6.11.2009   

MT EN

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 265/1


IL-ĦDAX-IL RAPPORT ANNWALI KONFORMEMENT MAL-ARTIKOLU 8(2) TAL-POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL 2008/944/PESK LI TIDDEFINIXXI REGOLI KOMUNI LI JIRREGOLAW IL-KONTROLL TA’ ESPORTAZZJONIJIET TA’ TEKNOLOĠIJA U TAGĦMIR MILITARI

(2009/C 265/01)

INTRODUZZJONI

Fit-8 ta' Diċembru 2008 l-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta' esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari (1). L-adozzjoni ta' dan l-istrument legalment vinkolanti, li jissostitwixxi l-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni tal-Armi li kien ilu fis-seħħ minn Ġunju 1998, immarkat il-konklużjoni formali b'suċċess ta' reviżjoni tal-Kodiċi u stabbilixxiet pass importanti ieħor fit-titjib tal-istandards għall-kontroll tal-esportazzjoni tal-UE.

Billi rrikonoxxew ir-responsabbiltà speċjali tal-istati li jesportaw teknoloġija u tagħmir militari, l-Istati Membri tal-UE għal darba oħra wrew id-determinazzjoni tagħhom li jimpedixxu l-esportazzjoni ta' teknoloġija u tagħmir militari li jistgħu jintużaw għal skopijiet mhux mixtieqa bħal repressjoni interna jew aggressjoni internazzjonali jew sabiex jikkontribwixxu għal instabbiltà reġjonali.

Għadd ta' Stati oħra allinjaw ruħhom uffiċjalment mal-kriterji u l-prinċipji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK. Dawn huma: il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kanada, il-Kroazja, l-Islanda, il-Montenegro u n-Norveġja.

I.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-POŻIZZJONI KOMUNI 2008/944/PESK

1.   Il-Kodiċi ta' Kondotta dwar l-Esportazzjoni tal-Armi u l-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK

Sa mill-adozzjoni tiegħu fl-1998, l-Kodiċi ta' Kondotta kkontribwixxa b'mod sinifikattiv għall-armonizzazzjoni tal-linji ta' politika nazzjonali dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi. Il-Pożizzjoni Komuni tikkostitwixxi strument sostanzjalment aġġornat u mtejjeb meta titqabbel mal-Kodiċi ta' Kondotta. Hija tinkludi diversi elementi ġodda, li japprofondixxu u jwessgħu l-kamp ta' applikazzjoni. Dawn l-elementi jinkludu l-estensjoni tal-kontrolli għal senserija, transazzjonijiet ta' transitu u trasferimenti mhux tanġibbli ta' teknoloġija, kif ukoll l-implimentazzjoni ta' proċeduri msaħħin sabiex jarmonizzaw il-linji politiċi tal-Istati Membri dwar l-esportazzjoni.

L-istatus tat-traspożizzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill fil-leġislazzjoni nazzjonali tal-Istati Membri jinsab fit-Tabella C annessa.

2.   Gwida għall-Utent

Il-Gwida għall-Utent hija għodda essenzjali li tiġbor fil-qosor il-gwida maqbula għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet operattivi tal-PK 2008/944/PESK, u l-interpretazzjoni tal-kriterji. Aġġornata regolarment mill-Grupp ta' Ħidma tal-Kunsill dwar l-Esportazzjoni ta' Armi Konvenzjonali (COARM) (l-aktar reċentement fid-19 ta' April 2009), hija maħsuba biex tintuża l-aktar minn uffiċċjali għall-ħruġ ta' liċenzji tal-esportazzjoni, u b'hekk tikkontribwixxi sostanzjalment għall-isforzi ta' armonizzazzjoni b'mod prammatiku. Hija tinsab disponibbli fuq is-sit tal-Kunsill (http://www.consilium.europa.eu/export-controls). Il-Gwida għall-Utent fiha taqsimiet, fost oħrajn, dwar is-suġġetti li ġejjin:

(a)   Notifiki ta' rifjut u konsultazzjoni

Notifiki ta' rifjut u konsultazzjonijiet bilaterali jkomplu jseħħu ta' kuljum permezz tas-sistema elettronika coreu tal-EU; l-informazzjoni tiġi ċċirkolata b'mod ċar u f'waqtu, li jiżgura t-trasparenza tal-politika dwar l-esportazzjoni tal-armi tal-Istati Membri vis-à-vis pajjiżi speċifiċi ta' destinazzjoni finali u utenti aħħarin speċifiċi. Ir-rifjuti nnotifikati, kif ukoll ir-riżultati ta' konsultazzjonijiet bilaterali, jiġu inklużi f'database elettronika ċentrali tal-UE għan-notifiki ta' rifjut. Id-database, li hi amministrata mis-Segretarjat tal-Kunsill tal-UE, hija sistema dinamika li tirrifletti l-politika tal-Istati Membri dwar l-esportazzjoni tal-armi. In-numru ta' rifjuti għal kull destinazzjoni u għal kull kategorija ta' lista militari notifikati fl-2008 huma indikati fir-ringiela (d) tat-tabelli fit-Tabella AI (annessa hawnhekk); in-numru ta' konsultazzjonijiet maħruġa u rċevuti minn kull Stat Membru, u n-numru ta' konsultazzjonijiet għal kull destinazzjoni jinsabu fit-Tabelli BI u BII rispettivament.

(b)   L-aħjar prattiki għall-interpretazzjoni tal-kriterji

L-għan tal-aħjar prattiki għall-interpretazzjoni tal-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK hu li tinkiseb aktar konsistenza fost l-Istati Membri fl-applikazzjoni tal-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni. Dan isir billi jiġu identifikati fatturi li jeħtieġu jiġu kkunsidrati meta jiġu vvalutati applikazzjonijiet għal licenzji tal-esportazzjoni. L-aħjar prattiki huma għall-użu minn uffiċjali għall-ħruġ ta' liċenzji tal-esportazzjoni u uffiċjali oħra f'dipartimenti tal-gvern u aġenziji li l-kompetenza tagħhom fost oħrajn fi kwistjonijiet reġjonali, legali (eż. d-drittijiet tal-bniedem, id-dritt internazzjonali pubbliku), tekniċi, dwar żvilupp kif ukoll rigward is-sigurtà u l-militar għandhom jinfurmaw il-proċess deċiżjonali.

3.   Sensibilizzazzjoni

Matul l-2008 u l-2009 sa issa tkomplew l-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni kkoordinati mill-Istati Membri u l-Presidenza biex jippromwovu l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni fost pajjiżi terzi (f'konformità mal-mekkaniżmu maqbul fl-2004) (ara t-Tabella D, annessa hawnhekk).

Fl-2008, l-Istati Membri qablu li jżidu dawn l-attivitajiet permezz tal-adozzjoni ta' Azzjoni Konġunta tal-UE dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-UE sabiex issir promozzjoni tal-kontroll ta' armi għall-esportazzjoni u l-prinċipji u l-kriterji tal-Kodiċi ta' Kondotta tal-UE dwar l-Esportazzjoni tal-Armi bejn pajjiżi terzi (l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill 2008/230/PESK) (2) li inkarigat lil erba' presidenzi bl-implimentazzjoni serje ta' proġetti ta' tagħrif f'pajjiżi ġirien tal-UE.

