52010PC0023
[pic] | IL-KUMMISSJONI EWROPEA |

Brussel 1.2.2010

KUMM(2010)23 finali

2010/0014 (NLE)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 23/2010 fir-rigward tal-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u wara l-konklużjoni tal-arranġamenti bilaterali dwar is-sajd għall-2010 man-Norveġja u l-Ġżejjer Faroe

2010/0014 (NLE)

Proposta għal

REGOLAMENT TAL-KUNSILL

li jemenda r-Regolament (UE) Nru 23/2010 fir-rigward tal-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u wara l-konklużjoni tal-arranġamenti bilaterali dwar is-sajd għall-2010 man-Norveġja u l-Ġżejjer Faroe

IL-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikulari l-Artikolu 43(3) tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni Ewropea[1],

Billi:

1. Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 23/2010[2] li jistabbilixxi għall-2010 l-opportunitajiet tas-sajd għal ċerti stokkijiet tal-ħut u gruppi ta’ stokkijiet tal-ħut, applikabbli fl-ilmijiet tal-UE u, għal bastimenti tal-UE, f’ilmijiet fejn huma meħtieġa limiti tal-qbid.

2. L-opportunitajiet tas-sajd għal bastiment tal-UE fl-ilmijiet tan-Norveġja u l-Ġżejjer Faroe u fl-ilmijiet tal-UE għal stokkijiet kondiviżi, ġestiti flimkien jew li jsir tpartit tagħhom ma’ dawk il-pajjiżi kif ukoll l-opportunitajiet tas-sajd f’ilmijiet tal-UE għal bastimenti li jtajru l-bandiera tan-Norveġja u l-Ġżejjer Faroe huma stabbiliti kull sena wara li ssir konsultazzjoni dwar id-drittijiet tas-sajd li ssir skont il-proċedura li hemm provvediment għaliha fil-ftehimiet jew il-protokolli dwar ir-relazzjonijiet tas-sajd ma’ dawk il-pajjiżi[3].

3. Sakemm ikunu konklużi l-konsultazzjonijiet dwar l-arranġamenti għall-2010 man-Norveġja u l-Ġżejjer Faroe, ir-Regolament (UE) Nru 23/2010 jiffissa l-opportunitajiet tas-sajd temporanji għall-istokkijiet tal-ħut ikkonċernati.

4. Fil-15 ta’ Jannar u fis-26 ta’ Jannar 2010, il-konsultazzjonijiet mal-Gżejjer Faroe u rispettivament man-Norveġja ġew konklużi u l-arranġamenti għall-opportunitajiet tas-sajd għall-2010 ġew stabbiliti. B’konsegwenza ta’ dan, huwa meħtieġ li jinbidlu l-opportunitajiet tas-sajd temporanji għall-istokkijiet tal-ħut ikkonċernati għall-2010 kif stabbiliti fir-Regolament (UE) Nru 23/2010 bl-opportunitajiet tas-sajd jikkorrispondu ma' dawk l-arranġamenti.

5. Fil-Laqgħa Annwali tagħha fl-2009, il-Kummissjoni għas-Sajd fil-Punent tal-Paċifiku u l-Paċifiku Ċentrali kkonfermat mill-ġdid li mill-1 ta’ Jannar 2010 se jkunu magħluqa żewġ żoni tal-ibħra miftuħa fiż-żona tal-Konvenzjoni għat-tonn t'għajnu kbira u għat-tonn tal-pinen sofor minn bastimenti bil-purse seine u introduċiet limitu fuq il-qbid għall-pixxispad għal kull membru. Huwa meħtieġ li dawn id-dispożizzjonijiet ġodda jiġu implimentati fil-liġi tal-UE.

6. Ir-Regolament (UE) Nru 23/2010 għandu għalhekk jiġi emendat kif xieraq.

ADOTTA DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Ir-Regolament (UE) Nru 23/2010 huwa emendat kif ġej:

1. Il-paragrafu 2 tal-Artikolu 1 għandu jiġi mħassar.

2. Għandu jiġi miżjud l-Artikolu 30a li ġej:

"Artikolu 30a

Żoni magħluqa għas-sajd bil-purse seine

Is-sajd minn bastimenti bil-purse seine għat-tonn t’għajnu kbira u għat-tonn bil-pinen sofor huwa projbit fiż-żoni tal-ibħra miftuħa li ġejjin:

a) l-ilmijiet internazzjonali mdawra mill-konfini taż-żoni ekonomiċi esklussivi tal-Indoneżja, il-Palaw, il-Mikroneżja u l-Papwa Ginea Ġdida;

b) l-ilmijiet internazzjonali mdawra mill-konfini taż-żoni ekonomiċi esklussivi tal-Mikroneżja, il-Gżejjer Marshall, Nauru, Kiribati, Tuvalu, Fiġi, il-Gżejjer Solomon u l-Papwa Ginea Ġdida; ".

3. L-Anness IA għandu jiġi emendat skont l-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

4. L-Anness IB għandu jinbidel bit-test tal-Anness II għal dan ir-Regolament.

5. L-Anness IH għandu jinbidel bit-test tal-Anness III għal dan ir-Regolament.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tiegħu f' Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea .

Għandu japplika mill-1 ta' Jannar 2010.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell,

Għall-Kunsill

Il-President

Anness I

L-Anness Ia għar-Regolament (UE) Nru 23/2010 għandu jiġi emendat kif ġej:

(1) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Ċiċċirell fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IIIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Ċiċċirell Ammodytidae | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IIIa u IV(1) (SAN/2A3A4.) |

Id-Danimarka | 167 436 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Ir-Renju Unit | 3 660 |

Il-Ġermanja | 256 |

L-Isvezja | 6 148 |

L-UE | 177 500 |

In-Norveġja | 20 000 | (2) |

Faroe | 2 500 | (2) |

TAC | 200 000 |

(1) Esklużi l-ilmijiet sa sitt mili mil-linji bażi tar-Renju Unit f'Shetland, Fair Isle u Foula. (2) Li għandhom jinqabdu fiż-żona IV." |

(2) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Tusk fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ VI, V u VII għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Tusk Brosme brosme | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta’ V, VI u VII (USK/567EI.) |

Il-Ġermanja | 4 | TAC Analitiku |

Spanja | 14 |

Franza | 172 |

L-Irlanda | 17 |

Ir-Renju Unit | 83 |

Oħrajn | 4 | (1) |

L-UE | 294 |

In-Norveġja (2) | 2 923 | (3)(4) |

TAC | 3 217 |

(1) Esklussivament għall-qabdiet inċidentali. L-ebda sajd dirett m'huwa permess taħt din il-kwota. (2) Għandha tinqabad fl-ilmijiet tal-UE ta’ IIa, IV, Vb, VI u VII. (3) Li minnhom qbid inċidentali ta' speċi oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, hija awtorizzata fi Vb, VI u VII. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara l-bidu tas-sajd għal xi raġuni speċifika. Il-qbid inċidentali totali ta' speċijiet oħra fi Vb, VI u VII ma għandux jaqbeż 3000 tunnellata. (4) Inkluż il-lipp. Il-kwoti għan-Norveġja huma 6 140 tunnellata lipp u 2 923 tunnellata tusk, u jistgħu jitpartu sa 2 000 tunnellata u jistgħu jinqabdu biss bil-konzijiet fi Vb, VI u VII. |

(3) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Tusk fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Tusk Brosme brosme | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (USK/04-N.) |

Il-Belġju | 0 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 165 |

Il-Ġermanja | 1 |

Franza | 0 |

L-Olanda | 0 |

Ir-Renju Unit | 4 |

L-UE | 170 |

TAC | Mhux rilevanti | " |

(4) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Aringi fi IIIa għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Aringi(1) Clupea harengus | Żona: | IIIa (HER/03A.) |

Il-Danimarka | 14 010 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 224 |

L-Isvezja | 14 656 |

L-UE | 28 890 |

Il-Gżejjer Faroe | 450 | (2) |

TAC | 33 855 |

(1) Il-ħatt l-art ta' aringi maqbuda f'sajd bl-użu ta' xbieki bid-daqs tal-malji ta' 32 mm jew akbar. (2) Maqbuda fi Skagerrak. " |

(5) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Aringi fl-ilmijiet tal-UE ta’ IV fit-Tramuntana ta' 53°30'N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Aringi(1) Clupea harengus | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u Norveġiżi ta' IV fit-Tramuntana ta' 53°30'N (HER/04A.), (HER/04B.) |

