13.9.2012   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 277/23


Opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni dwar “Strumenti finanzjarji tal-UE għall-affarijiet interni”

2012/C 277/05

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

jilqa' l-inizjattiva li għandha l-għan li tikseb żona ġenwina ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja permezz ta’ proposti baġitarji li jirrikonoxxu l-importanza li l-baġit għall-immigrazzjoni, l-asil u s-sigurtà jingħata r-riżorsi neċessarji;

jafferma l-importanz a tal-bidliet proposti għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, li għandhom impatt dirett fuq l-obbligi tagħhom u fuq il-ħajja ta’ kuljum tal-persuni li jgħixu fl-Unjoni Ewropea;

jenfasizza l-importanza li tingħata risposta għat-tħassib dwar is-sigurtà, li ġej minn żieda fil-mobbiltà globali, fi ħdan il-kuntest tal-protezzjoni universali tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali;

jilqa' l-fatt li l-flessibbiltà u l-ksib tar-riżultati jingħataw attenzjoni speċjali, waqt li jenfasizza li dan jeħtieġ ippjanar tajjeb kif ukoll parteċipazzjoni u involviment mill-partijiet interessati kollha. Għalhekk jenfasizza l-bżonn li l-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll partijiet interessati oħra, bħall-organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalizzati, is-soċjetà ċivili u l-benefiċjarji nfushom, jiġu involuti sa mill-fażi tal-ippjanar, peress li dawn ta’ spiss jimplimentaw il-programmi u l-proġetti;

jemmen li l-aċċess għall-finanzjament ittejjeb ħafna permezz tar-riformi proposti. Madankollu, iħeġġeġ li jkomplu jiġu żviluppati l-mekkaniżmi sabiex tinxtered l-informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament. F'pajjiżi ikbar, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jintużaw sabiex jiġu organizzati konsultazzjonijiet reġjonali u lokali li jippermettu l-parteċipazzjoni ta’ dawk l-organizzazzjonijiet u l-partijiet interessati li joperaw iktar 'il bogħod mill-bliet prinċipali.

Relatur

is-Sur AZZOPARDI (MT/PPE), Sindku tar-Rabat, Għawdex

Dokumenti ta’ referenza

 

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni – Il-bini ta’ Ewropa miftuħa u sigura: il-baġit tal-affarijiet interni għal bejn l-2014 u l-2020

COM(2011) 749 final

 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża

COM (2011) 750 final

 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil

COM (2011)751 final

 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil u dwar l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżi

COM (2011) 752 final

 

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżi

COM (2011) 753 final

I.   RAKKOMANDAZZJONIJIET TA' POLITIKA

IL-KUMITAT TAR-REĠJUNI

Valutazzjoni ġenerali

1.

jilqa' l-inizjattiva li għandha l-għan li tikseb żona ġenwina ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja permezz ta’ proposti baġitarji li jirrikonoxxu l-importanza li l-baġit għall-immigrazzjoni, l-asil u s-sigurtà jingħata r-riżorsi neċessarji (1);

2.

jappoġġja s-semplifikazzjoni tal-istrumenti eżistenti, fejn ingħaqdu f'żewġ fondi;

3.

jafferma l-importanza tal-bidliet proposti għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, li għandhom impatt dirett fuq l-obbligi tagħhom u fuq il-ħajja ta’ kuljum tal-persuni li jgħixu fl-Unjoni Ewropea;

4.

jenfasizza l-importanza li tingħata risposta għat-tħassib dwar is-sigurtà, li ġej minn żieda fil-mobblità globali, fi ħdan il-kuntest tal-protezzjoni universali tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali;

5.

jissottolinja li dan jista' jinkiseb permezz tal-implimentazzjoni ta’ strumenti koerenti fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja abbażi tar-rispett tad-drittijiet tal-bniedem, is-solidarjetà u r-responsabbiltà, waqt li tingħata attenzjoni partikolari lill-ugwaljanza bejn is-sessi u n-nondiskriminazzjoni (2);

6.

jemmen li hemm bżonn li jinħoloq bilanċ bejn il-partijiet tal-infiq relatati mas-sigurtà u l-fruntieri u l-infiq f'oqsma bħall-integrazzjoni tal-migranti u l-kundizzjonijiet ta’ akkoljenza għal dawk li qegħdin ifittxu l-asil;

7.

jappoġġja l-ħolqien ta’ baġit ibbażat fuq il-ħtiġijiet li jgħinu jiġu żviluppati sinerġiji bejn l-istrumenti finanzjarji tal-UE, partikolarment bejn il-Fondi Strutturali u l-fondi fil-qasam tal-affarijiet interni. Il-baġit tal-Unjoni għandu jalloka biżżejjed riżorsi għall-qasam tal-affarijiet interni, kemm permezz tal-Fondi Strutturali kif ukoll permezz tal-istrumenti speċjalizzati fil-qasam tal-libertà, is-sigurtà u l-ġustizzja;

8.

jindika li bir-revoka tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/125/ĠAI tintilef il-possibbiltà li l-istrumenti l-oħra tal-Unjoni u tal-Komunità jintużaw b'mod komplementari, u dan jillimita b'mod konsiderevoli l-flessibbiltà mixtieqa fl-użu tal-istrumenti finanzjarji u jhedded il-kontinwazzjoni mingħajr diffikultà tal-proġetti reġjonali transkonfinali fil-qasam tas-sigurtà interna, li s'issa kienu jiġu ffinanzjati permezz tal-appoġġ tal-Objettiv 3 bbażat fuq il-FEŻR. Għalhekk huwa favur li tinżamm il-komplementarjetà bejn l-istrumenti Komunitarji;

9.

jindika li hemm bżonn ċertu livell ta’ flessibbiltà fil-funzjonament tal-baġit u tal-istrumenti finanzjarji, li jippermetti li jkun hemm reviżjoni ġenwina f'nofs it-term skont il-prijoritajiet politiċi identifikati, filwaqt li jenfasizza li din il-flessibbiltà għandha tiġi żviluppata b'tali mod li teżisti flimkien mal-allokazzjoni ġusta tar-riżorsi;

10.

jilqa' politika dwar l-immigrazzjoni li tibda fil-pajjiżi tal-oriġini u li tqis l-eżiġenzi tas-suq tax-xogħol Ewropew kif ukoll il-bidla demografika, li twassal għal sistema li hija ta’ benefiċċju għall-partijiet kollha, inklużi l-pajjiżi tal-oriġini li ta’ spiss jibbenefikaw minn pagamenti mill-UE (3);

11.

jenfasizza l-bżonn li jkun hemm kooperazzjoni b'saħħitha fil-livell tal-UE sabiex tinkiseb koordinazzjoni aħjar bejn l-Istati Membri dwar il-ġestjoni tal-fruntieri esterni tal-Unjoni kif ukoll sabiex tinkiseb Sistema Ewropea Komuni tal-Asil;

12.

jenfasizza l-bżonn li jkun hemm trasparenza fl-użu tal-baġit b'tali mod li l-proposti, il-proġetti u r-riżultati miksuba jkunu viżibbli, aċċessibbli faċilment u li jinftiehmu miċ-ċittadin ordinarju;

Dwar l-ipprogrammar u l-ġestjoni tal-Fondi

13.

