżiċi, tal-identità u tad-dokumentazzjoni għal speċijiet u kategoriji differenti ta’ annimali akkwatiċi li għandhom jitwettqu minn veterinarju uffiċjali b’mod konformi mal-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu sabiex tiġi vverifikata l-konformità mal-ħtiġiet ta’ dan il-Kapitolu;

(b)     il-perjodi ta’ żmien għat-twettiq tat-tali kontrolli u testijiet fiżiċi, tal-identità u tad-dokumentazzjoni u l-ħruġ ta’ ċertifikati tas-saħħa tal-annimali mill-veterinarju uffiċjali qabel il-moviment ta’ kunsinni ta' annimali akkwatiċi;

Artikolu 217 Ċertifikati elettroniċi tas-saħħa tal-annimali

Ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, prodotti, immaniġġjati u trażmessi permezz ta’ mezz tal-IMSOC, jistgħu jissostitwixxu ċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali previsti fl-Artikolu 208 fejn tali ċertifikati elettroniċi tas-saħħa tal-annimali:

(a)          jkun fihom it-tagħrif kollu li ċ-ċertifikat mudell tas-saħħa tal-annimali hu meħtieġa li jkollu skont l-Artikolu 212(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 213;

(b)          jiżguraw it-traċċabbiltà tal-annimali akkwatiċi u r-rabta bejn dawk l-annimali u ċ-ċertifikat elettroniku tas-saħħa tal-annimali.

Artikolu 218  Awtodikjarazzjoni mill-operaturi għall-movimenti ta’ akkwakultura lejn Stati Membri oħra u atti delegati

1.           L-operaturi fil-post tal-oriġini, għandhom joħorġu dokument ta' awtodikjarazzjoni għall-movimenti tal-annimali tal-akkwakultura tagħhom mill-post tal-oriġini fi Stat Membru wieħed lejn il-post tad-destinazzjoni fi Stat Membru ieħor u jiżguraw li dan jakkumpanja dawn l-annimali tal-akkwakultura, fejn mhumiex meħtieġa li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali previst fl-Artikoli 208 u 209 jew fir-regoli adottati skont l-Artikoli 211 u l-Artikolu 214.

2.           Id-dokument tal-awtodikjarazzjoni previst fil-paragrafu 1 għandu jkun fih mill-inqas l-informazzjoni li ġejja dwar l-annimali tal-akkwakultura:

(a)     il-postijiet tal-oriġini tagħhom kif ukoll tad-destinazzjoni, u meta rilevanti kull post mat-triq;

(b)     deskrizzjoni tal-annimali tal-akkwakultura, l-ispeċijiet, il-kwantità tagħhom, il-piż jew volum kif ikun rilevanti skont l-annimali kkonċernati;

(c)     it-tagħrif hu meħtieġ sabiex jagħti xhieda li l-annimali tal-akkwakultura jkunu konformi mar-rekwiżiti dwar il-moviment previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 5.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-regoli dettaljati dwar il-kontenut tad-dokument ta' awtodikjarazzjoni previst fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għal kategoriji u speċijiet differenti ta’ annimali tal-akkwakultura;

(b)     informazzjoni addizzjonali li trid tiġi inkluża fid-dokument ta' awtodikjarazzjoni flimkien ma' dik prevista fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi regoli dwar il-formola mudell tad-dokument ta' awtodikjarazzjoni previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Taqsima 7  Notifika ta’ movimenti ta’ annimali akkwatiċi lejn Stati Membri oħra

Artikolu 219 L-obbligu tal-operaturi dwar in-notifika ta’ movimenti ta’ annimali akkwatiċi bejn l-Istati Membri

L-operaturi għandhom jinnotifikaw lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-oriġini tagħhom qabel l-moviment intenzjonat ta' annimali akkwatiċi minn Stat Membru lejn Stat Membru ieħor fejn:

(a)          l-annimali akkwatiċi huma meħtieġa li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini skont l-Artikoli 208 u 209 jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 211 u l-Artikolu 214(2);

(b)          l-annimali akkwatiċi huma meħtieġa li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-annimali akkwatiċi meta jkunu qed jiġu soġġetti għal moviment minn żona ristretta kif imsemmi fl-Artikolu 208(2)(a);

(c)          l-annimali tal-akkwakultura u l-annimali akkwatiċi selvaġġi li jkunu qed jiġu soġġetti għal moviment huma maħsuba għal:

(i)      stabbiliment suġġett għal reġistrazzjoni, skont l-Artikolu 171 jew approvazzjoni skont l-Artikoli minn 174 sa 177;

(ii)     għar-rilaxx fis-selvaġġ.

(d)          hija meħtieġa notifika skont l-atti delegati adottati skont l-Artikolu 221.

Għall-finijiet tan-notifika prevista fl-ewwel paragrafu ta’ dan l-Artikolu, l-operaturi għandhom jipprovdu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini l-informazzjoni kollha neċessarja biex din tkun tista’ tinnotifika l-moviment lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni skont l-Artikolu 220(1).

Artikolu 220 Ir-responsabbiltà tal-awtorità kompetenti għan-notifika ta’ movimenti ta’ annimali akkwatiċi lejn Stati Membri oħra

1.           L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni dwar movimenti ta’ annimali akkwatiċi kif imsemmi fl-Artikolu 219(1), sakemm ma tkunx ingħatat deroga skont l-Artikolu 221(1)(c) għal tali notifika.

2.           In-notifika msemmija fil-paragrafu 1 ta' dan l–Artikolu għandha titwettaq, kull meta possibbli, permezz tal-IMSOC.

3.           L-Istati Membri għandhom jinnominaw reġjuni għall-ġestjoni ta’ notifiki ta’ movimenti mill-awtorità kompetenti kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.           B’deroga mill-paragrafu 1, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini tista' tawtorizza lill-operatur biex jinnotifika parzjalment jew kompletament il-movimenti tal-annimali akkwatiċi permezz tal-IMSOC lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni.

Artikolu 221 Id-delega tas-setgħat u l-atti ta’ implimentazzjoni għan-notifika ta’ movimenti ta' annimali akkwatiċi mill-awtorità kompetenti

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-rekwiżit għan-notifika mill-operaturi skont l-Artikolu 219(1) dwar il-movimenti bejn l-Istati Membri ta’ kategoriji jew speċijiet ta' annimali akkwatiċi ta’ xort’ oħra minn dawk imsemmija fl-Artikolu 219(1)(a), (b) u (c) fejn it-traċċabbiltà ta’ dawn il-movimenti hija meħtieġa sabiex tiżgura l-konformità mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali stipulati f’dan il-Kapitolu;

(b)     l-informazzjoni meħtieġa għan-notifika tal-movimenti ta’ annimali akkwatiċi mill-operaturi u l-awtorità kompetenti kif previst fl-Artikoli 219(1) u 220(1);

(c)     derogi mir-rekwiżiti ta’ notifika previsti fl-Artikolu 219(1)(c) għal kategoriji jew speċijiet ta’ annimali akkwatiċi jew tipi ta’ movimenti li joħolqu riskju insinifikanti;

(d)     il-proċeduri ta' emerġenza għal notifika ta’ movimenti ta’ annimali akkwatiċi fil-każ ta’ qtugħ ta’ elettriku jew tad-disturbi oħra tas-sistema IMSOC;

(e)     ir-rekwiżiti għall-ħatra ta’ reġjuni mill-Istati Membri kif previst fl-Artikolu 220(3).

2.           Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista’ tistipula regoli dwar:

(a)     l-għamla tan-notifiki minn:

(i)      l-operaturi lil-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini dwar movimenti ta’ annimali akkwatiċi skont l-Artikolu 219(1);

(ii)      l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini lill-Istat Membru tad-destinazzjoni dwar movimenti ta’ annimali akkwatiċi skont l-Artikolu 220(1);

(b)     l-iskadenzi taż-żmien għal:

(i)      l-informazzjoni neċessarja li għandha tiġi pprovduta lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini mill-operaturi msemmija fl-Artikolu 219(1);

(ii)      in-notifika ta’ movimenti mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini msemmi fl-Artikolu 220(1).

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 3  Moviment fi ħdan l-Unjoni ta’ annimali domestiċi akkwatiċi

Artikolu 222  Movimenti mhux kummerċjali ta’ annimali domestiċi akkwatiċi u atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.           Dawk li jżommu l-annimali domestiċi għandhom iwettqu biss movimenti mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi tal-ispeċijiet elenkati fl-Anness I jekk ikunu ttieħdu l-miżuri xierqa ta' prevenzjoni u kontroll tal-mard biex jiġi żgurat li dawn ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti tal-annimali fil-post tad-destinazzjoni u waqt it-trasport.

2.           L-Artikolu 112 u r-regoli stabbiliti f’atti delegati skont l-Artikolu 114(f) u f’atti ta’ implimentazzjoni adottati skont l-Artikolu 117 għandu japplika għall-identifikazzjoni, ir-reġistrazzjoni u t-traċċabbiltà tal-annimali domestiċi akkwatiċi.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar il-prevenzjoni u miżuri ta’ kontroll tal-mard imsemmi fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu biex tiżgura li l-annimali domestiċi akkwatiċi ma joħolqux riskju sinifikanti għat-tixrid ta’ mard imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti fost l-annimali matul it-trasport u fil-post tad-destinazzjoni u meta rilevanti b'qies tal-istatus tas-saħħa tal-post tad-destinazzjoni.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistabbilixxi r-regoli dwar il-prevenzjoni u l-miżuri ta’ kontroll tal-mard previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u r-regoli adottati skont il-paragrafu 2 tiegħu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 4  Il-produzzjoni, l-ipproċċessar u d-distribuzzjoni fl-Unjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi, minbarra annimali akkwatiċi ħajjin

Artikolu 223 L-obbligi ġenerali tas-saħħa tal-annimali għall-operaturi u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jieħdu miżuri preventivi xierqa biex jiżguraw li matul l-istadji kollha tal-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi, minbarra annimali akkwatiċi ħajjin fl-Unjoni, dawk il-prodotti ma jwasslux għat-tixrid ta’:

(a)     il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) meta jitqies l-istatus tas-saħħa tal-post tal-produzzjoni, tal-ipproċessar u tad-destinazzjoni;

(b)     mard emerġenti.

2.           L-operaturi għandhom jiżguraw li l-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi, minbarra annimali akkwatiċi ħajjin ma jkunux ġejjin la minn stabbilimenti u lanqas minn stabbilimenti kummerċjali tal-ikel jew miksuba minn annimali, li ġejjin minn stabbilimenti tan-negozju tal-ikel jew stabbilimenti suġġetti għal:

(a)     il-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikoli 245 u 247 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 248 sakemm ma ġewx previsti xi derogi għal dawk ir-regoli fil-Parti VI;

(b)     ir-restrizzjonijiet ta’ moviment applikabbli għal annimali akkwatiċi u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi, kif previst fl-Artikoli 31(1) u 55(1), l-Artikolu 56, l-Artikolu 61(1)(a), l-Artikolu 62(1), l-Artikoli 65(1)(c), 70(1)(b) u 74(1)(a), l-Artikoli 78(1) u (2), u 80 (1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 63 u 67, l-Artikoli 71 (3) u 74(3) u l-Artikolu 79 u 80(3) u 81(2) sakemm ma tkunx ġiet prevista xi deroga għal dawk ir-regoli.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti dettaljati li jissupplimentaw il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu għal movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi ta’ xort’ oħra minn annimali akkwatiċi ħajjin, filwaqt li jitqiesu:

(a)     il-mard u l-ispeċijiet tal-annimali akkwatiċi milquta mill-marda, li għalihom il-miżuri ta’ emerġenza jew ir-restrizzjonijiet ta’ moviment li hemm referenza għalihom fil-paragrafu 2 ikunu applikabbli;

(b)     It-tipi ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi;

(c)     il-miżuri tal-mitigazzjoni tar-riskji applikati għal prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi fil-postijiet tal-oriġini kif ukoll dawk tad-destinazzjoni;

(d)     l-użu maħsub tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi;

(e)     il-post tad-destinazzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi.

Artikolu 224 Iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali u atti delegati

1.           L-operaturi għandhom jissoġġettaw għal moviment prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi ta’ xort’oħra minn annimali akkwatiċi ħajjin biss meta dawn huma akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti fil-post tal-oriġini skont il-paragrafu 3:

(a)     il-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi li jitħallew jinħarġu minn żona ristretta soġġetta għall-miżuri ta’ emerġenza previsti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 248 u t-tali prodotti li joriġinaw mill-annimali ta' oriġini minn speċijiet ta' annimali akkwatiċi suġġetti għal dawk il-miżuri ta’ emerġenza;

(b)     il-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali akkwatiċi li jitħallew jinħarġu minn żona ristretta soġġetta għall-miżuri ta’ kontroll tal-mard skont l-Artikoli 31(1), l-Artikolu 55(1)(c), l-Artikolu 56, l-Artikolu 61(1)(a), l-Artikoli 62(1) u 63(1), l-Artikolu 65(1)(c), 70(1)(b) u 74(1)(a), l-Artikoli 78(1) u (2), 80(1) u (2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 55(2), l-Artikoli 63 u 67, l-Artikoli 71(3) u 74(3), l-Artikolu 79 u l-Artikoli 80(3) u 81(2) u t-tali prodotti li joriġinaw mill-annimali ta' oriġini minn annimali akkwatiċi ta’ speċijiet suġġetti għal dawk il-miżuri għall-kontroll tal-mard.

2.           L-operaturi għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex jiżguraw li ċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fil-paragrafu 1 jakkumpanja l-prodotti li joriġinaw mill-annimali mill-post tal-oriġini tagħhom sal-post tad-destinazzjoni tagħhom.

3.           L-awtorità kompetenti għandha, meta tintalab mill-operatur, toħroġ ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-moviment tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali ta' xort'oħra minn annimali akkwatiċi ħajjin imsemmija fil-paragrafu 1.

4.           L-Artikolu 212 u l-Artikoli minn 214 sa 217 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 213 u l-Artikolu 216(4) għandhom japplikaw għaċ-ċertifikazzjoni tal-movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali ta' xort'oħra minn annimali akkwatiċi ħajjin, imsemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

5.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti u r-regoli dettaljati rigward iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali li jakkumpanja prodotti li joriġinaw mill-annimali ta' xort'oħra minn annimali akkwatiċi ħajjin, imsemmijha fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu billi jitqiesu:

(a)     it-tipi ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(b)     il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskju applikati għal prodotti li joriġinaw mill-annimali b’tali mod li jitnaqqsu r-riskji li jinfirex il-mard;

(c)     l-użu maħsub tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(d)     il-post tad-destinazzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali.

Artikolu 225  Il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali u atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-prodotti li joriġinaw mill-annimali ta' xort'oħra minn annimali akkwatiċi ħajjin għandu jkun fih tal-inqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-istabbiliment jew il-post tal-oriġini u l-istabbiliment jew post tad-destinazzjoni;

(b)     deskrizzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(c)     il-kwantità jew il-volum tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(d)     l-identifikazzjoni tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali, meta mitluba mill-Artikolu 65(1)(h) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 66;

(e)     l-informazzjoni meħtieġa biex tagħti xhieda li l-prodotti li joriġinaw mill-annimali fil-kunsinna jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' ristrezzjoni tal-moviment previsti fl-Artikolu 223(2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 223(3).

2.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali għall-prodotti li ġejjin mill-annimali ta' xort'oħra minn annimali akkwatiċi ħajjin jista’ jinkludi informazzjoni oħra meħtieġa skont il-leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar l-emendar u s-supplimentar tal-informazzjoni li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward formoli mudell taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 226  Notifika ta’ movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali lejn Stati Membri oħra

1.           L-operaturi għandhom:

(a)     jinformaw lill-awtorità kompetenti fl-Istat Membru tal-oriġini tagħhom qabel il-moviment ippjanat ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali, għajr annimali akkwatiċi ħajjin, meta l-kunsinni huma meħtieġa li jkunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali skont l-Artikolu 224(1);

(b)     jipprovdu l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jippermettu lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini tinnotifika l-moviment tal-prodotti li joriġinaw mill-annimali, għajr annimali akkwatiċi ħajjin, lejn l-Istat Membru tad-destinazzjoni b’konformità mal-paragrafu 2.