Id-Danimarka | 22 497 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 14 147 |

Franza | 9 653 |

L-Olanda | 21 581 |

L-Isvezja | 1 672 |

Ir-Renju Unit | 24 223 |

L-UE | 93 773 |

In-Norveġja | 47 647 | (2) |

TAC | 164 300 |

(1) Il-ħatt l-art ta’ aringi maqbuda f’sajd bl-użu ta’ xbieki bid-daqs tal-malji ta' 32 mm jew akbar. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-ħatt l-art tagħhom ta’ aringi u jiddistingwu bejn IVa u IVb. (2) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE. Qabdiet maqbuda fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin: |

L-ilmijiet tan-Norveġja fin-Nofsinhar ta' 62°N (HER/*04N-) |

Il-KE | 50 000" |

(6) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Aringi fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Aringi Clupea harengus | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N (HER/04-N.) |

L-Isvezja | 846 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-UE | 846 |

TAC | 164 300 |

(1) Qabdiet inċidentali ta' merluzz, haddock, pollakkju, merlangu u pollakkju saithe għandhom jingħaddu mill-kwota għal dawn l-ispeċijiet." |

(7) l-annotazzjoni dwar il-qabdiet inċidentali tal-ispeċi Aringi fi IIIa għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Aringi(1) Clupea harengus | Żona: | Il-qabdiet inċidentali fi IIIa (HER/03A-BC) |

Id-Danimarka | 6 424 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 57 |

L-Isvezja | 1 034 |

L-UE | 7 515 |

TAC | 7 515 |

(1) Il-ħatt l-art ta' aringi maqbuda f'sajd bl-użu ta' xbieki bid-daqs tal-malji iżgħar minn 32 mm." |

(8) l-annotazzjoni dwar il-qabdiet inċidentali tal-ispeċi Aringi fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV; VII għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Aringi(1) Clupea harengus | Żona: | Il-qabdiet inċidentali f'IV, VIId u l-ilmijiet tal-UE ta' IIa (HER/2A47DX) |

Il-Belġju | 67 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 13 008 |

Il-Ġermanja | 67 |

Franza | 67 |

L-Olanda | 67 |

L-Isvezja | 64 |

Ir-Renju Unit | 247 |

L-UE | 13 587 |

TAC | 13 587 |

(1) Il-ħatt l-art ta' aringi maqbuda f'sajd bl-użu ta' xbieki bid-daqs tal-malji iżgħar minn 32 mm." |

(9) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Aringi fi VIId; IVc għandha tinbidel b’dan li ġej:

"Speċi: | Aringi(1) Clupea harengus | Żona: | VIId; IVc(2) (HER/4CXB7D) |

Il-Belġju | 7 100 | (3) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 321 | (3) |

Il-Ġermanja | 202 | (3) |

Franza | 5 235 | (3) |

L-Olanda | 8 193 | (3) |

Ir-Renju Unit | 1 830 | (3) |

L-UE | 22 881 |

TAC | 164 300 |

(1) Il-ħatt l-art ta' aringi maqbuda f'sajd bl-użu ta' xbieki bid-daqs tal-malji ta' 32 mm jew akbar. (2) Minbarra l-istokk ta' Blackwater: ir-referenza hija għall-istokk tal-aringi fir-reġjun marittimu tal-estwarju tat-Thames f’żona delimitata minn linja lejn in-Nofsinhar minn Landguard Point (51°56' N, 1°19.1' E) sal-latitudni 51°33' N u minn hemm lejn il-Punent sa punt fuq il-kosta tar-Renju Unit. (3) Jistgħu jsiru trasferimenti sa 50 % ta' din il-kwota għaż-żona IVb. Madankollu, l-użu ta' din il-kondizzjoni speċjali jrid jiġi nnotifikat bil-quddiem lill-Kummissjoni (HER/*04B.)." |

(10) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Aringi fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ Vb u VIb u VIaN għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Aringi Clupea harengus | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u internazzjonali ta' Vb u VIb u VIaN (1) (HER/5B6ANB) |

Il-Ġermanja | 2 656 | TAC Analitiku |

Franza | 503 |

L-Irlanda | 3 589 |

L-Olanda | 2 656 |

Ir-Renju Unit | 14 356 |

L-UE | 23 760 |

Il-Gżejjer Faroe | 660 | (2) |

TAC | 24 420 |

(1) Ir-referenza hija għall-istokk ta’ aringi fi VIa, fit-Tramuntana ta’ 56°00' N u f’dik il-parti ta' VIa li tiġi fil-Lvant ta’ 07°00' W u fit-Tramuntana ta’ 55°00' N, eskluż il-Clyde. (2) Din il-kwota tista’ tinqabad biss fi VIa fit-Tramuntana ta’ 56°30' N." |

(11) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Merluzz fi Skagerrak għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Merluzz Gadus morhua | Żona: | Skagerrak (COD/03AN.) |

Il-Belġju | 12 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 3 835 | (1) |

Il-Ġermanja | 96 | (1) |

L-Olanda | 24 | (1) |

L-Isvezja | 671 | (1) |

L-UE | 4 638 |

TAC | 4 793 |

(1) L-użu ta' din il-kwota huwa soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fil-punt 1 tal-Appendiċi għal dan l-Anness. " |

(12) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Merluzz fl-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u IV; dik il-parti ta' IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat għandha tinbidel b’dan li ġej:

"Speċi: | Merluzz Gadus morhua | Żona: | IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa; dik il-parti ta' IIIa li mhijiex koperta minn Skagerrak u Kattegat (COD/2A3AX4) |

Il-Belġju | 991 | (1)(2) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 5 696 | (1)(2) |

Il-Ġermanja | 3 612 | (1)(2) |

Franza | 1 225 | (1)(2) |

L-Olanda | 3 219 | (1)(2) |

L-Isvezja | 38 | (1)(2) |

Ir-Renju Unit | 13 067 | (1)(2) |

L-UE | 27 848 | (1) |

In-Norveġja | 5 704 | (3) |

TAC | 33 552 |

(1) L-użu ta' din il-kwota huwa soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fil-punt 1 tal-Appendiċi għal dan l-Anness. (2) Flimkien ma' din il-kwota, l-Istati Membri jistgħu jħallu lill-bastimenti li qed jipparteċipaw f’inizjattivi dwar sajd dokumentat b’mod sħiħ sabiex jagħmlu qabdiet addizzjonali fi ħdan limitu ġenerali ta' 5 % oħra tal-kwota allokata lill-Istat Membru, sakemm: il-bastiment jagħmel użu minn kameras tat-televiżjoni b’ċirkuwitu magħluq (CCTV), assoċjat ma’ sistemi ta’ sensuri, li jirreġistraw l-attivitjiat kollha ta’ sajd u ta’ proċessar abbord tal-bastiment; il-qabdiet kollha ta' merluzz ta' dak il-bastimenti jingħaddu mal-kwota, inklużi dawk l-ispeċijiet taħt id-daqs minimu tal-ħatt l-art; il-qabdiet addizzjonali huma limitati għal 30% tal-limitu tal-qbid normali applikabbli għal bastiment bħal dan jew għal ammont li huwa ġustifikat bħala kapaċi li jiżgura li mhux se jkun hemm żieda fil-mortalità tas-sajd tal-istokk tal-merluzz; fejn Stat Membru jsib li bastiment li qed jipparteċipa fl-inizjattiva mhux qed ikun konformi mal-kundizzjonijiet t’hawn fuq, l-Istati Membri għandu jirtira l-qabdiet addizzjonali mogħtija lil dak il-bastiment u jeskludih minn kwalunkwe parteċipazzjoni ulterjuri f'din l-inizjattiva. (3) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE. Qabdiet maqbuda fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żona li ġejjin: |

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (COD/*04N-) |

Il-KE | 24 204" |

(13) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Merluzz fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Merluzz Gadus morhua | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N (COD/04-N.) |

L-Isvezja | 382 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-UE | 382 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Il-qbid inċidentali tal-haddock, il-pollakkju u l-merlangu u l-pollakkju saithe għandhom jingħaddu mal-kwota għal din l-ispeċi." |

(14) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Merluzz fi VIId għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Merluzz Gadus morhua | Żona: | VIId (COD/07D.) |