jilqa' l-fatt li l-flessibbiltà u l-ksib tar-riżultati jingħataw attenzjoni speċjali, waqt li jenfasizza li dan jeħtieġ ippjanar tajjeb kif ukoll parteċipazzjoni u involviment mill-partijiet interessati kollha. Għalhekk jenfasizza l-bżonn li l-awtoritajiet lokali u reġjonali kif ukoll partijiet interessati oħra, bħall-organizzazzjonijiet internazzjonali speċjalizzati, is-soċjetà ċivili u l-benefiċjarji nfushom, jiġu involuti sa mill-fażi tal-ippjanar, peress li dawn ta’ spiss jimplimentaw il-programmi u l-proġetti;

14.

jenfasizza l-bżonn li jkun hemm monitoraġġ u evalwazzjoni indipendenti sabiex jiġi assigurat użu effiċjenti tal-fondi u ġestjoni b'saħħitha mill-organizzazzjonijiet li jimplimentaw. Dan jista' jkun ta’ inċentiv sabiex titjieb il-prestazzjoni istituzzjonali. Il-partijiet interessati kollha jridu jipparteċipaw fl-għażla tal-indikaturi kwalitattivi kif ukoll kwantitattivi. Il-Kumitat jindika li ċerti indikaturi kwalitattivi jistgħu jkunu effiċjenti u effettivi mil-lat ta’ spejjeż. Il-Kumitat jappella wkoll li l-Kummissjoni Ewropea u l-Parlament isaħħu s-sorveljanza tal-Fondi sabiex joħroġ l-element indipendenti tal-monitoraġġ u l-evalwazzjoni;

Aċċess għall-finanzjament

15.

jemmen li l-aċċess għall-finanzjament ittejjeb ħafna permezz tar-riformi proposti. Madankollu, iħeġġeġ li jkomplu jiġu żviluppati l-mekkaniżmi sabiex tinxtered l-informazzjoni dwar l-opportunitajiet ta’ finanzjament. F'pajjiżi ikbar, l-awtoritajiet lokali u reġjonali jistgħu jintużaw sabiex jiġu organizzati konsultazzjonijiet reġjonali u lokali li jippermettu l-parteċipazzjoni ta’ dawk l-organizzazzjonijiet u l-partijiet interessati li joperaw 'il bogħod mill-bliet prinċipali;

Allokazzjoni tar-riżorsi

16.

jindika li minkejja l-aspetti pożittivi tas-semplifikazzjoni u l-flessibbiltà, ir-riformi proposti jwasslu wkoll għal inċertezza dwar l-allokazzjoni tar-riżorsi bejn is-setturi differenti u bejn il-kwistjonijiet tematiċi. Għalhekk jenfasizza l-importanza li l-fondi għandhom jiġu allokati abbażi tal-bżonnijiet permezz ta’ analiżi bir-reqqa tal-bżonnijiet fejn il-prijoritajiet jiġu allokati skont approċċ ibbażat fuq id-drittijiet. Dan jista' jinkiseb permezz ta’ mekkaniżmi u salvagwardji eżistenti sabiex tiġi żgurata prijoritizzazzjoni effiċjenti, inkluża l-parteċipazzjoni mill-awtoritajiet lokali u reġjonali u partijiet interessati oħra fit-tfassil tal-istrateġiji nazzjonali;

17.

jenfasizza l-bżonn li l-fondi jiġu distribwiti b'mod ugwali skont il-kapaċità istituzzjonali u l-proposti tal-proġetti u mhux jingħataw biss lil ftit benefiċjarji;

18.

jemmen li, f'każ li ma jkunx hemm biżżejjed fondi għandha tingħata prijorità lill-fondi intiżi biex jipproteġu d-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-persuni, inklużi dawk li jindirizzaw l-istandards bażiċi ta’ għajxien, il-kwistjonijiet relatati mal-ġeneru u d-dritt għall-asil, flimkien mar-riżorsi sabiex tissaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali sabiex jiġġestixxu l-flussi migratorji;

Parteċipazzjoni obbligatorja tal-partijiet interessati

19.

jenfasizza l-importanza ta’ approċċ parteċipattiv sabiex jinkisbu riżultati effettivi, u jappoġġja l-proposta li tobbliga lill-Istati Membri jorganizzaw sħubijiet mal-awtoritajiet pubbliċi kollha kkonċernati u mal-partijiet interessati rilevanti, inklużi s-soċjetà ċivili u l-organizzazzjonijiet internazzjonali, għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-programmi nazzjonali;

20.

iħeġġeġ għalhekk li l-isħubija tal-partijiet interessati tissaħħaħ u ssir obbligatorja. Jindika li attwalment, il-prinċipju fil-Proposta għal Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali (4) jista' ma jwassalx għal parteċipazzjoni b'mod li jkun vinkolanti b'mod suffiċjenti. Filwaqt li l-mekkaniżmi ta’ koordinazzjoni huma vinkolanti, f'oqsma oħra hemm ħafna diskrezzjoni dwar jekk sħubija sinifikanti hux ser tiġi implimentata jew le;

21.

jissuġġerixxi li jista' ma jkunx adegwat li tinħatar awtorità responsabbli waħda għall-azzjonijiet kollha appoġġjati mill-fondi, minkejja li din tista' twassal għal semplifikazzjoni. Sabiex id-deċiżjonijiet jittieħdu b'mod imparzjali għandu jkun hemm it-trasparenza, il-kontrolli u l-bilanċi. Huwa mħasseb li jista' jkun hemm kwistjonijiet legali li ma jippermettux lil awtorità delegata li taħdem taħt is-superviżjoni tal-awtorità responsabbli nazzjonali. Għalhekk jissuġġerixxi li r-regolamenti għandhom ikunu biżżejjed flessibbli sabiex jikkunsidraw ir-regoli nazzjonali kollha fl-UE u m'għandhomx jisfurzaw lill-Istati Membri jbiddlu l-istrutturi kostituzzjonali tagħhom jekk l-għan jista' jinkiseb ukoll b'approċċ ta’ sħubija;

Sistema Ewropea Komuni tal-Asil

22.

jilqa' l-progress li sar sabiex titwaqqaf “Sistema Ewropea Komuni tal-Asil” filwaqt li jenfasizza li l-għan tagħha għandu jkun li tikseb l-istandards tal-pajjiżi b'sistemi u strutturi aħjar u mhux twassal għal tnaqqis ġenerali fil-kwalità bħal dawk li għandhom sistemi inqas b'saħħithom;

23.

jixtieq li jkun hemm aktar ċarezza dwar jekk l-Uffiċċju Ewropew għas-Sostenn tal-Asil hux ser juża biss fondi allokati direttament lilu jew ser ikun jista' jaċċessa l-Fondi tal-Affarijiet Interni;

Akkoljenza u integrazzjoni tal-persuni bi protezzjoni internazzjonali u ċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi

24.

jinnota b'sodisfazzjon li ġiet rikonoxxuta l-importanza tal-awtoritajiet lokali u reġjonali fis-sistemi ta’ akkoljenza u asil kif ukoll fl-integrazzjoni taċ-ċittadini minn pajjiżi terzi u l-migranti legali;

25.

ifaħħar l-idea li jkun hemm enfasi fuq l-aktar persuni vulnerabbli, inklużi l-vittmi tat-traffikar;

26.

jenfasizza li l-integrazzjoni għandha tiffoka fuq azzjonijiet sostenibbli fit-tul, waqt li jiġi mfakkar li l-integrazzjoni hija proċess reċiproku fejn l-azzjonijiet jistgħu jiġu indirizzati lejn il-komunitajiet ospitanti u dawk tal-migranti;