2.           L-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tal-oriġini għandha tinnotifika lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru tad-destinazzjoni dwar movimenti ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali, għajr annimali akkwatiċi ħajjin, skont l-Artikolu 220(1).

3.           L-Artikoli 219 u 220 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 221 għandhom ikunu applikabbli għan-notifika ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali li mhumiex annimali akkwatiċi ħajjin.

Kapitolu 5 Miżuri Nazzjonali

Artikolu 227  Miżuri nazzjonali biex jiġi limitat l-impatt ta’ mard ieħor minbarra l-mard elenkat

1.           Fejn marda għajr il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) tikkostitwixxi riskju sinifikanti għall-annimali akkwatiċi fi Stat Membru, l-Istat Membru konċernat jista’ jieħu miżuri nazzjonali biex jiskansa l-introduzzjoni jew jikkontrolla t-tixrid ta’ din il-marda.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li dawk il-miżuri nazzjonali ma jisbqux il-limiti ta’ dak li huwa xieraq u meħtieġ biex tiġi skansata l-introduzzjoni jew jiġi kkontrollat it-tixrid tat-tali marda fi ħdan l-Istat Membru.

2.           L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni minn qabel dwar kwalunkwe miżuri nazzjonali proposti msemmija fil-paragrafu 1 li jafu jaffettwaw il-movimenti bejn l-Istati Membri.

3.           Il-Kummissjoni għandha tapprova u jekk ikun hemm il-bżonn temenda l-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni. Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

4.           L-approvazzjoni msemmija fil-paragrafu 3 għandha tingħata biss f'każijiet fejn l-istabbiliment ta’ restrizzjonijiet tal-moviment bejn l-Istati Membri hija meħtieġa biex tiġi skansata l-introduzzjoni ta’ jew jiġi kkontrollat it-tixrid tal-marda msemmija fil-paragrafu 1, filwaqt li jitqies l-impatt globali tal-marda u l-miżuri meħuda fl-Unjoni.

TITOLU III  Annimali ta’ speċijiet oħrajn għajr dawk definiti bħala annimali terrestri u akkwatiċi, u prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn tali annimali oħra

Artikolu 228  Ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali rigward annimali oħra, u prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn tali annimali oħra

Fejn annimali oħra huma speċijiet elenkati għal xi marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(d), u dawk l-annimali oħra, jew il-prodotti ġerminali tagħhom jew prodotti li joriġinaw mill-annimali jirrappreżentaw riskju għas-saħħa pubblika jew tal-annimali: ir-rekwiżiti dwar is-saħħa tal-annimal li ġejjin għandhom japplikaw:

(a)          ir-rekwiżiti li jikkonċernaw ir-reġistrazzjoni, l-approvazzjoni, iż-żamma tar-rekords u r-reġistri għall-istabbilimenti u t-trasportaturi previsti fil-Kapitoli 1 tat-Titoli I u II;

(b)          ir-rekwiżiti li jikkonċernaw it-traċċabbiltà prevista fl-Artikoli minn 102 sa 105 u l-Artikoli 112 u 113 fil-każ ta' annimali oħra u l-Artikolu 119 fil-każ ta' prodotti ġerminali;

(c)          ir-rekwiżiti dwar il-moviment:

(i)      fil-każ ta' annimali oħrajn, li fil-biċċa l-kbira jgħixu f’ambjent terrestri jew normalment ikunu affettwati minn mard ta’ annimali terrestri, jitqiesu l-kriterji stipulati fil-paragrafu 3(d) u (e) tal-Artikolu 229, kif previst fit-Taqsima 1 u t-Taqsima 6 tal-Kapitolu 3 tat-Titolu I tal-Parti IV, il-Kapitoli 4 u 5 tat-Titolu I tal-Parti IV;

(ii)     fil-każ ta' annimali oħra li fil-biċċa l-kbira jgħixu f’ambjent akkwatiku jew li normalment ikunu affettwati minn mard ta’ annimali akkwatiċi, jitqiesu l-kriterji previsti fl-Artikolu 229(3)(d) u (e), ir-rekwiżiti previsti fit-Taqsimiet minn 1 sa 5 tal-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti IV u l-Kapitolu 2 tat-Titolu II;

(iii)     fil-każ ta' annimali domestiċi oħra, ir-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 112 u 152;

(iv)    fil-każ ta' prodotti ġerminali, ir-rekwiżiti ġenerali għal movimenti previsti fl-Artikoli 155 u 156 u r-rekwiżiti speċjali għal movimenti lejn Stati Membri oħra previsti fl-Artikoli 162 u 163;

(v)     fil-każ ta' prodotti li ġejjin mill-annimali, l-obbligi ġenerali dwar is-saħħa tal-annimali għall-operaturi għall-produzzjoni, l-ipproċessar u d-distribuzzjoni fl-Unjoni ta’ prodotti li joriġinaw mill-annimali previsti fl-Artikoli 164 u 223;

(d)          l-obbligu li ġej dwar iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali għall-operaturi u l-awtorità kompetenti u dwar l-awtodikjarazzjoni għall-operaturi:

(i)      fil-każ ta' annimali oħrajn, skont ir-regoli previsti fl-Artikoli minn 140 sa 148 jew l-Artikoli minn 208 sa 218;

(ii)     fil-każ ta' prodotti ġerminali, skont ir-regoli previsti fl-Artikoli 159 u 160;

(iii)     fil-każ ta' prodotti li joriġinaw mill-annimali, skont ir-regoli previsti fl-Artikoli 165 u 166 jew l-Artikoli 224 u 225;

(e)          notifika ta' movimenti mill-operaturi u mill-awtorità kompetenti, billi jitqiesu r-rekwiżiti stipulati fl-Artikoli 149, 150,151, 161, 167 u fl-Artikoli minn 219 sa 221 u 226.

Artikolu 229  Id-delega ta’ setgħat u atti ta’ implimentazzjoni dwar ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal annimali oħra, u prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn annimali oħra

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar s-supplimentar u l-emendar tar-rekwiżiti għal annimali oħra, u l-prodotti ġerminali tagħhom jew prodotti li joriġinaw mill-annimali, kif previst fl-Artikolu 228, li huma meħtieġa biex jitnaqqas ir-riskju tal-mard imsemmi fih, li jikkonċerna:

(a)     ir-rekwiżiti dwar ir-reġistrazzjoni, l-approvazzjoni, iż-żamma tar-rekords u r-reġistri għal stabbilimenti ta’ żamma jew trasportaturi li jittrasportaw annimali oħra, u l-prodotti ġerminali tagħhom jew prodotti li joriġinaw mill-annimali, kif previst fl-Artikolu 228(a);

(b)     ir-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà għal annimali oħra u l-prodotti ġerminali tagħhom, kif previst fl-Artikolu 228(b);

(c)     ir-rekwiżiti ta’ moviment għal annimali oħra u l-prodotti ġerminali tagħhom u prodotti li joriġinaw mill-annimali, kif previst fl-Artikolu 228(c);

(d)     ir-rekwiżiti dwar l-obbligi ta’ ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali mill-operaturi u l-awtorità kompetenti u l-obbligi ta’ awtodikjarazzjoni mill-operaturi għal annimali oħra u l-prodotti ġerminali tagħhom u prodotti li joriġinaw mill-annimali, kif previst fl-Artikolu 228(d);

(e)     ir-rekwiżiti dwar in-notifika ta’ moviment mill-operaturi u l-awtoritajiet kompetenti għal annimali oħra u l-prodotti ġerminali tagħhom u prodotti li joriġinaw mill-annimali, kif previst fl-Artikolu 228(e).

2.           Il-Kummissjoni tista’ tadotta atti ta’ implimentazzjoni rigward ir-regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta’ miżuri ta’ kontroll u ta’ prevenzjoni tal-mard previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

3.           Il-Kummissjoni għandha tqis waħda jew iktar mill-kriterji li ġejjin meta tadotta l-atti delegati u l-atti ta’ implimentazzjoni previsti fil-paragrafi 1 u 2:

(a)     l-ispeċijiet jew il-kategoriji ta’ annimali oħra huma elenkati b’konformità mal-Artikolu 7(2) bħala speċijiet elenkati għal waħda jew aktar mill-mard elenkat, li għalihom ċertu miżuri għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mard previsti f’dan ir-Regolament japplikaw;

(b)     il-profil ta’ marda elenkata, li tikkonċerna speċijiet u kategoriji ta’ annimali oħrajn imsemmija fil-punt (a);

(c)     il-fattibbiltà, id-disponibbiltà u l-effettività tal-prevenzjoni tal-mard u tal-miżuri tal-kontroll għall-ispeċijiet elenkati kkonċernati minn dawn il-miżuri;

(d)     l-ambjent tal-għajxien prevalenti terrestru jew akkwatiku ta’ dawk l-annimali oħra;

(e)     it-tip ta’ mard li jaffettwaw it-tali annimali oħra, li jistgħu jkun mard li normalment jaffettwa lill-annimali terrestri jew normalment jaffettwa lill-annimali akkwatiċi, irrispettivament mill-ambjent tal-għajxien prevalenti msemmi fil-punt (b).

Parti V dħul fl-Unjoni u l-esportazzjoni

Kapitolu 1  Id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi u territorji terzi

Taqsima 1  Ħtiġijiet għad-dħul fl-Unjoni

Artikolu 230 Il-ħtiġijiet għad-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali

1.           L-Istati Membri jistgħu jippermettu d-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi jew territorji terzi jekk biss dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti li ġejjin:

(a)     ikunu ġejjin minn pajjiż jew territorju terz, elenkat skont l-Artikolu 231 għall-ispeċi jew kategorija partikolari ta’ annimali, jew prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali, jew żona jew kompartiment tiegħu, sakemm dawn ma jkunux koperti minn xi deroga jew regoli addizzjonali adottati skont l-Artikolu 241(1);

(b)     ikunu ġejjin minn stabbilimenti li huma approvati u elenkati fejn it-tali approvazzjoni u elenkar huma meħtieġa mill-Artikolu 234 u r-regoli adottati skont l-Artikolu 235;

(c)     ikunu konformi mal-ħtiġiet tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni stabbiliti fl-atti delegati adottati skont l-Artikolu 236(1), fejn it-tali rekwiżiti huma stabbiliti għall-annimal, prodott ġerminali jew prodott ta’ oriġini mill-annimali tal-kunsinna;

(d)     ikunu akkumpanjati minn ċertifikat tas-saħħa tal-annimali, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra fejn meħtieġ mill-Artikolu 239(1) jew ir-regoli adottati skont l-Artikolu 239(4);

2.           L-operaturi għandhom jippreżentaw kunsinni ta' annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi jew territorji terzi għall-finijiet tal-kontroll uffiċċjali previst fl-Artikolu 45 tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX [Publication office: enter number], sakemm ma tkunx prevista deroga skont dak ir-Regoloment fil-punt tad-dħul tal-Unjoni.

Taqsima 2 L-elenki tal-pajjiżi u t-territorji terzi

Artikolu 231  L-elenki ta’ pajjiżi u territorji terzi li minnhom id-dħul fl-Unjoni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali huwa permess u l-atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tfassal elenki ta’ pajjiżi u territorji terzi li minnhom id-dħul fl-Unjoni ta’ speċijiet u kategoriji speċifiċi ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali għandhom ikunu permessi, wara li jitqiesu l-kriterji li ġejjin:

(a)     il-leġiżlazzjoni tas-saħħa tal-annimali tal-pajjiż jew territorju terz u r-regoli dwar id-dħul f’dak il-pajjiż jew territorju ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi u territorji terzi oħra;

(b)     l-assigurazzjonijiet mogħtija mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż jew territorju terz dwar l-implimentazzjoni u l-kontroll effiċjenti tal-leġiżlazzjoni dwar is-saħħa tal-annimali msemmija fil-punt (a);

(c)     l-organizzazzjoni, l-istruttura, ir-riżorsi u s-setgħat legali tal-awtorità kompetenti fil-pajjiż jew territorju terz;

(d)     il-proċeduri ta’ ċertifikazzjoni għas-saħħa tal-annimali fil-pajjiż jew territorju terz;

(e)     l-istatus tas-saħħa tal-annimali tal-pajjiż jew territorju terz, jew żoni u kompartimenti tiegħu, fir-rigward ta’:

(i)      mard elenkat u mard emerġenti;

(ii)      kwalunkwe aspetti tas-saħħa pubblika u tal-annimali jew tas-sitwazzjoni ambjentali f’dak il-pajjiż jew territorju terz, jew żona jew kompartiment tiegħu, li jistgħu joħolqu riskju lill-annimal jew is-saħħa pubblika jew l-istatus ambjentali tal-Unjoni;

(f)      il-garanziji li l-awtorità kompetenti tal-pajjiż jew territorju terz tkun tista’ tipprovdi f’dak li jirrigwardja l-konformità u l-ekwivalenza mar-rekwiżiti rilevanti tas-saħħa tal-annimali applikabbli fl-Unjoni;

(g)     ir-regolarità u l-ħeffa li biha l-pajjiż jew it-territorju terz jipprovdi l-informazzjoni dwar mard tal-annimali infettiv jew kuntaġġuż fit-territorju tiegħu lill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa tal-Annimali (OIE), b’mod partikolari l-informazzjoni rigward il-mard elenkat fil-Kodiċi tas-Saħħa tal-Annimali Akkwatiċi u Terrestri tal-OIE;

(h)     ir-riżultati tal-kontrolli mill-Kummissjoni mwettqa fil-pajjiż jew territorju terz;

(i)      kwalunkwe esperjenza miġbura minn tagħrif preċedenti dwar l-annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiż jew territorju terz u r-riżultati ta’ kontrolli uffiċjali imwettqa fil-punt ta’ dħul fl-Unjoni fuq dawn l-annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

2.           Sakemm isseħħ l-adozzjoni tal-elenki ta’ pajjiżi u territorji terzi previsti fil-paragrafu 1, u sakemm dawn l-elenki ma jkunux għadhom tħejjew skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 258(2), l-Istati Membri għandhom jistabbilixxu minn liema pajjiżi u territorji terzi ċerti speċijiet jew kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali jistgħu jidħlu fl-Unjoni.

Għall-finijiet tal-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri għandhom iqisu l-kriterji għall-inklużjoni fl-elenku ta’ pajjiżi u territorji terzi previsti fil-paragrafu 1(a) sa (i) ta’ dan l-Artikolu.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar derogi mill-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, il-limitazzjoni tal-possibbiltà għall-Istati Membri biex jiddeċiedu minn liema pajjiżi u territorji terzi speċijiet jew kategoriji speċifiċi tal-annimal, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġina mill-annimali jistgħu jidħlu fl-Unjoni, fejn ikun meħtieġ minħabba r-riskju maħluq minn dik l-ispeċi jew il-kategorija speċifika tal-annimal, prodott ġerminali jew prodott ta’ oriġini mill-annimali.

Artikolu 232  Informazzjoni li għandha tiġi inkluża fl-elenku tal-pajjiżi u t-territorji terzi

Il-Kummissjoni għandha tispeċifika l-informazzjoni li ġejja għal kull pajjiż jew territorju terz fl-elenki previsti fl-Artikolu 231(1):

(a)          il-kategoriji jew speċijiet ta’ annimali, il-prodotti ġerminali jew il-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jistgħu jidħlu fl-Unjoni minn dak il-pajjiż jew it-territorju terz;

(b)          jekk l-annimali, il-prodotti ġerminali jew il-prodotti li joriġinaw mill-annimali speċifikati skont il-punt (a) jistgħux jidħlu fl-Unjoni mit-territorju kollu ta’ dak il-pajjiż jew territorju terz jew minn żona kompartiment wieħed biss tiegħu.