Fost oħrajn, seħħew dawn l-attivitajiet:

(a)   Seminars ta' tagħrif fuq il-bażi tal-Azzjoni Konġunta 2008/230/PESK

Il-presidenza Slovena bdiet timplimenta l-Azzjoni Konġunta tal-Kunsill billi organizzat seminar ta' tagħrif ta' jumejn għall-pajjiżi tal-Ewropa tax-Xlokk (l-Albanija, il-Bosnja-Ħerzegovina, il-Kroazja, dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, il-Montenegro u s-Serbja) mill-4 sas-6 ta' Mejju 2008 fil-Kastell Jable, is-Slovenja. Il-presidenza Ċeka organizzat seminar ta' tagħrif ta' jumejn għal dawk il-pajjiżi mill-4 sas-6 ta' Ġunju 2009 f'Tirana, l-Albanija.

Il-presidenza Franċiża organizzat seminar ta' tagħrif ta' jumejn għall-pajjiżi tat-Tramuntana tal-Afrika (l-Alġerija, l-Eġittu, il-Libja, il-Marokk u t-Tuneżija) fis-17 u t-18 ta' Diċembru 2008 f'Rabat, il-Marokk.

Il-presidenza Ċeka organizzat seminar ta' tagħrif ta' jumejn għall-Ukraina, mit-22 sal-24 ta' April f'Kiev, l-Ukraina.

L-attivitajiet ta' tagħrif għall-pajjiżi tat-Tramuntana tal-Afrika u għall-Ukraina kienu l-ewwel seminars dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi organizzati fil-livell tal-UE għal dawk il-pajjiżi. Il-parteċipanti fis-sessjonijiet ta' ħidma apprezzaw l-opportunità li jiltaqgħu f'livell ta' esperti u li jiddiskutu diversi aspetti tal-ħruġ ta' liċenzji tal-esportazzjoni, kif ukoll suġġetti oħra relatati.

(b)   Laqgħat tat-Trojka

Il-presidenza Slovena, kif ukoll dik Franċiża u ċ-Ċeka, kull waħda organizzat laqgħat tat-trojka tal-COARM mal-Kanada, in-Norveġja, il-Federazzjoni Russa, l-Ukraina u l-Istati Uniti fil-qafas tad-djalogu politiku tal-Politika Estera u ta’ Sigurtà Komuni tal-Unjoni Ewropea. Ma' dawn il-pajjiżi kien hemm diskussjonijiet siewja dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi b'mod ġenerali u dwar il-Kodiċi ta' Kondotta/il-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK b'mod partikolari. F'dawn il-laqgħat il-Presidenza għarrfet lill-interlokuturi bl-attivitajiet tal-COARM sa mill-aħħar sensiela ta' laqgħat tat-trojka u dwar il-prijoritajiet tal-presidenza tal-COARM Slovena, Franċiża u Ċeka fil-qasam tal-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi. Barra minn dan, ġew diskussi suġġetti ta' interess reċiproku bħall-esportazzjoni tal-armi, il-konformità u l-kontroll kif ukoll applikazzjonijiet għas-sħubija fl-Arranġament ta' Wassenaar.

Waqt il-laqgħat tat-trojka man-Norveġja, sar skambju ta' informazzjoni dwar ir-rifjuti ta' kull naħa f'konformità ma' ftehim milħuq man-Norveġja f'Novembru 2004. L-UE kompliet tagħti l-lista aggregata tar-rifjuti tal-Istati Membri erba' darbiet kull sena, kif sar qbil fl-2007. Dan l-iskambju regolari jnaqqas ir-riskju li n-Norveġja timmina mingħajr ma tinduna r-rifjuti tal-UE.

4.   Aġġornament tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea

Il-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea għandha l-istatus ta' impenn fil-qafas tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni. Dan huwa rifless fil-lista ta' prodotti relatati mad-difiża annessa għad-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kondizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità (3).

Fit-23 ta' Frar 2009 l-Kunsill adotta verżjoni aġġornata tal-lista li tieħu kont tat-tibdiliet fil-Lista ta' Munizzjonijiet tal-Ftehim ta' Wassenaar li sar qbil dwarhom fil-Laqgħa plenarja tal-2008 tal-Arranġament ta' Wassenaar. Din il-verżjoni l-aktar reċenti tal-Lista Militari Komuni tal-Unjoni Ewropea ġiet ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali C 65 tad-19 ta' Marzu 2009 u hija disponibbli fuq l-internet f'dan l-indirizz: http://www.consilium.europa.eu/export-controls.

5.   Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (Arms Trade Treaty - ATT)

Matul l-2008 u l-2009 l-Istati Membri komplew isegwu mill-qrib l-iżviluppi rigward it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi, u wrew l-appoġġ qawwi tagħhom għall-proċess. Huma komplew jiskambjaw fehmiet u informazzjoni dwar sforzi biex iħeġġu lill-istati membri kollha tan-Nazzjonijiet Uniti biex jappoġġaw il-kunċett ta' Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi.

Wara r-Riżoluzzjoni 61/89 tal-Assemblea Ġenerali tan-NU u x-xejra pożittiva li ħarġet fit-tweġibiet mill-istati membri tan-NU lis-Segretarju Ġenerali tan-NU, ġie stabbilit Grupp ta' Esperti Governattivi (GGE) biex jeżamina l-parametri, il-fattibbiltà u l-kamp ta' applikazzjoni ta' Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi eventwali. Seba' Stati Membri tal-UE ġew mistiedna jipparteċipaw fid-deliberazzjonijiet tal-GGE. Fl-2008 l-GGE ltaqa' tliet darbiet.

F'Awwissu 2008 l-GGE pproduċa rapport li ġie ppreżentat lill-Assemblea Ġenerali, li permezz tar-Riżoluzzjoni 63/240 iddeċidiet li jinħoloq Grupp ta' Ħidma Miftuħ (OEWG) biex ikompli jeżamina l-kamp ta' applikazzjoni u l-parametri tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi futur. L-OEWG ltaqa' għall-ewwel darba fi New York f'Marzu 2009. Il-presidenza Ċeka għamlet dikjarazzjonijiet f'isem l-UE fil-bidu u fl-għeluq tal-OEWG.

Biex jibqa' jinżamm ir-ritmu attwali ta' din l-inizjattiva u tkompli tissaħħaħ iż-żieda fl-appoġġ internazzjonali għaliha, fid-19 ta' Jannar 2009 l-Istati Membri tal-UE adottaw id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/42/PESK dwar appoġġ għall-attivitajiet tal-UE sabiex jiġi promoss il-proċess li jwassal għat-Trattat dwar il-Kummerċ fl-Armi fost pajjiżi terzi, fil-qafas tal-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà (4). L-UE, irrappreżentata mill-presidenza Ċeka u s-Segretarjat tal-Kunsill, ħadet sehem attiv f'laqgħa tal-ATT organizzata għall-pajjiżi taċ-Ċentru, it-Tramuntana u l-Punent tal-Afrika mis-27 sad-29 ta' April f'Dakar, is-Senegal, u f'laqgħa oħra dwar l-ATT għall-pajjiżi Amerikani, organizzata mis-17 sad-19 ta' Ġunju fil-Belt tal-Messiku, il-Messiku. Barra minn hekk, bosta Stati Membri tal-UE kienu attivi, fuq bażi bilaterali kif ukoll f'diversi fora multilaterali, fil-promozzjoni tal-idea ta' Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi legalment vinkolanti.