Il-Belġju | 84 | (1)(2) | TAC Analitiku |

Franza | 1 641 | (1)(2) |

L-Olanda | 49 | (1)(2) |

Ir-Renju Unit | 181 | (1)(2) |

L-UE | 1 955 |

TAC | 1 955 |

(1) L-użu ta' din il-kwota huwa soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fil-punt 2 tal-Appendiċi għal dan l-Anness. (2) Flimkien ma' din il-kwota, l-Istati Membri jistgħu jħallu lill-bastimenti li qed jipparteċipaw f’inizjattivi dwar sajd dokumentat b’mod sħiħ sabiex jagħmlu qabdiet addizzjonali fi ħdan limitu ġenerali ta' 5 % oħra tal-kwota allokata lill-Istat Membru, sakemm: il-bastiment jagħmel użu minn kameras tat-televiżjoni b’ċirkuwitu magħluq (CCTV), assoċjat ma’ sistemi ta’ sensuri, li jirreġistraw l-attivitjiat kollha ta’ sajd u ta’ proċessar abbord tal-bastiment; il-qabdiet kollha ta' merluzz ta' dak il-bastimenti jingħaddu mal-kwota, inklużi dawk l-ispeċijiet taħt id-daqs minimu tal-ħatt l-art; il-qabdiet addizzjonali huma limitati għal 30% tal-limitu tal-qbid normali applikabbli għal bastiment bħal dan jew għal ammont li huwa ġustifikat bħala kapaċi li jiżgura li mhux se jkun hemm żieda fil-mortalità tas-sajd tal-istokk tal-merluzz; fejn Stat Membru jsib li bastiment li qed jipparteċipa fl-inizjattiva mhux qed ikun konformi mal-kundizzjonijiet t’hawn fuq, l-Istati Membri għandu jirtira l-qabdiet addizzjonali mogħtija lill dak il-bastiment u jeskludih minn kwalunkwe parteċipazzjoni ulterjuri f'din l-inizjattiva." |

(15) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Petriċi fl-ilmijiet Norveġiżi ta’ IV għandha tinbidel b’dan li ġej:

"Speċi: | Petriċi Lophiidae. | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV ANF/04-N). |

Il-Belġju | 46 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 1 182 |

Il-Ġermanja | 19 |

L-Olanda | 17 |

Ir-Renju Unit | 276 |

L-UE | 1 540 |

TAC | Mhux rilevanti | " |

(16) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Haddock f'IIIa, fl-ilmijiet tal-UE ta' IIIb, IIIc u IIId għandha tinbidel b'dan li ġej:

Speċi: | Haddock Melanogrammus aegledfinus | Żona: | IIIa, l-ilmijiet tal-UE ta' IIIb, IIIc u IIId (HAD/3A/BCD) |

Il-Belġju | 9 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 1 551 |

Il-Ġermanja | 99 |

L-Olanda | 2 |

L-Isvezja | 183 |

L-UE | 1 844 | (1) |

TAC | 2 201 |

(1) Eskluża stima ta' 264 tunnellata ta' qbid inċidentali industrijali." |

(17) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Haddock fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Haddock Melanogrammus aegledfinus | Żona: | IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa (HAD/2AC4.) |

Il-Belġju | 200 | TAC Analitiku |

Id-Danimarka | 1 376 |

Il-Ġermanja | 876 |

Franza | 1 526 |

L-Olanda | 150 |

L-Isvezja | 139 |

Ir-Renju Unit | 22 698 |

L-UE | 26 965 | (1) |

In-Norveġja | 8 083 |

TAC | 35 794 |

(1) Eskluża stima ta' 746 tunnellata ta' qbid inċidentali industrijali. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żona li ġejjin: |

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (HAD/*04N-) |

Il-KE | 20 613" |

(18) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Haddock fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Haddock Melanogrammus aegledfinus | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N (HAD/04-N.) |

L-Isvezja | 707 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-UE | 707 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz, il-pollakkju u l-merlangu u l-pollakkju saithe għandhom jingħaddu mal-kwota għal din l-ispeċi." |

(19) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Merlangu fi IIIa għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Merlangu Merlangius merlangus | Żona: | IIIa (WHG/03A.) |

Id-Danimarka | 232 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-Olanda | 1 |

L-Isvezja | 25 |

L-UE | 258 | (1) |

TAC | 1 050 |

(1) Eskluża stima ta' 773 tunnellata ta' qbid inċidentali industrijali." |

(20) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Merlangu fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Merlangu Merlangius merlangus | Żona: | IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa (WHG/2AC4.) |

Il-Belġju | 236 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 1 022 | (1) |

Il-Ġermanja | 266 | (1) |

Franza | 1 536 | (1) |

L-Olanda | 591 | (1) |

L-Isvezja | 2 | (1) |

Ir-Renju Unit | 7 391 | (1) |

L-UE | 11 044 | (2) |

In-Norveġja | 790 | (3) |

TAC | 12 897 |

(1) L-użu ta' din il-kwota huwa soġġett għall-kundizzjonijiet stipulati fil-punt 3 tal-Appendiċi għal dan l-Anness. (2) Eskluża stima ta' 1 063 tunnellata ta' qbid inċidentali industrijali. (3) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE. Qabdiet maqbuda fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żona li ġejjin: |

L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (WHG/*04N-) |

Il-KE | 8 203" |

(21) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Merlangu u Pollakkju fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Merlangu u Pollakkju Merlangius merlangus u Pollachius pollachius | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N (W/P/04-N.) |

L-Isvezja | 190 | (1) | TAC Prekawzjonali |

L-UE | 190 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Il-qabdiet inċidentali tal-merluzz, il-haddock u l-pollakkju saithe għandhom jingħaddu mal-kwoti għal dawn l-ispeċijiet." |

(22) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Stokkafixx fl-ilmijiet Norveġiżi ta' II u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Stokkafixx Micromesistius poutassou | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' II u IV (WHB/4AB-N.) |

Id-Danimarka | 1 900 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Ir-Renju Unit | 100 |

L-UE | 2 000 |

TAC | 540 000 |

" |

(23) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Stokkafixx fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV għandha tinbidel b’dan li ġej:

"Speċi: | Stokkafixx Micromesistius poutassou | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII u XIV (WHB/1X14) |

Id-Danimarka | 10 128 | (1)(2) | TAC Analitiku |

Il-Ġermanja | 3 938 | (1)(2) |

Spanja | 8 586 | (1)(2) |

Franza | 7 048 | (1)(2) |

L-Irlanda | 7 843 | (1)(2) |

L-Olanda | 12 350 | (1)(2) |

Il-Portugall | 798 | (1)(2) |

L-Isvezja | 2 505 | (1)(2) |

Ir-Renju Unit | 13 141 | (1)(2) |

L-UE | 66 337 | (1)(2) |

In-Norveġja | 59 900 | (3) (4) |

Il-Gżejjer Faroe | 9 000 | (5) (6) |

TAC | 540 000 |

(1) Li minnhom sa 68 % jistgħu jinqabdu fiż-Żona Ekonomika tan-Norveġja jew fiż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen (WHB/*NZJM1). (2) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet ta’ Faroe fi ħdan il-kwantità ġenerali tal-aċċess ta' 14 000 tunnellata disponibbli għall-UE (WHB/*05B-F). (3) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE fi II, IVa, VIa fit-Tramuntana ta' 56°30N, VIb u VII fil-Punent ta' 12°W (WHB/*8CX34). Il-qbid fi IVa ma għandux ikun aktar minn 40 000 tunnellata. (4) Li minnhom sa 500 tunnellata jistgħu jikkonsistu f'arġentina (Argentina spp.). (5) Qabdiet ta' stokkafixx jistgħu jinkludu qabdiet inevitabbli ta' arġentina (Argentina spp.). (6) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE ta' II, IVa, V, VIa fit-Tramuntana ta' 56°30'N, VIb u VII fil-Punent ta' 12°W. Il-qbid fi IVa ma għandux ikun ta' aktar minn 2 250 tunnellata. " |

(24) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Stokkafixx fi VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1. għandu jinbidel b'dan li ġej:

Speċi: | Stokkafixx Micromesistius poutassou | Żona: | VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1 (WHB/8C3411) |

Spanja | 11 096 | TAC Analitiku |

Il-Portugall | 2 774 |

L-UE | 13 870 | (1)(2) |

TAC | 540 000 |

(1) Li minnhom sa 68 % jistgħu jinqabdu fiż-Żona Ekonomika Esklussiva tan-Norveġja jew fiż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen (WHB/*NZJM2). (2) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet ta’ Faroe fi ħdan il-kwantità ġenerali tal-aċċess ta' 14 000 tunnellata disponisbbli għall-UE (WHB/*05B-F). |

