1.4.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

CE 87/340


L-Erbgħa, 11 ta’ Marzu 2009
Sistema Komunitarja ta' informazzjoni u monitoraġġ tat-traffiku tal-vapuri ***III

P6_TA(2009)0108

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-11 ta' Marzu 2009 dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Direttiva ta' emenda 2002/59/KE li tistabbilixxi sistema Komunitarja ta' informazzjoni u monitoraġġ tat-traffiku tal-vapuri (PE-CONS 3722/2008– C6-0045/2009 - 2005/0239(COD))

2010/C 87 E/56

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: it-tielet qari)

Il-Parlament Ewropew,

wara li kkunsidra t-test konġunt approvat mill-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni (PE-CONS 3722/2008 – C6-0045/2009),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħi fl-ewwel qari (1) dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2005)0589),

wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fit-tieni qari (2) dwar il-pożizzjoni komuni tal-Kunsill (3),

wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar l-emendi tal-Parlament għall-pożizzjoni komuni (COM(2008)0829),

wara li kkunsidra l-Artikolu 251(5) tat-Trattat KE,

wara li kkunsidra l-Artikolu 65 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

wara li kkunsidra r-rapport tad-delegazzjoni tiegħu għall-Kumitat ta’ Konċiljazzjoni (A6-0100/2009),

1.

Japprova t-test konġunt,

2.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma l-att flimkien mal-President tal-Kunsill skont l-Artikolu 254(1) tat-Trattat KE;

3.

Jagħti istruzzjonijiet lis-Segretarju Ġenerali biex jiffirma l-att, wara li jkun ivverifikat li l-proċeduri kollha jkunu tlestew kif imiss u, bi ftehim mas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, biex jippubblikah fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea;

4.

Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex iressaq din ir-riżoluzzjoni leġiżlattiva lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.


(1)  ĠU C 74 E, 20.3.2008, p.533.

(2)  Testi adottati, 24.9.2008, P6_TA(2008)0443.

(3)  ĠU C 184 E, 22.7.2008, p.1.