6.   Senserija tal-armi

Il-COARM qabel li l-impenji ta' kondiviżjoni ta' informazzjoni msemmijin fil-Pożizzjoni Komuni 2003/468/PESK (5) tat-23 ta' Ġunju 2003 dwar il-kontroll fuq is-senserija fil-bejgħ tal-armi għandhom jiġu implimentati permezz tal-mekkaniżmu stabbilit fil-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK. Konformement mal-Artikolu 5 tal-Pożizzjoni Komuni 2003/468/PESK, l-Istati Membri daħħlu fis-seħħ arranġamenti separati għall-iskambju ta' informazzjoni dwar sensara rreġistrati u rifjuti ta' applikazzjonijiet għar-reġistrar, li jaħdem fuq bażi obbligatorja għal dawk l-Istati Membri biss li l-leġislazzjoni tagħhom tirrikjedi li s-sensara jiksbu awtorizzazzjoni bil-miktub biex jaġixxu bħala sensara.

Fil-laqgħa tal-COARM ta' April 2008, l-Istati Membri qablu wkoll biex jiskambjaw bejniethom informazzjoni dwar liċenzji tas-senserija li jkunu nħarġu. L-informazzjoni dwar liċenzji tas-senserija maħruġin u rrifjutati mill-Istati Membri tal-UE tinstab fit-Tabella AIII annessa.

Informazzjoni dettaljata dwar il-leġislazzjoni nazzjonali li timplimenta l-Pożizzjoni Komuni dwar is-Senserija jew, għal dawk l-Istati Membri li għadhom ma implimentawx għal kollox il-Pożizzjoni Komuni, li tipprovdi informazzjoni dwar is-sitwazzjoni attwali, tinsab fit-Tabella C annessa.

7.   Trasferimenti Intra-Komunitarji

Id-Direttiva 2009/43/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità ġiet adottata fis-6 ta' Mejju 2009. L-awtoritajiet tal-Istati Membri għall-ħruġ ta' liċenzji għall-esportazzjoni tal-armi ser ikollhom jiżguraw li l-proċeduri huma konformi mad-direttiva.

II.   SITWAZZJONI ATTWALI RIGWARD L-IMPLIMENTAZZJONI TA' MIŻURI TA' PRIJORITÀ OĦRAJN IDENTIFIKATI FL-GĦAXAR RAPPORT ANNWALI

1.   Armonizzazzjoni tar-rapporti nazzjonali

Għalkemm għad fadal xi differenzi fir-rappurtar nazzjonali, ittieħdu aktar passi biex tissaħħaħ l-armonizzazzjoni tal-proċeduri ta' rappurtar u biex tinkiseb data statistika totalment komparabbli, b'mod partikolari dwar il-valur tal-esportazzjoni proprja tal-armi.

2.   Djalogu mal-Parlament Ewropew

B'segwitu għall-ftehim milħuq fil-laqgħa tal-COARM ta' Diċembru 2005 li kull Presidenza għandha tipprova tiltaqa' mas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża tal-Parlament Ewropew biex taġġornah dwar l-attivitajiet tal-COARM, il-President tal-COARM iltaqa' mas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża fi Brussell fid-9 ta' Ġunju 2008, fit-8 ta' Diċembru 2008 u fis-16 ta' Marzu 2009 rispettivament. L-iskambju miftuħ ta' fehmiet u l-mistoqsijiet tabilħaqq prattiċi u konkreti f'dawn il-laqgħat wera l-importanza u l-ħtieġa ta' djalogu bħal dan, li huwa trasparenti u jsaħħaħ il-fiduċja, mal-Parlament Ewropew fuq bażi biannwali. Il-Membri tal-Parlament Ewropew laqgħu b'mod speċjali l-adozzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK li tiddefinixxi regoli komuni li jirregolaw il-kontroll ta’ esportazzjonijiet ta’ teknoloġija u tagħmir militari u r-rwol li qed iwettqu l-Istati Membri tal-UE fit-tħejjija tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi.

III.   LINJI GWIDA TA' PRIJORITÀ GĦALL-COARM GĦALL-FUTUR QRIB

Għaxar snin ta' applikazzjoni tal-Kodiċi ta' Kondotta u t-“promozzjoni” tiegħu għal Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill legalment vinkolanti wrew li l-elementi fundamentali ta' approċċ komuni għall-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi konvenzjonali mill-Istati Membri huma stabbiliti sew. Minkejja l-progress, għad fadal il-ħidma xi ssir, speċjalment fl-oqsma li ma ġewx indirizzati fil-passat, jew fejn tinħtieġ aktar ħidma biex tikkonsolida u tibni fuq ir-riżultati miksuba.

L-Istati Membri identifikaw il-linji gwida ta' prijorità li ġejjin għall-futur qrib:

1.

kontinwazzjoni tal-proċess ta' adozzjoni u armonizzazzjoni aktar bikrija tar-rapporti nazzjonali sabiex jippromwovi data statistika aktar omoġenja għad-dħul fir-rapporti annwali tal-Unjoni Ewropea, u b'hekk jinħarġu tabelli sommarji aktar ċari, trasparenti u kompleti;

2.

kontinwazzjoni tal-attivitajiet għall-promozzjoni ta' Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi;

3.

implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni tal-Kunsill dwar is-senserija tal-armi, b'kont meħud tal-leġislazzjoni nazzjonali differenti u li tespandi l-mekkaniżmu adatt ta' kondiviżjoni tal-informazzjoni u t-trasparenza fir-rappurtar;

4.

kontinwazzjoni tal-politika li tippromwovi l-prinċipji u l-kriterji tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK fost pajjiżi terzi, speċjalment dawk il-pajjiżi li allinjaw ruħhom mal-Pożizzjoni Komuni, u assistenza fl-implimentazzjoni prattika tagħha permezz ta', fost oħrajn, il-provvediment ta' assistenza prattika u teknika biex tiżgura l-armonizzazzjoni tal-linji politiċi dwar il-kontroll tal-esportazzjoni tal-armi;

5.

kontribut espert għad-diskussjonijiet dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-issimplifikar tat-termini u l-kundizzjonijiet tat-trasferimenti ta’ prodotti relatati mad-difiża fil-Komunità;

6.

aktar żvilupp fid-djalogu mal-Parlament Ewropew;

7.

kontinwazzjoni ta' kooperazzjoni u konsultazzjoni mill-qrib mal-partijiet terzi interessati, inklużi NGOs internazzjonali u l-industrija tad-difiża.


(1)  ĠU L 335, 13.12.2008, p. 99.

(2)  ĠU L 75, 18.3.2008, p. 81.

(3)  ĠU L 146, 10.6.2009, p. 1.

(4)  ĠU L 17, 22.1.2009, p. 39.

(5)  ĠU L 156, 25.6.2003, p. 79.


ANNEX

Information on conventional arms exports and implementation of the Code of Conduct by the Member States over the period 1 January to 31 December 2008

The attached tables contain the following information:

A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

figures are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category (1), where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available) (2)  (3),

total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).