(25) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Stokkafixx fl-ilmijiet tal-UE ta' II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta' 56°30'N, u VII fil-Punent ta' 12°W għandha tinbidel b’dan li ġej:

Speċi: | Stokkafixx Micromesistius poutassou | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta' II, IVa, V, VI fit-Tramuntana ta' 56°30'N, u VII fil-Punent ta' 12°W (WHB/24A567) |

In-Norveġja | 87 011 | (1) (2) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Gżejjer Faroe | 14 000 | (3)(4) |

TAC | 540 000 |

(1) Għandhom jinqatgħu mil-limiti tal-qbid tan-Norveġja stabbiliti skont l-arranġament tal-Istati Kostali. (2) Il-qbid fi IV ma għandux ikun aktar minn 21 753 tunnellata jiġifieri 25 % tal-livell ta' aċċess tan-Norveġja. (3) Għandhom jinqatgħu mill-limiti tal-qbid tal-Gzejjer Faroe stabbiliti fl-arranġament għall-Istati Kostali. (4) Jista' jinqabad ukoll fi VIb. Il-qbid fi IV ma għandux ikun aktar minn 3 500 tunnellata. |

(26) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Linarda fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjoni ta' VI, VII għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Linarda Molva dypterygia | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' VI, VII (BLI/67-) |

Il-Ġermanja | 15 | TAC Analitiku |

L-Estonja | 2 |

Spanja | 47 |

Franza | 1 082 |

L-Irlanda | 4 |

Il-Litwanja | 1 |

Il-Polonja | 0 |

Ir-Renju Unit | 275 |

Oħrajn | 4 | (1) |

L-UE | 1 432 |

In-Norveġja | 150 | (2) |

Il-Gżejjer Faroe | 150 | (3) |

TAC | 1 732 |

(1) Esklussivament għall-qabdiet inċidentali. L-ebda sajd dirett m'huwa permess taħt din il-kwota. (2) Għandha jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE fiż-żoni IIa, IV, Vb, VI u VII. (3) Qabdiet inċidentali ta' roundnose grenadier u ċinturin iswed għandhom jinqatgħu minn din il-kwota. Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE ta' VIa fit-Tramuntana ta’ 56°30'N u VIb." |

(27) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Lipp fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Lipp Molva molva | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ VI, VII, VIII, IX, X, XII u XIV (LIN/6X14.) |

Il-Belġju | 29 | TAC Analitiku |

Id-Danimarka | 5 |

Il-Ġermanja | 107 |

Spanja | 2 156 |

Franza | 2 299 |

L-Irlanda | 576 |

Il-Portugall | 5 |

Ir-Renju Unit | 2 646 |

L-UE | 7 824 |

In-Norveġja | 6 140 | (1)(2) |

Il-Gżejjer Faroe | 200 | (3)(4) |

TAC | 14 164 |

(1) Li minnhom qbid inċidentali ta' speċi oħra ta' 25 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, hija awtorizzata fi Vb, VI u VII. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara l-bidu tas-sajd għal xi raġuni speċifika. Il-qbid inċidentali totali ta' speċijiet oħra fi VI u VII ma għandux jaqbeż 3 000 tunnellata. (2) Inkluż it-tusk. Il-kwoti għan-Norveġja huma 6 140 tunnellata lipp u 2 923 tunnellata tusk, u jistgħu jitpartu sa 2 000 tunnellata u jistgħu biss jinqabdu bil-konzijiet fiż-żoni Vb, VI u VII. (3) Inkluż it-tusk. Jistgħu jinqabdu fi VIb u VIa fit-Tramuntana ta' 56°30' N. (4) Li minnhom huwa awtorizzat qbid inċidentali ta' speċijiet oħra ta' 20 % għal kull bastiment, fi kwalunkwe waqt, fi VIa u VIb. Madankollu, dan il-perċentwal jista' jinqabeż fl-ewwel 24 siegħa wara l-bidu tas-sajd għal xi raġuni speċifika. Il-qbid inċidentali totali ta’ speċijiet oħra fi VI ma għandux jaqbeż 75 tunnellata" |

(28) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Lipp fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Lipp Molva molva | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (LIN/04-N.) |

Il-Belġju | 6 | TAC Analitiku |

Id-Danimarka | 747 |

Il-Ġermanja | 21 |

Franza | 8 |

L-Olanda | 1 |

Ir-Renju Unit | 67 |

L-UE | 850 |

TAC | Mhux rilevanti |

(29) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Ksampu fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Ksampu Nephrops norvegicus | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (NEP/04-N.) |

Id-Danimarka | 1 135 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 1 |

Ir-Renju Unit | 64 |

L-UE | 1 200 |

TAC | Mhux rilevanti | " |

"" |

(30) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Gamblu tat-Tramuntana fi IIIa għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Gamblu tat-Tramuntana Pandalus borealis | Żona: | IIIa (PRA/03A.) |

Id-Danimarka | 3 401 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-Isvezja | 1 832 |

L-UE | 5 233 |

TAC | 9 800 | " |

(33) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Gamblu tat-Tramuntana fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Gamblu tat-Tramuntana Pandalus borealis | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62° N (PRA/04-N.) |

Id-Danimarka | 420 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-Isvezja | 138 | (1) |

L-UE | 558 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Qabdiet inċidentali ta' merluzz, haddock, pollakkju, merlangu u pollakkju saithe għandhom jinqatgħu mill-kwoti għal din l-ispeċi." |

(32) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Barbun tat-Tbajja’ fs-Skagerrak għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Barbun tat-tbajja’ Pleuronectes platessa | Żona: | Skagerrak (PLE/03AN.) |

Il-Belġju | 56 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 7 280 |

Il-Ġermanja | 37 |

L-Olanda | 1 400 |

L-Isvezja | 390 |

L-UE | 9 163 |

TAC | 9 350 | " |

(33) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Barbun tat-Tbajja’ fil-Kattegat għandha tinbidel b'dan li ġej:

Speċi: | Barbun tat-tbajja’ Pleuronectes platessa | Żona: | Kattegat (PLE/03AS.) |

Id-Danimarka | 1 040 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 12 |

L-Isvezja | 117 |

L-UE | 1 169 |

TAC | 1 169 | " |

(34) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Barbun tat-Tbajja' fl-ilmijiet tal-UE ta’IIa u IV; dik il-parti ta' IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat għandha tinbidel b’dan li ġej:

Speċi: | Barbun tat-tbajja’ Pleuronectes platessa | Żona: | IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa; dik il-parti ta' IIIa li mhix koperta minn Skagerrak u Kattegat (PLE/2A3AX4) |

Il-Belġju | 3 665 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 11 911 |

Il-Ġermanja | 3 436 |

Franza | 687 |

L-Olanda | 22 907 |

Ir-Renju Unit | 16 951 |

L-UE | 59 557 |

In-Norveġja | 4 268 |

TAC | 63 825 |

(1(1) |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żona li ġejjin: |

Il-KE | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (PLE/*04N-) |

Il-KE | 24 439" |

(35) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Pollakju saithe fi IIIa; fl-ilmijiet tal-UE ta’ IIa, IIIb, IIIc, IIId u IV għandha tinbidel b’dan li ġej:

"Speċi: | Pollakkju Pollachius virens | Żona: | IIIa u IV; l-ilmijiet tal-UE ta’ IIa, IIIb, IIIc u IIId (POK/2A34.) |

Il-Belġju | 37 | TAC Analitiku |

Id-Danimarka | 4 357 |

Il-Ġermanja | 11 002 |

Franza | 25 891 |

L-Olanda | 110 |

L-Isvezja | 599 |

Ir-Renju Unit | 8 435 |

L-UE | 50 431 |

In-Norveġja | 56 613 | (1) |

TAC | 107 044 |

(1) Jistgħu jinqabdu biss mill-ilmijiet tal-UE ta' IV u fi IIIa. Qabdiet maqbuda fi ħdan din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja." |

(36) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Pollakju saithe fi VI; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV għandhom jinbidlu b'dan li ġej:

"Speċi: | Pollakkju saithe Pollachius virens | Żona: | VI; l-ilmijiet tal-KE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ Vb, XII u XIV (POK/561214) |

Il-Ġermanja | 284 | TAC Analitiku |

Franza | 2 819 |

L-Irlanda | 391 |

Ir-Renju Unit | 3 039 |

L-UE | 6 533 |

TAC | 11 106 | " |

(37) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Pollakju saithe fl-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Pollakkju saithe Pollachius virens | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta’ 62°N (POK/04-N.) |