27.

jissuġġerixxi li l-Fondi għall-Affarijiet Interni għandhom jappoġġjaw ukoll l-azzjonijiet rakkomandati mill-Kummissjoni Ewropea, waqt li jirrikonoxxi l-approċċ ta’ governanza f'diversi livelli fit-Tieni Aġenda Ewropea għall-Integrazzjoni (5);

28.

jindika li l-prattiċi amministrattivi ta’ detenzjoni fl-UE kollha ġew analizzati bir-reqqa mill-Konvenzjoni Ewropea dwar id-Drittijiet tal-Bniedem (KEDB) u mill-awtoritajiet tad-drittijiet tal-bniedem u jenfasizza li l-finanzjament tal-proġetti marbuta mad-detenzjoni tal-persuni għandu jassigura li detenzjoni bħal din hija konformi mal-liġi tal-UE u mad-deċiżjonijiet tal-KEDB;

29.

jenfasizza li l-membri tal-familja li jibbenefikaw mill-protezzjoni internazzjonali fi Stati Membri differenti għandhom jitħallew jgħixu flimkien u jgawdu minn protezzjoni fl-istess Stat Membru;

Kondiviżjoni tar-responsabbiltà u rilokazzjoni fl-UE

30.

jenfasizza li r-reġjuni fil-fruntieri tal-Ewropa għandhom jirċievu aktar appoġġ adegwat fir-rigward tal-asil u l-migrazzjoni, speċjalment fi żminijiet ta’ diffikultà partikolari; (6)

31.

jenfasizza li l-kriterji u l-mekkaniżmi għar-rilokazzjoni m'għandhomx ikunu ta’ natura diskriminatorja u għandhom jiffukaw fuq l-aktar persuni vulnerabbli, filwaqt li jitqiesu l-kunsiderazzjonijiet tas-suq tax-xogħol tal-UE, partikolarment għall-persuni li attwalment jgħixu f'żoni fejn l-aċċess għas-suq tax-xogħol huwa limitat. M'għandhomx jiffukaw fuq li jagħtu prijorità lill-persuni li għandhom ħafna ħiliet u li diġà jinsabu integrati fis-soċjetà ospitanti;

32.

jindika li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jinsabu f'pożizzjoni tajba sabiex jinvolvu ruħhom fit-twaqqif ta’ mekkaniżmi bħal dawn (7);

33.

huwa tal-fehma li s-solidarjetà sabiex jiġu appoġġjati l-pajjiżi li għandhom piżijiet għandha tkun kondizzjonali fuq is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u fuq ir-rispett għall-istandards ta’ akkoljenza tal-UE, u dan għandu jipprovdi inċentivi għat-titjib tagħhom;

Programm tal-UE għas-sistemazzjoni mill-ġdid

34.

jilqa' t-twaqqif ta’ programm tal-UE dwar is-sistemazzjoni mill-ġdid u jħeġġeġ il-ħolqien ta’ qafas ċar żviluppat minn sħubija bejn il-KEDB, l-UNHCR u l-NGOs, waqt li jitqiesu l-aħjar prattiki f'partijiet oħra tad-dinja. L-UE għandha tkun ta’ eżempju, billi tfittex li tidentifika u tipprovdi protezzjoni lil dawk li l-aktar li jintesew mill-komunità internazzjonali;

35.

jenfasizza l-bżonn li jkun hemm inċentivi u informazzjoni dwar il-benefiċċji sabiex jiżdied in-numru ta’ postijiet imwiegħda mill-Istati Membri għas-sistemazzjoni mill-ġdid;

36.

jenfasizza l-bżonn li tinżamm distinzjoni ċara bejn sistemazzjoni mill-ġdid minn pajjiżi terzi u rilokazzjoni fi ħdan l-UE, kif ukoll in-numru ta’ persuni allokati għal dawn iż-żewġ programmi;

Ritorn volontarju assistit

37.

jerġa' jafferma li l-programmi għandhom, bħala prinċipju, jiġu operati fuq bażi purament volontarja u b'konformità mal-għanijiet tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp, li twassal għall-integrazzjoni soċjali fit-tul tal-persuni kkonċernati (8). Ir-ritorn għandu jkun vijabbli u jassigura li ma jitnieda l-ebda proġett ġdid dwar il-migrazzjoni (9). Dan jista' jinkiseb permezz ta’ sħubijiet ma’ organizzazzjoni internazzjonali speċjalizzata bħall-Organizzazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni;

38.

jindika li s-suċċess tal-istrateġiji għar-ritorn ma jistax jitkejjel sempliċiment abbażi tan-numru ta’ persuni rritornati, peress li dan huwa indikatur purament kwantitattiv. L-indikatur jista' jintgħażel bħala n-numru ta’ persuni rritornati f'rabta man-numru ta’ każijiet, waqt li jitqiesu l-fatturi ta’ kwalità fuq perjodu fit-tul;

Strateġija tas-Sigurtà Interna

39.

jenfasizza l-involviment indispensabbli tiegħu fil-proċess għat-titjib tas-sigurtà interna tal-Ewropa flimkien mal-bżonn li tissaħħaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet lokali u reġjonali;

40.

jenfasizza li l-finanzjament għall-Fond għas-Sigurtà Interna għandu jqis il-bżonn li jkun hemm investiment f'aktar riċerka, titwettaq l-innovazzjoni u jiġi skambjat l-għarfien fl-oqsma bħaċ-ċibersigurtà, il-forensika, il-protezzjoni tal-infrastruttura kruċjali u s-sigurtà urbana u li l-Kummissjoni Ewropea tippromovi dan b'konformità mal-bżonn dejjem jikber li jiġu indirizzati problemi dejjem aktar speċifiċi u kumplessi;

41.

jerġa' jafferma l-importanza li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jiġu involuti fil-kooperazzjoni tal-pulizija u tas-sigurtà, liema involviment jista' jitwettaq permezz ta’ taħriġ, skambju tal-aħjar prattika u programmi ta’ prevenzjoni kif ukoll permezz tal-iżvilupp ta’ għodod u sistemi tal-IT komuni u komunikazzjoni aħjar;

Il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-kriminalità organizzata

42.

jirrakkomanda li jissaħħu n-netwerks attwali tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u li dawn jintużaw f'kull Stat Membri, jew jekk ikun hemm bżonn jitwaqqfu oħrajn ġodda, sabiex jiġi ffaċilitat l-iskambju tal-prattika t-tajba b'rabta mal-integrazzjoni soċjali, it-tagħlim professjonali u l-fehim tal-estremiżmu vjolenti li jinbet fid-distretti u nħawi lokali. Dan jista' jappoġġja l-ħidma li ssir permezz tan-netwerks Ewropej kontra r-radikalizzazzjoni li nħolqu reċentement;

43.

jissuġġerixxi li l-finanzjament relatat mal-Fond għas-Sigurtà Interna jinkludi l-konsultazzjoni pubblika fil-livell lokali fl-Istati Membri u li jilħaq lil dawk li ma jħossuhomx parti mis-soċjetà. Dan jista' jgħin sabiex ikun hemm fehim tad-diversi aspetti tal-esperjenzi u l-kunċetti lokali dwar it-terroriżmu u l-motivazzjonijiet li jwasslu għall-estremiżmu;

44.