NB:

Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export controls or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information. Concerning refusals (row (d)), totals do not always correspond to the sum of the refusals shown per military list item; this is because in some instances one refusal concerns more than one military list item, and in some instances refusals which have been issued in accordance with the Code for items which do not appear on the military list (for example dual use items for military end-use) are included in the total.

A.II

TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2008

A.III

TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE

B.I

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2008

B.II

TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2008

C.

INFORMATION ON NATIONAL LEGISLATION IMPLEMENTING COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT OR, FOR THOSE MEMBER STATES WHICH HAVE NOT YET FULLY IMPLEMENTED THESE COMMON POSITIONS, PROVIDING INFORMATION ON THE STATE OF PLAY

D.

TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (1 JANUARY 2008 TO 30 JUNE 2009)

E.

TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS

Brief descriptions of EU Common Military List categories

(See OJ C 65 of 19 March 2009 for the full EU Common Military List)

ML1

Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor.

ML2

Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor.

ML3

Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor.

ML4

Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor.

ML5

Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML6

Ground vehicles and components.

ML7

Chemical or biological toxic agents, ‘riot control agents’, radioactive materials, related equipment, components and materials.

ML8

‘Energetic materials’, and related substances.

ML9

Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels.

ML10

‘Aircraft’, ‘lighter than air vehicles’, unmanned airborne vehicles, aero-engines and ‘aircraft’ equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use.

ML11

Electronic equipment, not controlled elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor.

ML12

High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor.

ML13

Armoured or protective equipment, constructions and components.

ML14

Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor.

ML15

Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor.

ML16

Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a controlled product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products controlled by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19.

ML17

Miscellaneous equipment, materials and ‘libraries’, and specially designed components therefor.

ML18

Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List.

ML19

Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor.

ML20

Cryogenic and ‘superconductive’ equipment, and specially designed components and accessories therefor.

ML21

‘Software’ specially designed or modified for the ‘development’, ‘production’‘use’ of equipment or materials controlled by the EU Common Military List.

ML22

‘Technology’ for the ‘development’, ‘production’ or ‘use’ of items controlled in the EU Common Military List.

TABLE A.I

TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE

Page

EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION

EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)

EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:

Central America and the Caribbean

(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)

Central Asia

(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)

European Union

(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes), Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba), Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands), United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)

Middle East

(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)

North Africa

(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)

North America

(Canada, United States)

North East Asia

(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)

Oceania

(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)

Other European Countries

(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, former Yugoslav Republic of Macedonia, Republic of Moldava, Monaco, Montegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine)

South America

(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)

South Asia

(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

South East Asia

(Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste, Vietnam)

Sub-Saharan Africa

(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Congo (Republic of), Congo (Democratic Republic of), Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, South Africa, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe)

EXPORTS AND REFUSALS WORLD WIDE

NB: It is important to note that row (c) of Table A.I is the total of the actual exports by those countries which submitted these data. Belgium, Denmark, Germany, Poland, and the United Kingdom could not supply these data; therefore row (c) of the EU total does not reflect total EU actual exports. Row (b) of the EU total reflects the value of licences granted by all EU Member States.

Italy has reported total values only for rows (a), (b) and (c). Sweden has reported total values only for rows (b) and (c). France has reported total values only for row (c).

For presentational reasons, zero values have been omitted and where convenient empty rows and lines deleted.

EU ARMS EXPORTS PER DESTINATION IN 2008

Key: (a) = number of licences issued, (b) = value of licences issued in euros, (c) = value of arms exports in euros (if available) (d) = total EU number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets)

AFGHANISTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

ML 11

ML 13

ML 17

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

b

223 800

 

 

 

 

1 000 000

 

 

 

 

 

 

1 223 800

c

223 800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223 800

Belgium

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

393 717

 

 

 

 

 

 

393 717

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

4

2

2

4

2

 

 

1

 

 

 

 

15

b

356 398

539 018

5 942 035

1 822 486

100 652

 

 

36 800

 

 

 

 

8 797 389

c

356 398

1 880 539

3 744 452

1 239 773

100 652

 

 

36 800

 

 

 

 

7 358 614

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

520 378

520 379

France

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

550 000

 

 

 

 

550 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 476 747

Germany

a

2

 

2

 

1

14

 

 

1

2

 

 

22

b

13 284

 

8 451

 

1 000 000

19 025 182

 

 

141 056

13 318 988

 

 

33 506 961

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

5

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

32 917

 

4 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 999

c

32 917

 

4 082

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 999

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

6

b

 

 

 

 

 

 

8 489 699

 

 

 

 

 

8 489 699

c

 

 

 

 

 

 

4 578 587

 

 

 

 

 

4 578 587

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

46 983

 

 

 

46 983

Poland

a

1

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

3

b

245 610

 

2 689 843

 

 

 

49 458

 

 

 

 

 

2 984 911

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

5

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

860 776

125 884

3 055 336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 041 996

c

996 320

410 083

1 401 958

27 604

 

 

 

 

 

 

 

 

2 835 965

Slovakia

a

 

 

1

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

151 032

1 427 339

 

 

 

 

 

 

 

 

1 578 371

c

 

 

 

322 444

 

 

 

 

 

 

 

 

322 444

United Kingdom

a

25

 

3

10

 

4

1

4

13

 

1

7

68

b

713 251

 

686 378

329 548

 

1 153 574

5 584

3 350 830

6 641 627

 

3 350 830

3 353 283

19 584 905

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

43

4

15

20

3

20

8

6

14

2

1

7

143

b

2 446 036

664 902

12 537 157

3 579 373

1 100 652

21 572 473

8 544 741

3 937 630

6 782 683

13 318 988

3 350 830

3 353 283

81 188 748

c

1 609 435

2 290 622

5 150 492

1 589 821

100 652

 

4 578 588

36 800

46 983

 

 

520 378

20 400 518


ALBANIA

 

 

ML 4

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

France

a

 

 

1

1

b

 

 

48 000

48 000

Germany

a

 

1

 

1

b

 

15 550

 

15 550

c

 

 

 

 

United Kingdom

a

3

 

 

3

b

31 209

 

 

31 209

TOTAL PER ML category

a

3

1

1

5

b

31 209

15 550

48 000

94 759

c

 

 

 

 

d

 

 

1

1

e

 

 

7(1)

7(1)


ALGERIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

5 840 070

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

1

3

4

13

 

 

 

b

 

 

530 375

16 373 236

110 810

16 769 958

 

 

 

c

 

 

177 461

3 462 892

110 810

5 367 677

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

2

4

 

1

 

b

 

 

 

 

766 924

19 805 804

 

40 694

 

c

 

 

 

 

575 619

8 710 300

 

41 408

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

2

4

2

 

2

1

1

 

12

b

251 721

271 859

1 090 700

 

3 141 480

1 146 842

707 840

 

80 755 222

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

4

 

5

 

b

 

 

 

 

 

412 338

 

2 069

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poland

a

1

1

 

 

 

 

 

 

 

b

78 982

102 366

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

1

 

 

 

2

 

 

 

b

 

365 133

 

 

 

12 912 434

 

 

 

c

 

309 458

 

 

 

9 383 498

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

 

 

 

1

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

4

 

 

 

 

1

b

 

 

 

278 041

 

 

 

 

6 739

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

3

6

3

7

8

26

1

6

13

b

330 703

739 358

1 621 075

16 651 277

4 019 214

56 887 446

707 840

42 763

80 761 961

c

 