L-Isvezja | 880 | (1) | TAC Analitiku |

L-UE | 880 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Qabdiet inċidentali ta' merluzz, haddock, pollakkju u merlangu għandhom jingħaddu mal-kwota għal din l-ispeċi." |

(38) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Ħalibatt ta' Greenland fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u VI għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Ħalibatt ta’ Greenland Reinhardtius hippoglossoides | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb u VI (GHL/2A-C46) |

Id-Danimarka | 3 | TAC Analitiku |

Il-Ġermanja | 5 |

L-Estonja | 3 |

Spanja | 3 |

Franza | 49 |

L-Irlanda | 3 |

Il-Litwanja | 3 |

Il-Polonja | 3 |

Ir-Renju Unit | 189 |

L-UE | 262 | (1) |

TAC | 612 |

(1) Li minnhom 350 tunnellata huma allokati lin-Norveġja u għandhom jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE ta’ IIa u VI. F' VI din il-kwantità tista' tinqabad biss bil-konzijiet." |

(39) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Kavalli fi IIIa; fl-ilmijiet tal-UE ta’ IIa, IIIb, IIIc, IIId u IV għandha tinbidel b’dan li ġej:

"Speċi: | Kavalli Scomber scombrus | Żona: | IIIa u IV; L-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IIIb, IIIc u IIId (MAC/2A34.) |

Il-Belġju | 475 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 12 529 | (1) |

Il-Ġermanja | 495 |

Franza | 1 496 |

L-Olanda | 1 507 |

L-Isvezja | 4 485 | (2)(3) |

Ir-Renju Unit | 1 395 |

L-UE | 22 382 | (2)(4) |

In-Norveġja | 103 374 | (5) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) F'konformità mad-Dikjarazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni li saret waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Ministri tas-Sajd fl-14 u l-15 ta' Diċembru 2009 dwar is-sajd fl-ilmijiet Norveġiżi, jista' jinqabad ammont ta' 7 352 tunnellata, li jikkorrispondi mal-kwota mhux utilizzata fl-2009 fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV għal din l-ispeċi, flimkien ma' din il-kwota fl-ilmijiet tal-UE ta' din iż-żona TAC. (2) Inklużi 242 tunnellata li għandhom jinqabdu f'ilmijiet Norveġiżi fin-Nofsinhar ta' 62°N (MAC/*04N-). (3) Waqt sajd f'ilmijiet Norveġiżi, qabdiet inċidentali ta' merluzz, haddock, pollakkju, merlangu u pollakkju saithe għandhom jinqatgħu mill-kwoti għal din l-ispeċi. (4) Jistgħu jinqabdu wkoll fl-ilmijiet Norveġiżi ta’ IVa. (5) Għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC tan-Norveġja (kwota ta' aċċess). Dan l-ammont jinkludi s-sehem Norveġiż fit-TAC tal-Baħar tat-Tramuntana tal-ammont ta’ 39 054 tunnellata. Din il-kwota tista' tinqabad f'IVa biss, minbarra 3 000 tunnellata li jistgħu jinqabdu fi IIIa. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin: |

IIIa (MAC/*03A.) | IIIa u IVbc (MAC/*3A4BC) | IVb (MAC/*04B.) | IVc (MAC/*04C.) | VI; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa mill-1 ta’ Jannar sat-31 ta’ Marzu 2010. (MAC/*2A6.) |

Id-Danimarka | 4 130 | 5 360 |

Franza | 490 |

L-Olanda | 490 |

L-Isvezja | 390 | 10 |

Ir-Renju Unit | 490 |

In-Norveġja | 3 000 |

" |

(40) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi tal-Kavalli fiż-żoni VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' IIa, XII u XIV għandu jinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Kavalli Scomber scombrus | Żona: | VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta’ IIa, XII u XIV (MAC/2CX14-) |

Il-Ġermanja | 18 793 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Spanja | 20 |

L-Estonja | 156 |

Franza | 12 530 |

L-Irlanda | 62 641 |

Il-Latvja | 115 |

Il-Litwanja | 115 |

L-Olanda | 27 405 |

Il-Polonja | 1 323 |

Ir-Renju Unit | 172 268 |

L-UE | 295 366 |

In-Norveġja | 11 626 | (1) |

Il-Gżejjer Faroe | 4 536 | (2) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Jistgħu jinqabdu biss fi IIa, VIa fit-Tramuntana ta' 56°30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf u VIIh. (2) Jistgħu jinqabdu fi VIa fit-Tramuntana ta' 56°30' N, VIIe, VIIf u VIIh. Jistgħu jinqabdu wkoll fl-ilmijiet tal-UE ta' IVa fit-Tramuntana ta' 59°N mill-1 ta' Jannar sal-15 ta' Frar u mill-1 ta' Settembru sal-31 ta' Diċembru. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fi ħdan il-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin u biss matul il-perjodi tal-1 ta' Jannar sal-15 ta' Frar u l-1 ta' Settembru sal-31 ta' Diċembru. |

IVa (MAC/*04A-C) | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IVa (MAC/**04N-) |

Il-Ġermanja | 7 561 | 5 183 |

Franza | 5 041 | 3 456 |

L-Irlanda | 25 204 | 17 278 |

L-Olanda | 11 027 | 7 559 |

Ir-Renju Unit | 69 313 | 47 516 |

Il-KE L-UE | 118 146 | 80 992 |

" |

(41) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Kavalli fi VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1. għandu jinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Kavalli Scomber scombrus | Żona: | VIIIc, IX u X; l-ilmijiet tal-UE ta' CECAF 34.1.1 (MAC/8C3411) |

Spanja | 27 919 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 185 | (1) |

Il-Portugall | 5 771 | (1) |

L-UE | 33 875 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Il-kwantitajiet soġġetti għal skambji ma' Stati Membri oħra jistgħu jinqabdu fi VIIIa, VIIIb u VIIId (MAC/*8ABD). Madankollu, il-kwantitajiet ipprovduti minn Spanja, il-Portugall jew Franza għall-finijiet ta' skambji u li għandhom jinqabdu fi VIIIa, VIIIb u VIIId ma għandhomx jaqbżu l-25 % tal-kwoti tal-Istat Membru donatur. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żona li ġejjin: |

VIIIb (MAC/*08B.) |

Spanja | 2 345 |

Franza | 16 |

Il-Portugall | 484 | " | " |

(42) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Lingwata Komuni fl-ilmijiet tal-UE ta' II u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Lingwata komuni Solea solea | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta' II u IV (SOL/24.) |

Il-Belġju | 1 171 | TAC Analitiku |

Id-Danimarka | 535 |

Il-Ġermanja | 937 |

Franza | 234 |

L-Olanda | 10 571 |

Ir-Renju Unit | 602 |

L-UE | 14 050 |

In-Norveġja | 50 | (1) |

TAC | 14 100 |

(1) Jistgħu jinqabdu biss fl-ilmijiet tal-UE ta' IV." |

(43) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Laċċa Kaħla fi IIIa għandha tinbidel b'dan li ġej:

Speċi: | Laċċa kaħla Sprattus sprattus | Żona: | IIIa (SPR/03A.) |

Id-Danimarka | 34 843 | TAC Prekawzjonali |

Il-Ġermanja | 73 |

L-Isvezja | 13 184 |

L-UE | 48 100 |

TAC | 52 000 |

(44) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Laċċa Kaħla fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Laċċa kaħla Sprattus sprattus | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (SPR/2AC4-C) |

Il-Belġju | 1 730 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 136 883 |

Il-Ġermanja | 1 730 |

Franza | 1 730 |

L-Olanda | 1 730 |

L-Isvezja | 1 330 | (1) |

Ir-Renju Unit | 5 707 |

L-UE | 150 840 |

In-Norveġja | 10 000 | (2) |

Il-Gżejjer Faroe | 9 160 | (3) (4) |

TAC | 170 000 | (5) |

(1) Inkluż iċ-ċiċċirell. (2) Jistgħu jinqabdu biss fl-ilmijiet tal-UE ta' IV. (3) Jistgħu jinqabdu f'IV u VIa fit-Tramuntana ta' 56 30'N. Kwalunkwe qbid inċidentali ta' stokkafixx għandu jinqata' mill-kwota għall-istokkafixx stabbilita għal VIa, VIb u VII. (4) Jistgħu jinqabdu 1 832 tunnellata bħala aringi fis-sajd bi xbieki bil-qies tal-malji iżgħar minn 32 mm. Jekk il-kwota ta' 1 832 tunnellata ta' aringi tiġi eżawrita, is-sajd kollu bi xbieki bil-qies tal-malji iżgħar minn 32 mm huwa pprojbit. (5) TAC Preliminari. It-TAC finali ser jiġi stabbilit fid-dawl ta’ parir xjentifiku ġdid matul l-ewwel nofs tal-2010." |