jenfasizza l-bżonn li l-prattiki tal-banek u n-negozji jiġu analizzati b'aktar reqqa sabiex jiġu identifikati u indirizzati l-finanzi tat-terroriżmu u l-kriminalità organizzata permezz tal-ħasil tal-flus u l-akkoppjar tal-attivitajiet kriminali man-negozji b'għan leġittimu;

45.

ifakkar ukoll fl-importanza li jiġu kkonfiskati l-assi kriminali, li bla dubju huwa mezz importanti għall-ġlieda ta’ kwalunkwe reat ta’ natura trasversali u għalhekk jilqa' l-fatt li l-Kummissjoni Ewropea pproponiet leġislazzjoni sabiex jissaħħaħ il-qafas legali tal-UE dwar il-konfiska (10);

46.

jindika li filwaqt li s-sħubijiet pubbliċi-privati jista' jkollhom impatti pożittivi, għandha tiġi evitata l-privatizzazzjoni tas-sigurtà;

Kontroll tal-fruntieri u salvataġġ

47.

jenfasizza l-bżonn li l-kontroll tal-fruntieri jiġi ffinanzjat b'mod adegwat (11). Fl-istess ħin jikkunsidra li, fid-dawl tal-ġlieda kontra l-migrazzjoni irregolari, hemm dubji dwar kemm l-investiment għoli fil-kontroll tal-fruntieri huwa l-aktar mod effettiv u effiċjenti li jwassal għal tibdil sinifikanti fit-tul;

48.

jenfasizza l-bżonn għal monitoraġġ indipendenti tal-azzjonijiet fil-fruntieri minn organizzazzjoni bħall-UNHCR sabiex jiġi assigurat li d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, inkluża l-ugwaljanza bejn is-sessi, qegħdin jiġu rispettati;

49.

jenfasizza li l-ħajja tal-bniedem għandha titqies qabel kull kwistjoni oħra u jappella għal aktar kooperazzjoni fost l-Istati Membri u kondiviżjoni tar-responsabbiltajiet fir-rigward tal-persuni salvati sabiex jiġu pprovduti inċentivi għas-salvataġġ. Iħoss li kondiviżjoni awtomatika tar-responsabbiltà tista' tgħin biex jiġu salvati aktar ħajjiet fuq il-baħar;

Reazzjoni għall-emerġenzi

50.

jilqa' t-tibdil li għandu l-għan li jżid il-veloċità li biha jkun hemm reazzjoni għal sitwazzjonijiet ta’ emerġenza;

51.

iħeġġeġ lill-Kummissjoni timpenja ruħha fl-ippjanar u l-iżvilupp ta’ operazzjonijiet transkonfinali li jinvolvu l-parteċipazzjoni attiva tar-reġjuni fil-fruntieri. Dan għandu jippermetti li r-reġjuni jaqsmu l-esperjenzi tagħhom fil-protezzjoni ċivili u jipprovdu bażi operattiva soda li fuqha jistgħu jibnu forza Ewropea tar-reazzjoni għall-emerġenza;

52.

jappella lill-Kummissjoni tieħu rwol ta’ ġestjoni diretta aħjar fis-sitwazzjonijiet ta’ emerġenza sabiex jinżamm livell ta’ superviżjoni u tiġi ffaċilitata l-koordinazzjoni transkonfinali;

53.

iħeġġeġ lill-Istati Membri jwaqqfu timijiet multidixxiplinari għar-reazzjoni rapida f'każijiet ta’ emerġenza meta s-sitwazzjoni ta’ emerġenza jkollha elementi bħal flussi mħallta ta’ migrazzjoni fejn huwa essenzjali l-għarfien fil-liġi tal-asil u d-drittijiet tal-bniedem;

54.

jindika li xi emerġenzi jistgħu jkunu sitwazzjonijiet fuq perjodu fit-tul u li l-fondi għall-emerġenzi jrid ikun disponibbli sakemm iddum l-emerġenza;

Aspetti esterni tal-ġestjoni tal-migrazzjoni

55.

jilqa' approċċ aktar koerenti għall-aspetti interni u esterni tal-ġestjoni tal-migrazzjoni u s-sigurtà interna, waqt li jindika li hemm bżonn tal-kooperazzjoni u d-djalogu mal-pajjiżi terzi sabiex tiġi indirizzata l-immigrazzjoni irregolari u tingħata attenzjoni speċjali lill-migrazzjoni legali;

56.

jindika li l-awtoritajiet lokali u reġjonali li huma l-eqreb jew li għandhom l-iktar rabtiet b'saħħithom mal-pajjiżi terzi jistgħu jipprovdu r-rabtiet importanti għall-kooperazzjoni tal-UE ma’ dawn il-pajjiżi, u b'hekk jagħtu kontribut sostanzjali għat-titjib tar-relazzjonijiet u l-kundizzjonijiet ta’ għajxien fil-bliet u r-reġjuni tal-oriġini u tat-tranżitu (12). Permezz tal-kooperazzjoni tiegħu mal-awtoritajiet lokali u reġjonali fil-pajjiżi wara t-tkabbir u dawk ġirien (pereżempju permezz tal-Gruppi ta’ Ħidma u l-Kumitati Konsultattivi Konġunti, il-CORLEAP u l-ARLEM), il-KtR jinsab fl-aħjar post sabiex jippromovi l-objettivi tal-fondi lil hinn mill-fruntieri tal-UE;

57.

ma jarax linja ċara bejn l-attivitajiet ta’ żvilupp u dawk mhux relatati mal-iżvilupp fir-rigward tal-pajjiżi terzi u jappella għall-koerenza u l-koordinazzjoni bejn il-proġetti għall-għajnuna u l-iżvilupp li huma ffinanzjati u l-proġetti għall-affarijiet interni, immexxija permezz ta’ spirtu ta’ solidarjetà u kondiviżjoni tar-responsabbiltà mal-pajjiżi terzi;

58.

jappella għal salvagwardji sabiex l-Istati Membri jiġu ostakolati milli jsegwu l-interessi nazzjonali proprji tagħhom permezz tal-aspett estern tal-Fondi tal-Affarijiet Interni kif ukoll mekkaniżmi li jassiguraw it-trasparenza fil-kooperazzjoni bilaterali bejn l-Istati Membri u l-pajjiżi terzi.

II.   RAKKOMANDAZZJONIJIET SABIEX JITRESSQU L-EMENDI

COM(2011)750 final

Regolament li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għall-appoġġ finanzjarju għall-fruntieri esterni u l-viża

Emenda 1

Artikolu 3

Ibdel it-test tal-paragrafu 2(b) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(b)

l-appoġġ ta’ ġestjoni għall-fruntieri, biex jiġi żgurat, minn naħa waħda, livell għoli ta’ protezzjoni tal-fruntieri esterni u, min-naħa l-oħra, il-qsim bla xkiel tal-fruntieri esterni skont l-acquis ta’ Schengen

(b)

l-appoġġ ta’ ġestjoni għall-fruntieri, biex jiġi żgurat, minn naħa waħda, livell għoli ta’ protezzjoni tal-fruntieri esterni u, min-naħa l-oħra, il-qsim bla xkiel tal-fruntieri esterni skont l-acquis ta’ Schengen

Il-kisba ta’ dan l-objettiv għandha titkejjel fuq indikaturi bħal, fost oħrajn, l-iżvilupp ta’ tagħmir għall-kontrol tal-fruntieri u l-qbid ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi irregolari fil-fruntieri esterni fil-korrispondenza mar-riskju tat-taqsima relevanti tal-fruntiera esterna.