309 458

177 461

3 462 892

686 429

23 461 475

 

41 408

 

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

e

2(1) 7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

5 840 070

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

2 105 945

 

2 105 945

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

21

b

 

 

 

 

 

 

 

33 784 379

c

 

 

 

 

 

 

 

9 118 841

Czech Republic

a

4

 

 

 

 

1

11

23

b

9 693 807

 

 

 

 

3 154

753 758

31 064 141

c

7 862 507

 

 

 

 

2 906

28 457

17 221 197

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

71 250

 

 

 

 

71 250

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

3

7

2

1

22

 

1

60

b

43 665 501

22 819 480

91 627

150 000

228 563

 

10 069

154 330 903

c

 

 

 

 

 

 

 

61 398 296

Germany

a

 

1

 

 

 

1

 

11

b

 

 

 

 

 

92 865

 

507 272

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

77 568 806

c

 

 

 

 

 

 

 

1 434 122

Poland

a

4

 

 

 

 

 

 

6

b

8 360 020

 

 

 

 

 

 

8 541 368

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

1

 

1

 

5

b

 

 

 

5 311 027

 

 

 

18 588 595

c

 

 

 

4 377 416

 

 

 

14 070 372

Spain

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

690 163

 

 

690 163

c

 

 

 

 

690 163

 

 

690 163

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

3 600 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

2

4

2

 

 

 

5

18

b

550 000

6 655 855

64 508

 

 

 

6 879 705

14 434 847

TOTAL PER ML category

a

13

12

5

2

23

4

17

153

b

62 269 328

29 475 335

227 385

5 461 027

918 726

2 201 964

7 643 532

351 127 739

c

7 862 507

 

 

4 377 416

690 163

2 906

28 457

103 932 991

d

 

 

 

 

1

 

 

2

e

 

 

 

 

2(1)

 

 

2(2) 7(1)


ANDORRA

 

 

ML 1

ML 3

ML 16

TOTAL per destination

Austria

a

3

 

 

3

b

2 660

 

 

2 660

c

2 476

 

 

2 476

Belgium

a

1

 

 

1

b

26 473

 

 

26 473

c

 

 

 

 

France

a

 

1

 

1

b

 

1 700

 

1 700

c

 

 

 

 

Germany

a

29

8

1

38

b

119 797

164 523

2 400

286 720

c

 

 

 

 

Spain

a

15

2

 

17

b

134 532

3 800

 

138 332

c

27 624

3 083

 

30 707

TOTAL PER ML category

a

48

11

1

60

b

283 462

170 023

2 400

455 885

c

30 100

3 083

 

33 183

d

2

 

 

2

e

7(2)

 

 

7(2)


ANGOLA

 

 

ML 1

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 10

ML 11

ML 13

ML 15

ML 17

TOTAL per destination

Estonia

a

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

3 400 000

 

 

 

 

3 400 000

c

 

 

 

 

 

3 400 000

 

 

 

 

3 400 000

Germany

a

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

6 879 045

19 580

 

 

 

 

 

6 898 625

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

20

 

 

 

 

1

 

 

 

 

21

b

27 450

 

 

 

 

17 080 745

 

 

 

 

17 108 195

c

27 450

 

 

 

 

17 080 745

 

 

 

 

17 108 195

Slovakia

a

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

b

 

2 788 289

 

 

 

255

 

 

 

 

2 788 544

c

 

2 348 608

 

 

 

208

 

 

 

 

2 348 816

Spain

a

 

 

1

 

 

 

1

1

1

 

4

b

 

 

1 382 440

 

 

 

780 748

7 549 920

285 719

 

9 998 827

c

 

 

 

 

 

 

857 218

 

 

 

857 218

United Kingdom

a

 

 

 

4

 

 

1

 

 

1

6

b

 

 

 

503 580

 

 

214 500

 

 

182 600

900 680

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

20

1

1

8

1

4

2

1

1

1

40

b

27 450

2 788 289

1 382 440

7 382 625

19 580

20 481 000

995 248

7 549 920

285 719

182 600

41 094 871

c

27 450

2 348 608

 

 

 

20 480 953

857 218

 

 

 

23 714 229

d

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

e

7(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7(1)


ARGENTINA

 

 

ML 1

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

Austria

a

4

 

 

 

1

 

 

 

b

177 928

 

 

 

2 999

 

 

 

c

30 662

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

2

 

 

 

 

 

 

 

b

79 884

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

2

 

 

 

 

 

 

b

 

411 418

 

 

 

 

 

 

c

 

337 923

 

 

 

 

 

 

France

a

2

 

2

 

 

2

 

 

b

172 000

 

830 500

 

 

298 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

8

 

1

 

1

1

4

7

b

13 470

 

22 805

 

53 200

33

211

2 674 052

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

10

 

 

 

 

b

 

 

 

507 771

 

 

 

 

c

 

 

 

108 545

 

 

 

 

Spain

a

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

447 321

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

50

 

 

 

 

 

 

1

b

253 165

 

 

 

 

 

 

16 473

TOTAL PER ML category

a

67

2

3

10

2

3

4

8

b

696 447

411 418

853 305

507 771

56 199

298 033

211

2 690 525

c

30 662

337 923

447 321

108 545

 

 

 

 

d

 

2

 

 

 

 

 

 

e

 

7(2)

 

 

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

1

 

6

b

 

 

 

3 048

 

183 975

c

 

 

 

 

 

30 662

Belgium

a

 

 

1

 

 

3

b

 

 

450 840

 

 

530 724

c

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

411 418

c

 

 

 

 

 

337 923

France

a

27

 

1

 

 

34

b

4 389 591

 

336 000

 

 

6 026 091

c

 

 

 

 

 

480 549

Germany

a

3

3

 

4

2

34

b

150 505

11 113

 

1 595 301

2 275 000

6 795 690

Italy

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

266 031

c

 

 

 

 

 

95 528

Netherlands

a

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

507 771

c

 

 

 

 

 

108 545

Spain

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

1 000 000

 

 

1 447 321

United Kingdom

a

4

 

 

 

1

56

b

33 252

 

 

 

6

302 895

TOTAL PER ML category

a

34

3

2

5

3

148

b

4 573 348

11 113

786 840

1 598 349

2 275 006

15 024 594

c

 

 

1 000 000

 

 

2 500 527

d

 

 

 

 

 

2

e

 

 

 

 

 

7(2)


ARMENIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 13

TOTAL per destination

Greece

a

1

 

1

 

2

b

14 894

 

1 940

 

16 834

c

14 894

 

1 940

 

16 834

United Kingdom

a

 

 

 

1

1

b

 

 

 

82 500

82 500

c

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

 

1

1

3

b

14 894

 

1 940

82 500

99 334

c

14 894

 

1 940

 

16 834

d

4

1

3

 

6

e

1(4) 7(4)

1(1) 7(1)

1(3) 7(1)

 

1(8) 7(6)


AUSTRALIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

47

1

 

 

2

 

 

 

 

 

b

1 114 418

3 990

 

 

193 500

 

 

 

 

 

c

903 933

 

3 999

 

121 800

 

 

 

 

 

Belgium

a

12

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

9 838 961

 

15 600

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

1

 

 

 

 

 

5

 

 