Artikolu 233  Is-sospensjoni u l-irtirar mill-elenku ta’ pajjiżi u territorji terzi u atti ta’ implimentazzjoni

1.           Il-Kummissjoni għandha, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tissospendi jew tirtira mill-elenku prevista fl-Artikolu 231(1) pajjiż jew territorju terz, jew żona jew kompartiment tiegħu, għal kwalunkwe waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)     il-pajjiż jew territorju terz, jew iż-żona jew għadd ta' żoni jew kompartimenti tiegħu, ma jibqax jikkonforma mal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 231(1), fejn rilevanti għad-dħul fl-Unjoni ta’ speċijiet jew kategoriji partikolari ta' annimal, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(b)     is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali fil-pajjiż jew territorju terz, jew żona jew kompartiment tiegħu hija tali li sospensjoni jew irtirar minn dan l-elenku huwa meħtieġ biex jiġi protett l-istatus tas-saħħa tal-annimali tal-Unjoni;

(c)     minkejja talba tal-Kummissjoni lil pajjiż jew territorju terz għal informazzjoni aġġornata dwar is-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali u kwistjonijiet oħra msemmija fl-Artikolu 231(1), dak il-pajjiż jew territorju terz ma pprovdiex it-tali informazzjoni;

(d)     il-pajjiż jew territoru terz ikun irrifjuta li jaqbel li jitwettaq kontroll mill-Kummissjoni f’isem l-Unjoni fit-territorju tiegħu.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Għal raġunijiet imperattivi debitament ġustifikati ta’ urġenza relatati ma’ riskju serju ta' introduzzjoni fl-Unjoni ta’ xi marda elenkata msemmija fl-Artikolu 8(1)(d), il-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

2.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tinserixxi mill-ġdid pajjiż jew territorju terz, jew żona jew kompartiment tiegħu, li jkun ġie sospiż jew irtirat mill-elenku previst fl-Artikolu 231(1) għal xi waħda mir-raġunijiet li ġejjin:

(a)     għar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1(a) jew (c) ta’ dan l-Artikolu, sakemm il-pajjiż terz jew territorju jagħti xhieda li huwa konformi mal-kriterji sabiex jiġi elenkat kif previsti fl-Artikolu 231(1);

(b)     għar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1(b) ta’ dan l-Artikolu, sakemm il-pajjiż jew it-territorju terz jipprovdi garanziji xierqa li s-sitwazzjoni tas-saħħa tal-annimali li taw lok għal dik is-sospensjoni jew l-irtirar minn dak l-elenku tkun ġiet riżolta jew ma tibqax tirrappreżenta theddida lill-annimal jew is-saħħa pubblika tal-Unjoni;

(c)     hħar-raġunijiet imsemmija fil-paragrafu 1(d) ta’ dan l-Artikolu, dment li:

(i)      il-pajjiż jew territorju terz ikunu qablu dwar it-twettiq ta' kontroll mill-Kummissjoni f’isem l-Unjoni fit-territorju tiegħu; u

(ii)      ir-riżultati ta’ dak il-kontroll tal-Kummissjoni juru li l-pajjiż jew territorju terz, u ż-żoni jew il-kompartimenti tiegħu jikkonformaw mal-kriterji sabiex jiġu mniżżla fl-elenku previst fl-Artikolu 231(1).

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati f’konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-regoli li jemendaw u jissupplimentaw il-kriterji għal sospensjoni u rtirar ta’ pajjiż jew territorju terz, jew żoni jew kompartimenti tiegħu, mil-elenku previst fl-Artikolu 231(1), kif previst fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Taqsima 3  Approvazzjoni u elenkar ta’ stabbilimenti f’pajjiżi u territorji terzi

Artikolu 234 Approvazzjoni u elenkar ta' stabbilimenti

1.           L-Istati Membri jistgħu jippermettu d-dħul fl-Unjoni ta’ annimali terrestri u prodotti ġerminali tagħhom li joriġinaw minn tip biss ta’ stabbiliment li għalihom hija meħtieġa l-approvazzjoni fl-Unjoni skont fl-Artikolu 89(2) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 89(3) u l-Artikolu 90, jekk dak l-istabbiliment fil-pajjiż jew territorju terz:

(a)     jikkonforma mal-ħtiġijiet tas-saħħa tal-annimali f’dak il-pajjiż jew territorju terz li huma ekwivalenti għar-regoli għal dak it-tip ta’ stabbiliment applikabbli fl-Unjoni;

(b)     huwa approvat u elenkata mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż jew it-territorju terz tad-dispaċċ.

2.           Il-Kummissjoni għandha tiġbor l-elenki tal-istabbilimenti approvati msemmija fil-paragrafu 1(b) li tirċievi mingħand l-awtoritajiet kompetenti ta’ pajjiżi jew territorji terzi.

3.           Il-Kummissjoni għandha tipprovdi lill-Istati Membri b’kull elenku ġdid jew aġġornat ta’ stabbilimenti approvati li tirċievi mingħand pajjiżi jew territorji terzi u għandha tagħmilhom disponibbli għall-pubbliku.

Artikolu 235  Id-delega ta’ setgħat għall-approvazzjoni u l-elenkar ta’ stabbilimenti

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar regoli li jidderogaw mir-rekwiżiti tal-Artikolu 234(1)(b) f'każijiet fejn il-miżuri alternattivi ta’ mitigazzjoni tar-riskji fis-seħħ fil-pajjiż jew territorju terz jipprovdu garanziji ekwivalenti tas-saħħa tal-annimali fi ħdan l-Unjoni.

Taqsima 4  Id-dħul fl-Unjoni ta’ speċijiet u kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali

Artikolu 236  Id-delega ta' setgħat għal rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ speċijiet u kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal:

(a)     id-dħul fl-Unjoni ta’ speċijiet u kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi jew territorji terzi;

(b)     il-moviment fl-Unjoni u l-immaniġġjar ta’ dawk l-annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali wara d-dħul tagħhom fl-Unjoni.

2.           Ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali previsti fil-paragrafu 1(a) għandhom:

(a)     ikunu stretti daqs r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali stabbiliti f’dan ir-Regolament u r-regoli adottati bis-saħħa tiegħu applikabbli għall-moviment ta’ l-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali, il-prodotti ġerminali jew il-prodotti li joriġinaw mill-annimali inkwistjoni fi ħdan l-Unjoni; jew

(b)     ikunu ekwivalenti għar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ annimali, il-prodotti ġerminali jew il-prodotti li joriġinaw mill-annimali previsti fil-Parti IV ta’ dan ir-Regolament.

3.           Fl-istennija tal-adozzjoni ta’ l-atti ddelegati li jistabbilixxu r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali fir-rigward ta’ speċijiet jew kategoriji partikolari ta' annimal, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali, previsti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u sakemm it-tali rekwiżiti ma jkunux diġà ġew stabbiliti skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 258(2), l-Istati Membri jistgħu japplikaw regoli nazzjonali, sakemm dawk ir-regoli:

(a)     jikkonformaw mar-rekwiżiti stabbiliti fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu u jqisu l-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikoli 237 u 238;

(b)     ma humiex inqas stretti minn dawk li huma stabbiliti fit-Titoli I u II tal-Parti IV.

Artikolu 237 Il-materji li għandhom jiġu kkunsidrati sabiex l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 236 fir-rigward tad-dħul ta’ annimali fl-Unjoni

Il-Kummissjoni għandha tqis dawn il-materji meta jiġu stabbiliti r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali fl-atti delegati previsti fl-Artikolu 236(1), għad-dħul fl-Unjoni ta’ speċijiet u kategoriji partikolari ta’ annimali:

(a)          il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti;

(b)          l-istatus tas-saħħa tal-Unjoni fir-rigward tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard l-mard emerġenti;

(c)          l-ispeċijiet elenkati fir-rigward ta' dak il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u l-mard emerġenti;

(d)          l-età u s-sess tal-annimali;

(e)          l-oriġini tal-annimali;

(f)           it-tip ta’ stabbiliment u t-tip ta’ produzzjoni fil-postijiet tal-oriġini kif ukoll dawk tad-destinazzjoni;

(g)          il-post tad-destinazzjoni maħsub;

(h)          l-użu maħsub tal-annimali;

(i)           kwalunkwe miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji fis-seħħ fil-pajjiżi jew it-territorji terzi tal-oriġini jew it-transitu, jew wara l-wasla fit-territorju tal-Unjoni;

(j)           ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-moviment ta’ dawk l-annimali fi ħdan l-Unjoni;

(k)          fatturi epidemjoloġiċi oħra;

(l)           l-istandards kummerċjali internazzjonali tas-saħħa tal-annimali, rilevanti għall-ispeċijiet u l-kategoriji ta’ dawk l-annimali.

Artikolu 238  Il-materji li għandhom jiġu kkunsidrati sabiex l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 236 fir-rigward tad-dħul fl-Unjoni ta’ dawn il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali

Il-Kummissjoni għandha tqis dawn il-kwistjonijiet meta li tistabbilixxi r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali, fl-atti delegati previsti fl-Artikolu 236(1), għad-dħul fl-Unjoni ta’ dawn il-prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali:,

(a)          il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti;

(b)          l-istatus tas-saħħa tal-annimali li minnhom joriġinaw il-prodotti ġerminali jew il-prodotti li joriġinaw mill-annimali u tal-Unjoni rigward il-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u l-mard emerġenti;

(c)          it-tip u n-natura ta’ dawn il-prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali partikolari, it-trattamenti, il-metodi tal-ipproċessar u miżuri oħrajn ta’ mitigazzjoni tar-riskji li ġew applikati fil-post tal-oriġini, tad-dispaċċ tal-kunsinna jew tad-destinazzjoni;

(d)          it-tip ta’ stabbiliment u t-tip ta’ produzzjoni fil-postijiet tal-oriġini kif ukoll dawk tad-destinazzjoni;

(e)          il-post tad-destinazzjoni maħsub;

(f)           l-użu maħsub tal-prodotti ġerminali jew il-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(g)          ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali applikabbli għall-movimenti ta’ dawn il-prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali fi ħdan l-Unjoni;

(h)          fatturi epidemjoloġiċi oħra;

(i)           l-istandards kummerċjali internazzjonali tas-saħħa tal-annimali, rilevanti għall-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali partikolari.

Taqsima 5 iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra

Artikolu 239 Iċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra għad-dħul fl-Unjoni

1.           L-Istati Membri jistgħu biss jippermettu d-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali sakemm dawn ikunu akkumpanjati minn:

(a)     ċertifikat tas-saħħa tal-annimali maħruġ mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż jew territorju terz tal-oriġini;

(b)     dikjarazzjonijiet jew dokumenti oħra, fejn meħtieġ mir-regoli adottati skont il-paragrafu 4(a).

2.           L-Istati Membri ma għandhomx jippermettu d-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali sakemm iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fil-paragrafu 1(a) ma jkunx ġie vverifikat u ffirmat minn veterinarju uffiċjali fil-pajjiż jew territorju terz b’konformità ma' rekwiżiti taċ-ċertifikazzjoni ekwivalenti għal dawk stabbiliti fl-Artikoli 146(3) jew 216(3) u r-regoli adottati skont l-Artikoli 146(4) jew 216(4).

3.           L-Istati Membri għandhom jippermettu ċertifikati elettroniċi tas-saħħa tal-annimali li huma prodotti, immaniġġjati u trażmessi permezz tal-IMSOC, li jissostitwixxu ċ-ċertifikati ta’ akkumpanjament tas-saħħa tal-annimali msemmija fil-paragrafu 1, fejn it-tali ċertifikati elettroniċi tas-saħħa tal-annimali:

(a)     ikun fihom it-tagħrif kollu li ċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fil-paragrafu 1(a) ta’ dan l-Artikolu hu meħtieġa li jkun fih skont l-Artikolu 240(1) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 240(3);

(b)     tkun żgurata t-traċċabbiltà tal-kunsinni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali u r-rabtiet ta' dawk il-kunsinni maċ-ċertifikat elettroniku tas-saħħa tal-annimali.

4.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     derogi mir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali previsti fil-paragrafu 1(a), għal kunsinni ta' annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali kif ukoll regoli speċifiċi rigward iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali ta’ dawk il-kunsinni, li jippreżentaw riskju insinifikanti lis-saħħa tal-annimali jew lis-saħħa pubblika fi ħdan l-Unjoni, minħabba xi wieħed jew aktar mill-fatturi li ġejjin:

(i)      il-kategorija jew l-ispeċi ta’ annimali, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(ii)      il-metodi taż-żamma u t-tipi ta’ produzzjoni tal-annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(iii)     l-użu maħsub tagħhom;

(iv)     miżuri ta’ mitigazzjoni tar-riskji alternattivi li huma fis-seħħ fil-pajjiżi jew it-territorji terzi tal-oriġini jew tat-tranżitu, jew wara l-wasla fit-territorju tal-Unjoni, li jipprovdu protezzjoni tas-saħħa tal-annimal u s-saħħa pubblika ekwivalenti għal dik tal-Unjoni kif prevista f’dan ir-Regolament;

(v)     l-għoti ta’ garanziji minn pajjiż jew territorju terz li r-rekwiżiti għad-dħul fl-Unjoni huma pprovduti b’mezzi oħra minbarra ċertifikat tas-saħħa tal-annimali;

(b)     Ir-rekwiżiti għall-kunsinni ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali li jidħlu fl-Unjoni jkunu akkumpanjati minn dikjarazzjonijiet jew dokumenti oħra meħtieġa biex jintwera li l-annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li jidħlu fl-Unjoni jissodisfaw ir-rekwiżiti dwar is-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni stabbiliti fir-regoli adottati skont l-Artikolu 236(1).

Artikolu 240 Il-kontenut taċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali

1.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fl-Artikolu 239(1)(a) għandu jkun fih mill-anqas l-informazzjoni li ġejja:

(a)     l-isem u l-indirizz:

(i)      l-istabbiliment jew il-post ta’ oriġini;

(ii)      l-istabbiliment jew il-post tad-destinazzjoni;

(iii)     fejn applikabbli, l-istabbilimenti għal operazzjonijiet ta’ assemblaġġ jew tas-serħan tal-annimali miżmuma;

(b)     deskrizzjoni tal-annimali, il-prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(c)     in-numru jew il-volum tal-annimali, il-prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali;

(d)     fejn applikabbli, l-identifikazzjoni u r-reġistrazzjoni tal-annimali jew il-prodotti ġerminali;

(e)     l-informazzjoni meħtieġa biex jintwera li l-annimali, il-prodotti ġerminali u prodotti ta’ oriġini tal-annimali fil-kunsinna jikkonformaw mar-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali għal dħul fl-Unjoni kif previst fl-Artikolu 230 u l-Artikolu 236(3) u r-regoli adottati skont l-Artikolu 236(1) u Artikolu 241.

2.           Iċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fl-Artikolu 239(1)(a) jista’ jinkludi informazzjoni oħra meħtieġa taħt leġiżlazzjoni oħra tal-Unjoni.

3.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     l-informazzjoni li trid tiġi inkluża fiċ-ċertifikat tas-saħħa tal-annimali msemmi fl-Artikolu 239(1)(a) minbarra dak imsemmi fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu;

(b)     l-informazzjoni li għandha tiġi inkluża fid-dikjarazzjonijiet jew dokumenti oħra msemmija fl-Artikolu 239(1)(b).

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tistipula regoli rigward mudell ta’ formuli għaċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra msemmija fl-Artikolu 239(1). Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

5.           Sakemm jiġu stabbiliti regoli fl-atti delegati u fl-atti ta’ implimentazzjoni adottati skont il-paragrafu 3 u 4 ta’ dan l-Artikolu, fir-rigward ta’ speċijiet jew kategoriji partikolari ta’ annimali, prodotti ġerminali jew prodotti li joriġinaw mill-annimali, u sakemm tali regoli ma jkunux ġew stabbiliti skont il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni msemmija fl-Artikolu 258(2), l-Istati Membri jistgħu japplikaw regoli nazzjonali, sakemm dawn ikunu jissodisfaw il-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu.