(45) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Sawrell fl-ilmijiet tal-UE ta' IVb, IVc u VIId għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Sawrell Trachurus spp. | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta’ IVb, IVc u VIId (JAX/4BC7D) |

Il-Belġju | 48 | TAC Analitiku |

Id-Danimarka | 20 875 |

Il-Ġermanja | 1 843 | (1) |

Spanja | 388 |

Franza | 1 732 | (1) |

L-Irlanda | 1 313 |

L-Olanda | 12 568 | (1) |

Il-Portugall | 44 |

L-Isvezja | 75 |

Ir-Renju Unit | 4 968 | (1) |

L-UE | 43 854 |

In-Norveġja | 3600 | (2) |

TAC | 47 454 |

(1) Sa 5 % ta’ din il-kwota li tinqabad fid-diviżjoni VIId tista' tingħadd bħala li nqabdet mal-kwota li tikkonċerna din iż-żona. L-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, VIIIb, VIIId u VIIIe; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV. Madankollu, l-użu ta' din il-kundizzjoni speċjali jrid jiġi nnotifikat bil-quddiem lill-Kummissjoni (JAX/*2A-14). (2) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE ta' IVa (JAX/*04A-C)." |

(46) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Sawrell fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Sawrell Trachurus spp. | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IVa, VI, VIIa-c, VIIe-k, VIIIa, b, d, e; l-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' Vb; l-ilmijiet internazzjonali ta’ XII u XIV (JAX/2AX14-) |

Id-Danimarka | 15 691 | (1) | TAC Analitiku |

Il-Ġermanja | 12 243 | (1) (2) |

Spanja | 16 699 |

Franza | 6 301 | (1) (2) |

L-Irlanda | 40 775 | (1) |

L-Olanda | 49 123 | (1) (2) |

Il-Portugall | 1 609 |

L-Isvezja | 675 | (1) |

Ir-Renju Unit | 14 765 | (1) (2) |

L-UE | 157 881 |

Il-Gżejjer Faroe | 2 000 | (3) |

TAC | 159 881 |

(1) Sa 5% ta’ din il-kwota li tinqabad fl-ilmijiet tal-UE tad-diviżjonijiet IIa jew IVa qabel it-30 ta’ Ġunju tista’ tingħadd bħala li nqabdet mal-kwota li tikkonċerna ż-żona tal-ilmijiet tal-UE ta' IVb, IVc u VIId. Madankollu, l-użu ta' din il-kundizzjoni speċjali jrid jiġi nnotifikat bil-quddiem lill-Kummissjoni (JAX/*4BC7D). (2) Jistgħu jinqabdu sa 5% ta' din il-kwota fid-diviżjoni VIId. Madankollu, l-użu ta’ din il-kundizzjoni speċjali jrid ikun- notifikat bil-quddiem lill-Kummissjoni (JAX/*07D)." (3) Jistgħu jinqabdu fi IVa, VIa fit-Tramuntana ta' 56°30' N, VIIe, VIIf u VIIh (JAX/*46A7H)." |

(47) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Norway pout fi IIIa; l-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Norway pout Trisopterus esmarki | Żona: | IIIa; L-ilmijiet tal-UE ta' IIa u IV (NOP/2A3A4.) |

Id-Danimarka | 116 642 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 22 | (1) |

L-Olanda | 86 | (1) |

L-UE | 75 000 |

In-Norveġja | 6 000 | (2) |

TAC | 8 1000 |

(1) Il-kwota tista' tinqabad biss fl-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IIIa u IV. (2) Din il-kwota tista' tinqabad biss fi IV u VIa fit-Tramuntana ta' 56°30' N." |

(48) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Norway pout fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Norway pout Trisopterus esmarki | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (NOP/04-N.) |

Id-Danimarka | 950 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Ir-Renju Unit | 50 | (1) |

L-UE | 1 000 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Inkluż sawrell imħallat b’mod li ma jintgħażilx." |

(49) l-annotazzjoni dwar l-ispeċi Ħut Industrijali fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Ħut industrijali | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (I/F/04-N.) |

L-Isvezja | 800 | (1) (2) | TAC Prekawzjonali L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-UE | 800 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Qabdiet inċidentali ta’ merluzz, haddock, pollakkju u merlangu u pollakju saithe għandhom jinqatgħu mill-kwoti ta’ dawn l-ispeċijiet. (2) Li minnhom mhux aktar minn 400 tunnellata ta’ sawrell." |

(50) l-annotazzjoni dwar il-kwota kumplessiva fl-ilmijiet tal-UE ta' Vb, VI u VII għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Kwota kumplessiva | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta’ Vb, VI u VII (R/G/5B67-C) |

L-UE | Mhux rilevanti | TAC Prekawzjonali L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

In-Norveġja | 140 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Maqbuda mill-konzijiet, inkluż grenadiera, rat tails, Mora mora u lipp abjad. |

(51) l-annotazzjoni dwar speċijiet oħra fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Speċijiet oħra | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IV (OTH/04-N.) |

Il-Belġju | 27 | TAC Prekawzjonali L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Id-Danimarka | 2 500 |

Il-Ġermanja | 282 |

Franza | 116 |

L-Olanda | 200 |

L-Isvezja | Mhux rilevanti | (1) |

Ir-Renju Unit | 1 875 |

L-UE | 5 000 | (2) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Kwota allokata min-Norveġja lill-Isvezja għal "speċijiet oħrajn" f'livell tradizzjonali. (2) Inkluż sajd mhux imsemmi speċifikament, jistgħu jiġu introdotti eċċezzjonijiet wara konsultazzjonijiet kif meħtieġ." |

(52) l-annotazzjoni dwar speċijiet oħra fl-ilmijiet tal-UE ta’ IIa, IV u VIa fit-Tramuntana ta' 56°30'N għandha tinbidel b'dan li ġej:

"Speċi: | Speċijiet oħra | Żona: | L-ilmijiet tal-UE ta' IIa, IV u VIa fit-Tramuntana ta’ 56°30'N (OTH/2A46AN) |

L-UE | Mhux rilevanti |

In-Norveġja | 2 720 | (1) (2) |

Il-Gżejjer Faroe | 150 | (3) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Limitati għal IIa u IV. (2) Inkluż sajd mhux imsemmi speċifikament, jistgħu jiġu introdotti eċċezzjonijiet wara konsultazzjonijiet kif meħtieġ. (3) Limitati għal qabdiet inċidentali ta’ ħut abjad fi IV u VIa fit-Tramuntana ta' 56° 30' N." |

Anness II

L-Anness IB għar-Regolament (UE) Nru 23/2010 għandu jinbidel b’dan li ġej:

"ANNESS IB

IL-GRIGAL TAL-ATLANTIKU U GREENLANDIż-żoni tal-ICES I, II, V, XII, XIV u l-ilmijiet ta’ Greenland tan-NAFO 0 u 1

Speċi: | Snow crab Chionoecetes spp. | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland tan-NAFO 0 u 1 (PCR/N01GRN) |

L-Irlanda | 62 |

Spanja | 437 |

L-UE | 500 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Aringi Clupea harengus | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II (HER/1/2.) |

Il-Belġju | 34 | (1) | TAC Analitiku |

Id-Danimarka | 33 079 | (1) |

Il-Ġermanja | 5 793 | (1) |

Spanja | 109 | (1) |

Franza | 1 427 | (1) |

L-Irlanda | 8 563 | (1) |

L-Olanda | 11 838 | (1) |

Il-Polonja | 1 674 | (1) |

Il-Portugall | 109 | (1) |

Il-Finlandja | 512 | (1) |

L-Isvezja | 12 257 | (1) |

Ir-Renju Unit | 21 148 | (1) |

L-UE | 96 543 | (1) |

In-Norveġja | 86 889 | (2) |

TAC | 1 483 000 |

(1) Meta jkunu rrappurtati l-qabdiet lill-Kummissjoni Ewropea l-kwantitajiet maqbudin bis-sajd f'kull waħda miż-żoni li ġejjin għandhom ukoll ikunu rrappurtati: Iż-Żona Regolatorja NEAFC, l-ilmijiet tal-UE, l-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe, l-ilmijiet Norveġiżi, iż-żona tas-sajd madwar Jan Mayen, iż-żona ta' protezzjoni tas-sajd madwar Svalbard. (2) Il-qabdiet meħudin f'relazzjoni ma' din il-kwota għandhom jitnaqqsu mis-sehem tat-TAC (kwota ta' aċċess) tan-Norveġja. Din il-kwota tista' tinqabad fl-ilmijiet tal-UE fit-Tramuntana ta' 62oN. |