 

b

1 185

 

 

 

 

 

21 035

 

 

 

c

91 442

 

1 467 009

 

 

 

736

 

 

 

France

a

3

 

 

5

8

 

4

 

4

29

b

592 460

 

 

4 488 684

28 105 538

 

27 407

 

69 000

938 646 206

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

228

1

22

9

6

18

5

16

28

18

b

1 650 547

68 145

618 944

2 056 042

6 803 198

11 355 649

14 551

2 120

944 548

682 624

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

3

 

 

 

5

2

 

 

 

 

b

1 900

 

 

 

1 329 663

8 737

 

 

 

 

c

1 900

 

 

 

1 862 624

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malta

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

1

 

1

 

 

3

 

 

 

 

b

1 000

 

500

 

 

74 297

 

 

 

 

c

 

 

500

 

 

109 950

 

 

 

396 483

Romania

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

17 859

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

9 217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

b

 

 

 

 

 

 

 

4 121

920 000 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

1 190

 

 

Sweden

a

 

1

6

3

7

 

 

3

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

63

3

4

17

2

11

17

2

11

36

b

401 713

81 029

54 010

4 689 116

74 185

3 402 743

459 523

611

97 951

1 918 669

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

363

6

34

34

30

34

31

25

44

83

b

13 620 243

153 164

689 054

11 233 842

36 506 084

14 841 426

522 516

6 852

921 111 499

941 247 499

c

1 006 692

 

1 471 508

 

1 984 424

109 950

736

1 190

 

396 483


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

2

 

 

 

1

 

1

54

b

 

 

3 060 870

 

 

 

37 800

 

10 000

4 420 578

c

 

 

 

 

 

 

37 800

 

 

1 067 532

Belgium

a

 

1

 

1

 

 

 

 

 

15

b

 

34 776

 

12 658

 

 

 

 

 

9 901 995

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

5 364

 

 

5 364

c

 

 

 

 

 

 

5 747

 

 

5 747

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

66 400

 

 

 

 

 

 

 

 

88 619

c

115 840

 

 

 

 

 

 

 

 

1 675 027

France

a

12

2

1

11

 

 

 

1

1

81

b

3 733 480

2 879 600

3 534 006

6 799 000

 

 

 

10 811

3 243

988 889 436

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 255 472

Germany

a

36

4

3

 

6

10

9

4

3

426

b

1 498 454

228 591

5 402 568

 

54 535

67 360

92 097

52 250

302 730

31 894 953

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ireland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 340 300

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 864 524

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

125 939 632

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 490 536

Malta

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

1

 

6

b

 

 

 

 

 

 

 

100 000

 

175 797

c

 

 

 

 

 

 

 

900

 

507 833

Romania

a

 

 

 

1

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

14 112

 

 

 

 

 

31 971

c

 

 

 

4 704

 

 

 

 

 

13 921

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

920 004 121

c

 

 

 

 

 

 

 

 

500

1 690

Sweden

a

 

 

1

2

 

 

1

1

 

25

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 399 056

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 404 213

United Kingdom

a

22

3

2

3

 

1

 

23

23

243

b

2 948 233

2 672

318 835

608 482

 

29 041

 

2 226 897

2 499 604

19 813 313

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

71

10

9

18

6

11

12

30

28

902

b

8 246 567

3 145 639

12 316 279

7 434 252

54 535

96 401

135 261

2 389 958

2 815 577

2 127 905 334

c

115 840

 

 

4 704

 

 

43 547

900

500

188 286 695


AUSTRIA

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 10

Belgium

a

7

 

3

1

 

 

 

4

 

b

67 378

 

682 374

65 000

 

 

 

189 144

 

Czech Republic

a

 

 

1

 

 

3

 

1

 

b

 

 

4 811 162

 

 

238 512

 

1 249

 

c

 

 

1 215 138

 

 

51 431

 

 

 

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

815 000

 

 

 

 

 

 

c

 

 

5 281

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

1

9

5

4

1

1

6

b

 

 

673 920

5 669 612

479 818

6 557 900

89 890

2 043

243 854

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

3

6

27

14

1

291

6

7

19

b

7 342

47 933

1 786 387

846 838

732

57 024 018

2 998

624

1 967 154

Hungary

a

1

 

7

3

 

 

 

1

 

b

1 500

 

1 231 600

926 000

 

 

 

2 500

 

c

 

 

349 864

473 735

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

b

680

 

 

 

 

 

 

 

 

c

680

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

4

 

 

 

 

4

 

 

 

b

2 625

 

 

 

 

6 432

 

 

 

c

975

 

 

 

 

5 936

 

 

 

Poland

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

52 824

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

43

 

 

 

 

 

 

 

 

b

446 400

 

 

 

 

 

 

 

 

c

444 150

 

 

 

 

 

 

 

 

Romania

a

4

3

 

 

 

 

 

 

 

b

124 071

19 699

 

 

 

 

 

 

 

c

123 905

3 182

 

 

 

 

 

 

 

Slovenia

a

 

11

 

 

 

1

 

 

 

b

 

1 006 978

 

 

 

25 956

 

 

 

c

 

371 218

 

 

 

50 196

 

 

 

Spain

a

9

3

2

 

 

 

 

 

1

b

4 855

17 345

84 520

 

 

 

 

 

2 600 000

c

4 855

2 065 645

1 171 900

 

 

 

 

 

3 003 316

Sweden

a

1

 

3

 

 

3

 

5

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

5

 

3

5

 

8

4

 

9

b

14 501

 

16 821

28 798

 

244 889

75 174

 

1 451 376

TOTAL PER ML category

a

82

23

48

32

6

314

11

19

35

b

722 176

1 091 955

10 101 784

7 536 248

480 550

64 097 707

168 062

195 560

6 262 384

c

574 565

2 440 045

2 742 183

473 735

 

107 563

 

 

3 003 316


 

 

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 003 896

Czech Republic

a

 

1

 

 

2

 

 

 

9

17

b

 

45 521

 

 

286 273

 

 

 

141 538

5 524 255

c

 

 

 

328 362

139 292

 

 

 

133 528

1 867 751

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

815 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 281

France

a

7

 

 

11

 

 

 

 

 

45

b

4 879 420

 

 

1 003 363

 

 

 

 

 

19 599 820

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 416 916

Germany

a

20

9

1

4

1

38

61

4

19

531

b

74 945 148

175 210

27 560

17 006

101 101

1 816 078

205 309

113 075

1 509 926

140 594 439

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 161 600

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

823 599

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 515 080

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59 721 713

Latvia

a

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

100

 

 

 

 

 

 

 

780

c

 

100

 

 

 

 

 

 

 

780

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 057

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 911

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 824

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446 400

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444 150

Romania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143 770

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

127 087

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 032 934

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

421 414

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 706 720

c

 

 

 

5 497 527

 

 

 

 

 

11 743 243

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 222 951

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

940 030

United Kingdom

a

2

2

 

 

 

 

 

 

 

38

b

11 021

2 723

 

 

 

 

 

 

 

1 845 303

TOTAL PER ML category

a

29

13

1

15

3

38

61

4

28

780

b

79 835 589

223 554

27 560

1 020 369

387 374

1 816 078

205 309

113 075

1 651 464

247 674 829

c

 

100

 

5 825 889

139 292

 

 