Taqsima 6  Derogi u kundizzjonijiet addizzjonali għal ċerti kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali

Artikolu 241  Derogi u kundizzjonijiet addizzjonali għal ċerti kategoriji ta’ annimali, prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar derogi mir-rekwiżiti previsti fl-Artikolu 230(1) u l-Artikoli 234 u 239 u rekwiżiti addizzjonali għad-dħul fl-Unjoni ta’ dan li ġej:

(a)     annimali:

(i)      maħsuba għal ċirkli, avvenimenti, eżebizzjonijiet, wirjiet, spettakli u stabbilimenti limitati;

(ii)      li huma annimali domestiċi;

(iii)     huma maħsuba li jintużaw għal għanijiet xjentifiċi;

(iv)     li għalihom l-Unjoni mhux id-destinazzjoni finali;

(v)     li joriġinaw fl-Unjoni u li jiġu soġġetti għal moviment lejn pajjiż jew territorju terz, u mbagħad jiġu soġġettu għal moviment lura lejn l-Unjoni minn dak il-pajjiż jew it-territorju terz;

(vi)     li joriġinaw fl-Unjoni u li huma ttrasportati minn pajjiż jew territorju terz fi triqithom lejn parti oħra tal-Unjoni;

(vii)    li huma maħsuba għal skopijiet li jirgħu fuq bażi temporanja, fil-viċinanza tal-tal-fruntieri tal-Unjoni;

(viii)   li jippreżentaw riskju insinifikanti għall-istatus tas-saħħa tal-annimali fi ħdan l-Unjoni;

(b)     prodotti li ġejjin mill-annimali:

(i)      maħsuba għall-użu personali;

(ii)      għall-konsum fuq mezzi ta’ trasport li jkunu ġejjin minn pajjiżi jew territorji terzi;

(c)     prodotti ġerminali u prodotti li joriġinaw mill-annimali:

(i)      maħsuba biex jintużaw bħala kampjuni kummerċjali;

(ii)      maħsuba biex jintużaw bħala kampjuni ta’ riċerka u dijanjożi;

(iii)     li għalihom l-Unjoni mhux id-destinazzjoni finali;

(iv)     li joriġinaw fl-Unjoni u li jiġu soġġetti għal moviment lejn pajjiż jew territorju terz, u mbagħad jiġu soġġettu għal moviment lura lejn l-Unjoni minn dak il-pajjiż jew it-territorju terz;

(v)     li joriġinaw fl-Unjoni u jinġarru minn pajjiż jew territorju terz fi triqthom lejn parti oħra tal-Unjoni;

(vi)     li jippreżentaw riskju insinifikanti għall-istatus tas-saħħa tal-annimali fi ħdan l-Unjoni.

Dawk l-atti delegati għandhom iqisu l-kwistjonijiet imsemmija fl-Artikolu 237 u 238.

2.           Permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, il-Kummissjoni tista' tistipula regoli:

(a)     dwar mudell ta’ formuli għaċ-ċertifikati tas-saħħa tal-annimali, dikjarazzjonijiet u dokumenti oħra għall-kategoriji ta’ annimali, il-prodotti ġerminali u l-prodotti li joriġinaw mill-annimali li għalihom saret referenza fil-paragrafu 1;

(b)     li jindikaw, għall-prodotti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu, il-kodiċijiet min-Nomenklatura Magħquda, fejn dawn il-kodiċijiet m’humiex previsti mir-regoli adottati skont l-Artikolu 45(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX [Nru għandu jiġi miżjud... fuq il-kontrolli uffiċjali].

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 2 Dħul fl-Unjoni ta’ ċerti oġġetti għajr il-prodotti ġerminali, annimali u prodotti li joriġinaw mill-annimali minn pajjiżi u territorji terzi

Artikolu 242 Aġenti tal-mard u atti delegati

1.           Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika li ġġib aġenti tal-mard fl-Unjoni għandha:

(a)     tiżgura li d-dħul tagħhom fl-Unjoni ma joħloqx riskju għas-saħħa tal-annimali jew għas-saħħa pubblika fi ħdan l-Unjoni fir-rigward tal-mard elenkat msemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti;

(b)     tieħu l-miżuri preventivi u ta’ kontroll tal-mard xierqa biex tiżgura li d-dħul fl-Unjoni ta’ dawk l-aġenti tal-mard ma jippreżentax riskju ta’ bijoterrorriżmu.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għad-dħul fl-Unjoni ta’ aġenti tal-mard li jikkonċernaw:

(a)     l-ippakkettar ta’ aġenti tal-mard;

(b)     miżuri ta’ mitigazzjoni ta' riskji oħra meħtieġa biex jiskansaw ir-rilaxx u t-tifrix ta’ aġenti tal-mard.

Artikolu 243  Materjal ta’ pjanti u atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-rekwiżiti speċifiċi tas-saħħa tal-annimali għad-dħul fl-Unjoni ta’ materjal tal-pjanti, li jaġixxi bħala mezz ta’ tixrid tal-mard elenkat jew emerġenti;

(b)     ir-rekwiżiti dwar:

(i)      iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali, filwaqt li jitqiesu r-regoli previsti fl-Artikolu 239(1)(a) u l-Artikolu 239 (2) u (3); jew

(ii)      id-dikjarazzjonijiet jew dokumenti oħra, filwaqt li jitqiesu r-regoli previsti fl-Artikolu 239(1)(b).

2.           Il-Kummissjoni għandha tistipula r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali previsti fil-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu fil-każ ta’ sitwazzjoni ta’ marda mhux favorevoli f’pajjiżi jew territorji terzi dwar mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) jew mard emerġenti, u billi jitqiesu l-kriterji li ġejjin:

(a)     jekk marda elenkata jew emerġenti li tista' tiġi trażmessa permezz ta' materjal tal-pjanti li jirrappreżenta riskju serju għas-saħħa tal-annimali jew għas-saħħa tal-bniedem fl-Unjoni;

(b)     il-probabbiltà li l-annimali ta’ speċijiet elenkati għal mard elenkat partikolari jew mard emerġenti se jiġu f’kuntatt dirett jew indirett mal-materjal tal-pjanti msemmi fil-paragrafu 1;

(c)     id-disponibbiltà u l-effettività ta’ miżuri alternattivi ta’ mitigazzjoni tar-riskji f’relazzjoni ma’ dak il-materjal tal-pjanti, li jistgħu jeliminaw jew jimminimizzaw ir-riskju ta' trażmissjoni li hemm referenza għalih f'2(a).

3.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni tistabbilixxi regoli li jindikaw, fil-każ tal-materjal tal-pjanti msemmi fil-paragrafu 1, il-kodiċijiet minn-Nomenklatura Magħquda, fejn it-tali indikazzjoni ma tkunx prevista mir-regoli adottati skont l-Artikolu 45(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX [in-numru għandu jitniżżel - dwar il-kontrolli uffiċjali].

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Artikolu 244  Mezzi ta’ trasport, tagħmir, materjali tal-imballaġġ, ilma tat-trasport u għalf u magħlef u atti delegati u ta’ implimentazzjoni

1.           L-operaturi li jġibu annimali u prodotti fl-Unjoni għandhom jieħdu miżuri preventivi xierqa u meħtieġa fit-trasport, kif previst fl-Artikoli 122(1) u 191(1).

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar:

(a)     ir-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali speċifiċi għad-dħul fl-Unjoni ta’:

(a)     mezzi ta’ trasport għall-annimali, prodotti ġerminali, prodotti ta’ oriġini mill-annimali, prodotti sekondarji mill-annimali u prodotti derivati;

(b)     tagħmir, materjal tal-imballaġġ jew ilma tat-trasport għall-annimali, prodotti ġerminali, prodotti ta’ oriġini mill-annimali, prodotti sekondarji tal-annimali u prodotti derivati, jew għalf u magħlef li jistgħu jittrasmettu mard tal-annimali;

(b)     ħtiġijiet dwar:

(i)      iċ-ċertifikazzjoni tas-saħħa tal-annimali, filwaqt li jitqiesu r-regoli previsti fl-Artikolu 239(1)(a), (2) u (3);

(ii)      dikjarazzjonijiet jew dokumenti oħra, filwaqt li jitqiesu r-regoli previsti fl-Artikolu 239(1)(b).

3.           Il-Kummissjoni għandha tistipula r-rekwiżiti tas-saħħa tal-annimali previsti fil-paragrafu 1 fil-każ ta’ sitwazzjoni ta’ marda mhux favorevoli li tikkonċerna waħda jew aktar mill-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(2)(d) jew mard emerġenti, li jippreżentaw riskju serju għas-saħħa tal-annimali u għas-saħħa tal-bniedem fl-Unjoni fi:

(a)     pajjiż terz ġar;

(b)     il-pajjiż terz tal-oriġini;

(c)     pajjiż terz ta’ tranżitu.

4.           Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni tistabbilixxi regoli li jindikaw, fil-każ tal-oġġetti msemmija fil-paragrafu 2(a), il-kodiċijiet minn-Nomenklatura Magħquda, fejn it-tali indikazzjoni ma tkunx prevista mir-regoli adottati skont l-Artikolu 45(2)(b) tar-Regolament (UE) Nru XXX/XXX [Publication office: No of Regulation] dwar il-kontrolli uffiċjali.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

Kapitolu 3 Esportazzjoni

Artikolu 245 Esportazzjoni mill-Unjoni

1.           L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri xierqa biex jiżguraw li l-esportazzjoni u r-riesportazzjoni mill-Unjoni lejn pajjiż jew territorju terz ta’ annimali u prodotti isir skont ir-regoli għall-moviment ta’ annimali u prodotti bejn l-Istati Membri previsti fil-Parti IV, filwaqt li jitqiesu l-istatus tas-saħħa tal-annimali fil-pajjiż jew it-territorju terz tad-destinazzjoni, jew żona jew kompartiment tiegħu, fir-rigward tal-mard elenkat imsemmi fl-Artikolu 8(1)(d) u mard emerġenti.

Madankollu, jekk mitlub mill-awtorità kompetenti tal-pajjiż jew territorju terz li jkun qiegħed jimporta, jew jekk ikun stabbilit mil-liġijiet, ir-regolamenti, l-istandards, il-kodiċi ta’ prattika u proċeduri legali u amministrattivi oħrajn fis-seħħ f’dak il-pajjiż jew territorju, l-esportazzjoni u r-riesportazzjoni mill-Unjoni tista’ sseħħ b’konformità ma’ dawk id-dispożizzjonijiet.

2.           Fejn id-dispożizzjonijiet ta’ ftehim bilaterali konkluż bejn l-Unjoni u pajjiż jew territorju terz huwa applikabbli, l-annimali u l-prodotti esportati mill-Unjoni lejn dak il-pajjiż jew territorju terz għandhom ikunu konformi ma’ dawk id-dispożizzjonijiet.

PARTI VI MIŻURI TA' EMERĠENZA

Taqsima 1  Miżuri ta’ emerġenza fir-rigward tal-movimenti ta’ annimali u prodotti fl-Unjoni u mezzi ta’ trasport u materjal ieħor li seta’ ġie f’kuntatt ma’ annimali u prodotti bħal dawn

Artikolu 246  Il-miżuri ta’ emerġenza li għandhom jittieħdu mill-awtorità kompetenti ta' Istat Membru milqut b’każ ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata jew marda emerġenti jew l-okkorrenza ta’ periklu fit-territorju tiegħu

1.           Fil-każ ta’ tifqigħa ta’ marda elenkata jew marda emerġenti, jew jkun hemm periklu li x’aktarx jikkostitwixxi riskju serju, l-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn dan jokkorri għandha, skont il-ħruxija tas-sitwazzjoni u l-marda jew il-periklu inkwistjoni, tieħu minnufih waħda jew aktar mill-miżuri ta’ emerġenza segwenti biex ma jiġi skansat it-tixrid tal-marda jew il-periklu:

(a)     fil-każ ta' mard elenkat:

(i)      imsemmi fl-Artikolu 8(1)(a) il-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbilit fil-Kapitolu I tat-Titolu II tal-Parti III;

(ii)      imsemmi fl-Artikolu 8(1)(b) u (c), il-miżuri ta’ kontroll tal-mard stabbiliti fil-Kapitolu 2 tat-Titolu II tal-Parti III;

(b)     fil-każ ta' mard emerġenti u perikli:

(i)      ristrezzjonijiet ta’ moviment fuq annimali u prodotti li joriġinaw mill-istabbilimenti jew, fejn ikun rilevanti, iż-żoni jew il-kompartimenti ristretti, fejn it-tifqigħa jew il-periklu jkunu seħħew, u fuq mezzi ta’ trasport u materjal ieħor li setgħu ġew f’kuntatt ma’ dawk l-annimali jew il-prodotti;

(ii)      kwarantina tal-annimali u l-iżolament tal-prodotti;

(iii)     sorveljanza u miżuri ta’ traċċabbiltà;

(iv)     kwalunkwe miżuri ta' emerġenza ta’ kontroll tal-mard previsti fil-Kapitolu 1 tat-Titolu II tal-Parti III li huma xierqa;

(c)     kwalunkwe miżura oħra ta’ emerġenza li tkun tidhrilha xierqa biex effettivament u effiċjentement tikkontrolla u tiskansa t-tixrid tal-marda jew il-periklu.

2.           L-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra:

(a)     immedjatament b'tifqigħa jew l-okkorrenza ta' periklu msemmija fil-paragrafu 1;

(b)     mingħajr dewmien bil-miżuri ta’ emerġenza meħuda skont il-paragrafu 1.

Artikolu 247  Miżuri ta’ emerġenza li għandhom jieħdu l-Istati Membri apparti l-Istat Membru fejn tkun seħħet tifqigħa jew periklu

1.           L-awtorità kompetenti ta’ Stati Membri għajr l-Istat Membru fejn okkorriet it-tifqigħ jew il-periklu msemmi fl-Artikolu 246(1), għandha tieħu waħda jew aktar mill-miżuri ta’ emerġenza li jissemmew fl-Artikolu 246(1), meta fit-territorju tagħha sseħħ detezzjoni ta' annimali jew prodotti mill-Istat Membru msemmi fl-Artikolu 246(1) jew mezzi ta’ trasport jew kull materjal ieħor li seta’ ġie f’kuntatt ma’ annimali u prodotti bħal dawn.

2.           L-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu tista', fejn jeżisti riskju serju sakemm jiġu adottati l-miżuri ta’ emerġenza mill-Kummissjoni bi qbil mal-Artikolu 248, tieħu l-miżuri ta’ emerġenza li jissemmew fl-Artikolu 246(1) fuq bażi interim, skont il-ħruxija tas-sitwazzjoni fir-rigward ta’ annimali jew prodotti li joriġinaw minn stabbilimenti jew kwalunkwe postijiet oħra, jew fejn rilevanti minn żoni ristretti tal-Istat Membru fejn il-marda jew perikolu msemmi fl-Artikolu 246(1) ikunu seħħew, jew mezzi ta’ trasport jew materjal ieħor li seta’ ġie f’kuntatt ma’ dawn l-annimali.

3.           L-awtorità kompetenti msemmija fil-paragrafu 1 għandha tinforma lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra:

(a)     immedjatament bit-tifqigħa jew l-okkorrenza ta' periklu msemmija fil-paragrafu 1;

(b)     mingħajr dewmien bil-miżuri ta’ emerġenza meħuda skont il-paragrafi 1 u 2.

Artikolu 248 Miżuri ta' emerġenza tal-Kummissjoni

1.           Fil-każ ta’ tifqigħa jew l-okkorrenza ta’ periklu, kif imsemmi fl-Artikolu 246(1) u tal-miżuri ta’ emerġenza meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikoli 246(1) u 247(1) u (2), il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sitwazzjoni u l-miżuri ta’ emerġenza meħuda, u tadotta, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni waħda jew aktar mill-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikolu 246(1) dwar l-annimali u l-prodotti u l-mezzi ta’ trasport u materjal ieħor li setgħu ġew f’kuntatt ma’ dawk l-annimali jew il-prodotti, fi kwalunkwe mill-każijiet li ġejjin:

(a)     il-Kummissjoni ma ġietx infurmata bi kwalunkwe miżuri meħuda skont l-Artikolu 246(1) u l-Artikolu 247(1) u (2);

(b)     il-Kummissjoni tikkunsidra li l-miżuri meħuda skont l-Artikolu 246(1) u l-Artikolu 247(1) u (2) ma humiex adegwati;

(c)     il-Kummissjoni tikkunsidra li hu meħtieġ li jiġu approvati jew sostitwiti l-miżuri meħuda mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri skont l-Artikoli 246(1) u 247(1) u (2) sabiex jiġi evitat xkiel mhux ġustifikat fil-moviment ta’ annimali u prodotti.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

2.           Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati relatati ma’ riskji serji ta’ tixrid ta’ xi marda jew periklu l-Kummissjoni tista’ tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli skont l-Artikolu 255(3).