Il-kisba ta’ dan l-objettiv għandha titkejjel fuq indikaturi bħal, fost oħrajn, l-iżvilupp ta’ tagħmir għall-kontrol tal-fruntieril-qbid ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi irregolari fil-fruntieri esterni fil-korrispondenza mar-riskju tat-taqsima relevanti tal-fruntiera esterna.

Raġuni

Ara l-punt 5. Dawk li jittrattaw flussi mħallta tal-migrazzjoni jeħtieġu livell ta’ għarfien tad-dritt għall-asil sabiex dan id-dritt jiġi sodisfatt.

Emenda 2

Artikolu 3

Żid paragrafu 2(c) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 48.

Emenda 3

Artikolu 3

Ibdel it-test tal-paragrafu 3(f) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(f)

it-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li joperaw f'pajjiżi terzi fir-rigward tal-flussi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-territorju tal-Istati Membri, kif ukoll il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi f'dan ir-rigward.

(f)

it-tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li joperaw f'pajjiżi terzi fir-rigward tal-flussi ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi fit-territorju tal-Istati Membri, kif ukoll il-kooperazzjoni ma’ pajjiżi terzi f'dan ir-rigward.

Raġuni

Ara l-punt 55.

Emenda 4

Artikolu 3

Żid paragrafu 3(g) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 47.

Emenda 5

Artikolu 4

Żid paragrafu 1(f) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 48.

Emenda 6

Artikolu 4

Żid paragrafu 1(g) ġdid

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punti 47 u 48.

Emenda 7

Artikolu 4

Żid paragrafu 1(h) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 5.

Emenda 8

Artikolu 9

Ibdel it-test tal-paragrafu 2(b) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(b)

l-appoġġ u l-espansjoni tal-kapaċità eżistenti fil-livell nazzjonali fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni, filwaqt li jitqiesu inter alia teknoloġija ġdida, żviluppi u/jew standards fir-rigward tal-ġestjoni tal-flussi migratorji;

(b)

l-appoġġ u l-espansjoni tal-kapaċità eżistenti fil-livell nazzjonali fil-ġestjoni tal-fruntieri esterni, filwaqt li jitqiesu inter alia teknoloġija ġdida, żviluppi u/jew standards fir-rigward tal-ġestjoni tal-flussi migratorji;

Raġuni

Ara l-punt 5.

Emenda 9

Artikolu 13

Ibdel it-test tal-paragrafu 2(g) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(g)

iqawwu l-kapaċità tan-netwerks Ewropej biex jippromwovu, jappoġġjaw u jiżviluppaw aktar il-politiki u l-objettivi tal-Unjoni;

(g)

iqawwu l-kapaċità tan-netwerks Ewropej biex jippromwovu, jappoġġjaw u jiżviluppaw aktar il-politiki u l-objettivi tal-Unjoni;

Raġuni

Ara l-punti 3 u 55.

COM(2011) 751 final

Regolament li jistabbilixxi l-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil

Emenda 1

Artikolu 3

Ibdel it-test tal-paragrafu 2(c) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(c)

sabiex jissaħħu strateġiji ta’ ritorn ġusti u effettivi l-kapaċitajiet tal-Istati Membri b'enfasi fuq is-sostenibbiltà ta’ ritorn u riammissjoni effettiva fil-pajjiżi tal-oriġini;

(c)

sabiex jissaħħu strateġiji ta’ ritorn ġusti u effettivi l-kapaċitajiet tal-Istati Membri b'enfasi fuq is-sostenibbiltà ta’ ritorn u riammissjoni effettiva fil-pajjiżi tal-oriġini;

Il-kisba ta’ dan l-objettiv għandha tiġi mkejjla permezz ta’ indikaturi, fost oħrajn, in-numru ta’ persuni rritornati.

Il-kisba ta’ dan l-objettiv għandha tiġi mkejjla permezz ta’ indikaturi, fost oħrajn, in-numru ta’ persuni rritornati.

Raġuni

Ara l-punt 37.

Emenda 2

Artikolu 5

Ibdel it-test tal-paragrafu 1(e) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(e)

informazzjoni għall-komunitajiet lokali kif ukoll taħriġ għall-persunal ta’ awtoritajiet lokali, li jkunu qed jitħalltu ma’ dawk li jintlaqgħu;

(e)

informazzjoni għall-komunitajiet lokali kif ukoll taħriġ għall-persunal ta’ awtoritajiet lokali, li jkunu qed jitħalltu ma’ dawk li jintlaqgħu;

Raġuni

Il-persunal tas-soċjetà ċivili ta’ spiss jimplimenta l-proġetti ta’ integrazzjoni.

Emenda 3

Artikolu 5

Żid paragrafu 1(g) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 28.

Emenda 4

Artikolu 6

Ibdel it-test tal-paragrafu (b) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(b)

azzjonijiet li jikkontribwixxi direttament għall-evalwazzjoni tal-politiki dwar l-ażil, bħall-valutazzjonijiet nazzjonali tal-impatt, stħarriġ fost il-gruppi fil-mira, l-iżvilupp ta’ indikaturi u benchmarking.

(b)

azzjonijiet li jikkontribwixxi direttament għall-evalwazzjoni tal-politiki dwar l-ażil, bħall-valutazzjonijiet nazzjonali tal-impatt, stħarriġ fost il-gruppi fil-mira, l-iżvilupp ta’ indikaturi u benchmarking.

Raġuni

Ara l-punt 13.

Emenda 5

Artikolu 7

Żid paragrafu (h) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 30.

Emenda 6

Artikolu 8

Ibdel it-test tal-paragrafu (a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

kampanji b'pakketti ta’ informazzjoni u ta’ żieda fl-għarfien, inkluż permezz ta’ komunikazzjoni faċli għall-utent u t-teknoloġija tal-informatika u websajts;

(a)

kampanji b'pakketti ta’ informazzjoni ta’ żieda fl-għarfien, inkluż permezz ta’ komunikazzjoni faċli għall-utent u t-teknoloġija tal-informatika u websajts;

Raġuni

Ara l-punt 25.

Emenda 7

Artikolu 9

Ibdel it-test tal-paragrafu 1 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Fi ħdan l-objettiv speċifiku definit fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2), l-azzjonijiet eliġibbli għandhom isiru fil-qafas ta’ strateġiji konsistenti, implimentati minn organizzazzjonijiet mhux governattivi, awtoritajiet lokali u/jew reġjonali u ddisinjati speċifikament għall-integrazzjoni, fil-livell lokali u/jew reġjonali, kif xieraq, tal-persuni msemmija fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 4(1). F'dan il-kuntest, l-azzjonijiet eliġibbli għandhom partikolarment jinkludu dan li ġej:

1.   Fi ħdan l-objettiv speċifiku definit fil-punt (b) tal-Artikolu 3(2), l-azzjonijiet eliġibbli għandhom isiru fil-qafas ta’ strateġiji konsistenti, implimentati minn organizzazzjonijiet mhux governattivi, awtoritajiet lokali u/jew reġjonali u ddisinjati speċifikament għall-integrazzjoni, fil-livell lokali u/jew reġjonali, kif xieraq, tal-persuni msemmija fil-punti (a) sa (g) tal-Artikolu 4(1). F'dan il-kuntest, l-azzjonijiet eliġibbli għandhom partikolarment jinkludu dan li ġej:

Raġuni

Ara l-punt 25.