Kundizzjoni speċjali: |

Fil-limiti tal-kwoti msemmija hawn fuq, ma jistgħux jinqabdu aktar mill-kwantitajiet imniżżla hawn taħt miż-żoni li ġejjin: |

L-ilmijiet Norveġiżi fit-Tramuntana ta' 62° N u ż-żona ta' sajd madwar Jan Mayen (HER/*2AJMN) |

Il-Belġju | 30 | (3) |

Id-Danimarka | 29 771 | (3) |

Il-Ġermanja | 5 214 | (3) |

Spanja | 98 | (3) |

Franza | 1 284 | (3) |

L-Irlanda | 7 707 | (3) |

L-Olanda | 10 654 | (3) |

Il-Polonja | 1 507 | (3) |

Il-Portugall | 98 | (3) |

Il-Finlandja | 461 | (3) |

L-Isvezja | 11 032 | (3) |

Ir-Renju Unit | 19 033 | (3) |

(3) Meta s-somma tal-qabdiet tal-Istati Membri kollha tkun laħqet is-86 889 tunnellata ma għandhom ikunu permessi l-ebda qabdiet oħrajn. |

Speċi: | Merluzz Gadus morhua | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta’ I u II (COD/1N2AB.) |

Il-Ġermanja | 2 423 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (UE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Greċja | 300 |

Spanja | 2 702 |

L-Irlanda | 300 |

Franza | 2 224 |

Il-Portugall | 2 702 |

Ir-Renju Unit | 9 398 |

L-UE | 20 050 |

TAC | 594 000 |

Speċi: | Merluzz Gadus morhua | Żona: | l-ilmijiet ta' Greenland tan-NAFO 0 u 1; L-ilmijiet ta' Greenland ta' V u XIV (COD/N01514) |

Il-Ġermanja | 1 636 | (1) (2) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Ir-Renju Unit | 364 | (1) (2) |

L-UE | 2 500 | (1) (2) (3) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Is-sajd isir fin-Nofsinhar ta' 61°N fil-Punent ta' Greenland u fin-Nofsinhar ta' 62°N fil-Lvant ta' Greenland. (2) Il-bastimenti għandu jkollhom osservatur xjentifiku abbord. (3) Li minnhom 500 tunnellata huma allokati lin-Norveġja. Jistgħu jinqabdu biss fin-Nofsinhar ta' 62ºN fi XIV u Va u fin-Nofsinhar ta' 61ºN f'NAFO 1. |

Speċi: | Merluzz Gadus morhua | Żona: | I u IIb (COD/1/2B.) |

Il-Ġermanja | 3 928 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Spanja | 10 155 |

Franza | 1 676 |

Il-Polonja | 1 838 |

Il-Portugall | 2 144 |

Ir-Renju Unit | 2 515 |

L-Istati Membri kollha | 100 | (1) |

L-UE | 22 356 | (2) |

TAC | 594 000 |

(1) Ħlief il-Ġermanja, Spanja, Franza, il-Polonja, il-Portugall u r-Renju Unit. (2) L-allokazzjoni tal-parti tal-istokkijiet tal-merluzz disponibbli għall-Komunità fiż-żona ta' Spitzbergen u l-Gżira Bear hija totalment mingħajr preġudizzju għad-drittijiet u l-obbligi li ġejjin mit-Trattat ta' Pariġi tal-1920. |

Speċi: | Merluzz u haddock Gadus morhua u Melanogrammus aeglefinus | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' Vb (C/H/05B-F.) |

Il-Ġermanja | 10 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 60 |

Ir-Renju Unit | 430 |

L-UE | 500 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Ħalibatt tal-Atlantiku Hippoglossus hippoglossus | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland ta' V u XIV (HAL/514GRN) |

Il-Portugall | 1 000 | (1) |

L-UE | 1 075 | (2) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Għandu jinqabad minn mhux iktar minn sitt bastimenti bil-konzijiet tal-qiegħ tal-UE li huma maħsuba għall-ħalibatt tal-Atlantiku. Il-qabdiet ta' speċijiet assoċjati għandhom jingħaddu minn din il-kwota. (2) Li minnhom 75 tunnellata għandhom jinqabdu bil-konzijiet biss, huma allokati lin-Norveġja. |

Speċi: | Ħalibatt tal-Atlantiku Hippoglossus hippoglossus | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland tan-NAFO 0 u 1 (HAL/N01GRN) |

L-UE | 75 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Li minnhom 75 tunnellatiali għandhom jinqabdu bil-konzijiet, huma allokati lin-Norveġja. |

Speċi: | Capelin Mallotus villosus | Żona: | IIb (CAP/02B.) |

L-UE | 0 |

TAC | 0 |

Speċi: | Capelin Mallotus villosus | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland ta' V u XIV (CAP/514GRN) |

L-Istati Membri kollha | 0 |

L-UE | 0 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Haddock Melanogrammus aegledfinus | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta’ I u II (HAD/1N2AB.) |

Il-Ġermanja | 439 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 264 |

Ir-Renju Unit | 1 347 |

L-UE | 2 050 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Stokkafixx Micromesistius poutassou | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe (WHB/2A4AXF) |

Id-Danimarka | 1 188 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 81 |

Franza | 130 |

L-Olanda | 113 |

Ir-Renju Unit | 1 188 |

L-UE | 2 700 |

TAC | 540 000 | (1) |

(1) TAC maqbul mill-UE, mill-Gżejjer Faroe, min-Norveġja u mill-Islanda. |

Speċi: | Lipp u Linarda Molva molva u Molva dypterygia | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' Vb (B/L/05B-F.) |

Il-Ġermanja | 791 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 1 755 |

Ir-Renju Unit | 154 |

L-UE | 2 700 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Qabda inċidentali ta' massimu ta' 952 tunnellata ta’ roundnose grenadier u ċinturin iswed għandhom jinqatgħu minn din il-kwota. |

Speċi: | Gamblu tat-Tramuntana Pandalus borealis | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland ta' V u XIV (PRA/514GRN) |

Id-Danimarka | 1 282 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 1 282 |

L-UE | 7 000 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Li minnhom 3 100 tunnellata huma allokati lin-Norveġja u 1 335 tunnellata lill-Gżejjer Faroe. |

Speċi: | Gamblu tat-Tramuntana Pandalus borealis | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland tan-NAFO 0 u 1 (PCR/N01GRN) |

Id-Danimarka | 2 000 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 2 000 |

L-UE | 4 000 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Pollakkju saithe Pollachius virens | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta’ I u II (POK/1N2AB.) |

Il-Ġermanja | 2 400 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 386 |

Ir-Renju Unit | 214 |

L-UE | 3 000 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Pollakkju saithe Pollachius virens | Żona: | L-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II (POK/1/2INT) |

L-UE | 0 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Pollakkju saithe Pollachius virens | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' Vb (POK/05B-F.) |

Il-Belġju | 49 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 301 |

Franza | 1 463 |

L-Olanda | 49 |

Ir-Renju Unit | 563 |

L-UE | 2 425 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Ħalibatt ta’ Greenland Reinhardtius hippoglossoides | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta’ I u II (GHL/1N2AB.) |

Il-Ġermanja | 25 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Ir-Renju Unit | 25 | (1) |

L-UE | 50 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Bħala qabda inċidentali biss. |

Speċi: | Ħalibatt ta’ Greenland Reinhardtius hippoglossoides | Żona: | L-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II (GHL/1/2INT) |

L-UE | 0 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Ħalibatt ta’ Greenland Reinhardtius hippoglossoides | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland ta' V u XIV (GHL/514GRN) |

Il-Ġermanja | 6 271 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Ir-Renju Unit | 330 |

L-UE | 7 500 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Li minnhom 824 tunnellata huma allokati lin-Norveġja u 75 tunnellata huma allokati lill-Gżejjer Faroe. |