Taqsima 2  Miżuri ta’ emerġenza li jikkonċernaw kunsinni ta’ annimali u prodotti li joriġinaw minn pajjiżi u territorji terzi u mezzi ta’ trasport u materjal ieħor li seta’ ġie f’kuntatt ma’ kunsinni bħal dawn

Artikolu 249 Il-miżuri ta’ emerġenza li għandhom jittieħdu mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru

Fejn l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru ssir konxja ta’ kunsinna ta’ annimali jew prodotti li joriġinaw minn pajjiż jew territorju terz, jew mezzi ta’ trasport jew materjali li setgħu ġew f’kuntatt mat-tali kunsinna, li x’aktarx tikkostitwixxi riskju serju fl-Unjoni minħabba infezzjoni jew kontaminazzjoni possibbli minn mard elenkat jew mard emerġenti jew xi perikli, din għandha minnufih:

(a)          tieħu waħda jew aktar mis-segwenti miżuri ta’ emerġenza meħtieġa biex dak ir-riskju jiġi mitigat skont il-ħruxija tas-sitwazzjoni:

(i)      id-destruzzjoni tal-kunsinna;

(ii)     il-kwarantina tal-annimali u l-iżolament tal-prodotti;

(iii)     sorveljanza u miżuri ta’ traċċabbiltà;

(iv)    kwalunkwe miżuri ta’ kontroll tal-mard imsemmija fil-Kapitolu I tat-Titolu II tal-Parti III, fejn xieraq;

(v)     kwalunkwe miżura oħra ta’ emerġenza li hija tqis adegwati biex jiġi evitat it-tixrid tal-marda jew il-periklu fl-Unjoni;

(b)          tinforma minnufih lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri l-oħra dwar ir-riskji assoċjati mal-kunsinna inkwistjoni u dwar l-oriġini tal-kunsinna permezz tal-IMSOC.

Artikolu 250 Miżuri ta' emerġenza tal-Kummissjoni

1.           Fejn marda elenkata, marda emerġenti jew periklu li x’aktarx jikkostitwixxi riskju serju jseħħ jew jinfirex f’pajjiż jew territorju terz, jew jekk kwalunkwe raġuni oħra serja tal-annimali jew is-saħħa pubblika hekk titlob, il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni u b'aġir fuq l-inizjattiva tagħha jew fuq talba ta’ Stat Membru, tadotta waħda jew aktar minn dawn il-miżuri ta’ emerġenza li ġejjin, skont il-ħruxija tas-sitwazzjoni:

(a)     tissospendi d-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ annimali u prodotti, u mezzi ta’ trasport jew materjal ieħor li seta’ ġie f’kuntatt ma’ kunsinni bħal dawn, li jista’ jifrex dik il-marda jew periklu fl-Unjoni;

(b)     tistabbilixxi rekwiżiti speċjali għad-dħul fl-Unjoni ta’ kunsinni ta’ annimali u prodotti, u mezzi ta’ trasport u materjal ieħor li seta’ ġie f’kuntatt ma’ kunsinni bħal dawn, li jista’ jifrex dik il-marda jew periklu fl-Unjoni;

(c)     tieħu kwalunkwe miżuri ta’ kontroll tal-mard xierqa ta’ emerġenza biex tiskansa t-tixrid ta’ dik il-marda jew periklu fl-Unjoni.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

2.           Għal raġunijiet imperattivi ta’ urġenza debitament ġustifikati relatati ma’ riskji serji, il-Kummissjoni għandha, wara li tikkonsulta mal-Istat Membru konċernat, tadotta minnufih atti ta’ implimentazzjoni applikabbli b’konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

Artikolu 250  Miżuri ta’ emerġenza meħuda mill-Istati Membri meta l-Kummissjoni ma taġixxix

1.           Fejn Stat Membru jitlob lill-Kummissjoni biex tieħu miżuri ta’ emerġenza skont l-Artikolu 250 u l-Kummissjoni ma tagħmilx dan, dak l-Istat Membru:

(a)     jista', fl-istennija tal-adozzjoni ta’ miżuri ta’ emerġenza mill-Kummissjoni b’konformità mal-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, jieħu waħda jew aktar mill-miżuri ta’ emerġenza li jissemmew fil-punt (a) tal-Artikolu 249 fuq bażi interim fir-rigward tal-kunsinni ta’ annimali u prodotti u mezzi ta’ trasport u materjal ieħor li seta’ ġie f’kuntatt ma’ kunsinni bħal dawn, li joriġinaw mill-pajjiż terz jew territorju msemmi fl-Artikolu 250(1), skont il-ħruxija tas-sitwazzjoni fit-territorju tiegħu;

(b)     għandu jinforma lill-Kummissjoni u lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-oħra dwar il-miżuri ta’ emerġenza ta’ dan it-tip mingħajr dewmien, billi jagħti r-raġunijiet għall-adozzjoni tagħhom.

2.           Il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sitwazzjoni u l-miżuri ta’ emerġenza meħuda mill-Istat Membru skont il-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u għandha, fejn meħtieġ, tadotta permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni waħda jew aktar mill-miżuri ta’ emerġenza previsti fl-Artikolu 250.

Dawn l-atti ta’ implimentazzjoni għandhom jiġu adottati b'konformità mal-proċedura ta’ eżami msemmija fl-Artikolu 255(2).

3.           Għal raġunijiet ta' urġenza imperattivi relatati ma riskji serji u debitament iġġustifikati l-Kummissjoni għandha tadotta minnufih atti ta' implimentazzjoni applikabbli b'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 255(3).

Parti VII Dispożizzjonijiet komuni

TITOLU I Dispożizzjonijiet proċedurali

Artikolu 252  Emenda għall-Annessi I u II

Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 253 fir-rigward ta’ emendi għall-Annessi I u II sabiex jitqiesu l-progress tekniku, l-iżviluppi xjentifiċi u ċ-ċirkostanzi mibdula fis-saħħa pubblika u tal-annimali.

Artikolu 253 L-eżerċizzju tad-delega

1.           Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.           Is-setgħa ta’ adozzjoni tal-atti delegati msemmija fl-Artikoli 4(2), 6(2), 9(2), 11(3), 13(2), 15(2), 16(3), 18(3), 24, 28, 30(4), 31(2), 34(2), 37(5), 39, 41(3), 42(5), 44(1), 47, 48(3), 53(2), 54(3), 55(2), 58(2), 63, 64(4), 67, 68(2), 70(3), 72(2), 73(3), 74(3), 76(2), 79, 80(4), 85(3), 89(3), 92(2), 96(3), 100(1), 103(2), 114, 115, 119(1), 122(2), 128(1), 129(2), 132, 133(2), 134(2), 135(3), 136(4), 137, 141(1), 143(1), 144, 146(4), 148(3), 151(1), 152(2), 154(1), 158, 159(5), 160(3), 162(2), 163(3), 164(3), 165(5), 166(3), 174(3), 179(2), 184(1), 188(1), 191(2), 196(2), 199(3), 200(3), 201(2), 202(2), 203(2), 204(3), 205, 211, 213(1), 214, 216(4), 218(3), 221(1), 222(3), 223(3), 224(5), 225(3), 229(1), 231(3), 233(3), 235, 236(1), 239(4), 240(3), 241(1), 242(2), 243(1), 244(2), 252, 259(2), 260(2) u 261(2) għandha tiġi kkonferita lill-Kummissjoni għal perjodu indeterminat ta’ żmien minn (*).

3.           Is-setgħa li tadotta l-atti ddelegati msemmija fl-Artikolu 229(1) għandha tingħata lill-Kummissjoni għal perjodu ta’ ħames snin minn (*).

(*)      Id-data tad-dħul fis-seħħ tal-att leġiżlattiv bażiku jew kwalunkwe data oħra stabbilita mil-leġiżlatur.

4.           Id-delega tas-setgħat elenkati fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu u msemmija fl-Artikolu 229(1) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe waqt mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ġġib fi tmiemha d-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ l-għada tal-publikazzjoni tad-deċiżjoni f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f'data aktar tard speċifikata fiha. Ma taffettwax il-validità tal-atti delegati li jkunu diġà fis-seħħ.

5.           Meta tadotta att iddelegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah simultanjament lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.           Att iddelegat adottat skont id-dispożizzjonijiet elenkati fil-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu u skont l-Artikolu 229(1) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta' dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill ikunu infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex se joġġezzjonaw. Dan il-perjodu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 254 Proċedura ta’ urġenza

1.           L-atti delegati adottati skont dan l-Artikolu għandhom jidħlu fis-seħħ bla dewmin u għandhom japplikaw sakemm l-ebda oġġezzjoni ma tkun ġiet espressa b'konformità mal-paragrafu 2. In-notifika ta' att delegat lill-Parlament Ewopew u l-Kunsill għandha tistqarr ir-raġunijiet għaliex tintuża l-proċedura ta' urġenza.

2.           Kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Kunsill jistgħu joġġezzjonaw għal att delegat b'konformità mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 253(6). F’każ simili, il-Kummissjoni għandha tirrevoka l-att mingħajr dewmien wara n-notifika tad-deċiżjoni ta' oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill.

Artikolu 255 Il-proċedura tal-kumitat

1.           Il-Kummissjoni għandha tkun megħjuna mill-Kumitat Permanenti dwar il-Pjanti, l-Annimali, l-Ikel u l-Għalf stabbilit bl-Artikolu 58(1) tar-Regolament (KE) Nru 178/2002. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tat-tifsira tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

2.           Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 5 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

3.           Meta ssir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011, b’rabta mal-Artikolu 5 tiegħu.

TITOLU II Penali

Artikolu 256 Penali

L-Istati Membri għandhom jistabbilixxu r-regoli dwar il-pieni applikabbli għall-ksur tad-disposizzjonijiet ta' dan ir-Regolament u għandhom jieħdu l-miżuri neċessarji biex jiżguraw li dawk ir-regoli jiġu implimentati. Il-penali previsti jridu jkunu effettivi, proporzjonati u dissważivi.

L-Istati Membri għandhom jinnotifikaw dawk id-dispożizzjonijiet lill-Kummissjoni sa mhux aktar tard minn [date to be inserted: one year from the date of application of this Regulation] u għandhom jinnotifikawha bla dewmien dwar kwalunkwe emendi sussegwenti li jolqtuhom.

TITOLU III  Il-miżuri tal-Istati Membri

Artikolu 257 Il-miżuri tal-Istati Membri

1.           L-Istati Membri jistgħu japplikaw miżuri addizzjonali jew aktar stretti fit-territorji tagħhom minn dawk stabbiliti f’dan ir-Regolament li jikkonċernaw biss:

(a)     ir-responsabbiltajiet għas-saħħa tal-annimali stipulati fil-Kapitolu 3 tal-Parti I;

(b)     in-notifika fi ħdan l-Istati Membri prevista fl-Artikolu 16;

(c)     is-sorveljanza msemmija fil-Kapitolu 2 tal-Parti II;

(d)     ir-reġistrazzjoni, l-approvazzjoni, iż-żamma tar-rekords u r-reġistri previsti fil-Kapitolu 1 tat-Titoli I u l-Kapitolu 1 tat-Titolu II tal-Parti IV;

(e)     ir-rekwiżiti ta’ traċċabbiltà ta' annimali terrestri miżmuma u prodotti ġerminali previsti fil-Kapitolu 2 tat-Titolu I tal-Parti IV.

2.           Il-miżuri nazzjonali msemmija fil-paragrafu 1 għandhom ikunu konformi mar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament u ma għandhomx:

(a)     ifixklu l-moviment ta’ annimali u prodotti bejn l-Istati Membri;

(b)     jikkontradixxu r-regoli msemmija fil-paragrafu 1.

Parti VIIIDispożizzjonijiet tranżitorji u finali

Artikolu 258 Revoki

1.           Id-Deċiżjoni 78/642/KEE, id-Direttiva 79/110/ KEE, id-Direttiva 81/6/ KEE, id-Deċiżjoni 89/455/ KEE, id-Direttiva 90/423/ KEE, id-Deċiżjoni 90/678/KEE huma mħassra.

2.           L-atti li ġejjin huma b’dan imħassra b’effett minn [id-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament]:

– id-Direttiva 64/432/KEE,

– id-Direttiva 77/391/KEE,

– id-Direttiva 78/52/KEE,

– id-Direttiva 80/1095/KEE,

– id-Direttiva 82/894/KEE,

– id-Direttiva 88/407/KEE,

– id-Direttiva 89/556/KEE,

– id-Direttiva 90/429/KEE,

– id-Direttiva 91/68/KEE,

– id-Deċiżjoni 91/666/KEE,

– id-Direttiva 92/35/KEE,

– id-Direttiva 92/65/KEE,

– id-Direttiva 92/66/KEE,

– id-Direttiva 92/118/KEE,

– id-Direttiva 92/119/KEE,

– id-Deċiżjoni 95/410/KE,

– id-Direttiva 2000/75/KE,

– id-Deċiżjoni 2000/258/KE,

– ir-Regolament (KE) Nru 1760/2000,

– id-Direttiva 2001/89/KE,

– id-Direttiva 2002/60/KE,

– id-Direttiva 2002/99/KE,

– id-Direttiva 2003/85/KE,

– ir-Regolament (UE Nru[XXX/XXX... [Publication office: Number to be inserted… non-commercial movements of pet animals and repealing Regulation (EC) No 998/2003],

– ir-Regolament (KE) Nru 21/2004,

– id-Direttiva 2004/68/KE

– id-Direttiva 2005/94/KE

– id-Direttiva 2006/88/KE

– id-Direttiva 2008/71/KE

– id-Direttiva 2009/156/KE

– id-Direttiva 2009/158/KE.

Referenzi għal dawk l-atti mħassra għandhom ikunu meqjusa bħala referenzi għal dan ir-Regolament u għandhom jinqraw skont it-tabella ta’ korrelazzjoni kif stipulati fl-Anness III t'hawnhekk.

3.           L-atti adottati mill-Kummissjoni skont l-atti tal-Kunsill u tal-Parlament Ewropew imsemmija fil-paragrafu 2 għandhom jibqgħu fis-seħħ sakemm dawn ma humiex f’kontradizzjoni mar-regoli stipulati f’dan ir-Regolament.

Artikolu 259  Miżuri tranżitorji relatati mar-revoka tar-Regolament (KE) Nru 1760/2000, ir-Regolament (KE) Nru 21/2004 u d-Direttiva 2008/71/KE

1.           Minkejja l-Artikolu 258(2) ta’ dan ir-Regolament, ir-Regolamenti (KE) Nru 1760/2000 u (KE) Nru 21/2004 u d-Direttiva 2008/71/KE għandhom jibqgħu japplikaw sad-data li għandha tkun stabbilita f’att delegat adottat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 252 dwar id-data li fiha l-atti msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw aktar.

Dik id-data għandha tkun id-data tal-applikazzjoni tar-regoli korrispondenti li għandhom ikunu adottati skont l-atti delegati li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 103(2) u l-Artikoli 114 u 115 ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 260  Miżuri tranżitorji relatati ma’ revoki tad-Direttivi 92/66/KEE, 2000/75/KE, 2001/89/KE, 2000/75/KE, 2002/60/KE, 2003/85/KE u 2005/94/KE

1.           Minkejja l-Artikolu 258(2) ta’ dan ir-Regolament, id-Direttivi 92/66/KEE, 2000/75/KE, 2001/89/KE, 2000/75/KE, 2002/60/KE, 2003/85/KE u 2005/94/KE għandhom jibqgħu japplikaw sad-data li għandha tkun stabbilita f’att delegat adottat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati skont l-Artikolu 253 dwar id-data li fiha d-Direttivi msemmija fil-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu ma għandhomx japplikaw aktar.