Emenda 8

Artikolu 9

Ibdel it-test tal-paragrafu 1(a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

it-twaqqif u l-iżvilupp tat-tali strateġiji ta’ integrazzjoni, inkluż l-analiżi tal-bżonnijiet, it-titjib tal-indikaturi u l-evalwazzjoni;

(a)

it-twaqqif u l-iżvilupp tat-tali strateġiji ta’ integrazzjoni, inkluż l-analiżi tal-bżonnijiet, it-titjib tal-indikaturi u l-evalwazzjoni;

Raġuni

Ara l-punti 18 u 23.

Emenda 9

Artikolu 9

Żid paragrafu 1(i) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 26.

Emenda 10

Artikolu 9

Żid paragrafu 1(j) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 26.

Emenda 11

Artikolu 10

Żid paragrafu (f) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punti 46 u 54.

Emenda 12

Artikolu 11

Ibdel it-test tal-paragrafu (a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

l-istabbiliment u t-titjib ta’ infrastruttura ta’ akkomodazzjoni jew servizzi u kundizzjonijiet ta’ akkoljenza jew detenzjoni;

(a)

l-istabbiliment u t-titjib ta’ infrastruttura ta’ akkomodazzjoni jew servizzi u kundizzjonijiet ta’ akkoljenza jew detenzjoni;

Raġuni

Ara l-punt 27.

Emenda 13

Artikolu 12

Ibdel it-test tal-paragrafu (b) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(b)

miżuri ta’ ritorn volontarji u assistiti, inklużi eżamijiet mediċi u assistenza, arranġamenti għall-ivvjaġġar, kontribuzzjonijiet finanzjarji, konsulenza u assistenza ta’ qabel u wara r-ritorn;

(b)

miżuri ta’ ritorn volontarji u assistiti, inklużi eżamijiet mediċi u assistenza, arranġamenti għall-ivvjaġġar, kontribuzzjonijiet finanzjarji, konsulenza u assistenza ta’ qabel u wara r-ritorn;

Raġuni

Ara l-punti 36 u 37.

Emenda 14

Artikolu 13

Ibdel it-test tal-paragrafu (a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

azzjonijiet li jippromwovu u jsaħħu l-kooperazzjoni operattiva bejn is-servizzi ta’ ritorn tal-Istati Membri, inkluż fir-rigward ta’ kooperazzjoni ma’ awtoritajiet konsulari u servizzi ta’ immigrazzjoni ta’ pajjiżi terzi;

(a)

azzjonijiet li jippromwovu u jsaħħu l-kooperazzjoni operattiva bejn is-servizzi ta’ ritorn tal-Istati Membri, inkluż fir-rigward ta’ kooperazzjoni ma’ awtoritajiet konsulari u servizzi ta’ immigrazzjoni ta’ pajjiżi terzi;

Raġuni

Ara l-punt 36.

Emenda 15

Artikolu 17

Ibdel it-test tal-paragrafu 4 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

4.   Il-gruppi vulnerabbli ta’ refuġjati li ġejjin għandhom f'kwalunkwe każ ikunu inklużi fil-prijoritajiet komuni ta’ risistemazzjoni tal-Unjoni u jikkwalifikaw għas-somma sħiħa provduta skont il-paragrafu 2:

in-nisa u t-tfal f'riskju,

minorenni mhux akkumpanjati,

persuni bi ħtiġijiet mediċi li jistgħu jiġu indirizzati biss permezz ta’ risistemazzjoni,

persuni li għandhom bżonn ta’ risistemazzjoni ta’ emerġenza jew risistemazzjoni ta’ urġenti għal ħtiġijiet ta’ protezzjoni legali jew fiżika.

4.   Il-gruppi vulnerabbli ta’ refuġjati li ġejjin għandhom f'kwalunkwe każ ikunu inklużi fil-prijoritajiet komuni ta’ risistemazzjoni tal-Unjoni u jikkwalifikaw għas-somma sħiħa provduta skont il-paragrafu 2:

in-nisa u t-tfal f'riskju,

minorenni mhux akkumpanjati,

persuni bi ħtiġijiet mediċi li jistgħu jiġu indirizzati biss permezz ta’ risistemazzjoni,

persuni li għandhom bżonn ta’ risistemazzjoni ta’ emerġenza jew risistemazzjoni ta’ urġenti għal ħtiġijiet ta’ protezzjoni legali jew fiżika.

Raġuni

Ara l-punt 33. Li l-persuni bi bżonnijiet psikoloġiċi jingħataw prijorità hija prattika tajba użata mill-UNHCR u oħrajn.

Emenda 16

Artikolu 18

Żid paragrafu 5 ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

   

Raġuni

Ara l-punt 32.

Emenda 17

Artikolu 18

Żid paragrafu 6 ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

   

Raġuni

Ara l-punt 30.

Emenda 18

Artikolu 19

Ibdel it-test tal-paragrafu 1 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Sabiex talloka l-ammont indikat fil-punt (c) tal-Artikolu 15(1), sal-31 ta’ Mejju 2017 il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtiġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tas-sistemi tal-ażil u l-akkoljenza tagħhom, is-sitwazzjoni tagħhom rigward il-flussi migratorji fil-perjodu 2014 sa 2016 u l-iżviluppi mistennija.

1.   Sabiex talloka l-ammont indikat fil-punt (c) tal-Artikolu 15(1), sal-31 ta’ Mejju 2017 il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-ħtiġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tas-sistemi tal-ażil u l-akkoljenza tagħhom, is-sitwazzjoni tagħhom rigward il-flussi migratorji fil-perjodu 2014 sa 2016 u l-iżviluppi mistennija.

Raġuni

Is-sitwazzjonijiet fil-qasam tal-migrazzjoni jistgħu jinbidlu mil-lejl għan-nhar u s-sistema għandha tkun flessibbli biżżejjed biex tlaħħaq ma’ dawn il-bidliet.

Emenda 19

Artikolu 22

Ibdel it-test tal-paragrafu 1 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Il-Fond għandu jipprovdi assistenza finanzjarja biex jindirizza ħtiġijiet urġenti u speċifiċi fil-każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.

1.   Il-Fond għandu jipprovdi assistenza finanzjarja biex jindirizza ħtiġijiet urġenti u speċifiċi fil-każ ta’ sitwazzjoni ta’ emerġenza.

Raġuni

Ara l-punt 53.

Emenda 20

Artikolu 23

Ibdel it-test tal-paragrafu 2(a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

li jservi bħala kunsill konsultattiv tal-Unjoni għall-migrazzjoni u l-ażil permezz ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni f'livell kemm nazzjonali u tal-Unjoni mar-rappreżentanti tal-Istati Membri, id-dinja akkademika, is-soċjetà ċivili, gruppi ta’ riflessjoni u entitajiet tal-Unjoni/internazzjonali oħra;

(a)

li jservi bħala kunsill konsultattiv tal-Unjoni għall-migrazzjoni u l-ażil permezz ta’ koordinazzjoni u kooperazzjoni f'livell kemm nazzjonali u tal-Unjoni mar-rappreżentanti tal-Istati Membri, id-dinja akkademika, is-soċjetà ċivili, gruppi ta’ riflessjoni u entitajiet tal-Unjoni/internazzjonali oħra;

Raġuni

Ara l-punt 15.