 

133 528

89 518 875


AZERBAIJAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 4

ML 5

ML 6

ML 10

Austria

a

5

 

 

 

 

 

b

173 589

 

 

 

 

 

c

173 589

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

465 576

Germany

a

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

540 000

 

Poland

a

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

350 700

 

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

2

 

 

 

 

b

 

267 495

 

 

 

 

c

 

52 159

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

2

 

 

 

b

 

 

730 266

 

 

 

c

 

 

327 712

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

5

2

2

 

2

 

b

173 589

267 495

730 266

 

890 700

 

c

173 589

52 159

327 712

 

 

465 576

d

 

 

 

1

 

 

e

 

 

 

1(1) 4(1)

 

 


 

 

ML 11

ML 14

ML 15

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

173 589

c

 

 

 

 

 

173 589

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

465 576

Germany

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

540 000

Poland

a

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

350 700

c

 

 

 

 

 

 

Romania

a

 

 

 

1

1

4

b

 

 

 

112 306

203 971

583 772

c

 

 

 

112 306

203 971

368 436

Slovakia

a

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

730 266

c

 

 

 

 

 

327 712

TOTAL PER ML category

a

 

 

 

1

1

13

b

 

 

 

112 306

203 971

2 378 327

c

 

 

 

112 306

203 971

1 335 313

d

1

1

1

 

 

4

e

1(1) 3(1) 4(1)

1(1)4(1)

1(1) 3(1)

 

 

1(4) 3(2) 4(2)


BAHAMAS

 

 

ML 13

TOTAL per destination

United Kingdom

a

1

1

b

2 475

2 475

TOTAL PER ML category

a

1

1

b

2 475

2 475


BAHRAIN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 9

Austria

a

4

1

 

 

 

 

 

 

b

3 345

162 000

 

 

 

 

 

 

c

2 911

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

2

 

1

1

 

2

 

 

b

3 508

 

300 000

31 616 484

 

1 160 000

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

 

 

 

2

1

 

2

 

b

 

 

 

703 900

29 480

 

611 000

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

6

 

3

 

 

1

1

2

b

63 287

 

507 572

 

 

34 565

957

8 057 995

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

1

 

6

 

 

 

 

b

 

 

 

13 621 794

 

 

 

 

c

 

 

 

15 945 283

 

 

 

 

Sweden

a

 

1

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

35

 

6

2

 

1

2

 

b

370 060

 

6 693

25 627

 

2 598

12 650

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

47

3

10

11

1

4

5

2

b

440 200

162 000

814 265

45 967 805

29 480

1 197 163

624 607

8 057 995

c

2 911

 

 

15 945 283

 

 

 

 


 

 

ML 10

ML 11

ML 13

ML 14

ML 15

ML 17

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

5

b

 

 

 

 

 

 

 

165 345

c

 

 

 

 

 

 

 

2 911

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

7

b

 

 

371 261

 

 

 

 

33 451 253

c

 

 

 

 

 

 

 

 

France

a

1

1

 

 

5

 

 

12

b

204 278

500 000

 

 

1 326 000

 

 

3 374 658

c

 

 

 

 

 

 

 

3 070

Germany

a

 

 

1

 

 

1

 

15

b

 

 

22 180

 

 

73 373

 

8 759 929

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

23 742

c

 

 

 

 

 

 

 

4 061 201

Netherlands

a

 

 

 

 

1

 

 

1

b

 

 

 

 

28 700

 

 

28 700

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

13 621 794

c

 

 

 

 

 

 

 

15 945 283

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

73 012

c

 

 

 

 

 

 

 

1 122 560

United Kingdom

a

1

2

 

1

 

 

15

65

b

44 275

253 639

 

5 607

 

 

15 777

736 926

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

2

3

2

1

6

1

15

115

b

248 553

753 639

393 441

5 607

1 354 700

73 373

15 777

60 235 359

c

 

 

 

 

 

 

 

21 135 025


BANGLADESH

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

4

 

 

 

 

 

 

 

 

b

39 891

 

 

 

 

 

 

 

 

c

32 944

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgium

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

8

b

 

 

 

 

 

 

 

 

430 764

c

 

 

 

 

 

 

 

 

297 339

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

 

 

 

 

 

1

1

 

 

b

 

 

 

 

 

71 000

242

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

84 779

c

 

 

 

 

 

 

 

 

85 290

Netherlands

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

22 200

 

 

 

 

Poland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

183 885

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

56 430

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

1

 

1

 

 

 

1

1

b

 

3 706

 

21 151

 

 

 

36 376

9 599

TOTAL PER ML category

a

4

1

 

1

 

1

1

1

15

b

39 891

3 706

 

21 151

 

71 000

242

36 376

765 457

c

32 944

 

 

 

22 200

 

 

 

382 629

d

3

 

2

 

2

 

 

 

 

e

2(3) 7(3)

 

2(2) 3(1) 7(1)

 

3(2)

 

 

 

 


 

 

ML 11

ML 14

ML 15

ML 16

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

39 891

c

 

 

 

 

 

 

 

32 944

Belgium

a

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

1 093 976

 

 

 

 

1 093 976

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

1

 

 

 

 

 

1

10

b

113 426

 

 

 

 

 

1

544 191

c

116 562

 

 

 

 

 

 

413 901

Finland

a

1

 

 

 

 

 

 

1

b

177 240

 

 

 

 

 

 

177 240

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

1

1

 

 

 

 

 

4

b

12 550

282 033

 

 

 

 

 

365 825

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

1 732 000

c

 

 

 

 

 

 

 

1 155

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

84 779

c

 

 

 

 

 

 

 

85 290

Netherlands

a

 

 

 

 

 

1

 

1

b

 

 

 

 

 

5 000

 

5 000

c

 

 

 

 

 

 

 

22 200

Poland

a

1

 

 

 

 

 

 

4

b

94 282

 

 

 

 

 

 

278 167

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

56 430

c

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

70 832

TOTAL PER ML category

a

4

1

1

 

 

1

1

33

b

397 498

282 033

1 093 976

 

 

5 000

1

4 448 331

c

116 562

 

 

 

 

 

 

555 490

d

1

 

2

1

1

 

 

8

e

3(1)

 

2(1) 3(2) 7(1)

3(1) 7(1)

3(1) 7(1)

 

 

2(6) 3(8) 7(7)


BARBADOS

 

 

ML 3

TOTAL per destination

Austria

a

1

1

b

14 500

14 500

c

14 500

14 500

United Kingdom

a

2

2

b

20 543

20 543

TOTAL PER ML category

a

3

3

b

35 043

35 043

c

14 500

14 500


BELARUS

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 7

ML 8

ML 13

ML 15

TOTAL per destination

Austria

a

5

 

 

 

 

 

 

5

b

26 163

 

 

 

 

 

 

26 163

c

26 163

 

 

 

 

 

 

26 163

Bulgaria

a

 

1

1

 

 

 

 

2

b

 

147 000

332 000

 

 

 

 

479 000

c

 

147 000

66 533

 

 

 

 

213 533

France

a

 

 

 

 

 

 

2

2

b

 

 

 

 

 

 

380 000

380 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

22

 

8

1

3

 

 

34

b

82 225

 

61 177

14 320

246

 

 

157 968

c

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

27

1

9

1

3

 