Dik id-data għandha tkun id-data tal-applikazzjoni tar-regoli korrispondenti li għandhom ikunu adottati skont l-atti delegati li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Artikoli 44(1), 47(1) 48(3), 53(1), 54(3) u 58(2), l-Artikolu 63, l-Artikolu 64(4), l-Artikolu 67 u l-Artikolu 68(2) u 70(3) ta’ dan ir-Regolament.

l-Artikolu 261  Miżuri tranżitorji relatati għar-revoka tar-Regolament (UE) Nru [XXX/XXX dwar il-moviment mhux kummerċjali tal-annimali domestiċi]

1.           Minkejja l-Artikolu 258(2) ta’ dan ir-Regolament, ir-Regolament (UE) Nru [XXX/XXX] għandu jibqa' japplika sad-data li għandha tkun stabbilita f’att delegat adottat skont il-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu.

2.           Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti ddelegati skont l-Artikolu 253 dwar id-data li fiha r-Regolament XXX/XXX ma għandux jibqa' japplika.

Dik id-data għandha tkun id-data tal-applikazzjoni tar-regoli korrispondenti li għandhom ikunu adottati skont l-atti delegati li dwarhom hemm dispożizzjoni fl-Artikolu 114(f) u l-Artikoli 152(2) u 222(3) ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 262 Dħul fis-seħħ u applikazzjoni

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu jibda japplika minn 36 xahar mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Parlament Ewropew                           Għall-Kunsill

Il-President                                                    Il-President

ANNESS I

Speċijiet tal-annimali domestiċi

PARTI A

Klieb (Canis lupus familiaris)

Qtates (Felis silvestris catus)

Inmsa (Mustela putorius furo)

PARTI B

Invertebrati (ħlief in-naħal, il-bagħal tan-naħal, u l-molluski u l-krustaċji)

Annimali akkwatiċi ornamentali

Amfibji

Rettili

Għasafar: l-ispeċijiet kollha tal-għasafar ħlief it-tjur tal-irziezet tal-irziezet

Mammiferi: rodituri u fniek ħlief dawk maħsuba għall-produzzjoni tal-ikel.

ANNESS II

Speċi ta’ Ungulati

Grupp tassonomiku ||

Ordni || Familja || Ġeneru / speċi

Perissodactyla || Equidae || Equus spp.

Tapiridae || Tapirus spp.

Rhinoceritidae || Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., Rhinoceros spp.

Artiodactyla || Antilocapridae || Antilocapra ssp.

Bovidae || Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.(inkluż Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (inkluż Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.(inkluż Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (inklużi Nemorhaedus u Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (inkluż Boocerus).

Camelidae || Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae || Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae || Giraffa ssp., Okapia ssp.

Hippopotamindae || Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.

Moschidae || Moschus ssp.

Suidae || Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.,

Tayassuidae || Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.

Tragulidae || Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.

Probosċidae || Elephantidae || Elephas ssp., Loxodonta ssp.

ANNESS III

Tabella ta' korrelazzjoni msemmija fl-Artikolu 257(2)

1.           Id-Direttiva 64/432/KE

Id-Direttiva 64/432/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikoli 4 (parzjalment), 150(3) u 220(3)

Artikolu 3(1) Artikolu 3(2) || Artikoli 121 u 123 Artikoli 121 (2), 123(1) u 146(3) u (4)

Artikolu 4(1) Artikolu 4(2) u (3) || Artikolu 121(1) Artikolu 122(1) u (2)

Artikolu 5(1) Artikolu 5(2) Artikolu 5(2)(a) Artikolu 5(2)(b) Artikolu 5(3) Artikolu 5(4) Artikolu 5(5) || Artikolu 140(1), 142 u 143, Artikolu 146(3) u (4), Artikolu 144(a) Artikolu 141(1)(b), Artikolu 146(3) u (4), Artikolu 150, Artikoli 130, 132 u 150

 Artikolu 6 || Articles 127, 128, 129

Artikolu 6a || -

Artikolu 7 || Artikoli 129, 130, 131(a) u 132

Artikolu 8 || Artikoli 16, 17, 18 u Artikoli 16(3), 17(3), 18(3) u 19

Artikolu 9 || Articles 30(1), 31, 32 u Artikolu 30 (3) u (4), 31(2)

Artikolu 10 || Artikoli 30(2), 31, 32, 36, 41, 42 u Artikoli 39, 40, 41(3) u 42(5) and (6)

Artikolu 11(1) Artikolu 11(2) Artikolu 11(3) Artikolu 11(4) Artikolu 11 (5) - (6) || Artikolu 89(1)(a), 92, 93 u Artikolu 92(2), Artikoli 97, 100 u 101 Artikolu 93, 94 Artikolu 95 Artikolu 92(1)(d) u (2)(d)

Artikolu 12(1) Artikolu 12(2) Artikolu 12(3) Artikolu 12(4) Artikolu 12(5) u (6) || Artikolu 122, Artikolu 99 u Artikolu 100 Artikolu 122(1)(a) u (b) Artikolu 140(3) -

Artikolu 13(1) u (2) Artikolu 13(3) Artikolu 13(4) Artikolu 13(5) u (6) || Artikoli 89, 92, 93, 94, 97, 100, u 101 Artikolu 95 - Artikolu 96

Artikolu 14(1) u (2) Artikolu 14(3)A u B Artikolu 14(3)C Artikolu 14(4) sa (6) || - - Artikolu 103 -

Artikolu 15(1) Artikolu 15(2) sa (4) || Artikolu 256 -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 17a || -

Artikolu 18 || Artikolu 103

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

2.           Id-Direttiva 77/391/KEE

Id-Direttiva 77/391/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2(1) Artikolu 2(2) Artikolu 2(3) Artikolu 2(4) || Artikolu 30(1) Artikoli 31, 32 Artikolu 33 Artikoli 36 u 41

Artikolu 3(1) Artikolu 3(2) Artikolu 3(3) Artikolu 3(4) || Artikolu 30(1) Artikoli 31, 32 Artikolu 33 Artikoli 36 u 41

Artikolu 4 || Artikoli 30(1), 31, 32, 33, 36 u 41

Artikolu 5 || -

Artikolu 6 || -

Artikolu 7 || -

Artikolu 8 || -

Artikolu 9 || -

Artikolu 10 || -

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || -

Artikolu 13 || -

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

3.           Id-Direttiva 78/52/KEE

Id-Direttiva 78/52/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3(1) Artikolu 3(2) Artikolu 3(3) Artikolu 3(4) || Artikoli 30(1), 31, 34 u 35 - - Artikoli 30(1) u 31

Artikolu 4 || Artikoli 30(1), 31 u 35

Artikolu 5 || Artikoli 16, 17, 18, 46 u 47

Artikolu 6(1) Artikolu 6(2) Artikolu 6(3) || Artikoli 73 sa 75 Artikoli 76 u 77 Artikoli 78 u 79

Artikolu 7 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 8 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 9 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 10 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 11 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 12 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 13 || Artikoli 16, 17, 18, 46 u 47

Artikolu 14(1) Artikolu 14(2) Artikolu 14(3) || Artikoli 73 sa 75 Artikoli 76 u 77 Artikoli 78 u 79

Artikolu 15 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 16 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 17 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 18 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 19 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 20 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || Artikoli 16, 17, 18, 46 u 47

Artikolu 23 || Artikoli 73 sa 79

Artikolu 24 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 25 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 26 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 27 || Artikoli 121(1), 123(1)(b)

Artikolu 28 || -

Artikolu 29 || -

Artikolu 30 || -

4.           Id-Direttiva 80/1095/KEE

Id-Direttiva 80/1095/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || Artikoli 30(1) u 36

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 30, 31, 34 u 35

Artikolu 3a || Artikoli 30, 31, 34 u 35

Artikolu 4 || Artikoli 32 u 35

Artikolu 4a || Artikoli 32 u 35

Artikolu 5 || -

Artikolu 6 || Artikolu 30

Artikolu 7 || Artikoli 36, 39 u 40

Artikolu 8 || Artikoli 41 u 42

Artikolu 9 || -

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || -

Artikolu 12a || -

Artikolu 13 || -

5.           Id-Direttiva 82/894/KEE

Id-Direttiva 82/894/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 17, 19, 20 u 21

Artikolu 4 || Artikoli 17.18, 19, 20 u 21

Artikolu 5 || Artikolu 21(b) u (c)

Artikolu 6 || -

Artikolu 7 || -

Artikolu 8 || -

6.           Id-Direttiva 88/407/KEE

Id-Direttiva 88/407/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 157 u 158

Artikolu 4 || Artikolu 158(b) u (c)

Artikolu 5 || Artikoli 89, 92, 95 u 96

Artikolu 6(1) Artikolu 6(2) Artikolu 6(3) u (4) || Artikoli 159 u 160 - -

Artikolu 8 || Artikoli 230(1)(a) u 231

Artikolu 9 || Artikoli 230(1)(b), 234 u 235

Artikolu 10 || Artikoli 230(1)(c), 231, 236 u 238

Artikolu 11 || Artikolu 230(1)(d) u Artikolil 239, 240

Artikolu 12 || Artikolu 230(2)

Artikolu 15 || Artikoli 246 sa 251

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

7.           Id-Direttiva 89/556/KEE

Id-Direttiva 89/556/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 157, 158, 159

Artikolu 5(1) Artikolu 5(2) Artikolu 5(2a) u (3) || Artikoli 89 u 92 Artikolu 96 Artikolu 92

Artikolu 6 || Artikolu 159 u 160

Artikolu 7 || Artikoli 230(1)(a) u 231

Artikolu 8 || Artikoli 230(1)(b), 234 u 235

Artikolu 9 || Artikoli 230(1)(c), 236 u 238

Artikolu 10 || Artikoli 230(1)(d), 239, 240

Artikolu 11 || Artikoli 230(2) u 249 sa 251

Artikolu 14 || Artikoli 246 sa 248

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

8.           Id-Direttiva 90/429/KEE

Id-Direttiva 90/429/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 157 u 158

Artikolu 4 || -

Artikolu 5(1) Artikolu 5(2) || Artikoli 89 u 92 Artikolu 96

Artikolu 6(1) Artikolu 6(2) || Artikoli 159 u 160 -

Artikolu 7 || Artikoli 230(1)(a) u 231

Artikolu 8 || Artikoli 230(1)(b), 234 u 235

Artikolu 9 || Artikoli 230(1)(c), 236 u 238

Artikolu 10 || Artikolu 230(1)(d), 239, 240

Artikolu 11(1) Artikolu 11(2) u (3) || Artikolu 230(2) -

Artikolu 12 || Artikolu 239

Artikolu 13 || -

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || Artikoli 246 sa 251

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

9.           Id-Direttiva 91/68/KEE

Id-Direttiva 91/68/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikoli 4 (parzjalment), 150(3) u 220(3)

Artikolu 3(1)(2)(3) u (5) Artikolu 3(4) || Artikoli 127 u 128 Artikolu 136

Artikolu 4(1) Artikolu 4(2) Artikolu 4(3) || Artikoli 121(2)(b), 127 u 128 Artikolu 125 Artikolu 128

Artikolu 4a || Artikolu 128

Artikolu 4b(1) sa (3) Artikolu 4b(4) Artikolu 4b(5) Artikolu 4b(6) || Artikolu 128 Artikolu 130 Artikolu 129 Artikoli 121(1) u 122

Artikolu 4c(1) u (2) Artikolu 4c(3) || Artikolu 128 Artikoli 130 u 132

Artikolu 5 || Artikolu 128

Artikolu 6 || Artikolu 128

Artikolu 7(1) sa (3) Artikolu 7(4) || Artikoli 30, 31 u 32 -

Artikolu 8(1) sa (3) Artikolu 8(4) || Artikoli 36, 39 u 40 -

Artikolu 8a(1) Artikolu 8a(2) Artikolu 8a(3) Artikolu 8a(4) Artikolu 8a(5) || Artikoli 89(1)(a), 92, 93 u 131 Artikolu 97, 100 Artikoli 93, 94 u 96 Artikolu 95 Artikolu 92(1)(d) u (2)(d)

Artikolu 8b(1) Artikolu 8b(2) Artikolu 8b(3) Artikolu 8b(4) || Artikoli 82,89(1)(a), 92, 93, 97, 100 u 131 Artikoli 89, 92, 93 Artikolu 95 -

Artikolu 8c(1) Artikolu 8c(2) Artikolu 8c(3) Artikolu 8c(4) u (5) || Artikoli 85 u 122 Artikolu 99 Artikolu 122(1)(a) -

Artikolu 9 || Artikoli, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 u 150

Artikolu 10 || -

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || Artikolu 141 (b)

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

10.         Deċiżjoni 91/666/KEE

Deċiżjoni 91/666/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 48

Artikolu 4 || Artikoli 48, 49 u 50

Artikolu 5 || Artikoli 48 u 50

Artikolu 6 || Artikoli 15 u 48(3)(b)

Artikolu 7 || Artikolu 50

Artikolu 8 || -

Artikolu 9 || -

Artikolu 10 || -

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || -

11.         Id-Direttiva 92/35/KEE

Id-Direttiva 92/35/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 16

Artikolu 4 || Artikoli 53 sa 57 u 59

Artikolu 5 || Artikoli 46 u 47

Artikolu 6 || Artikoli 60 sa 69

Artikolu 7 || Artikolu 57

Artikolu 8 || Artikolu 64

Artikolu 9 || Artikoli 65, 66 u 67

Artikolu 10 || Artikoli 65, 66 u 67

Artikolu 11 || Artikolu 68

Artikolu 12 || Artikolu 71(1)

Artikolu 13 || Artikolu 65(2)

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || Artikoli 43, 44 u 45

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

12.         Id-Direttiva 92/65/KEE

Id-Direttiva 92/65/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || -

Artikolu 4 || Artikoli 121, 123, 16, 17, 18, 30(2), 140 sa 143, 146 u 148

Artikolu 5 || Artikoli 133, 134, 140, 141

Artikolu 6(A) Artikolu 6(B) || Artikoli 121, 123, 127, 128, 134, 137, 140 sa 143 -

Artikolu 7(A) Artikolu 7(B) || Artikoli 121, 123, 127, 128, 134, 137 u 140 sa 143 -

Artikolu 8 || Artikoli 121, 123, 133 u 140 sa 143

Artikolu 9 || Artikoli 121, 123, 133 u 140 sa 143

Artikolu 10(1) sa (4) Artikolu 10(5) sa (7) || Artikoli 121, 123, 133, 140 sa 143 -

Artikolu 10a || -

Artikolu 11(1) Artikolu 11(2) u (3) Artikolu 11(4) Artikolu 11(5) || Artikolu 155 Artikoli 155,157 u 158, 140 sa 143 Artikoli 92 u 96 Artikolu 162

Artikolu 12(1) Artikolu 12(2) Artikolu 12(3) Artikolu 12(4) Artikolu 12(5) Artikolu 12(6) || - Artikolu 246 – 248 Artikoli 82, 97, 100 Artikoli 140 sa 146 u 149 sa 151 - Artikolu 256

Artikolu 13(1) Artikolu 13(2) || Artikoli 133, 140 sa 146 u 148 Artikoli 90, 92, 93 to 96

Artikolu 14 || Artikoli 30, 31 u 32

Artikolu 15 || Artikoli 36, 39, 40 u 41

Artikolu 16 || Artikoli 230(1) u 236

Artikolu 17(1) Artikolu 17(2) Artikolu 17(3) Artikolu 17(4) u (5) || Artikolu 230(1)(a)(b) u (c) Artikolu 231, Artikolu 231, 234, 235 -

Artikolu 18 || Artikolu 230(1)(d), 239

Artikolu 19 || Artikolu 236

Artikolu 20 || Artikoli 230(2), 246 sa 248

Artikolu 21 || Artikolu 141, 142, 143, 160, 209 u 211

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || -

Artikolu 24 || Artikoli 230(1)(d), 239 u 241(1)(a)(v) u (1)(c)(iv)

Artikolu 25 || -

Artikolu 26 || -

Artikolu 27 || -

Artikolu 28 || -

Artikolu 29 || -

Artikolu 30 || -

13.         Direttiva 92/66/KEE

Direttiva 92/66/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 16

Artikolu 4 || Artikoli 53 sa 56, 57(1) u 59

Artikolu 5 || Artikoli 60 sa 63

Artikolu 6 || Artikolu 63

Artikolu 7 || Artikoli 57, 43(2)(d)

Artikolu 8 || Artikoli 55 u 56

Artikolu 9(1) Artikolu 9(2) sa (7) || Artikolu 64 Artikolu 65 sa 68

Artikolu 10 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 11 || Artikoli 67(b), 68(1)(b) u (2)(a)