Emenda 21

Artikolu 23

Ibdel it-test tal-paragrafu 5(c) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(c)

Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali deżinjati mill-Istati Membri, kull wieħed jikkonsisti minn tal-inqas tliet esperti li kollettivament ikollhom kompetenza fil-qasam tal-ażil u l-migrazzjoni, li jkopru l-aspetti ta’ tfassil tal-politika liġi, riċerka u statistika, u li għandhom jikkoordinaw u jipprovdu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 19(1) sabiex ikollhom kontributi mill-partijiet interessati kollha rilevanti;

(c)

Punti ta’ Kuntatt Nazzjonali deżinjati mill-Istati Membri, kull wieħed jikkonsisti minn tal-inqas tliet esperti li kollettivament ikollhom kompetenza fil-qasam tal-ażil u l-migrazzjoni, li jkopru l-aspetti ta’ tfassil tal-politika liġi, riċerka u statistika, u li għandhom jikkoordinaw u jipprovdu l-kontribuzzjonijiet nazzjonali għall-attivitajiet imsemmija fl-Artikolu 19(1) sabiex ikollhom kontributi mill-partijiet interessati kollha rilevanti;

Raġuni

Ara l-punt 13. Dan għandu jgħin iżid it-trasparenza tal-mekkaniżmi.

COM(2011)752 final

Regolament li jistabbilixxi dispożizzjonijiet ġenerali dwar il-Fond għall-Migrazzjoni u l-Ażil u dwar l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tal-kriżi

Emenda 1

Artikolu 4

Ibdel it-test kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

L-azzjonijiet iffinanzjati mir-Regolamenti Speċifiċi għandhom jikkonformaw mal-liġi applikabbli tal-Unjoni u dik nazzjonali.

L-azzjonijiet iffinanzjati mir-Regolamenti Speċifiċi għandhom jikkonformaw mal-liġi applikabbli tal-Unjoni u dik nazzjonali.

Raġuni

Il-ġurisprudenza tal-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem hija parti mill-UE iżda xi kultant ir-riżultati ta’ dawn id-deċiżjonijiet ma jitqiegħdux fil-prattika mill-Istati Membri. Ikun ta’ għajnuna li tiġi enfasizzata l-importanza tagħhom.

Emenda 2

Artikolu 8

Żid paragrafu 5 ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

   

Raġuni

Ara l-punt 53.

Emenda 3

Artikolu 12

Ibdel it-test tal-paragrafu 1 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Kull Stat Membru għandu jorganizza, skont ir-regoli u prattiċi nazzjonali attwali, sħubija mal-awtoritajiet u l-korpi kkonċernati għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali.

1.   Kull Stat Membru għandu jorganizza, skont ir-regoli u prattiċi nazzjonali attwali, sħubija mal-awtoritajiet u l-korpi kkonċernati għall-iżvilupp u l-implimentazzjoni tal-programmi nazzjonali.

Dawn l-awtoritajiet u l-korpi għandhom jinkludu l-awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra, u, fejn xieraq, organizzazzjonijiet u korpi internazzjonali li jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili, bħal organizzazzjonijiet mhux governattivi jew imsieħba soċjali.

Dawn l-awtoritajiet u l-korpi għandhom jinkludu l-awtoritajiet reġjonali, lokali, urbani u awtoritajiet pubbliċi oħra, u, organizzazzjonijiet u korpi internazzjonali li jirrapreżentaw is-soċjetà ċivili , bħal organizzazzjonijiet mhux governattivi jew imsieħba soċjali.

Raġuni

Il-kelma “rilevanti” flok “fejn xieraq” tneħħi l-element ta’ diskrezzjoni li jista' jwassal għal nuqqas ta’ ċarezza. Il-kontribut mill-gruppi mmirati huwa l-bażi tal-ipprogrammar tal-UE.

Emenda 4

Artikolu 12

Żid it-test tal-paragrafu 4 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

4.   Kull Stat Membru għandu jwaqqaf kumitat ta’ monitoraġġ li jappoġġja l-implimentazzjoni ta’ programmi nazzjonali.

4.   Kull Stat Membru għandu jwaqqaf kumitat ta’ monitoraġġ li jappoġġja l-implimentazzjoni ta’ programmi nazzjonali.

Raġuni

Ara l-punt 13. Dan jista' jwassal għal aktar trasparenza u jiġu evitati kunflitti possibbli ta’ interess.

Emenda 5

Artikolu 12

Ibdel it-test tal-paragrafu 5 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

5.   Il-Kummissjoni tista' tipparteċipa fil-ħidma tal-kumitat ta’ monitoraġġ f'kapaċità ta’ pariri.

5.   Il-Kummissjoni tipparteċipa fil-ħidma tal-kumitat ta’ monitoraġġ f'kapaċità ta’ pariri.

Raġuni

Il-parteċipazzjoni mill-Kummissjoni hija importanti ħafna u m'għandhiex tkun fakultattiva.

Emenda 6

Artikolu 14

Żid paragrafu 5(g) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punti 18 u 19.

Emenda 7

Artikolu 20

Żid it-test tal-paragrafu 2(c) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(c)

nefqa marbuta ma’ evalwazzjonijiet ta’ azzjonijiet jew proġetti;

(c)

nefqa marbuta ma’ evalwazzjonijiet ta’ azzjonijiet jew proġetti;

Raġuni

Ara l-punti 18 u 19. Il-partijiet interessati rilevanti jinsabu f'pożizzjoni tajba sabiex jiġġudikaw il-prestazzjoni ta’ proġett.

Emenda 8

Artikolu 23

Ibdel it-test tal-paragrafu 1(b) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(b)

Awtorità Responsabbli akkreditata: korp fis-settur pubbliku tal-Istat Membru, li għandu jkun waħdu responsabbli għall-ġestjoni xierqa u l-kontroll tal-programm nazzjonali u li għandu jiġġestixxi l-komunikazzjoni kollha mal-Kummissjoni;

(b)

Awtorità Responsabbli akkreditata: korp fis-settur pubbliku tal-Istat Membru, li għandu jkun waħdu responsabbli għall-ġestjoni xierqa u l-kontroll tal-programm nazzjonali u li għandu jiġġestixxi l-komunikazzjoni kollha mal-Kummissjoni;

Raġuni

Ara l-punti 18 u 19.

Emenda 9

Artikolu 25

Żid paragrafu 5(d) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punti 18 u 19. Il-partijiet interessati rilevanti jinsabu f'pożizzjoni tajba sabiex jiġġudikaw il-prestazzjoni ta’ proġett.

Emenda 10

Artikolu 48

Ibdel it-test tal-paragrafu 1(b) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(b)

jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali dwar opportunitajiet ta’ finanzjament taħt il-programmi nazzjonali;

(b)

jinfurmaw lill-benefiċjarji potenzjali dwar opportunitajiet ta’ finanzjament taħt il-programmi nazzjonali;

Raġuni

Ara l-punt 14.

Emenda 11

Artikolu 50

Żid paragrafu 7 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

   

Raġuni

Ara l-punti 18 u 19.

Emenda 12

Artikolu 51

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ proċeduri li jipproduċu u jiġbru d-dejta meħtieġa għal evalwazzjonijiet, inkluża dejta marbuta ma’ indikaturi komuni u speċifiċi għal programmi.

2.   L-Istati Membri għandhom jiżguraw li jkun hemm fis-seħħ proċeduri li jipproduċu u jiġbru d-dejta meħtieġa għal evalwazzjonijiet, inkluża dejta marbuta ma’ indikaturi komuni u speċifiċi għal programmi.

Raġuni

Ara l-punt 13.