Speċi: | Ħalibatt ta’ Greenland Reinhardtius hippoglossoides | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland tan-NAFO 0 u 1 (GHL/N01GRN) |

Il-Ġermanja | 1 850 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-UE | 2 800 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Li minnhom 800 tunnellata huma allokati lin-Norveġja u 150 tunnellata huma allokati lill-Gżejjer Faroe. Għandhom jinstadu fin-NAFO 1 biss. |

Speċi: | Kavalli Scomber scombrus | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta' IIa (MAC/02A-N.) |

Id-Danimarka | 11 626 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-UE | 11 626 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Jistgħu jinqabdu wkoll fl-ilmijiet Norveġiżi ta' IV u fl-ilmijiet internazzjonali ta' IIa (MAC/*4N-2A.). |

Speċi: | Kavalli Scomber scombrus | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' Vb (MAC/05B-F.) |

Id-Danimarka | 3 765 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

L-UE | 3 765 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Jistgħu jinqabdu fl-ilmijiet tal-UE ta' IVa (MAC/*04A.). |

Speċi: | Redfish Sebastes spp. | Żona: | L-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet internazzjonali ta' V; l-ilmijiet internazzjonali ta' XII u XIV (RED/51214.) |

L-Estonja | 210 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 4 266 |

Spanja | 749 |

Franza | 398 |

L-Irlanda | 1 |

Il-Latvja | 76 |

L-Olanda | 2 |

Il-Polonja | 384 |

Il-Portugall | 896 |

Ir-Renju Unit | 10 |

L-UE | 6 992 | (1) |

TAC | 46 000 |

(1) Ma jistgħux jinqabdu iżjed minn 70 % tal-kwota fiż-żona fi ħdan il-koordinati li ġejjin u ma jistgħux jinqabdu iżjed minn 15 % tal-kwota f'dik iż-żona matul il-perjodu mill-1 ta' April sal-10 ta' Mejju. (RED/*5X14.). |

Nru tal-Punt | Latitudni N | Lonġitudni W |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Speċi: | Redfish Sebastes spp. | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta’ I u II (RED/1N2AB.) |

Il-Ġermanja | 766 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Spanja | 95 | (1) |

Franza | 84 | (1) |

Il-Portugall | 405 | (1) |

Ir-Renju Unit | 150 | (1) |

L-UE | 1 500 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Bħala qabda inċidentali biss. |

Speċi: | Redfish Sebastes spp. | Żona: | L-ilmijiet internazzjonali ta’ I u II (RED/1/2INT) |

L-UE | Mhux rilevanti | (1)(2) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

TAC | 8 600 |

(1) Is-sajd isir biss fil-perjodu mill-15 ta' Awwissu sat-30 ta’ Novembru 2010. Is-sajd jingħalaq meta t-TAC jintuża kompletament mill-Partijiet Kontraenti tan-NEAFC. Il-Kummissjoni għandha tinforma lill-Istati Membri dwar id-data li fiha s-Segretarjat tal-NEAFC ikun innotifika lill-Partijiet Kontraenti tal-NEAFC li t-TAC ikun ġie eżawrit. Minn din id-data l-Istati Membri għandhom jipprojbixxu s-sajd dirett għar-redfish minn bastimenti li jtajru l-bandiera tagħhom. (2) Il-bastimenti għandhom jillimitaw il-qabdiet inċidentali tagħhom tar-redfish f'sajdiet oħrajn għal massimu ta' 1 % tal-qabda totali miżmuma abbord. |

Speċi: | Redfish Sebastes spp. | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland ta' V u XIV (RED/514GRN) |

Il-Ġermanja | 6 041 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 30 | (1) |

Ir-Renju Unit | 42 | (1) |

L-UE | 8 000 | (1) (2) (3) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Is-sajd jista' jsir biss bix-xibka tat-tkarkir pelaġika. Tista tinqabad fil-Lvant jew fil-Punent. Il-kwota tista' tinqabad miż-Żona Regolatorja NEAFC bil-kundizzjoni li l-kundizzjonijiet ta' rappurtar ta' Greenland jiġu sodisfatti (RED/*51214). (2) Li minnhom 1 500 tunnellata huma allokati lin-Norveġja u 385 tunnellata huma allokati lill-Gżejjer Faroe. (3) Ma jistgħux jinqabdu iżjed minn 70 % tal-kwota fiż-żona fi ħdan il-koordinati li ġejjin u ma tistax tinqabad iżjed minn 15 % tal-kwota f'dik iż-żona matul il-perjodu mill-1 ta' April sal-10 ta' Mejju. (RED/*5-14.) |

Nru tal-Punt | Latitudni N | Lonġitudni W |

1 | 64°45 | 28°30 |

2 | 62°50 | 25°45 |

3 | 61°55 | 26°45 |

4 | 61°00 | 26°30 |

5 | 59°00 | 30°00 |

6 | 59°00 | 34°00 |

7 | 61°30 | 34°00 |

8 | 62°50 | 36°00 |

9 | 64°45 | 28°30 |

Speċi: | Redfish Sebastes spp. | Żona: | L-ilmijiet tal-Islanda ta' Va (RED/05A-IS) |

Il-Belġju | 0 | (1) (2) (3) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 0 | (1) (2) (3) |

Franza | 0 | (1) (2) (3) |

Ir-Renju Unit | 0 | (1) (2) (3) |

L-UE | 0 | (1) (2) (3) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Inklużi l-qabdiet inċidentali inevitabbli (merluzz mhux permess). (2) Li għandhom jinqabdu bejn Lulju u Diċembru. (3) Kwota provviżorja, sakemm jiġu konklużi l-konsultazzjonijiet dwar is-sajd għall-2010 mal-Islanda. |

Speċi: | Redfish Sebastes spp. | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' Vb (RED/05B-F.) |

Il-Belġju | 11 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Il-Ġermanja | 1 473 |

Franza | 99 |

Ir-Renju Unit | 17 |

L-UE | 1 600 |

TAC | Mhux rilevanti |

Speċi: | Qabdiet inċidentali | Żona: | L-ilmijiet ta' Greenland tan-NAFO 0 u 1 (XBC/N01GRN) |

L-UE | 2 300 | (1) (2) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Il-qabdiet inċidentali huma definiti bħala kwalunkwe qabda ta' speċi mhux koperta mill-ispeċijiet fil-mira tal-bastiment indikati fuq l-awtorizzazzjoni tas-sajd. Jista' jinqabad fil-Lvant jew fil-Punent. (2) Li minnhom120 tunnellata ta’ roundnose grenadier huma allokati lin-Norveġja. Għandhom jinqabdu fi V, XIV u NAFO 1 biss. |

Speċi: | Speċijiet oħra (1) | Żona: | L-ilmijiet Norveġiżi ta’ I u II (OTH/1N2AB.) |

Il-Ġermanja | 117 | (1) | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 47 | (1) |

Ir-Renju Unit | 186 | (1) |

L-UE | 350 | (1) |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Bħala qabda inċidentali biss. |

Speċi: | Speċijiet oħra (1) | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' Vb (OTH/05B-F.) |

Il-Ġermanja | 305 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 275 |

Ir-Renju Unit | 180 |

L-UE | 760 |

TAC | Mhux rilevanti |

(1) Esklużi speċijiet ta' ħut bla ebda valur kummerċjali. |

Speċi: | Ħut ċatt | Żona: | L-ilmijiet tal-Gżejjer Faroe ta' Vb (FLX/05B-F.) |

Il-Ġermanja | 54 | TAC Analitiku L-Artikolu 3 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. L-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 847/96 ma japplikax. |

Franza | 42 |

Ir-Renju Unit | 204 |

L-UE | 300 |

TAC | Mhux rilevanti |

"

Anness III

L-Anness IH għar-Regolament (KE) Nru 23/2010 għandu jinbidel b’dan li ġej:

"ANNESS IH

ŻONA TAD-WCFPC

Speċi: | Pixxispad Xiphias gladius | Żona: | Dik il-parti taż-żona tad-WCPFC fin-Nofsinhar ta' 20°S (F7120S) |

L-UE | 3 170,36 | TAC Analitiku |

TAC | Mhux rilevanti |

"

.

[1] ĠU C , , p. .

[2] ĠU L 21, 26.1.2010, p. 1.

[3] ĠU L 226, 29.8.1980, p. 48 (In-Norveġja); ĠU L 226, 29.8.1980, p. 12 (Il-Ġżejjer Faroe).