Artikolu 12 || Artikolu 54

Artikolu 13 || Artikolu 65(2)

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || Artikoli 46 u 47

Artikolu 17 || Artikolu 47

Artikolu 18 || Artikoli 65(e), 67 u 69

Artikolu 19(1) sa (3) Artikolu 19(4) Artikolu 19(5) || Artikoli 53 sa 56 Artikoli 57(1), 60 sa 63 Artikolu 71(2)

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || Artikoli 43 u 44

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || -

Artikolu 24 || -

Artikolu 25 || -

Artikolu 26 || -

Artikolu 27 || -

14.         Id-Direttiva 92/118/KEE

Id-Direttiva 92/118/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 164, 223, u 228(c)(v)

Artikolu 4(1) Artikolu 4(2) || Artikoli 164, 223, u 228(c)(v) -

Artikolu 5 || Artikoli 164 u 223

Artikolu 6 || Artikolu 15(1)(b) u (2)(b)

Artikolu 7(1) Artikolu 7(2) Artikolu 7(3) Artikolu 7(4) || - Artikoli 246 sa 248 - Artikolu 256

Artikolu 8 || -

Artikolu 9 || Artikoli 230 u 236

Artikolu 10 || Artikoli 230, 236, 239 u 241

Artikolu 11 || Artikolu 241(1)(c)(ii)

Artikolu 12 || -

Artikolu 13 || Artikolu 241(1)(c)(i)

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || Artikolu 241(1)(c)(v)

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

15.         Id-Direttiva 92/119/KEE

Id-Direttiva 92/119/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 16

Artikolu 4 || Artikoli 53 sa 57 u 59

Artikolu 5 || Artikoli 60 sa 63

Artikolu 6 || Artikolu 70 u 71(2)

Artikolu 7 || Artikolu 63

Artikolu 8 || Artikolu 57

Artikolu 9 || Artikoli 62 u 63

Artikolu 10 || Artikolu 64

Artikolu 11 || Artikoli 65 sa 68 u 71(2)

Artikolu 12 || Artikoli 65 sa 68

Artikolu 13 || Artikolu 67(a)

Artikolu 14 || Artikolu 65(2)

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || Artikoli 63(b), 67(b), 68(1)(b) u (2)(a)

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || Artikoli 46, 47 u 69

Artikolu 20 || Artikoli 43, 44 u 45

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || -

Artikolu 24 || -

Artikolu 25 || -

Artikolu 26 || -

Artikolu 27 || -

Artikolu 28 || -

16.         Deċiżjoni 95/410/KEE

Deċiżjoni 95/410/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || Artikoli 127 sa 129

Artikolu 2 || Artikolu 128(1)(c)

Artikolu 3 || Artikoli 140, 142 u 143

Artikolu 4 || -

Artikolu 5 || -

Artikolu 6 || -

17.         Id-Direttiva 2000/75/KE

Id-Direttiva 2000/75/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 16

Artikolu 4(1) u (2) Artikolu 4(3) Artikolu 4(4) Artikolu 4(5) Artikolu 4(6) || Artikoli 54 u 55 Artikolu 53 Artikolu 56 Artikolu 70 Artikolu 59

Artikolu 5 || Artikoli 46 u 47

Artikolu 6 || Artikoli 60 sa 64

Artikolu 7 || Artikolu 57

Artikolu 8 || Artikoli 64, 68 u 71(3)

Artikolu 9 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 10(1) Artikolu 10(2) || Artikoli 64 u 67 Artikoli 46 u 47

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 13 || Artikolu 71(1)

Artikolu 14 || Artikolu 65(2)

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || Artikoli 43, 44 u 45

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || -

18.         Regolament (KE) Nru 1760/2000

Regolament (KE) Nru 1760/2000 || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || Artikolu 102

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 102(2) u 105

Artikolu 4 || Artikoli 106(a), 108, 114, 115 u 117

Artikolu 5 || Artikolu 103(1)(a)

Artikolu 6 || Artikolu 104, 106(b), 108, 114, 115 u 117

Artikolu 7 || Artikoli 97, 100, 101 u 106(b)(i) u (c)

Artikolu 8 || Artikolu 105

Artikolu 9 || -

Artikolu 10(a) sa (c) Artikolu 10(d) u (e) Artikolu 10 (f) || Artikoli 114, 115, 117 - Artikolu 258

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || -

Artikolu 13 || -

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || -

Artikolu 24 || -

Artikolu 25 || -

19.         Id-Direttiva 2001/89/KE

Id-Direttiva 2001/89/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 16, 17, 18 u 21

Artikolu 4 || Artikoli 53 sa 57(1) u 59

Artikolu 5 || Artikoli 60 sa 63 u 71(2)

Artikolu 6 || Artikoli 63 u 71

Artikolu 7 || Artikoli 62, 63 u 65(1)(b)

Artikolu 8 || Artikolu 57

Artikolu 9 || Artikolu 64

Artikolu 10 || Artikoli 65 sa 68

Artikolu 11 || Artikoli 65 sa 68

Artikolu 12 || Artikoli 65(1)(f), 67(b) u 68(1)(b)

Artikolu 13 || Artikoli 61(3), 63(d) u 68

Artikolu 14 || Artikoli 62 u 63

Artikolu 15 || Artikolu 70

Artikolu 16 || Artikolu 70 u Artikoli 30 sa 35

Artikolu 17 || Artikoli 15, 54(2) u (3), 65(1)(b) u 67(c)

Artikolu 18 || Artikoli 15, 46 u 47

Artikolu 19 || Artikoli 65(1)(e), 67 u 69

Artikolu 20 || Artikolu 70

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || Artikoli 43, 44 u 45

Artikolu 23 || Artikoli 43(2)(d) u 44

Artikolu 24 || -

Artikolu 25 || -

Artikolu 26 || -

Artikolu 27 || -

Artikolu 28 || -

Artikolu 29 || -

Artikolu 30 || -

Artikolu 31 || -

20.         Id-Direttiva 2002/60/KE

Id-Direttiva 2002/60/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 16, 17, 18 u 21

Artikolu 4 || Artikoli 53 sa 56, 57(1) u 59

Artikolu 5 || Artikoli 60 sa 63 u 71(2)

Artikolu 6 || Artikoli 63 u 71

Artikolu 7 || Artikoli 62 u 63

Artikolu 8 || Artikolu 57

Artikolu 9 || Artikolu 64

Artikolu 10 || Artikoli 65, 67 u 68

Artikolu 11 || Artikoli 65, 67 u 68

Artikolu 12 || Artikolu 65(1)(f), 67(b) u 68(1)(b)

Artikolu 13 || Artikoli 61(3), 63(d) u 68

Artikolu 14 || Artikoli 62 u 63

Artikolu 15 || Artikolu 70

Artikolu 16 || Artikolu 70 u Artikoli 30 sa 35

Artikolu 17 || Artikoli 61(f) u 63

Artikolu 18 || Artikoli 15, 54(2) u (3), 65(1)(b) u 67(c)

Artikolu 19 || Artikoli 15, 46 u 47

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || Artikoli 43, 44 u 45

Artikolu 22 || Artikoli 43(2)(d) u 44

Artikolu 23 || -

Artikolu 24 || -

Artikolu 25 || -

Artikolu 26 || -

Artikolu 27 || -

Artikolu 28 || -

Artikolu 29 || -

Artikolu 30 || -

21.         Id-Direttiva 2002/99/KE

Id-Direttiva 2002/99/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 164, 223 u 228(c)(v)

Artikolu 4 || Artikoli 65(1)(c),(d)(i),(g),(h),(i), 67, 164, 223 u 229(1)(d)

Artikolu 5 || Artikoli 165, 166, 224 u 225

Artikolu 6 || -

Artikolu 7 || Artikoli 236 u 238

Artikolu 8 || Artikoli 231, 232 u 233

Artikolu 9 || Artikoli 239 u 240

Artikolu 10 || -

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || -

Artikolu 13 || -

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || -

22.         Id-Direttiva 2003/85/KE

Id-Direttiva 2003/85/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 16, 17, 18 u 21

Artikolu 4 || Artikoli 53 sa 56 u 57(1)

Artikolu 5 || Artikolu 55(1)(d),(e) u (2)

Artikolu 6 || Artikoli 55(1)(f)(i) u (2), u 56(b)

Artikolu 7 || Artikolu 55(1)(f)(ii)

Artikolu 8 || Artikolu 55(1)(f) u (2)

Artikolu 9 || Artikolu 59

Artikolu 10 || Artikoli 60, 61, 63

Artikolu 11 || Artikoli 61(1)(f) 63(b), 65(1)(f) u 67(b)

Artikolu 12 || Artikolu 65(1)(h),(i) u Artikolu 67

Artikolu 13 || Artikolu 57

Artikolu 14 || Artikoli 61 u 63

Artikolu 15 || Artikoli 61 u 63

Artikolu 16 || Artikoli 61, 62 u 63

Artikolu 17 || Artikolu 71(2) u (3)

Artikolu 18 || Artikoli 61 u 63

Artikolu 19 || Artikoli 62 u 63

Artikolu 20 || Artikolu 71(2) u (3)

Artikolu 21 || Artikoli 64

Artikolu 22 || Artikoli 65 sa 67

Artikolu 23 || Artikoli 65 sa 67

Artikolu 24 || Artikoli 67 u 71(1)

Artikolu 25 || Artikolu 65(1)(c),(d)(i),(g), (h), (i) u Artikolu 67

Artikolu 26 || Artikoli 65(1)(c),(d)(i),(g),(h),(i), 67, u 164

Artikolu 27 || Artikoli 65(1)(c),(d)(i),(g), (h), (i), 67, 164

Artikolu 28 || Artikolu 65(1)(c),(d)(iii) u Artikolu 67

Artikolu 29 || Artikolu 65(1)(c),(d)(ii) u 67

Artikolu 30 || Artikolu 65(1)(c),(d)(ii) u 67

Artikolu 31 || Artikolu 65(1)(c),(d)(ii) u 67

Artikolu 32 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 33 || Artikolu 65(1)(c)(d)(ii) u 67

Artikolu 34 || Artikoli 67, 140(2), 159(1)(b), 165(1)(b)

Artikolu 35 || Artikolu 71

Artikolu 36 || Artikolu 68

Artikolu 37 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 38 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 39 || Artikoli 65(1)(c),(d)(i),(g), (h), (i), 67, 164

Artikolu 40 || Artikoli 65(1)(c),(d)(i),(g), (h), (i), 67, 164

Artikolu 41 || Artikolu 65(1)(c),(d)(ii) u 67

Artikolu 42 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 43 || Artikolu 71

Artikolu 44 || Artikolu 68

Artikolu 45 || Artikoli 64, 69 u 71

Artikolu 46 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 47 || Artikolu 65(1)(h) u 67

Artikolu 48 || Artikolu 140

Artikolu 49 || Artikoli 15, 46 u 47

Artikolu 50 || Artikoli 46, 47 u 69

Artikolu 51 || Artikoli 46, 47 u 69

Artikolu 52 || Artikoli 46 u 47

Artikolu 53 || Artikoli 46 u 47

Artikolu 54 || Artikoli 46, 47, 65, 67 u 69(3)

Artikolu 55 || Artikoli 46, 47, 65, 67 u 69(3)

Artikolu 56 || Artikoli 47, 68(1)(c) u 69(3)

Artikolu 57 || Artikoli 47, 68(1)(c) u 69(3)

Artikolu 58 || Artikolu 65(1)(c) u 67

Artikolu 59 || Artikoli 36, 38, 39, 40 u 68

Artikolu 60 || Artikoli 36, 38, 39, 40 u 68

Artikolu 61 || Artikoli 36, 38, 39, 40 u 68

Artikolu 62 || Artikolu 68

Artikolu 63 || Artikoli 140(2), 159 u 165

Artikolu 64 || Artikoli 69(3) u 128

Artikolu 65 || Artikolu 15

Artikolu 66 || -

Artikolu 67 || -

Artikolu 68 || -

Artikolu 69 || -

Artikolu 70 || Artikolu 15

Artikolu 71 || Artikoli 54(2) u (3), 58, 61(1)(g), 63(c) u 65(1)(b), 67(c), 68(1)(c) u 2(b)

Artikolu 72 || Artikolu 43

Artikolu 73 || Artikolu 45

Artikolu 74 || Artikolu 43(2)(d)

Artikolu 75 || Artikolu 44

Artikolu 76 || Artikolu 43(2)(d) u 44

Artikolu 77 || Artikolu 44

Artikolu 78 || Artikolu 43(2)(d)

Artikolu 79 || Artikolu 52

Artikolu 80 || Artikolu 48

Artikolu 81 || Artikoli 48(3) u 50

Artikolu 82 || Artikoli 48(3) u 50

Artikolu 83 || Artikolu 49

Artikolu 84 || Artikoli 48(3) u 50

Artikolu 85 || Artikoli 70 u 71

Artikolu 86 || Artikolu 256

Artikolu 87 || -

Artikolu 88 || Artikolu 71(3)

Artikolu 89 || -

Artikolu 90 || -

Artikolu 91 || -

Artikolu 92 || -

Artikolu 93 || -

Artikolu 94 || -

Artikolu 95 || -

23.         Regolament (KE) Nru 998/2003

Regolament (KE) Nru 998/2003 || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || -

Artikolu 3 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 4 || Artikoli 112, 114(e) u 117

Artikolu 5 || Artikoli 152, 222 u 228

Artikolu 6 || -

Artikolu 7 || Artikoli 152(2) u (3) u 222(2) u (3)

Artikolu 8 || Artikolu 241(1)(a)(ii)

Artikolu 9 || Artikolu 241(1)(a)(ii)

Artikolu 10 || Artikolu 231

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || -

Artikolu 13 || -

Artikolu 14 (1 u 2 paragrafu) Artikolu 14 (3 paragrafu) Artikolu 14 (4 paragrafu) || Artikolu 239 - Artikoli 236(1)(b) u 241(1)(a)(ii)

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || Artikoli 152(2) u (3), 222(2) u (3), 228, u 241(1)(a)(ii)

Artikolu 18 || Artikoli 246 sa 251

Artikolu 19 || Artikoli 4(2)(b), 152(2) u (3), 222(2) u (3), 228, u 241(1)(a)(ii)

Artikolu 19a(1) Artikolu 19a(2) || Artikolu 114(e) u 117 Artikolu 152(2) u (3)

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || -

Artikolu 24 || -

Artikolu 25 || -

24.         Regolament (KE) Nru 21/2004

Regolament (KE) Nru 21/2004 || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || Artikolu 102

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3(1) Artikolu 3(2) || Artikolu 102(2) Artikolu 105

Artikolu 4(1) u (2) Artikolu 4(3) Artikolu 4(4) sa (7) Artikolu 4(8) Artikolu 4(9) || Artikoli 107(a), 114, 115 u 117 Artikoli 114(b) u 115(a) Artikolu 114 Artikolu 105 Artikolu 114 (b)

Artikolu 5 || Artikoli 97, 100, 101, 105 u 106(b) u (c)

Artikolu 6 || Artikoli 105(b), 107(b), 108, 114(c)(ii), 115 u 117

Artikolu 7 || Artikolu 96

Artikolu 8(1) Artikolu 8(2) Artikolu 8(3) sa (5) || Artikolu 103, Artikolu 107(c), Artikolu 103

Artikolu 9 || Artikoli 114(b) u 117

Artikolu 10(1)(a) Artikolu 10(1)(b) Artikolu 10(1)(c) Artikolu 10(2) || - Artikolu 256 Artikolu 258 Artikolu 117

Artikolu 11 || Artikolu 105

Artikolu 12(1) Artikolu 12(2) Artikolu 12(4) sa (7) || - Artikolu 256 -

Artikolu 13 || -

Artikolu 14 || -

Artikolu 15 || -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

25.         Id-Direttiva 2004/68/KE

Id-Direttiva 2004/68/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3(1) Artikolu 3(2) || Artikolu 230(1)(a) Artikolu 233(1)

Artikolu 4 || Artikolu 231(1)