2

43

b

108 388

147 000

393 177

14 320

246

 

380 000

1 043 131

c

26 163

147 000

66 533

 

 

 

 

239 696

d

1

 

 

 

 

1

 

2

e

2(1)

 

 

 

 

2(1) 3(1) 7(1)

 

2(2) 3(1) 7(1)


BELGIUM

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

ML 4

ML 5

ML 6

ML 7

ML 8

ML 9

ML 10

Austria

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

460

 

3 308

 

 

 

 

 

 

 

c

460

 

3 308

 

 

 

 

 

 

 

Bulgaria

a

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

16 930

31 705

 

 

 

 

 

 

 

c

 

16 930

31 705

 

 

 

 

 

 

 

Czech Republic

a

2

 

1

 

 

2

 

2

 

 

b

14 434

 

288 670

 

 

62 947

 

877 717

 

 

c

14 488

 

4 564

 

 

62 947

 

491 260

 

 

Denmark

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finland

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

11 294

 

4 965

 

 

 

 

 

 

 

France

a

8

3

14

14

10

4

1

7

1

22

b

1 204 537

257 873

15 605 026

2 141 225

12 035 990

678 613

149 295

814 335

743 163

99 912 607

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

10

2

9

 

8

228

3

4

 

6

b

53 038

20

274 190

 

2 906 274

17 110 046

2 252

172

 

42 226

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

7 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

7 566

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hungary

a

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

34 000

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

2 403

 

 

 

 

 

 

 

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

 

Lithuania

a

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

3 002 230

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

2 170 991

 

 

 

 

 

 

 

Portugal

a

347

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

7 350 200

 

 

 

 

 

 

 

 

16 000 000

c

7 350 200

 

 

 

 

 

 

 

 

16 000 000

Romania

a

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

b

112 860

 

 

 

 

38 241

 

 

 

 

c

104 269

 

 

 

 

8 637

 

 

 

 

Slovenia

a

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

b

 

 

44 850

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

44 850

 

 

 

 

 

 

 

Spain

a

4

 

1

10

 

 

 

 

 

 

b

 

 

22 000

6 456 023

 

 

 

 

 

 

c

27 600

 

22 000

2 936 148

 

1 339

 

 

 

 

Sweden

a

 

 

2

 

 

1

 

4

 

 

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

33

1

3

2

 

14

2

1

2

3

b

386 674

15 352

4 813

1 884

 

16 434 087

662 420

705 677

929

596 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

409

7

40

26

18

253

6

18

4

34

b

9 129 769

290 175

19 310 792

8 599 132

14 942 264

34 323 934

813 967

2 397 901

795 845

116 614 033

c

7 515 877

16 930

2 284 786

2 936 148

 

72 923

 

491 260

51 753

16 000 000


 

 

ML 11

ML 12

ML 13

ML 14

ML 15

ML 16

ML 17

ML 18

ML 21

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 768

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 768

Bulgaria

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 635

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 635

Czech Republic

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

9

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1 243 770

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

573 260

Denmark

a

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

5

b

300 000

 

171 000

 

 

 

 

 

 

 

534 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

1

Finland

a

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

150 000

 

 

 

 

 

 

 

150 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 259

France

a

18

1

1

1

11

1

 

 

 

 

117

b

51 201 575

16 965

14 000

469 000

1 864 678

7 577 325

 

 

 

 

194 686 207

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56 418 659

Germany

a

31

 

5

1

1

30

6

18

4

12

378

b

7 056 443

 

321 598

15 000

1 350

3 069 169

95 392

78 717

73 665

201 633

31 301 185

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 566

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 566

Hungary

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 403

Italy

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 298 858

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 573 830

Latvia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 753

Lithuania

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 002 230

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 170 991

Portugal

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

348

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 350 200

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 350 200

Romania

a

 

 

3

 

4

 

5

 

 

 

18

b

 

 

10 904

 

43 760

 

390 925

 

 

 

596 690

c

 

 

6 042

 

11 747

 

23 477

 

 

 

154 172

Slovenia

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 850

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 850

Spain

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 478 023

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 987 087

Sweden

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 003 915

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 670 150

United Kingdom

a

9

 

3

 

1

1

 

4

10

14

103

b

461 933

 

111 991

 

279 400

2 090

 

83 002

224 094

251 135

20 221 681

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

59

1

15

2

17

32

11

22

14

28

1 060

b

59 019 951

16 965

779 493

484 000

2 189 188

10 648 584

486 317

161 719

297 759

452 770

302 057 331

c

 

 

6 042

 

11 747

 

23 477

 

1

1

132 073 583


BELIZE

 

 

ML 1

ML 7

TOTAL per destination

Austria

a

1

 

1

b

3 803

 

3 803

c

3 803

 

3 803

United Kingdom

a

 

1

1

b

 

7 270

7 270

c

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

1

1

2

b

3 803

7 270

11 073

c

3 803

 

3 803


BENIN

 

 

ML 4

ML 6

ML 10

ML 13

TOTAL per destination

France

a

1

3

1

1

6

b

356 000

4 114 000

644 000

2 000

5 116 000

c

 

 

 

 

440 304

TOTAL PER ML category

a

1

3

1

1

6

b

356 000

4 114 000

644 000

2 000

5 116 000

c

 

 

 

 

440 304


BHUTAN

 

 

ML 1

ML 2

ML 3

TOTAL per destination

Germany

a

1

1

1

3

b

39 052

3 250

8 375

50 677

TOTAL PER ML category

a

1

1

1

3

b

39 052

3 250

8 375

50 677


BOLIVIA

 

 

ML 1

ML 10

TOTAL per destination

Austria

a

2

 

2

b

8 396

 

8 396

c

8 396

 

8 396

Germany

a

1

 

1

b

1 065

 

1 065

Spain

a

 

 

 

b

 

 

 

c

 

841 790

841 790

TOTAL PER ML category

a

3

 

3

b

9 461

 

9 461

c

8 396

841 790

850 186


BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

 

ML 1

ML 3

ML 6

ML 8

ML 10

ML 13

ML 18

ML 22

TOTAL per destination

Austria

a

11

 

 

 

 

 

1

 

12

b

365 040

 

 

 

 

 

7 026

 

372 066

c

120 664

 

 

 

 

 

7 026

 

127 690

Belgium

a

 

 

 

1

 

 

 

 

1

b

 

 

 

336 000

 

 

 

 

336 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Germany

a

2

 

2

 

 

 

 

 

4

b

1 660

 

130 000

 

 

 

 

 

131 660

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greece

a

 

2

 

 

 

1

 

 

3

b

 

931

 

 

 

5 040

 

 

5 971

c

 

931

 

 

 

5 040

 

 

5 971

Slovakia

a

 

 

 

 

 

 

 

1

1

b

 

 

 

 

 

 

 

540 000

540 000

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

United Kingdom

a

 

 

 

 

1

 

 

 

1

b

 

 

 

 

299

 

 

 

299

c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL PER ML category

a

13

2

2

1

1

1

1

1

22

b

366 700

931

130 000

336 000

299

5 040

7 026

540 000

1 385 996

c

120 664

931

 

 

 

5 040

7 026

 

133 661

d

1

3

 

 

 

 

 

 

4

e

7(1)

7(3)

 

 

 

 

 

 

7(4)


BOTSWANA