Emenda 13

Artikolu 55

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat komuni “Asil, Migrazzjoni u Sigurtà” stabbilit b'dan ir-Regolament. Dan il-Kumitat għandu jkun Kumitat skont it-tifsir tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

1.   Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna mill-Kumitat komuni “Asil, Migrazzjoni u Sigurtà” stabbilit b'dan ir-Regolament. Dan il-Kumitat għandu jkun Kumitat skont it-tifsir tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Raġuni

Ara l-punti 18 u 19.

COM(2011)753 final

Regolament li jistabbilixxi, bħala parti mill-Fond għas-Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għall-kooperazzjoni tal-pulizija, il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità u l-ġestjoni tar-riskji

Emenda 1

Artikolu 3

Ibdel it-test tal-paragrafu 2(a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali serja u organizzata, inkluż it-terroriżmu, u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi rilevanti.

(a)

il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-kriminalità transkonfinali serja u organizzata, inkluż it-terroriżmu, u t-tisħiħ tal-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi tal-Istati Membri u ma’ pajjiżi terzi rilevanti.

Raġuni

Ara l-punti 41 u 55.

Emenda 2

Artikolu 3

Ibdel it-test tal-paragrafu 3(a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

miżuri (metodoloġiji, għodod, strutturi) li jsaħħu l-kapaċità tal-Istati Membri biex jevitaw u jiġġieldu l-kriminalità transkonfinali, serja u organizzata li tinkludi t-terroriżmu, b'mod partikolari permezz ta’ sħubijiet pubbliċi-privati, l-iskambju tal-informazzjoni u l-aħjar prattiċi, aċċess għad-dejta, teknoloġiji interoperabbli, statistika komparabbli, kriminoloġija applikata, komunikazzjoni pubblika u żieda ta’ għarfien.

(a)

miżuri (metodoloġiji, għodod, strutturi) li jsaħħu l-kapaċità tal-Istati Membri biex jevitaw u jiġġieldu l-kriminalità transkonfinali, serja u organizzata li tinkludi t-terroriżmu, b'mod partikolari permezz ta’ sħubijiet pubbliċi-privati, l-iskambju tal-informazzjoni u l-aħjar prattiċi, aċċess għad-dejta, teknoloġiji interoperabbli, statistika komparabbli, kriminoloġija applikata, komunikazzjoni pubblika u żieda ta’ għarfien.

Raġuni

Ara l-punti 38, 39, 40, 41, 43 u 44.

Emenda 3

Artikolu 4

Ibdel it-test tal-paragrafu 1(a) kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

(a)

attivitajiet li jtejbu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tal-pulizija bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, inklużi skwadri ta’ investigazzjoni konġunta u kwalunkwe forma oħra ta’ operazzjoni transkonfinali konġunta, l-aċċess għall-informazzjoni u l-iskambju tagħha u teknoloġiji interoperabbli;

(a)

attivitajiet li jtejbu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni tal-pulizija bejn l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi, inklużi skwadri ta’ investigazzjoni konġunta u kwalunkwe forma oħra ta’ operazzjoni transkonfinali konġunta, l-aċċess għall-informazzjoni u l-iskambju tagħha u teknoloġiji interoperabbli;

Raġuni

Ara l-punti 38 u 40.

Emenda 4

Artikolu 4

Żid paragrafu 1(h) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 42.

Emenda 5

Artikolu 4

Żid paragrafu 1(i) ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

Raġuni

Ara l-punt 41.

Emenda 6

Artikolu 6

Ibdel it-test tal-paragrafu 1 kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

1.   Il-programm nazzjonali li għandu jiġi preparat taħt l-Istrument u dak li għandu jiġi preparat taħt ir-Regolament (UE) Nru XXX/2012 li jistabbilixxi bħala parti mill-Fond ta’ Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għal fruntieri esterni u l-viża għandu jitfassal konġuntament mill-Istati Membri u propost lill-Kummissjoni bħala programm nazzjonali uniku għall-Fond, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru XXX/2012 [Regolament Orizzontali].

1.   Il-programm nazzjonali li għandu jiġi preparat taħt l-Istrument u dak li għandu jiġi preparat taħt ir-Regolament (UE) Nru XXX/2012 li jistabbilixxi bħala parti mill-Fond ta’ Sigurtà Interna, l-istrument għal appoġġ finanzjarju għal fruntieri esterni u l-viża għandu jitfassal konġuntament mill-Istati Membri u propost lill-Kummissjoni bħala programm nazzjonali uniku għall-Fond, skont l-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) Nru XXX/2012 [Regolament Orizzontali].

Raġuni

Ara l-punti 18 u 19.

Emenda 7

Artikolu 14(a)

Żid punt ġdid kif ġej:

Test propost mill-Kummissjoni

Emenda tal-KtR

 

   

   

Raġuni

S'issa, l-appoġġ għall-miżuri transkonfinali tal-pulizija seta' jiġi jew mill-programm ISEC (il-programm tal-Kummissjoni għall-Prevenzjoni u l-Ġlieda kontra l-Kriminalità) jew mill-Objettiv 3 (iffinanzjat mill-FEŻR) (il-prinċipju tal-komplementarjetà – Artikolu 11 tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 2007/125/ĠAI). Filwaqt li l-miżuri taħt il-programm ISEC kienu ffinanzjati ċentralment mill-UE, il-ġestjoni tal-fondi li jingħataw taħt l-Objettiv 3 kienet deċentralizzata. Skont l-Artikolu 14 tal-abbozz ta’ Regolament dwar il-Fond għas-Sigurtà Interna, id-Deċiżjoni tal-Kunsill tal-2007 ser titħassar fil-perjodu finanzjarju li jmiss, u dan ifisser li l-prinċipju tal-komplementarjetà bejn l-istrumenti tal-Komunità ser jitħassar ukoll u għalhekk mhux ser ikun iktar possibbli li ssir l-għażla bejn il-Fond għas-Sigurtà Interna u l-finanzjament tal-Objettiv 3. Madankollu, il-vantaġġi tal-flessibbiltà fl-użu ta’ strumenti differenti ta’ finanzjament m'għandhomx jintilfu. Sakemm it-tħassir tal-komplementarjetà jkun intiż sabiex jiġi evitat appoġġ doppju, dan jista' jiġi indirizzat b'mod pjuttost adegwat fil-proċess ta’ implimentazzjoni. Għalhekk nissuġġerixxu li l-prinċipju tal-komplementarjetà u l-klawżola tas-salvagwardja fl-Artikolu 11(3) tal-programm ISEC għandhom jiġu indikati f'Artikolu 14(a) ġdid tar-Regolament dwar il-Fond għas-Sigurtà Interna.

Brussell, 18 ta’ Lulju 2012.

Il-President tal-Kumitat tar-Reġjuni

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 201/2009, punt 1.

(2)  CdR 201/2009, punti 8 u 9.

(3)  CdR 170/2010, punt 43.

(4)  COM(2011)752 final.

(5)  Komunikazzjoni mill-Kummissjoni – Aġenda Ewropea għall-Integrazzjoni ta’ Persuni bin-Nazzjonalità ta’ Pajjiżi Terzi – COM(2011) 455 final.

(6)  CdR 170/2010, punti 41 u 42.

(7)  CdR 201/2009, punt 92.

(8)  CdR 170/2010, punt 48.

(9)  CdR 201/2009, punt 87.

(10)  COM (2012) 85.

(11)  CdR 210/2008, punt 30.

(12)  CdR 201/2009, punti 76 u 77.