Artikolu 5 || Artikoli 231(1),(3) u 232

Artikolu 6 || Artikoli 236 u 237

Artikolu 7 || Artikolu 236(1)(a) u 2 u Artikolu 237

Artikolu 8 || Artikoli 236, 239(4) u 241(1)(a)

Artikolu 9 || Artikoli 236(1) u 239(4)

Artikolu 10 || Artikolu 236(1) u 239(4)

Artikolu 11 || Artikoli 230(1)(d), 239 u 240

Artikolu 12 || -

Artikolu 13 || -

Artikolu 14 || -

Artikolu 16 || -

Artikolu 17 || -

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || -

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

26.         Id-Direttiva 2005/94/KE

Id-Direttiva 2005/94/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikolu 9

Artikolu 4 || Artikoli 27 u 28

Artikolu 5 || Artikolu 16, 17, 18 u 21

Artikolu 6 || Artikolu 57

Artikolu 7 || Artikoli 53 sa 56 u 57(1)

Artikolu 8 || Artikolu 55(2)

Artikolu 9 || Artikolu 59

Artikolu 10 || Artikoli 55(1)(e),(f) u 56

Artikolu 11 || Artikoli 61 u 63

Artikolu 12 || Artikolu 63

Artikolu 13 || Artikoli 61 u 63

Artikolu 14 || Artikolu 63(a)

Artikolu 15 || Artikoli 62 u 63(e)

Artikolu 16 || Artikolu 64

Artikolu 17 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 18 || Artikoli 65(1)(a) u (b) u 67

Artikolu 19 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 20 || Artikolu 65(1)(d)(ii) u 67

Artikolu 21 || Artikoli 65(1)(c) u (i) u 67

Artikolu 22 || Artikolu 65(1)(c) u (i) and Artikolu 67

Artikolu 23 || Artikoli 65(1)(c) u 67

Artikolu 24 || Artikoli 65(1)(c) u 67

Artikolu 25 || Artikoli 65(1)(c) u 67

Artikolu 26 || Artikoli 65(1)(c) u 67

Artikolu 27 || Artikoli 65(1)(d)(ii) u 67

Artikolu 28 || Artikoli 65(1)(f) u 67(b)

Artikolu 29 || Artikolu 68

Artikolu 30 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 31 || Artikolu 68

Artikolu 32 || Artikoli 64, 65, 67 u 71(3)

Artikolu 33 || Artikoli 67 u 71(3)

Artikolu 34 || Artikoli 37, 65(1)(i), 67 u 71(3)

Artikolu 35 || Artikoli 54 u 61

Artikolu 36 || Artikoli 61 u 63

Artikolu 37 || Artikoli 61 u 63

Artikolu 38 || Artikoli 61, 63, 65 u 67

Artikolu 39 || Artikoli 61, 63 u 71(3)

Artikolu 40 || Artikoli 61, 63 u 71(3)

Artikolu 41 || Artikoli 61, 63 u 71(3)

Artikolu 42 || Artikoli 62 u 63

Artikolu 43 || Artikolu 64

Artikolu 44 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 45 || Artikolu 68

Artikolu 46 || Artikoli 64(4), 67 u 71(3)

Artikolu 47 || Artikolu 61, 63 u 71

Artikolu 48 || Artikolu 68(1)(b) u 2(a)

Artikolu 49 || Artikoli 61(3) u 68

Artikolu 50 || Artikoli 15, 54(2)(b), (c) u (3), 58(2), 63(5)

Artikolu 51 || -

Artikolu 52 || Artikoli 46 u 47

Artikolu 53 || Artikolu 69

Artikolu 54 || Artikoli 46, 47, 65, 67 u 69

Artikolu 55 || Artikoli 46, 47, 65, 67 u 69

Artikolu 56 || Artikoli 46 u 47

Artikolu 57 || Artikolu 47

Artikolu 58 || Artikoli 48 sa 51

Artikolu 59 || Artikolu 52

Artikolu 60 || -

Artikolu 61 || Artikolu 256

Artikolu 62 || Artikoli 43 sa 45

Artikolu 63 || -

Artikolu 64 || -

Artikolu 65 || -

Artikolu 66 || -

Artikolu 67 || -

Artikolu 68 || -

Artikolu 69 || -

27.         Id-Direttiva 2006/88/KE

Id-Direttiva 2006/88/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikoli 2 u 3(2)

Artikolu 3 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 4(1) Artikolu 4(2) Artikolu 4(3) Artikolu 4(4) Artikolu 4(5) || Artikoli 170, 171, 174 u 175 Artikolu 177 Artikolu 183(2) Artikoli 170, 171, 172 u 173 -

Artikolu 5 || Artikolu 179

Artikolu 6 || Artikoli 183, 184

Artikolu 7 || -

Artikolu 8 || Artikoli 185, 186, 187 u 188

Artikolu 9 || Artikolu 179(1)(a)(i), (2) u (3)

Artikolu 10 || Artikoli 179 (1)(a)(ii), (2) u (3)

Artikolu 11 || Artikoli 190 u 204

Artikolu 12 || Artikolu 190

Artikolu 13 || Artikoli 191

Artikolu 14(1) u (2) Artikolu 14(3) u (4) || Artikolu 208 Artikoli 219 u 220

Artikolu 15(1) u (2) Artikolu 15(3) Artikolu 15(4) || Artikoli 195, 196 Artikolu 192 Artikoli 195, 196 u 198

Artikolu 16 || Artikolu 196

Artikolu 17 || Artikolu 196

Artikolu 18 || Artikoli 200 u 201

Artikolu 19 || Artikoli 200 u 201

Artikolu 20 || Artikolu 199

Artikolu 21 || Artikoli 202, 203 u 205

Artikolu 22 || Artikolu 230(1)(a)

Artikolu 23 || Artikoli 231 u 232

Artikolu 24 || Artikoli 230(1)(d) u 239

Artikolu 25 || Artikoli 236, 239 u 240

Artikolu 26 || Artikolu 16

Artikolu 27 || Artikoli 17 u 18

Artikolu 28 || Artikoli 53 sa 55 u 72 sa 74

Artikolu 29 || Artikolu 57

Artikolu 30 || Artikoli 59 u 77

Artikolu 31 || -

Artikolu 32 || Artikoli 60, 61, 62 u 64

Artikolu 33 || Artikoli 65 u 67

Artikolu 34 || Artikolu 61(1)(b) u (c) u Artikolu 63

Artikolu 35 || Artikoli 61(3) u 63

Artikolu 36 || -

Artikolu 37 || Artikolu 68

Artikolu 38 || Artikoli 76 u 78

Artikolu 39 || Artikoli 78 u 79

Artikolu 40 || Artikolu 80

Artikolu 41 || Artikolu 246(1)(b) u (c)

Artikolu 42 || Artikolu 71(3)

Artikolu 43 || Artikolu 227

Artikolu 44 || Artikoli 26, 27, 30 u 31

Artikolu 45 || Artikolu 32

Artikolu 46 || Artikolu 34

Artikolu 47 || Artikoli 43 u 44

Artikolu 48 || Artikolu 46 u 47

Artikolu 49 || Artikolu 36

Artikolu 50 || Artikolu 36 u 37

Artikolu 51 || Artikolu 38

Artikolu 52 || Artikolu 41

Artikolu 53 || Artikolu 42

Artikolu 54 || -

Artikolu 55 || -

Artikolu 56 || -

Artikolu 57(a) Artikolu 57 (b) Artikolu 57 (c) || - Artikoli 54(2)(c) u (3), 58, 61(1)(h), 63(c), 67(1)(b) u 67(c) -

Artikolu 58 || -

Artikolu 59 || Artikolu 38, 183 (parzjalment)

Artikolu 60 || Artikolu 256

Artikolu 61 || -

Artikolu 62 || -

Artikolu 63 || -

Artikolu 64 || -

Artikolu 65 || -

Artikolu 66 || -

Artikolu 67 || -

28.         Id-Direttiva 2008/71/KE

Id-Direttiva 2008/71/KE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3(1) Artikolu 3(2) || Artikolu 96 Artikolu 115

Artikolu 4(1) Artikolu 4(2) || Artikoli 97 u 115 Artikolu 110

Artikolu 5(1) Artikolu 5(2) || Artikolu 110(a), 114(b) u 117 Artikolu 110(a) u 111

Artikolu 6(1) Artikolu 6(2) || Artikolu 110(a), 115 u 117 -

Artikolu 7 || Artikolu 103(1)(b) u (2)

Artikolu 8 || Artikoli 110, 114(d)

Artikolu 9 || Artikolu 256

Artikolu 10 || -

Artikolu 11 || -

Artikolu 12 || -

Artikolu 13 || -

29.         Id-Direttiva 2009/156/KE

Id-Direttiva 2009/156/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || Artikoli 123 u 136

Artikolu 4(1) Artikolu 4(2) Artikolu 4(3) Artikolu 4(4) Artikolu 4(5) Artikolu 4(6) || Artikoli 127 u 146(3) Artikoli 127 u 128 Artikolu 125 Artikoli 109, 114 u 117 Artikoli 123(1)(a), 127 u 128 Artikoli 30 sa 35

Artikolu 5 || Artikoli 127 u 128

Artikolu 6 || Artikoli 127, 128 u 141(b)

Artikolu 7(1) Artikolu 7(2) Artikolu 7(3) || Artikoli 123(2) u 130 Artikoli 127, 128 u 129 Artikoli 127, 128 u 129

Artikolu 8 || Artikoli 109(1)(c), 114, 117 u Artikoli 140 sa 143

Artikolu 9 || Artikoli 246 sa 248 (parzjalment)

Artikolu 10 || -

Artikolu 11 || -

Artikolu 12(1), (2) u (3) Artikolu 12(4) u (5) || Artikoli 230(1)(a) u 231 Artikolu 236

Artikolu 13 || Artikoli 231 u 236

Artikolu 14 || Artikolu 236

Artikolu 15 || Artikolu 236

Artikolu 16 || Artikoli 236, 238 u 239

Artikolu 17 || Artikolu 236

Artikolu 18 || -

Artikolu 19 || Artikolu 236

Artikolu 20 || -

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || -

Artikolu 24 || -

30.         Id-Direttiva 2009/158/KE

Id-Direttiva 2009/158/KEE || Dan ir-Regolament

Artikolu 1 || -

Artikolu 2 || Artikolu 4 (parzjalment)

Artikolu 3 || -

Artikolu 4 || -

Artikolu 5 || Artikoli 123, 127, 128, 157 u 158

Artikolu 6 || Artikoli 121, 123 u 157

Artikolu 7 || Artikolu 96

Artikolu 8 || Artikoli 157 u 158

Artikolu 9 || Artikoli 127 u 128

Artikolu 10 || Artikoli 127 u 128

Artikolu 11 || Artikoli 127 u 128

Artikolu 12 || Artikoli 127 u 128

Artikolu 13 || Artikolu 128

Artikolu 14 || Artikolu 128

Artikolu 15(1)(a) Artikolu 15(1)(b) sa (d) Artikolu 15(2) || Artikoli 157 u 158 Artikoli 127 u 128 Artikoli 30 sa 35

Artikolu 16 || Artikoli 30 sa 35

Artikolu 17 || Artikoli 36, 39 u 40

Artikolu 18 || Artikoli 121, 122, 123(1)(a) u (2), 129 u 155(3)

Artikolu 19 || Artikolu 128

Artikolu 20 || Artikoli 140 sa 147 u Artikoli 159 u 160

Artikolu 21 || -

Artikolu 22 || -

Artikolu 23 || Artikoli 230(1)(a), 231 u 232

Artikolu 24 || Artikolu 236

Artikolu 25 || Artikolu 236

Artikolu 26 || Artikolu 239

Artikolu 27 || -

Artikolu 28 || Artikoli 236, 237 u 238

Artikolu 29 || Artikolu 236 u 241

Artikolu 30 || Artikolu 236

Artikolu 31 || Artikoli 246 sa 248

Artikolu 32 || -

Artikolu 33 || -

Artikolu 34 || -

Artikolu 35 || -

Artikolu 36 || -

Artikolu 37 || -

Artikolu 38 || -

[1]               COM(2010) 543 finali “Regolamentazzjoni Intelliġenti fl-Unjoni Ewropea”.

[2]               COM(2010) 2020 “Ewropa 2020 — Strateġija għal tkabbir intelliġenti, sostenibbli u inklussiv”.

[3]               http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/cahpeval_en.htm

[4]               http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/index_en.htm

[5]               Riżoluzzjoni tal-PE 2007/2260(INI).

[6]               Doc.15481/07 ADD 1.

[7]               NAT/376 — Strateġija tal-UE dwar is-Saħħa tal-Annimali.

[8]               COM (2008) 545 final, http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/strategy/documents_en.htm

[9]               ĠU C , , p. .

[10]             ĠU C , , p. .

[11]             COM (2007) 539 finali.

[12]             ĠU L 336, 23.12.1994, p. 1.

[13]             COM(2000) 1 finali.

[14]             ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1.

[15]             ĠU L 300, 14.11.2009, p. 1.

[16]             ĠU L 147, 31.5.2001, p. 1.

[17]             ĠU L 325, 12.12.2003, p. 1.

[18]             ĠU L 325, 12.12.2003, p. 31.

[19]             ĠU L 268, 3.10.1998, p. 1.

[20]             ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14.

[21]             ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

[22]             COM(2011) 748.

[23]             http://www.oie.int/en/support-to-oie-members/global-studies/categorisation-of-animal-diseases/

[24]             ĠU L 325, 12.12.2003, p. 31.

[25]             Dok SANCO/7070/2010.

[26]             ĠU L 276, 20.10.2010, p. 33.

[27]             ĠU 121, 29.7.1964, p. 1977.

[28]             ĠU L 46, 19.2.1991, p. 19.

[29]             ĠU L 192, 23.7.2010, p. 1.

[30]             ĠU L 343, 22.12.2009, p. 74.

[31]             ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

[32]             ĠU L …

[33]             ĠU L 204, 21.7.1998, p. 37.

[34]             ĠU 121, 29.7.1964, P. 1977.

[35]             ĠU L 145, 13.6.1977, p. 44.

[36]             ĠU L 15, 19.1.1978, p. 34.

[37]             ĠU L 194, 22.7.1988, p. 10.

[38]             ĠU L 325, 1.12.1980, p. 1.

[39]             ĠU L 378, 31.12.1982, p. 58.

[40]             ĠU L 302, 19.10.1989, p. 1.

[41]             ĠU L 224, 18.8.1990, p. 62.

[42]             ĠU L 46, 19.2.1991, p. 19.

[43]             ĠU L 368, 31.12.1991, p. 21.

[44]             ĠU L 157, 10.6.1992, p. 19.

[45]             ĠU L 268, 14.9.1992, p. 54.

[46]             ĠU L 260, 5.9.1992, p. 1.

[47]             ĠU L 62, 15.3.1993, p. 49.

[48]             ĠU L 62, 15.3.1993, p. 69.

[49]             ĠU L 243, 11.10.1995, p. 25.

[50]             ĠU L 327, 22.12.2000, p. 74.

[51]             ĠU L 79, 30.3.2000, p. 40.

[52]             ĠU L 204, 11.8.2000, p. 1.

[53]             ĠU L 316, 1.12.2001, p. 5.

[54]             ĠU L 192, 20.7.2002, p. 27.

[55]             ĠU L 18, 23.1.2003, p. 11.

[56]             ĠU L 306, 22.11.2003, p. 1.

[57]             ĠU L ...

[58]             ĠU L 5, 9.1.2004, p. 8.

[59]             ĠU L 139, 30.4.2004, p. 321.

[60]             ĠU L 192, 23.7.2010, p. 1.

[61]             ĠU L 10, 14.1.2006, p. 16.

[62]             ĠU L 328, 24.11.2006, p. 14.

[63]             ĠU L 213, 8.8.2008, p. 31.

[64]             ĠU L 343, 22.12.2009, p. 74.

[65]             ĠU L 213, 3.8.1978, p. 15.

[66]             ĠU L 29, 3.2.1979, p. 24.

[67]             ĠU L 14, 16.1.1981, p. 22.

[68]             ĠU L 223, 2.8.1989, p. 19.

[69]             ĠU L 224, 18.8.1990, p. 13.

[70]             ĠU L 373, 31.12.1990, 29.

[71]             ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13.